Page 1

ÂÌÚfi˜ TPITH 08.07.2008

SPORT

∆∂ÀÃ√™ 25√ EB¢OMA¢IAIA A£§HTIKH EK¢O™H ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

™À¡∂¡∆∂À•∏

∫ø¶∏§∞™π∞

™º∞ª: Œˆ˜ ‰҅ Êı¿ÓÂÈ!

ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ Î·È ºˆÎ›ˆÓ §·Ì·Ó¿Ú

ŒÓ· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ Ô ¡√ª

∞∫∞¢∏ªπ∞

ƒ∞§π ∞π°∞π√À

¢π∞°√ƒ∞™

∂¶™§ «√‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘»

¶ÚÒÙÔ˜ ˆ˜… Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜! ∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ô ª¿Ù·˜

∂ÓÒ ¶. ∫·Ì¤ÓÔ˜, ¶. µÔÁÈ·Ù˙‹˜ Î·È ¡. °È·Î·Ï‹˜, ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ∞π√, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú· Ù˘ NEL ∞fiÛÙÔÏÔ µÂÓÙÔ‡ÚË

™·Ṳ̂ÓÔ Î·Ú¿‚È...


¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ÂÌÚfi˜ SPORT O

TEYXO™ 25

Τρίτη 8 Ιουλίου 200 8 Eιδική έκδοση της εφηµερίδας «Εµπρός» KΩ∆IKOΣ: 8199 Eκδότης - ∆ιευθυντής: Mανόλης Mανώλας Yπεύθυνοι σύνταξης: Μαρίνος Ορφανός Μανώλης Λαγουτάρης ∆ιόρθωση κειµένων: Μαριάνθη Παρασκευά

4 5 6 8

Φωτογραφίες: Φωτογραφικό αρχείο «EMΠPOΣ» Art Director: Xρήστος Παρασκευαΐδης Yπεύθυνη Eµπορικού Tµήµατος: Aναστασία Mπαµπούλα

9

∞π√§π∫√™

∏ Ì¿Ï· ÛÙÔÓ µÂÓÙÔ‡ÚË ∞∂§∫

∏¯ËÚfi «¯Ù‡ËÌ·» οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

Œˆ˜ ‰҅ Êı¿ÓÂÈ! ƒ∂¶√ƒ∆∞∑

∞η‰ËÌ›· Ù˘ ∂¶™§ «√‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘». £ÂÙÈÎfi˜ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ª¶∞™∫∂∆

∆Ú›· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞ÈÔÏÈÎfi

Yπεύθυνοι ∆ιαφήµισης: Μαρία Κορδερά, Kαλλιόπη Ψαριανού Παραγωγή - Eκτύπωση - Bιβλιοδεσία: EΠIKOINΩNIA ΛEΣBOY A.E. Eφηµερίδα «Εµπρός» Kαρά Tεπέ, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22510 41619 Fax 22510 27300 e-mail: info@emprosnet.gr URL: http://www.emprosnet.gr

ÂÌÚfi˜

ELECTRIC ART

H§EKTPIKE™ E°KATA™TA™EI™

SPORT Kυκλοφορεί µαζί µε το “E” κάθε Τρίτη ∆ιανέµεται δωρεάν

°IøP°O™ A§H°IANNH™ ZøO¢OXOY ¶H°H™ 157 81100 MYTI§HNH

2 ÂÌÚfi˜

SPORT

TH§. 22510 - 29229 KIN. 6945950211


ÂÌÚfi˜

08.07.2008

10 12

™À¡∂¡∆∂À•∏

ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ Î·È ºˆÎ›ˆÓ §·Ì·Ó¿Ú «¶·ÙÚ›‰· ÛÔ˘ Â›Ó·È Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ù¿˜» ƒ∞§π ∞π°∞π√À

¶ÚÒÙÔ˜ ˆ˜… Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜! ∂ƒ°∞™π∞∫√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞

¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Í‡ÏÔ˘!

13

T√¶π∫∞ ¡∂∞ ¢π∞°√ƒ∞™: ∞Ó·Ó¤ˆÛÂ

Ô ª¿Ù·˜ B’ TOPIKO: √ ™·ÌÈÒÙ˘ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· π›Ԣ ∫ø¶∏§∞™π∞

ŒÓ· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ Ô ¡√ª

14

™ÊËÓ¿ÎÈ·

SPORT ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ¡∞π(L) Lines! τον Αιολικό τρέχουν να προλάβουν τις προθεσµίες, για να δηλώσουν συµµετοχή στο νέο πρωτάθληµα και περιµένουν τον Απόστολο Βεντούρη, που έχει βέβαια πολλά στο κεφάλι του τελευταία, να τους δώσει το φιλί της ζωής αναλαµβάνοντας την οµάδα. Το συλλαλητήριο των φίλων του ΑΙΟ, είχε κόσµο, αλλά δεν είχε ούτε πολιτικούς, ούτε παλαιµάχους… Είχε όµως παλµό και… ειδήσεις, µια και ο Χρήστος Λάγος µας παρέπεµψε στο διευθυντή ειδήσεων του Star, Σταµάτη Μαλέλλη! Όµως η ουσία είναι ότι ακόµα παραµένουµε καράβι ακυβέρνητο… ∆ύο παιδιά µε καταγωγή από τις Φιλιππίνες, διακρίνονται µε τα χρώµατα του Άτλαντα Μυτιλήνης στο στίβο και µιλούν για τη ζωή τους και τα όνειρά τους στο Μανόλη Λαγουτάρη. Μία ενδιαφέρουσα… «πολυπολιτισµική» συνέντευξη. Η ΑΕΛΚ έχει σαρώσει την αγορά. ∆εν ξέρουµε αν υπήρξε άλλη οµάδα στο Περιφερειακό από το νησί µας που να έκανε τόσο καλές µεταγραφές και κυρίως να είχε τόσο υγιείς βάσεις για κάτι καλό. Πιστεύουµε πολύ σε αυτήν την ΑΕΛΚ ότι µπορεί να κάνει την έκπληξη στο Περιφερειακό… Τελευταίο χτύπηµα η απόκτηση τερµατοφύλακα, που έπαιζε στο παρελθόν σε ΑΕΚ και Άρη! Ο Παράσχος Λάσκαρης γράφει τις εντυπώσεις του από τη χρονιά που έφυγε, στην ακαδηµία «Οδυσσέας Ελύτης». Το µέλλον του λεσβιακού ποδοσφαίρου είναι σε καλά χέρια σίγουρα! Όπως και αυτό της λεσβιακής κωπηλασίας, µε τον Παράκοιλα να κερδίζει τη µία διάκριση µετά την άλλη. Τώρα θα πάει στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Κωπηλασίας µε τα χρώµατα της Εθνικής µας. Ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος έφτιαξε την πίστα, διοργάνωσε τον αγώνα, κέρδισε και το Περιφερειακό Πρωτάθληµα Αιγαίου. Ο µηχανοκίνητος αθλητισµός υπάρχει χάρη σε τέτοιους ροµαντικούς τύπους, που κάνουν µαγκιές επάνω σε δύο τροχούς µόνο στις πίστες και πάντα µε κράνη. Όχι σαν κάτι άλλους ψευτόµαγκες, που µας κάνουν να µετρούµε τροχαία κάθε καλοκαίρι στους δρόµους της πόλης. Ο ∆ιαγόρας σώζει την παρτίδα απ’ ότι φαίνεται, αφού µετά την απώλεια του Κουνιαρέλλη, τουλάχιστον κατάφερε µετά την απόκτηση του Ξυλά, να ανακοινώσει και την ανανέωση του Μάτα. Ο Τόµυ θέλει να ξανανέβει στο Περιφερειακό και κάνει τα πάντα για να το καταφέρει.


∞π√§π∫√™ ¶. ∫·Ì̤ÓÔ˜, ¶. µÔÁÈ·Ù˙‹˜ Î·È ¡. °È·Î·Ï‹˜, ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ∞π√, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú· Ù˘ NEL

∏ Ì¿Ï· ÛÙÔ µÂÓÙÔ‡ÚË ‹ ÛÙËÓ… ÎÂÚΛ‰·!

Οι τοπικές αρχές παίζουν το τελευταίο χαρτί του ΑΙΟ στις διαπραγµατεύσεις µε τον Βεντούρη. Από αυτές εξαρτάται το αν θα κατέβει και του χρόνου ο Αιολικός στα γήπεδα

N

α εξαντλήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν να πετύχουν συµφωνία µε τον Απόστολο Βεντούρη και τη NEL Lines, θέλουν πλέον οι άνθρωποι του Αιολικού, που χθες το πρωί έπειτα από τις διαδοχικές συναντήσεις τους µε το Νοµάρχη Λέσβου, Παύλο Βογιατζή, και το ∆ήµαρχο Μυτιλήνης, Νάσο Γιακαλή, έλαβαν τις σχετικές διαβεβαιώσεις των τελευταίων ότι θα έχουν σε κάθε περίπτωση την υποστήριξη της πολιτείας. Σήµερα αναµένεται να επισκεφτούν και τον Υφυπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Πάνο Καµένο, προκειµένου να µπει και αυτός στο «ψηστήρι», για να πεισθεί τελικά ο διευθύνοντας σύµβουλος της NEL να πει το πολυπόθητο «ναι» στον Αιολικό.

4 ÂÌÚfi˜

SPORT

ŸÛÔ ‰Â ÌÈÏ¿ÂÈ Ë NEL, Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi… Η εβδοµάδα που πέρασε, δεν έβγαλε κάποια είδηση σχετικά µε το ενδιαφέρον της NEL για την αγορά του Αιολικού, αλλά παρά τις δύσκολες στιγµές που περνάει τελευταία η ναυτιλιακή εταιρεία του νησιού µας, εντούτοις δεν έχει βάλει τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να αναλαµβάνει την ΠΑΕ. Και φυσικά αφού εδώ και επτά ηµέρες από τη στιγµή που βγήκε στη δηµοσιότητα το θέµα NEL-Αιολικού, δεν έχει γίνει κάποια διάψευση, τότε οι φίλοι της µεγαλύτερης οµάδας του νησιού, µπορούν να ονειρεύονται ότι η ιστορία αυτή µπορεί να έχει αίσιο τέλος. Το µόνο αρνητικό της υπόθεσης, είναι ο διαθέσιµος χρόνος που τελειώνει και πλέον πλησιάζουµε στην ηµεροµηνία που πρέπει να κατατεθεί η δήλωση συµµετοχής στο επόµενο πρωτάθληµα. Έτσι λοιπόν, η

«επιτροπή σωτηρίας» που συστήθηκε στο συλλαλητήριο της οµάδας την περασµένη Παρασκευή, µε επικεφαλής τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη, Σταύρο Γρυπιώτη, αναµένεται να «χτυπήσει» σύντοµα την πόρτα του ισχυρού άνδρα της NEL.

√È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Τη ∆ευτέρα το πρωί, η επιτροπή σωτηρίας, όπως ονοµάστηκε, συναντήθηκε µε το ∆ήµαρχο Μυτιλήνης, Νάσο Γιακαλή, που από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι ήταν ο βασικός «µεσάζων» ανάµεσα σε Αιολικό και Βεντούρη. Ο ∆ήµαρχος δεσµεύτηκε ότι θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει και πάλι µε το διευθύνοντα σύµβουλο της NEL, ενώ τους παρέπεµψε να επισκεφτούν τον Υφυπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, Πάνο Καµένο, προκειµένου να µεσολαβήσει και αυτός στη διαπραγµάτευση NEL-Αιολικού. Λίγο αργότερα η επιτροπή βρέθηκε και στο γραφείο του Νοµάρχη Λέσβου, Παύλου


ÂÌÚfi˜

08.07.2008

Βογιατζή, λαµβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι και ο ίδιος από την πλευρά του θα µιλήσει µε τον κ. Καµένο, για να συνδυαστούν οι δράσεις τους προς τη θετική έκβαση των διαπραγµατεύσεων µε τον κ. Βεντούρη. Με συνοπτικές διαδικασίες στη συνέχεια κανονίστηκε για σήµερα το πρωί το ραντεβού των ανθρώπων του Αιολικού και µε τον Υφυπουργό, προκειµένου να τον ενηµερώσουν από πρώτο χέρι για την κατά-

σταση της οµάδας. Οπότε γίνεται αντιληπτό, ότι στον Αιολικό είναι αποφασισµένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες «γάµου» µεταξύ NEL και της οµάδας και περιµένουν σήµερα ή αργότερο αύριο, την κίνηση από πλευράς Βεντούρη, που θα κρίνει το µέλλον του Αιολικού.

ŸÏ· ÁÈ· fiÏ·! Αν «χαλάσει» του Βεντούρη, τότε τα πράγ-

SPORT

µατα θα είναι πολύ δύσκολα για τον Αιολικό, αφού στον ορίζοντα δε διαφαίνεται κάποια άλλη εναλλακτική λύση… Η επαφή του προέδρου του ΣΦΑΜ, Χρήστου Λάγου, µε το διευθυντή ειδήσεων του Star, Σταµάτη Μαλέλλη, είναι µία πραγµατικότητα, η οποία όµως χρειάζεται να τρέξει µε χίλια για να προχωρήσει τις επόµενες ηµέρες. Οπότε γίνεται σαφές, ότι ο ΑΙΟ πάει το επόµενο διήµερο ή για όλα ή για τίποτα!

∞∂§∫ ªÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ∞∂§∫!

∏¯ËÚfi «¯Ù‡ËÌ·» οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·

ενίσχυση της ΑΕΛΚ ενόψει Περιφερειακού συνεχίζεται, καθώς στο δυναµικό της πρωταθλήτριας Λέσβου προστέθηκε ένας έµπειρος τερµατοφύλακας µε θητεία σε µεγάλες οµάδες. Ο 26χρονος Λευτέρης Πετκάρης απάντησε θετικά στην πρόταση των ανθρώπων της οµάδας και συµφώνησε να υπερασπιστεί τα γκολπόστ για τη χρονιά που µας έρχεται. Ο εν λόγω τερµατοφύλακας ξεκίνησε από την ΑΕΚ, για να καταλήξει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Ο επόµενός του σταθµός ήταν η Β΄ Εθνική και ο Αγροτικός Αστέρας ενώ την περασµένη χρονιά ανήκε στο δυναµικό του Πολύγυρου Θεσσαλονίκης, οµάδα ∆΄ Εθνικής, για να µείνει ελεύθερος και στη συνέχεια να καταλήξει στην ΑΕΛΚ. Η ΑΕΛΚ αυτή τη στιγµή διαθέτει δύο καλούς τερµατοφύλακες, το ∆ιαµαντόπουλο και τον Πετκάρη και η µάχη της διεκδίκησης της φανέλας του βασικού θα είναι µεγάλη.

«∫ψÙÛ¿ÂÈ» ·ÎfiÌ· Ô ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜ ∆ύο ακόµη µεταγραφές θέλει η ΑΕΛΚ, για να κλείσει το ρόστερ. Ο Αργύρης Μελαχροινός παρά τις πιέσεις που δέχεται να παραµείνει στην οµάδα, αυτές δεν έχουν πιάσει τόπο, µε τον ποδοσφαιριστή, λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων, να θέλει να πάει σε άλλη οµάδα. Αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη να βρεθεί ένας σέντερ, ο οποίος και αυτός θα έρθει εκτός νησιού, αφού σε τοπικό επίπεδο δύσκολα θα βρεθεί κάτι το εξαιρετικό. Ο άλλος παίκτης που θα αναζητηθεί θα είναι στόπερ και µικρής ηλικίας, ώστε να έχει θέση όταν και όποτε χρειαστεί.

ŒÚ¯ÂÙ·È Ô ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ Αύριο αναµένεται στην Καλλονή ο νέος τεχνικός Σωτήρης Αντωνίου, ο οποίος θα έχει συνεργασία µε τη διοίκηση για µεταγραφικά και οργανωτικά θέµατα, όσον αφορά την προετοι-

µασία. Ο κ. Αντωνίου, όπως και τα νέα µεταγραφικά αποκτήµατα, θα παρουσιαστεί στις αρχές Αυγούστου σε εκδήλωση που θα διοργανώσει η ΑΕΛΚ.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ ¡Ù¤ÌË! Πυρετωδώς προετοιµάζονται στην ΑΕΛΚ εν όψει της µεγάλης συναυλίας που θα δώσει η δηµοφιλής τραγουδίστρια ∆έσποινα Βανδή την Παρασκευή 1 Αυ-

γούστου στο γήπεδο της Καλλονής και στην οµάδα προσδοκούν ότι θα έρθουν έσοδα, για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες. Μάλιστα, ο πρόεδρος Γιώργος Μαλλής έστειλε πρόσκληση και στον πρόεδρο της ΑΕΚ, Ντέµη Νικολαΐδη, να παραβρεθεί και να τιµήσει µε την παρουσία του τη συναυλία, περιµένοντας τις επόµενες µέρες απάντηση.


