Page 1

s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ý c h pa m át e k

8 . a 9. z á ř í 2 012 uherské hr adiště


s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti jsou jedinečnou akcí svého druhu. Ve dvoudenním programu se představuje lidová kultura regionu Slovácka v plné své kráse, rozmanitosti a zároveň ryzí čistotě a živelnosti. Organizátorům slavností se podařilo ojedinělým skloubením temperamentu slováckého folkloru, lahodnosti zdejšího vína i gastronomických specialit a ATRAKTIVNÍCH objektů historických památek města Uherské Hradiště vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, ve které vykvétá duch vinařské tradice, pestrost slováckých krojů, šikovnost lidových řemeslníků i um nespočetného množství muzikantů, zpěváků a tanečníků. Slavnosti nejsou „obyčejným“ folklorním festivalem, ale skutečnou reprezentativní národopisnou slavností více než pádesáti měst a obcí z celého Slovácka, které jsou spolupořadateli.


Vítejte v Uherském Hradišti! Vážení přátelé dobrého vína, slováckého folkloru a historických památek, dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal na jubilejních, desátých Slováckých slavnostech vína a otevřených památek. Letos poprvé přijíždíte do Uherského Hradiště jako do města oceněného titulem Historické město roku 2011. Cenné republikové prvenství v péči o památky naše město získalo letos na jaře. Je pro mne příjemné konstatovat, že Slavnosti vína a otevřených památek se za uplynulá léta změnily na akci, která svým významem dalece překračuje hranice regionu a dokonce i hranice celé země, a která zároveň zůstala nekomerční akcí. Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek v  sobě nesou mnohé z  pradávných zvyků spojených s  koncem sklizně a vinobraním. Ale co hlavně – slavnosti jsou přehlídkou lidových tradic a živého folkloru mnoha oblastí uherskohradišťského regionu, pro které se samo město Uherské Hradiště stává na  dva dny vzácným průsečíkem. Rozměr slavností není jen v  tisících krojovaných v  ulicích města a  desítkách tisíc návštěvníků, jejich smysl je zejména ve  vzájemném setkávání lidí. Proto bych vám chtěl poděkovat, že jste v tyto dny přijeli do Uherského Hradiště a popřát vám, abyste setkání se svými známými, přáteli, ale i setkání s krásnou muzikou či písničkou nad sklenkou vína, beze zbytku využili. Bez vás, kdo se aktivně zapojujete do běhu slavností, nebo se jich účastníte jako návštěvníci, by žádnou takovou akci v  našem městě nebylo možné uskutečnit. Všem účastníkům i vám, návštěvníkům, bych přál, aby se po dobu konání slavností opět podařilo přeměnit město Uherské Hradiště na  hlavní město folkloru, vína, lidové zábavy a samozřejmě také památek.

Květoslav Tichavský starosta města Uherské Hradiště, předseda přípravného výboru


Vážené dámy a pánové, těší mne, že i letos – tentokrát již podesáté - budu moci spolu s Vámi sledovat krásu folkloru a vinařských tradic v centru Uherského Hradiště. Už když jsem stál u zrodu této největší přehlídky lidové kultury Slovácka, byl jsem přesvědčen o tom, že se Slovácké slavnosti vína a otevřených památek stanou jedinečnou akcí, kterou si tento region, známý svými vinařskými tradicemi, právem zaslouží. Fakt, že se akce do dnešních dnů rozrostla natolik, že se jí účastní více než 5000 krojovaných, zástupci přibližně 70 měst a obcí a k tomu zhruba 70 000 hostů, však naprosto předčil má očekávání. Jsem upřímně rád, že je to právě holding SYNOT, kdo byl od počátku největším donátorem této překrásné ochutnávky místního folkloru, a že také díky naší pomoci slavnosti získaly takový ohlas, jakému se nyní právem těší. Všem účastníkům letošních slavností – ať už budou v  kroji nebo si jen přijedou vychutnat atmosféru této jedinečné akce přeji, aby si i v letošním pestrém programu pro sebe vybrali to nejlepší a z Uherského Hradiště si odvezli jen příjemné, nezapomenutelné zážitky.  

Ivo Valenta zakladatel holdingu SYNOT


mě sto uher sk é hr a diště

Vítá vás město Uherské Hradiště, odedávna přirozené centrum Slovácka - regionu proslulého svébytným folklorem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou. Z hlediska morfologie město tvoří územní rovinu, kterou vyrovnávaly náplavy řeky Moravy do nadmořské výšky 178–180 m. Na západní straně se terén úměrně zvedá do výšky 205 m, na opačné straně (východně, městská část Mařatice) je údolí ohraničeno kótou 230 m n. m. Plocha uherskohradišťského katastru činí celkem 2.127 ha. Ve městě a ve všech městských čtvrtích (Mařatice, Rybárny, Jarošov, Míkovice, Sady, Vésky) žije celkem 25.700 obyvatel. Okolí města je charakteristické rozmanitou krajinou a přírodními zvláštnostmi, řekou Moravou s rozsáhlými lužními lesy s původní flórou a faunou. Nedaleko se nachází dvě podmanivá pohoří, Chřiby a Bílé Karpaty. Blízkost památného Velehradu, velkomoravského Starého Města – Veligradu, hradu Buchlova, zámku v Buchlovicích a ostatně všech vlastních památek, činí z města atraktivní turistické centrum. V letošním roce se také stalo „Městem stromů“. Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem Klubu kultury, stálé divadelní scény Slováckého divadla, Slováckého muzea s bohatými národopisnými sbírkami, Střední uměleckoprůmyslové školy, Městských kin, Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, několika galerií, soukromých pořadatelských agentur a místních kulturních zařízení. V Uherském Hradišti působí řada folklorních, pěveckých a zájmových souborů a kroužků, které pořádají další akce, např. hody s právem v jednotlivých částech města, besedy u cimbálu, koncerty apod. Tradičními se staly jarmarky na Masarykově náměstí. Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Vzniklo mnoho nových staveb, rekonstrukce se dočkaly historické budovy. Město svým návštěvníkům představuje novou tvář a širokou nabídku služeb, obchodů, sportovního a kulturního vyžití.


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

S O B O T A

8 .

Z Á Ř Í

MA Ř AT I CE - VINOHR ADSK Á UL IC E 7.30 9.00

2 0 1 2

PREZENTACE MIK ROREGIONŮ To nejlepší z měst a obcí regionu Slovácko

DOBRÉ RÁNO Z VINOHRADŮ FS Buchlovice a MPS Míkovice SLAVNOSTNÍ PRŮVOD „Na vinobraní do Hradišťa“

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Kolejní nádvoří OSTROŽSKO - Reduta ZA MORAVÚ - Smetanovy sady DOLNÍ POOLŠAVÍ - pasáž Hotelu Slunce, Jezuitská zahrada (park u Obchodní akademie)

MASA RYKOVO NÁMĚST Í

VÝCHODNÍ SLOVÁCKO - Justiční palác (SUPŠ) STAROMĚSTSKO - nádvoří Staré radnice

8 - 17 8 - 01 12.30 16.00 18.30

HRADIŠŤSKÝ JARMARK VINNÝ STAN (pátek 16-22 CM Ohnica, sobota 8-01, neděle 8-17) VÍTEJTE V UHERSKÉM HRADIŠTI pořad souborů Slovácka ZPÍVÁNÍ S CIMBÁLEM - mužské sbory GULO ČAR - koncert

KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ 17.30

BÍLÉ KARPATY - Galerie Slováckého muzea UHERSKÝ BROD - Mariánské náměstí BUCHLOV - nádvoří Františkánského kláštera

RESTAURACE KORUNA 14.00

17.00

RABIGABI a.G - koncert

SLOVÁCKÁ KŘÍDLOVKA Staroměstská kapela, Rozmarýnka, Blatnička, Březovjané, Buchlovjané COUNTRY VEČER NA KORUNĚ se skupinou Telegraf

M AŘ AT IC E

MARIÁNSK É NÁMĚST Í 8 - 17 17.00

TRADICE SLOVÁCKA - prezentace tradičních lidových výrobků PODVEČER SE SKUPINOU KALÍŠEK

PAL AC KÉHO NÁMĚS T Í 8 - 22

14.00

program pro celou rodinu, nominační výstava vín, večer posezení ve sklepích u cimbálových muzik

VIN NÉ SKLEPY A DALŠÍ OB JEK T Y 19.00

SLOVÁCKÁ JÍDELNA

SME TANOV Y SADY 10 - 17 12 - 15 13.00 16.00

PREZENTACE LIDOVÝCH ŘEMESEL U SLOVÁCKÉHO MUZEA SLOVÁCKÝ GULÁŠ NAŠI NEJMENŠÍ - dětské folklorní soubory NAPIME SA - pořad na motivy vína s udělením divácké ceny „Slovácký šohaj“

