Page 1

BUDOWA PRZYJAZNEGO DLA ŚRODOWISKA I ATRAKCYJNEGO DLA LUDZI MIASTA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z EFEKTYWNĄ PRODUKCJĄ I EKONOMICZNYM WYKORZYSTANIEM ENERGII Konferencja w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 5 maja 2011 z udziałem Jego Królewskiej Mości Karola XVI Gustawa Króla Szwecji Ministra Przedsiębiorczości i Energii Królestwa Szwecji Pani Maud Olofsson Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej Pana Waldemara Pawlaka Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej Pana Profesora dr hab. Andrzeja Kraszewskiego Prezydenta Miasta Sztokholmu Pana Stena Nordina Prezydent m. st. Warszawy Pani Profesor dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz


Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie, 5 maja 2011

PROGRAM 09.00-09.30

Rejestracja uczestników i kawa

09.30-09.45

Zajmowanie miejsc

10.00-11.30

Sesja wprowadzająca (rozpoczęcie punktualne) - Otwarcie konferencji z udziałem JKM Karola XVI Gustawa, Króla Szwecji, oraz Ministra Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Prof. dr hab. Andrzeja Kraszewskiego - Prezentacja dzielnicy Sztokholmu Hammarby Sjöstad – Metodologia integralnego planowania – Tengboms Architects - Zaopatrzenie w energię w Szwecji, Józef Neterowicz, Radscan, Gunnar Haglund, Ambasada Szwecji - SymbioCity – profesor Ulf Ranhagen, Królewska Politechnika w Sztokholmie - Fortum i nowoczesne systemy energetyczne – Zrównoważone koncepcje rozwoju miasta na przykładzie Sztokholmu

11.35-12.05

Przerwa

12.05-13.40

Prezentacja firm szwedzkich

12.05-12.30

Architekci i firmy konsultingowe Sweco – Konsultanci na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa Sustainable Business Hub – Zrównoważony rozwój jako naturalny element rozbudowy starych i nowych miast i osiedli Moderowana dyskusja

12.20-12.30 12.30-13.00

13.00-13.10 13.10-13.40

Energia, odpady, woda i ścieki – model ekocyklu Vattenfall – Efektywne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Zastąpienie węgla biomasą. Envac – Zautomatyzowane i przyjazne środowisku rozwiązania zbierania i transportu odpadów oraz surowców wtórnych. Purac – Szwedzki model produkcji i wykorzystania biogazu na przykladzie miasta Borås. Capital Cooling – Najbardziej efektywny i przyjazny środowisku sposób chłodzenia to chłodzenie systemowe w trój-generacji. Radscan Intervex – Przy okazji oczyszczania spalin odzyskujemy tyle energii, ile produkuje rocznie jeden reaktor atomowy Miasto Enköping – gdzie ścieki komunalne dzięki roślinom energetycznym stają się ciepłem i energią dla mieszkańców Moderowana dyskusja

13.30-13.40

Transport i technologie informacyjno-komunikacyjne Volvo – Zielona efektywność w transporcie miejskim. Scania – Autobusy miejskie i pojazdy użytkowe na bioetanol i biogaz - transport dla zdrowia! Saab – Bezpieczny i pewny przepływ ruchu ulicznego w celu zwiększenia efektywności w społeczeństwie. Ericsson – Infrastruktura internetowa w służbie społeczeństwa zrównoważonego rozwoju. Moderowana dyskusja

13.40-14.30

Lunch – Możliwość dyskusji ze szwedzkimi uczestnikami konferencji

14.30-15.30

Zrównoważone miasta – dyskusja polsko-szwedzka - Minister Przedsiębiorczości i Energii Szwecji, Pani Maud Olofsson - Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Waldemar Pawlak - Prezydent Sztokholmu, Pan Sten Nordin - Prezydent m. st. Warszawy, Pani Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz z udziałem przedstawicieli delegacji szwedzkich przedsiębiorców towarzyszących JKM Podsumowanie i zakończenie dyskusji

15.25-15.30


HOW TO BUILD THE SUSTAINABLE CITY – ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, ENERGY SMART AND ATTRACTIVE CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSAW, MAY 5, 2011

PROGRAM 09.00-09.30

Registration and Coffee

09.30-09.45

We take our seats in the auditorium

10.00-11.35

First Session (we start punctually) - Opening of the Conference with HM Carl XVI Gustaf and Minister of Environment RP Andrzej Kraszewski

- Presentation of Hammarby Waterfront – Sustainable City District, Stellan Fryxell, Tengboms - Energy Supply in Sweden, Jozef Neterowicz, Radscan, Gunnar Haglund, Embassy of Sweden SymbioCity – professor Ulf Ranhagen, Royal Institute of Technology Presentation on energy systems and sustainability in Stockholm, Marie Fossum, Fortum Coffee break Second Session

12.05-12.30 Architects and consultants Sweco – Consultants for a sustainable society development Sustainable Business Hub – Sustainability as a natural element in developing old and new city districts 12.20-12.30 Moderated Discussion 12.30-13.00 Energy-waste and water - eco-cycle model Vattenfall – efficient heat and power production in cogeneration. Substituting coal with biomass. Envac - Automated and environmentally friendly solutions for the collection and transportation of waste and recycling products Purac – The Swedish model for the production and usage of biogas, the Borås case Capital Cooling – Districit Cooling The most efficient and environmentally friendly way of cooling Radscan Intervex – When we clean the flue gases we recover the same amount of energy that one nuclear reactor produces Enköping – where the waste water via energy crops becomes heat and power for the inhabitants 13.00-13.10 Moderated Discussion 13.10-13.40 Transports and ICT Volvo - Green efficiency in city transports Scania – Healty city transports with buses on second generation biofuels Saab - Safe and Secure traffic flows for increased efficiency in society Ericsson - ICT as an enabler to a sustainable society 13.30-13.40 Moderated Discussion Lunch Third Session

