Page 1

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKÅ OS GIMNAZIJAI - 25 Svarbiausi gimnazijos veiklos momentai ir pasiekimai

2017


DĖKOJAME

Už finansinę paramą, organizuojant gimnazijos 25-mečio renginius bei leidžiant šį gimnazijos veiklos metraštį, nuoširdžiai dėkojame savo rėmėjams: 

Juozui Martikaičiui, UAB „Garlita“ direktoriui,

Kęstučiui Dagiliui, UAB „Baltijos polistirenas“ prezidentui,

Vytautui Liutkauskui, UAB „Gamega“ direktoriui,

Antanui Mikušauskui, UAB „Požeminių linijų statyba” direktoriui,

Žilvinui Bliujui, UAB „Transrifus“ direktoriui,

Remigijui Rameikiui, UAB „SRS grupė“ komercijos direktoriui,

Garliavos seniūnijai ir seniūnaičiams,

Irmantui Karčiauskui, UAB „Dorsana“ direktoriui,

Dariui Mikuliui, D.Mikulio vairavimo mokyklos vadovui,

Gediminui Gūžiui, UAB „Fotospektras“ direktoriui.

Gimnazijos bendruomenės vardu direktorius Vidmantas Vitkauskas


GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ŽODIS ŠVENČIAME Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos dvidešimt penkerių metų jubiliejų. MINIME savo mokyklos, gimnazijos įkūrimo ir gyvavimo sukaktį. PRISIMENAME visus mūsų mokinius ir mokytojus. VERTINAME pasiekimus. DŽIAUGIAMĖS laimėjimais. DIDŽIUOJAMĖS gimnazija ir jos bendruomene. Prabėgo dvidešimt penkeri metai. Žmogaus gyvenime – tai patys gražiausi ir prasmingiausi metai: pasibaigę jaunystės tarpsnio ieškojimai, susiformavusios tvirtos pažiūros, sukaupta nemenka patirtis... Gimnazijos gyvenime – tai tik kelios prasmingo gyvavimo, kryptingo darbo ir svarių pasiekimų akimirkos. Ir čia dirbusių bei dirbančių mokytojų, kitų darbuotojų, o svarbiausia – čia besimokančių ir gimnaziją baigusių mokinių gyvenimo dalis...

Direktorius Vidmantas Vitkauskas Vidmantas Vitkauskas

Per tuos metus gimnazija išleido XXII abiturientų laidas. Čia per daugiau nei du dešimtmečius išaugo, subrendo ir savarankiškam skrydžiui pakilo 1992 mūsų gimnazijos mokiniai. Netrukus gimnaziją paliks dar 135 – jau XXIII laidos abiturientai.

gogai. Iš viso šiuo metu gimnazijoje yra 19 klasių komplektų. 2012 m. švęsdami gimnazijos dvidešimtmetį turėjome 724 mokinius (28 klasių komplektus) ir 55 pedagogus. Per šį penkmetį ne tik nustojome augę, bet ir suma-

Tada, 1992 m. rugsėjo 1-ąją, mūsų mokyklos

žėjome. Kodėl? Priežastis labai paprasta. Įgyvendindama

slenkstį peržengė 377 mokiniai. Pirmaisiais mokslo me-

Lietuvos Švietimo įstatymą Kauno rajono savivaldybės

tais buvo suformuota aštuoniolika 5–10 klasių (5 kl. –

taryba priėmė nutarimą mūsų gimnaziją „išgryninti“. Dėl

trys, 6 kl. – penkios, 7 kl. – trys, 8 kl. – trys, 9 kl. – trys,

to kas metai joje nebuvo komplektuojamos 5, 6, 7 ir 8

10 kl. – viena). Formaliojo švietimo mokytojais pradėjo

klasės. Galiausiai 2014 m. rugsėjo 1 d. mokykloje liko

dirbti 35 mokytojai. Dabar mūsų gimnazijoje mokinių ir

tik „grynai“ gimnazinės I–IV (9–12) klasės, su atitinka-

mokytojų kiek daugiau, nei buvo prieš 25 metus, bet žy-

mai sumažėjusiu mokinių skaičiumi. Tai sąlygojo ir dės-

miai mažiau, nei buvo prieš 10 ar 5-erius metus. Šiuo

ningą kai kurių gimnazijos darbuotojų pasitraukimą iš

metu gimnazijoje mokosi 463 mokiniai ir dirba 43 peda-

mūsų mokyklos. Šiuo metu situacija keičiasi. Savivaldy-


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ŽODIS bės taryba, atsižvelgdama į Švietimo įstatymo nuostatas

čiau minėto instituto pastato privatizavimas, o jo patalpo-

bei išryškėjusias netolygias mokinių pasiskirstymo ten-

se, pritaikius jas ugdymo reikmėms, įkurta nauja mokyk-

dencijas, iš naujo pakoregavo Garliavos mokyklų tinklo

la. Idėją palaikė ir padėjo „žodžiui virsti kūnu“ tuometi-

pertvarkos planą, pagal kurį netolimoje ateityje Garliavo-

niai Kauno rajono vadovai – savivaldybės tarybos pirmi-

je liks tik viena gimnazija.

ninkas Petras Mikelionis, rajono valdytojas Valdas Ei-

Taigi, praeityje – dvidešimt penkeri mūsų bendros veiklos ir nenuilstamo darbo metai. Kartu kūrėme ir puoselėjome. Kartu statėme ir tvarkėmės. Savo mokyklą, savo bendruomenę, savo istoriją, savo tradicijas... Kur mūsų pradžia ir ištakos? Kas tie pirmeiviai, davę pradžią Garliavos 3-iajai vidurinei mokyklai, kuri netrukus tapo Juozo Lukšos gimnazija – pirmąja gimnazija Kauno rajone ir pirmąja mokykla Lietuvoje, pavadinta laisvės kovotojo vardu? Idėja steigti naują mokyklą Garliavoje, tuometinio valstybinio rekonstravimo - projektavimo instituto patalpose, kilo keliems šio miesto šviesuoliams: pedagogams, savivaldybės darbuotojams bei neabejingiems švietimo reikmėms vietos gyventojams. To meto Garliavos miesto viršaitis Ričardas Gudaitis, vienas iš šiose patalpose buvusio instituto vadovų Juozas Martikaitis, Garliavos tarybos deputatas Vytautas Andriuškevičius ir Garliavos 1-osios bei 2-osios vidurinių mokyklų direktoriai Vladas Nausėdas bei Vidmantas Vitkauskas tapo savotiškais šios idėjos modus vivendi. Pasitelkdami į pagalbą Lietuvos Aukščiausios tarybos - Atkuriamojo Seimo narį Povilą Varanauską, šie mokyklos steigimo iniciatoriai sugebėjo įtikinti tuometinės Lietuvos valdžios, vyriausybės ir kai kurių ministerijų bei privatizavimo komisijos vadovus, kad turėtų būti sustabdytas aukš-

montas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Romansas Valys. 1992 m. balandžio mėn. 16 d. Kauno rajono valdyba priėmė potvarkį Nr. 164, kuriame buvo skelbiama, kad oficialiai steigiama Garliavos 3-ioji vidurinė mokykla. Tą pačią dieną buvo paskirtas ir jos direktorius Vidmantas Vitkauskas, kuriam buvo pavesta nedelsiant organizuoti perimtų patalpų remontą ir pritaikyti patalpas ugdymo reikmėms, surinkti ir įdarbinti pedagoginio ir techninio personalo darbuotojus, sukomplektuoti mokinių klases, įsigyti ir sumontuoti mokyklinius baldus, nupirkti reikiamas mokymo priemones bei vadovėlius, parengti visus įstaigos egzistavimui reikalingus dokumentus, ugdymo bei veiklos planus ir pan. Visų šių darbų atlikimo terminas – keturi mėnesiai. Nežiūrint trumpo laikotarpio ir sudėtingų ekonominių sąlygų (tuo metu dar tebevyko Lietuvos ekonominė blokada), visi šie darbai buvo atlikti ir laiku, ir tinkamai. Rugpjūčio 31 d. įvyko iškilmingas Garliavos 3-iosios vidurinės mokyklos atidarymas ir pašventinimas (šventino Garliavos klebonas, monsinjoras Andriejus Gustaitis), o rugsėjo 1-ąją – pirmoji šios mokyklos mokslo metų pradžios šventė! Visų šių darbų nebūtų buvę įmanoma atlikti be pasišventusių mokyklos darbuotojų, aktyvių mokinių bei jų tėvų palaikymo, be supratingos ir visokeriopos savivaldybės, viršaitijos pa-


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ŽODIS reigūnų pagalbos, dosnių rėmėjų paramos. Todėl dar kartą už visokeriopą pagalbą steigiant, kuriant ir turtinant gimnaziją noriu padėkoti visiems to

tautodailininkui Adolfui Teresiui, dailininkui Olegui Karavajevui, kunigui Algirdui Žukauskui bei istorikui Ričardui Gudaičiui.

meto bei vėlesnių laikų, taip pat dabartiniams rajono

Gražūs prisiminimai išliko ir apie puikias moki-

vadovams, savivaldybės administracijos, skyrių, seniūni-

nių mylėtas pedagoges: Ritą Čėplaitę, Jūratę Mažeikienę,

jos vadovams, vedėjams ir kitiems pareigūnams. Šven-

Almą Kontrimaitę, Raimondą Jonaitienę, Ritą Kareckie-

čiant gimnazijos įsteigimo ir veiklos 25-metį pirmiausiai

nę, Eleną Juotkienę, Audronę Vaitkienę, Virginiją Janu-

giliausią pagarbą ir didžiausią dėkingumą reiškiu tiems

kevičienę, Jūratę Dranginienę, Vitą Svirskienę, Editą

gimnazijos bendro kelio ir bendrų darbų bičiuliams, kurie

Šerniuvienę, Neringą Ivanauskaitę, Palmirą Kudirkienę,

jau iškeliavo Anapilin – direktoriaus pavaduotojams ūkio

Danguolę Krivickaitę, Laimą Mickuvienę, Daivą Raipie-

reikalams Vladui Nausėdui bei Alvydui Noreikai

nę, Dalią Lajauskienę ir kitas, kurios taip pat savo dar-

(pastarasis daug metų buvo ir gimnazijos tarybos pirmi-

bais tvirtino gimnazijos pagrindus, puikiais veiklos rezul-

ninkas), istorijos mokytojai Jūratei Januškytei ir lietuvių

tatais garsino gimnaziją. Gyvenome ir tebegyvename

kalbos mokytojai Donatai Beitnarienei, pavaduotojui

sudėtingos ekonominės situacijos sąlygomis, todėl ir mū-

ugdymui ir matematikui Romansui Valiui...

sų dalis mokytojų išvyko laimės ieškoti į užsienį, kiti iš

Šios dienos šventė – tai puiki proga dar kartą padėkoti tuo metu dirbusiai ir didžiausią krūvį atlaikiusiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui Valei Urbelienei bei daugelį metų kartu dirbusiai pavaduotojai Albinai Vinciūnienei, taip pat į užtarnautą poilsį jau išėjusioms dar-

esmės pakeitė darbo profilį atsisakydami pedagogo profesijos arba pasirinko kitas mokyklas, kurios pasiūlė geresnes sąlygas, dar kiti paliko gimnaziją sumažėjus mokinių skaičiui... Kaip ten bebūtų, visiems buvusiems kolegoms dėkoju ir pagarbiai lenkiu galvą.

buotojoms: raštinės vedėjai Janinai Mišeikienei, bibliote-

Kaip žinia, kai kurie gimnazijos pedagogai ir buvę

kininkei Liudai Mikulskienei, mokytojoms Marijonai

vadovai mūsų gimnaziją paliko kildami profesinės karje-

Dobilienei, Vidai Blažienei, Irenai Krivickienei (beveik

ros laiptais: Valė Urbelienė tapo Mastaičių pagrindinės

trejus metus dirbusiai ir pavaduotoja).

mokyklos (dabar Garliavos A. Mitkaus pagrindinės),

Nuoširdžiai dėkoju už didelę pagalbą kuriant mokyklos muziejų bei tradicijas, formuojant gimnazijos vertybines nuostatas ir puoselėjant Juozo LukšosDaumanto atminimą lituanistei Reginai Jasukaitienei,

Romansas Valys – Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos, Asta Sederavičiūtė-Daugirdė – Kauno Šv. Mato vidurinės (dabar dirba Kauno „Žiburio“ pagrindinės), Antanas Švedas – Vilkijos gimnazijos direktoriais.


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ŽODIS Kad gimnazija taptų tokia, kokia yra šiandien –

gimnazijos kaitos procesuose, pasiekė reikšmingų asme-

patraukli ir moderni – po grūdelį į gimnazijos sėkmės

ninių bei savo ugdytinių pasiekimų, atliko daug bendrų

aruodą be jau minėtų direktoriaus pavaduotojų Valės

darbų ne tik formaliame įstaigos gyvenime, bet ir dirbo

Urbelienės, Romanso Valio bei Albinos Vinciūnienės

papildomai, neatlygintinai, iš visos širdies sakau - ačiū!

bėrė ir kiti pavaduotojai ugdymui. Vieni jų dirbo pavaduotojais formaliajam ugdymui, kiti neformaliajam švietimui. Vieni dirbo daugybę metų, kiti tik kelerius. Vieni dirbo visu etatu, kiti teturėjo 0,5 ar 0,25 etato. Ir visi jie vienodai svarbūs gimnazijai, nes kiekvienas paliko svarų indėlį jos veiklos istorijoje. Tegul šiandien būna pagerbti ir šie gimnazijos darbuotojai, skirtingais mokyklos raidos momentais buvę gimnazijos direktoriaus pavaduotojais: Audronė Vaitkienė, Raimonda Jonaitienė, Irena Krivickienė (Vaickūnienė), Elytė Ilčinskienė, Danguolė Krivickaitė, Antanas Švedas, Nora Pileičikienė, Zita Butiškytė, Audrius Noreika. Dėkui Jums, kolegos.

Nepaprastai džiaugiuosi ir kitų, vėliau į mūsų kolektyvą įsitraukusių arba ne visu krūviu gimnazijoje dirbančių mokytojų veikla, o taip pat jaunesnių savo amžiumi kolegų darbais ir iniciatyvomis. Nuoširdžius padėkos žodžius tariu bene labiausiai mokinių pagarbos nusipelniusiems mokytojams: Algiui Juozulynui, Elei Ilčinskienei, Aušrai Masiulienei, Jūratei Petrikaitei, Inai Grinienei bei mūsų „jaunimėliui“ – Virginijai Levanauskaitei, Eglei Vasiliauskaitei, Sauliui Skučui, Jurgitai Sipavičienei, Eimantui Petrulevičiui ir kitiems. Nuoširdžiai dėkoju ir mūsų gimnazijos socialinei pedagogei Gintarei Orintienei bei psichologei Jurgai Raudienei!

Laikas nenumaldomai bėga į priekį ir gimnazijoje lieka vis mažiau jos buvusių pirmeivių. Netrukus bus 25eri metai, kai gimnazijoje pradėjo dirbti ir iki šiol dirba (vardiju pagal priėmimo į darbą datas): Asta Račkauskienė, Alina Vitkauskienė, Raimonda Žvinienė, Dalia Grigienė ir Zita Talutienė. 24-eri metai greitai bus, kai gimnazijoje dirba ir mokytojos Giedrė Gustienė, Edita Liutkevičienė, Jūratė Burinskienė, Laima Stančiauskienė, 23-eji metai – Lijana Mišeikienė, Virgilijus Urbšys, Audronė Armonienė, 22-eji metai – Linas Zizas, Danutė Juknevičienė, Elina Petrulienė, 20 metų – Aušra Šepetkienė. Taigi Jums, kurie visus šiuos metus ne tik ėjo vienu keliu, bet ir tikėjo manimi bei aktyviai dalyvavo

Ramiai, nuosekliai ir be didesnio viešinimosi sėkmingai dirba Algimantas Bukauskas, Daiva Bukauskienė, Laimutė Vainilavičienė, Zita Ganusauskienė, dr. Jolanta Lėgaudaitė, Daiva Bruzgienė, Zita Butiškytė. Džiaugiuosi, kad mokytojos J. Lėgaudaitė ir Violeta M. Vėjelytė koordinuoja drauge su kitomis kolegėmis vykdomus tarptautinius projektus, D. Bruzgienė telkia gimnazijos ateitininkus, Z. Butiškytė režisuoja gimnazijos renginius. Ačiū Jums. Taip ir toliau, tik drąsiau ir aktyviau! Dėkoju ir kolegai Dainiui Račkiui, direktoriaus pavaduotoju šiose pareigose gimnazijoje dirbusiam 10


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ŽODIS metų. Ir Sauliui Skučui, laikinai talkinusiam man moki-

sveikatos priežiūros specialistė Irma Drukteinienė. Ačiū

nių, mokytojų ir pavaduotojų mažėjimo metu bei padėju-

jums!

siam kurti tolimesnio gimnazijos vystymo strategiją ir ... naujai pažinti žydų valstybės bei tautos istoriją, – ačiū! Netrukus šie kolegos pakeis savo darbo profilį ir nuo ateinančio rugsėjo tęs darbą gimnazijoje mokytojaudami. Sėkmės jums abiem!

Mūsų didelio dėkingumo bei pagarbos nusipelno ir gimnazijos ilgamečiai techninio - aptarnaujančio personalo darbuotojai. Nuo pirmųjų mokyklos įkūrimo dienų gimnazijoje dirba Irena Greblikienė, Aušra Kizevičienė, Marijolė Limanauskienė, Regina Buzienė. Sveikinu.

Už profesinę ir bičiulišką pagalbą įgyvendinant

Ypatingą padėką ne tik už pareigingai atliekamus darbus,

dabartinius gimnazijos tikslus, bendruomenės telkimą

bet ir nuoširdų bendravimą ir asmeninį įsipareigojimą

ugdymo proceso kokybiniams pokyčiams nuoširdžiai

gimnazijai reiškiu Irenai Greblikienei, Daivai Dulinskie-

dėkoju šiuo metu kartu dirbančiai savo

nei bei Elytei Aleksandravičienei.

pavaduotojai

ugdymui Audronei Urbonienei. Tik prieš kelerius metus atėjusi į mūsų kolektyvą, ji netruko pademonstruoti savo vertybinį požiūrį į darbą ir pareigą, tapo nusistovėjusių darbo santykių ir susitarimų kultūros bei asmeninės atsakomybės, siekiant rezultatų, tobulinimo iniciatore. Viešai demonstruoju nepaprastą pagarbą kolegei Audronei už jos profesinę kompetenciją bei veiklą, tobulinant gimnazijos kaip organizacijos elgseną, už gebėjimą išlikti ištikimai savo principams ir gimnazijos nustatytai veiklos krypčiai net ir tais atvejais, kai kiti tam sąmoningai ar nesąmoningai nepritaria. Neatsiejami nuo mūsų gimnazijos veiklų yra ir tie, kurie stovi šalia mūsų mokytojų bei mokinių, savo kasdieniniu darbu rūpindamiesi mokyklos aprūpinimu, įvairaus pobūdžio paslaugų teikimu. Jau daugelį metų tai daro direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir kompiuterių įrangos operatorius Juozas Stasiukonis, bibliotekininkė Elena Raudaitienė (Uselienė), buhalterė Lina Andriuškevičienė,

Nepaprastai dėkingas už aktyvų bendradarbiavimą kuriant gimnaziją ir įgyvendinant jos strateginius tikslus ir mūsų mokinių tėvams bei pirmiesiems gimnazijos tarybos nariams: Genovaitei Gedminienei, Romui S. Petrikiui, vėliau taryboje dirbusiems mokinių tėvams: Artūrui Pupalei, Gediminui Gūžiui, dar vėliau – Kęstučiui Gailiui, Gediminui Patalavičiui, o taip pat dabartiniams, savo kadenciją jau baigiantiems gimnazijos tarybos nariams, mokinių tėvų atstovams: Vytautui Gluoksniui, Loretai Ulvydienei ir Virginijai Kondratavičienei. Negaliu nepadėkoti ir mūsų mokinių savivaldos aktyvistams, kurie ne tik telkė savo bendraamžius bendrai veiklai, bet ir patys prisidėjo prie gimnazijos veiklų tobulinimo, gimnazijos atstovavimo ir garsinimo. Tad išgirskite Jums – Kristina Šmulkštyte, Jūrate Juodsnukyte, Žilvinai Jančorai, Vidai Markevičiau, Vaida Majūte, Andriau Stančiauskai, Vaida Kasparavičiūte, Vyteni Kaz-


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ŽODIS lauskai, Edvinai Petkevičiau, Rūta Freitakaite, Nerijau

mes galime drąsiai žiūrėti ir į savo ateitį. Gimnazijos isto-

Kinderi, Giedre Juknevičiūte, Jonai Lazauskai, Dalia

rija dar neparašyta, todėl ją rašyti, kaip ir kurti, turėsime

Čibirkaite, Monika Vaičiūte, Saulene Pečiulyte, Jurgita

visi. Greitai ateis laikas, kai mus pakeis kiti. Tad nedels-

Druseikaite, Julita Druseikaite, taip pat buvę mūsų moki-

kime, o imkime daryti tai, ką privalome padaryti savo

nių prezidentai – Titai Petriki, Kristina Anuškevičiūte,

kasdieniniais darbais, savo kantrybe, tolerancija, iniciaty-

Sauliau Paulauskai, Jonita Stankevičiūte, Rūta Grinkevi-

va ir savo atsakomybe profesijai, meile mokiniams, pa-

čiūte, Evelina Paltanavičiūte, Skirmantai Sinkevičiau,

garba kolegoms, atsidavimu gimnazijai... Būkime ir išli-

Lukai Dumčiau, Juozai Vaideli, Almantai Vitkauskai –

kime savosios gimnazijos kūrėjai bei šeimininkai. Ir lai

nuoširdžiai tariamą ačiū. Žinau, kad vieni jau padarėte

mums nepristinga profesionaliai veiklai bei kūrybai rei-

puikią karjerą, sėkmingai kuriate savo gyvenimą, o kiti

kalingų žinių, būtinos valios ir dvasios jėgų.

dar tik pradėjote studijas ar tuoj tuoj baigsite šią gimnaziją. Todėl visiems be išimties linkiu geros kloties ir visokeriopos sėkmės!

Visus šiuos metus man buvo didelė garbė ir atsakomybė būti šios mokyklos vadovu bei istorijos mokytoju. Įvairiais būdais, kaip ir jums, man teko prisidėti prie

Šiandien ne vienas mūsų gimnazijos ugdytinis yra

šios mokyklos – gimnazijos steigimo bei kūrimo, jos

pasiekęs reikšmingų asmeninių ir profesinių pasiekimų.

filosofijos ir tradicijų formavimo, aplinkos ir ugdymo

Nemažai jų pasklidę po visą pasaulį, užima atsakingas

erdvių turtinimo, veiklos procesų tobulinimo... Laikau tai

pareigas įvairiose Lietuvos ir užsienio mokslo, medicinos

laiminga likimo duotybe man. Todėl

įstaigose bei įmonėse, kuria ir plėtoja savo verslą, akty-

didžiuojuosi, kad visus šiuos 25-erius metus mes buvome

viai dalyvauja Kauno rajono ir respublikos politiniame

drauge, kad sukūrėme gerą ir šiuolaikišką mokyklą, kad

gyvenime, individualiai reiškiasi muzikos, dailės, poezi-

išauginome bei išugdėme šimtus puikių, sėkmės ženklu

jos ir kitų meno šakų kūrybos procesuose. Šie mokiniai

pažymėtų žmonių.

yra mūsų garbė ir pasididžiavimas. Dėkoju jiems, jog randa progų aplankyti mūsų gimnaziją, prisimena savo

Su dvidešimt penktuoju gimnazijos gimtadieniu!

mokytojus ir ... atveda čia mokytis savo vaikus! Tiek šį kartą gražių minčių ir prisiminimų iš mūsų gimnazijos praeities. Šiandien, žvelgdami į savo praeitį,

džiaugiuosi bei

Pagarbiai Vidmantas Vitkauskas


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


DR. NIJOLĖS BRAŽĖNAITĖS SVEIKINIMAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

Mano brangi Garliavos Juozo Lukšos gimnazija!

