__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

就像日常生活中人们对水和电的依赖一样, 我们要做成互联网上的水和电。 LIKE HOW PEOPLE RELY ON WATER AND ELECTRICITY IN THEIR DAILY LIFE, WE ARE GOING TO MAKE OUR PRODUCTS LIKE THE WATER AND ELECTRICITY OF THE INTERNET WORLD. Ma Huateng, CEO of Tencent

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 1


Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Martha Hobart d’AiB Traductors i Intèrprets.

Maquetació i Disseny Gràfic: Carles Ivanco

Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més de 10.000 enginyers i s’envia per correu electrònic a tots els/les enginyers/res que hagin manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les assistents/tes de les jornades que s’han organitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Xina i ens donin la corresponent autorització. També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de la UPC a través d’UPCALUMNI. En tot cas, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per a les finalitats pròpies de les entitats com ara l’enviament d’informació, prestació de serveis, celebració de jornades, cursos i altres activitats que puguin ser

del teu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats esmentades. Entenem que les dades personals facilitades són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis qualsevol modificació. Pots exercitar els teus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, per un dels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per escrit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya tenen interès que aquest NEWS

funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats per les quals s’ha creat, però no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris i opinions inclosos en els articles d’opinió. Pots enviar comentaris, suggeriments, subscripcions o la indicació de no voler rebre el NEWS per correu electrònic a l’adreça següent:

xina@mail.eic.cat

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat


SUMARI NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

04 CORRESPONSALS

20 NOTÍCIES

06 EDITORIAL

27 YEARLY CALENDAR 2015

08 INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

28 LINKS D’INTERÈS

18 HISTÒRIA

8

16

18

20

24

26

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 3


CORRESPONSALS ENGINYERS A LA XINA

Coordinadors Enginyers Xina dels “Chapters”

Shanghai Beijing

Jiaxing Suzhou

4 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

Hong Kong Guangzhou

Jiangmen Kaiping

Shenzhen


SHANGHAI

Alexis Roig

Irene Fiol

Eduard Carreira

Joan Piera

Guillem Pagès

Alexis Lago

Gil Serra

Cristina Castillo

BEIJING

John Waller

JIAXING

Josep Gayolà

SUZHOU

Santi Codina

Javier Ycobalzeta

HONG KONG

Raül Guerra

GUANGZHOU

Miquel Monrós

JIANGMEN

Girbal Balart

Andrés Martin

KAIPING

Albert Ferrari

SHENZHEN

Xavier de Vicente

Marc Boix

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 5


EDITORIAL Un elogi de Simon Leys A eulogy to Simon Leys

Alfred Pastor Professor de l’IESE

N

o fa gaire va morir a Sydney el sinòleg belga Pierre Ryckmans, àlies Simon Leys. Ell va viure la Xina de Mao, i va ser un dels primers intel·lectuals a fer una crítica implacable de la Revolució Cultural, la qual cosa li va atreure l’aversió de tota l’esquerra il·lustrada francesa. La seva Xina és la que, sota la destrossa de la Revolució, va sobreviure. La lectura del Leys és no només el millor complement, sinó també la millor companyia per aquell que freqüenta la Xina per motius de negoci i és passejat d’un cantó a l’altre sense gaires ocasions d’entreveure, no la Xina real, perquè la que ha resultat dels quasi quaranta anys de reformes també ho és, sinó la Xina on encara avui viu la gran majoria del poble xinès. Tornem, però, a la Xina que tots veiem. Es troba, com quasi sempre, en un moment decisiu de la seva evolució. Ha de mantenir el ritme de creixement, no a l’11

Lecturer at IESE Business School

per cent com aquests darrers anys, sí al voltant del 7, xifra que s’estima necessària per mantenir l’esperança de la població d’accedir a un nivell de vida acceptable. Aquest creixement, però, ha de descansar sobre bases diferents. La demanda interna ha d’anar substituint el sector exportador com a pilar principal de la demanda agregada, i dins la demanda interna és el consum privat que ha de ser-ne la principal composant, no la inversió pública. Per què? Perquè cal disminuir la dependència de la demanda externa, massa aleatòria, perquè l’excés d’inversió pública porta inevitablement a una mala distribució dels recursos en forma d’inversions innecessàries; i perquè, al cap i a la fí, la finalitat de l’activitat econòmica és més el consum que no pas la inversió. És difícil exagerar les dificultats que s’amaguen darrera un enunciat tan senzill. És més fàcil des-

6 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

criure-les. En un país de passat comunista com la Xina, els vertaders problemes són sempre de naturalesa política, i es redueixen a com mantenir-se al poder. Així, la renúncia al paper de protagonista de la inversió pública, una de les palanques de comandament del règim, és una renúncia al control de la conjuntura econòmica. No hi ha gaires dubtes que aquesta sigui la línia mantinguda pels actuals dirigents; però no cal esperar que aquesta línia estigui lliure de ziga-zagues. La resposta de les autoritats a la crisi que sacseja l’economia mundial n’és una prova. Per si de cas, el ritme de creixement s’ha volgut sostenir, com era costum, mitjançant una política monetària laxa i un nou programa de grans inversions. La política monetària ha alimentat bombolles immobiliàries a diversos punts de l’economia, naturalment amb abundant recurs al crèdit; com passa en qualsevol bombolla, hom parla,


sense creure-hi, d’un aterratge suau. El final de la bombolla immobiliària s’està emmascarant atiant una bombolla en el mercat de valors. Cadascú espera sortir de la bombolla abans que aquesta peti, i la massa d’actius fantasmes va circulant d’un cantó a l’altre.

La sortida d’una bombolla és un període de creixement més lent, que no es podrà posposar indefinidament. La situació actual té efectes negatius sobre la distribució de la renda. I, malgrat el que hom veu al visitor Pekín o Shanghai, malgrat els grans progressos

fets en els últims trenta anys, la Xina és encara, als nostres ulls, un país pobre: la classe mitjana es sitúa als volts dels 7.000 dòlars; la nostra en torn a un valor tres vegades superior. Les bombolles són un entreteniment massa costós per a un país pobre.

