Page 1

Interconnecting the world’s leading businesses. AM3 science park amsterdam


be part of it.


Index

index Introduction

2

Equinix

4

AM3 Science Park Amsterdam

6

Latency in milliseconds

10

Interconnection

12

Products

14

Sustainability

16

safety and quality

18

gateway to the world

20

Technical specifications

22

Glossary

24

Equinix - 1


Trends from the

2 - Equinix


De opkomst van tablets, smartphones en cloud

Mede door deze ontwikkelingen neemt het data­

computing laat zien dat mobiliteit steeds belang­

verkeer sterk toe. In de afgelopen twee jaar werd

rijker wordt. Iedere 60 seconden worden er meer

90% van de huidige hoeveelheid data gecreëerd.

dan 13.000 iPhone applicaties gedownload.

In 2016 zal iedere seconde maar liefst 1,2 miljoen

De markt voor mobiele applicaties bedraagt

minuten aan videocontent het internet overgaan.

Ter vergelijking: op dit moment is dat een kleine

Dit alles stelt steeds zwaardere eisen aan de

8 miljard euro.

prestaties van de IT-infrastructuur en applicaties

Introduction

in 2014 naar verwachting ruim 23 miljard euro.

van ondernemingen. En als de prestaties niet De flexibiliteit en schaalbaarheid van cloud com­

voldoen aan de verwachtingen, kost dat geld

puting heeft tot gevolg dat IT-organisaties hun

en klanten. Bedrijven zijn daarom geholpen met

bedrijfsvoering anders inrichten. Steeds meer

onafhankelijke datacenters op de juiste locaties,

van onze klanten zijn op zoek naar een publieke,

in relevante markten en met de grootste keuze

private of hybride cloud oplossing.

aan netwerken. Datacenters die hen in staat stellen te groeien én te krimpen in de juiste markten, op het juiste moment.

In de afgelopen twee jaar Equinix AM3 Science Park Amsterdam – the digital

werd 90% van alle data

gateway to Europe – biedt bedrijven precies die

gecreëerd

mogelijkheden.

Duurzaamheid,

veiligheid

en

efficiëntie staan centraal in onze dienstverlening. Equinix bevindt zich in het hart van de wereldwijde digitale economie. Wij begrijpen als geen ander de uitdagingen waar onze klanten voor staan.

edge

influencing your business

The rise of tablets, smartphones and cloud

Partly driven by these developments, data traffic

computing reflects the increasing importance of

is booming. 90% of all data was created in the

mobility. Every 60 seconds, over 13,000 iPhone

past two years. In 2016, a staggering 1.2 million

applications are downloaded. The market for mo­

minutes of video content will cross the internet

bile applications, currently worth around € 8 billion,

every second.

is expected to exceed € 23 billion in 2014. All this puts more and heavier demands on the The flexibility and scalability of cloud computing

performance of IT infrastructure and enterprise

means IT organizations are restructuring their

applications. And if performance does not meet

businesses. More and more of our customers

expectations it costs money and customers.

are looking for a public, private or hybrid cloud

To guarantee performance, companies need data

solution.

centers in the right locations for their markets with the largest possible selection of networks. Data centers that allow them to scale up and down

90% of all data was created in the past two years

easily in the right markets at the right time. Equinix AM3 Science Park Amsterdam – the digital gateway to Europe – meets these needs. Sustainability, security and efficiency are also central to our service. Equinix is positioned at the heart of the global digital economy. We understand the challenges our customers face like no one else. Equinix - 3


Equinix

Equinix Hoe borgen we de vitaliteit van de digitale

Terwijl er steeds meer cloudapplicaties, mobiele

economie? Die vraag stelden onze oprichters zich

en sociale media ontstaan in dit digitale tijdperk,

in 1998, toen het wereldwijde web zorgde voor een

bieden zowel gevestigde als jonge bedrijven hun

fundamentele verandering in de manier waarop

applicaties met hogere performance en lagere

bedrijven informatie met elkaar deelden – en al snel

latency* aan via Platform Equinix*.

de grenzen van zijn capaciteit bereikte. Hun antwoord? Geef bedrijven een betrouwbare en veilige plek waar ze hun activiteiten kunnen ontplooien

en

belangrijke

informatie

kunnen

uitwisselen. Ze creëerden de eerste netwerkneutrale

datacenters

ooit,

met

de

hoogste

niveaus van betrouwbaarheid en beveiliging.

