Page 1

MONTAŽNA NAVODILA MONTA žNA NAVODILA Opcijska kartica CF-EchoII,II,CF CF51, 51,CF CF55 55 Opcijska kartica CF-Echo 1. Dobavni komplet 1. Dobavni komplet - Opcijska - Opcijska karticakartica Montažna navodila - Montažna navodila

2. Splošno 2. Splošno merilnika toplotne energije je sestavni del visoko OpcijskaOpcijska kartica kartica merilnika toplotne energije je sestavni del visoko kakovostkakovostnega merilnega sistema. Dabrezhibno bi zagotovili brezhibno montažo ter nega merilnega sistema. Da bi zagotovili monta žo in delovanje, in delovanje, ter hkrati delovali vinskladu z varnostnimi in garancijskimi morate natandolocili, čno upomorate števati natancno naslednjeupoštevati napotke. naslednje napotke. hkrati delovali v skladu z varnostnimi garancijskimi določili,

2.1 Varnostni napotki 2. 1 Varnostni napotki

Toplovodna in elektricna omrežja delujejo pri visokih temperaturah in tlakih oz. visoki napetosti. Napacno ravnanje lahko povzroci težkeintelesne lahko merilne naprave in opremo montirajo le strokovno usposobljene izobražene osebe. Toplovodna električpošodbe. na omrežZato ja delujejo pri visokih temperaturah in tlakih oz. visoki napetosti. Napačinnoustrezno ravnanje lahko povzro či Cevi morajo biti ozemljene. Omrežna napetost (opcija) mora biti izklopljena še pred odpiranjem racunske enote. težke telesne pošodbe. Zato lahko merilne naprave in opremo montirajo le strokovno usposobljene in ustrezno izobražene osebe. Cevi morajo biti ozemljene. Omrežna napetost (opcija) mora biti izklopljena še pred odpiranjem računske enote.

2. 2 CE oznaka in razred varnosti 2. 2 CE oznaka in razred varnosti

Opcijske kartice za CF-Echo II, CF51 in CF55 ter njihova oprema izpolnjujejo zahteve smernic CE in spadajo v ekološki razred C (industrijska uporaba) po dolocilih DIN EN 1434.

Opcijske kartice za CF-Echo II, CF51 in CF55 ter njihova oprema izpolnjujejo zahteve smernic CE in spadajo v ekološki razred C (industrijska uporaba) po določilih DIN EN 1434.

+5°C...+55°C (namestitev v zaprtih prostorih) • Temperatura okolice (racunska enota): • Temperatura skladišcenja (brez baterije): -10°C...+60°C Temperatura okolice (računska (namestitev prostorih) • Relativna zracna vlažnost:enota): +5°C...+55°C < 95% (sestavljenav zaprtih naprava). Temperatura skladiščenja (brez baterije): -10°C...+60°C • Razred zašcite (racunska enota): IP64 nach DIN40050 Relativna zračna vlažnost: < 95% (sestavljena naprava). • EMV: EN1434 (EN50081-1 / EN 50082-1) Razred zaščite (računska enota): IP64 nach DIN40050

• • • • • EMV:

2. 3 Drugi pomembni napotki

EN1434 (EN50081-1 / EN 50082-1)

• Montažno mestonapotki izberite tako, da prikljucni vodi volumskega dela in kabli temperaturnega tipala ne bodo potekali v bližini 2. 3 Drugi pomembni • • • • •

napajalnih vodov ali virov elektromagnetnih motenj (min. 50 cm razmaka). Nemesto polagajte kablatako, na vroce cevovode. Monta•žno izberite da priklju čni vodi volumskega dela in kabli temperaturnega tipala ne bodo potekali v bližini • Poškodovanje umeritvenih plomb pomeni izgubo veljavnosti umeritve in garancije. napajalnih vodov ali virov elektromagnetnih motenj (min. 50 cm razmaka). • Ohišje se lahko cisti le z zunanje strani, s pomocjo mehke, rahlo navlažene krpe. Ne uporabljajte nobenih čistil. Ne polagajte kabla na vroče cevovode. • Montaža mora biti opravljena po dolocilih standarda DIN 4713 oz. DIN EN1434. Poškodovanje umeritvenih plomb pomeni izgubo veljavnosti umeritve in garancije. Ohišje se lahko čisti le z zunanje strani, s pomočjo mehke, rahlo navlažene krpe. Ne uporabljajte nobenih čistil. Montaža mora biti opravljena po določilih standarda DIN 4713 oz. DIN EN1434.

