Page 1

EC1935/2004

Componenten voor direct contact met voedingsmiddelen


ERIKS is een industrieel dienstverlener met een uitgebreid assortiment werktuigbouwkundige componenten. Hoogwaardige materiaal- en toepassingskennis, een servicegerichte instelling en bovenal betrouwbaarheid staan centraal. ERIKS maakt deel uit van de wereldwijd opererende ERIKS-groep, met ruim 8.000 medewerkers verdeeld over 450 vestigingen in 27 landen op 4 continenten.

Kernactiviteiten ERIKS

ERIKS biedt een afgebakend EC1935/2004 assortiment met com-

◾◾ Aandrijftechniek en Lagers

ponenten die aan de wet voldoen.

◾◾ Afdichtings- en Rubbertechniek ◾◾ Stromingstechniek

Wat is de EC1935/2004 precies?

◾◾ Industriële kunststoffen

Binnen de voedingsmiddelenindustrie is de belangrijkste ont-

◾◾ Gereedschappen, Onderhouds- en veiligheidsproducten

wikkeling de EC1935/2004, de Europese wet voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te ko-

Partner voor de voedingsmiddelenindustrie

men, de zogenaamde Food Contact Materials.

Sinds haar oprichting is ERIKS actief als toeleverancier aan de

De EC1935/2004 is op 1 april 2009 van kracht geworden en de

voedingsmiddelenindustrie. Van leverancier van afdichtingen voor

naleving hiervan wordt gecontroleerd door Nederlandse Voedsel-

melkfabrieken in Noord-Holland heeft ERIKS zich ontwikkeld tot

en Warenautoriteit (NVWA).

professioneel partner voor de gehele industrie wereldwijd. Onze klanten zijn actief in alle segmenten van de voedingsmiddelenin-

In Artikel 3 van de EC1935/2004 zijn de algemene eisen aan

dustrie: van zuivel, frisdrank, alcohol, poeders en grondstoffen tot

Food Contact Materials vastgelegd. Materialen mogen geen

groenteverwerking. Voedselveiligheid en reductie van Total Cost of

bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die:

Ownership zijn de uitgangspunten van ERIKS bij haar activiteiten

◾◾ Gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens

voor de voedingsmiddelenindustrie

◾◾ Tot een onaanvaardbare wijziging in de samenstelling van het

Voor elke toepassing wordt aan de hand van een aantal criteria het

◾◾ Tot een aantasting van de organoleptische eigenschappen van

levensmiddel kunnen leiden juiste materiaal geselecteerd. ERIKS inventariseert de bedrijfsom-

de levensmiddelen kunnen leiden

standigheden waarin het component moet functioneren en komt vervolgens met een passend voorstel. Dit bespaart u veel werk en

In de EC1935/2004 is vastgelegd dat de migratie

risico, waardoor u zich op uw core business kunt concentreren.

van stoffen (contaminatie) tussen de toegepaste materialen en de voedingsmiddelen binnen bepaal-

Waarom een aparte productlijn voor de voedingsmiddelenindustrie?

smaakaantasting te voorkomen. Deze wet is een raamwerk waar-

De eisen die in het verleden aan Food Contact Materials (FCM)

onder de verdere eisen zijn gedefinieerd.

de grenswaardes dient te blijven om besmetting en

werden gesteld, konden sterk afwijken in de verschillende landen. Om uniformiteit in de wetgeving van Europese lidstaten te

Deze eisen betreffen:

realiseren, heeft de Europese Commissie besloten dat er één wet

◾◾ Materiaal

diende te komen die voor alle lidstaten geldt. Dit heeft er in 2004

◾◾ Kwaliteit - Good Manufacturing Practice (EC2023/2006)

toe geleid dat men begon met het opstellen van wetgeving: de

◾◾ Documentatie

EC1935/2004 met daarin de eisen waaraan materialen dienen te

◾◾ Tracebility

voldoen wanneer zij in direct contact komen met voedsel.


