Without Borders

Page 1


W I T H O B O R D E

U R

T S


R

h

a

g

a

ir

F O R E W O R D

Mae wedi bod yn brofiad aruthrol yn cydweithio ag oriel elysium i ddwyn y prosiect hwn i rym. Mae ei sefydliad wedi’i seilio ar werth ein

It has been a tremendous experience collaborating with elysium gallery to bring this project to fruition. Its organisation has been founded

perthnasoedd dynol a’n hymdrech cyfunol, gan ddod ag unigolion a grwpiau creadigol o bob cwr o’r byd ynghyd.

on the value of our human relationships and collective endeavour, bringing together creative individuals and groups from around the world.

Dechreuodd y syniad ar gyfer yr arddangosfa a’r llyfr yn 2019 pan oedd Jonathan a minnau yn rhannu barnau am effaith Brexit a gwleidyddiaeth

The idea for the exhibition and book began in 2019 when Jonathan and I were sharing views about the impact of Brexit and global politics on

fyd-eang ar artistiaid a’r celfyddydau. Gyda dyfodiad sydyn Covid-19, roedd y cysyniad o Heb Ffiniau yn teimlo hyd yn oed yn fwy perthnasol.

artists and the arts. With the sudden arrival of Covid 19, the concept of Without Borders felt even more relevant. The project idea is largely

Mae syniad y prosiect wedi’i ysbrydoli i raddau helaeth gan lyfrau ac arddangosfeydd artist 1SSUE. Sefydlwyd 1SSUE yn 2002 gan yr artist

inspired by 1SSUE artist books and exhibitions. 1SSUE was founded in 2002 by Artist Richard Cox and is also edited by artists Phil Mead,

Richard Cox ac mae hefyd wedi’i olygu gan yr artistiaid Phil Mead, Hilary Wagstaff a minnau. Mae pob llyfr 1SSUE yn unigryw; cynhyrchir pob

Hilary Wagstaff and myself. All 1SSUE books are unique; each page is produced by a different artist and there is a real coming together of

tudalen gan artist gwahanol ac mae creadigrwydd, haelioni a chydsafiad yn dod at eu gilydd go iawn. Mae llawer o gyfraniadau hefyd yn torri

creativity, generosity, and solidarity. Lots of contributions also break with the normal conventions of a page. Jonathan and I thought these

gyda chonfensiynau arferol tudalen. Roedd Jonathan a minnau o’r farn bod yr egwyddorion hyn yn gweddu’n dda i Heb Ffiniau.

principles were a good fit for Without Borders.

Llongyfarchiadau a diolch i’r holl unigolion sydd wedi cyfrannu at y prosiect epig hwn ac i’r arweinwyr grŵp, bu haelioni a diddordeb helaeth

Congratulations and thanks to all the individuals who have contributed to this epic project and to the group leads, there has been copious

drwyddi. Diolch yn fawr mawr hefyd i Jonathan Powell a’i dîm yn oriel elysium am eu dyfalbarhad, eu brwdfrydedd a’u hiwmor. Yn olaf, hoffwn

generosity and interest throughout. A big thankyou also, to Jonathan Powell and his team at elysium gallery for their persistence,

gydnabod cefnogaeth barhaus Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru, gan alluogi perthnasoedd rhyngwladol yn y

enthusiasm, and humour. Lastly, I’d like to acknowledge the continued support of the Arts Council of Wales and Wales Arts international,

celfyddydau i ffynnu.

enabling international relationships in the arts to flourish.

Heather Parnell

Heather Parnell

Artist, cyd-olygydd 1SSUE a chyd-guradur Heb Ffiniau

Artist, co-editor of 1SSUE and co-curator of Without Borders


c y f l w y n i a d

I N T R O D U C T I O N

Mae dros dri chant o gyfranogwyr sy’n gysylltiedig ag ugain grŵp ledled y byd wedi cyfrannu tuag at y prosiect hwn. Mae Heb

Over three hundred participants connected to twenty groups around the world have contributed to this project. Without Borders

Ffiniau wedi ceisio dileu rwystrau, creu cynghreiriau, a chysylltu â chymdogion. Mae wedi anelu at ddod â phobl greadigol ynghyd,

has sought to remove barriers, create alliances, and connect with neighbours. It has aimed to bring creative people together, to

i gydweithio mewn arddangosfa deithiol ryngwladol o weithiau ar bapur - casgliad o dudalennau artistiaid.

collaborate in an international touring exhibition of works on paper – a collection of artists pages.

Ar ddiwedd arddangosfa oriel elysium, bydd y tudalennau’n cael eu rhwymo at ei gilydd i wneud llyfr artist unigryw, ei anfon ymlaen

At the end of the elysium gallery exhibition, the pages will be bound together to make a unique artists book, forwarded to another

i leoliad arall i’w ddatgymalu, ei arddangos, ac yna ei ailgyfosod cyn symud eto i’r lleoliad nesaf. Bydd yr arddangosfa’n teithio i

venue to be dismantled, displayed, and then reassembled before moving again to the next location. The exhibition will travel to

Siapan, Norwy, UDA, Yr Eidal, Canada, ac yn ôl i Gymru. Ar ddiwedd y daith, bydd y llyfr yn cael ei gadw mewn llyfrgell casgliadau

Japan, Norway, USA, Venice, Canada, and back to Wales. At the end of the tour, the book will be housed in a special collection’s

arbennig. Mae’r tudalennau hefyd ar gael yn fyd-eang yma.

library. The pages are also globally accessible here.

Mae Heb Ffiniau wedi cael ei guradu gan Jonathan Powell, Cyfarwyddwr oriel elysium a Heather Parnell, artist, a chyd-olygydd

Without Borders has been curated by Jonathan Powell, elysium gallery Director and Heather Parnell, artist, and co-editor of 1SSUE

llyfrau artist 1SSUE.P a r t i c i p a t i n g g roups 1SSUE

Meta Forte

Art & Mind Center

New Porto Grad

Artnaughts

Norway Collective

Art Spot Korin

Outotsu

Beep Painting

Plas Bodfa

Cardiff Print Workshop

The Left Bank Gallery

Carn

South Wales Stitch

Cardiff Made

University Of Guelph

Elysium Studios

University South Wales

Glas Fryn

UWTSD

Hafod Primary School

Wahwn - Engage Cymru


s r Andrew Moreton

Hilary Wagstaff

Peter Davies

Anne Gibbs

Jan Bennet

Phil Mead

Becky Adams

John Mckernan

Philip O’Reilly

Carol Hiles

Jonathan Pimlott

Richard Cox

Chan Man Chun

Kenneth Butler

Sharon Magill

Chris Bird-Jones

Kio Griffith

Sue Hunt

Chris Nurse

Louise Shenstone

Tom Martin

Christopher Shurrock

Mary Husted

Wong Mei Yin Hazel

Claire Healy & Sean Cordeiro

Matthew Fasone

Yumiko Inagaki

Dallas Collins

Michael Leigh

Frances Woodley

Nic Pimlott

o

Paul Hazel

r

Heather Parnell

n

Andreas Ruethi

a

Nigel Talbot

l

Hazel Cardew

a

Alan Rogers

g

e

1 ssue


A

n

d

r

e

a

s

R

u

e

t

h

i


A

n

d

r

e

w

M

o

r

t

o

n


A

n

n

e

G

i

b

b

s


B

e

c

k

y

A

d

a

m

s


C

a

r

o

l

H

i

l

e

s


C

h

a

n

M

a

n

C

h

u

n


C

h

r

i

s

B

i

r

d

-

J

o

n

e

s


C

h

r

i

s

N

u

r

s

eC h r i s t o p h e r

S h u r r o c k


Claire Healy & Sean Cordeiro


D

a

l

l

a

s

C

o

l

l

i

n

s


F

r

a

n

c

e

s

W

o

o

d

l

e

y


H

a

z

e

l

C

a

r

d

e

w


H

e

a

t

h

e

r

P

a

r

n

e

l

lH

i

l

a

r

y

W

a

g

s

t

a

f

f


J

a

n

B

e

n

n

e

t

t


J

o

h

n

M

c

K

e

r

n

a

n


J

o

n a t

h a n

P

i

m

l

o t t


K

e

n

n

e

t

h

B

u

t

l

e

r


K

i

o

G

r

i

f

f

i

t

h


L

o

u

i

s

e

S

h

e

n s t

o

n

e


m

a

r

y

h

u

s

t

e

d


M

a

t

t

h

e

w

F

a

s

o

n

e


M

i

c

h

a

e

l

L

e

i

g

h


N

i

c

P

i

m

l

o

t

t


N

i

g

e

l

T

a

l

b

o

tP

a

u

l

H

a

z

e

l


P

e

t

e

r

D

a

v

i

e

s


P

h

i

l

M

e

a

d


P

h

i

l

i

p

O

R

e

i

l

l

y


R

i

c

h

a

r

d

C

o

xS

h

a

r

o

n

M

a

g

i

l

lS

u

e

H

u

n

t


T

o

m

M

a

r

t

i

n


W o n g

M e i

Y i n

H a z e l


Y

u

m

i

k

o

I

n

a

g

a

k

io n a m

C E N T e r

A

M I N D Irika Amano Izuru Mizutani Yasuyo Kamimura

a

Naoko Yoshimoto

i

k

Yuki Shinoda

r

A N D

I

A R T


I

z

u

r

z

M

i

z

u

t

a

n

i


N

a

o

k

o

Y

o

s

h

i

m

o

t

oY

a

s

u

y

o

K

a

m

i

m

u

r

a


Y

u

k

i

S

h

i

n

o

d

an o d

Katherine Cesark

Rebecca Didomenico

Barbara Arnold

Kathryn Hart

Rebecca Vaughan

Ben Jackel

Laura Phelps Rogers

Rian Kerrane

Beth Krensky

Lourdes Archundia

Summer Ventis

Catherine Leisek

Luis Valdovino

Susanne Mitchell

Christina Suszynski

Martha Russo

Suzanne Faris

Cyane Tonatzky

Mary-Ann Kokoska

Trine Bumiller

Doris Araujo

Melissa Furness

Valerie Kim Martinez

George Rivera

Michael Dixon

Virginia Schick

Joo Yeon Woo

Patricia Aaron

G

Annalee Schorr

a

Quintin Gonzalez

e

Jorge Ed Perezga

r

Andrea Gordon

o

r

uts

d

a

n

n

A

Art


A

n

n

a

l

e

e

S

c

h

o

r

r


B

a

r

b

a

r

a

A

r

n

o

l

d


B

e

n

J

a

c

k

e

l


B

e

t

h

K

r

e

n

s

k

y


C

a

t

h

e

r

i

n

e

L

e

i

s

e

k


C h r i s t i n a

S u s z y n s k i


C

y

a

n

e

T

o

n

a

t

z

k

y


D

o

r

i

s

A

r

a

u

j

o


G

e

o

r

g

e

R

i

v

e

r

a


J

o

o

Y

e

o

n

W

o

o


J

o

r

g

e

E

d

P

e

r

e

z

g

a


K a t h e r i n e

C e s a r k


K

a

t

h

r

y

n

H

a

r

t


L a u r a

P h e l p s

R o g e r s


L o u r d e s

A r c h u n d i a


L

u

i

s

V

a

l

