Page 1

REGULAMIN KONKURSU „TWOJE PASJE Z EMPIK PREMIUM” ORGANIZOWANEGO W SERWISIE FACEBOOK § 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Twoje pasje z Empik Premium” (zwanego dalej: „Konkursem”), w tym także prawa i obowiązki Organizatora, Zleceniodawcy oraz Uczestników Konkursu. 2. Organizatorem Konkursu jest PERFORMANCE MEDIA SP Z O O, ul. Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa, KRS 0000253394 (zwana dalej: „Organizatorem”). 3. Zleceniodawcą Konkursu jest EMPIK SP Z O O, ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa, KRS 0000005327 zwana dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem”. 4. Konkurs jest organizowany wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie działania portalu społecznościowego Facebook lub Instagram pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/empikcom/ Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość publikacji informacji o Konkursie, o jego przebiegu oraz jego wynikach także na profilach Zleceniodawcy działających za pośrednictwem portalu Instagram, Facebook, oraz na stronie internetowej Zleceniodawcy działającej pod adresem https://www.empik.com zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 5. Konkurs trwa od 23.08.2019 roku od momentu publikacji informacji o Konkursie na profilu Organizatora i/lub Zleceniodawcy na wybranym portalu społecznościowym, do dnia 5.09.2019 roku do godz. 23:59 6. Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook i Instagram. Właściciel serwisu Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Wszelkie wątpliwości i/lub reklamacje związane z przebiegiem konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora na drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w § 7 oraz w § 8 pkt 4 Regulaminu. 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy: od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 165). 8. Udział w Konkursie nie wiąże się z koniecznością nabywania towarów lub usług. § 2. Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 13 lat i posiadają aktywne konto w serwisie Facebook, (zwani dalej:,, Uczestnikami”, a każdy z osobna ,,Uczestnikiem”), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób niepełnoletnich na ich udział w Konkursie wymagana będzie zgoda rodziców lub opiekuna prawnego, która to będzie musiała zostać przedstawiona na każde żądanie Organizatora na każdym etapie trwania Konkursu. Rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich zobowiązani będą także do złożenia w imieniu Uczestnika oświadczeń, o których mowa w §5 lit. e) Regulaminu.


2. Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad opisanych w Regulaminie. 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane. 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Zleceniodawcy, jak również członkowie ich rodzin (za których uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). § 3. Zasady uczestnictwa 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oprócz tych opisanych w § 2 ustęp 1 powyżej, jest: a) posiadanie przez Uczestnika jednego (1) aktywnego i spersonalizowanego konta na portalu społecznościowym Facebook, b) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 5 ustęp 1 Regulaminu, e) poprawne i zgodne z wymaganiami niniejszego Regulaminu zgłoszenie konkursowe. 2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w czasie jego trwania wskazanym w § 1 ust. 5 Regulaminu. Zgłoszenia konkursowe nadsyłane po zakończeniu trwania Konkursu lub też niespełniające wymagań opisanych w § 3 ustęp 1 powyżej nie będą rozpoznawane. 3. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności: a) prowadzą działania sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, a w szczególności w Zgłoszeniu zamieszczają komentarze zawierające treści agresywne, wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję; b) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, które godzą w ich wizerunek, c) dokonują Zgłoszenia konkursowego w inny sposób niż wskazany w § 4 ust. 1, d) dokonują Zgłoszenia konkursowego z naruszeniem Regulaminu. 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po portalu internetowym Facebook. 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Zleceniodawcę.