PŘÍSTAVIŠTĚ NA ŘECE MORAVĚ 12 - 17

MUZIKANTSKÉ LODĚ plavby loděmi Morava a Danaj hrají: DĚVČICE, FRAGMENT A PODJEZD rybí speciality v přístavišti

POSEZENÍ S CIMBÁLOVÝMI MUZIKAMI, A PREZENTACE VINAŘŮ Slovácká búda (CM Harafica) Vinotéka Hruška (CM Jaroslava Čecha) Kolejní nádvoří (CM Ohnica) Atrium Staré radnice (CM Pentla) Vinný stan (20.00 - 01.00) (CM Bálešáci) U Juráků (CM Včelaran) Atrium v Havlíčkově ulici (CM Olšava) Hotel Koníček (CM Lintava) U Skryjů (CM Pozdní sběr) U Hejtmana Šarovce (CM Kunovjan)

KLUB KULTURY

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Pořady pro děti po celý den v podání skupiny historického šermu MEMENTO MORI

PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ

20.00

LIDOVÁ VESELICE S DH MORAVSKÁ VESELKA se křtem CD

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY 9 - 17

OTEVŘENÉ PAMÁTKY UHERSKÉHO HRADIŠTĚ


S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

N E D Ě L E

9 .

Z Á Ř Í

MASA RYKOVO NÁMĚST Í 8 - 17

HRADIŠŤSKÝ JARMARK

8 - 17

VINNÝ STAN

12.00

ČECHOMOR - koncert

14.30

VINOBRANÍ Z MÍKOVIC

GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZE A 10.00

DĚTSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNIČKA

AT RIUM P OD STA ROU R ADNIC Í

pořad místních folklorních souborů

16.15

10.00

SY-NOTOVÁNÍ S DĚTMI dětský workshop se Slováckou ZUŠ

ŠTRAJCHKAPELA Z KNĚŽPOLA

KINO HVĚZDA

MA Ř ATIC E 11.00

2 0 1 2

PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ

9 - 17

(komentovaná prohlídka budovy z roku

program pro celou rodinu, otevřené sklepy, jarmark lidových řemesel

OTEVŘENÉ KINO HVĚZDA 1967, na místě i tematická výstava)

10 - 14

LOUTKOVÁNÍ NEBOLI S LOUTKAMI HRANÍ A TVŮRČÍ DÍLNY

KOLEJNÍ NÁDVOŘÍ

(10.00 THeatr ludem: Ach, ta zvířátka

13 - 14

DYBYCH JÁ VĚDĚLA, KDE BUDU

+ loutkářská dílna, 11.00 Teatro Pimprle

NEVĚSTÚ

Marionetto, 13.00 THeatr ludem: Červená

přehlídka svatebních krojů Slovácka

karkulka aneb Tanečnice + loutkářská dílna; po celou dobu na místě také tvůrčí dílna

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Animásku a Malovásku, hry, soutěže)

Pořady pro děti po celý den v podání skupiny historického šermu MEMENTO MORI

9 - 17

PUTOVÁNÍ ZA HISTORIÍ MĚSTA prohlídky s odborným výkladem 9:00, 10:00, 11:00, 14,00, 15:00, 16:00

PROG R AMY V PAMÁTK ÁCH 10.30

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE

11.00

sraz před radnicí, Masarykovo nám.

REDUTA

SLOVÁCKÝ KOMORNÍ ORCHESTR FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER

KOŠT VÍN A ŠAMPION ŠAMPIONŮ

nejlepší vína celého regionu

KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO 10.00

JIŘÍ KOVÁŘ (varhany) KOSTEL SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO

14.00

9.30

CIMBÁLOVÁ MUZIKA HRADIŠŤAN

HISTORICKÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY 9 - 17

OTEVŘENÉ PAMÁTKY UHERSKÉHO HRADIŠTĚ

MŠE SVATÁ

PODROBNÉ INFORMACE: WWW.SLAVNOSTIVINAUH.CZ

Změna programu v yhrazena


Dobré r áno z vinohr adů sobota 8. září - 7.30 hodin - Vinohradská a Družstevní ulice

Folklorní studio Buchlovice a Mužský pěvecký sbor z  Míkovic zahájí letošní Slovácké slavnosti vína a otevřených památek ranním pořadem určeným nejen krojovaným účastníkům. Pro všechny budou připraveny klobásky a burčák, protože dlouhý den plný vína a folkloru je potřeba začít vydatnou snídaní.

S l av n o s t n í p r ů v o d sobota 8. září - 9.00 hodin - z Vinohradské ulice na Masarykovo náměstí

Slavnostní průvod má letos motto „Na vinobraní do Hradišťa“ a bude proto zajímavé, čím obohatí krojované skupiny jednotlivých obcí a mikroregionů svoji prezentaci. Zcela jistě ale bude nevídanou přehlídkou krojů Dolňácka, Horňácka, Kopanic a dalších oblastí. Průvod bezesporu oživí četné folklorní soubory a  skupiny, cimbálové muziky a  dechové hudby. Zkrátka - máme se na co těšit (i když letos budou z bezpečnostních důvodů chybět v průvodu koně). A diváci jistě připraví všem účastníkům vřelé přijetí.


MIKROREGION BUCHLOV sobota 8. září - nádvoří Františkánského kláštera

Buchlovice, BORŠICE, BŘESTEK, hostějov, Modrá, MEDLOVICE Osvětimany, TUPESY, salaš, staré hutě, Stříbrnice, stupava, Velehrad, Zlechov Strmé kopce porostlé bukovinou vévodí „horským“ obcím pod Buchlovem a Barborkou. Chřibská oblast je tvořena lesy, přesto se i zde - především v obci Boršice - pěstuje špičkové víno. Hlavním turistickým lákadlem mikroregionu jsou Chřiby, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, muzeum Podhradí v Buchlovicích, velehradská bazilika a Archeoskanzen v Modré. Chřibské pískovcové skalní útvary svádí k  romantickým představám, které se navíc mohou opřít o  nezpochybnitelný duchovní základ. Velehradská bazilika a Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u Osvětiman jsou trvalým zdrojem kulturních tradic Podchřibska. 10.30 – 11.00 DH Buchlovjané z Buchlovic s kapelníkem Pavlem Martinákem 11.05 – 11.20 Omlazená CM Osvětimany s primášem Ondřejem Vaškem FS Klimentek z Osvětiman s vedoucí Hanou Motalovou a Pavlou Chaloupkovou (mladší děti) 11.25 – 12.30 CM Rubáš z Buchlovic s primášem Vítězslavem Preclíkem Mladá muzika z Buchlovic FS Buchlovjánek z Buchlovic s vedoucí Simonou Dvouletou FS Děcka z Buchlovic s vedoucí Lenkou Rašticovou Folklorní studio Buchlovice, taneční složka pod vedením Michaly Kyliánové Mužský pěvecký sbor z Buchlovic 12.35 – 12.50 Omlazená CM Osvětimany s primášem Ondřejem Vaškem FS Klimentek z Osvětiman s vedoucí Hanou Motalovou a Patrikem Slovákem (starší děti) 12.55 – 13.15 Tupeské parádnice z Tupes, ženský, nejen pěvecký sbor Mužský pěvecký sbor Tupešané z Tupes 13.20 – 13.40 CM Liša z Modré pod vedením Ondřeje Krátkého FS Liša z Modré s vedoucí Ilonou Krátkou Lukáš Balajka z Modré – verbuňk 13.45 – 13.55 Mužský pěvecký sbor z Modré 14.00 – 14.15 CM Pentla z Boršic s primášem Jakubem Špalkem FS Pentla z Boršic pod vedením Libora Marečka a choreografa Davida Mikuly 14.20 – 14.40 DH Boršičanka, Boršice