English Version The Belgian sinologist Pierre Ryckmans, aka Simon Leys, recently died in Sydney. He lived in Mao’s China, and was one of the first intellectuals to relentlessly criticise the Cultural Revolution, for which he was scorned by the entire enlightened French left. His China is that which survived the destruction of the Revolution. Leys is not only the best addition but also the best company for those who go to China on business and are taken here and there without much of a chance to glimpse not the real China, because today’s China after almost forty years of reform is also real, but rather the China in which the vast majority of Chinese still live. Allow me to dwell for a moment upon the China that we all see. It is at a decisive point in its evolution, as it almost always is. It must sustain its growth rate, not the 11% of recent years but more like 7%, the rate deemed necessary to meet people’s hope of attaining a decent standard of living. However, this growth must be underpinned by other foundations. Domestic demand should gradually replace the export sector as the mainstay of aggregate demand, and,

within domestic demand, private consumption should prevail over public investment. Why? Because dependence on external demand, which is too random, must be reduced; because too much public investment inevitably leads to resources being misallocated in unnecessary investments; and because, after all, the purpose of economic activity is consumption rather than investment. It is difficult to exaggerate the difficulties that lie behind such a simple statement. Indeed, it is easier to describe them. In a country with a communist past like China’s, the real issues are always political in nature, and boil down to how to stay in power. Therefore, renouncing the leading role of public investment, one of the levers of commanding the regime, is tantamount to renouncing control of the economy. There is little doubt that this is the line taken by current leaders, but we should not expect it to be devoid of some zigzagging. The authorities’ response to the crisis that shook the global economy is evidence of this. Just in case, they have endeavoured to sustain

growth, as per usual, through a lax monetary policy and a new programme of major investments. The monetary policy has fuelled real estate bubbles in various parts of the economy, naturally with abundant use of credit. As with all bubbles, people talk about a soft landing, without really believing in it. The end of the real estate bubble is being hidden by a bubble in the stock market. Everyone is hoping to get out of the bubble before it bursts, and a mass of phantom assets are circulating from one side to the other. The way out of a bubble is through a period of slower growth, which cannot be postponed indefinitely. The current situation has a negative impact on income distribution. And despite what the visitor to Beijing or Shanghai sees, despite the great progress made in the last thirty years, China is still, to our eyes, a poor country: the middle class has an income of around $7,000 - three times lower than ours. Bubbles are too costly an entertainment for a poor country.

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 7


8 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL


INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 9


One belt one road

Laura Bayona Sola Analista de Mercat ACCIO Xangaii

T

English Version

he world is looking at China’s move towards its East but what you might not know that something big is brewing in China. China is planning regional integration in Eurasia and the Chinese Foreign Minister, Wang Yi, confirmed it is their central focus. The policy was launched by National Development and Reform Commission and the Ministries of Foreign Affairs and Commerce, is called in Chinese”一带一路” (Yí Dài Yí Lù) and literally means “One Belt, One Road”. It is intended for joint development, common prosperity and energy security, and will represent a planned network of overland road and rail routes, oil and natural gas pipelines, and other infrastructure projects.

jects. Not only is the strategy remarkable for trade but also in the diplomatic side. With the regional connectivity, China can improve diplomatic relations with neighbor countries as well as an incentive for other Asian countries cooperate with China. On the long-term, “One Belt One Road” will increase trade in Asia, among Eurasia, investment and infrastructure and would leverage China as an important partner in the region. Energy and mineral resources are also a point of interest since with connectivities with Central Asia China could gain new and secure sources of energy. Particularly, Iran has already announced that they will back up China with a natural gas pipeline

It will consist of two initiatives: the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. They are expected to be one of the main focuses in the China’s 13th Five-Year Plan, which will run from 2016 to 2020 and guide national investment trade and geostrategy throughout that period. The Silk Road Economic Belt is planned to connect China, Central Asia, Russia and Europe (the Baltic) and the Maritime Silk Road will go on one route from the coast of China to Europe through the South China Sea and the Indian Ocea, and from China’s coast through the South China Sea to the South Pacific in the second route.

The “One Belt, One Road” Initiative will be financed through Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), the BRICS New Development Bank, the Silk Road Fund, as well as China-ASEAN Interbank Association and SCO Interbank Association. The Silk Road Fund accounts for $40 billion and the AIIB for $100 billion, sums that can help to make of the “One Belt, One Road” a very large project. The AIIB is a new international financial institution created

China has seen in this initiative as a way to make their economic “slowdown” more sustainable and ease its side effects. In a scenario of regional imbalances as China has, the “One Belt One Road” is also thought to boost the internal market and integration. Banks and state-owned companies will be benefited since the strategy will bring a large amount of pro-

10 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL


in the 2014 and has the aim providing financing for projects in the Asia region by China. It has already gained 56 prospective founding members, among which Spain, United Kingdom, Australia, Brazil, Denmark and Vietnam can be found.

Let’s wait for further details about the projects but it is with no doubt a chance for China to define its role as world leader and a potential boost for crossborder trade.

The European Union has not yet responded and given its opinion about this project, maybe because it has been underestimated or just because it is on its early stages. However, no one can deny that the EU could benefit from win-win cooperation since Europe has been China’s and China is Europe’s second largest partner. Even the European Union itself states that China offers huge opportunities and potential for more trade, investment and strengthening of the relations. A major interdependence between the two regions would boost their bilateral trade, which is nowadays €1 billion per day. Europe can also have a role in participating in the initiative itself, since it will require of many infrastructure. Regarding foreign relations, this regional connectivity could reinforce cooperation between China and the European Union in terms of development, peace and security. As a result, the Silk Road Economic Belt is sure to be of the European Union’s interest and should express its opinion on it.

