Uniwersalny Dizajn

Page 1

proœciej znaczy wiêcej

stowarzyszenie architektów polskich oddzia³ we wroc³awiu pomys³ i teksty: anna rumiñska
Publikacja zosta³a sfinansowana przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych