Page 1

MARINE EQUIPMENTS ÞENTÜRK DENÝZ MALZEMELERÝ VE GIDA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ Evliya Çelebi Mah. Fersah Sokak No:31 F (Tuzla Gemiciler Sitesi)34944 Tuzla - Ýstanbul - Türkiye Tel: +90 216 447 04 49 - +90 216 447 04 50 Faks: +90 216 447 07 80 info@sdmmarine.com www.sdmmarine.com

w w w. s d m m a r i n e . c o m


FÝRMAMIZ HAKKINDA 1988 yýlýndan itibaren deniz malzeme üzerine imalat yapmakta olan firmamýz, 23 yýldýr sizlere en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmayý ilke edinmiþtir. Firmamýz denizcilik sektöründe üstün kaliteli ve sertifikalandýrýlmýþ ürünlerini siz deðerli müþterilerin kullanýmýna sunmaktadýr. Ürün çeþitlerimizi müþterilerimizden gelen talepler doðrultusunda geliþtirip arttýrmaktayýz. Talep ve görüþlerinize açýk olduðumuzu belirtir, sipariþlerinizi bekleriz. ABOUT THE COMPANY Since 1988, our company is doing the manufacturing of marine equipment, 23 years, is committed toproviding you the best and highest quality service. Our company is theuse of the maritime industry offers superior quality and certified products to itsvaluable customers. Are increasing demands from our customers to develop product range demand and indica test hat weare open to your comments.Would welcome your orders. SATIÞ MAÐAZAMIZDA BULUNAN BAÞLICA ÜRÜNLER Seyir Fenerleri, Gazlý Fenerler, Ses ve Ýþaret Ekipmanlarý, Pusula ve Kürsüler, Navigasyon Malzemeleri, Güverte Malzemeleri, Yat Malzemeleri, Yangýn Ekipmanlarý, Temizlik Gereçleri, Elektrik ve Elektronik Ürünler, Ýþ Güvenlik ve Kimyasal Mazlemeler, IMO Sembol ve Yayýnlar, Bayrak ve Flamalar. Bunlarýn dýþýndaki birçok malzeme için bizi arayabilirsiniz. PRIMARY PRODUCYS SOLD IN OUR STORES Navigation Lights, GasLantern, Tones and Signals, Compass and Platforms, Navigation Equipment, Deck Equipment, Yacht Equipment, Fire Equipment, Cleaning Suplies, Electrical and Electronical, Labor Safety and Chemical, Symbols and Publishings of IMO, Flags and Pennants. Apart from these products, you can call us unreservedly. You can also send your price offer through fax. Your fax will be replied as soon as possible. KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Þentürk Deniz Malzemeleri ve Gýda San. Tic. Ltd. Þti. olarak temel ve kalýcý amacýmýz, müþterilerimizin, fiyat ve zaman konularýndaki taleplerini eksiksiz bir þekilde karþýlayarak en kaliteli hizmeti sunmaktýr. Bu amacýmýzý, çalýþanlarýmýzýn sürekli geliþmelerine olanak saðlayarak, siz müþterilerimize duyulan saygýnýn ve hizmetin kalitesiyle doðru orantýlý olduðunu kabul ederek ve karlýlýðýmýzý çalýþanlarýmýzla paylaþarak baþaracaðýz. Günün deðiþen koþullarýna ve yasal mevzuatlara baðlý olarak kalite politikamýzý gözden geçirecek, 2008/67/EC Denizcilik Ekipmanlarý ve T.K. G38 nolu baharat yönetmeliðine uygun olarak firmamýzý sürekli iyileþtirecek, gerekli olduðunda deðiþiklikleri yapacak ve aldýðýmýz kararlarýn takipçisi olacaðýz. QUALITY POLICY As Þentürk Deniz Malzemeleri ve Gýda San. Tic. Ltd. Þti, our principal and aim is serving in the best quality with meeting the demands of our customers about price and time constantly. For above mention edpurpose, we enable our employees to improve them selves continuously. In this manner, we believe that it is directly proportonalt or espect the customers as well as service quality. And after all, we will get succeed with sharing our profits fairly with our staff. Changing conditions and legal regulations, depending on the day to review the quality policy, according to Regulation 2008/67/EC Marine Equipment and spices as No. G38 TKI continuously improve our company, and the decisions we will pursue will make changes when necessary.

GENEL MÜDÜR GENERAL MANAGER Necati ÞENTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ASSISTANT GENERAL MANAGER Erman ÞENTÜRK

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ASSISTANT GENERAL MANAGER Kerim ÞENTÜRK


SEMBOLLER / SYMBOLS Ýmalatlar / Manufacturing Broþürü vardýr / Brochure www. sdmmarine .com

Ayrýntýlý bilgi web sitesindedir. Detail information the web site. Kullaným kitapçýðý vardýr. User manual

IP56

IP’ ye göre kodlarý IP’ according to codes

IMO

COLREG 72

COLREG kurallarýna uygundur. COLREG suitable the rules.

SOLAS sertifikalý ürünler SOLAS certified products MED APPROVAL

24V 24 V veya 220 V çalýþma voltajý 220V 24 V or 220 V working voltage

12V 24V

12 V veya 24V çalýþma voltajý 12 V or 24 V working voltage

LED

Led ampül sistemleri Led bulb systems EXPROOF sertifikalý ürünler EXPROOF certified products

Türk Loydu sertifikalý ürünler Türk Loyd certified products CE sertifikalý ürünler CE certified products

ÝMALAT SERTÝFÝKALARI / PRODUCTION CERTIFICATION

TELÝF HAKLARI Telif haklarý SDM MARINE’ e aittir. SDM MARINE tarafýndan özel olarak izin verilmedikçe bu katalog içeriðinin, açýklanmasý, kopyalanmasý daðýtýlmasý ve kullanýlmasý yasaktýr. Katalogda olabilecek baský hatalarýndan SDM MARINE sorumlu deðildir. HER HAKKI SAKLIDIR © 2011 SDM MARINE EQUIPMENTS

Copyright. belongto SDM MARINE SDM MARINE Unless specifically permitted by Company in this catalog content, disclosure, copying, distribution and use is prohibited. Printing errors may be cataloged SDM MARINE is not responsible. © 2011 ALL RIGHTS RESERVED HAZIRLAYANLAR:


FÝRMAMIZIN MARKALARI PRODUCTION MARK

Seyir Fenerleri Ýmalatlarý Navigation Lights Fabrications Denizde Güvenlik Ýmalatlarý Safety Equipments Fabrications Manyetik Pusula Ýmalatlarý Magnetic Compass Fabrications

WEB SÝTEMÝZ HAKKINDA / ABOUT WEB SITE Yenilenen web sitemizden tüm ürünlerimizi görebilir, online satýþ ile hýzlý ve güvenli alýþveriþ yapabilirsiniz. E-katalog sayesinde ürün kataloðumuza her an ulaþabilirsiniz. Ürünlerimizle ilgili isteklerinizi mail atabilirsiniz. Web sitemizden yeni çýkan ürünlerin bilgilerini alabilirsiniz. Ürünler hakkýnda teknik bilgilere ulaþabilirsiniz.. Now you can see the new products to our web site. You can order the products you want to buy your cart add. Fast and secure shopping to make sure our members. Web site, you may receive new information from the product. You can find technical information about them. With E-catalogs the product catalog can be found at any time. You can e-mail requests regarding our products. We welcome visitors to our web site.


SEYÝR FENERLERÝ / NAVIGATION EQUIPMENTS.................................................3 - 13

KÖPRÜ ÜSTÜ MALZEMELERÝ / BRIDGE EQUIPMENTS.......................................14 - 36

DENÝZDE GÜVENLÝK / SAFETY AT SEA.............................................................37 - 47

YANGIN EKÝPMANLARI / FIRE EQUIPMENTS....................................................48 - 56

GÜVERTE MALZEMELERÝ / DECK EQUIPMENTS................................................57 - 70

ÝÞ GÜVENLÝK MALZEMELERÝ / SAFETY PROTECTIVE GEARS...............................71 - 76

ELEKTRÝK MALZEMELERÝ / ELECTRICAL EQUIPMENTS.........................................77 - 80

YAT MALZEMELERÝ / YACHT EQUIPMENTS.......................................................81 - 96


SEYÝR FENERLERÝ

NAVIGATION LIG HTS


SN100 SERÝSÝ TEKLÝ SEYÝR FENERLERÝ

SN100 SERIAL SINGLE NAVIGATION LIGHTS 24V 220V

IMO

COLREG 72

IP56

F.100.01

F.100.02

Boylarý 50mt. üstü gemilerde kullanýlýr. Fenerde çift voltaj kullanýlacaksa çift katlý fener kullanýlýr. Ýsteðe baðlý olarak P28 duy veya E27 duy takýlabilir. Denizde Çatýþmayý Önleme Tüzüðüne uygundur.

F.100.03

F.100.05

F.100.04

F.100.06

F.100.07

Sn100 navigation light is used over than 50mt In length on ships. If you double the voltage to be Used, the two tiers should be used navigation light. Circuit can work with 24v and 220v. P28s or e27 Lamp holder can be fitted as an optional.Regulation For preventing collisions at sea are suitable

360o 360o

135o

4

370427S 370426S 370425S 370428S

138

SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT YELLOW 135° GREEN LIGHT 360°

39

ÝSKELE BORDA FENERÝ SANCAK BORDA FENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ 360° YEÞÝL

IC Code

270

225o 135o

F.100.01 F.100.02 F.100.03 F.100.04 F.100.05 F.100.06 F.100.07 F.100.08

Name

138

112,5o

Açýklama

57

Kod/Code 112,5o

2.25 kg


SN100 SERÝSÝ ÇÝFTLÝ SEYÝR FENERLERÝ

SN100 SERIAL DOUBLE NAVIGATION LIGHTS

F.110.01

24V 220V

F.110.02

F.110.03

IMO

COLREG 72

IP56

F.110.04

Boylarý 50mt. üstü gemilerde kullanýlýr. Fenerde çift voltaj kullanýlacaksa çift katlý fener kullanýlýr. Ýsteðe baðlý olarak P28 duy veya E27 duy takýlabilir. Denizde Çatýþmayý Önleme Tüzüðüne uygundur. Sn100 navigation light is used over than 50mt In length on ships. If you double the voltage to be Used, the two tiers should be used navigation light. Circuit can work with 24v and 220v. P28s or e27 Lamp holder can be fitted as an optional.Regulation For preventing collisions at sea are suitable

135o 360o 360o

135o

SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT YELLOW 135°

370423S 370422S 370421S 370424S

473

ÝSKELE BORDA FENERÝ SANCAK BORDA FENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ

IC Code 503

225o

F.110.01 F.110.02 F.110.03 F.110.04 F.110.05 F.110.06 F.110.07

Name

203

112,5o

Açýklama

F.110.07

138

Kod/Code 112,5o

F.110.06

57

F.110.05

4 kg

5


IP56

F.104.02

F.104.03

138

270

L10 SERIAL NAVIGATION LIGHTS Açýklama

Kod/Code

57

112,5

o

225o

138 300

135o 360o 360o

F.104.07

F.104.05

L10 SERÝSÝ SEYÝR FENERLERÝ

112,5o

F.104.06

F.104.04

135o

F.104.01 F.104.02 F.104.03 F.104.04 F.104.05 F.104.06 F.104.07

Name

L10 ÝSKELE BORDA FENERÝ L10 SANCAK BORDA FENERÝ L10 SÝLYON FENERÝ L10 PUPA FENERÝ L10 ARIZA FENERÝ L10 DEMÝR FENERÝ L10 YEDEKLEME FENERÝ

L10 SIDE LIGHT RED 112,5° L10 SIDE LIGHT GREEN 112,5'° L10 MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° L10 STERN LIGHT CLEAR 135° L10 RED LIGHT 360° L10 WHITE LIGHT 360° L10 TOWING LIGHT YELLOW 135°

L05 SERÝSÝ SEYÝR FENERLERÝ

149 120 20

L05 SERIAL NAVIGATION LIGHTS

135o 360o 360o

135o

L10 modeli; boylarý 50mt. üstü gemilerde kullanýlýr. L05 modeli; boylarý 20mt.ile 50mt. arasýndaki teknelerde kullanýlýr. 24V ve 220V devre ile çalýþabilir.4x1,5 kablo çýkýþý mevcuttur. Voltaj parazit koruyuculudur. Dik filamanlý özel led teknolojisi mevcuttur. (Alarm panelinin kartlý devre sistemli olmasý gerekmektedir) Gemilerde enerji tasarrufu saðlar. Denizde Çatýþmayý Önleme Tüzüðüne uygundur. B u ü r ü n ü n t a s a r ý m ý T ü r k M ü h e n d i s l e r i t a r a f ý n d a n y a p ý l m ý þ t ý r.

6

15

L05 SIDE LIGHT RED 112,5° L05 SIDE LIGHT GREEN 112,5'° L05 MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° L05 STERN LIGHT CLEAR 135° L05 RED LIGHT 360° L05 WHITE LIGHT 360° L05 TOWING LIGHT YELLOW 135°

17

L05 ÝSKELE BORDA FENERÝ L05 SANCAK BORDA FENERÝ L05 SÝLYON FENERÝ L05 PUPA FENERÝ L05 ARIZA FENERÝ L05 DEMÝR FENERÝ L05 YEDEKLEME FENERÝ

35

225o

F.512.01 F.512.02 F.512.03 F.512.04 F.512.05 F.512.06 F.512.07

Name

202

112,5o

Açýklama

114

Kod/Code 112,5o

17

IMO

COLREG 72

39

F.104.01

24V 220V

114

LED

156

155

Model of L10 is used over than 50mt in length on ships. Model of L5 is used 20mt in length. with 50mt. between the boats. Circuit can work with 24V and 220V. 4x1, 5 electric cable exit available. (The alarm system should have circuit Card panel) provide energy savings. Regulation for Preventing Collisions at Sea are suitable. design of this product is made by Turk engineers.


IMO

24V 220V

COLREG 72

IP56

SN50 SERÝSÝ TEKLÝ SEYÝR FENERLERÝ

SN50 SERIAL SINGLE NAVIGATION LIGHTS

360o

135o 360o 360o

F.500.06

Name

F.500.07 149 120 20

SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT 135° YELLOW LIGHT 360° GREEN LIGHT 360°

17

114

135o 360o

ÝSKELE BORDA FENERÝ SANCAK BORDA FENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ 360° SARI FENER 360° YEÞÝL FENER

F.500.05

35

225o

Açýklama

F.500.04

17 15

112,5o

F.500.01 F.500.02 F.500.03 F.500.04 F.500.05 F.500.06 F.500.07 F.500.08 F.500.09

F.500.03

202

Kod/Code 112,5o

F.500.02

114

F.500.01

155

156

0.98 kg

SN50 SERÝSÝ ÇÝFTLÝ SEYÝR FENERLERÝ

SN50 SERIAL DOUBLE NAVIGATION LIGHTS

F.510.02

F.510.03

F.510.04

F.510.05

F.510.06 F.510.07 Boylarý 20mt. ile 50mta. arasýndaki teknelerde kullanýlýr. Bay15D duy takýlýdýr. Teknenin çift devresi olmasý durumuda çift katlý serisi kullanýlmalýdýr. Denizde Çatýþmayý Önleme Tüzüðüne uygundur.

360o

135o

SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT 135°

130 139 120 20

17

360o

ÝSKELE BORDA FENERÝ SANCAK BORDA FENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ

2.1 kg

225o 135o

F.510.01 F.510.02 F.510.03 F.510.04 F.510.05 F.510.06 F.510.07

Name

114

112,5

112,5o

Açýklama

114

Kod/Code o

114

17

F.510.01

20Mt in length. With 50mt. Used between the boats. Bay15D holder is used. If you double the voltage to be used, the two tiers should be used navigation light. Regulation for preventing collisions at sea are suitable.

7


sol

24V 220V

IMO

COLREG 72

IP56

SN100 SERÝSÝ TEKLÝ BAKIR SEYÝR FENERLERÝ

SN100 SERIAL SINGLE METAL CASE NAVIGATION LIGHTS

31 cm

F.101.01 F.101.02 F.101.03 F.101.04 F.101.05 F.101.06 F.101.07 F.101.08

ÝSKELE BORDA FENERÝ SANCAK BORDA FENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ YEÞÝL 360°

112,5o

135o 360o 360o

135o

F.101.05

Açýklama

112,5o

225o

F.101.04

F.101.06

F.101.07

Name

SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° 370447S WHITE LIGHT 360° 370446S TOWING LIGHT 135° GREEN LIGHT 360° 370448S

SN100 SERÝSÝ ÇÝFTLÝ BAKIR SEYÝR FENERLERÝ

Kod/Code o

112,5

112,5o

225o 135o 360o 360o

135o

8

F.111.01 F.111.02 F.111.03 F.111.04 F.111.05 F.111.06 F.111.07

F.111.04

Açýklama ÝSKELE BORDAFENERÝ SANCAK BORDAFENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ

F.111.05

F.111.06

Name SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT 135°

2.7 kg Ø10 mm

F.101.01

F.101.02

Boylarý 50mt. üstü gemilerde kullanýlýr. Fenerde çift voltaj kullanýlacaksa çiftli katlý fener kullanýlmalýdýr. Ýsteðe baðlý olarak P28 duy veya E27 duy takýlabilir. Bakýr sac gövdelidir. Parlatýlmýþ ve koruyucu verniði yapýlmýþtýr. Denizde Çatýþmayý Önleme Tüzüðüne uygundur. 50Mt in length. Over used on ships. If you double the voltage to be used, the two tiers should be used navigation light. P28s or e27 lamp holder can be fitted as an optional.Copper body. Were polished and protective the varnish. Regulation for preventing collisions at sea are suitable

SN100 SERIAL DOUBLE METAL CASE NAVIGATION LIGHTS

F.11103

20.7 cm

IC Code

F.111.07

IC Code 370443S 370442S 370441S 370444S 370445S

5 kg

F.111.01

F.111.02

51 cm

5 kg Ø10 mm

F.101.03

Kod/Code

20.50 cm


SEYÝR FENERLERÝ / NAVIGATION LIGHTS

SN50 SERÝSÝ TEKLÝ BAKIR SEYÝR FENERLERÝ

24V 220V

SN50 SERIAL SINGLE METAL CASE NAVIGATION LIGHTS

F.501.01

Kod/Code 112,5o 112,5o

225o 135o 360o 360o

135o

F.501.01 F.501.02 F.501.03 F.501.04 F.501.05 F.501.06 F.501.07

F.501.02

F.501.03

Açýklama ÝSKELE BORDA FENERÝ SANCAK BORDA FENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ

F.501.04

F.501.05

F.501.06

IMO

COLREG 72

IP56

F.501.07 1.860 gr Ø 8 mm

Name SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5'° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT 135°

23 cm

SN50 SERÝSÝ TEKLÝ BAKIR SEYÝR FENERLERÝ

16.50 cm

SN50 SERIAL SINGLE METAL CASE NAVIGATION LIGHTS Boylarý 20mt.ile 50mt. arasýndaki teknelerde kullanýlýr. Fenerde çift voltaj kullanýlacaksa çiftli katlý fener kullanýlýr. Bay15D duy kullanýlýr. Bakýr sac gövdelidir. Parlatýlmýþ ve koruyucu verniði yapýlmýþtýr. Denizde Çatýþmayý Önleme Tüzüðüne uygundur. 20Mt in length with 50mt between used the boats. If you double the voltage to be used, the two tiers should be used navigation light. Bay15d holder is used. Copper body. Were polished and protective the varnish. Regulation for preventing collisions at sea are suitable.

F.51101

Kod/Code 112,5o 112,5o

225o 135o 360o 360o

135o

F.511.01 F.511.02 F.511.03 F.511.04 F.511.05 F.511.06 F.511.07

F.511.02

Açýklama ÝSKELE BORDA FENERÝ SANCAK BORDA FENERÝ SÝLYON FENERÝ PUPA FENERÝ ARIZA FENERÝ DEMÝR FENERÝ YEDEKLEME FENERÝ

F.511.03

F.511.04

F.511.07

3 kg Ø 8 mm

Name SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT 135°

42 cm

16.50 cm 9


SEYÝR FENERLERÝ / NAVIGATION LIGHTS

6x5 SERÝSÝ GAZLI SEYÝR FENERLERÝ

IMO

COLREG 72

6x5 SERIAL GAS TYPE NAVIGATION LIGHTS

F.650.01

Kod/Code 112,5o 112,5o

225o 135o 360o 360o

135o

F.650.01 F.650.02 F.650.03 F.650.04 F.650.05 F.650.06 F.650.07

F.650.02

F.650.04

Açýklama ÝSKELE BORDA FENERÝ (6x5) SANCAK BORDA FENERÝ (6x5) SÝLYON FENERÝ (6x5) PUPA FENERÝ (6x5) ARIZA FENERÝ (6x5) DEMÝR FENERÝ (6x5) YEDEKLEME FENERÝ (6x5)

SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT YELLOW 135°

5x3,5 SERIAL GAS TYPE NAVIGATION LIGHTS

Kod/Code 112,5o 112,5o

225o 135o 360

o

360o

135o

10

F.530.01 F.530.02 F.530.03 F.530.04 F.530.05 F.530.06 F.530.07

F.530.02

F.650.06

2.40 kg Ø10 mm

Name

5x3,5 SERÝSÝ GAZLI SEYÝR FENERLERÝ

F.530.01

F.650.05

IP56

F.530.04

Açýklama ÝSKELE BORDO FENERÝ (5x3,5) SANCAK BORDA FENERÝ (5x3,5) SÝLYON FENERÝ (5x3,5) PUPA FENERÝ (5x3,5) ARIZA FENERÝ (5x3,5) DEMÝR FENERÝ (5x3,5) YEDEKLEME FENERÝ (5x3,5)

36 cm

18 cm

Gemilerde çatýþmayý önlemek için kullanýlan seyir fenerlerinin arýzasý durumunda gemide acil önlem olarak kullanýlýr. 6x5 fenerlerin 250ml., 5x3,5 fenerlerin 100ml. yakýt deposu vardýr. Gazyaðý ile çalýþýr. 24 saat yanma süresý vardýr. Su, ýsý ve darbeye karþý dayanýklýdýr. Gövdesi bakýrdýr. Sývamanýn özelliði sayesinde ýþýðý sönme yapmaz. Optik camlýdýr. Boylarý 25mt. ile 50mta. arasýndaki teknelerde kullanýlýr. Denizde Çatýþmayý Önleme Tüzüðüne uygundur. Lights in case of failure on the ship navigation ships used to avoidconflict is used as an emergency measure. There are fuel tank total capacity 250ml ., For 6x5 navigation lights and 100ml.For 5x3, 5 navigation lights .Kerosene works with. There are 24 hours lighting time. Water, heat and shock resistant. Body copper. Plastering feature light does not fault.Optical-Glazed. 25mt. in length. With 50mt. Used between the boats.Regulation for preventing collisions at sea are suitable

F.530.05

F.530.06

Name SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT YELLOW 135°

1.4 kg Ø 8 mm

25 cm

14 cm


SEYÝR FENERLERÝ / NAVIGATION LIGHTS

24V 220V

24V 220V

IMO

24V 220V

IMO

COLREG 72

IMO

COLREG 72

IP65

COLREG 72

IP65 2.2 kg.

IP65

2.2 kg. 20 cm

14 cm

2.2 kg. 20 cm

14 cm

F.532.01

20 cm

14 cm

F.532.02

F.532.03

DÖKÜM DÝREKBAÞI ARIZA FENERÝ (5x3,5)

DÖKÜM DÝREKBAÞI DEMÝR FENERÝ (5x3,5)

DÖKÜM DÝREKBAÞI YEÞÝL FENER (5x3,5)

Sarý pirinçten imal edilmiþtir. Görüþ açýsý 360°dir. Optik camlýdýr. E27 ampullüdür. 3 milden görünür. Gemi direklerinde kullanýlýr.

Sarý pirinçten imal edilmiþtir. Görüþ açýsý 360°dir. Optik camlýdýr. E27 ampullüdür. 3 milden görünür. Gemi direklerinde kullanýlýr.

Sarý pirinçten imal edilmiþtir. Görüþ açýsý 360°dir. Optik camlýdýr. E27 ampullüdür. 3 milden görünür. Gemi direklerinde kullanýlýr.

Brass body, angle 360. Optical glass. E27 bulb, 3 miles appear The Ship is used poles

Brass body, angle 360. Optical glass. E27 bulb, 3 miles appear The Ship is used poles

Brass body, angle 360. Optical glass. E27 bulb, 3 miles appear The Ship is used poles

CASTING RED FLASHING LIGHT (5x3,5)

CASTING WHITE FLASHING LIGHT (5x3,5)

24V 220V

24V 220V

IMO

IMO

CASTING GREEN FLASHING LIGHT (5x3,5)

24V 220V

IMO

COLREG 72

COLREG 72

COLREG 72

IP65

IP65

IP56

5.3 kg.

5.3 kg. 28 cm

17 cm

1.7 kg. 28 cm

17 cm

F.652.01

F.652.02

21 cm

14 cm

F.531.XX

DÖKÜM DÝREKBAÞI DEMÝR FENERÝ (6x5)

DÖKÜM DÝREKBAÞI ARIZA FENERÝ (6x5)

5x3,5 SEYÝR FENERLERÝ

Sarý pirinçten imal edilmiþtir. Görüþ açýsý 360°dir. Optik camlýdýr. E27 ampullüdür. 6 milden görünür. Gemi direklerinde kullanýlýr.

Sarý pirinçten imal edilmiþtir. Görüþ açýsý 360°dir. Optik camlýdýr. E27 ampullüdür. 6 milden görünür. Gemi direklerinde kullanýlýr.

