Page 1

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

故善战者,求之于势,不责于人。 THE EXPERT IN BATTLE SEEKS HIS VICTORY FROM STRATEGIC ADVANTAGE AND DOES NOT DEMAND IT FROM HIS MEN. Sun Tzu (544–496 BC)

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 1


Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Martha Hobart d’AiB Traductors i Intèrprets.

Maquetació i Disseny Gràfic: Carles Ivanco

Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més de 10.000 enginyers i s’envia per correu electrònic a tots els/les enginyers/res que hagin manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les assistents/tes de les jornades que s’han organitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Xina i ens donin la corresponent autorització. També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de la UPC a través d’UPCALUMNI. En tot cas, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per a les finalitats pròpies de les entitats com ara l’enviament d’informació, prestació de serveis, celebració de jornades, cursos i altres activitats que puguin ser

del teu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats esmentades. Entenem que les dades personals facilitades són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis qualsevol modificació. Pots exercitar els teus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, per un dels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per escrit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya tenen interès que aquest NEWS

funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats per les quals s’ha creat, però no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris i opinions inclosos en els articles d’opinió. Pots enviar comentaris, suggeriments, subscripcions o la indicació de no voler rebre el NEWS per correu electrònic a l’adreça següent:

xina@mail.eic.cat

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat


SUMARI NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

04 CORRESPONSALS

36 THIS IS XINA

06 EDITORIAL

38 HISTÒRIA

10 ACTIVITATS 2014

40 NOTÍCIES

14 INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

44 BORSA DE TREBALL

32 VIURE I TREBALLAR A LA XINA

46 LINKS D’INTERÈS

34 DISCOVERING CHINA (发现中国)

10

14

32

34

36

38

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 3


CORRESPONSALS ENGINYERS A LA XINA

Coordinadors Enginyers Xina dels “Chapters”

Shanghai Beijing

Jiaxing Suzhou Hong

Kong Guangzhou

4 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Jiangmen Kaiping

Shenzhen


SHANGHAI

Alexis Roig

Irene Fiol

Eduard Carreira

Joan Piera

Guillem Pagès

Alexis Lago

Gil Serra

Cristina Castillo

BEIJING

John Waller

JIAXING

SUZHOU

Josep Gayolà

Santi Codina

Javier Ycobalzeta

HONG KONG

Raül Guerra

GUANGZHOU

Pablo Trujillo

Miquel Monrós

Leire Mancisidor

JIANGMEN

Girbal Balart

KAIPING

SHENZHEN

Albert Ferrari

Xavier de Vicente

Marc Boix

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 5


EDITORIAL Occident i Xina, tracte entre iguals

Joan Solé i Viñas Director General de Winparf President de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació

S

i alguna vegada hem pensat que el nostre sofisticat mon podria ser molt diferent simplement fent les mateixes coses d’una manera distinta, veient els objectes amb uns altres ulls, havent crescut amb uns altres criteris estètics, pensant en altres seqüències de prioritats, amb unes altres normes i maneres en les relacions personals, escrivint els conceptes i els relats amb uns altres jocs de símbols i regles, arribant a la mateixa física i les mateixes matemàtiques per altres camins, sentint el ritme i les melodies amb regles harmòniques alternatives, triant d’altres tabús, apreciant olors i gustos en altres claus de plaer, hem pensat en quelcom que crec que ja existeix al nostre planeta, hem pensat en el que és el nostre mon oriental i molt especialment en la Xina, una de les seves millors expressions per excel·lència i antiguitat. Una cultura i una tecnologia, les xineses, més antigues que les nostres, i sobretot una cultura riquíssima i potent que pot parlar

de tu a tu amb el nostre mon occidental. Els paleontòlegs, quan parlen de la tecnologia i la cultura dels nostres ancestres, utilitzen un mateix concepte, diuen “la tecnologia”. La humanitat, en la seva evolució, està fent la diferencia entre cultura i tecnologia. Nosaltres, en el nostre dia a dia, estem donant una importància extrema a la tecnologia en contraposició a la cultura, i tots sabem que amb tecnologia només no podem anar enlloc. Així les coses, la diversitat cultural única que representa el mon oriental és bàsica pel futur del ser humà. Solem parlar de la Xina com un país emergent, com un país a capitalitzar tecnològicament o just com un mercat menystenint o relativitzant la seva cultura i també algunes de les seves tecnologies com la que vull retre homenatge en aquest article. Entre el nostre mon occidental i la Xina, els nivells de vida de la gent s’hauran d’igualar, els nivells d’us de la tecnologia, d’industrialització, de productivitat, de recerca acabaran essent compa-

6 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

rables. La lluita per l’exportació i el capital ens homogeneïtzarà. Crec sincerament que si agafem la funció diferencial entre països (podríem dir més fàcilment regions) i la portem a les asímptotes, al final, l’única cosa que hi podríem trobar són només les cultures. És amb aquest gran respecte per Orient que escric aquesta editorial de la revista “News Enginyers Xina “ que els meus companys del Col·legi d’Enginyers Industrials em van demanar. Per escriure aquesta editorial, vaig pensar en totes les experiències que he tingut amb aquest gran país i en general amb l’orient. Actualment dirigeixo una empresa amb oficines a Shangai i tinc un contacte diari amb aquest país. Però a la meva empresa parlem gairebé sempre de conceptes, metodologies i tecnologia occidentals. Per mi la Xina, i l’orient en general, són com una segona oportunitat d’experimentar una vida diferent en totes les seves dimensions. Com a enginyer que


soc i per parlar de la Xina tal i com vull fer-ho avui no he pogut trobar un tema més apassionant que l’Acupuntura, una tecnologia ancestral. Per temes personals i vincles familiars des de fa molts anys estic en contacte amb metges, universitats catalanes i franceses i amb el sector a Catalunya. L’Acupuntura és una branca de la medicina tradicional xinesa (MTC) que té més de 4 mil d’anys d’antiguitat, i apareix com a tal, amb els seus canons i estructura, ara fa uns 2.000 anys. Ras i curt, s’identifiquen tot un seguit de meridians al cos humà o canals d’energia. Aquest meridians tenen uns punts vitals en els seus trajectes que en ser punxats amb agulles metàl·liques, en rebre escalfor, corrents elèctriques o simplement esser pressionats tenen propietats terapèutiques o curatives. Degut a les seves bases pseudo-científiques l’acupuntura te molts detractors entre els metges però puc dir per experiència personal que és una teràpia molt efectiva. Ja arribarà el dia en que es trobin les seves bases científiques. La acupuntura va arribar a Europa de la ma del metge holandès Willem Ten Rhyne al segle XVII d.C. però no va ser fins al 1927 de la ma de l’estudiós de la Xina George Soulié de Morant que no esdevingué realment popular i estesa. Tanmateix, a

la Xina la MTC s’ha practicat ininterrompudament des dels seus orígens fins la actualitat, tot i que Mao Zedong va intentar eliminar-la per les seves arrels taoistes. A la Xina els metges poden ser en medicina occidental o en MTC. La MTC s’estudia en universitats especialitzades i carreres de 5 anys (“xueshi”). Una especialització posterior de 3 anys dona lloc als “shuoshi” i amb 3 anys mes de tesi tenim als “boshi”. Tot plegat són 11 any d’estudis universitaris. A Europa, el país més avançat i madur en la pràctica de l’acupuntura és, per raons històriques, França. La legislació francesa reconeix l’acupuntura com a pràctica mèdica i només deixa als metges, a les llevadores i als cirurgians dentistes el seu exercici. S’estudia en les facultats de medicina i està coberta parcialment per la seguretat social. A Espanya hi ha varies comunitats autònomes amb tradició de practica d’acupuntura sobresortint Andalusia i sobretot Catalunya on la secció d’acupuntura del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va llançar amb la UB un dels primers màsters universitaris l’any 2004. El model de negoci de l’Acupuntura es molt complicat a occident. La praxis de l’Acupuntura xoca frontalment no dic amb la medicina occidental que per mi és la

de referència sinó amb la manera d’aplicar-la, especialment la medicina ambulatòria (identificació d’òrgan afectat -> especialista -> recepta -> iteració). L’Acupuntura, al contrari, tracta al pacient com un tot per a tornar-lo a una situació d’equilibri o mantenir-lo allí. El fet que no faci despesa de medicaments fa que sigui mal vista per l’industria i una societat de consum. El fet que les seves sessions siguin llargues i s’hagin de repetir periòdicament impedeix que pugui ser oferta pròpiament per les mútues i la fa costosa econòmicament pels pacients. El fet que no sigui reconeguda per l’administració fa que s’exerceixi sense garanties i que el ciutadà la confongui amb altres practiques de curanderos. Tanmateix és efectiva i el que més és amb els nens. El perfil estàndard de pacient d’acupuntura a Catalunya és el d’una dona (l’edat és corba uniforme) amb patologies o malalties complicades i/o cròniques, excessivament tractada/medicada amb la medicina occidental i sense resultats. Aquest és un magnífic exemple de la riquesa que significa la cultura xinesa i que il·lustra el fet que les relacions no han de ser o s’han de veure d’una manera unidireccional. No especialment amb la Xina i l’Orient.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 7


EDITORIAL China and the West, equal treatment

Joan Solé i Viñas Winparf Managing Director President de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació

I

f you ever have thought that our sophisticated world might be totally different simply by doing the same things another way, seeing objects with other eyes, growing up with other aesthetic criteria, having other sequences of priorities, with other norms and ways of interacting, writing concepts and stories with other sets of symbols and rules, obtaining the same physics and mathematics by other routes, feeling rhythm and melodies with alternative harmonic rules, choosing from other taboos, appreciating smells and tastes in other forms of pleasure, then you have thought about something that I believe already exists on our planet: you have thought about our world in the East and especially in China, one of its highest expressions for its excellence and antiquity. Chinese culture and technology is older than ours, and in particular it is a rich and powerful culture that can speak to our Western world on first name terms. When palaeontologists talk about our

ancestors’ technology and culture, they refer to it as a single concept - ‘technology’. Humankind, as it evolves, has begun to distinguish between culture and technology. In our day-to-day lives we attach far greater importance to technology than culture, yet we all know that technology alone will take us nowhere. With this in mind, the unique cultural diversity that the East represents is essential for the future of humankind. We often refer to China as an emerging country, as a country to capitalise on technologically or simply as a market, belittling or dismissing its culture and some of its technologies, like the one I wish to pay homage to in this article. Between the West and China, living standards will even out, levels of use of technology, industrialisation, productivity, and research will eventually be comparable. The pursuit of exports and capital will make us all the same. I firmly believe that if we look at the differential function between countries (or regions, to put it more simply) and

8 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

English Version

take it to the asymptote, in the end, the only thing we will find there are cultures. It is with great respect for the East that I write this editorial for Engineering News China at the request of my colleagues at the Catalan Association of Industrial Engineers. To write this editorial, I have thought about all the experiences I’ve had with this great country and the East in general. I currently manage a company with offices in Shanghai and I am in daily contact with the country. However, in my company we almost always talk of Western concepts, methodologies and technology. For me, China, and the East in general, are a second chance to experience a different life on every level. Being an engineer and wishing to talk about China as I do today, I could not choose a subject more fascinating than acupuncture - an ancestral technology. For personal reasons and family ties I have been in touch with doctors, Catalan and French universities, and


the sector in Catalonia for many years. Acupuncture is a branch of traditional Chinese medicine (TCM) that goes back more than four thousand years, and it appeared as such, with its canons and structure, some two thousand years ago. In a nutshell, it identifies a number of meridians or energy channels in the human body. The meridians have vital points along their lines with healing or therapeutic properties when they are pierced with metal needles to receive heat, electrical currents or simply by applying pressure to them. Due to its pseudo-scientific foundations, many doctors are critical of acupuncture, but in my personal experience it is a very effective therapy. The day will come that when its scientific basis is found. Acupuncture was brought to Europe by the Dutch doctor Willem Ten Rhyne in the 17th century AD, but it was not until the work of Chinese scholar George Soulié de Morant in 1927 that it became truly popular and widespread. However, in China TCM has been practiced continuously since its origins to the present, despite Mao Zedong attempting to abolish it because of its Taoist roots. In China, doctors may practice Western medicine or TCM. TMC is studied at specialist universities on 5-year degrees (‘xueshi’). A further 3-year

specialist course gives the qualification of ‘shuoshi’, and another 3-year thesis leads to ‘Boshi’. All in all, it takes 11 years of university studies. In Europe, the most advanced, mature country in the practice of acupuncture is, for historical reasons, France. In French law acupuncture is recognised as a medical practice and can be performed only by doctors, midwives and dental surgeons. It is studied in faculties of medicine and is partially covered by the social security. In Spain several autonomous communities have a tradition of acupuncture, particularly Andalusia and Catalonia, where the acupuncture section of the Medical Association of Barcelona launched one of the first Master’s degrees in 2004 in conjunction with the University of Barcelona. The acupuncture business model is highly complicated in the West. Acupuncture clashes not with Western medicine as such, which for me is the benchmark, but with how it is applied, especially ambulatory care (identification of affected organ -> specialist -> prescription -> iteration). Acupuncture, on the other hand, treats the patient as a whole to return to or maintain a state of balance. Because it does not entail spending on drugs, it is frowned upon by the industry and our

consumer society. Because the sessions are long and must be repeated periodically, it cannot be offered by health insurance companies and is costly for patients. Because it is not recognised by the government, it is practiced without guarantees and generally confused with quack medicine. However, it is effective and particularly so for children. The standard profile of an acupuncture patient in Catalonia is female (the age curve is uniform) with complicated and/or chronic diseases or disorders that have been unsuccessfully over treated/medicated by Western medicine. This is a fine example of the wealth of Chinese culture and illustrates the fact that relations do not have to be seen or be oneway. Especially when it comes to China and the East.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 9


ACTIVITATS 2014

10 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER


DRAFT Working Calendar 2015 January WK Mo Tu We Th

1 2 3 4 5

February Fr

Sa

Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

WK Mo Tu We Th

5 6 7 8 9

April WK Mo Tu We Th

Fr

Sa

Su

Su

Fr

Sa

Su

Fr

Sa

18 1 2 19 4 5 6 7 8 9 20 11 12 13 14 15 16 21 18 19 20 21 22 23 22 25 26 27 28 29 30

October

Su

3 10 17 24 31

Fr

Sa

Su

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November

Fr

Sa

Su

40 1 2 3 4 41 5 6 7 8 9 10 11 42 12 13 14 15 16 17 18 43 19 20 21 22 23 24 25 44 26 27 28 29 30 31

WK Mo Tu We Th

Fr

Sa

Su

Fr

Sa

Su

Fr

Sa

Su

Fr

Sa

Su

9 1 10 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 11 12 13 14 15 12 16 17 18 19 20 21 22 13 23 24 25 26 27 28 29 14 30 31

WK Mo Tu We Th

23 1 2 3 4 5 6 7 24 8 9 10 11 12 13 14 25 15 16 17 18 19 20 21 26 22 23 24 25 26 27 28 27 29 30

September

WK Mo Tu We Th

31 32 33 34 35 36

WK Mo Tu We Th

June

August

27 1 2 3 4 5 28 6 7 8 9 10 11 12 29 13 14 15 16 17 18 19 30 20 21 22 23 24 25 26 31 27 28 29 30 31

Holidays 1-3 Jan 16 Feb -27 Feb 5 Apr 1-2 May 20 June 29 Aug 26-27 Sep 1-5 Oct

Sa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

WK Mo Tu We Th

July

WK Mo Tu We Th

Fr

May

14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30

WK Mo Tu We Th

March

WK Mo Tu We Th

36 1 2 3 4 5 6 37 7 8 9 10 11 12 13 38 14 15 16 17 18 19 20 39 21 22 23 24 25 26 27 40 28 29 30

December Fr

Sa

Su

44 1 45 2 3 4 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20 21 22 48 23 24 25 26 27 28 29 49 30

WK Mo Tu We Th

49 1 2 50 7 8 9 51 14 15 16 52 21 22 23 53 28 29 30

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

New Year Chinese New Year Tomb-sweeping Day Labor Day Dragon Boat Festival The fifth Satday Mid-autumn Festival National Day

Working days Holidays Official holiday

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 11


Jornada 3 de desembre / “Les tendències de la robòtica a la Xina: oportunitat per les empreses i professionals catalans? Albert Ferrari Enginyer industrial, Industrial Manager de SEDAL Group

El proppassat 3 de desembre va tenir lloc, a la seu del COEIC, una interessant conferència per part de Rosanna Terminio (Managing Partner, AsecorpChina Business Consulting), David Mayoral (Responsable Press Automation Systems, ABB Xina) i Adrià Quintana (Departament Tècnic de MEPSA, Empresa especialitzada en automatització de processos de polit), a on els més de 25 assistents varen gaudir de diferents punts de vista al voltant del creixement del grau d’automatització a Xina. Rosanna Terminio (AsecorpChina) ens va oferir una exposició molt completa de la situació del mercat dels Robots a Xina i les palanques sobre el que es recolzarà aquest creixement imparable del grau d’automatització de les empreses xineses a més d’aquelles dificultats que hauran de superar en aquest camí. Va tancar la seva ponència donant rellevància al futur col·laboratiu entre humans i Robots i les oportunitats que això genera pel futur. David Mayoral (ABB) ens va oferir, en base a la seva experiència a Xina, una visió de les oportunitats que encara tenim les empreses d’aquí tot i l’endarreriment que portem davant els principals països capdavanters industrialment parlant. Va aportar una reflexió important respecte al gran teixit industrial que te avui Xina que fa pugui donar resposta a qualsevol tipus de necessitat per diferents grandàries d’empresa i que aquesta és la gran oportunitat perduda en el nostre entorn doncs serà molt difícil recuperar-ho i donar suport a una reindustrialització. Adrià Quintana (MEPSA) ens van aportar la seva visió i experiència amb la nova implantació a Guangzhou (sud de Xina) i els grans reptes de tot tipus que han d’afrontat per poder lluitar en aquell gran mercat al seu abast. En conclusió, va ser una jornada molt completa que va aportar que hi ha un munt d’oportunitats a explorar per qualsevol empresa del nostre país.

12 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER


Conference 3rd decembre / “Trends of robotics in China: Âżan opportunity for Catalan companies and professionals? Albert Ferrari Enginyer industrial, Industrial Manager de SEDAL Group

English Version This past December 3rd was held, at the headquarters of COEIC, an interesting lecture by Rosanna Terminio (Managing Partner, Business Consulting AsecorpChina), David Mayoral (Head Press Automation Systems, ABB China) and Adrian Quintana (Technical Department MEPSA, Company specializing in automation polishing process), where more than 25 attendees enjoy different views about the growth of automation in China. Rosanna Terminio (AsecorpChina) offered us a comprehensive exposition of the Robots market situation in China and the levers that support this unstoppable growth of the automation degree of Chinese companies in addition to those difficulties that will overcome in this way. She closed her speech giving importance to the future of collaborative work between humans and robots and the opportunities that creates for the future. David Mayoral (ABB) gave us, based on his experience in China, a view of the business opportunities we still have in China despite the delay that we face against main industrially advanced countries. Also he provided an important reflection with respect to large range of industrial products that makes China to give answer to any need for different sizes of company and this is a lost great opportunity at our environment that will be very difficult to recover and to be a real support to a reindustrialization process. Adrian Quintana (MEPSA) bring their vision and experience with the new plant implementation in Guangzhou (South China) and all kinds of great challenges to be faced to grow in the big market that is China. In conclusion, it was a very complete meeting that provided plenty of opportunities to explore for any company in our country.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 13


INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ


NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 15


China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Taowen Xue Chief Representative ACCIO Shanghai

W

ith the China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone’s creation on the 29th September of 2013 the world saw a big step towards an opening reform in China, a clear proof that Chinese policy makers are aware of the need to slowly embrace new trends in order to catapult China towards the largest economy worldwide by 2020 as it is predicted. In this area we can find parent companies from from over 60 countries, top ten are Hong Kong, United States, Taiwan, Singapore, Japan, Canada, Korea, Australia, Virgin Islands and Germany. Most companies are focusing in service sector, representing a 56.6% of total companies, or are special service provider, with a percentage of 33.8%. The key point of the SH PFTZ was integrating Waigaoqiao Free Trade Zone (the first free trade zone in Shanghai launched in 1990), the Waigaoqiao Bonded Logistics Park (the first free trade logistics park in China established in 2004), the Yangshan Bonded Port Area (the first bonded port in China launched in 2005) and the Pudong Airport Bonded Logistic Center into one single area of 29 sq kilometers. The objective behind this project was to expand trade, financing and investment, but also as a controlled testing ground for domestic reforms in mainland China. The idea came to light back in 2003. In 2005, several cities, including Shanghai, Shenzhen and

16 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

English Version

Tianjin, started to fill in applications to the State Council. In 2010, The National Development and Reform Commission and State Council sent an inspection group and by July 2013, the State Council approved the proposal of the City of Shanghai. Since its inauguration in September 2013, there have been many changes. Activities inside the Free Trade Area are not considered for tax purposes inside the People’s Republic of China, commodities are not subject to tariffs and it cancels out minimum capital for company registrations. Trade and warehouse management are facilitated by using solutions such as “declaration-after-entry” and “collective declaration, and Import Declaration are benefited by the Free Trade Agreement using track and trace of Origin Certificates. In addition, work order is based in Handbook verification, supporting documents are simplified and Import Declarations are benefited from Retain Free Trade Agreement. SH PFTZ pilot has been active for more than a year already and it is going excellent and reporting optimistic forecasts. By June 2014, 1,245 companies were established in the Shanghai zone with a total registered capital around 7.3 billion USD. Also, foreign trade reached 747.5 billion Renminbi (US$121.7 billion) since its launch in late September last year. There is more Government management transparency and regulations are clearer so as to avoid mis-


understandings. However, 14 government managing regulations were canceled and 19 managing regulation are loosen. There is still room for further advancements. It is planned to give free convertibility to the Renmibi in the future. Domestic financial investors expect to be gradually granted licenses for new financial products, such as commodity trade financing. It is also predicted that the ban over video game consoles will be lifted in the area. However, there will not be unrestricted access to Internet yet. All companies established agree on the fact that being located in the SH PFTZ is an opportunity with big potential to improve their company results thanks to the relaxation of policies available inside the area. Very different from outside, where there are restricting regulations. This is also a good selling point to constantly attract more investors and multinational organizations. It is no wonder that 700 companies are emerging inside the area, 25% of which are from overseas.

The pilot is so positive that this past October President Xi Jinping announced that China plans to build several Free Trade Zone in other areas of mainland China. Xi Jinping compared the SH PFTZ to the “seeds” of economic profits and improvement: “We should plant these seeds in more land so that flowers will blossom and fruits will be harvested as quickly as possible”. Sources: china.org.cn bbc.com britannica.com china-briefing.com globaltimes.cn afr.com en.china-shftz.gov.cn asianewsnet.net Pwc reports: pwccn.com pwccn.com bjreview.com.cn pwccn.com

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 17


La China Hi Tech Fair de Shenzhen, una gran oportunitat per Barcelona Catalonia

Xavier Mayo Responsable de Promoció de la Ciutat a l’Exterior Area d’Economia, Empresa i Ocupació Ajuntament de Barcelona

B

arcelona és una ciutat coneguda i reconeguda a tot el món. Un estudi del centre de la Marca d’ESADE de l’any 2011 concloïa que Barcelona és percebuda com a destinació turística, cultural i amb una bona qualitat de vida però que en canvi encara no és percebuda espontàniament com una ciutat per fer negocis. Des de Promoció de Ciutat (Barcelona ActivaAjuntament de Barcelona) tenim com a missió promoure Barcelona com a ciutat on invertir i fer negocis, estimulant els intercanvis i les relacions amb territoris estratègics i impulsant la percepció de Barcelona en la seva dimensió econòmica i metropolitana. A l’hora de marcar els territoris prioritaris per la nostra activitat la Xina ocupa un lloc preeminent donat que parlem de la segona potència mundial amb un creixement previst del PIB del 7.3 % per a 2015 i amb un gran interès per part del govern i dels inversors d’aquest país asiàtic per internacionalitzar les seves empreses i cercar oportunitats d’inversió. Per la seva banda Barcelona, gràcies a la seva excel·lent ubicació geogràfica, és una ciutat cada vegada més important per les empreses xineses que creixen a nivell mundial i estan interessades a fer negocis no només a Europa, sinó també a la regió del Mediterrani, el Nord d’Àfrica i Llatinoamèrica. Bona mostra d’això són les operacions

18 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

de la hongkonesa Hutchison Port Holdings (HPH) amb la terminal de contenidors BEST al port de Barcelona, el China Certification and Inspection Group (CCIC), amb el seu centre de certificació de productes industrials europeus per ser exportats a Xina i l’oficina de l’Industrial and Commecial Bank of China (ICBC), el més important del món per valor de mercat. La China Hi Tech Fair (CHTF), del 16 al 21 de novembre, és l’esdeveniment del sector TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) més important de la Xina i un aparador internacional de la indústria de l’alta tecnologia, on es presenten innovacions i productes tecnològics i s’organitzen seminaris i fòrums d’alta tecnologia amb l’objectiu d’impulsar el networking i la creació de sinèrgies entre les empreses expositores, els participants i els inversors. Enguany s’esperen més de 500.000 visitants de 58 països i 2.500 inversors. Les relacions comercials i institucionals a la Xina es fonamenten en la confiança a mig i llarg termini. Shenzhen i Barcelona destaquen per la seva aposta per la tecnologia i la innovació; l’any 2012, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va encapçalar un viatge institucional a la Xina, on, entre d’altres ciutats xineses, va visitar Shenzhen i va signar un acord per promocionar les relacions entre els sectors empresarials dels àmbits de la telefonia mòbil i la innovació urbana. A més a més, Barcelona ha estat present a la CHTF des de fa 7 anys i en aquesta


edició ve precedida per un “tour” de promoció de l’esdeveniment el passat mes de juny on els organitzadors van visitar la ciutat acompanyats de més de 30 empreses xineses. Barcelona Catalonia està present amb un estand a la CHTF que combina la participació pública (Barcelona Activa-Ajuntament de Barcelona i Invest in Catalonia-ACCIÓ-Generalitat de Catalunya) i la privada amb 7 empreses tecnològiques innovadores (Datapixel, Control 4 Enviro, Meteosim, Natural Machines, Redpoints, Solutions Trilogi i Tronic Electrònica i Electricitat).

Les nostres expectatives en aquesta edició són continuar posicionant Barcelona com a ciutat puntera europea en sectors tecnològics i innovadors, com el de Smart Cities, i que les empreses assistents puguin obrir la porta a nous acords, com l’assolit l’any passat per l’empresa Ronser, fabricant de polaritzadors per reduir el consum de combustible i emissions contaminants dels vehicles, amb un preacord per fer una prova del seu dispositiu a la flota d’autobusos de Shenzhen.

L’any anterior les quatre companyies participants van mantenir més de 170 reunions amb empreses xineses i van poder explorar noves oportunitats de negoci per internacionalitzar-se al gran país asiàtic.

“THINKING BIG MAKES US GROW” Dídac Lee, Managing Director of Inspirit and

It doesn’t matter if it’s a startup or a multinational, it doesn’t matter if there are small investments or large international ventures. In Barcelona, what matters are big ideas, people, opportunities... Everything has a place in one of the main European capital cities with most projects of international investment. That is why Barcelona makes you grow, makes you dream while keeping your feet on the ground, even further than the horizon.

BARCELONA, THE EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION A prize awarded by the European Commission in 2014

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 19


“e-Achinar”

Manu S. Monasterio Miembro del Consejo Ejecutivo de ESADE China Europe Club

S

Versión Castellana

eguimos analizando en News Enginyers Xina las las 10 Claves para realizar una exitosa estrategia de e-Marketing en China. Y lo hacemos reflexionado en esta ocasión sobre la 7ª clave; “品牌的有力” o valor de la marca occidental en China.

esta base vamos a analizar a continuación el ejemplo de éxito en e-Marketing to China W Barcelona sobre el que reflexionamos también hace unos días en el III Foro ESADE China Europe Club a raíz de mi conferencia como Miembro del Consejo Ejecutivo de ESADE China Europe Club.

Los heavy users de Internet chinos lo tienen muy claro “vales lo que vale tu marca”. Construyendo sobre

Para la e-generation china si el player turístico occidental no está en el “Internet con características chinas”

Ponencia “ e-Achinar” de Manu. S. Monasterio (Miembro del Consejo Ejecutivo de ESADE China Europe Club) en el III Foro ESADE China Europe Club

20 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER


sencillamente “no existe”. Construyendo sobre esta base, analizamos a continuación y centrándonos en el sector Turismo las claves para integrar Internet como medio de comunicación y canal de ventas en los Planes de Marketing ganadores “para y desde” el mercado de China. Y lo hacemos poniendo en vuestras manos apreciados lectores de News Enginyers Xina los ”8” conceptos clave de la excelencia W Barcelona en su ganadora “e-relación” con sus clientes chinos. 1.

2. 3.

4. 5. 6. 7. 8.

Página Web W Barcelona “achinada”; por ello en idioma chino y con mensaje específico para el mercado de China SEM (Search Engine Marketing) y SEO (Search Engine Optimization) Posicionamiento W Barcelona en las Redes Sociales Chinas ( SinaWeibo “el Facebook & Twitter chino” ….) W Barcelona Mobile Marketing; “ WeChat “el whatsapp chino”.... ) Events & Display Marketing Re-Marketing Top Bloggers chinos W Barcelona e-Commerce

Todo ello , construyendo la excelencia “online” W Barcelona desde la espectacular base “offline”

Starwood Hotels como prestigiosa cadena hotelera multinational de New York a la que pertenece W Hotels junto a otras muy prestigiosas marcas también como Sheraton y Westin. W Barcelona :”claro ejemplo e icono de la excelencia en los luxury W hotels” tanto en diseño (espectaculares vistas a el mediterráneo teniendo literalmente la sensación desde las suites de W Barcelona de estar volando por encima del mar) como en servicio “GloCal” en cada una de las variables que forman la experiencia turística. 1.

Página Web W Barcelona “achinada” (http://www.starwoodhotels.com.cn) en idioma chino y con mensaje específico para el mercado de China.

Mensaje específico para China que incluye una exquisita propuesta de valor gastronómica china en el restaurante Wave del Hotel W Barcelona para los “turistas chinos”. Evitando al mismo tiempo y así la clásica incómoda situación para nuestros amigos chinos que se genera cuando les presentan calóricos pasteles , muffins y zumito de naranja en el desayuno cuando lo que les pide el cuerpo a las 7 de la mañana es pasta picante y te de jazmín como desayuno. Pues bien, este guiño queda perfectamente reflejado en la muy bien achinada web W Barcelona http://www.w-barcelona.com.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 21


Todo ello, contextualizado en una “cool & muy bien achinada” experiencia tanto en restauración como en shooping, ocio y comunicación multi-cultural por supuesto que en idioma chino con sus clientes chinos. Y, claro está, como comentaba antes reforzado con las paradisiacas W Barcelona vistas al mar que hacen “ganar cara” a sus clientes chinos que pueden llegar a pagar hasta 10.000 € por noche/ habitación. Eso si, luciendo durante el día flamantes “Facekinis” con los que protegen sus “extra white” pieles propias de la clase media alta china del sol del Mediterráneo . Por ello está máxima de “Vistas al mar Si, exposición al sol “No” queda perfectamente reflejado en su

chinos cuando quieren saber más de una marca en cuestión. 3.

Redes Sociales “Chinas” (Sina Weibo)

Presencia W Hotels en SinaWeibo ( “el FaceBook & Twitter chino”) desde la que , a diario, establecen un estupendo diálogo con su red de fans en China y les presentan propuestas de valor “one to one” en un claro contexto “GloCal” ¿Objetivo? Clarísimo, “e-mimando” así a sus clientes chinos, convertirlos en excelentes embajadores

Starwood Hotels (W Barcelona); ejemplo de éxito a seguir en el arte de “e-Achinar”

achinado site. Sin vender , of course, por ello Barcelona como destino turístico de sol y playa!

W Barcelona entre sus amigos, familiares , compañeros de trabajo ....

2.

4.

SEM (Search Engine Marketing) & SEO (Search Engine Optimization)

con los que , desde China, el target chino ya empieza el diálogo y ganadora experiencia con W Barcelona. Ya que de nada sirve tener una súper web “para tu target chino” si no pueden encontrarla en Baidu ( “el Google chino”) que es lo primero que hacen los

22 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Events & Display Marketing

Sabiendo que la propuesta de valor W Barcelona alinea de maravilla con las necesidades del turista chino, los players y touroperadors chinos e internacionales apuestan por W Barcelona. Siendo por ello de gran valor el transfer de confianza de las grandes plataformas digitales del sector turismo como


http://www.booking.com a W Barcelona como hotel destacado y o de referencia, a “just 1 click”. 5.

Mobile Marketing; WeChat (“el whatsapp chino”)

“Persuadiendo al target chino en cualquier momento y en cualquier lugar” ya que , por sí alguien tenía alguna duda, el mobile marketing to China es lo más puntero en estos momentos en Dirección de Marketing en y para China! W Hotels fideliza a sus clientes a través de sus smart phones , haciéndoles llegar “anytime & anywhere” propuestas de valor personalizadas a través de sus campañas en WeChat. 6.

Re Marketing

Al hacer click los usuarios W Hotels en la web W Barcelona para , por ejemplo, acceder a la información sobre una propuesta de producto que han conocido , a través de un spot en TV o un anuncio en revistas de tendencias …. se instala en su servidor una cookie a través de la cual se puede conocer cuáles son las páginas webs más visitadas por los mismos ( diarios digitales de economía …) En las que presentan una y otra vez el producto que estuvieron a punto de comprar en la web W Barcelona , para reforzar así el interés de compra. El re-marketing es ciertamente nuevo en China por ello como recurso en marketing es muy apropiado. 7.

W Barcelona. La excelencia W Hotels, que mucho tiene que ver con su “achinado” servicio, redunda en altas cotas de fidelización facilitando el cross-selling de otros productos como el propio merchandising de la marca. W Hoteles consigue convertirse en una Love Brand. En definitiva …. W Barcelona; ejemplo a seguir en el arte de “e-Achinar”. Habiendo conseguido ya hoy una ganadora posición en la “Short List” o lista corta de marcas favoritas en luxury hotels entre los amigos chinos que van a Barcelona. Ganando cara los clientes chinos W Barcelona por un lado al estar en este cool hotel de Barcelona (Europa). Y , al mismo tiempo, sintiéndose como en casa por los “achinados” guiños que tanto presencialmente como virtualmente pone en sus manos W Barcelona. En el próximo artículo en News Enginyers Xina analizaremos la 9ª clave para realizar una exitosa estrategia de e-Marketing en China con , como siempre, nuevos ejemplos de éxito en el arte de “e-Achinar”

Bloggers

Relación W Hotels con destacados bloggers de referencia. Quienes, por ejemplo, hablan en China de “W Barcelona ”como símbolo de modernidad y lujo en Europa. 8.

E-Commerce https://www.whotelsthestore.com

W crea un fantástico sentimiento entre los clientes chinos de pertenencia a el mundo “W Hotels” con la consecuente compra por parte de los mismos de joyas, accesorios , cosméticos e incluso mobiliario de diseño para el hogar W Hotels. Pudiéndose incluso llegar a comprar también por parte de sus clientes chinos todo el contenido de las luxury habitaciones

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 23


Shanghai International Breakthrough

Eduard Carreira Provital Trading (Shanghai) Co. Ltd. General Manager

Conditions in the aftermath of the Anglo – Chinese War and an open-arms policy towards refugees fleeing anti-Semitic persecution were two of the reasons Shanghai became the cosmopolitan city we know today. Becoming an international city

S

hanghai began first to attract international interest due to its strategic position along the Yangtze River. British forces occupied the city during the First Opium War, later to include it among the list of ports open to international trade once the armed conflict was over (imposed

English Version by a series of treaties - the first being the Treaty of Nanking in 1842). From that moment on, citizens from around the world flooded into Shanghai to live and work for decades to come. Those who stayed longer periods of time began to even call themselves Shanghailanders. During the first half of the 20th century, Shanghai grew to become a cosmopolitan and glamorous city where one could gamble, frequent exclusive jazz clubs, enjoy a day at the races and readily access a myriad of drugs. There was a general feeling of freedom and optimism in a city where anything seemed to be possible. Above all, it was a city that seemed to welcome everyone.

Shanghai’s famous harbor-side roadway, the Bund (British Concession), in the 1930s (R. Harpuder) Source: United States Holocaust Memorial Museum.

24 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER


Shanghai, a safe haven for refugees fleeing Nazi persecution in Europe During subsequent decades, Shanghai witnessed several waves of migration. Following the Bolshevik Revolution, in the 1920s and 1930s, Shanghai saw 20,000 White Russians and Russian Jews fleeing the newly established Soviet Union. Russians constituted the second-largest foreign community at the time. By 1932, Shanghai had become the world’s fifth largest city and home to 70,000 foreigners (among these, 30,000 Jew fleeing Europe). Jews were arriving to Shanghai as the city imposed no restrictions on immigration and was the last port of entry open to the Jewish community escaping the anti-Semitic movement of Europe (Singapore, USA and Australia had all closed its borders). Jews had found assistance from many unexpected sources such as Chinese diplomat Ho Feng Shan who risked his life and career to save more than a thousand Jews and Dr. Sun Yat-sen, founder of the Republic of China, who held great admiration for the Jewish people and the Zionist movement, drawing parallels between the persecution of Jews and the domination of the Chinese by western powers.

In 1943, the occupying Japanese army required these “stateless refugees” to relocate to a 0.75 square mile area in Hongkou District. As World War II was reaching an end, Nazi representatives pressured the Japanese to devise a plan to exterminate these Jews. The Japanese however had no intention of further provoking the Allies after their invasion of China and other neighboring nations, and therefore delayed the German request until the war ended. It was so the refugees held in the Jewish ghetto in Shanghai managed to escape death. Some stayed in Shanghai for a while but the majority (more than 40,000) immigrated to the newly formed state of Israel. Bibliography Harpuder, Ralph. (n.d.), Shanghai’s famous harbor-side roadway, the Bund, in the 1930s [image]. Available at: ushmm.org [Accessed 11 Nov 14]. Mandelbaum, Lia. (2013). The Jewish Refugees of Shanghai. Jewish Journal. Available at:

Thanks to all these circumstances, Shanghai became the one of the few places Jewish refugees were able to survive the Holocaust. By 1940, the area around Chusan Road became known as “Little Vienna,” owing to the European-style cafés, delicatessens, nightclubs, shops, and bakeries opened by Jews residing there.

jewishjournal.com [Accessed 11 Nov 14]. Willens, Liliane. (2010). Stateless in Shanghai. Hong Kong: China Economic Review Publishing Ltd.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 25


China 2014: las claves del año

Xulio Ríos Director del Observatorio de la Política China

E

n un contexto singularmente adverso, las autoridades chinas han seguido desplegando su agenda para la presente década. En su segundo año de mandato, el nuevo equipo dirigente se ha esforzado por transmitir la idea de que la característica principal de la nueva fase de la reforma es su carácter integral, abordando no solo el cambio en el modelo de desarrollo económico sino afectando también a otros ámbitos de la acción de gobierno, en especial, el orden político. En paralelo, se han explicitado alternativas de gran calado estratégico en el plano exterior, de una parte intentando apaciguar las tensiones territoriales y de otra promoviendo propuestas de transformación y estructuras capaces de subvertir tanto entornos regionales como globales. En el ámbito económico, el gobierno chino ha debido asumir y encarar la moderación del crecimiento, con unas expectativas que podrían no alcanzar el objetivo fijado del 7,5% para el actual ejercicio. La prioridad se ha centrado en los cambios estructurales. Basten dos datos. En los tres primeros trimestres, la contribución del consumo al crecimiento del PIB se ubicó en el 48,5%, en comparación con el 41,3% de la inversión. Por otra parte, en I+D, China invirtió un 15% más que el año pasado, llegando al 2,08% del PIB en 2013, alentando un singular esfuerzo en innovación. Por otra parte, las adquisiciones en el extranjero han aumentado del orden del 120% pero con una significativa variación en los últimos meses: las operaciones de las empresas estatales se han reduci-