∞π√§π∫√™ ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ∞ÈÔÏÈÎÔ‡ Ì ˯ËÚ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜, ·ÏÏ¿ ηȅ ›‰ËÛË, Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙÔ ª·Ï¤ÏÏË ˆ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÁÈ· Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ÔÌ¿‰·˜

Œˆ˜ ‰҅

ª

πορεί ο κόσµος που συγκεντρώθηκε την Παρασκευή το απόγευµα στην πλατεία Σαπφούς για το συλλαλητήριο των φίλων του ΑΙΟ, να µην ήταν αυτός που θα περίµεναν οι διοργανωτές του και να στιγ µατίστηκε από την «ηχηρή» απουσία των τοπικών αρχόντων, ωστόσο το µήνυµα που των φιλάθλων του Αιολικού … πέρασε και είχε αποδέκτες ακόµα και όλους αυτούς που προτίµησαν να καθίσουν στα σπίτια τους. Και ποιο ήταν αυτό; Ότι ο κόσµος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του! Τουλάχιστον αυτό µπορεί να εξάγει κανείς σαν συµπέρασµα, ακούγοντας τον πρόεδρο του ΣΦΑΜ, Χρήστο Λάγο, να αποκαλύπτει ότι είχε το περασµένο διάστηµα απευθείας επαφές µε τον Σταµάτη Μαλέλλη, διευθυντή των ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού Star, για το ενδεχόµενο να αναλάβει την ΠΑΕ… Μπορεί στο Επιµελητήριο Λέσβου, κατά τη Γενική Συνέλευση της οµάδας πριν από λίγες ηµέρες, να αναδύθηκε µία «κόντρα» µεταξύ των οργανωµένων φιλάθλων και της πλευράς Γιώργου Βαρκάρη, µε αφορµή µία διατύπωση του γνωστού επιχειρηµατία σχετικά µε το αν ο ρόλος του Συνδέσµου των Φιλάθλων πρέπει να είναι και… διοικητικός ή όχι, ωστόσο την Παρασκευή

6 ÂÌÚfi˜

SPORT

το απόγευµα, στο συλλαλητήριο όταν «η µπάλα έκαιγε», που λέµε, ο ΣΦΑΜ ήταν αυτός που έκανε παιχνίδι. Και πολύ καλά έκανε, αφού κανένας τοπικός άρχοντας από όλους αυτούς που προσκλήθηκαν, δεν έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι ο ΑΙΟ είναι υπόθεση του κόσµου του… Τώρα το αν θα διαψευστούµε στο µέλλον για αυτά που γρά-

φουµε σήµερα, το µόνο που έχουµε να πούµε, είναι… µακάρι!

∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ειδικότερα, από τις 8 το απόγευµα, σε µία γαλανόλευκη πλατεία Σαπφούς, που είχε και παλµό και ένταση, άρχισαν να µαζεύονται οι φίλοι του Αιολικού, σε µία απέλπιδα προσπάθεια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας γύρω από τον Αιολικό. Τα πανό που τοποθετήθηκαν σε όλο το µήκος και πλάτος του χώρου που θα γινόταν η συγκέντρωση, παρέπεµπε η αλήθεια είναι σε… Ταρλά, κάτι που προκαλούσε το ενδιαφέρον και κάποιων περαστικών, που δε δίστασαν να σταµατήσουν και να δουν από κοντά τι συνέβαινε εκεί. Από τα µεγάφωνα της συγκέντρωσης, κάθε τρεις και λίγο ακούγονταν συνθήµατα-µηνύµατα, που, µεταξύ άλλων, έλεγαν «ότι αν ο ΑΙΟ διαλυθεί, ο κόσµος θα σας εκδικηθεί», µε ό,τι αυτό συνεπάγονταν… Λίγο µετά τις 8.30 πάνω από 250 φίλα-


ÂÌÚfi˜

08.07.2008

SPORT

Êı¿ÓÂÈ! θλοι, µεταξύ αυτών και αρκετοί ποδοσφαιριστές νυν και πρώην, πήραν τις θέσεις τους µπροστά από το βήµα, περιµένοντας τον πρόεδρο του ΣΦΑΜ, Χρήστο Λάγο, να ανέβει στο βήµα. Από τις τοπικές αρχές, οι µόνοι που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Αντιδήµαρχος Μυτιλήνης, Παντελής Πατερέλ λης, εκπροσωπώντας, όπως είπε ο ίδιος, και το ∆ήµαρχο που ήταν άρρωστος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Σταύρος Σκοπελίτης και το µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουρνούς. Ο Νοµάρχης Λέσβου, Παύλος Βογιατζής, δεν µπόρεσε να βρεθεί στη συγκέντρωση λόγω της παρουσίας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντού στο νησί και ίσως ήταν ο µόνος δικαιολογηµένος απών… Γιατί όλοι οι άλλοι, βουλευτές και εκπρόσωποι κοµµάτων, δεν πήραν µάλλον χαµπάρι τι γινόταν στην πλατεία Σαπφούς την Παρασκευή το απόγευµα. Συνολικά ο κόσµος που πέρασε έστω και για λίγο από το συλλαλητήριο του ΑΙΟ, ξεπέρασε τους 500.

Εκατοντάδες φίλοι του Αιολικού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα του ΣΦΑΜ και άκουσαν τον πρόεδρό του Χρήστο Λάγο να κάνει λόγο για επαφές µε το Σ. Μαλέλλη

«√ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ…» Ο Χρήστος Λάγος, παίρνοντας σαν… οικοδεσπότης πρώτος το λόγο και αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκοµένους για την παρουσία τους, τόνισε ότι για δεύτερο συνεχόµενο καλοκαίρι ο Αιολικός κινδυνεύει να εξαφανισθεί από τον ποδοσφαιρική χάρτη της Ελλάδος. «Μέχρι σήµερα –είπε χαρακτηριστικά- ούτε ο Υπουργός Αιγαίου, οι βουλευτές, ο Νοµάρχης και ο ∆ήµαρχος δεν µπόρεσαν να βρουν µία λύση στο διοικητικό αδιέξοδο της οµάδας, είτε γιατί δεν ασχολήθηκαν είτε γιατί δεν µπόρεσαν να φανούν αρκετά αποτελεσµατικοί». Παράλληλα σχολίασε ότι αν δε βγει κάτι µέχρι τη ∆ευτέρα (σ.σ χθες) τότε είναι πολύ πιθανό ο Αιολικός να µην υπάρχει από το Σεπτέµβρη στη Γ΄ Εθνική.

∏ Â·Ê‹ Ì ª·Ï¤ÏÏË Το καλύτερο όµως ο πρόεδρος το κρατούσε για το τέλος, σκορπώντας τον ενθουσιασµό στον κόσµο, αφού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τις προηγούµενες ηµέρες, επικοινώνησε µε το γνωστό δηµοσιογράφο Σταµάτη Μαλέλλη, συνοµιλώντας µαζί του για την προοπτική να αναλάβει την οµάδα. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο γνωστός δηµοσιογράφος ήταν ζεστός εδώ και καιρό να µπει υποστηριχτικά στην ΠΑΕ, αλλά, όπως ο ίδιος λέει, µετά από κάποιες φιλολο-

γικές συζητήσεις, κανείς από την οµάδα δεν έδειξε ενδιαφέρον να ξαναµιλήσει µαζί του! Στην επικοινωνία του τώρα µε τον πρόεδρο του ΣΦΑΜ, ο κ. Μαλέλλης φέρεται να είπε ότι έχει την υποστήριξη άλλων τριών ανθρώπων και ότι µπορεί υπό προϋποθέσεις να αναλάβει την οµάδα.