Brass body, angle 360. Optical glass. E27 bulb, 6 miles appear The Ship is used poles

Brass body, angle 360. Optical glass. E27 bulb, 6 miles appear The Ship is used poles

01: ÝSKELE - 02: SANCAK - 03: SÝLYON - 04: PUPA 05: ARIZA - 06: DEMÝR - 07: YEDEKLEME -08:360° YEÞÝL Bakýr gövdelidir. Optik camlýdýr.

CASTING WHITE FLASHING LIGHT (6x5)

CASTING RED FLASHING LIGHT (6x5)

5x3,5 NAVIGATION LIGHTS

Copper body, optical glass

24V 220V

24V 220V

IMO

IP56

24V 220V

IMO

COLREG 72

COLREG 72

IP65

IP56

F.800.03

IMO

COLREG 72

F.100.12

KERTEREZ FENERÝ (+)

SN100 TEKLÝ KERTEREZ FENERÝ (+)

KERTEREZ FENERLERÝ

Kerterez almak için kullanýlýr. E27 ampullüdür. Sarý pirinçten imal edilmiþtir.

Kerterez almak için kullanýlýr. Optik camlýdýr. B22 ampullüdür. Polikarbonat gövdelidir.

Bearing used to get. E27 bulb. Btass body

Bearing used to get. B22 bulb. Polycarbonate body

F.100.09: SN100 TEKLÝ 360° TEKLÝ FENER F.100.11: SN100 TEKLÝ MAVÝ FENER F.100.09 : SN100 BLUE 360° LIGHT F.100.11 : SN100 BLIE STEERING LIGHT

STEERING LIGHT APPLICATION

STEERING LIGHT APPLICATION

BLUE NAVIGATION LIGHTS

11


SEYÝR FENERLERÝ / NAVIGATION LIGHTS 24V 220V

24V 220V

IMO

24V 220V

IMO

IMO

COLREG 72

COLREG 72

COLREG 72

IP65

IP65

IP56

F.800.01

F.800.02

F.531.09

MANEVRA FENERÝ (BEYAZ)

DÜMEN SUYU FENERÝ (BEYAZ/MAVÝ)

KANAL FENERÝ BAKIR ÇAKARLI (5x3,5)

Genellikle askeri gemilerde kullanýlýr. Krom malzemeden imal edilmiþtir.

Genellikle askeri gemilerde kullanýlýr. Krom malzemeden imal edilmiþtir.

Kerterez almak için kullanýlýr. Bakýr gövdelidir. Optik camlýdýr.

MANOEUVRE FLASHLIGHT

Usually used for military ships.Chrome Body.

24V 220V

WATER RUDDER FLASHLIGHT

Usually used for military ships.Chrome Body

Bearing used to get. B22 bulb. Copper body. Optical glass

24V 220V

IMO

CASTING WHITE FLASHING LIGHT (5x3,5)

24V 220V

IMO

IMO

COLREG 72

COLREG 72

IP56

IP56

KIRMIZI ÇAKARLAR

YEÞÝL ÇAKARLAR

MORS LAMBA (Manipleli)

F.102.01: 360º KIRMIZI ÇAKAR FENER(POLÝKARBONAT)

F.102.03: 360º YEÞÝL ÇAKAR FENER (POLÝKARBONAT)

F.102.02: 360º KIRMIZI ÇAKAR FENER (BAKIR)

F.102.04: 360º YEÞÝL ÇAKAR FENER (BAKIR)

Sarý pirinçten imal edilmiþtir. B22 duyludur. 6 milden görünür. Maniple özelliði sayesinde mors yapabilmektedir.

COLREG 72

F.652.03 RED FLASHING

RED FLASHING LIGHT 100-115V; 60W POLYCARBONATE.IC:370466S

RED FLASHING LIGHT 100-115V; 60W GLASS LENS/METAL CASE IC:370468S

GREEN FLASHING

E.023.86 TAPPER KEY

MORS LAMP

GREEN FLASHING LIGHT 100-115V; 60W POLYCARBONATE IC:370461S

GREEN FLASHING LIGHT 100-115V; 60W GLASS LENS/METAL CASE IC:370463S

Brass body, B22 three hear. 6 miles appear .Morse properties

SOLAR SEYÝR FENERLERÝ / SOLAR NAVIGATION LIGHTS Kod/Code 112,5

o

112,5o

225o 135o

IMO

360o

COLREG 72

360o

IP56

135o

F.103.01 F.103.02 F.103.03 F.103.04 F.103.05 F.103.06 F.103.07

Açýklama SOLAR ÝSKELE BORDA FENERÝ SOLAR SANCAK BORDA FENERÝ SOLAR SÝLYON FENERÝ SOLAR PUPA FENERÝ SOLAR ARIZA FENERÝ SOLAR DEMÝR FENERÝ SOLAR YEDEKLEME FENERÝ

Name SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT YELLOW 135°

61 cm

20.50 cm 9.65 kg Ø 6 mm

12

Genellikle barge ve römorklarda kullanýlýr. Polikarbonat gövdelidir. Alt kasa dökümdür. Portatif özel tasarýmý vardýr. Colreg 72 tüzüðüne uygundur. Güneþ enerjisi ile çalýþýr. Türkçe-ýngilizce-rusça kullaným kitapçýðý mevcuttur. Usually used for barge and trailers. Polycarbonate body. Metal lower case. Specific design. Colreg72 suitable regulations. Works with solar energy. Turkish-english-russian user manual.


LÝMAN FENERLERÝ / MARINE SIGNAL LIGHTS

IALA

220V

IP56

Genellikle limanlarda kullanýlýr. Polikarbonat gövdelidir. Alt kasa dökümdür. Portatif özel tasarýmý vardýr. Iala tüzüðüne uygundur. 256 Farklý karakterde çakabilir. Ce sertifikalýdýr. Türkçe-ýngilizce-rusça kullaným Kitapçýðý mevcuttur. Usually used for barge and trailers. Polycarbonate body. Metal lower case. Specific design. Iala suitable regulations 256 different character flash ce certified turkish-english-russian user manual.

Renkler/Colors Kod/Code

Açýklama

F.LM0.01 LÝMAN FENERÝ 220V (2 MÝL) F.LM0.02 LÝMAN FENERÝ 220V (3 MÝL) F.LM0.03 LÝMAN FENERÝ 220V (5 MÝL)

Name MARINE SIGNAL LIGHT 220V (2 MILES) MARINE SIGNAL LIGHT 220V (3 MILES) MARINE SIGNAL LIGHT 220V (5 MILES)

8.3 kg Ø 6 mm

49 cm

20.50 cm

Genellikle limanlarda kullanýlýr. Polikarbonat gövdelidir. Alt kasa dökümdür. Portatif özel tasarýmý vardýr. IALA Tüzüðüne uygundur. 256 farklý karakterde çakabilir. CE sertifikalýdýr. Türkçe-Ýngilizce-Rusça kullaným kitapçýðý mevcuttur. Usually used for barge and trailers. Polycarbonate body. Metal lower case. Specific design. IALA suitable regulations 256 different

Renkler/Colors Kod/Code

Açýklama

Name

F.SM0.01 LÝMAN FENERÝ SOLAR (2 MÝL) MARINE SIGNAL LIGHT SOLAR (2 MILES) F.SM0.02 LÝMAN FENERÝ SOLAR (3 MÝL) MARINE SIGNAL LIGHT SOLAR (3 MILES) F.SM0.03 LÝMAN FENERÝ SOLAR (5 MÝL) MARINE SIGNAL LIGHT SOLAR (5 MILES)

61 cm

20.50 cm

5.35 kg Ø 6 mm

9.65 kg Ø 6 mm

Renkler/Colors Kod/Code

Açýklama

F.LM1.01 LÝMAN FENERÝ 220V (2 MÝL) F.LM1.02 LÝMAN FENERÝ 220V (3 MÝL) F.LM1.03 LÝMAN FENERÝ 220V (5 MÝL)

Name

Renkler/Colors Kod/Code 65 cm

24 cm

37 cm

MARINE SIGNAL LIGHT 220V (2 MILES) MARINE SIGNAL LIGHT 220V (3 MILES) MARINE SIGNAL LIGHT 220V (5 MILES)

Açýklama

F.SM1.01 LÝMAN FENERÝ SOLAR (2 MÝL) F.SM1.02 LÝMAN FENERÝ SOLAR (3 MÝL) F.SM1.03 LÝMAN FENERÝ SOLAR (5 MÝL)

21 cm

Name MARINE SIGNAL LIGHT SOLAR (2 MILES) MARINE SIGNAL LIGHT SOLAR (3 MILES) MARINE SIGNAL LIGHT SOLAR (5 MILES)

5.5 kg Ø 6 mm

13


KÖPRÜ ÜSTÜ MALZEMELERÝ

BRIDGE EQUIPMENTS


G.100.01

G.110.01

G.130.01

DEMÝR ÝÞARET KÜRESÝ (PLASTÝK) GEMÝ TÝPÝ

KONÝ ÝÞARET KÜRESÝ (PLASTÝK) GEMÝ TÝPÝ

SÝLÝNDÝR ÝÞARET KÜRESÝ (BEZ)

Plastik gövde, fýrdöndü sistemi Plastic body, swivel system Gövde(Body) Ø60cm

Plastik gövde, fýrdöndü sistemi Plastic body, swivel system Gövde(Body) Ø60cm

Bez gövde, fýrdöndü sistemi Cloth body, swivel system Gövde(Body) Ø60cm

BLACK BALL PLASTIC

IC: 370581S

BLACK CONICAL SHAPE PLASTIC

IC:370583S

BLACK CYLINDRICAL SHAPE

IC:370582S

G.120.01 EÞKENAR ÝÞARET KÜRESÝ (PLASTÝK) DIAMOND SHAPE PLASTIC

IC:370585S

Plastik gövde, fýrdöndü sistemi Plastic body, swivel system Gövde(Body) Ø60cm

15


N.003.01

N.003.04

VARDÝYA SAATÝ 120MM KROM

VARDÝYA SAATÝ 120MM MENTEÞESÝZ

Pirinç gövde, menteþeli sistem Brass body, hinge system Gövde(Body) Ø12x5,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 370gr

Krom gövde, menteþeli sistem Chrome body, hinge system Gövde(Body) Ø12x5,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 370gr

Pirinç gövde, mentesiz sistem Brass body, without hinge system Gövde(Body) Ø12x5,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk (Weight) 280gr

CLOCK MARINE 120MM HINGE TYPE

N.003.06

CLOCK MARINE 120MM CHROME TYPE

N.003.08

CLOCK MARINE 120MM WITHOUT HINGE TYPE

N.003.09

VARDÝYA SAATÝ 200MM

VARDÝYA SAATÝ 200MM KROM

VARDÝYA SAATÝ 200MM MENTEÞESÝZ

Pirinç gövde, menteþeli sistem Brass body, hinge system Gövde(Body) Ø20x7,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 650gr

Krom gövde, menteþeli sistem Chrome body, hinge system Gövde(Body) Ø20x7,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 650gr

Pirinç gövde, mentesiz sistem Brass body, without hinge system Gövde(Body) Ø20x5,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 500gr

CLOCK MARINE 200MM HINGE TYPE IC:370204S

16

N.003.02

VARDÝYA SAATÝ 120MM

CLOCK MARINE 200MM CHROME TYPE

CLOCK MARINE 200MM WITHOUT HINGE TYPE


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

N.003.11

N.003.28

N.003.20

VARDÝYA SAATÝ 200MM TELSÝZ

VARDÝYA SAATÝ 200M TELSÝZ KROM

VARDÝYA SAATÝ 200MM TELSÝZ MENTEÞESÝZ

IC:370201S Pirinç gövde, menteþeli sistem, vardiya iþaretlemesi Brass body, hinge system, shift markup Gövde(Body) Ø20x7,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 650gr

Krom gövde, menteþeli sistem, vardiya iþaretlemesi Chrome body, hinge system, shift markup Gövde(Body) Ø20x7,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 650gr

Pirinç gövde, mentesiz sistem, vardiya iþaretlemesi Brass body, without hinge system, shift markup Gövde(Body) Ø20x5,5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 500gr

CLOCK RADIO ROOM 200MM

N.004.02 YALPAMETRE MEKANÝK

CLOCK RADIO ROOM 200MM CHROME TYPE

N.004.09 IC:370241S

CLINOMETER MECHANIC TYPE 200MM

YALPAMETRE PENDULUM

N.004.01 YALPAMETRE SULU

Pirinç gövde Brass body Gövde(Body) 210x220mm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 500gr

CLINOMETER TUBE TYPE 110MM IC:370242S Pirinç gövde Brass body Gövde(Body) Ø110x220mm Vida(Bolt) Ø3mm Aðýrlýk(Weight) 250 gr

N.006.07

N.007.03

N.005.12

BAROMETRE

HÝGROMETRE

TERMOMETRE

Pirinç gövde Brass body Gövde(Body) Ø90mm Ø60x140mm Aðýrlýk(Weight) 230gr

Pirinç gövde Brass body Gövde(Body) Ø90mm Ø60x140mm Aðýrlýk(Weight) 230gr

Pirinç gövde Brass body Gövde(Body) Ø18x5cm Vida(Bolt) Ø4mm Aðýrlýk(Weight) 500gr

BAROMETER ANEROID BRASS Pirinç gövde Brass body Gövde(Body) Ø90mm 60x140mm Aðýrlýk(Weight) 250gr

IC:370246S

CLINOMETER PENDULUM TYPE

CLOCK RADIO ROOM 200MM WITHOUT HINGE TYPE

HYGROMETER BRASS

THERMOMETER BRASS

17


N.002.02 PARALEL CETVELLER

RULES PARALLEL PLASTIC PLAIN N.001.01: 450MM N.001.02: 600MM

PERGEL SARI

N.002.01 PERGEL KROM

IC:371012S DIVIDER CHART BRASS Pirinç gövde Brass body Gövde(Body) Ø185x32mm Aðýrlýk(Weight) 100 gr

DIVIDER CHART STAIN STEEL IS:4920030 Krom gövde Chrome body Gövde(Body) Ø160x32mm Aðýrlýk(Weight) 55gr

ÜÇGEN CETVEL (GÖNYE) 300MM

ARABALI CETVELLER

PROTRACTOR GÖNYELER

TRIANGLE NAUTICAL KENT TYPE 300MM

ROLLING RULES IS:4920018 N.001.04: SARI 400MM 1,7kg N.001.05: PLASTÝK 400MM

PROCTACTOR MITERS K.005.48: PROTRACTOR GÖNYE 180 K.005.49: PROTRACTOR GÖNYE 360

N.001.01: 450MM N.001.02: 600MM

IC:371002S IC:371001S

N.001.06 Plastik gövde IC:371008S Plastic body Gövde(Body) Ø300x170mm Aðýrlýk(Weight) 180gr

18

N.001.04: ROLLING RULE BRASS 400MM N.001.05: ROLLING RULE PLASTIC 400MM

K.005.48: PROTRACTOR MITER 180 IC:471585S K.005.49: PROTRACTOR MITER 360 IC:471587S


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

N.023.02

N.001.08

SÜRAT ZAMAN MESAFE BULUCU SPEED, TIME, DISTANCE SLIDE RULE

STATION POINTER IS:4920028

STATION POINTER

ÇÝZER PERGEL SETÝ IS:4920026

DRAWING INSTRUMENT SET K.005.64: ÇÝZER PERGEL SET K.005.59: ÇÝZER PERGEL

K.005.64: DRAWING INSTRUMENT SET K.005.59: DRAWING INSTRUMENT IC:371016S

K.005.56 HARÝTA AÐIRLIÐI

BÜYÜTEÇ

N.021.02: HARÝTA AÐIRLIÐI 550gr N.021.03: HARÝTA AÐIRLIÐI 950gr N.021.04: HARÝTA AÐIRLIÐI 1300gr N.021.02: CHART WEIGHT 550gr N.021.03: CHART WEIGHT 950gr N.021.04: CHART WEIGHT 1300gr

K.005.35: BÜYÜTEÇ 75mm 35B.90 mm / 36- B.75 mm / 37- B.100 mm / K.005.36: BÜYÜTEÇ 90mm - 37:371028S I.C:35:371027S - 36:371026S K.005.37: BÜYÜTEÇ 100mm K.005.35: MAGNIFYING GLASSES 75mm IC:371026S K.005.36: MAGNIFYING GLASSES 90mm IC:371027S K.005.37: MAGNIFYING GLASSES 100mm IC:371028S

CHART WEIGHT

IC:371021S IC:371022S IC:371023S

E.021.91

K.006.72

MASA LAMBASI DIMMERLI

BÜYÜTEÇ YUVARLAK 220V

FLEXIBLE TYPE

HARÝTA FIRÇASI

MAGNIFYING GLASSES

IC:792121S

FLEXIBLE ARM TYPE

CHART BRUSH FEATHER

IC: 371031S

P.100.02 POLARIS IC:371053S

POLARUS

IS:4910120

IS:4900515

19


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

N.020.02

N.020.07

N.020.13

GAZ ÖLÇÜM CÝHAZI QRAE II 2400 LEL

OKSÝJEN ÖLÇÜM CÝHAZI

GAZ ÖLÇÜM TÜPÜ REGÜLATÖRÜ 0.5LPM

IP 65, Kolaylýkla deðiþebilen filtre ve pil IP65, Easily changeable filter and battery Karbon monoksit(CO), Hidrojen sülfür(H2S) Oksijen (O2), Yanýcý gazlar (LEL)

IP65, Kolaylýkla deðiþebilen filtre ve pil IP65, Easily changeable filter and battery

FULL FEATURED, MULTI-GAS DETECTOR

NAVTEKS VE TELEKS KAÐITLARI NAVTEX PAPERS & TELEX PAPERS

TOXIRAE II GAS MONITOR

COLORIMETRIC GAS DETECTION TUBES

N.015.11

N.015.12

TELSÝZ ASELSAN 650

TELSÝZ JMC RTP-1000

WALKIE-TALKIE

VHF MARINE RADIO

N.014.01: NAVTEKS 80mm / NAVTEX 80mm IC:372703S N.014.02: NAVTEKS 110mm / NAVTEX 110mm IC:372703S N.014.03: TELEKS 1 NUSHA / TELEX PAPER 1N IC:372693S N.014.04: TELEKS 2 NUSHA / TELEX PAPER 2N IC:372695S

Gemilerde ve teknolojilerde UHF kanalý ile haberleþmeyi saðlar. Lisans gerektirmez.

N.003.16

N.003.17

DÜMEN SÝMÝDÝ SAAT

KÖPRÜÜSTÜ KRONOMETRESÝ

CLOCK MARINE RUDDER TYPE

CHRONOMETER FOR BRIDGE 140x140mm 860gr Skala Ø100

Gemilerde ve teknolojilerde VHF kanalý ile haberleþmeyi saðlar.

STOPWATCHS

IC:370207S

STOPWATCHS N.003.14: MEKANÝK N.003.15: DÝJÝTAL

N.003.14: ANALOGUE IC:370211S N.003.15: DIGITAL IC:370213S

20

IC:370134S


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z . / BRIDGE EQUIPMENTS

N.005.13 ISLAK KURU TERMOMETRE VE KUTUSU

HYGROMETER DRY&WET AND BOX N.005.06: TERMOMETRE IC:370251S N.005.07: TERMOMETRE KUTUSU

N.005.32

TERMOMETRE DÝJÝTAL DOLAP TÝP DIGITAL THERMOMETER CABINET

TERMOMETRE DÝJÝTAL SOLAR TÝP

IC:651722S

DIGITAL THERMOMETER SOLAR TYPE

N.005.06: HYGROMETER DRY&WET N.005.07: BOX FOR HYGROMETER DRY&WET

N.005.08 ODA TERMOMETRESÝ THERMOMETER CABIN

IC:651701S

N.005.04

R.045.XX

AMBAR (TANK) TERMOMETRESÝ

MAKÝNE TERMOMETRELERÝ

BAROGRAF VE KAÐIDI

DENSÝMETRELER

TANK THERMOMETER IN BRASS CASE IC:651742S

THERMOMETER SIKA

IC:6519XXS

N.005.10 TERMOMETRE TABANCALI -33+500 THERMOMETER INFRARED -30+500DEG IC:651718S

BAROGRAPH AND PAPER N.006.04: BAROGRAF N.006.09: BAROGRAF KAÐIDI

N.006.04: BAROGRAPH N.006.09: PAPER FOR BAROGRAPH

HYDROMETER SEAWATER IC:370286S IC:370287S

N.018.01: 1000-1100 N.018.02: 1000-1050 KALÝBRASYONLU N.018.01: 1000-1100 N.018.02: 1000-1050 CALIBRATION

IC:651344S IC:651344S

21


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

E.010.04 SEXTANTLAR

DÜRBÜN 7x50

SEXTANTS

N.030.06: SEXTANT N.030.09: SEXTANT (EÐÝTÝM AMAÇLI) N.030.06: SEXTANT IC:370331S N.030.09: SEXTANT (PLASTIC TYPE)

N.016.01: 7x50 N.016.04: WATERPROOF 7x50

ALDÝS ÝÇÝN AKÜ ÞARJ CÝHAZI IC:3319XXS

IC:370341S IC:370344S

N.022.02

RÜZGAR ÖLÇER

ANEMOMETER HAND DIGITAL

RÜZGAR ÖLÇER MEKANÝK IC:370271S

ANEMOMETER HAND MECHANICAL IC:370271S

N.024.01 HAVA ÝSTASYONU 3'LÜ SETLER

RÜZGAR OKU VE GÜLÜ

N.008.03: HAVA ÝSTASYONU KÜÇÜK N.008.08: HAVA ÝSTASAYONU BÜYÜK N.008.03: WEAHER STATION SMALL TYPE N.008.08: WEAHER STATION BIG TYPE

A.011.16: RÜZGAR OKU (ÇORABI) A.011.90: RÜZGAR GÜLÜ BÜYÜK TÝP

WEATHER STATIONS

22

WIND INDICATORS

A.011.16: WIND INDICATOR A.011.90: SOCK WIND INDICATOR

IC:330641S

ALDIS DAYLIGHT SIGNALING LAMP 24V

N.022.01

E.010.06 STORAGE BATTERY 24V-12V

BÝNOCULARS 7x50 N.016.01: 7x50 N.016.04: SU GEÇÝRMEZ 7x50

ALDIS LAMBA 24V

PARAKETE

LOG REGISTERS


175 mm. 260 mm.

327mm.

410 mm.

1380 mm.

200 mm. 113 mm.

20 mm.

540 mm. 150mm.

P.702.03

P.701.01

130 mm. 70mm.

307 mm.

PUSULA SEHPASI 7" (SARI KAFA)

PUSULA SEHPASI 7"

PROJECTOR TYPE Polyester Gövde Polyester Body

PROJECTOR TYPE Polyester Gövde Polyester Body

BINNACLE HOUSING FOR COMPASS 7" BRASS

BINNACLE HOUSING FOR COMPASS 7"

IC:372851S

IC:372851S

6

150mm.

297mm.

230mm.

330mm. 835 mm.

7 8

206 mm. 113 mm.

20mm.

P.601.01 BINNACLE HOUSING FOR COMPASS 6" TABLE TYPE Polyester Gövde Polyester Body

150mm. 277 mm.

PUSULA 6"

IC:372851S

400 mm.

200mm. 100mm.

FLANDER TAKIMI VE MIKNATIS ÇUBUÐU FLENDER AND MAGNETS

P.800.06: MIKLATIS ÇUBUK 200MM/MAGNET 200MM. P.800.07: 6’’ FLANDER TAKIM/6’’ COMPASS CALIBRATION TM. P.800.08: 7’’ FLANDER TAKIM/7’’ COMPASS CALIBRATION TM.

23


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

P.700.01 PUSULA 7"

MAGNETIC COMPASS 7"

P.600.01

P.300.01

PUSULA 4" KUTULU

PUSULA 3" KUTULU

P.400.02 PUSULA 4" SARI KÜRSÜLÜ GAZ LAMBALI LIFEBOAT COMPASS 4" BRASS GAS TYPE

24

PUSULA 5" KUTULU

MAGNETIC COMPASS 6"

P.400.01 LIFEBOAT COMPASS 4" IN WOODEN BOX

P.500.01

PUSULA 6"

LIFEBOAT COMPASS 5" IN WOODEN BOX

P.300.05 IC:330211S

LIFEBOAT COMPASS 3" IN WOODEN BOX

P.400.03 PUSULA 4" SARI KÜRSÜLÜ

LIFEBOAT COMPASS 4" BRASS

PUSULA 3" BRAKETLÝ

LIFEBOAT COMPASS 3" YACHT TYPE

P.300.02 PUSULA 3’’ SARI KÜRSÜLÜ

LIFEBOAT COMPASS 3’’ BRASS TYPE


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z . / BRIDGE EQUIPMENTS

P.800.10 PUSULA HEDEFESÝ AZIMUTH CIRCLE

PUSULA HEDEFESÝ

PUSULA OKUMA BÜYÜTECÝ

AZIMUTH CIRCLE

LOUPE FOR COMPASS

H.210.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 210MM H.230.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 230MM H.240.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 240MM H.245.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 245MM IC:330323S

H.250.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 250MM H.265.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 265MM H.270.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 270MM H.280.02: HEDEFE / AZIMUT CIRCLE 280MM

PUSULA SUYU

EL PUSULASI (KERTEREZ PUSULASI)

Pirinç gövde, Teleskop ayaklar Brass body, Telescopic legs

P.100.01 COMPASS OIL

P.800.03: PUSULA SUYU 1LT / COMPASS OIL 1LT P.800.13: RITCHIE PUSULA SUYU 1LT / RITCHIE COM.OIL 1LT P.800.15: L&G P. SUYU 1LT / LILLEY&GILLIE COM. OIL 1LT. P.800.16: CPLAT P. SUYU 1LT / CPLAT COMPASS OIL 1LT.