Sveikinu Jus visus su 25-erių metų jubiliejine sukaktimi, su šiais taip greitai prabėgusiais metais, suspėjusiais išauklėti visą kartą puikių mūsų Tėvynės Lietuvos jaunuolių. Kartu su šiuo jubiliejumi Jūs švenčiate tiek pat Nijolė Bražėnaitė ir Juozas Lukša

sunkiai iškovotų laisvės metų. Ir Jūsų gimnazija, ir Lietuva turėjo patirtį: sunkią pradžią, daug pasipriešinimo ir mėginimo išsikovotą laisvę sugriauti. Tačiau pasišventusių ir pasiryžusių laimėti vadų dėka Jūs gimėte beveik kartu su Lietuva. Tad ir toliau gyvuokit kartu su ja visa savo širdimi, protu, sugebėjimais, meile ir atsidavimu Lietuvos gerovei.

N.Bražėnaitė-Paronetto

Su meile Jūsų gimnazijos krikšto mama Nijole Bražėnaitė Lukšienė - Paronetto JAV 2017-04-16 A.Lukša, N.Bražėnaitė, V.Vitkauskas


ANTANO LUKŠOS ŠEIMOS SVEIKINIMAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos Vadove, Mokytojai, Gimnazistai,

rodos, tik prieš kelias akimirkas kartu su visa Lietuva kėlėte Trispalvę, giedojote „Tautišką giesmę“ -– minėjote stebuklu įvardytas svarbiausias mūsų valstybės Laisvės dienas – Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją. Šios įsimintinos dienos lyg priešaušris, apipintas apmąstymų, o 2017 metų gegužės 30 d. -– šįkart jau garbingas Jūsų – Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ---– jubiliejus. Dvidešimt penkeri metai – tikroji žmogaus, o ir mokyklos bendruomenės, žengiančios kartu su Nepriklausomybę atkūrusia mūsų valstybe, branda. Tikriausiai kiekvienas šiandien pasakysite, kad ne veltui prieš dvidešimt penkerius metus Garliavos III-ajai vidurinei mokyklai buvo suteiktas gimnazijos statusas ir šią mokslo šventovę nutarėte pavadinti vieno iš kraštiečių, anuometinės Nepriklausomos Lietuvos dvasios inteligento, architekto ir rašytojo, legenda tapusio Laisvės kovos karžygio Juozo Lukšos vardu, kurio trumpas, bet nemirtingas gyvenimas ir kova buvo pašvęsti Lietuvos Laisvei, Šviesai ir Tiesai, kad šiomis vertybėmis, deja, tik po penkiasdešimt metų sovietų okupantų skleistos tamsos ir melo galėtumėte mėgautis jūs ir visa visaverte Europos valstybe tapusi Lietuva. Antanas Lukša (2013 m.)


ANTANO LUKŠOS ŠEIMOS SVEIKINIMAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI Gerbiamas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos Di-

Gerbiami Juozo Lukšos gimnazijos Mokytojai,

rektoriau Vidmantai Vitkauskai,

per šį ketvirtį amžiaus sudėliojote savo nuostatas ir lūkesčius: dirbdami ir kurdami kartu pasiekėte puikių

šis jubiliejus – tai Jūsų, dvidešimt penkerius metus dirbančio Gimnazijos vadovu, pasiaukojimo pedagoginiam ir administraciniam darbui šventė. Jūsų pastangomis – pagarba mokslui, visuomeninei veiklai, tautinėms ir krikščioniškosioms vertybėms – suburta darni Gimnazijos bendruomenė duoda pelnytų vaisių – lygiuojasi į Lietuvos geriausių mokslo įstaigų gretas. Dėkodama kreipiuosi į Jus, kaip į Lietuvos Laisvės kovos istorijos šauklį, sukūrusį rašytinį paminklą Juozo Lukšos bendražygiams ir visai Laisvės kovai. Tuomet, kai dar daugelis gyveno abejonėmis dėl atkurtos mūsų Tėvynės Šviesos ir Tiesos, Jūs pirmasis sudarėte ir apgynėte „Pasipriešinimo

rezultatų – išugdėte gausų būrį gabių, savimi pasitikinčių laisvų Lietuvos piliečių. Ar gali būti didesnė padėka jums, matantiems, kad suteiktos mokslo žinios ir skiepytos bendražmogiškosios vertybės, patriotiškumo, tautiškumo ir pagarbos Lietuvos istorijai ugdymas „tapo kūnu“.

Jaunime, tikiu, kad kiekvienas didžiuojatės, nes turite galimybę mokytis savo Gimnazijoje, kurioje kiekvienam iš jūsų suteikta galimybė tapti pačiu geriausiu, kur kiekvienas sulaukiate kūrybiškumo, iškeltų idėjų ir iniciatyvų

istorijos programą“, kuria remiantis jaunuomenė mokoma pažinti XX amžiaus Lietuvos istoriją ir jos karžygius. Dėkoju Jums už puoselėjamą Laisvės kovotojo Juozo Lukšos, Jo bendražygiais tapusių Brolių ir Tėvų atminimą – įkurtą muziejų, kuriame saugomos brangiausios šeimos relikvijos. Šis muziejus plačiai skleidžia žinią apie Lietuvos Laisvės bylą, nes lankomas ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių svečių, karių, politikų. Mielas Bičiuli, šventės proga dėkoju Jums už nuoširdžią ilgametę bendrystę ir bičiulystę su mumis – Juozo Lukšos artimaisiais – Jo brolio Antano šeima. A. Lukša, D. Lukšaitė-Maciukevičienė, V.Vitkauskas (2013 m.)


ANTANO LUKŠOS ŠEIMOS SVEIKINIMAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI palaikymo, puikių mokslo pasiekimų įvertinimo. Tikiu, piu? Galbūt mes, universiteto studentai broliai: Jurgis, kad nepamirštate už tai padėkoti mokytojui, savo šeimai, Juozas, Stasys ir aš – Antanas, galėjome prisitaikyti, o net ir likimui už duotą galimybę būti kartu. Ir, be abejo, gal emigruoti į laisvojo pasaulio šalis? Tvirtai atsakau: suvokiate, kad kiekvienas iš mūsų privalome ne tik gauti, matydami okupanto apgaulę, vieningai pasirinkome teibet ir duoti, dalytis su kitu, šalia esančiu, su Gimnazijos singą partizanų kovos kelią, nes, kaip ir dauguma pasirinbendruomene, su Nepriklausoma savo valstybe. Jeigu šios kusiųjų Laisvės kovą, buvome išauklėti savo tėvų ir moįskiepytos ir išsiugdytos dvasios vertybės taps jūsų gyve- kytojų didžiuotis nepriklausoma Tėvyne, ginti krikščionimo siekiamybe, ir patys būsite laisvi ir vieningi.

niškąjį Tikėjimą, savo papročius ir kalbą“, – šį liudijimą

Tačiau laisvi galime gyventi tik laisvoje Tėvynėje. Tad jeigu, neduok Dieve, Tėvynę ištiktų pavojus, tikiu, turėtumėte tvirtą atramą, nes Gimnazijoje išmokote didžiuotis savo valstybės istorija ir žinote Laisvės kainą, kuria „stebuklingąsias dienas“ atpirko ir priartino Juozo Lukšos kartos kariai savanoriai.

savo prisiminimuose paliko Juozo Lukšos bendražygis – brolis Antanas, vienintelis iš keturių brolių Lukšų likęs gyvas, patyręs politinio kalinio dalią ir savo ilgą, prasmingą gyvenimą pašventęs neatsižadėtos Lietuvos Laisvės vilties išsipildymui. „Laikom frontą!“ – padrąsinančiai ir įtaigiai tarsi priesakas skambėjo buvusio mokytojo

Antano Lukšos žodžiai jūsų Gimnazijoje iškilmingų šven„Mes šventai tikėjom, kad Laisvė ir žmogaus bei tautų čių metu, prie paminklų Laisvės kovotojams, valstybininteisės yra nedalomos. Mumyse vyravo kovos dvasia, kų sueigose... Nepalaužiamos valios Žmogus „laikyti trokštanti kuo skubiau prisidėti prie naujai iškylančio frontą“ kvietė ir savo Brolių, karių savanorių, vardu... pasaulio tautų Laisvės priešo sutriuškinimo. (...) O jeigu skirta žūt, tai tik gimtojoje žemėje, tik ginant savo Laisvę“,-

Juozas

Lukša

mums

kalba

savo

knygoje

„Partizanai“, pripažintoje autentiškiausiu lietuvių Laisvės kovos liudijimu ir įpareigojimu ateinančioms kartoms neprarasti budrumo ir tikrosios tautinės savasties. „Taigi tautos Laisvė – ne duotybė, ją nuolat privalome puoselėti ir apginti, o jei reikia – aplaistyti krauju... Galbūt daugeliui kyla klausimas, ar mes, lietuviai, matėme prasmę, vienui vieni, be Vakarų valstybių pagalbos, stoti į kovą už Tėvynės laisvę tuo nuožmiu okupacijų laikotar-

Antanas ir Genovaitė Lukšos (2013 m.)


ANTANO LUKŠOS ŠEIMOS SVEIKINIMAS GIMNAZIJOS BENDRUOMENEI Mieli dvidešimt penktuosius prasmingo darbo metus švenčiantys Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos bendruomenės nariai,

ir toliau vieningai ir nepailstamai dirbdami siekite užsibrėžtų tikslų, neišduokite mokslo žinių siekiamybės, ryžtingai sergėkite Laisvės Šviesą ir Tiesą, suteikusias galimybę eiti Juozo Lukšos, Jo brolių ir bendražygių nutiestu

žmogiškųjų

vertybių

keliu.

„Laikydami frontą“ kurkite ir gražinkite, puoselėkite ir garsinkite savo Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją ir mūsų Tėvynę Lietu-

A. Lukša, dr. N. Bražėnaitė-Paronetto, Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė (2014 m.)

vą. Linkiu džiugių, pavasariškų akimirkų Jūsų šventės proga.

Pagarbiai Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Laisvės kovotojo, kario savanorio Antano Lukšos šeimos vardu Dalia Lukšaitė-Maciukevičienė

K. Lukša, G. Lukšienė, D. Lukšaitė-Maciukevičienė


GIMNAZIJOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS GIMNAZIJOS VIZIJA Moderni, atvira, nuolat besimokanti ugdymo įstaiga, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus ir aktyvią mokyklos bendruomenę, suteikianti mokiniams kokybišką išsilavinimą ir padedanti jiems tapti kūrybingomis asmenybėmis.

GIMNAZIJOS MISIJA Vykdyti pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo bei neformaliojo švietimo programas, teikti gimnazistams reikiamą pedagoginę, psichologinę, socialinę ir kitą pagalbą, užtikrinti sveiką bei saugią ugdymosi aplinką ir sudaryti galimybę jiems ne tik įgyti kokybišką išsilavinimą, bet ir padėti susiformuoti vertybines nuostatas, dalykines bei socialines kompetencijas ir reikiamus gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA Gimnazijos filosofija grindžiama lietuvių tautos, Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis: asmens vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmogaus laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu.


GIMNAZIJOS HIMNAS

Mes, norime pakilti daug aukščiau, Pasiekt daugiau už dangų ir kitus. Galime ištart, mokykla, Tau Ačiū, kad mus mokai augint sparnus. Priedainis Ačiū tau mokykla, kad augini sparnus Ir mus visus kaip savo, gyveniman išleidi. Tu sakei, kad mūs kelias bus sunkus Ir kitoks jau vėjas pūs į veidą. Mes, kaip laisvės išsiilgę paukščiai, Pavasarį išskrisime savais keliais Mokykla, liks žvelgdama į dangų baugščiai, O kiekvienas tavo žodis pasiklyst neleis. Gal kada pavargs plasnot sparnai, Gal užklups pusiaukelėj naktis, Mes kartosim tai, ką mums sakei: Mes – laisvės paukščiai, mūs keliai ir viltys. Himno teksto autorė buvusi gimnazistė Evelina Kutkaitytė


GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA 2015–2016 IR 2016–2017 M. M.

Vidmantas Vitkauskas

Audronė Urbonienė

Juozas Stasiukonis

Albina Vinciūnienė (iki 2016-09-01)

Dainius Račkys

Albina Vinciūnienė (iki 2016-09-01)

Saulius Skučas


GIMNAZIJOS MOKYTOJAI Lietuvių kalba Grinienė Ina Gustienė Giedrė Juknevičienė Danutė Juodsnukienė Regina Beitnarienė Donata Blažienė Vida Dranginienė Jūratė Krivickaitė Danguolė Raipienė Daiva Pancernienė Rita Vrubliauskienė Aušra Jasukaitienė Regina Makoveckienė Milda Prieskienienė Aušra

Lotynų kalba Kusienė Ingrida Adomavičiūtė Lina

Liutkevičienė Edita Skučas Saulius Raudaitienė Uselienė Elena Žvinienė Raimonda Kudirkienė Palmira Boge Kontrimaitė Alma Milda Jonaitienė Nijolė Mickuvienė Laima Skaraitienė Kristina Šerniuvienė Edita Ulozaitė Dovilė Baltramonaitienė Daiva Talutytė Jolanta Čėsnaitė Jūratė Rėklytė Reda Kazlauskaitė Gitana Matonytė Asta Mažeikienė Jūratė Zuzevičiūtė Vaiva Mašanauskienė Ingrida Židonienė Eglė Kamičaitytė Loreta Žukauskaitė Neringa Gedminaitė Elona Kusienė Ingrida Zinkevičienė Eglė Krasauskas Mantas Zdanavičienė Vida Mūrienė Daiva Pupalaigytė Romutė Užgirienė Erika Daugėlaitė Vytautė Jaraitė Monika Ulvydienė Loreta

Anglų kalba Danaitienė Birutė Lėgaudaitė Jolanta

Rusų kalba Burinskienė Jūratė Masiulienė Aušra

Matematika Bukauskas Algimantas Bukauskienė Daiva Grigienė Dalia Levanauskaitė Virginija Račkys Dainius Stančiauskienė Laima Krivickienė Vaickūnienė Irena Justinavičiūtė Dalia Kazakevičienė Regina Vainauskienė Jovita Kuršvietienė Roma Čėplaitė Rita Kanaševičiūtė Rasa Strazdas Edmundas

Vinciūnienė Albina Petkevičienė Rima Stašaitienė Ona Vabalienė Irena Babonaitė Birutė Megienė Tatjana Vokiečių kalba Šilkinienė Vijoleta Borovkovė Kadauskytė Daiva Jonaitienė Raimonda Stanienė Ingrida Šulinskienė Albina Informacinės technologijos Petrulienė Elina Levanauskaitė Virginija Juškevičienė Klimavičiūtė Vaida Beitnaraitė Jolanta Gaižutienė Laima Gedvilienė Vilma Gelžinienė Renolda Ekonomika Vasiliauskaitė Eglė Grevienė Čepulienė Birutė Makutėnas Valdemaras Istorija Ilčinskienė Elė Sipavičienė Jurgita Vėjelytė Violeta Marija Januškytė Jūratė Gudaitis Ričardas Butkevičienė Irena Kanopė Ivanauskaitė Neringa Kalvinskaitė Aistė Račkauskas Gedvidas Dalinskis Juozas Šiupinys Artūras


GIMNAZIJOS MOKYTOJAI Pilietinis ugdymas Sipavičienė Jurgita Vitkauskas Vidmantas Geografija Talutienė Zita Vilkauskaitė Viktorija Kučinskienė Vilija Adomaitytė Roberta Genevičienė Gintarė Biologija Juozulynas Algis Ganusauskienė Zita Kareckienė Andriušienė Rita Juotkienė Elena Stasivas Nikolajus Balnytė Džiuljeta Jankauskas Algimantas Beinorytė Jolanta Vaitiekūnienė Daiva Bagdonas Antanas Kaminskas Mindaugas Gudelevičiūtė Angelė Baranauskienė Daiva Gurskaitė Jolanta Jančiauskienė Svirskienė Vita Trotienė Loreta Stanaitienė Janina Chemija Račkauskienė Asta Bungardienė Lina Sabaliauskaitė Rūta

Fizika Armonienė Audronė Vainilavičienė Laimutė Vaitkienė Audronė Karpavičienė Laimutė Šukevičienė Danutė

Kūno kultūra Mišeikienė Lijana Petrulevičius Eimantas Urbšys Virgilijus Lajauskienė Dalia Ziutelis Edgaras

Etika Kuncevičienė Laura Noreika Audrius Janukevičienė Virginija Grigaliūnienė Viktorija Milinavičienė Vanda Marytė

Technologijos Vasiliauskaitė Eglė Vitkauskienė Alma Markutis Gitas Budnikas Vytautas Šliupienė Vida Ruseckienė Violeta Lebedzinskas Vytautas Išganaitienė Loreta Karavajevas Olegas Ratautas Henrikas Gasiūnas Alfredas Mačiulis Ovidijus Turčinavičius Ričardas

Tikyba Bruzgienė Daiva Baniulis Edvardas Lavrova Jurgita Maceina Remigijus Mundinienė Violeta Žukauskas Algirdas Sakavičius Vytautas Blaževičius Petras Puodžiukaitė Milda Emilija Venslova Rimantas Poniškaitytė Virginija Jaškauskaitė Daiva Kulpys Žydrūnas Grigelevičius Gintas Daugirdė Sederevičiūtė Asta

Dailė Vasiliauskaitė Eglė Zizas Linas Žičkutė Gitana Luckutė Giedrė Sportiniai šokiai Čekauskienė Nijolė Teatras Butiškytė Zita

Muzika Šepetkienė Aušra Kurtinys Klemensas Gadliauskas Mykolas Gadliauskienė Violeta Jankutė Ramunė Džiaugienė Jadvyga Svirskienė Ina Andriuškevičiūtė Giedrė Babikova Jevgenija Galvydytė Rūta S. Kazlauskaitė Laimutė Venslavičienė Daiva Žmogaus sauga Račkys Dainius Nausėdas Vladas Vitkauskas Vytenis Rastokas Adomas Mikulis Darius Stiklius Dainius Psichologija Kuncevičienė Laura Raudienė Jurga


GIMNAZIJOS DARBUOTOJAI


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJA VAKAR IR ŠIANDIEN Garliavos Juozo Lukšos gimnazija (Garliavos 3 –

Kiekvienais metais gimnazijos mokiniai bei mo-

ioji vidurinė mokykla) buvo įkurta 1992 m. Mokykla

kytojai dalyvauja Laisvės gynėjų dienos minėjimo rengi-

buvo įkurta netipinėse patalpose (buvusiame valstybinia-

niuose Juragiuose (prie TV retransliacijos centro), taip

me rekonstravimo-projektavimo institute). Per nepapras-

pat rengia plataus masto Juozo Lukšos-Daumanto gimi-

tai trumpą laiką patalpos buvo pritaikytos ugdymo reik-

mo ir žūties minėjimus jo žuvimo vietoje Pabartupio kai-

mėms, sukomplektuotos klasės, suburtas jaunas ir veržlus

me (Alšėnų seniūnija), Garliavoje ir Kaune. Šiuose minė-

pedagogų kolektyvas.

jimuose anksčiau aktyviai dalyvaudavo Juozo Lukšos

1994 m. mokyklai buvo suteiktas partizanų vado

artimieji bei kovos draugai, šiuo metu organizuojami

Juozo Lukšos vardas. Mūsų mokykla tapo pirmąja ugdy-

bendri renginiai su Lietuvos kariuomenės Sausumos pa-

mo įstaiga Lietuvoje, pavadinta laisvės kovotojo vardu.

jėgų Juozo Lukšos mokymo centro kariškiais.

Nuo pat pirmųjų įkūrimo ir pavadinimo žymaus rezisten-

Mokyklos veiklos pradžioje Kauno rajono savival-

to vardu dienų mokykla tapo ne tik savo tradicijų kūrėja

dybė jos bendruomenei iškėlė strateginį tikslą : šios ug-

ir plėtotoja, bet ir tikru Garliavos kultūros ir Lietuvos

dymo įstaigos veiklą organizuoti taip, kad mokykla taptų

rezistencijos atminimo puoselėjimo centru. Čia buvo

gimnazija. Dėl to mokyklai buvo leista neturėti pradinių

įkurtas muziejus, Lietuvos ir užsienio lietuvių rezistenci-

klasių, pradėti ankstyvą dalykų profiliavimą, rengti indi-

jos studijų centras. Muziejus ir centras gavo unikalių

vidualizuotas ugdymo programas ir pan. Po kelių inten-

Juozui Lukšai ir kitiems jo bendražygiams priklausiusių

syvaus darbo metų LR Švietimo ir kultūros ministerija

daiktų, dokumentų. Mokykla pradėjo bendrauti su įvai-

mokyklai suteikė humanitarinio ir realinio profilio statu-

riomis Lietuvos institucijomis, kultūros ir meno veikė-

są (1997 m.) Mokykla tapo pirmąja gimnazija Kauno

jais, užmezgė ryšius su užsienio lietuviais, įvairiais para-

rajone. Vėliau, vadovaujantis naujomis LR Švietimo

mos fondais. Gimnazijos vadovai sugebėjo į gimnazijos

įstatymo pataisomis, mokyklai buvo iškeltas naujas tiks-

veiklą bei valdymą įtraukti mokinių tėvus, visuomenės

las–pertvarkyti savo struktūrą į keturmetę gimnaziją (t.y.

atstovus, socialinius partnerius. Lietuvos ir užsienio rė-

išsigryninti). Deja, šis procesas gana ilgai užtruko ir buvo

mėjų dėka gimnazijoje buvo įrengtos papildomos ugdy-

baigtas tik 2014 m.

mo patalpos, sukomplektuota unikali užsienyje leistos

Gimnazijos vadovai ir mokytojai vieni pirmųjų

literatūros biblioteka. Gimnazijos mokiniai įsijungė į

respublikoje (prioritetine tvarka) įgijo aukštas vadybines

aktyvią pilietinio-patriotinio ugdymo veiklą, pradėjo da-

bei kvalifikacines dalykų mokytojų kategorijas. Šiuo

lyvauti įvairiuose sociokultūrinės ir karitatyvinės veiklos

metu gimnazijoje dirba 43 pedagogai (5 mokytojai eks-

projektuose bei akcijose.

pertai, 26 metodininkai, 8 vyresnieji mokytojai) bei 3


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJA VAKAR IR ŠIANDIEN pagalbos mokiniams specialistai (socialinė pedagogė,

galba. Kompiuterizuotos ir kitų technologijų mokymo

psichologė, bibliotekininkė). Gimnazijoje yra dvi specia-

vietos. Lietuvių ir užsienio kalbų mokytojai naudoja do-

listės, atsakingos už sveikatos priežiūrą bei buhalterinę

kumentų demonstravimo kameras, trijuose matematikos

apskaitą.

kabinetuose įrengtos išmaniosios lentos. Tokios pačios

Nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios gimnazija

lentos yra biologijos, istorijos kabinetuose. Mokinių me-

kiekvienais metais sparčiai augo (nuo 377 mokinių 1992

niniam ugdymui yra skirti modernūs muzikos bei audio-

m. iki 750 mokinių 2004 m.) Vėliau toks mokinių skai-

vizualinis kabinetai, dailės studija. Sėkmingam mokinių

čius stabiliai laikėsi arba buvo net sąmoningai ribojamas

paruošimui užsienio kalbų egzaminams nupirkti gerą

dėl ugdymui ir ugdymuisi reikalingų sąlygų užtikrinimo,

garso kokybę užtikrinantys muzikiniai centrai, diktofonai

poilsio ir laisvalaikio erdvių išsaugojimo. Dėl vykdomo

ir pan. Moderniomis vaizdo transliavimo ir įgarsinimo

gimnazijos išgryninimo (5,6,7,8 klasių nekomplektavi-

priemonėmis aprūpinta aktų salė, biblioteka. Skaitykloje

mo), orientuojant visą mokyklos veiklą ir ugdymo pro-

mokiniams yra įrengtos stacionarios kompiuterizuotos

cesą išgrynintos gimnazijos link, reikėjo atitinkamai per-

darbo vietos. Renginių fiksavimui ir įamžinimui nupirkta

tvarkyti visą mokyklos infrastruktūrą, įrengti reikiamus

filmavimo kamerų bei fotoaparatų. Visu reikiamu inven-

mokymo kabinetus, ugdymo centrus ir laboratorijas.

toriumi yra aprūpinta gimnazijos sporto salė. Papildomai

2009–2011 m., sujungus Europos Sąjungos, Švie-

yra įrengta treniruočių salė su stacionariais dviračiais,

timo ir mokslo ministerijos bei Kauno rajono savivaldy-

įvairiais treniruokliais bei fitnesui reikalingu inventoriu-

bės lėšas, buvo atlikta visiška gimnazijos pastato renova-

mi.

cija ir patalpų kapitalinis remontas, įrengtos naujos ugdy-

Mokiniams yra įrengti laisvalaikio ir poilsio kam-

mo erdvės bei mokymo patalpos, nupirkti beveik visi

bariai su galimybe pailsėti, išgerti arbatos arba pažaisti

nauji mokykliniai baldai bei kitas inventorius. Tikslingai

stalo futbolą. Visose gimnazijos patalpose mokiniai gali

naudodama gimnazijos biudžeto, paramos bei sutaupytas

nemokamai naudotis bevieliu internetiniu ryšiu.

mokinio krepšelio lėšas gimnazija nuosekliai plėtė mo-

Nors ugdymo procese naudojamos modernios mokymo

dernių ir inovatyvių mokymo priemonių bazę. Šiuo metu

priemonės, gimnazijos bendruomenė laikosi nuostatos,

visų dalykų mokymo kabinetai aprūpinti kompiuteriais ir

kad pagrindinis sėkmingos veiklos veiksnys yra žmo-

vaizdo projektoriais. Mokiniams skirti net trys modernūs

gus, o reikiamą ugdymo kokybę užtikrinantis principas –

informacinių technologijų kabinetai su stacionariais arba

glaudus bei geranoriškas mokinio ir mokytojo santykis.

planšetiniais kompiuteriais. Chemijos žinių mokiniai gali

Tai yra laikoma didžiausiu mūsų gimnazijos privalumu.

semtis ne tik atlikdami praktinius darbus laboratorijoje,

Net keturi gimnazijos pedagogai skirtingais metais už

bet ir kitame kabinete su informacinių technologijų pa-

savo veiklą bei mokinių pasiekimus yra pelnę Kauno


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJA VAKAR IR ŠIANDIEN rajono savivaldybės Metų mokytojo vardą – Zita Talutie-

Abiturientus Mildą Optažaitę (2004 m.), Mildą Keturaky-

nė (geografijos mokytoja ekspertė), Asta Račkauskienė

tę, Egidijų Morkūną (abu 2010 m.) ir Domantą Jurkų

(chemijos mokytoja ekspertė), Albina Vinciūnienė

(2014 m.) už puikų egzaminų laikymą (gavo po tris šim-

(direktoriaus pavaduotoja ugdymui) ir Vidmantas Vit-

tukus) apdovanojo Lietuvos Respublikos Ministrai pirmi-

kauskas (direktorius ir istorijos mokytojas ekspertas).

ninkai.

Kiekvienais metais gimnazijos pedagogai už savo veiklą

Gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo ir tebe-

Mokytojų dienos ir kitų švenčių proga įvertinami LR

dalyvauja Kauno rajono ir respublikos mokinių dalykinė-

švietimo ir mokslo ministro, Kauno rajono mero padėkos

se olimpiadose, konkursuose bei varžybose. Kiekvienais

raštais ir garbės žymenimis. 2007 m. už nuopelnus Lietu-

metais gimnazijos mokiniai yra tarp daugiausiai prizinių

vos Respublikai ir už Lietuvos vado garsinimą pasaulyje

vietų laimėjusių rajono mokyklų mokinių. Respublikos

LR Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo V. Vitkaus-

mastu užimdami įvairias prizines vietas pasižymėjo jau-

ką Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Rite-

nieji gimnazijos biologai - A. Mikelionis (1996 m. III

rio kryžiumi.

vieta), G. Alzbutas (1997 m. II, 1998, 2000 m. I vietos),

Gimnazija buvo ir yra ugdymo įstaiga, išsiskirianti

G. Dabašisnkas (2002 m. III vieta, 2003 m. II vieta), V.

aukštu mokymo lygiu, geru paruošimu studijoms aukšto-

Leončikas (2008 m. III vieta), jaunieji geografai – G.

siose mokyklose ir savita kultūra bei įvairiomis sociokul-

Dabašinskas (2003 m. III vieta), G. Ivanovaitė (2014 m.

tūrinės veiklos kryptimis. Nuo 1992 m. šią mokyklą bai-

III vieta), jaunieji chemikai – L. Dumčius (2008 m. III

gė dvidešimt dvi abiturientų laidos. Per tuos metus net

vieta), E. Morkūnas (2009 m. III vieta), jaunieji matema-

208 jos ugdytiniai mokyklą baigė su pagyrimu. Gimnazi-

tikai – E. Morkūnas (2010 m. I vieta) ir V. Eimontas -

jos abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Lietuvos III π čempionato nugalėtojas (šis pasiekimas

dažniausiai viršija Lietuvos VBE rezultatų vidurkį. Ge-

buvo registruotas kaip Lietuvos rekordas). 2012 m. G.

riausiai mokiniai laiko anglų, lietuvių ir rusų kalbų, mate-

Ivanovaitė užėmė – III vietą rusų kalbos, o A. Žukauskai-

matikos, biologijos, chemijos ir kitų dalykų valstybinius

tė – III vietą Lietuvos mokinių dailės olimpiadose. 2013

brandos egzaminus. Gimnazijos abiturientai kiekvienais

m. G. Ivanovaitė rusų kalbos olimpiadoje vėl užėmė III

metais surenka daugiausiai šimtukų Kauno rajone. Kaip

vietą. 2014 m. D. Žiemys VI-oje respublikinėje gamtos

pavyzdį pateikiame trejų paskutinių metų statistiką: 2014

mokslų olimpiadoje laimėjo II vietą, o G. Ivanovaitė ge-

m.-14, 2015 m. -7, 2016m. -8 šimtukai). Iš viso per laiko-

ografijos olimpiadoje - III vietą. 2016 m. L. Karpavičius

tarpį, kai mokinių brandos egzaminų rezultatai vertinami

respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje II vietą.

balais (nuo 2010 m), gimnazistai yra gavę 55 šimtukus.

Du gimnazistai garsino Lietuvą tarptautinėse ge-


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJA VAKAR IR ŠIANDIEN ografijos olimpiadose: Giedrius Dabašinskas 2006 m.

sėkmingai studijuoja Škotijos, Anglijos, Danijos, JAV

pasaulinėje olimpiadoje užėmė III vietą ir pelnė bronzos

universitetuose. Nemažai ugdytinių, baigę studijas Lietu-

medalį, o Gabrielė Ivanovaitė 2014 m. laimėjo II vietą

voje, vėliau stažuojasi ir tobulinasi medicinos, meno ir

ir sidabro medalį.

kitose srityse užsienio universitetuose, yra apgynę įvai-

Gimnazijos choras dalyvavo visose Lietuvos ir

rių mokslų daktarų laipsnius, įsijungę į politinę veiklą,

moksleivių dainų šventėse, nuolat atstovauja gimnazijai

dirba diplomatinėse tarnybose, vadovauja privačiam

įvairiuose Garliavos, Kauno regiono ir Lietuvos konkur-

verslui ar užima atsakingas pareigas stambiose įmonėse.

suose, festivaliuose, šventėse.

Gimnazija, siekdama sustiprinti gabių mokinių

Gražūs ir gimnazijos sportininkų pasiekimai. 2009-2010

ugdymą, labiau motyvuoti mokinius, vykdyti profesinį

m.m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio sportinės

orientavimą ir palengvinti jiems studijų pasirinkimą, ir

aerobikos varžybose gimnazijos merginų komanda lai-

toliau bendradarbiauja su didžiausiomis šalies aukštosio-

mėjo III vietą, o po metų (2010-2011 m.m.) II vietą.

mis ir kitomis mokyklomis (Lietuvos sveikatos mokslų,

2010-2011 m.m. to paties olimpinio festivalio varžybose

Sporto, Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Alek-

vaikinų rankinio komanda pelnė III vietą, 2012-2013

sandro Stulginskio universitetais ir Vilniaus universiteto

m.m. II vietą, o 2013-2014 m.m. tapo varžybų čempio-

Kauno fakultetu bei Lietuvos kariuomenės Sausumos

nais. Aukšti gimnazistų pasiekimai ir lengvosios atleti-

pajėgų Juozo Lukšos mokymo centru). Gimnazija, kaip

kos bei keturkovės varžybose. Įvairiais metais gimnazi-

organizacinės veiklos partnerė, sėkmingai išnaudoja ry-

jos komanda iškovojo skirtingas prizines vietas, o

šius su Kauno rajono Švietimo centru, Garliavos sporto ir

1995m. ir 1997 m. tapo Baltijos moksleivių pirmenybių

kultūros centru, Kauno rajono savivaldybės viešąja bib-

nugalėtojais.

tapo

lioteka, Meno ir sporto mokyklomis, Garliavos policijos

„Mažosios Eurolygos“ čempionais, 2015m. ir 2016 m.

nuovada, Kauno rajono priešgaisrine saugos tarnyba,

Lietuvos moksleivių sporto žaidynių II vietos laimėto-

Garliavos Roko Šliūpo poliklinika, Garliavos ligonine.

jais.

Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja šių institucijų

2002

m.

jaunieji

krepšininkai

Gimnazijos abiturientai neužleidžia savo pozicijų stodami į aukštąsias Lietuvos bei užsienio mokyklas.

organizuojamuose renginiuose, patys prisideda prie jų organizavimo.

Palyginimui pateikiame paskutinių trejų metų statistiką:

Vykdomas bendradarbiavimas ir su Garliavos

2014 m. 80 proc., 2015 m. 70 proc., 2016 m. 72 proc.

Švč. Trejybės bažnyčios kunigais (mokykloje vyksta

abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas. Kiekvienais

advento, Kalėdų vakaronės, bažnyčioje rekolekcijose, šv.

metais 5-8 gimnazijos abiturientai studijas pasirenka ir

Mišiose dalyvauja gimnazijos bendruomenė). Toliau


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJA VAKAR IR ŠIANDIEN plėtojami ryšiai su visuomeninėmis politinėmis organiza-

buvę Lietuvos laisvės gynėjai bei iškilūs išeivijos lietu-

cijomis (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga,

viai rezistentai : Antanas Lukša, Povilas Pečiulaitis, at-

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos

sargos majoras V. Balsys, Jonas Pajaujis, dr. Adolfas

mokymo centru, Kauno įgulos karininkų ramove ir kt.)

Damušis, dr. Nijolė Bražėnaitė, dr. Rožė Šomkaitė, prof.

padeda

Vytautas Bieliauskas ir kt.

gimnazijai

įgyvendinti

ilgalaikę

pilietinio-

patriotinio ugdymo programą, gauti įvairios intelektualinės ir materialinės paramos.

Garliavos Juozo Lukšos gimnazija viena pirmųjų Kauno rajone bei Lietuvoje pradėjo bendradarbiauti su

Gimnazijoje per visą jos gyvavimo laikotarpį nuo-

užsienio mokyklomis. Gimnazijos partnere 1995 m. tapo

latinis dėmesys buvo skiriamas visapusiškam mokinių

Norvegijos Bergeno miesto Laksevogo gimnazija. Net

ugdymui bei lavinimui, todėl į gimnazijos renginius, su-

keletą metų truko šių mokyklų mokytojų ir mokinių ben-

sitikimus, pokalbius buvo kviečiami žinomi politikai,

dradarbiavimas (iki Laksevogo gimnazijos reorganizavi-

valstybės ir rajono valdžios vadovai, katalikų bažnyčios

mo į profesinio mokymo centrą). Vėliau gimnazija akty-

hierarchai ir dvasininkai, buvę rezistentai, kultūros ir

viai įsijungė į tarptautinius projektus, finansuojamus iš

meno veikėjai. Gimnazijoje ne vieną kartą lankėsi Lietu-

Europos Sąjungos fondų lėšų: 2008 - 2010 m. Comenius

vos Respublikos Prezidentas V. Adamkus, Lietuvos

„Wanders and Cycle Lanes“ (Lenkija, Rumunija, Prancū-

Aukščiausios Tarybos (Atkuriamojo Seimo pirmininkas)

zija); 2009 - 2010 m. eTwinning „Internet–Life without

prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos nepriklausomos

borders“ (Italija, Lenkija); 2008 - 2010 m. Comenius

valstybės atstatymo akto signatarai Leonas Milčius, Al-

„European Education with Information and Communica-

girdas Patackas, Povilas Varanauskas, Ministras Pirmi-

tion Technologies“ (Prancūzija, Graikija, Ispanija, Italija,

ninkas G. Kirkilas, Lietuvos Krašto apsaugos ministrė

Turkija, Bulgarija, Čekija, Slovakia, Vengrija); 2010-

Rasa Juknevičienė, Teisingumo ministras Juozas Berna-

2011 m. Comenius School Assisstantship (Lenkija);

tonis, Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, ka-

2011 m. - eTwinning „Are European teenagers fit and

riuomenės vadas generolas leitenantas Vytautas J. Žukas,

healthy?“ (Prancūzija). 2011-2016 m. vykdytos mokinių

Lietuvos bažnyčios hierarchai arkivyskupas S. Tamkevi-

mainų programos su Nyderlandų Weerto Het koledžu ir

čius, vyskupas Rimantas Norvila, misionierius Hermanas

Vokietijos Atendorno šv. Uršulės gimnazija. Nuo 2016

Šulcas, alpinistas Vladas Vitkauskas, poetai Bernardas

m. gimnazija įsijungė į tarptautinį Erasmus NEStOR

Brazdžionis, Justinas Marcinkevičius, režisierius, rašyto-

projektą, kuris truks iki 2019 m.

jas ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Vytautas V.

Mokiniai taip pat aktyviai dalyvauja ir įvairių ES

Landsbergis, vertėjas ir filmų kūrėjas Jonas Ohmanas,

organizacijų bei kitų institucijų rengiamuose projektuose,


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJA VAKAR IR ŠIANDIEN konkursuose; vyksta į simuliacijos posėdžius bei kitokius

labdaros fondo bei Juozo Lukšos-Daumanto žmonos dr.

renginius Strasbūre, Briuselyje ir kt.

Nijolės Bražėnaitės įsteigto fondo.

Gimnazija daug metų sėkmingai dalyvauja Kauno

1995 m. pabaigoje dr. Nijolės Bražėnaitės-

rajono sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje,

Paronetto iniciatyva JAV buvo įsteigtas legendinio parti-

kiekvienais metais dalyvauja savivaldybės finansuojama-

zano Juozo Lukšos-Daumanto vardu pavadintas paramos

me socialiniame-pilietiniame projekte „Moksleiviai –

fondas, kurį administruoja ir tvarko JAV veikiantis lietu-

bendruomenei“, sveikatą stiprinančiuose ir kovai su ža-

vių Tautos fondas. Iš šio fondo lėšų jau dvidešimt metų

lingais įpročiais skirtuose projektuose „Susimąstyk“,

finansuojamos rezistencinės kovos įamžinimo bei atmini-

,,Mes – nepriklausomi“ ir kt.

mo iniciatyvos Lietuvoje, skatinamas jaunimo domėji-

Gimnazijos mokytojai per įvairius tarptautinius trumpalaikius

ir

ilgalaikius

Pestalozzi,

masis lietuvių tautos pasipriešinimo istorija, remiami

Comenius,

visuomeninėje bei akademinėje veikloje labiausiai pasi-

eTwinning ir Lietuvos švietimo mainų paramos fondo

žymėję buvę Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos abitu-

projektus dalyvavo individualiose stažuotėse Vokietijoje,

rientai. Buvusiems geriausiems gimnazijos abiturientams

Anglijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose, Turkijoje.

Juozo Lukšos-Daumanto fondo stipendijos įteikiamos

Gimnazijoje jau daug metų organizuojama nacionalinė A. Basalyko

aplinkotyros darbų konferencija,

neseniai pradėtas rengti respublikinio moksleivių dainuojamosios poezijos festivalio Kauno zonos konkursas.

kiekvienais metais per Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo arba atkūrimo švenčių minėjimus (Vasario 16ąją arba Kovo 11-ąją). Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių nusi-

Visais laikais gimnazijoje veikė aktyvi mokinių

kalstamumo, patyčių prevencijai bei saugumo užtikrini-

savivalda, organizavusi bendraamžių veiklą. Mokiniai

mui. Gimnazijoje įdiegta elektroninė mokinių bei darbuo-

aktyviai dalyvauja ir pilietinėje bei sociokultūrinėje veik-

tojų praėjimo į gimnazijos pastatą sistema, patalpose

loje, organizuoja įvairias labdaros akcijas, lanko senelius,

teritorijoje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

gyvūnų prieglaudas. Du mokinių tarybos nariai – Nerijus Kinderis ir Juozas Vaidelis- skirtingu laiku buvo išrinkti į Lietuvos mokinių parlamentą. J. Vaidelis buvo šio parlamento pirmininku. Aktyviausi ir labiausiai savo akademiniais rezultatais bei visuomenine veikla pasižymėję gimnazistai gauna nuolatinę paramą iš Aurelijos Makūnienės paramos ir

Gimnazijoje įrengta ir reikiamu inventoriumi aprūpinta puiki valgykla, yra mokyklinis autobusas.


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZISTŲ KELIAI Kai kurių mūsiškių profesinės veiklos keliai Šiandien ne vienas mūsų gimnazijos ugdytinis yra pasiekęs reikšmingų asmeninių ir profesinių pasiekimų. Nemažai mokinių, ir ypatingai iš pirmųjų laidų, gyvena Anglijoje, Airijoje, Škotijoje, JAV, Kanadoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Suomijoje, Kipre ir kt. Jie užima atsakingas pareigas įvairiose Lietuvos ir užsienio mokslo, medicinos įstaigose bei įmonėse, kuria ir plėtoja savo verslą, aktyviai dalyvauja Kauno rajono ir respublikos politiniame gyvenime, individualiai reiškiasi muzikos, dailės, poezijos ir kitų meno šakų kūrybos procesuose. Suprantama aišku, kad dėl vietos stokos mes negalime čia surašyti visų mūsų buvusių mokinių pasiekimų ar veiklų. Dalinamės tik labai ribota informacija, kuria su mumis pasidalino patys Alumnai arba gavome ją iš kitų viešai prieinamų šaltinių. Norime pradėti nuo tų, kurie netrukus perims iš mūsų jaunimo ugdymo estafetę arba tai daro jau šiandien, įvairiose įstaigose dirbami su mokiniais bei jaunimu. Tokių yra nedaug (o gal ne visi registruodamiesi į gimnazijos Alumnų klubą apie tai mus informavo). Taigi, tik maža dalelė mūsų buvusių mokinių pasirinko pedagogo kelią. Mokytojais dirba Aurimas Gudaitis (1997), Dovilė (Putraitė) Manukian (1999), Asta Ulinskaitė (2000), Eimantas Petrulevičius (1999) ir Virginija Levanauskaitė (2001). Abu paskutiniai dirba mūsų gimnazijoje. Eimantas – kūno kultūros mokytoju, Virginija – informacinių technologijų ir matematikos mokytoja. Lina (Zinevičiūtė) Labatmedienė (2000) dirba Jonavos rajono savivaldybės pedagoginėje, psichologinėje tarnyboje (PPT); Vita (Legotaitė) Stankauskienė (2005) – Kauno Valdorfo darželyje. Su vaikais dirba Joana Garlavičiūtė (2008) (Vaikystės sode), Justina Grigaliūnaitė (2011) darbo biržoje vykdo motyvacinius pokalbius niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui. Justas Račas (2013) baigia istorijos mokytojo bakalauro studijas Lietuvos edukolo-

gijos universitete ir tikisi dirbti pagal specialybę. Nemažai mūsiškių ginasi arba jau apsigynę įvairių sričių disertacijas, įgiję daktaro laipsnius ir dirba mokslinį darbą bei dėsto universitetuose. Gediminas Alzbutas (2001) – biologijos mokslų daktaras, dirba UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, Kristina (Arnatkevičiūtė) Zikienė (1998) – VDU EVF Marketingo katedros docentė; Paulina (Grigaitė) Vaitkienė (1999) – LSMU mokslo darbuotoja bei dėstytoja. VDU ekonomiką dėsto dr. Justinas Kisieliauskas (2005), muzikines technologijas – Titas Petrikis (1998), VU istoriją – doktorantė ir istorinės monografijos bendraautorė Sigita Černevičiūtė (2008). Labai daug mūsų ugdytinių dirba vadovaujantį darbą įvairiose Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse, diplomatinėse tarnybose, nemažai jų yra privačių įmonių savininkai. Jūratė Juodsnukytė (1997) dirba diplomatinį darbą Europos Sąjungos delegacijoje Kijeve (Ukraina). Šiuo metu ji yra energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių sektoriaus vadovė. Užsienyje daug metų dirbusi Laura Galeckaitė (1999) grįžo į Lietuvą ir šiuo metu yra Britų užsienio reikalų ministerijos regiono finansų vadovė Lietuvoje. Raimondas Maročka (1996) yra UAB "RMI muzikos servisas" savininkas ir direktorius; Laima (Kalasauskaitė) Schrödel (1997) – įmonės savininkė ir vadovė Vokietijoje; Valdas Marčiulionis (1997) – UAB „NT Service“ darbų vadovas Kaune; Dalius Filiponis (1999) – individualios įmonės savininkas Airijoje; Mantas Matukaitis (1999) – AB „Volfas Engelman“ (Kaunas) marketingo departamento vadovas; Lina Noreikaitė (1999) – UAB "Švyturys-Utenos alus" (Vilnius) procesų planavimo, transporto ir distribucijos vadovė; Andrius Stančiauskas (2002) UADBB Perlo draudimo brokeris, tiesioginių pardavimų skyriaus vadovas; Ignas Stasiukonis (2003) – UAB „Staticus Group“ komercijos direktorius; Domantas Gintauskas


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZISTŲ KELIAI (2005) gyvena ir dirba Danijos GN Hearing kompanijoje duomenų analitiku; Edgaras Balaika (2006) UAB "CGP Management" kokybės ir audito vadovas, taip pat laisvai samdomas vadybos ir organizacijų veiklos tobulinimo konsultantas; Vidas Markevičius (1999) – UAB „JVS idea/Techpart“ direktorius ir UAB „Enjese“ komercijos direktorius; Evaldas Auglys (2004) - UAB „Osteris“ direktorius; Kristina Anuškevičiūtė (2005) – UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ direktorė; Vytautė Marčiulionytė (2007) - Didžiojoje Britanijoje Next plc Head office personalo vadovė; Valdas Eimontas (2010) - milžiniškos tarptautinės įmonės "Cognizant Technology Solutions Lithuania", kurios pagrindinė veiklos sritis informacinių technologijų, konsultavimo ir verslo procesų paslaugos, programuotojas/analitikas. Turime ir daug medikų, dirbančių garsiose Lietuvos bei užsienio klinikose, ligoninėse. Mindaugas Račkauskas (1997) – chirurgas, krūtinės chirurgutransplantologu dirba Dublino Mater universitetinėje ligoninėje (Airija); Gediminas Račkauskas (2001) – VU ligoninės Santaros klinikų širdies chirurgas; Tomas Petraitis (2004) – vidaus ligų gydytojas, chirurgas. Kiti gydytojai: Vaida (Jočionytė) Lukšienė (2004), Andrius Dervinis (2005), Liucina Dobrovolskytė (2005), Jurgita Skučaitė (2005), Jonas Lazauskas (2008), Ieva Navarackaitė (2008) ir dar daug kitų. Odontologės: Inga (Makaveckaitė) Šmitienė (2005), Odeta (Liutkevičiūtė) Bardijevskienė (2010); kineziterapeutės: Agneta Šepetkaitė (2010), Gintarė Kurtinaitytė (2010) (pastaroji ruošiasi pagal specialybę dirbti JAV) ir kt. Teisės studijas baigė ir šiuo metu advokatūroje arba įvairiose įmonėse teisininkais dirba Evelina (Paltanavičiūtė) Matjošaitienė (1999), Neringa (Megelinskaitė) Šalčiuvienė (2007), Vytenis Vitkauskas (2009) ir kt. Rūta (Katilūtė) Snarskienė (2001) yra Kauno rajono savivaldybės administracijos teisės skyriaus

vedėja. Povilas Randis (2009) ir Jūratė Randytė (2009) gyvena bei dirba Amsterdame (Nyderlandai). Povilo darbas susijęs su pinigu plovimo prevencija ir užtikrinimu, kad jo įmonės veikla atitiktų Olandijos banko reikalavimus ir teises aktus. Jūratė dirba japoniško kapitalo banke banko rizikos valdymo departamento analitike. Ramunė (Uosytė) Pleskačiauskienė (1999) ir Darius Noreika (2003) sėkmingai dirba bankininkystės srityje. Evelina (Sutkutė) Mayner (1995, pirmos laidos abiturientė) – menininkė, pasižymėjusi stiklo technologijų ir vitražų kūrimo srityje, Giedrė (Šileikaitė) Sundquist (1998) – kuria menines fotografijas (abi gyvena JAV). Muzikos verslo ir renginių organizavimo srityje dirba Lina (Bankauskaitė) Šleinotienė (2000), Loranas Vaitkus (2004), Vytenis Kazlauskas (2006), Julius Juodžiūnas (2016). Titas Petrikis (1998) – produktyvus, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantis kompozitorius, kuria muziką kino filmams. Gyvena Vilniuje. Neringa (Krikštolaitytė) Martišienė (1997) ir Justinas Kisieliauskas (2005) laisvu laiku nuo pagrindinių darbų kuria poeziją, yra išleidę savo kūrybos knygų. Klaipėdoje apsigyvenęs Skirmantas Sinkevičius (2010) tapo ir rengia savo dailės darbų personalines darbų parodas. Adelė (Teresiūtė) Aukštikalnė (2007) – sėkmingai sceninės karjeros laiptais lipanti aktorė, Monika Vaičiūtė (2011) netrukus ja bus. Gytis Dovydaitis (2011) ir Laura Norinkevičiūtė (2012) - fotografai, fotomenininkai. Ilona Miknevičiūtė (1999) - Prancūzijoje turi savo meno galeriją, kuria įvairias instaliacijas, dirba su vaikais. Mindaugas Grigas (2003) dizaineris, dirba Ispanijoje. Viktorija Grigaitė (2003) - animatorė, gyvena ir dirba Nyderlanduose. Anksčiau iš mūsų gimnazijos į Airiją mokytis išvykusi ir ten gyventi likusi Viltė Vaitkutė šiuo metu dirba Media-coop įmonėje dokumentinių filmų ir socialinės reklamos srityje. Vytautas Armonas (2008) –Wizzair avialinijų kompanijos pilotas, Renata Šležaitė (1996) – stiuardesė. Architektais tapo – Vainius Šalomskas


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZISTŲ KELIAI (2002), Linas Ulickas (2004), Andrius Ropolas (2006), Eglė Savodnikaitė (2007) ir kt. Psichologės – Giedrė Žalytė (1995), Lina (Zinevičiūtė) Labatmedienė (2000), Raimonda (Lukošiūnaitė) Petrolienė (2001), Justina Grigaliūnaitė (2011) ir kt. Nemažai mūsų buvusių gimnazistų aktyvūs Lietuvos ir Kauno rajono politinio gyvenimo dalyviai, dalyvauja įvairiuose Seimo ir savivaldybių rinkimuose. Asta Ulinskaitė (2000), Eimantas Vanagas (2005) ir Vytenis Vitkauskas (2009) šiuo metu yra Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai. Anksčiau tarybos nariu buvo Donatas Janulevičius (2002). Nemažai mūsiškių šiuo metu įvairiose pareigose dirba Kauno miesto, Kauno ir kitų rajonų savivaldybių administracijose, seniūnijose. Mantas Stulgaitis (2008) dirba LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Buvę geriausi sportininkai tokie liko ir gyvenime Savo profesinę veiklą arba studijas su aktyviu sportu vis dar sėkmingai derina ne vienas mūsų buvęs mokinys: Tomas Čerkunovas (krepšinis), Birute (Grušauskaitė) Stellbrink (rankinis, Vokietija), Rokas Ulvydas (Amerikos studentų krepšinio lyga, JAV), Laurynas Naujokaitis ir Matas Dumčius (dviračių sportas), Eimantas Petrulevičius (lengvoji atletika), Dainius Mišeikis (krepšinis), Henrikas Grigas (futbolas), Ignas Grigas (rankinis), Donatas Janulevičius (karate), Matas Šeškus (krepšinis), Algirdas Janonis (krepšinis), Matas Lisajevičius (krepšinis), Kernius Ribikauskas (krepšinis), Arnas Tilindė (krepšinis), Dominykas Petkevičius (krepšinis), Eimantas Kazakevičius (krepšinis), Dovydas Šemeklis (krepšinis), Jurgita Levartavičiūtė (lengvoji atletika), Ignė Grigaitytė (lengvoji atletika) ir kiti. Mantas Matukaitis – aktyvus automobilinio sporto ir lengvųjų auto-

mobilių lenktynių fanas bei dalyvis. Jonas Lazauskas jau daug metų po savo tiesioginio darbo teisėjauja nacionalinės krepšinio lygos varžybose. Vytenis Kazlauskas – tarptautinės kategorijos futbolo teisėjas.

Su daina per gimnaziją ir gyvenimą... Kai kurie iš mūsiškių vis dar paima į rankas gitarą ar kitokį muzikos instrumentą ir/arba viešai uždainuoja. Vis dar galime pamatyti scenoje Roką Ramutį, Juozą Vaidelį, Kasparą Urboną, Pauliną Pociūtę, Akvilę Gustaitę, Tadą Kaminską, Eglę Jonaitytę, Vytenį Kazlauską, Edviną Petkevičių bei kitus. Daug metų folkloro ansambliuose ir kituose kolektyvuose dainuoja Asta Ulinskaitė, Laima Grivačiauskaitė, Ieva Palinauskaitė (visos trys „Gegutaloje“) ir Saulenė Pečiulytė, birbynėmis groja Egidijus Morkūnas, Vilius Morkūnas, šoka Aušra Morkūnaitė. Sigita Černevičiūtė dainuoja VU merginų chore „Virgo“, Gabrielė Kazakevičiūtė dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose, Goda Palskytė koncertuoja su fortepijonų trio ir kt. Adelė (Teresiūtė) Aukštikalnė ir Monika Vaičiūtė tapo aktorėmis.

Gimnazijoje gimusi meilė Kokia gi, mokykla be mokyklinių meilių? Visais laikais jų buvo, yra ir bus. Norime dar kartą ir mes priminti mūsų „mokyklines poras“ bei tuos mokinius, kurie čia surado vienas kitą, o vėliau ir sukūrė gražias šeimas: Danas Šalčius ir Jurga (Motiečiūtė) Šačiuvienė (1995 m.) Kęstutis Boguševičius ir Lina (Juodzevičiūtė) Boguševičienė (gimnaziją baigė 1997 m.) Gediminas Zubauskas ir Gintarė (Mankauskaitė) Zubauskienė (1998)


GIMNAZISTŲ KELIAI


GIMNAZISTŲ KELIAI Andrius Verbyla (1997) ir Jurgita (Šmukštytė) Verbylė (1999) Rytis Kriščiūnas (1998) ir Vaiva (Pėčaitė) Kriščiūnienė (1997)

Tomas Morkūnas ir Ugnė Dundulytė (2006) Tomas Juronis (2003) ir Vytautė (Šniaukaitė) Juronienė (2006)

Dalius Filiponis ir Laura Andrejauskaitė (1999)

Mantas Garliauskas (2006) ir Rugilė Ruseckaitė Garliauskienė (2008)

Robertas Manukian ir Dovilė (Putraitė) Manukian (1999)

Aivaras Stančikas ir Justina Verbylaitė (2007)

Romas Strabeika ir Aneta (Macijauskaitė) Strabeikienė (2001)

Martynas Jakubelskas (2007) ir Rūta (Grinkevičiūtė) Jakubelskienė (2008)

Gediminas Alzbutas ir Jurga (Stasiukonytė) Alzbutienė (2001)

Jonas Lazauskas ir Asta (Matusevičiūtė) Lazauskienė (2008)

Paulius Navikas ir Jurgita (Vizgaitytė) Navikienė (2002)

Kęstutis Gruzinskas ir Renata Abračinskaitė (2008)

Klaudijus Beinaravičius ir Inga (Petrukaitytė) Beinaravičienė (2002)

Nerijus Kinderis ir Deimantė (Marčiulionytė) Kinderienė (2010)

Mantas Lipkevičius ir Ieva (Rutkauskaitė) Lipkevičienė (2002)

Žilvinas Bugorevičius ir Justė (Jūraitė) Bugorevičienė (2010)

Marius Šeškus ir Ilona (Ališauskaitė) Šeškienė (2003) Marijus Mieliauskas ir Kotryna (Kirijanovaitė) Mieliauskienė (2004)

Matas Martinkėnas ir Simona (Vaivilavičiūtė) Martinkėnienė (2010)

Evaldas Auglys ir Ugnė (Židonytė) Auglienė (2004)

Karolis Valaika (2012) ir Justina (Seliokaitė) Valaikienė (2014)

Izidorius Paukštys (2005) ir Dovilė (Kirvelaitytė) Paukštė (2004) Nerijus Stankauskas ir Vita (Legotaitė) Stankauskienė (2005)

Linkime šiems mūsų šaunuoliams gražaus ir prasmingo gyvenimo, tarpusavio supratimo, beribės kantrybės ir neišblėstančios meilės!


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI GIMNAZIJAI Lina Pauliukevičiūtė (1995, I laida): prisimenu šią mokyklą kaip labai liberalią, laisvą, su daugybe kūrybingų žmonių. Labiausiai džiaugiuosi, kad viskas, apie ką garsiai svajodavo direktorius V. Vitkauskas, atrodo, išsipildė su kaupu. Mano dukra irgi jau baigė šią gimnaziją. Labai dėl Jūsų džiaugiuosi ir didžiuojuosi Jumis. Didžiausios sėkmės ateityje. Raimondas Maročka (1996): visiems linkiu ištvermės, kantrybės, ryžtingumo. Siekite užsibrėžto tikslo iki galo, nenuleiskite rankų. Valdas Marčiulionis (1997): noriu palinkėti gimnazijai išlikti tokiai jaukiai, kokią pamenu. O mokytojams – kantrybės su tokiais mokiniais, kaip praeityje buvau aš. Mindaugas Račkauskas (1997): linkiu visados didžiuotis Juozo Lukšos gimnazija! Laima (Kalasauskaitė) Schrödel (1997): visiems linkiu siekti savo tikslo! Kristina (Arnatkevičiūtė) Zikienė (1998): buvo nuostabūs metai, tik patys geriausi prisiminimai iš mokyklos. Nepakartojamas direktorius! Visai gimnazijos bendruomenei linkiu neprarasti savo išskirtinumo ir ypatingos dvasios. Laura Andrejauskaitė (1999): visada prisimenu puikius mokytojus ir nuostabų direktorių. Linkiu būti išskirtiniais, nesisprausti į rėmus, auginti asmenybes, nemokyti žuvų skraidyti, o paukščių – nardyti! Laura Galeckaitė (1999): buvo nuostabus laikas! Daug prisiminimų:). Dabar besimokantiems galiu tik palinkėti – branginkit laiką, kurį leidžiate kartu! Mokykitės vieni iš kitų ir kurkite Jums patinkančią aplinką, tradicijas. Viskas laikina ir greitai pasikeis. O pasakytas ar išgirstas geras žodis, padrąsinimas gali ilgai šildyti širdelę net ir po kelių dešimčių metų.

Lina Noreikaitė (1999): gimnazistams linkiu būti žingeidiems, atviriems naujovėms ir tolerantiškiems juos supantiems žmonėms. Mokytojams norėčiau palinkėti kantrybės ir novatoriškų metodų dirbant su naująja karta. Dalius Filiponis (1999): nepasiduokite! Paulina (Grigaitė) Vaitkienė (1999): linkiu svajoti ir drąsiai siekti savo svajonių, tik jūs geriausiai žinote, kas daro jus laimingus. Asta (Rinkevičiūtė) Jaruševičienė (2000): visiems linkiu sėkmės, stiprybės, supratingumo. Asta Ulinskaitė (2000): tik patys geriausi prisiminimai tiek apie mokytojus, tiek apie atmosferą mokykloje, klasėje. Pati geriausia ir nuostabiausia auklėtoja. Man ji pavyzdys, kaip reikia bendrauti su mokiniais. Linkiu visiems augti, tobulėti ir eiti pirmyn! Raimonda (Lukošiūnaitė) Petrolienė (2001): linkiu išlaikyti aukštą mokslo kokybę ir liberalų požiūrį į mokymosi procesą. Andrius Stančiauskas (2002): iš mokyklos laikų prisimenu vestas diskotekas, renginius, daug sporto varžybų, krepšinio rungtynes Kauno sporto halėje, kai nugalėjome Noreikiškes, draugus, smagu prisiminti ir mokytojus. Buvo tikrai puikių akimirkų! Linkiu gimnazistams pagarbos mokytojams, noro mokytis, mokytojams – kantrybės ir kūrybiškumo, gimnazijai – būti geriausiai šalyje. Mantas Stulgaitis (2003): norėčiau padėkoti puikioms ir patyrusios pedagogėms Raimondai Jonaitienei, Elei Ilčinskienei, Daivai Raipienei, be jų nebūčiau tuo, kuo esu dabar. Mokytis nuoširdžiai, nes tai kelias į sėkmę, tikėti savimi, pasitikėti pedagogais, žinoti, ko ateityje reikės mūsų valstybei, ir padėti jai funkcionuoti, įnešti savo indėlį.


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI GIMNAZIJAI Vaida (Jočionytė) Lukšienė (2004): linkiu gimnazijai toliau siekti savo tikslų, mokytojams kantrybės ir žinių, o gimnazistams tikėjimo savo svajonėmis ir žengti tik pirmyn! Vita (Legotaitė) Stankauskienė (2005): noriu visiems padėkoti už galimybę tobulėti. Ir gyvuoti dar ilgai, ilgai, būti ta šviesa ir kelrodžiu ateinančioms kartoms. Edgaras Balaika (2006): manyčiau, kad mokykloje praleistas laikas buvo vienas geriausių gyvenime – visi mokytojai vienaip ar kitaip buvo išskirtiniai ir davė dalelę to, kuo dabar esu. Mokyklos jubiliejaus proga norėčiau palinkėti, kad Garliavos Juozo Lukšos gimnazija visada išliktų ta vieta, kur kiekvienas žmogus atranda save, tobulėja ir susikuria tvirtą sėkmingo savarankiško gyvenimo pagrindą. 25 metai mokyklai nėra daug, bet manau, kad per tiek laiko gimnazija tikrai pasiekė daug ir net neabejoju, kad tokių ketvirčio amžiaus jubiliejų ateityje švęsime dar labai daug. Esu tikras, kad kiekvienas esamas ir buvęs mokinys ar mokytojas yra šios gimnazijos patriotas, todėl išlikime tokie visada! Vytautė Marčiulionytė (2007): visiems mokytojams didžiausi linkėjimai, ypač auklėtojai, Jūratei Dranginienei, mokytojams Raimondai Žvinienei, Laimai Stančiauskienei, Linui Zizui ir visiems kitiems! Sigita Černevičiūtė (2008): norėčiau padėkoti matematikos mokytojai Irenai Krivickienei, ugdžiusiai ne tik matematikus, bet būsimus lyderius. Taip pat šiltai prisimenu ir lietuvių kalbos mokytoją Daivą Raipienę, savo erudicija įkvėpusią lavinti(-s) įvairiapusiškai, norėti ir siekti daugiau. Auklėtojai, fizikos mokytojai Audronei Armonienei norėtųsi padėkoti už visada rastą šiltą žodį, palaikymą, kai buvo sunku. Sudėtingu paauglystės laikotarpiu to labai reikėjo. O labiausiai norėčiau padėkoti buvusiai Juozo Lukšos gimnazijos istorijos mokytojai Irenai But-

kevičienei, dar 9-oje klasėje įžvelgusiai mano polinkį istorijai ir paskatinusiai dalyvauti pirmojoje istorijos olimpiadoje. Nuo tada visiems kartojau, kad tapsiu istorike. Nors mokyklos laikais visi tik šyptelėdavo išgirdę tokį norą, šiandien galiu pasidžiaugti, kad jau tapau publikuota istorike. Ciceronas sakė, kad istorija yra gyvenimo mokytoja. Todėl gimnazijai norėčiau palinkėti ir toliau gyvuoti pripildytai meilės Lietuvos istorijai ir jos herojams, taip mokant gyvenimo paslapčių ateities lyderius, intelektualus ir savo šalies patriotus. Vytenis Vitkauskas (2009): kalbėdamas apie savo mokyklinius metus visuomet su pagarba prisimenu gimnaziją, kuri ne tik suteikė galimybę įgyti reikiamų žinių, bet ir sudarė sąlygas lavinti įvairius gebėjimus bei pomėgius. Su nostalgija visuomet prisimenu ir puikius mokytojus, ir aktyvius mokinius, ir įvairius gimnazijos renginius. Buvo geri ir nerūpestingi laikai, todėl ir prisiminimai geri. Gimnazijos 25-mečo proga linkiu, kad gimnazijoje visados aidėtų jaunatviški mokinių balsai ir juokas. Linkiu visiems gimnazistams kryptingai eiti savo pasirinktu keliu į sėkmę! Ateitis priklauso tiems, kas tiki savo svajonių išsipildymu! Giedrė (Juknevičiūtė) Ulevičienė (2010): norėčiau sutikti savo auklėtoją Violetą Vėjelytę, muzikos mokytoją, padainuoti dainas iš choro lankymo laikų. Mokiniams linkiu gerbti ir mylėti savo mokyklą, mokytojus. Valdas Eimontas (2010): linkiu aukštų tikslų gimnazijai, iniciatyvos gimnazistams ir kantrybės mokytojams. Gintarė Kurtinaitytė (2010): su nostalgija prisimenu laiką, praleistą chore, visus renginius, ekskursijas ir linksmas pertraukas. Vis dar jaučiu didelę pagarbą ir padėką mokytojoms Aušrai Šepetkienei, Birutei Danaitienei ir Laimai Stančiauskienei, šias mokytojas ir norėčiau paminėti ne tik už puikiai išdėstytus dalykus, bet ir už


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI GIMNAZIJAI gyvenimiškus patarimus, atsidavimą mokiniams ir humoro jausmo nestokojimą. Visiems mokytojams norėčiau palinkėti neišsenkančios kantrybės ir pozityvumo, o gimnazistams naudotis kiekviena suteikta galimybe ir proga, kad paskui nereikėtų gailėtis, jog kažką praleidote.Gimnazijai linkiu toliau evoliucionuoti, išlaikant tai, kas geriausia ir toliau puoselėti tikrąsias vertybes bei išleisti dar ne vieną „Lukšiečių” kartą. Lukas Dumčius (2011): norėčiau prisiminti puikų mokyklos kolektyvą – direktorių, savo mokytojus, kurie man sudarė puikias sąlygas tobulėti ir sėkmingai žengti gyvenimo keliu. Gimnazijai linkiu tokios puikios atmosferos, kuri lydėjo mane čia besimokantį. Gimnazistams linkiu priimti tą džiaugsmą ir žinias, kurias mokytojai taip geranoriškai ir dosniai jiems dalina. Mokytojams linkiu kantrybės, mokinių ir aplinkybių, kurios leistų džiaugtis savo darbu ir leistų mėgautis dosniomis pažinimo dalybomis. Monika Vaičiūtė (2011): ko gero, labiausiai įsimintinos visos užklasinės veiklos gimnazijoje: nuostabūs metai chore (ypač didingos Dainų šventės), narystė mokinių taryboje, Teatro studija, renginiai, skaitovų konkursai – tai patirtys, kurios ne tik nulėmė mano profesijos pasirinkimą, bet ir padėjo man formuotis kaip asmenybei. Atsiminimai, įspūdžiai apie šias veiklas mane lydi iki šiol. Indrė Taurosevičiūtė (2012): linkiu nuolatinio tobulėjimo, atkaklumo ir vieningos mokyklos bendruomenės. Jonė Žitkevičiūtė (2012): linkiu siekti tikslų, nebijoti paslysti ir vėl iš naujo atsistoti. Vertinkite tuos, kurie jus supa, ir taupykite kiekviena sekundę, laikas turi savybę prabėgti ir nebegrįžti, o užaugti visada spėsite. Simona Navickaitė (2013): mokiniams linkiu nepamiršti, kad išsilavinimas - tai lobis, kuris savininką lydės visur ir visada.

Roberta Zinčenkaitė (2013): mokytojams linkiu stiprybės ugdant vaikus, naujų idėjų ir įkvėpimo įgyvendinant mokymo programą. Evelina Skučaitė (2013): labai draugiškas gimnazijos direktorius Vidmantas Vitkauskas. Labai gera auklėtoja Lijana Mišeikienė. Džiaugiuosi, kad mokiausi anglų kalbą pas mokytoją Palmirą. Įsiminė chemijos mokytoja ekspertė Asta Račkauskienė. Laura Pranckevičiūtė (2013): linkiu motyvacijos ir atkaklumo gyvenime. Milita Girčytė (2014): norėčiau bent vienai dienai grįžti į savo klasę! Didelė nostalgija. Mylimiausi mokytojai auklėtoja Daiva Bruzgienė, Ina Grinienė ir Zita Butiškytė. Mokyklai linkiu išlikti tokiai tobulai, kaip ir mano prisiminimuose! Gimnazistams – džiaugtis kiekviena diena, praleista mokyklos suole, nes tos dienos visam gyvenimui! Mokytojams – išlikti kūrybingiems ir mylimiems mokinių! Justina (Seliokaitė) Valaikienė (2014): mokiniams linkiu džiaugtis laiku, kai esi gimnazistas/gimnazistė :). Juozas Vaidelis (2015): svarstydamas apie tai, su kuo man asocijuojasi sava mokykla, kaip ir daugelis kitų, galiu išskirti ryškius šios gimnazijos ugdymo kokybės pranašumus. Tačiau savo gimnazijos privalumus norėčiau apžvelgti kitu, ne taip puikiai matomu aspektu. Mokydamasis kitoje mokykloje niekada negalėjau ir nesugebėjau suvokti, jog ugdymo įstaiga gali būti tokia svarbi asmenybei. Būtent garsaus partizano Juozo Lukšos vardu pavadintoje gimnazijoje pirmą kartą pajutau, jog mokinys yra ir asmenybė - tokia, iš kurios nesitikima peržengti tų ribų, kurių ji nenori peržengti, ir skatinama atrasti save ten, kur prasideda komforto zona, nebandant įtikinti jos peržengti per anksti ar dirbtinai. Tai nebuvo tik ugdymo įstaiga, kur iš mokinio yra tikimasi vien puikių rezultatų


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI GIMNAZIJAI ar nepriekaištingos drausmės. Tai buvo MOKYKLA. Joje aš patyriau puikią atmosferą, globą reikiamu momentu ir jaukų bendravimą. Tai buvo vieta, kur pamilau mokslą, savo šalies istoriją, kur patriotiškumo ugdymas nebuvo vien tolima ir nepasiekiama vizija. Man asmeniškai tai buvo ne tik ta vieta, į kurią priėmė išskėstom rankom tuo momentu, kai kitoje mokykloje dėl ,,inovatyvių" švietimo reformų mūsų visą klasę „ištrėmė“, bet ir vieta, kur pastebėjo, išugdė ir išleido į gyvenimo kelią kuo puikiausiai pasirengusį. Ačiū, tau mokykla, kad užauginai sparnus! Agnė Čibirkaitė (2015): Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje pradėjau mokytis tik nuo III (11) klasės. Neslėpsiu, iš pradžių nuoširdžiai maniau, kad per varganus dvejus metus nespėsiu prisirišti prie naujos mokyklos, tačiau aš ne tik prie jos prisirišau, bet ir ją pamilau. Mano pirma Rugsėjo 1-oji: atėjau į naują klasę, visi nepažįstami. Kažkaip net baugu darės. Ir pamačiau tokį nuoširdų, besišypsantį ir, rodos, net iš pirmo susitikimo savu tapusį direktorių Vidmantą Vitkauską. Visi naujokai buvo supažindinti su Juozu Lukša – Daumantu, visi sužinojome apie jo gyvenimo istoriją, aplankėme jo žūties vietą. Nuo pirmų dienų šioje mokykloje gimnazistams diegiamas patriotiškumas. O direktorius apie Tėvynę kalba su tokiu užsidegimu, kurį sunku nupasakoti. Agnė Žemgulytė (2016): kalbant apie gimnaziją, ryškiausiai atmintyje įstrigę (ir manau liks dar ilgam) trys mokytojai. Tai Irena Krivickienė, Palmira Kudirkienė ir Linas Zizas. Šie žmonės verti tik pačių gražiausių žodžių, jų ryžtas, nuoširdumas, užsispyrimas ir pozityvumas gimnazijoje kūrė nuostabią atmosferą. Naudodamasi proga visiems linkiu daug kantrybės, bendravimo ir nuoširdumo, negailėti gražių žodžių, stengtis ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų. ***

Laima Mickuvienė, buvusi Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos mokytoja, šiuo metu dirba LSMU gimnazijoje „Gimnazijoje dirbau 8 metus. Esu dėkinga, kad direktorius priėmė mane dirbti šioje gimnazijoje, nors ir buvau tuo metu „nepatogi" mokytoja - mat ką tik buvau grįžusi iš vaiko auginimo atostogų ir šiek tiek atitrūkusi nuo pedagoginės veiklos... Ką galiu pasakyti apie šią mokyklą? Gimnazijoje vyrauja demokratiška atmosfera, mokiniai gali įvairiapusiškai ugdytis dalyvaudami projektuose bei kitose veiklose. Turėjau galimybę ir pati augti kaip specialistė: čia įgijau mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Gimnazija turi savitas tradicijas, filosofiją, estetikos supratimą, čia jauku ir gera kiekvienam. Puikūs mokytojai ne tik skatina kilti, bet ir sukuria šiltą bei draugišką atmosferą.“ Prof. dr. Loreta Ulvydienė, buvusio gimnazisto ir dabartinio abituriento mama, gimnazijos tarybos narė „Švietimo sistemos labirintuose sukuosi nuo 1991-ųjų. Kadangi teko ragauti mokytojo duonos, o šiuo metu dėstau universitete, aiškiai suvokiu mokymo kokybės svarbą. Į mane nuolat kreipiasi tėvai prašydami patarti, į kurią mokyklą išleisti savo atžalas mokslų krimsti, kuriems mokytojams vaikus patikėti. Suprantama, kad šiame mokslo ir technologijų pasaulyje kiekvienam iš mūsų rūpi vaikų ateitis ir tai, kokius pamatus mokytojams vadovaujant jie klos. Prieš išleisdami vaikus į mokyklą visad teiraujamės aplinkinių, draugų ir pažįstamų, kuri mokytoja geriausia, t. y. labiau patyrusi, sumani ir kūrybinga, įkvepianti ir sudominanti. Vėliau ieškome mokyklos, kurioje mūsų atžalos jaustųsi saugios, kurioje dirbtų savo srities žinovai. Čia auga kūrybingos ir veržlios asmenybės, kurios gimnazijoje įgautas žinias pritaiko universitetuose ar kolegijose, o tai, kad J. Lukšos gimnazijoje diegiama pilietišku-


SVEIKINIMAI IR LINKÄ–JIMAI GIMNAZIJAI


SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI GIMNAZIJAI mo dvasia, suteikia šiai mokslo įstaigai tik papildomo išskirtinumo, nes ne taip dažnai gali išgirsti: „Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis“. Nesu tikra, kurios mano mintys bus išgirstos, bet tiesiog negaliu tuo nesidžiaugti.“ Neringa Ivanauskaitė - Kanopė - gimnazijos istorijos mokytoja. Čia dirbo 6 metus, 2007 m. emigravo į Airiją, ten šiuo metu ir gyvena. Ištekėjo. Susilaukė sūnelio. „Man Juozo Lukšos gimnazija tai žmones, kolegos ir mano mokiniai. Kai kurie iš jų man buvo labai artimi, lyg šeima. Jau beveik 11 metų prabėgo, kai palikau gimnaziją ir išvykau gyventi į užsienį. Tačiau prisiminimai ir jausmai apie mūsų gimnaziją, čia sutiktus žmones, draugus ir gimnazijos vadovus visuomet liko labai šilti ir gyvi. Sakyčiau, tikri. Esu labai dėkinga likimui, kad man teko čia dirbti. Mokydama vaikus ir aš mokiausi. Iš jų. Aš čia užaugau kartu su savo mokiniais. Visuomet mylėjau savo mokinius, jaučiau jų nuotaikas ir tikėjau Jais. Ir dar. Čia dirbdama niekados nejaučiau įtampos, priešingai, – visuomet jaučiau vyresnių kolegų, direktoriaus pavaduotojų ir ypač direktoriaus (taip pat istoriko) pagalbą ir dėmesį. Todėl, naudodamasi proga, noriu dar kartą padėkoti ir palinkėti sėkmės visiems, su kuriais kartu dirbau, ir tiems, kurie šiuo metu dirba. Gražių gyvavimo metų gimnazijai, apie kurią prisiminimus visuomet nešiosiu savo širdyje. Ir dar. Kartais pasvajoju, kad vėl čia dirbu ir... geriu kavą su man taip mielais bendradarbiais.“ Alma Milda Kontrimaitė - Böge – anglų kalbos mokytoja. Gimnazijoje dirbo 7 metus, 2003 m. emigravo į Vokietiją. Ištekėjo, ten šiuo metu ir gyvena. „Juozo Lukšos gimnazijoje dirbau 1996–2003 metais. Tai pakankamai ilgas laikotarpis susidaryti pagrįstą nuo-

monę apie savo darbą, kolektyvą ir pačią instituciją. Ši gimnazija yra laisvos Lietuvos kūdikis, todėl natūralu, kad ji harmoningai įsiliejo į istorinius mūsų šalies įvykius ir labai natūraliai perteikė laisvės bei tautiškumo dvasią. Mane, atėjusią iš verslo pasaulio, maloniai nustebino gimnazijos atmosfera: joje dominavo laisvės, kūrybiškumo, meilės Tėvynei ir darbštumo dvasia. Tai buvo tarsi koks idėjų šaltinis, tarsi kūrybinės dirbtuvės, kuriose dominavo spontaniškumas ir veržlumas, moksliniai bei dvasiniai ieškojimai, o svarbiausia, žmogiškas jautrumas. Visa tai buvo natūralus mūsų gyvenimo ir darbo šioje mokykloje būdas. Esu be galo dėkinga už nuostabią galimybę šioje mokykloje ieškoti ir kurti, už greta buvusį labai talentingą ir kūrybišką kolektyvą, iš kurio aš tiek daug išmokau. Taip pat dėkinga ir už be galo įdomius bei talentingus vaikus (ne pažymiai parodo žmogaus gebėjimus), kurie man kasdien (ar pelnytai?) dovanojo be galo daug tyrumo, smalsumo, tikėjimo ir meilės... Net sunku viską išvardyti. Bet būtent to mes šiandien pasaulyje labiausiai ir stokojam. Nuoširdžiai linkiu šiai gimnazijai išsaugoti tai, kas ją pagimdė: drąsą, laisvę, kūrybą ir žmogišką šilumą. Linkiu jos administracijai, mokytojams niekada nepasiduoti rutinai ir biurokratizmui. Linkiu jos mokiniams nebijoti laužyti standartų ir drąsiai pasinerti į kūrybinių ieškojimų vandenynus. Gyvendama ne Lietuvoje patyriau ir įvertinau, kokia vertinga yra mokykla, kai mokytojai-mokiniai-tėvai yra viena bendruomenė. Linkiu, kad jūsų pasiaukojantis darbas jums teiktų džiaugsmą, įkvėptų naujiems projektams ir būtų jūsų širdžiai tiesiog palaima! Su meile, Alma.“


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas "European Education with Information and Communication Technologies" ("Europinis mokymas su IKT") 2008-2010 Partneriai: Dimitar Talev Secondary School, Bulgarija, Kampanis High School, Kilkis Graikija, Colegio Sant Lluis De Pla I Amell Bosch Ispanija, Istituto di Istruzione “Enrico Mattei” Italija, Gymnázium Trebišov Slovakija, Serik IMKB AOTM Lisesi Turkija, I. Béla Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Vengrija, Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 16 Čekija. Projekto koordinatorė: IT vyr. mokytoja Virginija Levanauskaitė


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

COMENIUS daugiašalės partnerystės projektas "Wanders and Cycle Lanes" ("Kelionės ir dviračių takai") 2008-2010 Partneriai: Zespół Szkół w Koszęcine-Gimnazjum Nr 1 Lenkija, Collège Privé Mixte Prancūzija, Şcoala cu clasele I –VIII ,,Ciprian Porumbescu” Rumunija Projekto koordinatorė: IT vyr. mokytoja Virginija Levanauskaitė


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


TARPTAUTINIAI PROJEKTAI COMENIUS mokyklos asistentas (Comenius School Assistantship) 2010 Projekto koordinatorė: anglų k. mokytoja Edita Liutkevičienė

„Zájmy našich studentů“ 2008 Partneriai Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, Čekija Projekto koordinatorė: IT mokytoja metodininkė Elina Petrulienė

„The Internet – Life without borders“ 2008-2010 Partneriai IPCST Antonello, Milazzo, Italija ir II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego, Koszalin, Lenkija Projekto koordinatorė: IT vyr. mokytoja Virginija Levanauskaitė

„Are European teenagers fit and healthy?“ 2011-2012 Partneriai Civray Collège Jeanne d'Arc, Prancūzija Projekto koordinatorė: IT mokytoja metodininkė Elina Petrulienė

„Behind the name“ 2012 (vykdomas) Partneriai Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" град Добрич, Bulgarija ir Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Estija Projekto koordinatorė: dailės ir technologijų vyr. mokytoja Eglė Vasiliauskaitė


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


TARPTAUTINIAI PROJEKTAI Projektas kalbų plėtrai 2009 Partneriai Latvija Projekto koordinatorė: dir. pavaduotoja ugdymui Albina Vinciūnienė Projektas „Tavo Europa – kalbėk tu“ 2011 Projekto koordinatorė: anglų kalbos mokytoja metodininkė Laima Mickuvienė „Bendraamžis bendraamžiui” 2008 Projekto koordinatorė: dir. pavaduotoja ugdymui Albina Vinciūnienė Sveikatos gerinimo ir stiprinimo projektas „Suprask save“ 2008 Projekto koordinatorė: psichologė Birutė Balsevičienė

Rusų kalbos, tikybos bei etikos mokymo projektas „Stačiatikių ir sentikių maldos namai ir menas Lietuvoje“ 2010 Projekto vadovės: Rusų k. mokytoja Jūratė Burinskienė, etikos mokytoja Virginija Janukevičienė ir tikybos mokytoja Daiva Bruzgienė

Projektai: „Mes nepriklausomi” 2010 „Mes nepriklausomi - 2” 2011 „Mes nepriklausomi - 3” 2015 „Mes nepriklausomi - 4” 2016 Projekto koordinatorė: sveikatos priežiūros specialistė Irma Drukteinienė


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Erasmus+ projektas „Networked European School Web Radio (NEStOR)“ 2016-2018 Partneriai: “Computer Technology Institute and Press "Diophantus" in Greece, the Cyprus Pedagogical Institute, the University of Aallborg in Denmark , Gymnasium Aglantzia (Cyprus), Peiramatiko GEL Pan. Makedonias. Projekto koordinatorė: anglų k. mokytoja Jolanta Lėgaudaitė


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Tarptautinis mokinių mainų projektas tarp Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ir Nyderlandų Het College Weert mokyklos. Partneriai: Nyderlandų Het College Weert mokykla. Projekto koordinatorės: anglų k. mokytoja Edita Liutkevičienė ir istorijos mokytoja Violeta Marija Vėjelytė


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


JUOZO LUKŠOS–DAUMANTO FONDO STIPENDIJOS 1994 m. pabaigoje buvusios J. Lukšos žmonos dr. Nijolės Bražėnaitės iniciatyva JAV buvo įkurtas Juozo Lukšos - Daumanto fondas. Fondo pagrindiniai tikslai - finansuoti rezistencinės kovos įamžinimą bei atminimą, skatinti jaunimo domėjimąsi Lietuvos pasipriešinimo istorija, remti J. Lukšos gimnazijos moksle bei visuomeninėje veikloje pasižymėjusius abiturientus. Vienas iš šio fondo administracinio komiteto narių yra gimnazijos direktorius V. Vitkauskas. Fondas kiekvienų metų vasario 16 - osios arba kovo 11 d. skiria stipendijas aktyviausiems gimnazijos abiturientams. Gaunantys stipendiją abiturientai iškilmingai pasižada ir toliau "stropiai bei sąžiningai mokytis, studijuoti, o įgytas žinias ir darbus ateityje skirti savo tautos ir Lietuvos gerovei". 1996 m.

2000 m.

2006 m.

N. Mišeikaitė, G. Žalytė, I. Pakštytė, G. Černiauskas

V. Šalna, V. Majūtė, V. Rukavičius, A. Kučaitis, E. Paltanavičiūtė, V.Markevičius

K. Anuškevičiūtė, R. Kupstaitytė, E. Jurgelaitytė, V. Legotaitė, A. Juknevičius, T. Macijauskas

1997 m. V. Šidiškytė, R. Navakauskaitė, R. Kasparavičiūtė, A. Mikelionis, M. Rakauskas, R. Markauskas 1998 m. K. Šmulkštytė, R. Volungevičiūtė, A. Jakenevičius, J. Juodsnukytė, D. Kaminskaitė, M. Račkauskas, I. Muraškaitė, R. Žalytė, R. Martikaitytė, G. Zubauskas 1999 m. T. Petrikis, Ž. Jančoras, R. Beniulytė, V. Kasparavičiūtė, E. Kutkaitytė

2007 m. 2002 m. G. Alzbutas, R. Pušinskaitė 2003 m. L. Rukšėnaitė, A. Stančiauskas, D. Pauliukas

G. Dabašinskas, V. Kazlauskas, V. Gruzdžiūtė, A. Daunoravičius, V. Poderytė, M. Vrubliauskas, A. Beleckis, K. Mikalavičiūtė 2008 m.

2004 m. D. Zabielaitė, E. Užpalis, D. Noreika, J. Stankevičiūtė, I. Kernazickaitė

M. Bacevičiūtė, J. Verbylaitė, E. Petkevičius, V. Vaškevičiūtė

M. Optažaitė, A. Patribavičiūtė, G. Kupstaitytė

2010 m. L. Dervinytė, D. Juškelytė, V. Kuršelis, A. Lukošiūnaitė, I. Vaičiūnaitė

2011 m. S. Sinkevičius, V. Eimontas, N. Kinderis, S. Grušaitė, V. Kazlauskaitė, G. Juknevičiūtė 2012 m. L. Dumčius, M. Vaičiūtė, I. Poderytė 2013 m.

2009 m. 2005 m.

K.Gruzinskas, A. Lamauskas, S. Černevičiūtė, J. Lazauskas

R. Grinkevičiūtė, R. Freitakaitė, S. Tamošiūnaitė, I. Gudaitytė,

T. Gluoksnis, I. Taurosevičiūtė, D. Čibirkaitė.

2014 m. A.Morkūnaitė, R.Pupalytė, T.Naujokaitis, J.Levertavičiūtė, M.Gedgaudas, G.Baltrukonytė, D.Vabuolaitė. 2015 m. A. Gustaitė, R. Ramutis, S. Pečiulytė, D. Vaičiūtė, I. Stankevičiūtė, A. Veselga, M. Ožalaitė, V. Čičinskaitė, I. Karaliūtė. 2016 m. A.Čibirkaitė, J. Vaidelis, V. Morkūnas, M. Bugorevičius. 2017 m. I.Rimskytė, K.Nikolina


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


A.MAKŪNIENĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDO STIPENDIJOS Kiekvienais metais Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas Kalėdų išvakarėse apdovanoja gabiausius, aktyviausius, įvairiais talentais bei gebėjimais pasižyminčius ir savo pasiekimais mokyklas bei Kauno rajoną garsinančius mokinius. Tarp ryškiausių Pakaunės krašto jaunuolių apdovanojami būna ir mūsų gimnazijos mokiniai. Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas savo premijas pastaraisiais metais yra skyręs: Gabrielei Ivanovaitei 2014 m. Adrianai Žukauskaitei 2015 m. Almantui Vitkauskui 2016 m. Džiaugiamės savo šauniausiais mokiniais ir dėkojame fondo valdybai bei jos vadovei Aurelijai Makūnienei už nuolatinį dėmesį mūsų rajono mokiniams!


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


VYTAUTO PETRULIO PARAMOS FONDO STIPENDIJOS 2012 m. vasario 14 d. pirmą kartą buvo premijuoti du itin talentingi ir asmeninių laimėjimų pasiekę gimnazijos mokiniai – Tadas Naujokaitis ir Domantė Vabuolaitė. Tadui Naujokaičiui ir Domantei Vabuolaitei buvo įteikti 1000 Lt. vertės čekiai. Lėšas gabiausių ir talentingiausių gimnazistų rėmimui skyrė JAV gyvenantys broliai Vytas ir Mindaugas Petruliai, savo tėvo atminimui įkūrę Nepriklausomos Lietuvos Ministro pirmininko Vytauto Petrulio paramos fondą. Vytautas Petrulis gimė 1890 m. vasario 3 d. Kateliškių kaime, Biržų apskrityje, mirė nužudytas 1941 m. gruodžio 3 d. Uchtos apylinkėse, Komijoje (Rusija). Vytautas Petrulis buvo Nepriklausomos Lietuvos Ministras pirmininkas, finansų ministras, Seimo narys ir prezidiumo pirmininkas, Lietuvių krikščionių demokratų partijos vadovas, ekonomistas, vienas Eksporto prekybos bendrovės kūrėjų ir direktorių, žurnalо „Tauta“ redaktorius. Ministro pirmininko Vytauto Petrulio stipendijos gabiausiems ir talentingiausiems gimnazijos mokiniams nuo šiol bus įteikiamos kiekvienais metais minint gimnazijoje Vasario – 16-tąją.


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI SU PAGYRIMU I laida (1995): R. Baziliauskaitė, E. Gedminaitė, N. Mišeikaitė, G. Žalytė. II laida (1996): R. Černevičiūtė. III laida (1997): J. Juodsnukytė, L. Kalasauskaitė, N. Krikštolaitytė, I. Muraškaitė, G. Zubauskas. IV laida (1998): K. Arnatkevičiūtė, S. Akelaitytė, E. Kutkaitytė, R. Stalnionytė, V. Kasperavičiūtė, M. Ivaškevičiūtė, T. Petrikis, R. Vaitkevičiūtė, V. Indrašiūtė. V laida (1999): V. Rukavičius, L. Noreikaitė, V. Majūtė, A. Kučaitis, E. Čekavičiūtė, E. Mikailaitė, S. Mikalauskas, L. Galeckaitė, M. Matukaitis, D. Putraitė.

VI laida (2000): V. Družinaitė, M. Grodickas, R. Oleškevičius, L. Pučinskaitė, S. Šimkevičius, A. Miliūnaitė, A. Totilaitė, T. Škutaitė. VII laida (2001): G. Alzbutas, K. Buškevičiūtė, R. Jančoraitė, S. Kaniauskaitė, J. Lipskytė, A. Macijauskaitė, Š. Mieldažytė, K. Mikailaitė, M. Noreika, D. Rukavičius, R. Pušinskaitė, S. Slizickaitė, J. Stasiukonytė, J. Svirčinskaitė, K. Šlekaitytė. VIII laida (2002): A. Duobaitė, L. Grivačiauskaitė, K. Karpavičiūtė, R. Nausėdaitė, I. Palinauskaitė, D. Pauliukas, J. Čepaitė, A. Girulytė, L. Kepalaitė,

L. Rukšėnaitė, J. Vizgaitytė, K. Burdulytė. IX laida (2003): G. Čepaitė, D. Danulevičiūtė, K. Gabartas, L. Krikščiukaitė, S. Mišeikytė, D. Zabielaitė, M. Pėžaitė, I. Ališauskaitė, A. Karaliūtė, N. Kareckas, J. Markevičiūtė, D. Noreika, J. Stankevičiūtė, I. Stasiukonis, K. Tunaitytė, G. Adomaitis X laida (2004): G. Balaikaitė, J. Buškevičiūtė, U. Jonaitytė, S. Mečiūtė, M. Optažaitė, A. Patribavičiūtė, R. Škėrytė, I. Tunaitytė. XI laida (2005): M. Greviškytė, A. Juknevičius, E. Jurgelaitytė, E. Kutkaitytė, T. Macijauskas, I. Makaveckaitė, V. Periokaitė,

L. Dobrovolskytė, V. Gelažiūtė, D. Gintauskas, M. Jakubkaitė, A. Šimkevičiūtė. XII laida (2006): E. Balaika, I. Danilevičiūtė, M. Romanovskytė, A. Daunoravičius, G. Dabašinskas, V. Milbutas, G. Tamašaitytė, G. Sodaitytė, M. Vrubliauskas. XIII laida (2007): J. Jančevskaitė, D. Januškevičiūtė, A. Kevalaitytė, S. Petrauskaitė, G. Rekevičiūtė, V. Vaškevičiūtė, J. Verbylaitė, R. Ašmenskaitė, A. Budreckis, R. Garlečionkaitė, E. Gūžytė, A. Veiverytė, V. Marčiulionytė, N. Megelinskaitė. XIV laida (2008): S. Černevičiūtė, R. Freitakaitė, J. Jucevičius, V. Leončikas,


GIMNAZIJA BAIGĘ MOKINIAI SU PAGYRIMU I. Navarackaitė, R. Noreikaitė, S. Sinkevičiūtė, A. Stanevičiūtė, B. Šmitaitė, M. Vainikauskaitė, D. Žilėnaitė.

M. Krikščiukas, Ž. Bugorevičius, V. Eimontas, J. Jūraitė, N. Kinderis, E. Morkūnas, P. Žiaukas.

XV laida (2009): E.Šimkutė, N. Gėgžnaitė, K. Grigaliūnaitė, V. Kuršelis, S. Lukošius, A. Siudika, A. Tunaitis, V. Kazerskaitė.

XVII laida (2011): D. Augustavičiūtė, D. Česnavičiūtė, L. Dumčius, A. Giraitytė, T. Kaminskas, Ž. Pažėraitė, R. Rekevičiūtė, V. Siudika, R. Vaičaitytė, G. Vainikauskaitė, E. Vaškevičius, G. Žemantauskaitė, K. Žemgulytė, L. Grigaitė, J. Grigaliūnaitė, M. Butkevičiūtė, K. Morkūnaitė,

XVI laida (2010): V.Butkevičius, G. Danaitytė, G. Juknevičiūtė, M. Keturakytė, G. Kurtinaitytė, E. Petkevičiūtė, S. Vaivilavičiūtė,

K. Pocius, I. Poderytė, K. Petkevičiūtė, E. Šukytė, D. Umbrasas. XVIII laida (2012): R.Jacevičiūtė, A. Jonelytė, G. Remeikaitė, I. Taurosevičiūtė, I.Vainilaitytė, K. Katinaitė, J. Aleksynaitė, D. Beržinskaitė, M.Dumčius, I. Lukošiūnaitė, G. Lukošiūtė, J. Opulskytė, G. Palskytė, N. Reipaitė, L. Ruseckis, Ž. Žilėnas, J. Žitkevičiūtė.

XIX laida (2013): A. Morkūnaitė, G. Povilaitytė, R. Pupalytė, T. Šalna, T.Naujokaitis. XX laida (2014): G. Ivanovaitė, J. Mingaudaitė, V.Marčiulionytė, H. Vitunskas. XXI laida (2015): G. Astrauskaitė, K. Vieželytė. XXII laida (2016): I. Čalkaitė, S. Kastantinavičiūtė


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI I laida (1995 m.) Klasės vadovė: Vaitkienė Audronė Astrauskas Arūnas, Baziliauskaitė Raimonda, Beleckytė Vaiva, Burneikytė Inga, Čepukavičius Lauris, Černiauskas Gediminas, Gedminaitė Elona, Jačionytė Alma, Jasiniauskaitė Inga, Jonuškaitė Žydronė, Kimantas Arnas, Matulevičiūtė Laura, Mišeikaitė Neringa, Motiečiūtė Jurgita, Motužytė Edita, Pakštytė Ieva, Pauliukaitis Ernestas, Pauliukevičiūtė Lina, Rajackaitė Vaida, Sutkutė Evelina, Šalčius Danas, Tumynaitė Virginija, Žalytė Giedrė. II laida (1996 m.) Klasių vadovės: Stančiauskienė Laima, Račkauskienė Asta Černevičiūtė Rūta, Aleinikova Justina, Danielius Gintaras, Dzidolika Linas, Grodickaitė Jurgita, Gruzinskas Robertas, Jasukaitytė Egidija, Kravcovas Vaidas, Krikužas Nerijus, Kudirka Arnas, Marcinkevičiūtė Irma,

Markauskas Raimundas, Mikelionis Andrius, Nausėdaitė Renata, Paulikaitė Birutė, Pipiraitė Giedrė, Povilaitytė Jurgita, Rakauskas Mindaugas, Rimas Nerijus, Smailytė Jūratė, Strautnikaitė Giedrė, Griškėnaitė Vaida, Jasukaitytė Kristina, Kasparavičiūtė Raimonda, Knizelytė Audronė, Krunglevičius Darius, Misevičiūtė Eglė, Maročka Raimondas, Navakauskaitė Rūta, Pašvenskaitė Loreta, Paulauskaitė Gerda, Raslauskaitė Ernesta, Seliokas Darius, Stanionytė Violeta, Šidiškytė Vilma, Šležaitė Renata, Šmatauskas Žydrūnas, Valušytė Živilė, Veliušytė Gintarė, Zakarauskaitė Jolita, Žindžius Raimundas, III laida (1997 m.) Klasių vadovės: Januškytė Jūratė, Stančiauskienė Laima, Račkauskienė Asta Antanaitytė Aušta, Barusevičius Nerimantas, Baukys Aivaras, Blyskytė Jurgita, Boguševičius Kęstutis,

Černevičiūtė Gintarė, Čėsna Marius, Giedraitis Rimantas, Glambinskaitė Ramunė, Grigas Deividas, Gudaitis Aurimas, Indrašiūtė Aušra, Jakenevičius Audrius, Jakubauskaitė Edita, Juodsnukytė Jūratė, Juodzevičiūtė Lina, Kalasauskaitė Laimutė, Kaminskaitė Daiva, Kascenaitė Jurgita, Kasparaitytė Jurgita, Kazakauskaitė Eglė, Krikštolaitytė Neringa, Kuraitė Gintarė, Leonavičiūtė Asta, Levickas Vaidas, Marčiulionis Valdas, Margevičiūtė Audra, Martikaitytė Rasa, Martikaitytė Rita, Martišius Donatas, Martišius Povilas, Minkevičiūtė Kristina, Miškinytė Neringa, Muraškaitė Ieva, Palukaitytė Inga, Paškauskaitė Giedrė, Pėčiaitė Vaiva, Poderytė Edita, Pušinaitė Rasa, Račkauskas Mindaugas, Radišauskaitė Vilma, Ragauskas Mantas, Rastauskaitė Rasa, Rutkauskaitė Lina, Simovičiūtė Alina, Slatkevičiūtė Žydrė, Sokolovaitė Ingrida,

Stančiauskaitė Daiva, Šalčiūtė Daiva, Šliumpaitė Monika, Šmulkšytė Kristina, Šukevičius Irmantas, Šulekauskaitė Ramunė, Tamulevičius Valdemaras, Vaičiūtė Jolita, Verbyla Airidas, Verbyla Andrius, Volungevičiūtė Rūta, Vosyliūtė Gintarė, Ziutelytė Kristina, Zubauskas Gediminas, Žalytė Rūta. IV laida (1998 m.) Klasių vadovės: Irena Vaickūnienė, Albina Vinciūnienė Akelaitytė Sigita, Arnatkevičiūtė Kristina, Baltmiškytė Indrė, Bašinskas Ramūnas, Beniulytė Rasma, Bižokaitė Jurgita, Brukas Kęstutis, Čekavičiūtė Vilija, Čepukevičius Paulius, Černeckytė Eglė, Dagytė Lina, Gedvilaitė Goda, Germanavičiūtė Kristina, Greibus Mindaugas, Greičius Raimundas, Indrašiūtė Vaida, Ivaškevičiūtė Margarita, Jakštys Jonas, Jančoras Žilvinas, Jankutė Lina, Kasparavičiūtė Vaida, Keturakytė Raimonda,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Kmieliauskas Antanas, Kravcova Vilija, Kriščiūnas Rytis, Kuodzevičiūtė Eglė, Kutkaitytė Evelina, Mankauskaitė Gintarė, Marcinkevičius Rimas, Mažrimas Norbertas, Mišeikaitė Vytautė, Narbutaitė Rūta, Norvilaitė Laura, Oleškevičiūtė Renata, Pakrijauskas Saulius, Paškevičius Aurelijus, Pauliukevičiūtė Ieva, Pažėraitė Eglė, Petrikis Titas, Stalnionytė Rasa, Stankutė Vesta, Stasevičiūtė Eglė, Steponėnaitė Dalia, Šeštokaitė Ieva, Šileikaitė Giedrė, Šlekaitytė Odeta, Šlekytė Rasa, Šuopytė Laima, Tamaševičiūtė Jurgita, Turevičius Jonas, Urbonavičiūtė Aušrinė, Vaitkevičiūtė Reda, Volfaitė Kristina, Zakarauskaitė Virginija, Žemaitytė Lina. V laida (1999 m.) Klasių vadovės: Armonienė Audronė, Beitnarienė Donata, Lajauskienė Dalia, Kareckienė Rita Andrejauskaitė Laura,

Andrijauskaitė Greta, Astrauskaitė Živilė, Bakaitytė Regina, Baltrušaitis Linas, Birmanaitė Lina, Blažytė Lina, Boguševičius Mindaugas, Burneika Artūras, Cipkus Ramūnas, Čekavičiūtė Eglė, Čėsnaitė Laura, Dagys Gediminas, Filiponis Dalius, Galeckaitė Laura, Galinytė Gintarė, Gečaitė Kristina, Greblikas Jonas, Grigaitė Paulina, Grigaitis Kęstutis, Grinevičiūtė Jūratė, Grušauskaitė Birutė, Grušauskaitė Laura, Gudžiūnas Nerijus, Gvozdas Vitalijus, Jakučionis Tomas, Jurkonytė Raminta, Juškaitė Lina, Kairys Mindaugas, Kalasauskas Kęstutis, Kalasauskas Laurynas, Kaminskaitė Rūta, Klevinskaitė Kristina, Kučaitis Algis, Kuklieriūtė Lina, Lekečinskaitė Sigita, Lukošiūnas Tomas, Majūtė Vaida, Makreckas Mindaugas, Manukian Robertas, Markevičius Vidas, Maskelytė Kristina,

Matukaitis Mantas, Matulevičius Vitalijus, Megelinskas Marijus, Mikalaitė Rūta, Mikalauskas Simas, Miknevičiūtė Ilona, Muraškaitė Milda, Narbutaitė Lina, Nausėda Tadas, Noreikaitė Lina, Paltanavičiūtė Evelina, Palubinskas Mindaugas, Paulavičiūtė Diana, Pauliukevičiūtė Ingrida, Petrulevičius Eimantas, Pociūtė Neringa, Povilaitytė Jurgita, Putraitė Dovilė, Rastokas Ramūnas, Rukavičius Valdas, Ruzgaitė Justa, Sakalauskaitė Ilona, Senūtaitė Inga, Šalna Vytautas, Šidiškis Gediminas, Šimukonytė Dovilė, Šmulkštytė Jurgita, Talalaitė Inga, Tamošiūnas Mindaugas, Tamulionytė Dalia, Tupčiauskaitė Iveta, Uosytė Ramunė, Vaičiukynas Bernardas, Vaičiūtė Inga, Vansevičius Vaidas, Varkalaitė Milena, Vasiliauskas Tomas, Vyšniauskaitė Rasa, Zakarauskas Marius, Žemaitytė Jolanta, Žemaitytė Živilė.

VI laida (2000 m.) Klasių vadovės: Krivickaitė Danguolė, Mišeikienė Lijana Abeciūnaitė Gitana, Aleksandravičiūtė Daiva, Bankauskaitė Lina, Baškytė Rimgailė, Bučinskaitė Jurgita, Butkevičius Andrius, Čepulionytė Vaida, Družinaitė Vaida, Greblikas Audrius, Griškėnaitė Aušra, Grodickas Marijus, Janulevičius Kęstutis, Kazakevičiūtė Erika, Laukytė Daiva, Lukoševičiūtė Ilona, Marcinkutė Aida, Mickevičius Mindaugas, Miliūnaitė Asta, Mocevičius Mindaugas, Mocevičiūtė Aida, Olekaitė Gražina Oleškevičius Rolandas, Paliūnas Donatas, Pleskutė Eglė, Poderytė Raminta, Pušinaitė Rūta, Pušinskaitė Lina, Rinkevičiūtė Asta, Rinkevičiūtė Vilma, Stepšys Justinas, Sutkus Tomas, Šimkevičius Simonas, Škutaitė Toma, Tamošiūnas Edvinas, Timinskaitė Diana, Totilaitė Asta, Ulinskaitė Asta,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Vepštaitė Aušra, Zinevičiūtė Lina. VII laida (2001 m.) Klasių vadovai: Račkauskienė Asta, Zizas Linas Buškevičiūtė Kristina, Eimontas Tadas, Gelažius Raivydas, Grigas Henrikas, Gudaitytė Miglė, Jakučionytė Jolanta, Jančoraitė Renata, Jankutė Aušra, Kačergiūtė Lina, Kalasauskas Linas, Kaniauskaitė Simona, Katiliūtė Rūta, Kazlauskaitė Neringa, Kizaitė Karolina, Leikus Arvydas, Levanauskaitė Virginija, Levickas Vilius, Lipskytė Justina, Lukošiūnaitė Raimonda, Macijauskaitė Aneta, Markauskaitė Eglė, Mickevičius Arnas, Mieldažytė Šarūnė, Mikailaitė Kristina, Morėnaitė Eglė, Mozūraitytė Edita, Noreika Marius, Pabalys Robertas, Paškevičius Giedrius, Paulavičiūtė Margarita, Pečiulaitis Marius, Petrulevičius Vaidas, Pušinskaitė Rasa, Račkauskas Gediminas, Ragauskaitė Lina, Rasiulytė Dovilė,

Rastauskas Rytis, Rukavičius Darius, Sidabraitė Rasa, Slizickaitė Sandra, Stalnionytė Rimantė, Stančiauskas Justas, Stasiukonytė Jurgita, Strabeika Romas, Svirčinskaitė Jurana, Šakinytė Živilė, Šimėnaitė Indrė, Šlekaitytė Kristina, Trepulis Marius, Umbrusevičiūtė Jurgita. VIII laida (2002 m.) Klasių vadovės: Jonaitienė Raimonda, Grigienė Dalia, Danaitienė Birutė Abeciūnas Marius, Abračinskas Vaidas, Adomaitis Martynas, Anusevičius Arvydas, Barzdžius Matas, Beniulis Vaidas, Biržys Rolandas, Blažytė Jurgita, Brazauskaitė Indrė, Brazauskaitė Sigita, Bučytė Jurgita, Burdulytė Kristina, Čepaitė Justina, Čerkunovas Tomas, Dagys Vilius, Dirmeikis Nerijus, Duobaitė Agnė, Furmanavičius Paulius, Gavinavičiūtė Jolanta, Girulytė Agnė, Glambinskas Vytautas, Grivačiauskaitė Laima, Grušauskaitė Joana,

Janulevičius Donatas, Janušaitis Paulius, Jurevičiūtė Indrė, Kapočiūtė Diana, Karpavičiūtė Kristina, Kepalaitė Laima, Klimauskas Juozas, Kuraitis Valdas, Lipkevičius Mantas, Lisauskas Artūras, Masidonskytė Jurgita, Mikelionytė Alita, Miškinytė Sandra, Narijauskaitė Sandra, Nausėdaitė Reda, Navikas Paulius, Nazaras Gediminas, Norkus Žilvinas, Palinauskaitė Ieva, Paulauskas Saulius, Pauliukas Donatas, Periokas Simonas, Petrauskaitė Raimonda, Petrukaitytė Inga, Petruševičius Viktoras, Pulokaitė Giedrė, Račaitė Kristina, Račas Vitalis, Rinkevičius Arnas, Rukšėnaitė Laura, Rutkauskaitė Ieva, Sadauskaitė Raimonda, Sidaras Edvinas, Skaudickas Marius, Stančiauskas Andrius, Šalomskas Vainius, Šaviraitė Indrė, Šeškevičius Laimis, Škėrytė Roberta, Šniauskaitė Indrė, Šulinskas Vytis, Taletavičius Giedrius, Tomkutė Rasa,

Treinytė Indrė, Urbutytė Raminta, Varkalaitė Austina, Vaškevičius Vaidas, Visackas Andrius, Viščiūtė Laura, Vizgaitytė Jurgita, Žemaitytė Dovilė. IX laida (2003 m.) Klasių vadovės: Dranginienė Jūratė, Kareckienė Rita, Lajauskienė Dalia Adomaitis Gediminas, Ališauskaitė Ilona, Atkočaitis Andrius, Balčiūnaitis Karolis, Bartašiūnas Paulius, Bartkus Audrius, Čepaitė Gerda, Dabašinskaitė Diana, Damanauskas Donatas, Danulevičiūtė Diana, Frolova Ana, Gabartas Karolis, Grigaitė Viktorija, Grigoravičius Žilvinas, Gudėnaitė Giedrė, Jakštys Tomas, Janukevičius Mantvydas, Janušaitis Mantas, Jociūtė Laura, Juozaitis Ramūnas, Jurkšys Ramūnas, Juronis Tomas, Kačergiūtė Vaida, Kalašinskaitė Silva, Karaliūtė Asta, Karaliūtė Giedrė, Kareckas Narvydas, Kascenas Vaidotas, Kasparevičiūtė Ernesta,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Kavalevičiūtė Kristina, Kernazickaitė Ilona, Kevalaitytė Agnė, Klimaitė Ineta, Kriaučiūnas Lukas, Krikščiukaitė Loreta, Kučaitytė Nijolė, Kurauskas Giedrius, Lapinskaitė Daiva, Liakaitė Aušrinė, Liutkauskas Rokas, Majus Vidmantas, Markevičiūtė Ieva, Martinaitis Remigijus, Maskelis Egidijus, Menkevičius Arvydas, Mickevičius Karolis, Mickevičiūtė Ina, Milius Paulius, Minkevičiūtė Rūta, Mišeikytė Svajūnė, Nakutis Nerijus, Narvidas Adomas, Noreika Darius, Paklonskaitė Livija, Pakrijauskaitė Vrginija, Pakulytė Diana, Panamariovas Rolandas, Pėžaitė Milda, Sabaliauskis Tomas, Stankevičiūtė Jonita, Stasiukonis Ignas, Šeškus Marius, Šileika Karolis, Šlapkauskas Kęstutis, Šlekaitytė Rasa, Štuopytė Mintautė, Tarasevičius Edvinas, Tarasevičius Elvis, Taurosevičius Tomas, Tunaitytė Kristina, Užpalis Evaldas, Vaičaitytė Erika,

Vaidanavičiūtė Ernesta, Vasauskaitė Jūratė, Vilkaitė Jūratė, Vinciūnaitė Inga, Volkovaitė Aleksandra, Zabielaitė Diana, Zaveckas Karolis, Žemaitaitytė Irna, Žemaitytė Ilona, Žilaitytė Eglė, Žilionis Linas. X laida (2004 m.) Klasių vadovės: Armonienė Audronė, Liutkevičienė Edita, Račkauskienė Asta, Talutienė Zita Adomaitytė Odeta, Adomėnas Povilas, Andriuškevičius Edmundas, Astrauskaitė Donata, Auglys Evaldas, Balaikaitė Guoda, Balkevičius Linas, Balsiukaitė Ieva, Beniulytė Jūratė, Borodinskas Virginijus, Buškevičiūtė Jolanta, Butkevičiūtė Agnė, Čepulionytė Reda, Dabkevičiūtė Monika, Dagys Justinas, Dapkevičius Paulius, Daugėla Mantas, Eidukaitis Mindaugas, Endriukaitis Ignas, Gikaitė Augusta, Grabauskaitė Laura, Griniūtė Vita, Gružinskytė Agnė, Gudauskas Tomas,

Gužytė Rita, Jačionytė Vaida, Jakonytė Eglė, Jankauskaitė Inga, Jankauskas Donatas, Jočionytė Irma, Jonaitytė Ugnė, Judzevičiūtė Ieva, Juškaitė Jurgita, Kairaitis Tomas, Kaminskaitė Ramutė, Kančiūgaitė Brigita, Karmazinaitė Inesa, Kazlauskaitė Vaida, Kirvelaitytė Dovilė, Kulikauskas Audrius, Kupstaitytė Gintarė, Kvietinskaitė Inga, Lipkevičiūtė Eglė, Lukoševičiūtė Eligija, Mačiulis Žydrūnas, Marcinkus Mikas, Margevičiūtė Rasa, Markutytė Aušra, Matusevičius Marius, Matusevičiūtė Rūta, Mečiūtė Sandra, Mickevičiūtė Augustė, Mieliauskas Marijus, Motiejauskas Andrius, Navikas Donatas, Noreika Karolis, Noreikaitė Neringa, Optažaitė Milda, Patribavičiūtė Aura, Pečiulis Marius, Petraitis Tomas, Pociūtė Jurgita, Pociūtė Renata, Poderytė Reda, Pokelevičaitė Laura,

Rasiulis Gytis, Rimovaitė Skaistė, Rudzevičiūtė Loreta, Rūškys Tadas, Sadauskas Tomas, Samochinas Arūnas, Siliūnaitė Aušra, Skirka Vitalijus, Skučaitė Agnė, Slizickas Donatas, Stankūnas Mantas, Stupuraitė Živilė, Sutkaitis Arnas, Sutkaitytė Giedrė, Šalčius Vytis, Šarauskaitė Aistė, Šidiškis Albinas, Škėrytė Raimonda, Taletavičiūtė Živilė, Tamašauskaitė Ieva, Tamaševičiūtė Vaida, Tunaitytė Indrė, Vainilaitytė Jurgita, Vaitkūnaitė Neringa, Vaitkus Loranas, Venslauskas Mantas, Vilimaitė Lina, Vokietaitytė Vita, Zienius Algirdas, Zieniūtė Viktorija, Židonis Martynas, Žilionytė Ugnė. XI laida (2005 m.) Klasių vadovai: Juknevičienė Danutė, Kudirkienė Palmira, Stančiauskienė Laima, Zizas Linas Adomavičius Ridas, Anuškevičiūtė Kristina,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Baranauskaitė Agnė, Bardišiūtė Laima, Bartkevičiūtė Irena, Bazeikinas Andrejus, Borodinkskas Audrius, Buselis Artūras, Čepulytė Aušra, Dabrovolskytė Liucina, Dervinis Andrius, Dyraitė Saulė, Gelažiūtė Vesta, Gintauskas Domantas, Greviškytė Monika, Grigas Povilas, Gudauskaitė Neringa, Jakniūnas Darius, Jakštaitytė Rita, Jakubkaitė Miglė, Jankauskaitė Lina, Juknevičius Aurimas, Jurgelaitytė Edita, Juronis Nerijus, Kajetaitė Evelina, Karmazinaitė Odeta, Karsokas Deividas, Kavaliauskaitė Dovilė, Kazakevičiūtė Laura, Kisieliauskas Justinas, Kleizaitė Raimonda, Knoraitė Neringa, Konstantinavičius Mantas, Kučaitis Bronius, Kunigėnas Tadas, Kuprys Ernestas, Kutkaitytė Erika, Lipinskaitė Ramunė, Lipkevičiūtė Aistė, Macijauskas Tadas, Makareckaitė Inga, Mališauskas aulius, Marčiulionytė Milda,

Mičiulytė Rūta, Mišeikis Dainius, Miškinytė Vaida, Motiejūnaitė Toma, Mozūraitytė Aistė, Navakauskaitė Aistė, Navikauskaitė Indrė, Pabalytė Ingrida, Paukštys Izidorius, Pažėra Elvestas, Periokaitė Viktorija, Pupelis Evaldas, Rakštelis Mantvydas, Rimaitė Milda, Rimaitė Vilma, Siderevičiūtė Eglė, Skirmantas Julius, Skučaitė Jurgita, Staniulytė Diana, Stankauskas Nerijus, Stočkus Juozas, Stonkus Marius, Strabeika Martynas, Šimkevičiūtė Agnė, Šiugždinytė Aušra, Štuopytė Lina, Šulsktaitė Gintarė, Švedkauskas Antanas, Teresius Augustinas, Tiškevičiūtė Kristina, Tomkus Tomas, Urbonavičiūtė Kristina, Urbšytė Loreta, Urnavičius Milvinas, Vaičiulis Egidijus, Valaitis Andrius, Valukonis Simonas, Vasyliūtė Airida, Vinciūnas Vaidotas.

XII laida (2006 m.) Klasių vadovės: Burinskienė Jūratė, Gustienė Giedrė, Račkauskienė Asta, Šepetkienė Aušra Adomaitis Paulius, Aleknavičiūtė Erika, Balaika Edgaras, Balandytė Greta, Balasevičius Vidmantas, Balčiūnaitytė Renata, Bazilevaitė Renata, Beikauskas Edvinas, Beleckis Aurelijus, Bindokaitytė Rosita, Burdulis Paulius, Butkevičius Andrius, Dabašinskas Giedrius, Dabkevičiūtė Mingailė, Danilevičiūtė Ingrida, Daunoravičius Arūnas, Dobilas Andrius, Drūlytė Daiva, Dundulytė Ugnė, Džiugaitė Gintarė, Falkauskas Šarūnas, Furmanavičiūtė Vita, Garliauskas Kęstutis, Garliauskas Mantas, Grižas Paulius, Grunda Evaldas, Gruodytė Agnė, Grušaitė Indrė, Gruzinskas Andrius, Ismailova Erika, Ivoška Liutauras, Ivoškaitė Simona, Ižikovaitė Aistė, Jonikas Karolis, Juška Mantas, Kaminskaitė Birutė,

Kamisoraitytė Edita, Karalevičiūtė Virginija, Karčiauskaitė Ingrida, Karčiauskas Egidijus, Kareckas Ignas, Karpinskas Deividas, Karsokaitė Aušra, Kazlauskas Vytenis, Kiškis Liudvikas, Klimauskaitė Vida, Krikštanavičiūtė Marija, Kugis Justinas, Kvalkauskaitė Rūta, Lesutytė Ligita, Liakaitė Vaiva, Lipskis Paulius, Lukoševičius Eimantas, Lukošius Žilvinas, Makaveckas Tomas, Marcinkutė Ovidija, Matulevičius Juozas, Matusevičius Andrius, Mickevičius Paulius, Mikalavičiūtė Karolina, Milbutas Vytautas, Miliauskaitė Aurelija, Morkūnas Tomas, Nauckūnas Arvydas, Palšis Vilius, Pauliukevičūtė Indrė, Pauža Martynas, Petrulionis Žilvinas, Pipinys Evaldas, Poderytė Vaida, Poškus Edvinas, Randis Justas, Reškevičiūtė Justina, Reškevičiūtė Kristina, Romanovskytė Milda, Ropolas Andrius, Sidaravičiūtė Milda, Sinkevičiūtė Inga,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Snarskytė Martina, Sodaitytė Gintarė, Staniulytė Irma, Stankūnaitė Žiedūnė, Strogonova Ingrida, Sutkaitis Tomas, Šalomskas Tadas, Šlekytė Simona, Šniaukaitė Vytautė, Štrimaitis Arnoldas, Šupšinskaitė Rasa, Tamašaitytė Giedrė, Tamošiūnaitė Kristina, Tamulynaitė Samanta, Ulickas Linas, Ulinskaitė Jovita, Vaitūnaitė Aida, Valuckaitė Erika, Venckutė Monika, Venskutė Rūta, Veprauskas Karolis, Vilimas Darius, Vrubliauskas Mantas, Zujūtė Roberta, Žekevičius Eimantas, Žemaitaitis Andrius, Žilinskas Marius, Žukauskaitė Eglė,. XIII laida (2007 m.) Klasių vadovės: Butiškytė Zita, Dranginienė Jūratė, Lajauskienė Dalia, Kareckienė Rita Abugelytė Ieva, Akelaitytė Sigita, Ambraževičiūtė Rūta, Bacevičiūtė Milda, Balčiūnaitė Aušra, Balčiūnaitis Justas, Barauskaitė Živilė,

Barzdžiūtė Asta, Beleišytė Lina, Brazaitis Audrius, Budreckis Aurimas, Budrytė Ieva, Čikonas Simonas, Dimšaitė Akvilė, Dranginis Simonas, Eidukaitė Indrė, Eimontas Andrius, Garlečionkaitė Rita, Gedminas Tomas, Gembickaitė Aušra, Grabauskas Deividas, Greblikaitė Aurelija, Gudaitis Mindaugas, Gužytė Eglė, Intupaitė Vesta, Jančevskaitė Jūraitė, Jankauskaitė Daiva, Januškevičiūtė Dovilė, Jakubelskas Martynas, Janiušytė Giedrė, Jočionytė Grita, Jonaitytė Agnė, Jurkutė Rasa, Kairaitis Andrius, Kaminickas Darius, Karkliūtė Lina, Kasparevičiūtė Giedrė, Kazlauskaitė Laura, Kėvalaitė Eglė, Kėvalaitytė Aistė, Kirvelaitis Marius, Kleizaitė Inga, Klevinskas Mantas, Kručas Simonas, Kulkovas Vladislavas, Kunevičiūtė Monika, Labutytė Meilė, Liudvinavičiūtė Aušra,

Liutkauskas Karolis, Marčiulionytė Vytautė, Martūzaitė Jolanta, Megelinskaitė Neringa, Metrikis Karolis, Mieliauskaitė Rūta, Mureika Gintautas, Nickutė Viktorija, Noreika Šarūnas, Opulskytė Miglė, Orintas Paulius, Palianskaitė Indrė, Petkevičius Edvinas, Petkevičiūtė Jolita, Petrauksaitė Sandra, Petrauskas Dainius, Pleitaitė Rūta, Požerskis Rimantas, Rakštelytė Laura, Ramanauskas Erikas, Ramanauskas Ignas, Rekevičiūtė Gintarė, Rimovas Andrius, Savodnikaitė Eglė, Stagniūnaitė Lina, Stančikas Aivaras, Staniulis Audrius, Stasiūnaitė Ugnė, Steponavičiūtė Sandra, Šegždaitė Karolina, Šiškutė Neringa, Šmigelskis Gintaras, Švedkauskas Justinas, Šveistytė Aistė, Tamulaitytė Eglė, Teresiūtė Adelė, Tidikytė Monika, Valušis Edvinas, Vaškevičiūtė Viktorija, Veiverytė Aistė, Verbylaitė Justina,

Vidrevičiūtė Ingrida, Vidrevičiūtė Rimantė, Vyšniauskas Kęstutis Zabielaitė Kristina. XIV laida (2008 m.) Klasių vadovės: Armonienė Audronė, Jonaitienė Raimonda, Krivickienė Irena Acutė Monika, Aleinikovas Artūras, Armonas Vytautas, Bauža Paulius, Bindokaitytė Evelina, Bukauskaitė Renata, Bumbulis Mantas, Černevičiūtė Sigita, Dmitrijevas Julius, Jakštaitytė Rasa, Juškauskas Marius, Kajeta Egidijus, Karaliūtė Ieva, Kunevičiūtė Simona, Kuznecovaitė Gintarė, Kuznecovaitė Dovilė, Leončikas Vytautas, Medelis Justinas, Mickevičiūtė Ieva, Mikalauskaitė Ernesta, Rinkevičius Mindaugas, Rinkevičiūtė Eglė, Ruseckaitė Rugilė, Simanavičiūtė Viktorija, Šimanskaitė Ugnė, Trakymaitė Lina, Tumas Gražvydas, Varkala Vykintas, Vitkūnaitė Neringa, Zaleckis Tadas, Antropikaitė Iveta,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Baltrukevičius Mažvydas, Buivis Vytautas, Dimšaitė Agnė, Endziulis Andrius, Garlavičiūtė Joana, Grigaitė Martyna, Jasinskaitė Marija, Kraniauskas Vygantas, Levčenkaitė Neringa, Linkevičiūtė Urtė, Liudvinavičius Saulius, Majauskas Julius, Milerytė Diana, Mišeikytė Monika, Mocevičius Giedrius, Paklonskaitė Modesta, Pietarytė Justė, Pocevičiūtė Agnė, Povilaitytė Sandra, Pruselaitytė Laura, Sikorskaitė Gintarė, Soroka Šarūnas, Stulgaitis Mantas, Šadas Remigijus, Šlekys Karolis, Šmitaitė Brigita, Vaičiukynas Dainius, Vaitkevičiūtė Erika, Abračinskaitė Renata, Beleckis Martynas, Danilčikaitė Tautvydė, Freitakaitė Rūta, Grinkevičiūtė Rūta, Gruzinskas Kęstutis, Gudaitytė Ieva, Gustas Julius, Janulytė Evelina, Jucevičius Jonas, Klimčauskas Lukas, Lamauskas Andrius, Lazauskas Jonas,

Matusevičiūtė Asta, Matveičikas Ignas, Meškauskas Rytis, Navarackaitė Ieva, Noreikaitė Rima, Račkauskaitė Giedrė, Sinkvevičiūtė Solveiga, Stanevičiūtė Agnė, Steponavičius Tomas, Stočkutė Jovita, Tamošiūnaitė Simona, Vaičiūnas Mindaugas, Vainikauskaitė Monika, Venckevičius Vaidas, Vizmanas Andrius, Žemaitis Justas, Žilėnaitė Deimantė, XV laida (2009 m.) Klasių vadovai: Juknevičienė Danutė, Liutkevičienė Edita, Urbšys Virgilijus, Zizas Linas Andriuškevičiūtė Kotryna, Bačiliūnaitė Agnė, Genevičiūtė Vilma, Giliūtė Greta, Godvaišaitė Živilė, Gustaitė Sandra, Jankus Mindaugas, Jočionis Vilius, Kazakauskaitė Gabrielė, Lajauskas Tautvydas, Lukoševičiūtė Evelina, Marazaitė Ieva, Masaitytė Eglė, Narbutas Kipras, Pakalnis Mindaugas, Plikaitis Karolis, Sakalauskas Vytautas,

Stasiulaitis Mantautas, Sucheckaja Viktorija , Sutkaitis Žygimantas, Šimkutė Laura, Šimkutė Eglė, Vansevičiūtė Rūta, Zinčenkaitė Simona, Žukauskas Deividas, Antanavičius Ignas, Banionis Dominykas, Dervinytė Laura, Gėgžnaitė Neringa, Gorlinskytė Gintarė, Grigaitytė Lina, Grigaliūnaitė Kotryna, Jurelis Andrius, Kauliūtė Monika, Kurpavičiūtė Inga, Kuršelis Vytautas, Lukošiūnaitė Agnė, Lukošius Samuelis, Markauskas Marius, Mičiulis Saulius, Petrauskas Marius, Randis Povilas, Randytė Jūratė, Siudika Algirdas, Strasevičiūtė Vida, Taurosevičius Džiugas, Tunaitis Andrius, Vaičiūnaitė Inga, Vėberis Justas, Vitkauskas Vytenis, Žukauskas Gytis, Ačaitė Gintarė, Bakūnas Karolis, Batutytė Justina, Galeckaitė Lina, Janonis Algirdas, Jonaitytė Eglė, Kazerskaitė Viktorija,

Kunigonytė Aušra, Lapinskas Kęstutis, Marciulevičiūtė Laura, Masalis Mantas, Nauckūnaitė Milita, Nekrošius Eidmantas, Nickus Vytautas, Padleckaitė Raminta, Paškevičiūtė Diana, Patribavičius Arnas, Pavlavičiūtė Aušra, Pečiulaitis Lukas, Pociūtė Dovilė, Puišys Benas, Račys Ignas, Tamašauskas Irmantas, Vasiliauskaitė Jolita, Zaleckytė Greta, Zaronaitė Veronika, Zujavičius Karolis, Buivydaitė Dovilė, Daugėla Justinas, Gorodeckytė Agnė, Grušauskas Edvinas, Jakonytė Gabija, Juškelytė Donata, Kiškytė Deimantė, Kvaščevičiūtė Greta, Markauskaitė Daina, Mašanauskaitė Eglė, Navarackaitė Martyna, Poderytė Laura, Pranciulytė Dominyka, Raudonis Gailintas, Ruseckas Ignas, Sapijanskas Adomas, Vaicekauskas Tomas, Vaičytė Kristina, Žakevičiūtė Deimantė, Žilinskas Tadas.


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI XVI laida (2010 m.) Klasių vadovės: Vėjelytė Violeta Marija, Raipienė Daiva, Šepetkienė Aušra Vytenis Butkevičius, Nerijus Česnavičius, Gabrielė Danaitytė, Simona Grušaitė, Paulius Jakučionis, Giedrė Juknevičiūtė, Dovydas Kaulius, Vilūnė Kazlauskaitė, Milda Keturakytė, Gintarė Kurtinaitytė, Justina Lamauskaitė, Matas Lisajevičius, Odeta Liutkevičiūtė, Matas Martinkėnas, Eglė Petkevičiūtė, Rugilė Ropolaitė, Inga Skersytė, Paulius Spūdys, Laurynas Stančiauskas, Agnė Staskevičiūtė, Darius Stonkus, Paulius Toločka, Simona Vaivilavičiūtė, Mindaugas Valkavičius, Vilius Venckus, Paulius Vizgaitis, Agnė Zdanavičiūtė, Algirdas Zubauskas, Povilas Ališauskas, Giedrius Andzelis, Augustinas Bilota, Martynas Čiupkevičius, Gertrūda Gerulaitytė, Minvydas Giraitis, Lukas Grigas, Indrė Grybauskaitė,

Monika Grolytė, Mindaugas Krikščiukas, Augustinas Lipskis, Dovilė Lukoševičiūtė, Paulius Makauskas, Deimantė Marčiulionytė, Darius Matusevičius, Marius Naseckas, Vytautas Pietaris, Matas Praškevičius, Audrius Radzevičius, Aurimas Stankus, Inga Sucheckaja, Vytautas Šimonis, Deividas Šmigelskis, Dainoras Tamulaitis, Jonas Valukonis, Martynas Vilčinskas, Tomas Vilimas, Gerda Žilytė, Andrius Balčiūnaitis, Deimantė Brazauskaitė, Milda Braziūnaitė, Žilvinas Bugorevičius, Daugirdas Bumbulis, Valdas Eimontas, Andrius Januškevičius, Raimundas Jasiukevičius, Justė Jūraitė, Greta Kašiubaitė, Deividas Kažukauskas, Aldona Kielaitė, Nerijus Kinderis, Laura Kleizaitė, Monika Laukevičiūtė, Dovilė Marcinkevičiūtė, Tadas Mikelionis, Egidijus Morkūnas, Simona Pabalytė, Andrius Puskunigis, Martynas Ruibys,

Skirmantas Sinkevičius, Greta Skirmantaitė, Agneta Šepetkaitė, Agnė Špokevičiūtė, Patricija Vaitkūnaitė, Mingailė Žemaitytė, Pranas Žiaukas, Goda Žilionytė. XVII laida (2011 m.) Klasių vadovės: Danaitienė Birutė, Grigienė Dalia, Mickuvienė Laima, Svirskienė Vita Dovilė Augustavičiūtė, Martynas Bartašiūnas, Deimantė Česnavičiūtė, Jurgita Dorožkinaitė, Lukas Dumčius, Akvilė Giraitytė, Vilius Jurgelaitis, Tadas Kaminskas, Karina Karanfilova, Dovydas Keturakis, Vytautas Leonavičius, Vaidotas Marcinkevičius, Deividas Martinavičius, Edgaras Miliūnas, Eglė Mulevičiūtė, Živilė Pažėraitė, Mindaugas Pupalė, Agnė Rasiulytė, Renata Rekevičiūtė, Vytenis Siudika, Darius Tulauskas, Rūta Vaičaitytė, Greta Vainikauskaitė, Ieva Vaitiekutė, Edvardas Vaškevičius, Giedrė Žemantauskaitė,

Karolina Žemgulytė, Deividas Bukauskas, Linas Bumbulis, Paulius Dabašinskas, Gintarė Dimšaitė, Gytis Dovydaitis, Deimantė Eidukaitė, Neringa Grėbliauskaitė, Liepa Grigaitė, Justina Grigaliūnaitė, Florentina Griūnaitė, Dovilė Jakubkaitė, Rugilė Jankauskaitė, Agnė Jaškevičiūtė, Arnas Jonaitis, Edgaras Kajalavičius, Adelė Kuzminaitė, Šarūnė Liepaitė, Rasa Markevičiūtė, Andrius Matulevičius, Mantas Paulauskas, Evelina Samuolytė, Inga Šmigelskytė, Vykintas Stanevičius, Monika Vaičiūtė, Mantas Vizgaitis, Kęstutis Zuzevičius, Aurimas Aglinskas, Matas Andriekus, Justina Banionytė, Laura Baranauskaitė, Viktorija Brūzgaitė, Karolina Budreckytė, Marija Butkevičiūtė, Šarūnas Danilevičius, Tomas Dumbliauskas, Agnė Griškevičiūtė, Paulius Gūžys, Jonas Januškevičius, Augustė Laukaitienė, Kristina Maslauskaitė,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Povilas Milkius, Aurija Morkūnaitė, Karolina Morkūnaitė, Raminta Peleckaitė, Karolis Pocius, Ieva Poderytė, Akvilina Repečkaitė, Lukas Rudzevičius, Gabrielė Šalvytė, Sandra Šermušenkaitė, Egidijus Vaitkus, Evelina Verbickaitė, Aurelija Vizgaitytė, Mindaugas Baubkus, Edvinas Bernotaitis, Teresė Brazauskaitė, Kamilė Marija Čerekaitė, Joana Čibirkaitė, Ingrida Čibirkaitė, Agnė Deltuvaitė, Karolina Karčiauskaitė, Ieva Kudirkaitė, Mindaugas Nėnius, Aurimas Palianskas, Karolina Petkevičiūtė, Rūta Sincevičiūtė, Tomas Skirgaila, Edita Šlekytė, Evelina Šukytė, Danielius Umbrasas, Liutauras Zelenekas. XVIII laida (2012 m.) Klasių vadovai: Gustienė Giedrė, Krivickaitė Danguolė, Talutienė Zita, Urbšys Virgilijus. Adomaitis Laurynas Akelaitis Lukas Aleksynaitė Justė

Anisimenko Kristina Anusevičius Vytautas Apčelauskas Rolandas Ąžuolaitytė Vaida Babonaitė Milda Baltrušis Elvinas Baltušnikaitė Justina Bartaška Arnas Beleckaitė Viktė Bendinskaitė Agnė Beržinskaitė Dalia Brazauskas Ovidijus Bukauskaitė Jolita Bungardas Lukas Čepauskis Robertas Čibirkaitė Dalia Dabašinskas Donatas Deimantavičiūtė Sandra Dlugoborskis Donatas Dūdonytė Monika Dukauskaitė Agnė Dumbliauskas Darius Dumčius Matas Elzbutas Kasparas Gluoksnis Tadas Grigonis Arminas Jacevičiūtė Raminta Jakniūnaitė Rūta, Jankauskas Evaldas, Jasinskas Simonas, Jokubauskas Lukas, Jonelytė Agnė, Kantautaitė Laurita, Karlikauskas Gediminas, Katinaitė Kristina, Kavaliauskaitė Greta, Kazerskas Povilas, Kinderytė Monika, Kisielius Darius, Klimavičius Ignas, Krikužaitė Andželika,

Kubilius Paulius, Laurinaitytė Karolina, Legota Tadas, Levertavičiūtė Jurgita, Lučinskaitė Monika, Lukošiūnaitė Ieva, Lukošiūtė Gabrielė, Macijauskas Ignas, Maksvytis Vaidas, Masalskytė Ieva, Matjošaitytė Neringa, Matusevičiūtė Vaida, Mikalauskaitė Milda, Mikalonis Erikas, Mozūraitė Alma, Načajus Rokas, Norinkevičiūtė Laura, Opulskytė Justė, Palskytė Goda, Pašvenskaitė Roberta, Pauliukevičiūtė Aistė Julita, Pavydis Karolis, Petkevičius Deividas, Petruškevičiūtė Ieva, Pupelytė Greta, Raičinskis Evaldas, Reipaitė Neringa, Remeikaitė Giedrė, Ribikauskas Kernius, Ruseckaitė Sandra, Ruseckis Lukas, Sabaitytė Agnė, Simanavičius Dainius, Staniulis Ugnius, Staugaitis Vaidas, Stulgaitis Linas, Šaulys Matas, Šukys Tomas, Talutytė Laura, Tarasevičiūtė Milda, Taurosevičiūtė Indrė,

Toločka Vaidas, Urbonaitė Bernadeta Vainilaitytė Indrė Valaika Karolis Valantiejūtė Giedrė Valavičius Mantas Valuckas Simonas Vileikis Mantas Vinskas Gytis Vokietaitytė Justina Zujavičius Arminas Žilėnas Žymantas Žitkevičiūtė Jonė Žiūkas Paulius Žukaitė Evelina XIX laida (2013 m.) Klasių vadovės: Armonienė Audronė, Račkauskienė Asta, Stančiauskienė Laima, Mickuvienė Laima, Mišeikienė Lijana. Balaika Gytis, Baltrukonytė Gabrielė, Bartkevičiūtė Greta, Belevičiūtė Monika, Boreikaitė Austė, Cemnolonskytė Reneta, Danilevičiūtė Svajūnė, Dranginytė Rūta, Gauryliūtė Laura, Gesevičius Augustas, Gineikaitė Vytautė, Jacevičius Justas, Jadvinskytė Greta, Janulis Marius, Juravičiūtė Indrė, Lygutas Dovydas, Markinas Tomas, Martinkėnas Tomas,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Mikulis Mantas, Morkūnaitė Aušra, Povilaitytė Giedrė, Pugžlytė Agnė, Pupalytė Rūta, Ribikauskas Vainius, Steigvilaitė Indrė, Vitkauskas Edvinas, Vitunskaitė Edita, Barkauskaitė Ligita, Baziliauskaitė Ignė, Blėda Robertas, Blockytė Karolina, Čibirka Algimantas, Dževerakaitė Karolina, Gailytė Gitana, Gedgaudas Marius, Griūnas Konradas, Jočionis Eventas, Kaušinis Nerijus, Krušinskaitė Rūta, Kukliauskaitė Santa, Macevičius Andrius, Marozaitė Karolina, Minkevičius Rytis, Navickaitė Simona, Pakalnytė Aurelija, Pranckevičiūtė Laura, Puišytė Eglė, Skučaitė Evelina, Šidiškytė Dalia, Vasiliauskas Marius, Vrubliauskas Dainius, Zapustas Domas, Zinčenkaitė Roberta, Žalytė Ingrida, Belickaitė Evelina, Dzeventkauskaitė Akvilina, Gailius Mykolas, Giliūtė Gabrielė, Grigas Ignas,

Jurkšys Šarūnas, Juškaitė Aistė, Kairiūkštytė Rūta, Levinskas Rokas, Lošytė Gabrielė, Morkūnas Lukas, Naujokaitis Tadas, Poderytė Silvija, Pšebarauskaitė Justė, Pšigockis Mantas, Račas Justas, Ragulskis Dovydas, Sarpalius Martynas, Seiliūtė Greta, Senovaitis Ignas, Siniavskis Deividas, Svirskis Marius, Svirskytė Miglė, Šumskaitė Austė, Ulvydas Rokas, Valatkevičiūtė Ieva, Virbickaitė Gražina, Zablackas Karolis, Žurnaitė Karolina, Armonas Skirmantas, Baranauskaitė Greta, Daunoraitė Guoda, Družinina Karina, Dudinskas Karolis, Dulinskas Rimvydas, Dzimidas Tadas, Grauželytė Laura, Kybartaitė Deimantė, Kurtinaitis Rokas, Lingytė Justė, Liniova Viktorija, Nėniūtė Gabrielė, Pancekauskaitė Gabija, Paulauskaitė Gabrielė, Penkauskaitė Ieva, Petraška Julius,

Putra Justinas, Raškauskas Paulius, Selvianytė Evelina, Stogevičiūtė Akvilė, Šalna Tauras, Šetkus Paulius, Švedkauskaitė Evelina, Vabuolaitė Domantė, Žukauskaitė Ugnė, Bartusevičius Evaldas, Čibirkaitė Silvija, Gudaitytė Sandra, Jasiūnas Eimantas, Kontrimas Tomas, Kvalitaitė Irma, Linkauskaitė Ineta, Marcinkevičius Andrius, Markauskas Andrius, Milčiūtė Raminta, Navickaite Raminta, Petkevičiūtė Raminta, Ramelytė Ieva, Ridikauskas Eimantas, Simuntytė Indrė, Skučaitė Kristina, Vaičiulis Rimantas, Vilkaitytė Asta, Žukauskas Remigijus, XX laida (2014 m.) Klasių vadovai: Lajauskienė Dalia, Masiulienė Aušra, Liutkevičienė Edita, Armonienė Audronė, Šerniuvienė Edita, Bruzgienė Daiva. Adamavičiūtė Paulina Aleksandravičius Vaidas Aleksandravičiūtė Ieva Ambrozevičiūtė Kristina Apčelauskaitė Karolina

Armonavičiūtė Kamilė Arnauskaitė Raminta Babonytė Laura Baranauskas Titas Barauskaitė Saulenė Barzdaitytė Kamilė Baubonytė Gabija Baužaitė Karolina Bekeris Edvinas Belickaitė Karolina Blažauskaitė Agnė Brundza Mangirdas Brundzaitė Viktorija Butkus Kristijonas Ričardas Buzaitė Monika Buzaitė Vaida Cibulskytė Agnė Čereškaitė Karolina Čibirkaitė Rūta Čibirkaitė Simona Čičinskaitė Viktorija Dagilis Linas Dagilytė Kamilė Daunys Rytis Drukteinis Benas Drūlia Rokas Dzeventauskas Arnas Dzeventkauskas Kasparas Gečas Eligijus Giedraitis Paulius Gintautaitė Indrė Girčytė Milita Grabauskaitė Rūta Grabys Haroldas Grigaitytė Ignė Grušauskas Tautvydas Gurskis Nerijus Gustaitė Akvilė Ivanauskaitė Justina Ivanovaitė Gabrielė Jakubelskaitė Rūta


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Jakučionytė Greta Jančiauskaitė Laura Jankevičiūtė Dovilė Jaraitė Mantė Jarmakas Mantas Jasinauskas Edvinas Jaugėlaitė Indrė Ješkevičius Paulius Jonušytė Judita Jumatovaitė Julija Jurkšys Vaidas Jurkus Domantas Juškaitė Gintarė Kalnikaitė Loreta Karaliūtė Indrė Keršytė Brigita Keturakytė Vaida Kidulaitis Jonas Kinderis Aurimas Kirvela Justinas Klimenko Paulius Kolūpaila Mindaugas Kondratavičius Rokas Krivickaitė Paulina Kručas Kristupas Kudirka Mantas Kudirkaitė Milda Kuklys Kernius Kunigonis Giedrius Kuprėnaitė Viktorija Kuzma Saulius Kveškevičiūtė Karolina Kvietkauskas Šarūnas Labanauskas Vytautas Lakickaitė Aušra Lemežis Paulius Lisajevičiūtė Gabrielė Lozickas Karolis Maciulevičius Lukas Mačiulis Tadas Mačiulytė Sandra

Marčiulionytė Vita Marma Povilas Martinkėnaitė Neringa Merkevičius Vytautas Meškauskas Tadas Mikelaitis Tautvydas Mingaudaitė Julija Mordosas Domantas Norvalaitis Dovydas Opanaitė Evelina Orintas Lukas Ožalaitė Miglė Pauliukevičiūtė Ema Pažėraitė Samanta Pečiulytė Saulenė Petkevičiūtė Laura Petrulionis Justinas Petruškevičiūtė Gabrielė Piragiūtė Jovilė Poškutė Skaistė Povilaitis Andrius Povilaitis Ignas Praškevičiūtė Giedrė Radvilavičius Justinas Rakickaitė Gabrielė Ramutis Rokas Raugevičiūtė Audronė Rėklys Valentinas Rokutė Reda Ruseckaitė Brigita Ruseckaitė Gintarė Sakalavičius Justinas Savukaitė Aistė Seliokaitė Justina Senavaitytė Ieva Stačiokas Edvinas Staniulis Mantas Stankevičiūtė Ieva Straševičius Gytis Sturonas Mantas Šablinskas Paulius

Šeniauskaitė Dovilė Šikarskaitė Emilija Šiškauskas Lukas Šiugždinis Tadas Šukytė Agnė Šulcas Mindaugas Šuopytė Vilmantė Švedaitytė Irma Trakymas Andrius Ulianovaitė Emilija Ulinskas Gediminas Urkaitė Greta Usvaltas Justinas Vaičiūtė Deimantė Valatkevičius Jonas Valionytė Gertrūda Varanauskaitė Sigita Vaškevičius Andrius Vaškevičius Šarūnas Venytė Iveta Vilimavičius Gytis Viselga Augustinas Vitunskas Haroldas Zaica Eimantas Zaica Osvaldas Zakarauskaitė Nora Ziutelis Ernestas Žemaitaitis Paulius Žilinskaitė Adelė Žinkinas Aivaras Žvirblis Tautvydas XXI laida (2015 m.) Klasių vadovės: Bukauskienė Daiva, Butiškytė Zita, Krivickaitė Danguolė, Račkauskienė Asta, Vrubliauskienė Aušra. Abrasonytė Aira, Adamavičius Antanas,

Adomaitytė Gabrielė, Andriuškevičius Gediminas, Andrulevičius Ignas, Andrulevičiūtė Evelina, Andrulevičiūtė Justina, Astrauskaitė Giedrė, Atitonis Mangirdas, Babenskas Karolis, Bagdonavičiutė Laura, Balčiūnaitė Aistė, Balčiūnaitė Rasa, Baležentytė Aistė, Baltrušaitytė Gytė, Baranauskas Rokas, Bernikaitė Laura, Bernotaitytė Edita, Brazaitis Egidijus, Budrys Karolis, Bugorevičius Matas, Bulota Daumantas, Bulotaitė Gabrielė, Bumbulytė Sintautė, Buržinskaitė Jolanta, Butrinas Arnoldas Titas, Bužinskas Paulius, Čalka Motiejus, Čekavičiūtė Vaida, Česnavičius Edmundas, Čibirkaitė Agnė, Činikaitė Akvilė, Čioraitis Mantas, Daniūnas Andrius Daugėlaitė Dovilė, Daunoras Kazimieras, Deltuvaitė Enrika, Demendžiūnas Aurimas, Didvalis Laurynas, Dovydaitis Ignas, Druseikaitė Julita, Druseikaitė Jurgita, Eismantas Tadas,


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Fokas Ignas, Galeckas Osvaldas, Gatautis Ernestas, Gerdžiūtė Viktorija, Gerulaitis Vytautas, Gesevičiūtė Viktorija, Grėbliauskaitė Indrė, Grigaitytė Eglė, Grigaitytė Greta, Grigonytė Miglė, Gudaitytė Goda, Jankauskaitė Giedrė, Janulevičiūtė Kristina, Jasaitė Aušrinė, Jokšaitė Aistė, Jovaišas Lukas, Jučionytė Rūta, Jumatovaitė Ana, Juodžbalytė Rugilė, Jurgaitytė Neringa, Jusevičiūtė Miglė, Kairaitytė Greta, Kamarauskas Mantas, Katilauskas Mantas, Kėvalaitė Vitalija, Kisieliauskas Martynas, Kizevičius Mantas, Klumbokas Viktoras, Kubiliūtė Viktorija, Kudirka Žygimantas, Kudzinskaitė Saulė, Kulikauskaitė Brigita, Kunigėnas Vytautas, Kurauskaitė Roberta, Kutkaitis Justinas, Legotaitė Monika, Mačiulytė Ieva, Masalevičius Dovydas, Matjošaitytė Inesa, Matulevičiūtė Miglė, Matuliauskaitė Amanda,

Matusevičiūtė Ernesta, Milčius Mantas, Miliūnaitė Kornelija, Mockaitis Paulius, Morkūnas Vilius, Obrikis Ignas, Pabalys Kasparas, Padriezas Paulius, Paukštytė Viltė, Pauliukevičius Artūras, Pauliukevičiūtė Gilma Brigita, Pažėraitė Romantė, Petkūnas Džiugas, Pocevičiūtė Aistė, Poška Ignas, Povilaitis Kęstutis, Pranciulytė Agnė, Praškevičiūtė Dovilė, Prievelytė Ugnė, Pšilenskytė Julija, Puskunigytė Laura, Račys Rapolas, Ralikauskas Giedrius, Raškauskaitė Aistė, Ratkevičius Deividas, Ratmanovaitė Brigita, Rauličkytė Miglė, Remenčiūtė Evelina, Remenčiūtė Inga, Revinskas Steponas, Rinkevičiūtė Eglė, Rudzevičiūtė Gabrielė, Ruseckaitė Dovilė, Ruseckas Andrius, Saltonas Tadas, Samajauskaitė Gabrielė, Sergejeva Monika, Simanavičius Andrius, Simokaitytė Jovita, Sincevičiūtė Austė, Sinkevičius Oskaras,

Skirmantas Justas, Staniulytė Gabija, Stasiulaitytė Agnė, Stasiulevičius Tomas, Steigvilaitė Greta, Survilaitė Augustė, Svobūnaitė Vytautė, Šadaitė Sandra, Šatkauskaitė Berta, Šimčikas Ričardas, Šlapkauskas Erikas, Šlekys Edvinas, Šlekytė Paulina, Šmidtas Erikas, Šmigelskis Edvinas, Švaikauskaitė Judita, Terminas Darius, Toliušytė Simona Evelina, Tulas Aurimas, Urba Laurynas, Urbanas Kasparas, Urbonavičius Gytis, Urmanavičiūtė Dominyka, Urmulevičius Rokas, Uselytė Austė, Vaidelis Juozas, Valuckaitė Brigita, Vasiliauskas Daumantas, Veiverys Laurynas, Vieželytė Kamilė, Vilkaitis Deividas, Vitkus Domantas, Zaleckytė Gabrielė, Zdanavičiūtė Ugnė, Žiobaitė Justina. XXII laida (2016 m.) Klasių vadovai: Burinskienė Jūratė, Grinienė Ina, Gustienė Giedrė,

Raipeinė Daiva, Zizas Linas Adomaitytė Karolina, Adomavičius Algirdas, Adomavičius Eitvydas, Aleksynas Evaldas, Andriušytė Rūta, Arštikaitytė Laima, Asijavičius Remigijus, Astrauskaitė Ieva, Aušiūraitė Simona, Babrauskaitė Elena Henrieta, Bajoraitis Egidijus, Baltrušaitis Edvinas, Bareikis Rimantas, Blažauskaitė Gabrielė, Brundza Juozas, Bublys Marius, Bučelytė Augustina, Bučys Augustinas, Bučnytė Kristina, Budrikaitė Jurgita, Bukauskas Julius, Bukšnaitis Emilie, Čalkaitė Ieva, Čekavičius Karolis, Dambrauskaitė Adelė, Danisevičiūtė Evelina, Dargenis Laimonas, Daugėla Andrius, Deltuva Irmantas, Didvalis Lukas, Dubickas Kasparas, Dvareckas Rolandas, Dzeventauskaitė Urtė, Gauryliūtė Kamilė, Gervytė Giedrė, Gilytė Karolina, Ginotytė Austėja, Ylius Matas, Jacevičiūtė Paulina,


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


GIMNAZIJĄ BAIGĘ MOKINIAI Jakštaitė Adrija, Jakštaitė Greta, Jankauskas Jaunius, Januškevičiūtė Akvilė, Jarmakaitė Kamilė, Jasinauskas Ervinas, Jasinskaitė Lina, Juknevičius Aivaras, Junčytė Gabija, Juodžiūnas Julius, Juronytė Eglė, Juronytė Neda, Kaminskas Tautvydas, Karanauskas Mantas, Karpavičius Giedrius, Karvelis Donatas, Kastantinavičiūtė Simona, Kazakevičius Eimantas, Keršytė Monika, Keturakytė Meilutė, Kizevičius Tadas, Klevinskas Dominykas, Kmieliauskaitė Gabrielė, Kondratavičiūtė Ineta, Krivickaitė Milda, Kurtinaitis Kęstutis, Kusaitė Milda, Labonas Kristupas, Laurinaitis Tadas,

Leonavičiūtė Karolina Bernadita, Lygutaitė Eglė, Lionikaitė Samanta, Liutkevičius Justas, Maculevičius Ričardas, Malakauskas Andrius, Masalytė Indrė, Matijošaitis Tadas, Medelytė Vita, Mikalauskaitė Martyna, Milbutaitė Rūta Marija, Mišauskaitė Agnė, Mockaitytė Vita, Mozūraitis Benas, Naujokas Martynas, Neverauskas Rimvydas, Nikolina Karina, Obrikytė Monika, Pakalnytė Kornelija, Paukštė Vakaris, Paulauskaitė Simona, Paulauskas Kristupas, Paulionis Titas, Pauliukaitytė Rimantė, Pažėra Povilas, Petkevičius Dominykas, Pociūtė Paulina, Poškus Tadas, Povilaitytė Indrė,

Ptašnikas Deividas, Pudžemytė Gintarė, Putrimas Mantas, Ragulskytė Austėja, Rajackaitė Daiva, Ramanauskaitė Neringa, Ramanauskas Edvinas, Regalovskytė Monika, Remeika Justinas, Reutas Martynas, Revinskaitė Morta, Rimskytė Inga, Sadauskas Matas, Saladis Karolis, Siniavskis Mantas, Skripkauskaitė Rūta, Skučas Mindaugas, Sorakaitė Gabrielė, Sucilaitė Emilija, Šaltenis Dainius, Šaltupis Deividas, Šatrauskas Lukas, Šikarskaitė Eglė, Šimčikaitė Monika, Šinskaitė Monika, Šiškutė Debora, Šiškutė Urtė, Šiugždinytė Goda, Šiupšinskaitė Akvilė, Štreimikis Algirdas,

Tamašauskaitė Aušra, Tamošiūnaitė Monika, Tamošiūnas Airingas, Tėvainytė Diana, Tilindė Arnas, Urkaitė Evelina, Ūsas Tomas, Užupytė Aurelija, Vaičas Vytenis, Vaitekūnas Rokas, Valys Benediktas, Valiukaitis Arnas, Valūnaitė Dovilė, Važnevičius Gabrielius, Venckys Dominykas, Vigraitis Vytautas, Vitulskis Kristijonas, Voropajeva Jorinta, Zajančkovskis Aurimas, Zujus Liutauras, Žemaitis Lukas, Žemaitis Skirmantas, Žemgulytė Agnė, Žiemys Augustinas, Žitkevičius Karolis, Žliobaitė Gabrielė, Žukauskaitė Adriana, Žukauskas Modestas, Žvirblis Gytis.


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


SUMMARY Garliava Juozas Lukša High School (formerly the Secondary School of Garliava No. 3) was founded in 1992. The school was established in an unusual place where the national institute of design and reconstruction had been previously located. In a very short span of time the premises were renovated to suit the needs of a modern secondary education institution: classes were assembled and a school staff of young, motivated and eager to improve professionals was formed. In 1994 the school was named after Juozas LukšaDaumantas, a famous partisan and leader of the AntiSoviet resistance. Garliava Juozas Lukša High School was the first school to have been named after a freedom fighter. Ever since the first day of the establishment and being given the name of a famous partisan, the school not only developed and fostered its culture and traditions, but also became a true center of the culture and a disseminator of knowledge in the region. A museum and a study center, which specializes in the partisan resistance movement of Lithuania, have been established by the Headteacher of the school and its history teacher, Mr Vidmantas Vitkauskas. Both the museum and the study center received unique artefacts and historical objects, which belonged to Juozas Lukša-Daumantas and his fellow “forest brothers” (a special term used to describe the members of the partisan movement who waged war against the Soviet dictatorship). Throughout its existence the school has heavily focused on providing the students with a quality and well -rounded education, therefore, the most prominent figures of our country have constantly been invited to give talks and presentations to students about the most important issues of the present and the past. A huge variety of politicians, high-ranking officials, former partisans as well as famous artists have visited Garliava Juozas Lukša High School (a few of the most notable ones include: Mr Val-

das Adamkus, the former President of Lithuania, Prof. Vytautas Landsbergis, the first head of state of the reestablished Republic of Lithuania, Mr Leonas Milčius and Mr Algirdas Patackas, the signatories of the act of independence, Mrs Rasa Juknevičienė, the former Minister of Defense and many more). Shortly after the school was founded the government set up a strategic goal for it, which was to plan the whole process of education in such a way that the institution should become the first fully operating high school in Garliava. Because of this reason, the school was allowed to focus solely on providing quality secondary education, begin differentiating students according to their different academic abilities (i.e. having admissions tests), form individual curriculums and do other things essential to raising the quality of education to the highest of standards. In addition, the teachers were among the first in the whole country to receive high qualifications, which not only showcased their exceptional comprehension of the subjects, but also their leadership, their ability to earn the trust of the students and many other skills that are necessary for an excellent mentor. Due to the fact that the school focused only on providing the secondary education (no primary school students came to study here) it was hugely important to build facilities (set up specialized classrooms and laboratories), which later would be used to provide quality education. During the period of 2009-2011, with the financial aid of the European Union, the Ministry of Education and the Municipality of the Kaunas district, a full reconstruction and even an expansion of the premises took place. Modern classrooms were set up, completely new furniture and other essential school items were bought. With a meticulous use of the financial aid and its own budget the school was able to keep up with the latest and the most innovative trends in the world of education.


25 GIMNAZIJOS AKIMIRKOS


SUMMARY Currently all the classroms are fully computerized with slide presenters and laptops provided to every teacher. Students have a full accesibility to three IT classrooms, full of stationary or tablet computers. Fully functioning free Wi-Fi connection is established and is fully accessible for every person within the school premises. Pupils can learn Chemistry by not only performing experiments in the laboratory, but by also receiving an up-to-date information about the intricacies of the science. The teachers of the Lithuanian and foreign languages have the opportunity to use cameras for demonstrating various documents, all three Mathematics classrooms have innovative smartboards installed. The same equipment is present in the schoolrooms where Biology, History and other disciplines are taught. As far as Arts Education is concerned, an audio and an audiovisual rooms are present in the school with the addition of an art studio. In order to help students prepare successfully for the National State Examinations of foreign languages, high quality stereo systems and recording equipment has been acquired. Other facilities – the Library, the Reading Room and the Assembly Hall – are fully equiped with sound and video broadcasting systems. Students have full availability to access stationary computers in the Reading Room. In addition, the school Gym and the basketball court with a full inventory that could be needed to practice a huge variety of sports is also at students’ disposal. The gym equipment, stationary bikes, weight machines have been brought in to suit the Physical Education needs of our students. Pupils also can relax at the Students’ Lounge where they can play table football, drink tea or coffee. Garliava Juozas Lukša High School has always endeavoured to maintain the highest standards of tea-

ching and preparation for further education and offered students a plethora of sociocultural activities. Since 1992, 208 students have graduated with the highest honours. The school performs better than the state average in all of the National State Examinations as well as the compulsory 10th grade Lithuanian and Mathematics Examinations. In addition to that, ever since the new evaluation criteria of the National State Examinations were introduced in 2010, the pupils of our school have always come first in the Kaunas district. Since that time, 55 examination in various subjects have been passed with absolutely maximum scores. Students Milda Optažaitė, Milda Keturakytė, Egidijus Morkūnas and Domantas Jurkus have been awarded by the Prime Minister of Lithuania for their remarkable examination scores. Our students successfully compete in various Olympiads, science and arts competitions not only on a regional, but also on a national level. Two students from our school represented Lithuania in the International Geography Olympiad. Giedrius Dabašinskas won a bronze medal in 2006 and Gabrielė Ivanovaitė was awarded with the silver medal in 2014. In addition, students annually participate in music competitions; often represent the school in celebrations, commemoration days and other kinds of events. The vast majority of school graduates continue their studies in institutions of further education. Every year approximately five per cent of our graduates are admitted to foreign universities and successfully continue their studies in Scotland, England, Denmark and other countries. An ample number of the alumni continue to improve their qualifications at respected universities all over the world after finishing their first-degree university education in Lithuania, some pursue and obtain doctoral degrees in various disciplines. Later on in their lives, the former students join politics, become entrepreneurs and


SUMMARY hold leading positions in major enterprises. In order to form well-rounded individuals, motivate students and make the progress of deciding what to do after finishing their secondary education easier, our school collaborates with educational institutions not only on a national, but also international level. Garliava Juozas Lukša High School was among the first of all Lithuanian schools to take part in international projects and student exchange programmes. In 1995 the school began to work together with the Laksevåg School of Bergen (Norway). With the financial aid from the EU programmes our school has established close links with many schools from other countries. Some of the international projects, in which our teachers and students have participated include “Wanders and Cycle Lanes” (Poland, Romania, France), eTwinning project “Internet – Life Without Borders” (Italy, Poland), “European Education with Information and Communication Technologies” (France, Greece, Spain, Italy, Turkey, Bulgaria,

Hungary), “Comenius School Assistanship” (Poland) and others. Since 2011 students have participated in student exchange programmes with their peers from the Netherlands (Weert Het College) and Germany (St. Ursula Realschule in Attendorn). This school year we have joined the Erasmus NEStOR project, which will continue until 2019. In addition, the students from our school often travel to international conferences organized by the EU; they are members of the Lithuanian Students’ Parliament, the Lithuanian Students’ Union and other governmental and non-governmental organizations. They also participate in Model Parliamentary Sessions in Strasbourg, Brussels and other foreign cities. © Text translated from the Lithuanian by Lukas Karpavičius, student of Grade IVD (May, 2017)


IN MEMORIAM Donata Beitnarienė

Irena Vabalienė

Jūratė Januškytė

Romansas Valys

Vladas Nausėdas

Viktorija Vilkauskaitė

Alvydas Noreika

Andrius Čiurlionis

Viktoras Petruševičius

Dovydas Teresius

Gediminas Karlikauskas

Paulius Pietaris

Linas Vaidelis

Tadas Macijauskas

Raminta Putraitė

Audrius Brazaitis

Neringa Mišeikaitė

Evaldas Raičinskis

Inga Jasiniauskaitė

Su giliu liūdesiu ir pagarba prisimename Anapilin iškeliavusius savo kolegas ir buvusius mokinius


Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai - 25  
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai - 25  
Advertisement