Page 1


GPShei l suúr

Loksi nserkom i ðhei l suúrf r á Sam sung sem erm eði nnbyggðanGPSm ót t akar a. Þúget ur séðvegal engd, l ei ðog hr aða ír aunt í m a.

Púl smæl i r

Þúget urf engi ðuppl ýsi ngarum hj ar t sl át tm eðGearFi t 2hei l suúr i nu. GearFi t 2erm eði nnbyggðanpúl sm æ l i . At hugaðust öðuna á hj ar t sl æt t iþegarþúer tá hám ar ksár eynsl ut í m a og r eynduaðbæ t a þi g.


Hei l suúrsem passar GearFi t 2erm eðbogi nnskj á sem erhannaður íkr i ngum úl nl i ði nn.Þet t a hei l suúrf r á Sam sung erhannaðf yr i rnot kun dag og nót t .

L ét togþægi l egt Þr át tf yr i raðver a st út f ul l tafm ögul ei kum erþaðl ét tog þæ gi l egt .

Kynni ngar myndband um Gear Fi t 2


Uppl ýsi ngarí r aunt í ma Skj ár i nnerhannaðurt i laðbi r t a uppl ýsi ngarsem auðvel terað l esa úrog ski l j a.

1 . 5’ ’ SuperAMOLEDskj ár

FI TNESSWI DGET

GAMEF ACEON

St i l l t uá ‘ Wat chFace’ t i laðf á uppl ýsi ngará st í l hr ei nanm át a.

Skj ár i nn

1 , 5’ ’ sner t i skj ár Cur ved sAMOLED 21 6x432pi x

Mi nni

RAM: 51 2MB Geym sl upl áss: 4GB

Efþúst i l l i rá ‘ Fi t ness Wi dget s’ f ær ðu uppl ýsi ngarsem er uhvet j andi .

Raf hl aða

200m Ah Not kun: 34dagar GPSnot kun: 9kl st

Nemar

GPS, Púl sm æ l i r , Accel er om et er , Gyr o, Bar om et er


Fáður ét t aruppl ýsi ngar Fáður ét t aruppl ýsi ngarum þá l í kam sr æ ktsem þúer taðst unda. Þaðeróþar f iaðsegj a GearFi t 2úr i nuhvaðþúer taðger a. . þaðbar a vei tþað.

Hj ól r ei ðar ( e. cycl i ng)

Hl aup

( e. r unni ng)

Skí ðat æki ( e. el l i pt i cal )


St uðni ngur GearFi t 2st yðurþi g hver nkí l óm et r a, hver nhj ar t sl át t , hver tskr efog þúget urskoðaðuppl ýsi ngaríúr i nu. Þúget urei nni gt engtúr i ð vi ðsnj al l sí m a*og t eki ðst öðuna þar . * St uðni ngurvi ðGaal xysí m a m eðAndr oi d 4. 3og nýr r a st ýr i ker f iog erkr af a um 1 . 5GBRAM, þei rsnj al l sí m arsem er uekkif r á Sam sung þur f a aðver a m eðAndr oi d 4. 4og 1 . 5GBRAM.

Samsung Gear Fit2 heilsuúr  

Samsung Gear Fit2 er fáanlegt í ELKO.