d

o

v

i

n

o


M

a

r

t

h

a

R

u

s

s

o


M a r y - A n n

K o k o s k a


M

e

l

i

s

s

a

F

u

r

n

e

s

s


M

i

c

h

a

e

l

D

i

x

o

n


P

a

t

r

i

c

i

a

A

a

r

o

n


Q

u

i

n

t

i

n

G

o

n

z

a

l

e

z


R e b e c c a

D i d o m e n i c o


R

e

b

e

c

c

a

V

a

u

g

h

a

n


R

i

a

n

K

e

r

r

a

n

e


S

u

m

m

e

r

V

e

n

t

i

s


S u s a n n e

M i t c h e l l


S

u

z

a

n

n

e

F

a

r

i

s


T

r

i

n

e

B

u

m

i

l

l

e

r


V a l e r i e

K i m

M a r t i n e z


V

i

r

g

i

n

i

a

S

c

h

i

c

k


o t o

k o r i n

m

s p o t

Odorico

Christian Psyk

Riku Shitara

Joseph Calleja

Robert Powell

K Kough

Satomi Watanabe

Kaname Matsumura

Scott Hunter

Masahiro Kawanaka

Takaya Fujii

Matthew Fasone

Yasunori Kawamatsu

Miyuke Kido

Yuki Tsukiyama

i

Caroline McGonigal

h

Nobuyuki Yamamoto

S

Aya Shimamoto

m

a

A r t

A

y

a

Yusaku Suzuki


C a r o l i n e

M c G o n i g a l


C

h

r

i

s

t

i

a

n

P

s

y

k


J

o

s

e

p

h

C

a

l

l

e

j

a


K

K

o

u

g

h


K a n a m e

M a t s u m u r a


M a s a h i r o

K a w a n a k a


M

a

t

t

h

e

w

F

a

s

o

n

e


M

I

Y

U

K

E

K

I

D

O


N o b u y u k i

Y a m a m o t o


O

dori

c

o


R

i

k

u

S

h

i

t

a

r

a


R

o

b

e

r

t

P

o

w

e

l

l


S

a

t

o

m

i

W

a

t

a

n

a

b

e


S

c

o

t

t

H

u

n

t

e

r


T

a

k

a

y

a

F

u

j

i

i


Y a s u n o r i

K a w a m a t s u


Y

u

k

i

T

s

u

k

i

y

a

m

a


Y

u

s

a

k

u

S

u

z

u

k

i


d l e

p a i n t i n g

Rachel Lancaster

Broughton & Birnie

Henry Ward

Rhiannon Morgan

Christopher Tansey

Isaac Jordan

Ruth Murray

Ciaran Bowen

Jason Rouse

Sarah Poland

Clare Thatcher

Jeannie Brown

Sinead Aldridge

Daniella Norton

Jeb Howard

Tess Gray

Dominic Blower

Jonathan Powell

Thais Lenkiewicz

Edwin Aitken

Joshua Uvieghara

Tom Banks

Eilish McCann

Julie D Cooper

Uzma Sultan

Enzo Marra

Juliette Losq

Valerie Brennan

Ethan Caflisch

Lara Cobden

Fionn Wilson

Laura Hudson

n

Helena Benz

a

Benjamin Heiken

B

Max Cahn

e

Graham Lister

c

Angelina Davis

i

Lucy Donald

l

Gareth Griffith

A

Alice Banfield

f

i

b e e p


A

n

g

e

l

i

n

a

D

a

v

i

s


B

e

n

j

a

m

i

n

H

e

i

k

e

n


B r o u g h t o n

&

B i r n i e


C h r i s t o p h e r

T a n s e y


C

i

a

r

a

n

B

o

w

e

n


C

l

a

r

e

T

h

a

t

c

h

e

r


D

a

n

i

e

l

l

a

N

o

r

t

o

n


D

o

m

i

n

i

c

B

l

o

w

e

r


E

d

w

i

n

A

i

t

k

e

n


E

i

l

i

s

h

M

c

C

a

n

n


E

n

z

o

M

a

r

r

a


E

t

h

a

n

C

a

f

l

i

s

c

h


F

i

o

n

n

W

i

l

s

o

n


G

a

r

e

t

h

G

r

i

f

f

i

t

h


G

r

a

h

a

m

L

i

s

t

e

r


H

e

l

e

n

a

B

e

n

z


H

e

n

r

y

W

a

r

d


I

s

a

a

c

J

o

r

d

a

n


J

a

s

o

n

R

o

u

s

e


J

e

a

n

n

i

e

B

r

o

w

n


J

e

b

H

o

w

a

r

d


J

o

n

a

t

h

a

n

P

o

w

e

l

l


J o s h u a

U v i e g h a r a


J

u

l

i

e

D

C

o

o

p

e

r


J

u

l

i

e

t

t

e

L

o

s

q


L

a

r

a

C

o

b

d

e

n


L

a

u

r

a

H

u

d

s

o

nL

u

c

y

D

o

n

a

l

d


M

a

x

C

a

h

n


R a c h e l

L a n c a s t e r


R

h

i

a

n

n

o

n

M

o

r

g

a

n


R

u

t

h

M

u

r

r

a

y


S

a

r

a

h

P

o

l

a

n

d


S

i

n

e

a

d

A

l

d

r

i

d

g

e


T

e

s

s

G

r

a

y


T

h

a

i

s

L

e

n

k

i

e

w

i

c

z


T

o

m

B

a

n

k

s


U

z

m

a

S

u

l

t

a

n


V

a

l

e

r

i

e

B

r

e

n

n

a

nBev Gil-Cervantes Bill Chambers Eleanor Whiteman Martin Crack Sarah Featherstone Susan Edwards