MIKROREGION STAROMĚSTSKO sobota 8. září - Stará radnice

Staré Město, Babice, Boršice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kostelany nad Moravou, Kudlovice, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Sušice, Traplice, Tučapy, Újezdec Kraj vinařů, sadařů, zahradníků, rybářů a mlynářů, to je Staroměstsko. Mikroregion je vklíněn mezi řeku Moravu a Chřiby a nabízí mimořádnou možnost kombinace cykloturistiky a vodní turistiky. Mezi hlavní atrakce mikroregionu patří stálá expozice „Rybářství na  řece Moravě“ v Kostelanech nad Moravou, Památník Velké Moravy ve Starém Městě, Skanzen lidové keramiky v Tupesích a zámek v Ořechově. Ovšem i další obce nabízí řadu lákadel, protože prakticky každá má svoji vlastní dechovou nebo cimbálovou muziku, nemluvě o desítkách vynikajících vinařů. 10.30 – 10.55 Staroměstská kapela 11.00 – 11.20 Doliňáci a CM Dolina ze Starého Města 11.25 – 11.45 Drmolice z Polešovic 11.50 – 12.10 Lipuše a Lipka z Jankovic 12.15 – 12.25 Tupeské parádnice z Tupes 12.30 – 12.45 Dolina a CM Bálešáci ze Starého Města 12.50 – 13.05 Dolinečka a CM Bálešáci ze Starého Města 13.10 – 13.25 CM Stanislava Gabriela 13.30 – 13.45 Dechová hudba Boršičanka 13.50 - 14.10 FS Pentla z Boršic 14.15 – 14.30 FS Kalina a dívčí sbor Kalinka z Babic 14.35 – 14.50 Dechová hudba Nedakoňanka 14.55 – 15.10 Ženáči, Mužský a Ženský pěvecký sbor z Nedakonic 15.10 – 15.25 Společné zpívání starostů a místostarostů, CM Bálešáci 15.30 – 15.40 Mužský pěvecký sbor Chlapčiska ze Spytihněvi a Folklorní klub Lajbl z Kostelany nad Moravou 15.45 - 16.10 Mužský a Ženský sbor z Kudlovic


MIKROREGION ZA MORAV Ú sobota 8. září - Smetanovy sady

Bílovice, Březolupy, částkov, Kněžpole, Mistřice, nedachlebice, pašovice, prakšice, svárov, Topolná, zlámanec Severní hranice Slovácka se svým přirozeným centrem v Bílovicích je ideálním místem pro rozvíjející se cykloturistiku. Vedle mnoha historických pamětihodností region nabízí i vyžití pro milovníky motoristických sportů v Březolupech. I když oblast nepatří mezi tradiční výrobce vína, i zde lze ochutnat výborné vzorky. Zajímavými turistickými atrakcemi obcí mikroregionu, které se zúčastní letošních slavností, jsou lužní lesy v obci Kněžpole s řadou endemitů a památkové domy č. p. 90 a 93 v obci Topolná. Pro milovníky cykloturistiky je určena cyklostezka z Uherského Hradiště - Mařatic do Javorovce a Mistřic přes Rochus a Rovninu.

13.30

Dechová hudba Topolanka a Topolská chasa

14.30

Mužský pěvecký sbor, Děvčice z Kněžpola

a dechová hudba Kněžpolanka

16.00

Cimbálová muzika Včelaran

17.00

Folklorní soubor Holomňa Prakšice


MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ sobota 8. září - Jezuitská zahrada (park u Obchodní akademie)

Drslavice, Hradčovice, Kunovice, Podolí, Popovice, Veletiny Řeka Olšava přirozeně spojuje obce ležící na jejím dolním toku. Turistům se nabízí nevšední zážitek z návštěvy v přírodním parku Prakšická vrchovina nebo v přírodní rezervaci Rovná hora v Hradčovicích. Stejně obohacující a  příjemné jsou procházky po  celém údolí Olšavy spojené s návštěvou podolských studánek. V popovickém kostele P. Marie Růžencové můžete zhlédnout unikátní pohyblivý betlém. Přirozeným centrem mikroregionu je historické město Kunovice s  bohatou folklorní i  vinařskou tradicí. Vedle tradice jízdy králů je dnes lákadlem Kunovic každoročně pořádaný červnový Mezinárodní festival dětských folklorních souborů Kunovské léto. 12.30 - 16.30 Vitajte v Dolním Poolšaví Děcka, poďme si hrát – hry a tance dětí mikroregionu Děcka z Kunovic, Drslavjánek, Handrláček, Popovjánek, Veleťánek, Věneček, Zpěváčci z Podolí Tak sa u nás tančí a zpívá – taneční a pěvecké soubory mikroregionu FS Handrlák, CM a FS Lintava, SPOT Slunéčko, Mužský sbor Hradčovice, Mužský sbor z Kunovic, Pěvecký sbor Tetičky, Ženský pěvecký sbor Podolské frišky, Ženský pěvecký sbor z Kunovic Změna programu je možná vzhledem k časovému posunu průvodu a nepředvídaným okolnostem. V případě nepříznivého počasí bude část programu probíhat jen v Pasáži hotelu Slunce.


MIKROREGION VÝCHODNÍ SLOVÁCKO sobota 8. září - Justiční palác

Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Suchá Loz, Vlčnov Jízda králů ve Vlčnově je fenomén, který znají lidé na  celém světě. Právem je zařazena do kulturního dědictví České republiky. Ale není to pouze folklorní tradice, která láká turisty z celého světa do Východního Slovácka. Vždyť Jan Amos Komenský se možná narodil v Nivnici. Neopakovatelný zážitek nabízí biosférická rezervace UNESCO Bílé Karpaty. Mikroregion je současně zvláštní spojnicí mezi Slováckem, Zálesím a  Slovenskem, ústící ve  svébytný kulturní projev místních obyvatel. I když víno rozhodně nepatří mezi typické produkty kraje, ve vlčnovských búdách je ho vždy dostatek.

12.30 Dětský folklorní soubor „Malá Nivnička“

12.45 „Slatinka“, dětský folklorní soubor ZŠ a MŠ Suchá Loz

12.55 Dětský folklorní soubor „Korytňánek“ a CM „Korytňan“

13.05 Mužský sbor z Korytné

13.20 Mužský sbor z Vlčnova

13.30 DH „Dechovečka“ z Nivnice

13.45 FS „Kohútek“ z Bánova + CM „Strúček“

14.00 FS Vlčnovjan

14.10 Mužský sbor z Bánova „Hútek“ + CM „Strúček“

14.25 Ženský sbor Plkotnice ze Suché Lozi

14.35 FS „Bobkovníci“ z Bystřice pod Lopeníkem“

14.45 Mužský sbor z Vlčnova

15.00 DH „Dechovečka“ z Nivnice

15.15 FS „Kohútek“ z Bánova + CM „Strúček“

15.30 FS Vlčnovjan

15.40 Mužský folklorní sbor z Bánova „Hútek“ + CM „Strúček“

15.50 Ženský sbor Plkotnice ze Suché Lozi


MIKROREGION OSTROŽSKO sobota 8. září - Reduta

Blatnice pod Sv. Antonínkem, Blatnička, Boršice u Blatnice, Hluk, veselí nad moravou, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh Zvlněná krajina kolem pradávného poutního místa Svatý Antonínek, kde se tradice a zvyky prolínají se současným životem. Pokud nevěříte, přijďte se podívat na nádvoří Reduty, do jedné z historických památek města Uherského Hradiště. Kromě bohatého folklorního programu můžete ochutnat burčák, vína vinařů z Blatnice pod Sv. Antonínkem a Blatničky, grilované speciality z Řeznictví u Kusáků, ale i domácí koláčky z Hluku. Šikovné ruce lidových řemeslníků vám předvedou, jak se šijí kroje a tvoří slovácké ornamenty. Kromě toho si s námi můžete zazpívat ty nejoblíbenější lidové písničky nejen se starosty obcí Ostrožska. V programu s názvem „V jednom kole“ se vám představí více jak dvě desítky pěveckých a folklorních souborů včetně hudebního doprovodu. Jistě se přesvědčíte, že tradice a řemesla z těchto obcí jsou opravdu stále živé.

