Page 1

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Harstadvegen 36, 2090 HURDAL Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Fritidsbolig

SERTIFISERT TAKSTMANN Even André Karlsen Telefon: 917 79 471 E-post: even@namotakst.no Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471 Organisasjonsnr: 922 111 901

Dato befaring: 26.03.2019 Utskriftsdato: 10.04.2019 Oppdrag nr: 2019019

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Forutsetninger TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 2 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’. Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Egne forutsetninger Det er ikke flyttet på gjenstander under befaring og det er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler, og det er ikke utført inngrep i konstruksjonen på befaringen. Varme- og lydisolering er angitt iht. byggeårets krav. Grunnforhold/setningsskader er ikke kontrollert. Beskrivelser av konstruksjoner er ut fra observasjoner på stedet og opplysninger ved egenerklæring av eier. Årstall på utførelser/utbedringer/oppgraderinger er oppgitt av hjemmelshaver/fremviser på stedet.

Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 3 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Konklusjon tilstand Laftet fritidsbolig fordelt over 1 plan med normalt god planløsning. Boligen har gode lysforhold med terrasse ved inngangsparti på ca. 12 m² og utgang fra stue til terrasse på ca. 13 m². Fritidsboligen er nyoppusset og fremstår følgelig som godt vedlikeholdt med normal/liten bruksslitasje. Senere oppgradert til dagens stand med bla nye vinduer i hele hytta, bygging av to sol terrasser, hele elektriske anlegget er nytt og godkjent, innlagt vann fra brønn, ny peis, nytt kjøkken, ny cinderella wc/urinal på bad inne. Ny varmepumpe, med ring hytta varm. Nye overflater på alle soverommene samt i gangen i forbindelse med til- og ombyggingen.Tomten er opparbeidet med naturtomt. Parkering på parkeringsplass ca 100 meter fra hytten. Fritidsbolig er bygget i 1971 og bygget etter forskrift fra 1969. Konstruksjoner anses å ha tiltenkt funksjon iht alder og nevnte levetidsbetraktninger. Det gjøres oppmerksom på at rapporten må leses i sin helhet da de fleste bygningskonstruksjoner har en sammenheng med hverandre. Denne rapporten er ingen fasit vedrørende tilstand og noe avvik kan forekomme utover nevnte beskrivelser.

ÅRNES, 10.04.2019

Even André Karlsen Telefon: 917 79 471

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 4 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde:

Johnny Nyengen

Takstmann:

Even André Karlsen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 26.03.2019. - Nøkkelbefaring. - Even André Karlsen. Takstmann. Tlf. 917 79 471

Eiendomsopplysninger Eiend.betegnelse:

Fritidsbolig

Matrikkeldata Matrikkel:

Kommune: 0239 HURDAL Gnr: 11 Bnr: 24

Hjemmelshaver:

Johnny Nyengen

Adresse:

Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Kilder/vedlegg Dokument/kilde

Dato

Egenerklæring

08.04.2019

Eier

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Innhentet Påviste og ga opplysninger.

Egne observasjoner Norges Eiendommer

Opplysninger vedr. hjemmel, gårds- og bruksnummer, evt. seksjonsnummer, eiendomsbetegnelser, eiet/festet tomt, tomteareal og byggeår oppgitt ved elektronisk grunnbok, Norges Eiendommer.

Andre forhold Forsikring:

Type: Fullverdi. Det forutsettes at boligen er fullverdiforsikret.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 5 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Bygninger på eiendommen Fritidsbolig Bygningsdata Byggeår:

1971 Kilde: Iht. Norges Eiendommer.

Arealer Bruttoareal Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

1. etasje

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

55

50

50

55

50

50

Kommentar

Bakkeplan-utebod

1 utebod på ca. 4 m².

Sum bygning:

0

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling Etasje

Primærareal (P-ROM)

1. etasje

Stue, kjøkken, 3 soverom, bad, entré

Sekundærareal (S-ROM)

Bakkeplan-utebod

Konstruksjoner Utendørs Rom under terreng - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell kontroll og fuktmålinger av tilfeldige valgte punkter på tilgjengelig flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om annet ikke er nevnt. Luftet krypkjeller under hele hytten. Er kun inspisert via luke i muren og det som kunne sees og registreres av krypkjeller virket å være med ok luft volum. Dampsperre er etablert mot terreng.

Terrengforhold - Utendørs Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Skrående tomt. Tomten opplyses og sees opparbeidet, samt tilrettelagt for på stående bebyggelse, naturlig kolle i terrenget hvor hytten er plassert.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 6 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Fritidsbolig Bygning generelt - Fritidsbolig Bygning, generelt Beskrivelse:

Tilstandsvurdering:

Fritidsbolig med saltak tekket med shingel. Yttervegger i laft og utvendig fasade i laft. Etasjeskillere i tre. Grunnmur i betong. Bygget er fundamentert med ringmur til antatt faste masser. Det er tatt en vurdering på bygget utfra datidens byggeskikk og utførelse og det kan følgelig ikke sammenliknes med dagens byggeskikk når det gjelder isolasjonsevne, slitasje og standard. P.g.a av byggets alder kan det ikke utelukkes å finne skader/ slitasje/ feil/ mangler som ikke er nevnt.

Overflater, generelt Beskrivelse:

Tilstandsvurdering:

Vegger: Panel. Gulv: Tregulv og fliser i entrè. Fliser på bad. Himlinger (innvendig tak): Panel og synlige åser i himlinger. Hytta er modernisert i nyere tid, iht. eiers opplysninger. Overflater med normal/liten bruksslitasje. Tg er ikke vurdert da dette er en skjønnsmessig vurdering.

Grunn og fundamenter - Fritidsbolig Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Armert, ventilert og plasstøpt betong ringmur etablert direkte på terrenget som fundamenter. Luftet krypkjeller under hele hytten. Naturlig drenering. Grunnmuren sees plasstøpt og antas ut fra byggeår og gjengs byggemetode. Ut fra en visuell observasjon av grunnmuren anses denne å ha tiltenkt funksjon. Tilstandsgraden samlet på grunnen og fundamentene settes til 2 jfr. valgt utførelsesmetode. Det skal merkes at stor sett samtlige hytter fra 1960-1970 og 1980 er fundamentert på denne måten, og ses på som en akseptert løsning.

Drenering - Fritidsbolig Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Fritidsbolig Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå.

Yttervegger Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Ca. 150 mm laftet yttervegger. Normal tid før reparasjon av laft, uten utvendig kledning er 20 - 60 år. Det er ikke foretatt lodd avvik på ytter- og innervegger. Konstruksjonen framstår med tiltenkt funksjon der vurderingen blir gitt med grunnlag på visuell kontroll uten inngrep i konstruksjonen der det er ukjent for undertegnende vedr. videre forhold. Tg er gitt med tanke på tiltenkt funksjon.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 7 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Andre primære bygningsdeler Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Etasjeskillere i trebjelkelag fra byggeår. Bjelkelag mellom 1. etasje og kjellerrom er bygd opp som et bærende bjelkelag med stubbloft og antatt mineralull. En konstruksjon av denne type er i utgangspunktet å anse som en gjennomprøvd og solid utførelsesmåte, gitt at takverket er dimensjonert for tekkingen og ytre påkjennniger jfr. høyde over havet, snølaster ol. Forutsatt at taket ikke blir belastet med mer enn det er dimensjonert for, og at snøen fjernes regelmessig, defineres levetiden her som lang. TG er gitt med tanke på alder og normal forventet levetid.

Utvendige overflater Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Utvendige overflater i laft. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år. Kledningen og fasade anses å ha tiltenkt. Manglende omramming rundt vindu på bad utvendig. Tg er gitt med tanke på alder og normal forventet levetid for trekledning.

Vinduer og dører - Fritidsbolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Vindu i bod med 2-lags isolerglass fra byggeår. Vinduer fremstår med normal bruksslitasje med tanke på alder og tiltenkt funksjon. Det ble ved befaring ikke oppdaget punkterte vinduer, men på grunn av alder på vinduene kan det allikevel ikke utelukkes punktering. Punktering av eldre vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje der det videre henvises til generelle levetidsbetraktninger. Tg er gitt med tanke på medgått brukstid.

Vinduer Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Fabrikkmalte vinduer med 3-lags isolerglass fra 2015. Vinduene er med normal bruksslitasje med tanke på alder. Tg er gitt med tanke på medgått brukstid. Antatt normal levetid for trevinduer. 20-60 år Antatt normal levetid for trevinduer. Kontroll og justering. 2-8 år

Ytterdører og porter Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Malt ytterdør med fiskebeinspanel antatt fra byggeår. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. Ytterdører med normal bruksslitasje med tanke på alder. Tg er gitt med tanke på medgått brukstid.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 8 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Ytterdører og porter Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Fabrikkmalt terrassedør med 3-lags isolerglass fra 2015. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år. Terrassedør fremstår med normal bruksslitasje med tanke på alder. Tg er gitt med tanke på medgått brukstid.

Innvendige dører Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Malte/profilerte innerdører antatt fra byggeår. Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år. Innerdører er med normal bruksslitasje med tanke på alder. Tg er gitt med tanke på medgått brukstid.

Takkonstruksjon - Fritidsbolig Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner Beskrivelse:

Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Plassbygget saltak/sperrekonstruksjon med bærende tømmer åser innvendig. Undertak antas som undertak av panel og ytre tekking med pappshingel. Alle konstruksjoner sees som lukkende. Vindskier bygd opp med 3 stk utvendig liggende bord, vannbord som avdekking på topp Takkonstruksjon anses å ha tiltenkt funksjon. Tg er gitt med tanke på alder og nevnte forhold.

Taktekking - Fritidsbolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Taket er tekket med shingel. Normal tid før vedlikehold av asfalttakshingel er 5 - 15 år. Normal tid før omlegging av asfalttakshingel er 20 - 30 år. Taktekking anses å ha tiltenkt funksjon. Tg er gitt med tanke på alder og normal forventet levetid.

Renner, nedløp og beslag - Fritidsbolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Stål takrenner med nedløp til terreng. Det var oppholdsvær på befaringsdagen slik at renner- og nedløpsfunksjon er vanskelig å stadfeste. Tg er gitt med tanke på alder og normal forventet levetid.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 9 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Terrasse, balkonger, trapper ol - Fritidsbolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.

Balkonger, terrasser ol. Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Terrasse ved inngangsparti på ca. 12 m². Nybygd terrasse, iht. eiers opplysninger. Trekonstruksjon fundamentert på grunn. Terrassen anses å ha tiltenkt funksjon. Tg er gitt med tanke på alder og normal forventet levetid. Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for balkong/terrasse/veranda i tre 25 - 50 år.

Balkonger, terrasser ol. Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Utgang fra stue til terrasse på ca. 13 m². Nybygd terrasse, iht. eiers opplysninger. Trekonstruksjon fundamentert på grunn. Terrassen anses å ha tiltenkt funksjon. Tg er gitt med tanke på alder og normal forventet levetid. Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for balkong/terrasse/veranda i tre 25 - 50 år.

Piper og ildsteder - Fritidsbolig Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v. Beskrivelse: Utskifting/vedlikehold: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Vedovn i stue med stålpipe ført over tak. Normal tid før ompussing av murte skorsteiner, pusset utvendig er 10 - 30 år. Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år. Ildsteder og pipe er formelt ikke vurdert eller røykprøvd, og det forutsettes at de branntekniske krav er kontrollert og godkjent av det stedlige brann- og feievesen vedr. funksjonalitet/kvalitet. Ingen opplyste fyringsforbud eller andre kjente forordninger.

Kjøkken - Fritidsbolig Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Integrert ovn, kjøleskap og koketopp. Mekanisk avtrekk fra kjøkkenventilator. Avløp ført ut i grunn. Kjøkkenet vurderes å være i tilfredsstillende funksjonell stand med normal bruksslitasje og ingen unormale fuktverdier ble påvist i utsatte soner. Tg er gitt med tanke på alder og normal forventet levetid. Antatt normal levetid for blandeventil 10-25 år Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, 20- 50 år

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 10 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Fritidsbolig Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Vannrør av materialtype kobber. Innlagt vann fra brønn, pumpehus bak hytte. Tg er satt med tanke på alder og normal forventet levetid. Forventet levetid for kobberrør er 25-50 år.

VVS-installasjoner, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Ca. 120 liter varmtvannsbereder, ukjent årstall, plassert i kjøkkeninnredning. Bereder er ikke tilgjengelig for inspeksjon, ikke kjent om det er kontrollert avrenning. Undertegnede har begrenset kompetanse til å vurdere vannvarmerens eksakte tilstand. Dette krever spesialutstyr, og på denne rapportens undersøkelsesnivå (nivå 1) er dette ikke vektlagt. Om ønskelig må dette bestilles spesielt. Normalt vil fabrikkår indikere tilstanden og samtidig forventet levetid ut fra en gjennomsnittsbetraktning. Tg er gitt med tanke på alder og forventet levetid Antatt normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk 15-25 år.

VVS-installasjoner, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Avløpsrør: Materialtype på synlige deler er av plast. Forbruksvann blir antatt ført ut i grunn. Tg er satt med tanke på alder og normal forventet levetid.

Varme, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Boligen blir oppvarmet med elektrisk fyring og vedfyring. Ny varmepumpe med "ring hytta varm". Varmekabler i entrè og bad. Varme- og lydisolasjon iht. byggeår. Med tanke på alder anses isolasjonsevnen til å være normal og forventet med tanke på alder, konstruksjonsmetode og utførelse.

Luftbehandling, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering:

Mekanisk avtrekk fra kjøkken, øvrig naturlig ventilasjon i alle rom. Ventilasjonen er et sammensatt skjult konstruksjonssystem. Det er ikke blitt foretatt funksjonstesting av undertegnende. Det ble for øvrig ikke nevnt om negative avvik fra hjemmelshaver på befaringsdagen. Tg er ikke vurdert.

Elektriske anlegg - Fritidsbolig Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 11 av 12


Matrikkel: Kommune: Adresse:

Gnr 11: Bnr 24 0239 HURDAL KOMMUNE Harstadvegen 36, 2090 HURDAL

Karlsen Takst og Rådgivning Bekkefaret 19, 2150 ÅRNES Telefon: 917 79 471

Elkraft, generelt Beskrivelse: Tilstandsvurdering:

Sikringsskap med automatsikringer. Skap plassert i bod. Hele el-anlegget er nytt og godkjent, iht, eiers opplysninger. Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde.

Diverse utstyr - Fritidsbolig Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.

Innredning og garnityr for våtrom Beskrivelse: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Bad med fliser på gulv og panel på vegg. Servantskap med skuffer. Heldekkende servant med speil og lys. Dusjkabinett. Cinderella wc/urinal. Varmekabel i gulvet. Det er ikke membran i gulv, iht. eiers opplysninger. Naturlig ventilasjon. Mangler tilluft i dørterskel og bør opparbeides. Sluket er plassert under dusjkabinett og derfor ikke inspisert. Grunnet manglende membran kan det kun dusjes i dusjkabinett. Badet anses å ha tiltenkt funksjon ut fra nevnte observasjoner og alder. Tg gitt ut fra nevnte forhold. Antatt normal levetid for fliser m/tettesjikt 10 - 20 år.

Utstyr Beskrivelse: Tilstandsvurdering:

- Røykvarsler. Utstyret er ikke funksjonstestet av undertegnede.

Annet - Fritidsbolig Annet Beskrivelse:

Det er foretatt radonmåling og med godkjente verdier. Godkjent vannkvalitet ved kontroll av grunnvann i henhold til eiers opplysning.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Norsk takst

Befaringsdato: 26.03.2019

Side: 12 av 12

Profile for Elise Nyengen

TIlstandsrapport  

TIlstandsrapport  

Advertisement