Page 1


Hönnun St órskj ár sem passar vel í hendi Sam sungGal axyS8er m eð5, 8’ ’ skj áogGal axy S8+erm eð6, 2’ ’ skj á. Þóaðskj ár i nnerst ór passarsí mi nnvel í hendi . Cor ni ngGor i l l aGl ass5*og r am m i nnut anum skj ái nn erm j ögnet t ur . * Cor ni ngGor i l l aGl ass5erbæ ði áskj ánum ogbakhl i ðsí m anns ogvei t i rvör ngegnr i spum .


Ós ýni l egur hei mat akki

Ti l aðhaf askj ái nnst ær r i þur f t i aðm i nnkar am m ann. Hei m at akki nnernúna i nnbyggðurí skj ánum .

F al l egtút l i t , bæði aðf r aman ogaf t an Bakhl i ði npassarf ul l kom l ega vi ðf r am hl i ðsí m ans. Myndavél i n l i gguri nní bakhl i ðogst endurekki útei nsogáel dr i Gal axysí m um . Bakhl i ðsí m anserei nni gm eð Cor ni ngGor i l l aGl ass5.


Myndavél i n

Fl est arm yndavél ará snj al l sí m um t r yggj agóða m yndat ökuádagi nn, en l í f i ðþi t thæ t t i rekki þegar sól i nsest . Sam sunghef urhannaðm yndavél i naá Gal axyS8ogS8+t i l aðt r yggj aaðm yndi rkom abj ar t ar ogskýr ar , þóaðbi r t ansél í t i l .

SMARTAF

T akt u sj ál f smynd

STI CKERS

T akt uf r ábæ r arSel f i e m yndi rm eð8Mpi x f r am ví sandi m yndavél .


Not aðusí u t i l aðbúat i l l i st aver k

Myndavél sem ert i l búi nf yr i r hr eyf i ngar Þaðþar fhr aðvi r kam yndavél t i l aðnem ahr eyf i ngul í ktog augunþí nger a. Myndavél i náGal axyS8ogS8+ erm eðhr aðvi r kanf ókus m eðhj ál pDual Pi xel nem aog urt eki ðupp F1 . 7l j ósop. Þúget m yndböndsem er um eð góðasker puogf al l egal i t i .

Rét tsí aget urbr eyt t m yndí l i st aver k. MeðS8erauðvel tað sj ásýni shor nogvel j a r ét t usí una.


Ör yggi

I r i sör yggi sker f i Þúget urst i l l táf i mm mi sm unandi ör yggi st i l l i ngar . Fi mm l ei ði rt i l aðopnasí m ann þegarhannerm eðl æ st anskj á. I r i serei t tör uggast aker f i ð sem snj al l sí m arbj óðauppá.

Skannarandl i t

F i ngr af ör

Munst ur

L yki l or ð

PI Nnúmer


F r ammi st aða Hr aðvi r kur

Sam sungGal axyS8ogS8+ er uf yr st usnj al l sí m ar ni r sem haf a1 0nm ör gj ör va, sem t r yggi raðhl eðsl a, ni ður hal ogf or r i ter u m unhr aðvi r kar i .

Ör gj ör vi

Kr af t m ei r i CPU

Öf l ugar i GPU

Mei r i hr aði

Wi Fi st yður1 024QAM sem þýði r20% hr aðvi r kar ani ður hal enGal axyS7býðuruppá.

Ri gni ngeðasól , þaðski pt i rekki mál i MeðGal axyS8þar f t uekki aðhaf aáhyggj urþó aðþaðsér i gni ng. Gal axyS8ogS8+er um eð sam aI P68st uðul ogGal axyS7ogA3/ A5201 7. * Vat nsvar i nnm i ðaðvi ð1 , 5m et r aí 30m í nút ur .


SamsungDeX

Sam sungDeX* *gef urþérm ögul ei kaáaðt engj aGal axyS8/ S8+vi ð t öl vuskj á, l ykl abor ðogm ús. MeðDeXbr eyt i rþúsí m anum í bor ðt öl vu.

DeX+S8= Bor ðt öl va DeXerm eði nnbyggða kæ l i vi f t usem kem ur í vegf yr i raðsí mi nn of hi t narþóhannsé l engi í not kuní t engi st öði nni . Þúget urunni ðí Of f i ce*skj öl um , skoðaðt öl vupóstogskoðað Facebookm eðDeX. * Kr af aum Of f i cel eyf i /365áskr i f t

* * DeXersel tsér . Aukahl ut urf yr i rS8/ S8+ .


Hal t uáf r am aðnot así mann

Þóaðsí mi nnert engdur í DeXget urþúhal di ðáf r am aðnot ahannsem sí m a. -Svar aðusí mt öl um -SenduSMS -Br eyt t ust i l l i ngum

I nnbyggðkæ l i vi f t a

Erei nni ghl eðsl ust öð

T engi m ögul ei kar

Lét thönnun


Hvaðerí kassanum?

Í kassanum

Snj al l sí mi nn USBsnúr a AKG heyr nar t ól Pi nni f yr i rSI M kor t USBvegghl eðsl a USBTypeC br eyt i st ykki mi cr oUSBbr eyt i st ykki Lei ðbei ni ngar

SamsungGal axyS8

SamsungGal axyS8+

Profile for ELKO

Samsung Galaxy S8 | S8+ snjallsíminn  

Hvað viltu vita um Samsung Galaxy S8 og S8+? Skoðaðu upplýsingar í þessu blaði eða á elko.is. Við kynnum einnig DeX sem er frábær aukahlutur...

Samsung Galaxy S8 | S8+ snjallsíminn  

Hvað viltu vita um Samsung Galaxy S8 og S8+? Skoðaðu upplýsingar í þessu blaði eða á elko.is. Við kynnum einnig DeX sem er frábær aukahlutur...