Page 1

ČASOPIS PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ

2011 | 05 ročník 36

Téma čísla

Nový riaditeľ obstarávania a služieb

s.3

PROJEKTY Čistá energia zo slnka

s.8

ĽUdia

Štýl riadenia napreduje

s.17

NEWS

Dodávka elektriny pre domácnosti s.21

ENErGia PrE ŽiVoT

Postavme Naše mesto na nohy! s.22

Fotovoltické elektrárne v Mochovciach a Vojanoch sú príspevkom k výrobe čistej energie


obsah

V tomto vydaní

>>>

>

Téma čísla

Miloš Olejník: Nový riaditeľ obstarávania a služieb

>

jadro Premiérka Radičová v jadrovej elektrárni Bohunice

>

Klasika

Aj staré treba modernizovať

>

ZO SPOLOčNOSTI

Profesionál je tímový hráč

>

ENERGIA PRE ŠPORT

Deň bez bariér: Vyskúšajte si basketbal na vozíčku

3 7 12 16 24

SLOVENSKÁ ENERGETIKA – spravodajca Vydávajú: Slovenské elektrárne, a. s. Len pre vnútornú potrebu. Adresa redakcie: Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 66 32 25, fax: 02/58 66 38 57 e-mail: zuzana.blahutova@enel.com, www.seas.sk šéfredaktorka: Zuzana Blahutová predseda RR: Michele Bologna podpredseda: Jozef Tomek členovia RR: Ivan Barok, Tibor Račko, Róbert Holý, Zuzana Chválová, Veronika Čičová, Erika Dupejová, Alena Mečiarová, Adam Bača, Milan Šimo, Zuzana Andrlová, Maroš Kumančík Nevyžiadané materiály nevraciame. Vyhradzujeme si právo úpravy rukopisov. Foto na obálke: Archív Slovenských elektrární, a.s. Dizajn a grafická úprava: Effectivity, s. r. o. Tlač: Effectivity, s. r. o. Red. uzávierka: 12. 5. 2011

>Aktuálne

Medzi svetovou elitou Slovenské atómové elektrárne patria z hľadiska bezpečnosti medzi svetovú elitu. Vyplýva to zo záverov tzv. posudzovacieho zasadania k Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, na ktorom sa hodnotia národné správy členských krajín. „Závery zo zasadnutia potvrdili súlad legislatívy a ostatných aktivít v oblasti jadrovej bezpečnosti v Slovenskej republike s článkami dohovoru. Neobsahovali žiadnu negatívnu konštatáciu. V porovnaní s ostatnými krajinami, prevádzkujúcimi jadrové zariadenia, je Slovensko na poprednom mieste, čo sa týka bezpečnostných a prevádzkových ukazovateľov,“ uviedol po aprílovom zasadnutí Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni Úrad jadrového dozoru SR.

V talianskej Marghere a Fusine V piatok 20. mája sa vrátila z Talianska druhá skupina prevádzkového personálu

2 | slovenskáenergetika

elektrární Vojany a Nováky. Prvá skupina sa vrátila ešte začiatkom apríla. Šesťčlenné skupiny zamestnancov dostali možnosť absolvovať dvojtýždňové praktické školenie v prevádzke uhoľných elektrární Marghera a Fusina v Benátkach. Počas dvojtýždňového obdobia sa oboznámili s pozíciami v rámci talianskej štruktúry prevádzky, ktorá od 1. januára 2012 vstúpi do platnosti aj u nás a s modifikáciami, ktoré prebehli v Prevádzke tepelných elektrární Enelu od jej zrodu až po súčasnosť.

Aurel Stodola – odkaz pre budúce generácie Od 23. mája do 23. augusta si môžete pozrieť výstavu venovanú slovenskému vedcovi svetového významu Aurelovi Stodolovi, zakladateľovi teórie parných a plynových turbín. Výstavu pod názvom Aurel Stodola – odkaz pre budúce generácie – pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Cieľom výstavy je priblížiť život a prácu Aurela Stodolu, rodáka z Liptovského Mikuláša, fyzika, konštruktéra a vynálezcu, ktorý svojím vedeckým bádaním výrazne ovplyvnil vývoj v oblasti prírodných a technických vied a položil základy strojárstva a energetiky.


b ie ž u sl a ia n a v rá a st b o ľ e it d a Nový ri k der môže trvať jeden ro ten že , to na tý nu yk zv m so e Ni Miloš Olejník:

Vo funkcii nahradil Maurizia Rossetta,

Aké sú vaše očakávania a ciele v novej pozícii? V čom nadviažete na prácu svojho predchodcu Maurizia Rossetta?

ktorý pokračuje vo svojej kariére

Všetko sa odvíja od úlohy, ktorú má Úsek obstarávania a služieb v Slovenských elektrárňach. Je ňou poskytovanie zdieľaných služieb interným zákazníkom. Pomáhame im napĺňať ich potreby a dohliadame na to, čo a za koľko nakupujú, v akej kvalite a za akú cenu. Prišiel som do podniku s obrovským potenciálom a v oblasti nákupu by som sa rád inšpiroval firmami zo súkromného výrobného sektora. Tieto podniky sú pod konkurenčným tlakom a robia maximum pre to, aby dobre nakúpili. Ak nebudú dobre nakupovať, skrachujú. Ich systém nákupu je obvykle na omnoho pokročilejšej úrovni, ale ak funguje, prečo ho nepoužiť? Načo vymýšľať niečo nové? Pri Mauriziovi oceňujem najmä jeho pragmatický pohľad. Roky bol riaditeľom konvenčných elektrární a chápal potreby zákazníka. Vždy sa snažil nájsť najlepšie riešenie. Bol orientovaný viac na výsledok ako na proces, čo sa mi páči a chcem v tom pokračovať. Mojím cieľom je sledovať výsledky, sústreďovať sa na to, aby interný zákazník mal to, čo potrebuje.

v rámci skupiny Enel. Chce nadviazať na jeho prácu a vybudovať kompletný dodávateľský reťazec. Úloha útvaru by nemala končiť podpisom zmluvy s dodávateľom, ale napredovať vo forme dlhodobej a rozvíjajúcej sa spolupráce. Za dôležité považuje výsledky, nie bezchybnosť procesu. „Nestrácajme sa v procesnom riadení nákupu, ale snažme sa o kvalitu a čo najlepšie vstupy,“ tvrdí.

Výsledky sú dôležitejšie ako po formálnej stránke bezchybný proces obstarávania? Úradnícky zmysel videnia nákupu spočíva v tom, že proces je detailne popísaný a my robíme všetko pre to, aby sme sa popisu držali. Sme posadnutí tým, ako proces urobiť bezchybne a výsledok je akoby až na druhom mieste. Toto chcem zmeniť. Nákup totiž funguje v dynamickom prostredí, všetko sa neustále mení. Čo dnes platí z pohľadu ponuky a dopytu, zajtra nemusí. Neumárajme sa v tom, ako vyšperkovať proces nákupu k dokonalosti, ale snažme sa o čo najlepšie vstupy, kvalitu a výsledky. Buďme pripravení na neustále zmeny trhu, cien a možností. Pozerajme sa na to, aký výsledok chceme dosiahnuť a podriaďujme tomu svoju stratégiu. Proces by mal byť pružnejší. Je to kultúrna zmena, ktorá potrvá roky, ale je to výzva.

Čo rozhoduje o úspechu, prípadne neúspechu nákupu? Je to len o cene alebo je hodnotený na základe viacerých faktorov? Sú rôzne bonmoty ako „nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť nakupovať lacné veci“ alebo „každý hlupák vie nakúpiť draho“. Cena je, samozrejme, dôležitá, ale rovnako aj kvalita a spoľahlivosť dodávateľa. Všetky musia byť v rovnováhe, pretože ak budete tlačiť na ktorúkoľvek z nich, systém nebude fungovať. Nemenej dôležité sú procesné časy, pretože 3 | slovenskáenergetika


téma čísla

mali by sme byť schopní nákupy zrealizovať v rozumnom časovom rozmedzí. Pomôžem si ilustráciou schémy so štyrmi názornými piliermi. Prvým pilierom sú náklady, v nákupnom prevedení úspory. Treba ich mať pod kontrolou, aby sa firma mohla sústrediť na svoj základný biznis. V tomto smere revidujeme zmluvy, zbavujeme sa nepotrebných nehnuteľností a pod. Druhý pilier sú procesy a keďže sme odovzdávané služby, v našom prípade sa pretavujú do tzv. procesných časov. Nákupy musíme robiť pružne a relatívne nie na úkor kvality. Mať ich presne nastavené, popísané a dosahovať slušné procesné časy. Nasleduje pilier kvalita - v nákupe je to kvalita dodávateľského reťazca, v službách ide skôr o kvalitu poskytovaných služieb. To napríklad znamená, ako sa riešia sťažnosti a problémy zákazníka. Posledná, avšak nemenej dôležitá, je transparentnosť. Vyžaduje sa od nás schopnosť obhájiť naše kroky a presvedčiť stakeholderov (zainteresované strany – pozn. red.), že všetko, čo robíme, je v záujme spoločnosti. To znamená, že nediskriminujeme a neuprednostňujeme. Toto sú štyri základné piliere nášho úseku. Chcem tiež zdôrazniť, že nákup je prierezový proces v rámci celého podniku. Dobrý výsledok sa dá dosiahnuť len vtedy, keď sa všetky jeho časti do procesu aktívne zapoja. Nie je to len o jednom nákupcovi – dávno pred výberovým konaním sa odohrávajú skutočnosti, ktoré rozhodujú o úspešnosti, či neúspešnosti nákupu.

Ako možno zvýšiť kvalitu dodávateľského reťazca? Naučme sa pozerať na obstarávanie i služby ako na cyklický proces. Doterajší pohľad bol nárazový – vypíše sa tender, uzatvorí zmluva a úloha je splnená. Po jej uplynutí sa urobí nový tender a tak ďalej. Chcem vybudovať kompletný dodávateľský reťazec, s dôrazom na dlhodobú spoluprácu a kontinuálne zlepšovanie. Prvým krokom je predkvalifikácia dodávateľov (začali sme s ňou intenzívnejšie v tomto roku) a prostredníctvom nej zistím, s kým budem možno neskôr pracovať. Potom podrobím dodávateľov trhovému mechanizmu, vyberiem najlepšieho, uzavriem kontrakt a priebežne ho budem monitorovať, rozvíjať a hodnotiť kvalitu v spolupráci s ním (vendor rating). Výsledky by sa mali prejaviť v kvalifikácii a ďalšom tendri. Ide o neustály cyklus, platí, že tí najlepší sa budú zlepšovať 4 | slovenskáenergetika


téma čísla

>>>

a nekvalitní vypadnú. Pretože žiadny dodávateľ nie je stále dobrý, žiadna cena stále aktuálna a žiadna komodita nemenná.

Ako vyzerá hodnotenie dodávateľa v praxi? Hodnotí vždy interný zákazník – elektráreň, závod, úsek či útvar. Posudzuje sa každý kontrakt zvlášť, pri rámcových zmluvách sa stanovia časové intervaly na vykonanie kontroly. Hodnotenie je písomné a obsahuje konkrétne otázky. Výsledkom je bodové hodnotenie a vyjadrenie, či dodávateľ vyhovuje, prípadne súhlasí s výhradami a podobne. V ideálnom prípade by sa mali dostať výsledky z hodnotenia do nového výberového konania. Ak je dodávateľ dobrý a plní si svoje povinnosti tak, ako má, mal by mať výhodu oproti ostatným, najmä tým, s ktorými máme negatívne skúsenosti. Zákon o verejnom obstarávaní sa však nepozerá na túto metodológiu s pochopením, podobné konanie môže vidieť ako diskriminačné. Norma manažérstva kvality ISO 9000, naopak, tento postup vyžaduje. Otázkou je, ako riešiť situáciu, aby sa nám nestalo, že s dodávateľom komunikujeme pri jednom konaní iným spôsobom ako pri ďalšom, čo znamená, že v jednom konaní záleží na výsledkoch hodnotenia kvality a v druhom nie.

Zákon o verejnom obstarávaní na jednej strane a trhový mechanizmus na strane druhej. Spoločnosť sa musí riadiť pri obstarávaní dvoma protichodnými normami, existuje riešenie?

Nakupujeme všetci. Bežný človek v obchode môže nakupovať ako chce, kde chce a za koľko chce. Ak nakúpite draho, je to váš problém, ak lacno, vaša výhoda. Nikto vám do toho nehovorí, lebo ide o vaše peniaze a vaše rozhodnutie. Tu je transparentnosť nerelevantná, lebo zodpovedáte sa sami sebe. Takisto verejnosť príliš nezaujíma, ako nakupujú firmy v súkromnom sektore. Nezaujíma nás to preto, pretože reálne veríme, že je v ich vlastnom záujme nakúpiť dobre. Ak by to nerobili, neuspeli by na trhu. Na druhej strane názornej škály je verejný sektor, ktorý je v celkom inej pozícii. Ten totiž nemá vlastné peniaze a verejnosti ostáva jediné, mať hospodárenie týchto subjektov so zverenými financiami pod kontrolou. K tomu má slúžiť zákon o verejnom obstarávaní. Slovenské elektrárne sa nachádzajú niekde medzi. Štát vyžaduje nad nami kontrolu, ale my nie sme príspevková organizácia, nemáme štátne fondy, ani verejné zdroje. Financujeme sa z vlastných peňazí, vytvárame zisk a chceme byť konkurencieschopní. Máme teda silnú internú motiváciu, aby sme nakupovali zodpovedne a ekonomicky výhodne. Niektoré veci môžeme preto nakupovať rovnako ako podniky v súkromnom sektore, iné podľa zákona. Stanovené finančné limity určujú, ktoré to sú. Vzhľadom na veľkosť našej firmy sú ale nízke. Vo vybraných krajinách udelila Európska komisia podnikom v energetickom sektore výnimku. Podmienkou je dostatočné konkurenčné prostredie. Je otázne, či by to bolo možné na Slovensku.

Transparentnosť

Procesy (procesné časy)

dobre trh, jeho možnosti, trendy aj obmedzenia. Kombinácia týchto vedomostí s technickým know-how od kolegov dokáže priniesť výnimočné výsledky. »

Náklady (úspory)

« Nákupca má poznať veľmi

Kvalita (dodávateľský reťazec)

ĽUDIA

Možno na základe negatívnych výsledkov hodnotenia vylúčiť dodávateľa zo súťaže? Súkromná firma môže robiť, čo uzná za vhodné. My sme v trochu zložitejšej pozícii. Hoci väčšinu akcií vlastní súkromná spoločnosť, v takýchto prípadoch musíme postupovať obozretne. V trhových podmienkach má víťaziť ten najlepší dodávateľ a nekvalita, či dodávková nespoľahlivosť nemá byť tolerovaná.

Pálčivým problémom výberových konaní je nadmerné zaťaženie byrokraciou. Áno, takto to vnímam aj ja. Pravidiel a požiadaviek je mnoho a výsledkom môže byť neúmerne dlhé výberové konanie a veľa administratívy s tým spojenej. Priznám sa, nie som zvyknutý na to, že tender môže trvať jeden rok. Chcem to zmeniť.

Musí mať náš nákupca nevyhnutne technické vzdelanie? Záleží to od rozdelenia úloh v podniku. Pretože sú spoločnosti, kde nákupca je odborník v danej oblasti, disponuje rozsiahlymi vedomosťami a má veľké právomoci. Fakticky nahrádza činnosť výberových a technických komisií. U nás je to určitým spôsobom kolektívna zodpovednosť. Proces je jasne rozdelený, za technickú špecifikáciu je zodpovedný jeden, za výber dodávateľa, správny priebeh celého procesu vrátane prípravy a tvorby zmluvy, druhý. Zúčastňujú sa na komisiách a predkladajú svoje riešenia. Nákupca preto nikdy nerealizuje nákup sám. 5 | slovenskáenergetika


téma čísla

> Miloš Olejník > Pochádza z Košíc, > vyštudoval Fakultu elektrotechniky > >

> > >

a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach - Katedru elektroenergetiky, viac ako 14 rokov pracoval v rôznych pozíciách v nákupe niekoľkých nadnárodných spoločností, posledných 6 rokov bol zodpovedný za nákup, logistiku a služby v distribučnej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s., ktorá je súčasťou koncernu RWE. Ženatý, má dvoch synov – 10 rokov a 12 rokov. Venuje sa športu – veslovanie, v minulosti hokej. Rád sa učí jazyky – ovláda angličtinu a španielčinu, rozumie po taliansky a v budúcnosti sa chystá zopakovať si ruštinu.

>>> Samozrejme, že má mať vedomosti, ale povedzme si na rovinu, nikdy zrejme nebudú na rovnakej úrovni, aké má odborník pracujúci v elektrárni 20 rokov. Bola by to zvláštna ambícia venovať energiu tam, kde nemusíme – pretože je tu predpoklad, že v elektrárňach máme dostatok technicky zdatných kolegov. Nákupca však má poznať veľmi dobre trh, jeho možnosti, trendy aj obmedzenia. Kombinácia týchto vedomostí s technickým know-how od kolegov dokáže priniesť výnimočné výsledky.

Mnoho zamestnancov nevie, ako pripraviť dobrú špecifikáciu. Tá je pritom základom pre úspešné výberové konanie.

« V trhových

podmienkach však má víťaziť ten najlepší dodávateľ a nekvalita, či dodávková nespoľahlivosť nemá byť tolerovaná. » 6 | slovenskáenergetika

Niekedy sa stretávame s tým, že tieto veci sú podcenené. Výberové konanie, v ktorom ide o milióny eur, je popísané na jednom papieri formátu A4. Alebo sa stal prípad, že technická špecifikácia mala po formálnej stránke všetky náležitosti, ale napriek tomu v priebehu výberového konania prišlo 71 otázok od dodávateľov. Evidentne sme nepopísali všetko tak, ako sme mali. Celý proces to predlžuje a zbytočne otvára tému, či vieme zadefinovať, čo potrebujeme. Dobrá špecifikácia je kľúčom k úspešnému tendru. Vytvorili sme vzor dokumentácie technickej špecifikácie, ale potrebujeme ho reálne dostať do života. Je v ňom všetko potrebné. Svojich ľudí budem hodnotiť podľa toho, ako pristupujú k práci a podľa výsledkov meraní procesných časov. Chcem vedieť, kedy úlohu dostali zadanú a kedy ju vyriešili. Na druhej strane, nemôžem ich postihovať za to, že dostali nekvalitné vstupy, s ktorými sa nedá pracovať. Musíme si na to dať pozor, na predchádzajúcom pracovisku sme dosiahli dohodu, že ak žiadateľ neposkytol kvalitnú špecifikáciu, ktorú sme potrebovali, vrátili sme mu ju. Proces bol pozastavený a šli sme od začiatku. Najhoršie je ísť „na trh“ s tým, že chcem niečo nakúpiť, ale neviem presne čo. To nie je dobre.

Uvažujete nad tým, že pripravíte v rámci spoločnosti školenia pre kolegov? Aby sa naučili, ako špecifikácie správne napísať. Áno, školenie zamerané na túto oblasť bude v najbližších dňoch. Školiť budú kolegovia z DTC (Design to Cost), pretože boli prítomní pri vytváraní metodiky a vedia celý proces najlepšie vysvetliť. Postupne navštívia všetky lokality, tie sú prioritou, ale neobídu ani centrálu v Bratislave. Už teraz máme zoznam 180 ľudí, ktorých preškolíme.

Dodávateľa si vyberáme prostredníctvom tendra. Vieme, koho vyberáme, pretože splnil naše kritériá. Nemôžeme však ovplyvniť to, akých ďalších dodávateľov (vo vzťahu k nám subdodávateľov) si zvolí on. Je možné to určitým spôsobom korigovať, prípadne kontrolovať subdodávateľov? Na stavenisku vieme kontrolovať každú osobu a nezáleží na tom, v akom vzťahu je k dodávateľovi - či ide o subdodávateľa alebo nie. Vo všetkých ostatných prípadoch, vo výberových dokumentáciách (prípadne v zmluve) od dodávateľa požadujeme, aby deklaroval, ktorí subdodávatelia pre neho pracujú a v akom rozsahu. Pokiaľ tak neurobí, nevieme o nich a teda ich nemôžeme ani kontrolovať. Obmedziť rozsah subdodávok konkrétnym percentom je žiadané aj zo strany Enelu. Pri implementácii tejto politiky ale budeme musieť prihliadať na slovenskú legislatívu Úrad pre verejné obstarávanie to klasifikuje ako diskriminujúcu praktiku a u nás uplatňujeme transparentný a nediskriminačný prístup.  ZuzanaBlahutová


jadro

Bohunice spĺňajú parametre stres-testov Šéfka kabinetu Iveta Radičová bola 3. mája na pracovnej návšteve v Atómových elektrárňach Bohunice (EBO). Stretla sa s predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR Martou Žiakovou, generálnym riaditeľom Slovenských elektrární Paolom Ruzzinim i s vedením atómky.

N

Iveta Radičová, premiérka SR

a krátkom brífingu s médiami premiérka uviedla: „Dnešný míting bol pracovný a veľmi otvorený. Súčasná situácia v Európe je poznačená udalosťami v Japonsku a teraz ešte aj udalosťami al-Káidy. Európska únia na ostatnom summite prijala jednu zo svojich rezolúcií o opatreniach bezpečnej prevádzky jadrových elektrární. Zo 150 prevádzkovaných elektrární v Európskej únii, elektráreň Bohunice spĺňa bezpečnostné kritériá pre prírodné nehody, aj pre bezpečnosť občanov.“ Potvrdila, že prevádzkovateľ prijal rad opatrení na prípravu záťažových (stres) testov. „Diskutujúc o nich môžem konštatovať, že Bohunice spĺňajú už teraz základné parametre dokumentujúce podmienky stres-testov. Obavy občanov vyrastajú z tragédií vo svete. Investovali sme 500 mil. eur do zlepšenia a zvýšenia bezpečnosti EBO.“ Zároveň ocenila vzájomnú spoluprácu medzi Slovenskými elektrárňami a Úradom jadrového dozoru. „V porovnaní so svetom máme veľmi prísnu legislatívu. Prebieha proces schvaľovania, monitorovania i kontrola realizovaných zmien, o ktorých neustále informujeme. V tomto informovaní budeme spolu s vedením EBO pokračovať. Máme záujem odstrániť, rozptýliť obavy občanov. Počas stretnutia sme detailne prebrali vykonané opatrenia. Všetky nevyhnutné bezpečnostné kroky boli uskutočnené a ďalšie sú naplánované, aby sme spĺňali požadované kritériá,“ uviedla. Avizovala tiež kontrolný deň v Mochovciach, „kde skontrolujeme bezpečnostné postupy dostavby 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce“. -r-

>Rekordne krátka odstávka v Mochovciach Na prvom bloku Atómových elektrární Mochovce bola 15. mája ukončená generálna oprava. S trvaním 21,565 dňa ide o najkratšiu odstávku v histórii jadrových blokov.

Ukončené boli všetky naplánované činnosti, investičné akcie a práce s veľkým rozsahom. Vykonali sa dodatočné skúšky na overenie funkčnosti niektorých bezpečnostných prvkov bloku a program odvzdušnenia parogenerátorov a reaktora pomocou havarijného odvzdušnenia (v Režime 5). V súlade s harmonogramom bola vymenená časť palivových kaziet. Do aktívnej zóny bol zavezený nový druh palivových kaziet. Nové palivové kazety sa konštrukciou nelíšia od používaných. Menia sa hodnoty parametrov súvisiacich s väčším množstvom štiepneho materiálu v aktívnej zóne a limitné hodnoty niektorých kontrolovaných parametrov. Generálna oprava prebiehala v prostredí SAP Nuclear, používanom od januára 2010. Pri porovnaní priebehu prác s minulou odstávkou, Centrum riadenia prác zaznamenalo zlepšenú činnosť i výrazný posun v prenose informácií medzi účastníkmi odstávky. Generálna oprava 1. bloku v Mochovciach v číslach: > Generálna oprava začala 23. apríla o 03.00 h odfázovaním druhého generátora z elektrickej siete, > plánovaná bola do 15. mája, t. j. 22 dní, > ukončená bola 14. mája o 16.34 h prifázovaním TG12 k sieti, > celkové trvanie: 21 dní, 13 hodín a 34 minút, t. j. 21,565 dňa, > historicky najkratšia odstávka v Slovenských elektrárňach na blokoch VVER 440. 7 | slovenskáenergetika


projekty

Projekt fotovoltika elektrární je bezobslužná. Slnečná elektrina z Mochoviec sa využíva pre vlastnú netechnologickú spotrebu jadrovej elektrárne, vo Vojanoch je dodávaná do siete Východoslovenskej distribučnej, a.s.

Pôvodný plán počítal s nižšou inštalovanou kapacitou

Fotovoltické panely v Mochovciach.

Čistá energia zo slnka, s minimálnymi

P

s realizáciou v praxi. Spolu

rojekty fotovoltických elektrární si vyžiadali 5,19 mil. eur a ročne každá z nich vyrobí takmer 1000 MWh elektriny. Majú významné miesto v portfóliu zdrojov našej spoločnosti, ale nie pre objem vyrobenej elektriny, ako skôr pre prínos v oblasti ochrany životného prostredia a vysokej spoľahlivosti a stability zdroja energie. Za rok prevádzky každá z nich ušetrí približne 1200 až 1300 ton skleníkového plynu CO2 v porovnaní s výrobou elektriny z uhlia.

s fotovoltickou elektrárňou

Severnejšia poloha Vojan

prevádzkovými nákladmi a pre vlastnú spotrebu. Fotovoltická elektráreň v Mochovciach je príkladom, ako možno spojiť dobrý nápad

vo Vojanoch prispievajú k zvýšeniu podielu Slovenských elektrární vo výrobe čistej energie na viac ako 85 %.

8 | slovenskáenergetika

V Mochovciach je 4 136 panelov umiestnených na približne dvojhektárovom pozemku pri kostolíku. Pri výkone jedného panelu 230 Wp je celkový inštalovaný výkon elektrárne 0,95 MWp (MW peak - výkon solárneho panela pri štandardizovanej hustote žiarenia 1 kW/m2). Vo Vojanoch sa fotovoltická elektráreň nachádza v areáli našej existujúcej tepelnej elektrárne. Na pozemku s rozlohou takmer 3 ha je umiestnených 3 402 panelov, každý s výkonom 280 Wp. Celkový inštalovaný výkon je rovnaký ako v prípade Mochoviec, t. j. 0,95 MWp. Treba však uviesť, že pre severnejšiu polohu Vojan je celková ročná výroba mierne nižšia ako v Mochovciach. Prevádzka obidvoch fotovoltických

Po prvýkrát sa začalo uvažovať o výstavbe fotovoltických elektrární v roku 2009. Projekt nadobudol reálne kontúry v jeho závere, kedy sa sformoval projektový tím pod vedením Richarda Račeka. Zastúpenie v ňom mali ľudia z útvarov inžinieringu, obchodu a Design to Cost (DTC). „Pôvodný investičný plán počítal s výstavbou fotovoltických zdrojov v roku 2014 až 2015. Prudký nárast záujmu o fotovoltiku, po vzore Nemecka a Česka, spôsobil viaceré legislatívne úpravy a obmedzenia. Hrozil scenár, že celý schvaľovací proces sa neúmerne predĺži a počet schválených projektov bude obmedzený. Preto sme v decembri 2009 urýchlene naštartovali obidva projekty – skôr, než predpokladal investičný plán a s už vyššou inštalovanou kapacitou, ako bolo pôvodne uvažované, t. j. 500 kW na jeden projekt,“ vysvetľuje Richard Raček, projektový manažér DTC.

Podávanie žiadostí a získavanie povolení Prvou úlohou bolo podať žiadosti o pripojenie do distribučných sietí do konca roka, čo sa podarilo stihnúť. V januári nasledujúceho roka (2010) začala kľúčová príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Žiadosť o stavebné konanie musela byť doručená na príslušné úrady najneskôr 30. apríla. „Aj tento termín sme dodržali, ale vyskytli sa iné komplikácie. Od distribučných spoločností neprichádzali súhlasné stanoviská k pripojeniu do siete. V tom čase zmrazili prijímanie žiadostí z dôvodu náhleho, vysokého záujmu o solárnu energiu. S Východoslovenskou distribučnou (VSD) sme nakoniec dospeli k vzájomnej dohode v lete. Napriek pôvodnému rozhodnutiu VSD pripojiť fotovoltickú elektráreň vo Vojanoch do 30 km vzdialenej rozvodne, bol určený nakoniec bod pripojenia na stožiari káblového vedenia 22kV, na hranici nášho pozemku,“ hovorí Richard Raček.


projekty

>>> « Napriek mnohým

ťažkostiam začala 2. marca, po skúšobnej prevádzke, komerčná prevádzka vo Vojanoch a 15. marca aj v Mochovciach. »

„Zo strany ZSE Distribúcia, a.s. súhlasné stanovisko neprichádzalo a tiež sa začalo hovoriť, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) významne zníži tarify (garantované výkupné ceny v zmysle zákona o obnoviteľných zdrojoch energií 309/2009 Z. z.) a urobí tak ešte v roku 2010. Preto sme pristúpili k úplne novému riešeniu. Vychádzalo z našich skúseností z Téryho chaty v Tatrách. Tu sme nainštalovali ostrovný fotovoltický systém, ktorý vyrába elektrinu taktiež pre vlastnú spotrebu. V zmysle zákona má nárok na doplatok za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorý je len o niečo nižší ako výkupná cena pri dodávke elektriny do distribučnej siete. Vzhľadom na to, že v jadrovej elektrárni Mochovce máme významnú vlastnú netechnologickú spotrebu, toto riešenie sa nám javilo viac než zaujímavé. Na základe zmeny technického riešenia sme neboli odkázaní na súhlas ZSD. Fotovoltická elektráreň je pripojená kilometrovým podzemným káblovým vedením do rozvodne 0BHH.06 v MO34.“

Nedostatok komponentov na trhu Projekt pokračoval výberom zhotoviteľa v septembri. Víťazom tendra sa stala firma z Čiech.

Úloha bola o to náročnejšia, že na trhu sa prejavoval nedostatok komponentov potrebných na stavbu elektrárne z dôvodu „hystérie“ výstavby fotovoltických projektov na území Nemecka, Česka a Slovenska za dovtedy platné výkupné ceny. Stavebné povolenia boli vydané v októbri a následne začala vlastná výstavba. Panely a ostatné technologické komponenty boli nainštalované v pomerne náročných klimatických podmienkach v závere roka 2010. Napriek mnohým ťažkostiam a technickým problémom sa začala 2. marca, po skúšobnej prevádzke, komerčná prevádzka vo Vojanoch a 15. marca aj v Mochovciach.

Najlepší tím za riaditeľstvo Tím Richarda Račeka bol za tento projekt vyhlásený za najlepší projektový tím riaditeľstva Slovenských elektrární. Spolu s ďalšími dvoma tímami (za jadro a klasické elektrárne) patrí k trom najlepším projektovým tímom roka 2010. „Chcel by som sa poďakovať za vynaložené úsilie a pozitívny, aktívny a konštruktívny prístup nielen členom tímu, ale všetkým pracovníkom, ktorí na tomto projekte spolupracovali,“ ocenil prácu kolegov Richard Raček.  Zuzana Blahutová

Horný rad zľava: Marián Jakubík, Marián Kupec, Richard Raček, Rastislav Novomestský Dolný rad zľava: Karol Kažimír, Stella Jurčová Bačíková, Vlasto Tomašovič, Peter Goda, Jaroslav Hindický 9 | slovenskáenergetika


Voda

Nový čistiaci stroj v maduniciach Vo Vodnej elektrárni v Maduniciach bolo 28. februára preberacie konanie nového čistiaceho stroja. Nový čistiaci stroj dodali do elektrárne z Talianska v letných mesiacoch minulého roka zdemontovaný. Pomocou špeciálneho 400 tonového autožeriavu z Rakúska ho po častiach vytiahli z nádvoria vodnej elektrárne na vtokový objekt a priamo osadili na koľajovú dráhu čistiaceho stroja. Rok 2010 bol výnimočne vodnatý. Priplavené nečistoty sa postupne hromadili na jemných česliciach a upchávali ich. Znižoval sa prietok vody na turbínach a výkon strojov. Situácia sa vyhrotila 30. septembra minulého roku, kedy sme zaznamenali neprípustný, až štvormetrový rozdiel hladín pred a za jemnými česlami. Stroje boli okamžite odstavené a celá vodná elektráreň uvedená mimo prevádzky (do 8. októbra 2010). Hlavné míľniky prác: > 3. decembra 2010 oficiálne odstúpenie od zmluvy o dielo pre neplnenie podmienok zmluvy, > 10. decembra 2010 uzatvorenie zmluvy s novým zhotoviteľom, > 8. – 10. decembra a 28. – 29. decembra 2010 obnovenie prevádzky čistiaceho stroja v ručnom režime, > podpis zmluvy s nástupníckou firmou na dokončenie montáže a uvedenie čistiaceho stroja do prevádzky vo VE Madunice v termíne do 28. februára 2011. Aby sa vylepšili technické parametre nového čistiaceho stroja, vymenili v priebehu februára novú škrabku za pôvodnú. Na preberacom konaní (28. februára) bola odskúšaná celková funkčnosť stroja, jeho prevádzka v ručnom a automatickom režime vrátane dopravníka nečistôt, skúšky polypového drapáka s otočným ramenom. Kontrolou prešlo celkové technické vyhotovenie čistiaceho stroja a projektová a technická dokumentácia. ĽubomírBednárik

10 | slovenskáenergetika


VODA

Dubnica a Ilava pilotné elektrárne pre P-Way

Oprava injekčnej clony dolnej nádrže Prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh V uplynulých dňoch sa začali prípravy na opravu injekčnej clony. Jej funkciou je znížiť vztlaky na základovú škáru blokov hrádze a blokov funkčných objektov a zamedziť priesaku vody v horninovom prostredí.

P

ri pravidelných meraniach a pozorovaniach vykonávaných Vodohospodárskou výstavbou Bratislava (štátom poverená organizácia na výkon týchto činností) sa sledujú hodnoty vztlakov a hladín podzemných a priesakových vôd, priesakové množstvá do injekčnej chodby, merajú sa náklony betónových blokov na kyvadlách a náklonomeroch, a relatívne posuny na dilatáciách blokov v injekčnej chodbe. Geodeticky sa sledujú vodorovné a zvislé posuny betónových objektov. Sledované javy vykazujú dlhodobo ustálený priebeh. Medzné hodnoty sú však trvale prekračované na vztlakomerných vrtoch P31a a P41 a sonde HPS10. Namerané hodnoty zodpovedajú približne dvojnásobku bežných vztlakov.

Znížená účinnosť injekčnej clony Uvedené prekročenia doteraz bezprostredne neohrozovali stabilitu priehrady. Avšak vzhľadom na to, že v dlhodobom kontexte majú tieto hodnoty narastajúci trend a postupne dochádza i k prirodzenej degradácii injekčnej clony, bolo nutné doplniť v decembri 2006 systém vztlakomerných vrtov. Tým sa umožnilo presnejšie identifikovať rozsah pôsobenia vztlakov na základovú škáru v tomto bloku, príp. lokalizovať eventuálnu miestnu poruchu v injekčnej clone a následne ju dotesniť. Vztlaky v novovybudovaných vrtoch poukazujú na jej zníženú účinnosť v tejto lokalite a potvrdzujú hodnoty s max. prekročenými medznými hodnotami na vrte P31a, pričom ich maximá sú ešte o 1,2 až 3,0 m vyššie.

K podobnému trendu dochádza i v oblasti pravostranného zaviazania, i keď prekračovanie medzných hodnôt tu nie je až také výrazné. Na základe záverov stabilitného výpočtu z roku 2008 odporučila Vodohospodárska výstavba Bratislava projekčne pripraviť opravu.

Vrtné práce schválené Samotná oprava injekčnej clony pozostáva z vrtných a injekčných prác. Vrtné práce budú vykonané pomocou vrtných súprav z terénu a z injekčnej chodby pri umelom osvetlení. V mieste betónových blokov sa najprv bude vŕtať cez železový betón a potom v horninovom prostredí. Ako vrtný výplach sa použije riečna voda, ktorá sa spolu s vývrtom betónu, horniny a injekčného kameňa prečerpá ako vrtný kal do kalových nádrží. Po sedimentácii sa potom pevná zložka odvezie na riadenú skládku odpadu. Voda sa znovu zavedie do vrtného procesu. Na vlastnú injektáž použijeme cemento–betónitové injekčné zmesi, ktoré pod predpísaným tlakom zavedieme pomocou obturátora do príslušnej etáže vrtu. Injekčné zmesi sa vyrobia z injekčného spojiva skladovaného v silách. Tie budú spoločne s výrobňou zmesi umiestené na panelovej ploche v areáli zariadenia staveniska.  Silvia Janíčková

Projektový tím, opravy: vedúci tímu - Miroslav Rozložník členovia tímu: Artúr Schwarcz, Milan Slabej, Silvia Janíčková, Branislav Ježík, Ľuboš Mravec

Systém P-WAY zahŕňa manuálny zber, vyhodnocovanie a archiváciu prevádzkových dát. Zber dát sa vykonáva na vopred zadefinovaných meracích bodoch, ktoré sú umiestnené na kontrolných trasách po technologickom zariadení elektrárne. Vykonáva ho pracovník (operátor) prostredníctvom vreckového osobného počítača (PDA) v stanovených cykloch. Údaje možno do prístroja zadávať manuálne alebo pomocou čiarových kódov. Namerané hodnoty sú odoslané do databázy na server – webová aplikácia na Global inEnel. Následne pracovník (administrátor) na serveri potvrdí a vyhodnotí merania. V prípade potreby odošle hlásenie priamo do SAPu, z ktorého je vytváraná zákazka na údržbu. V I. etape projektu boli postupne na všetkých vodných elektrárňach zaškolení operátori a administrátori. Pre pilotný projekt boli vybraté elektrárne Dubnica a Ilava. Vreckové počítače zaviedli neskôr aj na všetkých ostatných elektrárňach. V súčasnosti sa aplikujú do praxe čiarové kódy, ktoré pomocou skeneru PDA umožňujú jednoduchšie odčítanie a správne priradenie meracieho bodu. Pretože systém P-Way je variabilný, umožňuje priebežne vykonávať úpravy meracích bodov, trás, intervalov atď. Cieľom II. etapy P-Way je vylúčenie duplicitných meraní (P-WAY, RIS, DOMCO,...), vytvorenie jednotných ciest kontrolovaných zariadení (napr. hasiace prístroje, lekárničky....), zjednotenie kontrol vzhľadom na podobnosť niektorých zariadení a zavedenie štandardného postupu v prípade požiadavky na zásah údržby. Očakávame hlavne zmenšenie časovej náročnosti kontrol a ich vyhodnotení, a vytvorenie harmonogramu požadovaných termínov výmen, resp. kontrol sledovaných zariadení.  Martin Jurica

11 | slovenskáenergetika


KlasIKa

aj staré treba modernizovať Prvú polovicu 60-tych rokov minulého storočia v Elektrárňach Nováky možno nazvať zlatým vekom ENO. Práve v tomto období boli do prevádzky uvedené prvé dva 110 MW bloky na Slovensku. Stali sa základným pilierom moderných výrobných elektrárenských zariadení.

Najmodernejší riadiaci systém tej doby Čas sa nedá zastaviť a platí to aj v oblasti technického rozvoja. Dlhoročná prevádzka zariadení blokov č. 1 a 2 ENO B sa prejavila na ich celkovom stave. Niektoré časti sa dostali za hranicu svojej technickej životnosti. Táto skutočnosť spolu s ďalšími okolnosťami súvisiacimi s tlakmi spoločenského prostredia (po roku 1989) viedla k rozhodnutiu vykonať zásadné komplexné rozšírené generálne opravy oboch blokov (blok č. 1: apríl 1990 – december 1992, blok č. 2: apríl 1991 – december 1994). Počas týchto rozsiahlych opráv bolo vybudované aj nové riadiace centrum vybavené na tú dobu najmodernejším riadiacim systémom amerických firiem Allen Bradley a Rosemount. Tento systém zaviedli aj v budovanom odsírovacom zariadení spalín oboch blokov (júl 1992 – február 1998). Práve uvedenie odsírovacieho zariadenia do prevádzky umožňuje aj v súčasnosti ich chod v súlade s požiadavkami ekológie a prísnych zákonných noriem SR a Európskej únie.

Štúdia z technickej univerzity potvrdila nevyhovujúci stav Spomínaná „ekologizácia“ blokov spolu s flexibilitou nasadzovania do prevádzky a ich úlohou pri poskytovaní podporných služieb im dáva akúsi kvalitatívnu výhodu a stavia ich v nováckej elektrárni na prvé miesto aj z dlhodobého významu. Pôvodný riadiaci systém blokov 1, 2 a odsírenia spalín označovaný RS 3, je už však nevyhovujúci, čo potvrdila aj optimalizačná štúdia. V roku 2008 ju vypracovala Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 12 | slovenskáenergetika


KlasIKa

>>>

V nej sa o. i. konštatuje: „Riadiaci systém ako celok vykazuje čiastočné, nepravidelné a výkonové preťaženie. Neodporúča sa rozširovať a doplňovať nové aplikačné vybavenie. Optimalizačné algoritmy z dôvodu preťaženia možno použiť iba v obmedzených prípadoch. Riadiace systémy RS 3 postupne prestávajú byť podporované z hľadiska rozširovania, ako aj z hľadiska servisu (opráv a náhradných dielov). Prevádzka môže byť po roku 2008, ale hlavne po roku 2010 značne riziková, s dopadom na zníženie spoľahlivosti prevádzky blokov.“ Po zvážení všetkých okolností a možného predĺženia životnosti blokov o ďalších 15 - 20 rokov, vedenie Slovenských elektrární sa rozhodlo pre zásadnú rekonštrukciu jestvujúceho riadiaceho systému. Pre realizáciu tohto investičného projektu bude využitý dlhodobý prestoj najskôr bloku 2 a potom bloku 1 počas výkonu plánovaných generálnych opráv. Už začiatkom februára minulého roku bola podpísaná zmluva s talianskou firmou na rekonštrukciu dožívajúceho riadiaceho systému RS 3 a jeho náhradu novým perspektívnym systémom Ovation. Ten je doplnený o systémy BMS (Burner Managment System) a ESD (Emergency ShutDown System) spĺňajúcimi najvyššie kritériá bezpečnosti.

Rekonštrukcia systému na druhom bloku

« Blok č. 2 riadi ešte

starý systém RS 3, ale od začiatku júla by mal byť postupne vymenený. »

Generálna oprava bloku 2 v minulom roku, ktorá trvala 98 dní, bola vhodnou príležitosťou na realizáciu projektu na tomto bloku. V prvej fáze bol postupne demontovaný pôvodný riadiaci systém, t. j. odpojené staré káble. Tejto fáze sa venovala veľká pozornosť, hlavne pri identifikácii a značení jestvujúcich digitálnych a analógových signálov. Tieto sa potom postupne pripájali do nového riadiaceho systému. Po implementácii nového softvéru sa začali skúšky. Náročnosť spočívala najmä v organizácii prác v nadväznosti na prebiehajúcu generálnu opravu technologického zariadenia bloku č. 2. Všetky rekonštrukčné práce na systéme aj termín generálnej opravy a nábeh bloku sa podarilo dodržať.

V júli výmena aj na bloku 1 V súčasnosti už riadi technológiu bloku č. 2 nový riadiaci systém Ovation. Blok č. 2 ENO B riadi ešte starý systém RS 3, ale od začiatku júla by mal byť postupne vymenený. V tejto súvislosti možno dúfať, že všetko bude prebiehať tak, aby sa práce stihli v plánovanom termíne a aby nový riadiaci systém spolu s technologickým zariadením oboch blokov pracoval rovnako dlho a dobre, ako jeho predchodca. MilanŠimo

> Údržba a opravy novým systémom Záverečným testom 15. mája sa skončil v poradí už piaty, predposledný turnus trojtýždňových kurzov budúcej profesie technický asistent údržby v závode ENO. Vlastnými silami Celkove v ENO tento kurz absolvuje 55 zamestnancov závodu z oblastí strojnej, elektro a stavebnej údržby, i systému kontroly riadenia. Školiteľmi sú vlastní zamestnanci Robert Lančarič a Zdenko Harag, držitelia príslušného „certifikátu“ získaného v minulom roku v pilotnom projekte. Ten bol v prevažnej časti realizovaný na pôde ENO dlhoročným expertom talianskych elektrární Lorenzom Lunardom. Po poslednom turnuse so záverečným testom začiatkom júna bude mať závod ENO dostatok plne odborne pripravených pracovníkov na funkciu technický asistent údržby.

Hlavná činnosť Následne budú títo pracovníci komplexne sledovať celý priebeh opráv. Táto činnosť bude spočívať v sledovaní všeobecnej politiky údržby elektrárenských zariadení, príprave rozpočtov a mikrorozpočtov. Ďalej to bude riadenie procesov obstarávania, technickej špecifikácie, príprave dokumentácie pre výberové konania, vrátane analýzy cien.

Bezpečnosť samozrejmosťou Významnou a prioritnou súčasťou celej činnosti technických asistentov bude aj využívanie metód QUASARu so zameraním na bezpečnosť vo všeobecnosti i špecifických podmienkach. Do tohto „balíka“ sú v ENO zaradené predovšetkým práce v stiesnených priestoroch, práce na lešeniach a práce vo výškach, také typické pre všetky tepelné elektrárne spaľujúce fosílne palivá.  MilanŠimo 13 | slovenskáenergetika


ZELENÁ MYŠLIENKA

KlasIKa

Vo Vojanoch hľadajú najvhodnejší spôsob biologickej rekultivácie odkaliska

Máte dobrý nápad v oblasti environmentu? Pošlite ho na zelena.myslienka@enel.com SE_ENEL_ZEL_MYSL_SAMOLEPKA 15x15.indd 1

Vplyv tepelných elektrární na životné prostredie bol a je celosvetovým problémom, s ktorým sa musí vyrovnať každý prevádzkovateľ. Pri spaľovaní vznikajú popol a troska a úložiská týchto odpadov si vyžadujú efektívne riešenie.

>>>

V

čase projektovania a výstavby elektrárne Vojany bol ako najľahší spôsob dopravy a uskladňovania odpadov (zároveň aj environmentálne najprijateľnejší) zvolený variant ukladania trosko-popolovej zmesi v podobe hydrozmesi na odkalisko. Klasické a fluidné popoly a odpady z procesov odsírenia, tzv. stabilizát, sa ukladajú na skládke stabilizátu.

Spolupráca s univerzitami Pri hľadaní najlepšieho riešenia rekultivácie požiadal závod o spoluprácu akademickú sféru. Spoluprácu sme nadviazali s Podnikovohospodárskou fakultou so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave a s Katedrou environmentalistiky a riadenia procesov Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice. Cieľom je navrhnúť ďalší postup elektrárne po odstavení odkaliska tak, aby bol v súlade s legislatívnymi a technickými normami platnými v SR, rešpektoval sa budúci rozvoj elektrárne, priľahlého regiónu a zároveň bol environmentálne a ekonomicky najvhodnejší.

Experimentálne overovanie Po uzatvorení odkaliska sa vynára otázka, akým spôsobom možno ďalej využívať danú lokalitu. Z hľadiska ekologickej stabilizácie lokality jej okolia prichádzajú do úvahy viaceré alternatívy, ktorých výhodnosť treba experimentálne overiť. V súlade s požiadavkami závodu bol dohodnutý ako prioritný variant uzavretie odkaliska miestnou zmesou popolov a produktov odsírenia – stabilizátu. Stabilizát má schopnosť zabrániť prieniku dažďovej vody do nižších vrstiev odkaliska. Na overenie jeho vodotesniacich

(Informácie boli vybrané z dokumentu: Experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska TPZ v SE - EVO Vojany) 14 | slovenskáenergetika

22.1.2010 14:44:11

vlastností sme sa rozhodli vybudovať skúšobné políčka na odkalisku, kde sa experimentálne odskúša veľkoplošné využitie technológie. Políčka majú rozmery 5 x 5 m a bude sa na nich pestovať tráva a vŕba. Biologická stabilizácia odkaliska bude overená pestovaním trávnej miešanky, monokultúry tráv a rýchlorastúcej dreviny – vŕby švédskej.

Príprava podložia maloparcelových pokusov Pod vrstvami ornice a podornice bola na zabránenie priesakovosti vody použitá hydroizolačná fólia, stabilizát s hrúbkou 30 cm a 50 cm a jeden variant je bez fólie a stabilizátu. Vrstva stabilizátu je prekrytá podornicou o hrúbke 0,3 m – v prípade pestovania trvalých tráv a 0,5 m – v prípade pestovania rýchlorastúcich drevín. Vrchnú vrstvu pokusných lokalít tvorí ornica s hrúbkou 0,2 m. Efektívne a udržateľné riešenia pri odstránení, resp. stabilizácii ekologických záťaží v krajine, treba overovať priamo v reálnych podmienkach. Stabilizácia a rekultivácia odkalísk, vzhľadom na ich charakter i ťažko predvídateľné správanie, predstavuje určité riziko, ktoré pri neuváženom a nesprávnom rozhodnutí môže spôsobiť ekologické i ekonomické škody. Chceme nájsť taký spôsob, ktorý bude spĺňať Európsku legislatívu, kritériá BAT (Best Available Technology) pre danú oblasť a zásady a princípy udržateľného sociálno-ekonomicko-environmentálneho spoločenského rozvoja. Experiment sa bude priebežne vyhodnocovať, definitívne riešenie očakávame v časovom horizonte piatich rokov.  GabrielNémeth

Skúšobné políčka na odkalisku.


4

INFORMAČNÝ MESAČNÍK SPOLOČNOSTI ENEL

MÁJ 2011 // ČÍSLO 4

JeHo veličenstvo zákazník sedem miliónov osôb a podnikov prešlo k enel energia. porozprávame vám, ako sa o nich staráme. Horizonty Obchodná linka – most s Európou 07

Horizonty Valné zhromaždenie: prichádzajú noví nominanti 08

Horizonty Bridlicový plyn veľká sláva? 09

Bezpečnosť Bezpečne a zdravo Vedieť ako žiť a Enel 12


Bol raz jeden monopol Enel Energia je od roku 2007 nespochybniteľným lídrom na otvorenom trhu. A takto sa stará o sedem miliónov svojich klientov

2 Enel Spoločne Máj 2011

B

ol raz jeden monopol. Bohatý distribútor a jediný dodávateľ poskytujúci služby odberateľom. Odberateľom, ktorí od 1. júla 2007 (dátumu, ku ktorému nadobudol účinnosť Bersaniho dekrét) „neexistujú”. Dnes hovoríme o klientoch: o viac než 36 miliónoch Talianov, súkromné osoby a podniky, ktorí majú právo slobodnej voľby vlastného dodávateľa energie. Od tohto okamihu sa stalo pre podniky verejných služieb hlavným cieľom predkladať výhodné ponuky potenciálnym klientom na voľnom trhu, ktorý sa rodil popri už konsolidovanom regulovanom trhu (alebo tzv. služba s vyššou ochranou). Po uplynutí takmer štyroch rokov od začiatku procesu liberalizácie v Taliansku, prešlo približne 4,2 milióna rodín a 2,7 milióna podnikov na otvorený trh s elektrinou (asi 18% z celkového množstva). Pokiaľ ide o plyn, tento jav bol menej dynamický: asi po ôsmich rokoch prešlo na otvorený trh viac-menej 1,25 miliónov rodín a približne 600 tisíc podnikov (o málo menej než 10%). Enel Energia dala pre tento proces rozhodujúci podnet a dnes v ňom zohráva hlavnú úlohu. Na začiatku roka 2011 vyše polovice tých, ktorí sa rozhodli pre


Zoom

otvorený trh, tak vykonalo vo vzťahu k spoločnosti Enel Energia (takmer 4 milióny klientov, z nich 1,2 podnikateľov a 2,7 domácností a takmer 1 milión na úseku plynu, z nich 80 tisíc podnikateľov a 900 tisíc domácností) vďaka jednoduchým a transparentným ponukám, prehľadným účtom a službám s pridanou hodnotou. Ak počítame i klientov z oblasti plynu, ktorí v tejto tarife zostali (2,2 miliónov), hovoríme vcelku o takmer 7 miliónoch klientov. K nim, treba, prirodzene pripočítať približne 25 miliónov tých, ktorí zostali na regulovanom trhu. Máme však pred sebou ešte dlhú cestu. Akokoľvek výhodnejšie sú ponuky otvoreného trhu, pričom 80% potenciálnych klientov vyhlasuje, že ich pozná, veľká väčšina z nich naďalej využíva Službu s vyššou ochranou.

HESLO: KVALITA

Voľný trh poskytuje širokú škálu príležitostí, spomedzi ktorých možno zvoliť výhodnejšie ponuky a služby rovnako ako na trhu s telefonickými službami. Zákazníci otvoreného trhu sú teda správne informovaní a veľmi nároční, keďže si slobodne zvolili, u koho budú energiu kupovať. Môžu teda rýchlo zanechať vlastného obchodníka a obrátiť sa na iný podnik. Zmena je mimoriadne jednoduchá: nevyžaduje žiaden technický zásah na elektromere. Nehrozí ani prerušenie dodávky elektriny či plynu. Enel Energia sa rozhodla staviť na kvalitu ako konkurenčný faktor. K výhodnosti ponúk treba pripočítať efektívnosť hodnotných služieb, bezplatný vernostný program Enel Premia a kartu výhod Enel Mia so zľavami a výhodami na každodenné nákupy. „Svojou kvalitou sa v Taliansku chceme stať absolútnym lídrom,“ tvrdí Gianfilippo Mancini, riaditeľ divízie trhu. „Ponúkať hodnotné produkty a kvalitné služby je podľa nás víťaznou kartou na ceste za dôverou zákazníkov.“ Práve z tohto dôvodu bol v divízii trhu v roku 2010 spustený projekt Passion for Quality, do ktorého sa zapojili všetky útvary divízie s cieľom zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom Enel Energia. Výsledky sa dostavili. Podľa Lucu Solfaroli Camillocci, riaditeľa útvaru služieb zákazníkom: „Od roku 2008 dodnes klesol počet reklamácií o 70% a podľa analýz inštitútu Piepoli sa ukazovateľ zákazníckej spokojnosti, vyjadrujúci spokojnosť zákazníka, zvýšil zo 6,1 (2008) na 7,3 (marec 2011) desatinnej stupnice.“

KAŽDÉMU, ČO JEHO JEST

32 miliónov zákazníkov, to nie je žart. Ich riadenie vyžaduje efektívnu organizáciu, pokrokové informatické systémy a mimoriadnu schopnosť interpretácie jednotlivých požiadaviek klientov. „Spoločnosť Enel preto investuje do množstva kanálov, od telefonického po webový, materiálne i do dokumentačného kanála, aby mohla stále viac zodpovednejšie vyhovieť požiadavkám zákazníkov,“ pokračuje riaditeľ útvaru služieb zákazníkom. Centralizovaná dozorňa riadi kvalifikovanú sieť poradcov, ktorí vedia odpovedať približne na 50 miliónov volaní prichádzajúcich každý rok na zelené linky. Nástroj hodnotenia celkovej kvality (IQT) zostavuje každý polrok Úrad pre elektrickú energiu a plyn (AEEG) na posúdenie kvality služieb call centier zo strany 32 spoločností vykonávajúcich predaj pre 50 tisíc konečných zákazníkov: v druhom polroku 2010 postúpila Enel Servizio Elettrico z 9. na 1. miesto a Enel Energia z 3. na 2. miesto. Na rok 2011 je naplánovaný rad ďalších vylepšení telefonických

10 faktov o enel energia

• 7 miliónov zákazníkov v rámci elektriny a plynu na území celého štátu, z toho 1,2 miliónov obchodných zmlúv • 30 miliónov účtov ročne • 20 miliónov telefonátov ročne na bezplatnú zelenú linku • 5 miliónov spravovaných dokumentov • 131 miest Enel na území celého štátu • 2,5 miliónov zákazníkov zaregistrovaných na internetovej lokalite enelenergia.it • vyše 4 miliónov operácií online • 1 500 operátorov na predaj po telefóne a sieť 3000 obchodných zástupcov zaškolených tak, aby boli zárukou vedomia a spokojnosti s vybranou ponukou zo strany našich zákazníkov • prvá prevádzka v Európe, ktorá spustila vernostný program, Enel Premia s 3 miliónmi účastníkov • 180 000 EnelMia kariet na zľavy vo vyše 3 tisícoch zmluvných predajných miest v Taliansku.

infraštruktúr, stále investície do procesu prípravy poradcov a použitie nových metód navrhnutých v rámci projektu Sales Lab. Metódy umožňujú čo najkvalitnejšie prevzatie a interpretáciu požiadaviek zákazníka. V ostatnom období bola obnovená internetová stránka Enelenergia. it. Jej grafika i navigačná štruktúra bola nanovo prepracovaná. Viditeľnej zmeny k lepšiemu sa dočkal najmä jej obsah pre zákazníkov otvoreného trhu spoločnosti Enel, ako i pre tých, ktorí sa nimi chcú stať. Vyše 2,5 miliónov zaregistrovaných užívateľov s viac než 4 miliónmi operácií ročne (o 25% v porovnaní s rokom 2010) má prístup do vyhradenej zóny. Môžu v nej komunikovať s Enel Energia a spravovať vlastné zmluvy, aktivovať nové, požadovať konkrétne služby (napríklad webový účet, kód priamych medzibankových služieb a pod.), riadiť sa interaktívnymi sprievodcami, ktorí zákazníka „učia čítať“ jeho účet, požiadať o automatické čítanie či používať služby online. Využívanie webového kanála Enelenergia je stále frekventovanejšie. Okrem jednoduchého riadenia vlastnej dodávky tu potenciálni i budúci zákazníci nájdu „výkladnú skriňu“ nových ponúk, kde sú informácie, výhody a výsady sveta Enel Energia prezentované zrozumiteľným a prehľadným spôsobom. „Je možné, že Internet vyvoláva všeobecnú nedôveru ako neosobný kanál,” pripúšťa Simone Lo Nostro, riaditeľ útvaru Marketing, dodávka a predaj firmám. „Klient pri výbere dodávateľa elektriny a plynu uprednostňuje priamy rozhovor s človekom pri telefóne, prípadne rozhovor osobný. Z tohto hľadiska badať rozdiel oproti kúpe zájazdov či poistenia. Možno i preto, že táto vec je zložitejšia. Zvyk získavať informácie cez internet je novinkou, ktorá sa však stále väčšmi udomácňuje.“ Enel Energia preto ponúka novým zákazníkom, ktorí uvažujú nad prijatím ponuky, možnosť v reálnom čase využiť web chat i telefonickú službu. Ďalej možnosť interakcie v reálnom čase s odborným poradcom, prípadne možnosť kontaktovať operátora a požiadať ho, aby mu zatelefonoval (operátor zavolá približne o 20 sekúnd, pričom alternatívne je možné prostredníctvom navigátora uviesť deň a čas kontaktovania zákazníka, ktorý mu vyhovuje). 3 Enel Spoločne Máj 2011


N FO O I S

tu Bukurešť

Y

Q

U

R

PAS

Zoom

ALIT

S cieľom vybudovať konkurenčný trh v súlade s predpismi Európskej únie, týkajúcimi sa efektívnosti a ochrany životného prostredia, schválila rumunská vláda v roku 2001 strategický plán. Určuje smerné postupy na ceste k liberalizácii, ako i ceny, sadzby a spôsoby medzinárodnej spolupráce. V súčasnosti možno povedať, že v tomto štáte je trh s energiou formálne celkom slobodný, i keď v praxi iba na 53%. Počet zákazníkov opúšťajúcich viazaný trh jednako neustále narastá. Konkurencia na otvorenom trhu je veľmi silná: je tam až 47 dodávateľov energie na zabezpečenie celoštátnej potreby 43 TWh (2010). Enel Energie e Enel Muntenia spravujú 20% zákazníkov. Na regulovanom trhu dve spoločnosti riadia 35%. „Naším cieľom je stať sa najväčším dodávateľom na rumunskom trhu,” vraví Matteo Cassani, generálny riaditeľ spoločnosti Enel Energie a Enel Energie Muntenia. „To sa nám podarí i vďaka know-how, ktorý skupina vypracovala na medzinárodnej úrovni. Naši zákazníci vedia, že sa môžu oprieť o mimoriadne dôveryhodný podnik.”

4 Enel Spoločne Máj 2011

Naši zákazníci sa môžu obrátiť i na pestrú sieť miest osobného kontaktu. Na území celého štátu pôsobí 131 predajných miest Enel. Od začiatku tohto roka budú mať novú identitu, ktorá bude priamym odrazom transformácie: od riadiacich rozhraní po predajné miesta kvalifikovaných„produktov“ Enel Energia a zákaznícke služby (pozri článok na Flagship store, strana 18-19). K nim treba pripočítať približne 1200 nepriamych fyzických predajných miest. Kanál fyzických miest je kontaktným kanálom, ktorého hlavným cieľom je podporiť očakávania zákazníkov pri uspokojovaní ich požiadaviek. Dokumentačný kanál Enel napokon zabezpečuje kompletnú digitalizáciu približne 18 miliónov dokumentov ročne. Ak hovoríme o fyzických dokumentoch, Enel Energia odošle ročne asi 30 miliónov účtov, Enel Servizio Elettrico okolo 180 miliónov. Z hľadiska informačného bude rok 2011 pre divíziu trhu „revolučným“: „Heslom sa stáva kvalita služby i pre nás,“ vysvetľuje Luigi Borrelli, riaditeľ ICT pre divíziu trhu. „Pracujeme teda na implementácii radu nových funkcií a efektívnejších služieb, ktoré napríklad umožnia riadiť potreby zákazníkov v mimoriadne krátkom čase bez problematickej integrácie medzi rôznymi systémami. Zabezpečíme i vyššiu integráciu medzi ICT a obchodom.“ Pracuje na tom 250 kolegov z Enelu, ktorí vykonávajú analýzu a vývoj, celkovo 60 tisíc pracovných dní v tomto roku. Ide o sústavnú prácu, prácu, ktorá bude zavŕšená v decembri 2011. „Prvé pozorovania poukazujú na skutočne optimálne výsledky,“ s uspokojením tvrdí Borrelli.

DVA MILIÓNY ZÁKAZNÍKOV ROČNE

Enel Energia si vytýčila cieľ nadobudnúť dôveru 2 miliónov nových zákazníkov ročne. „Získať niekoho pozornosť nie je vôbec jednoduché, ak predávame „niečo“, čo už má, teda necíti veľkú potrebu zmeniť dodávateľa,“ vysvetľuje Nicola Lanzetta, riaditeľ predaja pre obyvateľstvo. „Je nevyhnutné využiť viacero predajných kanálov, predovšetkým „podomový predaj“, keď doslova zaklopete na dvere potenciálneho zákazníka s obchodnou ponukou.“ Podľa Lanzettu sa táto práca už stala behom cez prekážky: čím viac rastie konkurencia, tým viac stúpa opatrnosť zákazníkov, ktorí sú často zmätení z množiacich sa obchodných ponúk. V úmysle uzatvoriť zmluvy s dvoma miliónmi zákazníkov (čo znamená približne tisíc nových zákazníkov počas jednej pracovnej hodiny!) kontaktovalo predajné kanály Enel Energia nespočetné množstvo osôb a drobných podnikateľov. Kto však sú predajní operátori? Využívame také kanály, akými sú agentúry, predajcovia cez telefón, miesta Enel i web. Enel Energia hľadá svojich obchodných partnerov na základe prísneho výberového procesu, v nadväznosti na ktorý sú operátori zaškolení pracovníkmi nášho podniku. Neoboznamujú sa iba s konkrétnymi obsahmi obchodných ponúk, ale učia sa i pravidlám správania a štruktúre trhu. Dnes našu predajnú silu tvorí približne 3 tisíc obchodných zástupcov a 1500 telefonických operátorov, ktorí sa venujú domácnostiam a malým podnikateľom. Územie je pokryté systematicky sieťou s podporou komunikačných aktivít na celoštátnej i miestnej úrovni. „Želáme si mať mnohých zákazníkov, ktorí sú spokojní s našimi službami,” pokračuje Lanzetta. „Prácu našich obchodných partnerov preto dôsledne monitorujeme, aby sme mohli prijať prípadné nápravné opatrenia.“ Podľa dostupných údajov klesli reklamácie pod úroveň 0,5%. >> pokračovanie


endesa, trh bez hraníc prekročená hranica 25 miliónov zákazníkov na celom svete V roku 2010, prvý raz vo svojej histórii, prekročila hranicu 25 miliónov zákazníkov vo svete. Konkrétne 11 728 000 zákazníkov pochádza z Pyrenejského polostrova (Španielsko a Portugalsko) a 13 272 00 z Latinskej Ameriky. Takmer dva roky po liberalizácii španielskeho trhu s energiou v oblasti elektriny (všetok trh, teda voľný i ten, na ktorom sa uplatňuje sadzba Tarifa de Último Recurso, čosi podobné ako služba s vyššou ochranou v Taliansku) počet zákazníkov potvrdzuje vedúce postavenie spoločnosti Endesa. Jej podiel na trhu v roku 2010 predstavoval 40,1%. Tento španielsky podnik skupiny Enel sa navyše so svojím podielom 14,5% osvedčil ako druhý operátor na trhu s plynom. Podľa posledných údajov, aktualizovaných k 31. marcu 2011, má Endesa vyše 12,7 miliónov zákazníkov v Španielsku, z nich 11,65 na trhu s elektrinou a 1,057 na trhu s plynom. Takýto stav je výsledkom úsilia podniku prispôsobiť sa požiadavkám zákazníkov vo všeobecnosti a predovšetkým vlastným požiadavkám prostredníctvom zvláštnych ponúk, ktoré sa už na trhu zviditeľnili. Vskutku, podľa cenového porovnávacieho ukazovateľa, ktorý zaviedla Comisión Nacional de la Energia (regulačný orgán pre španielsky trh s energiou) je Endesa operátorom s najlepšími ponukami na dodávku plynu, rovnako ako s niektorým spojenými ponukami na dodávku plynu a elektriny. V Španielsku liberalizácia v skutočnosti začala 1. júla 2009, kedy zavedenie sadzby Tarifa de Último Recurso otvorilo cestu k voľnému trhu. Dnes už zákazníci so zmluvou o dodávke 3 až 10 kW nemajú nárok na využitie sadzby TUR, musia však uzatvoriť zmluvu so súkromným podnikom (doteraz tak robili iba zákazníci s viac než 10 kW). Podniky ako Endesa zamýšľajú „uloviť“ šesť miliónov zákazníkov. Ak spočiatku väčšina zákazníkov reagovala na promočné kampane zmenou spoločnosti, v poslednom čase sme svedkami akejsi aktivity zákazníkov smerujúcej k vyhľadávaniu nových, lákavejších riešení.

