Fotosoutěž TSTTT 2014

Page 1

     XXXVI. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE

REDUTA PŘÍZEMÍ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ 14. 6. - 7. 7. 2014 WWW.TSTTT.CZ


FotosoutĚž tst t t fotosoutěž tsttt je již šestatřicet let součástí o tři roky starší soutěže filmařů, která dala název týká se to také tebe i pozdějšímu ekologickému festivalu. V loňském roce dostalo festivalové dění poněkud jiný charakter, vedle obou soutěží se pořadatelé snažili doprovodné akce zaměřit více směrem k širší veřejnosti. také listopadový termín se změnil v červnový. i fotosoutěž byla upravena - ze tří tematických okruhů zůstaly dva a výstava byla přesunutá do prostor reduty, aby se stala centrem festivalového dění. V tomto trendu pokračuje i letošní ročník festivalu. do letošní fotosoutěže tsttt zaslalo 452 fotografií 61 autorů z České a slovenské republiky. oproti minulým ročníkům došlo k mírnému navýšení, potěšitelná je účast mladých autorů. a z historického hlediska není jistě bez zajímavosti připomenout jména významných autorů, kteří se v minulosti soutěže zúčastnili - např. Vilém reichmann, taras Kuščynský, františek dostál, petr sikula, Jan pohribný, miloš budík, Jan beran, milan borovička, miroslav bílek a další. Vedle nich objevila soutěž i řadu zajímavých talentů. Věříme, že tento trend bude pokračovat. VYhODNOcENÍ 36. ROČNÍku FOtOsOutĚŽE tsttt 2014 Předseda poroty: Dr. Peter Áč, fotograf a spisovatel, Bratislava Členové poroty:

Pavel Dias, fotograf a pedagog, Praha Petr Sikula, fotograf - výtvarník, ostrava Janka Masárová, metodička Trenčianske osvetové stredisko, Trenčín Mgr.a. antonín Mach, výtvarník, ředitel Klubu kultury, Uh. hradiště Ing. Martin hutař, PRo-BIo šumperk Petr Titz, fotograf - výtvarník, Uh. hradiště

Tajemníci poroty: Mgr. Mga. Petra Baroňová, Miroslav Potyka, Klub kultury, Uh. hradiště

porotě bylo předloženo celkem 452 fotografií od 61 autorů z České a slovenské republiky. chRÁNĚNÉ PRVkY NAŠÍ PŘÍRODY (50 AutORŮ / 299 FOtOGRAFIÍ) i. cena Martin GROssMAN, polešovice (cyklus potápky i – Vi, lžičák pestrý) ii. cena Jiří DOXANskÝ, plzeň (box na předměstí, špatná cesta, Česká sahara) iii. cena Marie kORBELOVÁ, Kroměříž (poštolka) iii. cena Martin PELÁNEk, brno (skřivan v letu i – iV, podvodníci i – iii, ráno) ČLOVĚk A ŽIVOtNÍ PROstŘEDÍ (33 AutORŮ / 153 FOtOGRAFIÍ) i. cena Milan MARkO, prievidza (elektrickí vtáci i, ii; pohyblivé teplo i, ii) ii. cena Miroslav kOuDELkA, semily (na čerstvém vzduchu i, ii; stopa) zVLÁŠtNÍ cENA PRO – BIO ŠuMPERk Ján zÁhORNAckÝ, Kroměříž (modelky z farmy i - iV) hLAVNÍ cENA sOutĚŽE Martin GROssMAN, polešovice (cyklus potápky i – Vi, lžičák pestrý)

Na výstavu bylo vybráno 118 fotografií.


sEzNAM VYstAVENÝch FOtOGRAFIÍ tEMAtIckÝ OkRuh - chRÁNĚNÉ PRVkY NAŠÍ PŘÍRODY GROssMAN Martin (Polešovice) potápka roháč i – iV, potápka černokrká, potápka malá, lžíčák pestrý DOXANskÝ Jiří (Plzeň) Česká sahara, box na předměstí, špatná cesta kORBELOVÁ Marie (kroměříž) poštolka PELÁNEk Martin (Brno) skřivan v letu i - iV, podvodníci i – iii, ráno VRBOVskÝ Viktor (Opava) mihule potoční i - iV, rak říční, Vranka obecná MAJkÚtOVÁ Alena (Boršice) Krokování, odpočinek mezi tanci, portrét zvědavce, Jedná pilná od pylu, okamžik chladu, nenápadnost lehkosti skRÁŠEk Jan (uh. hradiště) umění bobrů i - iV zÁhORNAckÝ Ján (kroměříž) moravské polia i – iii ŠtEFÁNEk Rostislav (uh. hradiště) podzimní romance i - iii, dubnové romance i, ii LEtkO Pavel (kroměříž) Kovařík tmavý, saranče, Číhalka srpicová, tiplice, Velký „malý“ svět VODIČkOVÁ Adéla (uh. hradiště) letím! sIchLEROVÁ Eva (Ořechov) poslední povoz kOuDELkA Miroslav (semily) absolutní absurdistán kOČÍ Jiří (Ústí nad Orlicí) Ve skalách, Krajina zEtÍkOVÁ hana (Otrokovice) ráno u ludslavic, řeka morava v klidu, paprsky na šeráku


NOVOtNÝ František (Vsetín) podzimní les i, ii, Vývraty BLAhA František (Prakšice) ekofarmy jižního Valašska i - iii, ekofarmy slovácka BuREŠ Jan (kroměříž) galerie titánů i, ii, pramínek, svědek minulosti kOstkA Antonín (Brumov – Bylnice) zrcadlo řeky, osud stromu, buky pukají PAGÁČOVÁ Jana (Pruské) prejtské zrkadlo, V čerešňovom sade, moravské línie i – iV RANDÝsEk Bedřich (Vsetín) agáve i - iV VEREsOVÁ Jana (trenčín) pod sprchou, skrytá v zeleni, balanc, siesta, presné pristátie, V žiari reflektorov, Kamufláž ŠOPÍk František (záhorovice) detail, Kapka, Vakonož JIRsÁk Radomír (Rožnov pod Radhoštěm) Kulíšek nejmenší, duch lesa tEMAtIckÝ OkRuh - ČLOVĚk A ŽIVOtNÍ PROstŘEDÍ MARkO Milan (Prievidza) elektrickí vtáci i, ii, pohyblivé teplo i, ii kOuDELkA Miroslav (semily) na čerstvém vzduchu i, ii, stopa zÁhORNAckÝ Ján (kroměříž) modelky z farmy i - iV NOVOtNÝ František (Vsetín) zubař i - iV, za městem i - iii kOČÍ Jiří (Ústí nad Orlicí) na stavbě, opuštěné stavení, louže PAGÁČOVÁ Jana (Pruské) Kaplnka stratená v žltom mori, ...kúsok od neba, moravská kazateľnica kONÍČEk zdenek (Vlčnov) bez názvu BLAhA František (Prakšice) energie


Martin Grossman, Polešovice - Potápka roháč

Martin Pelánek, Brno - Potápník vroubený


Marie Korbelová, Kroměříž - Poštolka

Jiří Doxanský, Plzeň - Box na předměstí


Milan Marko, Prievidza - Pohyblivé teplo

Miroslav Koudelka, Semily - O tichém výkřiku

Ján Záhornacký, Kroměříž - Z cyklu Modelky z farmy


Viktor Vrbovský, Opava - Mihule potoční

pod z áštitou Mini ster st va životn í ho prostř edí a h ejtmana Zlí n s kého kr aje v yhl ašovaTELÉ

Město Uherský Brod

V y da l K lu b ku lt u ry U her ské Hr a diš t ě pro p ot řebu m e zi n áro dn í ho eko logi ck ého fes t i va lu T ýk á se to tak é t ebe 2014. Redakce: mgr. mga . pe t r a ba ro ň ová , m i rosl av p ot yk a fotogr a fi e n a o bá lce: pav el le tko - t i pl i ce, DTP: Fr a n t išek El fm a rk, DiS.

w w w.kkuh .c z , w w w.t st t t.c z

T isk:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.