∞fiÓÙ˜ Î·È ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Κλείνοντας αυτήν την παρένθεση, να αναφέρουµε ότι στο βήµα της συγκέντρωσης ανέβηκαν και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Σταύρος Γρυπιώτης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η οµάδα είναι ήδη στο Πρωτοδικείο και όποιος ενδιαφέρεται να αναλάβει, µπορεί να το κάνει άµεσα, και ο πρώην πρόεδρος του ΑΙΟ Παντελής Πατερέλλης, που δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το ότι ένα ολόκληρο νησί σαν κι αυτό της Λέσβου δεν µπορεί να κρατήσει στη Γ΄ Εθνική µία οµάδα. Το λόγο πήρε και ο Παναγιώτης Σαλτα µάρας, εκπροσωπώντας και τους παλαίµαχους του ΑΙΟ – ήταν ο µόνος που έδωσε το «παρών» από αυτούς µαζί µε το Ράτκο Πέ γιοβιτς- εκφράζοντας κι αυτός µε τη σειρά του τον προβληµατισµό του για την κατά-

σταση στην οποία έχει περιέλθει η οµάδα.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ¢‹Ì·Ú¯Ô Συνοψίζοντας, από όλα αυτά που ακούστηκαν στο συλλαλητήριο, γνωστά λίγο έως πολύ σε όλους όσοι ασχολούνται µε την οµάδα, αναφέρουµε ότι ο ΣΦΑΜ ζήτησε από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή της οµάδας, να καταθέσει άµεσα το φάκελο στην Επιτροπή Επαγγελµατικού Αθλητισµού για τη συµµετοχή στο επόµενο άθληµα και από το ∆ήµαρχο Μυτιλήνης, που φέρεται ως ο συνοµιλητής για λογαριασµό του ΑΙΟ µε το διευθύνοντα σύµβουλο της NEL, Απόστολο Βε ντούρη, να εξαντλήσει την επιρροή του ώστε να κλείσει άµεσα το θέµα που δηµιουργήθηκε τελευταία µε τη NEL και τον Αιολικό. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί, ότι λίγο πριν το τέλος της συγκέντρωσης, συστήθηκε µία επιτροπή «σωτηρίας», όπως ονοµάστηκε, αποτελούµενη από ανθρώπους του ΣΦΑΜ και της οµάδας, η οποία και θα είχε χθες το πρωί, διαδοχικές συναντήσεις µε το ∆ήµαρχο Μυτιλήνης και το Νοµάρχη Λέσβου.

ÂÌÚfi˜ SPORT

7


ƒ∂¶√ƒ∆∞∑ °Ú¿ÊÂÈ Ô ¶·Ú¿Û¯Ô˜ §¿ÛηÚ˘*

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÛÂ˙fiÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Ù˘ ∂¶™§ «√‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘».

£ÂÙÈÎfi˜ Ô ·ÔÏÔÁÈ

Œ

µοιαζε κάπως απόκοσµο καθώς όλα γύρω στον αθλητισµό µυρίζουν περίεργα – ντοπαρισµένοι αθλητές, αληταριό στο µπάσκετ και το ποδόσφαιρο - να βρεθώ πριν από λίγες µέρες στην τελετή λήξης του εσωτερικού τουρνουά της Ακα-

8 ÂÌÚfi˜

SPORT

δηµίας ποδοσφαίρου «Οδυσσέας Ελύτης». Μια άλλη παιδεία, ένας άλλος αθλητισµός. Μια «αλάνα» γεµάτη παιδιά από 6-13 ετών, που παίζουν ποδόσφαιρο γιατί το αγαπούν. Παιδιά που περιµένουν µε λαχτάρα το βραβείο της συµµετοχής τους. Τι και αν πρώτες οµάδες αναδείχθηκαν οι ελπίδες µας, οι Αετοί, ο Άνεµος, οι φίλοι το γλέντησαν ό-

λοι µαζί µε την ψυχή τους και από δίπλα τους και οι γονείς αλλά και οι παππούδες και γιαγιάδες τους. Όλες οι οµάδες που συµµετείχαν στο Τουρνουά, 15 συνολικά µε ονόµατα που πρότειναν παιδιά, τα παιδιά τα οποία ζωγράφισαν και το σήµα της οµάδας τους, όπως µας είπαν οι άνθρωποι του «Οδυσσέα Ελύτη», απ’ αυτό το τουρ-


ÂÌÚfi˜

08.07.2008

SPORT

ÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ λους, µας δείχνει ότι στην Ακαδηµία ετούτη δουλεύουν σκληρά τα παιδιά, µαθαίνουν ότι οι επιτυχίες δεν έρχονται δίχως κόπο, στοχεύουν στη νίκη, δέχονται µε αξιοπρέπεια την ήττα, σέβονται τον κάθε αντίπαλο. Αυτές οι εξαίσιες κυψέλες χτίζονται και συντηρούνται χάρη στο µεράκι και την επιµονή των ανθρώπων, που δίνουν το χρόνο τους για να στελεχώσουν τέτοιες Ακαδηµίες, στους όποιους τοπικούς φορείς βρίσκονται δίπλα τους αλλά και στους γονείς, που µε τόση εµπιστοσύνη, καλή διάθεση και ζεστασιά συµµετέχουν σ’ αυτή την προσπάθεια.

√ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜…

νουά κερδισµένοι είναι όλοι οι αθλητές, ο αθλητισµός, η Ακαδηµία µας. Πρέπει να νιώθουµε τυχεροί που ευδοκιµούν ακόµα φυτώρια του αγνού αθλητισµού και είµαι βέβαιος πως ο «Οδυσσέας Ελύτης» δεν είναι το µόνο. Ο τρόπος που κινούνται τα παιδιά µέσα στο γήπεδο, η τεχνική τους, η ταχύτητά τους, ο τρόπος που συµπεριφέρονται στο διαιτητή, στους συµπαίκτες τους, αλλά και στους αντιπά-

Θα ήθελα να σας γράψω λίγο για αυτά που είπα στους γονείς και ειδικά στους παίκτες µου πριν αυτοί φύγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές… «Θέλω να ζητήσω… χωρίς κανένα δισταγµό να µας γνωρίσετε τους προβληµατισµούς και τα παράπονά σας, να προτείνετε τρόπους βελτίωσής µας, µιας και πιστεύω ότι όσο περισσότερο γνωρίζονται οι άνθρωποι µεταξύ τους, γίνονται πιο ειλικρινείς… Θέλω να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι κοντά σε ανθρώπους που ζεσταίνουν και οµορφαίνουν τις µέρες σας, να σας παρακαλέσω να βοηθήσετε και να ξεκουράσετε τους γονείς σας όπου µπορείτε, ν’ αλλάξετε παραστάσεις και να παίξετε όσο γίνεται λιγότερο ποδόσφαιρο, ν’ ασχοληθείτε µε τη θάλασσα, το ποδήλατο, να βελτιώσετε τη διατροφή σας και τον ελεύθερο χρόνο, να φτιάξετε µια ζωγραφιά, να διαβάσετε ένα εξωσχολικό βιβλίο και ακόµα να φτιάξετε ένα καράβι ή ό,τι άλλο σκεφθείτε από υλικά που υπάρχουν στις παραλίες». Η βραδιά έκλεισε µε σπάνιες γεύσεις από σπιτικούς µεζέδες, που φτιάχτηκαν στο γήπεδο στην ξυλόστοφα που υπάρχει, αλλά και από ξεχωριστά πιάτα που γέµισαν τα τραπέζια οι µητέρες των παιδιών. Το σπιτικό κρασί που προσφέρθηκε από την Ακαδηµία αλλά και το ούζο που πρόσφεραν για δεύτερη χρονιά η ποτοποιία Αρβανίτη και «ΣΜΥΡΝΙΩ», απογείωσαν τους τυχερούς της βραδιάς και όλοι φύγαµε µε χορτασµένα τα µάτια και την καρδιά. *Ο Παράχος Λάσκαρης είναι ο προπονητής της ακαδηµίας «Οδυσσέας Ελύτης.

ª¶∞™∫∂∆ ªÂÙ¿ ·fi ¶¿ÏÏÂ Î·È °¤Ú· Î·È Ô ∞π√ Ì·›ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ

∆Ú›· ¯Ù˘‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ∞ÈÔÏÈÎfi

ª

ετά τη Γέρα και τον Παλλεσβιακό, που από τις µέχρι στιγµής µεταγραφικές τους κινήσεις αποδεικνύεται ότι ενίσχυσαν σηµαντικά το ρόστερ τους, προβάλλοντας παράλληλα ως τα µεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήµατος, και ο Αιολικός µε συντονισµένες προσπάθειες «µπάλωσε» τις τρύπες στις θέσεις που υστερούσε και µε µεταγραφές ουσίας, δηλώνει κι αυτός «παρών».

ª›· ÌÂÁ¿ÏË ·ÒÏÂÈ· Μπορεί η απώλεια του πρώτου του σκόρερ Πέτρο Αργυρίου, που µεταγράφηκε στον Αρίωνα, να αποτελεί µία σηµαντική απώλεια µέσα στη ρακέτα, ωστόσο οι παίκτες που ήρθαν στον «ΑΙΟ» είναι ικανοί να καλύψουν το κενό που δηµιουργήθηκε.

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ Συγκεκριµένα αποκτήθηκαν οι Ιγνάτης Μαλαµατίνας, που αγωνίζεται στη θέση 5, και Κώστας Τσακαλάκης, για να παίξει ως playmaker. Ο Τσακαλάκης να θυµίσουµε ότι πέρυσι αγωνιζόταν µε τα χρώµατα του Παλλεσβιακού. Για τη θέση του playmaker αποκτήθηκε και ο Σταύρος Προκοπίου από τη Γέρα, υπογράφοντας µαζί µε το ∆ηµήτρη Γκούρα, που παίζει στη θέση 3. Από τον Αιολικό, πέραν του Αργυρίου, αποχώρησαν όµως και οι Παναγιωτίδης Γαβριήλ και Λαµπρινάκος Αντώνης, µε προορισµό τον Παλλεσβιακό. Τέλος, στην τεχνική ηγεσία του Αιολικού, παρέµεινε για δωδέκατη συνεχή χρονιά ο ∆ηµήτρης Κουκέλλης, το έργο του οποίου έχει αναγνωρισθεί από όλους τους ανθρώπους του συλλόγου.

ÂÌÚfi˜ SPORT

9


™À¡∂¡∆∂À•∏ ÛÙÔÓ M·ÓfiÏË §·ÁÔ˘Ù¿ÚË

ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ Î·È ºˆÎ›ˆÓ §·Ì·Ó¿Ú. ¢˘Ô ŒÏÏËÓ˜ Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎϤ„ÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ ÙˆÓ ª˘ÙÈÏËÓÈÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô fiÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÕÙÏ·ÓÙ·, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜, ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙÔ «∂»Sport

«¶·ÙÚ›‰· ÛÔ˘ ›ӷÈ

ιστορία του Χριστόφορου και του Φωκίωνα, πρωταθλητών του Άτλαντα Μυτιλήνης, δεν περνά απαρατήρητη από όλους αυτούς που ασχολούνται µε τον αθλητισµό και δη τον στίβο. ∆ύο Φιλιππινέζοι στην καταγωγή και περισσότερο από πολλούς άλλους συµπατριώτες µας Έλληνες στην ψυχή, έχουν καταφέρει να κλέψουν την καρδιά των συναθλητών τους και τον προπονητών τους, µε τις… επιδόσεις τους αλλά και τον αδαµάντινο πραγµατικά χαρακτήρα τους.

∏ 10 ÂÌÚfi˜

SPORT

Το 1987, οι γονείς τους Μάριος και Μαρία Λαµπανάρ ήλθαν στην Ελλάδα και στη Μυτιλήνη από τις µακρινές Φιλιππίνες, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο µε περισσότερες ευκαιρίες σε µία ξένη χώρα. Η εργατικότητά τους πολύ γρήγορα τούς έκανε ιδιαίτερα αγαπητούς στους Μυτιληνιούς… Το 1991 έφεραν στη ζωή το Χριστόφορο και ένα χρόνο µετά το Φωκίωνα-Θόδωρο. Τα δύο αδέλφια τελείωσαν το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο στο οποίο ο Φωκίων στην έκτη θέση του σχολείου ήταν σηµαιοφόρος. Συνέ-

χισαν στο 2ο Γυµνάσιο και τώρα φοιτούν στο 2ο Γενικό Λύκειο. Οι φίλοι τους ίσως δεν γνωρίζουν από ποια χώρα κατάγονται οι γονείς τους και που βρίσκεται η πατρίδα τους. Τα δύο παιδιά όµως γνωρίζουν καλά πως «πατρίδα σου είναι η χώρα που πατάς και µεγαλώνεις» και πως η διαφορετικότητα των πολιτισµών που κρύβουν µέσα τους, είναι πραγµατικός θησαυρός. Αυτό άλλωστε λένε οι ίδιοι, προκαλώντας την έκπληξή µας για την ωριµότητα της σκέψης τους αν και ακόµα είναι µικροί σε ηλικία…


ÂÌÚfi˜

08.07.2008

SPORT

Ë ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ù¿˜» ∏ Â·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Από µικρά παιδιά συνήθιζαν µε τη µητέρα τους να βαδίζουν ή να τρέχουν στην περιοχή Τσαµάκια. Εκεί κάποια στιγµή τους είδε ο προπονητής και σήµερα πρόεδρος του Συλλόγου Άτλας Μυτιλήνης, κ. Γιώργος Καρακωσταντής και προσπαθούσε να τους πείσει να κατέβουν στο γήπεδο. Χρειάσθηκαν να περάσουν αρκετές µέρες ώσπου τα δύο παιδιά να πεισθούν και από τότε που πείστηκαν ως σήµερα, γυµνάζονται πυρετωδώς µε τον προπονητή στίβου τον κ. Χάρη Πετρόπουλο. Ο ίδιος ο προπονητής έχει να λέει για την πειθαρχία τους και την αστείρευτη όρεξη για µάθηση και πρόοδο, γεγονός που τους έχει οδηγήσει µέσα σε µόλις ένα χρόνο ενασχόλησής τους µε τον κλασικό αθλητισµό, να συγκαταλέγονται στους καλύτερους αθλητές του νόµου και να γλυκοκοιτάζουν πια τα πανελλήνια πρωταθλήµατα. «Ήρθαµε στον αθλητισµό µετά από προτροπή του κ. Καρακωσταντή και είδαµε ότι αυτό που κάνουµε µας αρέσει», λένε στο «E»Sport ο Χριστόφορος και ο Φωκίωνας, στο περιθώριο µίας προπόνησης τους την περασµένη εβδοµάδα. «Έχουµε κάποια όνειρα και στόχους και πρέπει να τους υλοποιήσουµε. Ο προπονητής µας, ο κ. Χάρης είναι πολύ καλός, γνώστης του αντικειµένου και µας έδειξε από την πρώτη µέρα το σωστό δρόµο που πρέπει να πάρουµε και τον ευχαριστούµε πολύ». Στην ερώτησή µας για το αγώνισµα που διακρίνονται, οι δύο αθλητές του Άτλαντα λένε: «Αγωνιζόµαστε στα 2.000 µ. µε φυσικά εµπόδια. ∆ύσκολο αγώνισµα, το οποίο χρειάζεται πολύ αντοχή και τεχνική. Τρέχουµε και 1500 µ., επίσης δύσκολο αγώνισµα. Και στα δύο πρέπει να έχεις τα ίδια εφόδια για να τα καταφέρεις. Προετοιµαζόµαστε έχοντας το µυαλό µας µόνο στην προπόνηση και σε αυτά που µας λέει ο προπονητής µας.». Ο Φωκίων Λαµπανάρ, 16 χρονών σήµερα, πέφτει αµέσως στα βαθιά αγωνιζόµενος στο Σαββατοκύριακο για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Παίδων στη Λάρισα στο αγώνισµα των 2.000 µ. µε φυσικά εµπόδια. «Θα προσπαθήσω να δείξω τι έ-

χω κάνει µέχρι στιγµής», λέει ο ίδιος. «Είναι µια σηµαντική διοργάνωση στην οποία µετέχουν αρκετοί καλοί αθλητές και θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος στον ίδιο µου τον εαυτό, αλλά και στο σωµατείο µου τον Άτλαντα. Όνειρό µας είναι να φτάσουµε όσο πιο ψηλά µπορούµε.». Ποια είναι τα εφόδια που πρέπει να κουβαλάει ένας αθλητής, ρωτήσαµε το Χριστόφορο. Ο Χριστόφορος λέει ότι θέλει να φτάσει ψηλά αλλά τονίζει ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει από τη µία ηµέρα στην άλλη. ∆εν ονειροβατεί… «Όλα χρειάζονται βάθος χρόνου και πολύ προπόνηση. Μετά να µην φοβάσαι τους αντιπάλους σου, αλλά να τους κάνεις εσύ να σε φοβούνται και να σε υπολογίζουν. Και µετά να ακολουθείς κατά γράµµα τις εντολές του προπονητή σου εντός και εκτός γηπέδου.».

°È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Θα συµµετείχατε αν σας δίνονταν η ευκαιρία στους Ολυµπιακούς Αγώνες µε τα χρώµατα της Εθνικής µας; Η επόµενη ερώτησή µας προς το Χριστόφορο και το Φωκίωνα… Ο Φωκίων πιστεύει πως η επανάσταση είναι πρώτα ατοµική και µετά συλλογική. «Έχω και εγώ αυτό το όνειρο, όπως όλα τα παιδιά, και πιστεύω ότι κάποια στιγµή θα υλοποιηθεί. Ένας καλός αθλητής ξεχωρίζει από τις επιδόσεις που κάνει σε ∆ιασυλλογικό και Πανελλήνιο Πρωτάθληµα, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Εγώ ξεκινάω τώρα τη µεγάλη προσπάθεια και ελπίζω να τα καταφέρω και να δικαιώσω όλους αυτούς που πίστεψαν αλλά και που πιστεύουν σε µένα.». Ο Σύλλογος στον οποίο ανήκεις Χριστόφορε, ο Άτλας, πιστεύεις ότι είναι το πρώτο σκαλοπάτι, ώστε να φτάσεις εκεί που προσδοκάς; «Ο Άτλας είναι ένα νοικοκυρεµένο σωµατείο µε καλούς και εργατικούς ανθρώπους. Εγώ δεν θα ερχόµουν στον αθλητισµό αν δεν ήταν ο κ. Γιώργος (σ.σ Καρακωνσταντής) και ο προπονητής µου, ο κ. Χάρης (σ.σ Πετρόπουλος). Αυτοί µου έδειξαν το σωστό δρόµο και τους ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω τα πάντα ώστε να βοηθήσω το σύλλογό µου να φτάσει ψηλά και εγώ µέσα απ’ αυτόν να διακριθώ. Μέσα από

τον αθλητισµό και το σύλλογό τους τον Άτλαντα, σε λιγότερο από ένα χρόνο ταξίδεψαν για πρώτη φορά εκτός Λέσβου, γνωρίζοντας ένα άλλο άθληµα, την κωπηλασία, παίρνοντας συνάµα την πρώτη τους εµπειρία. Για µένα, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο όταν µου είπαν να πάω στη Ρόδο για αγώνες κωπηλασίας (Αιγαιοπελαγίτικοι), λέει ο Φωκίων. Γνώρισα τη θάλασσα και τα κουπιά συµµετέχοντας στους αγώνες αυτούς, για να βοηθήσω τον Άτλαντα. Μου άρεσε, αλλά ο στίβος µε τραβάει περισσότερο, µε το Χριστόφορο να συµφωνεί και αυτός µε τον αδελφό του. Άλλο κωπηλασία και άλλο στίβος, υπάρχουν µεγάλες διαφορές, αφού στη βάρκα κάθεσαι και τραβάς κουπί, ενώ στο στίβο καταπίνεις αµέτρητα χιλιόµετρα. Ευτυχώς τα καταφέραµε και κατακτήσαµε το χάλκινο µετάλλιο, άλλωστε κωπηλασία θα κάνουµε και φέτος στη Λήµνο στην επόµενη διοργάνωση, ενώ έχουµε στο πρόγραµµά µας και τους Αιγαιοπελαγίτικους αγώνες στίβου στη Σύρο, όπου στόχος είναι οι βαθµοί και τα µετάλλια για το Σύλλογό µας.

∆· fiÓÂÈÚ· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÛÙ›‚Ô… Εκτός στίβου, ο Φωκίωνας σκέφτεται το µέλλον του και λέει ότι θα ήθελε να περάσει στη Σχολή Ευελπίδων ή Αξιωµατικών της Αστυνοµίας. Και µε δεδοµένο ότι είναι πολύ καλός µαθητής, πολύ πιθανά να τα καταφέρει και σε αυτό το στόχο του… Ο Χριστόφορος µε τη σειρά του ονειρεύεται να σπουδάσει πληροφορική, να παίξει µουσική στο δικό του ραδιοφωνικό σταθµό και να κάνει πολλά ταξίδια σε µακρινούς τόπους. «Θέλουµε να τα συνδυάσουµε και τα δύο, σχολείο – αθλητισµός είναι δύο διαφορετικές ενότητες, δύσκολες, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από µας. Έχουµε χαράξει την πορεία µας, ώστε να πραγµατοποιήσουµε τα όνειρά µας. Οι άνθρωποι, πάντως, του Άτλαντα είναι δίπλα τους, συµπαραστέκονται και σε ό,τι τους αφορά, προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια, γιατί πλέον έχουν γίνει µια οικογένεια, τους έχουν ενώσει σε µια γροθιά, έτοιµους να ρουφήξουν τη ζωή και να πραγµατοποιήσουν τα όνειρά τους, γιατί ο αθλητισµός «ξέρει να ενώνει τους ανθρώπους.».

ÂÌÚfi˜ SPORT

11


4Ô ƒ¿ÏÈ ∞ÈÁ·›Ô˘

¶ÚÒÙÔ˜ ˆ˜… Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜!

τη Λέσβο πραγµατοποιήθηκε το τέταρτο Ράλι Αιγαίου και ο τελευταίος αγώνας του Περιφερειακού πρωταθλήµατος, µε την υποστήριξη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. Νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Γιάννης Κολοβός, ο οποίος κατέκτησε και τη δεύτερη θέση στο πρωτάθληµα και αν συµµετείχε από τον πρώτο αγώνα, θα ήταν το µεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Στην πέµπτη θέση βρέθηκε ο Μυτιληνιός και σχεδόν αδιάφορος βαθµολογικά Βαγγέλης Γιαννόπουλος, µια και ήταν µακράν πρώτος στην τελική κατάταξη του Ράλι Αιγαίου. Ο πρωταθλητής του Ράλι, Βαγγέλης Γιαννόπουλος, ήταν και ο υπεύθυνος για τη µεταφορά του αγώνα από την Αγία Παρασκευή στην περιοχή κοντά στη Μονή Λειµώνος, σχεδιάζοντας ο ίδιος νέες ειδικές διαδροµές, µια και στην περιοχή θα γινόταν το πανηγύρι του Αγίου Χαράλαµπου. Πίσω στα αγωνιστικά, ο Γιαννόπουλος χρεώθηκε ενός λεπτού ποινή γιατί δεν έφθασε εγκαίρως στην έβδοµη ειδική ενώ αγωνιζόταν µε ολοκαίνουργιο πίσω ελαστικό, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να πάρει µία καλύτερη θέση και να πανηγυρίσει περισσότερο

την κατάκτηση του πρωταθλήµατος. Μοναδικό θέαµα ωστόσο πρόσφερε ο Σάκης Τσιριµώκος κατακτώντας την τρίτη θέση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στους τέσσερις από τους πέντε αγώνες που µέτρησαν για το ράλι, το 90% των αναβατών που έλαβαν µέρος ήταν από τη Χίο, τη Σάµο, την Ικαρία και τη Βόρειο Ελλάδα. Ο αγώνας αυτός µέτρησε µόνο ως τέταρτο Ράλι Αιγαίου και όχι ως ράλι «Στέλιος Παυλής». Το καθιερωµένο ράλι που τιµά τον αείµνηστο πρόεδρο της ΤΕ∆Κ και ∆ήµαρχο

Πέτρας θα γίνει τους επόµενους µήνες σε ηµεροµηνία που θα ορισθεί από το ΜΟΣΥΛ. Η τελική βαθµολογία: 1ος Ευάγγελος Γιαννόπουλος 24 βαθµοί (Μυτιλήνη) 2ος Γιάννης Κολοβός 20 βαθµοί (Χίος) 3ος Χρήστος Καρδάρης 18 βαθµοί

(Χίος)

∂ƒ°∞™π∞∫√ ¶ƒø∆∞£§∏ª∞ ∆›ÔÙ· ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ô ∞√¢ª…

¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÌÂÙ’ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È Í‡ÏÔ˘!

Y

πό άλλες συνθήκες θα γράφαµε σήµερα για τις συναρπαστικές αναµετρήσεις των προηµιτελικών, στην πιο κρίσιµη καµπή του Εργασιακού πρωταθλήµατος… Όµως αυτές δεν έγιναν ποτέ, αφού δύο οµάδες από τις οκτώ αποφάσισαν να αναβάλλουν τις αναµετρήσεις τους και οι διοργανωτές εκτέθηκαν για µία ακόµα φορά ανεπανόρθωτα, αφού αδυνατούν ακόµα και στα πιο εύκολα, να εφαρµόσουν την περίφηµη προκήρυξη του πρωταθλήµατος που επικαλούνται συνεχώς… Η µοναδική δε αναµέτρηση που έγινε την Παρασκευή, στιγµατίστηκε από το ξύλο που έπαιξαν µεταξύ τους οι παίκτες του ∆ήµου και των Ταξί 1!