NIELEN ŠpANIELSKO

V rámci Pyrenejského polostrova zohráva Endesa významnú úlohu i v Portugalsku. V nadväznosti na nedávnu liberalizáciu domáceho

trhu môže táto španielska spoločnosť rátať už s vyše 43 tisícmi zákazníkov, teda s podielom 12,2%. Vďaka tejto skutočnosti podľa údajov ERSE (Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos), štátneho regulačného orgánu, aktualizovaných k 31. marcu, je Endesa druhým operátorom na portugalskom trhu. V Latinskej Amerike napokon spoločnosť Endesa prevzala viac než 400 tisíc nových zákazníkov cez dcérske distribučné spoločnosti v oblasti elektriny v regióne (Edesur, Ampla, Coelce, Chilectra, Codensa ed Edelnor). K 31. marcu tohto roka napočítala spolu 13,35 miliónov zákazníkov žijúcich v piatich hlavných mestách Južnej Ameriky: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Santiago, Bogota a Lima. Vzhľadom na obrovský počet obyvateľov presahujúci 59 miliónov obyvateľov, Endesa vo všeobecnosti potvrdila svoje postavenie hlavného súkromného operátora na úseku distribúcie elektriny v Latinskej Amerike.

OBHAJcA ZÁKAZNÍKA

Medzi najzaujímavejšie charakteristiky španielskeho trhu patrí bezpochyby obhajca zákazníka. Pred desiatimi rokmi začala Endesa takúto službu poskytovať prvý raz a dnes sa z nej stala zaužívaná možnosť. Táto funkcia, v bankovom sektore povinná, je v odvetví energetiky zatiaľ dobrovoľná a v Španielsku ju dodnes zaviedla iba Endesa. Ak podnik primerane nereaguje na reklamáciu (v rámci tisícov reklamácií prichádzajúcich každý mesiac), zasiahne obhajca zákazníka, ktorého povinnosťou je vypočuť obe strany a rozhodnúť, ktorá z nich má pravdu. Verdikt je, prirodzene, nezávislý od záujmov spoločnosti, ktorá teda musí niesť dôsledky. Zákazník má naopak právo s riešením súhlasiť či nesúhlasiť. Obhajca je externým odborníkom. Od roku 2005 túto úlohu v spoločnosti Endesa vykonáva ekonóm José Luis Oller. Na naše oddelenie, v ktorom pracuje 7 poradcov, je doručených približne 1500 reklamácií ročne. Na území Latinskej Ameriky Kolumbia takúto funkciu zriadila už v roku 2001 v rámci programu sociálnej zodpovednosti. V súčasnosti sa tejto úlohy ujal Fabio Vejar. I Brazília má od roku 2002 vlastného obhajcu zákazníka: funkciou bol poverený Cesar Gomes.

5 Enel Spoločne Máj 2011


Zoom

pokračovanie >>

ENERGIA NIE JE VŽDY TÁ ISTÁ

Jedna kWh energie nevzbudzuje rovnaký záujem ako spotrebný tovar, akým je značková kabelka či najmodernejší mobilný telefón. To isté platí pre molekulu plynu. „Citové páky, ktoré máme možnosť použiť pri predaji týchto služieb, sú obmedzené,“ tvrdí Lo Nostro. „Treba tiež zobrať do úvahy, že väčšina ľudí už má energiu a plyn doma. Považuje ich teda za samozrejmosť. Vo všeobecnosti si na ne spomenú iba vtedy, keď sa vyskytnú problémy.” Henry Ford, zakladateľ automobilovej firmy, zvykol hovoriť: „Zákazník môže mať vozidlo takej farby, aká sa mu páči, len aby bola čierna.“ Ten však žil v prvej polovici dvadsiateho storočia, keď bolo všetko omnoho jednoduchšie: želania zákazníkov istotne neboli natoľko sofistikované ako dnes. Ako sa teda máme na trhu zviditeľniť, kde každá kilowatthodina je rovnaká? „V skutočnosti nie je pravdou, že energia je vždy tá istá. Je tu napríklad zelená energia s osvedčením „o kontrolovanom pôvode“, o tom, že pochádza z obnoviteľných zdrojov,” vysvetľuje Lo Nostro. „Zákazníci majú v posledných rokoch mimoriadny ohľad voči životnému prostrediu. Z našich dnešných 2 miliónov 700 tisíc zákazníkov – domácností si až milión zvolilo sadzbu Energia Tutto Compreso Green, ktorá okrem dodávky energie z obnoviteľných zdrojov s nulovými emisiami CO2 nabáda k energetickým úsporám. Ten, kto sa zmestí do zvolenej „veľkosti“, získa odmenu vo forme dvoch mesiacov bezplatnej dodávky.“ Ďalším spôsobom zviditeľnenia je spojenie dodávky služieb v oblasti energie a plynu s dohodami s ostatnými významnými obchodnými spoločnosťami. Ten, kto podpíše kartu Enel Mia, môže za menej než 2 eurá mesačne dosiahnuť úspory vo výške 3-400 euro ročne nakupovaním v supermarketoch Carrefour, kníhkupectvách Mondadori, obchodoch Frette, lekárskych zariadeniach Newmed, pri nákupe služieb Infostrada, v centrách Unieuro, prenajímať si vozidlá od firmy Hertz, nakupovať výrobky Smartbox i využívať špeciálne zmluvné podmienky so spoločnosťami Wind, Unicredit a Generali. „Ponúkame kúpnu silu Enelu a kapacitu presahujúcu 7 miliónov zákazníkov,“ vraví Lo Nostro. „Uzatvorili sme množstvo obchodných dohôd v súlade s každodennými potrebami rodiny. Niektorí zákazníci dokonca usporili 150 eur za obyčajné tri mesiace!” Predaj karty Enel Mia začal pred rokom. Odvtedy bolo distribuovaných 180 tisíc kariet. Naším cieľom do konca roka 2011 je predať ich viac než 300 tisíc. Netreba zabúdať ani na program zbierania bodov Enel Premia, celkom prvý v odvetví energetiky v rámci Európy. Enel Premia je bezplatný a zákazníkom venuje zľavy z účtu i množstvo odmien s mimoriadnym zreteľom na životné prostredie.

SpOĽAHLIVOSŤ, KVALITA, TRANSpARENTNOSŤ

Pred liberalizáciou trhu neboli služby dodávky energie v Taliansku často prítomné v mentálnej mape rodín. Taliani si na ňu spomenuli až vtedy, keď im prišiel účet. Táto služba bola prakticky neodmysliteľnou, zároveň však takmer neviditeľnou. Keď však narazili na problémy a byrokratické prekážky (predovšetkým na úseku obchodu, často z dôvodu času a nákladov), gigant Enel sa z „dobráka“ premenil na „chladnú“ a „neprístupnú“ bytosť. 6 Enel Spoločne Máj 2011

Liberalizácia, prirodzene, tento scenár zmenila. Spotrebitelia sú stále obozretnejší a konkrétnejší, predovšetkým v nadväznosti na také štrukturálne zmeny, akou je napríklad rast úrovne vzdelania, čiastočne i triezvejší spôsob života v dôsledku finančnej krízy. Na druhej strane, predovšetkým v oblasti obchodu, posilnenie globalizácie zvýšilo konkurenciu a nevyhnutne viedlo k zníženiu nákladov vynaložených podnikom. Ako je dnes vnímané meno nášho podniku v porovnaní s imidžom našej konkurencie? „Enel potvrdzuje svoj obraz absolútne najvýznamnejšieho podniku v oblasti energetiky v Taliansku.“ vysvetľuje Remo Lucchi, predseda predstavenstva GFK Eurisko, ktorý osem rokov nepretržite skúma úroveň vnímania značky Enel. „Kým vo svete obchodu rastie pozornosť venovaná konkurencii, vo svete zákazníkov – domácností, je Enel neporovnateľný. Spoľahlivosť, kvalita zákazníckych služieb, transparentnosť, to všetko sú charakteristiky, vďaka ktorým si svoje dobré meno udržujeme.“ Ak chce dodávateľ odolávať konkurencii a rásť, je podľa Lucchiho potrebné, aby sa zameral na nasledujúce tri kľúčové body: na prvom mieste nenarušiť vzťah dôvery, dlhý čas budovaný (napríklad ponúkaním transparentných sadzobných podmienok: toto hľadisko je mimoriadne dôležité pre tých, ktorí rovnako ako Enel vlastnia obrovský kapitál vo forme dôvery). Dodávaná služba má byť ďalej poskytovaná na znamenitej úrovni, s osobitným zreteľom na pozornosť venovanú zákazníkovi a jeho potrebám. Napokon je potrebné sústrediť sa na personalizáciu ponúk. Heslo je jednoducho stále to isté: byť ústretoví voči požiadavkám zákazníka.

Web Enel Energia www.enelenergia.it Úrad pre elektrickú energiu a plyn www.autorita.energia.it

S cieľom zjednodušiť niektoré záležitosti týkajúce sa trhu s energiou a starostlivosti o zákazníka plánuje Enel Spoločne pre celý rok 2001 rad vylepšení. Tieto iniciatívy sa však týkajú i ďalších kanálov internej komunikácie. Na úvod to bude interný prieskum poznatkov a názoru „občanov Enelu“ na voľný a viazaný trh, zákaznícke ponuky, služby a pod. prieskum sa uskutoční online v období od 18. do 31. mája.


I

nfraštruktúry. Taliansko potrebuje infraštruktúry. Tento refrén počúvame vždy, keď sa rozpráva o rozvoji našej krajiny. Znie zo strany priemyselných podnikov, miestnych samospráv, dopravcov a predovšetkým z odvetvia energetiky. A to i napriek tomu, že všetci vedia, že v Taliansku delí reči od činov (teda od infraštruktúr) vysoká hora prekážok vo forme pravidiel a byrokratických prieťahov. Ak však krajine záleží na zvýšení bezpečnosti zásobovania a elektrických systémov, musí čeliť prekážkam ako diverzifikácia zdrojov či v neposlednom rade účty v aspoň takej výške ako v ostatných štátoch Európskej únie. Vraj ako? Enel poskytuje množstvo príkladov na tomto poli, medziiným budovaním takzvaných cezhraničných obchodných liniek, súkromných vedení spájajúcich trhy s elektrinou susediacich štátov. Nejde o akýsi všeliek pre všetky infraštruktúry, ale o konkrétny príklad toho, čo znamená budovať energetickú budúcnosť Talianska na lokálnej úrovni s globálnym myslením. Fabrizio Scaramuzza, riaditeľ útvaru obchodných liniek spoločnosti Enel, tvrdí, že cezhraničné vedenia budované a riadené súkromnými osobami spĺňajú množstvo požiadaviek:

Horizonty

Obchodné linky, most s Európou

„Spojenie trhov s elektrinou medzi dvoma štátmi umožní stále účinnejšie usmerňovať vzťah medzi dopytom a ponukou, riadiť denné výrobné špičky, znížiť preťaženie sietí, podporovať rozvoj miestnych priemyselných jednotiek a nových zdrojov výroby energie, inak nepodporovaných inštitucionálnou sieťou. To všetko bez nepriaznivého vplyvu na účet za elektrinu, keďže náklady na budovanie takejto infraštruktúry hradia navrhovatelia.” Obchodné linky vskutku pôsobia popri štátnych vedeniach štátnych správcov siete a na základe príslušného európskeho predpisu (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1228/03) sa na ne nevzťahuje povinnosť umožniť vstup tretím osobám. Vďaka tejto skutočnosti sú konkurenčným a zaujímavým riešením nielen pre podnikateľov v oblasti elektriny, ale i pre výrobné závody a podniky, ktoré zamýšľajú investovať do zásobovania „na mieru” podľa vlastných požiadaviek.

KOMpLEXNÁ pRÁcA

Začiatkom roka spoločnosti Enel naskytol možnosť vytvoriť vlastnú obchodnú linku spájajúcu Taliansko so Slovinskom: 11 kilometrov elektrovodu s kapacitou 150 MW, ktorý spája mestá Zaule a Dekani. Je vedený trasou medzi mestami, približne jeden a pol metra pod ich úrovňou a prakticky s nulovým vplyvom na životné prostredie. Scaramuzza dodáva, že „obchodná linka Zaule-Dekani je plodom dlhodobej a komplexnej tímovej práce, ktorá si vyžiadala zapojenie projektových, riadiacich kapacít a úzky kontakt so všetkými zainteresovanými stranami. Majiteľom vedenia medzi Talianskom a Slovinskom je účelová spoločnosť Adria Link s rovnakou majetkovou účasťou spoločnosti Enel Produzione, Acegas Aps (bývalej spoločnosti z Friuli, ktorá prešla do vlastníctva obce) a Tei-Energy, obchodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti elektriny. Po uplynutí lehoty, na ktorú sa podľa uvedeného predpisu nevzťahuje povinnosť umožniť vstup tretím osobám, však obchodná spoločnosť prejde do rúk TSO (štátneho správcu prenosových sústav, akým je talianska Terna) ako dôkaz toho, že ide o skutočné verejnoprospešné služby, nie o bežné súkromné investície.

Enel otvára svoje prvé cezhraničné elektrické vedenie spájajúce Taliansko a Slovinsko

VYTVORENIE cENTRA

Popri elektrovode Zaule-Dekani a ďalšom vedení medzi Talianskom a Slovinskom - medzi Redipuglia e Vrtojba, spolupracuje spoločnosť Enel s ďalšími partnermi na zriadení cezhraničných vedení s balkánskymi štátmi, s Rakúskom a so Švajčiarskom, „kde bol schválený pilotný projekt obchodnej linky stredného napätia medzi Como sever a Chiasso,“ tvrdí Scaramuzza. Ide o drobné kroky, pri vykonávaní ktorých je potrebné čeliť zvyčajným byrokratickým a administratívnym prekážkam. Sú však potrebné z hľadiska naplnenia reálnej požiadavky štátu, i za jeho hranicami,“ pretože Taliansko má strategickú geografickú polohu – pripomína Scaramuzza – a v budúcnosti sa vďaka primeranému rozvoju jeho inštitucionálnych cezhraničných prepojení a obchodných prepojení bude môcť uplatniť ako centrum energie, spájajúce Európu, Áziu a stredomorskú Afriku”. 7 Enel Spoločne Máj 2011


Valné zhromaždenie spoločnosti Enel schválilo účtovnú závierku a menovalo nové predstavenstvo. Orizzonti Aj Enel Green power odsúhlasil účtovné obdobie 2010

v znaMení kontinUity

S

poločnosť Enel potvrdila Fulvia Contiho vo funkcii predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. Súčasne zvolila nové predstavenstvo a nového prezidenta. Menovalo ich riadne valné zhromaždenie, ktorému predsedal Piero Gnudi 29. apríla v konferenčnej sále na Regina Margherita v Ríme. Členmi nového predstavenstva, ktoré zotrvá vo funkcii do schválenia účtovnej závierky za rok 2013, sú nový prezident Paolo Andrea Colombo, predseda predstavenstva Fulvio Conti, Lorenzo Codogno, Mauro Miccio, Fernando Napolitano, Gianfranco Tosi (tieto mená boli získané zo zoznamu predloženého najväčším akcionárom Ministerstvom hospodárstva a financií) a Alessandro Banchi, Pedro Solbes a Angelo Taraborrelli (zo zoznamu menšinových akcionárov, ktorý predložilo zoskupenie 19 spoločností pôsobiacich v oblasti riadenia úspor, a ostatných inštitucionálnych investorov vlastniacich približne 0,98% akcionárskeho kapitálu). Predstavenstvo udelilo 2. mája Fulviovi Contimu rovnaké poverenia ako pri predchádzajúcom mandáte a Paolovi Colombovi uznalo 8 Enel Spoločne Máj 2011

rovnaké právomoci ako predchádzajúcemu prezidentovi. Ročník 1960, Paolo Andrea Colombo absolvoval štúdium podnikovej ekonómie na univerzite Bocconi, kde vyučuje predmet účtovníctvo a rozpočet. Je členom predstavenstva spoločnosti Mediaset a Versace. Pôsobí tiež ako predseda dozornej rady GE Capital Interbanca (skupina General Electric) a Aviva Vita a člen dozornej rady A. Moratti Sapa (materská spoločnosť Saras) a Humanitas Vivasole (skupina Techint). Colombo je spoluvlastníkom Borghesi Colombo & Associati, spoločnosti poskytujúcej odborné poradenstvo v oblasti finančných podnikových operácií (vrátane poradenstva v oblasti daní a práva obchodných spoločností pre mimoriadne operácie), strategického poradenstva a firemného riadenia. „Vytvorili sme predpoklady, aby naša úspešná história pretrvala i v budúcich rokoch,“ prihovoril sa Gnudi akcionárom v závere svojho prejavu, na poslednom zhromaždení po uplynutí jeho deväťročného pôsobenia vo funkcii predsedu. „Bola to,“ povedal Gnudi s


Horizonty

EGp, ROK RASTU

viditeľnými známkami dojatia, „história úspešná, ktorá má svoje meno - Fulvio Conti. S odvahou a húževnatosťou viedol spoločnosť Enel, aby sa dostala do hry na medzinárodnej úrovni a stretla sa s najväčšími svetovými hráčmi. Vďaka tejto odvahe a týmto rozhodnutiam sa z Enelu stala jedna z najväčších svetových spoločností.“ Gnudi poďakoval všetkým „mužom a ženám Enelu, ktorí prispeli k písaniu histórie skupiny,“ členom, ktorí sa vystriedali v rôznych predstavenstvách i „akcionárom za prejavenú dôveru. Som presvedčený, že to tak bude i naďalej.“ V riadnej časti zhromaždenia akcionári schválili rozpočet na účtovné obdobie 2010. Na návrh predstavenstva bolo odsúhlasené vyplatenie dividend za celé účtovné obdobie 2010 vo výške 28 stotín eura na akciu a rozdelenie 18 stotín eura na akciu ako doplatok k preddavku 10 stotín eura za akciu, ktorý bol vyplatený v novembri 2010. Doplatok dividendy bude vyplácaný – bez odpočítania prípadných zákonných zrážok – od 23. júna 2011.

Novinky sú i v Enel Green Power. V Ríme sa po prvý raz zišlo 27. apríla valné zhromaždenie spoločnosti pod vedením prezidenta Luigiho Ferrarisa. Celé bolo venované obnoviteľným zdrojom energie. Medziiným bola pri tejto príležitosti schválená konsolidovaná účtovná závierka skupiny za obdobie 2010. V roku 2010 bol zaznamenaný významný rast na úseku obnoviteľných zdrojov energie z celosvetového hľadiska. Napriek negatívnemu hospodárskemu cyklu, ktorý sa čiastočne zmiernil v priebehu minulého roka, bolo na celosvetovej úrovní inštalovaných viac než 80 tisíc MW do rôznych technológií (+ 6,8% oproti roku 2009). Celková hodnota investícií predstavovala 180 miliárd eur. Táto skutočnosť svedčí o stabilite odvetvia. „Od novembra je spoločnosť kótovaná na burzách v Miláne, Madride, Valencii, Bilbao a Barcelone,“ vyhlásil Ferraris. „Proces kótovania sa uskutočnil prostredníctvom najväčšej úvodnej verejnej ponuky (IPO) za posledné tri roky v Európe. Takúto ponuku (tvorenú približne zo 77% menšími súkromnými držiteľmi cenných papierov) ocenili mnohí držitelia cenných papierov v Taliansku a Španielsku a prejavili jej dôveru i početní medzinárodní inštitucionálni investori. Toto rozdelenie sa potom vyvíjalo smerom k čiastočnému vyváženiu medzi podielom inštitucionálnych investorov a podielu malých investorov. Dnes, inštitucionálni investori zvýšili svoj podiel z približne 23% na viac než 30% voľne obchodovateľných cenných papierov, čím prispeli k nárastu dennej likvidity z takýchto obchodov. Oproti kótovanej cene zaznamenali akcie Enel Green Power pohyb nahor približne o +25%, kým index FTSE Italia All Share v rovnakom období vzrástol o 2,6%. Podľa prezidenta Luigiho Ferrarisa sú priaznivé výsledky plodom „strategických rozhodnutí prijatých a uskutočnených v priebehu predchádzajúcich rokov. Ich cieľom je vytvorenie jednotného prostredia plne zameraného na podnikanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a prispievajúceho k vytvoreniu hodnoty v rámci skupiny Enel. Sú tiež plodom mimoriadnej pozornosti, ktorú manažment venuje operáciám zameraným na posilnenie úlohy Enel Green Power ako jediného celosvetového podnikateľského subjektu, ktorý integrovane pôsobí na všetkých dostupných technologických platformách.“ Spoločnosť Enel Green Power bola založená v decembri 2008, aby na jednom mieste sústredila všetky obnoviteľné aktíva skupiny Enel. V priebehu rokov 2009 a 2010 pracovala na definitívnej reorganizácii týchto aktív, pričom do okruhu svojej pôsobnosti zahrnula i zdroje španielskej spoločnosti Endesa. Dnes je Enel Green Power jedinou spoločnosťou na svete so zastúpením v 16 štátoch, s viac než 6 tisícami MW inštalovanej kapacity. Je schopná vygenerovať vyše 21 TWh elektriny v malých vodných elektrárňach, vo veterných, fotovoltických solárnych i geotermálnych elektrárňach, vďaka práci približne troch tisícok kolegov. A práve svojim kolegom venoval predseda záver svojho príspevku: „Dovoľte, aby som vyslovil úprimné poďakovanie všetkým ženám a mužom skupiny Enel Green Power, ktorí vlastným neutíchajúcim úsilím a schopnosťou podeliť sa o poznatky prispeli k dosiahnutiu významných výsledkov roka 2010.“ Nezabudol poďakovať predstavenstvu, jeho predsedovi Francsescovi Staracemu, ako aj ako všetkým akcionárom skupiny Enel Green Power, za pracovné nasadenie a preukázanú dôveru. 9 Enel Spoločne Máj 2011


Horizonty

Zariadenie drviace íl počas ťažby bridlicového plynu

Bridlicový plyn – ozajstná sláva?

