__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Obramowania drzwi i okien DiO-1

DiO-2

DiO-3 38 mm

30 mm

135 mm

70 mm

100 mm

35 mm

1

2

3

DiO-4

DiO-5

DiO-6

38 mm

4

140 mm

5 35 mm

6

DiO-8

DiO-9 32 mm

34 mm

140 mm

120 mm

115 mm

DiO-7

25 mm

120 mm

140 mm

30 mm

7

8

DiO-10

DiO-11

9

DiO-12 28 mm

40 mm

10

11

100 mm

140 mm

100 mm

30 mm

12

Strona 1


Obramowania drzwi i okien DiO-14

DiO-15 25 mm

34 mm

100 mm

100 mm

62 mm

100 mm

DiO-13

13

14

15

DiO-16

DiO-17

DiO-18 58 mm

51 mm

140 mm

100 mm

120 mm

38 mm

16

17

18

DiO-19

DiO-20

DiO-21 40 mm

25 mm

120 mm

130 mm

120 mm

35 mm

19

20

21

DiO-22

DiO-23

DiO-24 20 mm

22

100 mm

25 mm

50 mm

140 mm

25 mm

23

24

Strona 2


Obramowania drzwi i okien DiO-25

DiO-26 53 mm

DiO-27 95 mm

95 mm

140 mm

125 mm

45 mm

25

26

27

DiO-28

DiO-29

DiO-30

38 mm

40 mm

150 mm

120 mm

140 mm

30 mm

28

29

30

DiO-31

DiO-32

DiO-33

35 mm

198 mm

35 mm

150 mm

150 mm

38 mm

31

32

33

DiO-34

110 mm

28 mm

34

Strona 3


Profile pod parapety Par-1

Par-2

Par-3 65 mm

55 mm

130 mm

100 mm

140 mm

55 mm

35

36

37

Par-4

Par-5

Par-6

66 mm

70 mm

150 mm

120 mm

130 mm

55 mm

38

39

40

Par-7

Par-8

Par-9

60 mm

35 mm

75 mm

140 mm

120 mm

65 mm

41

42

43

Par-10

Par-11

Par-12

75 mm

58 mm

45

150 mm

105 mm

130 mm

44

80 mm

46

Strona 4


Profile pod parapety Par-13

Par-14 70 mm

Par-15 90 mm

150 mm

125 mm

150 mm

100 mm

47

48

49

Par-16

Par-17

Par-18

90 mm

51

140 mm

150 mm

150 mm

50

60 mm

70 mm

52

ZakoĂączenia listew profilami

Cena 1 zakoĂączenia = 0,3 x cena 1 mb.profilu

Strona 5


Gzymsy g³ówne Gg-1

Gg-2 140 mm

Gg-3 150 mm

53

250 mm

160 mm

200 mm

200 mm

54

Gg-4

Gg-5

115 mm

56

57

Gg-7

Gg-8

200 mm

58

Gg-9 170 mm

180 mm

200 mm

220 mm

200 mm

200 mm

Gg-6

260 mm

190 mm

190 mm

150 mm

55

59

60

61

Gg-10

Gg-11

Gg-12

62

130 mm

63

180 mm

130 mm

180 mm

200 mm

170 mm

64

Strona 6


Gzymsy kondygnacyjne Gk-1

Gk-2

Gk-3 115 mm

60 mm

230 mm

190 mm

170 mm

100 mm

65

66

67

Gk-4

Gk-5

Gk-6

90 mm

135 mm

170 mm

190 mm

200 mm

95 mm

68

69

70

Gk-7

Gk-8

Gk-9 95 mm

100 mm

140 mm

210 mm

180 mm

72 mm

71

72

73

Gk-10

Gk-11

Gk-12

80 mm

74

210 mm

115 mm

180 mm

170 mm

100 mm

75

76

Strona 7


Gzymsy naroÂżnikowe GN-1

GN-2 175 mm

150 mm

175 mm

150 mm

40 mm

77

GN-3

25 mm

78

GN-4 140 mm

135 mm

140 mm

135 mm

79

36 mm

80

40 mm

Strona 8


Gzymsy maskujยนce skrzynki rolet, konsole Gr-2 140 mm

81

82

K-1

K-2

210 mm

K-3 140 mm

72 mm

200 mm

140 mm

200 mm

70 mm

84

K-4

83

200 mm

200 mm

65 mm

140 mm

150 mm

210 mm

210 mm

150 mm

140 mm

Gr-3

150 mm

Gr-1

85

86

140 mm

40 mm

140 mm

87

Strona 9


Zworniki, bonie naro¿ne Z-1

Z-2 200 mm

240 mm

240 mm

70 mm

200 mm

70 mm

50 mm

50 mm

88

89

B-1

m

400 mm

280 mm

90

B-2 280 mm

280 mm

280 mm

280 m

GruboϾ 30 mm

GruboϾ 30 mm

UWAGA: 1 sztuka dla boni B-1 i B-2 oznacza element z³o¿ony z 2 p³aszczyzn pod k¹tem prostym, natomiast 1 sztuka boni B-3 do B-8 dotyczy elementu stanowi¹cego jedn¹ p³aszczyznê.