§ 4. Zasady i przebieg Konkursu


1. Uczestnik w terminie do dnia wskazanego w §1 ust. 5 do godziny 23:59 udzieli odpowiedzi w formie komentarza z uĹźyciem zdjÄ™cia, umieszczonego pod postem konkursowym opublikowanym na profilu Zleceniodawcy pod adresem https://www.facebook.com/empikcom/. ZdjÄ™cie musi zawierać filtr AR, do ktĂłrego link znajduje siÄ™ w treĹ›ci konkursowego posta i być odpowiedziÄ… na zadanie konkursowe, ktĂłre brzmi „PokaĹź z jakimi pasjami Ci najbardziej do twarzy đ&#x;˜€ Kliknij w link ➥ http://bit.ly/FIltrAR i zrĂłb kreatywne selfie z naszym filtrem. ZdjÄ™cie dodaj w komentarzu pod tym postem. W konkursie docenimy kreatywność, pomysĹ‚ i sposĂłb zaprezentowani swoich pasjiâ€? Wraz z tekstem 1. AkceptujÄ™ warunki Regulaminu Konkursu 2. WyraĹźam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Regulaminem Konkursu. 2. Uczestnik moĹźe dokonać dowolnej iloĹ›ci zgĹ‚oszeĹ„ konkursowych jednak Laureatem w Konkursie moĹźe zostać tylko raz. 3. Laureaci Konkursu zostanÄ… wyĹ‚onieni decyzjÄ… Komisji. 4. Organizator zastrzega sobie moĹźliwość przedĹ‚uĹźenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny. 5. Komisja przy ocenianiu ZadaĹ„ Konkursowych bÄ™dzie brać pod uwagÄ™ pomysĹ‚owość i oryginalność udzielonej odpowiedzi a takĹźe styl i zgodność z Regulaminem zadania konkursowego. 6. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraĹşliwych lub naruszajÄ…cych dobre imiÄ™ marki Empik lub Zleceniodawcy, Organizatora. §5. Nagrody i Laureaci: 1.Nagrodami przewidzianymi dla 20 LaureatĂłw Konkursu, jest 20 nagrĂłd w postaci kart prezentowych. W tym: 3 nagrody I stopnia – kaĹźda o wartoĹ›ci 500 zĹ‚ brutto. 7 nagrody II stopnia – kaĹźda o wartoĹ›ci 300 zĹ‚ brutto 10 nagrody III stopnia – kaĹźda o wartoĹ›ci 200 zĹ‚ brutto 2. Wyniki Konkursu zostanÄ… opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/empikcom/ w dniu 11.09.2019 3. Fundatorem NagrĂłd w Konkursie jest Zleceniodawca. 4. Laureaci zostanÄ… takĹźe poinformowani przez Organizatora takĹźe poprzez przesĹ‚anie im prywatnej wiadomoĹ›ci w ramach serwisu Facebook. 5. Laureat powinien dokonać w terminie 3 (trzech) dni, od daty otrzymania wiadomoĹ›ci prywatnej, o ktĂłrej mowa w § 5 ust. 4, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody przekazać Organizatorowi: a. imiÄ™ i nazwisko, b. adres do dorÄ™czenia Nagrody, c. numer telefonu Laureata, d. adres e-mail Laureata, e. skan oĹ›wiadczenia opatrzonego datÄ… i podpisanego przez Laureata o nastÄ™pujÄ…cej treĹ›ci: ,,WyraĹźam zgodÄ™ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora: EMPIK SP Z O O, w celach zwiÄ…zanych z prawidĹ‚owym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwÄ… „Moje Pasje z Empik Premium?â€? w tym w celu wyĹ‚onienia LaureatĂłw, wydania i dorÄ™czenia Nagrody, dziaĹ‚aĹ„ marketingowych i promocyjnych zwiÄ…zanych z Konkursem i promocjÄ… marki Empik, a takĹźe uregulowania ewentualnych zobowiÄ…zaĹ„ podatkowych zwiÄ…zanych z wydaniem Nagrody.


Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu oraz znane mi są warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że Administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami, a także o prawie dostępu do moich danych osobowych, prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania, o prawie do cofnięcia zgody oraz do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadkach określonych w prawie. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratorów Urzędom Skarbowym w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz Poczcie Polskiej A.S. lub firmom kurierskim w celu prawidłowego doręczenia Nagrody”. 6. Laureat zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 5 lit. e i f Regulaminu. 7. Brak zgłoszenia Laureata w terminie wskazanym w § 5 ust. 4 Regulaminu, przekazanie przez niego Zgłoszenia po upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 5 powyżej Regulaminu, jak i podejmowanie przez Laureata w ramach Zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych z Regulaminem i/lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Laureata do Nagrody. 8. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 9. Organizator, w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Laureata poprawnego Zgłoszenia Nagrody, zobowiązuje się wysłać Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres wskazany przez Laureata w Zgłoszeniu wygranej. 10. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, decyzję odnośnie ewentualnego przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi podejmuje Komisja Konkursowa. 11. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Fundator. Każdy z Laureatów, który dokonał zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno – prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane. 11. Do każdej z Nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureaci wyrażają zgodę na to, aby, kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 12. Nierozdysponowane Nagrody pozostają własnością Fundatora. § 6. Prawa autorskie 1. Uczestnik Konkursu poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego oświadcza, że: a. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia i komentarza oraz, że zarówno nadesłane zdjęcie, jak i komentarz nie są obciążone prawami osób trzecich, b. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii i komentarza do niej przez Organizatora, z