14.30-15.30 Sustainable Cities – A Swedish-Polish Discussion - Minister of Enterprise, Ms Maud Olofsson - Minister of Economy, Mr Waldemar Pawlak - Mayor of Stockholm, Mr Sten Nordin - Mayor of Warsaw, Prof. Hanna Gronkiewicz-Walz With participation of Swedish Business Delegation accompanying HRM Sum up of Discussion and Conclusions


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SymbioCity To gather all knowledge and experience to the Swedish approach to sustainability, the concept and trademark “SymbioCity” was launched in 2008. Several hundred Swedish consultants, contractors and system suppliers are organized in different networks dedicated to spreading the vision of sustainable urbanism and making the distance to implementation as short as possible. SymbioCity means urban technology resource efficiency – across and between different urban systems or fields of action. At the same time it emphasises renewable resources and resource management that minimise waste and optimize recovery and reuse. It encourages the development of new and better system solutions as well as the most efficient use of natural resources. During last year, SymbioCity was presented at more than 30 international exhibitions, seminars and delegation visits around the world. It has been very well received and Tangshan in China, Toronto in Canada, Pune in India and Narbonne in France are just some of the cities that already have adopted the concept, or used it as a source of inspiration. One key to success for the SymbioCity concept is to offer a model which may be adapted to different development levels of cities and towns as well as different planning situations. Another key to success is to deliver value – getting more for less. Read more on www.symbiocity.org

Koncepcję i znak towarowy „SymbioCity” opracowano i przedstawiono w 2008 roku, aby zebrać całą wiedzę i doświadczenie szwedzkiego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Kilkuset szwedzkich konsultantów, wykonawców i dostawców systemów, należących do różnych organizacji branżowych stara się szerzyć wizję zrównoważonej urbanistyki i maksymalnie skrócić drogę, prowadzącą do realizacji tej wizji. SymbioCity oznacza efektywne wykorzystanie zasobów miejskich technologii, zarówno w ramach systemu, jak i między różnymi systemami miejskimi czy obszarami działalności. Jednocześnie koncepcja podkreśla znaczenie zasobów odnawialnych oraz właściwego gospodarowania zasobami w celu minimalizacji ilości odpadów i optymalizacji odzysku i ponownego wykorzystania. To stymuluje rozwój nowych i lepszych rozwiązań systemowych, a także jak najefektywniejsze wykorzystanie naturalnych zasobów. W ciągu ostatniego roku koncepcję SymbioCity zaprezentowano na ponad 30 międzynarodowych wystawach, seminariach i podczas wizyt delegacji oficjalnych na całym świecie. Została ona bardzo dobrze przyjęta, a Tangshan w Chinach, Toronto w Kanadzie, Pune w Indiach i Narbonne we Francji to tylko kilka miast, które już przyjęły koncepcję lub wykorzystały ją jako źródło inspiracji. Jednym z kluczy do sukcesu koncepcji SymbioCity jest oferowanie modelu, który można dostosować do różnego poziomu rozwoju miast oraz do różnych sytuacji w planowaniu. Kolejnym kluczem do sukcesu są osiągane przez nas wyniki otrzymujemy więcej za mniej. Czytaj więcej na www.symbiocity.org


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tengbom Tengbom is the third largest architectural firm in Scandinavia and employs over 300 architects and engineers at offices in Stockholm, Gothenburg, Helsingborg, Kalmar, Malmö, Umeå and Uppsala. Our firm is one of the oldest in Europe, and has since its foundation in 1906 held its place in textbooks of architectural history as well as being in the forefront in modern times. Tengbom’s business concept is to offer a complete range of highly qualified, creative and cost effective architectural services which will lead to forward-looking and creative architecture. Tengbom has participated in several projects with a focus on sustainable design. Tengbom P.O Box 1230 Katarinavägen 15 SE-111 82 Stockholm,Sweden Phone: +46 8 412 52 00 www.tengbom.se

Stellan Fryxell architect and planner architekt i planista stellan.fryxell@tengbom.se

Tengbom to trzecia co do wielkości firma architektoniczna w Skandynawii, zatrudniająca ponad 300 inżynierów i architektów w biurach w Sztokholmie, Göteborgu, Helsingborgu, Kalmarze, Malmö, Umeå i w Uppsali. Nasza firma jest jedną z najstarszych w Europie. Od jej założenia w 1906 r. nie tylko znalazła się w podręcznikach historii architektury, ale do dziś zajmuje czołową pozycję w branży. Koncepcją działania Tengbom jest oferowanie pełnego zakresu wysoko specjalistycznych, twórczych i efektywnych usług architektonicznych, prowadzących do kreatywnej architektury, wybiegającej w przyszłość. Firma Tengbom uczestniczyła w wielu projektach, w których kładziono nacisk na zrównoważone projektowanie.


The conference participants / Uczestnicy konferencji •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Research Interest I am a qualified regional and urban planner with a broad experience of strategic urban planning from the regional level to the detailed level in Sweden and abroad. My practical experience from sustainable urban development includes projects in Sweden, China, Russia, Canada, Ireland and South Africa. I have been team leader for sustainable urban planning of new satellite towns and town districts as well as brownfield sites. I was also the team leader for the sustainability review of the Toronto Waterfront Revitalization project and the Sustainability Analysis of the Cork South Docklands City District. Being both a practitioner and researcher I am also interested in bridging the gap between theory and practice. I am especially interested in the development and evaluation of systematic planning methodologies and tools for comprehensive strategic planning with regard to the integration of environmental and energy issues and objectives in the planning process. Research Projects At present I am the research leader of a R&D project run by the Swedish Energy Agency : Sustainable municipality. The project is focused on how issues regarding energy for heating, cooling and transportation can be integrated in a more efficient way into urban planning. The research project is carried out with an action research approach in collaboration with five Swedish municipalities in different parts of Sweden and two other universities Lulea University of Technology and Linköping University of Technology. The Sustainable City Concept – A Swedish Partnership Initiative was developed by me on behalf of the Swedish Trade Council, the Ministry

of the Environment and the Ministry for Foreign Affairs in 2002. It has been applied in China, Russia, Canada, Ireland. The sustainability review of the Toronto waterfront revitalization project carried out be a Swedish expert group led by me is available on the web-site of Toronto waterfront development cooperation (towaterfront.com) I am also responsible for the application of this concept on the situation in developing countries. A draft report will soon be published on the internet: Sida Manual for Support to Environmentally Sustainable Urban Development in developing Countries

Profesor Ulf Ranhagen ulfr@infra.kth.se / ulf.ranhagen@sweco.se KTH - Royal Institute of Technology, Stockholm Urban and Regional Studies Urban Planning and Environment School of Architecture and the Built Environment www.kth.se


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fortum Fortum’s purpose is to create energy that improves life for present and future generations. We provide sustainable solutions that fulfil the needs for low emissions, resource-efficiency and energy security, and deliver excellent value to our shareholders. Our activities cover the generation, distribution and sales of electricity and heat as well as related expert services. Fortum’s operations focus on the Nordic countries, Russia and Baltic Rim area as well as Paland.

Celem Fortum jest stworzenie energii, która podnosi jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Oferujemy trwałe rozwiązania, spełniające wymagania niskiej emisji, wydajnego wykorzystywania zasobów i bezpieczeństwa energetycznego i zapewniające doskonałe rezultaty naszym akcjonariuszom. Nasza działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, jak również inne usługi. Fortum działa w Rosji, krajach skandynawskich i bałtyckich oraz w Polsce.

Fortum Hangövägen 19 Stockholm, Sweden www.fortum.com

Marie Fossum marie.fossum@fortum.com

Fortum jest głównym partnerem konferencji


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sweco Sweco is one of the largest consulting engineering companies in Europe, with subsidiaries in eleven countries and extensive project exports worldwide. Sweco is a provider of international consulting engineering services whose engineers, architects and environmental experts are working together to contribute to the creation of a sustainle society. Every year, Sweco performs some 31,000 assignments for around 10,000 clients. Since undertaking its first international assignment in 1903, Sweco has carried out projects in more than 100 countries.

Sweco P.O. Box 34 044 SE-100 26 Stockholm, Sweden Phone: + 46 8 695 60 00 www.sweco.se

Jan Mattsson President of Sweco Architects jan.mattsson@sweco.se

Sweco jest jedną z największych inżynierskich firm konsultingowych w Europie. Posiada filie w jedenastu krajach i eksportuje usługi projektowe na cały świat. Sweco dostarcza międzynarodowe inżynierskie usługi konsultingowe, a nasi inżynierowie, architekci i eksperci ochrony środowiska współpracują ze sobą, przyczyniając się do tworzenia zrównoważonego społeczeństwa. Co roku Sweco realizuje około 31000 zleceń dla około 10.000 klientów. Od czasu przyjęcia pierwszego międzynarodowego zlecenia w 1903 roku, firma Sweco zrealizowała projekty w ponad 100 krajach.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sustainable Business Hub Sustainable Business Hub is one of the largest business networks for cleantech companies in Sweden and a key player in environmental business development in southern Sweden. We have more than 100 members within our network. Our members supply products, systems, solutions, services and know-how within District Heating & Cooling, Wastewater Treatment, Low Energy Building Technology, Sustainable Urban Development and Waste Management including Biogas technology. We collaborate with businesses, universities and institutes, utilities, municipalities, embassies and the Swedish Trade Council. Sustainable Business Hub can arrange GreenTech Visits including visits at world-class reference facilities, lectures from prominent researchers at the Universities, dialogue with politicians about developing strategies for sustainable urban development and matchmaking with companies who can deliver products, services and know-how within cleantech.

Sustainable Business Hub Anckargripsgatan 3 SE-211 19 Malmö http://www.sbhub.se

Mats Jonsson Senior Advisor mats.jonsson@sbhub.se

Sustainable Business Hub to jedna z największych grup przedsiębiorstw czystych technologii w Szwecji, zajmująca kluczową pozycję w rozwoju biznesu w dziedzinie ochrony środowiska w południowej Szwecji. Nasza grupa liczy ponad 100 członków, którzy dostarczają wyroby, systemy, rozwiązania, usługi i know-how w dziedzinie ciepłownictwa i systemów chłodzenia, oczyszczania ścieków, technologii energooszczędnego budownictwa, zrównoważonego rozwoju miast i gospodarki odpadami łącznie z technologią produkcji biogazu. Współpracujemy z firmami, uniwersytetami i instytutami, przedsiębiorstwami komunalnymi, samorządami, ambasadami oraz Szwedzką Radą ds.Eksportu. Sustainable Business Hub organizuje wizyty studyjne związane z zielonymi technologiami, łącznie z wizytami na światowej klasy obiektach referencyjnych, wykłady wybitnych badaczy uniwersyteckich, prowadzi dialog z politykami na temat opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju miast oraz pomaga w nawiązaniu kontaktów z przedsiębiorstwami, mogącymi dostarczyć wyroby, usługi i know-how w dziedzinie czystych technologii.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vattenfall Heat Vattenfall Heat Poland is the ultimate market leader in the area of generating heat and energy in cogeneration. The company became part of the European energy company in 1999, when Vattenfall AB acquired the shares of Warsaw heat and power stations. Vattenfall Heat Poland consists of five plants located in Warsaw and Pruszkow. In Warsaw heat generated in Vattenfall’s plants is distributed via the municipal heat distribution network, which belongs to SPEC SA (Warsaw District Heating Enterprise). Vattenfall meets 75 % of Warsaw’s heat demand and 50 % demand for electricity, generating around 11 TWh of heat and 3,6 GWh of electric energy per year. Energy delivered to the city is produced in cogeneration mode what guaranties low fuel consumption and CO2 emission. The basic fuel used in the company is coal, which is being gradually replaced by a share of biomass, which is more ecologically friendly than coal. Aiming at further CO2 emission reduction Vattenfall Heat Poland additionally considers partial substitution of coal by gas.

Vattenfall Heat Poland S.A. 03-216 Warszawa, ul. Modlinska 15 http://www.vattenfall.pl

ANDRZEJ RUBCZYNSKI Dyrektor Departament Rozwoju andrzej.rubczynski@vattenfall.pl

Vattenfall Heat Poland to niekwestionowany lider na rynku produkcji ciepła i energii w skojarzeniu. Przedsiębiorstwo stało się częścią europejskiej firmy energetycznej w 1999r., kiedy spółka Vattenfall AB nabyła akcje Elektrociepłowni Warszawskich. Vattenfall Heat Poland to pięć zakładów, położonych w Warszawie i w Pruszkowie. W Warszawie ciepło wytwarzane w zakładach Vattenfall jest rozprowadzane w miejskiej sieci ciepłowniczej, należącej do SPEC S.A. (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej). Vattenfall pokrywa 75% zapotrzebowania na ciepło w Warszawie i 50% zapotrzebowania na energię elektryczną, wytwarzając około 11 TWh ciepła i 3,6 GWh energii elektrycznej rocznie. Energia dostarczana do miasta jest wytwarzana w kogeneracji, co zapewnia niskie zużycie paliwa i niskie emisje CO2. Podstawowym paliwem stosowanym przez przedsiębiorstwo jest węgiel, obecnie stopniowo zastępowany przez pewną ilość biomasy, która jest paliwem bardziej przyjaznym dla środowiska. Mając za cel dalsze obniżenie emisji CO2, Vattenfall Heat Poland dodatkowo rozważa częściowe zastąpienie węgla gazem.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Envac Envac is a Swedish corporation and the inventor of the underground waste transportation system. The systems of Envac are found all over the world, installed in residential areas, business premises, town centres, industrial kitchen, hospitals and airports. Envac is a global group with offices throughout Europe, Middle East and Asia. In China we have offices in Shanghai, Beijing, Tianjin, Guangzhou and Hong Kong. The total turnover in 2009 was 175 million US dollar. Envac is fully owned by Stena Adactum, a company in the Stena Sphere.

Envac to szwedzka korporacja i wynalazca podziemnego systemu transportu odpadów. Systemy z Envac instalowane są na całym świecie na terenach mieszkaniowych, w przedsiębiorstwach, w centrach miast, w kuchniach przemysłowych, w szpitalach i na lotniskach. Envac jest globalną grupą z biurami w całej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. W Chinach mamy biura w Szanghaju, Pekinie, Tianjin, Guangzhou i Hongkongu. Całkowite obroty, uzyskane w 2009 r., wyniosły 175 mln dolarów amerykańskich. Envac jest własnością spółki Stena Adactum, wchodzącej w skład grupy Stena Sphere.

Envac is the inventor of Automated Waste Collection. The first system was installed by the company in 1961. An Automated Waste Collection System from Envac is a sustainable green investment since the system is a part of the city infrastructure; just like electricity, sewage and water supply.

Envac jest wynalazcą systemu automatycznego zbierania odpadów. Pierwszy system został zainstalowany przez firmę w 1961 roku. System automatycznego zbierania odpadów z Envac jest zrównoważoną zieloną inwestycją, gdyż stanowi część infrastruktury miasta, podobnie jak elektryczność, kanalizacja i wodociągi.

Joakim Karlsson Vice Prezes joakim.karlsson@envac.se Envac Fleminggatan 7, 3 tr SE-112 26 Stockholm Sweden Tel: +46 8 785 00 10 www.envacgroup.com


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Läckeby Water Group / Purac Läckeby Water AB, Division Purac, contributes to sustainable development through purification of municipal as well as industrial waste water and biogas production from residual products (biosludge) from these processes. Läckeby Water AB, Division Purac, is leading company in Scandinavia regarding new technologies and processes for treatment and destruction of organic fractions of municipal and industrial waste to biogas and production of fuel for the car engines from the biogas using biogas upgrading technology. Läckeby Water Group is a privately held Swedish clean-tech company. The company provides world class technologies and products within the fields of: - Municipal wastewater treatment - Municipal potle water treatment - Industrial effluent treatment - Biogas production and biogas upgrading Purac, a division within Läckeby Water Group, offers contracting and technologies for customers worldwide. To date we have completed more than 4 000 contracts in 70 countries worldwide, primarily in Europe and Asia.