BEARING COMPASS

PUSULA SEHPASI ÝÇÝN BRANDALAR CANVAS FOR BINNACLE HOUSINGS

P.800.08: 6’’ PUSULA ÝÇÝN BRANDA / FOR 6’’COMPASS P.800.09: 7’’ PUSULA ÝÇÝN BRANDA / FOR 7’’COMPASS

Manyetik Pusula Tamiri Magnetic Compass Repair

25


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

S.100.30 KAMPANA 300MM

BELL SIGNAL CAST BRASS 300MM

IC:370102S

KAMPANA 100MM-150MM-200MM

KAMPANA ASKISI

S.100.10: 100MM ÇAP / 100MM DIA S.100.15: 150MM ÇAP / 150MM DIA S.100.20: 200MM ÇAP / 200 MM DIA

S.100.01: KAMPANA ASKISI BÜYÜK S.100.02: KAMPANA ASKISI KÜÇÜK

BELL SIGNAL CAST BRASS 100MM-150MM-200MM IC:371012S

HANG FOR BELL SIGNAL S.100.01: HANG FOR BELL SIGNAL BIG TYPE S.100.02: HANG FOR BELL SIGNAL SMALL TYPE

S.100.31 KAMPANA 30CM KROMAJ

KAMPANA KROM 100MM-150MM-200MM

BELL SIGNAL CAST CHROME 300MM

BELL SIGNAL CAST CHROME 100MM-150MM-200MM

S.150.01 GONG 500MM

26

S.100.03: HANG FOR BELL SIGNAL BIG TYPE S.100.04: HANG FOR BELL SIGNAL SMALL TYPE

G.140.01 SÝS DÜDÜÐÜ IS:4901212S

FOG SIGNALE

HANG FOR CHROME BELL SIGNAL S.100.03: KAMPANA ASKISI BÜYÜK S.100.04: KAMPANA ASKISI KÜÇÜK

S.100.11: 100MM ÇAP / 100MM DIA S.100.16: 150MM ÇAP / 150MM DIA S.100.21: 200MM ÇAP / 200 MM DIA

GONG 500MM

KAMPANA ASKISI KROM

G.150.03 IS:4901213S

KORNA HAVALI GEMÝ TÝP 120 DB /130 DB HORN 120 DB /130 DB


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z . / BRIDGE EQUIPMENTS

N.011.07 DKK. SEYÝR HÝDROGRAFÝ YAYINLARI

TR HARITA VE DENÝZCÝLERE ÝLANLAR

ITU YAYINLARI

TR CHARTS AND BERTH ANNOUNCEMENTS

ITU PUBLICATIONS

N.011.01: HARÝTA KATALOÐU/01: CHART CATALOGUE N.011.03: FENERLER VE SÝS ÝÞARETLERÝ/03: NP78 N.011.04: DENÝZDE ÇATIÞMAYI ÖNLEME/04: COLREG N.011.05: SEMBOLLER VE KISALTMALAR/05: NP5011

Ýhtiyaç duyduðunuz haritalarý TR Harita kataloðundan bakarak numaralarý ile sorabilirsiniz. DKK.nýn haftalýk yayýnladýðý harita düzetmeleridir.

ITU örgütünün yayýnlarýdýr. Web sitemizde bulabilirsiniz.

DKK. HYDROGRAPHY PUBLICATIONS

ADM-01 ADMIRALTY YAYINLARI

ADMIRALTY PUBLICATIONS Ýngiliz yayýn kuruluþunun dünya çapýndaki yayýnlarýdýr. NP serisini web sitemizde bulabilirsiniz.

ADMIRALTY HARÝTA

SOLAS VE FIRE TRAINING KULLANIM KILAVUZU

ADMIRALTY CHARTS

SOLAS AND FIRE TRAINING MANUAL

Ýhtiyaç duyduðunuz haritalarý Admiralty kataloðundan bakarak numaralarý ile sorabilirsiniz.

N.011.12: SOLAS TRAINING MANUAL N.011.13: FIRE TRAINING MANUAL

XG.022 IMO YAYINLARI

SHIPPING GUIDES

WITHERBYSEAMANSHIP YAYINLARI

IMO örgütünün yayýnladýðý yayýnlardýr. Numarasýna göre web sitemizden veya firmamýzdan talep edebilirsiniz.

Numarasýna göre web sitemizden veya firmamýzdan talep edebilirsiniz.

Numarasýna göre web sitemizden veya firmamýzdan talep edebilirsiniz.

IMO PUBLICATIONS

SHIPPING GUIDES

WITHERBYSEAMANSHIP PUBLICATIONS

27


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

N.010.03 IC:370857S MAKÝNE JURNALÝ CHIEF ENGINEER'S LOG BOOK

N.010.02 IC:370851S GÜVERTE JURNALÝ SHIP'S LOG BOOK FOR DECK USE

N.010.01 YAÐ KAYIT DEFTERÝ DTO OIL RECORD BOOK FOR ALL SHIPS-DTO

N.010.05 ATIK KAYIR DEFTERÝ DTO GARBAGE RECORD BOOK- DTO

N.010.24 VISITOR LOG BOOK VISITOR LOG BOOK

N.010.13 IC:370858S CHIEF ENGINEER’S LOG BOOK CHIEF ENGINEER'S LOG BOOK

N.010.14 IC:370871S CHIEF OFFICER’S LOG BOOK CHIEF OFFICER’S LOG BOOK

N.010.18 GARBAGE RECORD BOOK GARBAGE RECORD BOOK

N.010.15 MEDICAL LOG BOOK MEDICAL LOG BOOK

N.010.28 MEDICAL REPORT FORM MEDICAL REPORT FORM

N.010.20 IC:370876S KRONOMETRE JURNALÝ CHRONOMETER JOURNAL

N.010.26 IC:370881S MASTER NIGHT ORDER BOOK MASTER NIGHT ORDER BOOK

N.010.46 FUEL RECORD BOOK FUEL RECORD BOOK

N.010.42 ON BOARD TRAINING RECORD BOOK ON BOARD TRAINING RECORD BOOK

N.010.44 ACCIDENT REPORT BOOK ACCIDENT REPORT FORM LOG BOOK

28

N.010.47 KEY REGISTER BOOK KEY REGISTER BOOK

N.010.06 IC:370866S GMDSS TELSÝZ JURNALÝ RADIO LOG BOOK

N.010.11 BALANS MANAGEMENT BOOK BALANS MANAGEMENT BOOK

N.010.04 KUMANYA VE YAKIT DEFTERÝ CATERING AND FUEL BOOK

N.010.12 IC:370867S RADAR LOG BOOK RADAR LOG BOOK

N.010.17 IC:370861S OIL RECORD BOOK PART N.010.32 IC:370853S OIL RECORD BOOK PART II (CARGO/BALLAST)

N.010.10 IC:370854S MANEVRA KAYIT DEFTERÝ BELL BOOK

N.010.25 YÜK KAYIT DEFTERÝ CARGO RECORD BOOK

N.010.45 CONTROLLED DRUGS REGISTER LOG BOOK CONTROLLED DRUGS REGISTER LOG BOOK

N.010.06 IC:370866S GMDSS TELSÝZ JURNALÝ V2 RADIO LOG BOOK

N.010.09 IC:370878S BRIDGE ORDER BOOK BRIDGE ORDER BOOK

N.010.41 OZON KAYIT DEFTERÝ OZONE DEPLETING SUBSTANCES LOG

N.010.10 IC:370877S COMPASS LOG BOOK COMPASS JOURNAL

N.010.40 ISPS RECORD BOOK ISPS RECORD BOOK

N.010.22 N.010.43 N.010.23 N.010.21 N.010.43

SOUNDINGS LOG BOOK SULPHUR RECORD BOOK YÜK KAYIT DEFTERÝ DTO GPS LOG BOOK SHORE SAFETY CHECKLIST


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

HARÝTA DÜZELTME KALEMLERÝ

FOSFORLU KALEMLER

TÜKENMEZ KALEM

FLUORESCENT PENS

NAVIGATORS PENCILS K.005.52: KIRMIZI KALEM / RED PEN IS:4920049S K.005.78: MOR KALEM / WIOLET PEN IS:4920051S K.005.79: SÝYAH KALEM / BLACK PEN IS:4920052S

K.005.94: MAVÝ / BLUE K.005.95: PEMBE / PINK K.005.96: SARI / YELLOW K.005.97: YEÞÝL / GREEN K.005.98: TURUNCU / ORANG

IC:470671S IC:470672S IC:470673S IC:470674S IC:470675S

BALL-POINT PEN

K.005.08: KIRMIZI KALEM / BALL-POINT PEN RED IC:470602S K.005.82: SÝYAH KALEM / BALL-POINT PEN BLACK IC:470603S K.005.91: MAVÝ KALEM / BALL-POINT BLUE REDIC:470601S

K.005.17 KURÞUN VE PÝLOT KALEMLER

ÇIT ÇIT KALEMLER

MARKER KALEMLER

SÝYAH / BLACK IC:470503S KIRMIZI / RED IC:470522S MAVÝ / BLUE IC:470521S K.005.74: PÝLOT KALEM SÝYAH / PILOT PEN BLACK K.005.22: PÝLOT KALEM KIRMIZI / PILOT PEN RED K.005.80: PÝLOT KALEM MAVÝ / PILOT PEN BLUE

K.006.34: KALEM 0.7 / MECHANICPENCIL 0.7 K.006.35: KALEM 0.5 / MECHANICPENCIL 0.5 IC:470490S K.006.36: UÇ 0.7 LEAD FOR MECHANIC PENCIL K.006.37: UÇ 0.5 LEAD FOR MECHANIC PENCIL IC:470481S

K.007.12:KESÝK UÇLU / PEN BROAD LINE BLACK K.007.36:BEYAZ KALEM / FIBER-TIPPED WHITE K.007.22:KESÝK UÇ SÝYAH / BLACK FELT MARKER K.007.37:KIRMIZI KESÝK UÇ / RED FELT MARKER

PENCILS AND PENS

MARKER PENS

MECHANICAL PENCILS

IC:470623S IC:470694S IC:470623S IC:470622S

K.005.XX-K.006.30 KIRMIZI EDDING 360-140S-300

MAVÝ EDDING 360-140S-300

RED EDDING 360-140S-300 K.007.26: RED EDDING 360 K.007.27: RED EDDING 140S K.007.28: RED EDDING 300

BLUE EDDING 360-140S-300 IC:471846S IC:470642S IC:470691S

K.007.29: BLUE EDDING 360 K.007.30: BLUE EDDING 140S K.007.31: BLUE EDDING 300

IC:471706S

SÝYAH EDDING 360-140S-300 BLACK EDDING 360-140S-300

K.007.32: BLACK EDDING 360 IC:471707S K.007.33: BLACK EDDING 140S IC:470643S K.007.34: BLACK EDDING 300

29


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

K.005.XX BANT MAKÝNESÝ & SELEFON BANT TAPE DISPENSER & TAPE CELLOPHANE K.005.70: BANT MAKÝNESÝ K.005.44: SELEFON BANT K.005.70: TAPE DISPENSER K.005.44: TAPE CELLOPHANE

K.005.38: PLASTÝK 30CM/PLASTIC K.005.39: PLASTÝK 50CM/PLASTIC K.005.40: PLASTÝK 100CM/PLASTIC K.005.41: ÇELÝK 30CM/STAINLESS STEEL K.005.42: ÇELÝK 50CM/STAINLESS STEEL K.005.43: ÇELÝK 100CM/STAINLESS STEEL

IC:471256S IC:471251S

K.007.10: TOPLU ÝÐNE 50GR / PAPER PINS K.007.11: RAPTÝYE / DRAWING THUMB K.007.12: HARÝTA ÇÝVÝSÝ RENKLÝ/MAP PINS K.007.13: ATAÇ NO1 / PAPER CLIPS NO1 K.007.14: ATAÇ NO3 / PAPER CLIPS NO3 K.007.15: ATAÇ NO7 / PAPER CLIPS NO7

K.006.33: CD-R 50 LÝ / CD-R 50 PCS IC:472671S K.006.61: CD-RW 50 LÝ / CD-RW 50 PCS IC:472674S

IC:471111S IC:471171S IC:471113S IC:471118S IC:471116S IC:471120S

KLASÖR DOSYA GENÝÞ-DAR IC:471567S IC:471569S IC:471571S IC:650802S IC:650803S IC:650804S

DAKSÝLLER

CORRECTIONS K.005.09: ÞERÝT /TAPE COR. DISPENSER IC:470881S K.005.32: TÝPEKS /CORRECTION FLUID IC:470871S K.005.33: KALEM TÝP / CORRECTION PEN IC:470873S

30

CD’LER

PAPER CLIPS, DRAWING THUMB, PAPER PINS

PLASTÝK VE ÇELÝK CETVELLER

RULE PLASTIC AND STAINLESS STEELS

ATAÇLAR, RAPTÝYELER, TOPLU ÝÐNELER

FILE HARD COVER WIDE-NARROW K.005.75: KLASÖR DAR K.005.93: KLASÖR GENÝÞ

K.005.75: FILE HARD COVER WID IC:470201S K.005.93: FILE HARD COVER NARROW IC:470203S

SÝLGÝ PELÝKAN AL-30 VE AL-20 PENCIL ERASER PLASTIC LARGE AND SMALL K.005.14: SÝLGÝ PELÝKAN AL-30 K.005.16: SÝLGÝ PELÝKAN AL-20 K.005.14: ERASER PLASTIC LARGE IC: 470861S K.005.16: ERASER PLASTIC SMALL IC :470863S

CD

ÇÝFT TARAFLI BANT TAPE PAPER DOUBLE SIDE GUMMED K.005.29: ÇÝFT TARAFLI 25x25/T.PAPER DOUBLE IC:471269S K.005.30: ÇÝFT TARAFLI KÖPÜK 20MM/T.PAPER DOUBLE K.005.88: ÇÝFT TARAFLI 19x25/T.PAPER DOUBLE IC:471268S

DEFTERLER

NOTEBOOKS IC:471323S K.006.07:POSTIT 75x75/POST-IT MEMO K.006.08:A5 ÇÝZGÝLÝ/NOTEBOOKSCHOOL USE A5 IC :470111S K.006.09:A4 ÇÝZGÝLÝ/NOTEBOOK SCHOOL USE A5 IC:470108S IC:470138S K.006.10:BLOK NOT/POCKET NOTEBOOK


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

K.005.98 DOSYALIKLAR

DYMO MAKÝNE & ETÝKETLERÝ

K.005.11: ÇITÇIT ÞEFFAF/ PL. HOLDER A4 SOFT IC:470354S K.005.12: ÇITÇIT MAVÝ / PL. HOLDER A4 BLUE IC:470377S K.005.95: TELLÝ 50LÝ / FILE-STRING 50PCS

K.006.91: ETÝKET MAKÝNESÝ / TAPE WRITE IC:471205S K.006.92: SARI BANT / YELLOW TAPE IC: 471233S K.006.93: KIRMIZI BANT/ BLUE TAPE IC: 471232S

HOLDER

ASETAT RULO

DYMO TAPE WRITER & TAPES

K.006.XX

K.005.02

HARF VE RAKAM ÞABLONLARI

HARÝTA DÜZELTME CETVELÝ

STENCIL LETTER SET A-Z & 0-9

ACETATE ROLLS

45CMx2M

45CMx2M

A4 KAÐIT VE KARBON KAÐIDI

COPY PAPER PLAIN A4 -CARBON PAPER

CHART CORRECTION TABLE

K.005.05: A4 KAÐIT 500LÜ / COPY PAPER IC:472186S K.005.57: KARBON KAÐIDI / CARBON PAPER IC:470194S

K.006.82: 5CM / STENCIL LETTER SET 5CM IC:613137S K.006.83: 7,5CM / STENCIL LETTER SET 7,5CM IC:613139S K.006.84: 10CM /STENCIL LETTER SET 10 CM IC:613140S

K.006.20 HESAP MAKÝNESÝ MASA ÜSTÜ CALCULATOR DESKTOP

ISTAMPALAR & MÜREKKEBÝ IC:471833S

KAÐIT KISKAÇLARI BULLDOG CLIPS

STAMP PADS & INK FOR STAMP PADS K.005.07: ISTAMPA / STAMP K.005.67: BÜYÜK STAMP / LARGE STAMP K.005.66: SÝYAH MÜREKKEP / BLACK INK K.005.27: KIRMIZI MÜREKKEP / RED INK K.005.53 :MAVÝ MÜREKKEP/ BLUE INK

IC:4705.XXS IC:470672S IC:470560S IC:470559S IC:470558S

K.007.16: KROM NO3/BULLDOG CLIPS NO3 K.007.17: KROM NO10/BULLDOG CLIPS NO10 K.007.18: OMEGA 19MM/FOLD B.CLIPS 19MM K.007.19: OMEGA 41MM/FOLD B. CLIPS 41 MM

IC:471126S IC:471133S IC:471141S IC:471144S

31


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

MAKET BIÇAKLARI VE YEDEKLERÝ

MAKASLAR VE LASTÝK AMBALAJ

K.006.99: MAKET BIÇAÐI 09MM/NT CUTTER IC:471011S K.006.31: MAKET BIÇAÐI 18MM/NT CUTTER IC:471013S K.006.12: MAKET BIÇAÐI METAL/NT CUTTER METAL IC:471013S K.006.32: BIÇAK YEDEÐÝ 09MM /S.CUTTER BLADES IC:471014S K.006.30: BIÇAK YEDEÐÝ 18MM /S.CUTTER BLADES IC:471015S

K.005.89: MAKAS KÜÇÜK/SCISSORS SMALL IC:471841S K.005.83: MAKAS BÜYÜK/SCISSORS BIG IC:471843S K.005.96: LASTÝK AMBALAJ /BILDING STING

NT CUTTERS AND SPARE NT CUTTER BLADES

K.005.45 IS:3375106S

ÖZEL KAÐITLAR

SPECIAL PAPER N.014.05: PH KAÐIDI 0..14 ARASI N.014.06: INDIKATOR KAÐIDI N.014.05: PH TEST PAPER 0..14 N.014.06: INDICATOR PAPER

32

NOTICE BOARDS K.005.71: MANTAR PANO 60x90 K.005.72: MANTAR PANO 90x120 K.005.71: NOTICE BOARD K.005.72: NOTICE BOARD

IC:471636S IC:471637S

K.005.23

KOLÝ BANTI PARCEL TAPE

MANTAR PANOLAR

SCISSORS AND BILDING STING

IC: 651390S IC:652654S

SCOTCH BANT 19MMx33M TAPE PLASTIC PRINTABLE

MASKELEME BANTLARI IC:471262S

TORBA ZARFLAR KRAFT

POÞET DOSYALAR HOLDERS PLASTIC

ENVELOPE KRAFT PAPERS K.007.04: KRAFT 225X300MM K.007.05: KRAFT 120X250MM K.007.06: KRAFT 170X250MM K.007.01: ZARF AÇICI/PAPER KNIVES

TAPE SEALINGE PAPERS K.005.78: 50X40MM/TAPE SEALINGE PAPER IC:471273S K.005.79: 28X40MM/TAPE SEALINGE PAPER IC:471272S K.005.80: 25X40MM/TAPE SEALINGE PAPER IC:471271S K.005.81: 18X40MM/TAPE SEALINGE PAPER

IC:470436S IC:470431S IC:470434S IC:471006S

K.005.20: POÞET K.005.24: SUNUM

K.005.20: HOLDER PLASTIC IC:470334S K.005.24: DISPLAY B. WITH HOLDER IC:470392S


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS

K.006.45 PVC LAMINASYON

SEKRETER ALTLIÐI

FILM LAMINATORS

CLIP BOARD HARD BOARD; VERTICAL A3

K.006.51: PVC LAMINASYON FÝLMÝ A5 K.006.52: PVC LAMINASYON FÝLMÝ A4 K.006.53: PVC LAMINASYON FÝLMÝ A3 K.006.54: PVC CÝHAZ LAMINASYON K.006.51: POUCH FILM FOR LAM. K.006.52: POUCH FILM FOR LAM. K.006.53: POUCH FILM FOR LAM. K.006.54: POUCH ELEC AC220V

K.006.56 IC:470304S

TEBEÞÝR BEYAZ

IC:470701S

CHALK SCHOOL WHITE

IC:470295S IC:470299S IC:470285S

K.006.94 TRAY PLASTÝK

LETTER TRAY PLASTIC

IC:470402S

YAPIÞTIRICILAR

YAZI TAHTASI & SÝLGÝ

ADHESIVES

K.006.38: UHU 7ML /PAPER GLUE LIQUID 7ML. IC:471081S K.006.39: UHU 21ML./PAPER GLUE LIQUID 21ML. IC:471082S K.006.40: JAPON/QUICK BONDING ADHESIVES IC:812726S K.006.18: STICK /STICK GLUE IC:471092S

WHITE BOARD & ERASER K.006.42: TAHTA 60X90MM K.006.43: TAHTA SÝLGÝSÝ K.006.42: WHITE BOARD K.006.43: ERASER

IC:471631S IC:471641S

K.006.06 ZIMBALAR STAPLERS

IC:471106S K.006.01: ZIMBA TELÝ 24 K.006.02: ZIMBA MAKÝNESÝ 24/STAPLER 24 IC:471102S K.006.03: ZIMBA TELÝ 10 IC:471105S K.006.04: ZIMBA.MAKÝNESÝ 10/STAPLER 10 IC:471101S K.006.05: ZIMBA TELÝ SÖKÜCÜ/STAPLE REMOVER IC:471108S

DELGEÇ PUNCH PAPER 2-HOLE FIXED

KALEMTRAÞLAR

IC:471021S

PENCIL SHARPENERS K.006.44: KALEMTRAÞ KOLLU K.006.45: KÜÇÜK KALEMTRAÞ

K.006.44: PENCIL SHARPENER DESK FIXTURE IC:470544S K.006.45: PENCIL SHARPENER

33


DEVLET BAYRAKLARI / INTERNATIONAL FLAGS AFGHANISTAN

ALBANIA

ALGERIA CEZAYÝR

AMERICAN SAMOA ISLANDS AMERÝKA SAMOA ADALARI

ANDORRA

ANGOLA

ANGUILLA ANGUILLA

KARAYÝP ADASI

ANTIGUA

ARGENTINA

AUSTRIA

AZERBAIJAN

AZORES ISLANDS AZORES ADALARI

BAHAMA ADALARI

BAHAMAS

BAHRAIN

BANGLADESH

BARBADOS

BENIN

BERMUDA ISLAND

BHUTAN

BOLIVIA

BONAIRE BONAIRE

BOSNIA HERZOEGOVINA BOSNA HERSEK

BOTSWANA BOTSVANA

BREZÝLYA

BULGARIA

BURKINA FASO

BURUNDI

CAMBODIA

CAMEROON

CANADA

CAPE VERDE

CAYMAN ISLANDS

CHAD

CHILE

CHINA

COLOMBIA KOLOMBÝYA

KOMOR ADALARI

COMOROS

CONGO

AFGANÝSTAN

ARNAVUTLUK

ARUBA

AUSTRALIA AVUSTRALYA

AVUSTURYA

BELGIUM

BELIZE

BRITISH VIRGIN ISLANDS ÝNGÝLÝZ VÝRJÝN ADALARI

BRUNEI BRUNEI

BULGARÝSTAN

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ORTA AFRÝKA CUMHURÝYETÝ

ARUBA

BELÇÝKA

BELÝZE

ÇAD

BENÝN

ÞÝLÝ

AZERBAYCAN

BERMUDA ADASI

BURKINA FASO

ÇÝN

ANDORA

BHUTAN

BURUNDI

ANGOLA

BOLÝVYA

KAMBOÇYA

BAHREYN

KAMERUN

BANGLADEÞ

KANADA

ARJANTÝN

BARBADOS

CAPE VERDE

ARMENIA

ERMENÝSTAN

BELARUS

BEYAZ RUSYA

BRAZIL

CAYMAN ADALARI

KONGO

KONGO CUMHURÝYETÝ

CONGO DEM.REP.

COOK ISLANDS

COSTA RICA

DENMARK

DJIBOUTI

DOMINICA

DOMINICAN REPUBLIC

EUROPE

FAROE ISLANDS

FIJI ISLANDS

COOK ADALARI

KOSTARIKA

FÝLDÝÞÝ SAHÝLÝ

HIRVATÝSTAN

CROATIA

CUBA

CURACAO

CYPRUS

CZECH REPUBLIC ÇEK CUMHURÝYETÝ

DANÝMARKA

ECUADOR

EGYPT

EL SALVADOR

EQUATORIAL GUINEA

ERITREA

ESTONIA

ETHIOPIA

FINLAND

FRANCE

GABON

GAMBIA

GEORGIA

GERMANY

GHANA GANA

CEBELÝTARIK BOÐAZI

GIBRALTAR

GREAT BRITAIN

GREENLAND

GRENADA

GUAM

GUATEMALA

GUERNSEY

GUINEA

GUINEA BISSAU

GUYANA

HAITI

HOLLAND

HONDURAS

HONG KONG

HUNGARY

ICELAND

COTE D’IOVIRE

EKVATOR

FÝNLANDÝYA

GRÖNLAND ADASI

HONDURAS

ISRAEL

MISIR

FRANSA

GRENADA

BURKINA FASO

GABON

GUAM

HONG KONG

MACARÝSTAN

ITALY

JAMAICA

ÝSRAÝL

ÝTALYA

KYRGYZSTAN

LAOS

KIRGIZÝSTAN

KÜBA

LAOS

KURASAO

EKVATOR GÝNESÝ

GAMBÝYA

GUATEMALA

KIBRIS

ERITREA

GÜRCÝSTAN

ANGLONORMAN TAKIMADASI

ESTONYA

ALMANYA

GÝNE

ETÝYOPYA

GÝNE BISSAU

CIBUTI

AVRUPA BÝRLÝÐÝ

GUYANA

DOMÝNÝK

FAROE ADALARI

BÜYÜK BRÝTANYA

HAITI

DOMÝNÝK CUMHURÝYETÝ

FÝJÝ ADALARI

GREECE

YUNANÝSTAN

HOLLANDA

ÝZLANDA

HÝNDÝSTAN

INDIA

INDONESIA

IRAN

IRAQ

IRELAND

ISLE OF MAN

ENDONEZYA

ÝRAN

IRAK

ÝRLANDA

MAN ADASI

JAMAÝKA

JAPONYA

JAPAN

JERSEY

JORDAN

KAZAKSTAN

KENYA

KIRIBATI

KUWAIT

LATVIA

LEBANON

LESOTHO

LIBERIA

LIBYA

LIECHTENSTEIN

LITHUANIA

LUXEMBOURG

LETONYA

LÜBNAN

JERSEY

LESOTO

ÜRDÜN

LÝBERYA

KAZAKÝSTAN

LÝBYA

KENYA

LÝHTENÞTAYN

KIRIBATI

LÝTVANYA

KUVEYT

LÜKSEMBURG

INTERNATIONAL CODE FLAGS

34

A-ALFA

B-BRAVO

C-CHARLIE

D-DELTA

E-ECHO

F-FOXTROT

G-GOLF

H-HOTEL

I-INDIA

J-JULIET

K-KILO

L-LIMA

M-MIKE

N-NOVEMBER

O-OSCAR

P-PAPA

Q-QUBEC

R-ROMEO

S-SIERRA

T-TANGO


DEVLET BAYRAKLARI / INTERNATIONAL FLAGS MACAO

MACEDONIA

MADAGASCAR

MADEIRA ISLAND

MALAWI

MALAYSIA

MALDEVIS

MARTINIQUE

MAURITANIA

MAURITIUS

MEXICO

MICRONESIA

MOLDOVA

MONACO MONAKO

MOÐOLÝSTAN

NAURU

NEPAL NEPAL

NETHERLANDS ANTILLES HOLLANDA ANTÝLLERÝ

MACAO

MARTÝNÝK

MAKEDONYA

MORÝTANYA

MADAGASKAR

MORÝTYUS

MADEIRA ADASI

MEKSÝKA

MALAVÝ

MÝKRONEZYA

MALEZYA

MOLDOVA

MALI

MALTA

MARSHALL ISLANDS

MONGOLIA

MOROCCO

MOZAMBIQUE

NEW ZEALAND

NICARAGUA

NIGER

NIGERIA

MALDÝVLER

MALI

MALTA

FAS

MARÞAL ADALARI

MOZAMBÝK

MYANMAR

GÜNEYBATI AFRÝKA

NAMIBIA

NATO

NORTH KOREA

NORTHERN CYPRUS

NORWAY NORVEÇ

UMMAN

OMAN

PAKISTAN

PALESTINE

PANAMA

PAPUA NEW GUINEA

PARAGUAY

PERU

PHILIPPINES

POLAND

PORTO RICO

PORTUGAL

QATAR

ROMANIA

RUSSIA

RWANDA

SAINT HELENA SAINT HELENA

SAINT KITTS AND NEVIS SAINT KITTS AND NEVIS

SAINT LUCIA

SAINT MARTIN

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

SAUDI ARABIA

SENEGAL

SILOVENIA

SINGAPORE

SOLOMON ISLANDS

SOMALIA

SOUTH AFRICA

SOUTH KOREA GÜNEY KORE

ÝSPANYA

MYANMAR

KUZEY KORE

FÝLÝPÝNLER

SAINT LUCIA

SOLOMON ADALARI

KUZEY KIBRIS

POLONYA

SAINT MARTIN

SOMALÝ

NATO

PORTO RÝKO

GÜNEY AFRÝKA

NAURU

PORTEKÝZ

SUUDÝ ARABÝSTAN

PAKÝSTAN

KATAR

FÝLÝSTÝN

ROMANYA

YENÝ ZELANDA

PANAMA

RUSYA

NÝKARAGUA

PAPUA YENÝ GÝNE

RUANDA

NÝJER

PARAGUAY

NÝJERYA

PERU

SENEGAL

SIRBÝSTAN

SERBÝA

SEYCHELLES

SIERRA LEONE

SPAIN

SRI LANKA

SUDAN

SURINAME

SWAZILAND

SWEDEN

SRI LANKA

SEYÞELLER

SUDAN

SIERRA LEONE

SURINAM

SLOVENYA

SVAZILAND

SÝNGAPUR

ÝSVEÇ

ÝSVÝÇRE

SURÝYE

SYRIA

TAIWAN

TAJIKISTAN

TANZANIA

THAILAND

TOGO

TONGA

TRINIDAD AND TOBAGO

TUNISIA

TURKEY

TURKMENISTAN TÜRKMENÝSTAN

TURKS AND CAICOS ISLANDS TURKS AND CAICOS ADALARI

TUVALU

UGANDA

UKRAINE UKRAYNA

UNITED ARAB EMIRATES BÝRLEÞÝK ARAP EMÝRLÝKLERÝ

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER

UNITED NATIONS

UNITED STATES OF AMERÝCA AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ

URUGUAY

U.S.VIRGIN ISLANDS

UZBEKÝSTAN

VANUATU

VENEZUELA

VIETNAM

YEMEN

YUGOSLAVIA

ZAIRE

ZAMBIA

ZIMBABWE

SWITZERLAND

TÜRKÝYE

U.S.VÝRJÝN ADALARI

ÖZBEKÝSTAN

TAYVAN

VANUATU

TACÝKÝSTAN

TUVALU

VENEZUELA

TANZANYA

UGANDA

VIETNAM

TAYLAND

YEMEN

TOGO

YUGOSLAVYA

TONGA

ZAIRE

TRINIDAD VE TOBAGO

ZABBÝYA

TUNUS

URUGUAY

ZIMBABVÝ

INTERNATIONAL CODE FLAGS

U-UNIFORM

V-VICTOR

W-WHISKY

X-X-RAY

Y-YANKEE

Z-ZULU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

CODE AND ANSWERING PENNANT CEVAP FLAMASI

FIRST REPEATER

SECOND REPEATER

THIRD REPEATER

1.TEKRAR

2.TEKRAR

3.TEKRAR

35


K Ö P R Ü Ü S T Ü M A L Z E M E L E R Ý / BRIDGE EQUIPMENTS S.211.XX

S.225.01

S.213.XX

S.225.02

BAYRAK BAÐLANTI ELEMANLARI

S.210.XX

A.010.XX

MAKARALAR

FLAG MATERIALS

MINI REFRIGERATOR

S.225.01: BAYRAK FIRDÖNDÜSÜ / FLAG SWIVEL S.225.02: BAYRAK MAKARASI / FLAG REEL

S.210.01 S.210.02 S.210.03 S.210.04

NO1 KULPLU/ HANDLE NO2 KULPLU/ HANDLE NO3 KULPLU/ HANDLE NO4 KULPLU/ HANDLE

SALVO HALATLAR FLAG ROPES S.213.01 S.213.02 S.213.03 S.213.04

NO1 TERS/REVERSE NO2 TERS/REVERSE NO3 TERS/REVERSE NO4 TERS/REVERSE

S.211.01 S.211.02 S.211.03 S.211.04

NO1 DÜZ TÝP/FLAT NO2 DÜZ TÝP/FLAT NO3 DÜZ TÝP/FLAT NO4 DÜZ TÝP/FLAT

DETAYLI BÝLGÝ ÝÇÝN IMO SEMBOL KATALOÐUMUZA BAKABÝLÝRSÝNÝZ YOU CAN LOOK TO IMO SYMBOL CATALOG FOR MORE INFORMATION

36


DENÝZDE GÜVENLÝK

SAFETY AT SEA


MED APPROVAL

C.110.02

MED APPROVAL

450 gr

C.001.01

MED APPROVAL

C.110.06

IÞIKLI ÞAMANDIRA (4 PÝLLÝ) SDM

IÞIKLI ÞAMANDIRA BRAKETÝ PLASTÝK

IÞIKLI ÞAMANDIRA EX-PROOF

BRACKET FOR LIFEBUOY LIGHT

LIFEBUOY LIGHT SELF IGNITING EX-PROOF

SOLAS onaylýdýr. 4 adet D size pil ile çalýþýr. SOLAS approved. Works with 4xD size battery.

SDM ýþýklý þamandýra için özel dizayn edilmiþtir. Plastik gövdelidir. Her türlü yüzeye montaj olabilir. Designed specifically for SDM lifebuoy light. Plastic body. All kinds can be surface mount.

Patlamaya karþý korumalýdýr. SOLAS onaylýdýr. EX-PROOF sertifikalýdýr. Explosion-proof. SOLAS approved. EX-PROOF certificate.

LIFEBUOY LIGHT SELF IGNITING SDM IC:330363S

C.001.06

C.110.01

C.001.02

IÞIKLI ÞAMANDIRA BRAKETÝ KLÝPS

IÞIKLI ÞAMANDIRA 4 PÝLLÝ

IÞIKLI ÞAMANDIRA BRAKETÝ METAL BRACKET FOR LIFEBUOY LIGHT

.SDM ýþýklý þamandýra ve diðer markalar için dizayn edilmiþtir. Plastik gövdelidir. Her türlü yüzeye montaj olabilir. Designed specifically for lifebuoy light . Plastic body. All kinds can be surface mount.

4 adet D size pil ile çalýþýr. Uygun fiyatlýdýr. Balýkçýlýkta kullanýlabilir. Works with 4xD size battery. Affordable Available fisheries.

SDM ýþýklý þamandýra ve diðer markalar için dizayn edilmiþtir. Metal gövdelidir. Her türlü yüzeye montaj olabilir. Designed for lifebuoy light. Metal body. All kinds can be surface mount.

NYLON CLIP FOR LIFEBUOY LIGHT

38

LIFEBUOY LIGHT SELF IGNITING


D E N Ý Z D E G Ü V E N L Ý K / SAFETY AT SEA

MED APPROVAL

MED APPROVAL

C.120.01

C.121.01

C.122.01

CAN SÝMÝDÝ 2.5KG

CAN SÝMÝDÝ 4.0KG

NAL CAN SÝMÝT

IC:330151S Ürünün dýþ yüzeyi polietilen malzemedir. Ýç kýsmý ise poliüretan ile kaplýdýr. Dýþ çap Ø72cm Ýç çap Ø42cm

IC:330154S Ürünün dýþ yüzeyi polietilen malzemedir. Ýç kýsmý ise poliüretan ile kaplýdýr. Dýþ çap Ø72cm Ýç çap Ø42cm

Ýç kýsmý polietilen levha ile kaplý, dýþ yüzeyi ise isteðe göre sarý, beyaz ya da oranj renk kumaþ ile kaplýdýr.

C.012.01

C.012.02

C.013.01

CAN SÝMÝDÝ BRAKETÝ

CAN SÝMÝDÝ BRAKETÝ KROM

NAL CAN SÝMÝDÝ BRAKETÝ

Gemilerde can simidini sabit olarak konumlandýrmak için kullanýlýr. Montajý kolaydýr.

Teknelerde can simidini sabit olarak konumlandýrmak için kullanýlýr. Montajý kolaydýr.

Teknelerde nal can simidini sabit olarak konumlandýrmak için kullanýlýr. Montajý kolaydýr.

LIFEBUOY 2.5KG

BRACKET FOR LIFEBUOY

LIFEBUOY 4.0KG

BRACKET FOR LIFEBUOY STAINLESS STEEL

HORSESHOE LIFEBUOY

BRACKET FOR HORSESHOE LIFEBUOY S.STEEL

MED APPROVAL

L.015.02

L.005.13

C.122.00

KURTARMA HALKASI ÝPÝ 30 MTR

REFLEKTÖRLÜ BANT

KATI YAPILI CAN SALI

ROPE FOR LIFEBUOY

TAPE REFLECTIVE SOLAS GRADE IC:330186S Özellikle can yeleði, can simidi, can salý gibi gemi teçhizat malzemelerinde yansýtýcý olarak dizayn edilmiþtir.

RIGID TYPE LIFE RAFT

Günlük gezi tekneleri, þehir hatlarý vapurlarý gibi yelkenli veya motorlu teknelerde katý yapýlý can salý olarak kullanýlýr. Ölçüleri: 100x100x30cm., Aðýrlýðý 20kg., Yüzdürmesi 1800N.dur. 12 kiþiliktir.

39


D E N Ý Z D E G Ü V E N L Ý K / SAFETY AT SEA

MED APPROVAL

MED APPROVAL

L.015.03 IMMERSION SUIT IMMERSION SUIT

IC:330131S

L.006.18: IMMERSION SUIT C.012.02: IMMERSION SUIT TAMÝR KÝTÝ L.006.18: IMMERSION SUIT C.012.02: IMMERSION SUIT REPAIR KIT

CAN YELEÐÝ ÞÝÞME TÝP LIFE JACKET INFLATABLE

IÞIK ÇUBUÐU CYALUME LIGHT STICK

IC:330602S

C.140.01: CAN YELEÐÝ ÞÝÞME TÝP MANUEL C.140.02: CAN YELEÐÝ ÞÝÞME TÝP OTOMATÝK

C.140.01: LIFEJACKET INFLATABLE MANUEL IC:330140S C.140.02: LIFE JACKET INFLATABLE AUTOMATIC

C.130.01

C.150.04

L.015.02

CAN YELEÐÝ 100N (TSE)

CAN YELEÐÝ ÇOCUK ÝÇÝN (TSE)

KURTARMA APARATI

Yüzmeyi bilen ve bilmeyenlerin yakýn sularda kullanýmý için tasarlanmýþtýr. EN395'e göre CE ve TSE onaylýdýr. 41 kg ve üzeri kullanýcýlar içindir ve minimum 100N kaldýrma kuvveti saðlar.

Yüzmeyi bilen ve bilmeyenlerin yakýn sularda kullanýmý için tasarlanmýþtýr. 0-41 kg kullanýcýlar içindir ve m i n i m u m 6 0 N k a l d ý r m a k u v v e t i s a ð l a r. Ýç kýsmý kapalý hücre polietilen levhalardan oluþmaktadýr.

PVC kumaþtan imal edilmiþtir. Ýçerisinde 40m yüzer halat ve beli tamamen kavrayan içi polietilen köpük levha ile donatýlmýþ kemeri mevcuttur.

LIFE JACKET 100 N

LIFE JACKET FOR CHILD

MANOVERBOARD RESCUE SYSTEM

C.155.01

C.155.02

C.155.03

CAN YELEÐÝ DÜDÜÐÜ

CAN YELEÐÝ ÇANTASI

CAN YELEÐÝ DOLABI

WHISTLE FOR LIFEJACKET

IC:331171S

Can yeleklerinde kullanýlýr. Sudan etkilenmez. Soðuk havalarda donma yapmaz.

40

BAG FOR LIFE JACKET

BOX FOR LIFE JACKET

Can yeleklerini muhafaza etmek için kullanýlýr.

140x75x85 cm


MED APPROVAL

MED APPROVAL

C.100.01

C.100.02

CAN YELEÐÝ IÞIÐI SDM LIFE JACKET LIGHT SDM

IC:330143S

LSA koda uygun olarak geliþtirilmiþtir. 4 adet alkalin pil ýle calýþýr. 0,75 cd. ýþýðý vardýr. Minimum 8 saat yanabilir. Bütün can yeleklerine uyumludur.

MED APPROVAL

SPOR CAN YELEÐÝ

IC:330143S LSA koda uygun olarak geliþtirilmiþtir. Suya temas edince çalýþýr. 0,75 cd. ýþýðý vardýr. Minimum 8 saat yanabilir. Bütün can yeleklerine uyumludur.

EN 393'e göre CE onaylýdýr. Su sporlarý ve aktivitelerinde rahat bir kullaným sunar. Üzerindeki dört adet kayýþ, tokalar ile sabitlenir.

LIFE JACKET LIGHTAUTOMATIC

MED APPROVAL

C.130.04

C.130.03

CAN YELEÐÝ 2010

CAN YELEÐÝ 2010 ÇOCUK

LIFE JACKET 2010

IC:330131S Yüzme bilen ve bilmeyen, 43-140kg arasý yetiþkinler için . tüm sularda ve zor hava koþullarýnda kullanýlabilmesi için tasarlanmýþtýr. Ýkinci kemeri ile tutuculuðu takviye edilmiþtir. Liman ve kabotaj seferi yapan gemilerin yaný sýra uluslararasý sefer yapan yük ve yolcu gemilerinde de kullanýlabilir.

C.135.01

CAN YELEÐÝ IÞIÐI OTOMATÝK

LIFE JACKET 2010 CHILD

LIFE JACKET

IC:330143S

MED APPROVAL

C.130.05 CAN YELEÐÝ 2010 BEBEK IC:330132S

Yüzme bilen ve bilmeyen, 15-43kg arasý çocuklar için tüm sularda ve zor hava koþullarýnda kullanýlabilmesi için tasarlanmýþtýr. Ýkinci kemeri ile tutuculuðu takviye edilmiþtir.

LIFE JACKET 2010 BABY

0-5kg bebekler için tüm sularda ve zor hava koþullarýnda kullanýlabilmesi için tasarlanmýþtýr. Ýkinci kemeri ile tutuculuðu takviye edilmiþtir.

41


MED APPROVAL

MED APPROVAL

MED APPROVAL

L.001.07

L.001.08

L.001.04

PAYROTEKNÝK KÝTÝ-CANSALI VE FÝLÝKA ÝÇÝN

PAYROTEKNÝK KÝTÝ-KÖPRÜ ÜSTÜ ÝÇÝN

MANOVERBOARD

.IC:331386S

IC:331387S

IC:331371S

DISTRESS KIT FOR LIFEBOAT/LIFERAFT

MED APPROVAL

DISTRESS KIT FOR BRIDGE

MANOVERBOARD WITH BRACKET

MED APPROVAL

MED APPROVAL

L.001.05 ÝÞARET FÝÞEKLERÝ

HALAT ATAR SET

CARTRIDGES SIGNAL

L.001.01: PARAÞÜTLÜ ÝÞARET FÝÞEÐÝ L.001.02: EL MAYTABI L.001.03: DUMAN KANDÝLÝ L.001.01: ROCKET PARACHUTE FLARE L.001.02: HAND FLARE L.001.03: BUOYANT SMOKE SIGNAL

42

LINE THROWING APPARATUS IC:331361S IC:331364S IC:331381S

HALAT ATAR KARTUÞ IC:331351S

Kurtarma iþleni sýrasýnda kurtarma gemisi ile tehlikedeki gemi arasýnda baðlantýyý saðlar. Denize insan düþtüðü durumlarda da kullanýlýr.

CARTRIDGE LINE THROWING APPARATUS L.001.06: HALATATAR KARTUÞ COMET/PAINSWESSEX L.001.07: HALATATAR KARTUÞ IKARUS L.001.06: CARTRIDGE COMET/PWS L.001.07: CARTRIDGE IKARUS


FÝLÝKA VE CANSALI MALZEMELERÝ / LIFEBOAT AND LIFERAFT EQUIPMENTS

MED APPROVAL

L.005.01

L.005.08

T.P.A. (ISI KORUYUCU ELBÝSE) THERMAL PROTECTIVE AID

KOVA PLASTÝK IC:330171S

BUCKET PLASTIC

YÜZER HALAT VE HALKASI IC:390209S

L.005.16

S.200.01

GÖNDER KANCASI

DAYLIGHT SIGNAL MIRROR

IC:330271S .Parlak bir metal levha ve kýsa bir ip ile baðlý metal halkadan oluþur. Güneþ ýþýðýný istenilen bir yere yansýtmakta kullanýlýr.

L.005.47

BOAT HOOK FOR LIFEBOAT

YARIM AY ISKARMOZ SARI IC:330285S

Pirinç gövde Brass body

DENÝZ DEMÝRÝ IC:330207S

SEA ANCHOR FOR LIFEBOAT

IC:3302XXS

NUMUNE KAPLARI IC:330216S

Cansalý, filika ve teknelerin denizde sürüklenmelerini engeller.

44

ROWLOCK LIFEBOAT BRASS Pirinç gövde Brass body

L.005.67

SU GEÇÝRMEZ KÝBRÝT LIFEBOAT MATCH

L.015.01: ROPE FOR LIFEBUOY AND RING L.015.02: RESCUE QUOIT FOR LIFEBOAT IC:330212S

L.005.90

ÝÞARET AYNASI

ROPE FOR LIFEBUOY AND RING L.015.01: YÜZER HALAT L.015.02: YÜZER HALKA

Cansalý, kurtarma botu ve filikalarda hipotermiyaya karþý korumak için tasarlanmýþtýr.

DIPPERS

L.005.96: NUMUNE KABI KROM L.005.26: DERECELÝ SU KABI

L.005.96: AMPLING BOTTLE BOTTON L.005.26: WATER DIPPER

IC:331377S IC:330210S


FÝLÝKA VE CANSALI MALZEMELERÝ / LIFEBOAT AND LIFERAFT EQUIPMENTS

FÝLÝKA ÇAKISI

PELÝKAN KANCA KUÞAKLI

EL ÝSKANDÝLÝ

L.005.22: FÝLÝKA ÇAKISI (ÇOK MAKSATLI ÇAKI) L.005.56: YÜZER FÝLÝKA ÇAKISI

L.005.60: PELÝKAN KANCA L.005.61: PELÝKAN KANCA KUÞAKLI

N.019.01 :EL ÝSKANDÝLÝ 3,5KG (20 KULAÇ) N.019.11: EL ÝSKANDÝLÝ 5KG

LIFEBOAT JACK-KNIFE L.005.22: LIFEBOAT JACK-KNIFE IC:330251S L.005.56: BUOYANT LIFEBOAT JACK-KNIFE IC:330250S

QUICK RELEASE PELICAN HOOK WITH STRAP

SOUNDING LEAD WITH LINE

L.005.60: QUICK RELEASE PELICAN HOOK L.005.61: QUICK RELEASE PELICAN HOOK WITH STRAP

N.019.01: SOUNDING LEAD 3.2KG WITH LINE IC:330301S N.019.11: SOUNDING LEAD 5KG WITH LINE

MED APPROVAL

L.015.04

L.005.46

KURTARMA KANCASI

FIRTINA YAÐI VE YAÐDANLIÐI

RADAR REFLEKTÖRÜ

.

L.006.10: FÝLÝKA FIRTINA YAÐI 5LT. L.006.47: FÝLÝKA YAÐDANLIÐI

20X20 170gr.

RELEASE HOOK

LIFEBOAT STORM OIL AND LUBRICA TOR

RADAR REFLECTOR PREFABRICATE

IC:330190S

L.006.10: LIFEBOAT STORM OIL 5LTR IC:330281S L.006.47: LIFEBOAT SEA ANCHOR OIL CAN IC:330217S 25

20

03

L.005.47 GÜVENLÝK FLAMASI S.O.S FLAG

Uluslarasý yardým flamasýdýr.

C.130.06 CAN YELEÐÝ BOYASI MARKER DYE SEA DYE MARKER

IS:4700706S

Açýldýðýnda denize turuncu bir boya atar. Yer belirlemek için kullanýlýr.

EL FENERÝ

FLASHLIGHT INDUSTRIAL E.050.20: EL FENERÝ MORSLU E.050.25: EL FENERÝ LEDLÝ E.055.03: ÞARJLI IÞILDAK

E.050.20: FLASHLIGHT INDUSTRIAL MORSE E.050.25: FLASHLIGHT INDUSTRIAL IC:792212S E.055.03: SEARCHLIGHT FOR LIFEBOAT IC:330264S

45


FÝLÝKA VE CANSALI MALZEMELERÝ / LIFEBOAT AND LIFERAFT EQUIPMENTS

L.006.11 FÝBER TAMÝR SETLERÝ

FÝLÝKA TAMÝR SETÝ

LIFEBOAT REPAIR KIT L.005.62: FÝBER TAMÝR KÝTÝ L.006.26: FÝBER TAMÝR KÝTÝ A SET L.006.27: FÝBER TAMÝR KÝTÝ B SET

L.005.68 IS:4700619S

SET OF TOOLS FOR LIFEBOAT MOTORS

BOT TAMÝR KÝTÝ

REPAIR OUTFIT FOR LIFERAFT

IC:330277S

L.005.62: LIFEBOAT REPAIR KIT THISTLE BOND IC:330287S L.006.26: LIFEBOAT REPAIR KIT A SET IC:330288S L.006.27: LIFEBOAT REPAIR KIT B SET IC:330289S

L.006.49

L.005.74

CAN SALI TAMÝR KÝTÝ

RAPAIR OUTFIT FOR LIFERAFT

L.005.75

YELKEN TAMÝR KÝTÝ IC:330277

LIFEBOAT DITTY BAG

YELKENCÝ ELDÝVENÝ IC:330276S

ROWLOSAIL MAKER'S PALM

IC:232261&62S

.