W O R K S H O P

G i l - C e r v a n t e s

P R I N T

B e v

C A R D I F F


B

i

l

l

C

h

a

m

b

e

r

s


E l e a n o r

W h i t e m a n


M

a

r

t

i

n

C

r

a

c

k


S a r a h

F e a t h e r s t o n e


S a r a h

F e a t h e r s t o n ey r r a

c a r n Alec Shepley

P

Abbie Parry Ceri Pritchard Gareth Griffith Menna Thomas

e

Jane Barraclough Rebecca F Hardy Stephen Green

i

Sarah Holyfield

A

b

b

Susan Cantrill-Williams


A

l

e

c

S

h

e

p

l

e

y


C

e

r

i

P

r

i

t

c

h

a

r

d


G

a

r

e

t

h

G

r

i

f

f

i

t

h


J a n e

B a r r a c l o u g hM

e

n

n

a

T

h

o

m

a

s


R

e

b

e

c

c

a

F

H

a

r

d

y


S

a

r

a

h

H

o

l

y

f

i

e

l

d


S

t

e

p

h

e

n

G

r

e

e

nS u s a n

C a n t r i l l - W i l l i a m sw a h s n

m a d e

i

c a r d i f f Caitlyn Flood-Molyneux

k

Abi Birkinshaw

Mylo Elliott

i

Lucia Jones

r

Ethan Dodd

A

b

i

B

Zena Blackwell


C a i t l y n

F l o o d - M o l y n e u x


E

t

h

a

n

D

o

d

d


L

u

c

i

a

J

o

n

e

s


M

y

l

o

E

l

l

i

o

t

t


Z

e

n

a

B

l

a

c

k

w

e

l

l


n o s

s t u d i o s

Amy Goldring

Kate Bell

Ann Jordan

Katie Trick

Cerys Thomas-Ford

Lily-Ella Westacott

Chelsea Morgan

Mark Folds

Dan Samuel-Thomas

Paul Munn

Dylan Williams

Philip Cheater

Euros Richards

Steph Matoris

Eleanor Videnova-Prosser

Steven Wilyeo

Ellie Harris

Tim Kelly

Felix Subway

Tom Morris

o

Hazel Cardew

P

Adele Flore

y

Hannah Harris

b

Abby Poulson

u

l

e l y s i u m

A

b

Fran Williams


A

d

e

l

e

F

l

o

r

e


A

m

y

G

o

l

d

r

i

n

g


A

n

n

J

o

r

d

a

n


C e r y s

T h o m a s - F o r dC

h

e

l

s

e

a

M

o

r

g

a

n


D a n

S a m u e l - T h o m a s


D

y

l

a

n

W

i

l

l

i

a

m

s


E

u

r

o

s

R

i

c

h

a

r

d

s


E l e a n o r V i d e n o v a - P r o s s e r


E

l

l

i

e

H

a

r

r

i

s


F

e

l

i

x

S

u

b

w

a

y


F

r

a

n

W

i

l

l

i

a

m

s


H

a

n

n

a

h

H

a

r

r

i

s


H

a

z

e

l

C

a

r

d

e

wK

a

t

e

B

e

l

l


K

a

t

i

e

T

r

i

c

k


L i l y - E l l a

W e s t a c o t t


M

a

r

k

F

o

l

d

s


P

a

u

l

M

u

n

n


p

h

i

l

i

p

c

h

e

a

t

e

r


S

t

e

p

h

M

a

t

o

r

i

s


S

t

e

v

e

n

W

i

l

y

e

o


T

i

m

K

e

l

l

y


t

o

m

m

o

r

r

i

sr e h Allen Fisher

s

F r y n

i

G l a s

Lyndon Davies

F

Christopher Twigg Morag Colquhoun Penny Hallas Sarah Rhys

n

Richard Harris

Susan Adams

e

Steven Hitchins

A

l

l

Tessa Waite


C h r i s t o p h e r

T w i g g


L

y

n

d

o

n

D

a

v

i

e

s


M

o

r

a

g

C

o

l

q

u

h

o

u

n


P

e

n

n

y

H

a

l

l

a

s


R

i

c

h

a

r

d

H

a

r

r

i

s


S

a

r

a

h

R

h

y

s


S

t

e

v

e

n

H

i

t

c

h

i

n

s


S

u

s

a

n

A

d

a

m

s


T

e

s

s

a

W

a

i

t

ee Affan Ahmed

Niko Jureczko

Alex Karulak

Phoebe Nightingale

Aliza Ayaz

Ryan Lobb

Alysha Bari