26 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Versión Castellana

do en casi un 40%. La liberalización de las intervenciones administrativas, la apertura de sectores monopolistas al inversor privado, la experimentación en curso, sobre todo financiera, en la Zona Piloto de Libre Comercio de Shanghai, entre otros, reflejan un serio empeño por situar la economía china en una nueva dimensión. En el orden político, las novedades no han sido ni mucho menos de menor calado, con una primera parada en el orden territorial. La crisis de Hong Kong vino a reflejar el distanciamiento entre determinados segmentos, en especial la juventud, de las sociedades local y continental. No solo se trata del ejercicio del sufragio universal y sus limitaciones sino de las motivaciones que inspiran un proceso de indigenización que infiere una demanda de reafirmación del autogobierno local. En segundo lugar, Xinjiang y el auge de la violencia terrorista, con una consolidación de la brecha que separa a las comunidades Han y uigur, a la espera de plasmar iniciativas políticas que trasciendan los meros enfoques económicos para abordar los cada vez más complicados asuntos relacionados con la identidad en sentido amplio. En tercer lugar, cabe hacer mención de la lucha contra la corrupción. Hemos podido advertir una voluntad y una insistencia poco común, alcanzando a “intocables” del régimen con un desenlace imprevisible en virtud de las tensiones internas desatadas. La lucha contra la corrupción forma parte de un proceso de regeneración del PCCh en el que se juega su


credibilidad ante la sociedad china, pero también es reflejo de las resistencias en el interior del PCCh a unas reformas que limitan el poder de clanes que hasta ahora han podido usufructuar segmentos importantes del aparato económico y territorial. En cuarto lugar, se debe hacer mención del imperio de la ley y el Estado de derecho, invocaciones que han centrado los debates y resoluciones de la cuarta sesión plenaria del Comité Central del PCCh. Pese a la similitud conceptual, cabe descartar cualquier viraje hacia la adopción progresiva de un modelo de corte occidental. Más bien se trata de limar aristas y proponer soluciones autóctonas que encontrarán en la historia y cultura propias elementos de actualización que preserven la hegemonía del PCCh en el marco de un sistema político en el que no se avizoran cambios profundos.

rece en condiciones de incentivar y financiar adecuadamente. La agenda reseñada revela una problemática nada despreciable. Su denominador común es una doble reforma de matriz china, la interna y la internacional, impulsando dos corrientes de cambio que de resultar exitosas no solo culminarán la transformación de China sino también la del mundo. Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China. Acaba de publicar “Bienvenido, Míster Mao” (Akal, 2014).

En el orden social, mientras la moderación de las desigualdades avanza lentamente en un contexto de persistencia de los conflictos habituales, la reforma de la justicia ha acaparado gran parte de la atención atendiendo al reforzamiento de su independencia en el plano local y su profesionalización a todos los niveles. La reforma tiene como objetivos esenciales reducir y controlar el poder de los funcionarios y también aquí vencer resistencias a los cambios en curso. La ampliación de los derechos de los ciudadanos también figura en la agenda aunque ello no afectará a corto plazo a la omnipotencia del gobierno. En el ámbito cultural, Xi Jinping ha reivindicado la tradición como aliada de la gobernanza, enfatizando el destacado papel que cabe reservar no solo a la creación sino al factor cultural en su conjunto para que la acción de gobierno se adapte a las singularidades del país.

Las compras chinas en el extranjero aumentaron un 120 por ciento

Por último, en política exterior, Asia ha concentrado muchas de las miradas e iniciativas chinas. A la espera de una moderación de las tensiones en los principales frentes (Japón, sudeste asiático, India), la secuencia de propuestas en el ámbito de la seguridad (CICA) o de la economía (Zona de Libre Comercio de Asia-Pacífico) con medidas orientadas a mejorar la conectividad de determinados espacios geoeconómicos (Ruta de la Seda y Ruta de la Seda Marítima junto a corredores diversos) muestran un pulso por el liderazgo regional que solo China pa-

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 27


Claves de la inversión china en España

Ivana Casaburi Directora ESADE China Europe Club

E

l reciente desplazamiento del poder económico hacia Asia, y en particular hacia China, es uno de los fenómenos económicos de mayor trascendencia en la economía mundial en las últimas décadas. China es hoy día el motor de la economía mundial y ha superado a Alemania y a Japón en términos de PIB. Además, es el mayor exportador global de bienes y de capitales; el mayor consumidor de materias primas; posee cerca de un tercio de las reservas mundiales de divisas; cuenta con dos bancos entre los mayores diez del mundo y 89 de sus empresas se sitúan en el ranking de Fortune 500 de 2013. Sin embargo la llegada de empresas chinas en España y Europa es un fenómeno nuevo aunque de rápido crecimiento. Actualmente el Observatorio de ESADE China-Europe ha registrado un total de 60 empresas chinas con presencia en España. La mayoría operan en sectores de elevado contenido tecnológico y en la parte alta de la cadena de valor destacando los sectores de energía, telecomunicaciones-TIC, logística y trasporte.

28 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Versión Castellana

En primer lugar, el sector energético ha sido uno de los que ha recibido un mayor número de operaciones de parte de inversiones chinas en Europa, como muestra la participación del fondo soberano CIC (China Investment Corporation) en la francesa Gaz de France (2.300 millones de euros), y de Three Georges en Portugal, adquiriendo Energías de Portugal (2.700 millones de euro). En España, si bien no se ha producido ninguna operación de esta magnitud, cuenta con la presencia de ocho empresas en el subsector de energías renovables, entre las cuales encontramos a Sinovel Wind, Sunford Light, Yingli Gree Energy y Jinko Solar. En segundo lugar, un sector con abundancia de empresas chinas globales es el de las telecomunicaciones, destacando Huawei, ZTE, Lenovo y Haier. Huawei cuenta con tres divisiones – equipos para redes, productos de consumo y servicios a empresas – y actualmente está planteando la abertura de un centro de I+D en España. ZTE, proveedor global de equipos de telecomunicaciones y soluciones de


red, por su parte, está ampliando su red comercial en España. Por lo referente a Lenovo, en 2012 se convirtió en líder mundial de PCs y, en su política de expansión internacional, España ha logrado liderar el negocio de consumo de Lenovo en el sur de Europa registrando la mejor cuota de mercado, un 7,5%, mucho mejor que Francia o Italia. Haier, grupo empresarial chino, competidor global en la categoría electrodoméstico y equipos de aires acondicionados, en España ha sumado a lo anterior la entrada en el mercado de consumo de tabletas y teléfonos móviles. Además en 2012 el fondo soberano CIC adquirió el 7% del operador de satélites Eutelstart, comprando para ello de forma indirecta acciones por valor de € 385 millones del grupo de infraestructuras Abertis. En tercer lugar, otro sector con importantes inversiones chinas es el de transporte y logística, en el que operan diferentes grandes grupos chinos, que utilizan en ocasiones su presencia en España para favorecer, agilizar y controlar las rutas comerciales hacia Europa. Actualmente COSCO, una de

las mayores navieras del mundo, cuenta con una sede central en el puerto de Barcelona y oficinas en Valencia, Cádiz, Algeciras y Madrid. Hutchinson Port Holdings, perteneciente al grupo Hutchinson Whampoa, por su parte, se comprometió a invertir, a partir del 2012, € 500 millones en la mayor terminal de contenedores del Puerto de Barcelona, y podría ampliar su actividad a otros sectores económicos. China Shipping y Kerry Logistics también cuentan con una importante actividad inversora en España. Otro sector relevante es el bancario. El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), uno de los cuatro grandes bancos públicos propiedad del Estado chino y el mayor del mundo por valor de mercado, ha abierto oficinas en Madrid y Barcelona, y recientemente adquirió un importante edificio en el centro de Madrid por € 21,8 millones para convertirlo en un centro financiero, lo que muestra la apuesta del banco por su negocio en España y en el sur de Europa. Las externalidades potenciales del

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 29


establecimiento de entidades financieras resultan de gran relevancia, al actuar como canalizadores del ahorro y la disponibilidad de liquidez china hacia España. En este sentido, en los últimos trimestres hemos visto operaciones destacadas, como el préstamo otorgado a ADIF por ICBC por € 50 millones para las obras del AVE o la línea de préstamos concedida a Telefónica por ICBC y el China Development Bank – este último sin presencia en España – por € 930 millones para la compra de productos y servicios tecnológicos. Al margen de estos sectores, con una presencia china consolidada, en el último año la presencia de empresas chinas se ha ido abriendo a otros sectores. En 2013 el grupo hotelero español NH Hoteles dio entrada en su capital a la china HNA, que pasó a controlar un 20% tras la compra de acciones por valor de € 238 millones al cual se ha añadido recientemente la compra de un 4% adicional. En el sector agroalimentario, la cárnica Shuanghui International Holdings anunció la compra de la norteamericana Smithfield por € 7.200 millones, pasando a controlar la española Campofrío, que hasta entonces era propiedad de la empresa norteamericana. En el primer trimestre del 2014 se han producido dos compras más en el sector hotelero/inmobiliario, una en la Isla de Mallorca por el valor de € 40 millones de euros y otra en Madrid con la compra

30 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

del emblemático Edificio España por el valor de € 300 millones de parte del grupo inmobiliario chino Dalian Wanda. Otras empresas chinas destacadas con presencia en España son Sinochem Corporation (petroquímico), Minmetals (metales), China National Chemical Group – Bluestar Siliconas (químico), Air China (transporte aéreo), Baosteel (acero y materiales), KeewayMotor (motos eléctricas) o CICC China Certification & Inspection Group (servicios a empresas). Perspectivas de inversión. Durante los próximos años es previsible que, a medida que las empresas chinas den continuidad a su proceso de expansión en el exterior, exista un mayor número de compañías con origen en el país asiático, y siempre más de capital privado, interesadas por invertir en España. El incremento del acercamiento de los inversores chinos a España coincide con las dificultades económicas que está atravesando la economía española desde el año 2009. Dicha crisis, lejos de suponer una amenaza, parece estar siendo entendida por los inversores chinos como una oportunidad. La crisis ha empujado los precios de los activos a la baja, bien sean activos inmobiliarios, suelo industrial y oficinas, acciones en empresas cotizadas, compañías


en dificultades o mano de obra cualificada, lo que combinado con un país altamente estable política y económicamente en el largo plazo supone una gran oportunidad inversora para unos inversores chinos con abundante liquidez y ávidos de expandir sus operaciones en Europa. España ofrece además importantes complementariedades para las compañías chinas. En primer lugar, numerosas empresas españolas poseen un know-how en determinados sectores (TIC, biotecnología, energía o infraestructuras, entre otros) que podría ser aprovechado por las empresas chinas, de tal modo que se podrían formar alianzas estratégicas y proyectos comunes que estableciesen un intercambio de financiación, de parte de China, por conocimiento de parte de España, en proyectos conjuntos que favorecería a ambas partes. Además, estos proyectos contribuirían a abrir las puertas del mercado chino a las empresas españolas así como facilitar la entrada de empresas chinas a América Latina dónde nuestras empresas cuentan con el segundo mayor stock de inversión en el continente. Es el caso de empresas como Endesa, Gas Natural Fenosa, BBVA, Santander, Sacyr o Repsol que ocu-

pan posiciones de liderazgo en distintos países del continente, convirtiéndose en aliados estratégicos idóneos para incrementar la exposición de las empresas asiáticas al mercado latinoamericano. La operación de la entrada de Sinopec en la filial de Repsol en Brasil dan muestra del potencial de este tipo de asociaciones. Otros ventajas diferenciales de España sería su mercado interno, con 47 millones de personas con una renta per cápita superior a los 35.000 euros anuales, sus recursos humanos altamente formados y muy competitivos en precio respecto a otros países europeos, la amplia red de infraestructuras (incluyendo 3 de los 15 mayores puertos europeos: Barcelona, Valencia y Algeciras), un competitivo sistema fiscal para el establecimiento del holdings y una calidad de vida ideal para expatriados. En definitiva, existen grandes oportunidades de complementariedad entre las empresas Chinas y las empresas españolas y europeas. Es más, hoy en día y siempre más en un próximo futuro, no es posible ser una empresa global realmente competitiva a nivel mundial sin haber conseguido con éxito materializar esta complementariedad.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 31


VIURE I TREBALLAR A LA XINA


China, a new home Miquel Monrós

English Version

Director General a Meptech Ltd.

I

still wonder why I chose China when deciding where to study my masters thesis. I had so many other options. The language, the culture, something pushed me towards the de-cision. I was also attracted by other countries, but what I really wanted is not to miss the opportunity of living in China. So together with some other students I got to Beijing on 2011. It was February the 16th, early morning, when we landed in the Capital Airport. It was freezing outside, the air smelt like smoke, and we could just see 100 meters around us. We thought it was a snowy-foggy day. Later we realised it was pollution. This is a welcome card many people receive when they visit China for the first time, like getting cheated by supposed taxi drivers, or like experiencing the consequences of eat-ing something they didn’t really know what it was; the lucky can avoid stepping into a hospital. But despite all these things, a lot of foreigners decide to stay. And so did I. When I finished my master thesis I considered staying home, with my family. I even had a place to work back in my hometown. And yet, I chose China. Again. I came back alone, without a place to live and without a place to work, but I soon found eve-

rything. I found a nice room in a shared apartment, I started working as a software developer, learning some Chinese after work in a small language school, and practising some sports during the lunch break, when all my Chinese colleagues had a comfortable nap in the office. Eventually, I even found a family. Three years kept passing by. I switched from the software developer position to an after sales engineer, then I worked for a mobile app developing company, for a gaming com-pany, and I finally jumped to my current work place, in a factory down in Guangdong province. It is my responsibility now to produce the same electronic machinery in China that has been produced in Artés, near Barcelona, for more than 30 years. And with the same quality. A big challenge that I am

definitely willing to undertake. Eventually, I also finished my Chinese classes, and my lunchbreak runs ended up being a training for a swimming university team, wining some Beijing province university cham-pionships. And I got my wedding too, with lots of family and friends tour-like coming to China. An amazing story, before and after the wedding included, that I wish to repeat if some day we decide to enlarge the family; no kids have joined our team yet. Certainly, I must admit that I never expected to spend all this time here. Neither I though I would find my own family. And it will probably come the day in which we will decide to leave. But I won’t leave alone. China will always be part of me. It will always be my home.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 33


DISCOVERING CHINA 发现中国

The Pass of Shanghaiguan


Shaanxi Tat Ametller Co-Founder and CEO at Laketània Tours

H

ebei province is located in the north of the Yellow River, surrounding Beijing city and the important commercial por of Tianjing.

With a population of 72 million inhabitants (2012) and an area of 190,000 square kilometers, Hebei borders Mongolia to the north, Bohai Bay to the east, Henan to the south and Shanxi to the west. The capital is Shijiazhuang and there are other important cities such as Tangshan and Handan. Hebei has very good natural conditions, as well as mountains, hills and highlands in the north-west, while in the central and south-east there are extensive plains. It has a continental monsoon climate with the four seasons strongly marked. Temperatures can range from -15 °C to -3 °C in winter and between 20 °C and 27 °C in summer. Rainfall takes place especially in summer. Shijiazhuang airport operates in various major cities of China. In the tourist sector, Hebei has more than 300 ruins of ancient buildings, among which are 58 monuments under the state protection.

English Version

There are also artisan products such as ceramics and porcelains of Dingxian, Cixian, and Neiqiu Tanshan, Quyang’s sculptures ... and the famous Tangshan’s shadow theatre , Shijianzhuang’s music, Cangzhou’s martial arts or Wiqiao’s acrobatics. The most important tourist attractions are: The Pass of Shanghaiguan: also known as “The First Pass of the World” and located in Qinhuangdao city, is one of the main passes of the Great Wall with great strategic importance touching the Pacific Ocean in the Bohai Sea. The Chengde Residence: also known as Rehe Palace, was built in the eighteenth century and it was the summer resort for the emperors Kangxi, Yongzheng and Qialong of Qing’s Dynasty. In 1994, The Chengde Residence and its outlying were declared a World Heritage Site by the UNESCO. Beidaihe area: the ancient fishing village which every summer seduces millions of tourists in search of sun and sand. Zunhua and Yixian: with 76 and 161 Imperial Tombs respectively is the resting place of emperors, empresses, and other members of the Qing imperial family. They are a World Heritage Site. Zhaozhou Bridge: also known as Dashi or Anji Bridge, it is a large stone-arched bridge located on the Xiaohe River in Zhaozhou. It was built in the Sui Dynasty and it is 50.82 meters long, 9.6 meters wide and the span of its large stone arch in the middle measures 37.37 meters (the largest in the world).

Interested in a customized trip proposal? Contact us at: tat@laketaniatours.com www.laketaniatours.com

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 35


THIS IS CHINA Raül Guerra Business Development Manager, Invest in Catalonia

English Version

REAL ESTATE MARKET IN HONG KONG The first time I visited Hong Kong I was surprised because the city was full of banks but also of real estate agencies. As tourist I did not know how big was the real estate business. Years later, when I became a resident in Hong Kong, I understood it. For newcomers, to find a new house becomes a challenge and it is a direct way to face real-local society. For long term residents, to move into a new house every year or every two years is part or our normal life. Hong Kong’s economy is one of the most dynamic in the world, free market policies, the rule of law and free flow of information are their assets. In such a dynamic environment the real estate business provides services to business people moving in and out. The last 5 years real estate for residential in Hong Kong has raised 100%. Due to the rapid growth of the economy, prices are very sensitive to changes, and landlords always try to maximize the return of their investment. Since the standard con-

36 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

tract lease in Hong Kong it is for one year, plus one more optional, many landlords are tempted to ask for an increase every year. To increase the rent every year is not unfair, actually in Spain residential’s lease is revised every year according to a real estate index. The problem for residents in Hong Kong is that landlords are pushed by real estate agents to increase the lease 20% and 30%, just considering their perception and not based on any official index. Landlords are aware of the power position they hold in the negotiation. As a result of this situation, most of Hong Kong residents are forced to move into a new place more often than one would like. But there is a bright side. Generally speaking, landlords are very professional when dealing with tenants: they respect contracts, they pay back deposits immediatly after leaving the place and they are open to listen to tenants when there is a demand. At the end of the day rental is a business and Hong Kong is one of the best places for doing business in the world.


NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 37


HISTÒRIA

La brúixola

David Martínez-Robles Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya.

E

l relat que ha creat el món Occidental de la història xinesa ens ha retratat la Xina com una nació molt lligada al seu territori i poc donada a aventures marítimes. Però és una imatge que no s’ajusta a la realitat de molts períodes de la històrica xinesa i que es basa únicament en l’últim període imperial, quan l’imperi Qing que governava el continent xinès va mantenir una política de malfiança cap el món d’ultramar que va coincidir amb l’arribada dels grans imperis occidentals. Però la història és molt més complexa i diversa, amb períodes en què el mar ha jugat un paper important en la vida econòmica i política dels diferents imperis que han regnat sobre els territoris xinesos. La Xina havia estat de fet l’imperi marítim més poderós del món abans que els europeus iniciessin la seva expansió cap al món asiàtic. Entre 1405 i 1433, la cort de la dinastia Ming va organitzar un total de set expedicions marítimes, comandades per l’eunuc musulmà Zheng He, que van connectar la Xina amb el Sud-est asiàtic, l’Índic i la costa oriental d’Àfrica. Aquestes expedicions han passat a la història per la seva dimensió política i pel fet d’haver arribat al continent africà; però especialment també per la demostració de superioritat tecnològica que van representar. Les flotes que va comandar Zheng He estaven formades per més de 200 vaixells, alguns dels quals superaven àmpliament els 100 metres d’eslora, unes dimensions que gairebé doblen les dels vaixells de fusta més grans que mai s’han construït fora de la Xina en qualsevol època.

38 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Les grans expedicions ma r ítimes dels inicis de la dinastia Ming són en realitat una herència de les que s’havien realitzat en segles anteriors i que havien arribat fins a diverses regions del Sud-est asiàtic. De fet, és amb la dinastia Song (970-1279) quan la Xina es converteix en un imperi amb vocació marítima. I no és casualitat que la invenció de la brúixola per navegar coincideixi amb aquest període. La primera menció que es coneix de l’ús d’una agulla imantada per orientar-se en la navegació marítima és del l’any 1111. Ara bé, una obra del 1044 ja parlava de l’ús d’un objecte metàl·lic imantat en forma de peix que surava sobre un petit recipient d’aigua i marcava el sud per orientar-se en terra ferma, amb usos militars. Tanmateix, en el món xinès existeixen referències molt anteriors a altres objectes imantats que assenyalaven el sud, tot i que no s’usaven en la navegació. L’invent de la brúixola, de fet, està vinculat amb tot un seguit de pràctiques endevinatòries i geomàntiques que es practicaven des de l’antiguitat, en el que es coneix avui dia


com a fengsh u i . Cap al segle III aC es comença a usar imans o objectes imantats en forma de brúixola rudimentària dins l’instrumental que usen alguns mestres de fengshui. El que aquesta tècnica pretén és que els humans visquin en harmonia amb el seu entorn, com a mitjà per assolir l’harmonia física i interior. I és aquí on les rudimentàries brúixoles tenien per algunes escoles de fengshui una funció determinant. Aquesta cerca d’harmonia en termes pràctics es traduïa en la localització d’espais idonis per viure i l’orientació correcta dels habitatges i de la seva distribució interna, tant de les llars dels vius com dels morts. De fet, la ubicació de les tombes ha tingut una importància fonamental en tota la història de la Xina, vinculada als rituals als ancestres que han format part de la cultura religiosa popular durant mil·lennis.