L.005.03

L.005.69

FÝLÝKA SUYU 500ML

DRINKING WATER 500ML

FÝLÝKA GIDASI 500GR IC:330237S

FOOD RATION 500GR

KÜREKLER IC:330225S

SHOVELS

L.010.96: ALUMINYUM KÜREK L.010.97: FÝLÝKA KÜREÐÝ (BOYNA)

L.010.96: PADDLE BUOYANT FOR LIFERAFT IC:330283S L.010.97: OAR BUOYANT FOR LIFEBOAT IC:330284 &xxS

46


FÝLÝKA VE CANSALI MALZEMELERÝ / LIFEBOAT AND LIFERAFT EQUIPMENTS

ÝLK YARDIM MALZEMELERÝ

FÝLÝKADA UYARI IÞARETLERÝ VE KÝTAPLAR

FIRST AID PRODUCTS L.005.38: ÝLK YARDIM ÇANTASI (SOLAS) L.005.43: KUSMA TORBASI M.020.02: DENÝZ TUTMA TABLETÝ

L.005.38: LIFEBOAT FIRST AID KIT (SOLAS) IC:330245&46S L.005.43: SEASICKNESS BAG IC:330248S M.020.02: SEASICKNESS TABLET IC:390460S

DÜDÜK ve SÜNGER

LIFEBOAT WARNING SIGNS AND BOOKS L.005.63: FÝLÝKADA CANLI KALABÝLME EL KÝTABI 1059Y: POSTER LIFE SAVING SIGNALS (CARD) L.006.50: CAN SALI ACÝL EYLEM TALÝMATI

WHISTLE AND SPONGE I.015.21: DÜDÜK ISPS METAL I.015.22: DÜDÜK ISPS PLASTIK T.020.20: SÜNGER

L.005.63: SURVIVAL BOOK IC:330256S 1059Y: LIFEBOAT REPAIR KIT -A SET IC:330288S L.006.50: INST.FOR IMMEDIATE ACTION IC:330258S

I.015.21: WHISTLE STAINLESS STEEL I.015.22: WHISTLE PLASTIC T.020.20: SPONGE FOR LIFERAFT

IC:331176S IC:331175S IC:330204S

MED APPROVAL

OLTA TAKIMI VE KONSERVE AÇACAÐI

GAZLI GEMÝCÝ FENERÝ VE GAZ YAÐI

HÝDROSTATÝK HAMMAR

L.005.09: OLTA TAKIMI L.005.10: KONSERVE AÇACAÐI L.005.09: FISHING TACKLE L.005.10: CAN OPENER

F.GG0.01: GAZLI GEMÝCÝ FENERÝ F.GG0.04: GAZ YAÐI (1 LTR)

HYDROSTATIC RELEASE UNIT L.005.05: HÝDROSTATÝK HAMMAR L.005.24: HÝDROSTATÝK HAMMAR (EPIRB)

FISHING TACKLE AND CAN OPENER

IC:330254S IC:3302XXS

LIFEBOAT OIL LAMP AND KEROSENE F.GG0.01: LIFEBOAT OIL LAMP F.GG0.04: KEROSENE (1 LTR)

L.005.05: HYDROSTATIC HAMMAR IC:330119S L.005.24: HYDROSTATIC HAMMAR (EPIRB) IC:330126S

IC:330205S IC:450108S

01

02

15 BALTA AÐAÇ SAPLI VE ÇAMÇAK

AXE WITH WOOD HANDLE AND LIFEBOAT BAILER L.005.45: BALTA AÐAÇ SAPLI L.005.57: ÇAMÇAK L.005.45: AXE WITH WOOD HANDLE L.005.57: LIFEBOAT BAILER

IC:330961S IC:330201S

FÝLÝKA VE CAN SALI ÝÇÝN MALZEMELER LIFEBOAT AND LIFERAFT EQUIPMENTS L.005.19: AÐAÇ TUTAMAK FÝLÝKA ÝÇÝN L.006.48: PLASTÝK SÝS DÜDÜÐÜ C.160.11: CANSALI KÝMLÝK KARTI

L.005.19: WOOD HANDLE L.006.48: SIGNALLING TYPHOON TIN-PLATE IC:330253S C.160.11: IDENTIFICATION CARD

FÝLÝKA VE CAN SALI ÝÇÝN MALZEMELER LIFEBOAT AND LIFERAFT EQUIPMENTS P.300.01: PUSULA 3" (KUTULU) L.005.15: 75CM KOLLU POMPA Y.010.02: YANGIN SÖNDÜRÜCÜ 2KG P.300.01: LIFEBOAT COMPASS 3" IN BOX L.005.15: BILGE PUMP FOR LIFEBOAT MANUAL Y.010.02: FIRE EXTINGUISHER ABC POWDER 2KG

IC:330211S IC:330280S IC:331016S

47


YANGIN EKÝPMANLARI

FIRE EQUIPMENTS


MED APPROVAL

Y.029.03 JET SPREY NOZUL JET SPREY NOZZLE

Gemilerin yangýn dolaplarýnda kullanýlýr. Direkt ve sprey olarak su püskürtebilir. Deniz þartlarýna uygundur. SOLAS sertifikalýdýr. 2’’ sabit çýkýþý vardýr.

Y.029.07 Y.029.08 Y.029.09 Y.029.10 Y.029.11 Y.029.12

JET SPREY NOZZLE NAKAJIMA 1 ½" JET SPREY NOZZLE NAKAJIMA 2" JET SPREY NOZZLE NAKAJIMA 2 ½" JET SPREY NOZZLE ANSI 1 ½" JET SPREY NOZZLE ANSI 2" JET SPREY NOZZLE ANSI 2 ½"

KOLLU LANS ARMS LANS

IC:330831S IC:330832S IC:330833S IC:330834S IC:330835S IC:330836S

Y.021.16: Y.021.17: Y.020.31: Y.020.32: Y.020.33: Y.022.19: Y.022.20: Y.022.21: Y.026.16: Y.026.17: Y.026.18: Y.021.16: Y.021.17: Y.020.31: Y.020.32: Y.020.33: Y.022.19: Y.022.20: Y.022.21: Y.026.16 Y.026.17: Y.026.18:

1 ½" ÝTALYAN LANS 2" ÝTALYAN LANS 1 ½" ALMAN LANS 2" ALMAN LANS 2½ " ALMAN LANS 1 ½" JAPON LANS 2" JAPON LANS 2 ½" JAPON LANS 1 ½" AMERÝKAN LANS 2 " AMERÝKAN LANS 2 ½" AMERÝKAN LANS HOSE NOZZLE ITALIAN 1 ½" HOSE NOZZLE ITALIAN 2" HOSE NOZZLE STORZ 1 ½" HOSE NOZZLE STORZ 2" HOSE NOZZLE STORZ 2½ " HOSE NOZZLE COPPER NAKAJIMA 1 ½" HOSE NOZZLE COPPER NAKAJIMA 2" HOSE NOZZLE COPPER NAKAJIMA 2 ½" HOSE NOZZLE COPPER USA-1 ½" HOSE NOZZLE COPPER USA-2 " HOSE NOZZLE COPPER USA-2 ½"

Y.029.04

Y.028.47

JET SPREY NOZUL KÜÇÜK TÝP

SPRINK ½"

JET SPREY NOZZLE SMALL TYPE

IC:330801S IC:330803S IC:330804S IC:330806S IC:330808S

NOZZLE FOAM APPLICATOR SETS

Y.029.01: KOLLU LANS 2 " / ARMS LANS 2 " Y.029.02: KOLLU LANS 2 ½" / ARMS LANS 2 ½"

49


YANGIN EKÝPMANLARI / FIRE EQUIPMENTS

ALÜMÝNYUM ALMAN HORTUM REKORLARI

ALÜMÝNYUM ALMAN DÝÞÝ VE ERKEK REKOR

Y.020.34: 2" MODEL / HOSE COUPLING 2” Y.020.35: 2 ½" MODEL / HOSE COUPLING 2 ½”

Y.020.36: 2” DÝÞÝ TÝP/FEMALE TYPE 2” Y.020.37: 2 ½” DÝÞÝ TÝP/FEMALE TYPE 2 ½” Y.020.38: 2” ERKEK TÝP/MALE TYPE 2” Y.020.39: 2 ½” ERKEK TÝP/MALE TYPE 2 ½”

ALUMINUM HOSE COUPLING, STORZ TYPES

ECA TÝP REKORSUZ YANGIN VANASI

ECA TYPE VALVE Y.028.01:1/1½" ECA TÝP REKORSUZ YANGIN VANASI Y.028.02: 2" ECA TÝP REKORSUZ YANGIN VANASI Y.028.03: 2½" ECA TÝP REKORSUZ YANGIN VANASI Y.028.01:1/1 ½" ECA TYPE VALVE Y.028.02: 2" ECA TYPE VALVE Y.028.03: 2½" ECA TYPE VALVE

IC:756061S IC:756062S IC:756063S

ALUMINUM COUPLING, STORZ FEMALE AND MALE TYPES

NOZZLE FOAM APPLICATOR SET

FLANÞ TÝP KÖÞE VANALAR

Y.028.16: 1 ½" F.KÖÞE VANA ALMAN/1½" DW. VALVE IC:756051S Y.028.17: 2" F. KÖÞE VANA ALMAN/2" DW. VALVE IC:756053S Y.028.18: 2½" F. KÖÞE VANA ALMAN/2½" DW. VALVE IC:756052S Y.028.19: 1½" F. KÖÞE VANA REKORSUZ/ 1½" DW. VALVE Y.028.20: 2" F. KÖÞEVANA REKORSUZ / 2" DW.VALVE Y.028.21: 2½" F. KÖÞE VANA REKORSUZ / 2½" DW. VALVE

Y.028.22: 1 ½" F.KÖÞE VANA ALMAN/1½" DW. VALVE IC:756055S Y.028.23: 2" F. KÖÞE VANA ALMAN/2" DW. VALVE IC:756056S Y.028.24: 2½" F. KÖÞE VANA ALMAN/2½" DW. VALVE IC:756057S Y.028.25: 1½" F. KÖÞE VANA REKORSUZ/ 1½" DW. VALVE ANGLE Y.028.26: 2" F. KÖÞE VANA REKORSUZ / 2" DW.VALVE ANGLE Y.028.27: 2½" F. KÖÞE VANA REKORSUZ / 2½" DW. VALVE ANGLE

DECKWASH VALVE STRAIGHT

FIRE/DECKWASH VALVE-ANGLE

Y.033.34 FOAM KONSANTRE

FOAM APLÝKATOR SANDIÐI

FOAM CONCENTRATE Y.033.18: FOAM CONT %3 PROTEIN Y.033.19: FOAM CONT %6 PROTEIN Y.033.20: FOAM CONT %3 AFF Y.033.21: FOAM CONT %6 AFF

50

ALUMINUM COUPLING, STORZ CLOSING CAP TYPES Y.020.40: 2" MODEL / CLOSING CAP TYPES 2” Y.020.41: 2 ½" MODEL / CLOSING CAP TYPES 2 ½”

FLANÞLI KÖÞE VANALAR

Y.033.17 NOZUL KÖPÜK APLÝKATÖRÜ SETÝ

ALÜMÝNYUM ALMAN KÖRTAPA REKORLARI

BOX FOR FOAM APPLICATOR IC:331087S IC:331089S IC:331083S IC:331085S


YANGIN EKÝPMANLARI / FIRE EQUIPMENTS

ALMAN HORTUM REKORLARI

ALMAN DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

ALMAN KÖRTAPA REKORLARI

Y.020.01: 1 ½" MODEL Y.020.02: 2" MODEL Y.020.03: 2 ½" MODEL

Y.020.11 : 1 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 1 ½" Y.020.12 : 2" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2" Y.020.13 : 2 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2 ½" Y.020.16 : 1 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 1 ½" Y.020.17 : 2" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2" Y.020.18 : 2 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2 ½" Y.020.20 : 2"x2½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x2½" Y.020.22 : 2"x2½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2"x2½" Y.020.24 : 2"x1½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x1½"

Y.020.26: 1 ½" MODEL Y.020.27: 2" MODEL Y.020.28: 2 ½" MODEL

JAPON HORTUM REKORLARI

JAPON DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

JAPON KÖRTAPA REKORLARI

Y.022.01: 1 ½" MODEL Y.022.02: 2" MODEL Y.022.03: 2 ½" MODEL

Y.022.07 : 1 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 1 ½" Y.022.08 : 2" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2" Y.022.09 : 2 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2 ½" Y.022.10 : 1 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 1 ½" Y.022.11 : 2" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2" Y.022.12 : 2 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2 ½" Y.022.13 : 2"x2½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x2½" Y.022.14 : 2"x2½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2"x2½" Y.022.15 : 2"x1½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x1½"

Y.022.16: 1 ½" MODEL Y.022.17: 2" MODEL Y.022.18: 2 ½" MODEL

ÝTALYAN HORTUM REKORLARI

ÝTALYAN DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

ÝTALYAN KÖRTAPA REKORLARI

Y.021.01: 1 ½" MODEL Y.021.02: 2" MODEL Y.021.03: 2 ½" MODEL

Y.021.04: 1 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 1 ½" Y.021.05: 2" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2" Y.021.06 : 2 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2 ½" Y.021.07 : 1 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 1 ½" Y.021.08 : 2" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2" Y.021.09 : 2 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2 ½" Y.021.10 : 2"x2½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x2½" Y.021.11 : 2"x2½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2"x2½" Y.021.12 : 2"x1½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x1½"

HOSE COUPLING, STORZ TYPES

IC:330875S IC:330876S

HOSE COUPLING, NAKAJIMA TYPES IC:330851S IC:330852S IC:330853S

ITALIAN TYPE HOSE COUPLING

COUPLING, STORZ FEMALE AND MALE TYPES

COUPLING, NAKAJIMA FEMALE AND MALE TYPES

COUPLING, ITALIAN FEMALE AND MALE TYPES

COUPLING, STORZ CLOSING CAP TYPES

COUPLING, NAKAJIMA CLOSING CAP TYPES

COUPLING, ITALIAN CLOSING CAP TYPES Y.021.13: 1 ½" MODEL Y.021.14: 2" MODEL Y.021.15: 2 ½" MODEL

51


YANGIN EKÝPMANLARI / FIRE EQUIPMENTS

RUS ÝKÝ KULAK HORTUM REKORLARI

RUS ÝKÝ KULAK DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

RUS ÝKÝ KULAK KÖRTAPA REKORLARI

Y.023.01: 1 ½" MODEL Y.023.02: 2" MODEL Y.023.03: 2 ½" MODEL

Y.023.04 : 2" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2" Y.023.05 : 2 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2 ½" Y.023.06 : 2" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2" Y.023.07 : 2 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2 ½" Y.023.08 : 2"x1½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"1x½" Y.023.09 : 2"x2½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x2½"

Y.023.10: 2" MODEL Y.023.11: 2 ½" MODEL

RUS ÜÇ KULAK HORTUM REKORLARI

RUS ÜÇ KULAK DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

RUS ÜÇ KULAK KÖRTAPA REKORLARI

Y.024.01 : 1 ½" MODEL Y.024.02 : 2" MODEL Y.024.03 : 2 ½" MODEL

Y.024.04 : 2" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2" Y.024.05 : 2 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2 ½" Y.024.06 : 2" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2" Y.024.07 : 2 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2 ½" Y.024.08 : 2"x2½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"2x½" Y.024.09 : 2"x2½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2"x2½"

Y.024.10: 1 ½" MODEL Y.024.11: 2" MODEL Y.024.12: 2 ½" MODEL

ÝNGÝLÝZ HORTUM REKORLARI

ÝNGÝLÝZ DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

ÝNGÝLÝZ KÖRTAPA REKORLARI

Y.025.01: 2" MODEL IC:330860S Y.025.02: 2 ½" MODEL IC:330865S Y.025.03: 2½x½" MODEL

Y.025.04 : 2" DÝÞÝ KULAKLI MODEL / FEMALE TYPES 2" Y.025.05 : 2 ½" DÝÞÝ KULAKLI MODEL / FEMALE EAR TYPES 2 ½" Y.025.06 : 2" DÝÞÝ KULAKSIZ MODEL / FEMALE EAR TYPES 2" Y.025.07 : 2 ½" DÝÞÝ KULAKSIZ MODEL / FEMALE TYPES 2 ½" Y.025.08 : 2"x2½" DÝÞÝ KULAKSIZ MODEL / FEMALE TYPES 2"2x½" Y.025.09 : 2"x2½" ERKEK KULAKSIZ MODEL / MALE TYPES 2"x2½"

Y.025.10: 2" MODEL Y.025.11: 2 ½" MODEL

HOSE COUPLING RUS TYPES

HOSE COUPLING RUS TYPES

HOSE COUPLING, JOHN MORRIS TYPES

52

COUPLING, RUS FEMALE AND MALE TYPES

COUPLING, RUS FEMALE AND MALE TYPES

COUPLING, JOHN MORRIS FEMALE AND MALE TYPES

COUPLING, RUS MALE TYPES

COUPLING, CLOSING CAP TYPES

COUPLING, JOHN MORRIS CLOSING CAP TYPES


YANGIN EKÝPMANLARI / FIRE EQUIPMENTS

AMERÝKAN HORTUM REKORLARI

AMERÝKAN DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

AMERÝKAN KÖRTAPA REKORLARI

Y.026.01: 1 ½" MODEL Y.026.02: 2" MODEL Y.026.03: 2 ½" MODEL

Y.026.04 : 1 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 1 ½" Y.026.05 : 2" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2" Y.026.06 : 2 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2 ½" Y.026.07 : 1 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 1 ½" Y.026.08 : 2" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2" Y.026.09 : 2 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 2 ½" Y.026.10 : 2"x2½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x2½" Y.026.11 : 2"x1½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 2"x1½"

Y.026.12: 1 ½" MODEL Y.026.13: 2" MODEL Y.026.14: 2 ½" MODEL

HOSE COUPLING, ANSI TYPES

IC:330865S IC:330866S

COUPLING, ANSI FEMALE TYPES

Y.026.15 2 ½"x1 ½" JAPON HORTUM REKORU HOSE COUPLING NAKAJIMA Y.022.05: 2 ½"x ½" MODEL IC:330891S Y.022.06: 2 "x ½" MODEL

Y.036.02

2 ½"x1 ½" AMERÝKAN HORTUM REKORU HOSE COUPLING ANSI TYPE 2 ½"x1 ½

IC:330893S

Y.027.01 ÝSPANYOL HORTUM REKORLARI

HOSE COUPLING, SPANISH TYPES 1 ½" MODEL

COUPLING, ANSI MALE TYPES

MACHINO HORTUM REKORU HOSE COUPLING, MACHINO TYPES

IC:3308XX

Y.027.04 ÝSPANYOL DÝÞÝ VE ERKEK REKORLARI

COUPLING, SPANISH FEMALE AND MALE TYPES

ÝSPANYOL KÖRTAPA REKORLARI

COUPLING, SPANISH CLOSING CAP TYPES

Y.027.02 : 1 ½" DÝÞÝ MODEL / FEMALE TYPES 1 ½" Y.027.03 : 1 ½" ERKEK MODEL / MALE TYPES 1 ½"

53


15

14

MED APPROVAL

12 13

Y.033.06 YANGIN PLAN KUTUSU FIRE PLAN HOLDER

SAHÝL BAÐLANTI IC:332611S

SHORE CONNECTION

IC:3308xxS Y.028.12: SAHÝL BAÐLANTI/SHORE CONNECTION Y.028.13: CIVATA VE SOMUNU/BOLT AND NUT Y.028.14: CONTA/SHORE CONNECTION GASKET Y.028.15: KUTU 25x30/SHORE CONNECTION BOX

YANGIN TÜPLERÝ FIRE EXTINGUISHERS Y.010.01: 1KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 1KG CE Y.010.02: 2KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 2KG CE Y.010.03: 6KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 6KG CE Y.010.04: 9KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 9KG CE Y.010.05: 12KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 12KG CE Y.010.06: 25KG KURUTOZ / FIRE EXT POWDER 25KG CE Y.010.07: 50KG KURUTOZ / FIRE EXT POWDER 50KG CE Y.010.08: 1KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 1KG SOLAS Y.010.09 : 2KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 2KG SOLAS Y.010.10 : 6KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 6KG SOLAS Y.010.11 : 9KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 9KG SOLAS Y.010.12 : 12KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 12KG SOLAS Y.010.13 : 50KG KURUTOZ / FIRE EXT.POWDER 50KG SOLAS Y.011.01: 2KG CO2 Y.011.02: 5KG CO2 Y.011.03: 10KG CO2 Y.011.04: 5KG CO2 Y.011.05: 10KG CO2

YANGIN TÜPÜ BRAKETLERÝ

LASTÝK CONTA

Y.033.44: 5KG CO2 BRAKETÝ/BRACKET FOR CO2 5KG Y.033.45: 6KG KURUTOZ BRAKETÝ/BRACKET FOR POWDER 6KG Y.033.46: 9KG CO2 BRAKETÝ/BRACKET FOR CO2 9KG Y.033.47: 12KG KURT. BRAKETÝ/BRACKET FOR POWDER 12KG Y.033.09: TÜP KAYIÞI/STRAP FOR FIRE EXT. BRACKET

Y.019.01: 1 ½" ALMAN-JAPON / STORZ-NAKAJIMA 1 ½" Y.019.03: 2" ÝTALYAN / ITALIAN 2" Y.019.02: 2" ALMAN-JAPON / STORZ-NAKAJIMA 2" Y.019.05: 2 ½" ÝTALYAN / ITALIAN 2 ½" Y.019.04: 2 ½" ALMAN-JAPON / STORZ NAKAJIMA 2 ½" Y.019.06: 2 ½" ÝNGÝLÝZ / JOHN MORRIS 2 ½" Y.019.07: 2 ½" AMERIKAN / ANSI 2 ½"

BRACKETS FOR FIRE EXTINGUISHER

54

SEAL RECORD

/ FIRE EXT.CO2 2KG CE / FIRE EXT.CO2 5KG CE / FIRE EXT.CO2 9KG CE / FIRE EXT.CO2 5KG SOLAS / FIRE EXT.CO2 9KG SOLAS

Y.012.01: FOAM 6KG / FIRE EXT.FOAM 6KG CE Y.012.02: FOAM 9KG / FIRE EXT.FOAM 9KG CE Y.012.03: FOAM 12KG / FIRE EXT.FOAM 12KG CE Y.012.04: FOAM 50KG / FIRE EXT.FOAM 50KG CE Y.012.05: FOAM 6KG / FIRE EXT.FOAM 6KG SOLAS Y.012.06: FOAM 9KG / FIRE EXT.FOAM 9KG SOLAS Y.012.07: FOAM 12KG / FIRE EXT.FOAM 12KG SOLAS Y.012.08: FOAM 50KG / FIRE EXT.FOAM 50KG SOLAS Y.013.01: BASINÇLI SU 6KG / WATER PRESSURE 6KG Y.013.02: BASINÇLI SU 9KG / FIRE EXT.WATER PRESSURE 9KG Y.013.03: BASINÇLI SU 12KG / FIRE EXT.WATER PRESSURE 12KG Y.013.04: BASINÇLI SU 50KG / FIRE EXT.WATER PRESSURE 50KG


YANGIN EKÝPMANLARI / FIRE EQUIPMENTS

Y.033.01

Y.033.30

YANGIN DOLABI D TÝP

YANGIN DOLABI KARE TÝP

FIRE HOSE BOX FRP FOR 20MTR -D TYPE

IC:330751S

60x60x15 cm

FIRE HOSE BOX FRP FOR SQUARE TYPE

Y.033.38 YANGIN DOLABI METAL IC:330751S

FIRE HOSE BOX METAL

62x52x17 cm

MED APPROVAL

YANGIN HORTUMLARI FIRE HOSES

Y.030.09:1 ½" (40MM) 20MTR Y.030.10: 2" (65MM) 20MTR Y.030.11: 2½" (50MM) 20MTR

REKOR ANAHTARI

HORTUM BAÐLANTI MALZELEMELERÝ

Y.033.07: SARI / BRASS TYPE Y.033.08: METAL / METAL TYPE

R.090.19: ÇOK AMAÇLI BANT 40 MTR Y.033.32: PASLANMAZ ÇELÝK TEL Y.033.42: HORTUM SARMA MAKÝNESÝ

SPANNER FOR HYDRANT BRONZE IC:330793S IC:330716S IC:330720S IC:330718S

HOSE CONNECTION MATERIALS

R.090.19: DUCK TAPE 40MTR Y.033.32: STAINLESS STEEL WIRE Y.033.42: WINDING MACHINE FOR FIRE HOSE

Y.033.28 BAÐLANTI PARÇALARI

PARTS CONNECTION Y.033.03: YANGIN DOLABI KÝLÝDÝ B.020.12: KROM MENTEÞE ÇEVÝRMELÝ KISA B.020.08: KROM MENTEÞE ÇEVÝRMELÝ UZUN Y.033.04: YANGIN DOLAP KÝLÝDÝ(KAUÇUK)

Y.033.03: LOCK FOR FIRE HOSE BOX-METAL TYPE B.020.12: LOCK FOR FIRE HOSE BOX S.T SHORT TYPE B.020.08: LOCK FOR FIRE HOSE BOX S.T - LONG TYPE Y.033.04: LOCK FOR FIRE HOSE BOX- RUBBER TYPE

BAÐLANTI PARÇALARI

PARTS CONNECTION B.003.07: KROM YAPRAK MENTEÞE 45X45MM A.010.44: PLASTÝK MENTEÞE KISA-KISA (SÝYAH) B.020.17: SARI HORTUM SARMA SAPLAMASI

TEST SPREYÝ SDM 400ML

TEST GAS FOR GAS DETECTORS

IC:3305xxS

B.003.07: HINGE STAINLESS STEEL 45X45MM IC:492522S A.010.44: HINGE PLASTIC SHORT-SHORT B.020.17: BRASS HOSE STUD WINDING

55


YANGIN EKÝPMANLARI / FIRE EQUIPMENTS

MED APPROVAL

MED APPROVAL

Y.031.XX YANGIN ELBÝSESÝ

FIREMAN'S SUITS SET Y.031.01: KOMPLE TAKIM / FIREMAN SUIT Y.031.04: BAÞLIK / TOPIC Y.031.09: CAM / GLASS Y.031.02: CEKET / JACKET Y.031.05: ÇÝZME/ BOOT Y.031.06: ELDÝVEN /GLOVES Y.031.07: KEMER / BELT Y.031.10: ÇÝZME KILIFI /BOOT COVER

IC:330901S IC: 330903S IC: 330904S IC: 330905S

Y.031.13

Y.032.02

YANGIN ELBÝSESÝ TAKIMI NOMEX

YANGIN BATTANÝYESÝ (160x200)

FIREMAN'S SUITS SET NOMEX

MED APPROVAL

MED APPROVAL

Y.033.15

I.015.30

SOLUNUM SETÝ KOMPLE 6LT 300BAR SELF CONTAINED BREATHING APPARATUS

IC:330416S

FIRE BLANKET

KAÇIÞ SETÝ (EEBD)

IC: 330950S

YANGIN BALTALARI

ESCAPE RESPIRATOR (EEBD)

FIRE AXES L.005.46: BALTA FÝBER SAPLI Y.031.26: YANGIN BALTASI

Remord valf, Sýrtlýk ve aksaný, 6lt. 300bar hava tüpü. Sýrtlýk karbonlaþtýrýlmýþ antistatik özel bir maddeden yapýlmýþtýr.

L.005.46: AXE FIBER HANDLE Y.031.26: FIRE AXE - BIG TYPE

MED APPROVAL

Y.031.25

Y.031.08

YANMAZ CAN HALATI 30MTR (SOLAS)

YANMAZ CAN HALATI 30MTR

LIFELINE FIREPROOF WITH HOOK (SOLAS) IC:330971S

56

LIFELINE FIREPROOF WITH HOOK

Y.031.11 IC:330971S

YANGIN ELBÝSESÝ ÇANTASI BAG OF FIREMAN SUIT

IC:330962S


GÜVERTE MALZEMELERÝ

DECK EQUIPMENTS


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

MED APPROVAL

MED APPROVAL

L.006.XX

L.005.XX PÝLOT MERDÝVENÝ PILOT LADDERS

FÝLÝKA MERDÝVENÝ IC:2320XXS

Gemiye iniþ biniþlerde ve pilot çýkacaðý zaman kullanýlýr. Kolay katlanýp sarýlabilir. SOLAS kurallarýna uygundur.

L.005.20 ÞEYTAN MERDÝVENÝ

ROPE LADDER JACOB'S

LIFEBOAT EMBARKATION LADDER

IC:3302XXS

Filikalarda kullanýlýr. Kolay katlanýp sarýlabilir. SOLAS kurallarýna uygundur.

H.060.XX IC:2320XXS

ÝSKELE EMNÝYET AÐI GANGWAY NET

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

KUMANYA AÐI

MARSEPETLER

CARGO NET

H.061.01: KUMANYA AÐI 3x3t H.061.02: KUMANYA AÐI 2,5x2,5 H.061.01: CARGO NET 3x3 H.061.02: CARGO NET 2,5x2,5

58

IC:232151S IC:232152S

SPLIT DISTANCE PIECE H.080.01: MARSEPET H.080.02: MARSEPET VÝDALI

H.080.01: SPLIT DISTANCE PIECE IC:232043S H.080.02: SPLIT DISTANCE PIECE -SCREW TYPE IC:232043S

BASAMAKLAR LADDERS

H.080.09: UZUN AÐAÇ H.080.10: KISA AÐAÇ H.080.13: LASTÝK BASAMAK H.080.38: ÞEYTAN BASAMAÐI H.080.09: LADDER LONG WOOD TYPE IC:232012S H.080.10: LADDER SHORT WOOD TYPE IC:232011S H.080.13: LADDER RUBBER TYPE IC:232016S H.080.38: LADDER JACOB'S WOOD TYPE


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

H.080.06 GIRCALA VE ISPAVLO

KAVELELER

SIZAL HALAT

MANILA AND MARLINE

MARLINE SPIKES H.050.01: DEMÝR KAVELA 300MM H.050.05: AÐAÇ KAVELA 350MM

MANILA ROPE STRAND

H.080.12: GIRCALA KATRANLI H.080.26: GIRCALA KATRANSIZ H.080.39: ISPAVLO H.080.12: MARLINE TARRED H.080.26: MARLINE DRY H.080.39: TWINE SEIZING MANILA

IC:211401S IC:21140XS IC:211422S

H.001.01

H.050.01: MARLINE SPIKE STEEL 300MM IC:232334S H.050.05: FID WOOD FOR ROPE 350MM IC:232325S

A.010.01

NAYLON HALAT NYLON ROPE

IC:210101S

ÝPEK HALAT IC:2105XX

SILK ROPE

HALAT POLÝPROPÝLEN IC:2113XX

HAWSER POLYPRO MONO FILAMENT H.002.01: POLIPROPILEN 48MM / 48MM ROPE IC:210315S H.002.02: POLIPROPILEN 64MM / 64MM ROPE IC:210357S H.002.03: POLIPROPILEN 72MM / 72MM ROPE IC:210360S

5MM / 6MM / 8MM 10MM / 12MM / 14MM

H.040.XX ÇELÝK HALAT ROPE WIRE

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

BAÐLANTI ELEMANLARI IC:2120XXS

LINKS

H.015.XX: EYE BOLT/EYE BOLT IC:6922XXS H.020.XX: KLEMENS/CONNECTOR H.027.XX: RADANSA/W.ROPE THIMBLE GALV. IC:2309XXS

BAÐLANTI ELEMANLARI LINKS

H.008.XX: ZÝNCÝR KÝLÝDÝ GALV/SHACKLES GALV. IC:2301XXS H.005.XX: ZÝNCÝR KÝLÝDÝ OMEGA/SHACKLE BOW IC:2314XXS H.080.XX: FIRDÖNDÜ GALVANÝZ/SWIVEL GALV. IC:2309XXS

59


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

H.002.XX LÝFTÝN GALVANÝZ

R.045.XX IC:2305XXS

TURNBUCKLE FRAME GALV EYE&HOOK

H.010.XX

NÝPEL YÜKSÜKLÜ UNION TEE FLARELESS

ZÝNCÝR GALVANÝZ IC:7340XXS

CHAIN GALVANÝZ

H.026.XX

H.025.XX

H.055.XX

ÇELÝK SAPAN

POLYESTER SAPAN

CARASKAL

STEEL SLING

POLYESTER SLING

H.030.XX

H.030.05

KRIKOLAR

JACK HYDRAULIC PORTABLE

60

HOIST CHAIN SPUR-GEAR

R.002.XX ÇEKTÝRME

KRIKO PEHLÝVAN IC:6151XXS

JACK HYDRAULIC

IC:6151XXS

GEAR WHEEL PULLER 3 ARMS

IC:2311XXS

IC:6150XXS


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

H.002.XX MAKARA MANDÝKAPAN

R.093.XX IC:230549S

TURNBUCKLE FRAME GALV EYE&HOOK

AÐAÇ MAKARALAR

TUTYALAR

BLOCK WOODEN

SPELTERS

H.080.01: TEK DiLLÝ H.080.36: ÇÝFT DÝLLÝ H.080.01: WITH HOOK&BECKET;SINGLE IC:231633S H.080.36: WITH HOOK&BECKET;DOUBLE IC:231673S

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

R.055.54 KAPORTA KOLU HANDLE BODY

S.216.XX FRENGÝ TAPASI SCUPPER PLUG

R.055.98: 40MM IC:232481S R.055.35: 65MM IC:232482S R.055.99: 65MM IC:232483S R.055.97: 85MM IC:232484S

KELEBEK TAKIM R.055.89: 90MM IC:232485S R.055.61: 110MM IC:232482S R.055.62: 135MM IC:232483S R.055.63: 165MM IC:232484S

BRASS THROTTLE TEAM

R.054.63

R.025.XX - R.030.XX - R.035.XX

R.036.XX - R.037.XX

YAN ÇEKTÝRME BASKI KOLU

CÝVATA - SOMUN - PUL

SAPLAMA ve GÝJONLAR

PRINTING SIDE ARM EXHAUSTION

BOLT - NUT - PLAIN WASHERS

STUD AND GIJON

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

61


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

R.005.90 KOMBÝNE ANAHTAR SET

R.006.08 IC:610538S

WRENCH SET OPEN&12-POINT BOX 6 TO 32

R.006.XX

ÇATAL ÝKÝ AÐIZ ANAHTAR TAKIMI 12'LÝ WRENCH SET

YILDIZ VE ÇATAL AÐIZ ÇAKMA ANAHTAR WRENCH STRIKING RING

IC:6111XXS

R.005.XX HORTUM ÇEÞÝTLERÝ

PERSE - YAN KESKÝ - KARGA BURUN SCUPPER PLUG

TYPES OF HOSE

R.007.15: PENSE 180MM R.005.18: YAN KESKÝ 160MM R.005.26: KARGABURUN 160MM

IC:6116XXS

R.005.XX

KURBAÐACIK ANAHTAR

BORU ANAHTARLARI IC:6113XXS

TENEKECÝ MAKASI

SNIP HAND STRAIGHT EDGE

WRENCH PIPE R.005.XX: MANÞONLU R.007.XX: AÐIR SANAYÝ R.005.XX: WRENCH PIPE UNIVERSAL R.007.XX :WRENCH PIPE STRAIGHT

62

PLIER VISE-GRIP COMBINATION

IC:611653S IC:611712S IC:616236S

R.005.XX WRENCH ADJUSTABLE

AYARLI PENSE

IC:6161XXS IC:6113XXS

IC:6117XXS


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

R.005.XX

R.005.XX

KUYUMCU MAKASLARI

SEKMAN PENSESÝ DÜZ-EÐRÝ

LOKMA TAKIMI

SNIP HAND

SEGMENT PLIERS

SOCKET WRENCH SET

IC:6101XXS

R.005.14: EÐRÝ 180MM R.005.17: DÜZ 180MM R.005.14: SNIP HAND CURVED EDGE IC:611781S R.005.17: SNIP HAND STRAIGHT EDGE IC:611770S

R.005.01

R.006.18

ALLEN ANAHTAR TAKIMI 9 SET KISA

WRENCH SET ALLEN HEXAGON 9S IC:611281S

TORNAVÝDALAR SCREWDRIVERS

FÝLTRE SÖKME ANAHTARI FILTER REMOVAL WRENCH

R.005.71: TORNAVÝDA TAKIMI 6'PC / SCREWDRIVER R.006.10: KONTROL KALEMÝ/SC.WITH GRIPPING IC:612383S R.091.07: SAATÇÝ / WATCHMAKER'S SCREWDRIVER

R.006.XX

R.500.XX

KESKÝLER CHISELS

IC:6179XXS

YAKIT VE YAÐ FÝLTRELERÝ FUEL AND OIL FILTERS

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

TAKIM ÇANTASI TOOL BOX PLASTIC

R.090.26: 13’’ / TOOL BOX PLASTIC 13’’ R.090.27: 16’’ / TOOL BOX PLASTIC 16’’ R.090.28: 19’’ / TOOL BOX PLASTIC 19’’ R.090.29: 24’’ / TOOL BOX PLASTIC 24’’

IC:613820S IC:613820S IC:613820S IC:613820S

63


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

ÝSKANDÝL METRE

MACUNLAR

ÝSKANDÝL ÇUBUK VE AÐIRLIK

TAPE OIL GAUGE STEEL; WHITE TAPE

PASTES

SOUNDING AND WEIGHT

N.019.14: 10MTR / TAPE OIL GAUGE 10MTR IC:650871S N.019.29: 20MTR / TAPE OIL GAUGE 20MTR IC:650871S N.019.29: 30MTR / TAPE OIL GAUGE 30MTR IC:650871S

R.019.47: SU MACUNU/ WATER FINDING PASTE IC:650890S R.019.58: YAKIT/ GASOLINE AND OIL FINDING IC:650891S

R.019.07: AÐIRLIK/WATER FINDING PASTE R.019.18: 1MTR 1 KAT / STRAIGHT TYPE R.019.19: 1MTR 3 KAT / THREE FOLDING R.019.20: 1MTR 4 KAT / FOUR FOLDING R.019.21: 3 FT 6 KAT / SIX FOLDING

E.020.XX

R.091.80

MÝKROMETRE MICROMETER

ASMA KÝLÝTLER IC:6503XXS

MATKAP UCU VE TAKIMI DRILL TIP AND KIT

R.074.XX: MATKAP UCU / DRILL IC:6303XXS R.076.01: MATKAP UCU TAKIMI/ DRILL SET IC:630254S

64

PADLOCKS

R.050.XX: ASMA KÝLÝT GRÝ / POURABLE GREY R.050.XX: ASMA KÝLÝT SARI/ POURABLE BRASS IC:4905XXS IC:490512S R.050.26: MASTER KÝLÝT/ ST.STEEL MASTER

KLAVUZ- KLAVUZ KOLU- PAFTA BELT AND BALL BEARINGS

R.579.XX: KLAVUZ KOLU / GUIDE ARM R.070.XX: KLAVUZ TAKIMI/TAP HAND MET.COARSE IC:6310XXS R.072.XX: PAFTA / DIE ROUND ADJ MET.COARSE IC:6317XXS

BAKIR PUL SETÝ WASHER SET

IC:813080S

V KAYIÞ VE RULMANLAR BELT AND BALL BEARINGS R.571.XX: V KAYIÞ / BELT R.090.XX: RULMAN / BALL BEARING

IC:650890S IC:370306S IC:370307S IC:370308S IC:370310S


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

R.055.XX KLÝNGRÝT LEVHA

LASTÝK LEVHA VE DÝELEKTRÝK

MANTAR LEVHA

TAPE OIL GAUGE STEEL; WHITE TAPE

PLATE RUBBER AND DIELECTRIC

CORK SHEET

R.055.47: LASTÝK LEVHA / PLATE RUBBER IC:650890S R.055.58: DÝ ELEKTRÝK LEVHA / DI ELECTRIC PLATE

R.055.02: 2MM / COSK SHEET 2MM R.055.03: 3MM / COSK SHEET 3MM R.055.90: 4MM / COSK SHEET 4MM R.055.32: 5MM / COSK SHEET 5MM

R.055.XX

R.055.XX

KAPORTA LASTÝÐÝ

AMBAR KAPAK LASTÝÐÝ

BODY SEAL

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

SPONGE PACKING

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

R.054.XX

R.055.34

SALMASTIRA

O-RING SETÝ VE ORINGLER O-RING KIT AND ORINGS

PACKING UNIVERSAL CARBONIZED

R.055.25 KÖÞE LASTÝÐÝ IC:2333XXS

Z CORNER

IC:2333XXS

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

AMYANT BEZ VE ÞERÝT ASBESTOS CLOTH AND STRIP R.055.16: AMYANT BEZ / ASBESTOS CLOTH R.055.33: AMYANT ÞERÝT / ASBESTOS STRIP

65


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

R.091.42 BALLY YAPIÞTIRICI

AMBAR KAPAK BANTLARI

KÖPÜK

GLUE GENERAL PURPOSES

HATCH COVER TAPE STANDARDS

FOAM

R.090.54: 1 KG / GLUE GENERAL PURPOSE1KG. IC:812703S R.090.55: 150 GR / GLUE GENERAL PUR.150GR. IC:812702S R.090.56: 3,3 LT / GLUE GENERAL PUR.3,3KG. IC:812705S

ALIÞTIRMA MACUNU

CARBORUNDUM PASTE GRIT

ÞERÝTMETRE IC:6142XXS

NO: 60-80-100-120-150-220-400-600-800-1200 ALIÞTIRMA MACUNLARI / CARBORUNDUM PASTE GRIT R.090.91: COPPERSOLID MACUN / ANTI-SEIZE IC:450566S

GRES POMPASI VE UÇLARI

GREASE GUN LEVER AND GRESS NIPPLES R.196.03: GRES POMPASI / GREASE GUN LEVER IC:617704S R.196.XX: GRES MEMESÝ / GRESS NIPPLE IC:6176XXS

66

R.054.47: BANT 100MMx60MT / TAPE 100MMx60MT IC:232448S R.054.58: BANT 150MMx40MT / TAPE 150MMx40MT IC:232449S

RULE CONVEX STEEL METRIC R.090.94: 5MT / RULE C.STEEL METRIC 5MTR IC:650823S R.090.95: 3MT / RULE C.STEEL METRIC 3MTR IC:650822S

SÝLÝKON TABANCASI VE SÝLÝKONLAR

GUN FOR SILICON SEALANT AND SILICONS R.090.42: TABANCA / GUN FOR SILICON SEALANT R.090.39: KIRMIZI 300CC / RED 300CC R.090.40: SÝYAH / BLACK R.090.41: ÞEFFAF / SEALANT R.090.97: BEYAZ / WHITE

R.090.XX

R.091.XX

LOCTITE YAPIÞTIRICILAR LOCTITE ADHESIVES

MENGENELER VISE BENCH PARALLEL

IC:812603S IC:812672S IC:812602S


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

R.091.XX KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ CALIPER VERNIER

IC:6505XXS

R.522.XX

R.091.12

OKSÝJEN VE ASETÝLEN HORTUMLARI

MATKAP MOTORU

OXYGEN AND ACETYLENE HOSE

DRILL MOTOR

R.090.XX

R.090.XX

TAÞLAMA MOTORU

GRINDER ANGLE ELECTRIC

KESME VE TAÞLAMA TAÞLARI IC:5910XXS

DAIRE ZIMPARALAR

CUTTING AND GRINDING WHEELS R.212.03: KESME 180x3.0x22 / CUTTING 180x3.0x22 R.212.05: KESME 115x2.5x22 / CUTTING 115x2.5x22 R.213.02: TAÞLAMA 180x6x22 / GRINDING 180x6x22 R.213.02: TAÞLAMA 180x6x22 / GRINDING 180x6x22

DISC PAPER ABRASIVE

IC:6146XXS

IC:674864S IC:614859S IC:614801S IC:614801S

KAYNAK GRUPLARI RESOURCE GROUPS R.256.01: KAYNAK MAKÝNESÝ / WELDING MACHINE R.256.02: KAYNAKÇI MASKESÝ / WELDING MASK R.256.03: KAYNAKÇI MASKE CAMI SÝYAH / W.MASK BLACK GLASS R.256.04: KAYKAKÇI MASKE CAMI BEYAZ / W.MASK CLEAR GLASS R.256.05: KAYNAKÇI ELDÝVEN / WELDER GLOVES R.256.06: KAYNAK KABLOSU (35-50-70 mm ) / WELDING CABLE R.256.07: MAKÝNE JAKI (35-50 50-70) / JACK MACHINE R.256.08: KAYNAK PENSESÝ (300A - 600A) / WELDING CLAMP R.256.09: KAYNAK TELÝ (SARI -GÜMÜÞ) / W. WIRE (BRASS-SILVER)

R.255.XX RASPA MOTOR TAKIMI VE RASPA ALETLERÝ SCRAPER KITS

IC:61XXXXS

67


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

PARMAK RULO VE YEDEK

RULOLAR

BRUSH PAINT ROLLER MINI AND SPARE

ROLLERS

R.095.08: SAPLI / B. PAINT ROLLER MINI IC:810461S R.095.06: YEDEK / SPARE MINI ROLLER IC:510462S

R.258.XX

BRUSH RADIATOR ANGLE(DOG LEG) IC:510304S IC:510306S IC:510308S IC:510338S IC:510334S

R.095.09: KAÞIK FIRÇA 40MM / B.RADIATOR AN. 40MM IC:510304S R.095.10: KAÞIK FIRÇA 70MM / B.RADIATOR AN. 70MM IC:510304S

R.040.XX

KESTÝRME FIRÇA

BRUSH VARNISH FLAT

R.195.01: 10CM / ROLLER 10CM R.195.02: 15CM / ROLLER 15CM R.195.03: 20CM / ROLLER 20CM R.195.04: YEDEK 20CM / SPARE ROLLER 20CM R.195.11: YEDEK 10CM / SPARE ROLLER 10CM

KAÞIK FIRÇALAR

GEMÝ BOYALARI IC:5101XXS

MARINE PAINTS

TEMÝZLÝK GRUBU CLEANING GROUP

NO: 01 -1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0

SÜPÜRGELER CLEANERS

IC:510616S T.020.01: SERT SÜPÜRGE/B.DECK NYLON T.020.04: ARABA FIRÇASI/B.SWEEPING SOFT B. IC:510623S T.020.02: SAPLI SÜPÜRGE/B.C.LONG HANDLED IC:510801S

68

PASPASLAR

KOVALAR

MOPS

BUCKERS

IC:174272S T.020.16: MOP PÜSKÜL / HEAD FOR MOP IC:174277S T.020.50: MOP SAPI / HANDLE FOR MOP T.020.51: VÝLEDA TAKIM / YACHT MOP COMP. IC:174271S T.020.31: VÝLEDA YEDEK / HEAD FOR YA. MOP IC:174272S

T.025.24: GALV. MAKÝNE / MOP BUCKET GALV. IC:174280S T.025.30: MOP KOVASI / MOP BUCKET PLASTIC IC:174280S IC:330209S L.005.08: PLASTÝK KOVA / BUCKET PLASTIC IC:174129S L.005.71: METAL KOVA / BUCKET GALV.


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

GALVANÝZ ÇÖP KOVALARI BUCKET GALVANIZE

T.025.XX

T.025.XX

T.025.XX

PLASTÝK ÇÖP KOVALARI IC:1741XXS

GARBAGE CAN PLASTIC

ÇÖP KONTEYNIRI IC:1741XXS

GARBAGE CONTAINER 120lt. ve 240lt. / Kýrmýzý, Mavi, Siyah, Yeþil 120lt. and 240lt. / Red, Blue, Black, Green

T.025.XX

T.025.XX

ÇÖP POÞETLERÝ PLASTIC BAGS

Deniz çöp torbasý Marine Refuse Sacks

TOZ DETERJANLAR IC:1741XXS IC:550134S

POWDER DETERGENTS

SIVI TEMÝZLEYÝCÝLER LIQUID CLEANERS

IC:5501XXS

T.015.11: MATÝK / FOR MACHINE IC:550134S T.015.20: ELDE / FOR GENERAL CLEANING IC:550130S

T.020.XX GRÝT ÇUVALI VE NORMAL ÇUVALLAR

CARGO SLING BAG POLY. AND G. BAG USED T.020.01: GRÝT ÇUVALI/CARGO SLING BAG POLY. IC:232181S T.020.07: ÇUVAL/GUNNY BAG USED B. IC:232941S

KOKO PASPAS MAT

PARÇA BEZ VE ÜSTÜBÜLER CLOTH AND PARTS THREADWASTE T.020.35: RENKLÝ BEZ/RAG STERILIZED COLOR IC:232909S T.020.36: BEYAZ BEZ/RAG COTTON WHITE IC:232906S T.020.28: ÜSTÜBÜ/WASTE COTTON IC:232902S

69


G Ü V E R T E M A L Z E M E L E R Ý / DECK EQUIPMENTS

T.010.07

T.010.04

T.010.03 ELECTRO CLEANER

AIR COOLER CLEANER

ELECTRO CLEANER IC:551021S Elektrik motorlarý, bobin, swiç gibi hassas yerlerde kullanýlan solvent esaslý etkili temizlik ürünüdür. Uçuculuðu yavaþtýr ancak temizlenecek parça çalýþýrken de sistemde kalabilir. Yað, kir, kurum ve karbon artýklarýnýn temizlenmesinde kullanýlýr.

Hava kulerlerindeki yað, gres, karbonlaþmýþ kirli tozlarýn temizliðinde kullanýlan solvent esaslý etkili temizlik ürünüdür.

T.010.12

T.010.14

T.010.09

SÝNTÝNE TEMÝZLEYÝCÝ

YAÐ&GRES TEMÝZLEYÝCÝ

EL TEMÝZLEME JELÝ

Yüzeylerde kirlilik oluþturan petrol ve yað artýklarýnýn temizliðinde kullanýlan solvent esaslý temizleyicidir. Püskürtme yolu ile çalýþýr.

El üzerinde oluþan yað, gres gibi kirleri sökücü olarak formüle edilmiþtir. Susuz yýkamada da rahatlýkla kullanýlabilir. Ele zarar vermez.

KÝMYASALLAR

KÝMYASALLAR

BILGE CLEANER

AIR COOLER CLEANER

TAÞ ASÝTÝ IC:551005S

OIL GREASE REMOVER

Makine dairesinde, tank baþlýklarýnda, sintine deposunda biriken ve cidarlara yapýþan yað ve fuel-oil’lin temizliðinde kullanýlýr. Solvent esaslý bir temizleyicidir.

DESCALING LIQUID Sistemlerde suyun býraktýðý kýþýr ve korozyon birikintilerinin temizlenmesinde kullanýlan etkili amin esaslý inhibitörle takviye edilmiþ asit solüsyonudur.

HAND CLEANER

IC:550268S

T.020.52 SAF SU

DISTILLED WATER

IC:550689S

Elektrolizle metal kaplama, motor yaðý üretimi, kompozit malzeme kaplama, indüksiyon ocaklarý, boya üretiminde akü suyu kullanýlýr.

70

CHEMICALS T.010.01: OIL SPILL DISPERSENT IC:232909S T.010.05: FUEL OIL TREATMENT T.010.06: TANK TEMÝZLEYÝCÝ IC:551041S T.010.16: KARBON TEMÝZLEYÝCÝ/CARBON REMOVER T.010.17: ORGANÝK ASÝT/DESCALEX POWDER T.010.23: FÝLTRE TEMÝZLEYÝCÝ/FILTER CLEANER

CHEMICALS T.010.20: ERTREAT-FN T.010.36: ERTREAT-BTC T.010.28: COOLING WATER TREATMENT T.010.34: WATERBASED ALKALINE T.010.39: SEPERATÖR TEMÝZLEYÝCÝ


ÝÞ GÜVENLÝÐÝ

SAFETY PROTECTÝVE GEARS


Ý Þ G Ü V E N L Ý Ð Ý / SAFETY PROTECTVE GEARS

I.012.XX

I.012.XX

I.015.06

ÝÞ TULUMU

ÝÞ TULUMU BAHÇIVAN

ÝÞÇÝ PARKASI SU GEÇÝRMEZ

BOILERSUIT COTTON FASTENER

IC :1905XXS

BOILERSUIT COTTON FASTENER

PARKAS WORKERS

IC :1906XXS

I.015.58 YAÐMURLUK UZUN RAIN COATS

AÞÇI TAKIMLARI

HAKÝ TAKIM

DRESSED UNIFORMS

I.015.25 YAÐMURLUK ALT-ÜST TAKIM I.015.26 YAÐMURLUK

COOK SETS I.015.25 AÞÇI TAKIMI I.015.26 AÞÇI ÖNLÜÐÜ

IC: 190581S KISA CEKET / SHORT JACKET IC: 190591S PANTALON/ TROUSERS

ÝÞ ELDÝVENÝ YÜN

ÝÞ ELDÝVENÝ DERÝ VE KOT TÝP

ÝÞ ELDÝVENÝ NÝTRÝL VE LATEX

I.014.04 ÝÞ ELDÝVENÝ YÜN I.014.10 ÝÞ ELDÝVENÝ YÜN (BENEKLÝ)

I.014.02 ÝÞ ELDÝVENÝ DERÝ I.014.09 ÝÞ ELDÝVENÝ KOT

I.014.01 ÝÞ ELDÝVENÝ NÝTRÝL I.014.13 ÝÞ ELDÝVENÝ LATEX

I.015.25 RAIN SUITS WITH HOOD SET I.C:1904XXS I.015.26 RAIN COAT WITH HD ; CLOTH LINED I.C:190431S

GLOVER WORKING-COTTON

I.014.04 GLOVES WORKING COTTON I.C:190101S I.014.10 GLOVES W. COT. NON SLIP DOTS I.C:190103S

72

I.015.25 COOK TOOL I.C:150411(M)-12(L)-13(XL)S I.015.26 COOK APRON I.C:150461S

GLOVER WORKING - LEATHER AND JEANS I.014.02 GLOVES WORKING LEATHER I.C:190111S I.014.09 GLOVES WORKING JEANS

GLOVER WORKING - COTTON RUBBER & LATEX I.014.01 GLOVES WORKING COTTON RUBBER I.C:190102S I.014.13 GLOVES WORKING LATEX I.C:2710102S


Ý Þ G Ü V E N L Ý Ð Ý / SAFETY PROTECTVE GEARS

I.013.XX

I.015.05

ÝÞ AYAKKABISI(ÇELÝK BURUNLU) CE

ÇÝZME GEZER UZUN

SAFETY WORKING SHOES WITH STEEL TOE IC:190313S

BOOTS RUBBER CLOTH-LINING ; LONG

IC:1902XXS

Darbeye dayanýklý, yaða dayanýklý taban, antistatik, Þok emici topuk, elektro - statik boþalým özellikleri vardýr.

KULAKLIKLAR

I.013.09 : BARETÜSTÜ FENER LEDLÝ / SAFETY CAP LAMPS I.013.36 : B.ÜSTÜ FENERÝ ZONE1 / S.LAMP -ZONE 1 IC:330618S I.013.07:BARET ÝÇÝN SÝPERLÝK / VISOR IC:330511S

I.015.25 AIR PLUGS I.C:331151S I.015.75 AIR PLUGS I.C:331156S

AIR PLUGS I.015.01 KULAKLIK I.015.75 KULAK TIPASI

I.015.32

I.015.28

PARAÞÜT TÝPÝ EMNÝYET KEMERÝ CE’LÝ

EMNÝYET KEMERÝ - BEL TÝPÝ CE'LÝ

SAFETY HARNESS FULL BODY TYPE I.C:331104S

SAFETY HELMETS I.013.01: BARET MAVÝ CE'LÝ / SAFETY HELMET, BLUE IC : 331162S I.013.02: BARET BEYAZ CE'LÝ / SAFETY HELMET, WHITE IC :331159S I.013.11: BARET SARI CE'LÝ / SAFETY HELMET, YELLOW IC :331160S

BARET ÝÇÝN SÝPERLÝK VE FENER HELMETS FOR VISOR AND LIGHT

BARETLER

SAFETY BELT W/LIFELINE & HOOK I.C:331101S

UZATMA HALATI 10mmX 1,5mt. LIFELINE& HOOK 10mm X1,500mm

I.015.52: LIFELINE& HOOK 10mm X1,500mm I.015.53: KARABÝNA MANUEL KÝLÝTLÝ ÇELÝK

I.015.52: LIFELINE& HOOK 10mm X1,500mm I.C:331102S I.015.53:SAFETY HOOK

ÇERÇEVELÝ RASPA GÖZLÜÐÜ PROTECTIVE EYEWEAR

I.015.84 : ÞEFFAF LENS / LENS CLEAR I.015.85 : SÝYAH LENS / LENS BLACK I.015.86 : SARI LENS / LENS AMBER I.015.87 : MAVÝ LENS / LENS BLUE MIRROR I.015.88 : GRÝ LENS / LENS GRAY

I.C : 331051S I.C : 331052S I.C : 331053S I.C : 331058S

73


Ý Þ G Ü V E N L Ý Ð Ý / SAFETY PROTECTVE GEARS

72

I.015.31

I.015.20

YARIM YÜZ MASKESÝ

TAM YÜZ MASKE ARITAN T5

PAINT SPRAY RESPIRATOR ; HALF MASK IC:331131S

RESPIRATOR MASK FULL FACE

73 IC:331135S

GAZ FÝLTRELERÝ FILTERS

I.015.72: ABEK 1 / ABEK 1 I.015.73: ABEK 2 / ABEK 2

T.011.02

T.011.15

KÝMYASAL TULUM

KÝMYASAL TULUM AÐIR HÝZMET

CHEMICAL PROTECTION SUITS COMPLETE IC:330981S

CHEMICAL PROTECTION SUITS COMPLETE

ASÝT ELDÝVENÝ KÝMYASAL GLOVES PLASTIC OIL

T.011.01 : UZUN ELDÝVEN / LONG GLOVES IC : 190132S T.011.13 : KISA ELDÝVEN / SHORT GLOVES IC : 190131S T.011.05 : KÝMYASAL ELDÝVEN/ C. GLOVES

T.011.04 KÝMYASAL GÖZLÜK EN 166 GOGGLE WIDE VISION CHEMICAL

T.011.03 IC:311021S

TOZ MASKELERÝ DUST MASKS

I.015.59: TOZ MASKESÝ / DESK MASK I.C:331128S I.015.73 : TOZ MASKESÝ VENTÝLLÝ /DESK MASK-VALVED

74

KÝMYASAL (ASÝT) ÖNLÜK CHEMICAL APRON


Ý Þ G Ü V E N L Ý Ð Ý / SAFETY PROTECTVE GEARS

OIL SPILL KIT SETLER OIL SPILL KITS

T.010.15

OIL SPILL KIT SET OIL SPILL KIT- 40LT

IC:232516S

T.010.43

OIL SPILL KIT SET-7 BARREL OIL SPILL KIT- 7 BARREL

IC:232531S

T.010.44

OIL SPILL KIT SET-12 BARREL OIL SPILL KIT- 12 BARREL

IC:232532S

N.017.01

GÖZ & VÜCUT DUÞU EL KUMANDALI EYE AND BODY SHOWER

OIL SPILL KIT SANDIÐI

T.011.25: GÖZ VE VÜCUT DUÞU EL KUMANDALI T.011.26: GÖZ DUÞU

SORBENT BOOMLAR

ÝÞ GÜVENLÝK

T.011.10: SORBENT BOOM 12CM T.011.11: SORBENT BOOM 20CM T.011.14: PILLOW 170X 350MM T.011.15: SORBENT RULO

L.015.11:TEK SEFERLÝK TULUM / TYVEK SUIT I.C:190567S L.015.15:EMN. ÞERÝDÝ SARI/SÝYAH/S.STRIP YEL./BLACK I.C:331199S L.015.27:EMN. ÞERÝDÝ KIRM./BEYAZ/S.STRIP RED/WHITE I.C:331199S

T.011.25: EYE AND BODY SHOWER T.011.26: EYE SHOWER

OIL SPILL KIT BOX NO1: 70 X 60 X 85 CM. NO2:120 X 70 X 85 CM

T.011.08 ABSOR BANT PAD

OIL SORBENT SHEET 40x50 CM

IC:232514S

Emici havlu tip malzemelerdir. Karada ve denizde kullanýlýr. Bünyesine aldýðý atýðý geriye býrakmaz Korozyona uðramaz. Zehirsizdir, su emmez ( hidrofobik özelliktedir ) .

T.010.01 OSD (OIL SPILL DISPERSENT) OIL SPILL CLEAN UP AGENT

IC:551076S

Deniz yüzeyine dökülen petrol ve yað kirliliðine karþý ayrýþtýrýcý olarak geliþtirilmiþ düþük toksikliðe sahip güçlü ayrýþtýrýcý ve daðýtýcý etkisi olan bir üründür.

JOB SAFETY

OIL SORBENT BOOMS

IC:232515S IC:232517S

T.011.17

T.011.28

FIBERGLASS KÜREK IC:615961S SHOVEL SQUARE NON-SPARK ; FIBERGLASS

DENÝZ BARÝYERÝ ÇÝT TÝPÝ

Deniz yüzeyine dökülen petrol ve yað kirliliðine temizlemekte kullanýlýr.Alev almaz özelliði vardýr.

SEA BARRIER

Dalga Yüksekliðinin Sebep olabileceði kirlilik kaçaklarýnýn önlenmesinde baþarý ile uygulanýr.Deniz yüzeyine döþenmesi çok süratli olarak gerçekleþir. Tam yükseklik:1060mm Deniz Yüzeyindeki Yükseklik:360mm Su altý Yükseklik:700mm Ünite boyu:20-25m Alt aðýrlýðý(lama demir):150x60 mm

75


Ý Þ G Ü V E N L Ý Ð Ý / SAFETY PROTECTVE GEARS

18

29

21

ISPS MALZEMELERÝ ISPS EQUIPMENTS

24

49

81

08 17

47

I.015.18 : KELEPÇE ISPS /HANDCUFF I.015.49 : PLASTÝK JOP VE KILIFI /JOP PLASTIC TYPE N.010.24 : VISITOR LOG BOOK / VISITOR LOG BOOK E.021.17 : MEGAFON EL HAND MEGAPHONE I.015.29 : SCAN EL DEDEKTÖRÜ SCAN DETECTOR I.015.10 : REF. YELEK (ISPS) H. WARNING VEST I.C: 331172S I.015.81 : IÞIKLI JOP (LED'LÝ) JOP LED TYPE R.091.04 : MÜHÜR PLASTÝK SEAL PLASTIC K.005.46 : YAKA KARTI / VIZITOR CARD K.005.47 : YAKA KARTI ASKILIÐI / VIZITOR CARD NECK STRAP K.005.81 : PVC B.KÝMLÝK / IDENTITY CARD I.015.21 : DÜDÜK ISPS / WHISTLE STEEL I.015.08 : ALKOLMETRE / ALCOHOLMETER I.C: 331221S

10

04

46

L.005.39

M.010.01

L.006.24

ÝLK YARDIM ÇANTASI (KUTULU)

ÝLK YARDIM ÇANTASI (EL ÇANTALI)

FIRST AID KIT

FIRST AID SATCHELS

IC:391082S

M.010.02 STRETCHER NEIL ROBERTSON TYPE

M.020.33 IC:391390S

Yaþamý yapýlan ilk yardýma baglý olan hastanýn,omurga kalp veya cýddý býr kýrýkta kaza yerinde baþka bir yere nakli çok önemlidir. NeilRoberson sedye ile baþ,göðüs ve ayaklarý saran klipli bez þeritler vardýr.Hastaya sert bir destek oluþturur.Neil-Roberson sedye kazazedeleri dikey olarak taþýmak içinde kullanýlabilir.

76

SHIP MEDICAL SUPPLIES

Geminize özel revir malzemeleri MEDICAL GUID’a göre hazýrlanmaktadýr.

Çeþitli içeriklerde ilk yardým çantalarý mevcuttur. C veya G Vessel tip ilk yardým çantalarý hazýrlanýr.

NEIL ROBERTSON SEDYE

GEMÝ REVÝR MALZEMELERÝ

GÖZ SOLUSYONU

EYEWASH SOLUTION 500ML.

IC:390317S

OKSÝJEN TERAPÝ CÝHAZI

OXYGEN APPARATUS PORTABLE

M.010.33 : OKSÝJEN TERAPÝ CÝHAZI M.010.13 : OKSÝJEN TÜPÜ 2LT

M.010.33 : OXYGEN APPARATUS PORTABLE M.010.13 : SPARE OXYGEN FILLED CYLINDER; 2LTR


ELEKTRÝK MALZEMELERÝ

ELECTRICAL EQUIPMENTS


E L E K T R Ý K M A L Z E M E L E R Ý / ELECTRICAL EQUIPMENTS

ARMATÜRLER PENDANT LIGHT IC:7920XXS E.020.46: MÝNYON T KAFESLÝ 60W/CEILING TYPE 60W E.020.17: TAVAN T KAFESLÝ 100W/CEILING TYPE 100W E.020.19: OVAL TÝP/OVAL TYPE

E.050.12 ÞARJ ALETLERÝ & PÝLLERÝ

EL FENERLERÝ

CHARGER AND BATTERIES

E.060.09: PÝL ÞARJLI 9V/RECHARGEABLE 9V E.060.10: PÝL ÞARJLI ORTA BOY/RECHARGEABLE R14 E.060.13: PÝL ÞARJLI KALEM/RECHARGEABLE R6 E.060.16: PÝL ÞARJLI BÜYÜK/RECHARGEABLE R20 E.060.19: PÝL ÞARJ CÝHAZI UNIVERSAL/ BATTERY CHARGER

FLASHLIGHTS IC:792457S IC:792452S IC:792453S IC:792451S

N.017.03

TEKLÝ AKÜ SANDIÐI

ÇÝFTLÝ AKÜ SANDIÐI

30x30x60CM

78

SEARCH LIGHT WATER PROOF

IC:792240S

E.050.13: BS 2217 EL FENERÝ (WATER PROOF-2 PÝLLÝ) E.050.15: BS 2317C EL FENERÝ (EX-PROOF-2 PÝLLÝ) E.050.35: BS 2618 EL FENERÝ (2 PÝLLÝ) E.050.42: BS 60100 EL FENERÝ LEDLÝ (4 PÝLLÝ) E.050.48: SU ALTI FENERÝ

N.017.02 BATTERY CHEST-SINGLE TYPE

BS 2206 EL FENERÝ (WATER PROOF-6V PÝLLÝ)

YANGIN ALARM MALZEMELERÝ

BATTERY CHEST-DOUBLE TYPE

FIRE ALARM EQUIPMENTS

60x60x30CM

Y.033.25: YANGIN ALARM BUTONU/FIRE ALARM BUTTON E.012.43: MOTORLU SÝREN / MOTOR SIREN E.023.47: DUMAN DEDEKTÖRÜ / SMOKE DETECTOR E.023.56: DUMAN DEDEK. PÝLLÝ /SMOKE DETECTOR CELL


E L E K T R Ý K M A L Z E M E L E R Ý / ELECTRICAL EQUIPMENTS A TYPE B TYPE

C.102.01 E.050.39

ASKERÝ FENERLER

UYARI LAMBALARI

SEARCH LIGHT A AND B MODELS E.050.41: ASKERÝ MODEL A E.050.40 VARTA MODELÝ BTÝP / SEARCH LIGHT B TYPE E.050.40: ASKERÝ MODEL E.050.41 VARTA MODELÝ A TÝP / BSEARCH LIGHT A TYPE

MILITARY LANTERN

WARNING LAMPS

E.050.39: EL FENERÝ BAKALÝT C.102.01: CAN YELEÐÝ IÞIÐI MORS

E.020.74: ÇAKAR LAMBA E.020.54: DÖNER LAMBA

BALADOZLAR

ÞARJLI IÞILDAKLAR

ÞARJLI IÞILDAK (1.000.000) SPOT

E.055.03: 2.000.000 CORDLESS FLOODLIGHTS E.055.08: 2.500.000 CORDLESS FLOODLIGHTS

E.055.05: REGHARGEBLE FLASHLIGHTS IC:792246 E.055.11: FLUARESCENT LED TYPE

ASKERÝ VARTA MODELÝ A VE B TÝPLER

E.050.41: SEARCH LIGHT A TYPE E.050.40: SEARCH LIGHT B TYPE

HAND LAMP WATERTIGHT E27 60W E.023.12: CAMLI E27 / WATERTIGHT E27 IC:792157S E.023.56: CAMSIZ E27 / NON-WATERTIGHT IC:792166S IC:792174S E.023.59: EXPROOF E27 / EX-PROOF

E.050.39: FLASH LIGHT BAKALITE C.102.01: LIFE JACKET LIGHT MORS TYPE

CORDLESS FLOODLIGHTS E.055.03: 2.000.000 MUMLUK E.055.08: 2.500.000 MUMLUK

E.020.74: FLASH LAMP E.020.54: ROTARY WARNING LIGHTS

IC:7921XX S

CORDLESS FLOODLIGHTS E.055.05: LEDLI IÞILDAK E.055.11: FLOROSAN LEDLÝ

E.021.XX ELEKTRÝK KABLO VE MAKARALARI

PROJEKTÖRLER

ELEKTRÝKÇÝ ELDÝVENÝ,ÇÝZMESÝ VE AVOMETRE

SEYYAR MAKARALAR / ÇEÞÝTLÝ ELEKTRÝK KABLOLARI CABLE REEL EXTENSIONS

E.023.06: 300W E.023.67: 500W E.023.39: 1000W

I.015.77: ELDÝVEN 5KV / GLOVES 5KV IC:795531S I.015.78: ELDÝVEN 10KV / GLOVES 10KV IC:795532S I.015.79: ELEKTRÝKÇÝ ÇÝZMESÝ / ELECTICIAN BOOTS IC:795754S E.021.66: MULTI TESTER DIGITAL

ELECTRIC CABLE AND ROLLERS

SEARCH LIGHTS

ELECTRICIAN GLOVES, BOOTS AND AVOMETER

79


E L E K T R Ý K M A L Z E M E L E R Ý / ELECTRICAL EQUIPMENTS

E.023.XX

E.021.XX

LEDLÝ SEYÝR FENER AMPULLERÝ

FÝÞ & PRÝZLER

FLORESAN ETANJLAR

Z.001.59: BEYAZ LED AMPÜL / WHITE LED LAMP Z.001.60: KIRMIZI LED AMPÜL / RED LED LAMP Z.001.61: YEÞÝL LED AMPÜL / GREEN LED LAMP

Pirinç ve bakalit gövde çeþitleri mevcuttur. Brass and bakelite body.

E.021.29: FLOROSAN ETANJ 1x18 E.021.79: FLOROSAN ETANJ 2x18

LED LAMP FOR NAVIGATION LIGHT

PLUG & SOCKET

FLUORESCENT WATERPROOFS

E.012.XX

E.012.XX

AMPULLER

SEYÝR FENER AMPULLERÝ

LAMPS

FLORESAN AMPULLER

LAMP NAVIGATION TUBULAR

LAMP FLUORESCENT DAYLIGHT

06:220V 100W E27 IC:790197S 17:24V 60W E27 IC:790402S 10:220V 40W E27 IC:790194S 36:220V 75W E27 IC:790196S 14:24V 100W E27 IC:790466S 66:220V 100W B22 IC:790222S 16:24V 40W E27 IC:790464S

01:110V 02:110V 10:110V 04:220V 05:220V

E.012.XX

E.012.XX

HELOJEN & SODYUM AMPULLER

ÞAPKALI VE PÝLOT AMPULLER

09:H 220V 300W IC:791261S 84:H.220V 150W 47:H 220V 1500W IC:791265S 99:110V E40 400W IC: 791213S 48:H 24V 250W 98:110V E40 220W IC: 790241S 70:H 110V 1000W IC:791263S 13.01:H.220V 1000W IC: 791264S

04:Þ 19:P 20:Þ 21:P

HELOGEN & SODIUM LAMPS

80

60W 60W 60W 65W 65W

P28 B22 E27 B22 E27

IC:790432S IC:790427S IC:790422S IC:790429S IC:790424S

06: 220V 03: 24V 07: 24V 08: 24V 15: 24V

65W 40W 40W 40W 21W

P28 IC:790434S P28 IC:792801S B22 E27 BA15D

IC:792251S IC:790505S IC:792252S IC:792258S

22 :Þ 4,8V 0,5A 93 :P 28V BA9S 94 :P 30V BA9S 97 :P 60V BA9S

IC:791403S IC:791428S IC:791435S

DÝÐER AMPUL ÇEÞÝTLERÝ

FLANGE BASE PILOT LAMPS 2,4V 0,5A 24V BA9S 3,6V 0,5A 4,8V 0,5A

E.012.30: 8W E.012.29: 18W E.012.31: 36W

LAMPS IC:792253S IC:790506S IC:790607S IC:790609S

E.012.25: 24V H3 E.012.26: 12V SOFÝT E.012.27: 24V 15W

E.012.63:12V H3 E.013.08:TASARRLU AMPULLER E.021.40:SÝMÝT FLORASAN 22W IC:791451S


YAT MALZEMELERÝ

YACHT EQUIPMENTS


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

IMO

COLREG 72

IP56

90 mm

SN20 SERÝSÝ SEYÝR FENELERÝ Kod/Code Açýklama 112,5o

225o

135

o

360

o

360

o

ÝSKELE BORDA SANCAK BORDA SÝLYON PUPA ARIZA DEMÝR YEDEKLEME

SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT 135°

68 mm.

135o

F.200.01 F.200.02 F.200.03 F.200.04 F.200.05 F.200.06 F.200.07

Name

75 mm.

112,5o

57mm.

Kod/Code 112,5o 112,5o

225o 135o 360o 360o

82

F.212.01 F.212.02 F.212.03 F.212.04 F.212.05 F.212.06

Açýklama ÝSKELE BORDA SANCAK BORDA SÝLYON PUPA ARIZA DEMÝR

L02 SERÝSÝ SEYÝR FENELERÝ Kod/Code Açýklama

50mm.

Name SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5'° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360°

112,5o 112,5o

225o 135o 360o 360o

135o

F.202.01 F.202.02 F.202.03 F.202.04 F.202.05 F.202.06 F.202.07

ÝSKELE BORDA SANCAK BORDA SÝLYON PUPA ARIZA DEMÝR YEDEKLEME

70 mm

111 mm

119 mm

81 mm

12V 24V

90 mm

LED Name SIDE LIGHT RED 112,5° SIDE LIGHT GREEN 112,5'° MASTHEAD LIGHT CLEAR 225° STERN LIGHT CLEAR 135° RED LIGHT 360° WHITE LIGHT 360° TOWING LIGHT 135°


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS 12V 24V IP56

12V 24V IP56

12V 24V IP56

TAVAN LAMBALARI KROM 12V/24V

TAVAN LAMBALARI AÐAÇ 12V/24V

TAVAN LAMBALARI SARI 12V/24V

E.075.07: CEILING LAMP 111MM CR-NI NO:1 E.075.08: CEILING LAMP 140MM CR-NI NO:2 E.075.09: CEILING LAMP 171MM CR-NI NO:3

CEILING LAMPS - WOOD 12V/24V E.075.04: TAVAN LAMBASI 111MM AÐAÇ NO:1 E.075.05: TAVAN LAMBASI 140MM AÐAÇ NO:2 E.075.06: TAVAN LAMBASI 171MM AÐAÇ NO:3 E.075.04: CEILING LAMP 111MM WOOD NO:1 E.075.05: CEILING LAMP 140MM WOOD NO:2 E.075.06: CEILING LAMP 171MM WOOD NO:3

CEILING LAMPS- BRASS 12V / 24V E.075.01: TAVAN LAMBASI 111MM SARI NO:1 E.075.02: TAVAN LAMBASI 140MM SARI NO:2 E.075.03: TAVAN LAMBASI 171MM SARI NO:3

CEILING LAMPS CR-NI 12V/24V E.075.07: TAVAN LAMBASI 111MM KROM NO:1 E.075.08: TAVAN LAMBASI 140MM KROM NO:2 E.075.09: TAVAN LAMBASI 171MM KROM NO:3

12V 24V IP56

12V 24V IP56

E.075.01: CEILING LAMP 111MM BRASS NO:1 E.075.02: CEILING LAMP 140MM BRASS NO:2 E.075.03: CEILING LAMP 171MM BRASS NO:3

12V 24V IP56

LED

TAVAN LAMBALARI KROM (LEDLI) 12V/24V

CEILING LAMP CRN - LED 12V/24V E.074.01:TAVAN LAMBASI 111MM K. LED NO:1 E.074.02:TAVAN LAMBASI 140MM K. LED NO:2 E.074.03:TAVAN LAMBASI 171MM K. LED NO:3 E.074.01: CEILING LAMP 111MM CR-NILED NO:1 E.074.02: CEILING LAMP 140MM CR-NI LED NO:2 E.074.03: CEILING LAMP 171MM CR-NI LED NO:3

IP56

GURCATA LAMBASI 12V SPREADER LIGHT 12V E.076.01: GURCATA LAMBASI NO:1 E.076.03: GURCATA LAMBASI NO:2 E.076.05: GURCATA LAMBASI NO:3 E.076.01: SPREADER LIGHT CR-NI NO:1 E.076.03: SPREADER LIGHT CR-NI NO:2 E.076.05: SPREADER LIGHT CR-NI NO:3

12V 24V

ELLE KUMANDALI KROM PROJEKTÖR 12V

MARINE SPOTLIGHT CR-NI 12V E.065.01: ELLE KUMANDALI KROM NO:1 12V E.065.02: ELLE KUMANDALI KROM NO:2 12V E.065.07: ELLE KUMANDALI KROM NO:3 12V E.065.01: MARINE SPOTLIGHT CR-NI NO:1 12V E.065.02: MARINE SPOTLIGHT CR-NI NO:2 12V E.065.07: MARINE SPOTLIGHT CR-NI NO:3 12V

LED

IP56

E.065.20 ELLE KUMANDALI KROM PROJEKTÖR 24V

MARINE SPOTLIGHT CR-NI 24V E.065.04: ELLE KUMANDALI DÜÐMELÝ 12/24V E.065.03: ELLE KUMANDALI KROM NO:1 24V E.065.08: ELLE KUMANDALI KROM NO:2 24V E.065.06: ELLE KUMANDALI KROM NO:3 24V

E.065.04: MARINE SPOTLIGHT CR-NI HAND TYPE 12/24V E.065.03: MARINE SPOTLIGHT CR-NI NO:1 E.065.08: MARINE SPOTLIGHT CR-NI NO:2 E.065.06: MARINE SPOTLIGHT CR-NI NO:3

ALTTAN KUMANDALI KROM PROJEKTÖR CABIN CONTROL CR-NI SPOTLIGHT E.070.01: ALTTAN KUMANDALI NO:1 12V E.070.02: ALTTAN KUMANDALI NO:1 24V E.070.03: ALTTAN KUMANDALI NO:2 12V E.070.04: ALTTAN KUMANDALI NO:2 24V

E.070.01: CABIN CONTROL SPOTLIGHT NO:1 12V E.070.02: CABIN CONTROL SPOTLIGHT NO:1 24V E.070.03: CABIN CONTROL SPOTLIGHT NO:2 12V E.070.04: CABIN CONTROL SPOTLIGHT NO:2 24V

ELLE KUMANDALI PROJEKTÖR LEDLÝ MARINE SPOTLIGHT LED TYPE

83


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS 12V 24V IP65

12V 24V IP65

12V 24V IP65

A.007.01

A.007.02

DÝREKLÝ ARIZA FENERÝ KÜÇÜK

DÝREKLÝ ARIZA FENERÝ BÜYÜK

BAYRAK DÝREKLERÝ

4-12m. arasý tekneler için. Boy:79cm 12V/24V

12-25m arasý tekneler için. Boy :102cm 12V/24V

A.006.04 IÞIKSIZ 35 CM / FLAPPOLE, CR-NI 35 CM A.006.06 IÞIKSIZ 60 CM / FLAPPOLE, CR-NI 60 CM A.006.01 IÞIKLI 60 CM / FLAPPOLE LIGHT TYPE, CR-NI 60 CM

MAST LIGHTS-SMALL TYPE

MAST LIGHTS-BIG TYPE

A.012.14 ÖZEL SEYÝR FENERLERÝ

COMBINATION NAVIGATION LIGHTS F.200.12: BURUN SEYÝR FENERÝ F.200.08: GÖMME ÝSKELE SANCAK F.200.12: BI-COLOUR COMBINATION F.200.08: STARBOARD-PORT LIGHT

SUALTI AYDINLATMA

UNDERWATER SPOTLIGHT Geceleri tekne etrafýnda efektler vermek için kullanýlýr. Klas onaylýdýr.

