Page 1


MOSTRA

LA MISTERIOSA SCOPERTA della TOMBA DI TUTANKHAMUN


‫‪S.E. Prof. Gaber Asfour‬‬ ‫‪Ministro della Cultura egiziano‬‬

‫التعني الدعوة إيل خطاب ثقايف جديد الدعوة إيل خطاب واحد مهيمن‏‏‪,‬‬ ‫يعيدنا إيل سيطرة الصوت الواحد الذي يقمع غريه من األصوات‏‪,‬‏ مؤكدا‬ ‫حضوره املستبد بالعنف واإلرهاب املادي واملعنوي‏‪.‬‬ ‫وإذا تأملنا أحوال العامل حولن‏ا‪,‬‏ وعدنا إيل دروس التاريخ‏‪,‬‏ وجدنا أن الفارق‬ ‫الحاسم بني التقدم والتخلف يبدأ من الثقاف ‏ة‪,‬‏ ويرتكز حول إمكانات التعدد‬ ‫اإليجايب الذي يزدهر به الوعي الثقايف العا ‏م‪,‬‏ ويتأسس به حضوره الفاعل يف‬ ‫الوجود‏‪,‬‏ أقصد إيل ذلك الحضور الذي يسمح باملبادرة الفردية مهام كانت‬ ‫مخالفة للأملوف أو خارجة عيل األعراف الثابتة‏‪,‬‏ ويشجع عيل التجريب‬ ‫واملغامرة اإلبداعية يف كل مجال دون حجر عيل الفكر أو مصادرة لالختالف‏‪,‬‏‬ ‫ويقبل املغايرة أو حتي املعارضة بوصفها الوضع الطبيعي لثقافة تغتني‬ ‫بالحوار الذي هو عالمة التنو ‏ع‪,‬‏ والتسامح الذي هو نقيض التعصب‏‪.‬‏ وقبول‬ ‫املبادرة الفردية هو الوجه اآلخر من قبول االختالف يف ثقافة التقد ‏م‪,‬‏‬ ‫خصوصا حني يقرتن التقدم بالرثاء الناتج عن تنوع التيارات املتفاعلة‬ ‫بالحوار املتكاف ‏ئ‪,‬‏ واملزدهرة بالحرية التي ال تعرف القيود‏‪,‬‏ واملتواصلة‬ ‫باالحرتام املتبادل القائم عيل اإلميان الكامل بحق االختالف‏‪,‬‏ والساعية إيل‬ ‫ما ال نهاية له من التقدم الذي هو اإلطار املرجعي يف الحكم عيل الرؤي‬ ‫املستقبلية يف اختالفها وتنوعه‏ا‪.‬‏‬

‫‪I‬‬

‫‪l delicato momento storico che stiamo vivendo impo‬‬‫‪ne delle riflessioni ed è in quest’ottica che il desiderio‬‬ ‫‪di un risveglio culturale si fa forte.‬‬ ‫‪Osservando la realtà che ci circonda e imparando dal‬‬ ‫‪passato è evidente che le radici della modernità risiedono‬‬ ‫‪nella cultura che deve accettare e accogliere le diversità.‬‬ ‫‪È proprio nelle diversità che si può costruire una co‬‬‫‪scienza culturale collettiva che consenta l’iniziativa indi‬‬‫‪viduale, incoraggi la sperimentazione e l’avventura crea‬‬‫‪tiva, senza censura.‬‬ ‫‪Così si impara ad accettare il diverso, persino l’opposto,‬‬ ‫‪gettando le fondamenta del dialogo in un quadro di tolle‬‬‫‪ranza e reciproco rispetto.‬‬ ‫‪Correnti di pensiero diverse tra loro possono e devono‬‬ ‫‪interagire per fare in modo che la pluralità del pensiero‬‬ ‫‪sia garantita, a tutela delle generazioni presenti e di quelle‬‬ ‫‪future.‬‬


Mappa del Museo

16

14

13

15

12 27

26

25

24

22

12

23

21

20

17

18

19

03

04

11

05

02

10 06

09

28 08 07

01

Ingresso


I ND I C E

01. Statue del Sovrano e del suo

15. Carro da parata

16. Cofano in legno dipinto

“Ka Regale”

