Page 1

An IV, nr. 40, noiembrie 2011, 16 pagini

www.primariaracari.ro

PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a

Motto: “F\r\ ^ndoial\ c\ Dumnezeu rânduie[te faptele noastre mai bine decât am putea-o face noi ^n[ine” Sf. Vasile Cel Mare

Mul]umiri pentru c\ apreciezi munca celor care lun\ de lun\ doresc s\ creeze aceast\ punte de leg\tur\ ^ntre prim\rie [i cet\]ean, acesta din urm\ s\ fie pus la curent cu mare parte din activitatea prim\riei [i a consiliului local. ~n urma unui studiu efectuat la nivelul ora[ului R\cari, a reie[it faptul c\ mai mult de 75% din popula]ia ora[ului apreciaz\ acest instrument de informare care face posibil\ o ^ntâlnire primar - cet\]ean, cel pu]in o dat\ pe lun\. Aceasta, ad\ugat\ la celelalte diverse ocazii, se apropie de situa]ia propus\ ini]ial- un contact cât mai des cu cet\]enii. Chiar dac\ ^mi doresc o mai mare prezen]\ ^n rândul cet\]enilor, nu ^ntotdeauna timpul ^mi permite acest

lucru, ^n activitatea primarului fiind atâtea de f\cut. ~n discu]iile cu cet\]enii nu am ^ntâlnit pân\ acum reac]ii negative la adresa ziarului [i vorbim totu[i de "numai" 75%; sunt convins c\ [i unii din cei 25% apreciaz\ acest lucru dar din anumite motive nu recunosc: uneori r\utate, alteori invidie sau nep\sare. Pentru to]i vom continua s\ edit\m acest ziar, s\ fim ^ntr-o permanent\ leg\tur\ [i v\ rog s\ ne fi]i aproape, ^n continuare, contribuind fiecare cu p\reri, recomand\ri, sfaturi vis-a-vis de con]inutul acestui ziar. Chiar dac\ difer\ de la o localitate la alta, aprecierile la adresa primarului, a activit\]ii acestuia, personalului din prim\rie, sunt la cote mul]umitoare. Acest lucru nu face decât s\ ne bucure, s\ ne oblige ^n continuare s\ fim mai buni [i s\ putem s\ ne prezent\m ^n fa]a electoratului la "examenele" din acest an, fie ^n iunie fie ^n noiembrie, cu fruntea sus [i cu t\ria de a privi ^n ochi pe oricine. "Notele" acordate dup\ primii trei ani de mandat sunt ^ncurajatoare [i mul]umitoare. Popula]ia apreciaz\ munca noastr\, bine^n]eles cu diferen]e pe zone, propor]ional uneori cu obiectivele realizate [i nu numai.

Paginile 4,5,11

Pagina 3

(urmare ^n pagina 2)

Pag. 12,13 Pag. 9,10

Pagina 8


2

De interes cet\]enesc

(urmare din pagina 1)

{i dac\ tot vorbim de obiective, ^n ciuda vremurilor pe care le travers\m, vom continua [i anul acesta ce am ^nceput [i vom deschide noi [antiere. Chiar dac\ unele din ele le-am amintit ^n numerele precedente ale ziarului, ^ncerc o sintetizare a acestora acum la ^nceput de an. Pentru zona Colacu, S\bie[ti, St\ne[ti, B\l\ne[ti ,putem spune c\ a venit vremea asfalt\rii tronsonului de drum Mavrodin - S\bie[ti; s-a reluat licita]ia pentru aceast\ lucrare [i dac\ nu se ^ncearc\ blocarea acestei investi]ii prin contesta]ii r\uvoitoare, când se desprim\v\reaz\, ^ncepe lucrarea al\turi de cea de alimentare cu ap\. {coala Ghergani se va inaugura ^n 2012, copiii vor avea condi]ii deosebite de ^nv\]\mânt [i recreere, iar pentru p\rin]i mul]umire sufleteasca pentru acest lucru [i pentru faptul c\ un simbol al localit\]ii va rena[te. Aproape din propria-i cenu[\. Proiectul "Canalizare [i ap\ curent\ ^n cartierele R\cari, Ghergani, Mavrodin”, se afl\ ^n faza de licita]ie pentru

noiembrie 2011

desemnarea proiectantului, dup\ care se va trece la faza de licita]ie pentru desemnarea constructorului [i ^nceperea propiu-zis\ a lucr\rii. Tot ^n Ghergani va ^ncepe ^n prim\var\-var\, extinderea Centrului medico-social ce va oferi un confort sporit celor interna]i dar, bine^n]eles, [i salaria]ilor locului, ^n mare parte, ai ora[ului R\cari. Grija pentru infrastructur\ a autorit\]ilor jude]ene [i na]ionale a permis ca tronsonul de drum na]ional Bâldana-Târgovi[te s\ intre ^n modernizare [i extindere pe patru benzi, un avantaj major pentru zona noastr\ ca [i atractivitate pentru poten]ialii investitori, chiar dac\ vom fi pu[i ^n situa]ia de a amâna proiectul de modernizare a trotuarelor [i realizarea de piste pentru biciclete. Tot la capitolul infrastructur\ rutier\, ^n 2012 se va finaliza tronsonul de drum DC43 -

stratul doi, de la calea ferat\ la drumul na]ional, drumurile de exploatare vor fi finalizate imediat ce se desprim\v\reaz\ (la aceast\ investi]ie, aprecierile sunt ^n continu\ cre[tere, contrar a[tept\rilor unora...); se va ^ncepe procedura de licita]ie pentru reabilitarea str\zilor care au fost avizate de c\tre comisia tehnico-economic\ a Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, cu [anse mari s\ ^nceap\ anul acesta lucrarea propriu-zis\. Procedura care trebuie parcurs\, de altfel obligatorie, face ca termenele de execu]ie s\ fie mari, sau foarte mari. Cu to]ii ne dorim s\ avem drumuri asfaltate [i, dac\ se poate, peste noapte, dar asta se ^ntâmpl\ ^n basme. ~n via]a de zi cu zi trebuie parcurse etapele legale [i bine^n]eles ]inând cont de bugetul na]ional atât de ^ncercat ^n aceast\ perioad\. Tot ce pot spune,

cu siguran]\, este faptul c\ "t\v\lugul " asfalt\rii a pornit. {i n-o spun numai prin aceste rânduri ci [i prin realiz\rile din teren, reamintindu-v\ raportul 40 la 1 pân\ ^n acest moment cu [anse foarte mari ca acesta s\ creasc\ cel mai probabil la 50 la 1 (kilometri ^n primul mandat raportat la perioada 1990-2008). Revin cu rug\mintea la cei la care "t\v\lugul" n-a ajuns [i "poarta" lor, de a avea " pu]intic\ r\bdare" [i nimeni s\ nu se considere uitat sau tr\dat. Cu finan]are de la Ministerul Mediului vom continua investi]iile la acest capitol. Certitudinea in acest moment este ^mbun\t\]irea sistemului de ap\ cald\ [i ^nc\lzire la sala de sport cu ajutorul panourilor solare. Suntem ^n faza de studiu de fezabilitate, o prim\ etap\ obligatorie, pentru realizarea unui parc ^n zona liceului sala de sport, transfor-

MAI RUPEM O FIL| DIN CALENDAR...

SECRETARUL ORA{ULUI R|CARI, jr. Octaviana Ene octaviana_ene@yahoo.com Anul 2012...un nou început, un an care pentru fiecare dintre noi dorim s\ ne aduc\ în primul rând s\n\tate, bun\stare [i putere de munc\. A mai trecut un an!! Anul 2011 a însemnat pentru noi cei afla]i în slujba locuitorilor ora[ului R\cari, un an în care activitatea s-a axat în primul rând atât pe finalizarea proiectelor promovate cât [i pe identificarea altor obiective ce urmeaz\ a fi înscrise în procesul de reabilitare [i modernizare la nivelul ora[ului R\cari, dar [i pe asigurarea unor servicii de calitate c\tre contribuabili. În anul care tocmai s-a încheiat, am c\utat s\ realiz\m cât mai multe din cele propuse, dar mai

ales, cât mai bine. Calitatea serviciilor asigurate contribuabililor no[tri reflect\ activitatea fiec\ruia dintre noi [i în special reflect\ încrederea pe care ace[tia o au în autoritatea local\. Dac\ pentru a schimba înf\]i[area ora[ului R\cari a fost nevoie de implementarea unei noi strategii de dezvoltare local\, precum [i accesarea [i promovarea unor proiecte finan]ate din fonduri europene [i nu numai, pentru schimbarea mentalit\]ii fiec\ruia dintre noi începând de la aparatul de specialitate din subordinea primarului [i pân\ la ultimul locuitor al ora[ului R\cari, a fost nevoie de mult\ munc\ [i putere de convingere, dar în special de puterea exemplului personal. Satisfac]ia noastr\ cre[te atunci când traversând ora[ul constat\m c\ trebuie s\ parcurgem ceva drum s\ depist\m un depozit de gunoi sau s\ travers\m un cartier s\ g\sim ceva materiale depozitate pe domeniul public. Mai este nevoie de ceva timp pân\ vom spune c\ toate aceste aspecte au fost eliminate în

procent de 100%, îns\... acel timp nu este foarte departe! Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil a fi realizate dac\ dumneavoastr\, locuitorii ora[ului R\cari, nu constientiza]i c\ toate m\surile impuse de autoritatea local\ începând cu anul 2008, au fost luate pentru ca dumneavoastr\ [i noi to]i, s\ tr\im într-un mediu mai curat, mai civilizat [i cât mai aproape de condi]iile de via]\ ce ar putea fi reg\site într-un or\[el european. Anul 2011 a debutat cu semnarea contractului de lucr\ri [i s-a încheiat cu finalizarea primului obiectiv de investi]ii finan]at prin Programul Opera]ional Regional – POR 2007-2013 [i predarea c\tre elevii Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari a unui edificiu modern, edificiu în care foarte mul]i tineri [i-ar dori s\ înve]e, edificiu în care foarte multe cadre didactice [i-ar dori s\-[i desf\[oare activitatea. Privind acest obiectiv, spunem cu mândrie: ”Uite c\ se poate [i la R\cari” {i mai urmeaz\ [i altele! Totul este s\ vrei!” Anul 2012 a debutat cu noi [i