„V

šetci rozprávajú o bridlicovom plyne. Zdá sa, že sa stal takmer módnym. Dôležité je však zistiť, aký je jeho skutočný bezprostredný i budúci vývoj.“ Marco Arcelli, riaditeľ útvaru prepravy plynu spoločnosti Enel, reagoval na nadšené výroky, ktoré stále častejšie sprevádzajú bridlicový plyn, teda netradičný zemný plyn získaný z usadených hornín. Mnohí ho označujú za zdroj, ktorý môže spôsobiť revolúciu na trhu s energiou. Spojené štáty už začali využívať jeho ložiská a Čína sa chystá na jeho prvé dobývanie. To stačí pre masovokomunikačné prostriedky, ktoré už vyrukovali s „new age” plynu, alebo priam s „novým Eldorádom“.

Čím je bridlicový plyn taký zaujímavý? Tradičný plyn získavame ťažbou z ložísk, kde sa akumuloval po migrácií z hornín, v ktorých sa vytvoril. Bridlicový plyn (shale gas) sa naopak ťaží vtedy, kým je v týchto horninách ešte uzatvorený. Koncentrácia plynu a priepustnosť hornín sú ešte nízke, zásoby však omnoho bohatšie, než je to v prípade tradičného plynu. Zásadná je skutočnosť, že ho je veľmi veľa. Jeho ťažba je však náročnejšia. Jeho produkcia tak stojí viac. Spomínať revolúciu teda znamená vidieť iba jednu stranu mince? Treba predovšetkým povedať, že bridlicový plyn i plyn zo skalných ložísk (tight gas), dva takzvané netradičné plyny, sa produkujú už štyridsať rokov. Ide o to, že v posledných desaťročiach boli zaznamenané technologické vylepšenia, ktoré významne znížili náklady na ich produkciu. Tieto mimoriadne bohaté zásoby, o ktorých existencii sa už vedelo, sa stali predmetom záujmu. Myslím, že nie je správne rozprávať o revolúcii. Radšej by som hovoril o evolúcii, ktorá začala koncom deväťdesiatych rokov zavedením techniky hydraulického štiepenia. Tá sa potom premietla do množstva inovácií, vďaka ktorým sa bridlicový plyn stal dostupnejším. Aká je súčasná situácia? Teraz sa nachádzame v etape optimalizácie existujúcich technológií, 10 Enel Spoločne Máj 2011

ktoré vskutku vyriešili problém priepustnosti hornín. V budúcnosti nemôžeme očakávať také inovácie, ktoré by náklady na produkciu znížili na polovicu, ako tomu bolo doteraz. Podľa štatistických údajov sa priemerná produkcia vrtov v priebehu posledných dvadsiatich rokov nezmenila. Čo sa však zmenilo, je mimoriadny prílev kapitálu, ktorý umožnil otvoriť veľké množstvo vrtov, medzi nimi i Barnett Shale v USA. Vrty viedli k vynikajúcim výsledkom i rozpútaniu záujmu zo strany médií. Eldorádo alebo špekulatívna bublina – ktorá vízia je realistickejšia? Ak by sme sa hrali so slovami, možno povedať, že netradičný plyn si vyžaduje netradičný prístup. Dnes vzhľadom na vyššie produkčné náklady oproti tradičnému plynu je bridlicový plyn odsúdený na to, aby zostal v regionálnom prostredí trhov, na ktorých sa ťaží. Na severe Ameriky ide o vysokovyvinutý jav, technologicky zrelý, pričom sa neočakáva ďalšie významné zvýšenie nákladov. Znamená to pokračovať v dlhodobej produkcii za konkurenčnú cenu v rámci oblasti. V Ázii sa tejto príležitosti ujme predovšetkým Čína, ktorá má namierené k akémukoľvek primárnemu zdroju, aby uspokojila vlastnú mimoriadne vysokú spotrebu. Ešte uvidíme, aké bude smerovanie Pekingu na tomto fronte, i pokiaľ ide o dôsledky na bilanciu dopytu a ponuky na trhoch s LNG (poznámka redaktora: so skvapalneným zemným plynom), teda pravdepodobne i na ceny plynu v Európe. Štáty ako Kórea, Japonsko a samotná Čína spolu s Indiou či novými spotrebiteľmi, akým je Kuvajt, Arabské emiráty, Singapur, si zabezpečujú dlhodobú kontrolu zásob a nových objemov skvapalneného zemného plynu. Prípadný nárast bridlicového plynu sa pre ne môže stať cennou alternatívou oproti tradičnej produkcii. A čo Európa? Problematika LNG sa nás bezprostredne dotýka. V budúcich rokoch domáca produkcia plynu v Európe klesne. Viac sa teda budeme spoliehať na dovoz. Mali sme možnosť pozorovať, nakoľko sa otázka vývoja bridlicového plynu v Ázii stáva rozhodujúcou pre jej vplyv na cenu plynu, ktorý budeme dovážať. Pokiaľ však ide o produkciu netradičného


Horizonty

plynu, v Európe sa najväčšie príležitosti ponúkajú v pásme od Poľska cez Ukrajinu po Švédsko. Potom je tu Francúzsko, Nemecko a Holandsko. Sme však na začiatku a situácia je mimoriadne pestrá. Holandsko má náleziská v mori v ložisku tradičného plynu v Groeningene: najprv vyčerpá toto ložisko a potom, po približne dvadsiatich rokoch, prejde prípadne na bridlicový plyn. Poľsko a Ukrajina začínajú pracovať na vrtoch a výsledky prvých troch budeme poznať v polovici roka. Francúzsko, Nemecko a Švédsko majú veľké kapacity, musia však čeliť silnej miestnej opozícii, ktorá brzdí podobnú aktivitu. Ide o rovnaké environmentálne dôvody, ktoré rozpútali diskusiu i v USA? Dôvody, ktoré predkladá opozícia, sú odlišné. Produkcia bridlicového plynu je invazívna, jednoduchšia v menej obývaných oblastiach Spojených štátov než vo Francúzsku. Vrty tiež vyžadujú obrovské množstvo vody. Podľa štatistických údajov je od USA po Poľsko na vyprodukovanie 6-7 miliárd metrov kubických netradičného plynu ročne potrebné také množstvo vody, ktoré zodpovedá spotrebe jedného

mesta s 300 tisícmi obyvateľov. Oblasť je potrebná rovnaká, akú má polovica rozlohy Ligúrie. K týmto údajom treba dodať, že v USA je už celá produkcia bridlicového plynu „rozbehnutá“, kým v Európe začíname od nuly. Ťažobné práva tu majú vlastníci pozemkov, u nás sú takmer všade v rukách vlád. Napokon, vykonanie vrtu u nás stojí približne trikrát viac než v Spojených štátoch. A naopak, u nás je získanie pozemku omnoho výhodnejšie: jeden dolár za hektár oproti 60 tisícom dolárov v USA. Aké sú perspektívy pre Taliansko? Uvažovať s bridlicovým plnom v našom štáte je zbytočné, ak predtým nevyužijeme tradičné zdroje, ktoré už máme. Taliansko má možnosť vyprodukovať ešte aspoň 400 miliárd metrov kubických plynu. Bolo však vyhlásené moratórium na nové vrty v mori. Získať licenciu na vnútrozemie je mimoriadne zložité. Tento plyn stojí štvrtinu oproti bridlicovému plynu. Keby sme ho produkovali, mohol by sa stať konkurenčným a skutočným príspevkom na ceste k energetickej bezpečnosti krajiny.

kĽÚčovÉ vÝrazy Shale gas: Ide o prírodný plyn získaný zo zvláštnych usadených metamorfovaných hornín, predovšetkým na báze ílovitej bridlice (shale), charakteristických veľmi jemnou zrnitosťou a bridlicovou štruktúrou, umiestnených v približnej hĺbke 1 500 m. Tieto horniny alebo bridlice vznikli približne pred 350 miliónmi rokov v oblastiach planéty zaliatych povrchovou vodou. Vo svojom vnútri zadržali ropu (shale oil) alebo zemný plyn (shale gas), ktoré možno ťažiť frakturáciou týchto hornín. Hydraulic fracturing (hydraulické štiepenie): všeobecne nazývané „fracking”. Táto infiltračná technika umožňuje zachytávať látku, ktorá by v horninách zostala prirodzene zadržaná. Do pôdy sa pri nej vstrekuje zmiešaný roztok vody, piesku a chemických látok, ktoré sa menia v závislosti od geologických vlastností pôdy. Účinkom vysokotlakého vstrekovania horniny sa drvia a v dôsledku toho uvoľňujú uhľovodíky dovtedy zadržiavané v ich vnútri. Horizontálny vrt: táto technika umožňuje znížiť počet povrchových vrtov bez obmedzenia ťažobnej kapacity. Po vykonaní vertikálneho vrtu a dosiahnutí hĺbky zásob shale gas sa vŕtanie ďalej vykonáva rovnobežne s terénom cez ložiská podzemných plynov. Nové vrty nie sú potrebné. Netradičné plyny: týmto výrazom sa označujú rôzne typy plynov, z ktorých sa v súčasnosti dobývajú a na priemyselnej úrovni produkujú iba štyri. Ide o shale gas, coal bed methane (CBM) ťažený z povrchových uhoľných vrstiev, tight gas nachádzajúci sa v nízkopriepustných klastických usadeninách (plyny

pochádzajúce z pieskov a kompaktných pieskovcov) a gas hydrates alebo metanový hydrát. Skvapalnený zemný plyn: známejší pod značkou vytvorenou z anglického názvu LNG (liquefied natural gas), sa získava extrakciou a prečistením prírodného plynu, ktorý sa potom ochladí (na teplotu -160°C) a uvedie do kvapalného stavu, v ktorom ho možno jednoducho skladovať v nádržiach a prepravovať na dlhé vzdialenosti až po konečné spotrebiteľské trhy, kde sa opäť vykonáva jeho splynovanie a napokon distribúcia.

11 Enel Spoločne Máj 2011


Bezpečnosť

vedieť ako žiť a enel Aj naša Skupina oslávila dňa 28. apríla Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

p

ráca je jedným zo základných predpokladov blahobytu ľudí a spoločensko-ekonomického rozvoja. K jej naplneniu dôjde iba v prípade, ak sa vykonáva v zdravom a bezpečnom prostredí. S cieľom podporiť tieto zásady Medzinárodná organizácia práce (MOP) už deväť rokov usporadúva Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Slávi sa 28. apríla a v skupine Enel bola príležitosťou vyzdvihnúť cieľ „nulovej úrazovosti” a podporiť kultúru prevencie medzi kolegami a pracovníkmi dodávateľských podnikov. „Žiadna práca nie je nikdy natoľko dôležitá, aby sa tolerovalo to, že sa nerobí v bezpečných podmienkach, alebo aby sa pripustili zjednodušenia, to nikdy.” Týmto otvoril deň Fulvio Conti. Svoje slová venoval všetkým kolegom. Zásady, z ktorých vychádza kultúra bezpečnej práce, potom pripomenul Massimo Cioffi, riaditeľ úseku ľudských zdrojov a organizácie. Informoval o projekte „Deväť bodov bezpečnosti“, ktorý od roku 2008 systematicky skúma rôzne podnikové procesy z hľadiska bezpečnosti. Témou, ktorú MOP tento rok zvolila, bolo nepretržité zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti a zdravia pri práci. „Náš záväzok smerovať k lepšej štruktúre pri riadení procesov a aktivít súvisiacich s bezpečnosťou vyplynul i zo stabilného prevzatia certifikovaného systému všetkými našimi prevádzkovanými divíziami,” sú kľúčové body rozhovoru s Aldom Paola Baldi, riaditeľom útvaru bezpečnosti. 12 Enel Spoločne Máj 2011

NA cESTE pO SVETE

Od Talianska po Španielsko, od Európy po Latinskú Ameriku, v celom „svete Enelu“, bolo usporiadaných až 105 aktivít venovaných bezpečnosti. Popri workshope na tému zdravie to boli bezpečnostné pochôdzky, simulácie, lekárske prehliadky či darovanie krvi. Na podpornej kampani s názvom „Vedieť ako žiť”, preloženej do desiatich jazykov, sa zúčastnilo takmer 72 tisíc kolegov z celého sveta, prostredníctvom 40 tisícov materiálov - plagátov, pohľadníc na tému bezpečnosti, letákov a pod. Medzi rôznymi materiálmi, distribuovanými na podnikovom intranete v sekcii Bezpečnosť, je sprístupnený leták venovaný riadeniu a prevencii stresu súvisiaceho s prácou. Ide o užitočný nástroj, ako lepšie porozumieť príčinám stresu, nájdete v ňom východiskové predpisy a opatrenia zamerané na predchádzanie jeho vzniku. Veľká pozornosť je venovaná i aspektu výživy, skutočnému východiskovému bodu zdravého života (pozri rozhovor na vedľajšej strane). Vo viac než šesťdesiatich podnikových jedálňach v Taliansku i zahraničí boli navrhnuté vyvážené jedálne lístky, v súlade s pravidlami zdravého stravovania. Za bezpečnosťou možno tento rok ísť i prostredníctvom hry: spustili sme interaktívnu edukačnú hru spoločnosti Enel. Vytvorili sme ju so zámerom preveriť vlastné vedomosti o zdraví a bezpečnosti. Bola preložená do angličtiny, španielčiny, ruštiny, slovenčiny a rumunčiny. Za krátky čas sa na internetovú lokalitu pripojilo 12 707 užívateľov. Do edukačnej hry sa zapojilo viac než sedemtisíc osôb.

Web www.enelsafetyday.com


Bezpečnosť

zdravie prichádza s jedlom (dobrým) Chlieb ráno v rýchlosti, úchytkom zjedené raňajky, jednoduché jedlo na obed: toto sú iba niektoré zo zvyklostí takých rozšírených a pritom tak škodlivých. Stali sa súčasťou dňa mnohých Talianov, ktorí každodenne znesväcujú slávny výrok Juvenalisa „V zdravom tele zdravý duch“ duch“. Preto spoločnosť Enel, pri príležitosti deviateho ročníka Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uviedla v Taliansku projekt o výžive. Do všetkých podnikových jedální umiestnila jedálne lístky, na ktorých boli prostredníctvom piktogramov uvedené informácie o výživných hodnotách každého denného jedla. Kolegovia by sa mali byť intuitívne a bezprostredne vedení k správnemu výberu kombinácií a zvoliť si ľahké, vyvážené a chutné menu. V úmysle poukázať na skutočnosť, aký významný vplyv má jedlo na našu každodennú prácu, si pozval Enel Spoločne Marcella Ticcu, odborníka na klinickú výživu, profesora zaoberajúceho sa vedou o stravovaní na rímskej Università La Sapienza, ktorý začal konštatovaním: „Informovanie a výchova k stravovacím návykom sú témy, o ktorých nikdy nemáme dostatočné poznatky a o ktorých kolujú pomýlené informácie a nekonečný počet falošných mýtov.” Nakoľko je pre našu prácu dôležité, čo jeme? Všetci vieme, že správne stravovanie vplýva na náš blahobyt a zdravie, i to, aké je dôležité. Bežné zvyklosti majú totiž významný vplyv aj na našu prácu. Bohaté jedlo uprostred dňa nás zaťaží počas práce poobede. Vynechanie raňajok spôsobí nižší pracovný výkon koncom predpoludnia, menšiu pozornosť či schopnosť zapamätania. To sú výsledky testov, nie výmysly.

A keď nadíde prestávka na obed, čo je najlepšie urobiť? Odhadujeme, že približne 25 miliónov Talianov sa na poludnie stravuje mimo domu. Obed nemožno v žiadnom prípade vynechať, keďže jedným zo základných princípov správneho stravovania je rozdeliť si jedenie počas dňa aspoň do troch väčších a dvoch menších jedál. Na obed treba jesť. Pokiaľ ide o kalórie, človek, ktorý zje denne jedno jedlo, priberá viac než osoba, ktorá skonzumuje jedál päť. Rovnako je vystavený väčšiemu riziku vysokej hladiny cholesterolu a cukru. Pre mnohých je zdravé stravovanie synonymom diéty. Kedy je potrebná a ako ju dodržiavať? Aby sme vedeli, či, ako a kedy držať diétu, je nutné zveriť sa odborníkovi, ktorý ešte pred začatím diéty zistí výživovú anamnézu pacienta. Na každý problém vskutku existuje odlišné riešenie. Diéta však nie je zavŕšením cesty. Tú treba navrhnúť takým spôsobom, aby si pacient dokázal dosiahnutú hmotnosť i udržať. Ako vplýva fyzická činnosť na naše zdravie a stravovanie? Musíme vychádzať zo skutočnosti, že dnešná práca sa zmenila: stále väčšmi ju vykonávame v sede. Väčšiu pozornosť teda treba venovať fyzickej činnosti. Naše svaly sú dnes omnoho menej zamestnané než pred dvadsiatimi rokmi. Všetky tieto naoko bezvýznamné skutočnosti sa prejavujú v tom, že svoje telo používame pri práci stále menej. Stravovanie musíme vhodne prispôsobiť fyzickej činnosti. Stačí jeden údaj za všetky: bolo vyčíslené, že v rokoch 1965 až 1996 klesla priemerná spotreba Taliana o 250 kalórií. A túto prekvapivú skutočnosť treba mať na pamäti.

13 Enel Spoločne Máj 2011


V skratke

enel360 V Taliansku v roku 2009 spoločnosť Enel opäť zvýšila kvalitu služieb pri poskytovaní elektriny. O tri minúty (zo 48 na 45 ) skrátila priemernú dobu prerušenia dodávky za rok v porovnaní s rokom 2009 03

01 eGp: nová veterná elektráreŇ v GrÉCkU Spoločnosť Enel Green Power začala pracovať na výstavbe projektu veternej elektrárne s kapacitou 28 MW v oblastiach Chlogos (19 MW) a Profeta Elias (9 MW) v blízkosti mesta Korint na severovýchode gréckeho Peloponézu. Elektráreň bude uvedená do prevádzky do októbra 2011. V prevádzke vyprodukuje až 75 miliónov kWh ročne, ktoré stačia na pokrytie energetickej potreby 14 100 rodín. Vďaka nemu sa každý rok predíde vypusteniu 62 500 ton CO2 do ovzdušia. „Grécko má so svojím obrovským potenciálom obnoviteľných zdrojov pre spoločnosť Enel Green Power strategický význam,“ zdôraznil Francesco Starace Starace, generálny riaditeľ Enel Green Power. „To je dôvod, pre ktorý sme naďalej prítomní v tejto krajine. Podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov ako jednu z možností riešenia súčasnej finančnej krízy.“

02 enel ako JeDiná spoločnosť na eUrÓpskoM stretnUtí na tÉMU zMierovaCie postUpy

Druhý európsky míting na tému „Alternatívne riešenia sporov v odvetví

14 Enel Spoločne Máj 2011

energetiky”, ktorý usporiadala DG-Sanco, sa konal v Bruseli. Spoločnosť Enel bola pozvaná, aby informovala o vlastnom zmierovacom postupe na paritnom princípe ako jednom z východiskových európskych modelov mimosúdneho riešenia prípadných sporov medzi podnikom a odberateľmi na úseku energetiky. Cieľom tejto iniciatívy je analyzovať systém mimosúdneho riešenia sporov v oblasti energetiky a stanoviť najlepšie skúsenosti predovšetkým so zreteľom na Európsku dohodu ADR. Dohoda je v štádiu prípravy a bude uverejnená do konca roka. Enel je v súčasnosti jediným európskym energetickým podnikom, ktorý inicioval aktívny a funkčný zmierovací postup, celý v režime online, rýchly, bezplatný a ľubovoľne dostupný zo strany tridsiatich miliónov zmluvných odberateľov elektriny a plynu do domácností.