4 - Equinix

equinix IBX® beheert datacenters in 38 markten in 13 landen over de hele wereld

Deze datacenters bleken de ideale plek voor inter­

Op dit moment beheert Equinix International

connectie* tussen grote netwerken en bedrijven.

Business

Netwerken over de hele wereld en pioniers in

38 markten in 13 landen over de hele wereld.

internet­content konden zich rechtstreeks met elkaar

De ideeën van onze oprichters hebben nog niets

verbinden. Al snel sloten ondernemingen uit allerlei

aan actualiteit ingeboet. Het blijft onze missie

sectoren zich aan bij deze bloeiende gemeen­

om de vitaliteit van een alsmaar groeiende

schappen. Zo ontstond een ecosysteem dat met

digitale economie te waarborgen. We beschermen,

iedere nieuwe klant vitaler werd.

verbinden en versterken de digitale economie.

* this word is defined in the glossary on page 24

Exchange™

(IBX®)

datacenters

in


Equinix How do we support the growth of the digital

As digital media, social media and cloud applica­

economy? Our founders asked themselves this

tions evolve, multinationals and start-ups alike

question in 1998, when the world wide web caused

choose to deliver their applications with higher

a fundamental change in the way companies

performance and reduced latency through Platform

shared information with each other and soon

Equinix*.

reached the limits of its capacity. Their answer? Give businesses a safe and reliable place where they can store and exchange important information. So, they created the first network-neutral data centers*, with the highest levels of resilience and security. These data centers proved to be the ideal place for

Equinix currently manages International Business Exchange™ (IBX®) data centers in 38 markets in 13 countries around the world.

interconnections between large networks and busi­ nesses. Networks around the world and pioneers in internet content could communicate with each other directly. Soon, organizations from all sectors joined these thriving communities. This created an eco­ system that became more valuable with every new customer.

Equinix

International

Business

Exchanges™

(IBX®) currently operate in 38 markets in 13 coun­ tries around the world. Our founders’ ideas have lost none of their relevance. Our mission is still to guarantee the vitality of an ever-expanding digital economy by providing a secure, interconnected and resilient environment.

Equinix - 5


AM3 Science park Amsterdam the digital gateway to europe

“AM3 is located in the infrastructure-dense Amsterdam Science Park, which houses an exceptional concentration of IP and transport networks and fiber solutions, making it one of Europe’s key interconnection* hotspots.” Job Witteman, AMS-IX CEO

6 - Equinix


Equinix - 7

AM3 Science Park Amsterdam


AM3 Science Park Amsterdam

amsterdam

AM3 science park amsterdam The digital gateway to europe Netwerken, internetknooppunten, contentbedrijven,

For networks, internet exchanges, content provi­

cloudleveranciers, sociale media en vele andere

ders*, cloud vendors, social media and many other

organisaties: vanuit AM3 Science Park Amsterdam

organizations, AM3 Science Park Amsterdam is the

verbindt u zich met de Europese digitale economie.

key to the European digital economy. It is the loca­

Het is dé locatie om klanten in heel Europa te

tion for reaching customers across Europe. It is the

bedienen. Het is the digital gateway to Europe.

digital gateway to Europe.