És difícil datar el naixement del fengshui, ja que es basa en idees que són presents en el món xinès des de com a mínim inicis del primer mil·lenni aC, i de fet hi ha indicis que pràctiques geomàntiques similars es realitzaven ja en algunes cultures neolítiques. Sigui com sigui, quan apareixen les primeres brúixoles rudimentàries, el fengshui és ja d’un conjunt d’idees i creences molt desenvolupat que es basa en part en l’observació i el sentit comú. El testimonis sobre l’existència d’agulles o petits objectes imantats no són molt freqüents, però sí suficients per il·lustrar que el seu ús es manté des dels primers segles de la nostra era. Els textos constaten també el coneixement de la declinació magnètica terrestre a la Xina ja a partir de finals del segle IX, més de cinc segles abans que a Europa. Que alguns autors parlin de la inclinació del pol magnètic posa de manifest l’ús d’algun tipus de brúixola en aquell moment, malgrat que encara no s’usés per la navegació marítima. La primera menció d’una agulla imantada a Europa usada en la navegació és del voltant de l’any 1200, no gaire llunyana doncs de les primeres referències xineses a brúixoles per l’orientació marítima. La immensa majoria d’historiadors de la ciència i la tècnica coincideixen que es tracta sens dubte d’un cas de transferència tecnològica de la Xina cap al món àrab i persa i, des d’aquest cap a Europa. Això fa que, sens cap mena de dubte, la brúixola hagi de ser considerada un dels gran invents que l’enginy xinès ha llegat a la resta de la humanitat.

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 39


NOTÍCIES Selecció del butlletí d’economia de Casa Àsia

España y China firman contratos por valor de 3.150 millones de euros Los jefes de Gobierno de España y China, Mariano Rajoy y Li Keqiang, han firmado catorce acuerdos bilaterales por un valor de 3.150 millones de euros, tres a nivel gubernamental y otros once entre empresas de ambos países y que van desde las telecomunicaciones a la energía nuclear. En los acuerdos estuvieron representantes de empresas como Santander e Inditex, y chinas como el gigante Alibaba. Informació: expansion.com Barcelona, protagonista del diseño en Pekín Barcelona es la ciudad invitada de la Beijing Design Week (BJDW) de este año, que se está celebrando del 26 de septiembre al 3 de octubre en Pekín. El ayuntamiento de Barcelona y empresas catalanas están exhibiendo su diseño, cultura y creatividad en más de 40 actos de la BJDW, uno de los eventos más importante del mundo en materia de diseño, arquitectura y urbanismo y que en 2013 recibió 5 millones de visitantes. Informació: elperiodico.com El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona abre una oficina comercial en China El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha abierto una oficina comercial en China para captar inversiones para su plataforma logística en Barcelona y promover las relaciones comerciales entre España y China. La oficina estará ubicada en Shenzen, ciudad industrial china conocida por su puerto, el cuarto por tráfico de mercancías del país asiático. Informació: ccaa.elpais.com

China aprueba el cambio directo entre el euro y el yuan El Sistema de Comercio de Divisas Extranjeras de China (CFETS), que depende del Banco Popular de China, ha anunciado que permitirá el cambio directo entre el yuan y el euro en el mercado interbancario internacional, lo que convierte al euro en la sexta moneda en hacerlo. Con esta medida el gobierno chino busca abaratar el cambio de divisas y evitar el cálculo a través de una tercera moneda, generalmente el dólar estadounidense. Informació: chinapost.com lavanguardia.com La economía china constituyó un 12,3% del total mundial en 2013 La economía de China constituyó cerca del 12,3 por ciento del total mundial en 2013, según el Buró Nacional de Estadísticas (BNE) del país. El producto interno bruto (PIB) chino fue de 56,9 billones de yuanes (9,32 billones de dólares estadounidenses) en 2013, mientras que el PIB per cápita fue de 41.908 yuanes. Estos datos indican un fuerte progreso respecto al año 1952, cuando el PIB era de 67.700 millones de yuanes y el PIB per cápita de 119 yuanes. Informació: spanish.xinhuanet.com chinadaily.com.cn Inversión China en Europa 2014 La inversión china en España alcanzó los 409 millones de euros y superó los 26.000 millones de euros en toda la Unión Europea en 2012, según el estudio ‘Inversión China en Europa 2014’, elaborado por ESADEgeo con la colaboración de KPMG y Cuatrecasas Gonçalves Pereira. En 2012 se alcanzó la mayor cifra histórica de inversión directa de China a Europa, 7.657 mi-

llones de euros, y la tendencia es que se incremente aún más. Informació: esade.edu La innovación en el sector bancario de China Informe de The Boston Consulting Group sobre los nuevos retos y la competencia más feroz que nunca a los que se enfrenta la banca minorista en China. La clave de estos retos en el sector bancario del gigante asiático se encuentra en la innovación, según el BCG, sobre todo en materia de finanzas digitales, banca comunitaria, y los préstamos de consumo. Informació: bcgperspectives.com El Banco Mundial recorta las previsiones de crecimiento de China El Banco Mundial ha recortado sus previsiones de crecimiento de Asia Oriental para los años 2014-2016 y ha apuntado que es posible que China ralentice su desarrollo debido a las políticas de sostenibilidad. El organismo internacional espera que la región de Asia Oriental y el Pacífico crezca un 6,9% en 2014 y 2015, por debajo de la tasa de 7,1% que había pronosticado anteriormente. El crecimiento en 2013 había sido del 7,2%. El banco también recortó su pronóstico de crecimiento de la región para 2016 desde el 7,1% al 6,8%. Informació: eleconomista.es scmp.com World Economic Outlook Informe actualizado con fecha de ayer del Fondo Monetario Internacional que pronostica un ritmo de recuperación desigual y ligeramente más débil que el previsto en abril de 2014. Según los últimos datos el crecimiento mundial medio será de 3,3% en 2014 —es

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 41


decir, sin variación con respecto a 2013— y se elevará a 3,8% en 2015. En China se prevé que el crecimiento se reduzca levemente en 2014–15 a 7,4%. En otras economías emergentes y en desarrollo de Asia se prevé que el crecimiento siga siendo sólido. Informació: imf.org China ya es la mayor economía del mundo según el FMI Según los últimos datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), China ha arrebatado el primer puesto entre las potencias económicas mundiales a Estados Unidos, que deja de ser líder por primera vez desde 1872. Según el FMI, el Producto Interior Bruto (PIB) chino se sitúa este año en 17,6 millones de dólares, frente a los 17,4 billones de Estados Unidos. Los cálculos de la entidad señalan que China representa el 16,48% del PIB mundial medido en Paridad de Poder Adquisitivo, frente al 16,28% de Estados Unidos. Informació: elmundo.es businessinsider.com China dobla su superávit comercial por el repunte de las exportaciones China dobló su superávit comercial en septiembre respecto al mismo periodo de 2013, gracias al fuerte repunte de las exportaciones, que registró su mayor subida en 19 meses y compensó el aumento de las importaciones. Las ventas al exterior de China crecieron un 15,3% interanual hasta los 213.700 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron un 7%, hasta los 182.700 millones. Se trata del mayor alza de las exportaciones en 19 meses y se sitúa muy por encima del de agosto (9,4%), y casi al mismo nivel que el de julio (15,4%), cuando contabilizaron su mayor incremento en más de un año. Informació: forbes.com bbc.com Guía de bolsillo para hacer negocios en China Este artículo resume algunas de las tendencias que configuran la siguiente fase de crecimiento económico de China, en las que las industrias podrían beneficiarse al máximo. El director de McKinsey, Gordon Orr, también expone los aspectos a tener en cuenta para que una empresa ex-

tranjera consiga un negocio rentable en China hoy en día. Informació: mckinsey.com La economía china se desacelera y crece a su menor ritmo en cinco años La economía china creció un 7,3% el tercer trimestre de este año, dos décimas menos que en el segundo y una décima por debajo del primero. El crecimiento del PIB de la segunda economía mundial en el periodo julio-septiembre es el más bajo que el país registra desde el primer trimestre de 2009, cuando China sintió los efectos de la crisis financiera mundial y logró un ascenso de sólo el 6,2%. Durante los primeros nueve meses de 2014, el crecimiento de la segunda economía mundial se situó en el 7,4%, una décima menos que lo previsto por el gobierno para este año, del 7,5%. Informació: english.cntv.cn economia.elpais.com

El alcalde Xavier Trias apuesta por intensificar las relaciones de Barcelona con ciudades de China El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha inaugurado el III Fórum de ESADE China Europe Club 2014, donde ha remarcado las condiciones competitivas que ofrece la capital catalana para atraer inversión asiática y la importancia de intensificar las relaciones con ciudades de China. Trias ha recordado empresas como Hutchison Port Holdings, el grupo Huayi Compressor, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), o China Certification & Inspection Group (CCIC), han escogido Barcelona como sede europea para sus grandes inversiones. Informació: casaasia.es

China y otros veinte países crean un banco de desarrollo en Asia China, junto a otros veinte países asiáticos, han acordado la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), una entidad bancaria que nace como contrapeso a otras instituciones crediticias globales bajo la órbita occidental como el Banco Mundial. La iniciativa se suma al Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) lanzado este año por el bloque de los BRICS, con el propósito de crear una nueva arquitectura financiera. Informació: economia.elpais.com bloomberg.com

La industria china registra su mayor caída en cinco meses La actividad industrial de China ha desacelerado su expansión en septiembre respecto a agosto, arrastrada por el enfriamiento de la segunda economía mundial. La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) ha publicado que el Índice Gerente de Compras (PMI), indicador de tendencia en la industria china, se situó en los 50,8 puntos en agosto, tres décimas por debajo de la cifra de septiembre y agosto, y hasta nueve décimas menor que la de julio, cuando registró su mayor expansión en 27 meses. A pesar de esta desaceleración, el indicador se sigue situando por encima de los 50 puntos, lo que indica expansión. Informació: bbc.com online.wsj.com

Gestamp inaugura su octava planta en China donde crecerá un 26% Gestamp, empresa dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos y conjuntos metálicos para los fabricantes de automóviles, ha inaugurado su octava planta en China, en la ciudad suroriental de Dongguan (Guangdong), con una inversión de 70 millones de euros y un tiempo récord de construcción de 30 semanas. Gestamp continúa su expansión en China, donde crecerá un 26% este año y que será su tercer mercado en facturación en 2015. Informació: empresaexterior.com

Rendimiento de las subastas de energía renovable: experiencias en Brasil, China e India En este informe se estudia el diseño y el rendimiento de los mecanismos de subastas que se utilizan para implementar la energía renovable en tres economías emergentes: Brasil, China, e India. El análisis se centra en la experiencia de los países en varias dimensiones, incluyendo las reducciones de precios, la dinámica de licitación, la coordinación con la planificación de la transmisión, las estrategias de asignación de riesgos, y la emisión de contenido nacional. Informació: wds.worldbank.org

42 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER


Telefónica pone en venta acciones de China Unicom por unos 700 millones de euros La operadora española ha vendido a través de su filial Telefónica Internacional un 2,5% de China Unicom por 6.600 millones de dólares hongkoneses (687 millones de euros), lo que supone desprenderse de algo más de la mitad de la participación que hasta ahora mantenía en el capital de su socio chino (un 4,98%). Pese a la desinversión, la compañía mantiene su compromiso con la Alianza Estratégica establecida con la compañía china. Informació: economia.elpais.com La china HNA eleva al 29,5% su participación en NH Hotel Group El grupo chino HNA ha completado la operación de adquisición a la entidad italiana Intesa San Paolo de 29,16 millones de acciones de NH Hotel Group, representativas del 8,33 % de su capital social, con lo que ha elevado al 29,5 % su participación en la cadena hotelera española. Como resultado de la citada adquisición de acciones, acordada en mayo pasado, HNA Group pasa a ser titular, a través de Tangla Spain, de más de 103,3 millones de acciones de NH. Informació: cincodias.com China abre las puertas de su mercado bursátil a la inversión extranjera Las bolsas de Hong Kong y Shanghai han anunciado el esperado lanzamiento para el 17 de noviembre de un dispositivo que permite un acceso sin precedentes a los mercados financieros chinos, muy ansiado por los inversores

extranjeros. El dispositivo permitirá a los operadores internacionales tener acceso directamente, via Hong Kong, a los títulos cotizados en Shanghai, y a los chinos comprar acciones cotizadas en Hong Kong. Estas transacciones financieras podrían representar en ambos sentidos un total de más de 3.000 millones de euros por día. Informació: lat.wsj.com cnnexpansion.com

cionales para reanimar el sector inmobiliario y promover el crecimiento económico. El BBVA Research mantiene sus previsiones de crecimiento en un 7,2% para el 2014 y 7,0% para el 2015. Se espera que la inflación general aumente de forma gradual, mientras que el RMB podría apreciarse en un 2-3% durante el próximo año. Informació: bbvaresearch.com

La inflación china aumenta un 1,6% en octubre, su nivel más bajo desde 2010 El índice de precios al consumo (IPC) de China aumentó un 1,6% interanual en octubre, la misma cifra que en septiembre, con lo que se mantiene en su nivel más bajo en casi cinco años. Este aumento es el más bajo registrado desde enero de 2010, y sigue a un incremento del 1,6 % también en septiembre, tras el 2% de agosto. En los diez primeros meses del año este indicador ha subido un 2,1%. Por otro lado, el índice de precios al productor, indicador de la inflación a nivel mayorista, aumentó su caída en octubre, al bajar un 2,2% interanual tras el descenso del 1,8% registrado en septiembre. Informació: eleconomista.es news.xinhuanet.com

Selecció

Panorama económico de China en el cuarto trimestre 2014 China registró índices de crecimiento moderados en el tercer trimestre. Una demanda doméstica muy débil ha obligado a las autoridades a implementar medidas de estímulo adi-

China Logistics and Distribution Guide. eusmecentre.org.cn Guia preparada pel Centre de les PIME de la UE, aquesta guia analitza aspectes de logística i distribució per a les PIME europees que exporten a la Xina, amb una atenció especial a les qüestions específiques per a tres àrees: dispositius mèdics, productes farmacèutics i tecnologia verda, i alguns aspectes del sector d’aliments i begudes. Cal registrar-se per baixar-la de la web. Seminar: Entering China’s Food Equipment Market: Opportunities and Challenges for European SMEs. 4 Dec. 2014. Hotel Le Plaza Brussels. eusmecentre.org.cn Seminari que pretén donar a les PIME europees una visió integral del sector del mercat de bens d’equipament pel sector alimentari a la Xina.

Cobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com


BORSA DE TREBALL Ingeniero de calidad • • • • • • •

Importante Empresa Europea Publicada en INFOJOBS Shenzhen, China (China) Publicada el 28 de oct Salario no disponible Experiencia mínima: al menos 2 años Tipo de oferta: indefinido, jornada completa

Nivel: Empleado Número de vacantes: 1 Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial, especialidad en Electricidad

Descripción: Su misión será la de definir y garantizar la calidad exigida para todos los productos LED exportados de China a la oficina central en Europa.

Experiencia mínima: Al menos 2 años

Funciones: Se responsabilizará de desarrollar los aspectos de calidad fundamentalmente orientados a proveedores:

• •

Requisitos mínimos:

• • • • • • •

Comprobar que los proveedores han recibido las materias primas en perfecto estado. Asegurar el proceso de producción correcto. Control de la calidad del producto terminado. Control final antes del envío del producto a Europa. Propuesta de mejora de los productos y componentes. Búsqueda de proveedores y productos.

Se ofrece, incorporación a un Grupo de prestigio, en continuo crecimiento, con reales posibilidades de crecimiento profesional y gran autonomía en el desarrollo de trabajo. Tipo de industria de la oferta: Ingeniería Categoría: Ingenieros y técnicos - Industrial

44 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

• • • • •

Ingeniero Técnico o Superior Eléctrico Experiencia mínima de tres años desarrollando funciones similares. Conocimiento de la tecnología LED y tendencias. Imprescindible elevado nivel de inglés. Residencia en Shenzhen. Disponibilidad para viajar. Manejo avanzado de herramientas informáticas: Excel, Word, Outlook.. Persona dinámica, con iniciativa, autonomía y acostumbrada a trabajar en equipo.


Responsable del departamento de producción Publicada en INFOJOBS • • • • •

Harbin, China (China) Publicada el 28 de oct Salario no disponible Experiencia mínima: al menos 2 años Tipo de oferta: jornada completa

Descripción La persona a ocupar este puesto de trabajo será la encargada de: • • •

Llevar el control de la producción, la planta y los subcontratistas. Definir y controlar la productividad. Establecer los planes de entrega, fabricación, subcontratación y aprovisionamiento acordes con las necesidades de los clientes. Así como indicadores de seguimiento de los mismos. Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los trabajos que se realicen en su área de competencia. Reconocer y solucionar los problemas, necesidades y oportunidades que afecten al desarrollo de los programas. Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar medidas correctoras inmediatas. Planificar, dirigir, controlar y coordinar los diferentes equipos de trabajo, diseñando planes a corto, medio y largo plazo para garantizar productos y servicios en términos de calidad, coste y plazo de entrega. Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta de las tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto.

Para el desempeño de tales tareas, es necesario haber cursado estudios universitarios de Ingeniería Industrial o similar, un curso de Gestión de Recursos y Personal, de Optimización de procesos y de Fabricación aeronáutica así como, tener como mínimo dos años de experiencia en un puesto similar. Es fundamental tener un elevado nivel de inglés (C1) y poseer conocimientos de Chino.

Otras de las competencias requeridas para el puesto de trabajo son: • • •

Manejo de CATIA y SAP. Conocimiento de fabricación aeronáutica y manejo de herramientas Lean. Capacidad de comunicación, trabajo en equipo, desarrollo de personas e iniciativa para el desarrollo de nuevos proyectos. Adaptabilidad, logro, iniciativa, influencia y conciencia política.

Tipo de industria de la oferta Industria aeroespacial y aviación Categoría Ingenieros y técnicos - Industrial Departamento Producción Nivel Mando intermedio Personal a cargo 11 - 20 Número de vacantes 1 REQUISITOS Estudios mínimos Grado Experiencia mínima Al menos 2 años Conocimientos necesarios • • • • • •

Catia V5 SAP Fabricación aeronáutica Lean manufacturing Gestión de Personas Desarrollo de nuevos proyectos

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 45


LINKS D’INTERÈS Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1Ó www.acc10.cat

BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGE www.bswomenb.com

Casa Àsia www.casaasia.es

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair Online http://www.cantonfair.org.cn/en/

China International Machine Tool www.cimtshow.com

ACC10 Invest in Catalonia www.investincatalonia.com

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es

China Association for Science and Technology www.cast.org.cn

China Daily www.chinadaily.com.cn

ROCA JUNYENT Departament Asian Desk www.rocajunyent.com

Casa de España . Shanghai casaespanashanghai.com

Portal del Centre de Certificació de la Xina CQC: China Quality Certification Centre www.cqc.com.cn/english/index.htm

Sinalunya www.sinalunya.com Casal Català de Shanghai www.wix.com/casalshanghai/ccshanghai# Institut Confuci (Barcelona) www.confuciobarcelona.es China Yiwu International Machinery Industry Fair www.jixie-expo.com CHINE PLUS. La revue de presse www.chine-plus.com Federació de la Indústria de la Maquinària a la Xina jjw.mei.gov.cn/english/index.html cmif.mei.gov.cn CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News Service www.china-briefing.com

46 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Net-Craman http://www.en.net-craman.com/internacional_eng.html China – CSR MAP (Responsabilitat social corporativa) www.chinacsrmap.org/index_EN.asp Observatorio de la Política China www.politica-china.org Export to China www.e-to-china.com/ Centre europeu per a PIME’s www.eusmecentre.org.cn/


Amb el patrocini de:

Amb la col路laboraci贸 i el suport de:

NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER | 47


NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat

48 | NEWS ENGINYERS XINA 2014-15 // DESEMBRE - GENER

Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

News Enginyers Xina - Desembre - Gener 2014-15  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

News Enginyers Xina - Desembre - Gener 2014-15  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Profile for enginyers
Advertisement