Satah Alshalan

Ashton Powell

Siyar Ozdemir

Binar Abdulhamid

Sultana Abraok

Ellis Naylor Thomas

Summer Hill

Evie Duguid Richards

Szymon Kwarta

Faith Ford

Tao Chen

Hala Zidan

Yasmin Khan

Maisey Bromfield

Zaynab Hussain

q

u Nicole Czubinska

o

Adnan Sikder

H

Musa Ahad

a

Aalia Hoque

i

S c h o o l

l

P r i m a r y

a

Malak Ghassim

A

H a f o d


A

d

n

a

n

S

i

k

d

e

r


A

f

f

a

n

A

h

m

e

d


A

l

e

x

K

a

r

u

l

a

k


A

l

i

z

a

A

y

a

z


A

l

y

s

h

a

B

a

r

i


A

s

h

t

o

n

P

o

w

e

l

l


B i n a r

A b d u l h a m i d


E l l i s

N a y l o r

T h o m a s


E v i e

D u g u i d

R i c h a r d s


F

a

i

t

h

F

o

r

d


H

a

l

a

Z

i

d

a

n


M

a

i

s

e

y

B

r

o

m

f

i

e

l

d


M

a

l

a

k

G

h

a

s

s

i

m


M

u

s

a

A

h

a

d


N

i

c

o

l

e

C

z

u

b

i

n

s

k

a


N

i

k

o

J

u

r

e

c

z

k

o


P h o e b e

N i g h t i n g a l e


R

y

a

n

L

o

b

b


S

a

t

a

h

A

l

s

h

a

l

a

n


S

i

y

a

r

O

z

d

e

m

i

r


S

u

l

t

a

n

a

A

b

r

a

o

k


S

u

m

m

e

r

H

i

l

l


S

z

y

m

o

n

K

w

a

r

t

a


T

a

o

C

h

e

n


Y

a

s

m

i

n

K

h

a

n


Z

a

y

n

a

b

H

u

s

s

a

i

n


Adolfina De Stefani Alan Rogers Andrea Tagliapietra

S t e f a n i

f o r t e

D e

m e t a

Nikola CaMedoro Simone Fochesato (aka NOIA) Toni Brunello

A d o l f i n a

Giovanni Oscar (aka Urso)


A

l

a

n

R

o

g

e

r

s


A n d r e a

T a g l i a p i e t r a


G

i

o

v

a

n

n

i

O

s

c

a

r


N

i

k

o

l

a

C

a

M

e

d

o

r

o


S i m o n e

F o c h e s a t o


T

o

n

i

B

r

u

n

e

l

l

o


s r g

e Dee A Rogers

g r a d

o

p o r t o

Jo Haycock

R

Jaz Hettosh-Nemeth Kate Mercer Steven George Jones Suz De Lee

A

Marega Palser

e

e

Temmah and Stephen Hammett

D

n e w


J a z

H e t t o s h - N e m e t h


J

o

H

a

y

c

o

c

k


K

a

t

e

M

e

r

c

e

r


M

a

r

e

g

a

P

a

l

s

e

r


S t e v e n

G e o r g e

J o n e s


S

u

z

D

e

L

e

e


T e m m a h & S t e p h e n H a m m e t td o Siri Austeen

Linn Lervik

Stefan Schröder

Lucía Aragón

Trude Johansen

Maïna Joner

Verdensrommet (artist group)

Maja Sjöström

Vibeke Frost Andersen

Margrethe Pettersen

W

o Inger Birgitte Richenberg

e

Sarah Kazmi

c

Elise Jarem

y

Nicolas William Hughes

l

Allyce Wood

l

c o l l e c t i v e

A

n o r w a y


E

l

i

s

e

J

a

r

e

m


E

b

b

a

M

o

i


I n g e r B i r g i t t e R i c h e n b e r g


L

i

n

n

L

e

r

v

i

k


L

u

c

í

a

A

r

a

g

ó

n


M

a

ï

n

a

J

o

n

e

r


M

a

j

a

S

j

ö

s

t

r

ö

m


M a r g r e t h e

P e t t e r s e n


N i c o l a s

W i l l i a m

H u g h e s


N

i

n

a

K

r

o

g

h


S

a

r

a

h

K

a

z

m

i


S

i

r

i

A

u

s

t

e

e

n


S

t

e

f

a

n

S

c

h

r

ö

d

e

r


T

r

u

d

e

J

o

h

a

n

s

e

n


V e r d e n s r o m m e t (a r t i s t g r o u p)


V i b e k e

F r o s t

A n d e r s e nu b Tomoko Matsumoto

Noriko Hatanaka

Yoko Hayashi

Rie Hidaka

Yuko Yotsuzuka

y

o Naoko Ito

G

Taeko Haneda

i

Kaoro Higashi

m

Ritsuwo Kanno

u

Fumi Gyobu

F

outotsuK

a

o

r

o

H

i

g

a

s

h

iN

a

o

k

o

I

t

o


N

o

r

i

k

o

H

a

t

a

n

a

k

a


R

i

e

H

i

d

a

k

aR

i

t

s

u

w

o

K

a

n

n

oT

a

e

k

o

H

a

n

e

d

aT o m o k o

M a t s u m o t o


Y

o

k

o

H

a

y

a

s

h

i


Y

u

k

o

Y

o

t

s

u

z

u

k

a


J o n e s

a

s

b

o

d

f

Cara Louise Jones

Marirose Pritchard

Ceyda Oskay

Niki Cotton

John Smith

Sarah Jane Richards

Judith Samuel

Sian Hughes

Julie Upmeyer

Tammy Woodrow

Katie Ellidge

a

L o u i s e

l

C a r a

p


C

e

y

d

a

O

s

k

a

y


J

o

h

n

s

m

i

t

h


J

u

d

i

t

h

S

a

m

u

e

l


J

u

l

i

e

U

p

m

e

y

e

r


K

a

t

i

e

E

l

l

i

d

g

e


M a r i r o s e

P r i t c h a r d


N

i

k

i

C

o

t

t

o

n


S a r a h

J a n e

R i c h a r d s


S

i

a

n

H

u

g

h

e

s


T

a

m

m

y

W

o

o

d

r

o

wh Angelina Radocchia

Lee Williams

Anima Katz

Lisa Barthelson

Anna Crabtree

Lodiza LePore

Bill Botzow

Mark Barry

Claudia McNulty

Mary Jane Sarvis

Danielle Galietti

Matthew Perry

Greg Winterhalter

Nate Massari

Henry Klein

Peter Crabtree

Hideyo Okamura

Rhonda Ratray

Jason Kokosza

Sara Farrell Okamur

a

c Joe Chirchirllo

e

Amy Leach

l

g a l l e r y

y

b a n k

m

l e f t

a

T h e


A n g e l i n a

R a d o c c h i a


A

n

i

m

a

K

a

t

z


A

n

n

a

C

r

a

b

t

r

e

e


B

i

l

l

B

o

t

z

o

w


C

l

a

u

d

i

a

M

c

N

u

l

t

y


D a n i e l l e

G a l i e t t i


G r e g

W i n t e r h a l t e r


H

e

n

r

y

K

l

e

i

n


H

i

d

e

y

o

O

k

a

m

u

r

a


J

a

s

o

n

K

o

k

o

s

z

a


J

o

e

C

h

i

r

c

h

i

r

l

l

o


L

e

e

W

i

l

l

i

a

m

s


L

i

s

a

B

a

r

t

h

e

l

s

o

n


L

o

d

i

z

a

L

e

P

o

r

e


M

a

r

k

B

a

r

r

y


M

a

r

y

J

a

n

e

S

a

r

v

i

s


M

a

t

t

h

e

w

P

e

r

r

y


N

a

t

e

M

a

s

s

a

r

iP

e

t

e

r

C

r

a

b

t

r

e

e


R

h

o

n

d

a

R

a

t

r

a

y


S a r a

F a r r e l l

O k a m u r


n a r

d Ann Jordan

s t i t c h

o

w a l e s Beatriz Carbonell-Ferrer Haf Weighton

j

Brenda Oakes Harriett Chapman

n

n

Laura Reynolds

a

s o u t h


B e a t r i z C a r b o n e l l - F e r r e r


B

r

e

n

d

a

O

a

k

e

s


H

a

f

W

e

i

g

h

t

o

n


H a r r i e t t

C h a p m a n


L

a

u

r

a

R

e

y

n

o

l

d

s
e z i a

o f

g u e l p h

M

u n i v e r s i t y Megan Feniak

w

Andrew Maize

r d n A

Shaghayegh Yassemi

e

Sophia Bartholomew


M

e

g

a

n

F

e

n

i

a

k


S o p h i a

B a r t h o l o m e wS h a g h a y e g h

Y a s s e m is e l r a h

o f e s

Robert Oros

Marion Cheung

Tiff Oben

Nichola Gough

Virginia Batemen

l

Marina Iodice

l

Rachel Wiles

e

Luz Erika Chick

i

Phoebe Tye

n

Louise Jenson

a

Nick Davies

D

Danielle Charles

e

C

u n i v e r s i t y s o u t h w a lJ

u

l

i

e

L

a

n

e


L

o

u

i

s

e

J

e

n

s

o

n


L

u

z

E

r

i

k

a

C

h

i

c

k


M

a

r

i

n

a

I

o

d

i

c

e


M

a

r

i

o

n

C

h

e

u

n

g


N

i

c

h

o

l

a

G

o

u

g

h


N

i

c

k

D

a

v

i

e

s


P

h

o

e

b

e

T

y

eR

a

c

h

e

l

W

i

l

e

s


R

o

b

e

r

t

O

r

o

s


T

i

f

f

O

b

e

n


V

i

r

g

i

n

i

a

B

a

t

e

m

e

nn o t

T

S

D

l

W

Arianne Nichola

Hannah Henson

Seren Willicombe

Blaine Henderson

Jack Winbow

Shellie Holden

Ewan Coombs

John Douglas

Stefan Grasso

Caroline S Smith

Karen Davies

Thomas Rowland

Catherine Brown

Katherine Clewett

Viv Collis/Paul Mitchell/Hew Fuller

Emma Spreadborough

Klaudia Mróz

Gabriela Szcygiel

Marie Wilkinson

h

Scarlett Ross

C

Gwenllian Beynon

m

Amanda Da Costa Maia

a

Nigel Clive Whitbread

d

Grayson Martin

A

Adam Charlton

a

r

U


A m a n d a

D a

C o s t a

M a i a


A

r

i

a

n

n

e

N

i

c

h

o

l

a


B l a i n e

H e n d e r s o n


C

a

r

o

l

i

n

e

S

S

m

i

t

h


C

a

t

h

e

r

i

n

e

B

r

o

w

n


E m m a

S p r e a d b o r o u g h


E

w

a

n

C

o

o

m

b

s


G a b r i e l a

S z c y g i e l


G

r

a

y

s

o

n

M

a

r

t

i

n


G w e n l l i a n

B e y n o n


H

a

n

n

a

h

H

e

n

s

o

n


J

a

c

k

W

i

n

b

o

w


J

o

h

n

D

o

u

g

l

a

sK

a

r

e

n

D

a

v

i

e

s


K a t h e r i n e

C l e w e t t


K

l

a

u

d

i

a

M

r

ó

z


M

a

r

i

e

W

i

l

k

i

n

s

o

n


N i g e l

C l i v e

W h i t b r e a d


S

c

a

r

l

e

t

t

R

o

s

s


S

e

r

e

n

W

i

l

l

i

c

o

m

b

e


S

h

e

l

l

i

e

H

o

l

d

e

nS

t

e

f

a

n

G

r

a

s

s

o


T

h

o

m

a

s

R

o

w

l

a

n

d


Viv

Collis

/

Paul

Mitchell

/

Hew

Fuller


d r a o

w Gail Howard

C Y M R U

H

W a h w n - E N G A G E Prue Thimbleby

G

a

i

l

Wendy Connelly


P

r

u

e

T

h

i

m

b

l

e

b

y


W

e

n

d

y

C

o

n

n

e

l

l

y


G L

R O U I NK

P S

1SSUE

Meta Forte

ART AND MIND CENTER

New Porto Grad

Artnauts

Norway Collective

Art Spot Korin

Outotsu

Beep Painting

Plas Bodfa

Cardiff Print Workshop

The Left Bank Gallery

Carn

South Wales Stitch

Cardiff Made

University Of Guelph

Elysium Studios

University South Wales

Glas Fryn

UWTSD

Hafod Primary School

Wahwn-Engage Cymru