Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes aastaraamat 2023

Page 1

EESTI ORGANISATSIOONIDE VÕRGUSTIK SOOMES

AASTARAAMAT 2023


Aastaraamat valmis Eesti Vabariigi välisministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projekti 2023 toel. Täname koostööpartnereid. Kaanepilt: Karl Markus Antson, Toolbox Estonia Aastaraamatus on kasutatud fotosid Toolbox Estoniast ja EOVS arhiivist


SISUKORD Eessõna Ajalugu Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes 2023 Juhatus Tagasivaade aastale 2023 EOVS Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu vaatlejana EOVS liikmed ja esindajad 2023 AnniLa ry Eesti Kultuuri Selts Mihkel ry Eesti Selts Lappeenranta-Imatra ry ET Teater ry Helsingi Helmed ry Kulttuurinen Moninaisuus - Muistikeskus ry MUKES Soome Eesti Noored ry Suomi Uutena Kotimaana ry Tampere Eesti Klubi ry Teater EST ry Turu Eesti Keskus EOVS aastal 2024 Tagasiside Koostöös

4 5 6 7 8 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


EESSÕNA Hea Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes aastaraamatu lugeja! Sinu ees on esimene kokkuvõtlik aastaraamat EOVSi tegevusest 2023. aastal. Aastaraamatu eesmärgiks on aidata kaasa EOVSi kui eestlaskonda koondava võrgustiku tutvustamisele Soomes, Eestis ja globaalses maailmas. Usume, et Sul on huvi teada saada meie sünniloost, peamistest tegevustest, liikmeskonnast, koostööpartneritest ja kontaktidest, meie arengukavadest ja soovidest teha üheskoos midagi suurt ja vajalikku Soomes! Viited juhivad Sind edasi EOVSi kodulehele ja Facebooki kontole ning annavad võimaluse infovahetuseks. Saad lugeda positiivseid lugusid eestlaste tegemistest eri kohtades üle Soome, anda tagasisidet ja teha ettepanekuid. Siit leiad oma piirkonna kogukonna ja soovi korral saad sellega liituda! Eestlasi on Soomes palju, kuid rahvaarvu suurus üksi meid tugevaks ja eestlaskonnana nähtavaks ei tee. Me austame ja armastame riiki, kus elame, kuid ei unusta Eestimaad. Tuleme toime elades Soomes ja hoides oma juuri, eesti keelt, kultuuri ja sidet Eestiga. Ühiselt suudame pakkuda üksteisele enam tuge. Teeme seda kuulates eestlaskonna vajadusi või lihtsalt nende jaoks olemas olles. Tahame Sulle teada anda, et kuulud omade hulka. EOVSiga saavad liituda vaid juriidilised ühendused, kuid alati ootame koostööpartneriteks asjalikke, aktiivseid inimesi. EOVSi kodulehe, aastaraamatu valmimist ja Facebooki lehe tuhande jälgijani jõudmist on toetanud Kodanikuühiskonna Sihtasutuse projekt 2023. Heade koostöösoovidega, Annela Liivat EOVSi juhatuse esimees

4


AJALUGU Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes asutamine 2018-2020 Soome eestlaste seltside koostööpäeval Mikkelis 2018. aastal otsustati asutada ettevalmistav töörühm seltside keskorganisatsiooni moodustamiseks. Töörühma kuulusid Ilona Kolberg Eesti Kultuuri Seltsist Mihkel (Mikkeli), Mait Lepik ET Teatrist Helsingis ja Annela Liivat Tampere Eesti Klubist. 2019. aasta kevadel Tamperes toimunud Soome eestlaste seltside seminaril peeti oluliseks, et jätkuvalt hoitakse sidet ja tehakse koostööd nii Eesti kui Soome riigiga. Osalejad leidsid üksmeelselt, et laiapõhjalise esindatusega keskorganisatsioon on vajalik. Tõdeti, et loodav katusorganisatsioon hakkab eestlasi ühendama, toetama kohalike ühenduste tööd ja jagama infot eestlastele Soomes. See on nagu võrgustik, mis kaitseb eestlaste huve aidates neil Soome ühiskonda lõimuda ning samas toetades eesti keele ja kultuuri säilimist. Väga tähtsaks peeti koostööd Eesti Vabariigi suursaatkonnaga Helsingis, aukonsulitega Soomes ja koostööpartneritega. Jõuti järeldusele, et tuleb asutada Soome seadustele vastav registreeritud ühing (ry). Toimivate liikmesorganisatsioonide esindajad tagavad katusorganisatsiooni tegevuse läbipaistvuse ja demokraatia. Soome eestlaste ühenduste katusorganisatsiooni põhikirja hakati välja töötama peale ESTO 2019 ehk XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade toimumist. ESTO 2019 algas esmaskordselt Soomest ja selle korraldajateks olid kohalikud eestlased. Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry loodi 30.10.2020.

Pildil asutajad (vasakult): Eesti Kultuuri Selts Mihkel ry (Ilona Kolberg), AnniLa ry (Annika Madisson), ET Teater ry (Mait Lepik), Varsinais -Suomi Viro-Keskus Ry, (Ülle Priks) ja Tampere Eesti Klubi ry (Annela Liivat).

5


EESTI ORGANISATSIOONIDE VÕRGUSTIK SOOMES 2023 2023. aasta oli meie ühingule väga tegus, mitmekesine ja sisukas. Olulisteks eesmärkideks oli peamise info koondamine ja jagamine eestlaskonnale Soomes, uue infoplatvormi loomine ja arendamine, koostöö tugevdamine eeskätt Eesti riigi ja koostööpartneritega nii Soomes kui üleilmselt. Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry ehk EOVS on laienenud ja koondab 1.detsembri 2023. aasta seisuga 11 liikmesorganisatsiooni. Lisaks viiele asutajaliikmele on EOVSi ridades Eesti Selts Lappeenranta-Imatra ry, Helsingi Helmed ry, MUKES ry, Soome Eesti Noored ry, Suomi Uutena Kotimaana ry ja Teater EST ry.

HELSINGI

Anni Lasteaed AnniLa ry ET Teater ry Helsingi Helmed ry MUKES ry Soome Eesti Noored ry Suomi Uutena Kotimaana ry Teater EST ry

IMATRA

Eesti Selts Lappeenranta-Imatra ry

MIKKELI

Eesti Kultuuri Selts Mihkel ry

TAMPERE

Tampere Eesti Klubi ry

TURKU Varsinais-Suomi Viro-keskus ry

6


JUHATUS

Märt Vesinurm I aseesimees

Annela Liivat Juhatuse esimees

Katri Lätt II aseesimees

EESTI ORGANISATSIOONIDE VÕRGUSTIK SOOMES

Ilona Kolberg Juhatuse liige

Anne-Ly Palosaari Juhatuse liige

Martin Tõnurist Juhatuse liige

Ingrid Pent Sekretär

Argo Põvvat Juhatuse liige

Melanie Puck Kommunikatsioonijuht

Eda Ulp Raamatupidaja 7


TAGASIVAADE AASTALE 2023 Aasta 2023 algas EOVSi koostööpäevaga Anni Lasteaias Helsingis, mis oli jätkuks EOVSi strateegia- ja arenduspäevadele sügisel 2022. Peamiselt arutati uue infoplatvormi ja loodava kodulehe teemadel, aga samuti eesti keel emakeelena õppimise, eesti kultuuri ja sideme hoidmise Eestiga ning koostöö tihendamise üle Soomega. Veebruaris kajastas EOVS Eesti sünniaastapäevaga seotuid üritusi ja lugusid Soomes. Kevadel jagati EOVSi Facebooki kontol artikleid eesti keelest emakeelena Soomes, kajastati teatrikuu sündmusi, osaleti EV saatkonna poolt korraldatud aktiivsete Soome eestlaste koostööpäeval ja peeti ka EV saatkonnas EOVSi aastakoosolek, kus valiti seitsmeliikmeline juhatus. Prioriteediks olid nii EOVSi liikmeskonna tegevuse kajastused kui ka üleilmse eestluse uudiskirja, virtuaalfoorumi, konsulaarmissioonide, tähtsate uudiste ja nõustamiste võimaluste levitamine eelkõige Soomes elavale eestlasele. Mais oli hea võimalus osaleda ka EOVSi infotundides, kus jagati teavet näiteks tuludeklaratsioonide täitmise kohta, aga ka mälu- ja tervise valdkonna kohta koos üleskutsega abistada eestlastest eakaid Soomes. EOVS on Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu vaatlejaliige ja Annela Liivat osales EOVSi esindajana mais 2023 Vilniuses toimunud ÜEKN täiskogul. Ilona Kolberg osales täiskogul virtuaalselt. EOVS juhatuse I poolaasta viimane koosolek oli juunis. Oleme koostööpartneriks ESTO 2025 korraldamisel Eestis. Juulis osalesime koostööpartneri, Eesti Kultuuriseltside Ühenduse, suvekoolis Hiiumaal.

8

EOVS aastakoosolek Eesti suursaatkonnas Helsingis, 25.03.2023..


Augustis kajastasime Eesti taasiseseisvumispäeva üritusi üle Soome. Alates kevadest 2023 hakkas EOVS tegema ettevalmistusi koosloometöötubade ja innovatsioonipäevade edukaks läbiviimiseks Tamperes, Turus ja Helsingis. Turu innovatsioonipäevad 2.-3. septembril olid EOVSi tähtsaimaks ürituseks 2023. aastal. Turus osales kolmkümmend aktiivset inimest üle Soome, kaasatud olid esinejad Ülemaailmsest Eesti Kesknõukogust, Eesti välisministeeriumist, Rootsi Eestlaste Liidust, EV suursaatkonnast Helsingis ja teadusprojekti teadlased. Oli sisukas kava, professionaalsed koolitajad, ettekannetega esinejad, koostöised osalejad ja eesmärgipärane ajakasutus. Oktoobris algas EOVS kodulehe sisukas arendustöö ja meie juhatuse meeskonnaga liitus kommunikatsioonijuht.

EOVS innovatsioonipäevad 02.- 03.09.2023 Turus

Realiseerusid töötubade tagasisidest saadud ettepanekud ja soovitused, ilmusid huvitavate inimeste lood ja ürituste info. EOVS sai suuremat kõlapinda sotsiaalmeedias ja kodulehel. Sügisel lõppes Eesti-Soome teadusprojekt, mis uuris tänapäeva infotehnoloogia kasutamisvõimalusi eestlaste seas ja andis soovitusi edasipidiseks EOVSi teabeplatvormi arendustööks. November oli eelkõige Soome riigi finantseeritavate projektide kirjutamise aeg ja detsembris jagasime lugusid ja infot jõulupidude ja jõuludega seotud esinemiste kohta. EOVSi juhatus ja liikmeskond korraldas detsembris töökohtumise Zoomis, kus arutati teadusuuringu tulemusi ja tugineti teadlaste soovitustele ja ettepanekutele. Aasta lõpp on kiire projektiaruannete kirjutamise ja kokkuvõtete tegemise aeg. EOVS töötab vabatahtlikkuse alusel ja peab tavaliselt kord kuus juhatuse koosolekuid. 9


EOVSi 2023 aasta peamised koostööpartnerid olid: Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, EV välisministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, EV suursaatkond Helsingis, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Eesti Kultuuriseltside Ühendus, DigiLick Oy, Business Helsinki, Helsingi Akadeemiline Klubi, Eestikeelse Hariduse Selts, Soome Eesti - seltside Liit /Suomen Viroyhdistysten liitto (SVYL). EOVS arendab ja tugevdab eestlaste ülesoomelist võrgustikku, hoiab rahvustunnet, säilitab eesti keelt, tutvustab eesti kultuuri ja on tihedalt seotud Eestiga. Soovime tihendada koostööd Soome riigi, Soome Eesti – seltside Liidu (SVYL), Tuglase Seltsi ja teistega. 2023 aasta on täitnud oma eesmärgid. Suur tänu EOVS liikmeskonnale ja juhatusele koosseisus: Ilona Kolberg, Annela Liivat, Katri Lätt, Anne-Ly Palosaari, Argo Põvvat, Martin Tõnurist, Märt Vesinurm. EOVS sekretär on Ingrid Pent, raamatupidaja Eda Ulp, kommunikatsioonijuht Melanie Puck. Koostöiselt edasi!

EOVS innovatsioonipäevad 02.-03.09.2023 Turus, kus kohtus üleilmne eestlus

10 8


EOVS ÜLEMAAILMSE EESTI KESKNÕUKOGU VAATLEJANA EOVSi eesmärgiks on esindada Soome eestlaskonda nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Oleme esindusorganiks Soome ja Eesti valitsustega suhtlemisel ja infovahetusel. Meile on tähtis eesti keele, identiteedi ja kultuuri säilimine ka välismaal elades. EOVS soovib saada Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) liikmesorganisatsiooniks, et aidata kaasa Soomes elavate eestlaste ühenduste esindatusele nii Eestis kui maailmas laiemalt. Suurima väljaspool Eestit asuva kogukonna katusorganisatsioonina soovime kaasa rääkida eestluse säilimise küsimustes kõikjal, kus elab eestlasi. Olemegi vaatlejana osalenud ÜEKNi juhatuse koosolekutel ja täiskogudel alates 2021. aastast. Käesoleva aasta oodatuim sündmus oli ÜEKNi täiskogu maikuus Vilniuses, kus oli kavas otsustada EOVSi vastuvõtmine selle liikmeks. Kohapeal osales täiskogul Annela Liivat ja virtuaalselt Ilona Kolberg. EOVS valmistas ette nõutud dokumendid, kuid erimeelsuste tõttu ÜEKNi kodukorra suhtes otsustas täiskogu Soome keskorganisatsioonile liikmestaatuse andmise edasi lükata 2024. aastale.

I. Kolberg ÜEKN Täiskogul Rootsis 2022.

11 5


Suurimad lahkhelid on seotud liikmesorganisatsioonide esindajate arvu jagunemisega ÜEKNis. EOVS jätkab vaatlejana, kuid on aktiivselt kaasatud ÜEKNi tegevusse. Mai lõpus kohtusid ÜEKNi esindajad Kanadast, Rootsist ja Soomest Eesti Vabariigi valitsuse ministrite ja mitmete Riigikogu esindajatega. Delegatsioon eesotsas Reet Marten Sehriga Kanadast kohtus välisminister Margus Tsahkna, haridus- ja teadusminister Kristina Kallase ja kultuuriminister Heidi Purgaga. Kohtumistel osales ka EOVSi esindaja. Kristina Kallas tutvustas täielikule eestikeelsele õppele üleminekuga seotud probleeme. Kuna paljude väliseesti organisatsioonide südameasjaks on luua tingimusi eesti keele õpetamiseks, oli üheks jutuaineks sobivate õppematerjalide saamine eri vanusegruppidele. Kõne all oli ka ESTO 2025 korraldamine Stockholmis, Narvas ja Tallinnas. Kuna praeguses poliitilises olukorras on Ida-Eesti piirkonnas toimuv ühtlasi julgeolekuküsimus, on loota riigipoolset abi. Kultuuriminister Heidi Purga kinnitas ministeeriumi valmisolekut toetada ÜEKNi taotlusi Eesti kultuuri tutvustamisel ja säilitamisel üleilmselt. Samuti aidatakse kaasa ESTO 2025 korraldamisele. ÜEKNi välispoliitika toimkonna juht Reet Marten Sehr tegi septembris ettepaneku korraldada traditsiooniline julgeolekukonverents 2024. aastal Soomes. EOVS kinnitas oma valmisolekut osaleda korraldamises koostöös Helsingi suursaatkonnaga. Rahvusvahelise konverentsi fookus on Läänemere julgeolekul pärast Soome liitumist NATOga. Konverents "Security and Defence in the Baltic Sea Region" toimub saatkonna ruumides 14. mail. EOVSi korraldustoimkonda kuuluvad Annela Liivat, Ilona Kolberg, Märt Vesinurm, Tuuli-Emily Liivat ja Katri Lätt.

