Μονοπάτια Εϋβοιας 2006

Page 1


4. Γπακόζπιηα-Ακπόπολη ΢ηύπων ………………………………………………………………………………………………

Αναπτςξιακή Εςβοίαρ - ΕΟΣ Χαλκίδαρ

………………………………………………………………… ζελ. 5. Μονοπάηι Γιπθύορ ΢1 ………………………………………………………………………………………………

Πεπιεσόμενα

……………………………………………………………………… ζελ. 6. Μονοπάηι Γιπθύορ ΢4 ………………………………………………………………………………………………

1. Παπαλία Απσάμποληρ-Φπάγκι Απσάμποληρ ……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ζελ. 2. Μύλοι-Κοπςθή Όσηρ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ζελ. 3. Φαπάγκι Αγίος Γημηηπίος ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ζελ.

……………………………………………………………………… ζελ. 7. Μονοπάηι Γιπθύορ ΢3 ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ζελ. 8. Φαπάγκι ΢ηποπώνων-Χιλιαδού ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ζελ.


9.Καηαθύγιο Γιπθύορ-Φαπάγκι Αγάληρ ………………………………………………………………………………………………

14.Φπαπάγγι Νηλέα (Απάπήρ) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… ζελ.

………………………………………………………………… ζελ.

10. Φαπάγκι Αγάληρ-Ράση Σζεπγών(Γλςθάδαρ)

15.Καηαπάκηερ Γπςμώνα-Ξηπόν Όπορ

……………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ζελ. 11.Όπορ Κανδήλι(Κοπςθή Κούπβελο) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ζελ. 12.Μνημείο-Πςξαπιάρ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ζελ. 13.Βλασιά-Πςξαπιάρ ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ζελ.

……………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ζελ.


Από ηελ Κάξπζην μεθηλνύκε νδηθώο γηα ηνλ νηθηζκό Θύκη. Ο δξόκνο είλαη άζθαιηνο γηα ην κηζό ηεο δηαδξνκήο ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΥΑΜΠΟΛΗ΢ ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΡΥΑΜΠΟΛΗ΢ (ΚΑΡΤ΢ΣΙΑ)

ελώ ν ζπλνιηθόο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη από ηελ πόιε ηεο Καξύζηνπ κέρξη ην Θύκη είλαη 2 ώξεο. Μόιηο πεξάζνπκε ην Θύκη, εθαηόλ πελήληα κέηξα πεξίπνπ κεηά

από ην

ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ νηθηζκνύ, ππάξρεη θαηεθνξηθόο ρσκαηόδξνκνο ζηα δεμηά, πνπ νδεγεί ζηα «Μπαιέϊθα».

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 1 ΒΑΘΜΟ΢ ΓΤ΢ΚΟΛΙΑ΢: 1


αινπκηλίνπ ζηα δέληξα (Κόθθηλν-Λεπθό) θαζώο θαη θόθθηλν ρξώκα ζηηο πέηξεο.

Σα Μπαιέτθα είλαη κηα ζπλνηθία από ηξία-ηέζζεξα ζπίηηα όπνπ εθεί ηειεηώλεη ν δξόκνο. Σν κνλνπάηη γηα ηελ

Σν κνλνπάηη δηαζρίδεη θάζεηα ην ξέκα πνπ πεξλά

Αξράκπνιε μεθίλα από ηελ πίζσ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ

δεμηά από ηνλ νηθηζκό θαη αξρίδεη λα αλεθνξίδεη ζηελ

πξώηνπ ζπηηηνύ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε. Τπάξρνπλ ζήκαηα

απέλαληη όρζε. Μεηά από ιίγν ην παιηό κνλνπάηη δηαθιαδίδεηαη (δηαζηαύξωζε 1). Δκείο αθνινπζνύκε ην


αξηζηεξό θαη όρη απηό πνπ ζπλερίδεη επζεία πξνο ηα

Αξράκπνιεο, ελώ ή δεμηά δηαδξνκή νδεγεί ζην θαξάγγη

επάλσ.

ηεο Αξράκπνιεο.

Μεηά

από

150

κέηξα

ζπλαληάκε

δεύηεξε

δηαζηαύξωζε κνλνπαηηώλ, πεγαίλνπκε δεμηά. Η πνξεία ηνπ κνλνπαηηνύ είλαη παξάιιειε ζηε ξεκαηηά θαη έρνπκε ζέα ηνλ νηθηζκό Μπαιέτθα ζηα αξηζηεξά καο. Μεηά από 500 κέηξα πεξπάηεκα θαη αθνύ πεξάζνπκε έλα κεγάιν πιάηαλν πνπ από ηελ ξίδα ηνπ αλαβιίδεη ιίγν λεξό, θηάλνπκε ζε εληππσζηαθά θάζεηα βξάρηα πνπ ζηελ βάζε ηνπο ππάξρεη πέηξηλν καληξί. Από εδώ θαη πέξα ην κνλνπάηη βγαίλεη από ηελ ξεκαηηά θαη ζπλερίδεη κε ζέα ην Αηγαίν από ηα αξηζηεξά καο θαη κε θάζεηα βξάρηα από ηα δεμηά καο. Από ηα ζεκείν απηό ρξεηαδόκαζηε

πνξεία

πεξίπνπ είθνζη ιεπηώλ κέρξη λα θηάζνπκε ζηελ παξαιία ηεο Αξράκπνιεο ηελ νπνία από έλα ζεκείν θαη κεηά ηελ βιέπνπκε από ςειά. Όηαλ θηάζνπκε ζην εμωθιήζη ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ ην κνλνπάηη δηαθιαδίδεηαη θαη πάιη. Αξηζηεξά

πεγαίλνπκε

ζηελ

καγεπηηθή

παξαιία

ηεο

Η πνξεία γηα ην θαξάγγη δελ είλαη εύθνιε γηαηί ην κνλνπάηη έρεη θιείζεη ζε πνιιά ζεκεία από ηελ βιάζηεζε.


Από ην εμσθιήζη ζπλερίδνπκε γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ θαξαγγηνύ θαη θηάλνπκε ζε βξαρώδε πεξηνρή. ΢ην ζεκείν απηό θαηεβαίλνπκε ζηελ θνίηε ηνπ ρεηκάξξνπ, πεξλάκε

αθνινπζώληαο

ζηελ

απέλαληη

ηα

θόθθηλα

όρζε

νπνύ

ζήκαηα ην

θαη

κνλνπάηη

ζπλερίδνληαο πεξλά κέζα από βαζκίδεο όπνπ παιηά θαιιηεξγνύζαλ ζηηεξά θαη ειηέο. Δκείο ζηακαηάκε ηελ πνξεία καο αθνύ θηάζνπκε ζε παιηό αιώλη κεηά από 1 ώξα πεξίπνπ. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο γηα λα δηαζρίζεη θαλείο όιν ην θαξάγγη ππνινγίδνπκε όηη είλαη 4 κε 5 ώξεο.ΜΤΛΟΙ – ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ-

κέζα από ηελ ξεκαηηά ηνπ νηθηζκνύ έσο ην ζεκείν νπνύ πεγάδεη ην

ΓΡΑΚΟ΢ΠΙΣΟ – ΚΟΡΤΦΗ ΟΥΗ΢

λεξό κέζα από ηνλ βξάρν. ΢ε απηό ην ζεκείν ππάξρεη πιαηεία πιαθόζηξσηε όπνπ κπνξεί θάπνηνο λα γεκίζεη από ηελ βξύζε κε λεξό ην παγνύξη ηνπ . Η πνξεία ζπλερίδεη ζηνλ ηζηκεληέλην δξόκν πνπ πεξλά δεμηά ηεο πιαηείαο θαη αξηζηεξά από ην εμσθιήζη. Μεηά από 10 ιεπηά πεξπάηεκα ν δξόκνο ζηακαηά.

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 4 Βαζκνί Γπζθνιίαο: 1 Από

ηνλ

νηθηζκό

«Μύινη»

μεθηλάκε

ην

πεξπάηεκα

αθνινπζώληαο ηα ζήκαηα (ηζηγθάθηα Λεπθό-Κόθθηλν) θαζώο θαη ην θόθθηλν ρξώκα από ζπξέη πάλσ ζηηο πέηξεο. Η πνξεία αλεθνξίδεη


Σν κνλνπάηη πεξλά (πξνζνρή) από ηελ βάζε ηνπ ππιώλα ηεο ΓΔΗ θαη αλεθνξίδεη αθνινπζώληαο ηα θόθθηλα ζεκάδηα. Σν κνλνπάηη από εδώ θαη πάλσ είλαη μεθάζαξν. Μεηά από πνξεία 45 ιεπηώλ θηάλνπκε ζην αξραίν ιαηνκείν όπνπ δηαθξίλνπκε ηηο εληππσζηαθνύ κεγέζνπο κνλνιηζηθέο θνιώλεο.

Από εθεί ζπλερίδνπκε θαη θηάλνπκε ζε ιηζόζηξσην κνλνπάηη πνπ πεξλά αλάκεζα από ηα βξάρηα. Από ην ζεκείν απηό ε πνξεία γίλεηαη πνην νκαιή θαη ε πεξηνρή έρεη ρακειή ζακλώδε βιάζηεζε. Δκείο εμαθνινπζνύκε λα αθνινπζνύκε ηα θόθθηλα ζεκάδηα ζην κνλνπάηη πνπ κεηά από κηαο ώξαο πνξεία πεξίπνπ καο βγάινπλ ζε αγξνηηθό δξόκν. Αθνινπζνύκε ηελ αλεθνξηθή πνξεία ηνπ δξόκνπ ν


νπνίνο κεηά από 700 κέηξα ζπλαληά έλαλ άιιν δξόκν. Δκείο

Από έλα ζεκείν θαη κεηά ππάξρνπλ, ζην κνλνπάηη, εθηόο από ηα

ζπλερίδνπκε ηελ πνξεία καο ζηνλ θύξην δξόκν (ζηελ δηαζηαύξσζε

θόθθηλα ζεκάδηα θαη ζσξνί από πέηξεο

πεγαίλνπκε αξηζηεξά) θαη αθνύ πεξάζνπκε

δίπια από ηελ

πεδνπόξνπο ζηελ αλάβαζε ηνπο. Σν κνλνπάηη θηάλεη ζηε βάζε

ηζηκεληέληα δεμακελή λεξνύ θαη ην καληξί, ζπλερίδνπκε θαη

κεγάισλ βξάρσλ θαη πεξλά αλάκεζά ηνπο. Πξηλ ηελ θνξπθή θαη πξηλ

θηάλνπκε ζε κηα ζπζηάδα από άγξηεο θαζηαληέο ( ηα δέλδξα είλαη

ηνλ Πξνθήηε Ηιία ην κνλνπάηη δηαζηαπξώλεηαη κε ην κνλνπάηη

ηκήκα ηνπ θαζηαλόινγγνπ). Από εθεί κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ζην

(θαηεθνξηθή δηαδξνκή ζηα αξηζηεξά) πνπ νδεγεί ζην πεηξνθάλαιν

βάζνο ην θαηαθύγην ηεο Όρεο. Αθνινπζώληαο ηνλ δαζηθό δξόκν θαη

όπνπ είλαη ε είζνδνο ηνπ θαξαγγηνύ Γεκνζάξη. (Από ηην είζοδο ηοσ

ηα θόθθηλα ζεκάδηα πεξλάκε αλάκεζα από ηηο αησλόβηεο θαζηαληέο

θαραγγιού, μεηά από περπάηημα 4 ωρών περίποσ, θηάνει κανείς ζηοσς

θαη θηάλνπκε ζην θαηαθύγην. Δθεί ππάξρεη βξύζε όπνπ κπνξνύκε

Καλιανούς. Σηο πεηροκάναλο επίζης καηαλήγει αγροηικός δρόμος ποσ

λα αλεθνδηαζηνύκε κε λεξό. ΢ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θαηαθπγίνπ

οδηγεί ζηην Κάρσζηο.) Δκείο ζπλερίδνπκε ηελ αλεθνξηθή πνξεία ε

ππάξρεη πεξίθξαμε κε πόξηα ηελ νπνία πεξλάκε γηα λα ζπλερίζνπκε

νπνία πεξλά από ηνλ πξνθήηε Ηιία θαη ζπλερίδεη, πίζσ από ην ηεξό

ηελ πνξεία καο γηα θνξπθή. Η θνξπθή από ην θαηαθύγην ηεο Όρεο

ηνπ λανύ, γηα ην κεγάιν Γξαθόζπηην. Σν κεγάιν Γξαθόζπηην ηεο

απέρεη πεξίπνπ κηα ώξα θαη ην κνλνπάηη είλαη αλεθνξηθό.

Όρεο είλαη κηα εληππσζηαθή κεγαιηζηθή θαηαζθεπή απξνζδηνξίζηνπ

πνπ θαζνδεγνύλ ηνπο

ειηθίαο θαη ρξήζεο. Δληππσζηαθό είλαη ην κέγεζνο ησλ βξάρσλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Πάλσ αθξηβώο από ην Γξαθόζπηην βξίζθεηαη ε θνξπθή ηεο Όρεο ζε πςόκεηξν 1.400 κέηξσλ.

ηεο πιαηείαο ππάξρεη δξνκάθη πνπ καο νδεγεί κέζα από ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ θαη αθνύ δηαζρίζνπκε ηνλ θεληξηθό αζθάιηηλν δξόκν,

ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (ΜΟΝΟΠΑΣΙ ΣΗ΢ ΢ΑΡΑ΢)

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢ 2:30 (6,3km.) Βαζκόο δπζθνιίαο 1 Αθήλνπκε ην απηνθίλεην ζηελ πιαηεία ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ απ’ όπνπ θαη μεθηλά ή πνξεία καο. Δπζεία πίζσ από ηνλ πιάηαλν

ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ (αθνινπζνύκε ην θόθθηλα ζήκαηα θαη βέιε.


Αθνύ ζπλερίδνπκε

πεξάζνπκε

ηελ

κηθξή

ηζηκεληέληα

γέθπξα

γηα ιίγν ηελ πνξεία καο ζηνλ ρσκάηηλν αγξνηηθό

δξόκν, ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πνηακνύ θαη κεηά από 100 κέηξα πεξίπνπ κπαίλνπκε δεμηά κέζα ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. ΢πλερίδνπκε ην πεξπάηεκα κέζα ζηελ θνίηε γηα πεξίπνπ 300 κέηξα αθνινπζώληαο ηα ζήκαηα πνπ βξίζθνληαη

πάλσ ζηα

δέληξα (θόθθηλν – άζπξν). ΢ηε ζπλέρεηα ην κνλνπάηη βγαίλεη από ηελ

θνίηε

ζηελ

αξηζηεξή

πιεπξά

ηνπ

πνηακνύ

(πέηξηλα

ζθαινπάηηα) θαη αξρίδεη λα παίξλεη ύςνο. Από ην ζεκείν απηό θαη κεηά ή δηαδξνκή είλαη εθηόο ηεο θνίηεο θαη ζε ύςνο πεξίπνπ 30 -50 κέηξα από ην πνηάκη. Σν κνλνπάηη είλαη εκθαλέζηαην θαη θαιά ζεκαηνδνηεκέλν κε θόθθηλν ρξώκα πάλσ ζηηο πέηξεο ελώ θαηά δηαζηήκαηα ππάξρνπλ κεηαιιηθά ρξσκαηηζηά ζήκαηα ηνπ ΔΟ΢ Υαιθίδαο πάλσ ζηα δέληξα. ΢ην ηέινο ηνπ κνλνπαηηνύ ζπλαληάκε αγξνηηθό δξόκν πνπ θαηαιήγεη ζηελ καγεπηηθή ζάιαζζα ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ή νπνία πξνζθέξεηαη γηα κπάλην κεηά από ηελ 2σξε πνξεία καο. Σν κνλνπάηη έρεη κήθνο 6.300 κέηξα πεξίπνπ.
ιίγν ζηακαηάεη θαη αξρίδεη ρσκαηόδξνκνο (1 ε Γηαζηαύξσζε). Δκείο

ΓΡΑΚΟ΢ΠΙΣΑ ΢ΣΤΡΩΝ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΢ΣΤΡΩΝ

αθνινπζνύκε ηηο ηακπέιεο πξνο Γξαθόζπηην ζηνλ θεληξηθό ρσκάηηλν δξόκν θαη ζηξίβνπκε ζηηο δηαζηαπξώζεηο 2 & 3 δεμηά. Μεηά από δηαδξνκή 3.500 κέηξσλ πεξίπνπ

ν ρσκαηόδξνκνο δηαθιαδίδεηαη

(αξρή-ηέινο

θπθιηθήο πνξείαο). Δπάλσ ζηε δηαζηαύξσζε ππάξρεη αλαξηεκέλν ζε πάζαιν ζεκάδη ηνπ ΔΟ΢ Υαιθίδαο κε ιεπθό πιαίζην θαη θόθθηλν θέληξν. Καιό είλαη λα αθήζνπκε εθεί ην απηνθίλεην κηά θαη ζην ζεκείν απηό ζα επηζηξέςνπκε όηαλ ηειεηώζνπκε ηελ πνξεία καο.

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢ 2:30 Βαζκόο δπζθνιίαο 1 Μπαίλνληαο ζηα ΢ηύξα, κε ην απηνθίλεην, ππάξρεη δηαζηαύξσζε αξηζηεξά «ΠΡΟ΢ ΓΡΑΚΟ΢ΠΙΣΟ». Ο αλεθνξηθόο αζθάιηηλνο δξόκνο ζε


δεύηεξν θαη κεγαιύηεξν ιαηνκείν ζην νπνίν ππάξρνπλ ηεξάζηηνη κνλόιηζνη πνπ

δελ

πξόιαβαλ

λα

ηνπνζεηεζνύλ.

Γηαζρίδνληαο

ην

Λαηνκείν

αθνινπζνύκε ηα θόθθηλα ζεκάδηα ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ θαη κπαίλνπκε ζε δάζνο απνηεινύκελν από αξγέο, θέδξα θαη πεύθα. ΢ε πνιιά ζεκεία ην δάζνο είλαη ππθλό γη’ απηό ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηα λα κελ ράζνπκε ηα ζήκαηα. Η αλεθνξηθή πνξεία κέζα ζην παλέκνξθν δάζνο νδεγεί ζην δηάζειν. ΢ην δηάζειν όηαλ βγνύκε ζπλαληνύκε ην παιηό κνλνπάηη ην νπνίν αθνινπζώληαο ηελ θνξπθνγξακκή δεμηά νδεγεί ζηελ αθξόπνιε ησλ ΢ηύξσλ. Πεξλνύκε ηα εξείπηα ησλ ηνίρσλ θαη κπαίλνπκε κέζα ζην ρώξν ηεο αθξόπνιεο. Δθεί ππάξρνπλ εληππσζηαθνί ζρεκαηηζκνί βξάρσλ αιιά ην θάζηξν είλαη ηειείσο εξεηπσκέλν θαη κόλν ιίγα ππνιείκκαηα ηνίρσλ ππάξρνπλ. Η ζέα όκσο από εθεί είλαη εληππσζηαθή. ΢ην ρώξν ηνπ θάζηξνπ ππάξρεη παιηό εμσθιήζη θαη ινμόο δηαγώληα από ηελ πξόζνςε ηεο εθθιεζίαο ππάξρνπλ ππνιείκκαηα ηνπ παιαηνύ πδξαγσγείνπ. ΢πλερίδνληαο ηελ πνξεία καο θαη αθνινπζώληαο ηα θόθθηλα ζεκάδηα νδεγνύκαζηε ζηελ θύξηα πύιε ηνπ θάζηξνπ. Η πύιε, πνπ απνηειεί θαη έκβιεκα ηνπ Γήκνπ ησλ ΢ηπξώλ, είλαη Αθνινπζνύκε ηνλ αξηζηεξό δξόκν ν νπνίνο ζε 500 κέηξα πεξίπνπ

έλα εληππσζηαθό κεγαιηζηθό θαηαζθεύαζκα θηηαγκέλν κε θπθιώπεηεο

ζηακαηάεη. Από εθεί αξρίδνπλ ηα θόθθηλα ζεκάδηα ζε αλεθνξηθό κνλνπάηη

πέηξεο ελώ αξηζηεξά θαη δεμηά ηεο εηζόδνπ δηαθξίλνληαη αθόκε ιίγα

πνπ νδεγνύλ ζηα ηξία δξαθόζπηηα κεηά από πνξεία 300 κέηξσλ πεξίπνπ.

απνκεηλάξηα ηνπ θπθιώπεηνπ ηνίρνπο πνιύ παιαηόηεξνπ ηνπ βπδαληηλό

Σα ηξία θηίζκαηα είλαη εληππσζηαθά θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε δηάηαμε

θάζηξνπ.

Π. Πίζσ από ην ζηξνγγπιό δξαθόζπηην ην κνλνπάηη ζπλερίδεη αλεθνξηθά θαη κε δεμηά θαηεύζπλζε. Μεηά από ιίγα κέηξα θηάλεη ζε αξραίν ιαηνκείν. Από εθεί ζπλερίδεη θαη αθνύ βγνύκε ζε μέθσην ζπλαληνύκε ην


Βγαίλνληαο από ηελ πύιε ην κνλνπάηη ζπλερίδεη θαηεθνξηθό , θαιά ζεκαηνδνηεκέλν, θαη πεξλά κέζα από αξραία ιαηνκεία πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ζηα νπνία κπνξείο λα δηαθξίλεηο αξραίεο θνιώλεο θαη κνλόιηζνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνηέ. Σν θαηεθνξηθό κνλνπάηη βγάδεη ζε ρσκαηόδξνκν ν νπνίνο θαηαιήγεη ηε δηαζηαύξσζε πνπ αθήζακε ην απηνθίλεην.


ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ: ΢1 – ΢2 – ΢3

ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ: ΢1 ΢ΣΔΝΗ – ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 2:30 Βαζκόο Γπζθνιίαο 1 Η θιαζζηθή δηαδξνκή από ηε ΢ηελή έσο ην θαηαθύγην « Μηράιεο

Νηθνιάνπ»

ηνπ

Διιεληθνύ

Οξεηβαηηθνύ

΢πιιόγνπ


Υαιθίδαο. Ξεθηλάεη από πςόκεηξν 450 κέηξσλ από ην γήπεδν ηεο

Πεγαίλνπκε αξηζηεξά θαη πάλσ αθνινπζώληαο ηα ζήκαηα

΢ηελήο θαη θζάλεη ζηα 1120 κέηξα ζην θαηαθύγην «Μηράιεο

ηνπ ΔΟ΢ Υαιθίδαο θαη

ζε ιηγόηεξν από 50 ιεπηά πνξείαο

Νηθνιάνπ».

ζπλαληάκε ηελ πεγή «΢πθάκηλν», ε νπνία αλαβιύδεη ζηε ξίδα ελόο κηθξνύ βξάρνπ.

Σν πξώην ηκήκα ηνπ κνλνπαηηνύ πεξλάεη από πεπθνδάζνο

΢ην δεύηεξν κηζό ηεο δηαδξνκήο, ην κνλνπάηη δηαζρίδεη

(καδί κε ζθίλα, θνπκαξηέο, ξείθηα, πνπξλάξηα θαη πνηθίιε άιιε

θάζεηα έλα ρσκαηόδξνκν (ππάξρεη ζε όιε ηελ δηαδξνκή θαιή

βιάζηεζε) θαη ζε ιίγα ιεπηά βγαίλεη ζε ρσκαηόδξνκν.

ζήκαλζε) θαη αθνύ πεξάζνπκε

γηα ιίγν από βξαρώδε πεξηνρή

θζάλνπκε ζηνλ παιηό ρσκαηόδξνκν ( ΥΩΜΑΣΟΓΡΟΜΟ΢ 3) πνπ


απνηεινύζε παιηόηεξα ηνλ κνλαδηθό νδηθό άμνλα πνπ έλσλε ηε ΢ηελή κε ηα ρσξηά πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ. Από ηε ζέζε απηή, ε ζέα βόξεηα πξνο ηνλ κεγαιόπξεπν όγθν ηεο Γίξθεο θαη λόηηα πξνο

ΜΟΝΟΠΑΣΙ: ΢2

ην αιπηθό Ξεξνβνύλη είλαη ζαπκάζηα. ΢πλερίδνπκε αξηζηεξά ζηνλ

΢ΣΔΝΗ – ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ

ρσκαηόδξνκν γηα 900 κέηξα (πξνζνρή ηα ζεκάδηα) θαη κπαίλνπκε

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 2:30

(ΔΙ΢ΟΓΟ΢ ΔΛΑΣΙΑ) ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο πνπ

Βαζκόο Γπζθνιίαο 1

βξίζθεηαη ζε ππθλό ειαηόδαζνο, γλσζηό ζαλ «Διαηηάο». Σν κνλνπάηη κεηά από πνξεία πεξίπνπ κηζήο ώξαο θαηαιήγεη ζην Καηαθύγην.

Πξόθεηηαη γηα ηε δηαδξνκή πνπ δηαζρίδεη ην αηζζεηηθό δάζνο ηεο ΢ηελήο. Αξρίδνπκε ηελ δηαδξνκή καο από ην γήπεδν ηεο ΢ηελήο. Πεξπαηάκε γηα 200 πεξίπνπ κέηξα ζηελ άζθαιην θαη κπαίλνπκε δεμηά ζε κνλνπάηη (ππάξρεη ηακπέια ηνπ ΔΟ΢ Υαιθίδαο). Μεηά από 50 κέηξα ζπλαληάκε ην ζεκείν όπνπ δηαζηαπξώλνληαη ηα δύν κνλνπάηηα ΢2 θαη ΢3. Αθνινπζνύκε ηελ αξηζηεξή πνξεία, πεξλάκε έλα ξπάθη (πνπ έρεη πάληα λεξό) θαη ζε ιίγν

θζάλνπκε ζε έλα

ραξαθηεξηζηηθό ζηελό πέξαζκα. Γεμηά ηνπ κηα εληππσζηαθή αησλόβηα θαζηαληά, πξαγκαηηθό κλεκείν ηεο θύζεο. Η πνξεία ζπλερίδεηαη πάλσ ζην παιηό κνλνπάηη ΢ηελήο – ΢ηξνπώλσλ, ΢πλερίδνληαο, κπνξεί θαλείο λα θζάζεη κέζσ ρσκαηόδξνκνπ

εληζρπκέλν κε μεξνιηζηά πνπ πξνζθέξεη όκνξθε ζέα πξνο ην κηθηό

ζηε βάζε ηνπ θώλνπ ηεο Γίξθεο («Λεηξή»). Από εδώ αξρίδεη

δάζνο ηεο ΢ηελήο, ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο από θαζηαληέο θαη

ζεκαηνδνηεκέλε δηαδξνκή, ζε γπκλό ηνπίν πνπ νδεγεί ζε 2 ώξεο

έιαηα, κε αξθεηά πεύθα (ζηα ρακειόηεξα πςόκεηξα) θαη πιαηάληα

πεξίπνπ ζηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ (1743 κέηξα).

ζηηο ξεκαηηέο. Η δηαδξνκή ζπλερίδεη κέζα ζην θαζηαλόδαζνο (ε


ζήκαλζε είλαη θαιή), ηέκλεη δύν δαζηθνύο δξόκνπο θαη κεηά πεξίπνπ 1,5 ώξα πνξεία θζάλεη ζηελ αζθαιηνζηξσκέλε θεληξηθή νδό

΢ηελήο- ΢ηξνπώλσλ. Σελ δηαζρίδνπκε, ζπλερίδνπκε ζην

ΜΟΝΟΠΑΣΙ ΢3

κνλνπάηη θαη ζε ιίγν θζάλνπκε ζηε « Ράρε ΢πθά» ή «Μεζνξάρε» όπνπ ζπλαληάκε ρσκαηόδξνκν.

΢ΣΔΝΗ – ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ - ΞΗΡΟΒΟΤΝΙ ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 3 Βαζκόο Γπζθνιίαο 1 Η δηαδξνκή μεθηλάεη 200 κέηξα πάλσ από ην γήπεδν ηεο ΢ηελήο, ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ δξόκνπ ΢ηελήο – ΢ηξνπώλσλ. Μεηά από 50 κέηξα ζπλαληάηε ην ζεκείν όπνπ δηαζηαπξώλνληαη ηα δύν κνλνπάηηα ΢2 θαη ΢3 (ππάξρνπλ πηλαθίδεο ηνπ Οξεηβαηηθνύ ΢πιιόγνπ Υαιθίδαο) θαη αθνινπζείηε ηελ δεμηά πνξεία (κνλνπάηη ΢3). Πεξλάηε ην κηθξό ξπάθη θαη αλεβαίλεηε κέρξη λα ζπλαληήζεηε έλα δαζηθό δξόκν. Αθνινπζείηε πξνο ηα αξηζηεξά ηνλ δξόκν θαη κεηά από 45 πεξίπνπ

Γεμηά ν δξόκνο βγάδεη ζηνλ θεληξηθό δξόκν ΢ηελήο-

ιεπηά, αθήλεηε ην δξόκν (ΥΩΜΑΣΟΓΡΟΜΟ΢ 2) θαη κπαίλεηε, κε

΢ηξνπώλσλ , ζην κνλνπάηη ΢3 θαη ην μεξνβνύλη, ελώ αξηζηεξά ζην

νδεγνύο ηα ζήκαηα ηνπ Δ.Ο.΢ Υαιθίδαο, ζηε ξεκαηηά. Σν κνλνπάηη,

Καηαθύγην, πνπ απέρεη ιηγόηεξν από 20 ιεπηά, ( δηαδξνκή

πνπ αθνινπζεί ηελ παιηά δηαδξνκή ΢ηελήο – Μεηνρηνύ, πεξλάεη από

«Φηινθιήο Γξάθνο»). ΢ην μεθίλεκα ηεο πνξείαο πξνο ην θαηαθύγην

παλέκνξθε ξεκαηηά θαηάθπηε από πιαηάληα θαη έιαηα. Αθνινπζείηε

απνιακβάλνπκε παλνξακηθή ζέα, δπηηθά πξνο ηελ ξεκαηηά ηεο

ηελ ξεκαηηά, δηαζρίδεηε έλαλ ρσκαηόδξνκν θαη

΢ηελήο θαη ηνλ Βόξεην Δπβντθό θαη αλαηνιηθά πξνο ην Αηγαίν θαη

1:15 ιεπηά θζάλεηε ζηελ πεγή «Καιόβξπζε». Ίζσο ε πεγή λα είλαη

ηελ ΢θύξν.

δπζδηάθξηηε (εθεί θαηαιήγεη κηθξόο ρσκαηόδξνκνο). Από ηελ πεγή πεγαίλεηε

δεμηά

(πξνζνρή

ζηα

ζεκάδηα),

ζε ιηγόηεξν από

δηαζρίδεηε

έλαλ


ρσκαηόδξνκν, αθήλεηε ηε ξεκαηηά θαη αλεβαίλεηε ζε κηα ξάρε πνπ αληηθξίδεη ηηο απόηνκεο πιαγηέο ηνπ Ξεξνβνπλίνπ. Δθεί ζπλαληάηε αθόκε έλαλ ρσκαηόδξνκν ζηνλ νπνίν κπαίλεηε αξηζηεξά. Μεηά από 15

πεξίπνπ

ιεπηά

βξίζθεζηε

ζε

δηαζηαύξσζε

κνλνπαηηώλ

(δηαζηαύξσζε κε ηελ δηαδξνκή «Γηάλλεο Καθάηζνο») .

Σν κνλνπάηη αξηζηεξά νδεγεί πξνο ηελ θεληξηθή νδό ΢ηελήο΢ηξνπώλσλ, ηελ «Ράρε ΢πθά» θαη ην Καηαθύγην ελώ ην κνλνπάηη δεμηά νδεγεί πξνο ην Ξεξνβνύλη. Αθνινπζείηε ηελ αξηζηεξή δηαδξνκή θαη κεηά από 15 ιεπηά πεξίπνπ βγαίλεηε ζε ρσκαηόδξνκν (ΥΩΜΑΣΟΓΡΟΜΟ΢ 6). ΢πλερίδεηε δεμηά ζηνλ δξόκν θαη ζε 20 ιεπηά θαηαιήγεηε ζηελ θεληξηθή νδό ΢ηελήο-΢ηξνπώλσλ.
ΦΑΡΑΓΓΙ ΢ΣΡΟΠΩΝΩΝ – ΥΙΛΙΑΓΟΤ


ζπλερώο ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ κηαο θαη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν κνλνπάηη.

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢ : 4:00, ρηιηόκεηξα 8 ΒΑΘΜΟ΢ ΓΤ΢ΚΟΛΙΑ΢: 1

Από ηελ πιαηεία ΢ηξνπώλσλ παίξλνπκε ηνλ δξόκν αξηζηεξά

από

ηελ

εθθιεζία.

Πίζσ

από

ηελ

εθθιεζία

αθνινπζνύκε ηνλ αξηζηεξό δξόκν ν νπνίνο είλαη θαηεθνξηθόο θαη κε θαηεύζπλζε Β.Α δηαζρίδνπκε ην ρσξίν γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ έσο όηνπ θηάλνπκε ζε κηα κηθξή ηζηκεληέληα γέθπξα. Πεξλνύκε ηελ γέθπξα θαη 100 κέηξα κεηά κπαίλνπκε ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. Από ην ζεκείν απηό θαη κεηά αθνινπζνύκε


βγαίλνπκε από ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ θαη αθνύ πεξάζνπκε ηελ ηζηκεληέληα λέα γέθπξα αθνινπζνύκε ηνλ αγξνηηθό δξόκν (δεμηά θνίηε ηνπ πνηακνύ) ν νπνίνο κεηά από πνξεία 3 πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ νδεγεί

ζηελ παξαιία ηεο

Υηιηαδνύο.

Δθεί

κπνξνύκε λα θάλνπκε ην κπάλην καο. Γηα λα απνθύγνπκε ηελ ζπλερή πνξεία ζηνλ αγξνηηθό ρσκάηηλν δξόκν, κπνξνύκε, όηαλ ζπλαληήζνπκε ηελ δηαζηαύξσζε πνπ νδεγεί πξνο Κνπηξνύια – Μεηόρη λα αθήζνπκε ηνλ δξόκν θαη λα μαλακπνύκε ζην πνηάκη.

΢ηελ

έμνδν

ηνπ

πνηακνύ

ζα

ζπλαληήζνπκε

θαηαζθελώζεηο παξαζεξηζηώλ. Η πνξεία από εδώ θαη πέξα είλαη νκαιή θαη γίλεηαη θάησ από ηελ ζθηά αησλόβησλ πιαηάλσλ. Μεηά από 1/2 ηεο ώξαο πνξεία ζα βγνύκε ζηελ παξαιία.

Σν πνηάκη ζα ρξεηαζηεί λα ην πεξλάκε ζπλερώο από ηελ κηα όρζε ηνπ ζηελ άιιε ςάρλνληαο γηα βαηά ζεκεία. Μεηά από πνξεία 2 ½ πεξίπνπ σξώλ ζα ζπλαληήζνπκε ζηελ αξηζηεξή όρζε ηνπ πνηακνύ, θηήκαηα κε θεπεπηηθά. ΢ην ζεκείν εθείλν

ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΓΙΡΦΤ΢ – ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΑΛΗ΢


αλεθνξηθή ελώ πξνζπαζνύκε λα κελ ράζνπκε ηα θόθθηλα ζεκάδηα πάλσ ζηα βξάρηα.

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 5:30 ΒΑΘΜΟ΢ ΓΤ΢ΚΟΛΙΑ΢: 2 + ΥΙΛΙΟΜΔΣΡΑ 10 Από ην θαηαθύγην ηνπ Δ.Ο.΢. Υαιθίδαο ζηε Γίξθπ μεθηλάκε ηελ δηαδξνκή καο αθνινπζώληαο ηνλ δαζηθό δξόκν κε θαηεύζπλζε Β.Γ. Φηάλνπκε ζηνλ απρέλα ζηε ζέζε «Λεηξή» όπνπ εθεί ην κνλνπάηη δηαθιαδίδεηαη. Δάλ ζπλερίζνπκε επζεία ηελ πνξεία καο, αλεβαίλνπκε ζηελ θνξπθή ηεο Γίξθπο (ζε 2 ώξεο αθνινπζώληαο ηα θίηξηλα ζεκάδηα). Δκείο όκσο αθνινπζνύκε ηελ αξηζηεξή πνξεία κε θαηεύζπλζε Νόηηα πνπ είλαη ζεκαηνδνηεκέλε κε θόθθηλα ζεκάδηα. Μεηά από ιίγα κέηξα ζπλαληάκε πεγή όπνπ κπνξνύκε λα πξνκεζεπηνύκε θξύν λεξό. Η πνξεία ζπλερίδεη ρσξίο λα ράλνπκε ύςνο θαη κεηά από 30-40 ιεπηά ζπλαληνύκε δεύηεξε πεγή ζε πςόκεηξν 1048 κέηξα Από ηελ πεγή θαη κεηά ε πνξεία καο γίλεηαη

Μεηά από πνξεία ιηγόηεξν ηεο κηαο ώξαο θηάλνπκε ζε δηάζειν απ’ όπνπ έρνπκε νπηηθή επαθή κε ην θαξάγγη ηεο Αγάιεο. Η πνξεία καο από ην ζεκείν απηό θαη κεηά είλαη ζπλερώο θαηεθνξηθή. ΢ην μεθίλεκα ηεο θαηεθνξηθήο καο πνξείαο ζπλαληνύκε έλα παλέκνξθν θεδξόδαζνο ην νπνίν πεξλάκε από δεμηά. ΢ην θνκκάηη απηό ηεο δηαδξνκήο θαη ιίγα κέηξα δεμηά από ην κνλνπάηη ππάξρεη έλα κηθξό βάξαζξν (είλαη ζεκαδεκέλν ζην ράξηε). ΢ην ζεκείν απηό ρξεηάδεηαη ιίγε πξνζνρή.


Μεηά ην θεδξόδαζνο ή δηαδξνκή γίλεηαη πνην απόηνκε θαη ρσξίο θαζόινπ δέληξα ώζπνπ ζπλαληνύκε ηνλ δαζηθό δξόκν (ρωκαηόδξνκνο 1). Μπαίλνπκε δεμηά θαη πεξπαηάκε γηα πεξίπνπ 1.000 κέηξα. ΢ην ζεκείν απηό αθήλνπκε ηνλ δξόκν θαη κπαίλνπκε αξηζηεξά πάιη ζε κνλνπάηη (γηδόζηξαηα) πξνζέρνληαο λα κελ ράζνπκε ηα θόθθηλα ζεκάδηα. Σν κνλνπάηη ζ’ απηό ην ζεκείν πεξλά κέζα από έιαηα θαη κεηά από πνξεία 200 κέηξσλ πεξίπνπ γίλεηαη θαηεθνξηθό, απόηνκν θαη δπζδηάθξηην. Δκείο θαηεβαίλνπκε επζεία θάησ ηελ πιαγηά θαη εάλ πξνζέμνπκε θαιά ζηελ απέλαληη πιαγηά ζα δνύκε βέινο (θίηξηλν – καύξν), θαξθσκέλν πάλσ ζε κνλαρηθό έιαην, πνπ καο δείρλεη ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε. Αλεβαίλνληαο ζηελ πιαγηά πνπ βξίζθεηαη ην έιαην κε ην βέινο θαη ζπλερίδνληαο γηα 50 κέηξα ζα βγνύκε θαη πάιη ζηνλ δαζηθό δξόκν (ρωκαηόδξνκνο 2). Αθνινπζνύκε ηνλ δξόκν (δεμηά θαηεύζπλζε) πξνζέρνληαο πάιη ηα ζεκάδηα θαη ηα βέιε. Αθνύ πεξπαηήζνπκε γηα πεξίπνπ 400 κέηξα θηάλνπκε ζε δηάζειν όπνπ ππάξρεη ηξηπιή δηαζηαύξσζε. Δκείο αθνινπζνύκε ηελ κεζαία, θαηεθνξηθή δηαδξνκή θαη κεηά από 250 κέηξα πεξίπνπ θηάλνπκε ζηελ πεγή «ΚΡΑΣΙΑ» ζε

πςόκεηξν 746 κέηξα. Δθεί κπνξνύκε λα μεθνπξαζηνύκε θαη λα πηνύκε θξύν λεξό. ΢ην ζεκείν απηό ην κνλνπάηη δηαθιαδίδεηαη θαη πάιη. Δάλ αθνινπζήζνπκε ηελ δεμηά, αλεθνξηθή πνξεία βγαίλνπκε ζην δηάζειν πνπ νδεγεί ζηελ Γιπθάδα (Σζέξγεο). Δκείο αθνινπζνύκε ηελ αξηζηεξή, θαηεθνξηθή πνξεία πνπ νδεγεί ζην θαξάγγη ηεο Αγάιεο. Από ηελ πεγή «Κξάηηα» θαη κεηά ην κνλνπάηη είλαη εκθαλέζηαην θαη είλαη αδύλαην λα ραζεί θάπνηνο. Η βιάζηεζε ζηγά – ζηγά αιιάδεη, ηα έιαηα αθήλνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηα πεύθα, ζηα πιαηάληα θαη ζηηο αξγέο. Από έλα ζεκείν θαη κεηά ην κνλνπάηη θηάλεη δίπια ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ όπνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, από ηνλ Γήκν ΢ηελήο, μύιηλα γεθπξάθηα ζηα ζεκεία όπνπ ην κνλνπάηη δηαζρίδεη θάζεηα ην ξέκα. Δπίζεο ζηελ πνξεία καο, δίπια ζην πνηακάθη, ζπλαληάκε πέηξηλε θξήλε θαη μύιηλνπο πάγθνπο όπνπ κπνξνύκε λα μεδηςάζνπκε θαη λα μεθνπξαζηνύκε. Κνληά ηελ έμνδν ηνπ θαξαγγηνύ ππάξρνπλ εληππσζηαθά βξάρηα ζηα νπνία ν ΔΟ΢ Υαιθίδαο έρεη αλνίμεη αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο. ΢ηελ έμνδν ηνπ θαξαγγηνύ ζπλαληνύκε ηελ δεμακελή ύδξεπζεο ηεο θνηλόηεηαο Αγ. Αζαλαζίνπ θαη αγξνηηθό δξόκν ν νπνίνο καο νδεγεί ζην γήπεδν ηεο Κνηλόηεηαο.
ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΓΑΛΗ΢ – ΡΑΥΗ Σ΢ΔΡΓΩΝ (ΓΛΤΦΑΓΑ΢)

ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢ 4. Βαζκόο δπζθνιίαο 1 Υηιηόκεηξα 6

΢ηελ είζνδν ππάξρεη, αξηζηεξά, αληιηνζηάζην πνπ ηξνθνδνηεί κε λεξό ηνλ Αγ. Αζαλάζην ελώ από ην ζεκείν απηό μεθηλά ην ιηζόζηξσην

Η είζνδνο ηνπ θαξαγγηνύ ηεο Αγάιεο βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνύ Αγ. Αζαλάζηνο Γηξθύσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γήπεδν ηνπ νηθηζκνύ. Η δηαδξνκή είλαη αλεθνξηθή θαη θαιά ζεκαην δνηεκέλε κε ζήκαηα ζηα δέληξα θαη πηλαθίδεο. Αθνύ παξθάξνπκε ην απηνθίλεηό καο ζην γήπεδν, αθνινπζνύκε ηνλ ρσκάηηλν δξόκν πνπ θαηεθνξίδεη γηα ηελ είζνδν ηνπ θαξαγγηνύ.

κνλνπάηη θαη εθεί ζπλαληάκε ην πξώην μύιηλν γεθπξάθη. ΢πλνιηθά ζην θαξάγγη ππάξρνπλ 7 μύιηλα γεθπξάθηα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δηέιεπζε από ηε κηα όρζε ηνπ ξέκαηνο ζηελ άιιε, όηαλ απηό έρεη λεξό. ΢ε κίζε ώξα πεξπάηεκα από ηελ είζνδν ην θαξάγγη ζηελεύεη κε ηα παλύςεια βξάρηα αξηζηεξά θαη δεμηά λα είλαη πνιύ εληππσζηαθά.


ζπλερίδνπκε ηελ πνξεία καο ζην αξηζηεξό ξέκα ελώ ε δηαδξνκή αξρίδεη ηώξα λα γίλεηαη πνην αλεθνξηθή. ΢ε κηα ώξα πεξίπνπ πεξπάηεκα από ηελ είζνδν ηνπ θαξαγγηνύ ζπλαληάκε ηελ πξώηε πέηξηλε Βξύζε θαζώο θαη μύιηλν ηξαπέδη όπνπ κπνξεί θάπνηνο λα μεθνπξαζηεί θάησ από παλύςεια πιαηάληα. ΢ηε ζπλέρεηα ην κνλνπάηη, πνπ βξίζθεηαη πάληα ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ ξέκαηνο, αξρίδεη λα αλεβαίλεη ςειόηεξα από ηελ θνίηε θα η ζηγά – ζηγά λα απνκαθξύλεηαη από απηή. Σν κνλνπάηη ηώξα κπαίλεη κέζα ζε δάζνο ειάηεο θαη θαηά δηαζηήκαηα ππάξρνπλ μύιηλα ή πέηξηλα ζθαινπάηηα πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάβαζε ησλ επηζθεπηώλ. ΢ε 2:30 ώξεο από ηελ αξρή ηεο πνξείαο καο, θηάλνπκε ζηελ πεγή «Κξάηηα». Σν ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ε πεγή, θάησ από ηε ζθηά αησλόβησλ πιαηάλσλ θαη ειάησλ, είλαη καγεπηηθό,. ΢ην ζεκείν απηό ην κνλνπάηη ρσξίδεηε ζηα δύν. α) Σν έλα θαηεπζύλεηαη αλαηνιηθά θαη ζπλαληά δαζηθό δξόκν (πεγαίλνπκε δεμηά έρνληαο ηελ πεγή ζηελ πιάηε) . Μεηά από πνξεία 4 σξώλ θαηαιήγεη ζην θαηαθύγην ηεο Γίξθπο. β) Σν άιιν κνλνπάηη πνπ εκείο ζα αθνινπζήζνπκε, μεθηλά πίζσ από κηα πέηξηλε θαηαζθεπή θαη έρεη θαηεύζπλζε βόξεηα – βνξεηνδπηηθή (πεγαίλνπκε αξηζηεξά έρνληαο ηελ πεγή ζηελ πιάηε). Αξρηθά ε δηαδξνκή είλαη αξθεηά αλεθνξηθή γηα πεξίπνπ κηζή ώξα αιιά κεηά γίλεηαη επθνιόηεξε (ππάξρνπλ κεηαιιηθά ζήκαηα ζηα δεύηεξα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν ΔΟ΢ Υαιθίδαο).

΢ην ζεκείν απηό, όπνπ ηα βξάρηα είλαη ζπκπαγή, ν Οξεηβαηηθόο ΢ύιινγνο Υαιθίδαο έρεη αλνίμεη αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο 7 νπ βαζκνύ. Λίγν πνην πάλσ ππάξρεη γεθπξάθη ζην ζεκείν όπνπ ελώλνληαη ηα λεξά ηνπ ξέκαηνο Βντδνθιέθηξα κε ην θπξίσο ξέκα ηνπ θαξαγγηνύ. Δκείο


΢ηελ πνξεία ην κνλνπάηη ζπλαληά ηνλ δαζηθό δξόκν ζην νπνίν ππάξρεη πέηξηλν πεδνύιη απ’ όπνπ θάπνηνο έρεη ζαπκάζηα θάκπν.

Αθνινπζνύκε

ηνλ

δξόκν

κόλν

γηα

50

κέηξα

ζέα ζηνλ έσο

όηνπ

ζπλαληήζνπκε θαη πάιη ην κνλνπάηη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ (θαζνδηθή πνξεία). Σν κνλνπάηη ζην θνκκάηη απηό ηνπ δξόκνπ είλαη πιαθόζηξσην. Δδώ ζα πξέπεη λα δώζνπκε κεγάιε πξνζνρή γηα λα κελ ραζνύκε. Θα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα ζήκαηα ηνπ ΔΟ΢ Υαιθίδαο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα δέληξα θαη ηα νπνία καο νδεγνύλ ζε μύιηλν γεθπξάθη θαη ζε πέηξηλεο πεδνύιεο (παξαηεξεηήξην) απ’ όπνπ έρνπκε πάιη πνιύ σξαία ζέα ζηα γύξσ βνπλά. ΢ηε ζπλέρεηα ε δηαδξνκή είλαη μεθάζαξε. ΢ε πνιιά ζεκεία ην κνλνπάηη είλαη πιαθόζηξσην. Από ην μύιηλν γεθπξάθη ή έμνδνο απέρεη πεξίπνπ 40 ιεπηά. ΢ηελ έμνδν ππάξρεη μύιηλν θπιάθην ππνδνρήο. Δθεί θαηαιήγεη αζθάιηηλνο δξόκνο απ’ όπνπ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ιεσθνξείν.


μεθηλά ε παλέκνξθε αιιά άγλσζηε ζην πνιύ θόζκν δηαδξνκή, ε

ΟΡΟ΢ ΚΑΝΓΗΛΙ (ΜΑΚΙ΢ΣΟ΢) (Άγηνο) - Μαληξί - Ππξγάθη – Ρνππαθηά – Κνύξβειν

δηάζρηζε ηνπ όξνπο Καλδήιη. (Η δηαδξνκή απηή ησλ 7 ρηι., θαιύηεξα λα γίλεη κε απηνθίλεην, o δξόκνο είλαη βαηόο). Αξηζηεξά από ην καληξί ηνπ Βαβνπιηώηε (700 κ.) βξίζθνπκε ζεκαηνδνηεκέλν νξαηό κνλνπάηη, ην αθνινπζνύκε θαη κεηά από 1520 ιεπηά ζε πςόκεηξν (800κ.) ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζην δξόκν. Μεηά από 100-150 κ. κπαίλνπκε πάιη ζε κνλνπάηη πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά καο.