Equinix is home to a significant portion of the growing content, digital media and advertising sector: • 5 of the top 5 Web Properties (Comscore) • 4 of the top 5 Social Networks (Alexa) • 4 of the top 5 Video Sites (Comscore) • 3 of the top 5 Video Ad Properties (Comscore)

8 - Equinix


AM3 Science Park Amsterdam Am3 Science PArk Amsterdam Launching Customers

Equinix - 9


Latency 10 - Equinix


AM3 Science Park Amsterdam

5

MS

10 MS

25 MS

50 MS

latency Game developers, content- en cloudleveranciers, webshops, elec­tronische traders: ze opereren in een wereld waarin microseconden klanten en geld kosten. Een lage latency is dus cruciaal. Dankzij de extreem hoge netwerkdichtheid van AM3 Science Park Amsterdam bereikt u binnen 50 milliseconden 80% van Europa. Dat betekent dat u vanuit één datacenter heel Europa kunt bedienen. U verhoogt uw performance en verlaagt uw kosten. Game developers, content and cloud providers, web stores, electronic traders all operate in a world in which lost microseconds can cost both customers and money. So low latency* is crucial. Due to its extremely high network density, AM3 Science Park Amsterdam allows you to reach 80% of Europe within 50 milliseconds. This lets you service the whole of Europe from one data center, increasing your performance* while lowering your costs.

Equinix - 11


Interconnection

Interconnection De meeste netwerken, de belangrijkste internetknooppunten,

Most networks and all the major internet exchanges. Having the

de breedste keuze. U kunt dus eenvoudig, snel en efficiënt

widest possible choice allows you to establish direct connections

verbin­ ding leggen met die partner die uw behoefte aan

with the partner that best fulfills your capacity needs easily, quickly

netwerkcapa­citeit het beste vervult. U verhoogt uw performance,

and efficiently. You can increase your performance, reliability and

betrouwbaarheid en flexibiliteit, en verlaagt kosten.

flexibility, and reduce your costs.

De locatie van uw datacenter is belangrijk. Welke ándere bedrijven

Just as important as location are the other companies who share

daar aanwezig zijn ook. Equinix huisvest de digitale economie:

the data center. Equinix houses the digital economy: networks,

netwerken, content- en cloudleveranciers, IT-dienstverleners

content and cloud providers, IT service providers and many other

en allerlei andere potentiële klanten en partners. Met deze

potential customers and partners. You can interconnect directly

partijen kunt u zich rechtstreeks en eenvoudig verbinden, voor

and easily with these organizations, gaining enhanced perfor­

betere performance, lagere time-to-market en nieuwe omzet-

mance, shorter time-to-market and new revenue opportunities.

mogelijkheden.

12 - Equinix


Interconnection

Equinix Whalebone* en MDF Equinix’ unieke Whalebone en MDF (Main Distribution Fiber - Cage*) ontwerp maakt van al onze datacenters één grote connecti­­viteits­hub. U kunt rechtstreeks, zonder omwegen verbindingen leggen met netwerken én partners. Dat verlaagt latency, en verhoogt de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van uw netwerk. Equinix Whalebone and MDF Equinix’s unique Whalebone and MDF (Main Distribution Fiber - Cage) design turns our data centers into one big connectivity* hub. You can interconnect directly to networks and partners without any detours. You can lower latency and increase the reliability and scalability of your network.

MMR

Verbinding in standaard datacenter

Connection in a standard data center

(niet van Equinix): via centrale ruimte

(non-Equinix): through central room

In standaard datacenters moet u via een centrale ruimte

In non-Equinix data centers you need to use a central

(de ‘Meet Me Room’ (MMR)) verbindingen maken met

room (the “Meet Me Room” (MMR)) to create connections

netwerken, en vervolgens via deze MMR met partners

to networks, and then connect with partners in the same

in hetzelfde datacenter.

data center using the MMR.

Equinix - 13


Products

Products

Equinix Connect

Equinix Marketplace

• Equinix Cross Connect* verbindt u met netwerkaanbieders,

Equinix Marketplace is een gebruiksvriendelijke portal waarmee

internet­ knooppunten en potentiële partners en klanten binnen

Equinix klanten eenvoudig met elkaar in contact kunnen komen en

Equinix. Cross connects met partners binnen AM3 Science Park

zo nieuwe partners en klanten kunnen vinden. Equinix Marketplace

Amsterdam, én in AM1 en AM2 zijn snel gemaakt.

is een gratis dienst voor Equinix klanten.

• Equinix Metro Connect verbindt u met partners aan de andere kant van de stad.

Equinix Marketplace is a user-friendly portal allowing Equinix

• Equinix Premium Cross Connect verbindt u met nabij­gelegen

customers to contact each other easily, finding new partners and

netwerkrijke locaties, zoals NIKHEF en SARA, zodat u eenvoudig

clients. Equinix Marketplace is a free service for Equinix customers.

nog meer connectiviteit* kunt verkrijgen. • Equinix Cross Connect* connects you to network providers, internet exchanges and potential partners and customers within Equinix. It enables fast connections to partners within AM3 Science Park Amsterdam, as well as in AM1 and AM2. • Equinix Metro Connect connects you to partners on the other side of the city. • Equinix Premium Cross Connect connects you to nearby network-rich locations, such as NIKH EF and SARA, allowing you to obtain even more connectivity* easily.

Equinix Ethernet* Exchange Dit is de plek waar kopers en verkopers van Ethernet elkaar vinden, transacties sluiten en interconnecties leggen. This is where Ethernet buyers and sellers discover, transact with and interconnect to each other.

14 - Equinix

* this word is defined in the glossary on page 24


Products Internet Exchange point

Equinix Mobile Platform

Een rechtstreekse connectie met een internetknooppunt biedt grote

De volumes van mobiele data zullen in de komende drie jaar

voordelen. AM3 Science Park Amsterdam huisvest zowel NL-ix als

naar verwachting explosief toenemen. Equinix biedt met de Global

AMS-IX, twee toonaangevende internetknooppunten. Ze wisselen

Roaming Exchange (GRX) en Internet Protocol Exchange (IPX)

wereldwijd internetverkeer uit, bieden u schaal, performance en

een platform waarmee mobiele providers via één enkele connectie

nieuwe kansen.

efficiënt dataverkeer kunnen uitwisselen met andere providers. Amsterdam is een van de drie GRX/IPX locaties in de wereld.

A direct connection to an internet exchange offers major advantages. AM3 Science Park Amsterdam accommodates both NL-ix and

Volumes of mobile data are expected to increase explosively in the

AMS-IX, two leading internet exchanges. They exchange internet

next three years. With its Global Roaming Exchange (GRX) and

traffic worldwide, offering you scale, improved performance and new

Internet Protocol Exchange (IPX), Equinix offers a platform that

opportunities.

allows mobile providers efficient data exchange with other providers using a single connection. Amsterdam is one of only three GRX/IPX locations in the world.

Equinix - 15


Sustainability

Sustainability Voor steeds meer organisaties zijn groene IT en energie-

Green IT and energy efficiency are increasingly becoming

efficiĂŤntie doorslaggevende factoren bij de keuze voor een

decisive factors for organizations when choosing a data center.

datacenter. Milieu-wetgeving wordt strenger en de kosten van

Environmental legislation is becoming more stringent and

energie nemen toe, net zoals het belang dat consumenten en

energy costs are rising, as is the importance that consumers and

bedrijven hechten aan duurzaamheid.

companies attach to sustainability.

AM3 Science Park Amsterdam is op dit moment het meest

AM3 Science Park Amsterdam is currently the most sustainable

duurzame datacenter van Equinix. Zo maakt het gebruik

Equinix data center. We use Aquifer Thermal Energy Storage

van warmte- en koude-opslag in de grond in plaats van

(ATES) instead of mechanical cooling. Excess heat from AM3 is

mechanische koeling. Overtollige warmte van AM3 wordt

used to heat neighboring buildings. Thanks to these and other

gebruikt om naburige gebouwen te verwarmen. Dankzij deze

sustainable technologies, our customers can reduce their CO2

en andere duurzame technologieĂŤn reduceren onze klanten

footprint substantially.

hun CO2 footprint in belangrijke mate.

16 - Equinix


• Cooling with Hybrid Cooling towers

Sustainability

• Cooling with ATES system (Aquafied Thermal Energy Storage) 1kW effort versus 100kW cooling • Max. 18° C wet bulb • No mechanical compression cooling needed

DC UvA

AM3 Science Park Amsterdam streeft naar een LEED

AM3 Science Park Amsterdam is aiming for LEED Gold

Gold-certificering. Naar verwachting wordt dit certificaat

certification. LEED stands for Leadership in Energy

in het vierde kwartaal van 2012 toegekend. LEED staat

and Environmental Design and is a globally recognized

voor Leadership in Energy and Environmental Design

certification system for sustainable construction.

