Page 1

Ă…rsrapport 2010

Nordvestjysk Elforsyning Amba


Selskabsoplysninger Nordvestjysk Elforsyning Amba Skivevej 120 7500 Holstebro Telefon: 97 42 14 88 Telefax: 97 40 44 02 Hjemmeside: www.noe.dk E-mail: noe@noe.dk CVR-nr. 36 56 13 19

Ejerforhold Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. Der var pr. 31.12.2010 29.597 andelshavere.

Direktion Flemming Poulsen

Bestyrelse Ebbe Ravn Sørensen, formand Stig Nielsen, næstformand Ole Tang Kristian Præstegaard Ove Andersen Finn Westergaard Steen B. Jensen

Revision Vestjysk Revision A/S Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Dattervirksomheder NOE Net A/S, Skivevej 120, 7500 Holstebro NOE Vind A/S, c/o Vestjysk Revision, Andrupsgade 7, 7620 Lemvig

2

>

Årsrapport 2010


Indhold Ledelsespåtegningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Den uafhængige revisors påtegning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Koncernoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hoved- og nøgletal for koncernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ledelsesberetning - koncernen generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Risikostyring i koncernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vision, mission og værdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Samfundsansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Ledelsesberetning - Nordvestjysk Elforsyning Amba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ledelsesberetning - NOE Net A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Ledelsesberetning - NOE Energi Forsyning A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Ledelsesberetning - NOE Energi A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ledelsesberetning - NOE Service A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ledelsesberetning - NOE Fibernet A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ledelsesberetning - NOE Vind A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ledelsesberetning - Vind udvikling A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Anvendt regnskabspraksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Resultatopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Balance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pengestrømsopgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Repræsentantskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Bestyrelsens konstituering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Årsrapport 2010

>

3


4

>

Ă…rsrapport 2010


Ledelsespåtegningen

Bestyrelse og direktion har dags dato

Vi anser den valgte regnskabsprak-

Ledelsesberetningen indeholder efter

aflagt årsrapporten for regnskabsåret

sis for hensigtsmæssig, og efter vor

vor opfattelse en retvisende redegø-

1. januar – 31. december 2010 for Nord-

opfattelse giver årsrapporten et ret-

relse for de forhold, som beretningen

vestjysk Elforsyning Amba.

visende billede af selskabets aktiver

omhandler.

og passiver, finansielle stilling samt Årsrapporten er aflagt i overensstem-

Årsrapporten indstilles til generalfor-

resultat.

melse med årsregnskabsloven.

samlingens godkendelse.

Holstebro, den 30. marts 2011

Direktion

Flemming Poulsen, direktør

Bestyrelse

Ebbe Ravn Sørensen, formand

Stig Nielsen, næstformand

Kristian Præstegaard

Ove Andersen

Finn Westergaard

Ole Tang

Steen B. Jensen

Årsrapport 2010

>

5


Den uafhængige revisors påtegning

Til andelshaverne i NOE Amba

grundlag af vor revision. Vi har udført

Det er vor opfattelse, at det opnåede

vor revision i overensstemmelse med

revisionsbevis er tilstrækkeligt og eg-

Vi har revideret koncernregnskabet for

danske revisionsstandarder. Disse

net som grundlag for vor konklusion.

koncernen for regnskabsåret 1. januar

standarder kræver, at vi lever op til eti-

Revisionen har ikke givet anledning til

2010 - 31. december 2010 omfattende

ske krav samt planlægger og udfører

forbehold.

anvendt regnskabspraksis, resultat-

revisionen med henblik på at opnå

opgørelse, balance, pengestrømsop-

høj grad af sikkerhed for, at koncern-

Konklusion

gørelse og noter for såvel koncern som

regnskabet ikke indeholder væsentlig

Det er vor opfattelse, at koncern-

selskab. Koncernregnskabet aflægges

fejlinformation.

regnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

efter årsregnskabsloven. En revision omfatter handlinger for

finansielle stilling pr. 31. december

Ledelsens ansvar for årsrapporten

at opnå revisionsbevis for de beløb

2010, samt af resultatet af selska-

og oplysninger der er anført i kon-

bets aktiviteter og pengestrømme

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde

cernregnskabet. De valgte handlin-

for regnskabsåret 1. januar 2010 – 31.

og aflægge et årsregnskab, der giver et

ger afhænger af revisors vurdering,

december 2010 i overensstemmelse

retvisende billede i overensstemmelse

herunder vurderingen af risikoen for

med årsregnskabsloven.

med årsregnskabsloven. Dette ansvar

væsentlig fejlinformation i årsregn-

omfatter udformning, implementering

skabet, uanset om fejlinformationen

og opretholdelse af interne kontroller,

skyldes besvigelser eller fejl. Ved

Udtalelse om ledelsesberetningen

der er relevante for at udarbejde og

risikovurderingen overvejer revisor

Vor revision har ikke omfattet ledel-

aflægge et årsregnskab, der giver et

interne kontroller, der er relevante for

sesberetningen.

retvisende billede uden væsentlig fej-

selskabets udarbejdelse og aflæggelse

linformation, uanset om fejlinformati-

af et koncernregnskab, der giver et

I henhold til årsregnskabsloven har

onen skyldes besvigelser eller fejl samt

retvisende billede, med henblik på at

vi gennemlæst ledelsesberetningen

valg og anvendelse af en hensigtsmæs-

udforme revisionshandlinger, der er

uden at foretage yderligere handlinger

sig regnskabspraksis og udøvelse af

passende efter omstændighederne,

i tillæg til den gennemførte revision af

regnskabsmæssige skøn, som er rime-

men ikke med det formål at udtrykke

årsregnskabet. Efter vor opfattelse er

lige efter omstændighederne. Ledelsen

en konklusion om effektiviteten af

oplysningerne i ledelsesberetningen

har endvidere ansvaret for at udarbejde

selskabets interne kontrol.

i overensstemmelse med det reviderede koncernregnskab.

en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstem-

En revision omfatter endvidere stil-

melse med årsregnskabsloven.

lingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passen-

Revisors ansvar og den udførte revision

de, og om de regnskabsmæssige skøn,

Vort ansvar er at udtrykke en kon-

samt en vurdering af den samlede

klusion om koncernregnskabet på

præsentation af koncernregnskabet.

6

>

Årsrapport 2010

der er udøvet af ledelsen, er rimelige,

Lemvig den 30. marts 2011

Vestjysk Revision A/S Henrik Bjerre

Statsautoriseret Revisor


Koncernoversigt

Nordvestjysk Elforsyning Amba

NOE Service A/S

NOE Energi A/S

100% ejerandel

100% ejerandel

NOE Net A/S

NOE Vind A/S

100% ejerandel

100% ejerandel

NOE Energi Forsyning A/S

NOE Fibernet A/S

100% ejerandel

100% ejerandel

Vind Udvikling A/S af 01.01.2010 100% ejerandel

Fiber Backbone A/S 18,18% ejerandel

Vestjyske Net 60 kV A/S 20,96% ejerandel

Vestjyske Net 150 kV A/S 12,74% ejerandel

Nianet A/S 0,768% ejerandel

MVB under konkurs 20,92% ejerandel

Ă…rsrapport 2010

>

7


8

>

Ă…rsrapport 2010


Hoved- og nøgletal for koncernen

Hovedtal (1.000 kr)

2010 2009 2008 2007 2006

Nettoomsætning

618.077 578.428 478.178 381.727 385.735

Resultat før finansielle poster

-18.375

33.302

-106.709

-16.584

-16.703

Finansielle poster excl. kapitalandele

75.067

79.374

-41.552

15.880

29.449

Resultat før skat

56.692

112.675

-193.291

-26.072

4.520

63.115

83.954

-157.886

-19.755

-5

Årets resultat Egenkapital

1.215.433

1.152.318

1.068.613

1.226.500

1.246.254

Balancesum

1.737.991

1.635.233

1.419.624

1.487.404

1.443.203

29.303

46.228

97.008

90.407

53.882

Overskudsgrad (%)

-2,97%

5,76%

-22,32%

-4,34%

-4,33%

Soliditetsgrad (%)

69,93%

70,47%

75,27%

82,46%

86,35%

-5,19%

-7,56%

-13,76%

-1,60%

0,00%

63

59

56

53

48

Investeringer i materielle anlægsaktiver

Nøgletal

Egenkapitalens forrentning (%) Gennemsnitlig antal ansatte

Nøgletalsdefinitioner Overskudsgrad beregnes som resultat af primær drift i forhold til nettoomsætning. Soliditetsgraden beregnes som egenkapitalen i forhold til aktiverne. Egenkapitalens forretning beregnes som resultatet efter skat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning.

Årsrapport 2010

>

9


Ledelsesberetning – koncernen generelt

Økonomisk beretning

struktur omkring fibernetaktiviteterne,

på 56,3 mio. kr., hvor der i 2009 blev

Omsætningen i koncernen blev i 2010

som har betydet ansættelse af tre

realiseret indtægter på 62,6 mio. kr. I

realiseret på 618 mio. kr. mod 578 mio.

medarbejdere fra det tidligere MidtVest

forhold til 2009 er de finansielle poster

kr. i 2009. Det er specielt en kraftig

Bredbånd. Disse medarbejdere blev

positivt påvirket af, at der ikke er sket

stigende afsætning i NOE Energi A/S,

ansat i august 2009 og får dermed en

betydelige nedskrivninger på kravet i

som bidrager til den samlede om-

større omkostningsmæssig indvirkning

boet i MidtVest Bredbånd A/S. I 2009

sætningsstigning i koncernen, mens

i 2010 i forhold til 2009. Derudover har

påvirkede det resultatet med -6,1 mio.

omsætningen i NOE Net A/S er faldet

antallet af medarbejdere været højere i

kr., mens resultatvirkningen er -621

betydeligt i forhold til 2009 blandt

2010 i forhold til 2009.

t.kr. i 2010.

indtægtsført en tidligere underdæk-

Afskrivninger mv. er i 2010 realise-

Årets resultat efter skat for koncer-

ning, som var af engangskarakter.

ret på 23,6 mio. kr. mod 21,3 mio.

nen Nordvestjysk Elforsyning Amba

andet som følge af, at der i 2009 blev

kr. i 2009, hvilket skyldes, at der er

ender derfor med et overskud på i alt

Bruttofortjenesten er i 2010 realise-

foretaget en ekstraordinær afskriv-

63,1 mio. kr. mod et overskud i 2009

ret på 91,6 mio. kr. mod 130,7 mio.

ning på bygningerne som følge af at

på 84,0 mio. kr. Resultatet anses af

kr. i 2009, hvilket også er et resultat

en del af bygningsmassen på Skivevej

bestyrelsen som værende tilfreds-

af indtægtsførslen af den tidligere

120 og hele bygningen på Skivevej 122

stillende på overordnet niveau og

underdækning.

forventes nedrevet i forbindelse med

forventningerne til 2011 er, at der reali-

opførelsen af en ny administrations-

seres betydelig bedre resultater i NOE

bygning.

Energi A/S og NOE Service A/S.

2009, hvilket specielt skyldes højere

Total set er resultatet før finansielle

Udviklingen i el-priser

materialeforbrug som følge af større

poster realiseret med -18,4 mio. kr. i

2010 blev på lige fod med 2009 et

drifts- og anlægsaktiviteter.

2010 mod 33,3 mio. kr. året før. Under

år med store udsving i elpriserne.

I 2010 har andre eksterne omkostninger været stigende i forhold til

de finansielle poster er det værd at

Udviklingsretningen for hele året har

Personaleomkostningerne har endvide-

bemærke, at der i 2010 er realiseret

dog været klar og elprisen er således

re været stigende som følge af den nye

positiv kursregulering og -avance

fortsat sin stigning fra 2009. I de

10

>

Årsrapport 2010


første 5 uger af 2010 var gennemsnits-

starten af året kunne muligheden for

vandstand i de nordiske vandmagasi-

spotprisen godt 32 øre pr. KWh, mens

udveksling mellem Øst- og Vestdan-

ner samt det kolde vejr. At prisen på el

den for de sidste 5 uger af 2010 var

mark tillægges en del af skylden,

har været stigende gennem hele året

godt 43 øre pr. KWh.

hvilket det ikke kunne i slutningen, da

skyldes at der igen er ved at komme

indvielsen af et nyt kabel mellem Øst-

mere og mere gang i hjulene igen –

I løbet af året var der perioder hvor

og Vestdanmark er med til at afhjælpe

ikke kun i Danmark men generelt i hele

områdeprisen i Østdanmark var

dette, og sikre en mere ensartet

verdensøkonomien.

væsentlig højere end i Vestdanmark. I

elpris. Årsagen var imidlertid den lave

Spotpriser (ugevisning 2009/2010) Øre pr kWh 120 100 80

Vestdanmark DK1 Østdanmark DK2

60 40 20

År/Uge

09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Årsrapport 2010

>

11


Risikostyring i koncernen

NOEs aktiviteter, finansielle stil-

Driftsrisici

Risikoen vedr. prisvariationer forsøges

ling, resultater og fremtidige vækst

Der eksisterer i koncernen mange ty-

her indkalkuleret i salgsprisen overfor

påvirkes af en række forretningsmæs-

per af driftsrisici, hvorfor det er valgt

kunderne samt elimineret via specifi-

sige risici, såvel ikke-finansielle som

at lave en efterfølgende underopde-

kation af kontrakterne.

finansielle. Derfor vurderes risikobil-

ling.

ledet løbende med henblik på, at

Afregningsrisikoen omfatter endvi-

risikoeksponeringen til enhver tid er

Afregningsrisiko

dere evnen til at udføre de operatio-

hensigtsmæssigt afbalanceret i for-

Afregningsrisikoen omfatter evnen

nelle afregningsopgaver fejlfrit. Denne

hold til aktiviteterne.

til at prisfastsætte el-produkter i

type af risiko påtages i koncernen af

forhold til de forventede omkostnin-

både NOE Net A/S og NOE Energi A/S.

I 2010 har der i høj grad været fokus

ger ved indkøb af kundernes forbrug

Er man ikke i stand til at have fuld

på identificering af vigtige risikofor-

på engrosmarkedet samt håndte-

kontrol over processen – eks. opdate-

hold, og der vil i løbet af 2011 ske en

ringsomkostninger. Det er således

ring af elpriser i afregningssystemet

række risikobegrænsende tiltag mhp.

en nødvendighed at have indgående

samt foretage indkøb af korrekte

at reducere uønsket risiko. Ved alle

kendskab til omkostningsstrukturen

mængder i forhold til kunderne, så vil

risikovurderinger er der blevet set på

for at skabe rentabel drift. Denne type

man meget hurtigt i kraft af de meget

sandsynligheden for, at en begiven-

af risiko påtages i koncernen af NOE

store mængder kunne opleve negativ

hed sker, og den mulige konsekvens

Energi A/S, som indkøber el både til

påvirkning på det regnskabsmæssige

for forretningen. Konsekvenserne er

forsyningspligtkunder i NOE Energi

resultat. Et meget vigtigt forhold er

kvantificeret og vurderes med hensyn

Forsyning A/S samt til egne kunder. I

her den IT-mæssige understøttelse,

til potentielt tab.

forhold til NOE Energi Forsyning A/S

som både skal sikre at alle kunder

købes der løbende op i markedet jf. in-

afregnes samt at der udvikles og ved-

Nedenfor er de forskellige typer af

terne retningslinjer med henblik på at

ligeholdes afstemningsfaciliteter og

risici kategoriseret og beskrevet og

sikre en løbende stabil pris, og prisen

rapporter, som kan vise når der opstår

relateret i forhold til de selskaber, hvor

faktureres til NOE Energi Forsyning

fejl i systemet.

det måtte være relevant. Risiciene er

uden risiko for tab for dette selskab.

anført i ikke-prioriteret rækkefølge. For egne kunder i NOE Energi A/S købes der trinvis ind efterhånden som aftaler tegnes med kunderne, og en bestemt mindste-volumen er opnået.

12

>

Årsrapport 2010


Markedsrisiko

Personalerisiko

Valutarisiko

Markedsrisikoen omfatter i denne

Vores evne til at skabe en effektiv og

NOE oplever valutarisiko i forbindelse

sammenhæng risikoen for at der sker

lønsom koncern på alle områder samt

med indkøb af elektricitet i EURO og

ændringer på markedet, som gør det

at sikre kontinuerlig vækst og ydeevne

salg af elektricitet i DKK. Det er grund-

risikofyldt at fortsætte driften på

afhænger af vores evne til at tiltrække

læggende selskabets valutapolitik at

samme vis som tidligere. Denne type

og udvikle dygtige medarbejdere. NOE

afdække kommercielle valutarisici,

risiko har specielt været diskuteret i

er derfor begyndt at investere flere

hvilket sker gennem terminsforret-

i NOE’ elhandelsselskab NOE Energi

midler i uddannelse af medarbejderne,

ninger. Da risikoen for signifikante

A/S. Forbrugerombudsmanden har

hvilket på sigt vil gøre dem mere at-

udsving i kursen mellem EURO og

således i efteråret 2009 afgjort, at el-

traktive for andre virksomheder. Pas-

DKK er begrænset afdækkes indkøb af

handelsselskaberne ikke må binde de-

sende aflønning, personalegoder, ar-

EURO ikke.

res private kunder i mere end 6 måne-

bejdsmiljø og anerkendelse skal være

der. Dette betyder, at kunderne reelt

med til at fastholde medarbejdere.

Renterisiko

vil kunne udtræde af deres fastpris-

I koncernen har man ved udgangen af

aftaler før tid, hvilket betyder en øget

2010 rentebærende gæld på knap 350

risiko for NOE Energi A/S. Selskabet

Finansielle risici

mio. kr. mod 306 mio. kr. sidste år. Det

har således en reel risiko for at skulle

NOE Energis tilstedeværelse på det fri

er ikke valgt at benytte finansielle in-

tilbagesælge el på spotmarkedet, som

elmarked indebærer en række risiko-

strumenter til at dække risikoen af for

forventet skulle leveres i løbet af en

elementer, hvor den væsentligste er

en højere rente, hvorfor renteudgif-

kommende periode. Der opnås dermed

prisrisikoen. Prisrisikoen håndteres på

terne varierer i forhold til det konkrete

ikke en langsigtet indtægt til dækning

engrosmarkedet ved indkøb af fysiske

renteniveau. Som følge af at en del

af sikringsudgifterne hermed. Dette

aftaler, futures, forwards og optioner

af aktiverne er placeret i værdipapirer

betyder, at produkttyperne, der til-

jf. omtaler heraf ovenfor.

og hovedsageligt obligationer, sker der en form for indirekte afdækning

bydes i høj grad, må ændres fremadrettet for at undgå denne type risiko

Da det ikke er selskabets politik at på-

af renterisikoen. Stiger renteniveauet

– dvs. der vil ske en bevægelse væk fra

tage sig specielle risici, forsøger man

markant vil der således blive overvejet

fastprisaftaler løbende over flere år til

hele tiden at dække sine positioner af

at realisere værdipapirer og efterføl-

korttidsaftaler.

ved at tegne terminskontrakter, så-

gende nedbringe gælden og dermed

ledes at man ikke i kontraktperioden

også renteudgifterne.

påvirkes af fluktuationer i elprisen. Der er dog en lang række forhold som alligevel kan skabe en betydelig risiko.

Årsrapport 2010

>

13


Vision, mission og værdier

Gennem de senere år er der sket utro-

NOE ønsker endvidere at fremstå som

NOE vil sikre effektiv drift ved at

ligt meget indenfor verdens energi-

leveringsdygtig i forhold til den type

være på forkant i forbindelse med

forsyning og herunder også indenfor

energi som hver enkelt kunde opfatter

ændringer i samfundet og i kravene

elforsyningen i Danmark. Fremadret-

som den ”rigtige” for en selv – hvad

fra forbrugerne. Desuden vil NOE, ved

tet vil der utvivlsomt ske endnu mere,

enten det er ”sort” strøm fra kraft-

at udnytte relevant tilgængeligt tek-

hvilket kræver en nødvendig omstilling

værker eller ”grøn” vindmøllestrøm.

nologi, sikre, at der kan leveres mere

i årene fremover. NOE ønsker at vise

Der ønskes i denne sammenhæng også

optimale energiløsninger.

vejen i det lokale område og at styre i

at udtrykke sikkerhed for oprindelsen

retningen af den fastsatte vision.

af det el, man forbruger. Ved sikkerhed ønskes der også at signalere, at

Værdier

man som kunde kan være sikker på,

Værdigrundlaget hos NOE er en

Vision

at det kun vil være yderst sjældent, at

forudsætning for at kunne agere i det

NOE din garant for rigtig energi –

der sker nedbrud på ledningsnettet.

omgivende samfund, idet værdierne

betyder, at NOE skal være kundernes

NOE vil gøre alt for at få midlertidige

er det, der skaber koncernens identitet

garant for rigtig energi ved at være et

nedbrud rettet.

og omdømme. Værdierne er samtidig

effektivt energiselskab, som kunderne

et udtryk for holdninger og adfærd,

stoler på og opfatter som et ansvarligt

Med visionen ønskes der også at ud-

og troværdigt energiselskab, der sam-

trykke, at NOE vil levere den ønskede

tidig, med fokus på at gavne miljøet

strøm til en lav pris for kunden. Dette

Tilsammen binder missionen, visionen

med miljørigtig energi, sætter kunden

kan kun ske gennem effektiv drift af

og værdierne de enkelte individer

i centrum.

selskaberne, hvilket kræver en stor

sammen i koncernen med det fælles

indsats hos alle medarbejdere hos

mål at være kundernes foretrukne

NOE.

energileverandør!

Med visionen ønskes der at signalere, at NOE er en troværdig partner, hvor man som kunde kan have tillid til de fakturaer, der fremsendes og grund-

Mission

laget herfor. Herudover kan man som

Det er NOE´s mission at være kundens

kunde stole på den information, man

foretrukne energileverandør, gennem

måtte få som kunde.

effektiv drift og optimale energiløsninger.

14

>

Årsrapport 2010

som efterleves i NOE.


Samfundsansvar

Med henvisning til årsregnskabsloven

interesser med bevillingshaveren,

miljø- og klimamæssige forhold

redegøres for virksomhedens poli-

ikke favoriseres med oplysninger om

samt bekæmpelse af korruption er

tik for samfundsansvar i relation til

kundeforhold og lignende.

hovedsageligt kulturelt baseret med

blandt andet menneskerettigheder,

udgangspunkt i ledelsens holdninger

sociale forhold, miljø- og klimamæs-

Virksomheden udarbejder hvert år en

og daglige stillingtagen i operationelle

sige forhold samt bekæmpelse af

beretning om den interne overvåg-

og strategiske spørgsmål.

korruption.

ning af programmet for ikke-diskriminerende adfærd. Heri beskrives,

Ledelsen anerkender virksomhedens

Ikke diskriminerende adfærd

hvorledes programmet er gennemført

samfundsansvar og er bevist herom i

herunder de interne kontroller, der er

alle forhold. Det er ledelsens opfat-

Virksomheden har fastsat et detalje-

gennemført til sikring af programmets

telse, at virksomhedens dispositioner

ret program til sikring af ikke-diskri-

overholdelse.

og hele adfærd lever op til god norm

minerende adfærd samt overvågning

og skik for den gode samfundsansvar-

heraf. Programmet er udarbejdet i

Programmet samt årsberetningen kan

lige virksomhed. Virksomheden har

henhold til kravet i elforsyningslovens

ses på virksomhedens hjemmeside

ikke været involveret i retstvister eller

§ 20a.

www.noe.dk, hvortil henvises.

andre tvister, der indikerer overtrædelse af god adfærd.

Programmets formål er at sikre lige

Samfundsansvar i øvrigt

adgang til el-distributionsnettet på

Virksomhedens politik for god adfærd

gennemsigtige vilkår, og at virk-

i relation til samfundsansvar herunder

somheder, der har sammenfaldende

menneskerettigheder, sociale forhold,

Årsrapport 2010

>

15


16

>

Ă…rsrapport 2010


Ledelsesberetning Nordvestjysk Elforsyning Amba

I 2010 blev selskabets vindmølle solgt

Selskabets resultat før skat blev

Porteføljen styrkes således af at den

ned i det nystiftede datterselskab

realiseret med knap 62,6 mio. kr. mod

indeholder forskellige investerings-

NOE Vind A/S, hvorefter selskabet

et overskud i 2009 på ca. 107 mio. kr.

filosofier og investeringsvalg blandt

ændrede skattepligtsstatus efter sel-

Det lavere resultat skyldes primært

forvalterne.

skabsskatteloven § 1 stk. 1 nr. 6. Skat-

lavere indtægter fra kapitalandele

ten for 2010 vedrører derfor ophørsbe-

i dattervirksomheder, mens et lidt

I 2010 er der løbende gennem året

skatning i forhold til den afhændede

lavere investeringsresultat og lavere

blevet afholdt møder imellem de

vindmølle og urealiseret kursgevinst

renteindtægter også bidrager.

forskellige porteføljeforvaltere og

på nogle obligationer.

investeringsudvalget, som består af tre bestyrelsesmedlemmer samt di-

Den eneste aktivitet i selskabet er

Generelt omkring forvaltning af værdipapirer

fremover ejerskab af datterselskaber

I 2010 er samarbejdet med de fire

måde ønskes der hele tiden at have

og investering i værdipapirer, som i

forvaltere fra 2009 fortsat. Strategien

fokus på udviklingen, og at få tilpas-

årets løb har givet et betydeligt bedre

på området er fortsat at have spredt

set risikoen i forhold til udsigterne. De

afkast end forventet ved årets be-

forvaltningen ud på flere forvaltere

tre af de fire porteføljer er lav risiko

gyndelse. Værdipapirerne genererede

for dermed at undgå at resultatet

porteføljer, mens den sidste portefølje

således en indtægt på i alt ca. 77 mio.

påvirkes i betydelig grad af en enkelt

er at betragte som en mellemrisiko

kr. i 2010 mod 88 mio. kr. i 2009.

forvalters dårlige resultat.

portefølje.

rektøren og økonomichefen. På denne

2010 2009 2008 t.kr. t.kr. t.kr.

Omsætning

0 687 637

Bruttofortjeneste

0 687 637

Resultat før skat

62.599

106.926

-161.496

Egenkapital

1.215.432 1.152.318 1.068.613

Balancesum

1.220.754 1.163.628 1.071.180

Antal medarbejdere

0 0 0

Årsrapport 2010

>

17


Ledelsesberetning NOE Net A/S

NOE Net’s eldistributionsnet omfatter

nes til ca. 19 GWh svarende til 4,1 %.

I 2009 blev der til sammenligning

ca. 3.900 km kabler og luftledninger

I området blev der i 2010 produceret

faktureret 433 GWh mens der blev

og ca. 1.400 transformatorstationer.

112 GWh af kraftvarmeværkerne,

tilført området 428 GWh. Nettabet lå

I området er der ca. 29.000 kunder og

mens der blev produceret 417 GWh af

derfor på 2,7 %. Afsætningen er såle-

den samlede mængde faktureret el var

vindmøller. Vindmøllernes produktion

des i løbet af 2010 steget med ca. 5%

i 2010 456 GWh, mens den samlede

ligger således på et niveau der var 14

i forhold til 2009, hvilket afspejler en

mængde tilført energi var 475 GWh.

% højere i forhold til 2009. Området

normalisering af strømforbruget efter

Nettabet i nettet kan derfor bereg-

var således nettoeksportør af el i året.

finanskrisen.

2010 2009 2008 t.kr. t.kr. t.kr.

Omsætning

107.927 152.434 92.752

Bruttofortjeneste

39.125 72.570 32.006

Resultat før skat

-18.311

23.139

-158.606

Egenkapital

384.313 397.844 379.658

Balancesum

822.674 823.264 723.684

Antal medarbejdere

6 6 6

Bruttofortjenesten blev i 2010 realise-

til trods for underliggende forskelle.

retning trækker lavere tab på debitorer

ret med 39,1 mio. kr. mod 72,6 mio. kr i

Blandt andet er materialeforbrug, drift

og lavere administrationsomkostnin-

2009. Det store fald skyldes tarif-

og vedligeholdelsesudgifterne betyde-

ger i forhold til 2009.

nedsættelsen på 20,4 mio. kr i 2010.

lig højere end i 2009 som følge af den

Derudover skete der i 2009 en tilbage-

lange vinterperiode. Omkostninger til

I 2010 er indtægterne vedrørende

førsel af overdækning fra tidligere år,

køb af energibesparelser er samtidig

kapitalandele i tilknyttede datter-

hvilket var af engangskarakter.

realiseret på 3,7 mio. kr., hvilket er

selskaber realiseret med -5,2 mio. kr.

dobbelt så højt som i 2009 og afspejler

mod et overskud i 2009 på 3,2 mio. kr.

Andre eksterne udgifter blev i 2010 re-

det fordoblede krav til elselskabernes

Resultatet er specielt påvirket nega-

aliseret på samme niveau som i 2009

energispareaktiviteter. I den modsatte

tivt af resultatet i NOE Energi A/S.