noi dorin]e. Pentru noi cei afla]i în slujba dumneavoastr\, dorin]a de a asigura cât mai multe servicii de calitate, de realizarea unei infrastructuri moderne, de asigurarea celor mai bune condi]ii pentru desf\[urarea procesului de înv\]\mânt, de crearea unui mediu mai curat, de continuare a procesului de schimbare a înf\]i[\rii acestui or\[el în care pân\ mai ieri, nu se întâmpla nimic! Dar, nimic din toate acestea nu pot fi realizate decât cu sprijinul dumneavoastr\, cu sus]inerea [i încrederea pe care o acorda]i autorit\]ii locale [i bineîn]eles cu dorin]a de a continua [i finaliza împreun\ toate acele proiecte promovate [i nu numai. Nu va fi departe timpul în care ne vom întreba ”oare anul acesta ce proiect s\ mai promov\m, c\ am cam epuizat tot ceea ce ne-am propus“, sau când vom spune: ”oare cum se putea circula pe drumurile în [i dintre localit\]i, pline de gropi [i ^nnotând prin noroaie?!”, sau: ‘’cum oare s-a putut locui peste 30 de ani în blocuri neracordate la canalizare?”; curând, foarte curând dragi locuitori ai ora[ului

mând-o dintr-o groap\ de gunoi ^ntr-o zon\ de ^nv\]\mânt - cultur\ - agrement. Comasate, sau nu, alegerile bat la u[\. Tot din studiul realizat reiese ca inten]ia de vot este mare. A[a [i trebuie! Este un drept câ[tigat care trebuie [i valorificat. Nu pot decât s\ ^ncurajez [i eu participarea, astfel ^ncât ^n fiecare dintre noi sim]ul civic s\ fie ^n permanen]\ treaz [i s\ nu avem ulterior regretul c\ nu am contribuit [i noi ^ntr-un fel sau altul la bunul mers al localit\]ii. ~nainte de a ^ncheia, v\ mul]umesc ^nc\ o dat\ pentru aprecieri, tuturor locuitorilor ora[ului R\cari [i nu numai, acum la ^nceput de an, un sincer [i c\lduros la mul]i ani [i s\ nu uita]i nici o secund\ c\ "~mpreun\ suntem o for]\!" Pân\ data viitoare, s\ auzim numai de bine. “Oamenii rareori refuz\ ajutorul, dac\ cel care-l ofer\ [tie cum s\ fac\ acest lucru” A.Ch. Benson Al dumneavoastr\, Marius Florin Carave]eanu, primarul ora[ului R\cari. mcaraveteanu@yahoo.com R\cari, vom vorbi despre toate neajunsurile la timpul trecut, ceea ce st\ în puterea dumneavoastr\ este încrederea în Primarul ora[ului R\cari [i în echipa pe care o conduce, care cu d\ruire, profesionalism [i eforturi pe m\sur\ va reu[i s\ realizeze tot ceea ce [i-a propus. Analizând timpul petrecut în cadrul colectivului, consider c\ locul de munc\ este a doua noastr\ familie, [i pentru aceasta trebuie s\ p\str\m rela]ia de colaborare la cel mai înalt nivel [i pot spune c\ sunt mul]umit\ de colaborarea cu to]i colegii mei, de colaborarea cu contribuabilii [i în general de atmosfera de la locul de munc\, atmosfer\ pe care o putem men]ine numai dac\ suntem uni]i, dac\ ne consider\m o familie [i dac\ punem suflet în tot ceea ce facem. La cumpana dintre ani, doresc colegilor mei, mult\ putere de munc\ cu realiz\ri [i împliniri, în anul 2012 s\ fim mai uni]i pentru c\ numai a[a putem da dovad\ c\ suntem o adev\rat\ familie. Deasemenea, doresc tuturor locuitorilor ora[ului R\cari, cititorilor Ziarului Prim\riei R\cari, cât [i colaboratorilor autorit\]ii locale, celor care ne-au sus]inut în realizarea tuturor acestor idealuri m\re]e, mult\ s\n\tate, un an nou fericit, împlinirea dorin]elor, via]\ lung\ al\turi de cei dragi [i tradi]ionala urare “La mul]i ani!“


±

Pagina cet\]eanului

noiembrie 2011

3

±

Ai o problem\? Vino [i spune-o primarului!

~n data de 14.12.2011, a avut loc ^n localitatea Ghimpa]i, o ^ntâlnire cet\]eneasc\ a locuitorilor cu primarul ora[ului R\cari, Marius Carave]eanu. Este o ^ntâlnire devenit\ tradi]ional\, la care au participat foarte mul]i locuitori. ~n deschidere, primarul a spus: to]i au dorit asfaltarea atât pe drumul principal cât [i pe str\zile l\turalnice. Nu e o invidie pentru Ghimpa]i, ci o voin]\ fireasc\ de îmbun\t\]ire a condi]iilor de trai. În curând vom avea [i ap\ potabil\ la Ghimpa]i, ^n 2012 prin realizarea re]elei de ap\. A fost realizat tronsonul prin Colacu - S\bie[ti St\ne[ti. E bine s\ avem ]eava cu ap\ la poart\. Un pas înainte este preluarea gunoiului printr-o firm\ specializat\. S-a îmbun\t\]it starea de cur\]enie. La anul toate str\zile din Ghimpa]i vor fi asfaltate, s-a licitat tronsonul Mavrodin – S\bie[ti [i va fi realizat în curând. Baza sportiv\ de aici a fost realizat\ cu forte proprii [i apreciem [i plantarea pomilor spre Racari. Cuvinte bune pentru tinerii de aici, pentru modul cum se organizeaz\ activitatea sportiv\. Venim în întâmpinarea dorin]elor lor. Vom face igienizarea islazului de aici, pentru cele 70 capete de bovine. Suntem ca la ziua localit\]ii ^n num\r foarte mare [i m\ bucur pentru asta. În urm\torii 3-4 ani vom avea canalizare, ap\ curent\, la nivelul ora[ului. Nu suntem în campanie electoral\, a venit primarul s\ v\ prezinte ceea ce se va realiza. Cât prive[te [coala – num\rul de copii este foarte mic, ceea ce contravine Legii Înv\]\mântului. Cheltuiala pe elev ne determin\ ca la anul, elevii din V-VIII s\ înve]e la R\cari.

±

Dezavantaje: partea sentimental\, nu mai înva]\ la Ghimpa]i, unii nu vor s\ se desfiin]eze [coala, apoi disconfortul de a se deplasa la R\cari. Din cauza num\rului de copii, nu se putea face norme ^ntregi pentru profesori, numai la Ghimpa]i. De aceea, unii ezitau, [i de aici fluctua]ia cadrelor didactice. Tot respectul pentru cadrele didactice de aici, dar faptul c\ nu aveau continuitate, era un dezavantaj. La {coala R\cari predomin\ titularii [i astfel se dedic\ meseriei; mai mult decât atât, la simultan e dificil de f\cut carte. Nu mai vorbim de partea financiar\. Dar, nu conteaz\, trebuie s\ ne gândim în primul rând la copii. Partea buna e c\ aflii de la surs\ realitatea de la oameni [i nu pe “telefonul f\r\ fir”. Într-o clas\ numeroas\, exist\ concuren]\, [ansele de a avea copii mai buni, de aici rezult\, mai mul]i concuren]i care ridic\ [tacheta valorilor. Am reu[it ca fiecare copil care merge pe teritoriul R\cariului s\ beneficieze de transport gratuit. Copiii sunt cumin]i, p\strând mijloacele de transport. Au existat [i situa]ii când cazuri singulare din Colacu nu au avut grij\ pentru p\strarea microbuzului [i au fost l\sa]i s\ mearg\ pe jos câteva zile, ca s\ aprecieze aceast\ facilitate. A[tept pareri din partea dumneavoastr\. Radu Nicolae – vorbe[te despre cur\]enie, despre colaborare cu ale[ii locali (consilieri), aduce în discu]ie o podi[c\ înfundat\ care îngreuneaz\ scurgerea apelor pluviale. - S-a referit la scutirea de impozit a lui Serban Niculina, care a fost scutit\ f\r\ a se analiza situa]ia real\ de c\tre consilieri. Se aminte[te [i de Petrache

Florentina, careia i s-a întrerupt energia electric\ pentru neplat\. Problema s-a rezolvat ulterior. S-a discutat [i despre situa]ia ajutoarelor sociale. Gavril\ Marin - d\ vina pe consilieri ^n leg\tur\ cu scutirea de impozite. Radu Nicusor - a[teapt\ tomberon pentru predarea gunoiului. {erban Victor - dore[te s\ mul]umeasc\ primarului pentru ceea ce s-a f\cut în Ghimpa]i. T\nase Maria - este de acord cu mutarea elevilor de la clasele V-VIII din Ghimpa]i la {coala R\cari, avantajele fiind atât de ordin economic cât [i instructiv educativ. De asemenea, propune ca în spa]iul [colar, r\mas liber, s\ se organizeze un program “after school” pentru elevi, unde ace[tia s\ fie îndruma]i [i supraveghea]i de cadre didactice calificate. Ar fi o solu]ie pentru tinerele mame care ar putea s\ plece la lucru, f\r\ a avea grija copiilor. Salut\ prezen]a unui investitor str\in în localitate pentru locurile de munc\ ce se vor crea. {coala este nou\, dar cald ca acum nu am avut, izola]ie are în interior [i exterior. Singurul inconvenient ar fi naveta. Profesorii care func]ioneaz\ la R\cari [i Colacu au ore [i la Ghimpa]i. Inaugurarea liceului este un lucru foarte important. Am fost impresionat\ de venirea Ministrului ~nv\]\mântului la acest eveniment. Programul prelungit pentru copii , care se va realiza ^n [coal\, reprezint\ o modalitate de ocupare a acestui spa]iu. Primarul r\spunde: Face]i o propunere, anexa]i un tabel cu num\rul de solicit\ri, facem o evaluare a cheltuielilor [i vom

gândi acest aspect. T\nase Maria: Va urez, un an nou cu împliniri. Voicu Constantin- propune amenajarea unui pod peste Colentina pentru a se usura traversarea cu utilajele. Primarul r\spunde: Nu exist\ consilieri ca la Ghimpa]i, ace[tia conlucreaz\ ^n rezolvarea problemelor. Cât prive[te distribuirea tomberoanelor, prim\ria are ^n vedere, completarea lipsurilor Manea Gheorghita - PSD a propus 3 primari. Dumneavoastr\ sunte]i unul, contra 3. Ei pun 3 ca s\ fac\ cât unul. Primarul r\spunde:Hotarârea mea este 99% de a candida pentru un nou mandat. În legatura cu islazul vom cur\]a [i vom fertiliza. Împreun\ cu serviciul agricol vom stabili suprafa]a util\. M\ bucur s\ aduc multumire oamenilor [i le urez un an nou, bun. Viceprimar, Prof. Elena Craiciu

