Page 1

Empar Gallego. Florida Secundària. Departament de Socials   TREBALL EN GRUP D’ELABORACIÓ D’UN MURAL DIGITAL D’UN TEMA D’HISTÒRIA

1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 1. Cada grup elaborarà un mural digital del tema utilitzant l'aplicació disponible en internet http://www.glogster.com/ Al tal efecte, el grup haurà d’obrir-se un compte en glogster amb un nom d’usuari i contrasenya que ha de conéixer els membres del grup.

2. Treball previ. Tots els membres del grup estudien el tema de les fonts d’informació que s’indiquen. A continuació, es fa la distribució del treball. Finalment, s’acorda l’elaboració en comú. - Elaborar un text introductori que situe clarament el tema, temps i espai. no es pot fer un mapa mental sense tindre coneixement del tema. Teniu cura de l’ortografia i la sintaxi, reviseu els vostres escrits, utilitzeu el corrector i el traductor. - Elaborar un esquema amb el títol i els conceptes clau destactas i ordenats jeràrquicament, utilitzant línies per a les relacions. - Buscar textos històrics relacionats amb el tema. - Buscar definicions de termes importants per elaborar un document. - Informació de biografies d’autors/personatges, si és el cas, per elaborar un document. - Buscar elements audiovisuals que complementen la informació: vídeos, seqÜencies de pel.lícules,música. - Sel.leccionar imatges de qualitat que il.lustren adequadament el contingut. Totes les imatges han d’anar acompanyades d’un peu d’il.lustració. 2. CÓM S’ELABORA EL G LOSTER - L’ aplicació glogter permet fer el mural on line, no necessita descarregar cap programa ni arxiu. És intuitiva i fàcil, permet el treball col.laboratiu, fer modificacions, incorporar textos, ròtuls, marcs, links, imatges, vídeo, àudio i proporciona el codi per incrustar-lo en una web o blog. Important: teniu cura de guardar les vostres modificacions i de marcar l’opció save and share i públic, aixi com donar un títol. - Cal cuidar la claredat del disseny per a una bona lectura al projectar-se: fons, tipus i tamany de la lletra, colors que combinen... - Podeu consultar aquest document al blog de l’assignatura: http://historiaenpresent.blogspot.com/2011/11/fer-un-mural-digital.html

i visualitzar els elements i enllaços a les fonts d’informació en: http://www.glogster.com/empargallego/fer-un-glogster/g-6mmmfk97emhn1eu9shgbaa0


3. ELS ELEMENTS DEL G LOG TER - Títol resaltat que expresse clarament el tema i el contingut. - Noms dels membres del grup. - Text introductori del tema, amb referència explícita de l’espai/temps. - Enllaç a l’esquema. - Enllaç als textos històrics sel.lecionats. - Enllaç al document amb la o les biografies de personatges/ autors. - Enllaç al document del glossari de termes. - Audiovisuals que complementen el contingut (vídeo, fragment de pel.lícula, música), amb un breu text descriptiu. - Imatges, mapes de qualitat que il.lustren el tema/contingut. Totes han de dur el peu d’il.lustració. - Enllaços a les fonts d’informació utilitzades. Important: tots els elements han de dur un rètol, titol o similar que expresse el contingut. 3. PRODUCTE FINAL El grup publicarà una entrada en el blog del grup amb: 1. Una presentació dels membres i un text per presentar el treball realitzat, distribució de tasques, acompanyat d’una imatge il.lustrativa. 2. El mural digital incrustrant el codi (embed) que proporciona glogster i l’enllaç a la url. (caldrà modificar l’ample i alt per a una millor visualització), aixi com la presentació. 4. AVALUACIÓ. 1. Procés de treball 2. Text introductori 3. Organització de l’esquema.

3. Legibilitat.

4. Aspecte-disseny. 5. Publicació al blog del grup.

Aprofitament del temps, acompliment Situa clarament el tema. Jeràrquica, del bé més general al més específic i concret. conceptes -descriu de generals o forma correcta principals /concreta el tema. conceptes -identifica els específics conceptes específics. relació dels -bona conceptes jerarquització i enllaços dels conceptes.

dels plaços. acceptable

mal

-descriu poc el tema.

-no descriu el tema o té poc a vore.

-poca identificació o repetició.

-els conceptes especifics no expliquen el tema. - no existeix - abundants confusions de conceptes i relacions.

- poca jerarquització i poca relació - confusions d’alguns conceptes i d’algunes relacions.

Es pot comprendre per: - titols, rètols, ordre - sel.lecció de textos històrics - glossari de termes - sel.lecció d’imatges i descripció - elements audiovisuals i descripció - colors i tipografia adequada per a la seua lectura en pantalla. Plublicació valuosa de la presentació del treball realitzat i distribució de les tasques entre els membres.

Fer un glogster  

Descripcio activitat i avaluacio

Advertisement