Läckeby Water Group P.O Box 1146 SE-221 05 Lund, Sweden Phone: +46 46 19 19 00 www.lackebywater.se

Leszek Zadura Senior Marketing Advisor leszek.zadura@purac.se

Koncern LäckebyWater AB, Division Purac, przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez implementację nowych technologii do produkcji paliwa do silników samochodowych, wykorzystując do tego odpady. Paliwo do silników samochodowych wytwarzane jest z biogazu powstającego w procesach przeróbki produktów końcowych oczyszczania ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, czyli osadów, jak również z przeróbki frakcji organicznej odpadów komunalnych i przemysłowych. Biogaz jest oczyszczany do jakości czystego metanu i wykorzystywany jako paliwo do silników samochodowych. Firma LäckebyWater AB, DivisionPurac jest wiodącą firmą w Skandynawii w zakresie całościowych dostaw instalacji „pod klucz”, obejmujących całe linie technologiczne od procesów przyjęcia i przygotowania surowych substratów począwszy, poprzez procesy fermentacji z wytwarzaniem biogazu jak i higienizacji i zagospodarowania produktów końcowych z tych procesów. Typowymi odpadami do produkcji biogazu są mokre frakcje organicznych odpadów komunalnych i przemysłowych jak i osady po procesach oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Technologiczne procesy dostarczone przez LäckebyWater AB, DivisionPurac, zapewniają odzyskiwanie energii ze ścieków i z organicznych części odpadów, a także możliwość wykorzystania pozostałości po tych procesach, co ma kluczowe znaczenie w procesie budowy zrównoważonego rozwoju dzisiejszego nowoczesnego społeczeństwa.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Capital Cooling We grow with our partners! Capital Cooling was established in 2002 and in just a short time has become one of the pioneers within the district cooling area. Within Capital Cooling some of the world’s leading experts in district cooling business operation and district cooling technology are found. Solid know-how concerning business are the basis for solutions to the financing, marketing and development of district cooling. Capital Cooling strongly believes that growing together with partners on the international market is the most efficient way forward. Well established taskforces and client relations are the key factors contributing to the successful implementation of our concept. Key Services Through Capital Cooling’s partnership with other Swedish consultancies, contractors and operations companies, Capital Cooling can take on construction management, turn-key and operations assignments, as well as provide support for the specific business project executed by Capital Cooling and its partners.

Capital Cooling Box 648 Nybrokajen 5, 5tr SE-101 32 Stockholm Phone: +46 8 459 0944 www.capitalcooling.se

Bertil Johansson Senior Advisor Bertil.Johansson@capitalcooling.se

Rośniemy razem z naszymi partnerami! Przedsiębiorstwo Capital Cooling powstało w 2002 roku i w krótkim czasie stało się jednym z pionierów w dziedzinie systemów zdalnego chłodzenia. W Capital Cooling można znaleźć najlepszych na świecie ekspertów od technologii zdalnego chłodzenia i jej stosowania. Solidna wiedza dotycząca tego biznesu to podstawa rozwiązań dla finansowania, marketingu i rozwoju systemów zdalnego chłodzenia. Firma Capital Cooling jest przekonana, że najbardziej efektywnym sposobem dalszego działania jest podążanie za rozwojem naszych partnerów na rynku międzynarodowym. Dobrze przygotowane kadry operacyjne i relacje z klientami to kluczowe czynniki powodzenia przy wprowadzaniu naszej koncepcji. Najważniejsze usługi Dzięki partnerskim powiązaniom z innymi szwedzkimi firmami konsultingowymi, wykonawcami i operatorami, Capital Cooling może podjąć się zarządzania realizacją inwestycji, zleceń „pod klucz” czy usług operatora, a także zapewnić wsparcie konkretnego projektu biznesowego, realizowanego przez Capital Cooling wraz z partnerami.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Radscan Radscan Intervex is a Swedish engineering company supplying turn-key industrial plants, primarily to the energy-sector.

Radscan Intervex to szwedzkie przedsiębiorstwo, dostarczające instalacje przemysłowe „pod klucz”, głównie dla sektora energetycznego.

The scope varies, as all projects are unique, but the focus is on Flue Gas Condensation and Cleaning. The condensate produced is cleaned with membranes to the highest quality of pure water.

Każdy projekt jest inny, zakres instalacji różny, najważniejszym polem naszego działania jest jednak skraplanie i oczyszczanie spalin. Wytwarzany kondensat jest oczyszczany w technologii membranowej do czystej wody systemowej najwyższej jakości.

So far, Radscan Intervex, have installed approximately 500 MW heating capacity through Flue Gas Condensation with the single largest installation delivering 80 MW.

Thomas Börgesson Managing director tomas.borgesson@radscan.se

Józef Neterowcz Prezes jozef.neterowicz@radscan.se Radscan Intervex AB Forskargränd 8 SE-722 26 VÄSTERÅS, SWEDEN www.radscan.se

Do tej pory firma Radscan Intervex zainstalowała około 500 MW mocy cieplnych w instalacjach skraplania spalin, a największa pojedyncza instalacja dostarcza 80 MW.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gmina Enköping / Enköping Municipality Enköping is a Swedish municipality which is located about 80 km from the capital of Sweden, Stockholm. There are about 40 000 inhabitants of Enköping and the area is 1 200km². The municipality of Enköping has received prizes due to its local environmental and recycling efforts. A part of this work is called the model of Enköping, which means that the waste water is used for irrigation and fertilization of energy plantations. After harvesting the energy forest it is burned in the Enköping power plant to generate electricity and heat. The bottom ashes are then used as a biofertilizer.