Erat\: ^n reproducerea informa]iilor despre adunarea cet\]eneasc\ de la S\bie[ti, din 24.11.2011, s-a strecurat o regretabil\ eroare: Ivan Alexandru a solicitat ajutor social [i a fost ^ndrumat spre Serviciul Social din prim\rie. Ne cerem scuze domnului Petre Dumitru din S\bie[ti

Dragoi Marin

Ion Vasile

Stoica Vasile

Radu Nicolae

Radu Nicusor

Tanase Maria

Gavrila Marin

Marin Tanase

Aspecte din sala

Voicu Constantin ±


4

Eveniment

Marius Carave]eanu - primarul ora[ului R\cari ~n data de 7 decembrie 2011, a avut loc inaugurarea Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari. ~n deschiderea evenimentului a luat cuvântul primarul ora[ului R\cari Marius Carave]eanu. “Poate c\ ar trebui s\ încep cu enumerarea tuturor personalit\]ilor aflate în aceast\ sal\, dar de team\ s\ nu omit pe cineva [i s\ primesc un eventual repro[ mâine, poimâine, peste 6 luni sau chiar un an, prefer s\ v\ spun doar atât: DRAGII MEI! Dragii mei, bine a]i venit la R\cari! Ast\zi, în aceast\ zi sfânt\, la R\cari este s\rb\toare! Suntem în fata inaugur\rii unui obiectiv ce face cinste localit\]ii noastre, a primului obiectiv finalizat din fonduri europene din seria celor patru aflate în diverse stadii de implementare [i al\turi de multe altele din diverse surse de finan]are. De ce acesta zi, de Sfânta Filofteia? Pentru c\ a[a cum de câteva sute de ani Sf. Filofteia ocrote[te ]ara româneasc\, n\d\jduim ca [i localitatea noastr\ [i implicit Liceul din R\cari s\ fie sub ocrotirea ei. De peste 600 de ani, ]ara Româneasc\ este vegheat\ de Sf. Muceni]a Filofteia, aflat\ la Curtea de Arge[. Binefacerile sale sunt nenum\rate. T\m\duitoare de boli, ap\r\toare împotriva încerc\rilor vie]ii, aduc\toare de ploaie, protectoare a animalelor, dar [i a viilor, patroan\ a copiilor [i a tinerilor... Iat\ doar câteva dintre ele. Despre via]a ei scurt\, de doar doisprezece ani, se cunosc multe. Via]a sa a fost repede alc\tuit\ de cei care au cunoscut-o, probabil în special datorit\ minunilor pe care le-a s\vâr[it imediat dup\ martiriul s\u. Troparul Sf. Mc. Filofteia Întru r\bdarea ta ]i-ai agonisit plata ta, fericit\ Filofteia, întru ispite neîncetat r\bdând, b\t\i suferind, în necazuri binevoind, pe s\raci miluindu-i [i pe fl\mânzi s\turându-i; roag\-te lui Hristos Dumnezeu, bun\ fecioar\, s\ mântuiasc\ sufletele noastre. Aten]ia pentru infrastructura [colar\ a administra]iei publice locale a fost [i este la cote ridicate înc\ din primele zile de mandat. Toate unit\]ile [colare beneficiaz\ de condi]ii optime de desf\[urare a orelor de curs, situa]iile cu absen]a apei curente sau a grupurilor sociale în exterior sunt deja trecute la capitolul legend\. Am profitat, dac\ putem spune a[a, de tot ce înseamn\ surs\ de finan]are cu adresabilitate ora[ului nostru [i ne vom men]ine aceast\ linie în continuare. Dac\ ast\zi ne afl\m la inaugurarea Liceului Teoretic “Ion Ghica”, 2012 va însemna un nou motiv de bucurie pentru elevii [i locuitorii din Ghergani. Dup\ ani [i ani de nep\sare, mândria localit\]ii Ghergani [i anume [coala, va reveni în circuitul [colar. În ciuda vremurilor de restri[te, investi]iile la R\cari nu au avut de suferit. Domnule Ministru, v\ asigur\m c\ ne num\r\m printre sus]in\torii ini]iativelor dvs în domeniul legisla]iei înv\]\mântului, în general [i a modului de sus]inere a examenului de bacalaureat, în particular. Chiar dac\ Racariul este un mic or\[el de provincie cu numai 7000 de locuitori, putem spune, f\r\ re]ineri, c\ vom concura cu orice unitate de înv\]\mânt la nivel na]ional în ceea ce prive[te infrastructura [colar\, dar mai ales procesul de înv\]\mânt.

noiembrie 2011

T\ierea panglicii inaugurale

V\ lansez de pe acum invita]ia de a participa în 2012 la inaugurarea unei noi [coli reabilitate din fonduri europene pe funda]ia a[ezat\ în urm\ cu 100 ani de marele Ion Ghica. Doamna director, ave]i în fa]\ o misiune grea, dar nu imposibil\ [i având lâng\ dumneavoastr\ colectivul de cadre didactice ce s-a format la nivelul Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari [i bineîn]eles administra]ia public\ local\, sunt convins c\ ve]i trece cu succes peste greut\]ile inerente unui proces educa]ional de elit\, a[a cum dorim s\ fie la nivelul Liceului R\cari. Prezen]a pe podium, chiar dac\ la nivel de men]iune, respectiv locul 4 la nivel jude]ean în topul rezultatelor de la examenele de bacalaureat din aceast\ var\ dovede[te faptul c\ eforturile depuse de administra]ia local\ în crearea de condi]ii optime pentru desf\[urarea orelor de curs nu au fost în zadar. Felicit\ri tuturor celor ce au contribuit la ob]inerea acestor rezultate, a[ putea spune de la educatorul cu ajutorul c\ruia a scris elevul primele bastona[e [i pân\ la dumneavoastr\, doamn\ director care a]i coordonat întreaga activitate. Felicit\ri elevilor, felicit\ri p\rin]ilor [i v\ asigur\m de tot sprijinul nostru în continuare. A[ dori s\ r\spund [i la o întrebare aflat\ pe buzele tuturor: “ce ]i-a adus mo[ul?" ei bine, Mo[ Nicolae a venit anul acesta cu un minunat cadou de care s\ ne bucur\m cu to]ii, inaugurarea liceului [i mai mult decât atât ne-a adus [i o ploaie atât de mult a[teptat\ de noi to]i, dar mai ales de s\mân]a de sub brazd\. Ooooo, mo[ule cât de darnic ai fost cu noi! M\ gândesc c\ pân\ la noi a terminat colec]ia de nuielu[e, altfel nu-mi pot explica de ce nu v\d nici una împrejur, de[i deseori este nevoie [i de aceasta. Doamn\ director da]i-mi voie s\ v\ înmânez în acest moment emo]ionant, cheile de acces în acest spa]iu de înv\]\mânt [i al\turi de ele o icoan\ a Sfintei Muceni]e Filofteia care s\ v\ ocroteasc\ [i spiritul acesteia s\ v\ ajute s\ dep\[i]i toate greut\]ile pe care, eventual, le ve]i întâmpina. Al\turi de ceilal]i colegi, dar mai ales de elevi, s\ ave]i grij\ de acest a[ez\mânt, astfel încât [i genera]iile urm\toare s\ se bucure de aceste realiz\ri. Mult succes în continuare [i la mul]i ani!

Ministrul Inv\]\mântului, Daniel Funeriu V\ mul]umesc tuturor celor prezen]i, mul]umesc echipei de proiect care printr-o d\ruire, uneori dus\ la extrem, a f\cut posibil\ tr\irea acestui moment! Mul]umesc constructorului, care a dat dovad\ de o seriozitate rar întâlnit\ în vremurile de ast\zi [i, la care, din p\cate, noi, administra]ia local\, din motive ce nu ]in de voin]a noastr\, nu putem r\spunde în acest moment cu aceea[i moned\! În acest sens, solicit\m public autorit\]ilor jude]ene [i centrale sprijin pentru urgentarea decont\rilor, astfel încât rela]ia constructor - beneficiar s\ nu aib\ de suferit, mai ales la o asemenea investi]ie. Mul]umesc consultantului, care al\turi de proiectant prin ideile futuriste [i nu numai, a f\cut ca vechea cl\dire s\ înfloreasc\. Mul]umesc reprezentan]ilor ADR Sud Muntenia, care prin sfaturile acordate în procesul de implementare, ne-au ajutat s\ dep\[im obstacolele inerente unui pionierat în domeniu. Mul]umesc Consiliului Jude]ean care ne-a fost al\turi la capitolul cofinan]are [i care sunt convins c\ [i în continuare ne va sprijini în tot ceea ce înseamn\ investi]ii în R\cari. În parantez\, a[ putea spune c\ ideea reabilit\rii acestui liceu s-a n\scut în urma unei întâlniri organizate de pre[edintele Florin Popescu [i g\zduit\ de senatorul Valentin Calcan, mai pe scurt Florin [i Vali, sau Vali [i Florin, doi dintre adev\ra]ii prieteni ai localit\]ii. Mul]umesc dragi prieteni! S\ v\ ]in\ Dumnezeu s\n\to[i [i cu inima cât mai aproape de ORA{UL R|CARI! Vre]i nu vre]i, drumurile dvs trec prin R\cari. Chiar dac\ din diferite motive obiective am omis pe cineva la capitolul mul]umiri, cu scuzele de rigoare, v\ spun înc\ o dat\ V| MUL}UMESC TUTUROR CELOR PREZEN}I! LA MUL}I ANI {I DOAMNE AJUT|!”

Daniel Funeriu: Ministrul Inv\]\mântului Domnul Ministru salut\ întreaga audien]\, încercând s\ fie cât mai scurt, spune c\: Domnul Ministru îl felicit\ pe dl. Primar pentru c\ prin ini]iativa dumnealui a transmis un semnal c\, atunci când primarilor le pas\, se poate [i pentru ceea ce a realizat pentru cet\]enii ora[ului R\cari; ^i mul]ume[te domnului primar pentru ceea ce face pentru [coala româneasc\; ^i felicit\ pe cei ce au realizat aceasta construc]ie; Zidurile nu fac [coala, ci cadrele didactice fac o [coal\ de calitate, p\rin]ii, autorit\]ile locale, dar mai ales elevii; felicit\ profesorii, elevii pentru rezultatele la bacalaureatul din anul 2011; ^n încheiere, îl roag\ pe dl primar s\ aib\ grij\ de cadrele didactice, s\ “aduc\” p\rin]ii cât mai aproape de [coal\; v\zând sala [i terenul de sport în spatele liceului, ^l sf\tuie[te pe dl. primar s\ fac\ cât mai mult sport. Dl. Ministru încheie printr-un îndemn pentru întreaga comunitate din localitate, fiind convins c\ prin ceea ce se face, se face din [coal\, un drum c\tre visul fiec\rui copil.


Eveniment

noiembrie 2011

Alionte Aurica Directorul Liceului Teoretic “Ion Ghica”, R\cari Alionte Aurica - directoru liceului “Ion Ghica” DISTIN{I INVITA}I, STIMA}I COLEGI, DRAGI ELEVI M\ bucur c\ suntem to]i, aici, într-o zi atât de deosebit\ [i c\ înscriem cu mândrie înc\ un moment în istoria institu]iei noastre. 7 decembrie 2011. O zi obi[nuit\ pentru unii, dar deosebit\ pentru înv\]\mântul din ora[ul R\cari. Este ziua în care pentru liceenii acestui ora[ a reînceput anul [colar. A reînceput într-un spa]iu la care nici m\car nu îndr\zneam s\ vis\m în urm\ cu ceva timp, într-un spa]iu pe care [i l-ar dori mul]i. A fost un proiect ambi]ios, o munc\ imens\, iar rezultatul îl vedem cu to]ii azi. Sunt destul de pu]ine lucrurile ce ne amintesc de vechiul local, dar destul de multe cele care ne-au transformat, sunt convins\, într-un loc dorit de mul]i. Din realizarea acestui proiect avem convingerea c\ nu vor câ[tiga doar institu]ia noastr\ [i profesorii ce lucreaz\ cu drag [i profesionalism, ci mai ales elevii actuali [i viitori. Avem cu ce ne mândri: o [coal\ devenit\ reper, modern\, spa]ioas\, dar mai ales luminoas\. O lumin\ venit\ nu numai de la zeul cerului, ci [i o lumina venit\ din sufletul celor care de acum încolo vor fi lega]i, într-un fel sau altul de aceast\ [coal\. Nu po]i s\ nu fii mândru [i s\ nu te bucuri pentru c\ po]i spune «înv\] într-un spa]iu civilizat «. Ne onoreaz\ faptul c\ pentru noi s-a depus un efort imens, [i mul]umim pentru aceasta, dar în acela[i timp ne oblig\. Avem tot ce ne-am putea dori [i v\ trebui s\ r\spundem [i noi, prin rezultatele ob]inute, eforturilor f\cute de autorit\]i. Numai cineva care iube[te [coala, putea lupta pentru ca noi, profesori, elevi, s\ beneficiem de cele mai bune condi]ii în care s\ ne desf\[ur\m activitatea. Noi profesorii, suntem con[tien]i [i responsabili, pentru tot ce s-a realizat aici, dar a[tept\m acela[i lucru [i de la elevii no[tri. Dorim s\ red\m acestui l\ca[ de cultur\ [i educa]ie str\lucirea de alt\dat\, când degetele unei mâini î]i erau suficiente pentru a-i num\ra pe cei care nu erau admi[i în înv\]\mântul superior. Ne dorim c\ num\rul celor care, peste ani, vor spune cu mândrie «[i eu am fost elev al Liceului Teoretic “ION GHICA” «s\ fie cât mai mare. Nimic nu poate mul]umi mai mult un profesor dedicat acestei nobile meniri, decât un elev care s\-[i aminteasc\ de cei care l-au îndrumat o perioad\ de vreme, [i care, intrând pe poarta [colii s\ întrebe: «Ce mai face]i? V\ mai aminti]i de mine? Am ajuns medic, inginer, profesor, avocat, etc. « Asta a[tept\m de la elevii no[tri, cei prin care ne transmitem speran]ele, gândurile, sentimentele. Sunt partea noastra de EU. Despre ceea ce se întâmpl\ în înv\]\mântul din ora[ul R\cari, cel mai bine vorbesc cele câteva rânduri din Cartea de Onoare a [colii, puse pe hârtie de evaluatorii Agen]iei Române de Asigurare a Calit\]ii din Înv\]\mântul Preuniversitar: «Comisia de Evaluare a ARACIP, apreciaz\ întreaga activitate a colectivului managerial ca FOARTE BUN| [i se bucur\ sincer c\ exist\ astfel de [coli în sistemul nostru de înv\]\mânt. Din toat\ inima, cu toat\ dragostea. FELICIT|RI [i NUMAI BINE «5-6 octombrie 2011. V\ mul]umesc!

Florin Aurelian Popescu Pre[edinte Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a Domnul Pre[edinte, Florin Popescu spune: “Domnule Ministru, domnule Secretar de stat, domnilor primari [i dragi r\c\reni, o s\ încep prin a v\ povesti dou\ lucruri pe care eu consider c\ sunt emblematice pentru istoria acestui proiect. Cum spunea dl. primar Carave]eanu mai devreme, am avut o discu]ie cu dânsul [i cu dl. senator Calcan [i ne-am uitat pu]in pe proiectul acestui liceu. V\ spun sincer c\ mie mi s-a p\rut un proiect prea futurist, prea de viitor pentru ceea ce înseamn\ R\cari. M-am în[elat, am gre[it. Liceul de aici arat\ acum foarte bine în zon\, se încadreaz\ perfect cu urbanistica local\ [i iat\ ce înseamn\ s\ te sf\tuie[ti cu mai mul]i la mas\, dl. Carave]eanu a avut dreptate. Cât st\team aici la mas\, poate unii dintre dintre dvs m-a]i v\zut, îmi d\ un sms primarul PSD de la Voine[ti, e [i vicepre[edinte la PSD, cu urm\torul mesaj: “dac\ dvs dori]i pute]i, vreau s\ t\iem împreun\ o panglic\ la Voine[ti. Am trecut pe lâng\ Liceul R\cari [i m-am îmboln\vit.” Nu [tiu ce comentariu mai trebuie f\cut dup\ acest lucru, pentru c\, vreau s\ v\ spun c\ [i liceul din Voine[ti beneficiaz\ de o finan]are european\, ca [i 10 [coli din Târgovi[te, ca [i 4 [coli din Titu, la R\cari, prim\ria mai are o [coal\ pe fonduri europene, urmeaz\ [coli la Conte[ti, la {otânga, la Pucioasa [i cred c\ toate vor ie[i la un standard de calitate superior, ca s\ putem “s\ facem carte”, pentru c\ aici vorbim de educa]ie. Educa]ia se sus]ine pe 3 stâlpi: [coala, familia [i biserica, pentru c\ [coala nu înseamn\ numai carte, înseamn\ [i educa]ie [i dl. Ministru Funeriu, domnule, cred c\ a]i fost pu]in prea blând când i-a]i demis pe cei de la Jean Monnet, eu a[ fi avut în locul dvs o ac]iune mai dur\. S-o fi f\când carte acolo, dar nu educa]ie, pentru c\ n-a]i auzit aici la R\cari profesori dansând pe mese, n-a]i auzit aici, la R\cari, poze cu mai [tiu eu ce elev\, pentru c\ aici se face educa]ie, nu numai carte, bun\ cre[tere [i poate le spune]i beizadelelor din Doroban]i c\ [i aici sunt oameni care fac cinste României: în guvern, Secretarul de Stat - Mihai Capr\, Consiliul Jude]ean – vicepre[edintele Marin Antonescu, dl. Marcu, care l-am v\zut în sala, a fost Pre[edintele Judec\toriei Târgovi[te, nici unul dintre ei nu a dansat pe mese, nu a intrat cu profesoara în camer\ singur [i nu [i-a umilit cadrele didactice, le-a respectat, le-a respectat pentru c\, am v\zut o emo]ie la dl. Capr\ acum c\ s-a întâlnit cu fostul s\u profesor [i eu simt aceea[i emo]ie când m\ întâlnesc cu fo[tii mei profesori, chiar dac\ nu am absolvit aici la R\cari, ci am absolvit la Ien\chi]\ V\c\rescu. Acest respect mi-a adus ni[te rezultate în domeniul stiintelor, la fel cum i-a adus [i domnului Ministru Funeriu în domeniul chimiei, într-adevar domnule Ministru, eu cu matematica, sunt dou\ [tiin]e care, m\ rog, au multe în comun [i sunt [tiin]e exacte. Vreau s\ v\ mai spun c\, vorbeam de domnul Ministru Funeriu care a venit aici înso]it de secretarul general – Corvin Nedelcu, care este un prieten al jude]ului Dâmbovi]a, au f\cut multe lucruri bune pentru Dâmbovi]a. Ei, domnul Ministru, dl. Secretar general, garantat, vor face [i mai multe, pentru c\ trebuie s\ termin\m anul viitor campusul universitar ca s\ aib\ de unde s\ plece ace[ti elevi, la [coal\ la Târgovi[te, întrucât la inaugurare, aici la R\cari, s-a cântat [i Gaudeamus, imnul studen]ilor universit\]ilor de pe tot mapamondul [i avem ni[te obiective de finalizat, suntem mândri c\ facem [coal\, aici în Dâmbovi]a [i în liceul de la R\cari [i în celelalte licee din Dâmbovi]a [i la Universitatea Valahia. Despre Marius Carave]eanu, numai de bine. Aici vedem acest liceu, Sala de sport lâng\ [i apropo, domnule Ministru, [i eu sunt practicant de sport, joc [ah. Când eram ceva mai tân\r, am practicat dou\ sporturi nobile: handball [i judo, acum

5

Mihai Capr\ Ministru Secretar de Stat, MAI nu se mai vede acest lucru, îns\ am r\mas [i din acel domeniu, cu educa]ia. La judo unul din principii, dac\ nu [ti]i, este întotdeauna s\ te folose[ti de forta adversarului ca s\-l dobori, e foarte util în via]a de zi cu zi [i v\ rog frumos s\ v\ gândi]i cu to]ii [i s\-l aplica]i. Spuneam de R\cari care, iat\, ^ncepe s\ arate a ora[, pentru c\, s\ fim serio[i, acum 4 ani de zile v\ denumea]i ora[, dar nu era]i, 50 de Kilometri de asfalt, canalizare, [colile moderne, locurile de joac\, cur\]enia care este [i m\ bucur c\ în ziarul localit\]ii dumneavoastr\, de fiecare dat\, îi puncteaz\ pe cei care nu au grij\ de gospod\ria [i de locul din fa]\ gospod\riei lor, m\ bucur\ acest lucru, pentru c\ am foarte mul]i prieteni care vin dinspre Bucure[ti, se duc spre Sinaia [i spun “b\i, acolo voi v\ transforma]i [i bineîn]eles, ei v\d R\cari-ul [i Con]e[ti-ul care într-adev\r, din punctul meu de vedere, fac cinste jude]ului Dâmbovi]a, pentru c\ în ultimii ani de zile se vede c\ este mân\ de gospodar, se vede acest lucru [i nu vreau decât s\ v\ mul]umesc tuturor celor care a]i ales pe domnul primar, care colabora]i cu dânsul, care ave]i atât de multe realiz\ri într-un timp atât de scurt [i acuma vreau s\ îl [i aten]ionez pe domnul primar c\, evident când ai ridicat edificii, lumea vrea mai mult, s\ ave]i grija în urm\toarea perioad\ pentru c\ oamenii au v\zut c\ se poate [i evident, c-o s\ cear\ mai mult. Îns\, suntem tineri, plini de energie pozitiv\, cum spune dl. prefect, plini de dorin]e [i sunt convins c\ împreun\ vom avea mai multe realiz\ri. Apropo de co[ul cu flori d\ruit de doamna directoare, având în vedere meseria domnului primar, cred c\ mai frumos ar fi fost un m\nunchi de spice de grâu [i fiindc\ am [i o sup\rare, doamna directoare c\ a]i divulgat dumneavoastr\ c\ este ziua domnului primar, pentru c\ vroiam s\ spun eu acum acest lucru [i s\-i cânt\m cu to]ii “mul]i ani tr\iasc\!”, începând cu acest minunat cor care, domnule Ministru a]i observat c\, aici la R\cari, se [tie imnul de la cap la coad\. V\ rog s\-i cânt\m “mul]i ani tr\iasc\!” domnului primar, la mul]i ani [i dumneavoastr\, s\rb\tori fericite, Doamne ajut\! Ministru Secretar de Stat – Mihai Capr\ Domnul Ministru apreciaza evenimentul [i se bucur\ ^n calitate de fost elev al liceului; A venit cu emo]ie, cu nostalgie, chiar “cu pu]in\ invidie”; ^[i cere scuze fa]\ de cei z\ri]i în sal\, deoarece nu-i recunoa[te chiar pe to]i fo[tii colegi [i profesori; precizeaz\ faptul c\ nu a venit la liceu în campania electoral\ pentru domnul primar, dar remarc\ faptul c\ de când a preluat domnul Carave]eanu Marius, Prim\ria ora[ului R\cari, “în ora[ul R\cari se simte o schimbare”; eviden]iaz\ realiz\rile, lucrurile bune pe care domnul primar le face neîncetat în ora[ul R\cari prin pasiune, dedicare, perseveren]\. ~i ureaz\ domnului primar “la mul]i ani!” [i ^[i ^ncheie cuvântul, mul]umind tuturor.

Daniel Funeriu, Ministrul Inv\]\mântului semneaz\ ^n cartea de onoare a liceului


6

Pagina ghimp\]enilor

I N T E R V I U Membrele clubului elevilor din cadrul c\minului cultural Ghimpa]i, au fost ^ntrebate: 1. Care a fost bucuria cea mai mare tr\it\ ^n anul 2011? 2. Ce a[tepta]i cel mai mult de anul care a venit? Apostolache Lidia

~

n anul ce a trecut, am tr\it multe bucurii pe lâng\ inevitabilele sup\r\ri. Dar cea mai mare dintre toate bucuriile a fost un pas important din via]a mea: admiterea la liceu. La ^nceput teama a fost una emo]ional\ pentru c\ existau ^ndoieli ^n privin]a notelor. Apoi, progresul [i ambi]ia au adus cu ele rezultate ce mi-au permis cu u[urin]\ s\ optez pentru profilul real dintre cele dou\ profiluri ale Liceului Teoretic Ion Ghica din R\cari. La aflarea ve[tii c\ am admis\, am tr\it o bucurie imens\ pe care am ^mp\r]it-o cu ai mei p\rin]i, mai ales cu tata ale c\rui ^ncuraj\ri mi-au dat impuls s\-mi doresc ceva mai mult decât coada s\pei sau ciomagul de oi. Cu ocazia acestei bucurii am putut s\ constat cu uimire c\ dragostea [i ^ncuraj\rile suflate de cei dragi, duc un rol important ^n via]a fiec\ruia. Mai ales dac\ cei dragi sunt oameni speciali [i deosebi]i, ca tat\l [i mama mea, c\rora le mul]umesc pentru c\ mi-au dat via]a. Men]ionez c\ p\rin]ii mei au reprezentat o bucurie ^n anul ce a trecut [i-mi doresc s\ reprezinte ^n continuare, mul]i ani de acum ^ncolo. Pot spune c\ am ^nceput anul cu drep-

A devenit tradi]ie ca pe data de 22 decembrie s\ comemor\m eroul-martir Barbu Petre Marian, sublocotenent post-mortem al Revolu]iei din Decembrie 1989. Ca de fiecare dat\, la comemorare, a participat primarul ora[ului R\cari, dl.Marius Carave]eanu, precum [i reprezentan]i ai autorit\]ii publice locale. Dup\ slujba de pomenire, oficiat\ de preotul Nicolae Mihail, a vorbit primarul ora[ului R\cari. ~n discurs, a subliniat importan]a momentului, ^nt\rit\ de leg\tura de suflet pe care o are cu comunitatea ghimp\]eana. Din partea prim\riei, la mormântul eroului-martir a fost depus\ o coroan\ de flori, ^n timp ce corul de la clubul elevilor al c\minului cultural au dat glas unor cântece patriotice. ~n 1989, Barbu Petre Marian efectua stagiul militar la unitatea de para[uti[ti de la Boteni, ^n luna decembrie aflându-se acas\, la p\rin]i, ^n con-

tul. Cu numeroase inten]ii curate [i idei ^ndr\zne]e, dar [i cu gândurile multor griji [i treburi ce necesit\ rezolv\ri. De la noul an, a[ putea s\-mi doresc bani, haine scumpe, cel mai tare telefon, meciuri câ[tigate [i multe altele. De fapt, nu mi le doresc de la noul an. Noul an ne d\ruie[te fiec\ruia durata [i vremea s\ pentru ^mplinirea idealurilor [i dorin]elor. Singurii de la care putem s\ ne dorim aceste lucruri suntem noi ^n[ine; noi [i ambi]ia, curajul, munca [i speran]a. Trebuie s\ ^ndr\znim s\-i cerem lui Dumnezeu decât s\n\tatea de care avem nevoie pentru a le putea face pe toate. S\n\tatea este singura binecuvantare pe care mi-o doresc pentru a-mi ^mplini dorin]ele. S\n\tate doresc [i cititorilor ziarului [i locuitorilor, un an cât mai bun. La mul]i ani tuturor! GAVRIL| CLAUDIA IOANA Cea mai mare bucurie în 2011 a fost c\ am avut prietenii lâng\ mine [i familia pe care o apreciez foarte mult [i o iubesc. Am avut încredere în mine c\ voi intra la Liceul "Teoretic Ion Ghica", [i a[a a fost, dar culmea fericirii a fost c\ am avut cele mai bune prietene al\turi de mine, din p\cate nu au fost toate dar important este c\ toate am absolvit. Momente frumoase au fost multe ca în fiecare an [i deasemenea [i dificult\]i. Peste toate am trecut cu bine, am avut tot ceea ce mi-am dorit, s\n\tate [i bucurii. În anul ce abia a sosit, nu-mi doresc decât s\n\tate, atât pentru

noiembrie 2011 mine [i pentru familie cât [i pentru toat\ lumea. Îmi doresc ca în acest an lumea s\ fie mai bun\. Vreau s\ am prieteni mul]i DUMITRU FLORICA RAMONA Anul 2011 mi-a adus doar un moment frumos, au fost mai multe. Primul a fost acela din momentul când am intrat la Liceul Teoretic “Ion Ghica" al\turi de prietenele mele cele mai bune. Nu numai eu ci [i mul]i al]i elevi s-au bucurat de acest fapt. Bucuriile cele mai mari au fost c\ am avut parte de s\n\tate, fericire [i sprijinul prietenilor [i familiei deoarece anul ce a trecut am avut parte de momente de neuitat. De la anul 2012, nu-mi doresc nimic mai mult decât s\n\tate, fericire [i multe împliniri nu numai pentru mine ci [i pentru toat\ lumea. Îmi doresc ca totul s\ mearg\ ca pe roate, s\ am prietenii aproape de mine [i familia s\n\toas\. S\ trecem cu bine peste toate. LEANCA ADELA IOANA Cea mai mare realizare a mea, a fost c\ am trecut cu bine peste examene. Îmi pare r\u c\ nu am picat în clas\ cu cele mai bune prietene ale mele, Claudia, Florica [i Mirela. Am avut multe bucurii al\turi de familia pe care o iubesc [i al\turi de prietenii mei. Pe anul 2012, ca to]i oamenii, a[ vrea s\ am parte de multe împliniri, desaga s\ fie plin\ cu s\n\tate, fericire [i realiz\ri cât mai multe.

STERIAN LOREDANA ELENA Cea mai mare realizare a mea a fost intrarea la liceul Teoretic "Ion Ghica". M-am bucurat c\ am intrat în acela[i liceu cu fo[tii colegi, de[i nu am picat în aceea[i clas\. În anul 2012 a[ vrea s\ r\mân al\turi de prieteni s\ am familia al\turi de mine [i a[ vrea s\ m\ descurc mai bine la liceu, dar asta depinde de mine. {TIRBU MIRELA ANDREEA În anul 2011 cea mai mare bucurie a mea a fost aflarea rezultatelor de la examenul de capacitate care mi-a dat foarte multe dureri de cap, deoarece nu [tiam ce rezultate vor fi îns\, cu toate acestea, totul a fost bine [i m-am bucurat când am aflat c\ am trecut cu brio. La fel m-am bucurat când am aflat c\ am intrat în clas\ cu cele mai bune prietene Claudia [i Florica, [i cel mai mult m-am bucurat c\ am petrecut o zi de neuitat pe malul hele[teului, unde ne-am distrat de minune. 2012 a[ vrea s\ fie un an lejer în privin]a [colii, a[ vrea s\ fiu fericit\ al\turi de familie, de prieteni [i a[a ne îndeplinim cele mai importante dorin]e pe care le avem. La fel ca fiecare început de an îmi doresc s\ fie cel mai bun cu cele mai multe reu[ite, pe care le vom vedea la sfâr[itul lui 2012 când, s\ sper\m c\ voi spune cu zâmbetul pe buze c\ a mai trecut un an din via]\.

Cele dou\ documente ne fac s\ ne ^ntreb\m: 1. “Individul” ^n uniforma de G(\rzi) comemorare P(atriotice), ^narmat cu o pu[c\ mitralier\ de calibrul 7,62 mm era cumva ”terorist”? tragere, am observat cum, de sub tanc, 2. Cum a ajuns sub un tanc, f\r\ s\ fie un individ ^n uniform\ de G.P., cu p.m. observat, când curtea televiziunii era cal. 7,62 mm, a deschis foc asupra plin\ de revolu]ionari? noastr\. ~n c\dere, am observat cum, 3. Individul = terorist nu a ajuns cumva din spatele nostru, se mai tr\gea ^n noi erou-martir al Revolu]iei Române? din dou\ locuri: col]ul blocului tehnic [i Monumentul Eroilor, din din subsol. Am lichidat pe cel de sub Ghimpa]i, este probabil, unic, cel pu]in tanc [i de la col]ul blocului tehnic, iar ^n jude]. Pe prima plac\ comemorativ\ cel de la subsol a reu[it s\ scape. este scris: ~N AMINTIREA EROILOR DIN Datorit\ tragerii executate COMUNA GHIMPA}I C|ZU}I ~N CAMPAasupra noastr\, a fost r\nit mortal solNIA 1916 – 1918. Atunci, au c\zut la datul Barbu Marian.” datorie, 41 de militari, de la solda]i la Al doilea document: RAPORT locotenent. DE CONSTATARE MEDICO-LEGAL| Pe a doua plac\, se poate citi: Eliberat de Institutul de Medicin\ legal\ EROII SATULUI GHIMPA}I C|ZUTI PEN”Mina Minovici”, raportul constat\ c\ TRU AP|RAREA PATRIEI 1940 – 1945, “moartea lui Barbu Petre Marian a fost fiind enumerate 25 de persoane, cu violent\ [i s-a datorat ^mpu[c\rii”, mai grade diverse. exact “plag\ ^mpu[cat\ cranian\ Ghimpa]i, localitatea cu 66 + 1 eroi. dilacerare cerebral\”.

LOCALITATE DE EROI cediu. Când TVR a fost “atacat\ de terori[ti”, a fost chemat la unitatea militar\ [i trimis, ^n misiune de lupt\ la Bucure[ti. Suntem ^n posesia a dou\ documente, care clarific\ ^mprejur\rile mor]ii soldatului Barbu Petre Marian, precum [i unele din ”misterele” Revolu]iei. Primul document: DECLARA}IE “Subsemnatul cpt. R\dulescu Aurelian Mihail declar urm\toarele: ~n seara zilei de 23.12.1989, orele 21.30, ^n timp ce asupra noastr\ se tr\gea foc din mai multe direc]ii, am primit ordin s\ ne deplas\m c\tre o nou\ pozi]ie de tragere, având ca loc de ad\postire ultimul tanc, din flancul drept al dispozitivului. ~n cursul ocup\rii noii pozi]ii de

Capul bandei ho]ilor de ^naripate, din Ghimpa]i, zice-se, face o cerere pentru a fi primit ^n Clubul ho]ilor pe jude]ul Dâmbovi]a. Mai marele clubului cere membrilor s\-[i dea cu parerea… C\petenia ho]ilor din b\nci: {efule, noi suntem ho]i serio[i, cum s\ ne amestec\m cu g\inarii, chiar dac\ cel de fa]\ se pretinde a fi capul lor?! Starostele ho]ilor de tablouri: Cum, Doamne fere[te, s\ primim, printre noi, un g\inar de doi bani, ne-am face de râsul curcilor, nu?! {eful ho]ilor din Ghimpa]i: B\, colegilor de breasl\, cap nu ave]i, minte nu v\ mai trebuie, pai eu, cu ai mei, fac cât voi ^mpreun\! Noi, \[tia din Ghimpa]i, am reu[it s\-i facem pe poli]i[tii din R\cari s\ stea ^n banca lor? Am reu[it! Iar ghimp\]eanul furat, când vede c\ poli]ia local\ nu face nimi, nu r\mâne tablou? R\mâne!

ÎNTRE HO}I

CLUBUL PENSIONARILOR ~n prima duminic\ a lunii ianuarie, la c\minul cultural, s-a deschis clubul pensionarilor. Cei prezen]i au stat la taifas, despre problemele comunit\]ii [i altele, personale. Un subiect la ordinea zilei: furturile din localitate, tot mai dese, cauza fiind [i lipsa implic\rii poli]iei de pe raza ora[ului. De aici [i necesitatea de a semnala situa]ia de facto, autorit\]ilor jude]ene. Nu a lipsit nici umorul, pe aceast\ tem\.

PAGINA GHIMP|}ENILOR Gândit\ [i realizat\ de Clubul elevilor din cadrul c\minului cultural Ghimpa]i: Apetroaei Claris Apostolache Lidia Dumitru Florica Gavril\ Claudia Leanca Adela Sterian Loredana {tirbu Mirela Coordonator: prof. Mircea Gheorghe


Bursa zvonurilor

noiembrie 2011

Mai sus de locul 2

~n peisajul urbei noastre pe un fundal de stabilitate ^n care oamenii ob[nui]i ^[i v\d de treab\ ^n]elegând mersul vremurilor se distinge câte-o n\luc\ cenu[ie care stric\ imaginea, ^ntinând efortul comun de avans, pe ^nainte. Se [tie c\ acolo unde exist\ armonie, tihn\ [i ^n]elegere a mersului lucrurilor, faptul acesta ar r\mâne neobservat dac\ n-ar exista pata de culoare, zgomotul care face imaginea s\ se mi[te, odat\ cu ele con[tiin]a c\ totu[i exist\ echilibru. Oamenii nu mai au nemul]umiri. Numai câte un sus]in\tor din campania electoral\, fire poetic\, nonconformist\, ^[i mai plânge de mil\ cu o “foaie” ^n mân\ pe la por]i. Oamenii sunt aborda]i vrând-nevrând [i ascult\ “balada” revolu]ionarului nemul]umit. Ei au o p\rere deja format\, (echilibru, tihn\) [i nu ^n]eleg logica versurilor “ce din coad\ au s\ sune”. “E u[or a scrie versuri Când nimic nu ai a spune ~n[irând cuvinte goale Ce din coad\ au s\ sune! Ce spune revolu]ionarul gr\bit? C\ de ce, el care a luptat cu pieptul dezvelit, cu dreapta ridicat\, cu sârg [i

abnega]ie, nu-[i vede idealurile atinse? Care idealuri? Ni[te idealuri care n-au nimic comun cu cele adev\rate, pentru c\: - o comunitate ^nseamn\ to]i oamenii care o formeaz\, indiferent c\ sunt mai frumo[i sau mai urâ]i, mai de[tep]i sau mai pu]in ageri, anima]i sau nu, de o doctrin\ politic\. Cet\]enii sunt identifica]i dup\ nume [i fapte [i nu dup\ culoarea politic\. ~ntre alegeri, administra]ia aleas\, face administra]ie pentru to]i cet\]enii la fel, indiferent de op]iunea politic\ avut\. ~ntre alegeri, suntem prieteni [i ^nf\ptuim ceea ce ne-am propus ^n folosul comunit\]ii.

Zvonuri

[i

Trec anii, trec lunile ^n goan\ {i-n zbor s\pt\mânile trec R\mâi s\n\toas\ moral\ C\-mi iau ce-i al meu [i-am s\ plec. B\nuiesc limanul spre care Pornesc cu speran]\ acum, Ce gânduri m\ pun ^n mi[care Ce tain\ m\-ndeamn\ la drum. Dar simt c\-mi va fi mai u[or C\ci sunt traseist trec\tor. ~n scurtul mandat al vie]ii, Vreau multe schimb\ri de decor, Am stat ^n birou cam o lun\ De-acolo, de jos de la geam, {i ziua [i noaptea pe lun\ Priveam ca la teatru [i stam. Când unu-mi venea s\ m\-nbie Iar altul p\rea c\ m\ cheam\, S\-I v\d ^n noaptea târzie Cum fac [i desfac de poman\. Apoi ^ntr-o camer\ mic\ Croiau ^mpreun\ alte planuri. Un fost, un recent, nea Costic\ Nostalgici cu vechi idealuri… Apoi, aceea[i camer\ mic\… F\ceau ^mpreun\ curaj O dam\ cu preten]ii cam multe {i-al\turi de ea un burlac.

L-am uitat, oare, pe Eminescu?! Evenimentele din saptamana 11-19 ianuarie 2012, petrecute in capitala si in alte locuri, pornite din nimic, dar amplificate prin imbranceli, pietre si petarde, au „captat” atentia mai mult decat trebuie. Suntem un popor latin, ne place galceava, ne place sa ne aflam in treaba, uneori fara spor, dar asa suntem noi, bagareti. Decat sa mearga la miting la Bucuresti, duminica pe 15 ianuarie 2012, tinerii care s-au deplasat, puteau sa-si aminteasca de ziua lui Eminescu, sa-l cinsteasca cum se cuvine, dimpreuna cu alti tineri la Sala de festivitati a orasului. Nu spera când vezi miseii

Balada traseistului gr\bit

cadou s\ ne fac\? Este o consecin]\ a perioadei anterioare, când tuturor li se d\dea impresia c\ ei conduc, dar se f\cea tot ceea ce era planificat dinainte. ~n]elegem ner\bdarea oamenilor de a vedea cât mai curând realizat asfaltul pe drumul de la Mavrodin la S\bie[ti…nu mai e mult pân\ atunci. S\ avem r\bdare, pentru c\ suntem oameni de cuvânt [i nimic nu va r\mâne promisiune.

