Issuu on Google+

OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA – MADŽARSKA 2007 - 2013

KONCEPT ČEZMEJNE ENERGETSKO UČINKOVITE REGIJE z vizijo in strategijo razvoja v okviru projekta

»Skupno orodje za čezmejno energetsko učinkovito regijo«

Maj 2012

1


Nosilec aktivnosti:

Lokalna energetska agencija za Pomurje

Sodelujoči partnerji:

• E-zavod • Pomurski tehnološki park • Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Vodja aktivnosti: •

Bojan Vogrinčič, direktor

Sodelujoči: • • • • • • • • •

Bojan Vogrinčič Štefan Žohar Katja Karba Darko Ferčej Saš Erlih Marko Močnik Igor Börc Bibók Roland Henrietta Kovacs

Številka pogodbe projekta: SI-HU-1-2-014

2


1. PREDSTAVITEV PROJEKTA ENERGO OPTIMUM............................................................... 6 2. UVOD............................................................................................................................ 8 2.1 SPODBUJANJE K UKREPOM UČINKOVITE RABE ENERGIJE .............................................. 9 2.2 SPODBUJANJE K IZKORIŠČANJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE .................................. 10 3. OPREDELITEV OBMOČJA ENERGETSKEGA KONCEPTA................................................... 11 3.1 REGIJE, PREBIVALSTVO IN STANOVANJA........................................................................ 12 3.1.1 POMURSKA REGIJA................................................................................................. 12 3.1.2 PODRAVSKA REGIJA................................................................................................ 16 3.1.3 ŽELEZNA ŽUPANIJA................................................................................................. 21 3.1.4 ŽUPANIJA ZALA....................................................................................................... 44 3.2 PODNEBJE IN ZAHTEVE EVROPSKE UNIJE ...................................................................... 71 3.3 JAVNE STAVBE V ČEZMEJNI REGIJI................................................................................. 73 4. OCENA LOKALNIH ENERGETSKIH VIROV...................................................................... 74 4.1 TRENUTNO STANJE – OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE ................................................................. 74 4.2. BIOMASA....................................................................................................................... 75 4.2.1 IZKORIŠČANJE LESNE BIMASE V ČEZMEJNI REGIJI ................................................. 83 4.2.2 POTENCIAL LESNE BIOMASE V ČEZMEJNI REGIJI ................................................... 83 4.3 SONČNA ENERGIJA ........................................................................................................ 85 4.3.1 IZKORIŠČANJE SONČNE ENERGIJE V ČEZMEJNI REGIJI .......................................... 87 4.3.2 POTENCIAL SONČNE ENERGIJE V ČEZMEJNI REGIJI............................................... 90 4.4 VETRNA ENERGIJA ......................................................................................................... 92 4.4.1 POTENCIAL VETERNE ENERGIJE V ČEZMEJNI REGIJI .............................................. 95 4.5 BIOPLIN.......................................................................................................................... 96 4.5.1 IZKORIŠČANJE BIOPLINA V ČEZMEJNI REGIJI.......................................................... 97 4.5.2 POTENCIAL BIOPLINA V ČEZMEJNI REGIJI .............................................................. 98 4.6 BIOGORIVA .................................................................................................................. 100 4.7 DEPONIJSKI PLIN.......................................................................................................... 103 4.7.1 POTENCIAL IZKORIŠČANJA DEPONIJSKEGA PLINA V ČEZMEJNI REGIJI ................ 105 4.8 GEOTERMALNA ENERGIJA........................................................................................... 106 4.8.1 GEOTERMALNE VRTINE V ČEZMEJNI REGIJI........................................................ 111 4.8.2 POTENCIAL IZKORIŠČANJA GEOTERMALNE ENERGIJE V ČEZMEJNI REGIJI ......... 118 4.9 VODNA ENERGIJA ....................................................................................................... 118 4.9.1 HIDROELEKTRARNE V ČEZMEJNI REGIJI .............................................................. 120 4.9.2 POTENCIAL IZKORIŠČANJA VODNE ENERGIJE V ČEZMEJNI REGIJI ...................... 122

3


5. PORABA ENERGENTOV..............................................................................................123 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

RABA ENERGIJE ZA OGREVANO IN TEHNOLOŠKO TOPLOTO ....................................... 123 PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE................................................................................... 126 PORABA ENERGENTOV V PROMETU NA ČEZMEJNI REGIJI .......................................... 129 SKUPEN PREGLED PORABE ENERGENTOV V ČEZMEJNI REGIJI .................................... 131 ANALIZA EMISIJ V ČEZMEJNI REGIJI............................................................................ 133 OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V ČEZMEJNI REGIJI ........................................................... 139 SMERNICE.................................................................................................................... 141

6 VIZIJA........................................................................................................................146 7 STRATEGIJA CEEA ......................................................................................................147 8 PREDLOG UKREPOV / AKCIJSKI PLAN .........................................................................148 9 ZAKLJUČEK ................................................................................................................151 10 KAZALO TABEL .........................................................................................................154 11 KAZALO SLIK ............................................................................................................156 11 VIRI IN LITERATURA..................................................................................................157

4


KRATICE IN POJMI CO - ogljikov monoksid CO2 - ogljikov dioksid CK - centralna kurjava CxHy - ogljikovodiki DO - daljinsko ogrevanje DOLB - daljinsko ogrevanje na lesno biomaso EE - električna energija ELKO - ekstra lahko kurilno olje EZ - Energetski zakon GVŽ - glav velike živine HE - hidroelektrarna HU - Madžarska ISD - interna stopnja donosnosti mHE - mala hidroelektrarna MOP - Ministrstvo za okolje in prostor NOx - dušikovi oksidi Nprm - nasuti prostorninski meter (m³) OVE - obnovljivi viri energije PPE - prihranek primarne energije ReNEP - Resolucija o Nacionalnem energetskem programu RNSV - relativna stopnja neto sedanje vrednosti RTP - razdelilna transformatorska postaja SI - Slovenija SO₂ - žveplov dioksid SPTE - soproizvodnja toplote in električne energije SSE - sprejemnik sončne energije SURS - Statistični urad RS TP - transformatorska postaja UNP - utekočinjen naftni plin Ur. l. RS - Uradni list Republike Slovenije URE - učinkovita raba energije ApE - Agencija za prestrukturiranje energetike AN OVE - Akcijski načrt za obnovljive vire energije ZP - zemeljski plin ČEZMEJNA REGIJA - združeno območje regij Podravja in Pomurja ter županij Zala in Vas

5


1. PREDSTAVITEV PROJEKTA ENERGO OPTIMUM Projekt Energo Optimum se v letu 2012 zaključuje in predstavlja čezmejno iniciativo čezmejno partnerstvo za doseganje učinkov na področju energetske učinkovitosti regije, katere aktivnosti se bodo po našem prepričanju nadaljevale tudi v prihodnosti. Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI-HU 2007-2013. V več kot dve letnem obdobju je bila izvedena široka paleta aktivnosti, radi pa bi izpostavili tiste, ki imajo dober odziv med ciljno skupino. LEA Pomurje nastopa v projektu kot vodilni partner s tem, da sodelujejo še trije partnerji, po katerih smo vsebinsko in teritorialno razdelili naloge ter obveznosti. Vsekakor je ena izmed dobro sprejetih aktivnosti med ciljno skupino aplikacija e-hiška (http://www.energo-optimum.eu/e-hiska), s katero si uporabniki lahko na enostaven način izračunajo učinke investicij (zamenjava oken, vrat, namestitev izolacije..). Učinki so prikazani na vzorčni hiši, tako z energetskega kot tudi s finančnega vidika. Razviti smo želeli čim enostavnejšo aplikacijo, da bodo lahko zainteresirani dobili prve in osnovne informacije. Seveda vsem zainteresiranim, nudimo tudi podrobnejšo energetsko svetovanje, tako z vidika preveritve idej kot tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev. Občani se lahko oglasijo v prostorih našega energetsko svetovalnega centra, vsako sredo med 11 in 14 uro oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru; svetovanje je brezplačno. V kolikor internetna povezava na vašem domu ne deluje, se lahko oglasite pri nas, da vam izročimo t.i. e-vizitko projekta, kjer je nameščena tudi e-hiška in boste lahko izračune za investicijo v hišo naredili brez internetne povezave, saj je aplikacija nameščena tudi na e-vizitki. Rdeča nit celotnega projekta je CEEA (crossborder energy efficient area), ki sloni na tem konceptu čezmejne energetsko učinkovite regije, preko pilotnih pristopov reševanja situacije, kot so IR termodiagnosticiranje stavb, analize energetske učinkovitosti v gospodarstvu, prikazu ukrepov na virtualnem modelu stavbe, itd. Vzpostavili smo tudi mobilno razstavo na obravnavano temo projekta in sicer smo v kombiju zagotovili predstavitev in promocijo različnih tehnik / instalacij / vzorcev. Kombi se je premikal po različnih lokacijah, predvsem smo se usmerili v osnovne šole, kjer v okviru različnih aktivnosti (energetskega dneva, naravoslovnega dneva,….) predstavimo projekt, kombi in v njem predstavljene instalacije. Uspeli smo zajeti predstavitev najpogostejših izolativnih sistemov, sončnih kolektorjev za ogrevanje sanitarne vode (ploščati in vakuumski), regulacije ogrevalnih sistemov, prikazan je sistem podrezovanja zidu, ki je zelo pomemben pred namestitvijo izolacije na starejših sistemih. Razstava je podprta z interaktivno predstavitvijo na treh monitorjih, kjer so prikazani predstavitveni filmi / presentacije kot tudi s shematskimi prikazi. Kot zanimivost in na drugi strani tudi pristop k izkoriščanju obnovljivih virov energije je motor kombija predelan na biodizel in olje oljne repice. Tako, da ga je možno voziti (seveda to vključujemo tudi v predstavitev) na dizel, biodizel in olje oljne repice. V projektu je bila izvedena pilotna kampanja »Naredi sam«, ki je bila usmerjena v doseganje ener. učinkovitosti stavbnega pohištva – izvedba ukrepov na javnih stavbah z minimalnimi stroški. Januarja leta 2012 pa smo izvedli mednarodni seminar na temo energetsko trajnostnega razvoja regije.

6


Namen seminarja je bil na eni strani inventarizirati primere ukrepov na različnih nivojih in jih smiselno ter smotrno umestiti v obravnavano okolje, kot na drugi strani predstaviti in predebatirati različne scenarije ukrepov in aktivnosti, ki se jih lahko oz. se jih bomo morali lotiti v prihodnosti za učinkovito doseganje kazalnikov na energetskem področju. Vsekakor smo na seminarju predstavili tudi trenutno dosežene rezultate v okviru projekta Energo optimum, kjer je precej zanimiva energetska slika regije in v okviru tega (po)raba energije. Podrobneje o projektu najdete na www.energo-optimum.eu.

7


2. UVOD Koncept je izdelan v okviru projekta ENERGO OPTIMUM – skupno orodje za čezmejno energetsko učinkovito regijo, ki je financiran iz programa Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Madžarska. Stanje na področju energetske učinkovitosti v čezmejni regiji, je pod razpoložljivim potencialom, kar je ugotovljeno z vzorčnimi analizami. Ocena stanja, ki bi ga območje lahko doseglo in na ta način dosegalo ustrezne kazalnike je velik potencial regije. Cilji, ki izhajajo iz nacionalnih in evropskih strateških dokumentov, so realno dosegljivi in se jih lahko z ustreznimi koraki doseže. Ker gre za regijo, kjer je poraba energije previsoka v vseh sektorjih in se je potrebno lotiti tega problema sistematično in zajeti vse sektorje porabe energije. Priložnost se odražajo v preusmeritvi privarčevanih kapacitet v druge, za regijo koristnejše sfere, predvsem pa na nivoju varovanja okolja in zniževanja emisij TPG. Nameni koncepta čezmejno energetsko učinkovite regije so naslednji: primerjalna analiza Pomurske in Podravske regije iz Slovenije ter županije Zala in Vas iz Madžarske, predstavitev trenutnega izkoriščanja in izrabe obnovljivih virov energije ter situacije na področju učinkovite rabe energije na čezmejnem območju, definicija lokalno najbolj primernih vrst/sistemov izkoriščanja OVE, opredelitev lokacij, ki so primerne za izkoriščanje OVE na čezmejnem območju, ocenitev možnega razvoja URE in OVE na čezmejnem območju kot priročnik za ključne akterje. Odgovornost za vsebino tega koncepta so njegovi avtorji in ne odraža nujno mnenja Evropske skupnosti. Program SI-HU ni odgovoren za nobeno morebitno napako v vsebini tega koncepta. Cilj pričujočega koncepta je s tem pripraviti osnovo za regionalne programske dokumente v prihodnosti in s tem prispevati k procesom, ravnanjem in izbiram, ki omogočajo kakovostne energetske storitve ob zmanjšanju skupnih bremen za lokalno, regionalno in globalno okolje ter krepijo udeležbo prizadetih z odločitvami. Izzive trajnostnega razvoja, varstva narave in korenitega zmanjševanja podnebnih sprememb je moč iskati tudi na področju lokalne energetike. Govorimo o temeljih izboljšanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanju porabe fosilnih goriv in obenem povečanju rabe obnovljivih virov energije. To so tudi temeljne naloge razvitega sveta, kamor tudi nesporno sodimo. Smo v obdobju, ko je črpanje nafte doseglo svoj vrhunec in bodo količine nafte kljub povečanem povpraševanju počasi upadle. Nafte in zemeljskega plina v prihodnjih nekaj desetletij še ne bo zmanjkalo, zaloge premoga pa zadoščajo še za nekaj stoletij. Vendar se pa na globalni ravni kot večji problem kaže prehitro segrevanje zemeljskega ozračja in z njim povezane podnebne spremembe kot posledica naraščanja toplogrednih plinov, ki v atmosferi zadržujejo toploto. Če hočemo, da podnebne spremembe ne bodo ogrozile obstoja civilizacije, bomo morali sedanje emisije toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšati za vsaj tri četrtine. Zato bo tudi Slovenija morala zmanjšati energetsko intenzivnost.