10.00 - 11.30 11.35 - 11.45 12.00 - 12.15 12.15 - 12.30 12.30 - 12.45 12.45 - 13.00 13.00 - 13.15 13.15 - 13.25 13.25 - 13.35 13.35 - 13.45 13.45 - 13.55 13.55 - 14.05 14.05 - 14.15 14.15 - 14.25 14.25 - 14.45 14.45 - 14.55 14.55 - 15.05 15.05 - 15.15 15.15 - 15.25 15.25 - 15.35 15.35 - 15.45 15.45 - 15.55 15.55 - 16.05 16.15 - 16.25 16.25 - 16.55

DH Novovešťanka DH z Veselí nad Moravou CM ZUŠ Hluk - Šefranica Kameňáček Ostrožská Lhota + CM F. Hájka Vavřínek Blatnice pod Sv. Ant. + CM Studánečka Blatnice Jasenka Blatnička + CM vlastní Zarůžek + Hluboček Hluk+ CM ZUŠ Šefranica Hluk Štěpnička FS Suchovjané + CM vlastní DS Oskoruše Uh. Ostroh MS Boršice u Blatnice ŽS Denice Ostrožská Nová Ves FS Ostrožan Uh. Ostroh + CM Novoveská banda Krasavci Ostrožská Nová Ves Zpívání starostů + CM Novoveská banda MS Hluk ŽS Tetky Uh. Ostroh FS Dolňácko Hluk + CM ZUŠ Hluk Šefranica MS Ostrožská Lhota Děvčice z Háječku ŽS Klebetnice Hluk SK Háječek + CM Novoveská banda ŽS Blatnice pod Svatým Antonínkem CM Novoveská banda FS Radošov + CM Radošov


b í l é k a r pat y sobota 8. září - od 12.30 hodin - Galerie Slováckého muzea

Březová, Dolní Němčí, Horní němčí, Lopeník, Slavkov, Starý Hrozenkov, Strání, Vápenice, Vyškovec Oblast Mikroregionu Bílé Karpaty se rozkládá v podhůří dvou nejvyšších vrcholů: Velké Javořiny (970 m n.m.) a Velkého Lopeníka (912 m n. m.). Tento krásný kout Zlínského kraje může svým návštěvníkům nabídnout nejen hluboké lesy a  rozkvetlé louky, ale i  živé tradice (folklorní i řemeslné), pestrost krojů, dobrou slivovici, veselou písničku a spoustu další zábavy – především fašankové zvyky. V Bílých Karpatech se vinaři vyskytují pouze jako turisté, protože jinak by v konkurenci místních pálenek a žmolkovice vůbec nedostali šanci. Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí

CM Mladí Bruštíci ze Strání

Mužský pěvecký sbor Dolněmčané

FS Javorina

Dolněmčan

Mužský pěvecký sbor Vápenice

FS Dúbrava mužský sbor z Březové

Kopaničár – Starý Hrozenkov

FS Dúbrava ženský sbor z Březové

FS Horněmčané z Horního Němčí

Cimbálová muzika z Březové

uher sk ý brod sobota 8. září - od 12.30 hodin - Mariánské náměstí

Folklor, tradice a významné kulturní a  společenské události jsou neodmyslitelnou součástí překrásného historického města nad řekou Olšavou. Brod byl křižovatkou tří kultur – moravské, německé a  židovské – a  na  jeho vzhledu je to dodnes znát. Evropský význam má brodské Muzeum Jana Amose Komenského. Město nabízí řadu významných kulturních památek: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Panský dům, židovský hřbitov s obřadní síní, městské hradby, kostel Mistra Jana Husa s  gotickým presbytářem z  roku 1494 nebo obelisk Via Lucis, který městu věnoval sochař Ivan Theimer u příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského. Folklorní soubor Holomňa Prakšice

Dětský folklorní soubor Holúbek

Folklorní soubor a CM Olšava

Folklorní soubor Kopaničár


UHERSKÉ HRADIŠTĚ sobota 8. září - od 12.30 hodin - Kolejní nádvoří

Na Kolejním nádvoří se představí v sobotu město Uherské Hradiště. Svými vystoupeními ho budou reprezentovat doma i v zahraničí známé soubory a muziky. Všechna seskupení mají dlouholetou tradici a řadí se k tomu nejlepšímu ve svém žánru v České republice. Úzce spolupracují s pořadatelem slavností - zdejším Klubem kultury. V půlhodinových programových blocích se můžete pokochat jak tradičně podaným zpěvem a tancem, tak i scénickým zpracováním folklorního hudebně tanečního materiálu Slovácka. Setkáte se s písněmi a tanci od Moravských Kopanic, přes Dolňácko až po Luhačovické Zálesí. Folklorní soubor Cifra CM Jaroslava Čecha Old Stars souboru Hradišťan s mužským pěveckým sborem a CM Ohnica Mužský a ženský pěvecký sbor z Míkovic, soubor Míkovjan, CM Burčáci a Mladí Burčáci Folklorní soubor Kunovjan


l i d o vá ř e m e s l a sobota 8. září - 10.00 - 17.00 hodin - Smetanovy sady

Lidová umělecká řemesla přibližují tradiční i osobité zpracování přírodních materiálů - slámy, proutí, loupku, orobince, kukuřičného šustí, dřeva, hlíny, textilních vláken, kovu, kůže i méně obvyklých materiálů - rohoviny, perleti a dalších.

hr adišťský jarmark sobota a neděle 8. a 9. září - 8.00 - 17.00 hodin - Masarykovo náměstí

Jarmark lidových uměleckých řemesel bude v letošním roce opět probíhat na Masarykově náměstí. Najdeme tam produkty řemeslníků, z nichž mnozí nesou odkaz předků, aby jej dále předali svým nástupcům. Chtějí uchovat tradiční lidové řemeslo i v dnešním uspěchaném čase, rozvíjet jej a potěšit jím i příští generace.


t r a d i c e s l o vá c k a sobota 8. září - 8.00 - 17.00 hodin - Mariánské náměstí

Ukázky svých dovedností budou prezentovat držitelé ceny tradiční výrobek Slovácka.

muzik antské lodě sobota 8. září - 12.00 - 17.00 hodin - přístaviště na řece Moravě

Muzikantské lodě, to je název pořadu, který bude mít své centrum v přístavišti na řece Moravě. Právě tam bude bude možné nastoupit na palubu lodí DANAJ a MORAVA. Plavbu cestujícím zpříjemní živá hudba v podání kapel Fragment z Hluku, Devčice z Podolí a Podjezd ze Zlína. V přístavišti můžete zároveň ochutnávat rybí speciality.

s l o vá c k ý g u l á š sobota 8. září - 12.00 - 15.00 hodin - Smetanovy sady

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nabízejí řadu specialit, které ocení snad každý návštěvník. Mezi ty nejoblíbenější se v posledních letech řadí také soutěžní přehlídka gulášů  Slovácka. Pravidla jsou jednoduchá: mikroregiony nominují své nejlepší kuchaře (vždy jednoho za mikroregion), kteří v  sobotu ráno dostanou od  pořadatelů základní suroviny (hovězí kližku a  cibuli) a  během několika hodin musí připravit podle vlastního receptu guláš. Následuje „košt“ s  hodnocením jednotlivých „vzorků“. Cenu „Za nejlepší slovácký guláš“ si odnese ten kuchař a mikroregion, který od návštěvníků získá nejvíc hlasů.

s l o vá c k á j í d e l n a sobota 8. září - 8.00 - 22.00 hodin - Palackého náměstí

Jídlo a pití všeho druhu po celý den.


s l ová c k á k ř í d l ov k a sobota 8. září - 14.00 - 17.00 hodin - restaurace Koruna

Nedílnou součástí Slováckých slavností vína a otevřených památek je také přehlídka dechových hudeb uherskohradišťského regionu „Slovácká křídlovka“. Stejně jako předchozí roky i letos vám budou hrát a zpívat ryzí amatéři, kteří z celého srdce milují muziku a krásné slovácké písničky. Mnoho svého volného času věnují nacvičování nových skladeb, protože jim to přináší radost. Tuto radost z muziky rozdávají dál, mezi vás, posluchače. Největší odměnou je pro ně potlesk a vaše přízeň. Vy, co k nám zavítáte z jiného koutu naší krásné vlasti, určitě budete obdivovat nejen krásu našich krojů, ale také spoustu pěkných písniček, které vám naše kapely zahrají. Všechny kapely, které letos přislíbily účast, vás jistě nezklamou, vždyť dechová hudba k našemu regionu neodmyslitelně patří. Dalo by se říci, že se dědí z generace na generaci. Při letošní přehlídce můžete vidět a slyšet, kolik mladých muzikantů se tomuto koníčku věnuje. Věříme, že odpoledni bude vládnout dobrá nálada. Každá z kapel zahraje skladby vám dobře známé a určitě zazní i nějaká písnička nová, kterou jste ještě neslyšeli a možná vám zůstane v srdéčku. Těšíme se, že spolu opět po roce prožijeme krásné odpoledne, kterým vás budou provázet Antonín a Irena Perničkovi. 14.05 Staroměstská kapela

15.15 Březovjané

14.45 Borovjenka

15.55 Buchlovjané

C o u n t ry v e č e r n a K o r u n ě sobota 8. září - 17.00 - 21.00 hodin - restaurace Koruna

K dobré náladě hraje skupina Telegraf.