prawem dalszej sublicencji, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również marki Empik, na następujących polach eksploatacji: 1. wprowadzanie zdjęcia i/lub komentarza do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń, rozpowszechnianie zdjęcia i/lub komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/empikcom/, 2. w ramach działań związanych z realizacją i promocją Konkursu, a także w ramach działań mających na celu promocję marki Empik. 2. Laureat oświadcza, iż w chwili opublikowania zadania konkursowego, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej, niegraniczonej czasowo i terytorialnie do Zgłoszenia Konkursowego na następujących polach eksploatacji: a. wprowadzanie zdjęcia i/lub komentarza do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń, b. rozpowszechnianie zdjęcia i/lub komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c. w ramach działań związanych z promocją marki Empik poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia i komentarza. 3. Laureat oświadcza, iż w chwili udzielenia licencji do Zadania konkursowego, zobowiązuje się do niewykonywania względem zdjęcia oraz komentarza autorskich praw osobistych, w tym nie będzie realizował swojego prawa do oznaczania zdjęć swoim autorstwem. § 7. Przetwarzanie danych osobowych 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) Organizator i Zleceniodawca informują, że: a. Administratorem danych osobowych Uczestników jest EMPIK SP Z O O, ul. Marszałkowska 116/122, 00-017 Warszawa, KRS 0000005327, b. Dane osobowe podane przez Uczestnika będą przetwarzane z pełnym poszanowaniem praw i wolności przysługujących osobie fizycznej na podstawie art. 6, ust. 1 pkt. f) RODO, w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora tzn. na potrzeby: i. prawidłowego przeprowadzenia Konkursu Twoje pasje z Empik Premium w tym wyłonienia Laureatów, ii. doręczenia Nagród uprawnionym Laureatom, iii. działań marketingowych i promocyjnych związanych z prowadzonym Konkursem oraz promocji marki Empik, iv. w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie, c. podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania uprawnionym Uczestnikom


Nagrody. Odmowa podania danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie, d. Administrator w celu prawidłowego doręczenia Nagrody może przekazać niezbędne dane osobowe Uczestnika, tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim, e. powierzone przez Uczestnika dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w zakresie w jakim EMPIK SP Z O O z siedzibą w Warszawie, dążyć będzie do zaoferowania Uczestnikowi produktów i usług najpełniej odpowiadającym ich potrzebom i oczekiwaniom; efektem powyższych działań może być otrzymywanie przez Uczestnika kierowanych bezpośrednio wiadomości tekstowych SMS i e-mailowych oraz ofert sprofilowanych na podstawie przekazanych Administratorowi informacji, f. każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich: i. sprostowania, ii. poprawiania, iii. ograniczenia przetwarzania, iv. przeniesienia, v. złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania, przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w lit. a powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek, g. każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez względu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem, h. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, i. dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej. 2. Przystępując do Konkursu i przesyłając Zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 Regulaminu. § 8. Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przyznanych Nagród lub związanych z przebiegiem Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym w § 8 pkt 1 powyżej Regulaminu terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację. 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres e-mail Organizatora PERFORMANCE MEDIA SP Z O O, ul. Idzikowskiego 19, 02-704 Warszawa 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.


§ 9. Odpowiedzialność 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami lub komentarzami, ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu. 2. Uczestnicy Konkursu przesyłając Zadanie konkursowe zawierające ich wizerunek wyrażają zgodę na jego publikację przez Organizatora i/lub Zleceniodawcę na portalu internetowym Instagram, Facebook, a także na stronie internetowej Zleceniodawcy. W przypadku przesłania przez Uczestnika Konkursu Zadania konkursowego zwierającego także wizerunek osoby trzeciej, Uczestnik zobowiązuje się do posiadania nie budzącej wątpliwości zgody takiej osoby do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej w ramach i na potrzeby prowadzonego Konkursu. Uczestnik jest zobowiązany wykazać fakt posiadania takiej zgody osoby trzeciej każdorazowo na wezwanie Organizatora. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook, ewentualne opóźnienia w publikowaniu zdjęć lub za utrudniony dostęp do tego serwisu, powstały z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności będących wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu, problemów technicznych lub wystąpienia innych przyczyn. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (m.in. za szybkość transferu danych, mogące wystąpić opóźnienia w publikacji zdjęć, problemy techniczne), za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów, sposób ich konfiguracji, a także mogące wystąpić z tego tytułu różnice w czasie wyświetlania, przetwarzania Zadania konkursowego. § 10. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: krzysztof.polit@performance-media.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

Profile for empik

Regulamin Konkursu „TWOJE PASJE Z EMPIK PREMIUM”  

Regulamin Konkursu „TWOJE PASJE Z EMPIK PREMIUM”  

Profile for empik2011
Advertisement