Enköpings kommun Vatten- och Renhållningsverken Kungsgatan 42 745 80 Enköping

Ulf Hallberg ulf.hallberg@enkoping.se

Enköping jest szwedzką gminą, położoną około 80 km od stolicy Szwecji, Sztokholmu, mającą około 40.000 mieszkańców i 1 200 km ² powierzchni. Gmina Enköping otrzymała nagrody za swoje działania na rzecz ochrony środowiska i recyklingu na terenie gminy. Część tej pracy jest nazywana modelem Enköping, w którym ścieki są wykorzystywane do nawadniania i nawożenia plantacji energetycznych. Zebrane rośliny energetyczne są następnie spalane w wytwarzającej ciepło i energię elektryczną elektrociepłowni w mieście Enköping. Żużel i popiół jest używany jako bionawóz.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Volvo Our respect for the environment has always driven our innovation to meet tomorrow’s demands. We are recognised for our reliability, people and products. Our quality is apparent even at a first glance and it encompasses the pride, skill and inspiration that go into creating a Volvo bus. Every Volvo we build is the sum total of more than 80 years of focusing on safety.

Volvo Ulf Gustafsson Ulf.Gustafsson@volvo.com www.volvobuses.com

Szacunek dla środowiska naturalnego zawsze napędzał naszą innowacyjność, w celu sprostania wyzwaniom przyszłości. Jesteśmy znani z naszej wiarygodności, fachowców i produktów. Ich jakość jest widoczna na pierwszy rzut oka i pokazuje dumę, umiejętności i inspirację, potrzebne, by stworzyć każdy autobus Volvo. Każdy pojazd, jaki budujemy jest sumą ponad 80 lat troski i myślenia o bezpieczeństwie.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Scania ”Urban transport for the health of people!" Buses and light commercial vehicles from Scania use second generation biofuels, such as bioethanol and biogas. These offer a sustainable solution for transport in big cities, helping to counteract global warming and protect the health of residents.

Zdzislaw Chlopek Profesor Politechniki Warszawskiej Wydzial Samochodów i Maszyn Roboczych zchlopek@simr.pw.edu.pl

“Transport miejski dla zdrowia mieszkańców”. Autobusy miejskie i pojazdy użytkowe Scanii na biopaliwa drugiej generacji - bioetanol i biogaz to zrównoważone rozwiązanie ekologiczne transportu dla dużych miast: ochrona zdrowia mieszkańców i przeciwdziałanie ociepleniu klimatu.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Saab SECURITY IN A CHANGING WORLD Saab serves the global market with world-leading solutions, products and services ranging from military defence to civil security. With operations and employees on every continent, Saab continuously develops, adapts and improves new technology to meet customers’ changing needs. Its most important markets are Europe, South Africa, Australia and North America. Saab has around 12,500 employees. Annual sales amount to around SEK 24 billion, of which about 20 per cent is related to research and development. Saab’s operations are divided into five business areas: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions, and Support and Services.

Saab AB Postal address: P.O. Box 70392, SE-10724 Stockholm, Sweden Street address: World Trade Center, Kungsbron 1 G6, Stockholm, Sweden Tel +46 470 42 657 www.saabgroup.com

Lars Jernbäcker Vice President lars.jernbacker@saabgroup.com

BEZPIECZEŃSTWO W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE Saab obsługuje globalny rynek, oferując wiodące rozwiązania, wyroby i usługi w zakresie od obronności do bezpieczeństwa cywilnego. Saab ma pracowników na każdym kontynencie i prowadzi działalność, stale rozwijając, dostosowując i ulepszając nową technologię, aby odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby klientów. Najważniejszymi rynkami są Europa, Południowa Afryka, Australia i Ameryka Północna. Saab zatrudnia około 12.500 pracowników. Roczna sprzedaż wynosi ok. 24 miliardów SEK, z czego 20% jest związane z badaniami naukowymi i rozwojem. Działalność Saaba jest podzielona na pięć obszarów: Aeronautyka, Dynamika, Elektroniczne systemy obronne, Systemy zabezpieczeń i obrony oraz Pomoc techniczna i usługi.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ericsson AB Ericsson is the world's leading provider of technology and services to telecom operators. Ericsson is the leader in 2G, 3G and 4G mobile technologies, and provides support for networks with over 2 billion subscribers and has the leading position in managed services. The company's portfolio comprises mobile and fixed network infrastructure, telecom services, software, broadband and multimedia solutions for operators, enterprises and the media industry. The Sony Ericsson and ST-Ericsson joint ventures provide consumers with feature-rich personal mobile devices. Ericsson is advancing its vision of being the "prime driver in an all-communicating world" through innovation, technology, and sustainable business solutions. Working in 175 countries, more than 90,000 employees generated revenue of SEK 203.3 billion (USD 28.2 billion) in 2010. Founded in 1876 with the headquarters in Stockholm, Sweden, Ericsson is listed on NASDAQ OMX, Stockholm and NASDAQ New York.

Ericsson AB Technology & Portfolio Management Torshamnsgatan 23 164 80 Stockholm, Sweden Phone +46 10 711 76 28

Matilda Gennvi Gustadsson Sustainability Director matilda.gustafsson@ericsson.com www.ericsson.com

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, jest liderem w dziedzinie technologii mobilnych 2G, 3G i 4G i obsługuje sieci, z których korzysta ponad miliard abonentów. Zajmuje również czołową pozycję na rynku usług zarządzanych. Oferta firmy obejmuje infrastrukturę sieci stacjonarnych i komórkowych, usługi telekomunikacyjne, oprogramowanie oraz rozwiązania szerokopasmowe i multimedialne dla operatorów, przedsiębiorstw i branży medialnej. Spółki joint venture Sony Ericsson i ST-Ericsson zapewniają klientom osobiste urządzenia komunikacji mobilnej wyposażone w bogaty zestaw funkcji. Ericsson realizuje swój długofalowy cel, jakim jest „stać się siłą napędową postępu w świecie komunikacji” poprzez innowacje, zaawansowane technologie oraz rozwiązania biznesowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Firma powstała w 1876 r. Ma centralę w Sztokholmie. Działa w 175 krajach i zatrudnia ponad 90 000 pracowników. W 2010 r. uzyskała dochód w wysokości 203.3 mld SEK (28,2 mld USD). Ericsson jest notowany na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

eGain eGain is a Swedish, International company and our promise is to be the most ambitious partner for environmentally conscious real estate companies. We are specialized and have worked with weather forecast control since 1994. eGain forecasting™ reduce climate impact from more than 2 000 buildings throughout Europe. In 2011, eGain, was selected winner of Swedbank sustainability award with the following motivation: Using innovative information technology eGain Helps its customers to improve their energy efficiency and reduced carbon footprint. eGain shows that small investment and simple measures can bring about great change, and with eGains huge growth potential will improve the world, the more they sell.

eGain Polska Sp. z o.o. ul. Reymonta 4A 05-420 Józefów Poland www.egain.pl

Thorbjörn Geiser CEO

Zbigniew Kidawa Managing Director zk@egain.pl

eGain jest szwedzką międzynarodową firmą, która może zapewnić, że będzie najbardziej ambitnym partnerem dla zarządców nieruchomości ze świadomością ekologiczną. Specjalizujemy się w regulacji temperatury w oparciu o prognozy pogody i pracujemy w tej dziedzinie od 1994 roku. System eGain forecasting™ zmniejsza negatywny wpływ na klimat, wywierany przez ponad 2000 budynków w całej Europie. W 2011r. firma eGain zdobyła ufundowaną przez bank Swedbank nagrodę za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uzasadnienie przyznania nagrody brzmiało: Stosowanie innowacyjnej technologii informacyjnej eGain pomaga klientom poprawić efektywność energetyczną ich budynków i zredukować ich ślad węglowy. eGain pokazuje, że niewielka inwestycja i proste działania mogą spowodować wielką zmianę, a wraz z ogromnym potencjałem rozwoju eGain będzie ulepszać świat, im więcej sprzeda.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IL Recycling IL Recycling is a holistic provider of recycling services. Together with our owners and business partners, we provide environmentally friendly services for our clients throughout the whole cycle from recycled material to finished products.

IL Recycling jest kompleksowym dostawcą usług recyklingu. Wspólnie z właścicielami i partnerami biznesowymi zapewniamy przyjazne dla środowiska usługi dla naszych klientów podczas całego cyklu – od surowców wtórnych do wyrobów gotowych.

Sustainability is a core value in our group and affects everything we do. Over the last 60 years, we have been active as a front-runner in developing new and innovative environmentally friendly solutions. In Poland, we are interested in further expanding our network through partners who are interested in building a more sustainable society together with us.

Zrównoważony rozwój jest podstawową wartością w naszej grupie i ma wpływ na wszystko, co robimy. Od 60 lat jesteśmy liderem w opracowywaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska. W Polsce jesteśmy zainteresowani dalszym rozszerzaniem naszej sieci za pośrednictwem partnerów, którym zależy na budowaniu razem z nami bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

IL Recycling Polska z.o.o. Al. Jana Pawła II 80 00-175 Warszawa www.ilrp.com

JONAS GRANATH Managing Director / Prezes zarządu jonas.granath@ilrecycling.com


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Stena Recycling Stena Recycling is a leading recycling company offering Total Waste Management to all kind of industries, offices, retailers, municipal operations etc. Through innovative, cost-effective solutions we provide waste management solutions for all types of waste: paper, plastics, ferrous and no-ferrous metals, hazardous waste and waste from electric and electronic equipment. We also offer related services such as internal logistics, outsourcing, training and advisory. Stena Recycling is present in Poland since 2001 and has 25 locations all over the country. Each year, thanks to our recycling effort in Poland, 600 000 tons of waste are reborn as valuable raw materials. Stena Recycling Poland is a part of Stena Metall Group, which operates in 250 locations all over Europe.

Stena Recycling to wiodąca firma recyklingowa, oferująca kompleksową gospodarkę odpadami dla wszystkich zakładów przemysłowych, biur, placówek handlowych, działalności samorządowej, itp. Dzięki innowacyjnym, rentownym rozwiązaniom zapewniamy sposoby zagospodarowania wszelkich rodzajów odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne, odpady niebezpieczne i elektroodpady. Oferujemy również związane z tym usługi wewnętrzną logistykę, outsourcing, szkolenia i doradztwo. Firma Stena Recycling jest obecna w Polsce od 2001 roku, prowadzi działalność w 25 miejscach na terenie całego kraju. Co roku dzięki naszym staraniom w dziedzinie recyklingu w Polsce, 600.000 ton odpadów staje się ponownie wartościowym surowcem. Stena Recycling Poland to część grupy Stena Metall, prowadzącej działalność w 250 miejscach w całej Europie.