8


To je mogoče doseči ne da bi se odpovedali kakovosti življenja. Vsekakor pa so potrebne spremembe v glavah, odločitvah in ravnanju mnogih, ter spremembe energetskih politik od globalnih preko nacionalnih vse do lokalnih ravni. Evropska unija si s svojo politiko na tem področju prizadeva biti tudi vodilna globalna sila pri razvoju ukrepov in strategij, ki preprečujejo podnebne spremembe. Slovenija in Madžarska kot državi članici smo zavezani k doseganju ciljev zmanjšanja emisij toplogrednih plinov ter povečanju energetske učinkovitosti (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE). Za dosego teh ciljev evropska komisija uporablja številne programe. V lokalnih skupnostih in na regionalnem območju se širi nabor različnih razvojnih in okoljevarstvenih priložnostih. Tako se morajo regija oziroma regijski organ usposobiti za zaznavanje in kritično presojo teh priložnosti. Eden od temeljnih dokumentov za zaznavo in presojo teh priložnosti v čezmejni regiji bo vsekakor lahko tudi ta koncept čezmejne energetsko učinkovite regije. Paziti moramo, da pred odločitvami, katerim dati prednost, ali URE ali OVE, pretehtamo vse prednosti in pomanjkljivosti. Velja, da bo jutri še kako kmalu, vendar pa se kaže tudi pri OVE držati reka, da ni vse zlato, kar se sveti. Obnovljivi viri energije lahko izpolnijo svojo bit sožitja odnosov med ljudmi in naravo samo na osnovi celovitega regionalnega načrtovanja virov ob upoštevanju varstva narave in okolja. Vedeti namreč moramo, da OVE pomenijo tudi spremembe v rabi prostora in tehnologije. Koncept čezmejne energetsko učinkovite regije obravnavamo kot proces seznanjanja in izobraževanja prebivalcev in regionalnih akterjev o možnostih in okoljski sprejemljivosti energetskih storitev na regionalni ravni ter njihovega vključevanja v njeno oblikovanje in izvajanje. S spremembo navad in ravnanj posameznikov je mogoče privarčevati tudi do 15% energije brez večjih investicijskih vložkov.

2.1 SPODBUJANJE K UKREPOM UČINKOVITE RABE ENERGIJE Povečanje učinkovite rabe energije mora v regiji postati stalen proces v okviru dolgoročne strategije razvoja energetike. Spodbujanje ukrepov URE in izrabe OVE izvajata državi s programi izobraževanja, informiranja, osveščanja javnosti, energetskim svetovanjem, spodbujanjem energetskih pregledov, spodbujanjem energetskih konceptov, pripravo standardov in tehničnih predpisov, fiskalnimi ukrepi, finančnimi spodbudami in drugimi oblikami spodbud. Na čezmejni ravni moramo aktivno pristopiti k izvajanju programov URE: -

s spodbujanjem informacijsko-promocijskih projektov, s stalnim izobraževanjem in ozaveščanjem porabnikov energije v regiji, s s podbujanjem zasebne oziroma podjetniške iniciative za uvajanje OVE in ukrepe v URE, s spodbujanjem izdelave energetskih pregledov tako v javnih kot zasebnih stavbah in z energetskimi pregledi vseh visoko potratnih stavb in večjih porabnikov, s pripravo in realizacijo ukrepov za URE izhajajoč iz energetskih pregledov, s proučitvijo možnosti za spodbude za izvedbo ukrepov za URE v stavbah ter za povečano izrabo lokalnih OVE,

9


-

s pregledom tehnične dokumentacije na občinski ravni pri izdajanju dovoljenj za obnove kotlarn v javnih stavbah, z ureditvijo izvajanja dimnikarske službe, z vzpodbujanjem individualnih lastnikov za investicije URE s podporo energetskega svetovanja, z energetsko sanacijo stavb, s pogodbenim zagotavljanjem energetskih prihrankov, z aktivnostmi za koriščenje zemeljskega plina, kot ekološko ustreznejšega fosilnega goriva.

2.2 SPODBUJANJE K IZKORIŠČANJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE Glede na stališče EU je primerno določiti obvezne nacionalne cilje, skladne z 20 % deležem energije iz obnovljivih virov in 10 % deležem energije iz obnovljivih virov v sektorju prometa v porabi energije Skupnosti do leta 2020. Izhodišča, potenciali OVE in nabori energetskih virov držav članic se razlikujejo. Za Slovenijo je določeno, da mora doseči najmanj 25 % delež OVE v rabi bruto končne energije do 2020, medtem ko je za Madžarsko določen dvig na 13 %. Proizvodnja toplote iz OVE poleg najmanjših vplivov na okolje, izboljšanja lokalne kakovosti zraka, ter preprečevanja oziroma upočasnjevanja podnebnih sprememb, povečuje tudi zanesljivost oskrbe, pospešuje regionalni razvoj in razvoj podeželja ter ohranja in ustvarja nova delovna mesta. Podobne učinke ima tudi proizvodnja električne energije iz OVE. Na čezmejni ravni so predlagani naslednji ukrepi: -

-

Uvajanje trajnostnih vzdržnih razvojnih programov ze spodbujanje OVE in URE Spodbujanje uporabe sončne energije za pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih. Pogoji za uporabo aktivnih sprejemnikov sončne enrgije za pripravo tople sanitarne vode so ugodni. Najenostavnejši so sistemi z naravnim obtokom. Za povprečno štiričlansko družino zadošča sistem s sprejemnikov sončne energije okoli 6 m2 in hranilnikom toplote okoli 300 litrov. Tak sistem nam pokrije do 70% vseh potreb gospodinjstva po topli vodi, kar predstavlja prihranek okoli 300 litrov kurilnega olja na leto na gospodinjstvo. Spodbujanje povečanja izrabe lokalnih OVE predvsem lesne biomase oziroma zamenjave fosilnih goriv z lesno biomaso v gospodinjstvih. Spodbujati zamenjavo zastarelih kotlov na trda goriva v gospodinjstvih s sodobnimi kotli na lesno biomaso. Ozaveščati pravne osebe o možnosti zamenjave energentov fosilnih goriv z ustreznejšemi.

10


3. OPREDELITEV OBMOČJA ENERGETSKEGA KONCEPTA Ozemlje, ki ga obravnavamo v tem gradivu zajema regije Podravje in Pomurje na slovenski ter županiji Zala in Vas na madžarski strani – v nadaljevanju ČEZMEJNA REGIJA. Skupna površina ČEZMEJNE REGIJE meri 10.630 km², na njej pa prebiva okoli 1.001.199 ljudi. Med večja mesta na tem območju spadajo Maribor (112.642 prebivalcev), Murska Sobota (20.080), Szombathely (79.590), Zalaegerszeg (61.970) ter Nagykanizsa (49.850). Zahvaljujoč strateški lokaciji je ČEZMEJNA REGIJA stičišče štirih držav (Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške) in s tem pomembno glede na gospodarski in kulturni razvoj območja. Relativno čisto in dobro ohranjeno okolje je osnova k naravi prijaznemu razvoju. V ČEZMEJNI REGIJI so pomembne gospodarske dejavnosti industrija, kmetijstvo in gozdarstvo, gradbeništvo, trgovina, proizvodna in storitvena obrt in še mnoge druge. Občine/okraji na tem območju imajo razvito intelektualno infrastrukturo kot je osnovno šolstvo, otroško varstvo, šport, zdravstvo ter sociala in materialno infrastrukturo kot so ceste, železnica, telekomunikacije, elektrika in vodovodno omrežje. Slika 1: Obravnavano območje projekta Energo Optimum – ČEZMEJNA REGIJA

www.si-hu.eu

11


Tabela 1: Število prebivalcev, površina regij ter gostota prebivalstva v ČEZMEJNI REGIJI

REGIJA

2

ŠTEVILO PREBIVALCEV REGIJE

POVRŠINA (km )

2

GOSTOTA PREBIVALSTVA (osebe/km )

POMURJE

120.875

1.337,3

90,39

PODRAVJE

337.119

2.173

155,14

ZALA

287 043

3.784,01

75,86

VAS

257 688

3.336,1

77,24

TOTAL

1.002.725

10.630,41

99,66

Tabela 2: Stanovanja in površine stanovanj v ČEZMEJNI REGIJI SKUPAJ

REGIJA

2

POVPREČNA POVRŠINA STANOVANJ (m ) 2

STANOVANJA

POVRŠINA (m )

POMURJE

45.871

3.837.966

87,3

PODRAVJE

137.148

10.117.296

74,4

ZALA

50.411

4.098.414

81,3

VAS

41.316

3.495.333

84,6

TOTAL

274.749

21.549.010

81,9

3.1 REGIJE, PREBIVALSTVO IN STANOVANJA 3.1.1 POMURSKA REGIJA Pomurje je regija na SV Slovenije z osrednjim vodotokom reko Muro in meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Relativno omejeno ozemlje je veliko 1.337 km2 (6,6% od celotnega ozemlja Slovenije) ima okoli 119.349 prebivalcev, ki predstavljajo okoli 6,3 % vsega prebivalstva Slovenije. Regija je ena od 12 statističnih regij v Sloveniji. Pomurje ima 27 občin in nima regionalne vlade, ampak Regionalni razvojni svet, ki sprejema prioritete, programe in ukrepe za razvoj. Med regionalnimi akterji se dosega konsenz in usklajujejo razvojna predvidevanja in naloge države, regije in občin na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja.

12


Murska Sobota (19.334 prebivalcev, 11. največje mesto v Sloveniji) je največje in osrednje mesto v regiji. Oddaljeno je cca. 60 km od Maribora, 190 km od glavnega mesta Ljubljana in 90 km od Gradca v Avstriji. Zahvaljujoč strateški lokaciji je Pomurje čezmejna regija štirih držav (Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške) in s tem pomembno glede na gospodarski in kulturni razvoj regije. Geo-strateška lega regije in vpetost v duhovno-energetski sistem Slovenije in Evrope poudarja naraščajoč pomen Pomurja. Relativno čisto in dobro ohranjeno okolje je osnova k naravi prijaznemu razvoju. V regiji so pomembne gospodarske dejavnosti industrija, kmetijstvo in gozdarstvo, gradbeništvo, trgovina, proizvodna in storitvena obrt in še mnoge druge. Občine Pomurja imajo razvito intelektualno infrastrukturo kot je osnovno šolstvo, otroško varstvo, šport, zdravstvo ter sociala in materialno infrastrukturo kot so ceste, železnica, telekomunikacije, elektrika in vodovodno omrežje. V spodnji tabeli imamo prikazano skupno število stanovanj v zasebni lasti fizičnih oseb in lasti javnega sektorja po površini, kakor tudi povprečno površino stanovanj v m2 v 27 občinah Pomurja. Tako ugotovimo, da je v Pomurju 45.871 stanovanj, kar predstavlja le 5,9 % vseh stanovanj v Sloveniji. Največ stanovanj kakor tudi prebivalcev je v Mestni občini Murska Sobota. Tabela 3: Število prebivalcev, površina občin, stanovanjske površine m2 na osebo v občinah Pomurja OBČINA

2

2

ŠTEVILO PREBIVALCEV

POVRŠINA (km )

STANOVANJSKE POVRŠINE (m /osebo)

Apače

3.624

54

32,11

Beltinci

8.349

62,2

30,61

Cankova

1.897

30,6

30,85

Črenšovci

4.174

33,7

29,92

Dobrovnik/Dobronak

1.321

31,1

35,09

Gornja Radgona

8.571

74,1

30,31

Gornji Petrovci

2.175

66,8

36,08

Grad

2.253

37,4

32,47

Hodoš/Hodos

312

18,1

32,72

Kobilje

610

19,7

36,4

Križevci

3.759

46,2

28,75

Kuzma

1.608

22,9

30,14

Lendava/Lendva

11.088

123

36,51

Ljutomer

11.812

107,2

29,6

5.994

144,5

35,41

19.334

64,4

30,73

1.703

6,9

37,04

Moravske Toplice Murska Sobota Odranci

13


Puconci

6.119

107,7

32,85

Radenci

5.270

34,1

33,74

Razkrižje

1.352

9,8

29,29

Rogašovci

3.238

40,1

28,88

Sveti Jurij

2.906

51,3

30,94

Šalovci

1.585

58,2

31,77

Tišina

4.149

38,8

29,62

Turnišče

3.388

23,8

30,54

Velika Polana

1.460

18,7

35,21

Veržej

1.298

12

31,1

119.349

1.337,3

32,17

SKUPAJ

Vir: Statistični urad RS, 2010.

Tabela 4: Stanovanja in stanovanjska površina po lastništvu v občinah Pomurja

LASTNIŠTVO STANOVANJA

SKUPAJ

Povprečna površina stanovanja (m2)

OBČINA Zasebna last fizičnih oseb

Last javnega sektorja

Stanovanja

Površina (m2)

1

-

-

-

-

-

-

-

Beltinci

2.687

252.725

2.665

250.964

17

1.454

94,1

685

63.775

z

z

z

z

93,1

1.423

122.061

1.401

121.126

22

935

85,8

546

45.862

533

44.961

z

z

84,0

4.714

376.268

4.338

356.131

332

17.704

79,8

Gornji Petrovci

970

79.996

935

77.933

28

1.572

82,5

Grad

858

74.745

842

73.667

z

z

87,1

Hodoš/Hodos

139

11.648

139

11.648

-

-

83,8

Kobilje

273

20.746

262

20.091

z

z

76,0

1.212

105.310

1.160

102.326

34

1.937

86,9

574

50.731

566

50.308

z

z

88,4

Lendava/Lendva

5.420

407.118

5.115

391.304

287

14.748

75,1

Ljutomer

4.550

346.918

4.240

331.448

264

13.042

76,2

Moravske Toplice

2.669

217.825

2.651

216.618

11

616

81,6

Murska Sobota

7.470

616.961

6.730

579.116

571

28.846

82,6

Odranci

478

59.962

z

z

-

-

125,4

Puconci

2.336

206.359

2.300

203.706

21

1.534

88,3

Radenci

2.078

177.615

1.922

169.113

101

5.873

85,5

442

35.593

z

z

z

z

80,5

1.131

98.174

1.113

97.094

z

z

86,8

Apače

Cankova Črenšovci Dobrovnik/Dobronak Gornja Radgona

Križevci Kuzma

Razkrižje Rogašovci 1

Površina (m2)

Stanovanja

Občina Apače je ob zadnejm popisu spadala pod Občino Gornja Radgona!

14

Površina (m2)

Stanovanja


Sveti Jurij

1.189

89.210

1.153

87.157

29

1.597

75,0

736

54.575

721

53.603

z

z

74,2

Tišina

1.302

124.089

1.280

122.825

z

z

95,3

Turnišče

1.041

104.523

1.023

103.150

z

z

100,4

Velika Polana

490

53.196

483

52.768

7

428

108,6

Veržej

458

41.981

443

40.824

10

756

91,7

45.871

3.837966

42.015

3.557.881

1734

91.042

87,3

Šalovci

SKUPAJ

Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

Tabela 5: Družinska in nedružinska gospodinjstva po številu članov v občinah Pomurja Družinska gospodinjstva po številu članov OBČINA

Beltinci Cankova Črenšovci Dobrovnik/Dobronak Gornja Radgona Gornji Petrovci Grad Hodoš/Hodos Kobilje Križevci Kuzma Lendava/Lendva Ljutomer Moravske Toplice Murska Sobota Odranci Puconci Radenci Razkrižje Rogašovci Sveti Jurij Šalovci Tišina Turnišče Velika Polana Veržej SKUPAJ Pomurje

Povprečna velikost gospodinjstva

enočlanska

veččlanska

684.847 146.950 141.789 157.573 49.295 26.586 149.757

12.897

2,8

SKUPAJ

SLOVENIJA

Nedružinska Gospodinjstva

2 člana

3

4

5

6+

2.510 598 1.223 467 4.301 725 708 104 195 1.098 477 4.080 3.906 1.965 6.974 418 1.896 1.745 413 988 879 565 1.234 974 456

429 107 220 104 934 137 124 23 38 231 78 976 821 376 1.654 51 333 360 72 164 158 101 211 163 67

532 109 211 75 971 133 127 12 36 219 78 887 808 377 1.624 62 384 396 94 194 140 101 264 166 92

630 112 297 107 972 110 139 16 40 255 99 868 919 427 1.609 99 417 389 93 215 189 69 322 263 99

289 87 148 35 306 88 78 15 13 110 60 231 322 200 424 71 225 165 43 141 108 69 151 130 66

208 83 125 21 182 71 87 16 15 77 74 108 208 171 233 81 201 95 14 109 94 61 113 113 43

368 86 198 117 866 169 134 19 48 185 81 947 764 371 1.337 49 292 314 91 140 162 144 147 119 80

54 14 24 8 70 17 19 3 5 21 7 63 64 43 93 5 44 26 6 25 28 20 26 20 9

3,3 3,5 3,3 2,8 2,9 3,1 3,3 3,4 2,9 3,1 3,5 2,7 3,0 3,1 2,8 3,9 3,3 3,0 2,9 3,4 3,3 3,0 3,4 3,5 3,3

431

93

89

109

29

31

69

11

3,1

3.604

2.634

39.330

8.025

8.181

8.864

7.297

Vir: Statistični urad RS, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.

15

725

3,2


Na podlagi zgornje tabele je razvidno, da je v Pomurju 39.330 gospodinjstev, kar je le 5,74 % vseh gospodinjstev v Sloveniji. Največ med temi je zastopajo 4-članske družine in sicer številčno 8.864, najmanj pa 6 in veččlanske družine in sicer le 2.634. 3.1.2 PODRAVSKA REGIJA Podravska regija z 2,170 km2 obsega dobro desetino (10,7%) slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Regija leži na severovzhodu Slovenije in meji na zahodu na Koroško in Savinjsko regijo, na vzhodu pa na Pomursko. Na severu meji na sosednjo državo Avstrijo, na jugu pa na Hrvaško. Podravsko regijo naravnogeografsko zaznamujejo gričevje na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje od reki Dravi. Vodno bogastvo izkorišča regija za pridobivanje električne energije (veriga HE na Dravi), plodno zemljo pa za kmetijsko dejavnost, saj ima največje površine kmetijskih zemljišč v uporabi v vsej Sloveniji (83 000 ha). Regija je na drugem mestu po prispevku k slovenskemu BDP, za osrednjeslovensko. Največji delež bruto dodane vrednosti ustvarijo storitvene dejavnosti. 51,6 % vseh prebivalcev, starih 15 let ali več, je dejansko tudi delovno aktivnih, kar je najmanj v državi. Delež prostih delovnih mest od vseh delovnih mest (prostih in zasedenih) je med višjimi v državi. Sodi med regije s pozitivnim selitvenim prirastom, vendar večji negativni naravni prirast na drugi strani vpliva na upadanje števila prebivalcev. Statistična regija Podravje obsega 41 občin, v katerih je konec decembra 2004 živelo 319.186 prebivalcev (16 % vsega slovenskega prebivalstva). Po gostoti naseljenosti z 147,1 prebivalci na km2 je na tretjem mestu v Sloveniji. Največja po površini je občina Slovenska Bistrica, medtem ko ima največje število in gostoto prebivalcev je Mestna občina Maribor. Najmanjša po površini je občina Miklavž na Dravskem polju, najmanj gosto naseljena je občina Žetale, najmanj prebivalcev pa ima občina Trnovska vas. Povprečna gostota naseljenosti v občinah na območju Podravje je skoraj 8% večja od povprečne gostote poseljenosti v Sloveniji. V obdobju od leta 1981 do prve polovice leta 2004 je podravska regija, poleg pomurske, zabeležila največji padec mladega prebivalstva (starega do 14 let). V strukturi prebivalstva po starostnih skupinah se znižuje delež mladega, povečuje pa delež starejšega prebivalstva. Posledica takšnih demografskih gibanj je nadpovprečni indeks staranja prebivalstva. V Podravju se je prebivalstvo staralo hitreje kot v povprečju v Sloveniji (v obdobju 2000 do 2004 je indeks staranja prebivalstva narasel iz 96,6 na 113 in presega slovensko povprečje za skoraj osem odstotnih točk). V občinah Hajdina, Hoče-Slivnica, Kidričevo, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Ruše, Starše in Žetale je bil indeks staranja prebivalstva višji od indeksa staranja prebivalstva v Sloveniji. Še posebej zaskrbljujoč je bil v letu 2004 indeks staranja prebivalstva v Mestni občini Maribor, kjer je znašal kar 148,1. Demografski trendi v Podravju se ne razlikujejo bistveno od trendov v Sloveniji, katerih glavna značilnost je nizka rodnost in nizka nataliteta.

16


Slika 2: Zemljevid Podravske regije z občinami

Tabela 6: Število prebivalcev, površina občin, stanovanjske površine m2 na osebo v občinah Podravja OBČINA

POVRŠINA 2 (km )

ŠTEVILO PREBIVALCEV

STANOVANJSKE POVRŠINE 2 (m /osebo)

Benedikt

2.354

24

32,86

Cerkvenjak

2.037

25

35,53

Cirkulane

2.296

32

36,40

Destrnik

2.691

34

30,72

Dornava

2.945

28

27,31

Duplek

6.580

40

31,25

Gorišnica

3.991

29

28,91

Hajdina

3.738

22

30,51

10.794

54

32,93

Juršinci

2.331

36

31,46

Kidričevo

6.670

72

30,80

Kungota

4.713

49

33,48

Lenart

7.910

62

31,70

Lovrenc na Pohorju

3.123

84

28,51

Majšperk

4.113

73

29,73

Makole

2.080

37

28,93

Maribor

112.642

148

31,47

3.974

30

30,54

Hoče-Slivnica

Markovci

17


Miklavž na Drav. Polju

20.273

13

10,35

3.937

33

26,96

Ormož

12.638

142

33,49

Pesnica

7.562

76

31,22

Podlehnik

1.884

46

35,00

Poljčane

4.548

38

28,15

23.741

67

30,99

Rače-Fram

6.594

51

33,89

Ruše

7.333

61

30,96

Selnica ob Dravi

4.564

65

30,00

Slovenska Bistrica

24.586

260

31,86

Središče ob Dravi

2.151

33

34,10

Starše

4.108

34

27,99

Sv. Ana

2.348

37

29,64

Sv. Trojica v Sl. Goricah

2.225

26

30,92

Sv. Andraž v Sl. Goricah

1.210

18

29,78

Sv. Jurij v Sl. Goricah

2.133

31

29,03

Sv. Tomaž

2.110

38

31,26

Šentilj

8.423

65

28,46

Trnovska vas

1.311

23

28,01

Videm

5.592

80

31,13

Zavrč

1.529

19

35,23

Žetale

1.337

38

25,84

Oplotnica

Ptuj

SKUPAJ

337.119

2.173

30,01

Vir: Statistični urad, 2010.

Tabela 7: Stanovanja in površine stanovanj v podravski regiji SKUPAJ OBČINA 2

POVPREČNA POVRŠINA STANOVANJA 2 (m )

STANOVANJA

POVRŠINA (m )

Benedikt

94 9

77.343

87

Cerkvenjak

87 9

72.376

83

1. 39 3

83.580

60

Destrnik

99 9

82.668

83

Dornava

1. 00 2

80.442

82

Duplek

2. 57 5

205.656

82

Gorišnica

1. 42 0

115.374

82

Hajdina

1. 38 6

114.042

83

Cirkulane

18


Hoče-Slivnica

4. 27 3

355.404

84

Juršinci

1. 03 7

73.343

71

Kidričevo

2. 48 7

205.425

83

Kungota

1. 97 8

157.768

82

Lenart

3. 00 9

250.750

85

Lovrenc na Pohorju

1. 26 1

89.034

71

Majšperk

1. 77 8

122.268

69

Makole

95 8

60.165

63

Maribor

52 .4 37

3.545.044

68

Markovci

1. 37 5

121.369

89

Miklavž na Drav. polju

2. 48 9

209.840

86

Oplotnica

1. 44 0

106.125

75

Ormož

5. 61 2

423.244

76

Pesnica

2. 87 7

236.052

83

Podlehnik

1. 08 4

65.941

61

Poljčane

1. 78 0

128.016

72

Ptuj

9. 59 7

735.735

77

Rače-Fram

2. 70 9

223.440

84

Ruše

3. 18 8

227.030

73

Selnica ob Dravi

1. 75 3

136.907

79

Slovenska Bistrica

9. 99 8

783.360

80

Središče ob Dravi

80 5

73.346

91

1. 55 4

114.975

75

Sv. Ana

78 9

69.598

89

Sv. Trojica v Sl. goricah

77 4

68.797

89

Sv. Andraž v Sl. goricah

42 2

36.034

86

Sv. Jurij v Sl. goricah

73 5

61.920

86

Sv. Tomaž

86 6

65.968

67

3. 14 3

239.701

77

43 5

36.720

85

2. 53 2

174.087

69

Zavrč

85 9

53.865

63

Žetale

51 1

34.544

68

Starše

Šentilj Trnovska vas Videm

SKUPAJ

137.148 Vir: STAT (2009)

19

10.117.296

74,37


Tabela 8: Družinska in nedružinska gospodinjstva po številu članov v občinah Pomurja

Družinska gospodinjstva po številu članov OBČINA

Nedružinska gospodinjstva

SKUPAJ 2 člana

3

4

5

6+

enočlanska

veččlanska

Povprečn a velikost gospodin jstva

Benedikt

792

158

154

157

64

72

187

23

3

Cerkvenjak

688

142

123

123

71

56

173

30

3

Cirkulane

969

231

162

125

55

31

365

37

2,4

Destrnik

1.012

246

217

159

63

43

284

20

2,6

Dornava

977

225

195

185

67

42

263

30

2,7

Duplek

2.609

724

590

410

150

63

672

57

2,6

Gorišnica

1.413

316

283

294

98

63

359

32

2,8

Hajdina

1.556

421

306

233

74

30

492

39

2,4

Hoče-Slivnica

4.469

1.253

913

638

177

122

1366

89

2,4

840

176

177

156

67

44

220

24

2,8

Kidričevo

2.649

691

494

464

137

61

802

61

2,5

Kungota

1.804

513

391

280

117

69

434

56

2,7

Lenart

2.762

695

554

517

183

121

692

68

2,7

Lovrenc na Pohorju

1.345

377

270

190

43

20

445

24

2,3

Majšperk

1.647

437

313

247

85

46

519

39

2,5

Makole

830

207

160

121

52

27

263

25

2,5

Maribor

50.553

13.714

8.707

5.159

1486

771

20716

1382

2,1

Markovci

1.458

330

250

296

112

67

403

27

2,7

Miklavž na Drav. polju

2.542

751

549

402

97

53

690

52

2,5

Oplotnica

1.473

335

269

265

111

70

423

24

2,7

Ormož

4.924

1.275

962

778

268

176

1465

140

2,5

Pesnica

2.825

752

560

444

176

123

770

71

2,6

774

175

129

107

53

28

282

18

2,5

Poljčane

1.737

461

302

285

87

50

552

39

2,5

Ptuj

9.987

2.807

1.945

1.303

398

197

3337

273

2,3

Rače-Fram

2.911

885

558

420

101

46

901

48

2,3

Ruše

2.606

747

481

394

103

44

1091

62

2,3

Selnica ob Dravi

1.898

541

388

278

75

35

581

43

2,4

Slovenska Bistrica

9.675

2.390

1.895

1.634

594

321

2841

217

2,6

Središče ob Dravi

869

215

159

127

52

25

291

19

2,5

1.615

428

345

267

92

49

434

42

2,6

Sv. Ana

748

159

132

171

63

65

158

37

3,1

Sv. Trojica v Sl. Goricah

728

143

134

156

70

41

184

13

2,9

Juršinci

Podlehnik

Starše

20


Sv. Andraž v Sl. Goricah

428

87

79

86

37

25

114

15

2,9

Sv. Jurij v Sl. Goricah

665

145

118

140

69

60

133

12

3,1

Sv. Tomaž

778

165

154

131

54

42

232

16

2,7

3.196

815

750

523

178

112

818

101

2,6

452

109

81

78

42

36

106

18

2,9

2.274

564

450

390

101

55

714

57

2,5

Zavrč

730

142

111

100

28

19

330

23

2,2

Žetale

481

115

88

73

39

33

133

12

2,8

132.689

35.062

2490 1

18.31 0

5994

3453

Šentilj Trnovska vas Videm

SKUPAJ

44981

3415

2,54

Vir: STAT (2010)

3.1.3 ŽELEZNA ŽUPANIJA Splošni podatki: Površina županije: 3.336 km² Število prebivalcev: 257.688 (2010) Upravno središče: Szombathely (79.590 prebivalcev, 2010) Mikro regije: Celldömölk, Csepreg, Körmend, Kőszeg, Őriszentpéter, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár Število občin v regiji: 216 Železna Županija se nahaja na zahodnem delu prekodonavske regije ter meji na Avstrijo in Slovenijo. Njegova največja razdalja od zahoda do vzhoda je prb. 90 km, od severa do juga pa prb. 80 km. Kljub svojemu relativno majhnemu prostoru (3.336 km²), krajevne in naravne značilnosti kažejo na visoko stopnjo raznolikosti. Po povšine je tretja najmanjša županija po županijah Nógrád in Komárom-Esztergom. Za železno županijo so značile majhne vasice. Leta 2010 je županijo sestavljalo 2016 občin. Ta številka pomeni le 6,9 % števila občin v državi ter 33,3 % števila občin v regiji. Posebnost pri poselitveni strukturi je dejstvo, da je v 132-ih občinah od skupaj 216 (61 %) skupaj 216 občin v 132-ih manj kot 500 prebivalcev. Posebnost poselitvene strukture županije lahko najbolje opišemo z dejstvom, da je v 132 občinah od skupno 216, tj. v 61% celotnega števila naselij, prebivalstva manj kot 500 ljudi. Rezultat precej razdrobljene strukture občin v županiji in visoke gostote naselij je veliko število občin na 100 km² (6,5 / 100 km²), ki je skoraj dvakratnik državnega povprečja (3,4 / 100 km²). Skoraj 60,2 % prebivalstva živi v mestih, kar je 7 % manj od madžarskega povprečja. Nobena od 11-ih mestnih občin ne doseže ravni 100 tisoče prebivalcev. Le Szombathely presega mejo 50.000 (79.590 oseb v letu 2010), še 4 mesta pa presegajo mejo 10.000 (Sárvár, Kőszeg, Körmend, Celldömölk). S svojimi 8.839 prebivalci je mesto Szentgotthárd nekoliko manjši. Prebivalstvo mest Vasvár, Csepreg, Vép, Répcelak in Őriszentpéter pa je manjše od 5.000. Večina občin se nahaja v mikro-regiji Szombathely (40), 15 občin pa v

21


mikro-regiji Monošter – Kőszeg. Med mikro-regijami ni bistvenih razlik. Za mikro-regijo Sárvár je značilna manjša gostota naselij, medtem ko je v miko-regiji Csepreg nadpovprečno število naselij. Tabela 9: Število prebivalcev, površina občin, gostota prebivalstva v Železni županiji

OBČINA

2

2

ŠTEVILO PREBIVALCEV

POVŠINA (km )

79.590

97,50

816,31

3.442

20,86

165,00

10.823

52,39

206,59

Csepreg

3.470

49,54

70,04

Körmend

11 799

52,79

223,51

Kőszeg

12.077

54,66

220,95

Őriszentpéter

1.160

33,56

34,56

Répcelak

2.371

13,82

171,56

Szombathely Bük Celldömölk

Sárvár

GOSTOTA PREBIVALSTVA (osebe/km )

14.717

64,65

227,64

Szentgotthárd

8.839

67,73

130,50

Vasvár

4.222

55,1

76,62

Vép

3.349

32,89

101,82

Acsád

662

14,34

46,16

Alsószölnök

373

10,02

37,23

Alsóújlak

572

21,02

27,21

Andrásfa

268

8,23

32,56

Apátistvánfalva

356

12,86

27,68

Bajánsenye

475

21,85

21,74

1.212

12,12

100,00

Bejcgyertyános

457

31,43

14,54

Bérbaltavár

478

25,67

18,62

Boba

800

10,95

73,06

Borgáta

155

6,21

24,96

Bozzai

324

4,43

73,14

Bozsok

326

20,91

15,59

632

10,65

59,34

Bögöt

380

4,99

76,15

Bögöte

294

20,74

14,18

Bucsu

593

16,54

35,85

Cák

294

6,48

45,37

Chernelházadamonya

197

7,85

25,10

1.745

26,61

65,58

Csánig

377

8,19

46,03

Csehi

259

9,34

27,73

Balogunyom

Csákánydoroszló

22


Csehimindszent

334

15,43

21,65

Csempeszkopács

306

5,4

56,67

Csénye

728

19,12

38,08

Csipkerek

327

13,13

24,90

Csönge

382

25,27

15,12

Csörötnek

828

20,53

40,33

95

4,59

20,70

Dozmat

231

8,54

27,05

Döbörhegy

158

11,75

13,45

78

4,4

17,73

Duka

224

15,24

14,70

Egervölgy

343

8,86

38,71

Daraboshegy

Döröske

Egyházashetye

324

13,2

24,55

Egyházashollós

545

19,04

28,62

Egyházasrádóc

1.279

24,79

51,59

Felsőcsatár

479

17,9

26,76

Felsőjánosfa

178

3,06

58,17

Felsőmarác

258

17,44

14,79

Felsőszölnök

550

23,56

23,34

Gasztony

436

14,27

30,55

Gencsapáti

2.867

22,39

128,05

Gérce

1.094

18,3

59,78

Gersekarát

643

19,92

32,28

Gór

305

10,99

27,75

Gyanógeregye

154

7,07

21,78

Gyöngyösfalu

1.116

9,65

115,65

Győrvár

630

16,59

37,97

Halastó

97

5,65

17,17

Halogy

241

7,05

34,18

Harasztifalu

145

7,89

18,38

Hegyfalu

773

11,89

65,01

Hegyháthodász

159

8,08

19,68

Hegyhátsál

139

4,58

30,35

Hegyhátszentjakab

269

9,47

28,41

58

12,74

4,55

Hegyhátszentpéter

127

6,84

18,57

Horvátlövő

215

6,16

34,90

Horvátzsidány

775

12,17

63,68

Hosszúpereszteg

628

37

16,97

Hegyhátszentmárton

Ikervár

1.830

35,34

51,78

Iklanberény

39

2,96

13,18

Ispánk

95

6,92

13,73

Ivánc

705

17,14

41,13

23


Ják

2.584

44,95

57,49

529

20,11

26,31

Jánosháza

2.409

23,41

102,90

Káld

1.041

42,44

24,53

Kám

426

15,3

27,84

Karakó

184

10,35

17,78

Katafa

374

4,81

77,75

Keléd

69

8,72

7,91

Kemeneskápolna

83

4,97

16,70

Kemenesmagasi

827

33,19

24,92

Kemenesmihályfa

504

17,81

28,30

Kemenespálfa

422

13,72

30,76

Kemenessömjén

588

16,05

36,64

Kemenesszentmárton

203

4,29

47,32

Kemestaródfa

231

6,35

36,38

Kenéz

272

7,17

37,94

Kenyeri

821

33,96

24,18

Kercaszomor

198

12,87

15,38

97

9,2

10,54

Kétvölgy

115

6,28

18,31

Kisrákos

206

11,06

18,63

Kissomlyó

230

8,58

26,81

Kisunyom

417

10

41,70

Kiszsidány

98

4,93

19,88

Kondorfa

538

21,61

24,90

Köcsk

288

12,58

22,89

Kőszegdoroszló

246

9,65

25,49

Kőszegpaty

205

12,25

16,73

Kőszegszerdahely

493

7,37

66,89

Lócs

130

5,13

25,34

1.047

9,36

111,86

Magyarlak

732

7,62

96,06

Magyarnádalja

216

3,85

56,10

Magyarszecsőd

428

11,26

38,01

Magyarszombatfa

264

15,94

16,56

Countyhíd

330

6,04

54,64

Meggyeskovácsi

709

24,64

28,77

Mersevát

567

10,54

53,80

Mesterháza

145

4,19

34,61

Jákfa

Kerkáskápolna

Lukácsháza

Mesteri

236

11,69

20,19

Meszlen

214

12,02

17,80

Mikosszéplak

321

18,66

17,20

Molnaszecsőd

433

11,69

37,04

24


Nádasd

1.301

35,6

36,54

Nagygeresd

257

9,4

27,34

Nagykölked

162

9,78

16,56

Nagymizdó

123

6,76

18,20

Nagyrákos

282

16,11

17,50

Nagysimonyi

984

15,67

62,80

Nagytilaj

124

15,66

7,92

Nárai

1.276

15,99

79,80

Narda

502

10,35

48,50

Nemesbőd

629

9,14

68,82

Nemescsó

304

7,38

41,19

Nemeskeresztúr

258

12,17

21,20

Nemeskocs

368

7,93

46,41

Nemeskolta

374

7,34

50,95

Nemesládony

127

5,67

22,40

Nemesmedves

25

4,74

5,27

Nemesrempehollós

275

12,05

22,82

Nick

513

11,4

45,00

Nyőgér

310

10,73

28,89

Olaszfa

423

16,54

25,57

Ólmod

100

3,66

27,32

Orfalu

64

6,94

9,22

Ostffyasszonyfa

768

34,31

22,38

Oszkó

650

20,31

32,00

Ölbő

729

23,53

30,98

Őrimagyarósd

219

12,29

17,82

Pácsony

275

10,01

27,47

Pankasz

413

9,27

44,55

Pápoc

308

31,32

9,83

Pecöl

795

17,26

46,06

Perenye

688

16,22

42,42

Peresznye

959

10,73

89,38

Petőmihályfa

212

9,95

21,31

Pinkamindszent

160

11,01

14,53

Pornóapáti

410

15,14

27,08

Porpác

150

6,19

24,23

Pósfa

270

5,35

50,47

Pusztacsó

155

7,26

21,35

Püspökmolnári

915

15,1

60,60

Rábagyarmat

793

16,79

47,23

Rábahídvég

948

22,41

42,30

1.730

21,41

80,80

212

6,48

32,72

Rábapaty Rábatöttös

25


Rádóckölked

262

18,95

13,83

Rátót

288

7,27

39,61

Répceszentgyörgy

105

5,75

18,26

Rönök

427

17,22

24,80

1.232

16,85

73,12

Sajtoskál

404

9,41

42,93

Salköveskút

516

13,2

39,09

Sárfimizdó

101

7,46

13,54

1.392

6,03

230,85

Simaság

531

10,13

52,42

Sitke

640

27,2

23,53

Sorkifalud

670

17,37

38,57

Sorkikápolna

277

8,86

31,26

Sorokpolány

855

13,29

64,33

Sótony

614

14,93

41,13

Söpte

820

13,98

58,66

57

2,93

19,45

Szakonyfalu

352

11,19

31,46

Szalafő

208

27,37

7,60

Szarvaskend

216

10,34

20,89

66

6,01

10,98

Szeleste

691

20,75

33,30

Szemenye

304

11,8

25,76

Szentpéterfa

957

31,24

30,63

Szergény

329

15,61

21,08

Rum

Szaknyér

Szatta

Szőce

360

18,71

19,24

Tanakajd

768

11,82

64,97

2.621

20,08

130,53

Telekes

497

10,81

45,98

Tokorcs

350

6,4

54,69

Tompaládony

309

9,44

32,73

Tormásliget

312

7,53

41,43

1.947

12,83

151,75

Tömörd

271

15,36

17,64

Uraiújfalu

881

19,08

46,17

Vámoscsalád

322

11,78

27,33

Vasalja

311

11,24

27,67

Vásárosmiske

350

13,42

26,08

Vasasszonyfa

368

10,65

34,55

Táplánszentkereszt

Torony

Vasegerszeg

386

12,72

30,35

Vashosszúfalu

356

13,92

25,57

Vaskeresztes

381

9,12

41,78

Vassurány

791

10,09

78,39

26


Vasszécseny

1.423

17,95

79,28

Vasszentmihály

335

6,41

2,26

Vasszilvágy

417

11,8

35,34

Vát

664

23,27

28,53

Velem

333

8,61

38,68

89

9,55

9,32

Viszák

242

10,13

23,89

Vönöck

713

17,6

40,51

Zsédeny

190

6,43

29,55

Zsennye

102

5,02

20,32

Velemér

SKUPAJ mesta

155.859

595,49

261,73

SKUPAJ občine

101.829

2.740,61

37,16

SKUPAJ županija

257.688

3.336,1

77,24

Vir: Vas County Statistical Yearbook 2010.

27


Tabela 10: Stanovanja in stanovanjska površina po lastništvu v Železni županiji LASTNIŠTVO STANOVANJA OBČINA

Szombathely

Skupno število stanovanj

Zasebna last fizičnih oseb

POVRŠINA STANOVANJA (m2)

Last javnega sektorja

Do 29 m2

Drugo

30-39 m2

40-49 m2

50-59 m2

60-79 m2

80-99 m2

Nad 100 m2

Povprečna površina stanovanj (m2)