Welke materialen vallen onder de wetgeving? In de EC1935/2004 zijn de volgende materialen genoemd: ◾◾ Actieve en intelligente mate- ◾◾ Kunststoffen ◾◾ Kurk

rialen en voorwerpen ◾◾ Drukinkt

◾◾ Metalen en metaallegeringen

◾◾ Geregenereerde cellulose

◾◾ Papier en karton

◾◾ Glas

◾◾ Rubber

◾◾ Harsen met ionenwisselaars ◾◾ Siliconen ◾◾ Hout

◾◾ Textiel

◾◾ Keramiek

◾◾ Vernis en deklagen

◾◾ Kleefstoffen

◾◾ Was

De EU10/2011 nader verklaard Dit onderdeel van de wetgeving, ook wel Plastic Information Measure (PIM) genoemd, heeft op 1 mei 2011 de oude wetgeving

Wanneer deze waarde binnen de wettelijke norm blijft, mag het

(EC 2002/72) vervangen en is direct van kracht geworden. In deze

materiaal gebruikt worden in direct contact met voedsel.

wet zijn de eisen aan de kunststoffen vastgelegd. Hieronder vallen onder andere de migratietesten en de lijst van goedgekeurde

Overzicht materialen die ERIKS kan leveren

basismaterialen en andere aanvullende eisen. Naast industriële

Voor u beschikt ERIKS over een breed assortiment materialen die

kunststoffen, zoals plaat- en stafmateriaal, geldt in Nederland de

gegarandeerd conform EC1935/2004 zijn:

EU10/2011 ook voor andere materialen zoals rubber afdichtingen,

◾◾ Afdichtingen

slangen, O-ringen en afsluiters. Dit is vastgelegd in de Warenwet

◾◾ Afsluiters

die is gepubliceerd in de Staatscourant van 27 maart 2014.

◾◾ Flensafdichtingen ◾◾ Industriële kunststoffen

Migratietesten

◾◾ Lagers en smeermiddelen

In de testmethodes is vastgelegd, op basis van het type voedsel

◾◾ O-ringen

waarmee een materiaal in aanraking komt, met welk simulant de

◾◾ Slangen

migratiewaarde bepaald dient te worden.

◾◾ Transportbanden

Naast het type voedsel zijn ook de contactduur en de gebruiks-

◾◾ Triclamps

Simulant

Type voedsel

10% ethanol

waterig voedsel of niet alcoholische dranken

B

3% azijnzuur

levensmiddelen met een pH van minder dan 4,5

C

20% ethanol

alcoholhoudende levensmiddelen met een alcoholgehalte tot 20 %

A

D1

50% ethanol

Duidelijke markering Een markering is verplicht voor voorwerpen die niet duidelijk voorbestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen. Voorbeelden zijn slangen, flensafdichtingen of kunststof producten. ERIFOOD®

alcoholhoudende levensmiddelen meer dan 20 % en voor olie-in-wateremulsies

EC1935/2004

WWW.ERIKS.NL

D2

Plantaardige olie

levensmiddelen met vrije vetten aan het oppervlak

Op de EC1935/2004 artikelen van ERIKS is een van bovenstaan-

E

MPPO (Tenax)

droog voedsel

de symbolen terug te vinden. Als op het artikel geen markering

F*

Demiwater

water

kan worden aangebracht, zoals een O-ring, wordt de verpakking

* In de EU10/2011 die ERIKS volgt voor rubber komt simulant F niet voor. Voor heet en koud water toepassingen, zijn rubber compounds beschikbaar die geen invloed hebben op de geur en smaak van water. Daarom hebben wij deze toegevoegd en simulant F genoemd.

temperatuur van belang. Op basis van deze gegevens is er van ieder materiaal bepaald welke stoffen er mogelijk vrijkomen en in het voedsel terecht kunnen komen.

voorzien van dit symbool.


Good Manufacturing Practice (EC2023/2006)

Declaration of Compliance

Om er ook van verzekerd te zijn dat er tijdens de verdere verwer-

Alle informatie staat vermeld op de Declaration of Compliance

king -en bewerking van het materiaal geen schadelijke hande-

van ERIKS. Hierop staan het type materiaal, batchnummer,

lingen aan het materiaal plaatsvinden, zijn er aanvullende eisen

migratietesten en testomstandigheden vermeld. Op de materialen

vastgelegd. Het GMP kwaliteitsborgingsysteem voor de productie

zelf dienen het batchnummer, materiaalnaam en diverse logo’s te

komt voort uit de farmaceutische industrie. Hiermee wordt onder

staan. Materialen moeten vergezeld gaan van deze schriftelijke

andere ook de volledige traceerbaarheid van bewerkte onder-

verklaring waaruit blijkt dat er aan de voorschriften is voldaan.

delen gegarandeerd. De GMP-richtlijnen komen boven op de bestaande kwaliteitsborging.

De Declaration of Compliance kan gekoppeld worden aan uw ordernummer om zo de traceerbaarheid op het hoogst mogelijke

Tevens zullen tijdens het productieproces de volgende punten

niveau te garanderen. De verklaring van ERIKS is geschikt om

gegarandeerd dienen te worden:

aan controlerende instanties te overhandigen.

◾◾ volledige traceerbaarheid van het materiaal tijdens de productie ◾◾ schone werkplekken, geen mogelijkheid tot contaminatie door andere materialen ◾◾ gebruik van goedgekeurde smeermiddelen ◾◾ gebruik van goedgekeurde verpakkingsmaterialen

ration

Decla

De processen voor de juiste uitvoering zijn vastgelegd in het IS09001 kwaliteitssysteem van ERIKS.

Veredeling van materialen binnen ERIKS ◾◾ Assembleren van slangen ◾◾ Bewerken van kunststoffen ◾◾ Opbouwen van afsluiters ◾◾ Snijden van pakkingen ◾◾ Vulkaniseren van O-ringen ◾◾ Vulkaniseren en bewerken van elastomeren ERIKS steekt veel tijd en energie in het toepassen van de GMP 2023/2006 waardoor onze productieprocessen continu verder worden geoptimaliseerd. ERIKS Kunststoffen heeft haar productie zelfs zo aangepast dat deze door Lloyds is gecertificeerd conform ISO22000.

nce

mplia

of co

CE LIAN OMP 1 OF C N 0 /201 0 TIO 7.26 04 EU10 1§17 0 LARA

DEC

R 2 1935/2 n CF ulatio lation EC A reg is To FD pean leg ro u E To M 70

EPD

rial t/mate

ulaA reg e FD descriing th as follow ng water d e st en te d boili as be exane an ). rial h l are mate ction in h (e) and (f ateria This ra un ext raphs this m ood Man ts of tion o subparag roduc for GMP (G art of the in p d ll e a b is p that tive h c s e ic e ir h te ed ,w ran ing th 06/EC S gua ERIK ed accord ) 2023/20 ateric e this m produ ng Practic /2004. d 5 ri d from ntation an factu e EC193 e derive lin ucts for docum e d id ro u p g f the gulations d. o ty bili re lle acea d the n fulfi The tr cured an have bee l al is se g protoco n labelli

985

55 UND

PO

COM

15 mplic 7-20 l is co ns. 23-0 ateria tio on ned m nd legisla d larati entio f dec ve m ulations a r repeate o o b a te e Da d fo reg that th entioned tende of foods. are in e m onfirm terial listed typ We c the above uiis ma w e req ant to ts from th h the belo g to th nnex c it u ordin A Prod contact w d acc 5/2004, y or te a evalu n EC 193 t, directl use in n e e as b latio ntac rial h the Regu e into co mate This t of the of ed to com d n sting by te reme rials inten d o rified ed in te fo a b en ve I. M tly, with c as be as descri . rial h ts indire 6 n te 8 e a 1 m m 1 f this on require e with EN fety o ti nc The sa the migra accorda in st 600 again 011 and 177.2 § 1 /2 2 0 R EU1 lts CF st resu te n ctio Test Extra hours

Produ

lt Resu PASS

ant Simul A B C D1

10/2

lts EU

st resu

tion te

Migra

edia ant m Simul l 10% Ethano 3% Acid Acetic l 20% Ethano l 50% Ethano

ater

led w

Distil

PASS PASS PASS

R S/V Ratio ture 6 mpera Te e/ Tim 90°C 6 urs at C 24 ho 100° 6 urs at of food 24 ho °C Type at 83 od fo ur s 6 ho ou 1 Aque ,5 <4 °C pH hol at 83 6 s with % alco 1 hour Food C </= 20 oil in s 0° d ge 10 an l vera urs at alcoho lic be i 24 ho >20% ed w Alcoho verifi rages sions be ve ld lic be er emul shou wat Alcoho od ation ous fo applic c ifi Aque ec r a sp uct fo is prod y of th itabilit the su tion, ta en cum

e7 Hexan urs ction e 2 ho Extra s Hexan 7 hour ction water Extra entary iling bo pplem in ur su ho ction 2 tra Ex water iling 186) bo n in (EN1 tractio 011

Ex

ts iremen ² Requ g/inch 175 m Max. inch² g/ m 4 Max. ch² in g/ 20 m Max. inch² 1 mg/ Max.

l do chnica al as te w nded n or rene t inte is no revocatio ation til ar un cl lid de is va This ation declar F

Laan Peter nager Ma

com

.eriks.


Traceability gewaarborgd De traceerbaarheid van het materiaal is bij ERIKS tijdens het ge-

Daarnaast is ERIKS uw partner voor nieuwe ontwikkelingen en

hele productieproces altijd gegarandeerd. Zo wordt het toezicht,

toepassingen. Engineering met behulp van SolidWorks of an-

het terugroepen van producten met gebreken en het informe-

dere designprogramma’s behoren tot de mogelijkheden. Rapid

ren van de afnemer vergemakkelijkt. De traceerbaarheid betreft

Prototyping en de inzet van onze 3D printer tijdens de productont-

één stap voorwaarts en één stap achterwaarts in de keten. Om

wikkelingsfase versnellen de weg naar een perfect eindresultaat.

hieraan te voldoen, worden ook de productienummers van de

Co-engineering en advisering over de juiste materiaalkeuze,

materialen vastgelegd.

sterkte, temperatuur, chemische bestendigheid en andere criteria maken onze dienstverlening compleet.

Grondstof

Grondstof

Grondstof

ERIKS biedt diepgaande ondersteuning Wij merken dat veel bedrijven kampen met de vraagstukken rondom de invoer of verdere verbetering van de EC1935/2004

Producent A

Producent B

Producent C

binnen hun processen. ERIKS kan uw bedrijf concrete en tastbare ondersteuning bieden: ◾◾ Presentaties om de kennis over de EC1935/2004 te vergroten ◾◾ Praktische hulp bij het EC1935/2004 approved maken van installaties ◾◾ Productiemethoden volgens GMP2023/2006

Klant

◾◾ Een groeiend assortiment EC1935/2004 en EU10/2011 approved artikelen ERIKS is voor de voedingsmiddelenindustrie een ongeëvenaard

Specialisme en engineering

dienstverlener op het gebied van technische componenten. Wij

De toepassing van Food Contact Materials neemt de laatste

staan voor u klaar om uw productieproces voedselveilig(er) te

jaren een enorme vlucht. Maar wanneer zijn materialen nu wel,

maken.

en wanneer niet toepasbaar? En wat is voor uw specifieke proces het meest geschikt? ERIKS helpt u bij het oplossen van deze vraagstukken. Voor zowel OEM- als MRO-componenten geldt dat ERIKS veel ervaring heeft met de keuze voor de juiste producten. Naast de correcte certificering is aandacht voor de juiste prijs/kwaliteitverhouding essentieel. Zowel voor fit-for-purpose toepassingen als voor technisch zeer hoogwaardige toepassingen waarbij de juiste keuze essentieel is voor de continuïteit van het proces: u kunt profiteren van onze expertise. Onze Application Engineers zijn werkzaam voor één van onze productlijnen en beschikken over een zeer uitgebreide producten applicatiekennis op hun gebied. Bestaande situaties kunnen vaak verbeterd worden door de toepassing van de juiste materialen of componenten. Tevens kunnen bestaande Food Contact Materials die niet aan de EC1935/2004 voldoen, worden vervangen door gecertificeerde producten.


