Latexos VIII (2018)

Page 1


Saúdo do EDLG

C

omprá cenos presenta rvos unha nova edici ón de Latexos, a revis ta escolar que edi tamos desde o Equi po de Dina miza ción Lingüísti ca (EDLG) do CPI Manuel Padín Trui teiro. Despois des tes cinco anos sen latexar, animámonos a retoma r con moi ta ilusión este proxecto contando co apoio da di rección do centro. Neste labor, é i mpres cindible o enorme traballo e dedica ción do profesorado e do alumnado, a quen queremos mostrar a nosa gratitude nestas liñas. Os contidos que se ofrecen nes te número s on va riados e de moi ta calidade. Inclúense breves reporta xes das a cti vidades organi zadas ao longo do curso (celebra cións , sa ídas es cola res , proxectos , etc.), xunto con traballos de crea ción propia do a l umnado (artigos, reflexións, l iteratura, debuxos, etc.). A publica ción des ta revis ta enmá rcase nos obxecti vos anuais da nosa progra ma ción como EDLG, e enténdese como unha a cti vida de i mportante para potencia r o uso e a presenza da l ingua galega no noso centro. Ademais do interese normalizador da lingua , pretendemos que es te proxecto fomente a crea ti vidade do alumnado e, a o mesmo tempo, que lle outorgue a merecida visibilidade a o i ntenso l abor que se l eva a ca bo diariamente no centro. Neste sentido, Latexos convértese nunha plata forma de di vulga ción que lle dá a voz a todos os membros da comuni dade educati va . O alumnado, o persoal do centro e calquera que desexe expresa rse a tra vés des te medio ten as portas a bertas. Desde o EDLG queremos que a revis ta valla como recoñecemento especial ao papel a cti vo, comprometido e desinteresado que moitos profesores e profesoras xogan mesmo fóra de hora rio ao orga niza ren mul ti tude de a cti vidades (exposi cións , cha rlas , fes ti vais, etc.). O seu labor é moi importante, pois contribúe á dinami za ción lingüís ti ca , social e cul tural da comunidade educa ti va , sen dúbida, e promove a forma ci ón humana do alumnado, fin último da educación. Esperamos que gocedes moi to da lectura da revis ta e aga rdedes con ansia unha futura edición. Equi po de Dinamización da Lingua Galega

Soutomaior, maio de 2018

Sumario Editorial

1

Premios do Alumnado

1

Proxectos educativos do centro

6

Actividades

12

Artigos

34

Pasatempos

42

Letras Galegas 2018

43

Entrevistas

44

Creacións do alumnado

46

DIRECTORIO: REVISTA ESCOLAR LATEXOS, NÚMERO VIII, EDICIÓN DE MAIO DE 2018 Ilustración da cuberta: Fernando Pereira (3º ESO) Deseño da cuberta: Lucía Torres (4º ESO) Foi posible a publicación desta revista grazas á colaboración de (por orde de aparición): Equipo directivo do CPI Manuel Padín Truiteiro, Departamento de Lingua Galega, Departamento de Matemáticas, Departamento de Inglés, Profesorado de Educación Prim aria, Xiana Herrero (4º ESO), Manuel e Marta (6º EP), Alumnado de 5º curso de EP, Ariadna Martínez (1º ESO), Lucía Costas (1º ESO), Paula Puch (1º ESO), Profesorado de Educación Infantil, Alumnado de 1º curso de EP, Alumnado de 2º curso de EP, Alumnado de EI, Adriana Pazos (2º ESO), Lucas Pérez (2º ESO), Máximo Colombino (2º ESO), Cecilia Alo nso (4º ESO), Noelia Rodríguez (1º ESO), Hugo González (2º ESO), Alumnado do curso 2010/2011 (4º ESO), Cecilia Alonso (4º ESO), Rime el Bahi (4º ESO), Yasmin Aboufaris (4º ESO), Talía García (4º ESO), Laura Orge (4º ESO), Alumnado de 6º de EP, David Alján (3º ESO), Alumnado de 4º ESO, Noa Conde (2º ESO), Ángela López (2º ESO), Alumnado de 3º curso de EP, Alumnado de 4º de EP, Departamento de Educación Plástica e Visual, e Departamento de Tecnolo xía. A todas e todos, moitas grazas polas vosas contribucións. Coordinou esta edición: Equipo de Dinamización da Lingua Galega

CPI Manuel Padín Truiteiro Arcade de Riba, s/n, 36690 Arcade (Soutomaior), Pontevedra. (cpi.manuelpadin.soutomaior@edu.xunta.es) Publicación escolar editada sen finalidade comercial. Autorízase a reprodución total ou parcial dos textos coa obriga de citar a súa procedencia e autoría. ESPAZOS WEB QUE MOSTRAN AS ACTIVIDADES DO CENTRO: WEB XERAL DO CPI MANUEL PADÍN TRUITEIRO : http://www.edu.xunta.gal/c entros/cpi manu elpadin / WEB DO EDLG: http://www.edu.xunta.gal/c entros/cpi manu elpadin /?q =taxono my /term/132 BLOG DE PRIMARIA: http://123primariaarcade.blo gspot.com.es/ BLOG DE EDUCACIÓN INFANTIL: http://infantilmanuelpadin.blogspot.com.es / BLOG XOGA E APRENDE DE EDUCACIÓN INFANTIL: http://xogaaprende.blogspot.com.es /

Portadas de tres números anteriores da revista Latexos

ESPAZO WEB DO D EPARTAMENTO DE LINGUA G ALEGA (ESO): http://www.edu.xunt a.gal /centros /cpimanuelpad in/?q =blog/10 BLOG DO D EPARTAMENTO DE LINGUA G ALEGA (ESO): http://linguadenegueiros.blo gspot.com.es/


1

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Editorial

D

os movementos incons cientes do noso corpo, é o do cora zón o máis signi fica ti vo. Foi con un la texo como se ini ciou cada unha das nosas vidas , e é pulso a pulso como i mos confirmando o noso existir diario.

Nesta revis ta poñemos nas vosas mans os latexos do noso centro, os impulsos que nos moveron día a día a o longo des te curs o e que dan conta das di versas acti vi dades e vi vencias que realiza mos ao longo do ano, nas aulas e fóra delas. Todos eles son importantes , do pri mei ro a o úl ti mo, os aquí recollidos e a queles que non podemos reflectir nesta páxinas. Podemos da r por fei to que cada unha das a cti vi dades dun centro non é máis ca unha pequena propos ta educa ti va nun ma rco moi reducido. Nes te sentido, a súa tra nscendencia pode pasa rnos desapercibida se non fa cemos un esforzo por conci enciarnos da súa i mportancia. Se fa cemos memoria, seguramente cada un de nós podería des cubri r como temos algún recordo especial da nosa etapa es cola r relacionado con a cti vidades deste tipo. Son lembranzas que nos moven aínda hoxe, e que contribuíron a forma rnos como persoas. Son esas boas experiencias as que se considera n i mportantes onte, hoxe e ma ñá.

Son moi tos os ámbitos que colaboran pa ra que es tas experiencias sexan enriquecedoras , e a todas e a todos quero a gra decer o s eu a poio e tra ballo. Grazas ao profesorado por unha ta refa ben fei ta (aínda que algunha vez poida mos cometer un erro), gra zas ás familias pola preocupa ción polos vosos fillos e fillas (a índa que algunha vez desta quemos máis a excepci ón de quen non o fai sufi cientemente), gra zas á ANPA pola súa dedi caci ón e polo seu tempo, gra zas pola i mpli cación de asociacións e colaboradores que nos a xudan a abri r o colexio á sociedade, gra zas ao concello por es ta r pendente de a rra nxos e obras di versas que nos fan a vida máis doada , en fin, gra zas a todas e a todos pola confianza depositada e pola esixencia no tra ballo. Reci bide un saúdo coa esperanza de que vexades reflectida nes tas páxinas a vosa dedicación. A Di rección do CPI Ma nuel Pa dín Truiteiro Soutomaior, maio de 2018

Premios do alumnado Premiado no I Concurso contra a Violencia de Xénero David Alján, alumno de 3º curso da ESO, foi recoñecido co terceiro premio na modalidade de relato curto. Trátase do I Concurso de Debuxo e Relato contra a Violencia de Xénero que organiza a Subdelegación do Goberno en Pontevedra coa colaboración da Xunta de Galicia.

Departamento de Lingua Galega

O

pasado venres 24 de novembro, véspera do Día Interna cional contra a Violencia de Xénero, unha representaci ón da comuni dade educa ti va do CPI Manuel Padín Truitei ro es ti vo presente no a cto de entrega de premi os do I Concurso de Debuxo e Rela to contra a Violencia de Xénero que ti vo luga r no Audi tori o da Sede Afundación de Pontevedra. No evento pa rtici paron autoridades de diferentes administra cións e os verdadei ros prota gonis tas do evento, os 12 mozos e mozas gañadores do certame nas modalidades de debuxo e rela to. Entre eles, esti vo o alumno Da vid Al ján Lusquiños , que foi recoñecido co 3º premio na modalidade de relato da ca tegoría de secundaria . A es te a cto presentá ronse máis de 500 traballos nas súas diferentes modalidades de rela to e debuxo e na s distintas ca tegorías de i dade. O a ctor Luís Zahera e a a ctriz Pilar Castro, condutores da gala, cederon a voz aos premiados , que manifes ta ron unha clara e fi rme vontade de compromiso ante o gra ve problema social que é a violencia ma chista e que qui xeron fa cer chega r a súa solida riedade coas víti mas. Ta mén fi xeron fincapé no papel que xoga a educa ción e a conciencia ción social pa ra a vanza r ca ra á i gualdade real entre homes e mulleres , e ca ra á erra dica ci ón desta lacra na nosa sociedade. O xurado des ta cou a madurez e a cal culada ambigüi dade dun texto, Voa, alma, voa, que nos si túa no esta rrecedor relato en pri mei ra persoa dunha víti ma . Mais Da vid ta mén nos anima , tal e como afi rma nunha entrevis ta ra diofóni ca realizada en Cope Pontevedra, a non calar e ser fortes , a non ser cómplices des ta situación e denunciar a vi olencia machista.

David Alján durante o acto (Fotografía de Javier Cervera-Mercadillo, Diario de Pontevedra)

Dende aquí queremos da rlle os pa rabéns a Da vid pola calidade do seu texto e pola mensa xe social tan necesaria e contundente que transmi te, e animalo a que siga cul ti vando e compa rtindo con nós a súa creati vi dade li tera ria, que xa foi recoñecida en anteriores ocasións noutros certames de á mbi to l oca l. E a todos e todas vós ani mámos vos a ler es te rela to e a tra ballar a rreo pa ra des terra r do noso contorno máis inmedia to calquera mani fes tación, por moi sutil que sexa , de violencia contra a s mulleres. Reproducimos o texto Voa alma, voa, de Da vi d Al ján, na pá xina s eguinte.


2

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Voa, alma, voa

X

a está. Ata aquí chegou. O medo e a covardía puideron comigo. Ese ser inquedante que ao principio parecía un ser tranquilo converteuse nun monstro. Non sei como non puiden evitalo ou velo antes. Estas liñas servirán de guía para que outras non cometan o mesmo erro ca min. Cada vez escoito máis fortes as súas pisadas. Empezo a ver a luz. A miña nai, o meu pai… Ai, que será deles! Moi pronto a cidade pintarase de lila, mais non servirá para cubrir as zonas que xamais serán pintadas desta esperanzadora cor. Penso no que me dixo a miña avoa: “Moito coidado con este tipo”. Canta razón tiña. Coñézoo dende que empecei a andar cega polo mundo. El guioume, guioume a unha estrada da vida que ao principio semellaba ser feliz, recta, cha, pero que ao cabo do tempo ía collendo curvas, rotondas, pendentes e encrucilladas. Comezou a encarcerarme cando puiden coñecelo mellor, o típico, revisábame o móbil, non me deixaba saír coas miñas amigas… Eu, inocente de min, pensaba que o facía porque me quería. Claro, queríame levar a unha vida de sufrimento e tortura á que, a estas alturas, xa pouco lle queda. Que quixera casar aos dous anos de coñecérmonos xa me pareceu un pouco estraño, mais xa naquelas empezaba a converterme nun cachorriño indefenso. Aquela violencia oculta tras a palabra “amor” ía despoxándose da súa disfrace coma pingas de auga que baten na pedra ata furala, coma os polos que se derreten, coma a capa de ozono que lentamente se vai abrindo. Esa violencia tamén a destapaba eu, que ía descubrindo mentiras: a súa identidade, o seu nome real, o seu pasado… Unha vez, mirando en xornais antigos, encontrei unha noticia de había anos. Era el, mais ao estar cega non vin que este louro con piercings e tatuaxes ao que eu consideraba ata hai pouco unha persoa especial era aquel melenudo moreno con cara de asasino que me miraba a través daquela imaxe. As súas anteriores vítimas salváronse, mais eu non vou correr a mesma sorte. Se me percatase un pouco antes, tan só un instante antes, podería ter comezado unha nova vida sen violencia e sen tortura e con amor e liberdade. Mais xa é tarde. Estou presa. Agardo que a miña alma colla forma de ave e voe, voe ata estar lonxe desta besta. Está abrindo diferentes portas. Aínda non me atopou mais é cuestión de minutos ou mesmo segundos que o faga. Mamá, papá, Xulia, Carlos, lembrádevos de min alegremente, pensade en cando era feliz. Corre, alma, emprende o voo, non te deteñas ata estar fóra de perigo. Xa me atopou. Está moi furioso. Non teño moito tempo. Por favor, que estas liñas caian en boas mans e sirvan de exemplo para moitas outras almas inocentes ás que, coma min, lles quitaron a venda que lles impedía ver máis alá para poñerlle outra que as cegara máis. Voa, alma, voa. Mándalle unha mensaxe á miña familia. Achégase a min. Pido auxilio mais de nada me vale, xa que isto o enfureceu máis. Colle un coitelo. Veña alma, xa estás moi cerca. Voa. Crávao no meu corazón. Xa está. David Alján Lusquiños (3º ESO)

Premiadas no XVI Concurso de Postais de Nadal Catro alumnas do noso centro, Nahiara Vales Iglesias, Carla Míguez Pazos, Lucía Costas Boullosa e Talía García Conde, resultaron premiadas no XVI Concurso de postais de Nadal que organiza anualmente o Concello de Soutomaior a través da Oficina Municipal de Información Xuvenil.

Redacción (EDLG)

O

pasado venres 22 de decembro de 2017 ti vo l uga r a entrega de premios do XVI Concurso de Postais de Nadal que organiza anual mente o Concello de Soutoma i or. Por pa rte do noso centro, presentá ronse numerosos e fermosos traballos . O alumando premiado foi : 1º premio pa ra Na hiara Vales Iglesias e 4º premio para Ca rla Míguez Pa zos, na ca -

tegoría A (2 a 4 anos ); 2º premio pa ra Lucía Costas Boullosa, na ca tegoría C (9 a 12 anos ); 4º premio pa ra Tal ía Ga rcía Conde, na ca tegoría D (13 a 17 a nos). Os pa rticipa ntes que non foron premiados recibi ron i gualmente un agasallo de agradecemento. Finalizada a entrega de premios, puidemos goza r dunha a ctua ción de ma xia cómi ca. Moi tos pa rabéns ás premiadas.

Postal de Carla Míguez Postal de Nahiara Vales

Postal de Lucía Costas

Todas as postais premiadas poden ser consultadas en: http://www.soutomaior.com/xuventude/concursos_es.html


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

3

Concurso de microrrelatos do número Pi O Día do número Pi (π) celébrase por todo o mundo cada ano para conmemorar esta constante matemática que representa unha relación entre a lonxitude dunha circunferencia e o seu diámetro.

Departamento de Matemáticas

N

o mes de ma rzo, o Depa rta mento de Ma temá ti cas organi zou a segunda edición dunha xornada de di vulga ción do número pi e das ma temáti cas en xeral . Unha das a cti vidades pretende fomentar a es cri ta crea ti va entre o alumnado da ESO propoñendo a crea ción dun mi crorrelato, tamén determinado por es te número. O 14 des te mes , coincidindo co Día de Pi , o depa rtamento deu a coñecer as gañadoras do concurso e realizou a entrega dos premi os, consistente nun diploma e unha ca miseta cun deseño moi oportuno e ori xinal . Nes ta edi ción, resul ta ron gañadoras as alumnas Lucía Costas (1º C), Ma rta Alonso (2º A) e Laura Fresneda (3º A). Moi tos pa ra béns! Exposición sobre o número Pi no noso centro

Vén o neno a mirar cigarróns na típica ruada de Verín. Fermosas comparsas. Son do seu folclore vivo. Microrrelato gañador, de Lucía Costas (nas fotos, á esquerda)

Concurso Spelling Bee Contest O Spelling Bee Contest é un concurso que promove anualmente a Schoolhouse en colaboración con diversas institucións de Vigo. Está dirixido aos cursos de 5º de EP e 3º de ESO. Para conseguir o premio, deben superarse dúas fases.

Departamento de Inglés

O

16 de ma rzo de 2018 celebrouse o XII concurso de deletreo interes colar Spelling Bee no tea tro Salesianos de Vigo. Os nosos representantes foron Rocío Alons o Gómez e Yiwei Jin (5º Prima ria B), e Ma ría del Ma r Rui z Ra mírez e Rosa Al onso Gómez (3º ESO A). Despois de supera r a pri mei ra fase, libra ron a segunda ba talla en Vigo. Foron a compañados polas profesoras de inglés Pal oma Oli vei ra e Asunción Perei ra (Chon). Moi tísimos pa rabéns pola calidade que demos tra ron no concurs o e o ben representado que quedou o nos o centro. Rosa, Chon e Mª del Mar Rocío, Paloma e Yiwei (Fotografías de School House Vigo)


4

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Certame da Camelia O Certame da Camelia homenaxea anualmente a “flor das mil caras”. Considérase unha das citas máis destacadas para os afeccionados e profesionais á xardinaría e a floricultura de Galicia que reúne cada ano uns tres mil visitantes.

Redacción (EDLG) Educación Primaria

O

pasado 19 de ma rzo o noso centro es cola r reci biu o pri mei ro premio na modalidade de Mellor Traballo Es cola r do XVIII Certame e Exposi ción da Ca melia que orga nizou o Concello de Soutomaior.

Pero o resultado non des merece o es forzo, xa que podemos comproba r a especta cula r composi ción formada por unha á rbore e outros elementos de xa rdín que confi guran unha es tampa ben fermosa.

O fermos o e ori xi nal deseño foi realizado polo alumnado de 6º de Educa ción Pri ma ria, movi do pola ini ciati va da nosa conserxe Na ti Míguez, quen colaborou no deseño e montaxe.

O di rector do centro, Modesto Ca mpos, a mestra do grupo, Berta Ca mpos, e Nati des ta ca ron o enorme esforzo e dedi cación do alumnado nunha entrevis ta realizada pola TV de Soutoma ior. Moitos parabéns!

Traballamos na aula realizando en papel -seda as camelias e en goma-eva , as follas da nosa á rbore. En conxunto, levouse a ca bo un intenso e longo traballo que durou semanas.

A nosa composición, gañadora, sendo admirada polos visitantes. (Fotografía de Gonzalo García, Diario de Pontevedra)

Pódese ver a entrevis ta na TV de Soutomaior (http://tvsoutomaior.com/2018/o-i -e-s -manuel-padintrui teiro-novo-ganador-escolar).

Modesto, Nati, Lucía e Berta durante a entrevista (Fotograma do vídeo, Televisión de Soutomaior)

Alumnos e alumnas traballando no material para preparar as flores

Olimpíada matemática A Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática (Agapema) organiza cada ano esta competición co fin de promover a ensinanza e a aprendizaxe das matemáticas entre o alumnado de 2º da ESO dos centros escolares de Galicia. Os gañadores da fase final poderán participar na Olimpíada Matemática Española 2018.

Departamento de Matemáticas

U

n cento de centros es cola res competi ron na XIX edi ción des ta olimpíada interes cola r. O CPI Manuel Padín Trui tei ro esti vo orgullosamente representado por Da vid Cas tellano (2º B), Noa Conde (2º B) e Xia ra Suá rez (2º A). Supera ron a pri mei ra fase, que se

celebra a ni vel de centro, e pa rti cipa ron na segunda fase, a ni vel local , onde ti veron que enfronta rse a outros dezaseis centros nunha competici ón celebra da en Pontevedra o 26 de a bril. Malia que non foron finalmente seleccionados pa ra a fase final , desde es tas liñas queremos agradecerlle o seu excelente traballo e o intenso labor que realiza ron dura nte as probas.


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

5

XI Concurso Literario Verbas para Comunicar O Concello de Soutomaior, a través da Concellería de Xuventude, promove anualmente este concurso que pon en conexión a comunicación, a mocidade e a lingua galega. Nesta nova edición, destacamos a ilusión e o enorme compromiso dos traballos presentados.

Departamento de Lingua Galega

O

día 15 de maio, con moti vo do Día das Letras Galegas, ti vo luga r a gala de entrega de premios do XI Concurso Verbas pa ra Comuni ca r no pa villón da Montesiña . O obxecti vo deste concurso é promover o uso da lingua galega entre a mocidade dun xeito lúdico e a tra cti vo, asociado aos seus intereses e gus tos . O acto, ao que a cudi ron alumnos e alumnas do noso centro e mais do Colexio Santiago Após tolo, es ti vo conducido polo dúo Falabara to, que foi dando paso á concesión de galardóns , entregados polo Al calde Agus tín Reguera e a Concelleira de Moci dade, Noelia Ocampo.

Nesta edi ción entregá ronse case 300 traballos nas di ferentes modalidades , entre textos , pezas de audio e gra va cións audiovisuais. Hai que des taca r unha gra nde presenza de problemá ti cas, como a vi olencia e a desigualdade de xénero, e os l umes , que no outono pasado asolaron os montes do noso muni cipio. Dende o EDLG felici tamos a todos os pa rti cipantes e animá mos vos a manter, e mes mo mellora r, o ni vel de ca ra ao a no que vén.

RELACIÓN DE TRABALLOS PREMIADOS DO NOSO ALUMNADO Redacción. Categoría A (12-14 anos). - 1º Premi o: Ca ndela Pa z Aguiar (1º ESO A) - 3º Premi o: Ni kol Duarte Raña (2º ESO B) - 5º Premi o: La ura Pérez Barreiro (1º ESO A) Redacción. Categoría B (15-18 anos) - 2º Premi o: Rime el Bahi (4º ESO B) - 6º Premi o: Ca rla Mª Corugeira (2º ESO A) Audiovisual. Categoría A (12-14 anos) Individual - 1º Premi o: Xi ara Suárez Valenti (2º ESO B) - 3º Premi o: Uxía Vidal Rubianes (1º ESO C) - 5º Premi o: Sonia Baqueiro Abal (1º ESO B) - 6º Premi o: Daniel Gallego Couñago (1º ESO C)

Gañadores do concurso Verbas para Comunicar 2018

Audiovisual. Categoría A (12-14 anos) Grupal (nesta categoría só se dan dous premios) - 1º Premi o: Izaskun Tellería e Lucía Costas (1º ESO B+C) - 2º Premi o: Anxo Barcia e Lola Barros (3º ESO C) Audiovisual. Categoría B (15-18 anos) Grupal (nesta categoría só se dan dous premios) - 1º Premi o: Davi d Alján e Ma rtín Otero (3º ESO B+C) Ariadna Ma rtínez (1º ESO B) foi a gañadora do sorteo que se celebrou durante o propio a cto, quen recibiu un Di ciona rio de Lingua Galega. Os agasallos foron di versos e estaban relaci onados coas novas tecnoloxías , como tablets , libros electrónicos, cáma ras deportivas , gafas de realidade vi rtual , auri cula res bluetooth ou ba terías portá tiles . Todos os pa rti cipantes do concurso foron ta mén obsequiados cun pequeno agasallo de a gradecemento.

Non! ! ! Sabes dicir NON? “ Non”, esa é a palabra que me gustaría empregar nas miñas respostas, a sílaba que temo dicir, a miña verdadeira opinión, opinión que nunca teño. Si

si

si

palabra que me gusta

mais iso non é certo.

Sabes que? “ Non!”, estou farta de non ser quen de soltarte dos meus beizos, de te deixar aí atrapado para sempre. “ Non!”, non quero levar máis paus na miña vida, non quero ser a mala da película pola túa culpa, non quero facer cousas que non quero. Teño medo de dicir “ Non!”, medo que por ser expresado ofenda a outra persoa. Isto rematou. “ Non!”. Quero comezar a expresar a miña verdadeira opinión. Entón… sabes dicir “ Non!”? Si .

Texto do 1º premio á categoría A de redacción (Candela Paz) e fotograma do 1º premio á categoría A audiovisual individual (Xiara Suárez) Todos os traballos premiados poden ser consultados en: http://www.soutomaior.com/xuventude/concursos_es.html


6

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Premio ao Mellor Xornalista Xuvenil 2018 Para animar os estudantes a ler e empregar o xornal, e para axudalos a desenvolver a súa capacidade de exposición e redacción, o Programa PrensaEscola convoca cada ano o concurso ao Mellor Periodista Infantil e Xuvenil no que poden participar alumnos e alumnas de todos os niveis educativos non universitarios. La Voz de Galicia é a entidade que organiza este concurso, que vai pola súa décimo quinta edición.

Redacción (EDLG)

D

a vid Alján Lusquiños, alumno de 3º curso de ESO, fíxose valer co pri mei ro premio nes ta edi ción do XV Concurs o ao Mellor Xornalista Xuvenil 2018 na modalidade A (alumnado de secunda ria), organizado durante es te mes de maio. Nesta edición presentá ronse máis de 3 000 alumnos e alumnas que ti veron que demos tra r o seu talento xornalís ti co ilus trando e reda ctando noti cias, fa cendo entrevis tas e escri bi ndo artigos de opinión.

Es te es tá a ser un bo curso pa ra Da vid Alján, pois é o tercei ro gala rdón que recibe nes te curso es cola r, xunto co 3º premio na modalidade de rela to curto no I Concurso contra a Violencia de Xénero, e ta mén o pri mei ro premio, xunto con Ma rtín Otero, no concurs o Verbas pa ra Comuni ca r na modalidade a udiovisual da categoría de grupo. Parabéns ao premiado!

O texto presentado por Da vid é unha entrevis ta á es cri tora Fi na Casalderrey, que reproducimos integra mente no apa rtado Entrevistas desta revis ta . Ademais do diploma acredi tati vo, o premi o recibido é unha viaxe a Londres para ca tro persoas. Artigo de David Alján publicado no xornal de La Voz de Galicia (23/05/2018) e fotografía do autor

Proxectos educativos do centro Proxecto Horta Escolar Esta actividade de investigación dirixida vénse realizando desde hai moitos anos no noso centro escolar. Preténdese que a educación dos nenos e nenas sexa máis vivencial e cooperativa, e polo tanto pertinente e de mellor calidade, grazas á inclusión de coñecementos para a vida que non obterían polos medios docentes tradicionais.

Redacción (EDLG)

D

ura nte o mes de ma rzo, o alumnado de 6º de Pri maria , cos seus mes tres, e coa a xuda da nosa conserxe, tra ballaron a rreo pa ra poñer a produci r unha especta cula r

horta . Habilitouse un espa zo do recinto es cola r no que se construíra con moi to mi mo un invernadoi ro e se delimita ron previ amente as distintas zonas de cultivo.


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

7

Radio Negueirós, a radio que fala coma nós A radio escolar é outro dos proxectos educativos de grande interese que desenvolve o noso centro escolar e que xorde da premisa básica de que o ensino ten que ser vivo, de que o alumnado debe xerar o seu propio coñecemento. Radio Negueirós converte o alumnado no verdadeiro protagonista do proceso de ensino e aprendizaxe porque el é quen crea os seus propios contidos, emitidos unha vez por semana en vivo, tamén gravados e dispoñibles en internet. O traballo en equipo, a mellora das competencias comunicativas, entre elas sobre todo a expresión oral, o coñecemento dos xéneros radiofónicos, o fomento da nosa lingua e cultura, etc., son algunhas das moitas vantaxes que posúe esta interesante iniciativa.

Educación Primaria

A

radio da nosa escola chámase “Radio Neguei rós” e cada semana pa rtici pan diferentes cursos na súa realiza ci ón. Contén diferentes apa rtados nos que comentamos os temas de a ctualidade, cousas da escola, pa ra saber máis galego, coñecer a nosa toponimia , as es colas de antes , contos e lendas popula res , refráns e ademais temos un concurs o de músi ca organizado polos nenos e nenas de 2º de pri ma ria.

Alumnado de primaria gravando un dos programas

E por úl timo, queremos agra decer ao mes tre Qui co, a súa adi ca ción e compromiso pa ra con nós nesta acti vi dade e noutra s moitas. Deseño presentación de Radio Negueirós

Como vedes, temos unha ra dio do máis interesante e ins truti va .

Alumnado de primaria gravando un dos programas

Alumnado de primaria gravando un dos programas

Pa rti cipa r na radi o é pa ra nós unha experiencia di vertida e entreti da a tra vés da cal aprendemos moi tas cousas sobre os nosos cos tumes e tra di cións e espallamos a nosa lingua polos corredores da es cola . Algo moi necesario cos tempos que corren pa ra ela.

“G RAZAS, mes tre Qui co, por todas as horas que lle adi cas fa céndonos así o ensino máis divertido e doado”. Por certo, no blogue de Prima ria podedes a topa r algún dos nosos programas de ra dio se vos apetece es coi talos bus cade nes te enlace ou en Youtube. http://123pri mariaarcade.blogspot.com.es/ https ://www.youtube.com/watch?ti me_continue=4&v=MGtV 8Vk2


8

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Saídas ao noso contorno. Porque non todo está nos libros O ensino ten que ser vivo, onde o alumnado xere o seu propio coñecemento. Baixo esta premisa do mestre Quico, os alumnos e alumnas do CPI Manuel Padín Truiteiro veñen realizando todos os anos proxectos educativos vivenciais de gran calado. Neste caso, o obxectivo fundamental das Saídas ao noso contorno é o coñecemento e a sensibilización sobre o medio natural, e o contacto coa realidade social da vila.

Redacción (EDLG) Educación Primaria

C

omo todos os a nos , desde hai máis dunha década , os alumnos e alumnas do CPI Ma nuel Pa dín Trui tei ro somérxense nun proxecto de inves ti gación di ri xida que ten como obxecti vo a cada r un coñecemento e unha conciencia sobre o medi o na tural . Esta interesante a cti vidade culmina cunha planta ción de á rbores autóctonas nos montes da contorna co centro escolar. Nesta edi ción, a planta ción a dqui riu unha especial signi fi cación con moti vo do es tado de total devasta ción en que se a topa o monte logo da va ga de incendios que padecemos na nos a terra durante o estío. Os ra paces e ra pazas de 5º e 6º curso de Pri maria puxéronse ma ns á obra dirixidos polos s eus mestres.

Logo de todo es te intenso traballo, comezou a fase de plantación. Pa ra isto, conta ron coa a xuda do alumnado de Educa ción Infantil , que realizou a semente previa das á rbores . Colaborou tamén o concello e a Comunidade de montes de Arcade de Arriba , que doa ron moi tas das á rbores plantadas . A todos eles querémoslles agradecer a súa contribución. No mes de febrei ro saíron ao Chan de Pozovello pa ra realizar a xa tra di cional plantación.

Entrevista a Quico na Moreira (fotograma do vídeo TVSoutomaior)

No mes de decembro saíron á Morei ra e puideron comproba r de pri mei ra man o es tado en que quedou o monte pola acci ón i mplacable do l ume. Alí elabora ron un caderno de ca mpo tomando nota de todos os aspectos que foron observa ndo e comprobando, e fi xeron mul titude de fotografías . Nas aulas visualizá ronse documenta i s e consultáronse distintas fontes.

Alumnado de Infantil sementando as árbores

Es te proxecto ti vo especial a collida nos medios de comuni cación, ta nto na Televisión de Soutomaior como na prensa escri ta l ocal.

Entrevista da TVSoutomaior a alumnado de 6º EP (Fotograma do vídeo)

Es te ma terial serviu pa ra que realizasen as a cti vi dades propostas no proxecto, o que incluíu unha monta xe fotográ fica con todo o material , así como tres vídeos con entrevistas . O proxecto deuse a coñecer nun mural que foi exposto no centro es colar.

Alumnado plantando (fotografía de Faro de Vigo)


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

9

Proxecto París: unha experiencia inesquecible O Proxecto Interdisciplinar París, levado a cabo polo alumnado de 4º da ESO do noso CPI Manuel Padín Truiteiro, foi seleccionado pola Consellería de Educación na convocatoria 2017/2018 dos programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria. Este proxecto articúlase ao redor da cidade de París, destino da viaxe de fin de curso e de etapa educativa que terá lugar a finais de marzo. Nel, os Departamentos de Lingua Castelá, Lingua Galega, Xeografía e Historia e o Equipo de Dinamización Lingüística coordinaron e compartiron diferentes actividades e tarefas nas que o alumnado adquiriu un maior coñecemento do tema abordado e unha serie de destrezas que lle deu unha nova dimensión, máis rica e emocionante, á ansiada viaxe.

Xiana Herrero Portela (4º ESO B)

E

s te curs o, por pri mei ra vez no CPI Manuel Pa dín Trui tei ro, con moti vo da via xe de es tudos do alumna do de cua rto da ESO, realizouse unha innova dora a cti vidade: o Proxecto París. Es te proxecto xurdiu da ini cia ti va dos profesores : Cris tina (Li ngua e Li tera tura Castelá), Román e Eloi (Lingua e Li tera tura Galega), e Rafa e Ma ría (Xeogra fía e Historia), aos cales lles agra decemos a súa i mplica ción e o seu compromiso (e as l a rpeiradas coas que nos a gasallaban os días de reunión). No trans curso do segundo tri mestre, o alumnado volunta rio de cua rto da ESO desenvol vemos diferentes traballos que nos permi ti ron goza r da cul tura francesa e senti r a via xe como a l go máis noso. Un día á sema na, reuniámonos ao rema ta r as clases pa ra xanta r e compa rti r un momento de convi vencia, risas, cha rlas, l a rpeiradas… Despois comezabamos a s actividades: 

Dúas das nosas infografías

Lectura do libro O señor Ibrahim e as flores do Corán que nos levou a coñecer a ma rabillosa historia dun ra paz xudeu nun ba rri o pa risiense dos anos 60, e visualiza ción das pel ículas O señor Ibrahim e as flores do Corán e Medianoite en París, ba i xo a supervisión de Román.

Prepa raci ón de informaci ón sobre algunhas das obras de a rte que iamos contemplar no Museo do Louvre e no Museo de Orsa y, pa ra unha vez alí realiza r unha presenta ción sobre esas obras , bai xo a supervisión de Rafa e Ma ría .

Busca da información

Por úl timo, xa na via xe, realiza mos a gra va ción do vídeo Galegos para o mundo, no que comentaba mos os luga res que visi tamos e as obras de a rte que vi mos . Goza mos moi to fa céndoo e ta mén visualizándoo, porque representa unha magnífi ca lembranza des ta via xe como rema te da nosa etapa educa ti va no CPI Manuel Padín Trui teiro. Mencionei no título des te a rtigo UNHA EXPERIENCIA IN ESQUECIBL E, porque iso foi o que signifi cou pa ra min e penso que pa ra toda s as miñas compañeiras e compañeiros. Proxecto París permi tiunos vi vi r a via xe dun xei to especial, coñecer, compa rti r, aprender, des cubri r, a dmi ra r, ri r, en res umo, gozar desta viaxe dun xeito i nesquecible e irrepetible. Por moi tas veces que visite Pa rís (que oxalá sexa pronto), penso que ningunha vai ser como es ta e en todas e cada unha , l embrarei esta experiencia. 

Clube de lectura de 4º da ESO

Recompilación de informa ción sobre persona xes representa ti vos franceses , que nos permi tiu coñecer a súa vi da de preto, baixo a s upervisión de Cristina.

Unha das nosas sesións

Infogra fías sobre es tes persona xes , así como os luga res que iamos visita r: Centro Pompidou, Obelisco, Torre Eiffel …, coas que elaboramos unha guía de via xe que nos resul tou moi prá cti ca , bai xo a supervisión de Cris tina e El oi .

GRAZAS AOS PROFES E ÁS MIÑAS COMPAÑEIRAS E COMPAÑEIROS!!!


10

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Proxecto “Let's help children become teachers” (6º EP) E-twinning é un programa da UE que forma parte de Erasmus+ e tamén do Ministerio de Educación que ten como obxectivo principal fomentar a colaboración escolar entre centros educativos de Europa empregando as tecnoloxías da información e da comunicación.

Manuel e Marta (Educación Primaria, 6º A)

E

-twinning: é un proxecto que nos a xuda a mellora r o noso traballo en equipo e a rela ciona rnos con persoas doutras comunidades autónomas e outros pa íses falando inglés mediante vídeos. Tamén ensinan o seu colexio e os l ugares máis importantes de onde vi ven.

No 2º proxecto, expuxemos mediante xogos os temas que déra mos en inglés : 1- Xogo de “Past Si mple”, 2 e 4- Xogos de Compa rati vos e Superla ti vos, 3- Xogo de temas va riados, 5Xogo de “Wh Questions”, 6- Xogo parecido ó parchís.

