Page 1

Ecologische en economische klimaattechniek Integrale oplossingen voor klimaatplafonds en drukleidingsystemen - een samenwerking tussen innovatieve marktpartijen -


Open innovatie

Open innovatie

Innovatie komt in diverse vormen. Open innovatie is een van deze vormen en hierbij bundelen tenminste twee bedrijven hun kennis, kunde en ervaring om samen betekenisvolle meerwaarde te creÍren. De afgelopen jaren hebben ERIKS en HC KP intensief samengewerkt om invulling te geven aan vragen en wensen vanuit de branche. Door de toenemende verantwoordelijkheid en de risico’s die worden gelopen bij partijen die in de bouwsector opereren, plus het onderzoek dat wordt gedaan naar LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of Ownership) en PPS (Publiek Private Samenwerking) constructies, wordt duidelijk dat er steeds meer verwacht wordt van leveranciers. Leveranciers worden geacht mee te denken en oplossingen aan te dragen voor het minimaliseren van onder andere energiegebruik en reparatie- en onderhoudskosten. HC KP en ERIKS hebben zich gecommitteerd aan langere garantietermijnen, die het risico voor opdrachtgevers minimaliseren. Door deze open innovatie geven HC KP en ERIKS invulling aan de verwachtingen van hun opdrachtgevers en andere belanghebbenden.


Deze moeten zowel kunnen koelen als verwarmen en al snel werd besloten om het verdeel- en hoofdleidingnet hierbij te betrekken. De volgende doelstellingen werden hierbij geformuleerd: - Optimalisering van het koel- en verwarmingsvermogen - Voldoen aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften - Weerstanden en het daaraan gekoppelde energiegebruik significant verlagen - Optimalisering materiaalkeuze (100% recyclebaar) om het milieu minimaal te belasten - Vermindering van 50% tot 100% van het aantal koppelingen met rubber O-ringen om de kans op lekkages te reduceren - Verlengde garantiemogelijkheden - Flexibiliteit voor toekomstige aanpassingen - Minimaal tot geen onderhoud Sinds 2013 geven HC KP en ERIKS hier samen invulling aan. Door de exclusieve vertegenwoordiging van de geoptimaliseerde Black System® kunststof klimaatregisters (zuurstofdicht conform DIN 4726) van ERIKS, kan HC KP deze toepassen in haar klimaatplafonds. Eén opdrachtgever, één systeem, één materiaalsoort, één verwerkingsmethode Aangevuld met het pakket Blue Pipe MF OT PP R SDR 11 (zuurstofdicht conform DIN 4726) kunststof drukleidingsystemen van ERIKS, zijn wij gezamenlijk in staat u als opdrachtgever één systeem aan te bieden met gebruik van één materiaalsoort en één verwerkingsmethode (lassen), vanaf de klimaatplafonds via de verdiepingen /schachten, tot aan de verdelers in de technische ruimtes. Met deze nieuwe samenwerking willen HC KP en ERIKS verantwoordelijkheden delen, waarden toevoegen, bestaande activiteiten verbeteren, zich onderscheiden en concurrentievoordelen bieden aan onze klanten. Juist met deze samenwerking kunnen ERIKS en HC KP sneller en efficiënter inspelen op nieuwe technologieen marktontwikkelingen. In samenwerking met onze andere strategische partners TRILUX (verlichting), HC RT (regeltechniek), Econosto (afsluiters en appendages) en HC Barcol-Air (luchtverdeeltechniek) zijn wij in staat een totaaloplossing uit te werken en aan u aan te bieden.

Strategisch partnership

Een strategisch partnership, klaar voor uw toekomst

Vanaf 2008 hebben HC KP en ERIKS samengewerkt aan een nieuwe systeemaanpak voor klimaatplafonds.


Integrale ontzorging

Het succes van een bouwproces wordt in belangrijke mate bepaald door een goede onderlinge samenwerking van de bouwpartners. ERIKS, HC KP, HC Barcol-Air, HC RT, Econosto en TRILUX hebben daarom de handen ineen geslagen en garanderen dat op basis van de functionele eisen van de opdrachtgevers binnen het bouwproces de producten, leveringen en montage optimaal op elkaar worden afgestemd. Dat begint al op de tekentafel. Ons team van gespecialiseerde leveranciers biedt u in de ontwerpfase één aanspreekpersoon voor klimaatplafonds inclusief de bijbehorende luchtverdeelapparatuur, regeltechniek, verlichting, kunststof transportleidingen en aanverwante werktuigbouwkundige componenten zoals afsluiters en instrumentatie. Gedurende het gehele installatieproces zorgt de onderlinge coördinatie van de gespecialiseerde leveranciers ervoor dat de installateur niet met onnodige werkzaamheden wordt opgezadeld. Dit verlaagd de kans op onnodige kosten. De nieuwe manier van samenwerken heet BIM: Building Information Modeling. BIM is een methodiek om een bouwwerk integraal te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden. Architecten, aannemers, installateurs en constructeurs werken samen aan een centraal bouwmodel: het BIM-model. Hier zullen wij samen ook invulling aan geven.

Building Information Modeling


Totaaloplossingen

Wie kiest voor een klimaatplafond profiteert van de voordelen van ‘klimaatklasse A’ werkcomfort en maximale ontwerpvrijheid voor de architect.

Totaaloplossingen

Met de in het plafond geïntegreerde luchtverdeelapparatuur wordt de verse lucht aangevoerd. De speciaal door HC Barcol-Air ontwikkelde roosters zijn esthetisch vormgegeven en leveren een capaciteitstoename tot wel 7%. Met behulp van HC RT (regeltechniek) is bovendien het thermische comfort gewaarborgd. Het unieke design (vierkant profiel) van de Black System® kunststof klimaatregisters van ERIKS zorgt voor een optimaal raakvlak met het onderliggend metaalregister, snelle responstijden, lager energiegebruik door 20 keer lagere registerweerstanden en maximalisering van de volumestroom. Het heeft uitstekende akoestische eigenschappen die een positief effect hebben op de geluidsabsorptie. De aansluitleidingen zijn gemaakt van Blue Pipe MF OT PP R SDR 11 kunststof drukleidingsystemen van ERIKS. Beide materialen zijn diffusiedicht conform DIN 4726 en dragen bij aan het minimaliseren van schade als gevolg van zuurstofcorrosie in verwarmings- en koelinstallaties. Het resulteert in lange levensduurverwachtingen tot wel 100 jaar. TRILUX heeft speciale, hoogwaardige armaturen ontwikkeld voor de HC KP klimaatplafonds. Bij alle oplossingen wordt een hoog rendement gecombineerd met een esthetisch, filigraan design. Econosto en HC RT bieden de juiste combinatie van werktuigbouwkundige en meeten regeltechnische oplossingen, waarbij rekening wordt gehouden met de beoogde onderlinge selectie, om uiteindelijk het gewenste comfort te kunnen waarborgen.


Groen denken

Circa 160 miljoen gebouwen binnen de Europese Unie nemen niet alleen 40% van het totale energiegebruik voor hun rekening, maar produceren ook nog eens 40% van de totale CO2uitstoot in Europa. En de grens is nog niet bereikt. Nog steeds stijgt de vraag naar koeling waardoor het energiegebruik en de bijbehorende CO2-uitstoot helaas blijven stijgen. De markt zit echter niet stil en komt continue met nieuwe (technische) oplossingen. Om deze te kunnen beoordelen, zijn er waarderingsmethoden ontwikkeld, zoals de energieprestatieberekening (EPC), Greencalc+, LEED en BREEAM. Met deze waarderingsmethoden wordt het duurzaam en groen bouwen allereerst gestimuleerd en vervolgens verplicht. Het gebruik van energie, materialen, water, management, transport, afval, gezondheid & welzijn, landgebruik & ecologie en vervuiling staan volop in de belangstelling. Die brede belangstelling zorgt ervoor dat verschillende partijen in de keten vaker naar samenwerking zoeken. De keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Na eerst afzonderlijk intensief te hebben ingezet op innovatieve ontwikkelingen, vonden ERIKS en HC KP elkaar in het realiseren van duurzame oplossingen op het gebied van kunststof klimaatregisters en kunststof drukleidingsystemen. De basisgrondstof van Black System® en Blue Pipe MF OT is Fusiolen® PP-R. Het materiaal is 100% recyclebaar, halogeenvrij en geschikt tot temperaturen van continue 90°C en heeft een levensduurverwachting tot 100 jaar.

100 % recyclebaar en halogeenvrij


Duurzaam

De warmtelast in gebouwen is door het toenemende gebruik van computers sterk gestegen. Er moet dus meer gekoeld worden. Meer koeling vraagt een hoger luchtdebiet wat niet ten goede komt aan de luchtsnelheid en de geluidsproductie. Resultaten hiervan zijn een onbehaaglijk binnenklimaat, gevolgd door verminderde werkprestaties en een hoger ziekteverzuim. Klimaatplafonds van HC KP bieden de oplossing. Klimaatplafonds bevatten watervoerende elementen die zijn geplaatst aan de binnenzijde van het plafondpaneel. De plafondtegels werken hierdoor als warmtewisselaars tussen de ruimte en het water, waarmee de ruimte gekoeld of verwarmd kan worden. Traditioneel zijn deze watervoerende elementen uitgevoerd in koperen buizen die in aluminium warmteoverdrachtsprofielen zijn geperst. De afgelopen jaren is gezocht naar een alternatief met een lagere belasting voor het milieu en die ook nog eens prijsgunstiger is dan de koperen activering. De eerste zuurstofdiffuusdichte oplossing werd gevonden in kunststof matten die inmiddels in vele projecten zijn toegepast. HC KP en ERIKS hebben samen jaren gewerkt aan dit innovatieve integrale systeem waarin duurzaamheid voorop staat. Toepassing van klimaatplafonds biedt het voordeel van hogetemperatuurkoeling én lagetemperatuurverwarming waardoor het perfect aansluit op WKO installaties.

Duurzame klimaatplafonds met hoogwaardig kunststof

De kunststof activering vraagt minder energie (MJ/kg) om deze vorm van activering te vervaardigen, maar ook om het te recyclen. De meerwaarde van ERIKS’ combinatie van Black System® kunststof klimaatregisters met Blue Pipe MF OT PP R SDR 11 kunststof drukleidingsystemen zit hem in het onderhoud, 100% recyclebaarheid en de levensduur. Beide materialen zijn nagenoeg ongevoelig voor veroudering en daardoor onderhoudsvrij. De blijvend gladde binnenwand (C=150 Hazen Williams) maakt het mogelijk te rekenen met nauwkeurig vastgestelde waardes bij het dimensioneren van de leidingen en het berekenen van de benodigde pompcapaciteit. De totaal benodigde energie voor de pomp zal aanzienlijk lager liggen, aangezien de netto vrije doorlaat van de registers aanzienlijk hoger en de weerstand tot wel 20 keer lager ligt ten opzichte van iedere andere vorm van activering.


Extra meerwaarden

Bij het technische ontwerp van uw installatie worden de benodigde capaciteiten/vermogens vastgelegd in het ‘Programma van Eisen’. Vervolgens worden leidingsystemen gedimensioneerd, componenten geselecteerd en materiaalspecificaties vastgelegd. Om de levensduur en de continuïteit van een systeem te kunnen waarborgen, is het van belang passende maatregelen te treffen om zo de risico’s tot een minimum te beperken. De vele schades als gevolg van zuurstofcorrosie in traditionele leidingsystemen heeft in 1998 geleid tot de oprichting van de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI). Zij heeft de problemen geanalyseerd, richtlijnen opgesteld en handvatten aangereikt, verwoord in de VDI 2035-2 Ausgabe1998. Door te kiezen voor Blue Pipe MF OT PP R SDR 11 kunststof drukleidingsystemen en Black System® kunststof klimaatregisters van ERIKS in combinatie met de klimaatplafonds van HC KP, kiest u voor een diffusiedicht conform DIN4726 leidingsysteem en een activeringsoplossing die voldoen aan VDI 2035-2 Ausgabe 1998. De buitengewoon goede las- en verwerkingseigenschappen en moleculaire versmelting tot een homogeen geheel bieden u een hoge mate van zekerheid (sterke reductie van verouderings-componenten zoals rubber O-ringen), een veel geringere kans op lekkages en een levensduurverwachting tot 100 jaar. Door te denken vanuit het systeem en niet vanuit de componenten zijn wij samen met u in staat om tot optimalisatie te komen. Onze toegevoegde waarde zit in 60 jaar expertise binnen de utiliteit.

Systeemoptimalisatie


Van eenvoudig tot geavanceerd

Langetermijnzekerheden

ERIKS, HC KP, Econosto, Trilux, HC RT en HC Barcol-Air gaan verder dan het leveren van duurzame producten voor het verbeteren van het binnenmilieu. Zij bieden integrale oplossingen op het gebied van drukleidingsystemen, afsluiters en appendages, roosters, verlichting en kunststof registers, verwerkt in klimaatplafonds. Dit alles in combinatie met meet- en regeltechnische oplossingen. Daarnaast bieden wij u een compleet leidingsysteem in dezelfde materialen en verwerkingsmethoden voor de installateur; van kunststof klimaatregisters tot en met de verdelers in de technische ruimten. Van eenvoudig tot geavanceerd, voor zowel nieuwbouw als renovatie, maar altijd aangepast aan uw wensen. In het kader van PPS kunnen lange levensduurverwachtingen worden afgegeven.


Kenmerken en voordelen

Architect Het kunststof klimaatregister Black System® is onzichtbaar en strak verwerkt in het klimaatplafond van HC KP. Zowel de kunststof klimaatregisters als de kunststof leidingen zijn licht in gewicht en bieden de architect daarmee vrijheid en flexibiliteit bij het ontwerp en de constructie. Adviseur Gedurende het ontwerp kan middels één aanspreekpersoon een totale systeemoplossing uitgewerkt worden. Installateur Een totaaloplossing met gebruik van één materiaalsoort en één montagemethode (lassen) die een 100% las garandeert. Eenvoudige montage, licht in gewicht en gemakkelijk te prefabriceren (reductie van doorlooptijden op de bouw). De onderlinge coördinatie van de gespecialiseerde leveranciers verlaagd de kans op onnodige kosten. Eindgebruiker Sterk gereduceerde kans op lekkages, minimaal onderhoud en lager energiegebruik door lagere systeemweerstanden, maximale standtijden en levensduurverwachtingen. Optimaal comfort en minimaal energiegebruik. Algemeen Toepassing van kunststof werkt positief door op het duurzaamheidslabel van het totale gebouw, omdat het 100% recyclebaar is en minder energie (MJ/kg) vraagt om te vervaardigen en te recyclen.

Van architect tot eindgebruiker


Contact

HC KP - klimaatplafonds

ERIKS bv

Tielenstraat 19 NL - 5145 RC Waalwijk

Toermalijnstraat 5 NL - 1812 RL Alkmaar

T +31 (0)416 650075 F +31 (0)416 567220 E hckp-info@hcgroep.com I www.hcgroep.com

T +31 (0)72 5141811 F +31 (0)72 5141152 E leidingsystemen@eriks.nl I www.eriks.nl


ERIKS vestigingen Stromingstechniek

ERIKS Servicecenters

Alkmaar Toermalijnstraat 5 1812 RL Alkmaar T (072) 514 15 14 F (072) 515 56 45 E info@eriks.nl

Alkmaar Saffierstraat 3 1812 RM Alkmaar T (072) 514 17 17 F (072) 514 16 25 E esc.alkmaar@eriks.nl