∞ӛηÓÔ˜ Ô ∞√¢ª; Ειδικότερα, ο πρώτος προηµιτελικός ανάµεσα σε ΕΚΑΒ και Αστυνοµία δεν έγινε

12 ÂÌÚfi˜

SPORT

ποτέ, µια και η οµάδα των εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ ζήτησε Παρασκευή πρωί την αναβολή της αναµέτρησης και ο ΑΟ∆Μ έκανε δεκτό το αίτηµά της, τη στιγµή που υποτίθεται ότι κάτι τέτοιο δε γίνεται σε καµία περίπτωση, σύµφωνα πάντα µε τους διοργανωτές! Ωστόσο οι αναβολές µέχρι στιγµής στο πρωτάθληµα έχουν ξεπεράσει ήδη τις πέντε… Σαν να µην έφτανε αυτό, αναβλήθηκε και ο τρίτος προηµιτελικός ανάµεσα σε Λιµεναρχείο και Πανεπιστήµιο έπειτα από αίτηµα των πρώτων και ο αγώνας θα γίνει την Πέµπτη! Τώρα το τι διοργάνωση είναι αυτή, που οι συµµετέχοντες αποφασίζουν για τα πάντα και ο ΑΟ∆Μ απλά παρακολουθεί, είναι µία ιστορία που θα την αναλύσουµε σε άλλο ρεπορτάζ όταν και µε το καλό θα έχει ολοκληρωθεί

και η τελική φάση…

ªÔ˘ÓȤ˜! Στο µοναδικό παιχνίδι που έγινε για τα προηµιτελικά, ο ∆ήµος επικράτησε των Ταξί 1 στα πέναλτι, σε ένα παιχνίδι που είχε πολύ ένταση ενώ έπεσε και πολύ ξύλο ανάµεσα στους παίκτες των δύο οµάδων! Στην κανονική διάρκεια του αγώνα το µατς ήταν 5-5, στην παράταση 6-6 και στα πέναλτι ο ∆ήµος πήρε την πρόκριση δια πυρός και σιδήρου µε 3-2. Φωνές για τη διαιτησία και ένταση µεταξύ των ποδοσφαιριστών είχε σαν αποτέλεσµα κάποια στιγµή η κατάσταση να ξεφύγει και να δούµε σκηνές απείρου κάλλους… Χθες το απόγευµα θα έπαιζαν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, Ταξί 2 και ΜΜΕ.


ÂÌÚfi˜

¢π∞°√ƒ∞™

08.07.2008

SPORT

√ ¢È·ÁfiÚ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ •˘Ï¿, ‹Ú ÊfiÚ· Î·È ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘

∞Ó·Ó¤ˆÛÂ Ô ª¿Ù·˜ ετά την απόκτηση του Ηλία Ξυλά, ένας ακόµη έµπειρος ποδοσφαιριστής, ο Νίκος Μάτας ανανέωσε τη συνεργασία του µε το ∆ιαγόρα, ενισχύοντας σηµαντικά την οµάδα της Αγία Παρασκευής, που θα παλέψει απ’ ότι φαίνεται την επάνοδό της στην Α΄ κατηγορία.

ª

¢È·Î·‹˜ fiıÔ˜ Ο Νίκος Μάτας ήταν ο διακαής πόθος των ανθρώπων της οµάδας και τελικά αυτό φαίνεται ότι έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην τελική απόφαση του ποδοσφαιριστή. Με-

τά από συζητήσεις που έγιναν ανάµεσα στις δύο πλευρές, επήλθε συµφωνία σε όλα και έτσι η αµυντική γραµµή του ∆ιαγόρα θα παραµείνει δυνατή…

™ÂÈÚ¿ ÔÈ ¢ËÌ¿Î˘ Î·È ™‡ÚÔ˘ Τις επόµενες ηµέρες, σειρά για συζητήσεις για ανανέωση της συνεργασίας τους, παίρνουν και οι Σπύρου, ∆ηµάκης, Αγραφιώτης και Στρατής ∆ελόλµας και υπάρχει αισιοδοξία στους διοικούντες ότι µπορεί να έχει αίσιο τέλος και αυτή η διαπραγµάτευση. Αν επέλθει συµφωνία µε τους προαναφερθέντες, ο ∆ιαγόρας σίγουρα θα

παρουσιαστεί ανταγωνιστικός και στη νέα χρονιά.

B΄∆√¶π∫√

√ ™·ÌÈÒÙ˘ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· π›Ԣ

ª

ε τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της Γέρας, Στρατή Σαµιώτη, θα πορευτεί από το Σεπτέµβρη ο Αστέρας Ιππείου, δίνοντάς του τη θέση του προπονητή. Στόχος τόσο του ιδίου του προπονητή όσο και της οµάδας από το Ίππειος, είναι φυσικά

η άνοδος στην Α΄ κατηγορία, κάτι που αποδεικνύει ότι ο Αστέρας φέτος έχει υψηλές φιλοδοξίες. Ο Στρατής Σαµιώτης υποστήριξε πέρυσι τη ∆άφνη Μεσαγρού στην φρενήρη πορεία της στο πρωτάθληµα σαν παράγο-

ντας και οι ποδοσφαιρικές του γνώσεις είναι αναµφισβήτητες και σίγουρα θα φανούν χρήσιµες στον Αστέρα. Ο νέος προπονητής θα είναι υπεύθυνος και για το µεταγραφικό σχεδιασµό του καλοκαιριού.

∫ø¶∏§∞™π∞

ŒÓ· ¯¿ÏÎÈÓÔ ÛÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ Ô ¡√ª ¶

ολύ καλή παρουσία είχε στους αγώνες ανάπτυξης για παιδιά ηλικίας 12-13 ετών που έγιναν στο Αργοστόλι, η οµάδα κωπηλασίας του ΝΟΜ. Ένα χάλκινο µετάλλιο, µια τέταρτη και µια πέµπτη θέση ήταν ο απολογισµός των παιδιών, που κάλλιστα οι θέσεις αυτές µπορούσαν να συνοδευτούν µε κάποιο µετάλλιο.

√È ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Στο διπλό σκιφ Παίδων που το αποτελούσαν Ματζουράνης και Σαµιώτης, κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο. Στο σκιφ Παίδων µε τον Σιταρά, το µετάλλιο χάθηκε στις λεπτοµέρειες ενώ στο διπλό σκιφ Κορασίδων ήρθε η πέµπτη θέση από τις Πρόκα και Τσουλέλλη. Στο τετραπλό σκιφ Παίδων, που το αποτελούσαν οι Παπαδέλλης, Ταµπάνης, Ζαρακούκας και Φωτεινός, η πρόκριση στον τελικό χάθηκε για λίγα εκατοστά, όπως το ίδιο συνέβη και στο σκιφ Κορασίδων µε τη Σπυρέλλη. Ο Άτλας συµµετείχε στη διοργάνωση µε ένα πλήρωµα, αλλά δεν µπόρεσε να προκριθεί στον τελικό. Στη διοργάνωση έλαβαν µέρος 270 αθλητές και αθλήτριες από

όλους σχεδόν τους Ναυτικούς Οµίλους της χώρας και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειµένου να διακριθούν και να διεκδικήσουν κάποιο µετάλλιο. «Η παρουσία µας στους αγώνες αυτούς ήταν ικανοποιητικοί, κατεκτήσαµε ένα χάλκινο, πήραµε καλές θέσεις και νοµίζω ότι δείξαµε στο Αργοστόλι ότι τα λεσβιακά κουπιά έχουν µέλλον», δήλωσε ο Κίµωνας Ζαννίδης, προπονητής του ΝΟΜ.

ÂÌÚfi˜ SPORT

13


™º∏¡∞∫π∞

∫·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È!

υνεχιστής της ένδοξης ιστορίας του Ναυτικού Οµίλου Μυτιλήνης, ο σκιφίστας Παναγιώτης Παράκοιλας, µια ιστορία που θέλει να συµµετέχουµε σε παγκόσµια πρωταθλήµατα κωπηλασίας συχνά – πυκνά. Ο πρωταθλητής Ελλάδας και κωπηλάτης του ΝΟΜ, µετά από αλλεπάλληλες διακρίσεις σε ελληνικό και βαλκανικό επίπεδο, τράβηξε τα βλέµµατα των ειδικών της Οµοσπονδίας, τον επέλεξαν να συµµετάσχει στο κοινόβιο της Εθνικής οµάδας, στα Γιάννενα, και µετά από ένα µήνα σκληρών τεστ και προπονήσεων, απέδειξε ότι δικαιούται να συµµετάσχει µε τα ελληνικά χρώµατα στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Εφήβων – Νεανίδων, που θα γίνει στα τέλη του µήνα στο Ληντς της Αυστρίας. Ο πρόεδρος, Σπύρος Γαληνός, και σύσσωµο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΟΜ, συγχαίρουν τον αθλητή του συλλόγου και του εύχονται καλή επιτυχία στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα που θα συµµετάσχει, όπως και όλοι οι φίλαθλοι της Λέσβου!

°È· ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ…

∞ÈÔÏÈοڷ Î·È ÛÙÔ ÃÚÔ‡ÛÔ!