STRATA / AARDLAGEN

WATER

en is een wereldwijd erkend certificeringsysteem voor duurzame bouw.

Equinix - 17


Safety and Quality

Safety + quality Uw IT-systemen zijn van cruciaal belang voor

Your IT systems are critical to your business. When

uw bedrijfsvoering. Bij de keuze voor een data­

choosing a data center you do not want to compro­

center wilt u geen concessies doen aan kwaliteit,

mise on quality, reliability and security. This is why

betrouwbaarheid en veiligheid. Daarom hanteren

we apply the highest standards in these areas.

wij op deze gebieden de hoogste standaarden. AM3 Science Park Amsterdam offers a variety of AM3 Science Park Amsterdam beschikt over een

security measures in and around the building. Some of

veelvoud aan veiligheidsmaatregelen in en om het

the security measures to control and monitor access

gebouw. Een greep uit de beveiligingsmaatregelen

to the data center and individual cages are:

om de toegang tot het datacenter én de individuele

• 24/7 security on-site

cages te controleren en monitoren:

• a moat surrounding the data center

• 24/7 beveiliging op locatie

• biometric and infrared scanners

• een gracht om het datacenter • biometrische- en infrarood scanners Quality management is central to our service. We are certified by various standards organizations, so you can Kwaliteitsmanagement staat centraal in onze

be sure that we meet the highest quality standards in

dienstverlening. We worden gecontroleerd door

the sector:

verschillende standaardenorganisaties, zodat u zeker weet dat we voldoen aan de strengste kwaliteitseisen in de sector:

• ISO9001 (Quality Management), ISO 27001 (Information Security), OHSAS18001 (Health and Safety), ISO50001 (Energy Management)

• ISO9001 (kwaliteitsmanagement), ISO27001

• PCI DSS Level 1 Service Provider (Payment

heid en veiligheid), ISO50001 (energiemanage­

Card Industry Data Security Standard, the safety

ment) en ISO 14001 (mileumanagement)

standard for providers of payment services and

• PCI DSS Level 1 Service Provider* (Payment

credit cards)

Card Industry Data Security Standard, de veilig­

• SSAE16 and SAS70 type II compliant (interna­

heidsnorm voor aanbieders van betaaldiensten

tionally recognized standards for the assessment

en kredietkaarten)

of internal management measures)

• SSAE16 en SAS70 type II compliant (interna­

• FACT (Federation Against Copyright Theft, the

tionaal erkende normen voor de beoordeling van

standard for data security for the European film

de interne beheersmaatregelen)

and media sector)

• FACT (Federation Against Copyright Theft; de norm voor databeveiliging voor de Europese film- en mediasector)

18 - Equinix.com Equinix

and ISO14001 (Environmental Management)

(infor­matiebeveiliging), OHSAS18001 (gezond­


Equinix - 19

Safety and Quality


Gateway to the World

CLEVELAND CLEVELAND DETROIT DETROIT SEOUL

CHICAGO CHICAGO

SEOUL

SHANGHAI SHANGHAI

TOKYO TOKYO

MUMBAI MUMBAI

HONG KONG HONG KONG

CHENNAICHENNAI

SEATTLE SEATTLE SILICONSILICON VALLEYVALLEY

ST. LOUIS ST. LOUIS DALLASDALLAS

DÜSSELDORF DÜSSELDORF

BUFFALO BUFFALO

FRANKFURT FRANKFURT

PITTSBURGH PITTSBURGH DUBLIN DUBLIN

BOSTONBOSTON

DENVERDENVER

AMSTERDAM AMSTERDAM

TORONTO TORONTO

INDIANAPOLIS INDIANAPOLIS

BEIJING BEIJING

NEW YORK NEW YORK

LONDON LONDON PARIS PARIS

PHILADELPHIA PHILADELPHIA

STOCKHOLM STOCKHOLM MOSCOWMOSCOW

WASHINGTON, WASHINGTON, DC DC

MILAN MILAN

• Equinix IBX Metro

ISTANBUL ISTANBUL

GENEVAGENEVA

PHOENIX PHOENIX NASHVILLE LOS ANGELES LOS ANGELESNASHVILLE ATLANTA ATLANTA

• Partner Data Center RIYADH RIYADH DUBAI

TAMPA TAMPA MIAMI MIAMI SYDNEYSYDNEY

RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO SAO PAULO SAO PAULO

JOHANNESBURG JOHANNESBURG

20 - Equinix

LEGEND

PRAGUE PRAGUE

MUNICHMUNICH MADRID MADRID ZÜRICH ZÜRICH

SINGAPORE SINGAPORE

EQUINIX DATA CENTERS

DUBAI

• Potential Markets


Gateway to the World

Gateway to the world De digitale economie beweegt snel. Uw belangrijkste markt

The digital economy is moving fast. Your main market

kan morgen in Tokyo zijn, terwijl een andere markt in belang

may be in Tokyo tomorrow, while another market becomes

afneemt. Dan is het fijn als uw datacenterleverancier u de

less important. So it’s good to know that your data center

flexibiliteit biedt om op het juiste moment mee te bewegen,

provider gives you the flexibility to move with your markets

waar ook ter wereld.

at the right time, anywhere in the world.

Equinix heeft overal ter wereld datacenters en inves­

Equinix has data centers across the world and is continually

teert voortdurend in nieuwe capaciteit. Overal ter wereld

investing in additional capacity. Around the world, we utilize the

hanteren we dezelfde processen, technische installaties

same processes, technical installations and quality standards.

en kwaliteitseisen. En in al onze datacenters vindt u de

And in all of our data centers, you will find the most networks,

meeste netwerken, partners en klanten. U kunt dus snel en

partners and customers. This allows you to take advantage of

eenvoudig profiteren van kansen over de hele wereld.

worldwide opportunities quickly and easily.

Ook als u (nog) geen gebruik wilt maken van andere Equinix

If you do not want to use another Equinix data center

datacenters, kunt u vanuit AM3 Science Park Amsterdam

(yet), AM3 Science Park Amsterdam enables you to serve

efficiĂŤnt klanten in de rest van de wereld bedienen via

customers in the rest of the world efficiently through

de uitstekende netwerkverbindingen met bijvoorbeeld

excellent network connections with, for example, the United

de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Dit maakt

States and the Middle East. This also makes AM3 Science

AM3 Science Park Amsterdam tevens uw digital gateway

Park Amsterdam your digital gateway to the world.

to the world.

Equinix - 21


Technical Specifications technical specifications

equinix AM3 science park amsterdam Square footage breakdown

Power

• Gross – 17,800m2 (188,368 sqft)

• Electrical Capacity – 2.0kVA/m2 (4.5kVA per cabinet average,

• Colocation Area (total) – 6,400m (68,889 sqft) 2

• Flex Space – 2,880m2 (68,889 sqft) • Satellite Platform – Available

18kVA maximum (on standard cooling)) • Power Feeds – 2x 20MVA medium voltage 10 kV utility supply from separate substations • Power Transformers – 10 transformers at 3.15MVA per feed • Generators – Distributed redundant configuration – 3.25MVA each.

Global SLA • 99.999+% Power availability • 99.99+% Temperature and Humidity availability • 99.99+% Cross Connect availability

1 generator per feed.10 feeds available. 36 hours on-site fuel autonomy (150m3), refillable during use • UPS configuration – AC supply: 8 static UPS strings of 2475kVA total capacity – Consisting of N+1 modules • UPS Topology – Distributive redundant • Utility Voltage – 10kV

Security

• Power On-site – 230V SPN AC or 400V TPN AC • Lighting – High frequency, minimum 300Lux

• Physical – A security officer located in an armoured office with a ballistic-rated window and fireproof door; entry to the building controlled by a secure entrance lobby, with biometric controlled turnstiles and secure airlock mantrap; dedicated card readers for room entry to access the data center 24x7 and round-the-clock security guards • Electronic – 24x7 monitoring, proximity access card system incorporating biometric palm scanners, intruder alarm; motion detection, digital CC TV with remote backup • Perimeter – Fully surrounded by moat

22 - Equinix

Cooling • Cooling Capacity – Up to 2kW/m2 • Cooling Plant – Hybrid Cooling towers in N+1 • Geothermal cooling at N+1 • CRAC-units in N+20%


Technical Specifications Building

Interconnection options

• Building Type – Concrete and steel structure, including concrete

• System – Whalebone and overhead ladder racking

roofing floor • Load Capacity – 600psf (30 kN/m2) • Floor Type – Anti-static 600 x 600 mm tiles witha 4.5kN point load capacity, floor void of 1.000 mm • Slab/Height to Ceiling – 8.200 mm

• Cross Connects Available – Single-Mode fiber, Multi-Mode fiber (62.5 and 50 micron), CAT5, CAT6, and CAT3 (POTS) • Campus Cross Connects – Single-Mode fiber cross connects available to NIKHEF and SARA facilities on resilient paths; ducts available • Internet Exchange Available – On campus access to

Significant building dates • Base building constructed – in 2012 • Equinix IBX constructed – in 2012

150+ networks, access to AMS-IX (GigE, 10 GigE, 100GigE); NL-ix (GigE, 10GigE, 100GigE) • Equinix Carrier Ethernet* Exchange Available – Enables Ethernet Service Providers to interconnect to CENs and expand

Fire protection Fire detection – Two stages of fire detection:

the reach of Ethernet services offering 1 GigE and 10 GigE • Equinix Connect Available – Automated network provisioning,

• Aspiration System – VESDA – Very early smoke detection system

multi-homing and billing offering Single-Homed GigE and

• Point Detection – Addressable analogue point detection system

FastE, Multi-Homed GigE and FastEMetro Connect Managed

using optical detectors operating a double-knock protocol Fire Suppression: High-density fog, localized operation on a head per head basis

Ethernet / Metro • Connect Lambda Available – Extends choice and reach for carrier and network availability across metro areas offering Metro Connect Managed Ethernet National GigE and FastE, Metro Connect

Certifications

Managed Ethernet Metro GigE and FastE; Metro Connect Lambda

• ISO 9001 (quality management) • ISO 14001 (environmental management) in preparation • ISO 50001 (energy management) in preparation • ISO 27001 (information security management) • OHSAS 18001 (occupational health & safety) • SSAE16 and SAS70 type II compliant (assessment of internal management measures) • PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), chapter 9 compliant • FACT (Federation Against Copyright Theft)