Robert Sabelström Strategy & Improvements Manager robert.sabelstrom@stenarecycling.com Stena Recycling Sp. z o.o. Ul. Ogrodowa 58. 00-876 Warszawa www.stenarecycling.com/pl

Anna Nowakowska PR, Marketing & Brand Manager anna.nowakowska@stenarecycling.com


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GlashusEtt Szklany dom Hammarby Sjöstad has been Stockholm’s largest urban development project for many years. It is an exciting district where the City of Stockholm has imposed tough environmental requirements on buildings, technical installations and the traffic environment, from day one. To attain these goals integrated planning or holistic approach, innovative solutions and new technologies have been necessary. The eco-innovative area has quickly gained worldwide reputation; in 2010, GlashusEtt received over 13,000 visitors. The “Hammarby model” is a model to show that different part of infrastructure is connected with each other; a byproduct from one part of the infrastructure can be used in another part. The “Hammarby model” has also been exported — to India and the United Kingdom, for instance, as well as to China, where the city Hohhot has gained inspiration from Hammarby Sjöstad.

Hammarby Sjöstad Lugnets Allé 39 SE-120 65 Stockholm, Sweden +46 08 522 137 00 Erik.Freudenthal@stockholmvatten.se www.hammarbysjostad.se

Erik Freudenthal Head of Communications of GlashusEtt

Dzielnica Hammarby Sjöstad jest od wielu lat największym projektem rozwoju obszaru miejskiego w Sztokholmie. To fascynujące miejsce, gdzie władze Sztokholmu od pierwszego dnia postawiły twarde wymagania ekologiczne, dotyczące budynków, instalacji technicznych i organizacji ruchu. Aby osiągnąć te cele, niezbędne okazało się zintegrowane planowanie lub całościowe podejście, innowacyjne rozwiązania i nowe technologie. Ten innowacyjny pod względem ekologicznym obszar szybko zyskał sławę na całym świecie; w roku 2010 centrum informacyjne dzielnicy – „Szklany dom” – odwiedziło 13.000 gości. „Model Hammarby” ma za zadanie pokazać, że różne części infrastruktury są ze sobą powiązane; produkt uboczny jednej części infrastruktury może być wykorzystany w innej części. „Model Hammarby” został również wyeksportowany – np. do Indii i Wielkiej Brytanii, a także do Chin, gdzie dzielnica Hammarby Sjöstad stała się inspiracją dla miasta Hohhot.


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

The Swedish – Polish Sustainable Energy Platform was established in 2007 as a framework for strong bilateral contacts, with the purpose to facilitate knowledge and experience exchange regarding energy efficiency and sustainable energy systems between Poland and Sweden. Founding partners are the Automotive Industry Institute (PIMOT), Division for Fuels and Renewable Energy in Warsaw and the International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) at Lund University, in collaboration with the Embassy of the Republic of Poland in Stockholm and the Embassy of the Kingdom of Sweden in Warsaw. The Platform secretariats in Lund and Warsaw are financed by Swedish and Polish authorities as a result of an agreement between the Deputy Prime Ministers in respective country. The Swedish – Polish Energy Platform is demand driven and aims to find the right partner-mix for specific projects and actions. Over the years the Platform has organized numerous conferences, seminars, match-making workshops, study tours and best practice documentation and dissemination. Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki powstała w roku 2007, tworząc ramy dla rozwoju dwustronnych kontaktów w celu

przyspieszenia wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Polską a Szwecją w zakresie efektywności energetycznej i systemów energetycznych przyjaznych środowisku. Założycielami platformy są Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Pion Paliw i Energii Odnawialnej w Warszawie oraz Instytut Przemysłowej Gospodarki Środowiskowej (IIIEE) przy Uniwersytecie w Lund we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie i Ambasadą Szwecji w Warszawie. Sekretariaty platformy w Lund i Warszawie są finansowane przez rządy Szwecji i Polski w efekcie porozumienia pomiędzy wicepremierami obu państw.

Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki odpowiadając na potrzeby uczestników umożliwia znalezienie właściwych partnerów do nowych projektów i wspólnych działań. W ciągu ostatnich lat platforma zorganizowała szereg konferencji, seminariów, spotkań typu matchmaking, wyjazdów studyjnych oraz zidentyfikowała i promowała szereg dobrych praktyk w obszarze swojego działania.

Magdalena Rogulska, Automotive Industry Institute (PIMOT) Division for Fuels and Renewable Energy, Warsaw, Poland m.rogulska@pimot.org.pl http://www.en.pimot.org.pl/ Mikael Backman, The International Environmental Institute (IIIEE) at Lund University, Lund, Sweden mikael.backman@iiie.lu.se http://www.iiiee.lu.se/ Platform web page: http://www.energyplatform.net/


The conference participants / Uczestnicy konferencji ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Swedish Trade Council Swedish Trade Council ul. Krolewska 16 00-103 Warszawa www.swedishtrade.se

Radca handlowy Daniel Larsson daniel.larsson@swedishtrade.se +48 22 538 68 29 +48 602 55 20 22

Ambasada Szwecji Ambasada Szwecji ul. Bagatela 3 00-585 Warszawa www.swedenabroad.com 22 640 89 00

Radca ambasady Gunnar Haglund gunnar.haglund@foreign.ministry.se 0048 606 28 89 57

Inteligentni uczą się na cudzych błędach, a nie na własnych! Zapraszamy do Szwecji!

www.symbiocity.org

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SymbioCity Conference - zaproszenie  

SymbioCity Conference - zaproszenie

SymbioCity Conference - zaproszenie  

SymbioCity Conference - zaproszenie

Advertisement