naši nejmenší sobota 8. září - 13.00 - 15.00 hodin - u Slovácké búdy

Vystoupení malých tanečníků, zpěváků a muzikantů se stala nedílnou součástí „Slavností vína“. Letos už počtvrté se ve Smetanových sadech před Slováckou búdou představí 9 zástupců z jednotlivých regionů v pořadu „Naši nejmenší“. Za Moravu nás letos zavedou děti ze souboru Botík z Březolup. Se svojí vedoucí Blankou Zábojníkovou si připravily pásmo „Na lúce“, těšit se můžeme i na tanec „březolupská“. Doprovází CM Mladý Včelaran. S  poetickým názvem Žarůžek, což v  místním nářečí znamená blatouch, se představí děti z Hluku. Pobaví nás svým pásmem „Prodávání nevěsty“. Vedoucími souboru jsou Jana Mahdalová a Edita Jozefáková. Zástupce regionu Buchlov – soubor Děcka z Buchlovic pod vedením Lenky Rašticové – předvede pásmo „U muziky“ a tanec z Boršic. Taneční pásmo představující výrobu plátna od máčení, sušení až po výrobu šátečku předvede soubor Holúbek z Uh. Brodu. Vedoucími souboru jsou Andrea Kapsová a Marie Jochimová. Region Ostrožsko letos zastupuje Velký Kameňáček z Ostrožské Lhoty svým pásmem „U potoka“. Pořad připravila vedoucí Ludmila Hájková, doprovází CM Višňa. Zajímavé vystoupení lze očekávat od nejmladšího účastníka, souboru Věneček z Kunovic. Ten vznikl v roce 2009 a sdružuje děti od 2 do 5 let. Vedoucí Zdeňka Hašková s dětmi a jejich rodiči připravila pásmo „Poslyšte, myši“. Z Kunovic je i soubor Handrláček. Název převzal od typické kunovské postavičky podomního obchodníka. Představí se stejnojmenným pásmem a zatančí kopaničářský čardáš, doprovází CM Lintava. Vedoucí souboru jsou Iva Janásová a Zd. Hašková. Z Nivnice přiveze Vlastik Ondra soubor Malá Nivnička. Z velké členské základny Hradišťánku se tentokrát představí nejmladší skupinka J. Čerstvé, G. Fornálové a J. Venclové.


N a p i m e s a a n e b D o H r a d i š ťa n a v i n o b r a n í sobota 8. září - 16.00 - 18.00 hodin - u Slovácké búdy

Stejně jako v uplynulých deseti letech bude hlavní folklorní pořad slavností koncipován tak, aby naplnil zadání - takže se bude hrát, tančit a především zpívat - pochopitelně o víně. Síla potlesku pak určí diváckou cenu „Slovácký šohaj“, která bude v závěru pořadu předána nejúspěšnějšímu souboru s přípitkem Šampionem šampionů 2011 (Ryzlink rýnský 2009, výběr z hroznů Františka Hrni z Buchlovic). Účinkují: Míkovjan a CM Mladí Burčáci, Hradišťanské děvčice, Mužský sbor a Ženský sbor z Kněžpole, Botík z Březolup, Olšava z Uh. Brodu, Ženičky a Klebetnice z Hluku, Folklorní studio a CM Rubáš Buchlovic, CM Jaroslava Čecha s taneční skupinou. Autor: Miroslav Potyka, moderátor: Vladimír Doskočil


vítejte v uherském hr adišti sobota 8. září - 12.30 hodin - Masarykovo náměstí

Košty vína asi znáte, ale na koštu folkloru jste rozhodně ještě nebyli. Vybrali jsme pro Vás vzorky souborů, muzik a pěveckých sborů ze všech koutů Slovácka. Vítejte tedy v Uherském Hradišti, ochutnávejte, poznávejte, vybírejte a hlavně, dobře se bavte. V programu se představí soubory Cifra, Dolina, Handrlák, Kunovjan, Kopaničár, Olšava, Radošov, Včelaran, Vlčnovjan, pěvecké sbory F-studia Buchlovice, Klebetnice, cimbálová muzika Stanislava Gabriela, Ohnica a Ženičky. Od 15:00 hraje k poslechu i tanci dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka.


z p í vá n í s c i m b á l e m sobota 8. září - 16.00 hodin - Masarykovo náměstí

Pořad mužských sborů se těší již šestým rokem přízni diváků . Tentokráte se vám především představí mužské sbory z hradišťského Dolňácka. Neodmyslitelnou součástí je doprovod písní mužských sborů malebným zvukem cimbálu, za který zasedne Honza Kačer, aby svým umem a citem zdůraznil symbiózu tohoto lidového nástroje s výrazným mužským pěveckým projevem. S jednotlivými sbory vás bude seznamovat konferenciér Karel Kopřiva, který mezi jednotlivými vstupy souborů se bude starat o vaši zábavu svými historkami ze života.

r a big a bi a.G sobota 8. září - 17.30 hodin - Kolejní nádvoří - odpolední koncert

Skupina RabiGabi a.G vznikla v roce 2010. Většina členů prošla ve své aktivní činnosti známými folklorními muzikami z oblasti Uherskohradišťska. Hudebníci se věnují stylu klezmer. Původně znamenalo slovo klezmer hudební nástroj, ale později se význam rozšířil i na samotné hudebníky. Lidoví muzikanti - klezmeři - využívali ve svých produkcích možnosti okamžitých muzikantských nápadů, repertoár vychází z židovské hudby. Poměrně mladá kapela RabiGabi a.G poprvé vystoupila v roce 2011, publikum přijalo hudební styl muzikantů s obrovským ohlasem.

gulo čar sobota 8. září - 18.30 hodin - Masarykovo náměstí - večerní koncert

Slovní spojení Gulo čar znamená v romském jazyce „sladká tráva“. Směsice funky, popu a romských melodií tvoří výjimečnou hudbu, která se zaslouženě dostala do povědomí posluchačů. Kapelu tvoří mj. bratři Vladimír a Pavel Dirdovi, zpěvačka se silným hlasem - Irena Horváthová. Brněnská skupina Gulo čar patří mezi nejzajímavější české formace, které již svou samotnou existencí obohacují tuzemskou hudební scénu. Nevídaný umělecký talent se v jejich případě pojí s upřímným, nenuceným projevem, který z  každého jejich koncertu dělá opravdu jedinečnou  událost.  


posezení u cimbálu a prezentace vinařů sobota 8. září - od 19.00 hodin - uherskohradišťské vinné sklepy a městská zákoutí

Charakter slováckých slavností vína dotvářejí spontánní návštěvy vinných sklepů a dalších příjemných míst s posezením s cimbálovými muzikami a s koštem dobrého vína. Letošní nabídka je podstatně bohatší. Vedle proslulé Vinohradské ulice v mařatických vinohradech nabízejí pořadatelé i další možnosti, a to i přímo v centru města. Slovácká búda CM Harafica

Atrium v Havlíčkově ul. CM Olšava

Vinotéka Hruška CM Jaroslava Čecha

Hotel Koníček

CM Lintava

Kolejní nádvoří CM Ohnica

U Skryjů

CM Pozdní sběr

Stará radnice

CM Pentla

U Hejtmana Šarovce

CM Kunovjan

Vinný stan

CM Bálešáci

U Juráků

CM Včelaran

lidová veselice s dh moravská veselka sobota 8. září - 20.00 - 24.00 hodin - Klub kultury

V Klubu kultury v Uherském Hradišti se představí dechová hudba Moravská Veselka s kapelníkem Jardou Školoudíkem, který je kapelníkem od roku 2008. Dechová hudba Moravská Veselka má své sídlo v Sušicích u Přerova, v kraji na rozhraní Hané a Záhoří, tam, kde se širé lány začínají zvedat k vrcholkům Hostýnských vrchů. V roce 2010 tato kapela oslavila 20 let svého trvání. Natočila k tomuto výročí nové CD, které má název „Věnované“. Přáním této kapely je rozdávat radost mezi vás posluchače a příznivce. S kapelou zpívají Hana Navrátilová, Marie Jurečková, Petra Dudová a Miloš Kobliha. Kapela hraje skladby předních moravských autorů, kterými bezesporu jsou Václav Maňas ml., M. R. Procházka, Zdeněk Gurský, Vladimír Salčák, Antonín Pernička a mnoho dalších. Přijďte i vy večer do Klubu Kultury si zatančit a zazpívat si s touto vynikající kapelou. Večerem vás budou provázet Antonín a Irena Perničkovi.


v i n n ý s ta n 8. a 9. září - Masarykovo náměstí

Přehlídka a prodej regionálních vín od velkovinařů. Odborným garantem a organizátorem jsou Vinaři Sady. Pátek 16.00 - 22.00 hod., sobota 8.00 - 01.00 hod., neděle 8.00 - 17.00 hod.

k alíšek sobota 8. září - od 17.00 hodin - Mariánské náměstí - odpolední koncert

V repertoáru folkové kapely najdou posluchači řadu žánrů jako například country, lidovky, nebo také hity z 60. a 70. let minulého století. Kalíšek se tradičně účastní hudebních projektů realizovaných pod širým nebem. Letos jste se s muzikanty mohli potkat ve Smetanových sadech na Večeru u Slovácké búdy.

ko š t v í n v r e d u t ě neděle 9. září - 9.30 hodin - vstupné 300,- Kč

Nejnáročnější znalci vína budou moci ve velkém sále uherskohradišťské Reduty vychutnat vzorky vín, které Vinaři Mařatice shromáždili pro tuto příležitost ze všech zúčastněných regionů. O doprovodný program se postará CM kunovjan. Nejlepší vzorky bílého, bílého přírodně sladkého a červeného vína budou oceněny titulem Šampion Slováckých slavností 2012.

šampion šampionů neděle 9. září - 9.30 - Reduta - komorní sál - vstupné 100,- Kč

Na tento speciální košt byla vybrána vína, která získala v letošní sezóně titul „šampion“ na koštech vín pořádaných v obcích, jenž se účastní Slováckých slavností vína a otevřených památek. Speciální degustační komise pak udělí jednomu bílému a červenému vínu titul Šampion šampiónů. (Pouze pro návštěvníky koštu vín.)


čechomor neděle 9. září - 12.00 hodin - Masarykovo náměstí

Hudební skupina hraje české, moravské, slezské a slovenské lidové písně v osobitých úpravách. Za dobu svého působení procestovala celou Evropu,  Severní Ameriku  a Rusko, spolupracovala s divadlem Na Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo a dalšími významnými umělci. V roce 2001 získala tři ceny Anděl, které každoročně uděluje Akademie populární hudby. Čechomor oživuje své koncertní projekty netradičními hudebními spojeními. Namátkou připomeňme unikátní projekt Proměny ve spojení s orchestrem, společná vystoupení Čechomoru a Jojiho Hiroty se skupinou japonských bubeníků Taiko Drummers, společné koncerty s Horňáckou cimbálovou muzikou Martina Hrbáče, či společné koncerty se skupinou Divokej Bill.

s y- n o t o vá n í neděle 9. září - 10.00 - 12.00 hodin - Atrium pod Starou radnicí

Na hudební a výtvarné dílně na nádvoří Staré radnice vystoupí žáci hudebního oboru Slovácké ZUŠ - sólisté, Cimbálová muzika Slovácké ZUŠ a  pro rodiče s  dětmi bude připravena výtvarná dílnička, kde se budou moci děti realizovat v různých výtvarných technikách. Tématem mohou být vzory a  ornamenty lidových krojů. Krojové součásti budou volně rozvěšeny jako dekorace a zároveň výtvarná inspirace.

d ě t s k á v ý t va r n á d í l n i č k a neděle 9. září - 10.00 - 14.00 hodin - Galerie Slováckého muzea

V dětském ateliéru se uskuteční kreslení a malování na téma lidových řemesel.


dy b yc h j á v ě d ě l a , k d e b u d u n e v ě s t ů neděle 9. září - 13.00 - 14.00 hodin - Kolejní nádvoří

Přehlídkový pořad obřadních krojů nevěst, ženichů a svatebních funkcionářů. Píše se dvanáctý rok 21. století. Opět se k velké uherskohradišťské slavnosti oblečeme do krojů, o  nichž naši osvícení badatelé a  národopisní nadšenci na  začátku 20. století tvrdili, že brzy zaniknou. Jistě, mnoho faktorů přispělo k tomu, že již kroj není každodenní záležitostí, ale přesto v mnoha vesnicích a městech zůstává živým fenoménem. Na celém Slovácku se dosud traduje oblékání kroje. Svou existenci uchránily pouze kroje sváteční, slavnostní, částečně polosváteční a příležitostně obřadní. A právě ty v letošním roce představíme v našem přehlídkovém pořadu při Slavnostech vína. Do obřadního kroje se letos oblečou ženy a muži, který brali tento kroj při svatbě. Mnoho párů se i v současnosti připravuje k tomuto životnímu přelomovému okamžiku obléct tento obřadní kroj a důležité krojové doplňky, jež jsou záležitostí jen tohoto slavnostního dne. Nevěsta se vyznačovala svým pentlením, čepením či věnečkem, které bylo jejím obřadním a  normativním znakem. Znak nevěsty - ozdobená hlava se nejen měnila ve  své podobě, ale i v pevnosti funkce. Obřadně upravená hlava nevěsty a úvodní plachta přes ruce, ženich s velkou vonicí na kordulce a na klobouku - to byly hlavní znaky svatebních párů. Obřadně se oblékali družičky a  mládenci, kteří, stejně jako družba, svat či starosvatka, byli hlavními obřadníky svatby se svými typickými vnějšími znaky a  symboly. V programu se představí svatební páry ve  svých obřadních krojích z  celé oblasti Slovácka. Bude zastoupená nejjižnější část Slovácka bohaté Podluží, hanácké Slovácko, Kyjovsko, ale také ze Strážniccko a  krojový ostrůvek – krojovaní z Rohatce a Vracova. Z Dolňácka se budou presentovat krojovaní z Veselska, Ostrožska a Uherskohradišťska, včetně kunovického a buchlovického kroje. Velkou různorodost regionu podtrhne oblast Uherskobrodska, luhačovického Zálesí a  horských oblastí Horňácka a moravských Kopanic. Velkolepá přehlídka krojů ukáže rozmanitost regionálních typů obřadních krojů oblékaných ke svatbě, ale mnohdy i k dalším rodinným obřadům.


vinobraní z míkovic neděle 9. září - 14.30 hodin - Masarykovo náměstí

Pořad bude prezentací folkloru Míkovic, jedná se o pestrou mozaiku tanců (ukázky z premiéry Míkovjanu), pěveckých čísel sborů i sólistů, hry cimbálových muzik, představí se i ti nejmenší. Účinkují: Folklorní soubor Míkovjan, Dětský folklorní soubor Míkovjánek, Ženský sbor z Míkovic, Mužský sbor z Míkovic, Cimbálová muzika Burčáci, Cimbálová muzika Mladí Burčáci, Cimbálová muzika Slačáci a další...


štrajchkapela z kněžpola neděle 9. září - 16.15 hodin - Masarykovo náměstí

l o u t k o vá n í n e b o l i s l o u t k a m i h r a n í neděle 9. září - 10.00 - 14.00 hodin - kino Hvězda

Loutkování neboli S loutkami hraní a tvůrčí dílny (10.00 hodin THeatr ludem: Ach, ta zvířátka + loutkářská dílna, 11.00 hodin Teatro Pimprle Marionetto, 13.00 hodin THeatr ludem: Červená karkulka aneb Tanečnice + loutkářská dílna; po celou dobu na místě také tvůrčí dílna Animásku a Malovásku, hry, soutěže)

Z k r a j e p o d b u c h l ov e m neděle 9. září - 14.30 hodin - kino Hvězda

Pohádky a pověsti (projekce nového filmu režiséra Ivana Stříteského a scenáristy Jiřího Jilíka s tematikou pověsti a pohádek)


H u d b a v m ě s t s k ýc h pa m át k á c h neděle 9. září - město Uherské Hradiště

Kostel Zvěstování panny marie v 10.30 hodin cimbálová muzika hradišťan Hradišťan patří svým názvem neodmyslitelně k Uherskému Hradišti, kde před více než šedesáti lety vznikl. Svým působením již dalece překročil hranice města, regionu i republiky. Dramaturgie tělesa je široká, neopomíjí oblast regionálních a historických souvislostí, ale především těží z  vlastní tvorby v  kontextech hudebního cross-overu. Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil ji v desítkách projektů vydaných na zvukových nosičích, v rozmanitých cyklech televizních či rozhlasových nebo každoročně na stovkách živých koncertních vystoupení.

Kostel sv. františka xaverského v 11.00 hodin jiří kovář Jiří Kovář hraje na varhany od svých devíti let. Již od svých jedenácti let začal hrávat při mších svatých. Ovšem hře na varhany se začal věnovat teprve až od roku 2006 na Konzervatoři v Kroměříži, nyní působící Olomouci. Předtím studoval pouze hru na akordeon a klavír. Na konzervatoři v Olomouci studoval varhany pod vedením MgA. Petra Rajnohy PhD. Díky němu se zúčastnil několika celonárodních varhanních soutěží v Opavě a na jedné z nich se umístil na čtvrtém místě. V letošním roce konzervatoř úspěšně absolvoval a složil zkoušky na JAMU do Brna. Svou pozornost věnuje hudebním skladatelům jako je např. J. S. Bach a především velkému českému skladateli 20. stol. Petru Ebenovi, jehož skladbu Symphonii gregorianu provedl na svém absolventském koncertě. Tato skladba se téměř neprovádí, protože její obsazení je velmi náročné. Od své premiéry v roce 1954 byla interpretována asi desetkrát.

františkánský klášter ve 14.00 hodin slovácký komorní orchestr Slovácký komorní orchestr (SKO) je ansámbl působící v Uherském Hradišti a okolí, byl založen v roce 2007. U zrodu a obnovené tradice (od roku 1924 působila v Uherském Hradišti Slovácká filharmonie) stojí violoncellista David Hrubý - hradišťský rodák, pedagog a umělec. SKO je tvořen mladými profesionálními hudebníky, kteří mají k této oblasti Slovácka vřelý vztah. Většinou působí jako pedagogové okolních základních uměleckých škol a také původní myšlenka, založit špičkový soubor, vznikla na jedné z nich - Slovácké základní umělecké škole. Členové působí jako hráči významných hudebních těles (Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Pražský komorní orchestr, Slovenský komorní orchestr). Jiří Pospíchal - pedagog Slovácké ZUŠ a Konzervatoře Brno, dlouholetý zástupce koncertního mistra České filharmonie a koncertní mistr Pražského komorního orchestru - stojí v čele SKO jako umělecký vedoucí a koncertní mistr.


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 8 . A 9. ZÁŘÍ Desátým rokem jsou otevřené památky součástí programu Slováckých slavností vína, které jsou symbiózou bohatých tradic, historických řemesel a lidové kultury s  památkami a  historickým prostředím. V  nejširším slova smyslu jde o  připomenutí našeho kulturního dědictví, které je postaveno nejen na památkách, ale i  na  živé kultuře. V  památkových souborech a  areálech se tedy odehrává unikátní oslava historie. A jsou to právě naše významné památky, jejichž architektura a prostředí propůjčují slavnostem onu nádhernou kulisu a  dávají jim osobitý ráz. Letos bude v Uherském Hradišti v  sobotu 8. a  v  neděli 9. září pro návštěvníky bezplatně zpřístupněno 26 památek. Opět zůstanou zavřeny brány věznice, protože objekt není majetkem města. Na druhou stranu se po mnoha letech zrekonstruoval celý areál Jezuitské koleje. Symbolicky právě v roce, kdy město Uherské Hradiště získalo titul Historické město roku. Po  rušném sobotním dni, věnovaném především folkloru a  vínu, nastane v  neděli zklidnění a  ke  slovu se dostanou ve větší míře naše památky. Kromě tradičních koncertů v bývalém Františkánském klášteře, kostele sv. Františka Xaverského a kostele Zvěstování Panny Marie i možností individuálních prohlídek, se v letošním roce můžeme vydat na společné Putování za historií města.

prohlídky s odborným výkladem Neděle 9. září dopoledne v 9.00, 10.00 a  11.00 a  odpoledne v  14.00, 15.00 a  16.00 hodin. Výchozím bodem bude prostor před radnicí na Masarykově náměstí.


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 8 . A 9. ZÁŘÍ s e z n a m o t e v ř e n ý c h pa m át e k Název památky

ulice

otevřeno

Františkánský klášter

Velehradská třída

so i ne 9.00 – 17.00

Reduta

Masarykovo náměstí

so 9.00 – 17.00

Kostel sv. Františka Xaverského Masarykovo náměstí

so 9.00 – 17.00 ne 12.00 –17.00

Jezuitská kolej

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Kostel Zvěstování P. Marie

Františkánská ulice

so i ne 9.00 – 17.00

Kaple sv. Šebestiána

Palackého náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Kaple sv. Alžběty

Vodní

so i ne 9.00 – 17.00

Lékárna U Zlaté koruny

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Radnice

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Dům knihy Portál

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Hotel a pasáž Slunce

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Justiční palác (SUPŠ)

Všehrdova

so i ne 9.00 – 17.00

Slovácké muzeum

Smetanovy sady

so i ne 9.00 – 17.00

Galerie Slováckého muzea

Otakarova

so i ne 9.00 – 17.00

Fara – farní zahrada

Masarykovo náměstí

so i ne 9.00 – 17.00

Knihovna B. B. Buchlovana

Velehradská třída

so i ne 9.00 – 17.00

Kino Hvězda

Náměstí Míru

so i ne 9.00 – 17.00

Objekt speciální školy

Palackého náměstí

so i ne 10.00 – 16.00

Gymnázium

Velehradská třída

so i ne 9.00 – 17.00

Vinný sklep Synot

Vinohradská

ne 13.00 – 17.00

Vinný sklep U Lisu

Vinohradská

ne 13.00 – 17.00

Vinný sklep Včelka

Vinohradská

ne 13.00 – 17.00

Kostel Narození Panny Marie Sady

so 9.00 - 17.00 ne 13.00 – 17.00

Kaple sv. Rocha

Nad vinohrady

ne 13.00 – 17.00

Obchodní akademie

Nadražní ulice

ne 9.00 – 17.00

Studna v nádvoří

Prostřední ulice

so i ne 9.00 – 17.00


s l av n o s t i a d ě t i sobota a neděle 8. a 9. září - město Uherské Hradiště

b a s t i o n 8. září - 11.30 - 16.30 hodin

9. září - 9.00 - 13.00 hodin

Historický kolotoč, skákací atrakce, soutěže pro děti, občerstvení, jízda na ponících.

skupina historického šermu memento mori DEN sobota sobota sobota sobota sobota sobota sobota sobota

HODINA MÍSTO KONÁNÍ PROGRAM 9.00 - 11.00 průvod slavností Bacchův vůz 11.30 - 16.30 Bastion historický kolotoč 12.00 - 16.30 Mariánské náměstí - sloup souboje 12.30 - 16.30 Bastion dovednostní soutěže 12.30 - 15.00 Přístaviště UH souboje pěších, soutěže 16.00 - 17.30 louka u Frant. kláštera rytířský turnaj 12.30 - 13.00 Bastion loutkové divadlo 14.30 - 15.00 Bastion loutkové divadlo

neděle neděle neděle neděle neděle neděle neděle neděle

9.00 - 10.00 Havlíčkova ul. - kašna 9.00 - 13.00 Bastion 9.00 - 13.00 Bastion 10.00 - 13.00 Bastion 12.30 - 17.00 Park OA – Jezuit. zahrada 13.00 - 14.00 louka u Frant. kláštera 13.30 - 15.00 Mariánské náměstí 15.00 - 16.00 Havlíčkova ul. - kašna

rytířské souboje historický kolotoč dovednostní soutěže souboje pěších soutěže, lukostřelba, stany... rytířský turnaj produkce Mementa Mori rytířské souboje


u h e r s k é h r a d i š ť s k é - m ě s to k r á l ovs k é s tá l á e x p o z i c e m ě s ta

Stálá expozice dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a  dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. V souladu s prostorem, který je pro expozici určen, je obsahově rozdělena do tří základních tematických celků. První z nich, nazvaný Uherské Hradiště – město královské, je věnován středověkým dějinám. Uherské Hradiště je v něm představeno jako královské město, založené v polovině 13. století českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. v pohraničí Českého království s cílem zabezpečit zemskou hranici a posílit královskou moc na tomto území. Dvě nejstarší listiny, vydané panovníkem v letech 1257 a 1258, položily jeho základy. Návštěvníci mohou zhlédnout kopii nejstarší listiny z 15. října 1257, vydané v Plasích, která dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní půdě náležející velehradskému klášteru. Obyvateli nového města se stali osadníci z blízkých trhových vsí, královských Kunovic a  klášterního Veligradu (Staré Město). Druhá listina vydaná 23. 5. 1258 se dochovala pouze v opisu v tzv. Velehradském kodexu. Nově vznikajícímu městu byla udělena práva a bylo obdarováno pozemkovým majetkem. Uherské Hradiště se vždy těšilo přízni českých králů, kteří mu udělovali výsady zajišťující jeho rozkvět, příklady těch nejvýznamnějších jsou v expozici rovněž zastoupeny. Udělením městského práva bylo město vyjmuto z působnosti tzv. zemského práva a řídilo se právním systémem, který převzalo do mateřského města, jímž bylo Brno. Až do husitství měl vedoucí postavení ve městě rychtář, který předsedal městskému soudu. Užití hrdelního práva v Uh. Hradišti dokladují zajímavé a  mnohdy unikátní mučící nástroje, cejchy či repliky katovských mečů. Samostatná část související s městskou správou je věnována vývoji městské pečetě a  znaku. Nejpřitažlivějším exponátem je bezpochyby kopie znakového privilegia krále Matyáše z 28. června 1481, jímž byl městu udělen nový znak a právo pečetit listiny červeným voskem. Mezi předměty s  vyobrazením městského znaku je unikátní cínová láhev, v  níž byl městem odváděn poplatek buchlovskému panství za možnost kácení dřeva v Chřibech. Uherské Hradiště bylo od svého vzniku také centrem řemesel a obchodu, od druhé poloviny 14. století zde působily samosprávné organizace řemeslníků zvané cechy. Mezi doklady jejich činnosti zaujmou cechovní postavníky, konvice a poháry i řemeslné výrobky. Sbírkové předměty, archivní dokumenty a dobové fotografie doplňuje virtuální prohlídka vzhledu města v roce 1670, kdy ve městě stálo na 180 domů a žilo zde asi 1 500 obyvatel. Druhý tematický celek, nazvaný Uherské Hradiště – pevnost na řece Moravě, je zaměřen na vojenskou historii města. Funkci obranné pevnosti plnilo od svého vzniku až do sklonku 18. století. Po celou dobu své existence musela pevnost odolávat mnoha nepřátelským útokům, milovníky zbraní jistě zaujmou středověké a raně novověké chladné a palné zbraně, mezi nimiž skutečným unikátem je hlaveň hákovnice z 16. století. Návštěvníci se dále mohou seznámit s budováním středověké a barokní pevnosti, a to nejen díky plánům na výstavbu barokního bastionového opevnění v 17. a první polovině 18. století, ale také pomocí interaktivního modelu. Třetí a poslední tematický celek je nazván Uherské Hradiště – metropole Slovácka. Někdejší nedobytná vojenská pevnost se v  průběhu 19. a na počátku 20. století zbavila svých pout v podobě hradeb a stala se správním, soudním, obchodním a kulturním centrem regionu. Po roce 1850 se správy města ujali zvolení členové městského výboru v čele se starostou, od roku 1867 se Uherské Hradiště stalo jedním ze šes-


u h e r s k é h r a d i š ť s k é - m ě s to k r á l ovs k é s tá l á e x p o z i c e m ě s ta

ti statutárních moravských měst a byla mu svěřena působnost okresního politického úřadu. V letech 1855–1860 působila ve městě i krajská správa, z níž se po jejím zrušení uchoval krajský soud, do jehož pravomoci spadalo čtrnáct soudních okresů. V roce 1884 byla ve městě založena první česká střední škola na Slovácku, působila zde řada kulturních a vzdělávacích spolků. Před první světovou válkou bylo otevřeno regionální národopisné Slovácké muzeum, které dnes patří k předním institucím jihovýchodní Moravy. V meziválečném období město potvrdilo svou roli centra regionu uspořádáním Výstavy Slovácka 1937, jež se stala nejvýznamnější výstavní akcí roku v celém Československu. Nejvýznamnějším počinem kulturního života po druhé světové válce byl vznik Slováckého divadla v roce 1945. Současné kulturní dění se soustřeďuje kolem stálé divadelní scény Slováckého divadla, Klubu kultury, Městských kin, Knihovny B. B. Buchlovana a Slováckého muzea s galerií výtvarného umění. K nejvýznamnějším kulturním aktivitám přesahujícím hranice regionu patří Festival hudebních nástrojů lidových muzik, Letní filmová škola, celostátní festival Týká se to také tebe, Slovácké slavnosti vína a  otevřených památek. Právem je Uherské Hradiště nazýváno metropolí Slovácka. Na základě Smlouvy o  partnerství uzavřené mezi městem Uh. Hradiště a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti připravilo expozici Slovácké muzeum a bude ji společně s městem provozovat.


PUTOVÁNÍ VINOHRADSKOU ULICÍ sobota 8. září 2012 od 14 hodin neděle 9. září 2012 od 11 do 17 hodin Uherské Hradiště - Mařatice Program: • národní výstava vín slovácké vinařské podoblasti • posezení v otevřených historických vinných sklepích • venkovní posezení s bohatou nabídkou místních specialit • slovácké gurmánské speciality, kvalitní vína, burčák • 20 cimbálových muzik a místní folklorní soubory • naučná stezka pro děti s překvapením a pohádkovými postavami • doprava vinařským vláčkem • v neděli dětská pohádková diskotéka a vystoupení dětských souborů • jarmark lidových řemesel, k dostání budou dřevěné výrobky, košíky, paličkované zboží, medové výrobky, ošatky ze slámy a mnoho dalšího

VSTUP ZDARMA www.vinohradskaulice.cz


„Národní soutěž vín“ České republik y s l o vá c k é p o d o b l a s t i

Sdružení slováckých vinařů Vás zve na prezentaci vín z „Národní soutěže vín“ České republiky, slovácké podoblasti. Nabídneme ucelený přehled více jak 400 vzorků soutěžních vín. Soutěž je organizována občanským sdružením „Sdružení slováckých vinařů“, dle statutu vydaného Svazem vinařů České republiky. Soutěž je otevřena pro všechna vína, mající původ ve vinařské podoblasti Slovácké a je nejvyšší přehlídkou této podoblasti. Vína oceněná medailemi, diplomem a titulem „Champion“, budou nominována do soutěže Salon vín České republiky. Výstava, včetně slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen, bude probíhat 8.9.2012 od 14.00 do 24.00 hod. v Uherském Hradišti ve Vinohradské ulici č.p. 907. Přijďte ochutnat vína slovácké podoblasti.


Pořádá Klub kultury Uherské Hradiště ve spolupráci s městy Uherské Hradiště a Uherský Ostroh, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a za podpory Zlínského kraje, Nadace Děti-kultura-sport

X X II . F e s t i v a l h u d e b n í c h nástrojů lidových muzik 5.- 7.10.2012 o z v ě n y s l ovác k ýc h s l av n o s t í v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k

MUZIKA POD NOHY aneb jak se k tanci hraje Pátek 5.10. - MKZ Míkovice v 19.30 hodin DOMÁCÍ AJ PŘESPOLNÍ Zagyva Banda (H), Národopisný soubor Postřekov, Burčáci, Mladí Burčáci, Míkovjan a sbory vstupné 80,- Kč Sobota 6.10. - Galerie Vladimíra Hrocha - Klub kultury v 18.00 hodin SLOVÁCKO & VALAŠSKO FOLKLORNÍ INSPIRACE ZDEŇKA HUDEČKA vernisáž výstavy Klub kultury v 19.30 hodin Galaprogram MUZIKA POD NOHY Před programem předání Cen „Vinařská obec roku“ Národopisný soubor Postřekov, Folklorní skupina Zámutovčan (Zámutov - SK), Zagyva banda (Tura - H), Cimbálová muzika Soláň, Cimbálová muzika Danaj Uvádí Magdalena Múčková vstupné 100,- Kč Po programu zábava se všemi muzikami. Neděle 9.10. - Komorní sál Reduty v 10.00 hodin Procházka hudebním archivem Nádvoří zámku Uherský Ostroh v 15.00 hodin MUZICÍROVÁNÍ NA ZÁMKU Národopisný soubor Postřekov, Folklorní skupina Zámutovčan a dětské cimbálové muziky z ČR a Slovenska vstup volný


s l o vá c k é s l av n o s t i v í n a a o t e v ř e n ýc h pa m át e k

hlaVní Partneři a PodPoroVatelé

uherské hradiště

PodPoroVa

hlaVní orGanizátor

Partneři

Mediální Partneři

Východní

MORAVA

Neprodejný program Slováckých slavností vína a otevřených památek 2012 v nákladu 10.000 kusů vydává Klub kultury Uherské Hradiště jako přílohu ZUH. Redakce a texty: Antonín Mach, Miroslav Potyka, Jan Zapletal. Fotografie: Miroslav Potyka, Martina Zapletalová a archiv Klubu kultury. Grafická úprava: Antonín Mach. DTP: František Elfmark. Tisk: Agentura NP v.o.s. St. Město www.kkuh.cz

Na shledanou na Slováck ých slav nostech vína a otevřených památek 7. a 8. září 2013

w w w. slavnostivinauh.cz

Brožura Slováckých slavností vína a otevřených památek 2012  

Brožura Slováckých slavností vína a otevřených památek 2012

Brožura Slováckých slavností vína a otevřených památek 2012  

Brožura Slováckých slavností vína a otevřených památek 2012

Advertisement