FLAPPOLE, CR-NI

E.020.08 AKÜ KUTUP BAÞI (ÇÝFTLÝ)

AUTOMATIC BATTERY CONNECTOR 800A Kolay sökülür. Hiçbir alet gerektirmez Korozyona dayanýklýdýr. 10A’d yaklaþýk 0,12 µ maksimum 800A Kablo Sesiti 35mm2.

www. sdmmarine .com

E.020.11 AKÜ ÞALTERÝ 175 AMPER 3 POZÝSYON

BATTERY SELECTOR SWICTH 3 POSITIONS 175A

E.020.XX AKÜ EKÝPMANLARI

BATTERY EQUIPMENT E.020.07: AKÜ DEVRE KESÝCÝ E.023.17: AKÜ ÞALTERÝ - 350A 4 POZÝSYON

E.020.07: BATTERY SWICTH 75A E.023.17: BATTERY SELECTOR SWICTH 4 POSITIONS

84

AKÜ 12V

MARINE BATTERIES B a k ý m s ý z m a r i n a k ü l e r d i r. Deðiþik amperlerde mevcuttur.


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

www. sdmmarine .com

www. sdmmarine .com

E.045.XX

A.012.XX

A.012.XX

SWITCH PANELLER

FÝÞ - PRÝZLER VE GÖMME LAMBALAR

MERDÝVEN AYDINLATMASI

SWITCH PANELS

PLUG-SOCKETS AND LAMPS

LADDER LIGHTING

3-4-5-6-8-10-12-18’li Paneller dikey ve yatay olarak mevcuttur.

A.010.73

E.065.19

KROM ÇAKMAK

KUMANDALI PROJEKTÖR

CHROME LIGHTER

WIRELESS REMOTE CONTROLLED SPOT LIGHT

SÝLECEKLER

WIPERS A.010.66: SÝLECEK KOLU+SÜPÜRGESÝ A.010.74: SÝLECEK MOTORU 24V A.010.75: SÝLECEK MOTORU 12V A.010.66: WIPER BLADE-STANDARD A.010.74: WIPER MOTOR 24V A.010.75: WIPER MOTOR 12V

FÝÞ & PRÝZ, SU GEÇÝRMEZ

GÖSTERGELER

SOCKET&PLUG, WATERTIGHT

GAUGES

A.010.85: 2 'LÝ (250V / 3A) / CHROMED-DOUBLE 3A A.010.86: 2 'LÝ (250V / 5A) / CHROMED-DOUBLE 5A A.010.87: 3 'LÝ (250V / 5A) / CHROMED-TRIPLE 5A A.010.88: 3 'LÝ (250V / 3A) / CHROMED-TRIPLE 3A

A.011.62: DEVÝR GÖSTERGESÝ 12-24V/ ROTATION GAUGE A.011.79: YAÐ GÖSTERGESÝ 10BAR/OIL PRESSURE GAUGE A.011.80: HARARET GÖSTERGESÝ/WATER TEMP. GAUGE A.011.83: HARARET MÜÞÜRÜ/WATER/OIL TEMPERATURE

DÜMEN AÇI GÖSTERGELERÝ RUDDER ANGLE A.011.01: 85MM MÜÞÜRÜ ÝLE / INDICATOR & SENSOR A.011.28: DÜMEN AÇI MÜÞÝRÝ / SENSOR A.011.27: DÜMEN AÇI MÜÞÝRÝ ÇÝFTLÝ / DOUBLE SENSOR A.011.99: 52MM MÜÞÜRÜ ÝLE / INDICATOR & SENSOR

85


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

P.300.04 PUSULA 3" YAT TÝPÝ GÖVDELÝ

GOLDSEA YATCH TYPE COMPASS

P.010.01

P.020.01

IÞIKLI PUSULA

IÞIKLI PUSULA

MAGNETIC COMPASS

MAGNETIC COMPASS

Yerli imalatdýr. Tamir olabilme imkaný vardýr. Hertürlü yüzeye montaj olabilir. 2 yýl garntilidir.

www. sdmmarine .com

www. sdmmarine .com

A.010.XX

A.010.49

A.011.XX

BALIK BULUCULAR

HOPARLÖR SET ÝKÝ YÖNLÜ 100W

IRGATLAR

FISH FINDER

MARINE SPEAKER

Deðiþik modellerde mevcuttur.

VERTICAL WINDLASSES Deðiþik modellerde mevcuttur.

www. sdmmarine .com

www. sdmmarine .com

A.011.23

A.005.XX

E.022.60

BLOWER SALYANGOZ

DÜMEN SÝMÝDÝ AHÞAP

YATAK BAÞI LAMBASI 8W

Salyangoz ve düz tip havalandýrmalar

Deðiþik modellerde mevcuttur.

Deðiþik modellerde mevcuttur.

BLOWER

86

WOODEN STEERING WHEEL

READING LAMP BRASS


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

KORNALAR

MARINE HORNES G.160.03: BORULU 12V/24V TEKLÝ G.160.04: BORULU 12V/24V ÇÝFTLÝ

G.160.03: HORN CR-NI 12V/24V SINGLE G.160.04: HORN CR-NI 12V/24V DOUBLE

KORNALAR

KORNALAR

G.170.01: SALYANGOZ 12V / CR-NI HORN 12V G.170.02: SALYANGOZ 24V / CR-NI HORN 24V

G.150.01: HAVALI 12V/24V TEKLÝ G.150.02: HAVALI 12V/24V ÇÝFTLÝ

MARINE HORNS

MARINE HORNS G.150.01: HORN CR-NI AIR TYPE 12V/24V SINGLE G.150.02: HORN CR-NI AIR TYPE 12V/24V DOUBLE

A.010.67

A.011.25

N.015.23

MARIN TV ANTENÝ

RADYO ANTENÝ AM/FM 30CM

TELSÝZ ANTENÝ VHF

MARINE TV ANTENNA

RADIO ANTENNA

VHF ANTENNA

Köprüstü bölümünde detaylarý mevcutdur.

E.076.07 ANTEN AYAÐI (AYARLI PLASTÝK) FOOT ANTENNA

YALPAMETRELER

CLINOMETER TUBES N.004.01: YALPAMETRE SULU TÝP / TYPE-SDM N.004.06: YALPAMETRE ÝTHAL TÝP/ TYPE-BLACK

87


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

KUMANDA KOLLARI CONTROL HANDLES

A.010.25: TEKLÝ (MODERN /KLASÝK) / SINGLE A.010.92: ÇÝFTLÝ (MODERN/KLASÝK) / DOUBLE

GAZ KOLLARI

MARINE THROTTLE - BRASS A.011.53: NO:1 BASMALI SARI A.011.51: NO:2 BASMALI SARI

GAZ TELLERÝ

CONTROL CABLE Çeþitli ölçülerde mevcuttur.

A.011.53: CONTROL HANDLES BRASS NO:1 A.011.51: CONTROL HANDLES BRASS NO:2

A.011.XX

A.011.XX

LUMBUZ PLASTÝK- DÝKDÖRTGEN

LUMBUZ PLASTÝK- BEYAZ ELÝPS

SARI LUMBUZLAR

Çeþitli boylarda ve renklerde mevcuttur.

Çeþitli boylarda ve renklerde mevcuttur.

S.215.01: Ø16CM S.215.02: Ø21CM

PORTHOLE- RECTANGULAR

PORTHOLE- ELIPS

BRASS PORTHOLES

www. sdmmarine .com

ÝNVERTÖR,KONVERTÖR,AKÜ ÞARJ ÜNÝTESÝ INVERTER, CONVERTER, BATTERY CHARGING UNIT

88

A.010.XX

L.006.16

PASPAS WELCOME PVC

SU GEÇÝRMEZ ÇANTA

Deðiþik modelleri mevcuttur.

Deðiþik modelleri mevcuttur.

WELCOME MAT PVC

SPONGE BAG


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

B.1021.XX

R.091.23

TUVALETLER

EVYELER

MUSLUK BATARYASI

MARINE TUILET A.011.39: MANUEL / MARINE TOILET-MANUEL R.062.22: ELEKTRÝKLÝ / MARINE TOILET-ELECTRICAL

Deðiþik modelleri mevcuttur.

Deðiþik modelleri mevcuttur.

DUÞ MALZEMELERÝ

SHOWER PRODUCTS R.091.27: DUÞ TELEFONU / SHOWER R.091.28: DUÞ YUVASI / SHOWER BOX

STAINLESS STEEL SINK

TAP, SINGLE, CHOROMED

R.056.XX

R.056.47

MARÝN OCAKLAR

BUZDOLABI MÝNÝ

MARINE ELECTRICAL COOKERS R.056.38: ELEKTRÝKLÝ OCAK R.056.48: ELEKTRÝKLÝ OCAK ÝKÝLÝ

MINI REFRIGERATOR

R.05638: MARINE ELECTRICAL COOKER ONE TYPE R.05648: MARINE ELECTRICAL COOKER TWO TYPE

L.005.46 RADAR REFLEKTÖRLERÝ

RADAR REFLECTORS A.010.92: 32CM YELKEN TÝP/ SAILING BOATS 32CM A.010.93: 58CM YELKEN TÝP/ SAILING BOATS 58CM A.010.94: 30CM MOTOR TÝP/ MOTOR BOATS 30CM A.010.95: 56,5CM MOTOR TÝP/ MOTOR BOATS 56,5CM

RADAR REFLEKTÖRÜ

DOLUM KAPAÐI

20x20 CM 370 GR

A.010.57: DOLUM KAPAÐI/WATER-WATER DECK FILL A.010.58: DOLUM KAPAÐI/FUEL-FUEL DECK FILL

RADAR REFLECTOR PREFABRICATE

WATER DECK FILL

89


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

A.011.10 ALUMÝNYUM KÜREKLER

PADDLES A.010.48: KANO KÜREÐÝ A.010.97: STANDART KÜREK 140CM (ÇÝFT) A.010.48: CANOE PADDLING A.010.97: ALUMINUM PADDLING

BABA H MODELÝ ÇÝFT KROM

BOLLARD DOUBLE CR-NI B.022.01: 19MM B.022.04: 40MM B.022.02: 25MM B.022.05: 60MM B.022.03: 30MM B.022.10: 80MM

DENÝZ MERDÝVENLERÝ

ÝP MERDÝVEN

PORTABLE LADDERS A.010.05: 3 BASAMAKLI / 3 STEPPED A.010.06: 4 BASAMAKLI / 4 STEPPED A.010.07: PLATFORM MERDÝVENÝ/PLATFORM LADDER

Belirlediðiniz boylara göre merdivenler.

BABA V MODELÝ ÇÝFT KROM

ÇEKÝ KANCASI KROM

CLEAT- V CR-NI B.022.06: 45x170 60MM B.022.08: 80x300 100MM B.022.07: 55x200 75MM B.022.09: 100x370 115MM

FOLDABLE, PORTABLE LADDER

TOWING HOOK CR-NI B.090.04: 22x215MM B.090.05: 25x300MM B.090.06: 30x350MM

B.012.XX

B.011.XX

B.013.01

KOÇ BOYNUZLARI KROM&SARI

KURT AÐIZLARI KROM&SARI

KROM ISKARMOZ VÝDALI TAKIM

10MM - 15MM - 20MM - 25MM - 30MM ölçülerinde mevcuttur.

80MM - 110MM - 118MM - 175MM - 205MM ölçülerinde mevcuttur.

CLEAT, STAINLESS STEEL&BRASS

90

FAIRLEADS STAINLESS STEEL&BRASS

SET SCREW CR-NI


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS S.211.XX

S.225.01

S.213.XX

S.225.02

BAYRAK BAÐLANTI ELEMANLARI

MINI REFRIGERATOR

S.225.01: BAYRAK FIRDÖNDÜSÜ / FLAG SWIVEL S.225.02: BAYRAK MAKARASI / FLAG REEL

S.210.01 S.210.02 S.210.03 S.210.04

TELESCOPE L.005.52: GÖNDER TELESKOPÝK / TELESCOPE L.005.53: BÜYÜK TÝP / TELESCOPE BIG TYPE

A.010.18 MÝÇOZ KOMPLE 1'' SARI DELÝKLÝ

MAKARALAR

FLAG MATERIALS

GÖNDER TELESKOPÝK

S.210.XX

NO1 KULPLU/ HANDLE NO2 KULPLU/ HANDLE NO3 KULPLU/ HANDLE NO4 KULPLU/ HANDLE

S.213.01 S.213.02 S.213.03 S.213.04

NO1 TERS/REVERSE NO2 TERS/REVERSE NO3 TERS/REVERSE NO4 TERS/REVERSE

S.211.01 S.211.02 S.211.03 S.211.04

NO1 DÜZ TÝP/FLAT NO2 DÜZ TÝP/FLAT NO3 DÜZ TÝP/FLAT NO4 DÜZ TÝP/FLAT

BRASS PLUGIN A.010.18: 1’’ MÝÇOZ A.010.19: 1/2’’ MÝÇOZ A.010.20: 3/4’’ MÝÇOZ A.010.21: 3/8’’ MÝÇOZ

B.019.XX

B.018.XX

KROM FIRDÖNDÜLER

BAÐLANTI ELEMANLARI

SWIVEL B.019.01: KROM FIRDÖNDÜ B.019.20: KROM KARABÝNALI FIRDÖNDÜ

FASTENERS B.018.03: KROM SUSTALI KARABÝNA 4..16MM B.018.09: KROM YAYLI KARABÝNA 4..16MM.

B.020.XX

B.004.01

B.007.01

ROM KÝLÝTLÝ MENTEÞELER

KROM RADANSALAR

KROM U MAPA

4-25MM ölçü aralýðýnda mevcuttur.

6-8-10-12MM ölçü aralýðýnda mevcuttur.

SAFETY HASP, STAINLESS STEEL 08: ÇEVÝRMELÝ UZUN/SAFETY HASP, CR-NI-LONG 12: ÇEVÝRMELÝ KISA/SAFETY HASP, CR-NI-SHORT 09: KRM GERGÝ AYARLI/SAFETY HASP, CR-NI -ADJUSTABLE 13: KÝLÝTLÝ SABÝT 30x65MM/SAFETY HASP, CR-NI FIXED

B.019.01: SWIVEL CR-NI 6-8-10-12-16-19 B.019.20: SWIVEL EYE SNAPS

CHROME THIMBLE

B.018.03: SWITCHBADE CARBINE 4..16MM. B.018.09: SPRING CARBINE 4MM..16MM.

U-BOLTS

91


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

B.009.XX

B.009.XX

B.005.07

KROM NORMAL LÝFTÝN

KROM NORSMENLÝ LÝFTÝN

KROM NORSMENLÝ MAFSALLI LÝFTÝN

8-14MM ölçü aralýðýnda mevcuttur.

RIGGING SCREWS WITH BICONICAL TERMINAL 8-26MM ölçü aralýðýnda mevcuttur.

TURNET RIGGING SCREWS

B.010.XX

B.010.XX

A.010.XX

KROM DÝÞÝ NORSMEN

KROM ERKEK NORSMEN

HALAT ESNETME YAYLARI

4-16MM ölçü aralýðýnda mevcuttur.

4-16MM ölçü aralýðýnda mevcuttur.

Krom, Galvaniz ve Lastik modelleri mevcuttur.

FORG TERMINAL FOR SWAGING

EYE TERMINAL FOR SWAGING

MORING SPRINGS

B.016.01

R.092.14

A.010.XX

KROM KAPI STOPERÝ DÜZ

KAPI KANCASI

BURUN MAKARASI

DOOR STOPPER-STAINLESS STEEL

DOOR HOOK - CR-NI 50MM - 75MM - 110MM

92

BOW ROLLER


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

B.023.07 YAN HAVALANDIRMALAR SIDE VANTILATORS

B.023.01: 03'LÜ 22x11CM B.023.02: 05'LÝ 32x11CM B.023.03: 08'LÝ 50x11CM

MANTAR MANÝKALAR

MASHROOM VANTILATORS A.010.82: ÇAP 115 MM A.010.83: ÇAP 150 MM

YAN HAVALANDIRMA KAPAKLARI VENT - STAINLESS STEEL

HAVALANDIRMA (MENFEZ) PLASTÝK 11,50x12,70CM PLASTIC VANTILATOR 11,50x12,70CM

B.023.04: 08'LÝ B.023.05: 10'LU B.023.06: 14'LU

A.011.49

A.010.90

MANÝKA UFO KAPALI TÝP

YUVARLAK HAVALANDIRMA

UFO TYPE VANTILATORS

ROUND TYPE VANTILATORS

A.010.82 MASHROOM TYPE VANTILATORS 115MM A.010.83 MASHROOM TYPE VANTILATORS 150MM

A.011.XX MARÝN KAPAK HATCH

B.008.XX ZÝNCÝR VE KÝLÝTLER

CR-NI CHAIN - FASTENERS B.002.04: KROM ZÝNCÝR KÝLÝDÝ B.002.07: KROM ZÝNCÝR KÝLÝDÝ (UZUN) B.002.02: KROM ZÝNCÝR B.002.12: KROM ZÝNCÝR BAKLASI

HALKALAR CR-NI RING

KROM D HALKA / D TYPE KROM HALKA /ROUND TYPE KROM ÜÇGEN HALKA / TRIANGLE

93


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

B.017.XX

B.006.XX

B.023.XX

KROM KLEMENS

KROM MAPA VÝDALI

KROM MAPA GÖZ MODELÝ

WIRE ROPE CLIPS

WELDED EYEBOLTS

8-26MM ölçü aralýðýnda mevcuttur.

B.015.02

5MM 4 DELÝKLÝ 6MM 2 DELÝKLÝ

B.003.07

KROM GÖMME KULP 58x68

KROM YAPRAK MENTEÞE 45x45MM

PLASTÝK MENTEÞE KISA-KISA

PLASTÝK MENTEÞE

YELKEN MAKARASI SAILING PULLEY

A.010.44: KISA-KISA SÝYAH / SHORT-SHORT BLACK A.010.45: KISA- KISA BEYAZ / SHORT-SHORTWHITE

HINGE, PLASTIC A.010.43: KISA-UZUN 100x40MM / SHORT-LONG A.010.41: UZUN-UZUN 135x40MM / LONG-LONG

RING PULL, FLUSH MOUNTING, CR-NI

STAMPED BUTT HINGE,CR-NI

KROM MENTEÞELER

HINGE,CR-NI B.003.01: UZUN-UZUN 38x136 / LONG-LONG B.003.02: KISA-UZUN 38x104 / SHORT-LONG B.003.03: KISA-KISA 38x70 / SHORT-SHORT

A.001.XX HINGE, PLASTIC 70X40MM SHORT-SHORT

94

Çeþitli ölçülerde makaralar mevcuttur.


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

www. sdmmarine .com

www. sdmmarine .com

R.092.XX BANTLAR

SIKAFLEXLER

YAT BOYALARI YATCH PAINTS

TAPES KAYDIRMAZ BANTLAR / SLIP BANDS MASKELEME BANTI / MASKING BANDS

DENÝZ SUYU FÝLTRESÝ

BENZÝN BÝDONU

BENZÝN TANKI

A.010.09: 3/4 A.010.08: 11/2

A.011.03:10LT A.011.04:15LT A.011.20:22LT

A.011.30: 12LT A.011.29: 22LT A.011.06: 30LT

WATER STRAINER

JERRY CAN

FUEL TANK

www. sdmmarine .com

A.004.XX

A.004.09

SÝNTÝNE POMPASI

SÝNTÝNE OTOMATÝÐÝ

BILGE PUMP

500 ile 3000 PC arasý Otomatik Siltine Pompalarý mevcuttur.

FLOAT SWITCH

BOT POMPASI

LIFERAFT TOPPING UP PUMP L.005.58: BOT POMPASI AYAKLI 6LT L.005.15: KOLLU POMPA (FÝLÝKA POMPASI) L.005.58: LIFERAFT TOPPING UP PUMP L.005.15: BILGE PUMP FOR LIFEBOAT MANUAL

95


Y A T M A L Z E M E L E R Ý / YACHT EQUIPMENTS

A.011.02

A.011.32

A.011.09

EGZOS SUSTURUCU

MACARATÖR 12V ÝTALYAN

HÝDROFOR STAND. 11 LT 12V (SHURFLO)

MACERATOR PUMP

WATER SYSTEM PUMP

WATERLOCK

www. sdmmarine .com

C.115.XX

C.115.01

ÇAPALAR

ARMUT ÞAMANDIRA

DEMÝRLEME (KONÝK) ÞAMANDIRA

A.011.46: DANFORT GALVANÝZ A.011.69: ÞEMSÝYE GALVANÝZ A.011.71: TONOZ (DÖRT TIRNAKLI)

Polietilen malzemeden üretilmiþtir. Çap 25cm, Uzunluk 44cm, Aðýrlýk 650gr, Yüzdürme 10kg

Þamandýranýn alt tarafýnda fýrdöndü mevcuttur. Çap 32cm, Uzunluk 76cm, Aðýrlýk 2,7kg, Yüzdürme 17kg

ANCHOR

PLASTIC MOORING BUOY

MOORING BUOY

www. sdmmarine .com

A.002.XX SÝLÝNDÝR ÞAMANDIRA 600LT MOORING BUOY 600LT

C.115.01: Çap:45cm, Aðýrlýk:4 kg, Yüzdürme:30kg C.115.02: Çap:43cm, Uzunluk:65 cm, Aðýrlýk:11 kg, Yüzdürme:90kg C.115.03: Çap:64cm, Uzunluk:95 cm, Aðýrlýk:22 kg, Yüzdürme:150kg C.115.04: Çap:75.5cm, Uzunluk: 110cm, Aðýrlýk:28 kg, Yüzdürme:250kg C.115.05: Çapý:95cm, Uzunluk:76cm, Aðýrlýðý:60 kg, Yüzdürme:500kg

96

SÝLÝNDÝR ÞAMANDIRA 1000LT MOORING BUOY 1000LT C.116.01: Çap:110cm, Uzunluk:115cm, Aðýrlýk:90kg, Yüzdürme:1000kg C.116.02: Çap:136cm, Uzunluk:165cm, Aðýrlýk:110 kg, Yüzdürme:1500kg C.116.03: Çap:166cm, Uzunluk:175 cm, Aðýrlýk:166 kg, Yüzdürme:2250kg

USTURMAÇA FENDERS

Deðiþik ölçülerde mevcuttur.

şentürk katalog  

sdmmarine catalog,

şentürk katalog  

sdmmarine catalog,

Advertisement