3. Opcijske kartice

3. 1 Izvedbe 3. Opcijske kartice Tip 3. 1 Izvedbe Tip

M-Bus 2 zunanja vodomera Energija / Volumen Impulzni izhod MBUS2WM • • M-Bus 2 zunanja vodomera Energija / Volumen Impulzni izhod • MBUSREP • Dvojni M-Bus izhod (za CF55) ••

MBUS2WM MBUSREP

• •


2 Tehnicni podatki 3.2. 3. Technische Daten 2.1 M-Bus (dvojniM-Bus M-BUS nur za CF55) 3.2.13. M-Bus (2-fach CF 55)

• Protokol: M-BUS glede na dolocila EN1434-3

{ {

86 87 88 89 24 25

{ { {

M-Bus 2 M-Bus 1

52 53 24 25

• Protokoll: M-Bus entsprechend EN1434-3 • Premer kabla 3,5 ... 6,5mm • Kabeldurchmesser 3,5 ... 6,5mm • Presek žice 0,2 ... 1,5mm2 • Aderquerschnitt 0,2 ... 1,5mm2 • Hitrost prenosa (po izbiri) 300; 1200; 2400 (tovarniška nastavitev); 9600 • Baudrate (wahlweise) 300; 1200; 2400 (werksseitig); 9600 Pri napravah z baterijskim napajanjem je najvecja pogostnost odcitavanja enkrat na uro. Bei batteriebetriebenen Geräten beträgt die maximale Auslesehäufigkeit einmal pro Stunde. Ce se naprava odcitava pogosteje, se skrajša življenjska doba baterij Werden die Geräte häufiger ausgelesen, so wird die Batterielebensdauer eingeschränkt (priporoca se omrežni napajalnik). (Netzteil empfohlen).

Sponki M-BUS 2

Sponki M-BUS 1

3. 2.2 Zunanji vodomer (2 locena vhoda) 3.2.2 Externe Wasserzähler (2 getrennte Eingänge) karakteristika glede na EN1434-2 - 7.1.5 razred IC

10 1 10

25 251

100 1000

250 250 0

Dezimalstellen [m3]

2

2

1

1

0

0

+

2,5 22,5

Vhod vodomer 1

Vhod vodomer 2

M-Bus

1 12

WZ2

Vrednost impulza [l/Imp.] Decimalna mesta Impulswertigkeit [L/Imp.][m3]

+

• Impulzni vhod

Impulseingang entsprechende EN1434-2 - 7.1.5kontakt Klasse ali IC staticni rele • Dajalnik impulzov Charakteristik Reed kontakt, Open kolektor, odprt praznilni Impulsgeber Open Collector, Open Drain oder statisches Relais • Maks. frekvenca Reedkontakt, 5 Hz Max. Frequenz • Min. trajanje impulza 5 Hz 100ms Minimale • Maks.Impulsdauer upornost Ron 100ms 10kΩ Max. Widerstand Ron 10 kΩne locitev • Galvanska galvanische Trennung • Premer kabla nein 3,5 ... 6,5mm Kabeldurchmesser 6,5mm • Presek žice 3,5 ...0,2 ... 1,5mm2 2 Aderquerschnitt 1,5mml/ImpulImpulz • Vrednost impulza 0,2 ...1-250 (možnost programiranja , glejte tabelo) Impulswertigkeiten 1-250 L/Impuls (programmierbar , siehe Tabelle)

WZ1

• • • • • • • • •

Sponki M-BUS

3. 2.3 Impulzni izhod za energijo in volumen** 3.2.3 Energie- und Volumenimpulsausgang**

CF Echo II Vrednost impulza izhodni CF Echo II impulzi * Impulswertigkeit der Ausgangsimpulse *

* **

* **

0,01

10/25 10/25 0,01 0,01 -0,1 0,1 0,1 0,1

{ { {

Volumen** , m / Impuls

1/2,5 1/2,50,001 0,001 1 1 0,01 0,01 0,01

Izhod VOLUMEN

M-Bus

Ausgangsimpulse *

Impulzna vrednost IW [L/Puls] Impulswertigkeit IW /[L/Puls] Energija, MWh Impulz Energie,Energija, MWh / kWh Impuls / Impulz Energie,Energija, kWh / Impuls GJ / Impulz Energie, GJ / Impuls Volumen** , m3/ Impulz 3

Izhod ENERGIJA

V-FA

CF 51/ CF 55 CF 51/Vrednost CF 55 impulza izhodni impulzi Impulswertigkeit der*

0,2 ... 1,5mm je nach Produktausführung, siehe Tabelle

E-FA

• • • • • • Aderquerschnitt • Impulswertigkeiten

16 17 18 19 24 25

• • •

• Impulzni izhod karakteristika glede na EN1434-2 - 7.1.3 razred OA • Dajalnik impulzov galvansko izolirani optokopler, bipolarni izhod Impulsausgang Charakteristik entsprechende EN1434-2 - 7.1.3 Klasse OA • Maks. izhodna frekvenca 2 Hz (impulzni izhod je sinhroniziran z zadnjim izpisnim Impulsgeber galvanisch isolierter Optokoppler, bi-polarer Ausgang mestom trenutnega indeksa) Max. Ausgangsfrequenz 2 Hz (Impulsausgabe synchron zur letzten Displaystelle • Dolžina izhoda 250 ms +- 8% des jeweiligen Index) • Maks. upor Ron 20 Ω Impulslänge 250ms +- 8% 30 V (stanje OFF) • Maks. ref. napetost Max. Widerstand Ron 20 Ω • Maks. ref. tok 20 mA (stanje ON) Max. Abfragespannung 30V (Status OFF) • Premer kabla 3,5 ... 6,5mm Max. Abfragestrom 20mA (Status ON) • Presek žice 0,2 ... 1,5mm2 Kabeldurchmesser 3,5 ... 6,5mm • Vrednost impulza 2 odvisno od izvedbe , glejte spodnji tabeli

Sponki M-BUS

100/250 100/250 0,1 0,1-1 1 1 1

1000 1000 1 1-1 1 1 1

Impulzna vrednost Qp [m3/h ]=nazivni pretok CFEchoII 0,6 1,5 2,5 3,5 6,0 10,0 15,0 Energija, MWh / Impulz 0,001 0,001 0,001 0,01 0,01 0,01 0,1 3 /h ] = 0,6 1 1,5 1 2,5 1 3,5 - 6,0 - 10,0 - 15,0 Nenndurchfluss Qp [m Energija, kWh / Impulz Energie,Energija, MWh / GJ Impuls 0,0010,001 0,0010,010,001 / Impulz 0,010,010,010,010,01 0,01 0,1 0,10,1 Energie,Volumen** kWh / Impuls 1 1 1 , m3/ Impulz 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 - 0,1

Energie, GJ / Impuls 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 3 / Impuls 0,01 0,01 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 Volumen** , m tipicne vrednosti, pri posebnih izvedbah je vrednost impulza enaka vrednosti zadnjega izpisnega mesta trenutnega indeksa.

pri modelu CF-Echo II izdelanem za kombinirano meritev toplotne in hladilne energije v enem krogotoku se namesto volumna na tem izhodu meri hladilna energija (vrednost impulza: glejte vrednost impulza za energijo).

Typische Werte. Die Impulswertigkeit ist immer analog zur kleinsten Stelle der jeweiligen Anzeige im Display des Zählers (vor Inbetriebnahme einer angeschlossenen Fernanzeige überprüfen!). Bei Ausführungen für die kombinierte Messung von Wärme- und Kälteenergie in einem Kreislauf wird statt Volumen über diesen Ausgang die Kälteenergie ausgegeben (Impulswertigkeit: siehe Impulswertigkeit Energie).


4. Montaža in zagon opcijske kartice 4. Montaža in zagon opcijske kartice 4. 1 Vstavljanje opcijske kartice 4. 1 Vstavljanje opcijske kartice • • • 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

• • • • •

Potem, ko odstranite uporabni ške plombe na stranskih vijakih ohišja, • Potem, ko odstranite uporabniške plombe na stranskih vijakih ohišja, snemitesnemite njegov njegov zgornjizgornji del. del. nalepko s tipskimi podatki in načinrtom ožičenja na notran Nalepite priloženo nalepko s tipskimi podatki nacrtom ožicenja na • Nalepite priloženo jo stran zgornjega delazgornjega ohišja. dela ohišja. notran jo stran Vpeljite kabel skozi uvodnik v spodnjem delu ohišja. GledeGlede na na • Vpeljite kabelkabelski skozi kabelski uvodnik v spodnjem delu ohišja. premer premer kabla uporabite kabelske uvodnike 4 do 7. Kabelski uvodniki: kabla uporabite kabelske uvodnike 4 do 7. Kabelski uvodniki: – Temp.tipalo (dovod) / (dovod) opcija / opcija Ø4.251.±Ø4.25 0.75 mm ± 20.75 mm2 – Temp.tipalo Ø4.252.±Ø4.25 0.75 mm – Temp. (povratni vod) / opcija ± 20.75 mm2tipalo – Temp. tipalo (povratni vod) / opcija Ø6 ±13.mm žno–omrežno napajanjenapajanje - opcija - opcija Ø62 –omre ±1 mm2 ± 20.75 mm2 – opcija – opcija Ø4.254.±Ø4.25 0.75 mm 2 5. Ø4.25 ± 0.75 mm2 – opcija Ø4.25 ± 0.75 mm – opcija 2 6. Ø6 ± 1 mm2 – opcijatipalo / Temp. tipalo (dovod) Ø6 ± 1 mm – opcija / Temp. (dovod) 2 7. Ø6 ± 1 mm2 – opcija / Temp. tipalo Ø6 ± 1 mm – opcija / Temp. tipalo (povratni(povratni vod) vod) 2 8. Ø3.75 ± 0.75 mm2 – volumski del Ø3.75 ± 0.75 mm – volumski del

• Prikljucite konce žic kot je prikazano na shemi ožicenja (glejte nalepko). kartico s pomocjo (desno pod nalepko). prikazovalni Priklju• čiteNamestite konce žicopcijsko kot je prikazano na shemivodila ožičenja (glejte kom) v naticni kontakt in jo nato previdno potisnite do koncnega polo Namestite opcijsko kartico s pomočjo vodila (desno pod prikazovalnikom) žaja. v natični kontakt in jo nato previdno potisnite do končnega položaja. • Po namestitvi pritisnite na(B) tipko (B)s intem jo saktivirajte. tem aktivi Po namestitvi opcijskeopcijske kartice kartice pritisnite na tipko in jo rajte. Računska enota samodejno prepozna model nameščene opcijske kartice. • Racunska enota samodejno prepozna model namešcene opcijske kar Če je opcijska kartica take vrste, da omogoča programiranje, se na prikazo tice. valniku odpre prvo okno z možnimi nastavitvami, v katerem utripa številka, • Ce je opcijska kartica take vrste, da omogoca programiranje, se na

1

2

3 4

5

6

7

8

ki jo lahko trenutno spreminjate. prikazo valniku odpre prvo okno z možnimi nastavitvami, v katerem

utripa številka, ki jo lahko trenutno spreminjate.

4. 2 Programiranje opcijske kartice 4. 2 Programiranje opcijske kartice 4. 2.1 Postopek programiranja 4. 2.1 Postopek programiranja

• Spremenite vrednost utripajoče številke -> pritisnite na tipko (A). Spremenite številke -> pritisnite na tipko (A). številko utripajoce -> pritisnite na tipko (B). • Premik•na naslednjovrednost • vrednost Premik napo naslednjo številko pritisnite na tipko s(B). • Potrdite nastavitvi vseh -> številk -> potrditev pritiskom na • Potrdite vrednost po nastavitvi vseh številk -> potrditev s pritiskom na tipko (B) ≥ 2s. tipko (B) ³ 2s. • Odprite naslednje okno -> pritisk na tipko (A). • Odprite naslednje okno -> pritisk na tipko (A). -> pritisk tipkona(B) ≥ 2.(B) ³ 2. • Začnite•programiranje Zacnite programiranje -> na pritisk tipko • Ponovite programske korake dokler ni zaključen celoten postopek. • Ponovite programske korake dokler ni zakljucen celoten postopek.

• Ce programiranje ni opravljeno, števec vsako uro sproži postopek

ži postopek samozaz • Če programiranje opravljeno, samozaz ni navanja opcij inštevec preverivsako stanjeuro ter spro nastavi standardni tovarni š ko določeni navanja opcij in preveri stanje ter nastavi standardni tovarni ško doloceni program. program. • Programiranje lahko kadarkoli vkljucite s pritiskom na tipko (B) ³ 2s. • Ce je vkljuceno programiranje, (A) uporablja pritiskom na tipkoza (B)spreminjanje ≥ 2s. • Programiranje lahko kadarkoli vključiteses tipka tipka (B) pa se za potrditev premik na vrednost. čeno programiranje, tipka (A) in uporablja zanaslednjo spreminjanje • Če je vkljuvrednosti, vrednosti, tipka (B) pa za potrditev in premik na naslednjo vrednost.

B A


ENERKONd. o. o. Zej ePr i Komendi 107 1 218Komenda Sl ov eni j a

telefon: +386 (0)1 830 34 70 faks: +386 (0)1 830 34 99 info@enerkon.si www.enerkon.si

Ar t Nr . :1 2555/0709

ENERKON d.o.o. Poslovna cona Žeje pri Komendi Pod javorji 4 1218 Komenda, Slovenija

Ogrevanje opcijska kartica m bus energijavolumen2wz navodila za montazo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you