~ntr-o anumit\ ^mprejurare, se purta o discu]ie pe tema acces\rii fondurilor europene, despre utilitatea lor, despre necesitatea consult\rii popula]iei privind cheltuirea lor. Este o dorin]\ fireasc\, atâta timp cât suntem latini [i ne place s\ convorbim cât mai mult despre lucruri de tot felul. Este fireasc\ deoarece, vreme de 50 de ani, unii dintre noi am participat la tot felul de adun\ri populare unde ni se prezenta o ordine de zi, ca fiind “propunerea noastr\” [i pe care, nu e a[a, o vot\m ^n unanimitate. Apoi, eram “^ntreba]i”, despre diferite necesit\]i ale comunit\]ii, aducându-ne [i solu]ia unic\, pe care, nu-i a[a, o aprob\m ^n unanimitate. Dar ni se d\dea doar impresia c\ am fost consulta]i, c\ suntem “importan]i” [i c\ votul nostru avea s\ fie hot\râtor. Au ap\rut asfaltul, [colile renovate, baze sportive moderne, terenuri de sport noi, un liceu modern, care ne plac, ne ridic\ nivelul de civiliza]ie, dar a[a sunt unii, mai preten]io[i, c\ deh, trebuia s\-i ^ntrebe pe ei, cei de la Bruxelles, ^nainte de a trimite banii cu destina]ia precis\. Ori noi, ^n loc s\ ne bucur\m cât putem, ne sup\r\m, c\ de ce nu ne-a ^ntrebat ce

La izbânda facând punte, Te-or întrece nataraii, De ai fi cu stea în frunte; Teama n-ai, cata-vor iarasi Intre dânsii sa se plece, Nu te prinde lor tovaras: Ce e val, ca valul trece. Aceia care au plecat sa protesteze, poate au nemultumiri, dar eu cred ca au facut-o mai mult dintr-un soi de mimetism, asa, ca sa fie si la noi ce era in Grecia, Anglia, Spania, etc. Mai oameni buni, sa nu ne lasam ademeniti cu povesti de adormit copiii, pentru ca nimeni n-ar putea indrepta lucrurile atat de rau stricate peste

reflec]ii

culese

[i

Exist\ un proverb str\vechi care spune a[a: s\ nu vezi paiul din ochiul aproapelui ci uit\-te la bârna din ochiul t\u. Tu, baladistule care ne ^ncân]i uneori cu versurile tale, ce te-ai apucat s\ m\cel\re[ti limba român\, amestecându-o cu politica, ba mai bine zis, cu zvonurile, [menurile, [u[anele. Au, mai e[ti tu rapsodul celor f\r\ de talent care militeaz\ pentru binele comun? Las\ p\durarii s\-[i p\zeasc\ p\durile, las\ salaria]ii s\-[i fac\ treaba, las\ lumea s\ pre]uiasc\ via]a. Este o moral\ a bunului simt care s\ ne ^nso]easc\ pe fiecare! Suntem ^ntr-o perioad\ binecuvântat\ de s\rb\tori, care tocmai au trecut, s\ fim mai pondera]i [i prieteni, cu sim]ul m\surii, cea mai rar\ dintre calit\]i! A[a c\ tu, revolu]ionarule nemul]umit, cat\ ^n fiin]a ta, acele resurse care s\-]i lumineze mintea, s\ prive[ti mersul lucrurilor ^n ora[ul nostru, ^n ordinea lor fireasc\, bunele noastre inten]ii nu le r\st\lm\ci,rasucindu-le ^n fel [i chip, dar ^ntotdeauna ^n dezacord cu realitatea, o realitate care aspir\ “mai sus de locul 2”.

“Revolu]ionarul nemul]umit” ce-ar dori: ca fiecare s\ ^nceap\ ce el, cu propunerile lui de dezbinare pe criterii politice. De parc\ n-am fi to]i membrii aceleia[i comunit\]i, n-am avea acelea[i scopuri, acelea[i dorin]e. S\ nu mai imagin\m scenarii, s\ nu mai avem “spaime” legate de prosperitatea unui oponent politic. S\ l\s\m ^n urm\ gândurile de r\zbunare pentru c\ “meciul” electoral face parte dintre jocurile democra]iei [i ceea ce e important cu adev\rat este ceea ce facem pentru oameni, pentru to]i laolalt\. ~n munca noastr\ nu exist\ favori]i, nu exist\ privilegia]i, nu exist\ obliga]ii anume pentru anume sus]in\tori.

Calul de dar, nu se caut\ la din]i…

7

noapte. Iata ce actual e Eminescu: Cu un cântec de sirena, Lumea-ntinde lucii mreje; Ca sa schimbe-actorii-n scena, Te momeste în vârteje; Tu pe-alaturi te strecoara, Nu baga nici chiar de seama, Din cararea ta afara De te-ndeamna, de te cheama. De te-ating, sa feri în laturi, De hulesc, sa taci din gura; Ce mai vrei cu-a tale sfaturi, Daca stii a lor masura; Zica toti ce vor sa zica, Treaca-n lume cine-o trece; Ca sa nu-ndragesti nimica, Tu ramâi la toate rece.

comentate

de

De-acolo, pe vreme ploioas\, Mi-am pus gându-n fapt\ [i-apoi F\r\ vreo jen\ mai frate M-am ^ndreptat, din nou, c\tre voi. Tin minte [i-acum bat-o vina, Ziua aceea ]n care, Mi-am pus vrerea ^n aplicare. Nu [tiu limanul spre care M\-ndrept sau la care visez, Dar am plecat mai departe, De team\ s\ nu m\ fixez. A[a sunt croit, am gânduri fugare, Voi nu [ti]i c\-n inim\ port Nimic trainic, doar propriul conform {i binele meu, ce altul nu-l are. {i-am fost la-nceput ^ntr-o grupare }in minte… dar unde n-am fost? Gândind [mechere[te f\r\-ncetare S\ te fixezi, n-are rost. M-a dus pretutindeni puterea Aceluia[i drum pe care-am purces C-a[a-mi este via]a…o goan\ Ce nu cunoa[te regres. C\ci f\r\ principii [i f\r\ moral\ Având o ]int\ nonformal\ Am propriul meu interes.

Pentru ca ne trebuie stabilitate, ne trebuie investitii, de unde or fi ele, dar sa creeze locuri de munca, ne trebuie un tineret studios, ne trebuie oameni care cred in valorile adevarate, buni crestini. „Fara Dumnezeu, omul ramane un biet animal rational si vorbitor, care vine de nicaieri si merge spre nicaieri” spunea Petre Tutea, adaugand ca, Eminescu era „romanul absolut”. Eu zic asa: In zilele acelea de buluceala cu jandarmii, mai bine ne aminteam de romanul absolut, de „Glossa” si ne vindecam de toate frustrarile. Era asa de simplu si de intelept si la indemana tuturor.

v i c e p r i m a r, Prof. E l e n a

Craiciu


8

Imagini cu care ne mândrim

noiembrie 2011

Iat\ c\ a venit ziua ^n care prim\ria ora[ului R\cari, a hot\rât câ[tigatorii concursului “Cea mai frumoas\ gospod\rie”, desf\[urat pe parcursul anului 2011. Vi-i prezent\m al\turat:

Ilie Ioana, Colacu

B\diceanu Elena, Ghergani

Gheorghe Dumitru, Mavrodin

Mircea Ileana, Ghimpa]i

Moldoveanu Dumitru, B\l\ne[ti

Abraham Nicoleta, R\cari

Ghi]\ Vasile, St\ne[ti

Ene Nicolae, S\bie[ti


noiembrie 2011

Pagina cet\]eanului

La cump\na dintre ani, iat\ ur\rile func]ionarilor din Prim\ria ora[ului R\cari Manu Marian - Director tehnic Direc]ia Tehnic\ din cadrul Prim\riei ora[ului R\cari a p\[it în noul an cu speran]a [i hot\rârea de a face tot ce se poate pentru binele ora[ului, implicit al locuitorilor s\i. Am p\sit în noul an cu dragostea lic\rind într-un ochi [i calculul în celalalt. Dragoste pentru c\ ne iubim ora[ul, calcul, pentru c\ f\r\ munc\ [i chibzuin]\ nu se poate realiza

nimic. Nimeni nu poate izbândi dac\ nu lupta cu îndârjire, cu r\bdare [i f\r\ s\ dea înapoi. Suntem hot\râ]i a[a cum am fost [i în anii care au trecut s\ punem um\rul al\turi de artizanul proiectului” R|CARI – ora[ european “, primarul ora[ului, pentru ca într-adev\r acest loc s\ devin\ ora[ul european visat de noi to]i. Poate unora ceea ce spun acum li se par lucruri ie[ite din comun. Dar cred c\ la un moment dat în via]\ ai datoria s\ fi con[tient de capacitatea pe care o ai [i s\ o afirmi. Direc]ia noastr\ are aceast\ capacitate de a sus]ine orice e nou, orice posibil\ realizare care s\ ne ajute s\ devenim ceea ce dorim - Ora[ european. Vom îmbr\]i[a cu drag tot ce va fi nou [i bun în localitatea noastr\ pentru binele nostru, pentru binele [i de ce nu, mândria copiilor no[tri. Din fericire am întâlnit foarte mul]i concet\]eni care cred în capacitatea noastr\, cred în progres [i cred în viitor. Am întâlnit îns\ [i oameni cinici care iau în derâdere munca [i efortul nostru. I-a[ fi în]eles acum 3 ani pentru c\ într-adev\r ceea ce se promitea atunci c\ se va realiza în ora[ul nostru, s\ fiu sincer [i mie îmi p\rea, lucru greu de realizat. Dar acum, azi?! Trezi]i-v\ [i nu mai fi]i dezam\gi]i cinicilor. Închei urând din partea Direc]iei Tehnice a Prim\riei ora[ului R\cari tuturor locuitorilor mult\ s\n\tate, fericire multe bucurii [i numai bine. S\ fim o familie muncitoare spre binele ora[ului nostru pentru c\ o vorb\ din b\trâni spune “s\r\cia se pune la poarta omului muncitor [i nu îndr\zne[te s\ intre”. LA MUL}I ANI! *** Ni]u Cornelia – Director economic În anul 2011, luna octombrie am început activitatea la Prim\ria ora[ului R\cari ca Director al direc]iei financiar

