Page 1

proœciej znaczy wiêcej

stowarzyszenie architektów polskich oddzia³ we wroc³awiu pomys³ i teksty: anna rumiñska


Publikacja zosta³a sfinansowana przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych

Profile for Anna Ruminska

Uniwersalny Dizajn  

książka poświęcona uniwersalnemu projektowaniu przestrzeni publicznej z analizą niektórych miejsc we Wrocławiu

Uniwersalny Dizajn  

książka poświęcona uniwersalnemu projektowaniu przestrzeni publicznej z analizą niektórych miejsc we Wrocławiu

Advertisement