18

>

Årsrapport 2010


Andre kapitalandele er i 2010 realise-

målsætningen er således, at få mest

mio. kr., hvilket konkret giver nogle

ret med et underskud på 819 t.kr. Det-

mulig forsyningssikkerhed for pen-

meget store udfordringer i en række

te er primært et resultat af ændrede

gene. Det overordnede mål for 2011,

netselskaber, hvor man er nødsaget

forventninger til dividende fra Midt-

er at få ca. 60 km 10 kV luftledning

til at foretage meget store rationa-

Vest Bredbånd under konkurs. I den

kabellagt. Dette mål er et resultat af

liseringer.

sammenhæng skal det nævnes at NOE

en tidligere beslutning i bestyrelsen,

Net A/S i december 2010 overtog en

hvor man ønsker at få kabellagt 10

Udover måling på økonomisk effek-

mindre aktiepost i Nianet A/S (0,768

kV luftledningerne indenfor en 10 års

tivitet, måles netselskaberne også i

%). Aktierne var betaling for et lån

periode. På nuværende tidspunkt

forhold til leveringskvaliteten – altså

NOE havde ydet MidtVest Bredbånd

mangler der at blive kabellagt ca. 303

hvor ofte elforsyningen afbrydes og

til netop Nianet, mod pant. Nianet er

km 10 kV luftledning.

længden af disse afbrydelser. Dette

ejet af en kreds af danske elselskaber

stiller krav om at el-leverandørerne

og har til formål at sælge erhvervsløs-

Lavspændingsnettet

registrerer alle afbrydelser – dette

ninger, herunder fiberforbindelser. I

Aktiviteten på byggemodningsom-

gælder både varslede afbrydelser

2010 har der været en henvendelse fra

rådet har været relativ lav i 2010. I

og afbrydelser udenfor selskabets

Energinet.dk’s ledelse omkring evt.

forbindelse med byggemodninger og

kontrol. Denne registrering har været

overtagelse af hele 150 kV-nettet i

forstærkninger er der nedlagt ca. 9 km

gældende siden 1. januar 2006, og der

Danmark. Henvendelse har baggrund

kabel. Der har været en ekstraordinær

er for hvert år siden da, blevet stillet

i, at NOE ejer 12,74 % af Vestjyske Net

stor aktivitet på udskiftning af kabel-

skærpede krav til mængde og detal-

150 kV A/S. Der er derfor igangsat en

skabe i 2010. Udskiftningen skyldes

jeringen af oplysningerne, der skal

afklaringsproces herom.

påkørsler i forbindelse med glatføre

indsamles. Baggrunden for målingen

samt beskadigelse af skabe i forbin-

af leveringskvaliteten er, at Ener-

delse med snerydning.

gitilsynet ikke ønsker, at en ensidig

De finansielle indtægter beløber sig til i alt 7,0 mio. kr. i 2010 mod 1,7 mio.

fokusering på økonomisk effektivitet

kr. i 2009. Den store stigning skyldes

Stationer

skal udmønte sig i forringet leverings-

udbyttebetaling på 6,8 mio. kr. i Vest-

60/ 10 kV station Vemb der er etab-

sikkerhed.

jyske Net mod 1,5 mio. kr. i 2009.

leret i 1958, har fået udskiftet 10 kV

Årets resultat før skat er i 2010

felterne og relæerne samt diverse

Såfremt el-selskaberne ikke lever op

styringselektronik i bygningen.

til kravet til forsyningssikkerheden, vil

realiseret med -18,3 mio. kr. før skat

der ligesom ved fokus på den økono-

mod 23,1 mio. kr. i 2009. Bestyrelsen

Benchmark af NOE Nets effektivitet

miske benchmark ske nedregulering af

forventer i det kommende år samme

Energitilsynets analyse af el-selska-

det beløb, der må opkræves til driften.

omsætning med forbedret resultat.

bernes økonomiske effektivitet viste

Nøgletallene for NOE’ leveringssikker-

i den seneste offentliggjorte rapport

hed fremgår på næste side.

(2010), at NOE Net A/S er placeret

Forsyningsnettet

som nr. 19 ud af 59 distributions-

Som det fremgår har der været en

Højspændingsnettet

selskaber. NOE Net A/S er dermed

stor stigning i den gnm. varighed pr.

NOE Net fortsatte arbejdet med

faldet lidt tilbage i forhold til tidligere.

kundeafbrud samt gnm. antal minut-

kabellægning af luftledningsnettet.

NOE Net A/S har klaget over bench-

ters afbrydelse pr. kunde, hvilket bl.a.

Der blev demonteret ca. 57 km 10 kV

markresultatet og afventer afgørelse.

skyldes den strenge vinter.

luftledning og nedgravet ca. 65 km 10

Resultatet indtil videre betyder et

Når Energitilsynet foretager deres

kV kabel. Hovedparten af kabellæg-

varigt effektiviseringskrav på 3,19%

benchmarkberegning til regulering

ningen er foretaget i forbindelse med

svarende til 859 t.kr. I 2009 lå det

af økonomien, vægtes afbrydelserne

nedtagningen af luftledningen, dertil

varige effektivitetskrav på i alt 1,27%,

efterfølgende forskelligt.

kommer en mindre del i forbindelse

hvilket svarerede til 322 t.kr.

med byggemodninger og forstærknin-

Afbrydelse pga. fejl i eget net vægter

ger i forsyningsområdet. Kabellæg-

Ses opgørelsen samlet bliver di-

100%, mens planlagte afbrydelser

ningsområderne er valgt ud fra, at om-

stributionsselskaberne i alt pålagt

vægter 50% og afbrydelser forårsaget

råderne har vist sig at være sårbare og

effektiviseringskrav i 2011 på i alt 111

af tredje part vægter 10%.

Årsrapport 2010

>

19

>>>


>>>

2010 2009 2008 Antal kundeafbrydelse pr. år

Gnm. antal afbrud pr. kunde pr. år

Antal kunder

Gnm. antal minutters afbrydelse pr. kunde pr. år

Antal kundeafbrudsminutter pr. år Antal kunder Antal kundeafbrudsminutter pr. år

Gnm. varighed (minutter) pr. kundeafbrud

Antal kundeafbrud pr. år

=

0,75

=

36,80

22,34

29,10

=

48,78

39,07

29,62

0,57

0,98

Afbrydelser på det overordnede net

kV-niveau er dyrere end på lavspæd-

indtægtsrammen, som forhøjes med

som NOE ingen indflydelse har på,

ning.

ekstraudgiften.

indeholdes ikke i opgørelsen. For 2010 betyder dette, at NOE Net

Selve arbejdet vil blive understøttet

Energibesparelserne opnås ved at

med vejledning fra Dansk Energi.

rådgive virksomheder og private om

A/S har fået et 1-årigt forbrugerkom-

besparelser, samt at sikre og doku-

pensationskrav på 0,23% svarende

EL-spareaktiviteter

mentere at disse besparelser bliver

til 62 t.kr., som indtægtsrammen

Der er i de senere år sket en skærpelse

realiseret. I NOE Net A/S er opgaven

reduceres med i 2011.

af den politiske opmærksomhed

omkring realisering af energibespa-

på miljøområdet som følge af den

relser overgivet til NOE Service A/S,

Utilfredshed med principper for

voksende bekymring for, at klimaud-

som efterfølgende sælger disse til

benchmarking

viklingen i stort omfang er skabt af

NOE NET A/S. Pr. ultimo 2010 har NOE

NOE finder stadigvæk ikke Energitil-

mennesker primært som følge af vores

Service A/S allerede realiseret ca. 21 t.

synets undersøgelse objektiv, idet den

stadigt stigende forbrug af fossilt

MWh energibesparelser til fremtidig

alene foretages ud fra Energitilsynets

brændstof som olie, kul og gas. Af

brug, hvilket betyder at selskabet er

teoretiske beregningsmodel og ikke ud

denne grund har EU og herunder det

forud for sine mål. Det betyder, at

fra anerkendte normer og undersøgel-

danske folketing sat en række mål

NOE Service fremadrettet også vil

ser. Der vil af denne grund i 2011 blive

for, at en større del af det samlede

være interesseret i at sælge energi-

arbejdet på at dokumentere, at NOE

energiforbrug indenfor en kortere

besparelser, ikke kun koncerninternt,

Net’s indtægtsramme ikke kan bære

årrække skal komme fra vedvarende

men også til eksterne kunder, hvilket

de større udgifter som nedenstående

energikilder. Samtidigt skal privatper-

også er sket i 2010.

forhold påtvinger selskabet.

soner og erhvervslivet til stadighed

• Der er et mere korrosivt miljø på

arbejde på at bruge mindre energi for

vestkysten. • Der er større vindpåvirkning, hvilket

derigennem at reducere CO2 udslippet. Konkret har de politiske initiativer

kan betyde, at anlæg skal bygges

betydet, at NOE Net A/S er blevet

stærkere.

pålagt at sikre energibesparelser på

• Der er mere decentral produktion -

ca. 11.358 MWh i 2010, hvilket skal ses

betyder flere anlæg at vedligeholde,

i forhold til en samlet leverance af el

ligesom disse anlægs levetid forven-

på ca. 456.000 MWh i 2010. Bespa-

tes at være mindre og mere fejlramte

relseskravet i forhold til tidligere er

i driftsperioden.

således mere end fordoblet i forhold

• Stor afstand mellem kunderne, hvilket betyder en udbygning på 10

20

>

Årsrapport 2010

til 2009, hvor kravet lød på 5.451 Mwh. Ekstraudgiften hertil må indregnes i


Ă…rsrapport 2010

>

21


Ledelsesberetning NOE Energi Forsyning A/S

Liberaliseringen på elmarkedet og den

oplevet en faldende afsætning når der

Finansieringsindtægterne er i 2010

megen opmærksomhed omkring, mu-

ses på KWh-udviklingen. I 2010 har

realiseret på et noget lavere niveau i

ligheden for at skifte el-leverandør har

den leverede mængde været 154 GWh

forhold til 2009, hvilket er et resultat

været med til at skabe øget konkur-

mod 167 GWh i 2009.

af det lavere renteniveau i samfundet.

NOE Energi Forsyning ønsker at tilbyde

Årets resultat før skat realiseres i 2010

I dag er der således mange elselskaber

sine kunder en relativ stabil elpris gen-

på 1,9 mio. kr. mod 4,6 mio. kr. i 2009.

som annoncerer kraftigt, og endda

nem løbende opkøb året forud. Daglige

Resultatet betragtes af bestyrelsen

forsøger at hverve kunder i andres

og månedsvise udsving forsøges

som tilfredsstillende og der forventes

netområder ved aktiv tilstedeværelse

hermed reduceret væsentlig. I 2010

et resultat i samme størrelsesorden i

i gågader og supermarkeder. El bliver

blev der realiseret en bruttofortjeneste

2011.

således i højere og højere grad et

på 3,9 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 2009.

produkt som handles på samme måde

Faldet skyldes indførelsen af nye

som dagligvarer. Dette har betydet at

afregningsperioder i 2009, som gav en

selskabet gennem de seneste år har

større bruttofortjeneste i dette år.

rence om forsyningspligtkunderne.

2010 2009 2008 t.kr. t.kr. t.kr.

Omsætning

67.145 71.324 111.657

Bruttofortjeneste

3.850 5.985 3.721

Resultat før skat

1.936

2.416

Egenkapital

26.112 24.661 21.210

Balancesum

35.309 34.579 22.732

Antal medarbejdere

22

4.600

>

Årsrapport 2010

0 0 0


Ledelsesberetning NOE Energi A/S

Gennem 2010 har NOE Energi A/S igen

Det skyldes at det blev besluttet at

Andre eksterne omkostninger er i

oplevet stærkt stigende aktivitet,

ophøre med disse aktiviteter medio

2010 faldet betydeligt i forhold til

hvilket afspejles i afsætningen af

2010, da selskabet oplevede, at mar-

2009, hvilket skyldes ophør med

solgte GWh, som er steget med 39 %.

kedet øgedes uden at NOEs omsæt-

produktsalg, som har givet anledning

ning steg.

til et mindre niveau af omkostninger i

Afsætningsstigningen ligger primært

forbindelse med salg og installation af

på erhvervskundesiden, da incita-

Bruttofortjenesten i 2010 er blevet

mentet til at skifte har været størst

realiseret med -596 t.kr. mod knap 9,9

for denne kundegruppe. På produkt-

mio. kr. i 2009. Den meget utilfreds-

Resultatet før skat blev i alt -8,8 mio.

siden blev omsætningen samlet set

stillende udvikling skyldes prisudvik-

kr. i 2010 mod et overskud i 2009 på

på varmepumper, jordvarmeanlæg,

lingen i markedet, som har vanskelig-

i alt 2,0 mio. kr. Resultatet betragtes

solcelleanlæg, villaventilationsanlæg

gjort indkøbsprocessen. Derudover har

som utilfredsstillende og forvent-

og husholdningsprodukter realiseret

prissætningen været meget aggressiv.

ningerne til resultatet i 2011 er et

på betydeligt lavere niveau i forhold

produkterne.

forbedret resultat.

til 2009.

Omsætning Bruttofortjeneste Resultat før skat Egenkapital Balancesum Antal medarbejdere

2010 2009 2008 t.kr. t.kr. t.kr. 456.939 377.812 346.079 -596 9.857 1.386 -8.842

1.987

-4.608

-1.343 5.306 3.786 215.936 106.075 40.768 3 2 2

Årsrapport 2010

>

23


Ledelsesberetning NOE Service A/S

Aktiviteten i NOE Service A/S har

niveau i forhold til 2009 – dog er vare-

medarbejdere fra Midt-Vest Bredbånd,

i 2010 ligget på et lavere niveau i

forbruget påvirket af en nedskrivning

som for 2010 har 100% indvirkning på

forhold til tidligere år. Dette skyldes

på de aktiverede energibesparelser

resultatet, hvilket ikke var tilfældet

en lang og hård vinterperiode i starten

(-1,5 mio. kr.), hvilket skyldes lavere

for 2009.

af 2010 og at vinteren satte tidligt

realiserede salgspriser end forventet.

ind i slutningen af 2010. Dette har

Resultatet før skat er i 2010 realiseret

betydet, at der langt fra har kunnet

Andre eksterne udgifter er i perioden

med 370 t.kr. mod 3,5 mio. kr. i 2009.

gennemføres det omfang af nyanlæg

blevet realiseret på et højere niveau i

Resultatet anses af bestyrelsen som

og vedligeholdelsesarbejde som var

forhold til 2009, hvilket primært kan

utilfredsstillende og der forventes et

planlagt, da jorden i længere perioder

tillægges ændrede afregningsforhold

forbedret resultat i 2011.

har været frossen.

koncerninternt. Personaleomkostningerne er realiseret på et betyde-

Vareforbruget er i perioden realise-

ligt højere niveau i forhold til 2009.

ret på forholdsmæssigt det samme

Dette skyldes bl.a. ansættelsen af 3

Omsætning

65.806 60.650 61.041

Bruttofortjeneste

31.348 30.865 30.409

Resultat før skat

370

3.490

6.095

Egenkapital

35.850 35.574 32.958

Balancesum

48.115 44.882 43.915

Antal medarbejdere

24

2010 2009 2008 t.kr. t.kr. t.kr.

>

Årsrapport 2010

54

51

48


Ledelsesberetning NOE Fibernet A/S

I 2010 har NOE Fibernet A/S opnået en

vitetsniveauet er dermed betydelig la-

kr. i 2009. Det store fald dækker både

betydelig højere omsætning i forhold

vere i forhold til 2009, hvilket skyldes

over at den rentebærende gæld er

til 2009, hvilket skyldes at den nye

større forsigtighed omkring udrulning

reduceret pga. kapitalforhøjelsen i sel-

aftale med Nianet og Altibox omkring

af fibernettet. Tilgangen af anlægs-

skabet i slutningen af 2009. Derudover

kundehåndteringen først trådte i kraft

aktiver betyder, at afskrivninger øges

påvirker det lave renteniveau også

i midt 2009. Bruttofortjenesten er

med godt 80 t.kr. i forhold til 2009.

de finansielle omkostninger i gunstig

som følge heraf ca. dobbelt så høj som i 2009.

retning. I 2010 blev NOE Fibernet A/S ejer af selskabet Fiber Backbone A/S med

Selskabets resultat før skat udviser i

De eksterne omkostninger er realiseret

en ejerandel på 18,18%. Selskabet

2010 et underskud på knap 323 t.kr.

på et lidt højere niveau i forhold til

varetager driften af det overliggende

mod et underskud i 2009 på godt

2009, hvilket primært skyldes højere

fibernet. Ejerskabet er fordelt på vest-

5,8 mio. kr. Resultatet anses som

administrationsomkostninger.

jyske elselskaber.

værende tilfredsstillende. Forventningerne til resultatet for 2011 er et

I 2010 har der været en nettotilgang af

De finansielle omkostninger er i 2010

anlægsaktiver på knap 600 t.kr. Akti-

realiseret på 1,2 mio. kr. mod 5,2 mio.

mindre overskud.

2010 2009 2008 t.kr. t.kr. t.kr.

Omsætning

5.564 2.332

Bruttofortjeneste

4.028 2.039 -63

Resultat før skat

-323

-5.781

0

-102.396

Egenkapital

19.768 20.005 -75.657

Balancesum

71.184 70.905 92.788

Antal medarbejdere

0 0 0

Årsrapport 2010

>

25


Ledelsesberetning NOE Vind A/S

NOE Vind A/S blev stiftet primo 2010 ved en skattefri tilførsel af aktiver fra Nordvestjysk Elforsyning Amba.

2010 t.kr.

Selskabets formål er produktion af energi. I 2010 er der i selskabet blevet

Omsætning 400

udført udviklingsarbejde i forbindelse

Bruttofortjeneste 378

med et projekt ved Nissum Bredning

Resultat før skat

omkring opstilling af vindmøller.

Egenkapital 3.051

Udviklingsarbejdet har bestået i at

Balancesum 4.188

lave en forundersøgelse sammen med

Antal medarbejdere

Nissum Brednings Vindmøllelaug mhp. at få godkendelse til at opføre vindmøllerne. Omkostningerne herved belaster selskabets resultat i 2010 og vil også gøre det i 2011. Selskabets resultat efter skat udviser i 2010 et underskud på 948 t.kr., hvoraf den udskudte skat udgør 576 t.kr.

26

>

Årsrapport 2010

-371

0


Ledelsesberetning Vind udvikling A/S

Vind Udvikling A/S blev også stiftet i 2010, men der har ikke været nogen aktivitet i selskabet i årets løb. Frem-

2010 t.kr.

adrettet påregnes det at selskabet vil blive brugt som byggeherreselskab

Omsætning 0

for vindmølleprojektet ved Nissum

Bruttofortjeneste 0

Bredning.

Resultat før skat

-11

Egenkapital 491 Omkostningerne i årets løb vedrører

Balancesum 539

udelukkende etableringsomkostnin-

Antal medarbejdere

0

ger i forbindelse med stiftelsen af selskabet.

Årsrapport 2010

>

27


28

>

Ă…rsrapport 2010


Ă…rsrapport 2010

>

29


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordvestjysk

og forpligtelser som beskrevet for hver

nens selskaber, eller når et selskab

Elforsyning Amba er aflagt i overens-

enkelt regnskabspost nedenfor. Ved

udfører arbejde for et andet selskab,

stemmelse med årsregnskabslovens

indregning og måling tages hensyn til

sker afregning på markedsbaserede

bestemmelser for virksomheder i

forudsigelige tab og risici, der frem-

vilkår eller på omkostningsdækkende

regnskabsklasse C med de fornødne

kommer inden årsrapporten aflægges,

basis. Der foretages ikke eliminering af

tilpasninger i henhold til særlove for

og som be- eller afkræfter forhold, der

interne avancer på anlægsarbejder op-

elforsyningsvirksomheder.

eksisterede på balancedagen.

ført under aktiver, da prisfastsættelsen sker på almindelige markedsvilkår.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter moder-

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt om indregning og måling

selskabet Nordvestjysk Elforsyning

Nettoomsætning

Amba samt dattervirksomheder, hvor

Indtægter hidrørende fra netydelser

I resultatopgørelsen indregnes ind-

Nordvestjysk Elforsyning Amba råder

incl. PSO-afgift og salg af elektricitet

tægter i takt med, at de indtjenes,

over mere end 50% af stemmerne.

indregnes på tidspunktet for levering.

herunder indregnes værdireguleringer

Koncernregnskabet udarbejdes på

Indtægter ved udførelse af arbejde for

af finansielle aktiver og forpligtelser. I

grundlag af årsrapporter for Nordvest-

fremmed regning indregnes i netto-

resultatopgørelsen indregnes ligeledes

jysk Elforsyning Amba og datter-

omsætningen i takt med, at arbejdet

alle omkostninger, herunder afskriv-

virksomhederne, NOE Net A/S, NOE

udføres, hvorved nettoomsætnin-

ninger og nedskrivninger på anlægsak-

Service A/S, NOE Energi Forsyning

gen svarer til salgsværdien af årets

tiver. Aktiver indregnes i balancen, når

A/S, NOE Energi A/S, NOE Fibernet

udførte arbejde. Øvrige indtægter og

det er sandsynligt, at fremtidige øko-

A/S, NOE Vind A/S og Vind Udvikling

udgifter periodiseres i fuldt omfang.

nomiske fordele vil tilflyde selskabet,

A/S. Koncernregnskabet er udarbejdet

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

ved sammenlægning af ensartede

Takstmæssig over-/underdækning

Forpligtelser indregnes i balancen,

regnskabsposter af ensartet karakter.