Ώξεο πνξείαο: 7:30 (κε επηζηξνθή) Βαζκόο δπζθνιίαο: 2

΢ηε ζέζε

«Άγηνο» (665 κ.) ζηξίβνπκε αξηζηεξά ζην

ρσκαηόδξνκν (εξρόκελνη από ηελ Υαιθίδα) θαη κεηά από 7 ρικ. θηάλνπκε ζε έλα καληξί (καληξί ηνπ Βαβνπιηώηε) απ' όπνπ θαη


΢ε 20-30 ιεπηά θηάλνπκε ζηε βάζε ηεο πξώηεο θνξπθήο (Ππξγάθη 1087 κ.). Πξνζνρή ζηα ζεκάδηα ιόγσ ππθλήο βιάζηεζεο. Μηάκηζε ώξα αξγόηεξα θηάλνπκε ζηε δεύηεξε θνξπθή Ρνππαθηά (1207κ.).

Παίξλνπκε πάιη ην κνλνπάηη από ηελ βάζε ηεο θνξπθήο θαη πξνρσξάκε ζηελ θνξπθνγξακκή έρνληαο αξηζηεξά καο ηνλ Δπβντθό Κόιπν θαη δεμηά καο ηα ρσξηά ηεο βόξεηαο - θεληξηθήο Δύβνηαο θαη ππέξνρε ζέα. Βαδίδνπκε ζε πςόκεηξα 1055 - 1000 κ. θαη ζε 45 ιεπηά θηάλνπκε ζηε βάζε ηεο θνξπθήο Κνύξβειν. Από εθεί, ζρεηηθά δύζθνια, κεηά από 1 πεξίπνπ ώξα θηάλνπκε ζηελ θνξπθή Κνύξβειν ζηα 1225κ.

Μήθνο πνξείαο από ην καληξί ηνπ Βαβνπιηώηε κέρξη ηελ θνξπθή Κνύξβειν πεξίπνπ 6,5 Km.


ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΢ΣΟΝ ΠΤΞΑΡΙΑ

Μλεκείν – Ππμαξηάο (Κνξπθή 1130 m) ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 6:30 ( κε επηζηξνθή) ΒΑΘΜΟ΢ ΓΤ΢ΚΟΛΙΑ΢ 2

Σo κνλνπάηη μεθηλά από ηε ζέζε «κλεκείν» όπνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν έλα κλεκείν ζε αλάκλεζε εθηειεζζέλησλ από ηνπο αληάξηεο. Η δηαδξνκή είλαη αλεθνξηθή θαη ην κνλνπάηη είλαη εκθαλέο (ππάξρεη θαιή ζήκαλζε). Μεηά από 15 ιεπηά πεξίπνπ αλάβαζε ε δηαδξνκή γίλεηαη αξθεηά αλεθνξηθή γηα πεξίπνπ κηζή ώξα. ΢ηελ ζπλέρεηα βγαίλνπκε ζε δηάζειν. ΢ην


ζεκείν απηό ην κνλνπάηη γίλεηαη πην νκαιό θαη ε δηαδξνκή

θαη αθνύ βγνύκε ζε μέθσην όπνπ είλαη δηάζπαξην από ππμάξηα

πεξλά από ιηβάδηα πνπ είλαη γεκάηα ξίγαλε. Μεηά από πνξεία

ζπλερίδνπκε δηαγώληα δεμηά έσο όηνπ δνύκε ζήκα ηνπ ΔΟ΢

20 ιεπηώλ πεξίπνπ ην κνλνπάηη ζηξίβεη αξηζηεξά θαη ζπλερίδεη

θαξθσκέλν ζηα έιαηα.

νκαιό.

Η δηαδξνκή ζπλερίδεη ζην ίδην κνηίβν θαη εκείο δελ έρνπκε παξά λα αθνινπζνύκε πξνζεθηηθά ηα ζήκαηα ζηα δέληξα θαζώο θαη ην θόθθηλν ρξώκα ζηηο πέηξεο πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν ΔΟ΢ Υαιθίδαο. Η δηαδξνκή είλαη παλέκνξθε, θάησ από ηεξάζηηα έιαηα ελώ ζε θάπνηα ζεκεία έρεηο ζαπκάζηα ζέα ηεο ζάιαζζαο από ςειά. Μεηά ηελ δνιίλα ε θνξπθή ηνπ ππμαξηά ησλ 1130 m απέρεη 800 πεξίπνπ κέηξα. Η ΢ηε ζπλέρεηα ε πνξεία γίλεηαη αλεθνξηθή θαη ζπλερίδεη κέζα από

θαλαιηά γηα 20 πεξίπνπ ιεπηά. Σν ηνπίν είλαη

ζπλνιηθή δηαδξνκή είλαη πεξίπνπ 5 ρηιηόκεηξα θαη θηάζεη θαλείο εθεί ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 3 1/2 ώξεο.

παλέκνξθν θαη ην κνλνπάηη πεξλά θάησ από παλύςεια έιαηα. Δκείο αθνινπζνύκε ηα θόθθηλα ζήκαηα από ρξώκα ζηηο πέηξεο

Βιαρηά – Ππμαξηάο (θνξπθή 1352 κ.)

γηα λα


Η δηαδξνκή απηή κήθνπο 3500κ, κπνξεί λα γίλεη θαη κε ΩΡΔ΢ ΠΟΡΔΙΑ΢: 6 ώξεο (κε επηζηξνθή) ΒΑΘΜΟ΢ ΓΤ΢ΚΟΛΙΑ΢ 2

απηνθίλεην ζε 10 ιεπηά ελώ κε ηα πόδηα ζε 1 ώξα(ηέινο δξόκνπ). ΢πλερίδνπκε αλεθνξηθά Ν.Γ. θαη κεηά από 40 πεξίπνπ ιεπηά,

Ξεθηλάκε από ηελ πιαηεία ηεο Βιαρηάο (πςόκ. 170 κ.), παίξλνπκε Ν.Γ. ηνλ δξόκν γηα λα

θηάζνπκε ζηελ αξρή ηνπ

παλέκνξθνπ κνλνπαηηνύ πνπ νδεγεί ζηελ θνξπθή (610 κ.). Η δηαδξνκή απηή κήθνπο 3500 κ, κπνξεί λα γίλεη θαη κε απηνθίλεην ζε10 ιεπηά ελώ κε ηα πόδηα ζε 1 ώξα (ηέινο δξόκνπ).

πεξλώληαο κηα ζάξα θηάλνπκε ζε δηάζειν (820 κ.) ΢πλερίδνπκε αξηζηεξά έρνληαο ην Αηγαίν δεμηά καο ( ε ζέα είλαη παλέκνξθε) θαη κεηά από 20 ιεπηά βξίζθνπκε ηελ πεγή (910 κ.) Από εθεί ζε 15 ιεπηά θηάλνπκε ζε δηαζηαύξωζε κνλνπαηηώλ(920 κ.) Πξνζνρή, από ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλεθνξίζνπκε δεμηά βιέπνληαο ζπλερώο ηα ζεκάδηα. Μέζα από ηα ππμάξηα ζρεηηθά δύζθνια, κεηά από 1 ώξα θαη 50 ιεπηά, θηάλνπκε ζηελ πξώηε θνξπθή (1326 κ.) Αθνινπζώληαο ηελ θνξπθνγξακκή ζε 10-15 ιεπηά είκαζηε ζηελ ςειόηεξε θνξπθή ηνπ Ππμαξηά (1352 κ.). Η επηζηξνθή είλαη από ηελ ίδηα δηαδξνκή, δηάξθεηαο 2:30 ώξεο.


ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΗΛΔΑ - (ΑΡΑΠΗ)

Ώξεο πνξείαο: 2 Βαζκό δπζθνιίαο 1 Δίζνδνο από Κεξάκεηα. Από ην ρσξίν Κεξάκεηα ζπλερίδνπκε ηνλ αζθάιηηλν δξόκν γηα Αγία Άλλα. Μεηά από πνξεία 3 ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ ππάξρεη


θαηεθνξηθόο ρσκαηόδξνκνο (θεληξηθή νδόο) ζηα αξηζηεξά καο πνπ νδεγεί ζηελ είζνδν ηνπ κνλνπαηηνύ. Ο ρσκαηόδξνκνο είλαη ζεκαηνδνηεκέλνο κε ζήκαηα ηνπ ΔΟ΢ Υαιθίδαο ρξώκαηνο: ιεπθό πιαίζην κε θόθθηλν θέληξν, θαζώο θαη κε βέιε ώζηε λα απνθύγνπκε ηελ είζνδό καο ζε ιάζνο δαζηθό δξόκν. Μεηά από πνξεία ελόο ρηιηνκέηξνπ πεξίπνπ ν δξόκνο θηάλεη ζε έλα πιάησκα, όπνπ θαη αθήλνπκε ην απηνθίλεην (πιάηωκα). Δθεί ππάξρνπλ ηακπέιεο θαη βέιε πνπ θαζνδεγνύλ ηελ είζνδό καο ζην κνλνπάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ καο θαηεβάδεη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Νειέα.


ηνπ Νειέα είλαη εληππσζηαθή. ΢ην ζεκείν απηό ην θαξάγγη έρεη πιάηνο ιίγα κόλν κέηξα θαη ύςνο πεξίπνπ 50 κέηξα. ΢ε πνιιά ζεκεία ηνπ ηεξάζηηνη κνλόιηζνη πνπ έρνπλ πέζεη, δεκηνπξγνύλ έλα είδνο ζηέγεο θη ν ήιηνο κε δπζθνιία θσηίδεη ηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ. Γηα λα δηαζρίζεη θαλείο ην θαξάγγη ηνπ Νειέα ρξεηάδεηαη καγηό δηόηη ζε πνιιά ζεκεία πξέπεη λα θνιπκπήζεηο ζε λεξό βάζνπο πάλσ από 1 κέηξν. Σν θαξάγγη από ηελ είζνδν κέρξη ηελ ηζηκεληέληα γέθπξα ησλ Ακειάλησλ, έρεη κήθνο 1.400 κέηξσλ θαη ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 2 ώξεο γηα λα ην δηαζρίζεη θάπνηνο κε αξγό ξπζκό. Από ηελ γέθπξα

Ακειάληωλ

ππάξρεη

αλεθνξηθόο

δαζηθόο

δξόκνο

2

ρηιηνκέηξσλ πνπ νδεγεί ζην πιάησκα πνπ έρνπκε αθήζεη ην απηνθίλεην. Δάλ θάπνηνο ζέιεη κπνξεί λα κελ βγεη ζην ζεκείν απηό αιιά λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ κέζα ζην πνηάκη γηα άιια 3,5 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ θαη λα βγεη κεηά από πνξεία 5 σξώλ πεξίπνπ ζην ρσξηό Κεξαζηά.

Σν

κνλνπάηη

κπαίλεη

κέζα

ζε

πινύζηα

βιάζηεζε

απνηεινύκελε από ζρνίλα, αξγέο, άγξην - θηζηηθηέο, πεύθα θ.η.ι. ΢ε θάπνηα ζεκεία ην κνλνπάηη έρεη πνιύ θαιή ζέα ηνπ θαξαγγηνύ από ςειά. Μεηά από 20 ιεπηώλ πεξίπνπ θαηεθνξηθή πνξεία θηάλνπκε ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ όπνπ ιίγα κέηξα κπξνζηά καο βξίζθεηαη ή είζνδνο ηνπ θαξαγγηνύ. Η πνξεία καο από εδώ θαη πέξα έρεη θαηεύζπλζε βόξεηα θαη είλαη κέζα ζην λεξό. Η είζνδνο ζην θαξάγγη
ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ΢ ΓΡΤΜΩΝΑ - ΞΗΡΟΝ ΟΡΟ΢


κνλνπάηη ζπλερίδεη θαη ζε 5 ιεπηά πεξλάο κηα θαληίλα θαη βγαίλεηο ζηνλ θεληξηθό αζθάιηηλν δξόκν. ΢ην ζεκείν απηό ππάξρεη μύιηλν νίθεκα (δαζνθπιαθείν, πςνκ. 660 κέηξα).

Ώξεο Πνξείαο: 3:30 (κε επηζηξνθή) Βαζκόο δπζθνιίαο: 1 ΢ηηο Ρνβηέο, ζηνλ θεληξηθό δξόκν γηα Αηδεςό, ζηξίβνπκε ζηελ δηαζηαύξσζε δεμηά γηα ηελ Μνλή ηνπ Οζίνπ Γαπίδ. ΢ε 12 ρηιηόκεηξα πεξίπνπ θαη αθνύ έρνπκε πεξάζεη ηελ κνλή θαη ηα ρσξηά Παιηνρώξη,

Γάκηα,

Καιακνύδη,

Γξηκώλαο

θηάλνπκε

ζηνπο

θαηαξξάθηεο ηνπ Γξπκώλα. ΢ηελ είζνδν ηνπ κνλνπαηηνύ γηα ηνπο

Σν κνλνπάηη γηα ηελ θνξπθή ηνπ μεξνύ όξνπο αξρίδεη από

θαηαξξάθηεο ππάξρεη μύιηλε ηακπέια ηνπ δαζαξρείνπ Λίκλεο. Σν

ηνλ αζθάιηηλν δξόκν, απέλαληη από ην δαζνθπιαθείν. Αξρηθά ην

κνλνπάηη είλαη θαηεθνξηθό θαη ρξεηάδεζαη 10 ιεπηά πεξίπνπ γηα λα

κνλνπάηη είλαη εύθνιν θαη κε κηθξή θιήζε. Μεηά από πνξεία 15

θηάζεηο ζηνλ κεγάιν θαηαξξάθηε. Μεηά ηνλ θαηαξξάθηε ην

ιεπηώλ πεξίπνπ δηαζηαπξώλεηαη κε δαζηθό ρσκαηόδξνκν (ζεκείν 1)


ζηνλ νπνίν πεγαίλνπκε αξηζηεξά. Μεηά από 300 κέηξα ην κνλνπάηη

αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ (ζε όιε ηελ

ζπλερίδεη ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ δξόκνπ (ζεκείν 2), κε θαηεύζπλζε

δηαδξνκή ππάξρνπλ θόθθηλα-άζπξα κεηαιιηθά ζήκαηα επάλσ ζηα

αλαηνιηθά θαη ζε 200 πεξίπνπ κέηξα βγαίλνπκε ζε πιάηωκα.

δέλδξα).

Μπξνζηά καο ππάξρεη ρσκαηόδξνκνο ζηνλ νπνίν δελ κπαίλνπκε.

Από ην ζεκείν πνπ ηειεηώλεη ν δξόκνο ησλ πινηόκσλ κέρξη ηελ θνξπθή είλαη πεξίπνπ 15 ιεπηά πνξεία. Σν κνλνπάηη βγαίλεη από ην δάζνο θαη ζπλερίδεη γηα 300 κέηξα πεξίπνπ πάλσ ζηε θνξπθνγξακκή ζε γπκλά αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα θαη θαηαιήγεη ζηελ θνξπθή (πςνκεηξηθό ζεκείν ηεο Γ.Τ.΢ηξαηνύ). Η θνξπθή βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 990 κέηξσλ θαη από εθεί έρεηο παλνξακηθή ΢ηξίβνπκε ζην πιάησκα δεμηά αθνινπζώληαο ηα ζήκαηα πνπ

ζέα ησλ πεξηζζνηέξσλ θνξπθώλ ηεο θεληξηθήο Δπβνίαο θαζώο θαη

ππάξρνπλ ζηα δέλδξα. Σν κνλνπάηη ηώξα γίλεηαη πνην αλεθνξηθό ζε

ησλ λεζηώλ ΢θηάζνο θαη ΢θόπεινο. Δλώ εάλ ε αηκόζθαηξα είλαη

κεξηθά ζεκεία ηνπ. Σν έιαηνδαζνο είλαη ππθλό θαη θαηά δηαζηήκαηα

θαζαξή κπνξείο λα δεηο κέρξη θαη ην όξνο Άζσο.

ζπλαληάο κεγάια δέλδξα Γξπόο, θαη ΢θέλδακνπ. Σν κνλνπάηη ζπλερίδεη κέζα ζην δάζνο κέρξη πνπ ζπλαληηέηαη κε δαζηθό δξόκν (έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηηο πινηνκίεο), ηνλ νπνίν αθνινπζνύκε γηα
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.