Equinix - 23


Glossary

Glossary Cage Een afgeschermde ruimte in het datacenter waarin een klant zijn IT-systemen kan plaatsen. // A shielded space within the data center in which a customer can place his IT systems. Connectiviteit / Connectivity Het gemak waarmee verbindingen met andere netwerken of IT-systemen worden gemaakt. / De aansluitbaarheid van verschil­ lende IT-systemen van diverse leveranciers via netwerken. // The ease with which connections to other networks or IT systems are created. The connectivity options of different IT-systems from various suppliers via networks. Cross connect Een rechtstreekse verbinding met een andere partij in het Equinix datacenter. // A direct connection to another party in the Equinix data center. Dark Fiber De term die wordt gebruikt voor glasvezels waarop nog geen actieve apparatuur is aangesloten. De actieve apparatuur zorgt voor het transport van het dataverkeer door de glasvezel. Zonder de actieve apparatuur blijft de fiber dus letterlijk onbelicht (‘dark fiber’). In het Nederlands wordt ook wel de term ‘onbelichte glasvezel’ gebruikt. // The term used for glass fibre that has no active equipment connected to it. The active equipment allows for the transport of data traffic through the optical fiber. Without the active equipment, the fiber literally remains unlit (‘dark fiber’). Ethernet Ethernet is een wijdverspreide netwerkstandaard waarmee computers in een Local Area Network of Wide Area Network met elkaar communiceren. // Ethernet is a widespread networking standard used by computers in a Local Area Network or Wide Area Network to communicate with each other. Glasvezel / Glass fiber  Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data razendsnel over grote afstanden te transporteren. Een glasvezel is zo dun als een haar: slechts 125 à 250 micron. De vezel bestaat uit twee soorten glas: een flinterdunne kern en een dikkere mantel die in elkaar gesmolten zijn. // Glass fiber is for optical transport of large quantities of data rapidly over great distances. A glass fiber is as thin as a hair: just 125 to 250 microns. The fiber consists of two types of glass: a paper-thin core and a thicker mantle which are melted together. Interconnectie / Interconnection Verbindingen tussen partijen, al dan niet in hetzelfde datacenter, meestal met als doel om rechtstreeks data uit te wiselen. // Connections between parties, whether or not in the same data center, usually with the aim of directly exchanging data. Latency Een lag of latency is een vertraging in de dataoverdracht over een datacommunicatienetwerk. // A lag or latency is the amount of time data transfer takes across a data communication network. LAN Local Area Network (lokaal gebiedsnetwerk); twee of meer computers die rechtstreeks, of via een gedeeld medium met elkaar verbonden zijn. // Local Area Network; two or more computers that are connected directly, or through a shared medium. Netwerk-neutraal datacenter /

Een datacenter dat meerdere netwerkaanbieders huisvest, zodat klanten keuzevrijheid hebben om te kiezen voor díe aanbieder

Network-neutral data center die hun behoefte aan netwerkcapaciteit het beste vervult. // A data center with multiple network providers, giving customers the freedom to select the partner that best fulfills their needs for network capacity. Performance De prestatie van een IT-systeem / applicaties / (online) dienstverlening. // The performance of an IT system / applications / (online) services. Platform Equinix Equinix heeft wereldwijd meer dan 4.000 klanten uit allerlei sectoren. Zij vormen samen een bloeiend ecosysteem waarin zij ook elkaar vinden als partner of klant. // Equinix has more than 4,000 customers world-wide, from a wide range of industries. Together, these companies form a thriving ecosystem in which they interconnect with each other as partner or customer. Provider

Aanbieder van diensten of producten. // Provider of services or products.

WAN Wide Area Network, kan verspreid zijn over een redelijk groot oppervlak zoals een land of een continent. // Wide Area Network, may be distributed across a fairly large area such as a country or a continent. Wavelength Een belichtte glasvezel op een bepaalde specifieke golflengte waarbij de klant zelf nog het protocol en snelheid kan kiezen. Een tussenweg tussen ethernet en dark fiber*. // A lit dark fiber on a certain specific wavelength where the customer can choose the protocol and speed himself. The middle ground between Ethernet and dark fiber*. Whalebone Het door Equinix ontwikkelde system van kabelgoten door het gehele datacenter, waardoor klanten in staat zijn rechtstreekse verbindingen met elkaar te leggen, zonder omwegen. // The system of ducts throughout the data center developed by Equinix, enabling direct connections between customers without any detours.

24 - Equinix


Contact Equinix Location AM3 Science Park Amsterdam:

Science Park 610

1098 XH Amsterdam

Netherlands Postal address:

Equinix

Postbus 12478

1100 AE Amsterdam

The Netherlands Website:

www.equinix.nl

E-mail:

marketingNL@eu.equinix.com

Phone:

+31 (0)20 753 79 50

Twitter:

@EquinixNL

Please contact your personal account manager for any questions

www.Equinix.nl


www.equinix.nl

Š 2012 Equinix, Inc.

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) connects businesses with partners

than 675 networks service providers to help them grow their

and customers around the world through a global platform

businesses

AM3 2012-02

About Platform Equinix

AM3 Science Park Amsterdam - AM3 2012-02  
AM3 Science Park Amsterdam - AM3 2012-02  

AM3 expands the Platform Equinix™ footprint in Europe, enabling customers to reach the entire continent from a single location. AM3 Science...