Magyar katalógus 2017

Page 1

Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Báravi l ágonmi ndenholgyár t anakj át ékokat ,deol yan j át ékokatcsakmit udunkészí t eni ,ami kr ól unkmesél nek. Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől ,anádszagúví zr ől , akékhegyekr ől ,ahat al masgeszt enyef ákr ólésazakat ol ógyer mekvasútvi l ágár ól . Ját ékokmagasmi nőségűésabi zt onságosanyagokf el használ ásával , aHegyvi dékésaBal at onmi ndent i t káti smer ő MagyarMadár t aniEgyesül et ,Pi l i siPar ker dő,Széchenyi hegyiGyer mekvasút , Bal at onf el vi dékiNemzet iPar késaBal at oniHaj ózásiZr tt ámogat ásávalés al egszebben,al egnagyobbodaadássaldol gozómest er ember ekál t al ,i t t honkészí t ve.

2017

www. eper f a. com


Phot o:ร dรกm Ver es


Bal at onf el v i dék i f al v ak Épí t ők oc k a 8. 400Ft I s mer dmegaBal at onf el v i dékc s odál at osf ehérv ak ol at mi nt ás ,r égi ház ai tésak ör ül öt t ük magas odót anúhegy ek et .Tudod,hogymel yf ákél nekak ör ny ék en? Épí t s dmegazépí t őel emeks egí t s égév el as aj átk i sf al v adat ! Aj át éks egí t i ak i s gy er mek ekk éz ügy es s égénekésk r eat i v i t ás ánakaf ej l es z t és ét ,ések öz ben megi s mer i kabal at onf el v i dék i épül et ekj el l egz et es s égei t ,t i pi k usf af aj t ái tésat anúhegy ek eti s . As z et tt ar t al ma:6dbt anúhegy ;3dbf a;6db,ös s z es en12r és z ből ál l óépül et Azegy esdar abokmagas s ágak b.6c m. Any aga:f a Aj át ékhár om éval at t i gy er mek ek neknem aj ánl ot t ! Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .


Phot o:ร dรกm Ver es


Hegy v i dék i ál l at okésf ák Épí t őéss z er epj át ék 8. 400Ft Ki r ándul j egy etaNor maf ához ,i s mer dmegabudai Hegy v i dékj el l emz őál l at ai t ,f ái t ést er més z et es enaJ ános hegy i Er z s ébetk i l át ót !Épí t sbel ől ükt or ny ot ,v aj onk il es zl egf el ül ? Aj át ékf ej l es z t i agy er mek ekf ant áz i áj átések öz benmegi s mer het i kak ör ny ez őél őv i l ágoti s . As z et tt ar t al ma:5dbál l at ,5dbmadár ,6dbf a,1dbk i l át ó. Azegy esdar abokmagas s ágak b.8c m. Any aga:f a Aj át ékhár om éval at t i gy er mek ek neknem aj ánl ot t ! Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .


Phot o:ร dรกm Ver es


Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Hegy v i dékmadar ai T oj áspet anque 7. 300Ft Nek edi sr égi v ágy ad,hogyv égr et oj ás ok k al dobál óz z ? At oj áspet anqueotponter r et al ál t ukk i ! Hat ,aBudai hegy v i dék enk öl t őmadár( mac s k abagol y ,s z aj k ó,s er egél y ,s ár gar i gó,f ek et er i gó, ének esr i gó,ör v ösl égy k apó)f ából k és z ül tt oj ás ai v al pr óbál k oz hat s z . Vaj onk i l es zal egügy es ebb? Aj át ékf ej l es z t i agy er mek eks z em k ézk oor di nác i ój át ések öz benmegi s mer het i kak ül önbör őmadár t oj ás ok ati s . As z et tt ar t al ma:7dbt oj ás . Azegy esdar abokmagas s ágak b.6c m. Any aga:f a Aj át ékhár om éval at t i gy er mek ek neknem aj ánl ot t ! Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .


Phot o:ร dรกm Ver es


Bal at oni hal ak Mágnes es ,s z ét s z edhet őhal puz z l e 8. 400Ft I s mer dmegaBal at onbanél őhal ak atésk és z í t segy edi dar abok ati s ! Rak dös s z eak i l enchal el emei ből al egs z í nes ebb,al egk i s ebbv agyal egnagy obbhal at ! Aj át éks egí t i ak i s gy er mek ekk éz ügy es s égénekésk r eat i v i t ás ánakf ej l es z t és ét , ések öz benj át s z v at anul hat j ákmegf el i s mer ni ahaz ai hal f aj ok ati s . As z et tt ar t al ma:k i l enck ül önböz őhal . Azegy eshal akk b.8c m hos s z úak . Any aga:f a Aj át ékhár om év esk oral at tnem aj ánl ot t ! Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at


Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Gombáspör get t yű 1. 500Ft/dar ab Tei sszokt adnézniagombákataki r ándul ássor án?I smer edi sőket ? Mimostkül önl egesgombákkalkészül t ünk,amel yekpör ögneki s. Mel yi kbí r j aal egt ovább?Ésmel yi kal egvi ccesebb? Faj t ák:őzl áb( A) ,csi per ke( B) ,per eszke( C)( aképenbal r ólj obbr a) . Azegyesgombákmagasságakb.8cm. Anyaga:f a Aj át ékhár om éval at t igyer mekekneknem aj ánl ot t ! Aj át ékokár at ar t al mazzaaMagyar or szágonbel ül iszál l í t ásidí j at .


Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Koc s ány ost öl gy-Azévf áj a2015 Sz úny ogésl égy c s apó 3. 400Ft

Ehhezapr ak t i k uses z k öz hözazévf áj át ,ak oc s ány ost öl gy etv ál as z t ot t uk . Töl gy f ából k és z ül tak es k eny ,k i f ej ez et t enagy er mek ekk ez éhezi gaz odv ak i al ak í t ot tny él . Abőrr és zpedi gegyk ül önl eges ennagyt öl gy l ev el etf or máz . I l y enf el s z er el ésmel l et ts emmi es él y ükas z úny ogok nakést ár s ai k nak ,r es z k es s et ekv ér s z í v ók ! Al égy c s apómagas s ágak b.30c m. Any aga:f aésc s er z et tmar habőr Abőri dőv el v ál t oz t at j aas z i nét ,ami t er mész et esf ol y amatésnem at er mékhi báj a. Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .


Phot o:ร dรกm Ver es


Bal at oni hor gás z at Hor gás z t ás k a 8. 400Ft Sz er el df el az s i neget ,ahor got ,azús z ót ,azól motésac s al i tahor gás z bot r a, v eddav ál l adr aahor gás z t ás k átésmármehet s zi shor gás z ni ! Aj át éks egí t i ak i s gy er mek ekk éz ügy es s égénekésk r eat i v i t ás ánakf ej l es z t és ét , ések öz benmegi s mer het i kahor gás z atal apj ai ti s . As z et tt ar t al ma:1dbhor gás z t ás k a,1dbhor gás z bot ,2dbz s i nór ,4dbús z ó, 3dbhor og,4dból om,2dbk i s hal ,5dbk uk or i c a,3dbboj l i Any aga:f a,f i l c ,pamut ,c s er z et tbőr Abőri dőv el v ál t oz t at j aas z i nét ,ami t er mész et esf ol y amatésnem at er mékhi báj a. Aj át ékhár om éval at t i gy er mek ek neknem aj ánl ot t ! Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .


Bal at onihal ak Szél zsák 6. 800Ft/dar ab Kimondt aazt ,hogyahal aknem t udnakr epül ni ? Nál unkavör összár nyúkeszegésasügéral evegőbeni st udúszni ! Tudt ad,hogyvanol yanor szág,aholat át ot tszáj úhal atf or mázószél zsákaszer encseszi mból uma ésemi at tel engedhet et l enmi ndenszül et ésnapiünnepen?Ráadásulannyiszél zsákotköt nekegymásal á, ahányévesazünnepel t .HozzTei sszer encsétaszél zsákkal ,mi ndenévben! Aj át ékt ar t al ma:1dbszél zsák Azegyesdar abokmagasságaéshosszakb.20* 50cm. Ahal akt i pusa:sügér( A) ,vör összár nyúkeszeg( B) ,aképenf ent r őll ef el é. Anyaga:t ext i l Aj át ékokár at ar t al mazzaaMagyar or szágonbel ül iszál l í t ásidí j at .


Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Bal at oni hal ak Ugr ók öt él 3. 440Ft/dar ab T ei sl át t admár ,ahogyahal aknéhak i ugr anakav í z ből ? Ami hal ai nkanny i r as z er et nekugr ál ni ,hogyal i gv ár j ákmár ,hogyegy üt tpr óbál j át okk i azúj ugr ók öt el et ! Ki tv ál as z t as z ?Ak üs z tv agyav ör ös s z ár ny úk es z eget ? Faj t ák :k üs z( A) ,v ör ös s z ár ny úk es z eg( B) ,ak épenbal r ól j obbr a. Aj át ékt ar t al ma:1dbugr ók öt él . Ak öt él hos s z ak b.1, 5m. Any aga:f aésk öt él Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .


Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Úszóspör get t yű 1. 500Ft/dar ab Ahor gászat otnem l ehetel égkor ánel kezdeni ! Gondol t advol na,hogyazúszókpör get t yűkénti shasznál hat óak? Nem hi szed?Tegyélegypr óbát !Mel yi kbí r j aal egt ovább?Ésmel yi kpör ögal egvi ccesebben? Faj t ák:( A) ,( B) ,( C) ,aképenbal r ólj obbr a. Azegyesúszókmagasságakb.8cm. Anyaga:f a Aj át ékokár at ar t al mazzaaMagyar or szágonbel ül iszál l í t ásidí j at .


Ját ékokaBal at onr ólésabudaiHegyvi dékr ől .

Bal at onf el v i dék i t anuhegy ek Aj t ók i t ámas z t ó 2. 500Ft/s z et t Ahegy ek ,dombokmi ndi gmegv ál t oz t at j ákas z él i r ány t ,í gyv anezaBal at onf el v i dék i t anúhegy ekk étl egnagy obbi k a,aBadac s onyésaSz entGy ör gy hegyes et ébeni s . Ak éthegyf or máj úaj t ók i t ámas z t óbi z t os anmegv édal egnagy obbs z él l ök és ek t ől i s ! As z et tt ar t al ma:2dbt anúhegy Azegy esdar abokmagas s ágak b.5c m. Any aga:f a Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .


Phot o:ร dรกm Ver es


Bal at oni égbol t Hál óz s ákk i s babák nak 12. 000Ft Ki nes z er et neál mábanel j ut ni aT ej út r aésbar angol ni ac s i l l agokk öz öt t ? Ak i f ej ez et t enk i s babáks z ámár at er v ez et tk ény el mes ,puhaésmel eg hál óz s ák baner r emi ndengy er mek nekl ehet ős égel es z . Any aga:t er més z et esal apút ex t i l ,v at el i n Nem al l er gi z ál . Mér et ek :06hónap,612hónap Aj át ék okár at ar t al maz z aaMagy ar or s z ágonbel ül i s z ál l í t ás i dí j at .Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.