02. Reliquiario dei Canopi

17. Bastoni cerimoniali con figure

03. Cassa dei Canopi

dei nemici dell’Egitto

04. Testa in alabastro

18. Sekhmet

05. Sarcofago esterno di

19. Archi

Tutankhamun

20. Sandali con figure di nemici

06. Sarcofago intermedio di

21. Ampia collana con contrappesi

Tutankhamun

22. Busto di Tutankhamun

07. Ptah

23. Scrigno a forma di cartiglio

08. Anubis

24. Testa di Tutankhamun che

09. Ushabti di Tutankhamun

10. Horus

25. Trono dorato

11. Santuario di Anubi

26. Ventaglio

12. Sacello dorato interno di

27. Gioco del Senet

28. Maschera d’oro di

Tutankhamun

13. Letto funerario 14. Modelli di imbarcazione regale

esce dal fiore di loto

Tutankhamun


01 STATUE DEL SOVRANO E DEL SUO “KA REGALE”

،‫متثال للملك لتوت عنخ آمون‬ ‫ مع‬،‫وقد عرث عليه بحجمه الطبيعي‬ ‫متثال آخر يف الردهة األوىل من املقربة‬ ‫امللكية بوادي امللوك‬

Altezza: 192 cm Larghezza: 53,3 cm Lunghezza: 98 cm Materiale d’origine: legno ricoperto da resina nera e lamina d’oro


Poste all’ingresso della camera funeraria, queste due statue di Tutankhamun e del suo “Ka regale” ripropongono l’immagine del sovrano con piccole differenze (ad esempio il copricapo-nemes o

la khat). Le due immagini riproducono la figura del giovane faraone che stringe nelle mani la mazza, antico elemento dell’iconografia regale, e il lungo bastone; entrambe indossano il gonnellino

cerimoniale, un’ampia collana e i sandali. La coppia di statue evoca una complessa dottrina, che vede nella figura del “ka regale” la personificazione immortale della regalità divina.


02 RELIQUIARIO DEI CANOPI

‫مقصورة جنائزية فخمة للملك توت‬ ،‫عنخ آمون‬ ‫مصنوعة من الخشب املذهب والتي‬ ‫كانت تحوي الصندوق األلباسرت الكانويب‬

Altezza: 198 cm Larghezza: 122 cm Lunghezza: 153 cm Materiale d’origine: legno, lamina d’oro e vetro


Il reliquiario di legno dorato custodiva la cassa in calcite dei canopi. All’esterno, il reliquiario è costituito da quattro montanti d’angolo che sostengono una cornice sormontata da un fregio di urei decorati

con elementi in vetro e in faience. All’interno di questa struttura è il naos ligneo, decorato con un fregio di urei e decorato a rilievo. All’esterno del reliquiario sono le quattro dee funerarie (Iside, Nefti,

Neith e Selqet), ognuna identificata dal proprio segno geroglifico posto sul capo, in atteggiamento protettivo.


‫‪03‬‬ ‫‪CASSA DEI CANOPI‬‬

‫صندوق كانويب للملك توت عنخ آمون‬ ‫مصنوع من األلباسرت‪،‬‬ ‫وقد قسم جوف الصندوق من الداخل‬ ‫إىل أربعة أقسام عىل كل منها غطاء أنيق‬ ‫تم نحته عىل هيئة رأس امللك‪ ،‬وهو من‬ ‫التحف الفريدة من نوعها يف العامل‬

‫‪Altezza: 85,5 cm‬‬ ‫‪Larghezza: 54 cm‬‬ ‫‪Lunghezza: 54 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪calcite traslucida‬‬


La cassa canopica di Tutankhamun, scolpita in un unico blocco di calcite e decorata con elementi dipinti in blu intenso, è un’opera unica nel suo genere. La cassa è

suddivisa in quattro scomparti, al cui interno erano collocati quattro piccoli sarcofagi d’oro, contenenti le viscere mummificate del re. Ogni cavità era chiusa da un

coperchio, raffigurante il re con il copricapo-nemes, il cobra e l’avvoltoio.


‫‪04‬‬ ‫‪TESTA IN‬‬ ‫‪ALABASTRO‬‬

‫رأس من األلباسرت‪،‬‬ ‫مصنوع بدقة وحرفية تعكس مهارة‬ ‫الفنان املرصي القديم‬

‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪calcite traslucida‬‬


La testa in calcite riproduce l’effigie di Tutankhamun, e sigillava uno degli scomparti della cassa canopica. Sul capo sono il cobra

e l’avvoltoio della corona regale, mentre le orecchie sono forate, nel rispetto della tradizione amarniana; il contorno degli oc-

chi e delle sopracciglia è segnato da colore nero, che si prolunga verso le tempie in fini pennellate.


05 SARCOFAGO ESTERNO DI TUTANKHAMUN

‫التابوت الخارجي املصنوع من الذهب‬ ،‫للملك توت عنخ آمون‬ ‫والذي يربز براعة الصانع واهتاممه‬ ‫بالتفاصيل الفنية الدقيقة‬

Altezza: 118 cm Larghezza: 85 cm Lunghezza: 227 cm Materiale d’origine: legno ricoperto da lamina d’oro


Il più esterno dei tre sarcofagi antropomorfi era collocato all’interno della cassa in quarzite, chiusa da un coperchio in granito. Il sarcofago, in legno ricoperto da una lamina d’oro e con gli elementi di

decorazione in pietre dure, riproduce le fattezze del re avvolto nelle fasce della mummificazione; al di sopra di esso era disteso un sudario di lino. Il momento della scoperta è così ricordato nelle pa-

role di Carter: “È stato un momento tanto teso quanto emozionante”. Sulla cassa erano posizionate quattro maniglie d’argento che dovevano rendere possibile le operazioni di apertura del coperchio.


06 SARCOFAGO INTERMEDIO DI TUTANKHAMUN

‫التابوت الداخيل للملك توت عنخ‬ ‫ وهو ثالث توابيت توت عنخ‬،‫آمون‬ .‫آمون الذهبية وأصغرها‬

Altezza: 78,5 cm Larghezza: 68 cm Lunghezza: 204 cm Materiale d’origine: legno, lamina d’oro, corniole, turchesi e lapislazzuli


Il sarcofago intermedio riproduce Tutankhamun con il copricapo-nemes, caratterizzato dal cobra e dall’avvoltoio scolpiti sulla fascia frontale. Il corpo, avvolto in fasce, è decorato dal motivo a piume che riproduce le ali delle

dee protettrici Isis e Nephtis; gli elementi policromi del piumaggio sono ottenuti con elementi in pietre dure, incastonati nella lamina d’oro con la tecnica a cloisonné. Al momento della scoperta di Howard Carter, il sarcofago era

protetto da un sudario di lino rosso su cui erano deposte ghirlande di fiori; al suo interno era l’ultima cassa d’oro massiccio, contenente la mummia.


07 PTAH

‫ إله “منف” أول‬..‫متثال لإلله بتاح‬ ‫عاصمة للدولة املرصية القدمية‬

Altezza: 53,8 cm Materiale d’origine: legno, lamina d’oro, vetro


“Sono il bel volto. Sono il maestro dell’armonia universale. Sono il più grande capo degli artigiani. Sono Ptah”.

Il corpo del dio è avvolto in un mantello di piume; sul capo, egli indossa un copricapo a calotta; sul mento è applicata la tipica barba, mentre tra le mani stringe i suoi scettri. Il dio, signore di

Menfi, è patrono degli artigiani e dio creatore che dà vita al mondo grazie alla forza del suo cuore (sede della volontà) e della sua lingua (sede della capacità creatrice della parola divina).


‫‪08‬‬ ‫‪ANUBIS‬‬

‫كان أنوبيس ابن آوى‪ ،‬الحيوان الذي‬ ‫جسد املعبود‪ ،‬الذي يحمي الجبانة‪ ،‬ولذا‬ ‫أصبح هذا املعبود هو راعي التحنيط‪،‬‬ ‫وكان يتصدر املشهد الجنائزي‪ ،‬لريشد‬ ‫املتويف إىل طريق أوزوريس يف ساحة‬ ‫العدالة‪.‬‬

‫‪Altezza: 52 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno ricoperto da resina nera e‬‬ ‫‪lamina d’oro‬‬


Anubi, signore della necropoli occidentale e custode del cimitero reale, è presente anche nel sigillo che veniva apposto alle tombe dei sovrani nella Valle dei Re dopo la sepoltura.


‫‪09‬‬ ‫‪USHABTI DI‬‬ ‫‪TUTANKHAMUN‬‬

‫أحد متاثيل “األوشابتي” للملك توت‬ ‫عنخ آمون‪،‬‬ ‫التي كانت منوطة بإنجاز املهام نيابة‬ ‫عن املتويف يف العامل اآلخر‬

‫‪Altezza: 48 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno, lamina d’oro e bronzo‬‬


Le 413 statue di piccole dimensioni chiamate Ushabti, trovate nella tomba di Tutankhamun, avevano lo scopo di svolgere lavori pesanti nell’Aldilà.

365 statue di operai (una per ciascun giorno dell’anno) erano raggruppate in 36 squadre (corrispondenti alla decadi lavorative dell’anno egiziano), poste sotto il

controllo di altrettanti sorveglianti; infine, 12 supervisori controllavano raggruppamenti di tre squadre, corrispondenti a un mese lavorativo (tre decadi).


‫‪10‬‬ ‫‪HORUS‬‬

‫يعد اإلله حورس من أقدم اآللهة التي‬ ‫ُعبدت يف مرص القدمية‪ ،‬وتتجىل قدرة‬ ‫الفنان املرصي القديم يف دقة نحته عىل‬ ‫هيئة الصقر‪ ،‬حيث يعد أحد عنارص‬ ‫الثالوث املقدس يف مرص القدمية‪،‬‬ ‫ومعه أمه اإللهة إيزيس‪ ،‬وزوجها اإلله‬ ‫أوزيريس‪.‬‬

‫‪Altezza: 52 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dorato‬‬


Dio dello Stato dell’Egitto Antico, la sua forma con il corpo umano e testa di falco, è la più famosa rappresentazione nel mondo delle divinità egiziane.


11 SANTUARIO DI ANUBI

،”‫متثال خشبي لإلله “أنوبيس‬ ‫يعترب من أروع القطع النحتية يف األثاث‬ ‫الجنائزي يف مرص القدمية‬

Altezza: 118 cm Larghezza: 52 cm Lunghezza: 270 cm Materiale d’origine: legno ricoperto di resina nera e lamina d’oro; intarsi in argento, quarzo e ossidiana


Anubi, signore della necropoli occidentale e custode del cimitero reale, è presente anche nel sigillo che veniva apposto alle tombe dei sovrani nella Valle dei Re dopo la sepoltura. Questa eccezionale rappresentazione del dio sciacal-

lo è stata trovata all’ingresso del cosiddetto Tesoro, stanza attigua a quella del sarcofago, dove era conservata, tra gli altri, la cassa canopica. Il corpo del dio, scolpito in legno, è raffigurato sdraiato su di un plinto, riccamente

decorato con motivi associati a Iside e Osiride. Al momento della scoperta, la cassa del plinto conteneva materiali usati nel corso dell’imbalsamazione del faraone.


‫‪12‬‬ ‫‪SACELLO DORATO‬‬ ‫‪INTERNO‬‬ ‫‪DI TUTANKHAMUN‬‬

‫الصندوق الخارجي املصنوع من الذهب‬ ‫للملك توت عنخ آمون‪،‬‬ ‫والذي يعكس بهاء وفخامة الفن‬ ‫املرصي القديم‪،‬‬ ‫ويتميز بدقة حفر اإللهتني إيزيس‬ ‫ونفتيس عىل بوابته‬

‫‪Altezza: 190 cm‬‬ ‫‪Larghezza: 148 cm‬‬ ‫‪Lunghezza: 290 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno ricoperto da resina nera e‬‬ ‫‪lamina d’oro‬‬


La cappella funeraria piĂš interna custodiva la grande cassa in quarzite al cui interno erano stati deposti i sarcofagi di Tutankha-

mun. Architettonicamente, la struttura riproduce il santuario del Basso Egitto (Per-Nu). Sulle porte del sacello, cosĂŹ come sul

pannello posteriore, sono ritratte le dee Iside e Nefti alate, intente a garantire il soffio vitale all’Osiride Tutankhamun.


‫‪13‬‬ ‫‪LETTO FUNERARIO‬‬

‫مرقد مصنوع من الخشب املطيل‬ ‫بالذهب ليضجع عليه املتويف أثناء‬ ‫عملية التحنيط‬ ‫ويعرف للعامة (بالرسير الجنائزي)‪،‬‬ ‫الذي يحمل امللك املتويف يف رحلته إىل‬ ‫مستقره األبدي يف الحياة األخرى‬

‫‪Altezza: 134 cm‬‬ ‫‪Larghezza: 126 cm‬‬ ‫‪Lunghezza: 236 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪Legno, lamina d’oro, avorio‬‬


Uno dei tre letti funerari trovati nel Tesoro, è decorato con la testa di un animale ibrido, metà ippopotamo e metà coccodrillo; in questa forma appariva la dea Toeris, patrona delle nascite e della

gravidanza, e invocata in questa funzione sia per la nascita dei bambini che per la rinascita dopo la morte. Il letto funerario è in legno, rivestito di gesso sul quale era applicata una lamina d’oro;

alcuni particolari della figura divina, come i denti e la lingua (dipinta di rosso), sono in avorio e applicati sulla struttura lignea.


‫‪14‬‬ ‫‪MODELLI DI‬‬ ‫‪IMBARCAZIONE‬‬ ‫‪REGALE‬‬

‫مناذج من القوارب امللكية املصنوعة من‬ ‫الخشب‪ ،‬وتم العثور عليها ضمن األثاث‬ ‫الجنائزي‬ ‫داخل مقربة امللك توت عنخ آمون‬

‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dipinto‬‬


Nel Tesoro e nell’Annesso della tomba vennero scoperti numerosi modelli di imbarcazioni, atti a evocare il viaggio del sovrano nell’Aldilà; nella realtà, imbarcazioni simili devono essere state usate dal re per i suoi spostamen-

ti nel paese (non dimentichiamo che il Nilo rappresentò una delle principali vie di comunicazioni del paese, e lo stesso dio sole viene immaginato spostarsi in cielo con delle imbarcazioni). La cabina al centro dello scafo della grande

nave è decorata con un motivo a scacchiera, mentre a prua e a poppa sono due edicole più piccole, decorate con una sfinge regale (prua) e un toro (poppa).


15 CARRO DA PARATA

،‫العجلة الحربية للملك توت عنخ آمون‬ ‫املصنوعة من الخشب املذهب املنقوش‬ ‫ واملطعم بأحجار ملونة‬،‫بدقة وبراعة‬ ‫ومعادن نفيثة‬

Larghezza della cassa: 105 cm Profondità: 46 cm Diametro delle ruote: 90 cm Lunghezza dell’asse: 216 cm Lunghezza totale: 250 cm Altezza: 118 cm Materiale d’origine: legno, lamina d’oro, vetro, pietre semipreziose


Realizzato in legno e cuoio, per garantire robustezza e insieme resistenza, questo carro era stato deposto smontato nell’Anticamera, insieme ad altri tre esemplari.

Come mezzo da guerra, il carro è stato introdotto in Egitto insieme con il cavallo in epoca Hyksos. Questo esemplare, dalla raffinata decorazione, aveva uno scopo

eminentemente cerimoniale e dĂ testimonianza di una immagine del re, tipica del Nuovo Regno, che si muove velocemente sul modello dei corpi celesti in cielo.


16 COFANO IN LEGNO DIPINTO

،‫صندوق ملون من الخشب‬ ‫يصور امللك توت عنخ آمون يف مهابة‬ ‫ وهو عىل عجلته الحربية يصارع‬،‫وقوة‬ ‫أعداء بالده‬

Altezza: 44 cm Larghezza: 43 cm Lunghezza: 61 cm Materiale d’origine: legno dipinto


“Uno dei più preziosi tesori della tomba... fu difficile distogliere lo sguardo da questa visione” [dal diario di Howard Carter]. Questo cofanetto è decorato con scene in cui il giovane faraone

si trova simbolicamente sul carro nell’atto di sconfiggere gli avversari; si tratta di immagini che appartengono al repertorio tipico della regalità, e attraverso di esse si celebra il trionfo del re sulle for-

ze del caos, rappresentate dal nemico. Su uno dei pannelli, Tutankhamun è rappresentato come un leone che calpesta i nemici stranieri, tradizionale iconografia per mostrare la forza del faraone.


‫‪17‬‬ ‫‪BASTONI‬‬ ‫‪CERIMONIALI CON‬‬ ‫‪FIGURE DEI NEMICI‬‬ ‫‪DELL’EGITTO‬‬

‫عصا ملكية تحمل يف مقدمتها نحتاً‬ ‫لوجوه األعداء‪،‬‬ ‫وكانت هناك مجموعة متنوعة منها‪ ،‬قد‬ ‫تم العثور عليها بداخل املقربة‪ ،‬وتعد‬ ‫العصا من األدوات املراسمية للسلطة‪،‬‬ ‫التي يحملها امللك يف املحافل الرسمية‬

‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dipinto‬‬


Faceva parte del corredo funerario di Tutankhamun anche un gruppo di bastoni cerimoniali. Tali oggetti erano probabilmente

impiegati in rituali che richiamavano il trascinamento a terra dei nemici dell’Egitto, e riproducono fedelmente le fattezze di quel-

le razze straniere (Libici, Siriani, Nubiani) con cui l’Egitto si misurò in più occasioni nel corso della sua storia.


‫‪18‬‬ ‫‪SEKHMET‬‬

‫اإللهة سخمت‪ “ ،‬أي القوية‪،‬‬ ‫وهي أهم املعبودات املرصية‪ ،‬تم‬ ‫تصويرها بإبداع متناهي الدقة يف هيئة‬ ‫أنثى األسد‪ ،‬داللة عىل رشاستها‪ ،‬وقد‬ ‫جمعت بني الطبيعة الرشيرة‪ ،‬والطبيعة‬ ‫الخرية أيضاً كربة للحامية والشفاء‪.‬‬

‫‪Altezza: 49 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dorato‬‬


Questa statua, uno dei pezzi più straordinari del corredo di Tutankhamun, riproduce la dea leonina Sekhmet, consorte di Ptah

a Menfi. È una delle figure più complesse del pantheon egiziano: è dea della guerra, delle pestilenze e della siccità, ma anche

dea protettrice e guaritrice; in lei si identifica l’Occhio di Ra, entità che incarna la potenza terribile del Dio Sole.


‫‪19‬‬ ‫‪ARCHI‬‬

‫القوس‪ ،‬هو أحد أدوات الحرب‬ ‫املستخدمة يف مرص القدمية للحرب ضد‬ ‫األعداء‪ ،‬وقد كانت األسلحة قبل الدولة‬ ‫الحديثة محدودة ‪ ،‬وتقع يف نطاق ضيق‬ ‫من األنواع واألشكال‪ ،‬ومن بينها األقواس‪.‬‬

‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dorato‬‬


Il corredo di Tutankhamun comprendeva anche alcuni archi; queste oggetti, armi usate dal re per sconfiggere i nemici, lo accompagnano anche nell’Aldilà per garantirgli il trionfo sulle forze del male.


‫‪20‬‬ ‫‪SANDALI CON FIGURE‬‬ ‫‪DI NEMICI‬‬

‫أحد صنادل امللك توت عنخ آمون‪،‬‬ ‫وقد تم العثور عليه يف أحد الصناديق‬ ‫بجوار مجموعة األواين املستخدمة يف‬ ‫الحياة اليومية‪ ،‬وهو مزخرف بصورة‬ ‫ألعداء امللك‬

‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dipinto‬‬


I sandali sono stati ritrovati nell’Anticamera della tomba, riposti all’interno di una cassa dipinta. La suola della calzatura è decorata

con raffigurazioni di nemici immobilizzati, simbolicamente calpestati dal re durante la marcia; in tal modo, il sovrano schiaccia

costantemente sotto i suoi piedi quei nemici che rappresentano la minaccia del caos.


‫‪21‬‬ ‫‪AMPIA COLLANA CON‬‬ ‫‪CONTRAPPESI‬‬

‫صدرية (كوليه) مصنوع من األحجار‬ ‫امللونة واملعادن النفيثة‪،‬‬ ‫ويعترب من أشهر قطع الحيل يف املتحف‬ ‫املرصي بالقاهرة‪ ،‬ويتميز بأصالة‬ ‫التصميم ودقة الحرفة‬

‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪oro, pietre dure e vetro‬‬


Questa ampia collana, chiamata usekh (lett.: “ampio” o “largo”), faceva parte tradizionalmente del corredo funerario; veniva in-

dossata durante le cerimonie più importanti, anche da personaggi non appartenenti alla famiglia regale. L’esemplare qui esposto è

formato da 16 rose di perle e pietre dure; alle due estremità, la collana è chiusa da due teste di falco, raffiguranti il dio Horus.


‫‪22‬‬ ‫‪BUSTO DI‬‬ ‫‪TUTANKHAMUN‬‬

‫متثال نصفي للملك توت عنخ آمون‪،‬‬ ‫يتميز التمثال بصنعته الفريدة‪ ،‬إذ نحت‬ ‫من خشب مصقول بالجص ثم تم تلوينه‬

‫‪Altezza: 76,5 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dipinto‬‬


“Infine, una confusione di pezzi di carro rovesciati, luccicanti d’oro, in mezzo a cui veniva fuori un manichino. La prima impressione fu quella di trovarsi nel ripostiglio per material di scena di un’opera

sulle civiltà scomparse. Eravamo sconcertati e pieni di strane emozioni. Ci chiedemmo l’un l’altro il significato di tutto ciò. Era una tomba o solo un deposito nascosto?“ [dal Diario di Howard Carter].

La statua riproduce il busto del re, privo di braccia, con tunica bianca; sul capo indossa la base della Corona Rossa del Basso Egitto, decorata con il cobra regale.


‫‪23‬‬ ‫‪SCRIGNO A FORMA DI‬‬ ‫‪CARTIGLIO‬‬

‫صندوق عىل شكل (خرطوش) مزخرف‬ ‫باالسم املليك “توت عنخ آمون”‪،‬‬ ‫ومن املدهش أن ترى قدرا ً فائقاً من‬ ‫الدقة التي تنم عن براعة الصانع وقدرته‬ ‫عىل إبراز الجامليات الفنية‬

‫‪Altezza: 31,7 cm‬‬ ‫‪Larghezza: 29,8 cm‬‬ ‫‪Lunghezza: 64,5 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dipinto, ebano e avorio‬‬


Questo scrigno in legno, scolpito in forma di cartiglio con il nome di Tutankhamun, è stato scoperto nel Tesoro, e conteneva diversi gioielli e uno specchio a forma di segno-ankh, simbolo della vita.

Sul coperchio compaiono, in alto rilievo, i segni geroglifici che compongono il nome personale del re: Tutankhamun-Heqaiunushema, “Immagine vivente di Amon, sovrano di Eliopoli del sud

(= Tebe)�. I bordi della scatola e del coperchio sono rivestiti di ebano e le fasce che accolgono le iscrizioni sono decorate con pigmenti dorati e blu.


‫‪24‬‬ ‫‪TESTA DI‬‬ ‫‪TUTANKHAMUN CHE‬‬ ‫‪EMERGE DAL‬‬ ‫‪FIORE DI LOTO‬‬

‫رأس امللك توت عنخ آمون منبثقة من‬ ‫زهرة اللوتس‪،‬‬ ‫كتعبري عن امليالد الجديد يف العامل اآلخر‪،‬‬ ‫كام يحدث مع زهرة اللوتس عندما‬ ‫تعانق أشعة الشمس‬

‫‪Altezza: 30 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno dipinto‬‬


La rinascita del dopo la morte è qui rappresentata dall’immagine, particolarmente evocativa, della testa che spunta dal fiore di loto: il

modello è costituito dalla dottrina solare, secondo la quale il dio sole apparve all’origine del mondo su un fiore di loto sbocciato sulle ac-

que dell’abisso primordiale. I tratti del volto di Tutankhamun mettono qui in evidenza i legami con la famiglia regale di Amarna.


‫‪25‬‬ ‫‪TRONO DORATO‬‬

‫كريس العرش للملك توت عنخ آمون‪،‬‬ ‫وهو مصنوع من الخشب املذهب ‪،‬‬ ‫املرصع باألحجار الكرمية والزجاج امللون‪،‬‬ ‫وتبدو امللكة عىل قائم ظهر الكريس‪،‬‬ ‫وهي تدهن امللك بالعطر برقة وأنوثة‪،‬‬ ‫يف حني يرسل قرص الشمس أشعته عىل‬ ‫الزوجني امللكيني لحاميتهام‬

‫‪Altezza: 102 cm‬‬ ‫‪Larghezza: 60 cm‬‬ ‫‪Lunghezza: 54 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪Legno, lamina d’oro, pietre dure e‬‬ ‫‪vetro‬‬


Il trono dorato del Re Tutankhamun, rinvenuto sotto uno dei letti funerari nell’Anticamera, è un capolavoro dell’arte orafa e di intarsio, ed è un raffinato esempio di

quegli oggetti da cerimonia che facevano parte del corredo regale. Ai lati sono due teste leonine con funzione protettiva, mentre ai lati della seduta sono due cobra con

la corona di Alto e Basso Egitto. Lo schienale è decorato con una celebre scena che raffigura Tutankhamun in trono e la sposa Ankhesnamun.


