Sztukateria elewacyjna katalog

Page 1

Obramowania drzwi i okien DiO-1

DiO-2

DiO-3 38 mm

30 mm

135 mm

70 mm

100 mm

35 mm

1

2

3

DiO-4

DiO-5

DiO-6

38 mm

4

140 mm

5 35 mm

6

DiO-8

DiO-9 32 mm

34 mm

140 mm

120 mm

115 mm

DiO-7

25 mm

120 mm

140 mm

30 mm

7

8

DiO-10

DiO-11

9

DiO-12 28 mm

40 mm

10

11

100 mm

140 mm

100 mm

30 mm

12

Strona 1


Obramowania drzwi i okien DiO-14

DiO-15 25 mm

34 mm

100 mm

100 mm

62 mm

100 mm

DiO-13

13

14

15

DiO-16

DiO-17

DiO-18 58 mm

51 mm

140 mm

100 mm

120 mm

38 mm

16

17

18

DiO-19

DiO-20

DiO-21 40 mm

25 mm

120 mm

130 mm

120 mm

35 mm

19

20

21

DiO-22

DiO-23

DiO-24 20 mm

22

100 mm

25 mm

50 mm

140 mm

25 mm

23

24

Strona 2


Obramowania drzwi i okien DiO-25

DiO-26 53 mm

DiO-27 95 mm

95 mm

140 mm

125 mm

45 mm

25

26

27

DiO-28

DiO-29

DiO-30

38 mm

40 mm

150 mm

120 mm

140 mm

30 mm

28

29

30

DiO-31

DiO-32

DiO-33

35 mm

198 mm

35 mm

150 mm

150 mm

38 mm

31

32

33

DiO-34

110 mm

28 mm

34

Strona 3


Profile pod parapety Par-1

Par-2

Par-3 65 mm

55 mm

130 mm

100 mm

140 mm

55 mm

35

36

37

Par-4

Par-5

Par-6

66 mm

70 mm

150 mm

120 mm

130 mm

55 mm

38

39

40

Par-7

Par-8

Par-9

60 mm

35 mm

75 mm

140 mm

120 mm

65 mm

41

42

43

Par-10

Par-11

Par-12

75 mm

58 mm

45

150 mm

105 mm

130 mm

44

80 mm

46

Strona 4


Profile pod parapety Par-13

Par-14 70 mm

Par-15 90 mm

150 mm

125 mm

150 mm

100 mm

47

48

49

Par-16

Par-17

Par-18

90 mm

51

140 mm

150 mm

150 mm

50

60 mm

70 mm

52

ZakoĂączenia listew profilami

Cena 1 zakoĂączenia = 0,3 x cena 1 mb.profilu

Strona 5


Gzymsy g³ówne Gg-1

Gg-2 140 mm

Gg-3 150 mm

53

250 mm

160 mm

200 mm

200 mm

54

Gg-4

Gg-5

115 mm

56

57

Gg-7

Gg-8

200 mm

58

Gg-9 170 mm

180 mm

200 mm

220 mm

200 mm

200 mm

Gg-6

260 mm

190 mm

190 mm

150 mm

55

59

60

61

Gg-10

Gg-11

Gg-12

62

130 mm

63

180 mm

130 mm

180 mm

200 mm

170 mm

64

Strona 6


Gzymsy kondygnacyjne Gk-1

Gk-2

Gk-3 115 mm

60 mm

230 mm

190 mm

170 mm

100 mm

65

66

67

Gk-4

Gk-5

Gk-6

90 mm

135 mm

170 mm

190 mm

200 mm

95 mm

68

69

70

Gk-7

Gk-8

Gk-9 95 mm

100 mm

140 mm

210 mm

180 mm

72 mm

71

72

73

Gk-10

Gk-11

Gk-12

80 mm

74

210 mm

115 mm

180 mm

170 mm

100 mm

75

76

Strona 7


Gzymsy naroÂżnikowe GN-1

GN-2 175 mm

150 mm

175 mm

150 mm

40 mm

77

GN-3

25 mm

78

GN-4 140 mm

135 mm

140 mm

135 mm

79

36 mm

80

40 mm

Strona 8


Gzymsy maskujยนce skrzynki rolet, konsole Gr-2 140 mm

81

82

K-1

K-2

210 mm

K-3 140 mm

72 mm

200 mm

140 mm

200 mm

70 mm

84

K-4

83

200 mm

200 mm

65 mm

140 mm

150 mm

210 mm

210 mm

150 mm

140 mm

Gr-3

150 mm

Gr-1

85

86

140 mm

40 mm

140 mm

87

Strona 9


Zworniki, bonie naro¿ne Z-1

Z-2 200 mm

240 mm

240 mm

70 mm

200 mm

70 mm

50 mm

50 mm

88

89

B-1

m

400 mm

280 mm

90

B-2 280 mm

280 mm

280 mm

280 m

GruboϾ 30 mm

GruboϾ 30 mm

UWAGA: 1 sztuka dla boni B-1 i B-2 oznacza element z³o¿ony z 2 p³aszczyzn pod k¹tem prostym, natomiast 1 sztuka boni B-3 do B-8 dotyczy elementu stanowi¹cego jedn¹ p³aszczyznê.