Sources:

The “One Belt, One Road” project is so large and has so many potential and opportunities that also carries risks itself since it involves a complex structure which needs of a lot of cooperation and bilateral arrangements, aligned interests and attention to detail. Also, other key regional players, such as Japan and India are concerned about the geopolitical tension of the initiative since it can have a lot of geopolitical impact.

http://www.joc.com/international-trade-news/ so-what-china%E2%80%99s-%E2%80%98one-beltone-road%E2%80%99-thing-anyway_20150407. html

http://www.defensenews.com/story/defense/2015/04/11/taiwan-china-one-belt-oneroad-strategy/25353561/ http://www.lowyinterpreter.org/post/2015/03/31/ One-belt-one-road-Chinas-community-of-common-destiny.aspx?COLLCC=238398831& http://thediplomat.com/2015/04/why-the-onebelt-one-road-initiative-matters-for-the-eu/ http://thediplomat.com/2015/02/chinas-one-beltone-road-to-where/ http://www.foreignaffairs.com/articles/143709/ jacob-stokes/chinas-road-rules http://csis.org/publication/building-chinas-onebelt-one-road

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-andregions/countries/china/

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 11


Barcelona ofereix atenció personalitzada als estudiants xinesos

Montse Serret Gras Directora del Barcelona Centre Universitari

Reference: BCU Vimeo

B

arcelona Centre Universitari (BCU) va ser present el passat 20 i 21 d’abril al VIII Foro China España, promogut per la Fundación España China, on es va desenvolupar la sessió “Intercambios universitarios en carreras técnicas: construyendo el futuro”. El Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona tenen com a prioritat atraure a talent. Es per això que consideren prioritària l’atracció d’estudiants internacionals, entre ells els que venen de països d’Orient, com la Xina.

12 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

Per Barcelona són molt importants els estudiants, professors i investigadors que trien cada any la ciutat per desenvolupar una part de la seva tasca. La capital catalana està entre les deu primeres ciutats del rànquing mundial d’universitats top 400 de “Times Higher Education” i té tres de les seves institucions - Universitat Pompeu Fabra, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona- presents al seu rànquing. Per això, des de setembre de 2013, a través del Barcelona Centre Universitari, servei oficial de les universitats de Barcelona que acull, allotja i acompanya


Aquest servei ofereix atenció personalitzada en xinès a l’oficina del BCU (Torrent de l’Olla, 219), a més del web www.bcu.cat en aquesta llengua i tota la documentació per llogar un pis traduïda al mateix idioma. L’esmentat web inclou: consells de seguretat, com obrir un compte bancari, com empadronar-se, informació sobre sanitat, principals companyies de telefonia mòbil i internet, abonaments de transport públic, on aprendre català i castellà, on es poden fer consultes sobre estrangeria, on hi ha zones Wifi a Barcelona, on està el consolat xinès a Barcelona, quins són els telèfons d’interès en cas d’emergència, etc. El Barcelona Centre Universitari és el punt de trobada de les universitats de Barcelona i centres de recerca per atendre i orientar els usuaris perquè puguin gaudir de la seva estada a la nostra ciutat i amb l’objectiu de promocionar Barcelona com a centre universitari i científic internacional.

Està composat per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba CEU, recolzades per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. El BCU va començar la seva tasca el 1997 i l’any passat va obtenir el reconeixement de la UNESCO, que va posar la institució com a exemple de Bones Pràctiques per internacionalitzar les universitats. Per conèixer millor el BCU es pot consultar el web www.bcu.cat, on també hi trobaran una Agenda cultural destinada als estudiants, investigadors i professors universitaris, i des d’on es pot descarregar la Barcelona Time Out Student Guide: http://www.bcu.cat/wp-content/themes/valenti/ library/images/pdf/timeout-student-8-juliol.pdf, que permetrà conèixer i compartir la nostra magnífica ciutat.

“THINKING BIG MAKES US GROW” Dídac Lee, Managing Director of Inspirit and

It doesn’t matter if it’s a start-up or a multinational, it doesn’t matter if they are small investments or large international ventures. In Barcelona, what matters are big ideas, people, opportunities... Everything has a place in one of the main European cities for international investment projects. That is why Barcelona makes you grow, makes you dream while keeping your feet on the ground, even further than the horizon.

BARCELONA, THE EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION. A prize awarded by the European Commission in 2014.

Barcelona City Council appreciates the generous support of Dídac Lee.

els estudiants, professors i investigadors que arriben cada any, la ciutat disposa d’un servei d’atenció personalitzada en xinès i rus.


New China (Guangdong) Free Trade Zone Set to Boost Investment

Ada Lai Lawyer Guangzhou office NET CRAMAN ABOGADOS

C

hina launches a new pilot Free Trade Zone in South China’s Guangdong Province on April 21, 2015, following the FTZ in Shanghai. It means an innovative measure is taken to deepen Reform and Opening up in China. Covering an area of 116.2 sq km including Nansha Area in Guangzhou City, Qianhai-Shekou Area in Shenzhen City and Hengqin Area in Zhuhai City, the Guangdong FTZ will take full advantage of its geographical location near Hong Kong and Macao and integrate the economic resources within Hong Kong, Macao and Pearl River Delta. Three Guangdong FTZ areas have different targets as follows: •

• •

Nansha Area of Guangzhou: Becoming the center of international shipping logistics; Guangzhou attempts to be the Top 15 international shipping center in 3 years. Qianhai-Shekou Area of Shenzhen: Promoting innovation in financial industry. Hengqin Area of Zhuhai: Developing into an international leisure traveling center.

Here is a brief introduction of some of the policies set to boost investment in Guangdong FTZ. To eliminate or reduce the restrictions on the market access of foreign investment The Guangdong FTZ will adopt a “Negative List” approach for foreign investment, which ensures foreign companies can invest without any restriction in

14 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

English Version sectors that are not on the Negative List of sensitive areas. The approach makes more service and manufacturing sectors accessible to foreign investors, for example, the foreign financial organizations have been permitted to open the wholly foreign owned bank or the Sino-foreign joint venture bank in the FTZ. In addition to the “Negative List” approach, regarding the establishment of foreign invested company, the original Approval System will be changed to Record Management System. That is, the documents for the establishment of a foreign invested company filed to the Chinese authority are just to let it know rather than obtain its approval. To simplify the procedure for the establishment of foreign invested company The FTZ introduces “One-stop Application Processing Platform”. This means that all the necessary documents for company establishment will be submitted and handled by one place, in contrast with outside the Zone where applicants must run around between different authorities for the issuance of various certificates. Now it takes only several days to set up a foreign invested company in the FTZ. Financial innovation on the currency of RMB In financial innovation, Guangdong FTZ will pilot reforms in RMB globalization, marketization of interest rates and foreign exchanges and offshore RMB transactions.