‫‪26‬‬ ‫‪VENTAGLIO‬‬

‫املروحة املراسمية للملك توت عنخ‬ ‫آمون‪،‬‬ ‫واملصنوعة من الخشب املذهب‬ ‫واملطعم بالزجاج امللون واملعادن‬ ‫النفيسة‪ ،‬والتي يربز من خاللها براعة‬ ‫الصناع املهرة‬

‫‪Lunghezza: 125 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪legno, lamina d’oro e vetro‬‬


“Questo incantevole cimelio sembra sfuggire al tempo. Molte civiltà sono morte e risorte da quando questo ventaglio è stato deposto nel Tesoro. Un così raro, ma in molti casi familiare oggetto, fornisce un legame tra noi e questo straordinario passato. Ci aiuta a

comprendere che il giovane Re deve essere stato molto simile a noi” [dal diario di Howard Carter]. Nella tomba di Tutankhamun sono stati scoperti 8 ventagli; l’esemplare qui esposto è decorato con la coppia di dee dinastiche, Nekhbet e Wadjet, intente a

proteggere il nome del re. Questi ventagli da cerimonia (o più propriamente flabelli) erano usati soprattutto durante le processioni, e rappresentavano la presenza della divinità che, “facendo ombra” al re, lo proteggeva.


27 GIOCO DEL SENET

‫لعبة تعرف بـ “السينيت” للملك توت‬ ،‫عنخ آمون‬ ”‫والتي تذكرنا رقعتها بلعبة “الشطرنج‬ ‫يف وقتنا املعارص‬

Altezza: 81 cm Larghezza: 16 cm Lunghezza: 46 cm Materiale d’origine: legno, lamina d’oro, avorio e ebano


Nel titolo del capitolo 17 del Libro dei Morti, il gioco del Senet (lett.: “passare”) è evocato come uno dei segni dell’attraversamento dei passaggi che conducono all’Al-

dilà. I trenta riquadri della scacchiera sono intagliati in avorio, e poggiano su un supporto montato su zampe feline; su un lato è il cassetto per riporre i pezzi del

gioco. Anche su questo oggetto, il nome e i titoli del re sono riproposti in fasce di geroglifici.


‫‪28‬‬ ‫‪MASCHERA D’ORO DI‬‬ ‫‪TUTANKHAMUN‬‬

‫القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون‪،‬‬ ‫والذي تتجىل فيه أناقة اإلبداع ممتزج ًة‬ ‫بروعة االبتكار‪ ،‬الذي بلغه املرصيون‬ ‫القدماء يف الدولة الحديثة‬

‫‪Altezza: 54 cm‬‬ ‫‪Lunghezza: 39,3 cm‬‬ ‫‪Materiale d’origine:‬‬ ‫‪oro, lapislazuli, cornalina, quarzo,‬‬ ‫‪ossidiana, turchese‬‬


Tra le più famose icone dell’arte faraonica, la maschera di Tutankhamun ritrae il giovane re in alcune materie preziose (soprattutto oro e lapislazzuli), rite-

nute essere la sostanza degli dei. La maschera, formata da lamine d’oro battutto e intarsiata di pietre dure e vetri policromi, ricopriva la testa e le spalle della mummia re-

gale. Sulla fronte sono la dea avvoltoio dell’Alto Egitto, Nekhbet, e la dea cobra del Basso Egitto, Wadjet.


Realizzazione dell’allestimento generosamente offerto da Arch. Karim Shaboury con la partecipazione degli artisti del Premio Nazionale per la Creatività artistica edizione 2014 e lo staff dell’Accademia d’Egitto Sotto la supervisione scientifica di: Gihane Zaki Emanuele Ciampini

Foto e Design Emanuele Mancini


"La misteriosa scoperta della Tomba di Tutankhamon"  

All'Accademia d'Egitto di Roma apre al pubblico la mostra in replica del corredo funerario del faraone. «Restai muto dalla meraviglia e, qu...

"La misteriosa scoperta della Tomba di Tutankhamon"  

All'Accademia d'Egitto di Roma apre al pubblico la mostra in replica del corredo funerario del faraone. «Restai muto dalla meraviglia e, qu...