ª

out in

ε τα καλύτερα λόγια µίλησαν για τον άνθρωπο που τους ανέδειξε στον αθλητισµό, πρόεδρο του Άτλαντα Μυτιλήνης, Γιώργο Καρακωσταντή, ο Χριστόφορος και ο Φωκίων Λαµπανάρ. Οι δύο αθλητές στα 2.000 µ. µε καταγωγή από τις Φιλιππίνες, αποτελούν µία από τις µεγάλες µας ελπίδες στο στίβο και η συνέντευξη που µας παραχώρησαν, παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί όπως αποδεικνύεται, οι… ξένοι µε τους οποίους πολλές φορές είµαστε επιφυλακτικοί, τιµούν και µε το παραπάνω τη χώρα µας και την αγαπούν περισσότερο ίσως από κάποιους που είναι 100% Ελληνάρες…

&

14 ÂÌÚfi˜

SPORT

ο ενδιαφέρον της NEL Lines, όπως αναδείχτηκε από τα ρεπορτάζ των εφηµερίδων τις τελευταίες ηµέρες για τον Αιολικό και το ατύχηµα του «Θεόφιλος» ανοιχτά των Οινουσσών, συνέπεσαν… Και φυσιολογικά µας έκαναν έκτοτε να συνδυάζουµε τα πάντα γύρω από ναυτιλία στο νησί µας µε την αγαπηµένη µας οµάδα… Πριν µία εβδοµάδα αυθαίρετα, βάλαµε επάνω στο πλοίο «Θεόφιλος» το όνοµα του Αιολικού. Το Σαββατοκύριακο στο Χρούσο, εντοπίσαµε µία βάρκα που λεγόταν… «Αιολικός». Να προσθέσουµε τώρα δίπλα το όνοµα της NEL;

Ã∏™∆√™ §∞°√™ Ο Χρήστος Λάγος κερδίζει τις εντυπώσεις από τη µέχρι στιγµής παρουσία του στο προεδρείο του ΣΦΑΜ. Με χαµηλό προφίλ, λειτουργεί αθόρυβα και ουσιαστικά για τον ΑΙΟ και έχει µία ευκαιρία να γραφτεί και στην ιστορία… Ξέρει αυτός.

°πøƒ°√™ ª∞¡√À™√™ Όχι, δεν τον βάλαµε σε αυτή τη θέση γιατί έκανε κάτι κακό. Απλά τα ρεπορτάζ των αθηναϊκών εφηµερίδων γύρω από τη νέα του οµάδα ΟΦΗ, τον έχουν εκτός εντεκάδας και τον θεωρούν ως ταλέντο… Εµείς όµως πιστεύουµε ότι ο Μανούσος µπορεί να φάει ακόµα και τον Ερέρα από τη βασική εντεκάδα…

¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ;

ρνητική εντύπωση προκάλεσε η ηχηρή απουσία των παλαιµάχων του Αιολικού από το συλλαλητήριο του ΣΦΑΜ στην πλατεία Σαπφούς την περασµένη Παρασκευή. Μοναδικοί παρόντες ο Παναγιώτης Σαλταµάρας και ο µεγάλος Ράτκο Πέγιοβιτς, που επέστρεψε στη χώρα µας, για να αναλάβει σαν προπονητής τον Όλυµπο και δεν ξέχασε τον αγαπηµένο του Αιολικό. Μπράβο στον Ράτκο που ήρθε από τα… Βαλκάνια στην πλατεία Σαπφούς και κρίµα για κάποιους άλλους, που βαρέθηκαν να κάνουν δέκα βήµατα από το σπίτι τους.


ÂÌÚfi˜

08.07.2008

SPORT

∂ıÓÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¡√ª!

ε ένα κατάµεστο από κόσµο που έδειξε ότι αγαπά πραγµατικά το πόλο, δηµοτικό κολυµβητήριο, διεξήχθη η φιλική αναµέτρηση του ΝΟΜ µε την Εθνική Ενόπλων. Η παρουσία µεγάλων ονοµάτων στην Εθνική µας, ίσως έπαιξε ρόλο στο να γεµίσουν οι κερκίδες, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι Μυτιληνιοί φίλαθλοι έχουν µία αδυναµία στο πόλο και το ΝΟΜ και το απέδειξαν περίτρανα. Τον αγώνα παρακολούθησε και ο Υποναύαρχος κ. Παπαγιαννίδης, που βρέθηκε αυτές τις ηµέρες στο νησί, ο οποίος έκανε και τις σχετικές βραβεύσεις µετά το τέλος του αγώνα, που για την ιστορία κέρδισε η Εθνική µε σκορ 13-9.

¶›Ûˆ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ…

◊Ì·ÚÙÔÓ!

¢

εν έχουν προηγούµενο όλα αυτά που συµβαίνουν στο Εργασιακό πρωτάθληµα, που διοργανώνει ο ΑΟ∆Μ. Πρώτα είχαµε τις τραγικές διαιτησίες τύπου «Πετρέλλη», που τίναξε δύο µατς στον αέρα. Μετά είχαµε τις αναβολές αγώνων, που για κάποιες οµάδες επιτρέπονταν και για κάποιες άλλες όχι. Πρόσφατα είχαµε κάποιες χαµένες ταυτότητες ποδοσφαιριστών από τους διοργανωτές, που έπρεπε να σταλούν εκ νέου και µέχρι να γίνει αυτό δεν επιτρεπόταν η συµµετοχή τους! Για κάτι που είχαν δηλαδή την ευθύνη οι διοργανωτές, παραλίγο να την πληρώσουν οι οµάδες! Τελευταίο κρούσµα, οι αναβολές αγώνων ακόµα και στην προηµιτελική φάση(!) και το ξύλο µεταξύ ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο. Κώστα Παπαδόπουλε σε αγαπάµε και το ξέρεις, αλλά αυτά τα πράγµατα που συµβαίνουν στο πρωτάθληµά σου, δεν τιµούν ούτε τον ΑΟ∆Μ, ούτε και τους εργαζοµένους που αγωνίζονται για τη διάκριση, ξεκλέβοντας λίγο χρόνο από τις υποχρεώσεις τους…

º

ήµες λένε ότι ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κού γιας, µέχρι πρότινος πρόεδρος του ΠΑΣ Γιάννινα, κοιτάζει κλεφτά και προς Μυτιλήνη και Αιολικό µεριά… Άλλωστε είναι δεδοµένο ότι θέλει να συνεχίσει να ασχολείται µε το ποδόσφαιρο, από διοικητικό πόστο. ∆εν ξέρουµε αν προχωρήσει η υπόθεση αυτή, αλλά αν είναι να έρθει ο Αλέξης, τότε αγαπητέ Λάκη Λαζόπουλε θα µας βρεις απέναντί σου στην επόµενη σάτιρα για τον πρόεδρό µας… Και εσύ Βατίδου να έχεις το νου σου γιατί ο Λιάκος δεν κρατιέται σε τέτοια θέµατα!

∂ÁÎÂÊ·ÏÔÁÚ¿ÊËÌ· ÙÔ˘… Απόστολου Βεντούρη, διευθύνοντα συµβούλου της NEL

Αυτή η γκαντεµιά που δέρνει τον Αιολικό, µου έκατσε και εµένα στο σβέρκο… ∆ύο καράβια έχασα από τότε που µίλησα µαζί τους!

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν στο «Θεόφιλος» ή τσάµπα τρακάραµε;

∏ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ·Á¿Ë Î·È… ·ÓÙÔÙÈÓ‹!

Στο συλλαλητήριο δεν ήρθα γιατί δεν είχα καράβι για να έρθω από την Αθήνα…

Την ΠΑΕ θα την πάρω όµως, γιατί σας γουστάρω ρε µάγκες. Μόνο µη βγάλει κανείς εισιτήρια στο εξής από την ΑΝΕΚ ή τη Seaways!

την οµάδα που τους ανέδειξε και αγάπησαν όσο καµία άλλη, επέστρεψαν «πακέτο» οι αδελφοί Κουνιαρέλλη. Μπορεί η υπόθεση επιστροφής τους να µην ήταν και η πιο εύκολη, ωστόσο κάποια στιγµή πάνω από τα χρήµατα µέτρησε η αγάπη και έτσι µετά τον Κυριάκο γύρισε και ο Ραφαήλ. Οι δυο τους πέρυσι αγωνίστηκαν σε ∆ιαγόρα και Ερµή Παµφίλων αντίστοιχα και µετά από ένα σύντοµο διάλλειµα επέστρεψαν στον Ατρόµητο Αγίας Μαρίνας. Αναµφίβολα µεγάλη επιτυχία για την οµάδα του Νίκου Αναστασίου και του Στρατή Μυρογιάννη.

ÂÌÚfi˜ SPORT

15


E-SPORT_25_NET  
E-SPORT_25_NET  

Ένθετο της εφημερίδας Εμπρός

Advertisement