03 enel zvyŠUJe kvalitU slUŽieB v oBlasti elektriny v talianskU V Taliansku Enel ďalej zlepšuje kontinuitu služieb v oblasti dodávky elektriny. Výsledky dosiahnuté v roku 2010 vskutku prevýšili očakávania a ciele stanovené Úradom pre elektrickú energiu a plyn (Aeeg). Priemerná doba prerušenia dodávky za rok na jedného odberateľa klesla zo 48 minút (2009)

na 45 oproti cieľu, ktorý vytýčil úrad (54 minút). Priemerný počet prerušení za rok na jedného odberateľa (4,13) sa rovnako zlepšil v porovnaní s cieľom Aeeg – 4,65 prerušení (do úvahy pritom prichádzajú prerušenia v trvaní dlhšom než 1 sekunda). Takéto zlepšenie je plodom významných investícií do siete, ktoré spoločnosť Enel vynaložila: 1 147 miliónov eur za rok 2010, teda o vyše 3% viac oproti predchádzajúcemu roku. Vďaka nášmu úsiliu sme dosiahli výnimočné postavenie na celoeurópskej úrovni. „Výsledky spoločnosti Enel v oblasti kvality služby nás opäť zaradil medzi európsky benchmark v našom odvetví,“ tvrdí Livio Gallo, riaditeľ divízie infraštruktúr a sietí.

04 eGp: veterná elektráreŇ s kapaCitoU 70 MW v rUMUnskU

Enel Green Power (Egp) začala práce na projekte veternej elektrárne s inštalovanou kapacitou 70 MW v rumunskom meste Corugea. V parku v regióne Tulcea bude umiestnených 35 veterných generátorov V-90, každý s kapacitou 2 MW. Po uvedení do prevádzky vyprodukuje elektráreň 189 miliónov kWh ročne, ktoré stačia na pokrytie dopytu po elektrine 70 tisícov rodín. Vďaka nemu sa každý rok predíde vypusteniu 106 000 ton


V skratke

enel360 prvý raz počas 49 rokov svojej histórie je spoločnosť Enel uvádzaná Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako názorný príklad opatrení vykonaných zo strany spoločnosti Enel Rumunsko v prospech bezpečnosti a zdravia pri práci 06 CO2 do ovzdušia. Spoločnosť Enel Green Power má v Rumunsku ďalšie dva veterné parky Salbatica I a Agighiol celkovej inštalovanej kapacity 64 MW. Park Salbatica I je v štádiu rozširovania o ďalších 40 MW. Zároveň pokračujú práce na výstavbe Salbatica II, ktorej celková inštalovaná kapacita bude predstavovať 70 MW. Po ukončení výstavby týchto elektrární vzrastie kapacita veternej energie spoločnosti Enel Green Power v Rumunsku takmer štvornásobne.

05 enel Green poWer: na 12. ročníkU veĽtrHU solareXpo

Enel Green Power sa prostredníctvom dcérskej spoločnosti Enel.si zúčastnila na 12. ročníku veľtrhu Solarexpo & Greenbuilding vo Verone, jednom z hlavných podujatí usporadúvaných na úseku obnoviteľných energií a distribuovanej výroby elektriny. Ako tomu býva každý rok, podujatie sa prezentuje ako neprehliadnuteľná „výkladná skriňa“ najlepších a najinovatívnejších technológií v rámci obnoviteľných energií. Predovšetkým solárnej energie, a to vďaka 1 400 vystavovateľom, 60 stretnutiam od sympózií po workshopy a vyše 70 tisícom očakávaných návštevníkov. Pre Enel Green Power bola účasť príležitosťou stretnúť sa s najvýznamnejším podnikateľmi pôsobiacimi v oblasti

obnoviteľných zdrojov energie, upevniť partnerské vzťahy, položiť základy nových možností pre uzatvorenie dohôd a predložiť vlastnú ponuku v tomto mimoriadne špecifickom historickom okamihu, v ktorom sa kladie dôraz na pozornosť venovanú potrebám zákazníka.

06 enel rUMUnsko názornÝ príklaD Bezpečnosti

Prvý raz počas 49 rokov sa spoločnosť Enel nachádza na stránkach internetu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ako prípadová štúdia. Enel je v Rumunsku so svojimi viac než 5 tisícmi zamestnancov najvýznamnejším súkromným investorom v sektore elektriny. Prípadová štúdia je zameraná na opatrenia, ktoré Enel Rumunsko vykonala v oblasti zdravia a bezpečnosti v podniku, a to vďaka projektu „Deväť bodov bezpečnosti”, ktorý je spoločnou stratégiou všetkých štátov a uplatňuje sa na všetkých podnikových úrovniach. Medzi uvedené opatrenia patrí i uplatnenie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a zavedenie vysokých štandardov a praktík súvisiacich s problémami bezpečnosti práce na každej úrovni v podniku. Spoločnosť predovšetkým začala s krokmi smerujúcimi k zmene kultúry práce v rámci podniku, a to na základe dvoch

metód. Prvoradými cieľmi boli pracovné prostredie a organizácia. Zamestnancom boli kladené otázky. Podľa odpovedí boli následne prijaté zodpovedajúce opatrenia pre zaradenie pripomienok a odporúčaní do procesu zmeny kultúry práce. Bola tiež vypísaná súťaž o najlepšie nápady zamerané na zlepšenie BOZP a distribuovaná vrecková príručka o správnom a nesprávnom postupe na pracovnom mieste v súlade s podmienkami bezpečnosti.

07 rUsko: prvá synCHronizáCia v nevinnoMysskia

Projektový tím Enel Inžiniering a Inovácia 11. apríla 2011 o 19:33 miestneho času (17:33 v Taliansku) úspešne vykonal prvú synchronizáciu plynovej turbíny v elektrárni v Nevinnomysskaja (Rusko) vo vlastníctve Enel Ogk-5. Realizačný projekt novej skupiny s kombinovaným plynovým cyklom a celkovým výkonom 420 MW riadi od júla 2008 talianskoruské konzorcium pod vedením Enel Ingegneria e Innovazione. Už 31. marca bol úspešne vykonaný postup First Fire spočívajúci v zapálení plynovej turbíny a jej ďalšom stabilizovaní na frekvencii 50 Htz približne na jednu hodinu. Proces prebehol bez akejkoľvek technickej prekážky a na prvý pokus bol úspešne zavŕšený.

15 Enel Spoločne Máj 2011


Editoriál

piero Gnudi

Drahí kolegovia, dnes končí moja práca v Eneli. Bolo to deväť intenzívnych rokov bohatých na zmeny a zadosťučinenia. Deväť rokov, počas ktorých som mal i ja tú česť prispieť spolu s Vami všetkými k dielu rovnako náročnému ako vzbudzujúcemu nadšenie: k premene Enelu zo štátneho podniku na globálneho protagonistu v oblasti energetiky. V roku 2002 sme zastávali názor, že rozhodnutie predchádzajúcich rokov transformovať Enel na podnik fungujúci vo viacerých odvetviach nebolo šťastným krokom, keďže s ním súviselo rozptýlenie zdrojov do sektorov, ktoré si vyžiadali vysoké investície a prijatie výrazne odlišných strategických prístupov. Rozhodli sme teda sústrediť naše sily na hlavnú podnikateľskú činnosť: na to, čo sme vždy vedeli robiť najlepšie - vyrábať, distribuovať a predávať elektrinu a plyn. S prihliadnutím na úlohy, ktoré nám dali v Taliansku, sme v rovnakom čase prijali rozhodnutie rozšíriť naše aktivity v zahraničí. V roku 2002 sme pôsobili hlavne v Taliansku, sčasti i v Španielsku. Dnes nás nájdete v štyridsiatich krajinách sveta od Sibíri po Čile. Máme viac než 60 miliónov zákazníkov a viac než polovicu našej EBITDA vyprodukujeme v zahraničí. Cesta to nebola jednoduchá. Mali sme však odhodlanosť niekoho, kto je presvedčený o vlastných schopnostiach, má jasné ciele a dôveru v stabilitu spoločnosti Enel. V stabilitu opierajúcu sa o ľudský kapitál mimoriadnej kvality, zhodnotený vďaka procesom trvalého vzdelávania, o hodnoty zakotvené v našom etickom kódexe, akou je starostlivé riadenie našej každodennej činnosti, duch tímovej práce, ktorý nás sprevádza a hrdosť na to, že patríme do skupiny, ktorá je a vždy v bude jedným z celosvetových protagonistov v oblasti energie. Búrlivý proces rastu, ktorý svetová ekonomika v súčasnosti prežíva a v ktorom majú milióny ľudí príležitosť prekročiť prah chudoby, si razí cestu krokom energie. Možnosť vyrobiť energiu napomáhajúcu tomuto procesu rastu v súlade s požiadavkami životného prostredia, je veľkou výzvou pre ľudstvo.

Vybraté z Enel Insieme Mesačník skupiny Enel, ročník 8, číslo 4 pripravuje Direzione Comunicazione Enel Registrácia na Rímskom súde Č. 76/2004 z 05/03/2004

16 Enel Spoločne Máj 2011

Zodpovedný vedúci Gianluca Comin Vydavateľ Enel Spa, Viale Regina Margherita 137, 00198 Roma Realizácia vydania Brand Portal www.brandportal.it

Som presvedčený, že spoločnosť Enel sa vďaka výnimočným technologickým poznatkom zhromaždených v priebehu vlastnej histórie úspešne zhostí svojej vedúcej úlohy na ceste za dosiahnutím tejto výzvy. Dovoľte, aby som v okamihu, kedy odchádzam z funkcie, poďakoval každému jednému členovi nášho tímu. Ľuďom, ktorí stáli po mojom boku, ako i všetkým tým, ktorých som nemal šťastie poznať osobne, ale ktorých obetavosť a pracovné výsledky som si vždy vysoko cenil. Všetci, každý jeden z Vás, ste boli nenahraditeľní na ceste za dosiahnutím ambicióznych cieľov, ktoré si naša skupina vytýčila. Cesta, ktorú sme spolu prešli, ma ľudsky i odborne nesmierne obohatila. A za to som Vám vďačný. Spoločne sme položili základy najlepšej spoločnosti pôsobiacej v oblasti elektriny vo svete, ktorá je i naďalej neodmysliteľným zdrojom budúcich zmien v procese trvalo udržateľného rastu. Želám Vám všetkým, aby sa Vám v spoločnosti Enel splnili všetky očakávania. Prijmite môj najúprimnejší pozdrav.

Príspevok prezidenta Piera Gnudiho bol odoslaný dňa 29. apríla elektronickou poštou kolegom z celej Skupiny pri príležitosti ukončenia jeho funkcie.

Preklady Útvar prekladov a tlmočenia SE, a.s. Tlačiareň Centro Stamp Effectivity s. r. o. Heydukova 29 811 01 Bratislava Slovacchia

Adresy enelinsieme@enel.it Enel Insieme. Direzione Comunicazione Enel Enel Insieme môžete konzultovať aj on line na podnikovom intranete v sekcii ʻNoi Enelʼ


VODA

téma čísla

Výjazd na motorke >>> k dvom rakúskym vodným elektrárňam

Rakúska vodná elektráreň Freudenau.

S príchodom teplejších jarných dní pribúdajú aj možnosti trávenia voľného času v prírode. Pre milovníkov motoristického športu máme jeden zaujímavý tip na výlet na motocykli

P

rvýkrát sme si trasu Gabčíkovo, Bratislava, Viedeň, Ybbs vyskúšali približne pred rokom, začiatkom júna minulého roku. V tom čase pretekala Dunajom stredná povodňová vlna. Povodne pre vodné elektrárne na Dunaji predstavujú zvýšené nároky na zabezpečenie prietočnosti vtokových častí vodných turbín. Platí to tak pre Vodnú elektráreň Gabčíkovo, ako aj pre vodné elektrárne pracujúce v prietočnom režime na rakúskom úseku rieky. O tom sme sa presvedčili na vlastné oči. Počas výletu sme navštívili dve vodné elektrárne, Freudenau pri Viedni a Ybbs-Presenbeug, ktorá sa nachádza asi 50 km nad Viedňou, teda proti prúdu rieky. Vodná elektráreň Freudenau je najmladšou vodnou elektrárňou na rakúskom úseku Dunaja. Jej projekt odzrkadľuje moderný prístup k architektúre, je prístupná pre verejnosť pomocou chodníkov na oboch brehoch, aj cez stavebné objekty priehrady. Cyklotrasy okolo vodného diela sú napojené na Dunajskú cyklomagistrálu. Vodná elektráreň Ybbs, bola uvedená do prevádzky v roku 1959.

– alebo motorkársky povedané „výjazd“ – do okolia rakúskej časti Dunaja, spojený s návštevou dvoch rakúskych vodných elektrární.

>>>

Na oboch vodných elektrárňach prevádzkovateľ zabezpečoval čistenie vtokov od naplavenín. Vtedy sme aj my museli na vodnej elektrárni v Gabčíkove zabezpečiť čistenie hrablíc turbín v dvojzmennej prevádzke. Naplaveniny priplávajúce po hladine rieky (prevažne drevo) sa zhromažďujú pred priehradným múrom. Tieto materiály nemožno odstraňovať inštalovanými čistiacimi strojmi a vtokovými žeriavmi vodnej elektrárne Gabčíkovo. V súčasnosti to rieši majiteľ vodnej elektrárne zabezpečením mobilného nakladača a odvozu nákladnými vozidlami. Na vodnej elektrárni Freudenau sme videli múdro konštruovaný portálový žeriav, ktorý okrem hlavných častí obsahoval aj predĺžené rameno s drapákom, pomocou ktorého dokázal vyťahovať z hladiny pred vtokmi naplaveniny a ukladať ich do pristavených nákladných áut. Toto riešenie možno bude aplikovateľné aj na gabčíkovské portálové žeriavy. Pri návrate domov sme zvolili trasu cez hornatú časť po južnom brehu rieky, s početnými zákrutami a s panorámou rakúskeho vidieka. Najazdili sme približne 500 km za jeden deň, čo je pre niektorých motorkárov už veľa. Bol to výlet v zmysle motorkárskeho sloganu „cesta je cieľ“.  Arnold Gaál

15 | slovenskáenergetika


téma čísla ZO SPOLOČNOSTI

>>>

Čas na otázky

Profesionál je tímový hráč Pracovné úrazy, nehody, výpadky zariadení, havárie a prestoje. To všetko môže vyvolať drobná nepozornosť pri rutinnej práci, ignorovanie bezpečnostných indikátorov a pravidiel.

16 | slovenskáenergetika

T

akéto správanie nepatrí do charakteristiky profesionála a nie je zlučiteľné s prácou pre Slovenské elektrárne. Vzorec profesionálneho správania sa vedúcich a výkonných pracovníkov predstavuje Model hodnôt a správaní. Je súčasťou excelentnej výkonnosti a ako prví sa s ním oboznamujú zamestnanci jadrových elektrární. Model hodnôt a správaní vyvinul interný tím tvorený zamestnancami z rôznych organizačných útvarov a lokalít. Založený je na filozofii firemných hodnôt, ktoré demonštrujú, na čom nám – našej spoločnosti - najviac záleží a robí ju jedinečnou. Postoje a správanie všetkých zamestnancov ovplyvňujú spoločné výsledky aj bezpečnosť. Uvedomujeme si, že nielen výsledky sú dôležité, ale dôležité je aj to, ako sme ich dosiahli – t. j. „ako robíme to, čo robíme“. Tím pri tvorbe modelu vychádzal z predpokladu, že model prinesie skutočný efekt v podobe želanej firemnej kultúry iba vtedy, ak sa s ním zamestnanci stotožnia a správajú sa v súlade s ním. Dokument bol vydaný v tlačenej forme vo februári a možno ho nájsť aj na intranete v sekcii Komunity/Iniciatíva excelentnej výkonnosti. V súčasnosti ho predstavujú svojím tímom vedúci pracovníci v jadrových elektrárňach, projekt, samozrejme, neobíde v neskoršom období ani klasické elektrárne. „Hodnoty a očakávané správania sa týkajú všetkých zamestnancov našej spoločnosti. V priebehu budúceho roka budú postupne prezentované aj v klasických elektrárňach a na riaditeľstve,“ poznamenal v tejto súvislosti riaditeľ úseku výroby Ignác Pňaček. -r-

Zaviesť Model hodnôt a správaní si vyžaduje čas. Ide o dlhodobý projekt, ktorý má ambíciu zmeniť správanie a postoje zamestnancov. Inšpiráciou sa stali princípy kultúry bezpečnosti podľa Svetovej asociácie prevádzkovateľov jadrových zariadení WANO. Jaroslav Holubec, riaditeľ jadrových elektrární je presvedčený, že vo veľkej miere úspech projektu bude závisieť od prístupu manažérov. „My musíme byť aktívni. Na školeniach máme možnosť vysvetliť všetky nejasnosti a odpovedať na otázky ľudí. Teraz je čas na otázky, nepremárnime ho vyčkávaním, či sa to myslí naozaj vážne,“ hovorí. Prvé školenia začali 14. marca a budú pokračovať podľa nastaveného harmonogramu počas celého roka. O svojich dojmoch zo stretnutí hovorí aj Jordan Mandalov, riaditeľ závodu Mochovce: „Spätná väzba od väčšiny účastníkov je pozitívna. Otvorene sa pýtajú na veci, ktoré im nie sú jasné, čo považujem za dobrý signál. Je veľmi dôležité, aby sme iniciatívu chápali všetci rovnako.“

Začnime od seba Predmetom diskusií je často otázka, čo vlastne znamená „byť profesionálom“. Odpovedá Jaroslav Holubec: „Byť profesionálom v jadre, to nie sú len odborné znalosti. Profesionalita znamená, že sa správame podľa princípov kultúry bezpečnosti a v súlade s očakávaním. Nie preto, že niekto sa na mňa pozerá, ale preto, že pripúšťame vlastnú omylnosť a účinne jej predchádzame. Profesionál je tímový hráč, ktorý podporuje svojich kolegov. Vie vyjadriť svoj názor a stáť si za ním, pretože má istotu, že je správny. Vo svojej praxi som sa neraz stretol s postojom „ja som urobil všetko perfektne, ale niekto iný zmaril dobrý výsledok“. K profesionalite patrí aj odvaha priznať si chybu. Ak chceme zmeniť svoje správanie, nečakajme na druhých, začnime od seba.“


ĽUDIA

Účasť stúpla o tretinu Prieskum klímy: Zamestnanci vnímajú štýl riadenia pozitívnejšie Do prieskumu firemnej klímy (od 1. do 22. decembra 2010) sa zapojilo o takmer tretinu viac zamestnancov ako v ročníku 2008. Z výsledkov vyplynulo, že najviac sú spokojní so zlepšením v oblasti štýlu riadenia. Naopak, priestor na zlepšenie vidí vyše polovica z nich pri individuálnom oceňovaní vykonanej práce.

>>>

Prieskumu sa zúčastnilo 78 % zamestnancov, čo je v porovnaní s rokom 2008 nárast o 26 %. V prieskume klímy odpovedali na približne 90 otázok týkajúcich sa týchto oblastí: > Spravodlivé ocenenie a uznanie > Riadenie zmeny > Konzistentnosť a informovanosť > Angažovanosť > Štýl riadenia > Kultúra zvyšovania kvality/prevádzková excelentnosť > Bezpečnosť > Spolupatričnosť Vnímanie všetkých oblastí sa zlepšilo v porovnaní s rokom 2008. Najvýraznejšie sa zlepšila oblasť štýl riadenia, týkajúca sa poskytovania informácií, efektívnej organizácie práce, delegovania a podpory tímovej práce, priamym nadriadeným. V priemere o 15 % zamestnancov vníma spomínané oblasti pozitívnejšie. Miera spokojnosti v rôznych oblastiach práce, ako napríklad možnosti profesionálneho rastu, úroveň zodpovednosti, mzda, atmosféra na pracovisku atď. sa zvýšila o 5,4 %. Dôvera voči rozhodnutiam manažmentu sa v priemere zvýšila o 8 %.

Najdôležitejšie oblasti na zlepšenie, podľa vnímania našich zamestnancov, sú tieto:

> Individuálne ocenenie za vykonanú prácu (priestor na zlepšenie vníma 54 % zamestnancov). > Štýl riadenia napriek výraznému posunu, 38 % zamestnancov vidí stále priestor na zlepšenie v tejto oblasti). > Spolupráca medzi útvarmi (priestor na zlepšenie vníma 35 % zamestnancov).

Akčné plány zlepšujú štýl riadenia Zväčšujúci sa počet zamestnancov, ktorí sa chcú podieľať na zlepšení rôznych oblastí pracovného života a pozitívnejšie vnímanie vyplývajúce z prieskumu, nám dávajú istotu, že akčné plány implementované v rokoch 2010 a 2011 splnili ich očakávania. Sú signálom, že ak chceme niečo zmeniť, musíme využiť priestor na vyjadrenie vlastného názoru. Po dôslednej analýze výsledkov prieskumu na jednotlivých útvaroch budú identifikované akčné plány na obdobie rokov 2011 a 2012. O detailných výsledkoch klímy budete informovaní vašim nadriadeným, v ďalších číslach Slovenskej energetiky a budú zverejnené aj na intranete. Aj vďaka úspešne implementovaným akčným plánom sa zlepšilo vnímanie štýlu riadenia. Za zmienku stojí nový tréning pre manažérov – Manažérska Akadémia (Lead with passion), rovnako ako proces hodnotenia výkonnosti. Poskytujú zamestnancom priestor na získanie spätnej väzby na svoj výkon a rovnako možnosť podeliť sa o svoje očakávania a nasmerovať svoje budúce pôsobenie.  Zuzana Böhmová

17 | slovenskáenergetika


ĽUDIA

Odborná pripravenosť je kľúčová Na pozícii Manažéra hydroenergetického dispečingu (HED) v Trenčíne sa mení 1. júna personálne obsadenie. Po štyridsiatich rokoch odchádza do dôchodku náš dlhoročný kolega a priateľ Milan Chudý. Tí, ktorí ho osobne poznajú vedia, že celý svoj profesionálny aj osobný život doslova zasvätil energetike a práci na dispečingu. Ing. Milan Chudý nar. 20. 5. 1949 Vzdelanie: Stredná priemyselná škola Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, záľuby: práca, cestovanie, plávanie, záhradka, najväčšia láska: dvojročná vnučka Emma. Ženatý, manželka Helena, syn Mário.

>>>

> Venovali ste elektrárňam kus života, prešli ste viacerými funkciami, aké boli vaše začiatky? Do Vodných elektrární som nastúpil 8. apríla 1971. Začínal som takpovediac „od základu“ na oddelení telemechaniky a telekomunikácií ako mechanik, neskôr vo funkcii technik prípravy prevádzky VE na Podnikovom dispečingu v Trenčíne. Počas tohto obdobia (1980 – 1985) som diaľkovo navštevoval vysokú školu – odbor výroba, rozvod a využitie elektrickej energie. Po ukončení štúdia som bol poverený vedením kolektívu zamestnancov na dispečingu vo funkcii vedúci odboru. Po privatizácii spoločnosti a vstupom Enelu do Slovenských elektrární, a.s., ako aj v dôsledku organizačných zmien, som bol menovaný do funkcie manažér HED.

> Pokúste sa zhodnotiť toto obdobie. Technické prostriedky dostupné pre riadenie vodných elektrární v rokoch 1970 – 1990 neboli postačujúce na riešenie stále stúpajúcich požiadaviek na kvalitu riadenia a hodnotenia prevádzky. Museli sme intenzívne spolupracovať s odbornými útvarmi vodných elektrární, externými organizáciami a dodávateľmi. V rámci svojej práce som sa zaujímal o problematiku riadenia vodných elektrární, ich automatizáciu, podieľal som sa na vytváraní softvérových riešení pre hydromodelovanie. Dnešné plne automatizované riadiace systémy implementované v ASDR (Automatizovaný systém dispečerského riadenia) sú výsledkom tak mojej práce, a aj práce celého kolektívu zamestnancov dispečingu.

> Práca na tomto poste je špecifická. Priblížte nám niektoré dôležité zlomy v jeho fungovaní. Život na dispečingu je nepochybne rôznorodý. Zahŕňa prípravu a vzdelávanie personálu, ktorý musí pružne reagovať na nové požiadavky v príprave prevádzky a riadení VE. Nemenej dôležité sú realizácia a implementácia nových systémov a v konečnom dôsledku aj prechod riadenia VE do bezobslužného režimu. S tým je spojený obrovský súbor požiadaviek a zmien zameraných na silnoprúdovú elektrotechniku, automatizáciu systémov RIS (riadiaci a informačný systém) a ASDR na zabezpečenie bezobslužnej prevádzky. Vzhľadom na to, že vodné elektrárne sú závislé od vody z riek a nádrží, kľúčovým problémom neustále ostáva predikcia prietokov využiteľných na výrobu elektriny. V tomto smere je veľkým prínosom vytvorenie softvéru, ktorý bol aplikovaný v ASDR pre predikciu prietokov na Dunaji. Áno, môžem povedať, že nábeh našich VE do bezobslužnej prevádzky a vybudovanie nového moderného riadiaceho centra HED, ktorý dosahuje európsky štandard, to je to kľúčové v mojej práci, obrovský zlom v celom dispečerskom riadení VE.

«Som človek, ktorý

má rád okolo seba vzdelaných a odborne zdatných ľudí v danej profesijnej oblasti. » 18 | slovenskáenergetika

> Čo pokladáte za najväčšie osobné aj tímové úspechy? Som človek, ktorý má rád okolo seba vzdelaných a odborne zdatných ľudí v danej profesijnej oblasti. Z mojej pozície som sa vždy snažil o to, aby naši ľudia vedeli a poznali všetko to, čo im má slúžiť na vykonávanie činností v jednotlivých profesiách. Za najväčší úspech považujem odbornú pripravenosť ľudí na výkon práce v tomto kolektíve. Druhým mojím úspechom je vtiahnutie ľudí do tímovej práce, na riešenie spoločných úloh a projektov. Každý mal možnosť sa zapojiť a prispieť k zdarnému výsledku. Príkladom je aj práca v tíme na príprave Vážskej kaskády do virtuálnych blokov – výsledok práce kolektívu bol minulý rok ocenený ako najlepší projekt klasických elektrární. Môj najväčší osobný úspech je, že som doposiaľ v plnom zdraví, a že som dokázal prekonať rôzne organizačné a technologické zmeny, ktoré priniesol život v prevádzke VE, ako aj vybudovanie dôvery so spolupracujúcimi organizáciami a kolektívmi.   Lenka Dibalová


ĽUDIa

tím dosiahne všetko Milana Chudého nahrádza v pozícii Manažéra hydroenergetického dispečingu Rastislav Kotúč. Ako vedúci skupiny HED sa na túto pozíciu pripravuje v pláne nástupníctva už niekoľko mesiacov.

Ing. Rastislav Kotúč nar. 30. 1. 1964 Vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Elektrotechnická fakulta. Predchádzajúca pozícia v Slovenských elektrárňach: vedúci skupiny pre Hydroenergetický dispečing. Záľuby: turistika aktívne a horský bicykel rekreačne. Ženatý, manželka Renátka, syn Michal (16) a dcéra Nina (13).

>>>

> V Slovenských elektrárňach nie ste nováčik, na akej pozícii ste pracovali predtým, ako ste sa začali pripravovať na pozíciu manažéra? V Slovenských elektrárňach pracujem od skončenia vysokej školy, teda od roku 1988. Prvým pôsobiskom bola vtedajšia NVVZ (Nezávislá vedecko-výskumná základňa), predchodca dnešného inžinieringu. Po dvoch rokoch som bol preradený na úsek investícií, kde som bol až do roku 2009. Na pozícií Projektový manažér som riadil projekty klasických elektrární, to znamená zabezpečoval prípravu a realizáciu investičných projektov. Posledné mesiace som sa pripravoval na pozíciu manažéra ako vedúci skupiny HED – pod prísnym, ale zodpovedným vedením Milana Chudého. > Prečo ste si ako vašu ďalšiu etapu vo firme vybrali dispečing? S týmto útvarom som počas pôsobenia na úseku investícií často spolupracoval. Napríklad pri príprave projektu rekonštrukcie riadiacich a informačných systémov dispečerského riadenia, no najmä pri poslednom veľkom projekte Zabezpečenie bezobslužnej prevádzky vodných elektrární. Tento projekt akoby zavŕšil moje pôsobenie na investíciách, bol prelomovým aj z hľadiska celej prevádzky Vodných elektrární. Jeho úspešná realizácia pre mňa znamenala splnenie veľkej výzvy a zároveň otázku, čo ďalej. Človek sa má posúvať ďalej, na investíciách sa však „nerysovalo“ nič nové – veľké. Ako som už spomenul, úzko som spolupracoval s HED, a často tam chodil na dispečerskú sálu skúšať diaľkové ovládanie vodných elektrární. Až ma Milan (pozn. Milan Chudý) oslovil, či by som nemal záujem zmeniť pôsobisko. Po zvážení všetkých pre a proti som nakoniec súhlasil. Nastupoval som ako dispečer, výhľadovo ako pracovník prípravy prevádzky. Osud bol ku mne veľkorysý, ponúkol mi šancu a dnes robíte so mnou tento rozhovor. > Čo vás na tejto práci najviac zaujalo? Jej náročnosť, nejednotvárnosť, požiadavka byť stále pripravený riešiť problémy. Dispečing je podľa mňa skutočne kľúčovým pracoviskom Vodných elektrární, zabezpečuje prevádzku našich zdrojov a väzby na nadradené a spolupracujúce organizácie (VD-SE, SED, dispečingy distribučných spoločností, vodohospodárske dispečingy a pod.). V podstate, navonok „predáva“ prácu zamestnancov celého závodu.

« Nastupoval som

ako dispečer. Osud bol ku mne veľkorysý, ponúkol mi šancu a dnes robíte so mnou tento rozhovor. »

> Aké sú riziká, s ktorými sa stretávate vo vašej práci najčastejšie? Že sa mi ráno nepodarí prísť do práce na šiestu – čo je pre náš útvar nevyhnutné – nie teraz vážne, prácu na Hydroenergetickom dispečingu by som porovnal, ako sa ľudovo hovorí, s tancovaním na tenkom ľade. Je to riadenie v reálnom čase, v určitých situáciách musíte prijať zásadné rozhodnutie s možnými ďalekosiahlymi dôsledkami. Vzhľadom na moje, zatiaľ krátke pôsobenie, je to asi najväčšie riziko, z ktorého mám obavy. Prijímam to však ako obrovskú, životnú a pracovnú výzvu a verím, že sa mi riziká tejto práce podarí čo najviac eliminovať. > A vaše osobné pracovné ciele na tejto pozícii do budúcna, čo by ste si želali pre váš tím? Vydržať. Pokračovať v Milanovej práci. Prevziať štafetu po niekom tak výnimočnom nie je ani trochu ľahké. Jednoducho, v maximálne možnej miere uspokojovať potreby našich „zákazníkov“. Čo by som si želal? Predovšetkým zdravie, pracovný entuziazmus, priestor a podmienky na stále zlepšovanie. Toto všetko sa dá dosiahnuť, len ak budeme TÍM. Tím, v ktorom budeme všetci ťahať za jeden povraz a jedným, správnym smerom. To by som si, ak môžem, želal najviac. VeronikaČičová 19 | slovenskáenergetika


slUžBY

Centrum cestovania Užitočné informácie a novinky Prenájom vozidla na letisku Košice

Pri použití leteckej dopravy do Košíc

V prípade jednodňových služobných ciest do Elektrární Vojany (EVO) a pri cestách, kde je prenájom auta cenovo výhodnejší ako zazmluvnená taxislužba, je táto forma dopravy záväzná. „Požičovne áut na letisku v Košiciach, s ktorými máme zmluvu, nevyžadujú zálohu prostredníctvom platobnej karty. Spotrebované palivo bude navyše fakturované priamo na našu cestovnú agentúru HRG. Požiadavku na zapožičanie auta si však treba zadať už do príkazu na pracovnú cestu,“ informuje Henrieta Makýšová z Centra cestovania.

možno si na letisku v Košiciach

Partnerské hotely

zapožičať auto v zazmluvnených autopožičovniach a bez poskytnutia zálohy. Rovnako pri rezervácii

Zamestnanci vyslaní na služobnú cestu si od mesiaca apríl rezervujú ubytovanie v jednom z hotelov, s ktorými má naša spoločnosť uzavretú zmluvu. Ich zoznam je uverejnený na intranete. Do zoznamu sa dostali aj na základe kladných odporúčaní od zamestnancov. Na Slovensku je počet zazmluvnených hotelov 104, v Českej republike 8 a v Taliansku 4. „Tento počet budeme priebežne dopĺňať a aktualizovať,“ hovorí Henrieta Makýšová, „v Ríme sme vybrali ako prvé tie hotely, ktoré sa nachádzajú v blízkostí kancelárií Enelu. Okrem Ríma je to jeden hotel v Miláne, v Čechách mestá Plzeň a Praha, do budúcnosti uvažujeme nad hotelmi v Bruseli aj v Rusku.“

ubytovania si možno vybrať Vreckové pri zahraničnej služobnej ceste zo zoznamu kvalitných a overených hotelov, s ktorými máme podpísanú zmluvu. Zmenila sa i výška vreckového pri zahraničnej služobnej ceste.

Novela zákona o Cestovných náhradách zrušila od 1. januára 2011 povinnosť zamestnávateľa poskytnúť vreckové zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste. Slovenské elektrárne sa rozhodli ponechať vyplácanie vreckového. Jeho výška však poklesla z pôvodných 40 % na 20 % zo sumy stravného ustanoveného pre krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín. Od 1. januára 2011 sa vreckové poskytované pri zahraničnej pracovnej ceste stáva predmetom dane z príjmu zo závislej činnosti a zahŕňa sa do vymeriavacieho základu pre odvody sociálneho a zdravotného poistenia. Z toho vyplýva povinnosť pre zamestnanca platiť z priznaných súm vreckového daň zo závislej činnosti a poistné sociálne a zdravotné poistenie, pričom bude dodržaný štatút maximálneho vymeriavacieho základu pre tieto odvody. Viac informácií nájdete v metodickom návode Cestovná politika (SE/MNA-920.01) s účinnosťou k 1. aprílu 2011.

Spoločná taxislužba V poslednom štvrťroku by malo byť známe meno nového dodávateľa taxislužieb. Zmenou oproti súčasnému stavu bude najmä to, že by malo ísť o jednu spoločnú firmu pre riaditeľstvo aj závody Slovenských elektrární. Okrem toho sa budú objednávať tieto služby cez elektronický formulár spoločne s rezerváciou služobných vozidiel. 

Prieskum spokojnosti

> Mapu s vyznačenými zazmluvnenými hotelmi v SR si môžete pozrieť tu: http://goo.gl/qEIx7

> Viac na: Home/Pre prácu/Služby/Centrum cestovania 20 | slovenskáenergetika

Začiatkom mája sa uskutočnil prieskum spokojnosti so službami Centra cestovania. Oslovených bolo 82 najfrekventovanejších cestovateľov na všetkých lokalitách, ktorým bol priamo, online formou, zaslaný dotazník. Počas 2 týždňov sa mohli vyjadriť k spokojnosti so zákazníckym servisom, ako aj k samotným službám Centra cestovania. Úplné výsledky budú zverejnené na intranete. Prieskum hodnotí Adam Bača: „S výsledkami prieskumu sme spokojní, aj keď, samozrejme, vždy možno byť ešte lepší. Účastníkom ďakujeme za množstvo podnetov a pripomienok, budeme sa nimi určite zaoberať.“

-r-


NeWs

predaj elektriny pre domácnosti Po dvoch rokoch pôsobenia na trhu sa spoločnosť SE Predaj rozhodla rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na segment domácností. Prvými zákazníkmi sa môžu stať práve zamestnanci Slovenských elektrární.

>>>

T

úto možnosť im SE Predaj poskytne od 1. októbra tohto roka. „Zákazníci by však mali myslieť na to, že na vybavenie všetkých záležitostí spojených so zmenou dodávateľa sú potrebné 2 – 3 mesiace. Ak chcú zmeniť dodávateľa k 1. novembru 2011, rozhodnúť by sa mali do začiatku júla,“ informuje riaditeľ spoločnosti Stanislav Reguli. Zamestnanci dostali pred niekoľkými dňami elektronickou poštou informačnú správu o možnosti prejsť k novému dodávateľovi elektriny – k SE Predaj. Všetky podrobné informácie vrátane cien, taríf a podrobného postupu ako zmeniť dodávateľa, uvádza spoločnosť na svojej internetovej stránke a k dispozícii je aj telefónne číslo, na ktoré môžu volať v prípade nejasností. „Zamestnanec prejaví záujem o využitie našej ponuky vyplnením jednoduchého dotazníka. Prostredníctvom dotazníka zozbierame pre nás dôležité informácie o odberateľovi. Následne budeme záujemcu kontaktovať,“ objasňuje Reguli. Všetky administratívne náležitosti súvisiace so zmenou dodávateľa vybaví za zákazníka SE Predaj po podpísaní zmluvy. „ Jedinou požiadavkou je zriadenie inkasa alebo trvalého príkazu na úhrady za platby elektriny zákazníkom,“ dodáva.

1. októbra 2011 Lákadlom je výhodnejšia cena za elektrinu v porovnaní s tradičnými dodávateľmi a istota, ktorú poskytuje silné meno a značka podniku „Sme stabilný a spoľahlivý dodávateľ elektriny, s garanciou najväčšej spoločnosti s výrobnými zdrojmi na Slovensku – Slovenských elektrární,“ hovorí Stanislav Reguli. „Dodávka elektriny pre domácnosti však zostane len doplnkovým segmentom predaja. Naďalej sa budeme zameriavať predovšetkým na podnikateľský sektor s vyššou spotrebou.“ -r-

Zmeniť dodávateľa možno viackrát za rok

« Lákadlom je

výhodnejšia cena za elektrinu v porovnaní s tradičnými dodávateľmi a istota, ktorú poskytuje silné meno a značka podniku. »

Odberatelia majú možnosť vybrať si dodávateľa elektriny. Fyzické osoby môžu zmeniť dodávateľa každý kvartál v roku, teda spolu 4 krát za rok. Výpoveď zo zmluvy o dodávke aktuálnemu dodávateľovi odporúčame poslať počas výpovednej lehoty, spravidla možno zmluvu vypovedať 60 dní pred koncom kalendárneho roku. Výpoveď musí byť datovaná ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu, odkedy bude dodávku elektriny na základe podpísanej novej zmluvy zabezpečovať váš nový dodávateľ. Podľa pravidiel fungovania trhu s elektrinou musí byť požiadavka na zmenu dodávateľa doručená prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti (pre právnické osoby) najneskôr 40 dní pred začatím dodávky elektriny. Tieto administratívne náležitosti za vás vybaví váš nový dodávateľ na základe vášho splnomocnenia.

21 | slovenskáenergetika


Energia pre život

Postavme Naše mesto na nohy! Podstatu dobrovoľníctva najkrajšie vystihol bývalý generálny tajomník Organizácie spojených národov Kofi Annan, keď povedal: „Ak z našich nádejí na vytvorenie lepšieho a bezpečnejšieho sveta má raz byť niečo viac, ako len zbožné prianie, budeme prácu dobrovoľníkov potrebovať viac, než kedykoľvek predtým.“

R

ovnakú výzvu ponúkne 17. júna celofiremná dobrovoľnícka akcia Naše mesto! Adresujeme ju všetkým zamestnancom Slovenských elektrární. V Bratislave, v lokalitách oboch našich jadrových elektrární, v Trenčíne, na hornej Nitre i vo Vojanoch – vo všetkých sme pripravili konkrétne aktivity, na ktoré sa môžete prihlásiť. Ukážte, že nie ste ľahostajní k dianiu okolo vás, že sa zaujímate, v akom prostredí žijete a že ste ochotní urobiť čosi len tak, bez nároku na odmenu. Maľovanie stien v centre pre týrané ženy, či osádzanie náučných tabúľ v prírodnej rezervácii sú práce, ktorým by ste za bežných okolností nemali dôvod venovať sa. Skúste to a uvidíte, že ste svoj čas nestrávili márne. Spoznáte svojich kolegov mimo pracovného prostredia, upevníte tímovú súdržnosť a zabavíte sa. Ale hlavne – dokážete sebe aj druhým, že pomáhať viete. Akcia sa koná vo všetkých lokalitách 17. júna, s výnimkou Bohuníc, kde bude 24. júna. Prihláste sa na útvaroch komunikácie.

Zoznam aktivít Naše mesto pre ročník 2011 > Vodné elektrárne Trenčín Slovenské krízové centrum Beckov – maľovanie stien, sadrovanie obitých rohov, lepenie kobercov, dezinfekcia izieb, pomoc pri inventarizácii majetku. Krízové centrum sa zameriava na týrané a zneužívané ženy a deti, predovšetkým však na obete obchodovania s ľuďmi. Klientmi sú aj mentálne ťažko postihnuté ženy. Centrum im pomáha zaradiť sa späť do života, s vybavovaním potrebných dokladov, s hľadaním si práce a navštevovaním rekvalifikačných kurzov. So Slovenským krízovým centrom Beckov spolupracujeme už 2 roky. V roku 2010 nás nominovali na cenu Slovenskej humanitnej rady – Dar roka, ktorú sme aj získali.

> Elektrárne Nováky Prírodná rezervácia Veľký vrch – osádzanie náučných tabúľ pri turistických chodníkoch, využívaných lesných cestách a v chránených areáloch horného Ponitria. Prírodná rezervácia Veľký vrch (najvyšší vrchol má 456,2 m. n. m) sa nachádza pri obci Oslany, asi 15 km od elektrárne. Veľký vrch je najjužnejší výbežok Strážovských vrchov. Predmetom ochrany v rezervácii sú vzácne teplomilné a suchomilné spoločenstvá rastlín a živočíchov a geomorfologicky zaujímavé skalné bralá. Z vrcholu kopca sú pekné výhľady na Vtáčnik, Tríbeč a Považský Inovec. Akcia je organizovaná v spolupráci so Štátnou ochranou prírody so sídlom v Nitre. Odborné texty na tabule zostavila Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Ponitrie. 22 | slovenskáenergetika


ENErgIa PrE čísla žIvOt téma

>>> > Atómové elektrárne Mochovce Arborétum Mlyňany – maľovanie plota v arboréte pri hlavnej ceste, v obci Vieska nad Žitavou. Arborétum Mlyňany nájdete v okrese Zlaté Moravce. Nachádza sa tu viac ako 2 300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Arborétum sa rozprestiera na ploche 67 ha v dvoch katastrálnych územiach – Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu chráneného areálu arboréta tvorí romantický kaštieľ z r. 1894. Arborétum Mlyňany je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied. Najkrajšie je v mesiacoch máj a jún, kedy kvitnú rododendrony, orgovány, či ruže.

> Atómové elektrárne Bohunice Detský domov Opora, Pečeňady – práce na oprave detského ihriska. Oprava a nátery oplotenia a detského kolotoča, kosenie trávnika. Detský domov Opora sa nachádza v obci Pečeňady, okres Piešťany. Kapacitne slúži zariadenie pre 40 detí do veku 25 rokov. S domovom spolupracujeme päť rokov v rámci programu Energia pre život.

> Elektrárne Vojany Chránená krajinná oblasť Ortov – čistenie okolia mŕtveho ramena Ortov. Prírodná rezervácia Ortov s rozlohou 18,84 ha sa nachádza v katastrálnom území obce Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Sústreďuje sa v okolí mŕtveho ramena Ortov, ktoré je pravdepodobne zvyškom starého koryta Uhu. Zachovala sa v ňom pôvodná vodná a močiarna vegetácia. Rezervácia je jedno z najbohatších nálezísk lekna bieleho na Východoslovenskej nížine.

> Riaditeľstvo Slovenských elektrární Útulok sv. Lujzy de Marillac – čistenie pivnice, úprava priestorov šatníka, prípadne výroba nových políc, maľovanie ubytovacích priestorov. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul – triedenie darovaného šatstva v sklade, príprava guláša, pomoc pri registrácii, výdaji stravy a obslužných činnostiach v nocľahárni. Útulok sv. Lujzy de Marillac v Bratislave poskytuje prístrešie a celodennú opateru ľuďom bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom. Zameriava sa najmä na bezdomovcov prepustených z hospitalizácie, ktorí nemajú kam ísť a potrebujú sa doliečiť. Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul je jediná bratislavská nízkoprahová nocľaháreň. Od októbra do marca poskytla až 26 000 núdzových nocľahov. Útočisko v nej nachádzajú bezdomovci, ktorých neprijímajú iné nocľahárne, napríklad preto, že sú pod vplyvom alkoholu.

pomoc, ktorá má zmysel Dlhodobá spolupráca s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko je jednou z nosných aktivít programu „Energia pre život“. Ide o podporu nízkoprahovej Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave, v ktorej pokrývame náklady na energie už od roku 2006, kedy v uliciach Bratislavy následkom tuhej zimy zomrelo rekordne veľa ľudí bez domova. Túto podporu spájame aj s inými druhmi aktivít, ako spomínané zamestnanecké dobrovoľníctvo (v rámci projektu Naša Bratislava), či zbierky šatstva a iných potrebných vecí. Práve podpora a riešenie situácie ľudí bez domova je jednou z priorít filantropických aktivít našej spoločnosti. Osudy návštevníkov nocľahárne sú v mnohých prípadoch tragické a šancu, ktorú dostala väčšina z nás, oni nedostali. Prečítajte si nasledujúci príbeh.

Príbeh Milana Milan vyrastal s rodičmi, bratom a troma sestrami v Bratislave, v mestskej časti Podunajské Biskupice. V dvanástich začal brať drogy a neprestal až do svojich 32 rokov. Na liečení bol celkovo päťkrát. Otec šikanoval celú rodinu. Milan aj s bratom bránili mamu a preto ich z bytu vyhodil. Neskôr sa mama aj s deťmi od otca odsťahovali, ale ona sa k nemu po roku vrátila a pre deti nebolo v byte už viac miesto. Milan sa ocitol na ulici, kde sa mu v roku 2008 stala nehoda. Pri nej prišiel o nohu a počas mesiacov liečenia, striedavo v nemocnici a rôznych združeniach, sa pokúsil o samovraždu. V júni minulého roku sa dostal do Útulku sv. Lujzy de Marillac, kde je dodnes. „V deň, kedy prišiel do nášho zariadenia, prestal brať všetky drogy a iné omamné látky a odvtedy abstinuje. Zapojil sa do divadelného krúžku a zúčastňuje sa drobných umeleckých aktivít pod vedením našich dobrovoľníkov,“ hovorí Juraj Barát, riaditeľ Depaul Slovensko. Najväčšími Milanovými problémami sú jeho súčasný zdravotný stav (podmienený liečbou hepatitídy typu C a ňou vyvolanou cukrovkou) a tiež skutočnosť, že k priznaniu invalidného dôchodku mu chýba odpracovať 107 dní. „Keďže jeho zdravotný stav mu v súčasnosti nedovoľuje pracovať, jedinou možnosťou, ako podmienku odpracovaného obdobia splniť, je doplatiť poistné na sociálne poistenie. Na to však Milan nemá peniaze, a preto sa snažíme nájsť darcov, ktorí by mu pomohli poistné doplatiť.“ -r23 | slovenskáenergetika


téma čísla

>>>

Slovenské elektrárne pozývajú na

DEŇ ŠPOrtU BEZ BarIér 22. júna v Bratislave v Sade Janka Kráľa Ľudia so zdravotným znevýhodnením chcú mať tie isté šance a príležitosti ako my ostatní. Hľadať most medzi zdravými a telesne postihnutými športovcami budeme spoločne 22. júna v Bratislave. Kto má odvahu, príde si do Sadu Janka Kráľa vyskúšať, aké je to napríklad hrať basketbal na vozíčku.

D

eň športu bez bariér pripravujeme spoločne s nadáciou Enel Cuore Onlus so sídlom v Ríme, ktorá organizuje podobnú akciu v Taliansku už niekoľko rokov. „Prejavili záujem rozšíriť podujatie aj do ostatných členských štátov Enelu a Slovensko by malo byť prvou krajinou po Taliansku, kde sa uskutoční,“ informuje Barbara Henterová z útvaru komunikácie. „S ponukou na spoluprácu sme oslovili Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a mestskú časť Petržalka, ktorá nám vyšla v ústrety a na 22. júna nám poskytne Sad Janka Kráľa. Záštitu nad podujatím prevzal primátor Bratislavy Milan Ftáčnik.“ Doobedňajšie hodiny budú venované športovým aktivitám – zúčastnené deti zo základných škôl Bratislavy a jej okolia dostanú príležitosť vyskúšať si väčšinu paraolympijských športových disciplín. „Na vlastnej koži zažijú, aké to je zahrať si, povedzme, basketbal na vozíčku a poznať, koľko námahy stojí vykonávať ten-ktorý šport s telesným postihnutím. Svoje výsledky s časmi paraolympionikov si budú môcť aj porovnať.“

Veronik a Vado vičová - para P

víťazka z PH

eking 2008

olymp ijská v šport ovej st reľbe.

Deti sa zoznámia so svojimi rovesníkmi zo špeciálnych základných škôl a známymi olympionikmi a paraolympionikmi. Tvárami kampane sú totiž tri dvojice úspešných športovcov Slovenska - jeden zdravý predstaviteľ daného športu a jeden predstaviteľ s telesným postihnutím. Prvou dvojicou sú volejbalisti Richard Nemec a Josef Mihalco, pretože tento šport podporujeme aj ako partner Slovenskej volejbalovej federácie. Druhým zvoleným športom je hokej a dvojica v zložení brankár Ján Lašák a 14-ročný chlapec Martin Joppa, ktorý sa venuje ice-sledge hokeju na sánkach (pred autonehodou, ktorá ho pripravila o nohy, sa venoval hokeju). Poslednou dvojicou sú strelkyne Danka Barteková a Veronika Vadovičová, držiteľky rôznych medailí a ocenení.

Ján Laš ák

- úspeš ný repre Majste zentan r sveta t SR v ľa z Götte dovom nádejn borgu, hokeji; ý brank M artin Jo ár výbe ppa - m ru Slove ladý nska v h okeji na sánkac h telesne postihn utých.

Program v Sade Janka Kráľa bude pokračovať kultúrnou časťou s koncertom hviezd slovenskej populárnej hudby – skupiny Desmod a Zuzany Smatanovej. Počas celého dňa budú prebiehať rôzne sprievodné akcie a na deti čaká aj tombola. „Našou prirodzenou ambíciou je osloviť čo najširšiu verejnosť, predovšetkým ale mladú generáciu myšlienkami paraolympionizmu a prekonávania bariér v myslení ľudí prostredníctvom športu. Cieľovou skupinou sú deti a mladí ľudia, ktorí sa dokážu svojou prirodzenosťou, spontánnosťou a čistotou myslenia najrýchlejšie stotožniť so zámerom nášho podujatia. Chceme, aby deti a mladí ľudia odchádzali z podujatia plní zážitkov, pocitu výnimočne stráveného dňa a s presvedčením, že šport je tým správnym prostriedkom na odstraňovanie bariér v medziľudských vzťahoch,“ dodáva Barbara Henterová. Henterová. -rVšetky ďalšie dôležité informácie, vrátane prihláškového formulára, stránke podujatia www.energiapresport.sztps.sk

tant SR ý reprezen

oročn ty emec - dlh ý víťaz anke Richard N ľkonásobn 24 | slovenskáenergetika

le a nieko vo volejba

ta roka“. „Volejbalis

á artekov Danka B a rk te js nájdeteáso nabnweb á Ma

– trojn e; ej streľb športov sveta v a. rk rekordé svetová


ZooM

Na ceste okolo Slovenska

Taliansky kultúrny jún 2. – 29. júna

Najprestížnejšie cestné preteky na Slovensku sa konajú tento rok v novom, skoršom termíne. Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska sa začínajú 4. júna v Novákoch. Cyklisti pôjdu popri viacerých našich elektrárňach

Európska liga 2011 vo volejbale mužov 4. – 5. júna, 25. – 26. júna, 9. - 10. júla

a po výsledky sa „zastavia“ na Dni otvorenej elektrárne v Gabčíkove. „Preteky boli posledné desaťročia spojené s oslavami Slovenského národného povstania. Pôvodný termín v roku 1954, keď sa začali, bol ale júnový. V tomto ročníku sme sa symbolicky vrátili do minulosti a preteky sme posunuli z augusta na začiatok júna,“ vysvetľuje Juraj Takáč, generálny riaditeľ Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. „Druhým z dôvodov je to, že chceme vo väčšej miere zapojiť deti a žiakov zo základných a stredných škôl. Popri hlavných pretekoch budú môcť súťažiť vo vlastných disciplínach a oceňovaní budú spolu s profesionálnymi cyklistami.“ Na jazdcov od 4. do 11. júna čaká celkovo 1157,3 km. Organizátori pre nich pripravili osem etáp, posledná etapa bude časovka jednotlivcov. 4. 6. 2011

1. etapa

Nováky – Zemianske Kostoľany (ENO)

150,1 km

5. 6. 2011

2. etapa

Handlová - Handlová

180,0 km

6. 6. 2011

3. etapa

Rajec – Lipt. Mikuláš

138,4 km

7. 6. 2011

4. etapa

Lipt. Mikuláš (Tatralandia) – Lipt. Mikuláš (Tatralandia)

160,8 km

8. 6. 2011

5. etapa

Čierny Váh (vodné dielo) – Veľký Krtíš

184,5 km

9. 6. 2011

6. etapa

Šahy - Trnava

170,1 km

10. 6. 2011

7. etapa

Trnava - EBO - Trnava

141,5 km

11. 6. 2011

8. etapa

Čunovo (vodné dielo) – Gabčíkovo (vodné dielo)

31,9 km

Pri Elektrárňach Nováky sa cyklisti stretnú 4. júna po zvládnutí 1. etapy, v 4. etape prechádzajú cyklisti po priehradnom múre Liptovskej Mary, 5. etapa štartuje na hornej nádrži prečerpávacej elektrárne Čierny Váh, cez Atómové elektrárne Bohunice sa pôjde 10. júna v rámci 7. etapy a preteky skončia pri priehrade v Gabčíkove 11. júna. Pretekov Okolo Slovenska by sa malo zúčastniť 19 národných tímov z rôznych krajín sveta. -r-

Cyklisti, športovci a otvorená elektráreň V Gabčíkove sa cyklistické preteky Okolo Slovenska spoja s Otvorenou elektrárňou, ktorú sme pripravili pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Návštevníci budú môcť sledovať 11. júna vyhlasovanie výsledkov a oceňovanie víťazov. Na Open Plante sa stretnú okrem špičkových cyklistov aj súťažiaci (zamestnanci Slovenských elektrární) z Letných športových hier. Tí si rovnako prídu po vyhlásenie výsledkov zo športových aktivít, ktoré sme pre nich pripravili na 10. a 11. júna v Gabčíkove. O týždeň skôr otvorí brány elektráreň v Novákoch – 4. júna, júnový program akcií dopĺňajú Open Planty v Bohuniciach (18. júna) a vo Vojanoch (25. júna). -r-

Festival je oslavou 150. výročia zjednotenia Talianska a bude prebiehať v Bratislave, Poprade, Trenčianskych Tepliciach a vo Zvolene na 19-tich podujatiach – výstavách, koncertoch, filmových a divadelných predstaveniach.

V základnej skupine sú súpermi Slovákov Bielorusi, Turci a Rumuni. 4. - 5. júna Slovensko – Bielorusko (športová hala na Klokočine v Nitre) 25. – 26. júna Slovensko – Rumunsko (športová hala v Leviciach) 8. – 10. júla Slovensko – Turecko Steel Arena Košice Začiatok zápasov je o 19.00 h. Slovenskí reprezentanti majú automaticky zabezpečenú účasť na záverečnom turnaji Final Four.

Final Four 16. – 17. júla Finále európskej ligy mužov vo volejbale, kde sa stretnú štyri najlepšie tímy. Steel Arena Košice.

MiniMax & MidiMax Volley 7. jún, 14. jún Finálový turnaj v minivolejbale odohrajú žiaci základných škôl (MiniMax) 7. júna na štadióne v Košiciach. Žiaci stredných škôl (MidiMax) odohrajú finále 14. júna.

Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného životného štýlu 1. júla - 15. januára 2012 Pripravovaná výstava Slovenskej národnej galérie predstaví prienik modernej civilizácie do života slovenskej spoločnosti v poprevratovom období rokov 1918 – 1948. Výstava Nové Slovensko bude predovšetkým prezentovať moderné umenie a moderný život – prostredníctvom klasických výtvarných druhov, fotografií a grafického dizajnu.

Východná 1. - 3. júl Folklórny festival si vo svojom 57. ročníku zaspomína na dve významné osobnosti slovenskej folkloristiky, ktoré tento rok navždy odišli. Poctou Klimentovi Ondrejkovi a Jozefovi Majerčíkovi bude program s jednoduchým názvom Ďakujeme. V programe tento rok pribudnú školy tanca, spevu a hry na hudobné nástroje pre dospelých a aj školy remesiel. Premietať sa budú archívne záznamy pôvodných foriem ľudového tanca a hudby. 25 | slovenskáenergetika


ENERGIA PRE ŽIVOT

Kôň dáva dieťaťu pocit, že chodí Lord, Babu a Ginger sú traja terapeuti, ktorí pomáhajú „na skok“ od Trenčína deťom a dospelým s pohybovým hendikepom. V centre hipoterapie Lesana ich vozia na svojich chrbtoch - tento pohyb vysiela mozgu človeka podobné signály, ako by naozaj kráčal. Centrum podporujeme v rámci programu Energia pre život.

V

jedno májové piatkové popoludnie, kedy sa všetci tešia na víkend a pripravujú na večernú zábavu, som sa vybrala na návštevu Jazdeckorehabilitačného centra Lesana do Opatoviec pri Trenčíne. A verte mi, nič lepšie som urobiť nemohla. Privítalo ma domáce prostredie, zvieratá a plný dvor detí, ktoré sa motali okolo mňa a manželov Dany a Ladislava Struhárovcov. Túto neziskovú organizáciu založili spolu pred piatimi rokmi. „Pomáhajú pri starostlivosti o koníkov – terapeutov a rovnako aj pomáhajú a komunikujú s postihnutými deťmi, ktoré prichádzajú na hipoterapiu. Mnohé z nich sú už dokonca malými hipolektormi,“ hovorí Dana.

Ťažká práca zvieracieho liečiteľa Zvieracími terapeutmi sú Ťapka (vlastným menom Lord), Babu a Ginger. Koňom – terapeutom nemôže byť hocijaký kôň, musí prejsť špeciálnou prípravou. Na hipoterapiu sa nehľadá kôň ako plemeno, ale kôň ako jedinec, ktorý je spoločenský a má rád ľudí. Taký, ktorý je psychicky vyrovnaný, trpezlivý pri nekonečnom nasadaní a zosadaní, ochotný niesť dvoch jazdcov a ľahko sa dá ovládať. Pri hipoterapii sa totiž namáha nielen fyzicky, ale aj psychicky. Musí vedieť nereagovať na nezvyčajné reakcie postihnutého dieťaťa, či dospelého. Aj pre koňa je to ťažká práca, nerozumie, prečoho štípu, ťahajú, prečo chodí dookola. Väčšinou pracujú s deťmi 5 až 6 rokov, potom už koníky dávajú najavo, že majú toho dosť.

Klame chrbticu, panvu i mozog Ako vlastne hipoterapia pomáha? Krok zvieraťa predovšetkým simuluje krok, resp. chôdzu zdravého človeka. Deti aj dospelí absolvujú terapiu bez sedla, iba s prikrývkou chrbta na ktorej sedia, aby prenos biomechaniky koňa a kontakt kôň – človek bol čo najužší. Kôň pohybuje s dieťaťom tak, ako keby dieťa normálne kráčalo a vlastne klame chrbticu, panvu, plecia a mozog, ktoré si myslia, že dieťa normálne chodí. Tým sa „bombarduje“ pohybové centrum, ktoré je oslabené a nahrádzajú sa patologické pohyby týmito dobrými pohybmi. Krokom koňa vzniká až 110 pohybových impulzov za minútu. Okrem toho sa deti na konskom chrbte dávajú do rôznych polôh, čo im umožňuje vnímať samých seba, čo je pre ne dôležité. Deti majú pocit, že koníka ovládajú, že robí to, čo potrebujú a chcú – čiže zvyšuje sa aj ich sebavedomie a rovnako tak si trénujú aj komunikáciu, ovládanie svojho správania, agresie.

Najlepšia chodiaca reklama

> Hipoterapia alebo hippoterapia je liečba pomocou koní.

Prvé zmienky o tejto metóde siahajú až k Hypokratovi, ktorý odporúčal jazdu na koni ako liek na uvoľnenie stuhnutého svalstva. Naplno sa rozvinula v 60-tych rokoch minulého storočia.

26 | slovenskáenergetika

Pri prvých návštevách sa deti väčšinou boja. Na prekonanie strachu im však stačí pár hodín terapie. Aj rodičia, ktorí majú prirodzený rešpekt pred zvieraťom, po prvých pokrokoch v liečbe zisťujú, že kone - terapeuti sú naozaj dôkladne vyberané a vedia sa správať. Denne majú v centre 6 až 8 terapií. Deti prichádzajú 2 až 3 krát týždenne. Práce majú naozaj veľa, ale ako manželia Struhárovci hovoria: „Úspechy detí, tie menšie ale aj tie veľké, sú pre nich najlepšia chodiaca reklama.“  Veronika Čičová


vOĽNÝ čas

English Summary page 3 Maintopic > New Procurement and Services Director He replaced at the position Mr. Maurizio Rossetto who continues in his career in the Enel group. He would like to continue with his started work and built a complete supply chain. The objective of function should not be completed by signing a contract with a supplier, but to continue in forming a long term and developing cooperation. He considers results to be important, not a flawless process. „Let‘s not get lost in the process management, but let’s try to get quality and best possible inputs. The process should be flexible,” he said.

improving the share of Slovenské elektrárne in generating clean energy up to 85%. Significant part of the project was completed in 2010.

business activities to the households segment. The first customers can be particularly employees of Slovenské elektrárne. This chance will be provided to them starting from 1 October of this year. „The electricity supplies for households will only be supplementary segment of sales at SE Predaj Company. We will still focus mainly at businesses with higher consumption,” says director of the Company Mr. Stanilav Reguli.

page 16 In-house > Values and Behaviour Model Occupational injuries, accidents, trips of equipment, emergencies, and idle times represent a loss from each megawatt hour which we could have supplied to the network, or other costs related to settlement or compensation for damages. All of it can be caused by short lack of attention while doing a routine job, ignoring safety indicators, and rules. Such behaviour would not be a characteristic of a professional. People working at the nuclear power plants are the first ones to learn about the Values and Behaviour Model.

page 8 Projects > Photovoltaic Projects Pure energy from the Sun with minimum operational expenses for internal consumption. Photovoltaic power plant at Mochovce is an example of connecting a good idea with practice. They contributed together with photovoltaic power plant at Vojany to

page 25Zoom

> Okolo Slovenska (Around Slovakia) will start soon The most prestigious competition in Slovakia will this year take place earlier. The international cycling competition Around Slovakia will start on 4 June at Nováky. Bikers will pass several of our power plants and they will pop-in to the Open Plant Day at Gabčíkovo to get the results. The bikers will make from 4th to 11th June in total 1157, 3 km.

page 21News > Sale of Electricity to Households The Company SE Predaj has after two years of presence in the market expanded their

Krížovka Pomôcky: Ebed, Aman, Arp

nie zvysoka

nezasyčal

mäkká stupnica

leptavý kamienok

Klub šport. redaktorov

999 v Ríme

grécka bohyňa nadutý človek pomsty (hovor., expr.)

brechanie

vojenská jednotka

Moravan

kórejská automob.

otec Galov

uniknutie

otec (z maď.)

farebný drahokam

štádium vývoja

2

okresný výbor

hadie mláďa

arabský štát slabo

natieranie lakom

patriaca tatovi pramatka

chumáč rastlín

súlad (kniž.)

náš olym. víťaz

švédska rieka

všetko v poriadku

Slovenská pošta

3

Aljaška, po angl.

zaberali

ložisko drahok.

hrnulo

predstavený kláštora

ruské mesto

pohorie v Barme

slávny bájkar

sladkovodná ryba

franc. sochár

1

nevlastním

označ. lietadiel Salvádora

vlastní

druh trhaviny

otázka na smer

zaznievali

cirkusový umelec

zničí ohňom

ovocná záhrada

vydaté ženy

Riešenia zasielajte do 24. 6. 2011. Vyhodnotenie krížovky: Krížovka 04/2011 - Správna odpoveď: „Keď niekoho klameš, vtedy klameš aj sám seba.“ Výhercom sa stáva: Augustín Okkel, Partizánske. Blahoželáme! V minulom čísle sme omylom uverejnili chybnú krížovku. Čitateľom sa ospravedlňujeme. 27 | slovenskáenergetika


Organizátor podujatia

S finančnou podporou

DEŇ ŠPORTU BEZ BARIÉR

22. JÚNA 2011 BRATISLAVA SAD JANKA KRÁĽA

Martin Joppa

Ján Lašák

Deň plný športu, ukážok paralympijských disciplín, bohatý sprievodný program a vystúpenie skupín Desmod, AYA a Zuzany Smatanovej. Príďte sa presvedčiť, že šport nepozná bariéry! Vstup voľný.

Inštitucionálni partneri

www.energiapresport.sztps.sk

se_05_2011  

Téma čísla Dodávka elektriny pre domácnosti ČASOPIS PRE ZAMESTNANCOV SLOVENSKÝCH ELEKTRÁRNÍ Postavme Naše mesto na nohy! Čistá energia zo sl...