31.037

28.574

2.176

287

1 063

1 874

3.723

9.154

6.649

3.407

5.167

70

Celldömölk

4.483

4.100

341

42

20

154

411

1.081

873

960

984

77

Csepreg

1.219

1.152

54

13

10

31

52

122

217

292

495

93

Körmend

4.701

4.267

399

35

73

345

342

1.095

1.173

862

811

73

Kőszeg

4.277

3.772

393

112

82

254

489

1.126

1.014

518

794

74

Sárvár

5.938

5.461

354

123

52

270

409

1.349

1.476

1.120

1.262

77

Szentgotthárd

3.090

2.771

254

65

22

92

174

650

660

637

855

82

Vasvár

1.872

1.680

170

22

21

97

132

342

506

389

385

76

Acsád

178

170

5

3

1

7

7

6

22

48

87

94

Alsószölnök

165

160

2

3

2

5

9

45

55

49

92

Alsóújlak

301

300

Andrásfa

144

144

Apátistvánfalva

152

143

5

4

1

Bajánsenye

244

229

9

6

2

2

Balogunyom

361

347

8

6

5

Bejcgyertyános

268

262

3

3

2

Bérbaltavár

304

295

5

4

3

Boba

302

290

3

9

99

98

1

Bozzai

106

106

Bozsok

135

126

297

292

Borgáta

1 –

2

9

28

62

104

63

33

69

7

7

21

25

37

24

23

70

6

29

53

63

97

10

26

55

57

92

89

6

6

11

36

83

214

100

1

7

29

108

74

47

77

15

39

55

78

76

38

73

1

4

35

82

105

75

86

3

12

26

35

23

82

4

1

5

5

13

32

30

20

82

9

1

3

5

19

42

27

38

82

1

4

7

19

52

72

143

103

28


Bögöt

156

146

1

Bögöte

150

147

3

Bucsu

9 –

6

10

44

41

55

93

4

14

46

54

32

85

194

184

5

5

Bük

1.185

1.140

33

12

Cák

104

104

98

97

Csákánydoroszló

562

536

Csánig

169

167

Csehi

154

152

1

1

Csehimindszent

195

175

14

Csempeszkopács

101

96

4

Csénye

254

253

Csipkerek

243

242

1

Csönge

196

193

2

1

Csörötnek

331

328

2

1

62

60

1

1

1

6

5 2

4

1

5

Chernelházadamonya

Daraboshegy Dozmat Döbörhegy Döröske Duka

3

4

14

36

57

80

93

5

15

38

35

243

235

614

110

1

2

13

8

29

18

33

89

1

2

5

28

35

27

87

7

17

54

119

184

177

87

1

7

10

30

46

75

92

2

3

23

32

38

33

23

72

6

1

3

21

18

65

50

37

76

1

1

2

8

19

30

41

94

– 1

12

– 14

2

72

71

115

61

61

166

166

221

217

3

1

177

170

5

2

Egyházashollós

250

245

2

3

Egyházasrádóc

499

481

9

9

Felsőcsatár

180

172

4

4

84

84

185

Felsőszölnök

297

292

Gasztony

204

202

4

18

36

65

63

67

83

1

1

16

39

92

54

41

74

6

10

38

78

41

23

71

3

15

15

115

98

84

83

3

19

13

16

4

7

64

3

8

26

29

98

10

65

27

8

72

15

11

9

19

74

32

81

32

15

72

1

Egyházashetye

186

1

Egervölgy

Felsőmarác

4 –

1 –

115

Felsőjánosfa

3 –

17

38

44

56

33

30

65

12

27

63

53

22

75

5

7

11

57

77

91

92

8

18

32

123

159

159

90

1

4

13

42

54

65

91

– 2

– 1 –

2

2

4

21

21

34

92

1

2

12

14

60

49

49

85

1

4

7

31

36

77

74

72

82

1

1

2

8

10

58

73

52

86

1

29


Gencsapáti

793

783

4

6

1

3

9

28

125

197

430

103

Gérce

495

485

6

4

6

27

40

69

139

131

83

73

Gersekarát

317

298

15

4

6

7

38

63

79

34

90

77

Gór

149

145

2

2

1

2

9

13

47

45

32

84

Gyanógeregye

67

67

2

5

22

18

19

87

Gyöngyösfalu

358

352

6

20

68

100

163

97

Győrvár

286

281

4

Halastó

73

72

1

Halogy

144

144

81

81

296

249

Hegyháthodász

94

92

Hegyhátsál

81

81

155

154

Hegyhátszentmárton

53

53

Hegyhátszentpéter

93

92

Harasztifalu Hegyfalu

Hegyhátszentjakab

Horvátlövő

– 1

1 5

1

1 6

20

26

66

85

82

84

7

19

16

23

7

1

57

1

18

27

43

29

26

75

1

5

10

23

19

23

83

4

15

33

92

97

52

79

44

3

1 –

1

1

3 –

– 1

– 1 –

– 1

2

8

46

23

15

78

4

9

8

13

19

27

79

5

10

32

77

25

6

68

2

7

7

17

11

9

72

4

13

36

28

12

76

65

62

3

1

4

15

20

25

92

Horvátzsidány

303

295

7

1

5

12

16

68

86

116

92

Hosszúpereszteg

405

393

9

3

2

4

12

47

150

117

73

78

Ikervár

635

602

11

22

1

1

20

33

153

241

186

90

1

1

5

14

12

109

1

5

7

7

11

18

98

5

15

39

77

55

41

77

12

37

71

157

226

270

90

1

2

14

56

80

81

88

Iklanberény

33

32

1

Ispánk

50

49

1

Ivánc

232

226

1

5

Ják

776

765

8

3

Jákfa

234

231

1

2

Jánosháza

– 1

– 3 –

1 095

1 056

29

10

22

42

94

310

336

288

85

Káld

462

433

6

23

8

10

37

136

164

107

84

Kám

202

197

2

3

3

7

17

60

66

49

86

Karakó

110

109

1

4

8

9

25

37

27

80

3

30


Katafa

150

148

2

Keléd

60

47

12

1

6

19

44

42

38

85

1

2

5

12

30

9

2

65

2

1

7

13

20

22

7

74

2

31

78

134

116

78

76

Kemeneskápolna

70

68

Kemenesmagasi

440

435

Kemenesmihályfa

230

228

2

3

13

24

69

75

46

81

Kemenespálfa

166

158

8

3

6

15

75

39

28

78

Kemenessömjén

228

227

1

7

7

54

78

82

91

97

96

1

4

6

4

44

18

21

78

Kemestaródfa

115

113

1

1

1

1

8

47

35

23

81

Kenéz

110

109

1

1

14

23

32

40

92

Kenyeri

433

419

6

3

25

99

149

154

89

Kercaszomor

Kemenesszentmárton

4

1

– 8

113

110

56

56

1

Kétvölgy

66

66

3

Kisrákos

98

97

1

Kissomlyó

147

143

2

Kisunyom

150

145

Kiszsidány

40

40

Kondorfa

295

295

Köcsk

168

155

Kőszegdoroszló

96

95

Kőszegpaty

74

64

187

180

93

93

Lukácsháza

342

337

Magyarlak

Lócs

2

3

Kerkáskápolna

Kőszegszerdahely

1

1

– 2

3

2

6

1

2 –

4

65

2

2

7

21

33

33

93

4

7

32

46

31

27

75

8

8

37

48

49

88

1

2

9

10

6

12

78

1

19

32

109

76

56

76

22

19

64

44

19

71

4

7

16

23

46

96

4

5

18

19

24

89

1

7

18

47

113

112

1

2

14

24

30

22

83

8

8

15

71

123

116

91

2

1

10

292

288

78

78

4

Magyarszecsőd

188

184

1

Magyarszombatfa

146

144

2

80 87

9

Magyarnádalja

23 14

19

3

3

31 27

11

43 11

17

4 3

3

7

4

9 –

4 1

– 2

1

3

9

11

86

106

77

87

1

2

8

32

17

18

80

1

6

25

49

52

55

87

2

5

14

49

31

45

89

3 –

31


Countyhid

104

103

1

Meggyeskovácsi

324

319

3

Mersevát

209

205

4

79

78

1

Mesteri

153

143

8

Meszlen

96

96

– –

Mesterháza

– 2

– 3

4

1 – 2

1

9

25

40

27

88

22

67

129

74

25

70

8

9

34

69

87

95

4

8

17

25

25

89

3

11

35

34

48

21

73

3

1

5

16

33

38

93

– 1

3

Mikosszéplak

158

158

2

9

11

93

33

10

72

Molnaszecsőd

155

150

4

1

6

7

10

35

45

52

87

Nádasd

514

490

17

7

6

24

53

113

143

175

87

Nagygeresd

153

151

1

1

3

15

15

35

50

34

81

Nagykölked

69

67

1

1

3

7

7

19

19

14

76

1

9

13

16

16

25

80

2

5

17

44

45

34

82

4

16

46

128

119

101

81

8

24

24

41

33

4

61

13

45

102

193

104

Nagymizdó

80

80

Nagyrákos

147

143

– 3

– 1

Nagysimonyi

415

405

4

6

Nagytilaj

134

132

2

Nárai

361

357

1 –

1

1 –

3 –

8

Narda

185

185

4

9

35

53

84

102

Nemesbőd

228

224

2

2

3

13

46

48

118

95

Nemescsó

106

103

1

2

2

11

32

29

31

88

Nemeskeresztúr

173

173

4

25

55

57

32

79

Nemeskocs

141

139

Nemeskolta

135

132

1

Nemesládony

97

96

1

Nemesmedves

10

6

4

Nemesrempehollós

151

145

2

Nick

218

213

Nyőgér

170

159

8

Olaszfa

257

255

2

Ólmod

48

43

– 2

– –

1

4

40

55

40

85

2

9

33

50

41

89

8

10

23

30

26

83

1

2

3

4

6

20

61

36

23

76

5

14

48

84

62

86

12

43

62

53

90

36

78

61

57

79

7

21

10

10

83

2

4

1

1

5 3

5 2

3 –

1 5

4 –

32

– 20 –

71


Orfalu Ostffyasszonyfa

28

28

387

373

– 7

– 7

– 5

12

1

2

4

10

11

92

22

61

101

88

98

79

Oszkó

302

295

5

2

1

4

8

33

72

87

97

86

Ölbő

296

289

5

2

3

5

8

36

90

73

81

84

Őrimagyarósd

114

112

1

1

6

14

24

36

34

89

Őriszentpéter

487

459

22

6

5

19

56

99

130

162

87

Pácsony

131

124

7

2

2

12

39

50

26

82

Pankasz

179

167

6

6

5

1

5

11

29

65

63

90

Pápoc

304

295

3

6

5

13

25

55

114

57

35

69

Pecöl

291

288

2

1

1

1

4

24

37

85

139

94

Perenye

192

191

1

13

10

46

43

79

95

1

Peresznye

182

174

Petőmihályfa

106

106

Pinkamindszent

106

105

Pornóapáti

130

126

79

68

104

103

53

53

Püspökmolnári

374

362

2

10

Rábagyarmat

301

297

3

1

Rábahidvég

386

361

22

Rábapaty

623

608

8

Rábatöttös

117

117

Rádóckölked

124

124

97

93

1 011

975

16

20

74

69

3

2

Rönök

161

154

2

5

Rum

428

414

9

5

Porpác Pósfa Pusztacsó

Rátót Répcelak Répceszentgyörgy

6

1 –

1 1

16

2 –

2

3

11

1

5

7

12

33

54

70

91

2

3

11

41

33

16

79

5

11

16

24

20

28

75

3

4

16

30

77

103

8

11

27

14

18

75

– 1

16

23

43

22

83

2

1

5

7

10

28

97

2

13

35

133

102

89

84

1

1

6

10

63

106

114

97

3

2

3

24

51

118

102

86

80

7

1

8

16

54

121

206

217

89

1

11

19

40

30

16

75

1

10

16

29

37

31

80

2

6

23

26

40

94

12

28

94

296

296

284

86

3

4

12

20

19

16

76

3

7

20

13

38

46

34

76

5

11

11

31

95

138

137

86

4

– 1

33


Sajtoskál

140

126

5

9

5

7

28

42

58

110

Salköveskút

160

154

1

5

8

17

29

48

58

87

Sárfimizdó

65

65

333

332

Simaság

242

219

Sitke

290

Sorkifalud Sorkikápolna

1

9

30

16

9

78

1

3

6

11

36

74

203

111

21

2

2

11

11

61

104

53

87

281

4

5

10

14

42

65

76

81

83

248

231

5

104

103

1

Sorokpolány

258

257

Sótony

283

281

1

1

Söpte

258

234

1

23

Szaknyér

12

2 –

1

3

16

67

70

90

87

1

5

14

29

27

26

84

2

4

9

21

57

66

99

89

2

5

42

96

84

54

80

12

17

14

38

66

107

91

24

10

2

10

21

48

54

90

– 4

38

38

Szakonyfalu

135

133

Szalafő

139

136

Szarvaskend

122

117

35

35

Szeleste

263

254

6

3

Szemenye

189

185

2

2

Szentpéterfa

363

353

2

8

Szergény

173

171

Szatta

2 2

1

72

1

2

1

9

19

32

48

30

81

4

1

2

3

21

43

29

24

78

1

2

11

10

10

91

7

9

22

69

66

88

87

1

8

30

75

43

32

75

3

14

75

84

187

98

5

11

46

58

50

85

3

2

1 2

2

– 1

Szőce

211

209

1

1

Tanakajd

248

246

1

1

Táplánszentkereszt

722

691

26

5

7

Telekes

196

192

3

1

Tokorcs

122

120

2

Tompaládony

136

131

3

2

Tormásliget

122

94

3

25

Torony

487

483

3

1

Tömörd

99

95

2

2

2

3

8

30

65

63

38

79

2

10

51

83

102

98

23

27

58

133

208

266

91

3

7

20

32

76

37

21

70

4

9

9

16

30

27

27

76

3

5

11

51

44

22

82

1

2

8

42

24

45

85

10

9

28

77

149

211

92

1

4

12

26

21

35

90

4 –

3 –

34


Uraiújfalu

379

352

Vámoscsalád

158

153

Vasalja

141

138

Vásárosmiske

177

175

Vasasszonyfa

148

145

Vasegerszeg

147

141

Vashosszúfalu

212

209

Vaskeresztes

121

120

Vassurány

266

258

Vasszécseny

445

Vasszentmihály

16

11

5 1

2 –

2

1

3

11

28

82

131

122

87

4

4

17

25

68

40

86

1

5

3

47

49

35

83

4

17

53

60

43

84

2

1

2

1

4

10

29

31

73

103

2

4

1

4

13

33

39

57

94

2

1

2

16

23

60

79

29

76

1

2

1

7

11

38

62

101

6

2

8

3

13

44

88

110

93

439

5

1

4

10

31

77

136

187

97

166

162

2

2

2

6

11

26

53

68

91

Vasszilvágy

163

161

2

1

1

15

38

63

45

85

Vát

234

233

1

3

15

15

45

66

90

90

Velem

151

148

3

3

10

8

41

26

63

96

71

70

1

1

5

6

24

18

17

82

1 117

1 053

8

19

24

93

201

346

427

92

Velemér Vép

Viszák

124

123

1

Vönöck

337

326

7

Zsédeny

104

102

2

Zsennye

58

57

SKUPAJ

99.118

94.019

– 56

7

1 4

– –

1

4.842

3

1.371

1

5

6

30

33

48

88

2

4

30

79

108

114

88

9

39

26

30

84

9

77

475

– 1

2

9

16

21

1.936

7.707

19.209

24.225

21.119

Vir: http://www.nepszamlalas2001.hu/

35

24.733

84,56


Tabela 11: Družinska in nedružinska gospodinjstva po številu članov v Železni županiji NEDRUŽINSKA GOSPODINJSTVA