Såfremt årets opkrævede indtægter

når det er sandsynligt, at fremtidige

Ved konsolideringen er der foretaget

overstiger den udmeldte indtægts-

økonomiske fordele vil fragå sel-

eliminering af interne indtægter og

ramme væsentligt (overdækning)

skabet, og forpligtelsens værdi kan

udgifter, interne mellemværender og

overføres beløbet til mellemregning

måles pålideligt. Ved første indreg-

aktiebesiddelser, samt fortjenester og

med forbrugerne i balancen. Ved

ning måles aktiver og forpligtelser til

tab mellem de konsoliderede selska-

underdækning vurderes ved udgangen

kostpris. Efterfølgende måles aktiver

ber. Ved samhandel mellem koncer-

af hvert regnskabsår, om der skal/kan

30

>

Årsrapport 2010


ske efteropkrævning hos forbrugerne.

moderselskabet og de danske datter-

på netanlæg.

Hvis dette er tilfældet, indtægtsføres

virksomheder. Selskabet er admini-

Der foretages lineære afskrivninger

beløbet og indregnes som et tilgode-

strationsselskab for sambeskatningen

baseret på følgende vurdering af akti-

havende i balancen.

og afregner som følge heraf alle

vernes forventede brugstider:

betalinger af selskabsskat med skat-

• Ejendomme 20 – 40 år

temyndighederne.

• Netanlæg 1 – 45 år

Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder

• Andet driftsmateriel 1 – 24 år

regnskabsposter af sekundær karakter

Den aktuelle danske selskabsskat

i forhold til selskabets hovedaktivitet.

fordeles ved afregning af sambe-

Aktiver med en kostpris på under 12

skatningsbidrag mellem de sambe-

tkr. pr. enhed indregnes som omkost-

Køb af elektricitet og netydelser

skattede virksomheder i forhold til

ninger i resultatopgørelsen i anskaf-

Posten vedrører køb af el og netydel-

disses skattepligtige indkomster. I

felsesåret. Der foretages nedskrivning

ser fra overliggende net incl. PSO-

tilknytning hertil modtager virksom-

til genindvindingsværdien, såfremt

afgift samt nettab.

heder med skattemæssigt underskud

denne er lavere end den regnskabs-

sambeskatningsbidrag fra virksom-

mæssige værdi. Som genindvindings-

Andre eksterne omkostninger

heder, der har kunnet anvende dette

værdi anvendes den højeste værdi af

Andre eksterne omkostninger omfat-

underskud (fuld fordeling).

nettosalgspris og kapitalværdi.

ter omkostninger til drift og vedligehold, administration, markedsføring, lokaler og tab på debitorer.

Finansielle anlægsaktiver

BALANCEN

Kapitalinteresser i dattervirksom-

Materielle anlægsaktiver

heder og associerede virksomheder

Skat

Materielle anlægsaktiver måles til

måles i balancen efter den indre

Årets skat, der består af årets aktuelle

kostpriser med tillæg af opskrivnin-

værdis metode, hvilket indebærer, at

selskabsskat og ændring i udskudt

ger og med fradrag af akkumulerede

andelene optages i balancen til den

skat, indregnes i resultatopgørelsen

afskrivninger. Kostprisen omfatter an-

forholdsmæssige del af deres indre

med den del, der kan henføres til årets

skaffelsesprisen samt omkostninger

værdi.

resultat, og direkte i egenkapitalen

direkte tilknyttet anskaffelsen indtil

med den del, der kan henføres til po-

det tidspunkt, hvor aktivet er klar til

Andre kapitalandele måles til bereg-

steringer direkte på egenkapitalen.

at blive taget i brug.

net dagsværdi. Som dagsværdi an-

Selskabet er omfattet af de danske

Modtagne investeringsbidrag i regn-

vendes den forholdsmæssige andel af

regler om tvungen sambeskatning af

skabsåret modregnes i årets tilgang

selskabernes indre værdi ifølge senest

Årsrapport 2010

>

31

>>>


>>>

aflagte årsrapport.

vindmøller er indregnet som periode-

ter indgået som led i sikring heraf,

Varebeholdninger

afgrænsningsposter under passiverne.

vil være tabsgivende, indregnes det

Varebeholdninger måles til kostpris

Beløbene indtægtsføres i takt med

forventede nettotab som en hensat

efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor

at der foretages afskrivninger på de

forpligtelse.

nettorealisationsværdien er lavere

pågældende netanlæg.

end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer

Skyldig skat og udskudt skat

PENGESTRØMSOPGØRELSE

omfatter anskaffelsespris med tillæg

Aktuelle skatteforpligtelser og til-

Pengestrømsopgørelsen viser selska-

af hjemtagelsesomkostninger. Netto-

godehavende aktuel skat indregnes i

bets pengestrømme for året fordelt på

realisationsværdi for varebeholdninger

balancen som beregnet skat af årets

driftsaktivitet, investerings-aktivitet

opgøres som salgspris med fradrag af

skattepligtige indkomst reguleret for

og finansieringsaktivitet for året,

omkostninger, der afholdes for at ef-

skat af tidligere års skattepligtige

årets forskydning i likvider samt likvi-

fektuere salget, og fastsættes under

indkomster samt for betalte a’conto-

der ved årets begyndelse og slutning.

hensyntagen til omsættelighed og

skatter. Pengestrøm fra driftsaktivitet

udvikling i forventet salgspris. Udskudt skat og tilgodehavende

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Tilgodehavender for salg og tjeneste-

aktuel skat måles efter den balance-

opgøres som årets resultat reguleret

ydelser

orienterede metode af midlertidige

for ikke-kontante driftsposter samt

Tilgodehavender måles til amortiseret

forskelle mellem regnskabsmæssig

ændring i driftskapital.

kostpris, der sædvanligvis svarer til

og skattemæssig værdi af aktiver og

nominel værdi. Værdien reduceres

forpligtelser.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsakti-

med nedskrivning til imødegåelse af Udskudt skat måles på grundlag af

vitet omfatter betaling i forbindelse

de skatteregler og skattesatser, der

med køb og salg af materielle og

Igangværende arbejder for

med balancedagens lovgivning vil

finansielle anlægsaktiver.

fremmed regning

være gældende, når den udskudte skat

Igangværende arbejder for fremmed

forventes udløst som aktuel skat.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

regning måles til salgsværdien af det

Ændring i udskudt skat som følge af

Pengestrømme fra finansieringsak-

udførte arbejde. Salgsværdien måles

ændringer i skattesatser indregnes i

tivitet omfatter beløb modtaget fra

på baggrund af færdiggørelsesgra-

resultatopgørelsen. For indeværende

decentral udligningsordning samt æn-

den på balancedagen og de samlede

år er anvendt en skattesats på 25%.

dring i mellemværende med tilknyttet

forventede tab.

virksomhed.

forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Igangværende

Gældsforpligtelser

arbejder indregnes i balancen under

Gæld til leverandører af varer og

Likvider

tilgodehavender.

tjenesteydelser, anden gæld og mel-

Likvider omfatter indestående og

lemværende med datterselskaber er

gæld i pengeinstitutter og værdipa-

indregnet til dagsværdi.

pirer indregnet under omsætningsak-

Finansielle omsætningsaktiver

tiver.

Børsnoterede værdipapirer optages til kursværdien ultimo året.

Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når

Periodeafgrænsningsposter

selskabet som følge af en tidligere

Periodeafgrænsningsposter indregnet

begivenhed har en retlig eller faktisk

under aktiver og passiver omfatter

forpligtelse, og det er sandsynligt, at

afholdte omkostninger og modtagne

indfrielse af forpligtelsen vil medføre

indtægter vedrørende efterfølgende

et forbrug af selskabets økonomiske

regnskabsår. Beløb modtaget fra

ressourcer.

Energinet.dk vedrørende kompen-

I det omfang det er sandsynligt, at

sation for afholdte udgifter i forbin-

kommercielle kontrakter vedrørende

delse med udbygning af netanlæg til

elhandel efter indregning af kontrak-

32

>

Årsrapport 2010


Resultatopgørelse

NOE AMBA Note

Koncern

2010 2009 2010 2009

1 Salg af elektricitet og netydelser m.v.

0

0

564.133.395

Andre driftsindtægter

0

686.523

5.370.374

527.403.053 7.962.594

Indtægter ved arbejde for fremmed regning

0

0

6.579.244

5.838.523

Arbejde udført for egen regning, opført under aktiver

0

0

41.993.567

37.223.516

Omsætning i alt

0

686.523 618.076.580 578.427.686

2 Køb af elektricitet og netydelser

0

0

526.440.420

447.717.346

0

686.523

91.636.160

130.710.340

BRUTTOFORTJENESTE 3 Andre eksterne omkostninger 4 Personaleomkostninger

747.066 0

466.615 0

55.957.945

50.567.485

30.493.975

25.585.249

5.184.240

54.557.606

RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER

-747.066

219.908

Afskrivninger m.v.

-612.830

209.935

23.559.001

21.256.064

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

-134.236

9.973

-18.374.761

33.301.542

5 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5 Indtægter af andre kapitalandele

Urealiserede og realiserede kursavancer finansielle aktiver

6 Finansieringsindtægter 6 Finansieringsudgifter

-14.479.511

18.435.584

0

0

0

0

-790.851

-355.569

56.319.093

62.556.316

56.319.093

62.556.316

21.848.741

26.203.490

28.577.896

27.952.224

-955.417

-279.236

-9.039.228

-10.779.080

RESULTAT FØR SKAT

62.598.670

106.926.127

56.692.149

112.675.433

7 Skat af årets resultat

516.363

-22.972.541

6.422.884

-28.721.847

ÅRETS RESULTAT

63.115.033

83.953.586

63.115.033

83.953.586

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført til overført resultat

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

63.115.033

83.953.586

0

0

63.115.033

83.953.586

Årsrapport 2010

>

33


Balance Aktiver

Note

NOE AMBA

Koncern

2010 2009 2010 2009

Grunde og bygninger

0

0

3.530.362

6.741.137

Tekniske anlæg

0

0

523.659.250

520.972.529

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

0

3.393.949

9.512.201

9.715.803

Anlæg under udførelse

0

0

0

11 Materielle anlægsaktiver i alt

0

3.393.949

536.701.813

537.429.469

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Andre kapitalandele

387.364.685

397.844.196

0

0

0

0

140.265.282

134.956.133

5 Finansielle anlægsaktiver i alt

387.364.685

397.844.196

140.265.282

134.956.133

ANLÆGSAKTIVER I ALT

387.364.685

401.238.145

676.967.095

672.385.602

Beholdning af drifts- og anlægsmaterialer

0

0

9.547.566

6.966.866

Varebeholdninger i alt

0

0

9.547.566

6.966.866

Igangværende arbejder for fremmed regning

0

0

8.322.319

25.102.033

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

0

0

189.559.825

157.101.309

Udskudt skatteaktiv

0 0 0 0

Tilgodehavender tilknyttet virksomhed

Tilgodehavende underdækning til opkrævning

10.314.385

16.887.416

0

0

hos forbrugerne

Andre tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

0

0

12.776.650

10.581.556

6.973.835

8.207.162

20.790.746

19.447.115

0

0

833.213

172.941

Tilgodehavender i alt

17.288.220

25.094.578

232.282.753

212.404.954

Værdipapirer

802.452.720 714.115.600 802.452.720 714.115.600

Likvide beholdninger

13.648.155

23.180.135

16.741.048

29.360.320

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

833.389.095

762.390.313

1.061.024.087

962.847.740

34

AKTIVER I ALT

>

Årsrapport 2010

1.220.753.780

1.163.628.458

1.737.991.182

1.635.233.342


passiver

Note 12 Ordinære reserver 12 Nettoopskrivning efter indre værdis metode

NOE AMBA

Koncern

2010 2009 2010 2009 1.215.432.729 1.152.317.696 1.215.432.729 1.152.317.696 0

0

0

0

EGENKAPITAL I ALT

1.215.432.729

1.152.317.696

1.215.432.729

1.152.317.696

Hensættelse til udskudt skat

0

Hensættelse til kautionsforpligtelse

0 0 0 0

5.619.627

13.225.997

22.242.450

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT

0

5.619.627

13.225.997

22.242.450

Bankgæld Leverandører af varer og tjenesteydelser

Gæld til tilknyttede virksomheder

Selskabsskat

Afsat til overdækning

Offentlige afgifter

Anden gæld

Periodeafgrænsningsposter

0

0

349.842.814

305.542.592

80.013

264.756

13.269.190

17.770.230

0

0

0

0

5.103.264

5.408.119

3.089.625

0

0 0 0 0 0

0

61.728.252

64.241.127

137.774

18.260

4.685.277

4.866.129

0

0

76.717.298

68.253.118

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

5.321.051

5.691.135

509.332.456

460.673.196

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

5.321.051

5.691.135

509.332.456

460.673.196

PASSIVER I ALT

1.220.753.780

1.163.628.458

1.737.991.182

1.635.233.342

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser mv.

14 Eventualposter

15 Nærtstående parter

Årsrapport 2010

>

35


Pengestrømsopgørelse

NOE AMBA Årets resultat Afskrivninger mv. indeholdt i resultatet

Koncern

2010 2009 2010 2009 63.115.033 83.953.586 63.115.033 83.953.586 -612.830

209.935

23.559.001

21.256.064

-5.924.482

20.825.971

-5.926.828

31.450.226

Indtægter af andre kapitalandele, tilbageført

0

0

169.713

-5.759.906

Hensat til tab på udlån tilbageført

0

0

0

0

14.479.511

-18.435.584

0

0

0

0

0

0

Skatter tilbageført

Indtægter af dattervirksomheder, tilbageført Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver, tilbageført

71.057.232

86.553.908

80.916.919

130.899.970

Ændring i driftskapital: Varebeholdning Tilgodehavender Igangværende arbejder for fremmed regning Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld

0

0 -1.080.700 2.066.428

1.233.327

4.045.436

-36.657.513

0

0

16.779.714

-10.176.903

-184.743

137.606

-4.501.040

-38.394.254

119.514

18.260

1.168.098

4.201.302

-94.085.353

6.735.638 82.107.080 -18.723.901

-58.483.002

Pengestrømme fra driftsaktivitet

72.225.330

90.755.210

62.193.018

72.416.968

Investeringer: Grunde og bygninger

0

0

-79.874

-509.444

Tekniske anlæg

0

0

-24.137.456

-44.610.685

0

0

-1.079.200

-1.108.176

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Salg anlægsaktiver

-4.000.000 0 -5.478.862 0 4.006.779 0 0 26.800

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

6.779

0

-30.775.392

-46.201.505

Mellemværende med koncernselskaber

6.573.031

5.425.469

0

0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

6.573.031

5.425.469

0

0

Ændring i likvide beholdninger

78.805.140

96.180.679

31.417.626

26.215.463

Likvide beholdninger pr. 1. januar

737.295.735

641.115.056

437.933.328

411.717.865

Likvide beholdninger pr. 31. december

36

>

Årsrapport 2010

816.100.875

737.295.735

469.350.954

437.933.328


Noter

NOE AMBA

Koncern

2010 2009 2010 2009

1 SALG AF ELEKTRICITET OG NETYDELSER M.V.

0

0

Abonnement

Salg af markedsel

0

0

Nettarif

0

0

36.100.211

48.367.053

Transmissions- og systemydelser m.m.

0

0

44.313.121

49.152.546

Underdækning

0

0

0

0

456.684.492 24.840.477

2.195.094 564.133.395

377.176.140 25.575.831

27.131.483 527.403.053

2. KØB AF ELEKTRICITET OG NETYDELSER

Køb af markedsel

0

0

457.638.194

Transmissionsomkostninger

0

0

19.511.944

21.535.520

Systemomkostninger

0

0

45.103.513

55.240.715

Elkøb prioriteret produktion

0

0

-25.896

Omkostninger til dækning af eget nettab

0

0

6.410.283

5.888.302

Godtgørelse for nettabsomkostninger i opsamlingsnet

0

0

-2.197.618

-2.759.390

0

0

526.440.420

367.854.057

-41.858

447.717.346

3. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Materialeforbrug, drift og vedligehold

Administration

Personaleomkostninger

Forbrugerinformation/repræsentation

Lokaleomkostninger

0 556.536 0 175.904 14.626

85.370 372.167 0 9.078

0

0

747.066

2.663.029 461.465

0 466.615

36.821.061 7.738.134

1.159.252 668.950

0

6.718.074

0

Kontingenter Tab på debitorer

44.209.575

77.600 55.957.945

786.685 2.335.447 730.305 451.709 1.704.144 50.567.485

4. PERSONALEOMKOSTNINGER

0

0

Pensionsbidrag

0

0

Honorarer

0 0 0 0

Gager

Øvrige sociale omkostninger

0

0

0

0

26.041.224 3.692.462

21.600.937 3.675.529

760.289 30.493.975

308.783 25.585.249

Samlet vederlag til bestyrelse og direktion

0

0

1.317.486

1.334.726

Gennemsnitlig antal ansatte i regnskabsåret

0

0

63

Årsrapport 2010

59

>

37

>>>


>>>

5. KAPITALANDELE Tilknyttede

Andre

Nordvestjysk Elforsyning Amba

virksomheder

Kostpris primo regnskabsåret

578.676.128

kapitalandele I alt 0

578.676.128

Tilgang i året

4.000.000

0

4.000.000

Afgang i året

0

0

0

Kostpris ultimo regnskabsåret

582.676.128

0

582.676.128

Nettoopskrivning primo regnskabsåret

-180.831.932

0

-180.831.932

Nedskrivning i årets løb

0

0

0

Tilbageført opskrivning vedr. årets afgang

0

0

0

Andel i årets resultat

-14.479.511

0

-14.479.511

Nettoopskrivninger ved årets slutning

-195.311.443

0

-195.311.443

Bogført værdi ved årets slutning

387.364.685

0

387.364.685

Koncern

Kostpris primo regnskabsåret

209.500.186

209.500.186

Tilgang vedr. tilførsel af aktiver

0

0

Tilgang i året

5.478.862

5.478.862

Afgang i året

0

0

Kostpris ultimo regnskabsåret

214.979.048

214.979.048

Nettoopskrivning primo regnskabsåret

-74.544.053

-74.544.053

Nedskrivning i årets løb

0

0

Tilbageført opskrivning vedr. årets afgang

0

0

Andel i årets resultat

-169.713

-169.713

Nettoopskrivninger ved årets slutning

-74.713.766

-74.713.766

Bogført værdi ved årets slutning

140.265.282

140.265.282

Nominel Resultat Regnskabs-

Andel af

Nordvestjysk Elforsyning Amba

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:

NOE Net A/S

NOE Vind A/S

værdi

2010

50.000.000

-13.531.416

384.312.780

100%

500.000

-948.095

3.051.905

100%

-14.479.511

387.364.685

Koncern Ejerandel Værdiregu- lering 2010 Kostpris

Andel indre Bogført

Andre kapitalandele:

værdi

værdi

Vestjyske Net 60 kv A/S

20,96

604.635

83.204.380

90.188.305

90.188.305

Vestjyske Net 150 kv A/S

12,74

-802.680

41.361.594

44.569.783

44.569.783

Nianet A/S

i %

mæssig værdi egenkapital

0,77

0 1.478.862 1.376.440 1.478.862

Fiber Backbone A/S

18,18

28.332

4.000.000

4.028.332

4.028.332

MidtVest Bredbånd A/S under konkurs

26,92

0

84.934.212

0

0

Kautionsforpligtelse vedr.

MidtVest Bredbånd A/S under konkurs

38

>

Årsrapport 2010

-621.138 -790.851

214.979.048

140.162.860

140.265.282


NOE AMBA Note

Koncern

2010 2009 2010 2009

6. FINANSIERINGSINDTÆGTER

Nettorenter vedr. tilknyttede virksomheder udgør

173.887

37.339

0

0

7. SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Aktuel skat

5.103.264

5.904.175

3.089.625

0

Regulering skat tidligere år

0

-788.949

0

-788.949

Regulering af udskudt skat

-5.619.627

17.857.315

-9.512.509

29.510.796

-516.363

22.972.541

-6.422.884

28.721.847

11. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Andre anlæg

Nordvestjysk Elforsyning Amba

og driftsmat. I alt

Kostpris primo regnskabsåret

4.198.700

4.198.700

Tilgang i året

0

0

Afgang i året

-4.198.700

-4.198.700

Samlet kostpris ultimo regnskabsåret

0

0

Samlede afskrivninger primo regnskabsåret

804.751

804.751

Afskrivninger vedr. årets afgang

-804.751

-804.751

Årets af- og nedskrivninger

0

0

Samlede afskrivninger ultimo regnskabsåret

0

0

Bogført værdi ved årets slutning

0

0

Grunde og Tekniske

Andre anlæg

Koncern

bygninger

anlæg

og driftsmat. I alt

Kostpris primo regnskabsåret .

7.504.865

672.231.495

18.020.847

697.757.207

Tilgang i året

79.874

24.137.456

5.085.979

29.303.309

Overført fra anlæg under udførelse

0

0

0

0

Afgang i året

0

-1.500.000

-4.332.568

-5.832.568

Samlet kostpris ultimo regnskabsåret

7.584.739

694.868.951

18.774.258

721.227.948

Samlede afskrivninger primo regnskabsåret

763.728

151.258.966

8.305.044

160.327.738

Overført fra anlæg under udførelse

0

0

0

0

Afgang i året

0

0

-923.626

-923.626

Årets af- og nedskrivninger

3.290.649

19.950.735

1.880.639

25.122.023

Samlede afskrivninger ultimo regnskabsåret

4.054.377

171.209.701

9.262.057

184.526.135

Bogført værdi ved årets slutning

3.530.362

523.659.250

9.512.201

536.701.813

For administrations- og driftsbygninger udgjorde den offentlige ejendomsvurdering kr. 12.909.400 pr. 1. oktober 2010.

Årsrapport 2010

>>>

>

39


>>>

12. EGENKAPITAL

Netto

Ordinære Nordvestjysk Elforsyning Amba

reserver

Egenkapital 1. januar 2010

1.152.317.696

opskrivning efter indre værdi I alt 0

1.152.317.696

Kapitaludvidelse 0 0 0

Korrektion vedr. eventualskat 1. januar 2007

0

0

0

Overkursfond overført til overført resultat

0

0

0

Årets resultat 2010

63.115.033

0

63.115.033

Værdiregulering i associerede virksomheder

0

0

0

Egenkapital 31. december 2010

1.215.432.729

0

1.215.432.729

Koncern

Egenkapital 1. januar 2010

1.152.317.696

0

1.152.317.696

63.115.033

0

63.115.033

Årets resultat 2010

Værdiregulering i associerede virksomheder

0

0

0

Egenkapital 31. december 2010

1.215.432.729

0

1.215.432.729

13. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER MV.

• Nordvestjysk Elforsyning Amba har deponeret værdipapirer og depotafkastkonto til sikkerhed for bankengagement med

• Nordvestjysk Elforsyning Amba har gennem pengeinstitut stillet garanti tkr. 1.239 overfor tredjemand.

• N  OE Service A/S yder almindelig garanti for udført arbejde. Pengeinstitut har afgivet garantier tkr. 14 overfor kunder for

• NOE Energi A/S har gennem pengeinstitut stillet garanti tkr. 78.300 overfor tredjemand.

• Nordvestjysk Elforsyning Amba kautionerer ulimiteret som selvskyldnerkautionist overfor pengeinstitut for NOE Net A/S

en samlet værdi på tkr. 441.923.

opfyldelse af garantiforpligtelser.

og NOE Energi A/S.

• Nordvestjysk Elforyning Amba kautionerer som selvskyldnerkautionist med 75.000 tkr. overfor pengeinstitut for NOE Fibernet A/S.

• N  OE Energi Forsyning A/S har stillet sikkerhed i bankindestående tkr. 25 for forpligtelser overfor tredjemand.

• NOE Energi A/S har til sikring af salgsleverancer af el indgået prissikringsaftaler om indkøb.

14. EVENTUALPOSTER MV.

Selskabet har ingen eventualaktiver eller -forpligtelser.

15. NÆRTSTÅENDE PARTER

Bestemmende indflydelse: Ingen.

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

• N  OE Service A/S

• N  OE Energi A/S

• N  OE Energi Forsyning A/S

• NOE Fibernet A/S

• N  OE Net A/S

• V  ind Udvikling af 01.01.2010 A/S

• N  OE Vind A/S

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i årets løb været transaktioner med ovennævnte selskaber, ligesom der består mellemregningsforhold med selskaberne.

Forrentning og afregning af ydelser sker på markedsmæssige vilkår.

40

>

Årsrapport 2010


Ă…rsrapport 2010

>

41


Repræsentantskabet

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Kreds 4

01 Finn Westergaard

04 Peter Schiøtz

05 Hans K. Bjerrum

23 Viggo Robert Jensen (ny)

01 Erik Bjerre

04 Ove Sørensen

05 Per Havskov Kristiansen

23 Flemming Villumsen (ny)

01 Per Lynggaard

04 Ejvind Madsen

05 Troels Skovmose

23 Preben Larsen

01 Troels Lundby

04 Ole Tang

05 Kai Pedersen

23 Kristian Præstegaard

01 Kristian Langergaard

08 Jens Peder Borup

06 Søren Pedersen

24 Eigil Flyvholm

02 Niels E. Haldgaard

08 Ryan Jensen

06 Troels Primdal Nielsen

24 Jan Rønn

02 Helle Them

08 Peder Mejlholm Olsen

06 Ole Sandgrav

24 Jørn Snejbjerg

02 Ole Jørgensen

08 Peter Pedersen

07 Henry Madsen

24 Ebbe Ravn Sørensen

02 Preben Jensen

08 Aage Skaderis

07 Th. Bech Jørgensen

24 Anton Bro

02 Jens Kjeldsen

08 Hans Vestergård Nielsen

07 Bjarne Vingborg

24 Poul Hau Lyng

02 Mogens Stendys

09 Hjalmar Mathiasen

07 Kurt Kristensen

25 Niels Nørby

03 Jørgen Hedegaard

09 Bo Hjelm Sørensen

07 Erik Sønderiis

25 Ove Andersen

03 Johs. Kristensen

09 Knud Erik Hedegaard

41 Ole Holm

25 Søren Houlind

03 Stig Nielsen

09 Harald Bengtsen

41 Niels Stidsen

25 Flemming Katkjær

03 J. J. Vennegård

09 Ove Vendelbo

41 Arne S. Christensen

25 Kristen Skovmose

12 Jens Erik Knarborg

10 Ejvind Hansen (ny)

41 Ole Schøler

25 Michael Klinkby (ny)

12 Steen Krogh

10 Hans Jacobsen

41 Karl Anders Kvist

25 Bjarne Damgaard

12 Egon Madsen

10 Erling Kjær

41 Bøje Pedersen

26 Alfred Smidt

12 Svend Olesen

10 Henrik Østerby Lund

41 Leif Persson (ny)

26 Morten Lund

12 Jens Erik Skovgaard

10 Tove Nielsen

41 Erling Brask

26 Viggo K. Jørgensen

18 Poul Byskov

11 Verner Bertelsen

41 Tage Rækby

26 Erling Jensen

18 Jørgen K. Møller

11 Lars Skovgaard

41 Steen Møller

26 Peder Winkel

19 Morten Bjerre Nielsen

11 John Skafsgaard

41 Bjarne Q. Kristensen

26 Per Hansen

19 Arne Christensen

11 Jens Thusgård

41 Steen B. Jensen

29 Bjarne Lauridsen

19 Lars Gammelvind

11 Harly Yde

41 Reinhardt Nygaard

29 Ejvind Knudsen

19 Steen Stjernholm

21 Henning Lisby Nielsen

41 Henning Frost

29 Gustav Madsen

20 Tyge Jørgensen

30 Jens Chr. Christensen

41 Ove Birch

31 Palle Bjerg

20 Robert Poulsen

30 Anders M. Kristensen

41 Ivan Sørensen

31 Søren Sværke

*Nummeret ud for repræsentanterne ovenfor angiver valgdistrikterne, i hvilket de enkelte personer er valgt. Kort over valgkredse og valgdistrikter findes på www.noe.dk

42

>

Årsrapport 2010


Bestyrelsens konstituering

Selskab Bestyrelses- Næst Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem formand formand

Nordvestjysk

Ebbe Ravn

Stig

Steen

Elforsyning Amba

Sørensen

Nielsen

B. Jensen

NOE Net A/S

Ebbe Ravn

Stig

Steen

Sørensen

Nielsen

B. Jensen

Steen

Finn

Kristian

B. Jensen

Westergaard

Præstegaard

NOE Energi

Stig

Ove

Ole Tang

Forsyning A/S

Nielsen

Andersen

NOE Fibernet A/S

Ebbe Ravn

Stig

Steen

Sørensen

Nielsen

B. Jensen

Ebbe Ravn

Stig

Kristian

Sørensen

Nielsen

Præstegaard

Ebbe Ravn

Stig

Steen

Sørensen

Nielsen

B. Jensen

Vind Udvikling A/S

Ebbe Ravn

Stig

Steen

af 01.01.2010

Sørensen

Nielsen

B. Jensen

NOE Service A/S

NOE Energi A/S

NOE Vind A/S

Ole Tang

Ole Tang

Ole Tang

Ole Tang

Ole Tang

Ove

Kristian

Finn

Andersen

Præstegaard

Westergaard

Ove

Kristian

Finn

Andersen

Præstegaard

Westergaard

Ove

Kristian

Finn

Andersen

Præstegaard

Westergaard

Ove

Kristian

Finn

Andersen

Præstegaard

Westergaard

Ove

Kristian

Finn

Andersen

Præstegaard

Westergaard

Årsrapport 2010

>

43


Din garant for rigtig energi

Nordvestjysk Elforsyning Amba > Skivevej 120 > 7500 Holstebro > 97 42 14 88 > www.noe.dk

NOE Årsrapport 2010  

NOE Elforsyning

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you