Strona 10


Bonie naro¿ne B-4

4 cm

4 cm

28 cm

28 cm

B-3

28 cm, 36 cm

93

B-5

B-6

4 cm

28 cm, 36 cm

95

B-7

B-8

28 cm 4 cm

96

28 cm, 36 cm

28 cm

94

28 cm, 36 cm

97

3 cm

3 cm

28 cm

28 cm

92

28 cm, 36 cm

28 cm, 36 cm

Strona 11


Listwy do wykonywania rowków boniowych LDB-2

50; 80; 100; 120 mm

50; 80; 100; 120 mm

27 mm

90 mm

90 mm

98

99

LDB-3

LDB-4

32 mm

50; 80; 100; 120 mm

27 mm

50; 80; 100; 120 mm

32 mm

90 mm

90 mm

100

27 mm

40 mm

32 mm

27 mm

LDB-1

101

Prezentowane listwy umo¿liwiaj¹ wykonywanie ozdobnych rowków na fasadach. Produkowane s¹ w gruboœciach typowych dla p³yt styropianowych stosowanych w systemach dociepleñ. Na ¿yczenie rowek pokrywany jest tynkiem polimerowym. Zastosowanie listew eliminuje czasoch³onne wycinanie i zbrojenie rowków - listwê wystarczy wkleiæ pomiêdzy p³yty styropianowe.

Strona 12


Listwy boniowe, rozety

LB-1

LB-2

LB-3 60 mm

60 mm

280 mm

280 mm

280 mm

60 mm

103

102

104

LB-4

280 mm

60 mm

105 300 mm

R-2

R-3

300 mm

GruboϾ 40 mm

300 mm

107

106

R-4

300 mm

GruboϾ 40 mm

300 mm

GruboϾ 40 mm

300 mm

R-1

108

300 mm

300 mm

GruboϾ 25 mm

109 Strona 13


Pilastry

110

300 mm

111

Pil-3

300 mm

50 mm

Pil-2

50 mm

50 mm

Pil-1

300 mm

112

Strona 14


G³owice i bazy pilastrów GBP-1

GBP-2

460 mm

550 mm

500 mm

280 mm

470 mm

470 mm

500 mm

430 mm

GruboϾ 50 mm

113

GruboϾ 50 mm

114

Strona 15


Kolumny Kol-1

Kol-2

Kol-3

265 mm

350 mm

250 380 mm

115

116

117

Kol-4

Kol-5

Kol-6

380 mm

250

380 mm

118

119

120

Strona 16


G³owice i bazy kolumn GBK-1

GBK-2

405 mm

235 mm

180 mm

190 mm

170 mm

480 mm

405 mm

480 mm

121

122

GBK-3

GBK-4

385 mm

200 mm

175 mm

215 mm

145 mm

520 mm

520 mm 385 mm

123

124

Strona 17


G³owice i bazy kolumn GBK-5

GBK-6

390 mm 120 mm

100 mm

325 mm

390 mm

140 mm

155 mm

325 mm

125

126

GBK-7

GBK-8

480 mm

200 mm

115 mm

320 mm

355 mm

115 mm

200 mm

480 mm

127

128

Strona 18


Inne produkty

Termoizolacje, maskowanie rur, otuliny dowolne kszta³ty i wymiary

Kszta³tki styropianowe, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, k¹towniki, przek³adki i inne zabezpieczenia transportowe

Napisy 3D - ró¿ne czcionki, loga firmowe, tablice. Liternictwo wykonujemy równie¿ ze styroduru (gruboœci 2-10 cm).

ul. Liœciasta 32

ul. Liœciasta 32

ul. Liœciasta 32 ul. Liœciasta 32

ul. Liœciasta 32

A.D.

2007 Strona 19


Inne produkty - przyk³ady zrealizowanych ...........................,Pprojektów

Reklama przestrzenna - £ódŸ Wymiary 130x150x26 cm

Logo domu wczasowego - Szklarska Porêba Owal zag³êbiony, litery o gruboœci zag³êbienia. Wymiary 150x90x8 cm

Reklama salonu meblowego - £ódŸ Wymiary 388x125x8 cm

Strona 20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.