DRUŽINSKA GOSPODINJSTVA PO ŠTEVILU ČLANOV OBČINE

SKUPAJ 1

Szombathely

2

3

4

5

enočlanska

6+

veččlanska

30.431

7.370

8.731

6.623

5.536

1.542

629

7.370

714

Celldömölk

4.382

936

1.359

965

753

253

116

936

95

Csepreg

1.136

228

277

209

248

118

56

228

13

Körmend

4.571

939

1.243

1.049

956

272

112

939

87

Kőszeg

4.097

980

1.110

881

770

249

107

980

85

Sárvár

5.701

1.178

1.540

1.382

1.094

373

134

1.178

133

Szentgotthárd

3.032

641

845

664

606

189

87

641

67

Vasvár

1.701

390

454

372

294

135

56

390

41

Acsád

167

28

43

26

42

18

10

28

4

Alsószölnök

148

33

37

25

32

14

7

33

3

Alsóújlak

251

72

67

50

42

13

7

72

2

Andrásfa

125

47

34

19

15

7

3

47

3

Apátistvánfalva

133

25

34

25

25

14

10

25

4

Bajánsenye

204

59

53

32

36

12

12

59

10

Balogunyom

344

51

61

67

86

51

28

51

2

Bejcgyertyános

206

64

50

39

33

11

9

64

4

Bérbaltavár

204

64

47

27

32

15

19

64

6

Boba

282

58

61

64

59

33

7

58

3

Borgáta

71

23

25

8

9

4

2

23

3

Bozzai

99

19

20

12

27

10

11

19

2

Bozsok

130

29

29

25

25

17

5

29

2

250

64

59

49

43

25

10

64

3

Bögöt

146

40

42

20

29

12

3

40

5

36


Bögöte

124

34

35

20

24

8

2

34

3

Bucsu

188

29

43

38

40

20

18

29

1

1 034

215

238

197

224

105

55

215

18

Bük Cák

84

22

18

13

17

9

5

22

5

Chernelházadamonya

87

21

30

16

9

11

0

21

7

Csákánydoroszló

524

103

139

104

112

43

23

103

12

Csánig

163

39

50

27

30

13

3

39

3

Csehi

121

33

35

25

12

12

3

33

7

Csehimindszent

155

41

41

29

20

12

12

41

2

Csempeszkopács

97

16

24

17

24

12

4

16

2

222

62

60

32

33

16

19

62

4

Csénye Csipkerek

192

76

60

20

19

9

8

76

8

Csönge

160

44

38

28

24

21

5

44

5

Csörötnek

335

105

70

51

63

24

22

105

3

Daraboshegy

50

18

17

5

9

1

0

18

2

Dozmat

54

7

13

4

10

15

5

7

1

Döbörhegy

86

25

30

15

9

5

2

25

Döröske

54

21

20

6

2

4

1

21

1

118

44

23

22

16

7

4

44

1

Duka

Egervölgy

174

59

49

34

25

3

4

59

7

Egyházashetye

161

43

43

32

20

11

12

43

5

Egyházashollós

210

51

57

35

32

26

9

51

1

Egyházasrádóc

481

104

117

96

105

42

17

104

8

Felsőcsatár

159

31

37

33

33

20

5

31

4

Felsőjánosfa

76

19

20

13

12

9

3

19

3

Felsőmarác

133

46

34

21

18

10

4

46

4

Felsőszölnök

250

65

57

52

42

27

7

65

6

Gasztony

188

49

57

29

30

14

9

49

5

Gencsapáti

838

151

177

180

207

96

27

151

15

37


Gérce

449

120

119

90

71

31

18

120

12

Gersekarát

279

63

84

49

43

21

19

63

7

97

34

17

15

20

7

4

34

Gór

Gyanógeregye

56

14

16

8

6

10

2

14

3

Gyöngyösfalu

369

83

75

74

90

31

16

83

7

Győrvár

271

75

79

35

52

20

10

75

7

Halastó

53

18

10

11

9

2

3

18

1

Halogy

119

38

31

20

20

5

5

38

2

74

25

22

8

9

7

3

25

2

257

70

66

45

42

25

9

70

9

73

21

16

23

8

4

1

21

5

Harasztifalu Hegyfalu Hegyháthodász Hegyhátsál

61

16

13

13

7

8

4

16

118

35

36

20

13

8

6

35

5

Hegyhátszentmárton

25

8

6

4

3

3

1

8

1

Hegyhátszentpéter

76

21

22

16

7

8

2

21

1

Horvátlövő

63

10

15

14

12

8

4

10

3

Horvátzsidány

286

62

70

41

65

28

20

62

8

Hosszúpereszteg

313

89

96

56

44

17

11

89

7

Ikervár

617

129

140

110

139

62

37

129

8

Hegyhátszentjakab

Iklanberény

16

4

5

2

4

1

0

4

Ispánk

41

13

8

7

6

4

3

13

Ivánc

185

45

58

30

27

16

7

45

7

Ják

750

154

158

136

155

89

58

154

22

Jákfa

210

51

54

47

37

18

3

51

1

1 030

220

313

217

165

75

40

220

23

Káld

436

91

124

108

65

30

18

91

14

Kám

198

65

57

28

32

11

5

65

5

Jánosháza

Karakó

93

27

30

14

9

10

3

27

4

Katafa

135

27

42

23

25

14

3

27

2

38


Keléd

46

16

21

5

1

2

1

16

Kemeneskápolna

47

23

8

4

4

3

5

23

Kemenesmagasi

371

97

106

63

63

27

15

97

8

Kemenesmihályfa

216

52

63

34

37

20

10

52

5

Kemenespálfa

151

31

33

27

34

10

16

31

4

Kemenessömjén

207

41

42

40

42

25

17

41

1

Kemenesszentmárton

83

17

20

21

18

6

1

17

Kemestaródfa

96

23

35

15

19

3

1

23

7

Kenéz

94

18

17

18

24

14

3

18

2

371

102

103

64

64

23

15

102

5

Kercaszomor

95

33

26

12

15

4

5

33

4

Kerkáskápolna

39

6

14

11

6

2

0

6

07 Kétvölgy

45

11

9

8

7

5

5

11

Kisrákos

96

24

31

16

15

8

2

24

6

Kissomlyó

96

32

24

17

15

7

1

32

3

Kisunyom

141

25

48

31

19

13

5

25

5

Kiszsidány

37

14

9

4

1

6

3

14

Kondorfa

277

92

84

45

28

13

15

92

5

Köcsk

127

35

43

28

12

7

1

35

2

Kenyeri

1 –

Kőszegdoroszló

81

9

27

17

13

6

9

9

3

Kőszegpaty

66

17

19

10

9

5

6

17

4

157

27

33

34

31

21

11

27

1

59

24

15

7

11

2

0

24

2

Lukácsháza

332

61

81

69

76

35

10

61

14

Magyarlak

294

56

88

63

57

22

8

56

6

Magyarnádalja

72

21

15

15

15

3

3

21

1

Magyarszecsőd

168

30

49

32

36

13

8

30

6

Magyarszombatfa

112

34

29

17

14

10

8

34

4

98

12

28

18

17

10

13

12

3

Kőszegszerdahely Lócs

Countyhid

39


Meggyeskovácsi

293

65

101

63

39

15

10

65

9

Mersevát

209

40

63

37

44

23

2

40

2

60

15

18

8

11

4

4

15

4

Mesterháza Mesteri

110

33

30

22

15

7

3

33

Meszlen

75

13

16

16

16

7

7

13

4

Mikosszéplak

124

38

30

26

11

9

10

38

3

Molnaszecsőd

145

34

41

25

25

16

4

34

2

Nádasd

482

104

129

90

107

35

17

104

9

Nagygeresd

119

32

37

18

19

9

4

32

3

Nagykölked

49

10

15

8

8

3

5

10

4

Nagymizdó

58

14

21

11

6

4

2

14

3

Nagyrákos

120

39

27

22

17

5

10

39

1

Nagysimonyi

375

96

105

59

70

35

10

96

13

81

29

28

11

2

9

2

29

5

Nárai

346

53

80

74

83

42

14

53

7

Narda

168

30

40

30

41

17

10

30

4

Nemesbőd

221

62

43

35

55

17

9

62

2

Nemescsó

100

15

30

18

20

11

6

15

3

Nemeskeresztúr

137

47

41

15

21

7

6

47

3

Nagytilaj

Nemeskocs

138

36

37

27

17

12

9

36

4

Nemeskolta

120

22

30

23

19

15

11

22

3

Nemesládony

56

20

16

5

8

2

5

20

2

Nemesmedves

6

2

2

1

1

Nemesrempehollós

115

34

30

21

17

10

3

34

1

Nick

213

48

61

47

38

15

4

48

5

Nyőgér

143

45

34

29

20

8

7

45

5

Olaszfa

229

92

58

39

24

13

3

92

5

Ólmod

33

13

3

5

7

4

1

13

Orfalu

22

9

3

4

3

2

1

9

40

– 1


Ostffyasszonyfa

325

96

88

57

46

24

13

96

4

Oszkó

240

64

67

39

40

15

15

64

10

Ölbő

256

49

61

55

52

27

12

49

7

Őrimagyarósd

97

22

31

15

15

11

3

22

5

Őriszentpéter

448

85

106

115

85

27

30

85

9

Pácsony

123

37

27

23

23

10

3

37

1

Pankasz

179

40

47

40

30

16

6

40

3

Pápoc

204

84

64

35

15

4

2

84

2

Pecöl

281

50

79

55

54

27

16

50

10

Perenye

187

34

36

25

44

24

24

34

6

Peresznye

158

43

25

31

29

18

12

43

Petőmihályfa

92

21

29

12

16

7

7

21

2

Pinkamindszent

74

32

19

10

8

4

1

32

4

119

21

16

30

26

13

13

21

4

Porpác

67

24

24

7

8

3

1

24

1

Pósfa

93

15

21

18

22

12

5

15

Pusztacsó

51

9

10

10

12

6

4

9

Püspökmolnári

344

77

99

61

61

31

15

77

10

Rábagyarmat

294

67

59

56

57

29

26

67

6

Rábahidvég

366

85

86

68

74

31

22

85

4

Rábapaty

582

102

154

114

113

63

36

102

16

92

25

24

12

17

10

4

25

4

105

26

28

20

21

8

2

26

2

90

17

24

20

19

8

2

17

1

977

180

276

255

186

52

28

180

13

55

18

21

4

6

3

3

18

5

165

35

38

35

32

15

10

35

4

Rum

412

105

99

84

74

41

9

105

5

Sajtoskál

100

17

33

16

17

8

9

17

3

Pornóapáti

Rábatöttös Rádóckölked Rátót Répcelak Répceszentgyörgy Rönök

41


Salköveskút

150

37

31

29

33

17

3

37

Sárfimizdó

45

17

9

5

6

4

4

17

340

43

67

76

98

41

15

43

3

Simaság

214

47

52

58

27

22

8

47

4

Sitke

252

72

68

38

40

25

9

72

9

Sorkifalud

221

47

58

31

44

23

18

47

Sorkikápolna

90

20

19

19

16

12

4

20

1

Sorokpolány

253

37

64

45

48

34

25

37

11

Sótony

275

79

68

57

43

19

9

79

5

Söpte

241

32

54

46

52

36

21

32

6

23

6

4

4

3

3

3

6

1

Szaknyér Szakonyfalu

3 –

125

30

29

24

20

13

9

30

2

87

27

21

10

16

9

4

27

3

100

32

24

16

19

6

3

32

3

31

7

11

7

2

3

1

7

2

Szeleste

230

62

50

33

46

20

19

62

2

Szemenye

163

57

50

31

12

12

1

57

2

Szentpéterfa

320

57

61

41

85

43

33

57

4

Szergény

149

36

43

31

21

12

6

36

3

Szalafő Szarvaskend Szatta

Szőce

162

57

41

18

25

13

8

57

4

Tanakajd

234

48

46

47

55

22

16

48

6

Táplánszentkereszt

741

137

159

153

184

74

34

137

11

Telekes

183

33

38

31

30

41

10

33

8

Tokorcs

101

26

26

17

19

10

3

26

2

Tompaládony

129

33

31

35

23

3

4

33

5

Tormásliget

127

27

33

25

21

14

7

27

3

Torony

470

80

86

82

111

60

51

80

5

Tömörd Uraiújfalu

97

18

28

18

21

7

5

18

4

352

75

113

68

59

31

6

75

3

42


Vámoscsalád

141

37

38

31

13

12

10

37

5

Vasalja

123

27

42

18

27

4

5

27

3

Vásárosmiske

148

42

47

22

21

11

5

42

3

Vasasszonyfa

138

32

29

32

25

11

9

32

2

Vasegerszeg

126

32

30

25

18

15

6

32

1

Vashosszúfalu

172

39

53

33

30

13

4

39

3

Vaskeresztes

108

17

30

17

23

9

12

17

2

Vassurány

273

34

57

70

65

31

16

34

4

Vasszécseny

433

68

89

89

101

56

30

68

4

Vasszentmihály

140

45

29

24

24

15

3

45

1

Vasszilvágy

146

46

35

18

31

10

6

46

2

Vát

217

40

39

45

50

27

16

40

6

Velem

129

39

37

20

20

9

4

39

2

37

7

19

3

4

4

7

2

1.119

191

269

189

263

124

83

191

31

Viszák

106

19

31

22

19

10

5

19

2

Vönöck

297

72

61

64

68

18

14

72

4

Zsédeny

93

29

29

16

11

8

0

29

4

Zsennye

40

12

15

6

2

2

3

12

1

17.860

6.811

3.327

Velemér Vép

SKUPAJ

95.967

22.197

25.978

19.784

Vir: http://www.nepszamlalas2001.hu/

43

22.197

2.147


3.1.4 ŽUPANIJA ZALA Splošni podatki: Površina županije: 3.784 km² Število prebivalcev: 287.043 (2010) Upravno središče: Zalaegerszeg (59.464 prebivalcev, 2010) Mikro regije: Hévíz, Keszthely, Lenti, Letenye, Nagykanizsai Pacsa, Zalaegerszeg, Zalakaros, Zalaszentgrót kistérség Število občin v regiji: 258 Županija Zala je del zahodne prekodonavske regije ter se nahaja na jugozahodu te regije. Na severu meji na Železno županijo, na vzhodu na županijo Veszprém, na jugu na županijo Somogy, na zahodu pa meji na Slovenijo in Hrvaško. Županija Zala sodi med najmanjše županije v državi, saj njegova površina zavzema le 4,06 % ozemlja države. Število prebivalstva je leta 2010 znašala 287.043, kar predstavlja 3 % prebivalstva Madžarske. Povprečna gostota prebivalstva v županiji je 78 ljudi na kvadratni kilometer, kar je precej pod državnim povprečjem, ki znaša 109 ljudi na kvadratni kilometer, kar pa daje županiji Zala peto mesto med najmanj gosto naseljenimi županijami. Poselitev v županiji je zelo neuravnoteženo. Za jugozahodni del županije s svojimi majhnimi vasicami, je značilna nizka gostota prebivalstva, medtem ko je za strnjena naselja v okolici Zalaegerszega, Keszthelya-Héviza ter tudi Nagykanizse značilno, da se v zadnjih letih gostota dviguje. Vseeno pa še vedno ostaja pod državnim povprečjem. Za županijo Zala so značilne majhne vasice ali zaselki. Županija Zala je vodilna pri številu vasic, ki imajo manj kot 200 prebivalcev. Kar 28 % naselij pade v to kategorijo, medtem ko znaša odstotek takih naselij v sosedni Železni županiji le 16 %. Stopnja urbanizacije (delež mestnega prebivalstva v skupnem številu prebivalstva) znaša 55 %, kar je nekoliko pod regijskim povprečjem (56,3 %). Tabela 12: Število prebivalcev, površina občin, gostota prebivalstva v županiji Zala OBČINA

2

2

ŠTEVILO PREBIVALCEV

POVRŠINA (km )

GOSTOTA PREBIVALSTVA (osebe/km )

Zalaegerszeg

61.970

99,85

620,63

Nagykanizsa

49.850

148,40

335,92

4.335

8,31

521,66

21.047

75,98

277,01

Lenti

7.992

73,80

108,29

Letenye

4.119

41,72

98,73

Pacsa

1.793

22,70

78,99

Zalakaros

1.791

17,17

104,31

Zalalövő

3.004

52,64

57,07

Zalaszentgrót

7.098

81,62

86,96

465

5,84

79,62

Hévíz Keszthely

Alibánfa

44


Almásháza

66

4,98

13,25

721

14,51

49,69

1.315

18,02

72,97

354

8,45

41,89

72

9,63

7,48

511

12,52

40,81

Baglad

44

4,86

9,05

Bagod

1.340

16,37

81,86

Bak

1.673

23,05

72,58

328

9,71

33,78

1.085

37,59

28,86

Balatonmagyaród

470

31,53

14,91

Bánokszentgyörgy

651

32,54

20,01

Barlahida

131

6,10

21,48

Batyk

387

8,09

47,84

Bázakerettye

820

8,03

102,12

2.082

36,07

57,72

Becsvölgye

803

21,40

37,52

Belezna

797

30,93

25,77

Belsősárd

100

9,79

10,21

Bezeréd

157

12,14

12,93

Bocfölde

1.136

8,73

130,13

Bocska

371

7,38

50,27

Bókaháza

314

6,70

46,87

Boncodfölde

358

5,90

60,68

Borsfa

730

11,83

61,71

Böde

292

9,17

31,84

Bödeháza

65

6,67

9,75

Börzönce

50

5,60

8,93

Búcsúszentlászló

825

1,54

535,71

Bucsuta

226

16,19

13,96

Csapi

176

10,11

17,41

Csatár

568

7,79

72,91

2.765

12,60

219,44

26

1,99

13,07

Csesztreg

783

23,00

34,04

Csonkahegyhát

367

8,28

44,32

79

10,61

7,45

Csömödér

579

7,79

74,33

Csörnyeföld

443

21,25

20,85

Dióskál

471

19,63

23,99

Dobri

163

7,89

20,66

Alsónemesapáti Alsópáhok Alsórajk Alsószenterzsébet Babosdöbréte

Baktüttös Balatongyörök

Becsehely

Cserszegtomaj Csertalakos

Csöde

45


Dobronhegy

135

2,15

62,79

Döbröce

71

2,70

26,30

Dötk

26

1,72

15,12

300

7,03

42,67

1.008

10,29

97,96

Eszteregnye

694

20,09

34,54

Esztergályhorváti

437

16,70

26,17

Felsőpáhok

636

7,27

87,48

Felsőrajk

738

20,55

35,91

13

8,24

1,58

Fityeház

654

6,50

100,62

Fűzvölgy

140

3,14

44,59

74

5,07

14,60

Galambok

1.288

25,91

49,71

Garabonc

737

18,56

39,71

Gellénháza

1.579

5,24

301,34

Gelse

1.053

22,45

46,90

Gelsesziget

268

4,98

53,82

Gétye

119

6,66

17,87

Gombosszeg

51

2,16

23,61

Gosztola

36

6,98

5,16

330

10,45

31,58

Gutorfölde

1.036

24,85

41,69

Gyenesdiás

3.681

18,50

198,97

85

4,19

20,29

305

11,25

27,11

1.071

39,01

27,45

Hernyék

120

10,31

11,64

Homokkomárom

208

16,70

12,46

Hosszúvölgy

160

3,60

44,44

Hottó

361

6,70

53,88

Iborfia

11

2,59

4,25

Iklódbördőce

305

12,30

24,80

Kacorlak

217

7,60

28,55

Kallósd

77

5,41

14,23

Kálócfa

147

10,21

14,40

Kányavár

112

4,20

26,67

Karmacs

769

14,22

54,08

Kávás

249

6,64

37,50

1.044

19,75

52,86

515

16,07

32,05

80

14,89

5,37

Egeraracsa Egervár

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gősfa

Gyűrűs Hagyárosbörönd Hahót

Kehidakustány Kemendollár Keménfa

46


Kerecseny

266

12,83

20,73

Kerkabarabás

272

10,29

26,43

Kerkafalva

113

18,50

6,11

Kerkakutas

131

20,07

6,53

Kerkaszentkirály

240

8,11

29,59

Kerkateskánd

166

8,94

18,57

Kilimán

247

5,72

43,18

Kisbucsa

478

8,80

54,32

Kiscsehi

171

11,43

14,96

Kisgörbő

180

6,59

27,31

Kiskutas

176

4,69

37,53

Kispáli

273

4,51

60,53

Kisrécse

186

3,42

54,39

Kissziget

162

7,07

22,91

Kistolmács

168

12,20

13,77

Kisvásárhely

53

4,35

12,18

Kozmadombja

56

7,63

7,34

509

11,42

44,57

77

1,52

50,66

Lakhegy

484

8,58

56,41

Lasztonya

119

8,77

13,57

Lendvadedes

33

4,02

8,21

Lendvajakabfa

33

6,18

5,34

Lickóvadamos

198

6,69

29,60

48

4,73

10,15

Lispeszentadorján

310

9,14

33,92

Liszó

414

25,91

15,98

1.205

9,67

124,61

38

8,89

4,27

Magyarszentmiklós

270

4,19

64,44

Magyarszerdahely

507

16,22

31,26

Maróc

85

5,16

16,47

Márokföld

49

7,44

6,59

Miháld

851

21,64

39,33

Mihályfa

384

12,07

31,81

Mikekarácsonyfa

269

8,50

31,65

Milejszeg

364

9,08

40,09

Misefa

298

6,51

45,78

Molnári

697

12,86

54,20

1.766

11,71

150,81

Murarátka

256

12,04

21,26

Muraszemenye

652

16,15

40,37

Kustánszeg Külsősárd

Ligetfalva

Lovászi Magyarföld

Murakeresztúr

47


Nagybakónak

397

17,94

22,13

Nagygörbő

185

7,45

24,83

Nagykapornak

903

24,41

36,99

Nagykutas

457

8,45

54,08

Nagylengyel

501

10,24

48,93

Nagypáli

458

6,34

72,24

Nagyrada

474

12,85

36,89

1.113

26,99

41,24

Nemesapáti

534

10,37

51,49

Nemesbük

676

9,98

67,74

Nemeshetés

299

6,61

45,23

Nemesnép

123

9,72

12,65

Nemespátró

329

12,25

26,86

Nemesrádó

316

14,02

22,54

Nemessándorháza

259

11,16

23,21

Nemesszentandrás

289

5,47

52,83

Németfalu

192

8,67

22,15

Nova

840

39,29

21,38

Óhíd

565

12,48

45,27

Oltárc

265

29,53

8,97

Orbányosfa

147

5,68

25,88

Ormándlak

124

5,75

21,57

Orosztony

439

18,45

23,79

Ortaháza

121

7,03

17,21

Ozmánbük

187

6,69

27,95

Padár

125

10,69

11,69

1.089

23,18

46,98

Pakod

944

12,55

75,22

Pálfiszeg

160

5,59

28,62

Pat

219

8,33

26,29

Pethőhenye

438

11,42

38,35

Petrikeresztúr

372

8,77

42,42

Petrivente

370

7,65

48,37

Pókaszepetk

976

18,69

52,22

Pórszombat

305

15,52

19,65

Pölöske

875

45,23

19,35

Pölöskefő

397

12,32

32,22

Pördefölde

67

19,12

3,50

262

14,12

18,56

27

10,59

2,55

Pusztaederics

184

9,55

19,27

Pusztamagyaród

567

16,03

35,37

Nagyrécse

Páka

Pötréte Pusztaapáti

48


Pusztaszentlászló

601

10,34

58,12

45

2,73

16,48

Rédics

954

25,32

37,68

Resznek

290

18,42

15,74

1.179

29,78

39,59

Rigyác

426

15,36

27,73

Salomvár

595

16,11

36,93

Sand

398

7,48

53,21

Sárhida

803

5,09

157,76

1 863

35,37

52,67

616

4,70

131,06

Sénye

40

3,04

13,16

Sormás

883

16,37

53,94

1.536

36,16

42,48

Surd

635

21,94

28,94

Sümegcsehi

620

17,44

35,55

Szalapa

199

4,52

44,03

Szécsisziget

228

6,20

36,77

Szentgyörgyvár

313

11,66

26,84

Szentgyörgyvölgy

425

29,58

14,37

76

5,08

14,96

299

6,89

43,40

Szentmargitfalva

88

3,12

28,21

Szentpéterfölde

129

12,12

10,64

Szentpéterúr

1.048

15,96

65,66

Szepetnek

1.640

30,39

53,97

26

3,78

6,88

Szilvágy

205

24,27

8,45

Teskánd

1.133

4,85

233,61

Tilaj

199

8,16

24,39

Tófej

671

15,32

43,80

Tormafölde

337

18,86

17,87

Tornyiszentmiklós

622

18,52

33,59

Tótszentmárton

840

10,17

82,60

Tótszerdahely

1 160

12,30

94,31

Türje

1 700

38,23

44,47

Újudvar

913

16,31

55,98

Valkonya

63

7,55

8,34

Vállus

130

21,80

5,96

Várfölde

196

14,87

13,18

Várvölgy

1.060

25,04

42,33

601

11,75

51,15

Ramocsa

Rezi

Sármellék Semjénháza

Söjtör

Szentkozmadombja Szentliszló

Szijártóháza

Vasboldogasszony

49


Vaspör

388

13,45

28,85

Vindornyafok

129

3,50

36,86

Vindornyalak

86

4,49

19,15

Vindornyaszőlős

372

10,55

35,26

Vonyarcvashegy

2.244

14,28

157,14

79

2,79

28,32

208

12,39

16,79

Zalaapáti

1.670

23,42

71,31

Zalabaksa

634

16,10

39,38

Zalabér

728

12,78

56,96

Zalaboldogfa

375

11,47

32,69

1.028

16,07

63,97

Zalacséb

532

9,63

55,24

Zalaháshágy

381

12,13

31,41

Zalaigrice

127

7,73

16,43

Zalaistvánd

371

10,80

34,35

3.039

54,88

55,38

Zalaköveskút

28

2,27

12,33

Zalamerenye

159

13,99

11,37

Zalasárszeg

123

3,04

40,46

Zalaszabar

558

16,95

32,92

Zalaszántó

1.003

37,73

26,58

Zalaszentbalázs

815

20,99

38,83

Zalaszentgyörgy

419

9,83

42,62

1.042

13,10

79,54

Zalaszentjakab

349

7,01

49,79

Zalaszentlászló

840

19,67

42,70

Zalaszentlőrinc

305

4,89

62,37

Zalaszentmárton

71

4,98

14,26

Zalaszentmihály

982

20,82

47,17

47

5,89

7,98

Zalatárnok

723

25,95

27,86

Zalaújlak

103

9,64

10,68

Zalavár

936

31,06

30,14

Zalavég

384

12,11

31,71

Zebeck

58

4,45

13,03

Vöckönd Zajk

Zalacsány

Zalakomár

Zalaszentiván

Zalaszombatfa

SKUPAJ mesta

162.999

622,19

261,98

SKUPAJ občine

124.044

3.161,82

39,23

SKUPAJ županija

287.043

3.784,01

75,86

Vir: Zala County Statistical Yearbook 2010.

50


Tabela 13: Stanovanja in stanovanjska površina po lastništvu v županiji Zala LASTNIŠTVO STANOVANJA OBČINA

Alibánfa

SKUPNO ŠTEVILO STANOVANJ

Zasebna last fizičnih oseb

POVRŠINJA STANOVANJ (m2)

Last javnega sektorja

Drugo

30-39 m2

162

161

22

22

Alsónemesapáti

276

273

1

2

3

5

Alsópáhok

553

547

2

4

6

Alsórajk

174

174

40

40

193

190

Baglad

43

43

Bagod

435

423

9

Bak

591

576

7

Baktüttös

141

141

Balatongyörök

369

368

Balatonmagyaród

263

259

2

2

Bánokszentgyörgy

299

279

8

12

86

86

Batyk

193

192

1

Bázakerettye

379

365

11

Becsehely

731

725

Becsvölgye

351

Belezna

286

Almásháza

Alsószenterzsébet Babosdöbréte

Barlahida

1

Do 29 m2

1 –

2

40-49 m2

50-59 m2

3

60-79 m2

80-99 m2

Nad 100 m2

Povprečna povšina stanovanj (m2)

8

42

67

42

85

2

9

6

5

86

14

33

69

87

65

84

21

14

33

103

144

232

98

3

7

13

49

57

45

84

10

15

12

87

3

2

5

9

25

53

62

37

79

1

1

4

7

10

13

7

74

3

2

9

14

24

85

160

141

89

8

2

3

19

23

110

220

214

92

4

18

52

41

25

78

9

30

43

75

82

127

88

2

10

37

97

75

42

77

1 1

3 – 1

9

38

93

99

59

80

1

4

8

25

31

17

80

1

8

15

16

61

63

29

75

3

2

21

61

73

106

64

52

69

3

3

2

10

13

37

84

227

358

97

346

3

2

3

4

17

28

96

97

106

85

281

4

1

8

11

22

54

91

100

92

51


Belsősárd

43

43

Bezeréd

155

155

Bocfölde

337

335

Bocska

142

140

Bókaháza

140

139

1

90

88

2

Borsfa

286

282

2

Böde

128

127

1

Bödeháza

57

56

1

Börzönce

35

34

1

Bucsuszentlászló

274

263

Bucsuta

113

112

Csapi

89

86

Csatár

184

182

2

Cserszegtomaj

689

687

2

35

35

Csesztreg

341

331

4

6

1

1

Csonkahegyhát

132

126

4

2

3

53

53

Csömödér

270

262

3

Csörnyeföld

221

220

1

Dióskál

258

253

3

Dobri

113

113

Dobronhegy

65

65

Döbröce

45

44

Dötk

23

23

165

164

Boncodfölde

Csertalakos

Csöde

Egeraracsa

2 2

– 1

10

21

95

22

39

47

28

15

68

5

4

18

17

43

129

121

94

6

17

13

15

23

34

34

71

4

3

16

28

49

22

18

68

2

2

8

19

35

24

89

2

7

16

20

73

81

87

86

1

6

13

21

40

26

21

71

2

10

11

24

10

76

6

6

7

8

4

2

56

– 2

1

6

27

67

71

102

89

1

2

12

15

41

28

15

71

5

7

21

28

9

19

70

1

9

7

30

58

79

95

20

40

54

136

187

250

94

9

19

7

2

17

68

113

139

94

2

11

12

19

45

40

84

1

3

1

10

21

12

5

68

1

5

20

30

61

86

67

81

2

4

26

32

60

53

44

78

1

22

43

33

90

38

31

68

2

11

8

19

21

27

25

71

2

1

7

13

14

28

95

4

2

10

10

13

6

71

4

12

6

91

45

25

25

66

2 –

1

11

1

6

– 3

– 4

2

5

5 – 2

– 4

52

1 17

21

– 28

66


Egervár

349

341

3

5

Eszteregnye

268

265

2

1

Esztergályhorváti

198

193

2

3

Felsőpáhok

259

259

Felsőrajk

315

297

14

14

Fityeház

249

249

Füzvölgy

52

51

Gáborjánháza

63

63

Galambok

486

478

1

7

6

Garabonc

262

258

2

2

Gellénháza

615

603

10

Gelse

461

449

6

Gelsesziget

91

91

Gétye

94

94

Gombosszeg

27

27

Gosztola

36

Gősfa

Felsőszenterzsébet

– 12

6

2

5

20

50

117

155

99

3

5

15

22

35

50

138

93

1

3

12

20

78

52

32

73

2

7

26

27

72

66

59

81

8

20

41

93

94

59

80

1

3

3

7

96

– –

– 3

3

10

58

75

99

93

1

2

1

9

4

35

103

4

5

21

26

7

76

17

21

38

98

129

177

93

5

4

16

25

44

73

95

86

2

2

15

31

84

123

155

205

89

6

1

15

46

65

101

114

119

80

1

2

4

24

31

29

89

1

3

7

38

28

17

80

1

5

8

6

3

4

70

36

3

12

7

14

87

131

130

Gutorfölde

504

475

7

22

Gyenesdiás

1 275

1 270

1

4

54

54

Hagyárosbörönd

130

129

Hahót

499

481

Hernyék

72

72

Homokkomárom

78

77

Hosszúvölgy

76

75

1

122

121

1

Gyűrűs

Hottó

1

1 –

– –

1

3

9

13

26

55

25

82

4

5

18

41

150

160

126

83

9

11

58

95

243

300

559

102

11

25

15

3

73

15

1

1

15

11

44

36

23

76

3

19

29

33

127

128

163

85

6

11

29

20

6

70

– 1

53

– 3

3

11

13

23

16

9

67

1

1

5

4

16

17

32

89

2

3

6

29

40

42

91


Iborfia

20

20

143

143

Kacorlak

88

88

Kallósd

69

69

Kálócfa

91

91

2

Kányavár

94

94

Karmacs

352

345

94

94

Kehidakustány

411

394

15

Kemendollár

205

203

1

Keménfa

48

48

Kerecseny

165

164

Kerkabarabás

133

133

Kerkafalva

77

77

Kerkakutas

96

96

125

123

89

88

Kilimán

100

100

Kisbucsa

183

180

Kiscsehi

104

104

Kisgörbő

101

94

4

3

1

Kiskutas

81

79

1

1

1

100

99

1

Kisrécse

90

89

Kissziget

95

95

Kistolmács

93

92

Kisvásárhely

38

36

Iklódbördőce

Kávás

Kerkaszentkirály Kerkateskánd

Kispáli

7 –

2

4

11

2

1

64

3

10

47

45

37

85

5

17

14

32

20

82

16

27

15

11

76

4

9

28

28

20

79

4

17

18

19

16

20

72

13

27

52

106

82

72

77

2

3

3

4

17

36

29

87

2

5

8

26

49

110

101

112

82

1

1

2

3

13

49

73

64

87

3

2

3

2

13

12

13

80

5

15

25

26

64

18

12

63

5

10

6

21

41

50

84

1

1

4

18

31

22

90

2

10

26

26

32

89

6

5

25

36

49

91

6

36

21

26

83

– 1

2

1

1

4 – 3

2

1 –

6

10

27

27

25

78

1

5

28

58

39

52

85

9

12

16

35

20

12

70

5

10

9

33

23

20

78

3

3

15

25

34

98

1

3

5

22

43

26

91

5

12

13

28

16

14

73

1

3

6

25

35

25

83

5

14

6

26

15

24

75

1

5

5

14

8

5

73

1

2 –

1 1

1

54

– 2

3 –


Kozmadombja

33

33

Kustánszeg

210

208

Külsősárd

36

36

197

197

Lasztonya

59

59

Lendvadedes

24

24

Lendvajakabfa

45

45

Lickóvadamos

128

128

30

30

Lispeszentadorján

176

172

2

2

Liszó

163

161

1

1

Lovászi

579

558

19

2

Magyarföld

22

22

Magyarszentmiklós

99

99

Magyarszerdahely

163

161

1

Maróc

70

69

1

Márokföld

38

37

Miháld

368

365

2

1

Mihályfa

177

172

4

1

Mikekarácsonyfa

149

148

1

Milejszeg

157

156

1

Misefa

115

115

Molnári

270

267

2

Murakeresztúr

683

670

3

Murarátka

131

130

1

Muraszemenye

293

284

6

Nagybakónak

225

224

1

Lakhegy

Ligetfalva

1

1

1

2

14

12

4

77

2

12

56

77

61

86

1

8

18

9

88

1

22

55

54

65

89

1

1

8

9

27

13

84

1

3

5

3

8

4

74

1

6

4

22

10

1

69

2

5

18

51

29

23

73

2

7

14

5

2

68

10

9

5

50

67

34

78

2

4

12

44

47

54

87

36

87

101

148

128

77

70

1

1

9

7

4

79

2

4

7

42

44

97

2

1

– 1

– 2

1

2

1

1

9

31

53

66

96

3

1

4

4

29

23

6

74

2

3

9

9

15

85

11

26

58

109

88

71

73

2

2

6

42

76

49

88

2

1

10

32

58

29

17

69

1

8

9

28

33

34

44

79

3

7

14

32

19

40

84

1

3

3

9

40

75

140

101

10

14

27

53

114

189

286

91

3

17

24

39

24

24

72

8

13

30

32

100

66

44

73

6

19

30

47

68

24

31

65

1

– 3 –

55

– 5


Nagygörbő

112

108

3

1

1

12

18

12

36

22

11

70

Nagykapornak

388

377

7

4

2

3

18

46

112

98

109

84

Nagykutas

175

174

2

14

19

41

45

54

83

Nagylengyel

174

170

Nagypáli

125

123

Nagyrada

198

194

Nagyrécse

353

346

Nemesapáti

208

207

Nemesbük

284

283

Nemeshetés

192

192

92

92

Nemespátró

165

161

Nemesrádó

213

213

Nemessándorháza

175

173

2

Nemesszentandrás

130

128

1

68

67

1

Nova

357

341

8

8

Óhid

238

233

2

Oltárc

144

141

Orbányosfa

64

64

Ormándlak

51

51

Orosztony

226

220

Ortaháza

63

63

Ozmánbük

92

92

Pacsa

695

668

19

Padár

76

72

4

Páka

526

513

12

Nemesnép

Németfalu

1 1

3

2

3

6

13

36

49

65

92

2

2

4

4

9

21

40

45

92

3

1

4

7

19

21

50

56

41

80

4

3

2

8

10

18

42

86

187

100

2

15

17

63

68

43

80

1 1

2

17

32

36

80

59

58

75

2

2

25

44

71

29

19

68

2

8

4

35

31

12

75

1 –

3

2

6

12

14

31

38

62

88

3

4

28

28

79

43

28

70

1

4

15

35

65

27

28

70

3

2

9

22

45

30

19

75

3

2

5

16

16

26

89

3

4

18

34

82

115

101

86

3

2

8

12

34

85

80

17

72

3

3

2

6

16

46

47

24

76

3

6

10

23

10

12

74

1

3

6

12

18

7

4

65

5

12

17

38

65

46

43

71

5

16

25

17

85

1 –

4

2 –

8 – 1

56

2

4

7

16

22

20

21

75

9

12

34

64

117

173

286

93

1

11

14

18

22

6

4

58

2

5

18

41

109

182

169

87


Pakod

351

336

69

69

Pat

133

133

Pethőhenye

187

186

1

Petrikeresztúr

177

173

3

Petrivente

136

136

Pókaszepetk

364

354

Pórszombat

139

137

Pölöske

323

320

Pölöskefő

159

159

Pördefölde

41

40

150

148

Pusztaapáti

24

24

Pusztaederics

97

94

3

Pusztamagyaród

272

269

1

Pusztaszentlászló

269

268

20

20

Rédics

376

369

4

3

Resznek

153

145

2

6

Rezi

454

449

5

Rigyác

148

146

2

Salomvár

235

229

4

Sand

196

195

Sárhida

257

256

1

Sármellék

732

712

13

Semjénháza

216

216

1

31

31

1

Pálfiszeg

Pötréte

Ramocsa

Sénye

2

13

– 1 –

4 – 1

13

12

30

97

105

94

82

1

1

2

6

11

20

28

90

2

9

11

32

58

12

9

63

3

9

21

78

35

41

79

4

16

22

35

46

54

84

2

1

11

15

28

79

99

6

1

7

16

20

69

112

139

89

2

3

2

1

6

30

45

52

89

2

1

1

10

46

97

76

92

84

2

2

11

16

30

43

55

84

3

5

23

6

4

70

– 1 1

1

– 3

9

7

22

48

29

32

79

1

1

1

11

4

5

1

63

1

4

12

8

24

24

24

75

2

3

4

17

21

89

79

59

81

1

1

1

12

25

72

74

84

84

2

2

1

2

7

6

87

1

2

14

17

69

90

183

95

2

3

3

9

42

49

45

87

4

31

43

55

126

142

53

74

9

12

26

31

70

94

1

9

29

73

65

58

82

2

12

17

47

39

78

87

12

9

40

74

121

94

44

118

221

177

153

79

2

1

24

49

139

103

7

4

8

3

5

67

– 2

1 –

– 1 1

7

57

6

13 – 3


Sormás

308

307

Söjtör

642

633

6

3

Surd

246

239

3

4

Sümegcsehi

225

221

3

93

91

1

Szécsisziget

103

102

Szentgyörgyvár

149

147

Szentgyörgyvölgy

237

221

71

71

138

137

Szentmargitfalva

73

73

Szentpéterfölde

84

82

Szentpéterúr

435

420

Szepetnek

551

545

Szijártóháza

29

29

Szilvágy

98

95

Teskánd

309

306

Tilaj

94

94

Tófej

285

281

Tormafölde

207

207

Tornyiszentmiklós

302

296

Tótszentmárton

325

325

Tótszerdahely

432

424

3

Türje

689

672

Újudvar

333

319

Valkonya

44

42

2

Vállus

60

56

4

Szalapa

Szentkozmadombja Szentliszló

1

5

6

28

45

77

145

95

11

34

85

186

179

147

81

5

8

8

18

53

75

79

81

1

1

2

5

31

72

76

38

79

1

2

1

8

7

35

30

10

74

1

1

1

7

10

32

33

19

80

1

1

1

3

8

18

50

51

18

80

3

13

1

13

50

73

100

91

2 –

4

3

17

32

7

8

68

1

6

20

39

47

25

79

1

1

10

10

24

16

11

70

2

3

3

9

8

38

14

9

68

9

6

6

15

41

76

143

83

71

72

4

2

2

7

19

36

99

139

249

94

1

8

13

6

87

3

13

58

24

92

7

14

45

106

135

99

1

– 3

2 –

1 –

1 – 2

1

10

21

29

19

14

70

3

17

30

59

119

57

82

1

11

25

65

55

49

82

5

9

29

49

80

130

90

1

1

10

9

37

70

197

101

5

1

2

10

15

60

124

220

99

8

9

2

1

14

48

198

209

217

86

9

5

1

12

14

35

86

81

104

84

1

4

3

17

10

9

77

5

16

21

9

9

70

3 –

1 –

1

2 –

4

58


Várfölde

106

105

Várvölgy

449

444

Vasboldogasszony

208

200

Vaspör

202

200

Vindornyafok

71

71

Vindornyalak

50

49

1

Vindornyaszőlős

163

161

2

Vonyarcvashegy

725

719

2

Vöckönd

47

47

Zajk

95

94

1

Zalaapáti

579

550

16

Zalabaksa

281

273

Zalabér

328

317

Zalaboldogfa

132

132

Zalacsány

321

312

5

4

Zalacséb

176

174

1

1

Zalaháshágy

170

170

64

64

159

158

1 049

1 028

12

Zalaköveskút

19

18

1

Zalamerenye

138

136

2

Zalasárszeg

41

41

Zalaszabar

263

256

3

Zalaszántó

524

497

Zalaszentbalázs

341

Zalaszentgyörgy

144

Zalaigrice Zalaistvánd Zalakomár

1 4

– 2

2

8

17

37

22

20

75

1

5

8

27

71

122

96

120

81

8

2

2

5

24

42

74

59

87

6

15

35

56

52

38

77

2

1

10

23

23

12

76

2

2

3

11

16

10

6

67

1

6

8

21

46

41

40

78

2

22

51

64

148

175

263

94

1

1

4

20

14

7

78

2

6

12

12

18

20

25

78

13

9

11

27

45

184

164

139

82

2

6

4

6

8

15

63

93

92

90

10

1

2

12

15

28

88

109

74

83

1

5