Por últi mo presentamos os nosos xogos a outros colexios con vídeos esperando que puidera n aprender algo máis e ta mén fomos vendo as presentación doutros colexios. Es tamos esperando a que fa gan un vídeo final coas exposicións de todos os pa rti cipantes, que vai elabora r a coordi nadora do proxecto, que é unha profesora de Turquía.

No 1º proxecto, cada un de cada equipo fi xo un bocexo pa ra ter cla ro como fa rían as presenta ción de como somos e onde vi vi mos .

Opinión persoal A nosa opinión é que foi unha idea excelente, porque a xuda a fomenta r o traballo en equipo e a aprendiza xe en inglés dunha forma divertida.

Proxecto “Novos amigos. New friends” (5º EP) Alumnado de 5º curso de Educación Primaria

O

al umnado de 5º curso ta mén pa rtici pamos nun proxecto eTwinning cun colexi o si tuado en Tadley (Inglaterra ). Na primei ra pa rte do proxecto cada un fixo un interca mbio de ca rtas manuscri tas en inglés e cas telán, xa que os nosos s ocios están a prendendo castelán na s úa escola.

Na segunda pa rte, por equipos , elabora mos un libro contándolles como era a nosa es cola e que é o que fa cemos nela . Eles tamén nos manda ron libriños con fotos do seu cole superchulos e coloridos.


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

11

Proxecto Novo IES O Proxecto Interdisciplinar Novo IES foi seleccionado pola Consellería de Educación na convocatoria 2017/2018 dos programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria. Esta actuación xorde coa finalidade de crear un grupo de traballo durante o curso para fomentar a investigación e o traballo cooperativo entre o alumnado. Ten como núcleo temático o novo IES de Soutomaior. Preténdese, neste marco de investigación, dar a coñecer entre os membros da comunidade educativa as características do IES de Soutomaior así como analizar as importantes repercusións que pode ter na localidade a súa creación. Achegamos unha breve presentación realizada por tres das integrantes deste grupo de traballo.

Ariadna, Lucía e Paula (1º ESO), integrantes do grupo de traballo do Novo IES

U

n grupo de alumnos de 1º ESO es ti vemos inmersos , durante o segundo e tercei ro tri mes tres, nun proxecto de investi ga ción sobre o novo ins tituto que alberga rá os a lumnos e alumnas no vi ndeiro curso. Nel a bordamos diversos aspectos, entre eles:  A papela me necesa ria pa ra a realización da obra , coa informa ción recollida en entrevistas efectuadas ao al calde e a o di rector do centro.  O proceso de cons trución do edifi cio, grazas ás entrevis tas rea lizadas ao a rquitecto e ao director de obra.  A distribución dos novos espa zos e o establecemento de compa ra cións co colexio a ctual gra zas á colabora ci ón do noso profe-a rquitecto Mi guel , que nos axudou a entender os pl anos.  Un pouco de paisaxismo coas inves ti gacións pa ra saber ca l es s erían as mellores plantas para os nosos xardíns.  Os resul tados dunha enquisa realiza da co alumnado da ESO e 6º de prima ria para pes cuda r cal é o nome fa vori to do a l umnado para o noso futuro i nstituto. Es te traballo ti vo como finalidade unha presenta ción de diapositi vas coa que lles fi xemos aos nosos compañei ros un pequeno a chegamento ao que no próximo curso será o noso ins ti tuto. Nela houbo fotos , planos, compa ra ti vas …, pero s obre todo, houbo moito a mor.

Fotografía do Grupo de Traballo do Novo IES

Non di remos que foi ta refa fá cil , de fei to houbo momentos compli cados (sobre todo nas épocas de exa mes). Como é normal , ta mén ti vemos as nosas diferenzas e opinións , pero quedamos coas risas, as comilonas dos martes e a sa tisfacci ón de ver como o traballo ía collendo forma día tras día a ta o seu resul tado.

Novo centro educativo para o próximo curso escolar Redacción (EDLG)

O

vindeiro curso escolar 2018/2019 Soutomaior estreará novo centro educa ti vo, que a ctualmente se a topa en fase fi nal de cons trución. Será o pri mei ro ins tituto públi co de Soutomaior, e fa rase ca rgo da educa ción secundaria obriga toria (ESO) e tamén do ba cha rela to (BAC) tanto pa ra os es tudantes do concello como pa ra aqueles procedentes das l oca lidades veciñas. O a ctual CPI Manuel Padín Trui tei ro dei xa rá de i mpa rti r docencia no ni vel de ESO e queda rá coa oferta dos ni veis de Educa ción Infantil e Pri ma ria. Es ta nova confi gura ción dos centros provoca que o Manuel Padín Trui tei ro perda a condición de CPI (Centro Público Integrado) e pase a ser designado CEIP (Colexio de Educa ción Infantil e Pri ma ria), polo que a nova denomina ción será CEIP Manuel Pa dín Truitei ro. O novo ins ti tuto posúe a condi ción de Ins ti tuto de Educa ción Secunda ri a (IES), polo que será denominado IES de Soutomaior. O edi fi cio estrutúrase en tres volumes cons truti vos interconectados. Nun deles si túanse os servizos comúns , como o xi mnasio e a ca fetería. Outro bloque, que conta cun a cceso la teral, contén as ofi cinas administra ti vas , a bi blioteca e a á rea docente de secunda ria. O tercei ro volume a colle máis aulas de es tudo e depa rtamentos, entre outras dependencias. O exteri or pos úe patios de recreo e ca nchas deportivas.

IES de Soutomaior. Imaxes do proxecto de construción


12

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Actividades Celebramos o Samaín O Samaín é unha festividade tradicional galega de orixe celta, predecesora do recente Halloween. Antes servía como celebración da fin da temporada de colleitas, da fin de ano celta e da chegada da estación escura. Por tradición, para nós esta é a noite máis perigosa do ano, cando se abre a porta dos espíritos para que as ánimas nos visiten, moitas delas para renderen contas pendentes. É a noite das cabazas que alumean os espíritos bos e arredan os malos. É a noite máxica en que os fachos das fogueiras prenden os lumes das nosas lareiras para nos daren calor e protección durante todo o inverno.

Redacción (EDLG)/Educación Infantil e Primaria

O

noso centro non podía pasa r por al to esta importante celebra ción. Entre o 25 e o 31 de outubro, contando coa a xuda ines timable das familias, Educa ción Infantil e Educa ción Prima ria organiza ron unha a cti vidade na que se xuntan tra di ción e crea ti vidade pa ra da r

luga r a unha especta cular exposi ción de ca bazas . Decorá ronse os corredores e a ulas, e os rapa ces e rapa zas vi ñeron disfra zados . Se queres pasar medo non se che ocorra faltar, pois verás moitas cabazas e os pequenos/as a berrar.

Alumnado de Infantil diante da súa Exposición de Cabazas e Seres Imaxinarios

Elementos decorativos de Educación Primaria

Pequena mostra da exposición de cabazas de Educación Primaria (Fotografías do profesorado de Infantil e Primaria)

Sabias que…    

O símbolo do Samaín son as cabazas, que reciben noutros lugares de Galicia nomes como calacús, melóns, bonecas…? Antes das cabazas os celtas empregaban caveiras (de aí a forma típica que lles damos) para arredar os malos espíritos? O costume de recoller doces polas casas (o actual Truco ou trato?) provén tamén dos celtas, que deixaban os doces nas portas das casas para manter contentos os espíritos bos que visitaran as casas? O Samaín formou parte da candidatura á declaración da UNESCO do patrimonio inmaterial galego-portugués na candidatura multinacional "As tradicións orais galego-portuguesas"?


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

13

O día do Magosto A castaña e o lume cobran protagonismo nesta festa tradicional, tamén de orixe celta, que celebra a fin da época estival iniciada polo Samaín. A castaña era un alimento básico na época, previa á chegada da pataca e do millo. Como agradecemento polas colleitas, en especial da castaña, organizábanse importantes festas ao redor do lume e deixábanse alimentos na lareira para convidar e homenaxear tamén os defuntos que viñan na noite máxica do 31 de outubro. Viño novo, castañas e lume, combinación máxica que (seica) levamos nas veas…

Redacción (EDLG)

T

odos os ni veis educati vos do noso centro, como mandan os cos tumes , celebramos o ma gos to. Castañas , lume, cantigas e xogos tradi cionais encheron os pa tios do colexio entre o 10 e o 17 do mes de novembro, unha vez tirado o medo do corpo do Samaín. O tempo a compañounos e puidemos enreda r con xogos tan di verti dos como a puntería con cas tañas e ourizos, a pes ca de

cas tañas, o sementa e apaña , a pi ta cega , os bi rlos , etc., o que nos demos tra que hai vida máis alá dos ordenadores e os videoxogos . As a cti vidades ini ciá ronse días a trás coa elabora ción dos cornetes e ces tos por pa rte do alumnado. Temos que agra decer ás familias a a chega das castañas coas que puideron goza r os alumnos e alumnas , así como a pa rti cipaci ón da l ocomotora que asaba as castañas co ca rbón.

Alumnado de Infantil esperando polas castañas mentres cantaban

Alumnado de Infantil posando no mural do Magosto

Alumnado de Primaria xogando ás carreiras de sacos

Alumnado de Primaria xogando á corda

Xogando aos zancos en Primaria

Xogando aos birlos en Secundaria

Alumnado de Primaria mostrando os seus cestos

Sabias que… En Galicia existen máis de 16 variedades distintas de castaña. Algunhas das máis importantes son: Amarelante, Blanca, Calva, Famosa, Garrida, Inxerta, Longal, Loura, Luguesa, Negral, De Parede, De Presa, Raigona, Rapada, Ventura e Verdella. Son moitas as variedades porque se multiplicaron por enxerto durante séculos. En cada souto enxertábanse de tres a cinco variedades diferentes para obter produtos distintos segundo fose para as persoas ou para o gando, segundo a forma de consumo (para asar, para tomar seca, para cocer…), segundo a época de colleita (e así dispoñer de produto todo o ano), etc. Hoxe en día, a industria demanda a produción de certos tipos de castaña, polo que corremos o risco de que moitas das variedades, antes demandadas, cheguen a desaparecer.


14

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Semana da ciencia en galego Dende o ano 2010, diversos colectivos de docentes e institucións educativas celebran cada 4 de novembro o Día da Ciencia en Galego para reivindicar o uso da lingua galega na investigación, a divulgación e a docencia, toda vez que o Decreto para o Plurilingüismo vetou o galego como lingua vehicular nas áreas científico-técnicas. A oitava edición do Día da Ciencia estaba dedicada ás viaxes científicas e aos científicos Charles Darwin (que mudou a maneira de pensar sobre a orixe e a evolución das especies), e Domingo Fontán (científico galego que elaborou con métodos modernos, matemáticos e exactos, o primeiro mapa actual de Galicia).

Redacción (EDLG)

N

o mes de novembro, o noso Equipo de Dinami zación Lingüísti ca promoveu, en colabora ción con di ferentes depa rta mentos didá cti cos do centro e outras enti dades, un completo progra ma de a cti vidades que pretenden mos tra r que a lingua galega é perfecta mente útil e válida pa ra fa cer inves tiga ción e di vul gación científi ca, e tamén pa ra o ensino das di versas dis ciplinas ci entíficas.

Acompañouna a pa rti r do día 7 unha nova exposi ción sobre Especies Invasoras en Galicia (fauna e flora).

Exposición de libros sobre ciencia en galego

Charla obradoiro O Parque Natural da Baixa Limia

Comezou esta sema na de a ctos o luns día 6 cunha interesante charla-obradoiro á que puido asistir o 1º curso da ESO. Foron impa rtidas polo biól ogo Adrián Lamosa Torres, e realizadas no ma rco das acti vida des de educa ción a mbiental e a tenci ón aos visi tantes ofertadas polo Pa rque Na tural Bai xa Li mia – Serra do Xurés .

Paneis Os Parques Naturais de Galicia

Ese mesmo día inaugurábase un panel informa ti vo sobre os Mitos e verdades sobre a Fauna Galega, así como unha completa exposici ón de fotografías e informa cións sobre Os Parques Naturais de Galicia.

Paneis Especies Invasoras

Organizouse unha mesa sobre libros de ciencia en lingua galega, procedente da bi blioteca do centro, que espertou especial i nterese entre o alumnado. O alumnado de primei ro curso realizou unha Exposición sobre Astrónomos Ilustres de di ferentes épocas, con especial mención ao científico galego Domingo Fontá n, a quen se lle dedicaba es te ano o Día da Ciencia en Galego. Outra exposi ción pres entaba a Vía Láctea e os seus Mitos.

Exposición Astrónomos Ilustres e Vía Láctea e os seus Mitos

Da mos o noso especial agradecemento aos depa rta mentos que colabora ron connos co pa ra que es ta a cti vidade fose posible: Lingua Galega , Biblioteca , Biol oxía e Xeoloxía , Tecnoloxía , Ciencias Sociais e Orienta ción. A nosa gra ti tude ás enti dades que contri buíron tamén connos co: Pa rque Na tural Bai xa Limia-Serra do Xurés , Grupo de Es tudos dos Ani mais Sal va xes Concello de Soutomaior, Deputaci ón de Pontevedra e As oci ación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. En conxunto, a semana da ciencia permi tiu a cada r di versos obxecti vos , entre os cales salientamos a di vul ga ción de experiencias científicas pensadas e desenvol vidas en galego, o coñecemento de recursos educati vos sobre ciencia en galego, así como a difusión de valores rela cionados co coi dado, o respecto e o coñecemento do noso medio na tural . Un conxunto de a cti vidades moi i nteresante, sen dúbida.


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

15

Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller Cada 25 de Novembro celébrase este importante día para sensibilizar e denunciar a violencia que as mulleres sofren en todo o mundo, e reclamar unhas políticas comúns en todos os países co obxectivo de erradicar esta situación. A convocatoria foi iniciada en 1981 por un movemento feminista latinoamericano para conmemorar o asasinato das tres irmás Mirabal levado a cabo na República Dominicana.

Redacción (EDLG)

D

esde o CPI Manuel Padín Truitei ro di cimos non á vi olencia, sexa do tipo que sexa . Pero, especialmente es te día , eleva mos a voz ben forte pa ra esi xi r a elimi na ci ón total da vi olencia contra a muller.

Nesta semana do 25 de novembro, en colabora ci ón co Centro de Informa ción á Muller do Concello de Soutomaior e co a poio da Deputa ción de Pontevedra , organi zamos unha cha rla obra doi ro ti tulada E ti… que fas pola igualdade?, á que asistiu todo o a l umnado de primaria e secundaria.

grupo de alumnos e alumnas de prima ria e secunda ria : https ://youtu.be/WYxrb1ONS9c Desde o Departa mento de Educa ción Plásti ca e Visual elaborouse co alumnado de 1º da ESO unha ins talación a rtísti ca consistente en "planta r" un xa rdín de globos violetas no reci bidor do edifi cio de Secunda ria . Podedes ver o vídeo da a cti vi da de na seguinte ligazón: https://youtu.be/VGj7I64An1M

“Plantación de globos” en secundaria (fotograma do vídeo) Alumnado de primaria durante o acto (fotograma do vídeo)

Es ta a cti vidade foi impa rtida pola psicóloga Paula Sánchez e consta de dúas pa rtes principais. A primei ra , de ca rá cter teóri co, forma e sensibiliza sobre os es tereotipos de xénero e os modelos de convi vencia que fomentan a desigualdade. A outra , de ca rácter prá cti co, permiti u a reflexión sobre o papel que deben xoga r os mozos e as mozas tanto na consecuci ón da i gualdade como na eliminación da vi olencia machista.

En Educa ción Prima ria foron decorados di vers os espazos do centro, entre os que des ta caba simboli camente a decora ción da á rbore do recibidor do centro escolar.

En Educa ción Infantil tamén se leva ron a cabo a cti vidades forma ti vas e conmemora ti vas , que rema ta ron coa realiza ción de ca rteis rei vindica ti vos e ta mén a “planta ción” dos globos vi ol etas.

Alumnado de secundaria durante o acto (Fotograma do vídeo)

Es tas cha rlas son unha continua ción dun proxecto ini ciado polo centro o curso pasado, propostas pola profesora de lingua Lucía Somoza . Nes te proxecto pretendeuse fomenta r a igualdade de xénero entre os es cola res do muni cipio concienciando en ma teria de i gualdade. Analízase como adqui ren os roles e es tereotipos de xénero e o papel que pa ra a súa i nfancia xoga n as persoas adul tas , principalmente os referentes fa mi liares. Podedes ver un vídeo realizado pola TV de Soutomaior en que se mos tran secuencias do a cto, xunto con reflexións dun

Alumnado de infantil durante os actos


16

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Descubrimos a música medieval galega A lingua galega floreceu durante case catrocentos anos no occidente peninsular medieval como único idioma escrito para a poesía, feito que converteu o galego na primeira lingua romance escrita de varios reinos, Galicia e Portugal, León e Castela. A música galega medieval converteuse no principal fenómeno cultural do momento, potenciado polas peregrinacións a Santiago de Compostela.

Departamento de Lingua Galega

O

pasado mércores 29 de novembro os rapa ces e rapa zas de 3º e 4º curso da ESO do CPI Manuel Pa dín Trui tei ro ti veron a oportunidade de asisti r á conferencia -concerto A música medieval galega, un tesouro esquecido na súa terra. Es te a cto, celebra do na igrexa de Santia go de Arcade, tra nsportou os asistentes ao medievo a tra vés das explica cións e a interpreta ción das músi cas do Códice Calixtino, das canti gas de amor e de ami go dos trobadores e xogra res galegos , das Cantigas de Santa María (verdadei ra enci clopedia musical da Europa do século XIII) e dos ins trumentos medievais do Pórti co da Gl oria da Ca tedral de Santiago.

Foi impa rtido por Paulina Ceremuzynska e por Fernando Reyes . Paulina Ceremuzynska é mezzosoprano, percusionista e especialista na música medieval galega . É unha reputada inves ti gadora e intérprete de música medieval formada nas Uni versidades de Pa ris-Sorbonne (Francia) e de Va rsovia (Polonia ), e ten publi cados va ri os dis cos , como Cantigas de amor

e de amigo, E moiro-me d'amor e, en colabora ci ón con Ferna ndo Reyes, Audite Gentes! Salmos do Século de Ouro. Fernando Reyes , director do grupo de música anti ga Resonet, es tá especializado nos i nstrumentos anti gos de corda pulsada polo Conserva torio de Toul ouse (Francia) e na Staa tliche Hochs chule für Musik de Trossingen (Alema ña), onde obti vo o títul o s uperior de profesor de música antiga e instrumentista.

Precisamente, no coloquio que pechou a a cti vidade, Ceremuzyns ka e Reyes a cla ra ron as dúbidas dos es tudantes e fixéronlles ver que a súa forma ción no exteri or é unha boa mostra do abandono e des coñecemento que hai en Galicia sobre es ta ma teria , un verdadei ro tesouro que é es tudado nas máis importantes uni versidades de todo o mundo. Nes te sentido, anima ron o alumnado a que prota goni ce no futuro a des cuberta deste ri co patrimonio para a s ociedade galega. Es ti vo organi zado polo Depa rtamento de Música e de Lingua Galega, en colabora ción co Equipo de Dinami za ción Lingüís tica . Contou tamén coa colabora ción da Pa rroquia de Arcade, a quen a gradecemos a boa a collida e a súa dispoñibilidade pa ra fa cela posible na Igrexa de Santiago.

Saboreando o outono Esta actividade organízase cada ano entre o alumnado de infantil e primaria. En conxunto, esta tarefa permitiu traballar o texto instrutivo (a receita) e as novas tecnoloxías (o vídeo), contribuíu a practicar a oralidade e incrementar o vocabulario (a cociña e a comida, produtos naturais do outono,etc.), alén de arrequentar o coñecemento sobre as tradicións (pratos de comida, costumes, etc.) e xerar lazos de contacto coa familia.

Educación Infantil e Primaria

D

ende o Equipo de Dinami za ción da Lingua Galega propuxemos unha di vertida a cti vidade: a gra va ción de vídeos culinarios aprovei tando os ingredientes propi os da terra e do outono. Os vídeos foron en galego pa ra anima r os ca ti vos a utiliza r o nos o idioma en todos os eidos da vida . Temos que da r os PARABÉNS a todos os pa rti cipantes e as súas fa milias porque o res ultado foi marabilloso. Ani mádevos e... POÑÉDELLE SABOR Á VIDA, EN GALEGO!!!


17

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

Contacontos teatralizado para Educación Infantil Con esta obra puidemos traballar os valores da xenerosidade, a amizade, a tolerancia, o respecto á natureza e a reciclaxe.

Educación Infantil

O

ma rtes día 12 de decembro de 2017, toda Educa ción Infantil foi di verti rse a o Mul tiúsos cun fantásti co espectá culo de conta contos teatrali zado e musi calizado titulado A casiña de cartón, da compañía AnimarT.

Os nenos e nenas puideron comproba r a historia de Adela e os seus fermoso zapa tiños de cha rón, que lle gustaban tanto que non os qui taba nin pa ra durmi r. Coa ima xina ción que tiña , decidiu emprega r a cai xa baleira dos zapa tos pa ra fa cer unha casiña que servi ría de refuxi o para moitísimos a nimais.

Participación dun alumno no acto Alumnado de Educación Infantil durante a actuación

María Canosa e Rubicundo para 4º de Educación Primaria Educación Primaria

O

s nenos e nenas de 4º de Educaci ón Prima ria asistimos á obra de tea tro Rubicundo, que é unha adapta ción do libro de Ma ría Canosa que lemos este curso e que leva o mes mo título, Premio Merlín de Literatura Infantil 2014.

Es ta obra cóntanos unha fermosa historia sobre a amizade, a constancia e a poesía , e ábrenos a posibilidade de persegui r os nosos soños sen senti r l ími tes nin dis tancias. Unha posta en es cena chea de sorpresas que pasan pola músi ca , os moni creques, a acrobacia e o claqué, entre outras. O venres 27 de abril puidemos coñecer en persoa a autora do libro, que nos visi tou no noso centro e a quen lle a mosamos os nosos traballos. Aprendemos moi to dela , pois a súa charla res ultou moi amena e interesante.

María Canosa durante a charla


18

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Celebramos o Nadal Redacción (EDLG)/Educación Infantil e Primaria

N

o CPI Manuel Padín Trui tei ro non dei xamos pasar unha da ta tan especial como es ta. Durante va ri os días esti vemos realizando un intenso traballo prepa rando os decorados que engalana ron o centro e tamén ensaiando as fermosas panxoliñas que cantamos no noso festi val . Ti vemos a visita de Papá Noel , intercambiamos postais e ta mén pintamos os nosos propios Reis Magos . Como non podía ser doutra maneira, ta mpouco faltaron as lamberetadas.

Papá Noel visitou Educación Infantil

Alumnado de Infantil durante o intercambio de postais

Decoración realizada polo alumnado de Primaria

Alumnado de 4º de Primaria preparando a decoración

Alumnado de 3º de Primaria durante o Nadal

Alumnado de 5º e 6º de Primaria cantando unha panxoliña

Alumnado de 4º de Primaria mostrando o seu traballo

Alumnado de 4º de Primaria cantando unha panxoliña durante o festival


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

19

O CPI Manuel Padín Truiteiro felicita o Nadal por televisión A Televisión de Soutomaior é a canle de televisión por internet que emite información de ámbito local relacionada co concello coa idea de promover a súa cultura, gastronomía, etc. Reproducimos aquí o artigo dedicado ao noso centro. A web oficial é www.tvsoutomaior.com.

TVSoutomaior

O

CPI Ma nuel Padín Trui tei ro felicítanos o Nadal cunha panxoliña ti tulada As campás que resoan. A peza foi gra va da no mes mo centro de educa ción. Unha vez máis, o mes tre Qui co Obelleiro foi o a rtífi ce de que se puidera n gra va r os nenos e nenas de 5º e 6º de primaria. Obellei ro quere da r as grazas a Demetrio Boullosa que o a compa ñou á gui ta rra así como as súas compañei ras do Centro: Berta , Aurora , Olalla e Cris tina , e adi ca a panxoliña ao centro CPI Manuel Padín Trui tei ro . Dende tvSoutomaior queremos agradecer aos alumnos e alumnas a adi cación que ti veron durante os tres día de ensaios , a Qui co pola súa fantás ti ca implica ción e ao Colexi o en xeral pola boa acollida que nos deron.

Fotograma do vídeo de TVSoutomaior. [http://tvsoutomaior.com/2017/cpi-manuel-padin-truiteiro-felicitannos-o-nadal]

Decoramos o comercio da nosa vila Como vén sendo tradición, o alumnado de 5º e 6º de Primaria foi o protagonista da decoración que diversos comercios de Arcade luciron durante o Nadal, actividade que promove o Equipo de Dinamización Lingüística.

Redacción (EDLG)/Educación Primaria

Imaxes dos fermosos escaparates xa montados nas tendas durante o Nadal (foto arriba esquerda e abaixo dereita) Alumnos e alumnas de Primaria mostrando os seus traballos


20

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Día Escolar da Non Violencia e da Paz O Día Escolar da Non Violencia e da Paz é unha conmemoración educativa que xorde en 1964 a proposta do poeta e pacifista mallorquino Llorenç Vidal para promover a educación non violenta e pacificadora. Celébrase cada 30 de xaneiro por ser o aniversario do asasinato de Mahatma Gandhi.

Redacción (EDLG)

O

30 de xanei ro conmemorouse no centro o Día Es cola r da Non Vi olencia e da Paz. Foron di versas as acti vida des que se leva ron a cabo, entre unidades didá cti cas, canci óns e outros elementos conmemorati vos , como o enorme Mural da Pa z que se elaborou no noso pa tio de pri ma ria. A propos ta da di rección e en colabora ción co Depa rtamento de Música , realizamos unha acti vi dade denomi nada Para a Guerra, Nada. Pa rtimos dun proxecto que promoveu con este mesmo nome a cantautora colombiana

Ma rta Gómez, que consiste en da rlle continuidade a unha breve canción que ela compuxo con ca rá cter a berto ini cialmente. Mul ti tude de persoas por todo o mundo parti cipa ron a cti vamente nesta ini ciati va . Desde o nos o centro qui xemos contribuír coas nosas creacións, e alumnos e alumnas de todos os ni veis educa ti vos metéronse en fa riña pa ra continua r con es te fermoso labor colecti vo de rei vindica ción da Pa z. O resul tado foi un total de 25 canci óns propias que ta mén gra va mos en formato vídeo.

Fila 1: alumnado de Infantil celebrando a Paz. Fila 2: Mural da Paz. Fila 3: Primaria celebrando a Paz (esquerda) e 1º ESO C gravando o vídeo (dereita) Para o cole, unha mochila, para xogar, un balón, para amar, unha familia, para vivir, unha ilusión. Moitas flores para o campo, un conto para soñar, un amigo para a alma e unha canción para bailar. PARA A GUERRA, NADA Educación Infantil Para os amigos, unha aperta, para o enfado, un perdón, para os nenos deste mundo, esta famosa canción. Unha candea na fiestra ilumina o corazón, duns nenos de ollos negros que nos amosan terror. PARA A GUERRA, NADA 5º B Educación Primaria

Para a chuvia, un paraugas, para as nubes, bo humor, para o vento, moita calma e entre a neve, unha flor. Moito verde para a terra, unha caricia, o meu amor, un sorriso nos teus beizos, para min, unha canción. PARA A GUERRA, NADA 1º A Educación Primaria Para todos, aire limpo, para un conflito, un perdón, para o frío, unha aperta, para ti, unha canción. Para o ceo, unha nube de boliñas de algodón, para os mestres, uns alumnos educados no amor. PARA A GUERRA, NADA 6º A Educación Primaria

Para as flores moitas cores Para os nenos diversión Harmonía para os nosos, Moitos bicos para os avós, Axudar ben ós enfermos Os bos mestres respectar Á familia e ós amigos O corazón para dar PARA A GUERRA NADA 2º A Educación Primaria Para un conto, unha fada, para a vida, un corazón, para a fonte, unha moeda, para a paz, esta canción. Para a eternidade, un soño, para un soño, unha ilusión, para todos un goberno sen ningunha corrupción. PARA A GUERRA, NADA 1º C ESO

Para o mar, unha balea, para o fútbol, un balón, para a vida, un amigo que me encha o corazón. Para soños, longas noites, para o prado, unha flor, para as pombas, grandes pólas, moitos raios para o Sol. PARA A GUERRA, NADA 3º C Educación Primaria Para o ceo, unha estrela e un veleiro para o mar, para o triste, unha ledicia e un libro para soñar. Para un inverno, un abrigo e algo quente que tomar, para a infancia, un sorriso e un xoguete para xogar. PARA A GUERRA, NADA 4º B Educación Primaria


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

21

Día do Cancro Infantil O Día Internacional do Cancro Infantil foi declarado en 2001 pola Organización Internacional de Cancro Infantil. O lazo dourado remite ao ouro, símbolo que representa a fortaleza e resistencia dos pacientes de cancro.

Educación Primaria

O

15 de febrei ro conmemóra nse o Día Interna cional do Cancro Infantil . O obxecti vo é concienciar sobre esta enfermidade e a necesidade de que todos os nenos , nenas e adoles centes con cancro teñan as mesmas oportunidades pa ra acceder a un diagnós tico e tra ta mento a xei tados . O alumnado e profesorado de pri ma ria do CPI Manuel Trui tei-

ro qui xo a mosa r o seu apoio a todos os nenos e nenas que es tán a sufri r esta enfermi dade fa cendo un a cto no pa villón do colexio que ini ciou coa lectura dun manifes to e culmi nou coa realiza ción dun gran lazo dourado cheo de a mor e esperanza . Reproducimos a quí o noso manifesto: Manifesto

Neste día, 15 de febreiro, celebramos o Dia Internacional do Cancro Infantil. Un día que ten como obxectivo sensibilizar e concienciar sobre a importancia do desafío ao que se enfrontan os nenos, nenas e adolescentes, e tamén as súas familias, así como da necesidade de que toda a infancia en calquera lugar do mundo teña acceso a un diagnóstico e tratamento preciso e atento. O reto que supón superar o cancro pode ser unha realidade. Esta enfermidade, que tanto asusta inicialmente, é curable nunha alta porcentaxe de casos cun diagnóstico temperá e cos tratamentos axeitados. Para conseguilo, temos que loitar para que: 1. Todos os nenos e nenas con cancro sexan tratados en unidades de referencia que á súa vez manteñan un bo nivel de colaboración e coordinación con outros centros de referencia. 2. Que se manteña un rexistro nacional de tumores infantís coordinado coas distintas autonomías do país. 3. Xa que a detección temperá é un piar fundamental, debe forzarse un camiño claro dende a atención primaria nos centros de saúde ata o hospital. 4. Que a atención social, psicolóxica e educativa sexa unha realidade dende o momento do diagnóstico e ao longo de todo o proceso da enfermidade. 5. Que se preste unha atención especial nos coidados paliativos que se leven a cabo na casa ou no hospital. 6. Que se promova a investigación para conseguir tratamentos máis eficaces e cos menores efectos secundarios.

Imaxes do acto celebrado no centro Fotogramas do vídeo

Nos países desenvolvidos todas estas premisas son alcanzables nun futuro próximo se as institucións, profesionais e familias traballamos unidos. Pero non hai que ignorar que unha porcentaxe elevada de países con cancro vive en países en vías de desenvolvemento, onde o diagnóstico e o tratamento non se realiza correctamente.

Máis da metade destes nenos e nenas non ten acceso a un futuro. Estes nenos e nenas tamén teñen dereito a medrar e, en definitiva, a VIVIR. Gustaríanos que compartirades connosco a ilusión de que o solicitado a través deste manifesto fose unha realidade en pro dos nenos e nenas que padecen esta enfermidade. Ademais, nun día como hoxe gustaríame que todos xuntos lle dedicásemos a todos e cada un dos nenos que neste momento están sendo tratados de cancro uns minutos do noso tempo, un sorriso e unha aperta, para que sintan o noso apoio e o noso afecto. E que non esquezan que, sobre todo, cando todo volva á normalidade e regresen ás súas escolas, nas súas aulas todos serán recibidos como sempre, con xogos, sorrisos e ledicia. E que os seus compañeiros e compañeiras non se esquezan deles porque xuntos sumamos.

Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia (1º ESO) Con motivo da celebración do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, o 11 de febreiro, o alumnado de 1º curso da ESO recibiu a visita de Amelia Verdejo Rodríguez, quen impartiu a charla As mulleres, inventaron algo? Destacouse o importante papel, moitas veces minorizado, que xogaron as mulleres ao longo da historia da investigación, innovación e na creación de inventos.

Paula Puch (1º ESO C)

D

íganme, cada vez que pensan nun científi co, que ima xe pasa pola súa cabeza ? Podo adi viñalo. Un señor maior con ba ta branca , verdade? (Observa ción de Susana Oga ndo.) Es te é un dos comporta mentos ma chistas que adoptamos sen da rnos de conta . Pero as mulleres ta mén son inventoras , e tanto que o son!: Ma rie Curie (identifi cou a radioa cti vidade), Lillian Moller (inventou o refri xerador con es tantes é o ba tedor eléctri co), Bette Nesmi th (creou o corrector pa ra erros ortográfi cos), Ma ry Anderson (i nventou o limpa pa-

rabrisas), Gertrude B. (tra tamento contra a leucemia )… Es tas son unhas poucas de todas as mulleres que se a treveron a inventa r incluso cando o seu pa ís podería a caba r coa súa vida por is to. As mulleres non o teñen tan fá cil , pero quen o ten doado cando se encontra nunha sociedade que as ve inferiores sen ningunha ra zón apa rente? Por iso, que as mulleres se a trevan a crea r al go e defendelo ata dalo a coñecer non só é demostrar i ntelixencia, s enón tamén é ter va lor.


22

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Día de Rosalía de Castro A conmemoración anual da figura de Rosalía de Castro, celebrada cada 24 de febreiro, faise coincidir co aniversario do nacemento da autora co obxectivo principal de promover o coñecemento da figura e da obra de Rosalía de Castro. Son moitas as actividades que se organizan para este día, propostas desde distintas entidades e institucións.

Redacción (EDLG)

O

EDLG e os Departa mentos de Li ngua Galega e Educa ción Plás ti ca e Visual organi za ron dis tintas a cti vida des para conmemorar este día. Educa ción Infa ntil e Prima ria sumá ronse á ini cia ti va da Asociación de Es cri tores en Lingua Galega , denominada #AbrideAFiestra . Esta a cti vidade consistiu en elabora r un pequeno elemento i conográ fi co de Rosalía de Cas tro, que tamén trans cribise versos sol tos , co obxecti vo de lles da r luz pendurándoos nas fiestras ou luga res visibles. Foi compa rtida nas redes por mul ti tude de colexios de toda Galicia . Tamén se traballaron unidades didá cti cas sobre a autora , con lectura , es tudo e recitado de poemas.

Desde Educa ción Secunda ria , ademais de explica rse a vida e obra da a utora , creá ronse os chamados Comandos de Acción Poética. A súa pri mei ra misión foi encher as aulas de pri maria con versos de Rosalía . Es tes comandos son pequenos grupos de alumnos e alumnas de primei ro curso da ESO que, durante ca tro semanas, elabora ron preto de catrocentas rosas con ta rxetas dedi ca toria fei tas de ma terial di verso (ca rtolinas, papeis e ma deiras ). Es tas rosas foron entrega das o Día da Poesía , un mes despois , a todo o alumnado de Pri ma ria, logo de leren uns pequenos versos en cada clase. Unha a cti vidade de permi te coñecer a figura de Rosalía de Cas tro, traballar a crea ti vidade, a expresión a rtística e a oralidade.

Imaxe dunha parte do mural con estrofas que elaborou Infantil Mural con imaxes e textos de Rosalía na fachada do edificio de Infantil

Alumnado de 3º elaborando as flores (esquerda), alumnado de 4º coa decoración de Rosalía na parede e no teito (centro) e follas por Rosalía

Alumnado de 1º da ESO (Comando de Acción Poética) elaborando as flores de papel

Unha alumna de secundaria entrega unha rosa a outro de primaria

Alumnado de Primaria mostrando as flores entregadas despois da lectura


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

23

Celebramos o Entroido 2018 Redacción (EDLG)

C

omo vén sendo tradi ción, no noso centro celebrouse un ano máis o Entroido. Houbo decora ción elaborada polo alumnado, des file de dis fra ces, concursos , música , moi ta fes ta e ganas de pasalo ben. Antes do día grande de Entroido, mentres Educa ción Infantil se puña bai xo o manda to do Meco, en Educa ción Pri ma ria era a Fada de Neguei rós quen di cía o que había que leva r posto durante toda a semana . Entre tanto, en Secunda ria os recreos eran empregados polas comparsas pa ra ensaiar os úl timos ba i les a ntes de someterse ás va loracións do xura do.

Algúns momentos do desfile de Educación Infantil. Fotogramas do vídeo.

Alumnado de Primaria mostrando os seus traballos sobre o Entroido

Decoración mural do recibidor do colexio


24

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Alumnado de Primaria durante o desfile de Entroido

Grupo gañador ao mellor baile (2º ESO A)

Fada de Negueirós dando a primeira orde do Entroido

Grupo gañador ao mellor disfrace (4º ESO A)

Grupo gañador á mellor idea (4º ESO B)


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

25

Exposición sobre Entroido tradicional A exposición O Entroido en Galicia foi elaborada polo alumnado de ESO do CPI do Toural, de Vilaboa, e consta de vinte e tres carteis de gran formato que conteñen fotografías e explicacións sobre as orixes e características de todos os entroidos que se celebran en Galicia.

Redacción (EDLG)

C

on moti vo da celebra ción do Entroido, o EDLG do CPI Manuel Padín Trui tei ro qui xo fa cer un percorri do polas dis tintas celebra cións tra dicionais que se realizan nes tas datas en Galicia. Pa ra iso, organizouse a exposición O Entroido en Galicia, que contou coa colabora ción do Depa rtamento de Educa ción

Plásti ca e Visual do noso centro e mais coa do Equipo de Dina mización Li ngüística do CPI do Toural de Vilaboa. Es ta exposición vén a compañada dunha interesante unidade didá cti ca e xogos de inves tiga ción a base de cues tiona rios , que a xudou a que o alumnado ti vese un coñecemento fondo da s nosas tra dicións.

Alumnado de 1º curso da ESO traballando cos contidos da exposición

Fomos Na procura do tesouro Moura, a gardiá da cova, axudou a Xurxo para se liberar das mentiras e os enganos da malvada Serpe e deulle as pistas para descifrar os enigmas e así superar as probas para atopar o tesouro. Música en directo, lendas, romances, zanfonas, alalás, cantigas, refráns e seres mitolóxicos conformaron a senda que nos levou a descubrir o auténtico tesouro colectivo, un tesouro que só ten valía se o compartimos e o respectamos.

Educación Primaria

O

s nenos e nenas de 4º da ESO asisti ron o 5 de abril á representaci ón teatral Na procura do tesouro, a cti vi dade pa ra escolares que organi za Afunda ción Obra Soci al Abanca en Pontevedra.

a rtistas que os convida ron a parti cipa r con eles do seu humor, das súas cantigas e da súa músi ca, e a reflexiona r sobre o inmenso tesouro que posuímos e que temos a responsabilidade de coidar, manter e transmitir: A LINGUA GALEGA.

A obra didácti co-musi cal ofrecida polos Gai teiros da Xis tra resul tou todo un éxi to entre o noso alumnado. A ra pazada gozou enormemente coa interpreta ción des tes magnífi cos

Ademais, o noso alumnado demos trou a s úa boa educa ción e o seu saber esta r cun comporta mento correctísimo e respectuos o sen deixar por iso de gozar desta fermosa a ctivi dade.

Fotografía de grupo


26

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Visita á Estación de Bombeiros de Vigo No mes de febreiro, o 1º curso de Educación Primaria do noso CPI realizou unha saída escolar á estación de bombeiros de Vigo. Alí aprenderon moitísimas cousas sobre o importante papel que realizan os bombeiros na nosa sociedade e tamén se divertiron moito.

1º curso de Educación Primaria

Nenos e nenas de 1º da ESO nas instalacións dos Bombeiros de Vigo


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

27

Apicultores por un día: Apípolis No mes de febreiro, o 2º curso de Educación Primaria foi de excursión á granxa Apípolis. Así nolo relatan.

2º curso de Educación Primaria

H

oxe es treámonos os nenos de segundo de Prima ria do CPI Manuel Padín Trui tei ro como excursionistas . Que a onde fomos? Pois qui xemos ser api cul tores por un día . Tanto falar do boas que son as abellas, qui xemos velo en pri meira persoa. Ímosvolo contar… Ti vemos a sorte de conta r cun día fresquiño pero cun sol ben fermoso. Ao chega r a Xeve, xa nos leva ron a es coi ta r un conto sobre as abellas. Gus tounos moito, estaba mos ben entretidos . Ri mos coma parviños.

O resulta do foi unha bolsiña con ca tro galletas de mel de Apípolis ben ri cas que puidemos leva r pa ra as nosas casas e dá rl lelas a probar ás nosas familias. Pero tiñamos que saber que pa ra fa cer esas galletiñas saborosas o mel non cae do ceo, hai que i r por el . Ninguén podía i r sen a ves timenta do api cultor que evi ta as picaduras. As í puxemos o mono, a ca reta, as luvas e… a polo mel!

Atentos ao conto das abellas

Déronnos unha merenda a base de galletas fei tas co mel de Apípolis. Estaba n ben ri cas . E xa sen máis des canso, a pola vi s i ta a o museo das a bellas!

Traballamos como auténticos profesionais

O que algúns de nós non sabiamos era que ademais do mel tamén usamos a cera das abellas pa ra fa cer ca ndeas. Pa receunos moi interesante. Trouxemos unhas galletas , unha ca ndea e un pouquiño de mel. Quedamos ben contentos.

Comezamos a visita

Cantas cousas curiosas nos conta ron sobre elas . Mesmo descubri mos que tamén hai cl ases no mundo delas! Chegados a ese punto es tabamos prepa rados para elabora r as nosas propias receitas de galletas . Un bo pastelei ro non esquece o seu mantelo e tampouco a rremanga rse. Ma ns limpiña s , un bo baile de acompañamento e a fornear!

Aprendemos moito con todas as explicacións

Gus tounos a experiencia tanto que temos pensado repeti r pero… nesta ocasión… viaxando no tempo.

Tivemos tempo para divertirnos Que ben o pasamos facendo as galletas!


28

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Laia, aprendiz de maga Redacción (EDLG)

N

o mes de ma rzo, o alumnado de 4º, 5º e 6º de Prima ria asistiu no Mul tiúsos a unha fabulosa representa ción tea tral ti tulada Laia, aprendiz de maga, da compañía Ani marT, que mesturaba música e di ferentes ruti nas de ma xia cómi ca . O alumnado puido aprender da his toria da pequena Laia, que admi ra tanto o seu a vó que

quere ser coma el , Maga . Es te interese pola ma xia crea un gran vínculo entre eles , o que se vai ver destruído pola deci sión do pai de Laia de meter o a vó nunha residencia. Laia sente que o seu a vó foi abandonado e deci de fa cer todo o posible por consegui r que vol va á casa. A fa milia, o respecto, a defensa dos ideais foron os principais valores a prendidos.

Na procura de cidadáns máis críticos e responsables Departamento de Lingua Galega

O

noso centro a colleu o pasado mércores 11 de abril dous Obradoi ros de Xornalismo impa rtidos pola periodista Pa ula Méndez Casais ao alumnado de 3º da ESO. A a cti vidade foi coordinada polo Depa rtamento de Lingua Galega e o Equipo de Dinami zación da Lingua Galega . Forma pa rte do programa Xornalismo na Escola pos to en ma rcha polo Colexio Ofi cial de Xornalistas e a Obra Social de La Cai xa pa ra un total de 90 centros educa ti vos de toda Galici a .

A sesión, que combinou teoría e prá cti ca, foi de especial interese pa ra o alumna do ca ndo se enfronta ron á identi fi ca ción de noti cias falsas, aos bulos e ás ca mpañas de intoxi ca ción. Es ta acti vi dade permi tiu que se deca tasen de que en ocasións somos transmisores de informa cións non contras tadas a tra vés da s diferentes redes nas que estamos presentes.

Intervención do alumnado durante a charla

Paula Méndez durante a súa presentación

Durante os 90 minutos que durou cada obra doi ro, os rapa ces e ra pazas introducíronse da man des ta xornalista no mundo dos medios de comuni cación. Puideron coñecer e reflexiona r máis polo miúdo sobre o seu papel na sociedade actual, o rol a cti vo e críti co que a cidadanía debe exercer ante a información ou o manexo das di ferentes fontes de informa ción no contexto da eclosión dos medios dixitais e as redes sociais.

Ante este es cena rio complexo e ca mbiante, en que se fala da "era da pos t-verdade", Paula Méndez resaltou a importancia do xornalista como mediador entre a información e a cida danía en rela ción a aspectos como derei to á informa ción, á liberdade de expresión e ao compromiso ético co ri gor e a vera ci dade. Fi nalmente, tras as preguntas do alumnado, deuse por rematado un obradoi ro que ademais de a xuda rnos a cons truír uns cidadáns do futuro máis críti cos e responsables , servi u de complemento idóneo pa ra os contidos que se está n a i mpa rti r na s aulas.


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

29

Celebramos o Día do Libro Infantil e Xuvenil 2018 Educación Infantil Con moti vo do Día do Libro Infantil e Xuvenil , celebrado o 2 de abril , os rapa ces de 4º, 5º e 6º de Educa ción Infantil recibimos noso colexio a Iago López, o conta contos que nos narrou dous preciosos libros , EU CONTO, TI CANTAS, de MARÍA VICTORIA MOR ENO, a utora homena xeada polo día das Letras Galegas, e o conto AXENTE RICIÑOS. Di vertímonos moito con todas estas historias.

Celebramos o Día do Libro 2018 O Día do Libro celébrase cada 23 de abril desde 1926. Escolleuse de forma simbólica porque a historia quixo que neste día naceran ou faleceran importantes plumas da literatura universal, como Shakespeare, Cervantes, Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla, entre outros. Con esta festa a UNESCO rende homenaxe ao oficio da escrita e o pracer da lectura, que tanto contribúe ao progreso social e cultural dos pobos.

Redacción (EDLG)

C

ada 23 de abril celébrase o Día do Libro. No noso centro, en Educa ción Infantil qui xemos fes texalo asistindo ao espectá culo Canta connosco, do grupo Mi gallas, convi dados pola Biblioteca de Soutomaior.

En Educa ción Secunda ria, os ra pa ces de 1º e 2º realiza ron un Ma ra tón de Lectura . Nes te acto, organizado polo Depa rtamento de Lingua Cas telá, pa rti cipa ron máis de 35 rapa ces e rapa zas que leron fra gmentos de obras de autores coñecidos e mesmo crea cións propias. A xornada foi ameni zada por Lucía Cos tas (saxofón e piano), Uxía Vidal (sa xofón), Anxo Ferrei ra (piano) e Fiz Ga rrido (percusión), todos eles alumnos e alumna s de 1º de ESO.

Alumnado de Educación Infantil durante a actuación Dous momentos do acto

Actividades ao redor de Leonardo e os fontaneiros Leonardo e os fontaneiros é unha novela infantil-xuvenil escrita por María Victoria Moreno en 1985, premiada co Barpo de Vapor. Antón, o protagonista de catorce anos, cóntalle as súas preocupacións, anécdotas e pensamentos a Leonardo, un can de rúa adoptado por este rapaz.

Redacción (EDLG)

C

on moti vo do Día das Letras Galegas, este ano homena xéase a escri tora Ma ría Vi ctoria Moreno. En 5º e 6º de prima ria e tamén en 1º da ESO, realiza mos unha a cti vidade conxunta : es tudamos a vida e obra da autora e l emos un dos seus libros, Leonardo e os fontaneiros.

Pa ra completa r o nos o es tudo sobre a autora , o día 24 de abril asistimos á representa ción tea tral des ta obra que se celebrou no Mul tiúsos de Arcade, á que ta mén asisti ron alumnos e alumnas do CPI do Toural de Vilaboa. Es ta a cti vidade foi organi zada polo Equipo de Dinami za ción da Lingua Galega do noso centro en colabora ción coa Edi torial Galaxia e a compañía Ubú Tea tro.


30

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Unha viaxe no tempo: Campolameiro 2º curso de Educación Primaria

N

es ta ocasión os nenos de segundo desprazá monos ata o Neol íti co e á Idade de Bronce pa ra contempla r como era a a rte daquelas sociedades.

Xa iamos un pouco abraiados pensando en que unhas fendeduras nunhas rochas graníti cas eran obras a rtís ti cas pa ra aquelas persoas. O que non ima xinabamos era que iamos poder sentirnos pertencentes a a quela época. Así foi…

A últi ma pa rte da visi ta dedi cá mola a identi fi car os petróglifos … Por fi n! Xa l les ti ñamos ganiñas! Al á nos fomos… O primei ro que nos ensinaron era unha répli ca pero case nos enganan porque parecía moi real. Despois puidemos des cubri r a ni mais coma cervos ou cabalos e símbolos coma as espirais.

Por unha pa rte, des cubrimos que usaban a rxila pa ra fa cer vasillas de cerá mica que usaban tanto pa ra decora r, como pa ra gardar os cereais como millo ou trigo.

Atendendo a explicación

A seguinte pa rada foi na La xe dos Ca rballos . Alí coñecemos ao Gran Cervo. Aqueles homes pensaban que se conseguían ca zalo fa ríanse eternos pero non pa rece que ti vesen razón. Pa ra poder velo, como o día esta ba ben sollei ro, o noso monitor utilizou un espello. Des te xei to puidemos velo bas tante ben. Obradoiro con arxila

O taller foi moi ameno pois fómolo fa cendo pasiño a pasiño, coma o tren de Andrés do Ba rro. Algúns de nós comprendemos a necesidade de segui r as ins trucións do moni tor pois queda ron moi finiñas as capas e romperon antes de chega r de novo a o cole.

Atendendo a explicación

Segui mos o itinera ri o e o que menos esperaba mos era a topa rnos un poboado da Idade do Bronce. Entra mos na súa “es tancia de reunións” e sentímonos como se fósemos eles. Ata fi xemos unha asemblea…

Obradoiro con arxila

Despois de traballa r no ba rro tiñamos que repoñer forzas pa ra s eguir ma rabillándonos con aquel mundo “novo” para nós.

Reunidos en asemblea

Tamén nos chama ron a a tenci ón os muíños que usaban pa ra moer o tri go e o millo… ERAN DÚAS PEDRAS! Co que non contabamos era con que ao final da visi ta, antes de vol vermos , ían ensinarnos unhas proxecci óns duns vídeos sobre a vi da daquelas xentes … Es taba a ser moi interesante pero al go nos dou moi to noxo… BEBÍAN O SANGU E DOS ANIM AIS E COMÍAN A CARNE CRÚA! Hora de repoñer forzas

Vaia via xe máis tola … Só nos queda espera r pola seguinte…


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

31

Visita ao Parque de Arte Rupestre de Campolameiro Educación Infantil O 27 de Abril vi sitamos Ca mpolameiro.

Alí pa rti cipa mos en tres obradoi ros : 4º de Infantil gozou do obradoi ro de pintura rupes tre, 5º tra ballou na planta ción de sementes, 6º xogou a converterse en pequenos olei ros no obra doiro de cerámica.

Ademais de aprender cousas novas e lembra r outras que xa coñeciamos, pasámolo xenial.

A mediodía fi xemos unha pa rada pa ra degus ta r as nosas ri quís mas merendas.

Celebramos os Maios A Festa do Maio é unha celebración popular de orixe ancestral que festexa o comezo da época do pastoreo e honra a chegada das primeiras flores. Cántanse coplas populares ao redor da árbore figurada que representamos con xestas, fiúnchos, fentos, bugallos e outros elementos, como froitos e ovos. Pendúranse tamén pólas de xesta naquilo que queiramos protexer dos males.

Redacción (EDLG) / Educación Infantil e Primaria

P

a ra celebra r a pri ma vera os nenos e nenas de Infantil traballamos dura mente na elabora ción do noso Maio. En Pri maria elabora mos as coplas e prepa ramos os nosos propios Maios . Botamos man de fiúncho, pa mpullos , la ranxas e outros elementos decora ti vos. Como podedes comprobar na fotografía, quedáronnos chulísimos.

Maio elaborado polos nenos e nenas de Educación Infantil

Maios elaborados polos nenos e nenas de Educación Primaria


32

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Breves Visita ao Museo Massó de Bueu (1º EP) No mes de novembro, os nenos e nenas de Educa ción Pri ma ria visi ta ron o Museo Mas só de Bueu. Al í puideron facer un percorrido pola conquista do ma r e a explota ción dos seus recursos , centrá ndose na acti vi dade indus trial dos Massó, a fábri ca de conservas e a ca za da balea.

A Cruz Vermella no noso centro A Cruz Vermella leva traballando desde 1864 nos aspectos sociais e sanitarios máis amplos (conflitos sociais, migración, inclusión social, persoas maiores, educación para saúde, etc.). Tamén intervén no campo da defensa e promoción dos dereitos humanos e na protección ambiental. A Cruz Vermella visi tou o noso centro pa ra expli ca rnos as principais técni cas e pasos que debemos segui r nos pri meiros auxilios . Unha interesante lección que debemos aprender e nos pode axudar a salvar vi das.

Visita ao Museo de Pontevedra (4º EP) O alumnado de 4º de Pri ma ria realizou unha visi ta ao museo de Pontevedra no mes de febrei ro. Os nenos e nenas ti veron oportunidade de realiza r un percorri do guiado que lles permi tiu coñecer, a pa rti r dos res tos a rqueolóxi cos, algúns dos aspectos máis relevantes do noso pasado: as ferra mentas líti cas máis antigas de Galicia , valiosas pezas de ouri vería , petróglifos , obxectos de uso domés ti co, monumentos epi gráfi cos roma nos, etc. Arte, historia e etnografía nunha interesante viaxe a o pasado.

Visita a Sotavento (2º ESO) O al umnado de 2º da ESO visi tou o día 6 de ma rzo Sota vento, que é o pa rque eólico experimental da Serra da Loba , situado entre os muni cipios de Xermade (Lugo) e Monfero (A Coruña). Pui deron visita r as súas instalacións, incluíndo unha casa bioclimá tica e un aeroxerador, e reflexiona ron sobre a importancia de cambiar pequenos hábitos cotiáns pa ra vi vi r dunha forma má i s sostible e respectuosa co medio, valorando o uso das enerxías renovables.

Visita ao Museo do Mar de Vigo (3º EP) O alumnado de 3º de Prima ria via xou o día 4 de abril ao Museo do Ma r de Vigo onde puido visi tar a sala de oceanogra fía, o a cua rio e a aula didá ctica . Realizou unha via xe polo tempo que permi tiu expl ora r os elementos ma riños máis importantes que deron ori xe á vida no planeta a ta a evolución e extinción de dis tintas criaturas ma riñas . Aprenderon moito s obre os res tos fósiles e a inves tiga cións científi ca . Rema ta ron a visi ta realizando a répli ca dun fósil ma riño coa mesma técnica usada nas uni versidades a nos a trás (na imaxe, grupo de alumnos e alumnas durante o obradoiro dos fósiles).

Visita ao Museo de Arte Contemporánea (Educación Infantil) O Al umnado de 4 e 5 anos visi tou o Museo de Arte Contemporáneo de Pontevedra . Mentres o alumnado de 4 anos pa rticipa ron na a cti vidade PensArte, o alumnado de 5 anos asistía a unha a cti vi dade s obre a Prehistoria.


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

33

Obradoiro de robótica para a ESO O pasado 3, 4 e 5 de abril ti vo luga r no noso centro un obradoi ro de robóti ca organi zado pola concellaría de xuventude do Concello de Soutomaior. Durante 3 xornadas , o alumnado de 3º e 4º da ESO ti vo ocasión de progra ma r con Scra tch, monta r un robot Lego e incluso usa r unha impres ora 3D. A experiencia foi moi enriquecedora e esperemos repetila en s ucesivos cursos.

Xornadas matemáticas para a ESO O alumnado de 1º da ESO pa rti cipou o día 5 de abril na XIV Edici ón de IMATXINA, organizado pola Fundación Escola Rosalía e Afunda ción Obra Social ABANCA, co asesoramento pedagóxi co de AGAPEMA (Asociación Galega de Profesores de Educaci ón Ma temá ti ca). Os alumnos e alumnas conta cta ron de xeito l údi co coa s matemáticas.

Coro Góspel O mércores 18 de abril ti vo luga r no Salón de Actos do CPI Manuel Padín Trui tei ro un concerto de música Góspel. A intenci onalidade des ta a cti vidade era a de mos tra r ao noso alumnado o punto de pa rtida de toda a música a ctual. O concerto interpretouno o grupo de Gospel Vida, con ca nci óns ta n representativas como "Happy Day" e "Amen".

Visita ao Salón do Libro de Pontevedra (Educación Infantil) O 25 de abril 4º de Infantil visi tou o Salón do libro de Pontevedra , onde asisti ron a unha función de tea tro que levaba por nome A Ovella Engracia.

Proximamente… O curso continúa e as actividades pendentes xa están p rogramadas. Esperamos que pa rticipedes en todas elas e contribuades a que o centro manteña este trepidante dinamismo. Son especialmente relevantes as seguintes: Día das Letras Galegas (17 de maio). Durante o mes de maio, foron varias as actividades programadas en relación con María Victoria Moreno, autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 2018: lectura do libro Leonardo e os fontaneiros e asistencia á súa obra de teatro, elaboración da biografía da autora en banda deseñada, etc. Ademais, chegado o día, o centro vai realizar actividades, exposicións e unidades didácticas diversas sobre a autora e sobre as nosas letras. Visita á Horta Municipal (finais de maio). O Departamento de Bioloxía organiza unha visita á horta municipal para 1º curso da ESO. Obradoiros de Eco-Percusión (finais de maio). O Departamento de Música celebrará estes interesantes obradoiros para 3º curso da ESO. Visitas escolares de final de curso (mes de xuño). Están previstos destinos diversos para celebrar a fin do curso escolar: visita guiada ao estadio do Celta de Vigo, viaxe ás Cíes, excursión marítima pola Ría de Arousa, entre outras. Festival de Fin de Curso. Terá lugar a finais de xuño, e están previstas unha serie de actividades, como concertos e actuacións de acrosport.


34

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Artigos O inferno á porta da casa Dos 229 incendios rexistrados o pasado mes de outubro, o 88 % foron intencionados. O vandalismo ocupa un 28,9 % das causas, xunto cos pirómanos (14,1 %); moitos están aínda sen especificar.

Adriana Pazos, Lucas Pérez e Máximo Colombino (2º ESO A)

N

a vaga de incendios ocorrida entres os días 14, 15 e 16 de outubro do a no pasado en Galicia, queda ron cal cinadas 32.951,5 hectá reas de terreo. A maior pa rte des tes incendios foron provocados por vá ndalos ou pi rómanos pol o simple feito de ver a rder o monte.

de eucaliptos : “Os eucaliptos, ademais de medrar rápido e de forma descontrolada, absorben toda a auga do terreo.

Automóbil no que faleceron dúas persoas en Chandebrito, Nigrán.

Eu penso que os incendios foron completamente intencionados, porque cando acababan de controlar un, volvía arder noutra zona”, opina Ma ría del Ma r Couñago, veciña de San Asuntos negros como a cinza Ma rtiño. “Na miña zona os bombeiros foron eficientes, pero A As ociación de Tra balladores de Incendios Forestais de Galiestaban desbordados, o incendio provocouse en varios puntos cia (ATRIFOGA) cri ti cou o plan contra incendios da Xunta , xa que á vez. Ademais, recibían chamadas de todos os lados e desconos contra tos dos tra balladores s on de tres meses. O persoal trolouse todo”. Despois dos incendios foresnon só se dedica á exti nción dos fogos , tamén á tais, a índa permanece a sensa ción de medo “O día do incendio, aquilo prevención, rexenera ci ón fores tal e emerxene des concerto vi vido naqueles días pola converteuse nun inferno, nun cias rurais. Porque a fal ta de persoal especialipoboación. inferno á porta da nosa casa.” za do pa ra a loita contra os incendios é un dos A gra n maioría dos episodios (92 dos 229 grandes problemas des te plan de acci ón contra lumes) foron provocados pola noite, cando os medi os aéreos os lumes . Son moi signi fica ti vas as ima xes dos efecti vos desnon poden a ctua r. “Era de noite, pero as chamas eran tan bordados recibi ndo a xuda dos veciños, os tes temuños das potentes que iluminaban o ceo. Non sei canto pasou ata que a persoas que ti veron que reuni rse cunhas simples manguei ras intensidade diminuíu, pero para min foi demasiado tempo. diante dunhas impoñentes linguas de lume, o pa vor ante a Estaba ao borde dun ataque de ansiedade. Ninguén pode pos ibilidade de perder a vi da. sentir o que eu sentín esa noite, estaba completamente rodeada, non daba tempo a fuxir…”, decla ra Rosa, veci ña de Cortel l as. Unha propiedade abandonada que arde xunto a unha casa. As fincas descoidadas poñen en risco a comunidade.

Nestas aldeas pequenas, pra cti camente illadas, eran especialmente complexas as ta refas de extinción e eva cua ción, ao teren poucas vías de es cape e es taren rodeadas de vexetación. Houbo que lamenta r 4 vítimas mortais: dúas mulleres de 88 e 80 anos en Nigrá n, unha tercei ra persoa que perdeu a vida en Ca rballeda de Avia (Ourense) e unha cua rta, un home de 70 a nos, falecido nas tarefas de extinción en Vigo.

Veciños axudando a sufocar nos incendios. A colaboración cidadá foi esencial xa que os efectivos non daban feito.

Ademais des ta falta de efecti vos, súmase o problema das fi ncas pa rticulares (tanto no casco urbano como no mundo rural ) des coi dadas, que se converten nunha a meaza ante un incendio. “Xa denunciáramos en xuño a finca lindante á nosa vivenda, pero tanto os propietarios como o concello elidiron responsabilidades”. O día do incendio, aquilo converteuse nun inferno, nun inferno á porta da nosa casa, declara una veciña afecta da da aldea de Cortellas. Outros culpan as planta cións

Aínda quedan por res taura r danos na sinaliza ción das zonas máis devastadas , que s on as máis illadas e con menor poboación, ademais de non recibi r ningún tipo de indemni za ción ou a xuda por pa rte da adminis tra ción. As zonas máis a fectadas na provincia de Pontevedra foron As Neves , San Ma rtiño, Cortellas, A Ínsua (e demais pequenos núcleos urbanos que rodean a s zonas máis devastadas), Vigo, Pazos de Borbén, Tui… “Aínda espero, como todos, que isto non quede así, que se solucione todo e non volva ocorrer. Non quero ter que derramar máis lágrimas cada vez que mire ese monte que antes estaba radiante de vida, e que agora está triste e escuro.


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

35

Os incendios Traemos a estas páxinas un interesante relato en primeira persoa sobre os incendios que padecemos no outono do ano pasado.

Educación Primaria

A

comezos do outono de 2017 unha va ga de lumes inundou Galicia e o norte de Portugal, non cesou de a rder o monte. Os nos@s a mig@s da es cola, que vi ven nos luga res de Morei ra , Cortellas e Aranza , case quedan sen ca s a e pasaron moito medo. Queredes s aber o que l les a conteceu? O l ume vi ña dende o monte do Galleiro e o vento e a calor que ía , unido aos eucaliptais e piñei rais que aba fan os nosos montes , fi xeron que o incendio collera unha di mensión enorme e quedou fóra de control . O lume foise a chegando así a ta o noso concello. Foi a rredor das 10 da noi te, xa algún veciños se deita ran a durmi r e de súpeto, es coi tá ronse berros de auxilio. Es taba a rdendo o monte comunal e os matos d@s veciñ@s. O i ncendio vi ña coma un cabalo desbocado ca ra ás casas, a xiña se ergueu todo o mundo e puxéronse mans á obra , tentando deter o lume con manguei ras , caldei ros , ba telumes , xes tas, etc.

Onde antes había árbores , plantas, a nimais, en defini ti va , onde había vida a gora só había morte e cinza. Rema tamos a xornada es cola r cunha lembranza moi tris te pero imos levanta r o ánimo xa que a vindeira sa ída ao noso monte será pa ra repoboa r unha das zonas máis boni tas do concello, “A chan de Pozovello”. Podedes ver nestes enlaces parte da nosa saída: https ://www.youtube.com/watch?v=8rxIeGJwiYg http://tvsoutomaior.com/2017/es ta-a cti vida de-ou-habiafa cela https ://www.youtube.com/watch?v=RZLEEgvwYv8 http://tvs outomaior.com/2017/non-esperaba mos-a topa rmonte-asi E o día 16 de febrei ro vol vemos ao monte pero es ta vez pa ra REPOBOAR.

Moreas de veci ños dos concellos li mítrofes viñeron bota r unha ma n. Fi xéronse cadeas humanas e entre tod@s consegui ron torna r o l ume. Por sorte e a pesar das laba radas inmensas que se aproxi maban a xente foi quen de salva r as súas casas e o máis importa nte, as s úas vi das. Dende a nosa es cola , o CPI Manuel Padín Trui tei ro, decidiuse da r priori dade a es te tema prepa rando un proxecto pa ra tra ba llar nas aulas. A pri mei ra acti vi dade consis tiu nunha saída ao noso monte máis próxi mo para observa r in situ os efectos devas tadores dos i ncendios.

Alumnado realizando a plantación

Sa ímos da es cola a iso das 10 da mañá , percorremos a aldea de Arcade de Arriba , l ogo collemos por diferentes camiños e ca rrei ros a ta chegar “A chan de Pozovello” alí está bannos esperando Montse e va rios opera rios do concello que nos ían a xudar na nosa ta refa. O mestre Qui co e Luís expli cá ronnos moi ben como ti ñamos que facer pa ra planta r ben as á rbores e non es tra ga r ningunha . Unha vez explicado, puxémonos a tra ballar a rreo.

Alumnado de primaria comprobando o estado do monte

Achegámonos a ta Morei ra onde está un dos puntos máis al tos do noso concello, “queda mos abraiados ante aquela es tampa , era terríbel o que está bamos a ver, nin nos peores soños podías i maxinarte a quilo”.

Ca ndo rematamos o traballo convidáronnos a merendar. E xa tocou vol ver á es cola ca miñando por sendei ros e qui rincos tas cheas de vexeta ción e ani maliños que puidemos observa r e a dmirar. Foi outra xornada especta cula r, unha aula de na tureza e ecoloxía ma xistral . Non debemos esquecer que o futuro es tá a í e que en moitas cousas depende de NÓS. E, como non, da rvos a s GRAZAS a tod@s os que facedes posibles estas a ctivi dades.


36

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Unha viaxe para recordar Cecilia Alonso Balado (4º ESO A)

U

n 17 de ma rzo emprendemos unha das mellores via xes das nosas vidas. Unha via xe á cidade do a mor, da moda , da luz. Unha via xe que nos ía marca r a todos pa ra o resto dos nosos días. Ese 17 de ma rzo voamos a Pa rís . Collemos o a vi ón no aeroporto de Oporto e a terra mos en Cha rles de Ga ulle. Pa ra moi tos de nós foi a pri mei ra vez que voaba mos e resultou unha experiencia inigualable. Cando comezaba a a rranca r sentías o motor ruxi r, e cando empezou a subi r, no teu ventre sentías que ta mén es tabas subindo. Ti ven un pouco de medo e es taba nervi osa, pero a verdade é que, ao final, foi divertido.

Cando bai xamos montamos no ba rco que nos ía leva r polo Sena .

Cando chegamos a Pa rís fomos xa di rectos para o hotel (que es taba situado na Defensa, a zona de negocios); instalámonos e despois demos unha volta pola zona . Ao día seguinte tocaba Disneyland, un soño fei to realidade. Levábao esperando dende que tiña 5 a nos . Ese día nevou moi to e converteu a es tampa en algo precioso. Foi un día pa ra lembra r; vi mos os persona xes Disney, montamos nas atra ccións e gozamos dos bonitos edificios. O l uns 19 fomos ao Museo do Louvre, á Torre Eiffel e demos un paseo en ba rco polo río Sena . Eu son unha fa náti ca dos museos e es ta r neste era o mellor que me podía pasa r. Ver grandes obras como a Mona Lisa, a Venus de Milo, A liberdade guiando o pobo, etc., foi alucinante, pero cando vin a Vi toria de Samotra cia foi algo fermoso. Es tabamos medio perdidos no museo cando ao final do corredor vi mos moi ta xente apiñada nun si tio cunhas escalei ras. Nese momento deca teime do que realmente ía ver. Ía esta r diante da miña obra preferida . E alí es taba ela , expos ta sobre un bloque de pedra . Inmóbil, pa rada , pero grandiosa e ma xestosa. Non puiden conter as bágoas da emoci ón que me producía esta r diante dunha obra mes tra da escultura . Ao saír do museo todos es tabamos algo agoniados , xa que había moitísimas obras e era demasiado grande.

Paseo polo río Sena. Vistas desde o barco

O ma rtes tamén nos tocou turismo pola ci dade. Visitamos o Museo de Orsa y, esti vemos pol os Ca mpos Elisios, visi tamos o Sa cre Coeur e queda mos sentados durante algunhas horas vendo un espectá culo diante da igrexa . Despois de ver o barri o de Monmartre chegamos ao Moulin Rouge.

Fachada frontal do Moulin Rouge

O mércores 21 ía ser o noso úl ti mo día en Pa rís. Es tabamos un pouco tristes , pero había que aproveita r o día ao má xi mo. Pola ma ñá fomos á Ca tedral de Notre Dame e subimos a ta o úl timo piso e puidemos ver desde preto as gá rgolas e as campá s . Pola tarde fomos de compras a os Ca mpos Elísios.

Foto de grupo coa Torre Eiffel ao fondo

Na Torre Ei ffel pensaba mos que iamos morrer de frío, pero a índa tremendo subimos a ta o segundo piso e admi ra mos as preci osas vistas.

Catedral de Notre Dame

Pasei toda a via xe de vol ta chorando, porque sabía que non ía vol ver vi vi r es ta experiencia cos meus compañei ros e cos profesores. Aínda que pasaramos todo o día camiñando e case non podiamos agua ntar o frío, foi unha via xe pa ra recorda r. Acorda rémonos das via xes en metro, do pa rtido de fútbol Arcade-Pa rís , dos problemas co idioma, dos descoidos coa hora , dos madrugóns, dos novos ami gos e de todas as pa rva da s que fixemos nesta bonita cidade. Vistas dende a Torre Eiffel

París, je t’aime!


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

37

O autismo está presente todo o día na miña vida As persoas con autismo ven, escoitan e senten con total normalidade, pero o seu cerebro procesa doutra maneira esta información. A súa maneira de ser, estar e relacionarse é, por isto, diferente. Nada máis.

Noelia Rodríguez González (1º ESO B)

V

ouvos fala r sobre unha manei ra diferente de percibi r o mundo e que supoño coñecedes. Se algún ou algunha non o coñece, explícovolo nun intre. O autis mo é un tras torno do neurodesenvol vemento ca ra cteri zado polas al tera cións na intera cción social, na comuni ca ción (tanto verbal como non verbal) e posúen un repertori o suma mente res tri nxido de actividades e intereses.

Creme, non é fá cil ter un i rmán con es te tras torno. Nin un ami go, nin un primo, pero eu penso que paga a pena , porque des cobres mundos incribles e moi di ferentes dos que coñeces . E ter algún ami go ou pa rente así a xúda che a empa ti za r moi to má i s cos demais.

O meu i rmán é autis ta. Ten unha mente impresionante. Sabe moi tísimas cousas. Coñece as ma trículas de coches dos veci ños, da familia..., tamén as da tas de ani versa rios de toda a fa milia e de moitos dos seus compañei ros da es cola , e de todos os mestres e mestras. Ten moi tas es tereotipias, es tá TODO o día saltando e ba tendo palmas . Cada mes e medio a proxi madamente ca mbia de obsesión. Agora mesmo ten fi xación co Telexornal e ta mén cos ga ra xes, si , os ga ra xes dos coches. Ca da vez que lle dá a neura , hai que levalo ao ga ra xe do seu padriño. Pero ti vo moi tas máis, como por exemplo, as ma trículas dos coches que apa rcan diante da casa ou os coches que apa rcan no verán diante do río. Tamén teimou coas pel ículas de Turbo, Shrek, Ca rs , os Pi tufos , etc. Es ti vo obsesionado coa Wii e ta mén pasaba o día xogando ao Ma ri oKa rt. Ti vo unha obsesión un tanto ra ra . Cismou con dúas veciñas nosas. Sa ía á terra za e cha maba por elas. Dicíalles “Mis hijas”. Si , sei que é ra ro, pero is to fainos di ferentes . Porque se fosemos todos iguais , cos mesmos gus tos , a mes ma roupa, o mesmo es tilo, os mesmos sentimentos ca ra a determina das persoas , seriamos como robots . Moitas veces pregúntome como sería a miña vida e a das persoas da miña contorna se o meu i rmán non fose autista . Tal vez non seriamos tan pa cientes e tolerantes como o s omos agora.

Imaxe de campaña para o Día Mundial do Autismo (2 de abril)

Arcade, terra de moi bo gusto Hugo González Parada (2º ESO A)

A

rcade é unha pa rroquia si tuada no muni cipio de Soutomaior, cunha poboa ción de aproxima damente 3.369 habi tantes . Aquí xorden as os tras con sabor úni co. Nesta vila é tradi cional unha fes ta con gra nde interese turís tico, a Fes ta da Os tra , celebra da na pri mei ra fin de semana do mes de a bril.

O concello de Soutomaior goza de espléndidos luga res pa ra visi ta r, por exemplo: o río Oita vén, o cas telo de Soutomaior, o paseo ma rítimo do pei rao, a ma rabillosa ponte col gante, a ponte de Comboa ... Tamén es tá rodeado pola ponte de Pontes ampaio ou as Salinas de Ulló.

Arcade di vídese en cinco núcleos : Arca de de Riba, A Rúa, A Devesa, A Fei ra -Xestei ra e O Conde. Ten unha vis ta moi boa s obre o ma r e unha gran contorna natural.

Vista de Arcade desde A Peneda (foto: Adrián Estévez, Wikipedia)

E aínda máis, Arca de ta mén ten moi ta vida , pois din que é o concello galego con maior crecemento en canto a na cementos de todas as vi las galegas. É un gra n sitio, sen dúbida.


38

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Manuel Padín Truiteiro Presentamos a biografía de Manuel Padín Truiteiro, para coñecer a importante figura de quen nos deu o seu nome para o noso colexio. Farémolo nunha versión bilingüe, primeiro en inglés e despois en galego. Fai o exercicio de entendela primeiro en inglés!

Alumnado de 4º da ESO (curso 2010/2011) He was reall y into sports , especiall y s wimming and football, and he trained a football tea m a t s chool as well as another local tea m, Turis ta Football Club. His mother remembers he wa s a Real Ma drid s upporter. During his teaching years he ma rried Milagros Ga rcía Táboa (Lila ) a t Santa Cla ra Church. One yea r later, as a resul t of tha t rel a tionship, his only s on was born.

F

or sure, you ha ve seen this namepla te a t the entrance of our s chool for ages. But, WHO WAS MANUEL PADÍN TRUITEIRO? A long ti me ago, during the 2010-11 s chool yea r, some s tudents in thei r las t yea r a t s chool ca rried out research on hi m. They even managed to interview his mother, who talked to them and let them look into her son’s li fe and the famil y photo album. Wi th all the informa tion they got from tha t i nterview, they wrote a brief biography of him.

In the morning of April 10th, 1979 a group of 54 students and 3 tea chers were going ba ck home after spending a few da ys in Ma dri d on a s chool trip.

Everything went well wi th the trip, but on thei r wa y ba ck to Vigo, while they were just passing by Santa Cris tina de la Pol vorosa, a town in the province of Za mora , the bus in whi ch they were tra velling s lipped off a bridge into the ri ver Órbigo.

Do you know him? Manuel Padin Trui tei ro was born a t “El Ca rmen” Hospi tal in Vi go, Pontevedra on October 18th, 1953. He was the onl y son of Ma ría del Ca rmen Trui tei ro a nd Manuel Pa dín Pérez (1932-1978). During his childhood he was recogni zed as a very brilliant s tudent a t the Indus trial School in Vi go, where he was known for his tea m spi ri t and skills wi th sports and tea ching, so he was considered qui te an exa mple in tha t field. These outstanding abilities led hi m to a tea ching degree and he gradua ted from Pontevedra College in Augus t 1974. Then, he bega n to work wi th dedi ca tion and enthusiasm a t the Vista Alegre School, located in Vigo.

Something happened to Ma nuel Padín, because he was a very good s wimmer. Mos t children could not get out of the bus and he was trying to take some of them to the ri ver bank. In fa ct, some wi tnesses said tha t he mana ged to sa ve 2 children, but when he di ved again, he got s tuck in the bus . 45 s tudents , 3 tea chers and the bus driver died in that terrible a ccident. Manuel was an enthusiastic tea cher, dedi ca ted to hel ping the people a round hi m. He was also worried about the children’s educati on and he tried to inject enthusiasm into his students . So Manuel Pa dín Trui tei ro showed us that Educa tion is the mos t outstanding fea ture to become a successful professional a nd useful person to our society i n the future.

At Vista Alegre School with some students


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

39

SOME PHOTOS OF THE FAMILY PHOTO ALBUM

Manuel Padín at his school when he was 7

On his First Communion’s Day

The house where he grew up Padín and Lila on their Wedding day on August 26th, 1978

Manuel Padín Truiteiro (versión en lingua galega)

S

eguro que durante anos levas vendo esta placa na entrada da nosa escola. Pero, quen foi Manuel Padín Truiteiro? Hai moito tempo, durante o curso escolar 2010/11, algúns estudantes no seu último ano na escola fixeron unha investigación sobre el. Mesmo chegaron a entrevistar a súa nai, quen lles falou del e lles permitiu coñecer a vida do seu fillo e o álbum de fotos familiar. Con toda a información que obtiveron na entrevista, escribiron unha breve biografía sobre el.

Durante os seus anos no ensino, casou con Milagros García Táboa (Lila) na Igrexa de Santa Clara. Un ano máis tarde, como resultado desa relación, naceu o seu único fillo.

Coñécelo? Manuel Padín Truiteiro naceu no Hospital de El Carmen de Vigo, Pontevedra, o 18 de outubro de 1953. Era o único fillo de María del Carmen Truiteiro e Manuel Padín Pérez (1932-1978).

Algo lle debeu pasar a Manuel Padín, porque era un moi bo nadador. A maioría dos nenos non puideron saír do autobús e el intentou levar algúns deles á beira do río. De feito, algunhas testemuñas dixeron que logrou salvar dous nenos, pero cando se volveu mergullar, quedou atrapado no autobús. 45 estudantes, 3 profesores e o condutor do autobús morreron nese terrible accidente.

Durante a súa infancia, destacou como estudante moi brillante na Laboral de Vigo, onde era coñecido pola súa capacidade para traballar en equipo e polas habilidades nos deportes e a ensinanza, polo que se considerou un grande exemplo nese campo. Estas habilidades excepcionais levárono a estudar maxisterio e graduouse na Escola de Pontevedra en agosto de 1974. Despois, comezou a traballar con dedicación e entusiasmo no Colexio Vista Alegre, situado en Vigo. Encantáballe o deporte, especialmente a natación e o fútbol, e adestrou un equipo de fútbol na escola e tamén outro equipo local, o Club de Fútbol Turista. A súa nai lembra que era seguidor do Real Madrid.

Na mañá do 10 de abril de 1979, un grupo de 54 estudantes e 3 profesores regresaban a casa logo de pasar uns días en Madrid nunha viaxe escolar. Todo foi ben na viaxe, pero no camiño de volta a Vigo, mentres pasaban por Santa Cristina de la Polvorosa, unha cidade na provincia de Zamora, o autobús en que viaxaban perdeu o control e caeu ao río Órbigo.

Manuel era un profesor entusiasta, dedicado a axudar as persoas que o rodeaban. Tamén se preocupaba pola educación dos rapaces e intentaba contaxiarlles o seu entusiasmo. Así pois, Manuel Padín Truiteiro demostrounos que a educación é a característica máis destacada para se converter nun profesional de éxito e nunha persoa útil para a nosa sociedade no futuro.


40

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Important women Varias alumnas de 4º de ESO preséntannos unhas breves reflexións sobre Mulleres Importantes, extracto dun proxecto máis amplo levado a cabo na materia de Inglés. Aquí recollemos unhas breves pinceladas de cada figura seleccionada, que acompañamos coa versión correspondente en galego.

Ruth Bader Gingsburg (New York, 1933) “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” I admire this woman for being a fighter and for never giving up in the face of adversity. I know I have said she’s a brave woman many times, but it is true. There are a lot of determined women, but I have chosen her because my dream is to become a judge. I dream of being able to reach her goals defending women’s rights without neglecting one’s principles. After all she has lived during her life, after facing the disdain of people for being woman and a Jew, she has managed to fulfill her dreams by working hard. And for all that and without forgetting that nobody is perfect, she is a model for me. Xiana Herrero (4º ESO)

Frida Kahlo (México, 1907-1954) "I suffered two serious accidents in my life ... One in which one train threw me to the ground and the other was Diego." Frida Kahlo inspires me because she had a very strong personality. After her serious accident, she was able to overcome it and face the difficulties. She is inspiring because she made her dream of becoming a painter come true. In her work, she shows her feelings and how she sees her life and also shows parts of her relationship with Diego Rivera. She is a clear example of how a person can fight for her dreams and overcome adversity. Cecilia Alonso (4º ESO)

Oprah Winfrey (Mississippi, 1954) "Forgiveness is giving up the hope that the past could have been any different" People think that Oprah Winfrey is very important thanks to the TV, but I think she is influential because she is a very strong woman who has beaten off very difficult situations and she has never given up. She inspires me to face problems with courage and push myself to get what I’m fighting for. In spite of the situations she has lived, Oprah Winfrey has become the most influential woman in the USA, fighting for women’s rights. I think that if I were her, I wouldn’t be able to face the problems she has had during her life. She always keeps going and makes the most of the situation. She helps me keep going and look on the bright side of things. "Forgiveness is giving up the hope that the past could have been any different". This is my favourite of Oprah’s quotes because she talks about forgiveness. This is very important for me because when someone hurts me, I usually think about this quote and how she forgave the people who treated her badly. Rime el Bahi (4º ESO)

Michelle Obama (Illinois, 1964) "Nobody is born being bright. You become bright through hard work" Michelle is an icon of elegance in every way. She has also shown that despite not being a brilliant person in school, with hard work and persistence you can get everything you want. Besides, she is a clear example of how to overcome difficulties, from which everyone should learn, because she gives us a lesson in each of her speeches. She inspires me to be confident and face up to difficult situations with great determination. Yasmin Aboufaris (4º ESO)

J.K. Rowling (England, 1965) “The stories we love best do live in us forever. So whether you come back by page or the big screen, Hogwarts will always be there to welcome you home” I think that J.K. Rowling is a great woman, because although nobody believed in her and her story, she continued with her project. Also, when she started to write, she didn't have much money, but after her success, she created an association that promotes the rights of children, especially orphans. Her works are very important to me because I like reading books thanks to her. Harry Potter was the first novel that I read and I admire her work. I like her personality, because she is a clear example of someone who doesn’t give up easily and she is an empathic woman. I have learned from her life that it isn’t impossible to reach a goal and, above all that, you must be tenacious. This woman’s story is all about personal growth considering all her problems; she accomplished her dream of being a world-famous writer. Talía García (4º ESO)


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

41

Emma Watson (Paris, 1990) “Children that smoke and drink from the age of fourteen believe in winning maturity, which comes by itself and in reality they have lost childhood, which never returns” Emma Watson may not be a very important actress but I think she was an amazing woman and she inspires me to be brave, to fight for what I want and to make an effort to improve everyday. She teaches me that everything is possible through effort. I also admire her for her intelligence and for her sense of honor that she showed everytime and also demonstrated it with this phrase: “All can I do is follow my instincts because I´m not going to please everyone”. When I don´t know if I must tell the truth, I think how she always says it with conviction and resolution. Laura Orge (4º ESO)

Versión en lingua galega_______________________________________________________________________________________________________ Ruth Bader Gingsburg Admiro esta muller por ser unha loitadora e por non desistir ante a adversidade. Sei que dixen que é unha muller valente moitas veces, pero é certo. Hai moitas mulleres decididas, e eu elixina porque o meu soño é chegar a ser xuíza. Soño con poder alcanzar os seus obxectivos de defensa dos dereitos das mulleres sen descoidar os meus principios. Despois de todo o que viviu durante a súa vida, logo de enfrontar o desprezo das persoas por ser muller e xudía, conseguiu cumprir os seus soños traballando duro. Por todo isto e sen esquecer que ninguén é perfecto, ela é un modelo para min. Xiana Herrero (4º ESO)

Frida Kahlo Frida Kahlo inspírame porque tiña unha personalidade moi forte. Despois do seu grave accidente, puido superalo e enfrontarse ás dificultades. Ela é inspiradora porque cumpriu o seu soño de converterse en pintora. No seu traballo plasma os seus sentimentos e a súa maneira de entender a vida, e tamén mostra aspectos da súa relación con Diego Rivera. É un claro exemplo de como unha persoa pode loitar polos seus soños e superar a adversidade. Cecilia Alonso (4º ESO)

Oprah Winfrey A xente pensa que Oprah Winfrey é moi importante grazas á televisión, pero creo que é influente porque é unha muller moi forte que superou situacións moi difíciles e nunca se deu por vencida. Ela inspírame a enfrontarme aos problemas con coraxe e anímame a conseguir aquilo polo que estou a loitar. Malia as situacións que viviu, Oprah Winfrey converteuse na muller máis influente nos EE UU a forza de loitar polos dereitos das mulleres. Creo que no seu lugar non sería quen de enfrontarme aos problemas que tivo durante a súa vida. Sempre segue adiante e intenta tirar proveito das situacións. Axúdame a continuar e mirar o lado positivo das cousas. “O perdón é renunciar á esperanza de que o pasado podería ser diferente”. Esta é a miña cita favorita de Oprah porque fala sobre o perdón. Isto é moi importante para min porque cando alguén me fai dano, normalmente penso nesta cita e en como ela perdonou as persoas que a trataron mal. Rime el Bahi (4º ESO)

Michelle Obama Michelle é unha muller traballadora e unha icona de elegancia en todos os sentidos. Ademais demostrou que, a pesar de non ser unha persoa brillante na escola, con traballo duro e dedicación podes conseguir todo o que te propoñas. Ademais é un claro exemplo de superación, do cal todos deberíamos aprender, porque en cada un dos seus discursos nos dá unha lección. Inspírame para ser unha persoa segura e enfrontarme a situacións difíciles cunha gran determinación. Yasmin Aboufaris (4º ESO)

J. K. Rowling Creo que J. K. Rowling é unha gran muller, porque aínda que ninguén cría nela nin na súa historia, continuou co seu proxecto. Ademais, cando comezou a escribir, non tiña moitos cartos, pero despois do seu éxito, creou unha asociación que promove os dereitos dos nenos, especialmente os orfos. A súa obra é moi importante para min, e tanto, que mesmo podo dicir que me gusta a lectura grazas a ela. Harry Potter foi a primeira novela que lin e admiro o seu traballo. Gústame a súa personalidade, porque é un claro exemplo de alguén que non se rende facilmente, e é unha muller con grande empatía. Aprendín da súa vida que non é imposible acadar unha meta, e sobre todo, que debes ser tenaz. A historia desta muller fálanos do crecemento persoal, considerando todos os seus problemas; ela cumpriu o soño de ser unha escritora de fama mundial. Talía García (4º ESO)

Emma Watson Emma Watson pode non ser unha actriz moi importante, pero creo que é unha muller incrible e inspírame para ser valente, loitar polo que quero e esforzarme por mellorar todos os días. Ela ensíname que todo é posible con esforzo. Tamén a admiro pola súa intelixencia e polo seu sentido do honor que mostrou sempre, e que tamén demostra con esta frase: “todo o que podo facer é seguir os meus instintos, porque non vou compracer a todos”. Cando non sei se debo dicir a verdade, penso en como ela sempre a di con convicción e resolución. Laura Orge (4º ESO)


42

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Pasatempos Desafíos de xadrez Desafío 1

Desafío 2

Desafío 3

NEGRAS

NEGRAS

NEGRAS

BRANCAS

BRANCAS

BRANCAS

Moven as negras. O peón branco es tá a só dous cadros de promover. Onde debe coloca r o alfil as negras pa ra que ca pturen o peón antes de que promova?

Moven as negras . As brancas teñen un peón que es tá a dous cadros de promover. Non obs tante, hai unha forma pola que o cabalo negro pode bloquea r a promoción des e peón. Podes atopala?

Moven as negras . Teñen un movemento que lles dá a oportunidade de captura r un peón branco, sen perigo de que os peóns negros s exan capturados. Ca l é?

Sopa de Letras Galegas

Encrucillado Leonardo e os fontaneiros

Ana gnórise, Leonardo, lingua, Ma radiante, amor, Cá ceres, brétema , guedellas, escritora, elexía, profesora, Ma ría, festafaiado, ga l ego, a voa, bica.

[Solucións dos pasatempos: páxina 57]


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

Letras Galegas 2018 Alumnado de 6º de Educación Primaria

43


44

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Entrevista: Fina Casalderrey Creo que se non fose mestra nunca sería escritora Mestra xubilada, escritora, académica e gastrónoma, Fina Casalderrey (Xeve, 1951) cóntanos como chegou aos mundos da narrativa case por casualidade, a importancia que ten que deamos máis a coñecer a Literatura Infantil e Xuvenil e favorezamos o uso da lingua “porque algo falla: sabendo máis galego ca antes, os rapaces e as rapazas fálano menos ca antes”. Muller polifacética e activista entusiasta da nosa cultura, atopámola na presentación da biografía María Victoria Moreno. A muller que durmía pouco e soñaba pouco no Salón do Libro Infantil e Xuvenil.

David Alján (3º ESO B) Texto polo que obtivo o PREMIO AO MELLOR XORNALISTA XUVENIL 2018 Cando foi a primeira vez que escribiches? Eu comecei escribindo obriñas de teatro para representar co meu alumnado, sen ánimo de publicar nada, así foi como empecei. Logo, publicáronse algunhas delas, pero eu no momento que as escribín nin o soñaba. E coas novelas aconteceu algo parecido. Comecei por escribir algunhas historias, que lle lía ao alumnado, ata que as publiquei. Creo que se non fose mestra non chegaría onde estou.

Fina Casalderrey Houbo algunha persoa que che inculcara a lectura? Meu pai era un gran contador de contos. Na miña casa había poucos libros; porén, tiven a sorte de ter unha ampla biblioteca oral. Tanto meu pai coma miña tía contábanme deliciosas historias que aínda agora seguen dentro de min e podería reproducir coa mesma precisión que o faría no momento que as escoitei. Con todo, eu nin soñaba con que un día ía publicar libros.

Galicia e mesmo por Francia para compilar as múltiples receitas deste prato. Á parte, empregamos este procedemento para os nosos outros dous libros de gastronomía, Repostería en Galicia e Festas gastronómicas de Galicia. Agora mesmo, no qu e chamamos a materia de Lingua e Literatura, dende 3º da ESO estúda se a súa hi storia, pero sempr e orien tada á prosa e poesía adultas, m entres qu e a literatura in fantoxuvenil practicamente nin é m encionada. Cres que se d ebería estudar máis este tipo de literatura? Por suposto, moi boa pregunta. A LIX [Literatura Infantil e Xuvenil] é como a parente pobre, é como o que pasou moitos anos coa muller en todos os ámbitos, era silenciada. Coa LIX pasa o mesmo. É certo que naceu hai pouco, coa democracia. Ao lle abrir as portas ao galego na educación, os mestres precisaron textos atractivos para o alumnado. Esa tamén é a razón pola que a maioría dos escritores da miña xeración somos os propios mestres: Teijeiro, Fernández Paz, etc. Si que se debería estudar máis. Conste que algo é algo, xa que na universidade xa empeza a aparecer como materia obrigada en Maxisterio de Educación Infantil e como optativa noutras ramas nas facultades; mais aínda falta moito e o peor disto é que tendemos a negar o que descoñecemos: a xente, como coñece pouco a LIX, tende a menosprezala, cando hai verdadeiras obras de arte nesta literatura. Os teu s libros, escritos sempre inicialmente en gal ego, soen ser traducidos a linguas, m esmo traspa san fronteira s e chegan aos cuartos de neno s e n enas chineses. Qu e sent es ao saber que na outra punta do mundo están a ler as súas historias?

Unha satisfacción moi grande. Cando me dixeron que ían traducir ao chinés O estanque dos parrulos pobres quedei moi contenta, por suposto. Con todo, o que máis satisfacción me produce é que me lean os do lado. Se intentas facelo ben xa Que intentase canto antes coñecer a nosa se interesan por ti, alguén se acaba enteran" Hai q ue contar unha b oni ta propia historia para que saiba que temos do. Eu non teño axente literario. Aínda así hi stori a da manei ra mái s unha lingua milenaria, ateigada de cultura e chámanme para traducir novelas miñas, e isto fermosa q ue sex amos cun gran esplendor literario na época mediesó se consegue facendo literatura con ganas. capaces, e o resto vai vi ndo. ” val, e que foron outro tipo de causas as que Contar unha bonita historia da maneira máis fixeron que quedase silenciada durante fermosa que sexamos capaces, e o resto vai vindo. moitos anos. Sempre son outro tipo de factores os que influíron Unha das túas obras máis premiadas e r ecoñecidas, e per soalna súa vitalidade, porque cando volveu rexurdir no século XIX con mente a miña favorita, é O mi sterio dos fillos de Lú a. Como Rosalía ou Pondal, décadas despois a Guerra Civil trouxo outra xorde o argumento desta historia? época de silencio, e isto fixo que a lingua non chegara á miña Cando era s pequ ena, tiñas problemas para r elacionarte en galego? Qu e men saxe lle mandarías a calquera neno qu e estivese na túa situación?

xeración cando era unha nena. Facíannos crer que o galego era para paletos e pobres, e nós non queríamos ser iso, e renegabamos dunha riqueza extraordinaria. Hoxe é distinto. Hoxe os rapaces e as rapazas coñecedes todo isto. Non obstante, algo falla, porque sabendo máis galego ca antes, os rapaces e as rapazas fálano menos. A estes nenos diríalles que é unha pena inmensa, xa que temos dúas linguas, e só coidamos unha. Parece absurdo, verdade? Moitas vec es cando a xente p ensa en ti, pen sa na Fina Casalderrey ex-profesora e escritora, pero a faceta m enos coñecida é a de gastrónoma. Como xorde? Todo comezou cando Victor Freixanes, actual presidente da RAG e daquela director de Galaxia, veu comer á miña casa unha empanada que lle soubo moi rica, e medio en serio, medio en broma, propúxome a min e ao meu home, Manolo García, facer un libro sobre a empanada. Entón emprendemos unha viaxe por toda

Tiven unha gata que se chamaba Lúa. Era unha gata abandonada. Cando medrou e tivo gatiños non facía coma o resto das gatas que tiñan unha finca para elas soas, que se soían agochar para que non se soubese onde tiñan os fillos; ela miañaba para que estivésemos alí cando paría. A min isto pareceume tan fermoso que quixen crear unha historia inventada en torno a ela. Mais calquera escritor cando inventa, non inventa da nada. Inventa do que viviu. Mira na memoria e no que hai arredor. É coma un carpinteiro: se lle pides a un carpinteiro que che faga unha mesa de madeira, un bo carpinteiro vaiche facer unha mesa robusta, mentres que un malo a fará feble, mais os dous precisaron a madeira. Por último, como escritora, de que te sentes máis orgullosa? Eu or gullosa non diría, porque por dentro ségueme parecendo que teño moito que aprender. Fáltame esa obra cume que me obrigue a parar porque é o máximo que podo dar. A palabra sería satisfeita


45

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

Entrevista a Ruth H. Clarke, auxiliar de conversa en inglés Ruth H. Clarke foi a nosa auxiliar de conversa durante estes dous últimos cursos escolares. Agora quere regresar á súa casa, que está en Irlanda. Mediante esta entrevista quixemos coñecer un pouco máis esta persoa enérxica que cada día animaba as nosas clases e sempre nos regalaba un amable sorriso. Como é Ruth máis alá das aulas? Ides ter que facer un pequeno esforzo, pois a entrevista está en inglés.

Alumnado de 4º da ESO (Propoñemos que primeiro intentes entender esta entrevista en inglés. Despois, podes consultar a súa versión traducida na páxina 57.) Comecemos cunhas preguntiñas curtas. Here we go!_______________________________________________________ What is your favourite…? F ILM: It’s a ha rd ques tion… I think La grande vadrouille, a French film. ANIM AL: Ca ts , alwa ys ca ts . I had a ca t, but she died three yea rs a go. She was very ol d, 19 yea rs old. SONG: I smile (gospel s ong) SINGER: I don’t know...It’s very diffi cul t. Lauryn Hill , Sha wn Mendes, Adele, The Beatles... SEASON: I li ke autumn. I love wea ring jumpers and my bi rthda y i s i n a utumn. ACTOR / AC TR ESS: Fa vouri te a ctress , Saoi rse Ronan, defi nitel y. I don’t like Leona rdo Di Caprio. Actor, I think Joseph GordonLevi tt. He has got dimples.

WORDS IN OUR LANGU AG E: I love the words : refunfuñar, sapoconcho, xoaniña, ruliña… BOOK: Another diffi cul t question… I think Narnia. My fa vouri te cha ra cters a re Lucy (obviousl y), Mr. Tumnus and… Caspian. He’s pretty good-looking. SPORT: I’m not very keen on sports , but I like s wimmi ng, horse ri di ng... F OOTBALL TEAM: Northern Ireland National Team and Celta. COLOUR : I ha ven’t got any fa vouri te colour. I love all colours , except brown. I don’t l ike brown. BRAND OF CLOTHES: I don’t ha ve a ny favourite brand. CLOTHES SHOP: I thi nk Pull & Bear. NUMBER : It's a s trange ques tion… I don’t know. Ma ybe 24, beca use i t’s my bi rthday.

Agora imos con outras máis completiñas:________________________________________________________________ H AVE YOU G OT ANY PETS? Yes , I ha ve a dog. I had a ca t, but she di ed.

go”, it’s the bes t food I’ve tried in Spain. It was the fi rs t food tha t I tri ed when I a rrived in Santiago.

WHY DID YOU D ECID E TO C OME TO SPAIN? I S IT YOUR FIR ST TIM E H ERE? ARE YOU H APPY WITH IT? I didn’t decide i t. I s tudied French and Spanish, and I had to spend a yea r in a di fferent country. There were two options : Fra nce or Spain. And here I a m! My fi rs t ti me in Galicia was three yea rs ago, i n a school in Cangas . Manuel Padín Truitei ro is the second s chool I ha ve visited. Yes , I’m very ha ppy. WHAT DO YOU LIKE ABOU T G ALIC IA? WHAT’ S SPEC IAL ABOU T IT? YOUR FAVOUR ITE PLAC ES? Gali cia is my fa vouri te place in Spain, “Gali cia calidade!” I love it. Galicia is beauti ful , the bes t in the world. Very ni ce people! People ha ve told me you were less sociable, you were reserved, but they were wrong. I ha ve a lot of friends i n Ca ngas , Vigo, Pontevedra … The fi rs t ti me I tried octopus, I was very s cared, but I really l ike i t.

WHEN IS YOUR BIRTHDAY? 24th September. H AVE Y OU AL WAYS WORK ED AS A TEACH ING ASSISTANT? No, I worked as a mus ic teacher (giving guitar l essons) and as a camp l eader.

D O YOU LIKE VIGO? H AVE YOU VISITED OTH ER PL ACES? Vigo is fine. I like i t because I ha ve some friends there. The ci ty isn’t very ni ce … It’s ugl y. I thi nk Pontevedra is much better. Yes , I’ve visi ted A Coruña , Santiago, O Grove, Cangas, Lugo, Ourense, Ca rba lliño… D O YOU PREFER LONDON OR G ALICIA? Defi nitely, Galicia. WHAT PL ACE IN LONDO N DO WO ULD YOU REC OMMEND Bucki ngham Palace, the markets, the ri ver…

US TO VISIT?

ARE YO U A SPOR TIVE PERSO N? No, I’m not a very sporty woman. I’m a n a rtistic person. I love painting a nd music. APAR T

FRO M FOO TB ALL, WH AT SP OR TS DO YOU LIK E PR ACTISING OR

TV? I don’t watch sports on TV very often… D O YOU LIKE OUR G ASTR ONOMY? WHAT’S TH E BEST G ALIC IAN DISH YOU’VE EVER TRIED ? I reall y like Galician food. I like “cocido” (i t’s very good), “mejillones”, “ta rta de la abuela ”, churras co (the bes t food I’ve tried)... I didn’t like “callos”. I love “Ta rta de SantiaWATCHING ON

Ruth H. Clarke WHAT WOULD YOU L IKE TO DO IN TH E FUTU RE? I want to get a tea chi ng degree. I want to teach English and Spanish. TELL US A L ITTL E B IT AB OUT YOUR FIR ST DAY AT THIS SCHO OL AND HOW YOU FELT . I don’t remember the firs t da y. I was nervous , very nervous. I used to work with small kids . It was my firs t time wi th teena gers . It was surprising. Everybody sa ying “wel come”, “hel lo”... well, saying “jelou”. I’m very happy with you. D O YOU LIK E OUR SCHOOL? A RE YOU HAVING A GO OD EXPER IENC E H ERE? Of course I’ve been happy here. I love this s chool. It was one of the bes t experiences of my li fe. Ma ybe If you do your homework a bit more, but … very ni ce people. WOULD YOU REP EAT N EXT Y EAR? I’m sorry, guys , but I ha ve to go ba ck home. I’m very sad, but I miss my pa rents , my friends … I l ove you guys. I’m gonna miss you.


46

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Creacións do alumnado A miña araña bonita (Historia baseada en feitos reais) Noa Conde (2º ESO B) Corre libre polo campo acariñando a herba coas súas patiñas finas e duras como unha pedra.

Unha nena moi amable amante dos animais véndoa triste, apesarada, decidiu collela e coidala.

Salta e salta leda os charcos esta pobre araña miña, vive na plena ignorancia, sen saber que hoxe vai ser o seu último día.

Meteuna nun frasquiño, púxolle un nome bonito, sen pensalo dúas veces, chamouna Manoliño.

Nun tráxico momento, mentres miraba o ceo, decidiu ir ao colexio, que mal pensamento! Sobre as nove da mañá teceu unha arañeira colleu forza e valor e baixou pola vidreira.

A neniña chorou e chorou era demasiado tarde aquela rapaza sen corazón a súa vida quitáralle. A nena xa non ten arañiña, quedou sen unha amiga en realidade sen dúas, pois agora odia a Nikol.

Outra rapaza matala quería, que mal lle ía facer un pobre bichiño de oito pés? Aproveitando unha distracción a rapaza foi e matouna, a araña faleceu, pobriña, meu amor!

Xa nada será como antes sente un baleiro no seu interior fáltanlle oito patiñas que enchen o seu corazón. Ouh! Pobre araña bonita, tiña dereito á vida pero un gran monstro arrebatoulla enseguida. Xa non poderá ensinarlle nada, sente gran pena por ela que lle imos facer nós!, vaia mal que causou. Sinto moito que non esteas, levareite no meu corazón. Alá onde vaias, sempre serás meu amor.

Presentamos a Ruddy Ruddy é un fermoso ser creado pola imaxinación de tres estudantes de 2º da ESO durante un exercicio de clase dedicado á descrición. Tomou corpo grazas á habilidosa man de Adriana, que nolo presenta con este amigable xesto a pesar de ser un auténtico monstro. Va que nos gustaría que fose o protagonista dalgunha historia divertida?

Adriana Pazos, Ángela López e Lucas Pérez (2º ESO A) Ola, o meu nome é Ruddy. Son un monstro súper adorable. Morro pola xelatina de limón, e grazas á miña enorme boca e ao poder de convertelo todo nesta delicia amarela, podo comela sempre. Ademais, o meu enorme ollo, verde como a menta, permíteme ver todos os filmes e ler todos os cómics do mundo mundial. Son intelixente, moi cariñosa e algo distraída, pero sobre todo, tímida. Iso si, o meu xigantesco tamaño permíteme asustar como a que máis, aínda que…, como pode meter medo unha bebé tan doce coma min?


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

47

Rubicundo para 3º de Educación Primaria Este ano os nenos e nenas de 3º B lemos e traballamos o libro Rubicundo, de María Canosa. Cando rematamos decidimos inventar novos oficios para Rubicundo e debuxar e contar as súas aventuras.

Nenos e nenas de Educación Primaria (3º B)


48

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

49

A mascota da biblioteca

Un logotipo para o EDLG

Presentámosvos a mascota que elaborou Educación Infantil para a nosa biblioteca. Falta poñerlle un nome e crear unha historia, algo que iremos facendo co tempo. O obxectivo desta actividade é promover a biblioteca entre o alumnado do noso centro. É ben bonita, non si?

Desde Educación Infantil propóñennos distintos deseños cos que poder elaborar o logotipo do noso Equipo de Dinamización da Lingua Galega. O obxectivo é facer máis visible o EDLG e identificar o noso traballo, para cando vexas algunha actividade nos corredores do centro, nas webs escolares ou nalgunha publicación como esta. Estamos pendentes de seleccionar un logo e elaborar outros para Primaria e Secundaria, algo que faremos proximamente. Anímaste a participar?

Alumnado de Educación Infantil

Alumnado de Educación Infantil


50

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018

Os nenos e nenas de 4º A fálannos da primavera Alumnado de Educación Primaria (4º A)


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

51


52

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

Os nenos e nenas de 4º B fálannos do outono Alumnado de Educación Primaria (4º B)

53


54

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018


Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro| Nº VIII | Maio de 2018

Os nenos e nenas de 4º C preséntannos os seus traballos Alumnado de Educación Primaria (4º C)

55


56

Revista escolar Latexos | EDLG do CPI Manuel Padín Truiteiro | Número VIII | Maio de 2018


Solucións dos pasatempos Desafío 1: (Versión galega da entrevista a Ruth H. Clarke) Cal é o teu… (favorito)?

Desafío 2: O cabalo negro móvese á casilla marcada co X.

Película? É unha pregunta difícil… Penso que é La grande Vadrouille, unha película francesa. Animal? Gatos, sempre gatos. Tiña un gato, pero morreu hai tres anos. Era moi vella, tiña 19 anos. Canción: “I smile” (canción gospel). Cantante? Non o sei… é moi difícil. Lauryn Hill, Shawn Mendes, Adele, The Beatles… Estación? Gústame o outono. Encántame levar xerseis e o meu aniversario é en outono. Actor/actriz? Actriz favorita, Saoirse Ronan, seguro. Non me gusta Leonardo DiCaprio. Actor favorito, penso que Joseph GordonLevitt. Ten fochiñas na cara. Palabras na nosa lingua? Encántanme as palabras: refunfuñar, sapoconcho, xoaniña, ruliña… Libro? Outra pregunta difícil… Penso que Narnia. Os meus personaxes favoritos son Lucy (obviamente), o Sr. Tumnus… e Caspian. É o meu favorito, ten o seu aquel. Deporte? Non son moi afeccionada aos deportes, pero gústame nadar, montar a cabalo… Equipo de fútbol? Irlanda do norte e Celta. Cor? Non teño ningunha cor favorita. Gústanme todas, excepto a marrón. Non me gusta a cor marrón. Marca de roupa? Non teño ningunha marca de roupa favorita. Tenda de roupa? Pull & Bear. Número? É unha pregunta estraña… non o sei. Talvez o 24, porque é o día do meu aniversario. Tes algunha mascota? Si, teño un can. Tiña unha gata, pero morreu.

Desafío 3:

Por que decidiches vir a España? É a túa primeira vez aquí? Estás feliz con iso? Realmente eu non o decidín. Estudei francés en España, e tiven que pasar un ano nun país diferente. Había dúas opcións: Francia ou España. E aquí estou. Estiven en Valencia. A miña primeira vez en Galicia foi hai tres anos, nunha escola en Cangas. O Manuel Padín Truiteiro é a segunda escola na que estou. Si, estou feliz. Que che gusta de Galicia? Que é especial aquí? Os teus lugares preferidos? Galicia é o meu lugar favorito de España, “Galicia calidade!”. Encántame. Galicia é fermosa, a mellor do mundo. A xente é moi agradable! Pensei que seriades reservados. Teño amigos en Cangas, Vigo, Pontevedra… A primeira vez que vin o polbo, estaba moi asustada, pero gústame realmente. Gústache Vigo? Visitaches outros lugares? Vigo está ben, gústame porque teño os meus amigos alí. A cidade non é moi bonita… é fea. Pontevedra é mellor. Si, eu visitei A Coruña, Santiago, O Grove, Cangas, Lugo, Ourense, O Carballiño… Prefires Londres ou Galicia? Definitivamente, Galicia. Qué lugar en Londres recomendas visitar? The Buckingham Palace, os mercados, o río…

Sopa de letras

Es unha persoa deportista? Non, non son unha muller moi deportista. Son unha persoa artística. Gústame pintar e a música. Á parte de fútbol, que outros deportes che gusta practicar ou ver na televisión? Non vexo deportes na televisión. Gústache a nosa gastronomía? Cal é o mellor prato galego que probaches? A min gústame de verdade a comida galega. Gústame o cocido (está moi bo), mexillóns, torta da avoa, churrasco (a mellor comida que probei). Non me gustan os callos. Encántame a Torta de Santiago (é a mellor comida que probei en España). Foi a primeira comida que probei cando cheguei a Santiago. Cando é o teu aniversario? O 24 de setembro. Traballaches sempre como asistenta de mestre? Non, traballei como mestra de guitarra e como monitora dun campamento.

Encrucillado

Que che gustaría facer nun futuro? Quero conseguir a carreira de mestra. Gustaríame ensinar castelán e inglés. Cóntanos un pouco como foi o teu primeiro día nesta escola e como te sentiches. Non recordo o primeiro día. Estaba nerviosa, moi nerviosa. Sempre traballei con nenos pequenos. Foi a miña primeira vez con adolescentes. Foi sorprendente. Todos dicían “welcome”, “hello”... bueno, dicindo “jelou”. Estou moi feliz con vós. Gústache a nosa escola? Estás tendo unha boa experiencia aquí? Por suposto, estou feliz aquí. Encántame esta escola. Foi unha das mellores experiencias da miña vida. O traballo pode ser mellor…, pero a xente é moi amable. Repetirías o ano que ven? Síntoo, rapaces, pero teño que volver para a miña casa. Estou moi triste, pero boto de menos a miña familia, os meus amigos. Quérovos moito. Vouvos botar en falta.… Alumnado de 4º ESO