The cross-border RMB loan service, which was earlier piloted in Qianhai of Shenzhen, has been expanded to the whole Guangdong FTZ, which allows Hong Kong and Macao based banks to provide RMB loans to the companies in the FTZ. The companies in the FTZ have also been allowed to issue RMB-dominated bonds in Hong Kong and Macao. The program will create a channel for offshore RMB to flow back to the Mainland China.

tration laws and regulations in Hong Kong and Macao, and can use the arbitrators of Hong Kong and Macao.

To speed up the customs clearance of goods

The foreign investors can set up the wholly foreign owned schools in the FTZ for the education of foreign students, after getting approval.

The FTZ will roll out a series of measures to facilitate free trade, including a new model of customs inspection and clearance. In particular, Guangzhou Customs will introduce an express inspection and release mechanism, and the new mechanism will cut the average inspection time from two hours to 10 minutes. To cut the travel time within Pearl River Delta The FTZ is improving its transportation infrastructure now. By 2017, it will take only 30 minutes to go from Nansha, which lies at the estuary of the Pearl River, to Hong Kong or Macao. The construction of Nansha commercial airport will start in 2015 and is expected to be finished in 2016. Hong Kong-ZhuhaiMacau Bridge will open in 2016. To improve the legal environment in the FTZ The FTZ will set up its own International Arbitration Center, which can adopt the business rules and arbi-

In addition, the Hong Kong and Macao law firms are permitted to associate with the law firms in Mainland China to form a partnership in the FTZ, so that these law firms can cooperate to give legal service for the companies.

Tax policies All the tax policies adopted in the Shanghai FTZ can also be adopted in the Guangdong FTZ. For the companies in Qianhai of Shenzhen and Hengqin of Zhuhai which invest in the encouraged industries, the Enterprise Income Tax rate will be 15%, lower than any other mainland business zones. For the import of the complete vehicles at the aim of international trans-shipment,in case it enters the Bonded Warehouse in the FTZ, it is entitled to the protective tariff. The relevant costs would be much lower than in Singapore. The construction and development of the Guangdong FTZ are just on the way, and we are looking forward to seeing all the expected achievements to be achieved.

Net Craman es una firma de abogados y asesores fiscales con gran experiencia en planificación internacional de la actividad empresarial. Gracias a nuestra red de oficinas propias en Barcelona, Guangzhou (china) y Hong Kong, acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de expansión en Asia y viceversa. NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 15


Are we ready for Made in China 2025?

Rosanna Terminio Managing Partner de Asecorp China

I

n order to compete in the global market, China is aware that improving the image associate to the Made in China is a must. Chinese products are perceived as cheap, low quality and dangerous for the health. In order to change this perception by all over the world consumers and to increase also the domestic competition of Chinese manufacturers, the government has launched the new project “Made in China 2025”. This new goal, which is part of the same philosophy expressed by the 12th five year plan, aims to: promote modernization, grant the rule of law, protect the environment and improve people’s livelihood. Chinese Premier Li Keqiang, on March 25 chaired a State Council executive meeting in order to plan the deployment of accelerating the implementation of the “Made in China (China Producing) 2025” to achieve manufacturing upgrade. Ten major fields have been identified: “the need to comply with the “Internet +” trends should be regarded as the main line in information technology and industrialization depth of integration, focus on the development of next-generation information technology, high-level CNC machine tools and robotics, aerospace equipment, marine engineering equipment and high-tech ships, advanced rail transport equipment, energysaving and new energy vehicles, power equipment, new materials, bio-medicine and high-performance medical equipment, agricultural machinery and equipment” During the Salon of Industry 4.0, hosted in Shanghai by the Shanghai Science and Technology Exchange Centre on 29th April 2015, several experts have been invited to share knowledge and experience about intelligent manufacturing, robotics and what is known

16 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

English Version

as Industry 4.0 (based on the technological concepts of cyber-physical systems, the Internet of Things and the Internet of Services, it facilitates the vision of the Smart Factory) and give their opinion on how this can contribute to reach the goals sets for Made in China 2015 and how to made Shanghai an innovation centre and national reference in Intelligent Manufacturing and Innovation Centre. According with Ms. Li Manping, Chinese expert in Intelligent Manufacturing, “the transformation of manufacturing and production will contribute to China future development. As we know, since 2012 China contribute to the 20% of the global industrial production but is still at the bottom line in terms of quality. By 2025, China wants to be a technology leader this is a global challenge but also a chance for opportunities”. As it is common, Germany is considered a model to be followed. What we will probably see happening in the future of China industrial development, according to Mr. Lilian Liu, Chinese expert in Intelligent Manufacturing and Robotic, is a next generation lean manufacturing where the Smart Factory environment will be mainly computing drive and where the ITC support will digitalize all possible operations at the service of the - less and less employed – operators. This will allow Chinese manufacturers to achieve increasing efficiency, higher quality and lower costs. The Cyber-Physical Systems (CPS) will enable the communication between humans, machine and products. But what does CPS mean and where does it come from? “Cyber-Physical Systems (CPS) is integrations of computation, networking, and physical processes.


CPS integrates the dynamics of the physical processes with those of the software and networking, providing abstractions and modeling, design, and analysis techniques for the integrated whole . We can than imagine which huge impact can be caused by the integration of CPS Cloud technologies managing Big Data. This integration has been defined in Germany as Industry 4.0. The Smart Factory of the Future Manufacturing will enable monitoring and control information flow in a cross-layer way. The Internet of Things will contribute to create a distributed ecosystem, where components can dynamically be discovered, added or removed, and dynamically exchange information and collaborate and where there will be increasing interaction between the biological (human workers) and the artificial (machine). Mr. Wen-San Li, Head of SAP Customer Innovation & Strategic Projects for Asia Pacific, Japan and Greater China, provided an interesting picture where the deeper industrial automation promoted by Industry 4.0 can be integrated with the Internet of Things creating new methods both for the work flow and working environment and for creating values for customers. However, once we move to this path, it is recommended to consider which can be the impact not only in terms of costs reductions but also in terms of R.O.I. and lower flexibility to adapt to unexpected downturns. This processes that we will see all over the world – and that China don’t want to miss to reach the Made in China 2025 goal – is one where the industrial production will be more and more relying on technological development. The working environment will have a new dimension where the real and virtual worlds will merge thanks to the Internet of Things, Data and Services within the “smart factory”: sensors and actuators embedded in physical objects are linked through wired and wireless networks; on-line and off-line will be part of same timing dimension and augmented reality will increase the perception for analysis of problems and human-machine interaction. All this interacting and sensing world of objects will also collect data from the production line and other areas of the company value chain and store them in data analysis systems. This information will help to understand complexity and identify in an amazing short time new solutions without requiring human intervention. The working environment will

become more adaptable to the increasing automation, costs and risks will be reduced increasing precision and efficiency. As it is obvious, this will bring significant changes also in the way how to think about the whole company organization structure and professional profiles to be involved in this r-evolution. New training systems must be implemented and a special new attention must be provided to the impact of increasing Human-Machine or Human-IT Interface interaction. The Internet of Things will provide new tools to motivate, train and evaluate but can also create a competition human-machine if this is not properly managed in a strategic view of long term sustainability. New skills will be required, new abilities needs to be developed and this will make more and more necessary to hire open-minded people, ready for interacting with new devices and available to continuous learning processes. People in whom the company will need to invest. This can be a challenge for the present education system in China that must be necessary addressed if they want to reach the advanced manufacturing system to provide product ready to compete globally. Last but not least, as the Italian philosopher Luciano Floridi mentions in its book The 4th Revolution “technologies by their nature, also tend to redesign the corresponding space of risks in which agents operate and interacts”. One of these main risks is that everything that can be connected to the Internet can be hacked. Cyber security is one issue that is gaining increasing attention in China and all over the world. Until it is not properly addressed by prevention measures and a sophisticated law system, the evolution of the smart factory will be probably limited to a few areas and mainly in the internal production and logistics management. Leaving the challenges aside, China has the financial resources necessary to implement such a transformation. Still, the management style hasn’t progressed from the traditional short term cost control approach toward a long term cost/quality balance. However, it is just a matter of time and prospected financial reforms are willing to give more opportunities to Chinese local companies to get funds from their banking system. Are we ready for that?

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 17


HISTÒRIA The crossbow

Carles Prado-Fonts

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya

T

he invention of the crossbow before the 5th Century BC in China has generally been considered an important milestone in the universal history of weaponry. Yet it means much more than that. The massive usage of the crossbow during the Warring States period (476221 BC) illustrates the crucial historical shift that took part at the end of the Zhou dynasty. One of the best summaries of such a historical change is Albert Galvany’s introduction to his own translation of Sunzi’s Art of War1. Galvany notes how, during this convulsed period that led to the imperial unification of China under the Qin dynasty, war became universalized and ended up being actual engine of the whole society, well beyond the aristocratic spheres. This had many direct and indirect consequences—not only political, economic or social, but also philosophical and moral. In this context, the introduction of the crossbow encapsulates the predominance of a new main concern: efficiency. The final goal for armies and states was not only to win battles and wars, but rather to do so at the lowest cost—a victory obtained without having to fight becoming the most ideal scenario, as it allowed the preservation of material and human resources. This is, actually, the most important lesson enclosed in the pages of Sunzi’s Art of War.

18 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

English Version

The use of the crossbow represented an enourmous achievement along that line and can therefore be considered “the most decisive technological innovation in the military field”2. It allowed killing from the distance; it was much more precise than a regular bow; it required much less effort by the archer; it propulsed arrows with much more strength. And it could be mass-produced too, with triggers made of bronze also for technical reasons, as bronze was superior to iron in terms of the precision of the mechanism that configured the device. The strength of the iron and the higher cost of bronze were not as important as its precision3. The crossbow was quickly regarded as the most powerful weapon by many Chinese works on military strategy and it even constituted an analogy for what was considered strategic potential4.

At the beginning, crossbows were individually operated. Later technical developments created multiple-firing crossbows, either static or incorporated to chariots. At the same time, though, the success of the crossbow delayed the full incorporation of cavalry in military operations, as the technique of shooting while riding, adopted from the nomadic peoples of the North and Northwest, was not easy to master5.


1

Sunzi. El arte de la guerra. Introducci贸n, traducci贸n y notes de Al-

bert Galvany. Madrid: Trotta, 2005. 2

Sunzi. El arte de la guerra, p. 143 fn. 9.

3

Needham, Joseph. Science and Civilisation in China, volume 5 part

6. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 130. 4

Sunzi. El arte de la guerra, p. 144 fn. 9.

5

Sunzi. El arte de la guerra, p. 122-123 fn. 7.

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 19


20 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL


NOTÍCIES Selecció del butlletí d’economia de Casa Àsia Zanini inaugura su nueva planta en China El secretario de Empresa y Competitividad de la Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat, Pere Torres, ha inaugurado en Changzhou (China) la nueva planta de la empresa catalana de automoción Zanini, que se dedicará a la fabricación de componentes embellecedores de ruedas y llantas. Zanini prevé facturar 1,5 millones de euros este 2015, y aumentar el volumen de negocio hasta los 6 millones en 2016.

interés en 0,25 puntos porcentuales, para favorecer el crecimiento de la segunda economía mundial, que se ha ralentizado. El banco central chino (PBOC) recortará su tasa de depósitos a un año al 2,5%, y su tasa a los préstamos a un año al 5,35%. El último recorte de tipos tuvo lugar en noviembre, por primera vez desde 2012. Entonces, el instituto emisor redujo la tasa de depósitos en 25 puntos básicos, y la tasa sobre los préstamos a un año en 40 puntos básicos.

Informació: lavanguardia.com

Informació: cnnexpansion.com lat.wsj.com

Trilogi abrirá una nueva delegación en China La empresa, que cuenta con oficinas propias en Igualada (Barcelona), Pequín y Hong Kong, ha facturado un 45% más respecto al pasado 2013 y prepara una nueva fase de expansión en China, el primer mercado de eCommerce del mundo, con aperturas en la zona de Shanghái, dónde ya cuenta con una delegación comercial, y en Shenzhen, uno de los centros exportadores más importantes del país. Informació: finanzas.com China anuncia un nuevo recorte de tipos de interés para fortalecer su economía El banco central chino ha anunciado un nuevo recorte de los tipos de

China reduce su meta de crecimiento a 7% para 2015 China planea registrar en 2015 su mayor déficit presupuestario desde la crisis financiera global debido a un aumento del gasto, y el primer ministro Li Keqiang anunció una meta de crecimiento de cerca de 7% para este año, por debajo de la meta del 7,5%, que fue incumplida en 2014. Li indicó que la menor tasa de crecimiento en un cuarto de siglo es su “nuevo estándar”, y aseguró que la economía podría enfrentar este año más dificultades que en 2014, y que su prioridad es impulsar reformas a las grandes empresas estatales. Informació: elmundo.es ft.com

La china CCIC instala su laboratorio de certificaciones a nivel europeo en L’Hospitalet La empresa estatal china CCIC Group ha inaugurado en L’Hospitalet de Llobregat su primer laboratorio europeo de inspección y certificación de productos, que ofrecerá sus servicios a las empresas que quieren acceder al mercado chino de una forma más rápida y eficiente. CCIC Group ha invertido dos millones de euros en el laboratorio, que cuenta con diez trabajadores, y en los próximos tres años invertirá dos millones más y contratará a una veintena de personas. Informació: elperiodico.com Telefónica vende la británica O2 a la china Hutchison por 13.500 millones de euros Telefónica y la china Hutchison Whampoa han alcanzado un acuerdo definitivo para la venta de O2 UK, la filial de la compañía española en el Reino Unido, al grupo inversor de Hong Kong por un importe de unos 13.500 millones de euros. La operación permitirá a Hutchison fusionar Three con O2 y convertirse en líder de la telefonía móvil en Reino Unido, y a Telefónica afrontar su deuda neta que en 2014 ascendía a 45.087 millones de euros y afrontar con solvencia otras operaciones. Informació: economia.elpais.com

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 21


Metalquimia instalará en China una planta de elaboración de productos carne de cerdo La empresa gerundense Metalquimia instalará en China la planta de elaboración de productos cárnicos cocidos más moderna del mundo tras al acuerdo con el líder mundial del sector, la multinacional china WH Group. Este gigante ha decidido instalar la nueva planta de producción cárnica en Shangai, con capacidad para elaborar 100 toneladas de producto al día y que entrará en funcionamiento este año, con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de productos cárnicos procesados en Asia-Pacífico. Informació: elmundo.es Oportunidades en energías renovables en el sector químico en China Los proveedores de productos químicos de China verán cómo el mercado de renovables se convierte en el más grande a nivel mundial en los próximos 5 años, gracias a la designación del gobierno chino de energías renovables como una de las siete industrias emergentes clave para la nación. Las empresas extranjeras tienen la oportunidad de aprovechar esta situación y hacerse con una cuota de mercado. Informació: interchinaconsulting.com China ya es el mercado mundial con más salidas a bolsa La consultora británica Ernst & Young (E&Y) ha anunciado que dos bolsas chinas, Shanghai (este) y Shenzhen (sureste), han hecho de la segunda economía del mundo el mercado que más salidas a bolsa ha registrado en el primer trimestre de 2015. Un total de 70 empresas lanzaron una Oferta Pública de Valores (OPV) entre enero y marzo, lo que supone el 28% del total mundial durante el período. Estas firmas chinas recaudaron con ello el equivalente a unos7.164 millones de euros; es decir, aproximadamente el 20% del total mundial durante esos tres meses. Informació: negocios.com bloomberg.com

China y Estados Unidos siguen siendo los principales socios comerciales de Europa Estados Unidos y China se mantuvieron como los principales socios comerciales de la Unión Europea (UE) en 2014, muy por delante de Rusia y Suiza, con el país asiático aumentando cada vez frente al declive norteamericano, que realiza el 15% de los intercambios. Los datos publicados por Eurostat, muestran que China refuerza su posición con el 14% de los intercambios, por un valor total de 467.3 millones de euros.

nas, Tailandia y Vietnam) captaron en 2014 más inversión extranjera directa (IED) combinada, con una cifra récord de 119.000 millones de euros en 2014, que el gigante asiático, con unos 112.000 millones de euros. Esto es debido, en parte, a la desaceleración del crecimiento experimentada por su vecino. Sin embargo, las entradas por país fueron desiguales debido a los cambios políticos y los costes variables de la actividad empresarial.

Informació: ec.europa.eu

España y China crean un consejo de CEOs para impulsar sus relaciones económicas bilaterales El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y el viceministro de Comercio de la R. P. China, Zhong Shan, han firmado un acuerdo para la constitución de un consejo asesor empresarial chino-español, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas bilaterales, y que permitirá que empresas españolas y chinas se reúnan en el marco de visitas bilaterales de alto nivel para hacer propuestas dirigidas a los máximos niveles de ambos gobiernos.