ÜEKN Täiskogul Leedus Vilniuses 2023.

12


EOVS LIIKMED JA ESINDAJAD 2023

AnniLa ry

Annika Madisson

Eesti Kultuuri Selts Mihkel ry Ilona Kolberg, Markku Kämppilä

Eesti Selts Lappeenranta-Imatra ry Katri Lätt-Shahmardan, Ruthi Naukkarinen, Ingrid Kuhanen

ET Teater ry Argo Põvvat, Mait Lepik

Helsingi Helmed ry Mare Rosenberg, Eda Ulp

Kulttuurinen Moninaisuus - Muistikeskus ry MUKES Anne-Ly Palosaari, Siiri Jaakson

Soome Eesti Noored ry Märt Vesinurm, Tuuli-Emily Liivat

Suomi Uutena Kotimaana ry Heidi Alander

Tampere Eesti Klubi ry Annela Liivat, Marelle Paikla

Teater EST ry Martin Tõnurist, Rein Kübarsepp

Varsinais-Suomi Viro-keskus ry Anne-Ly Palosaari, Ülle Priks 13 5


ANNILA LASTEAED “See pliiats on liiga pikk ja väga suur minu jaoks!” Pahandab ANNI, vaadates ANNIKALE etteheitvalt otsa. “Vaata minu sõrmi ja võrdle neid pliiatsiga,” jätkab ANNI omi pehmeid sõrmi ANNIKA poole sirutades, “Niimoodi ei saa kirjutamist selgeks, kui isegi pliiatsit minu jaoks pole.” Nuriseb ANNI edasi. “Tähti ma tunnen, lugeda ma oskan, aga kirjutamine?” Kõrgendab ANNI veelgi oma häält. “Oota, oota kallis ANNI. Tänapäeval on palju võimalusi kirjutamiseks, aga mida sa tahad kirjutada ja kellele?” Uurib ANNIKA ja püüab ANNIT silitamisega rahustada. “Sa veel küsid! Ma tahan raamatut kirjutada! Endast! Ja minu seiklustest!” Näitab ANNI oma nördimust ja lükkab ANNIKA käe eemale. “Terve maailm peab teadma kus asub Eesti lasteaed Soomes ja kes olen mina.” Püüab ANNI oma kätt puusa panna. 2023 aasta oli Anni Lasteaiale veidi rahulikum kui eelnevad aastad. Eks olukord maailmas tegi ka meie tegemistesse pisut vaoshoitust. Suursündmuseks oli oma lasteaia 10-nda sünnipäeva-aasta tähistamine. See-eest 2024 aastat alustame täie hooga. Käivituvad uuesti huviringid, kuhu ootame osalejaid lähedalt ja kaugelt, väiksemaid ja suuremaid, vanuses 0,5 kuni … 100 aastat. Parim suvi algab ikka Anni lastelaagris 7-12 aastastele lastele. Täpsemat infot ja registreerida saab kodulehel.

Lasteaed AnniLa Helsingi ja Espoo Asutatud: 2013 Lisainfo: AnniLa ry veebilehel www.annilary.com 14


EESTI KULTUURI SELTS MIHKEL Eesti Kultuuri Selts Mihkli liikmed olid 2023. aastal tegusad info jagamisel, seltsi esindamisel ja kohalike eestlaste südametesse rõõmu toomisel. Osalesime 16. veebruaril EV105 vastuvõtul Eesti suursaatkonnas Helsingis, 9. märtsil seltside koostöö- ja koolituspäeval ning juulikuus Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis Kassaris Hiiumaal. Õige mihklid olime me aga omade hoidmisel: nii pidasime 30. aprillil lõkke ääres volbriõhtu pidustusi viktoriini, kommete tutvustamise ja kevadluuletustega, lugesime väiksematega lugemispäeval eestikeelseid jutte ja tähistasime kadriõhtut omaenda kadriema viiulimängu saatel. Aasta võttis kokku vahva jõulupidu koos ET Teatriga, kes tõid Mikkelisse etenduse “Jälle need Naksitrallid” ja Jõuluvana! Rõõmurohket aastat 2024. meile kõigile!

Eesti Kultuuri Selts Mihkel Mikkeli Asutatud: 2015 Lisainfo: Eesti Kultuuri Selts Mihkel Facebookis

15


EESTI SELTS LAPPEENRANTA-IMATRA Meie selts on vanim pealesõjaaegne eestlaste selts Soomes ja asutatud 23.1.1993. Kokkuvõte meie 2023 aastast: 12.2. 2023 toimus seltsi aastakoosolek Lappeenrannas. 24.2.2023 Eesti iseseisvuspäeva puhul viisime lilled JR-200 mälestusmärgi juurde Luumäele ja veetsimine koosolemise Lappeenrannas Kristiina Salongis. Kevadel vaatasime Ruthi Naukkarineni kodus Imatras eesti filme. 18.5. 2023 avasime suve hooaja Sarviniemis. 25.-29.7.2023 Eesti Seltsi liikmed osalesid Musta ja Valge Teatrifestivalil Imatras. 2.-3.9.2023 osales Eesti Seltsi Lapeenranta-Imatra esindaja ja EOVS II asejuht Katri Lätt innovatsioonipäevadel Turus. Sügisel vaatasime Ruthi Naukkarineni kodus Imatras eesti filme. 5.11.2023 toimusid traditsioonilised hapukapsatalgud Ruthi kodus Imatras. 2.12.2023 pidasime Eesti jõulupidu Marjolas. Peol esines Soomes tegutsev eestlaste teater - Teater Est. 6.12.2023 viisime Soome iseseisvuspäeva puhul JR200 mälestusmärgi juurde lilli.

Eesti Selts Lappeenranta & Imatra Asutatud: 1993 Lisainfo: Eesti Selts Facebookis

16


ET TEATER Teatri 8. hooaeg tõi publiku ette lavastused „Taevaredel“ ja „Superdetektiivid tegutsevad“. 2023. aasta sügisel alanud 9. hooajal lisandusid teatri mängukavva „Jälle need Naksitrallid“ ja Lydia Koidula 180. sünnipäevale pühendatud „Lydia Koidula. Minu elu.“, mida mängitakse paralleelselt nii eesti kui soome keeles. Etendusi said nautida vaatajad Helsingist, Mikkelist ja Tamperest. Lisaks esinesime ka Eestis, kus Kuhjavere Külateatrite festivalil sai meie lavastus „Taevaredel“ kuuekordselt premeeritud ning meie lavastuse „Superdetektiivid tegutsevad“ tegelased toimetasid ka Tallinnas, Pelgulinna Peol. 9. hooajal on teatril plaanis veel vaatajateni tuua Andrus Kivirähki suurteos. 2024. aastal plaanime oma mängukavas olevate tükkidega külastada erinevaid paiku nii Soomes kui Eestis, kuid võibolla ka kaugemal. Ootame kõiki teatrisse!

ET Teater Helsingi Asutatud: 2015 Lisainfo: ET Teater veebileht

17


HELSINGI HELMED

2023 aasta oli Helsingi Helmed 5. tegevusaasta! Meie naisrahvatantsurühmas tantsib 17 tantsijat. Lühidalt meie tegemistest: Veebruaris esinesime Kontula Palvelukeskuses ja Roihuvuori Palvelotalossa. 25. märtsil toimus TANTSULAAGER, mida viis läbi mentor Virve Kurbel Tallinnast. Aprillis, kevadisel tantsupäeval Helsingis, osales 12 tantsijat Helsingi Helmetest. Eesti taasiseseisvumispäeva auks tantsisime 20.08.23 Seurasaares Helsingis ja 26.08.23 Rahvapeol Tamperes. 7.10.2023 tähistasime HELSINGI HELMED 5a ja segarahvatantsurühma ÜLELAHEDAD 10 a SUURT SÜNNIPÄEVAPIDU! 19.11.23 tantsisime Mardilaadal/Martinmarkkinat. Tantsuaasta lõpetasime ühise laevareisiga Stockholmi. Naisrahvatantsurühma juhendab Marve Nakus.

Helsingi Helmed Helsingi Asutatud: 2018 Lisainfo: +358442941045 Facebook 18


KULTTUURINEN MONINAISUUS MUISTIKESKUS MUKES Kulttuurinen Moninaisuus - Muistikeskus ry MUKES on organisatsioon, mis edendab kultuuritundlikku mälutööd ja erinevate organisatsioonide koostööd, et parandada keele- ja kultuurivähemustesse kuuluvate vanemaealiste inimeste olukorda Soomes. MUKES korraldab koolitusi sotsiaal-, tervishoiu- ja dementsuse ala spetsialistidele kultuuritundliku mälutöö tähtsusest ja vajalikkusest. MUKES on eestvedaja Jututtaja-projektile 2023-2025, mis toetab eri kultuuritaustast pärit vanemaealist inimest pakkudes talle ajaja telefoniseltsi emakeeles! Jututtaja-projekt pakub oma keele- ja kultuurigruppi kuuluvale vanemaealisele turvatunnet ja vähendab üksindust vabatahtliku tegevuse arendamisel.

MUKES Helsingi Asutatud: 2020 Lisainfo: MUKES veebileht Facebook 19


SOOME EESTI NOORED Soome Eesti Noorte võtmesõna on koostöö, mis peegeldus meie 2023. aasta tegevustes. Korraldasime noortele aasta alguses Noortepäeva Eesti Majas, tegelesime aktiivselt valimiste teavitustööga ning aitasime kaaskorraldada üritusi erinevates Soome linnades: nii valmisid koosloomes seminar Helsingis, innovatsioonipäevad Turus ja eestikeelne hariduskonverents ning rahvapidu Tamperes. Olime Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis Kassaris sisulise poole eestvedaja ning usume, et toimime selle kaudu sillana organisatsioonide ja noorte vahel. Kuulume Etniliste Vähemuste Nõukogusse ETNO, mis on sild vähemusrahvuste ja omavalitsuste vahel Soomes. Käisime 23.11. ETNO projekti raames tutvustamas eestlaste arvamusi integreerumise teemadel Helsingis ja pealinnapiirkonnas. Lisaks oleme esindatud Soome-Eesti mõttekojas PAJA.

Aasta 2023 oli eriline, sest rääkisime aktiivselt kaasa kaksmaisete noorte teemadel. On tõsiasi, et räägime täna ja tulevikus kaksmaistest noortest, kes kulgevad Soome-Eesti sillal ja kellel on palju anda ning kellelt ka palju õppida. Noorteteemal oli sarnane hoog viimati aastal 2019 peale ESTO2019 üritust, mille tõttu oli rõõm osaleda 29.5.2023 toimunud vastavasisulise uuringu tutvustamisel Tallinnas, jagada SEN poolseid kokkuvõtteid Tampere ja Turu üritustel ning arutleda sarnasel teemal Helsingi Eesti Akadeemilise Klubiga. Noortes on võim ja oleme alati valmis organisatsioonidega koostööd tegema.

Aastale pani punkti SEN 5. sünnipäev. Kaasavat 2024. aastat meile kõigile!

20

Soome Eesti Noored Tegevus üle Soome Asutatud: 2018 Lisainfo: SEN Facebook ja Instagram


SUOMI UUTENA KOTIMAANA Suomi uutena kotimaana on tegutsenud aastal 2023 vabatahtlikkuse alusel ja meil ei ole hetkel palgatöötajaid. Raskusi tekitasid Covid ajal kadunud liikmed ning viimase aasta tööjõupuudus, mille tõttu Eestist sisserännanud ei leidnud ajaresurssi vabatahtlikuks tööks meie organisatsioonis. Kõige atraktiivsemad üritused 2023 aastal (ka eelnevatel aastatel) olid Porvoo Emäsalos korraldatud suvepäevad tervisliku toidu, spordi ja lõbusa koosolemisega. Tegime ka koostööd Vantaa Eesti organisatsiooniga. Korraldasime nii Eesti kui Soome iseseisvuspäevaga seoses virtuaalse piduliku ürituse Zoomis. Suomi uutena kotimaana ry korraldas 2023 aastal soome keele kursuseid sisserännanutele. Nii sügisel 2022 kui kevadel 2023 korraldati kaks kursust (põhitase 1 ja 2). Kursuste teostamine oli võimalik tänu seltsi abirahadele. Algselt oli plaanis korraldada hübriidkursused, aga osalejad olid rohkem virtuaaltundide poolt. Suomi uutena kotimaana ry liitus Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry-ga 2023.aastal lisaks meie teistele liikmeslepingutele.

Suomi uutena kotimaana Helsingi Asutatud: 2013 Lisainfo: Veebileht

21


TAMPERE EESTI KLUBI Tampere Eesti Klubi on 27 aastane ja keda juhib 4-liikmeline juhatus: Kristiina Lepp, Annela Liivat, Marelle Paikla ja Talis Verevsoo. Tampere Eesti Klubi on Eesti Kultuuriseltside Ühenduse liige alates 2018a ja Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes asutajaliige (2020). Toetame folkrahvatantsurühma Vingerpussid tegevust ja korraldame kogupere üritusi. 2023. aasta suuremad sündmused olid Eesti Vabariigi 105a aktus, näitus ja kontsert, aprillikuine naljapäev koos Teater EST-ga, tradistiooniline kevadpidu maikuus, mis on eesti perede suurüritus ja kus tänatakse tublisid eesti keele õppijaid, peresid ja õpetajaid. Külas oli ET Teater, korraldati ringmänge ja käeliste tegevuste töötubasid. Juunis osales TEK Tampere linna suurüritusel tutvustades koos Soome Eesti Noored ry-ga Eestit. Juulis osales TEK Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis Hiiumaal. Augustis tähistasime Tamperes Eesti taasiseseisvumispäeva Rahvapeoga 2023a. Septembris õpetas kunstnik Heli Press lapsi, noori ja täiskasvanuid joonistama-maalima ja TEK osales ka EOVS innovatsioonipäevadel Turus. Oktoober on Eesti Kuu Tamperes - tähistasime hõimupäeva ja 21.10. korraldas TEK eestikeelse hariduskonverentsi „Eesti keel ja eesti meel“ Tamperes. Novembris toimus liikumismängude ja rahvatantsude õpituba Heli Vija juhendamisel ja detsembris traditsiooniline Tampere Eesti Klubi jõulupidu, kus osales üle seitsmekümne inimese ning esines Mait Maltis poegadega Eestist. TEK on koostööpartneriks EV suursaatkonnale Helsingis ja aitab korraldada konsulaarmissioone Tamperes. Sisukas koostöö on EV välisministeeriumi, Intergatsiooni Sihtasutuse, Eesti Keele Instituudi, Tampere linna, Tampere-Tartu seltsi, Pirkanmaa Tuglase seltsi jpt.

Tampere Eesti Klubi Tampere Asutatud: 1996 Lisainfo: Veebileht ja Facebook 22


TEATER EST Aasta 2023 algas meie teatri jaoks töiselt, kuna mitu etendust nõudis harjutamist. Jätkasime näiteks tööd naljarepertuaariga “Naera terviseks!” ning tõlkelugude sari sai jätku lühinäidendiga “Ars on Longa”. Samal ajal käisid proovid EV sünnipäevaks sündiva laulu ja luulekavaga. Veebruari alguses võtsime proovikavva Peep Pedmansoni poliitilise farsi “Head isu!” 12. veebruaril sai TeaterEST-ist Eesti Harrastusteatrite Liidu täisliige. 25. veebruaril said huvilised meiega koos laulda ja isamaalist luulet nautida Pasila raamatukogus, kontsertetenduses “Isamaa ilu hoieldes”.

Hiljem, suvel, jätkasime Pedmansoni farsi ettevalmistust ja samal ajal saime valmis ka oma esimese sünnipäevakontserdi “Lauluga läbi aasta”, mida said huvilised nautida Sello raamatukogus. Moonika, Martin ja Rein käisid EHL-i suvekoolis, kus nad said Ain Mäeotsalt nippe lavastuse ja näitlemise kohta. Septembris sai lavaküpseks “Head isu!” Peep Pedmansoni poliitiline farss, mis on kirjutatud üle 10 aasta tagasi, aga kõlab täiesti tänapäevaselt. Novembris osales TeaterEST Mardilaadal, mis oli kõigi arvates meeldejääv kogemus. Peale Mardilaata plaanisime jõulu ja talvelaulude kontserte ning esinesime kahe kontserdiga Itäkeskuse ja Iso Omena raamatukogudes.

Märts tõi kaasa “Naera terviseks vol.2” esietenduse. Etendusega “Ars on longa”, sõitsime märtsi lõpus ka Eestisse, Kiili lühinäidendite festivalile. Naljakuud, aprilli, alustasime Tamperes, mängides taas “Naera terviseks” sketse. Aprilli lõpus võtsime osa Elva Monomaania festivalist, selleks puhuks valmistasime ette “6 monoloogi rahast, ausalt”, autor Andrus Kivirähk.

Harry Karro kirjutatud “Jääpurika jõuluseiklus” sai lavaküpseks vahetult enne jõule ja arvukas publik sai Malmin Työväentalos nautida õpetlikku lugu, lavastusele loodud kauneid laule ja lapsi üllatas Jõuluvana, korraliku kommikotiga.

Rein Kübarsepp valiti häälendama menusarja “Estonia”, mis oli tema sõnul mitmetahuline kogemus. Mai lõpul tõime publiku ette “Naera terviseks” järjekordse osa.

Aasta 2023 oli Teater ESTi jaoks pisut nagu ameerika mäed, kuid meie meelest kordaläinud!

Juuni oli meie teatri jaoks kohutav, kuna kaotasime Arvi Normanni, ühe meie pikaaegsetest näitlejatest. Normann oli täisjõus mees, super näitleja ja laulumees. See õnnetus pööras kogu meie suve pea peale ning etendused ja ringreisid jäid ära.

Soovime kõigile tegusat aastavahetust ja näeme teatris!

Helsingi Asutatud: 2022 Lisainfo: Teater EST Facebook 23


TURU EESTI KESKUS 2023 aasta kujunes Turu Eesti keskuses tõeliseks teatri aastaks. Oleme väga tänulikud, et meiega on liitunud tuntud Eesti näitleja Tene Ruubel. 2020 aastal alustas Siim Maateni juhatusel Turu Teater, mis tõi lavale Piret Jaaksi „Öökuninganna“, ja kus peaosatäitjaks oli Tene Ruubel. Turu Eesti keskuses on alustanud tööd Tene Ruubeli nukuteater, mis pakub näitlemisrõõmu ka lastele. 2023 aastal esitasime Turu Keskajapäevadele kirjutataud näidendi „Õnnemägi“ ja sügisel tuli lavale täiskasvanutele mõeldud näidend „Häät ja pulmad“. Jätkuvalt rõõmustavad lapsi „Kolm Põrsakest“ ja „Vigurivänt“. Triinu-Liis Kulli juhatusel tegutsev naiskoor on seadnud eesmärgiks osaleda 2025a üldlaulupeol Tallinnas. Samuti kogunevad lauluringi lauluhuvilised lapsed. Rahvatantsurühm Nopsajalad on Eesti keskuse esindusrühm, kelle kerged tantsujalad on juba aastaid rõõmustanud vaatajaid erinevatel sündmustel ja tähtpäevadel. Võimalik on õppida ja täiendada oma soome keele oskusi Turu TSL (työväenopisto) kaudu. 2020 aastal asutati EOVS, olime üks asutajaliikmetest ja teeme tihedat koostööd ka järgneval 2024 aastal!

24

Turu Eesti Keskus Turku Asutatud: 1994 Lisainfo: Veebileht ja Facebook


EOVS AASTAL 2024 Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes tegevusplaan 2024 on väga sisurikas, eesmärgipärane, mitmekülgne ja koostöine. EOVS on rõõmus, et me liikmeskonda, koostööpartnereid, sõpru seovad ühised väärtused ja soov, et kõigil läheks hästi. Usume, et 2024. aasta pakub meile kõigile koosloomisrõõmu, meie võrgustiku arendamist ja tugevaks muutmist, sest tegelikult on kõik me endi kätes ja hetkes olemises. Loodame leida inspiratsiooni ja kaasta võrgustiku tegemistesse enam aktiivseid eesti kogukondi Soomes. Nii saame koos mõelda, arutada ja arendada EOVSi sihipärasemat koostööd Soome ja Eesti riikidega ning globaalse eestlaskonnaga. Tähtsamateks sündmusteks 2024 on mais korraldatav ÜEKN julgeolekukonverents "Security and Defence in the Baltic Sea Region " EV suursaatkonnas Helsingis ja augustikuu lõpus Mikkelis toimuv EOVS mõttekoda/arvamusfestival. Mikkeli mõttekoja puhul on tegemist iga-aastase roteeruva EOVS liikmeskonna ja koostööpartnerite kokkutulekuga. Jätkub järjepidev teabe jagamine sotsiaalmeedias, Soomes elavate eestlaste heaolu eest seismine, eestikeelse nõustamise-abistamise süsteemne pakkumine, eesti keele emakeelena hoidmisele kaasaitamine Soomes ning koostöö tugevdamine kõikidel tasanditel. EOVS liikmesorganisatsioonid tegutsevad ja seavad sihte enda tööplaanide kohaselt. Võrgustik toetab. Toetume Eesti-Soome 2023. aasta teadusuuringu tulemustele ja ootame aktiivseid eestlasi Soome eri piirkondadest koostööle, sest väga tähtis on teadmine, mida vajatakse? Oleme asjalikud, sõbralikud ja kasvatame “meie-tunnet”. Vaatamata kõige suuremale vähemusrahvuse rühmale Soomes, on meid vähe. Elades Soomes ja panustades Soome riiki, hoiame eesti keelt, kultuuripärandit ja sidet Eestiga. Oleme toeks Eesti-Soome sildade ehitamisel ja väikese Eesti suuremaks tegemisel maailmas. Palju tänu kõigile ja tegusat õnnelikku 2024. aastat!

25


EDASISIDE

"Senini on väga meeldiv olnud see EOVSi lehel ilmunu ja loodan, et teil jätkub jaksu ja ressursse laiendada ja jätkata seda liini."

" Seda kodulehte peaks ka reklaamima. Hea idee toetada Eesti firmasid ja nende tooteid ja teenuseid. Ma arvan, et kui seda ka reklaamida, küll siis eestlased hakkavad ka toetama rohkem."

" Väga tore ja lahe, et leidub ikka nii toredaid inimesi, kes hoiavad kokku ja aitavad eestlasi. Vaatasin ka kodulehte ja super lahe ja ka palju infot seal, kes soovivad." "Olete saanud suure sammu edasi seoses eneseanalüüsi ja kodulehega. Tubli töö!"

26

5


AITÄH 2023 AASTA EEST! Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes juhatus, Annela Liivat, Märt Vesinurm, Katri Lätt-Shahmardan, Ilona Kolberg, Anne-Ly Palosaari, Argo Põvvat, Martin Tõnurist, tänab Eesti Vabariigi suursaatkond Helsingis, Eesti Vabariigi välisministeerium, Eesti Vabariigi kultuuriministeerium, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtasutus, Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, Tartu Ülikool, Eesti Kultuuriseltside Ühendus, Tallinna 32.Keskkool, Rootsi Eestlaste Liit, ESTO 2025, Eestikeelse Hariduse Selts, Üleilmakool, Oman äidinkielen opettajat ry, Digilick Oy, Business Helsinki, Helsingi Akadeemiline Klubi, Tampere Ülikool, Eesti Klubi Poris, Tampere linn, Turu linn, Suomi Viron-yhdistysten liitto ja Grete Ahtola, Heidi Alander, Irina Aljasmäe, Larissa Aksinovitš, Kirsi Bongwirnso, Kaire Cocker , Imbi Hokkolainen, Siiri Jaakson, Sigrid Kaasik-Krogerus, Jaanika Kingumets, Irina Kollo, Kätlin Kõverik, Markku Kämppilä, Rein Kübarsepp, Kristel Laas, Lee Laurimäe, Mait Lepik, Mari-Leen Liivat, Tuuli-Emily Liivat, Valdar Liive, Kadri Linnas, Annika Madisson, Riina Mattila, Marin Mõttus, Maret Männik, Reet Nikkanen, Ingrid Pent, Kelli Piksar, Ülle Priks, Melanie Puck, Marjut Puusta, Peeter Püvi, Kairi Rintanen, Mare Rosenberg, Sven Sakkov, Marika Sulg, Signe Sundja, Tshinar - Kristi Shahmardan, Keiu Telve, Eda Ulp, Maris Vaher, Liina Viies, Heli Vija, Pirjo Virkkunen, Dagmar Õunap, Kirsi Äyräs koostöise 2023. aasta eest! 27


EOVS aastaraamatu artiklid kirjutasid: Ilona Kolberg, EOVSi juhatuse liige ja esindaja Ülemaailmses Eesti Kesknõukogus Annela Liivat, EOVS juhatuse esimees Liikmesorganisatsioonide tutvustuslugude autorid on: Annika Madisson, Ilona Kolberg, Katri Lätt-Shahmardan, Mait Lepik, Marve Nakus, Anne-Ly Palosaari, Tuuli-Emily Liivat, Heidi Alander, Annela Liivat, Rein Kübarsepp, Ülle Priks. EOVS aastaraamatu koostasid Melanie Puck ja Tuuli-Emily Liivat. Fotod pärinevad Toolbox Estoniast ja EOVS arhiivist. Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes 2023


HOIAME ÜHTE! WWW.EOVS.FI INFO@EOVS.FITurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.