Strona 10


Bonie naro¿ne B-4

4 cm

4 cm

28 cm

28 cm

B-3

28 cm, 36 cm

93

B-5

B-6

4 cm

28 cm, 36 cm

95

B-7

B-8

28 cm 4 cm

96

28 cm, 36 cm

28 cm

94

28 cm, 36 cm

97

3 cm

3 cm

28 cm

28 cm

92

28 cm, 36 cm

28 cm, 36 cm

Strona 11


Listwy do wykonywania rowków boniowych LDB-2

50; 80; 100; 120 mm

50; 80; 100; 120 mm

27 mm

90 mm

90 mm

98

99

LDB-3

LDB-4

32 mm

50; 80; 100; 120 mm

27 mm

50; 80; 100; 120 mm

32 mm

90 mm

90 mm

100

27 mm

40 mm

32 mm

27 mm

LDB-1

101

Prezentowane listwy umo¿liwiaj¹ wykonywanie ozdobnych rowków na fasadach. Produkowane s¹ w gruboœciach typowych dla p³yt styropianowych stosowanych w systemach dociepleñ. Na ¿yczenie rowek pokrywany jest tynkiem polimerowym. Zastosowanie listew eliminuje czasoch³onne wycinanie i zbrojenie rowków - listwê wystarczy wkleiæ pomiêdzy p³yty styropianowe.

Strona 12


Listwy boniowe, rozety

LB-1

LB-2

LB-3 60 mm

60 mm

280 mm

280 mm

280 mm

60 mm

103

102

104

LB-4

280 mm

60 mm

105 300 mm

R-2

R-3

300 mm

GruboϾ 40 mm

300 mm

107

106

R-4

300 mm

GruboϾ 40 mm

300 mm

GruboϾ 40 mm

300 mm

R-1

108

300 mm

300 mm

GruboϾ 25 mm

109 Strona 13


Pilastry

110

300 mm

111

Pil-3

300 mm

50 mm

Pil-2

50 mm

50 mm

Pil-1

300 mm

112

Strona 14


G³owice i bazy pilastrów GBP-1

GBP-2

460 mm

550 mm

500 mm

280 mm

470 mm

470 mm

500 mm

430 mm

GruboϾ 50 mm

113

GruboϾ 50 mm

114

Strona 15


Kolumny Kol-1

Kol-2

Kol-3

265 mm

350 mm

250 380 mm

115

116

117

Kol-4

Kol-5

Kol-6

380 mm

250

380 mm

118

119

120

Strona 16


G³owice i bazy kolumn GBK-1

GBK-2

405 mm

235 mm

180 mm

190 mm

170 mm

480 mm

405 mm

480 mm

121

122

GBK-3

GBK-4

385 mm

200 mm

175 mm

215 mm

145 mm

520 mm

520 mm 385 mm

123

124

Strona 17


G³owice i bazy kolumn GBK-5

GBK-6

390 mm 120 mm

100 mm

325 mm

390 mm

140 mm

155 mm

325 mm

125

126

GBK-7

GBK-8

480 mm

200 mm

115 mm

320 mm

355 mm

115 mm

200 mm

480 mm

127

128

Strona 18


Inne produkty

Termoizolacje, maskowanie rur, otuliny dowolne kszta³ty i wymiary

Kszta³tki styropianowe, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, k¹towniki, przek³adki i inne zabezpieczenia transportowe

Napisy 3D - ró¿ne czcionki, loga firmowe, tablice. Liternictwo wykonujemy równie¿ ze styroduru (gruboœci 2-10 cm).

ul. Liœciasta 32

ul. Liœciasta 32

ul. Liœciasta 32 ul. Liœciasta 32

ul. Liœciasta 32

A.D.

2007 Strona 19


Inne produkty - przyk³ady zrealizowanych ...........................,Pprojektów

Reklama przestrzenna - £ódŸ Wymiary 130x150x26 cm

Logo domu wczasowego - Szklarska Porêba Owal zag³êbiony, litery o gruboœci zag³êbienia. Wymiary 150x90x8 cm

Reklama salonu meblowego - £ódŸ Wymiary 388x125x8 cm

Strona 20

Profile for emaga.eu

Sztukateria elewacyjna katalog  

Sztukateria elewacyjna: obramowania drzwi i okien, profile pod parapety, gzymsy, zworniki, bonie narożne, rozety, pilastry, głowice, kolumny...

Sztukateria elewacyjna katalog  

Sztukateria elewacyjna: obramowania drzwi i okien, profile pod parapety, gzymsy, zworniki, bonie narożne, rozety, pilastry, głowice, kolumny...

Profile for emaga.eu
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded