Page 1

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA. 2n. ESO

CREA LA TEUA ONG - TREBALL EN GRUP 1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT. - Es formen grups de 4 persones. - Els membres del grup llegeixen les activitats que a continuació es descriuen i es distribueixen les tasques. Activitat 1. Documentar-se sobre les Organitzacions No Guvernamentals existents i fer la fitxa amb la informació requerida en un document de word. Activitat 2. Buscar una notícia relacionada amb alguna ONG. Incloure la informació en el mateix document de word anterior. Activitat 3. Creeu la vostra pròpia ONG definint els segÜents aspectes: Qui sou? Quin és l’objectiu? Creació d’un logotip. Seu principal. Divulgació. Captació de socis. Obtenció de recursos. Âmbits d’actuació. Activitat 4. Dissenyar un infograma per presentar la vostra ONG. PER A REALITZAR LES ACTIVITATS I ACCEDIU A http://www.xtec.es/~pcasals/webquest/intcat.htm ELS MODELS D’INFOGRAMA ELS TROBAREU BUSCANT EN GOOGLE PER DISSENYAR EL LOGOTIP ON LINE

2. PRODUCTE FINAL. - Document de word amb la fitxa de dos ONG’s existents i una notícia relacionada (activitat 1 i 2). Aquest document es lliura al professor/a imprimit. - Infograma amb la informació de la ONG pròpia que ha creat el grup (activitat 4). L’infograma es realitzarà en word i una vegada acabat, es guardarà en format PDF per evitar que els elements es descol.loquen. Per poder publicar-lo en el blog de grup, caldrà pujar-lo al compte de slideshare.net o issuu.com del grup.

3. PUBLICACIÓ AL BLOG DEL GRUP. El grup publicarà una entrada en el blog del grup amb: 1.- Títol de l’entrada adequat, etiquetes (assignatura, tema, tipus de document). 2.- Un text de presentació dels membres i del treball que s’ha realitzat, com s’ha distribuit el treball en el grup i una valoració. 3.- L’infograma, incrustrant el codi embed de slideshare o issuu.


4. TEMPS. - Una sessió en classe per formar els grups, lectura del treball a fer i distribució de les tasques entre els membres del grup. - Dues-tres sessions a l’aula d’informàtica per informar-se de les ONG’s i la recerca d’una notícia relacionada. Elaborar el document de word amb la fitxa de les dues ONG’s elegides i la notícia. - Una sessió a classe on el grup: pensa i decideix la pròpia ONG. defineix els aspectes. dissenya un esborrany de logotip. dissenya un esborrany de l’infograma. - Dues-tres sessions a l’aula d’informàtica per elaborar l’infograma, pujar-lo a slideshare o issuu i fer la publicació en el blog de grup. L’ENTREGA FORA DEL TERMINI PENALITZARÀ AMB 1 PUNT.

4. AVALUACIÓ. 1. Funcionament individual i del grup. (2 p.)

- Distribució de les tasques equilibrada. - Actitud col.laboradora en el treball.

2. Document de les ONG’s existents.

- Fitxa amb la sel.lecció de la informació requerida. - Notícia relacionada. - Nom i logotip de l’ONG. - Imatge principal i informació principal destacada de qui som i l’objectiu de l’ONG creada. - Informacions secundàries (seu principal, divulgació, captació de socis, obtenció de recursos, àmbits d’actuació...), acompanyada d’imatges que il.lustren. - creativitat del logotip. - distribució del elements. - composició: fons, colors, tipografia permet una bona lectura. - Correcció ortogràfica. - Redacció clara. - Títol de l’entrada. - Etiquetes (assignatura, tema, document). - Text presentant els autors i el treball realitzat (què i com) acompanyada d’una imatge. - L’infograma incrustant el codi embed.

(2 p.) 3. Infograma. (3 p.)

4. Disseny. (1 p.)

5. Ortografia i redacció. (1 p.) 6. Publicació al blog del grup. (1 p.)

Crear una ONG  

Descripció de l'activitat del treball en grup i la seua avaluació

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you