Taiwan: ¿un imán para las empresas que abandonan China? Como los costes de la mano de obra en China continúan incrementándose, muchas compañías extranjeras están abandonando el país. Los autores del informe, Alicia García-Herrero y Jinyue Dong, prevén que Taiwán atraerá más inversión extranjera directa por sus excepcionales ventajas competitivas. Taiwán lleva mucho tiempo manteniendo una política de atracción de inversión extranjera como parte de su estrategia de crecimiento. Informació: bbvaresearch.com Las exportaciones chinas caen un 15% en marzo Las exportaciones chinas alcanzaron en marzo un total de 886.835 millones de yuanes (134.563 millones de euros), lo que representa un retroceso del 14,6% con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones de China registraron en el mes de marzo un retroceso interanual del 12,3%, hasta los 868.673 millones de yuanes (131.808 millones de euros). Los datos de marzo contrastan sensiblemente con los registrados en febrero, cuando las exportaciones chinas aumentaron un 48,3% y las compras al exterior bajaron un 20,5%. Informació: cnnexpansion.com theguardian.com El sudeste asiático atrae más inversión que China Por segundo año consecutivo, las principales economías de la región (Singapur, Indonesia, Malasia, Filipi-

22 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

Informació: icex.es reuters.com

Informació: cincodias.com mineco.gob.es Carbures inicia la instalación de tres lineales en China La multinacional española Carbures ha iniciado la instalación de tres lineales de producción en series largas de piezas de coche de fibra de carbono en la nueva planta de su socio local, Hengrui. Estos tres lineales serán los primeros de los doce que se van a entregar, ‘llave en mano’, al socio local chino de aquí a 2017. La entrega de los tres lineales supondrá ingresos por unos 17 millones de euros en 2015. Informació: finanzas.com La inversión extranjera directa en China aumenta un 11,3% en el primer trimestre La inversión extranjera directa (IED) en la parte continental de China subió un 11,3% interanual en el primer trimestre de 2015, al situarse en 34.880 millones de dólares. El crecimiento se desaceleró respecto al del 17% registra-


do en los primeros dos meses, aunque superó con mucho la tasa de crecimiento anual del 1,7% de 2014. La IED del sector servicios totalizó 21.590 millones de dólares en el primer trimestre, una subida interanual del 24,%. La cifra representó el 61,9 por ciento de todas las IED durante el periodo. Informació: abc.es uk.reuters.com

Perspectivas y desafíos en China: evaluación de riesgos del plan OBOR En este informe, The Economist Intelligence Unit (EIU) explora los riesgos que enfrentarán las empresas en busca de oportunidades en los territorios enmarcados en el plan chino “one belt, one road” (OBOR). Se ha indicado que hasta 60 países se pueden incluir en OBOR con paradas en tres continentes diferentes.

China lanza tres nuevas zonas de libre comercio para abrir su economía China ha puesto en marcha tres nuevas zonas de libre comercio en la ciudad de Tianjin (en el noreste del país) y en las provincias de Cantón y Fujian (sureste), en un intento de abrir su economía al mercado internacional. Tras el experimento de la Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghái inaugurada en septiembre de 2013 y ahora ampliada, las nuevas áreas inician sus operaciones en un entorno más favorable para los negocios, pero manteniendo ciertas restricciones.

Informació: eiu.com

Informació: news.xinhuanet.com scmp.com

Informació: invertia.com cnbc.com

El mercado de la maquinaria de envase y embalaje en China 2015 Estudio del mercado de la maquinaria de envase y embalaje en China, que analiza la oferta y la demanda, así como los precios y la percepción del producto español. Informa sobre los canales de distribución, el acceso al mercado, las perspectivas y oportunidades del sector además de dar información práctica de interés.

Nuevo Catálogo de Inversiones en China La oficina de Garrigues en Shanghai publica un artículo explicando las principales claves del nuevo Catálogo de Inversiones, que ha entrado en vigor el 10 de abril. El Catálogo clasifica las inversiones extranjeras en tres tipos de industrias: incentivadas, restringidas y prohibidas.

El índice de manufactura china registra su caída más rápida en un año La industria manufacturera china registró su contracción más acusada en un año el pasado abril, en un nuevo indicio de la debilidad de la segunda economía mundial. El índice de manufactura HSBC, basado en un sondeo a jefes de compras en fábricas, cayó a 48,9% en abril, desde el 49,6 de marzo. El índice se basa en una escala de 100 puntos en la que los números por debajo de 50 indican contracción.

Info: spain-china-foundation.org Informació: icex.es Cepsa inaugura en China su primera planta petroquímica de Asia La petrolera española Cepsa ha inaugurado en Shanghái su primera planta petroquímica de Asia y la cuarta fuera de España, que le permitirá convertirse desde ahora en la segunda productora mundial de fenol y acetona, y la primera fabricante de cumeno del planeta. La planta ha supuesto una inversión total de unos 300 millones de dólares (275 millones de euros), por lo que es una de las mayores hechas con capital español en China hasta la fecha.

Las agroalimentarias españolas recurren a Alibaba para exportar vino a China Las pequeñas y medianas empresas españolas del sector agroalimentario van a recurrir al gigante del comercio electrónico Alibaba, líder del sector en China, como catapulta para exportar sus productos a la segunda economía mundial. 1688.com, filial del gigante del comercio electrónico Alibaba, conecta directamente a los exportadores de vino en España con los comerciantes minoristas en China, lo que permitirá bajar el precio final del producto.

Informació: elperiodico.com

Informació: icex.es

China baja sus tipos de interés por tercera vez El Banco Central de China ha recortado su tipo de interés de referencia por tercera vez desde noviembre, en 25 puntos básicos hasta un 5,1%, y los tipos para depósitos referenciados a un año en la misma cuantía hasta el 2,25%, reducciones que entrarán en vigor el 11 de mayo. Esta medida de oxigenación espera contrarrestar el parco crecimiento económico chino. Por su parte, el índice de precios al consumidor (IPC) del país subió levemente un 1,5% interanual en abril, incumpliendo con las expectativas del mercado. Informació: eleconomista.es ft.com China desbanca a Estados Unidos como primer importador mundial de petróleo China importó en abril cerca de 7,4 millones de barriles al día, lo que supone un nuevo récord, mientras que las compras de Estados Unidos el mes pasado fueron de 7,2 millones de barriles diarios. Este nuevo dato confirma al gigante asiático como el mayor comprador de materias primas del mundo. Los datos recogidos por Reuters explicarían que las empresas chinas están aprovechando el bajo precio del petróleo en este período para comprar y almacenar crudo con la perspectiva de que se reactive la economía en el corto plazo. Informació: economia.elpais.com reuters.com China emprende su ‘plan Marshall’ Artículo en El País sobre la estrategia económica internacional que emprende China de cara a buscar alianzas y ganar más relevancia con el reminbi. Informació: elpais.com Comparativa entre Hong Kong y Singapur como hub de negocios Informe comparativo sobre las dos ciudad que compiten por convertirse en el hub de negocios predominante en Asia, con especial relevancia en la capacidad de ASEAN de favorecer a Singapur. Informació: china-briefing.com

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 23


24 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL


Selecció Infocentre Xina simplifica la normativa per a la Inversió Estrangera Directe (IED) L’objectiu és reduir la burocràcia i impulsar la inversió privada. No caldrà registrar o verificar la moneda estrangera destinada al finançament d’una inversió forana i ja no es requerirà el registre o verificació de la moneda estrangera que es porti a Xina per finançar una inversió estrangera. També serà més senzill registrar inversions foranes. Informació: icex.es Informe China 2050 High Renewable Energy PenetrationScenario & Roadmap Study Informe realitzat pel Centre Nacional d’Energies Renovables xinès sobre les tendències energètiques en el país. Estableix un objectiu de gran penetració de les energies renovables i determina que entre l’energia eòlica, solar, hidroelèctrica, biomassa i geotèrmia es podria produir el 60% de l’energia total i el 85% de la seva electricitat dintre de 35 anys, si es manté l’estabilitat de la xarxa. Informació: efchina.org

Seminari XINA: Shenzhen, ciutat Tecnològica Barcelona Dijous, 18 de juny del 2015 De 09.15 h a 11.00 h Gratuït

l’objectiu de posar a l’abast dels participants coneixement pràctic sobre els principals aspectes a tenir en compte en el procés de desenvolupament d’una tecnologia. Informació: accio.gencat.cat

La ciutat de Shenzhen, ha esdevingut un referent a la Xina i a tot el continent asiàtic en el sector de la tecnologia. Tant és així que el proper mes de novembre tindrà lloc a Shenzhen, la fira més important del sector Hi-Tech a la Xina, adreçada a empreses del sector que volen donar a conèixer el seu know-how i els seus productes al món i a la Xina. Informació: accio.gencat.cat Diferenciació tecnològica mitjançant l’ús de la marca. Cas Pràctic Xina Barcelona Dijous, 2 de juliol del 2015 De 09.30 h a 12.30 h Gratuït

EU SME Centre Newsletter january 2015 “Ways to Finance Your China Business” Newsletter que tracta, des de diferents àmbits i de forma molt amplia, les qüestions claus que han de considerar les petites i mitjanes empreses alhora de financiar el seu negoci a la Xina. Permet accedir al servei “Ask-the-expert” que resol els possibles dubtes en 7 dies laborables. Informació: eusmecentre.org.cn

Aquesta sessió forma part del cicle “Protegeix, comercialitza i internacionalitza la teva tecnologia!” amb

Cobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com


26 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL


Yearly Calendar 2015 January

S

M

T

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

S

M

T

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

S

M

T

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S

M

6 13 20 27

7 14 21 28

S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

W

F 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24 31

S 1 8 15 22

M 2 9 16 23

T 3 10 17 24

Th 5 12 19 26

F 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

S

M

T

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

W

Th 7 14 21 28

Sa 2 9 16 23 30

S

6 13 20 27

F 1 8 15 22 29

7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

Th 2 9 16 23 30

F 3 10 17 24 31

S Sa 4 11 18 25

S

M

T

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

F 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

S

M

T

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

F 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

S

M

6 13 20 27

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

7 14 21 28

March W 4 11 18 25

May

July W 1 8 15 22 29

September

T 1 8 15 22 29

W 2 9 16 23 30

Th 3 10 17 24

November

T 3 10 17 24

February

Th 1 8 15 22 29

W 4 11 18 25

Th 5 12 19 26

W 4 11 18 25

April W 1 8 15 22 29

June W 3 10 17 24

Th 5 12 19 26

F 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

Th 2 9 16 23 30

F 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

Th 4 11 18 25

F 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

August W

Th

F

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S Sa 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24 31

F 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

October W

7 14 21 28

Th 1 8 15 22 29

December W 2 9 16 23 30

Th 3 10 17 24 31

Chinese public holidays Working weekend Weekend Women's Day (normally it's half-working day holiday for women,but it is not a compulsory holiday) This year the Women's Day is Sunday.

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 27


LINKS D’INTERÈS Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1Ó www.acc10.cat

BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGE www.bswomenb.com

Casa Àsia www.casaasia.es

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair Online http://www.cantonfair.org.cn/en/

China International Machine Tool www.cimtshow.com

ACC10 Invest in Catalonia www.investincatalonia.com

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es

China Association for Science and Technology www.cast.org.cn

China Daily www.chinadaily.com.cn

ROCA JUNYENT Departament Asian Desk www.rocajunyent.com

Casa de España . Shanghai casaespanashanghai.com

Portal del Centre de Certificació de la Xina CQC: China Quality Certification Centre www.cqc.com.cn/english/index.htm

Sinalunya www.sinalunya.com Casal Català de Shanghai www.wix.com/casalshanghai/ccshanghai# Institut Confuci (Barcelona) www.confuciobarcelona.es China Yiwu International Machinery Industry Fair www.jixie-expo.com CHINE PLUS. La revue de presse www.chine-plus.com Federació de la Indústria de la Maquinària a la Xina jjw.mei.gov.cn/english/index.html cmif.mei.gov.cn CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News Service www.china-briefing.com

28 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

Net-Craman www.net-craman.com China – CSR MAP (Responsabilitat social corporativa) www.chinacsrmap.org/index_EN.asp Observatorio de la Política China www.politica-china.org Export to China www.e-to-china.com/ Centre europeu per a PIME’s www.eusmecentre.org.cn/ Trader China Directory www.trader-china.com Energy Foundation China http://www.efchina.org/


Amb el patrocini de:

Amb la col路laboraci贸 i el suport de:

NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL | 29


NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat

30 | NEWS ENGINYERS XINA 2015 // JUNY - JULIOL

Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

News Enginyers Xina - Juny - Juliol 2015  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

News Enginyers Xina - Juny - Juliol 2015  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Profile for enginyers
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded