Πολη - Πολιτικες και Αυτοσχεδιες Αστικες Πρακτικες

Page 1

ΠΑΝΟΣ ΔΡΑΓΩΝΑΣ

πόλη, πολιτικές και

αυτ ο σ χ έ δ ι ε ς

αστικές πρακτικές

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΣΑ

στη σύγχρονη Αθήνα

2013
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.