ERIKS bv

ERIKS Servicecenters

Alkmaar Toermalijnstraat 5 1812 RL Alkmaar T (072) 514 15 14 F (072) 515 56 45 E info@eriks.nl

Alkmaar Saffierstraat 3 1812 RM Alkmaar T (072) 514 17 17 F (072) 514 16 25 E esc.alkmaar@eriks.nl

Ede Galvanistraat 34 6716 AE Ede T (0318) 43 96 14 F (0318) 64 01 04 E ede@eriks.nl

Elsloo Business Park Stein 157 6181 MA Elsloo LB T (046) 428 80 30 F (046) 428 80 59 E elsloo@eriks.nl

Amsterdam Dynamostraat 46 1014 BK Amsterdam-Westpoort T (020) 448 96 10 F (020) 613 77 65 E amsterdam@eriks.nl

Eerbeek Loubergweg 19 6961 EJ Eerbeek T (0313) 67 95 00 F (0313) 65 47 68 E eerbeek@eriks.nl

Rijnmond Shannonweg 33, Haven 5079 3197 LG Rotterdam-Botlek T (010) 231 34 00 F (010) 296 96 18 E rijnmond@eriks.nl

Arnhem Pieter Calandweg 46 6827 BK Arnhem T (026) 362 92 44 F (026) 361 00 63 E arnhem@eriks.nl

Eindhoven Industrieweg 15 5627 BS Eindhoven T (040) 291 19 00 F (040) 291 19 09 E eindhoven@eriks.nl

Roermond Ada Byronweg 11 6045 GM Roermond T (0475) 37 22 70 F (0475) 37 23 05 E roermond@eriks.nl

Bergen op Zoom Van Konijnenburgweg 44 b 4612 PL Bergen op Zoom T (0164) 27 55 44 F (0164) 27 55 49 E bergenopzoom@eriks.nl

Twente Hassinkweg 16 7556 BV Hengelo T (074) 291 57 57 F (074) 291 59 39 E hengelo@eriks.nl

Terneuzen Communicatielaan 27B 4538 BV Terneuzen T (0115) 64 10 00 F (0115) 64 10 09 E terneuzen@eriks.nl

Delfzijl Deltaweg 30 9936 HK Farmsum T (0596) 63 38 20 F (0596) 63 38 29 E delfzijl@eriks.nl

Groningen Rouaanstraat 8 9723 CD Groningen T (050) 368 49 99 F (050) 368 49 98 E groningen@eriks.nl

Zwolle Ampèrestraat 27 8013 PT Zwolle T (038) 467 29 20 F (038) 467 29 29 E zwolle@eriks.nl

Den Haag Neckar 2 2491 BD Den Haag T (070) 381 84 84 F (070) 381 84 36 E denhaag@eriks.nl

Leeuwarden Simon Vestdijkwei 15 8914 AX Leeuwarden T (058) 215 05 87 F (058) 215 85 16 E leeuwarden@eriks.nl

Volg ERIKS online:

www.eriks.nl/socialmedia

www.eriks.nl shop.eriks.nl

Profile for ERIKS Nederland

ERIKS EC1935/2004 Brochure - Componenten voor direct contact met voedingsmiddelen [NL]  

Sinds haar oprichting is ERIKS actief als toeleverancier aan de voedingsmiddelenindustrie. Van leverancier van afdichtingen voor melkfabriek...

ERIKS EC1935/2004 Brochure - Componenten voor direct contact met voedingsmiddelen [NL]  

Sinds haar oprichting is ERIKS actief als toeleverancier aan de voedingsmiddelenindustrie. Van leverancier van afdichtingen voor melkfabriek...

Profile for eriksbv