Ede Galvanistraat 34 6716 AE Ede T (0318) 43 96 14 F (0318) 64 01 04 E ede@eriks.nl

Leeuwarden James Wattstraat 19 8912 AS Leeuwarden T (058) 215 05 87 F (058) 215 85 16 E leeuwarden@eriks.nl

Echt Rijksweg Zuid 19 a 6102 AA ECHT T (0475) 48 48 64 F (0475) 48 55 87 E echt@eriksgaskets.nl

Almelo Plesmanweg 12 7602 PE Almelo T (0546) 87 30 70 F (0546) 87 32 68 E almelo@eriks.nl

Eerbeek Loubergweg 19 6961 EJ Eerbeek T (0313) 67 95 00 F (0313) 65 47 68 E eerbeek@eriks.nl

Maastricht Amerikalaan 28 6199 AE Maastricht-Airport T (043) 604 91 80 F (043) 363 87 28 E maastricht@eriks.nl

Vierpolders Seggelant-West 10 3237 MJ Vierpolders T (0181) 28 11 11 F (0181) 28 11 10 E vierpolders@eriksgaskets.nl

Amsterdam Dynamostraat 46-48 1014 BK Amsterdam-Westpoort T (020) 448 96 10 F (020) 613 77 65 E amsterdam@eriks.nl

Eindhoven De Witbogt 22 a 5652 AG Eindhoven T (040) 291 19 00 F (040) 291 19 09 E eindhoven@eriks.nl

Rijnmond Shannonweg 33, Haven 5079 3197 LG Rotterdam-Botlek T (010) 231 34 00 F (010) 296 96 18 E rijnmond@eriks.nl

Arnhem Pieter Calandweg 46 6827 BK Arnhem T (026) 362 92 44 F (026) 361 00 63 E arnhem@eriks.nl

Emmen Willem Schoutenstraat 11 b 7825 VV Emmen T (0591) 66 80 00 F (0591) 66 80 06 E emmen@eriks.nl

Roermond Ada Byronweg 11 6045 GM Roermond T (0475) 37 22 70 F (0475) 37 23 05 E roermond@eriks.nl

Bergen op Zoom Van Konijnenburgweg 44 b 4612 PL Bergen op Zoom T (0164) 27 55 44 F (0164) 27 55 49 E bergenopzoom@eriks.nl

Hengelo Hassinkweg 16 7556 BV Hengelo T (074) 291 57 57 F (074) 291 59 39 E hengelo@eriks.nl

Tilburg Ellen Pankhurststraat 9 5032 MD Tilburg T (013) 571 45 61 F (013) 570 06 42 E tilburg@eriks.nl

Delfzijl Deltaweg 30 9936 HK Farmsum T (0596) 63 38 20 F (0596) 63 38 29 E delfzijl@eriks.nl

Hoorn De Factorij 35 d 1689 AK Zwaag T (0229) 21 28 82 F (0229) 21 93 74 E hoorn@eriks.nl

Zwolle Ampèrestraat 27 8013 PT Zwolle T (038) 467 29 20 F (038) 467 29 29 E zwolle@eriks.nl

Den Haag / Marofra Neckar 2 2491 BD Den Haag T (070) 381 84 84 F (070) 381 84 36 E denhaag@eriks.nl

Gouda Marconistraat 117 2809 PG Gouda T (0182) 33 11 60 F (0182) 37 82 02 E gouda@eriks.nl

Doetinchem Havenstraat 55 7005 AG Doetinchem T (0314) 34 37 20 F (0314) 34 37 41 E doetinchem@eriks.nl

Groningen Rouaanstraat 8 9723 CD Groningen T (050) 368 49 99 F (050) 368 49 98 E groningen@eriks.nl

www.eriks.nl

Ecologische en economische klimaattechniek  
Ecologische en economische klimaattechniek  

Ecologische en economische klimaattechniek klimaat technologie Building services HC KP ERIKS