contabil. Nu este un domeniu nou, dar implic\ o mai mare diversitate de aspecte ce ]in de gospod\rirea domeniului public. Este o mare r\spundere care presupune o abordare pragmatic a tuturor aspectelor în acest domeniu. Pentru anul care a început, îmi doresc s\n\tate, putere de munc\ [i pentru ai mei numai lucruri bune, s\ primeasc\ multe bucurii s\ ofere mult\ ^n]elegere, lini[te [i dorin]e împlinite. Am s\ v\ sugerez s\ fi]i optimi[ti [i dedica]i fiec\rei clipe. În trecerea gr\bit\ prin lume c\tre veci, f\-]i timp, m\car o clip\, s\ vezi pe unde treci! F\-]i timp s\ vezi durerea [i lacrima arzând. F\-]i timp cu mil\ blând\, s\ le alini trecând! F\-]i timp pentru-adev\ruri [i adâncimi de vis, F\-]i timp pentru prieteni, cu sufletul deschis! F\-]i timp s\ vezi p\durea, s-ascul]i lâng\ izvor; F\-]i timp s-ascul]i ce spune o floare, un cocor! F\-]i timp s-a[tep]i din urm\ când mergi cu sl\b\nogi. F\-]i timp, pe-un munte seara, stând singur s\ te rogi, F\-]i timp s\ stai cu mama [i tat\l t\u b\trâni; F\-]i timp de-o vorb\ bun\, de-o coaj\ pentru câini... F\-]i timp s\ stai aproape de cei iubi]i, voios. F\-]i timp s\ fii [i-al casei, în slujba lui Hristos. F\-]i timp s\ gu[ti frumosul din tot ce e curat; F\-]i timp, c\ e[ti de taine [i lumi înconjurat! F\-]i timp de rug\ciune, de post [i medit\ri F\-]i timp de cercetarea de fra]i [i de-adun\ri; F\-]i timp [i adun\-]i zilnic de toate câte un pic; F\-]i timp c\ via]a trece [i când nu faci nimic! F\-]i timp lâng\ Cuvântul Domnului s\ stai; F\-]i timp, c\ci toate-acestea au inima, au grai! F\-]i timp s-ascul]i la toate, din toate s\ înve]i; F\-]i timp s\ dai vie]ii [i mor]ii tale pre]! F\-]i timp, ACUM c\-n urm\ zadarnic ai s\ plângi; Comoara risipit\ a vie]ii, n-o mai strângi! *** Coman Gheorghita - contabil [ef Anul 2011, a fost considerat un an de criz\ economic\, în care am încercat ca prin activitatea desf\[urat\ în cadrul compartimentului financiar - contabil,

s\ organizez în a[a fel, încât aceasta s\ func]ioneze bine. Fac tot posibilul s\ cuprind toate lucr\rile pe care trebuie s\ le întocmesc [i s\ le rezolv într-un timp record. Volumul de munc\ la acest serviciu este foarte mare, cu termene precise, raportari periodice, o r\spundere pe m\sur\, privind cheltuirea banului public. Nu a fost un an u[or pentru c\ avem proiecte pe fonduri europene, care

implic\, în mod hot\râtor, compartimentul financiar - contabil. Asta nu înseamn\ c\ nici celelalte lucr\ri nu solicit\ capacitatea de munc\ zilnic\, în mod egal. În ceea ce prive[te s\n\tatea, mul]umesc lui Dumnezeu c\ am avut un an bun, în]elegere în familie, ceea ce m-a ajutat foarte mult în activitatea mea care a dep\[it de multe ori 12 ore/zi. Cât despre anul 2012, sper într-un an bun, care s\-mi ofere posibilitatea desf\[ur\rii activit\]ii în condi]ii optime, îmi doresc s\n\tate, atât mie cât [i familiei mele, Dumnezeu s\ ne ajute s\ realiz\m ceea ce ne-am propus pentru acest an, iar dumneavoastr\, stima]i concet\]eni, v\ urez mult\ s\n\tate, un an bun [i lini[tit, reu[ite pentru familiile dumneavoastr\. La mul]i ani! *** Porojan Simona - Inspector 2011- S-a încheiat al 17-lea an de activitate în cadrul biroului agricol al Prim\riei ora[ului R\cari. Un compartiment unde activitatea datorit\ complexit\]ii ei nu se poate termina niciodat\, încercând s\ lucr\m cu eficien]\

maxim\, astfel încât, cei care ne p\sesc pragul, s\ plece mul]umi]ii. Pot spune c\, de activitate desf\[urat\ în cadrul acestui birou depinde [i activitatea altor compartimente din cadrul Prim\riei, ceea ce presupune o mare responsabilitate. Dac\ a[ analiza activitatea depus\ în anul 2011 a[ putea spune c\ a fost o activitate intens\ unde rezultatele au fost pe m\sur\. Ar putea fi loc [i de mai bine, dar uneori activitatea nu depinde în totalitate de propria noastr\ persoan\, [i din acest\ cauz\ nu putem rezolva unele probleme în timpul pe care ni-l l-am dori noi [i în special cet\]eanul, pentru care eu personal mi-am cerut scuze de fiecare dat\ [i am perseverat în rezolvarea acestor situa]ii, venind cu rug\mintea ca [i dumneavoastr\ cei care citi]i aceste rânduri s\ ne în]elege]i. 2012- un an în care cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu mult\ s\n\tate s\ rezolv\m problemele dumneavoastr\ astfel încât s\ nu mai existe persoane care s\ plece cu sufletul neîmp\cat ca situa]ia lui nu [i-a g\sit rezolvare la prima venire în cadrul unit\]ii. La cumpana dintre ani! S\ privim înapoi cu iertare, înainte cu speran]\, în jos cu în]elegere, [i în sus cu recuno[tin]\! Privi]i anul care a trecut cu sufletul unul om în]elept [i noul an cu ochi limpezi de copil reflectând uimirea [i credin]a. Sperând s\ m\ considera]i un prieten

9

al dumneavoastr\, îndr\znesc s\ v\ trimite gândul meu protector ca noul an s\ v\ aduc\ dragostea, armonia, str\lucirea [i lumina pe care le merita]i din plin. S\rb\tori fericite al\turi de cei dragi [i bucuria unei vie]i împlinite. La mul]i Ani! *** Petcu Andreea - inspector Anul 2011 a fost un an cu multe realiz\ri atât în plan profesional, cât [i

în plan personal. Bineîn]eles c\ am avut parte [i de momente extrem de dificile, dar cu ajutorul celor dragi le-am dep\sit [i important e s\ lu\m ce e mai bun de la via]\. Au existat schimb\ri majore în ceea ce prive[te activitatea pe care o desf\[or în cadrul institu]iei, schimb\ri care m-au ajutat s\ cunosc oameni deosebi]i de la care am foarte multe de înv\]at. Pentru toate acestea trebuie s\ le mul]umesc domnului primar Marius Carave]eanu [i doamnei secretar Octaviana Ene care au avut încredere în mine [i mi-au dat [ansa de a m\ implica mai mult în activitatea de implementare a proiectelor europene pe care institu]ia le are în derulare. Pentru noul an nu-mi doresc decât s\n\tate pentru cei dragi [i pentru mine, [i un strop de noroc astfel încât s\ pot realiza tot ce mi-am propus. Cet\]enilor ora[ului R\cari le urez mult\ s\n\tate, putere de munc\ [i s\ se bucure de fiecare clip\ tr\it\ al\turi de cei dragi. LA MUL}I ANI! *** Alexandru Alexandru - tehncian urbanism A mai trecut un an de criz\, un an dificil pentru to]i. Activitatea în cadrul

biroului urbanism, în anul care a trecut consider c\ a fost, o activitate cu rezultate bune atât pentru institutie cât [i pentru cet\]eni. Am avut în]elegere [i r\bdare pentru problemele care le au oamenii în special din punct de vedere financiar, dar trebuie s\ fim con[tien]i cu to]ii c\ trebuie respectat\ legea [i în acest domeniu. În privin]a vie]ii personale în anul care a trecut dac\ am avut s\n\tate [i lini[te în familie, pot s\ zic c\ a fost un an bun. Locuitorilor ora[ului R\cari le urez c\ anul 2012 s\ le aduca în primul rând s\n\tate [i s\ sper\m într-un viitor mai bun, viitor care depinde în mare m\sur\ de fiecare dintre noi. La mul]i ani!


10

Pagina cet\]eanului

datoriilor cu care m\ confrunt. Cet\]enilor le urez pentru anul 2012 urm\toarele: Cotun Marilena - Casier A mai trecut un an, peste noi” cu multe realiz\ri [i mici probleme. Se [tie, a fost [i urmeaz\ un an de criz\, dar cu optimism [i cu ajutorul lui Dumnezeu, am trecut [i o s\ trecem [i de 2012 cu bine. În anul 2011 am muncit cu tot elanul pentru bun\starea cet\]enilor, colegilor [i prietenilor. Cu mici întârzieri la ziua de salarii, ne-am descurcat [i am dep\[it toate obstacolele, toate se pot face când e[ti s\n\tos [i cu poft\ de munc\ [i începi în fiecare zi programul de lucru cu zâmbet, lini[te [i mult calm, cum e normal s\ vii de acas\ din sânul familiei. Ca de fiecare data îi mul]umesc mult lui Dumnezeu pentru familie, pentru mam\, pentru so] [i fete, suntem bine s\n\to[i, optimi[ti [i realiza]i fiecare în domeniul lui. A[ vrea ca începutul de an [i apoi tot anul [i urm\torii s\ fim s\n\to[i cu to]ii, s\ ne în]elegem [i s\ încerc\m în toate cazurile în care suntem solicita]i s\ rezolv\m cu bine [i repede. Ajungând la finalul rândurilor mele, doresc tuturor oamenilor: familiei, [efilor, colegilor, mul]\ s\n\tate, fericire, bucurie, lini[te [i mul]i bani. La mul]i ani! *** Psih. Ion Tudor - {ef Serviciu Public de Asisten]\ Social\ Închei anul 2011, cu satisfac]ia c\ mi-am îndeplinit cu bune rezultate, activitatea desf\[urat\ în domeniul Asisten]ei Sociale [i cu am\r\ciunea neîndeplinirii dorin]elor personale privind realiz\rile în plan familial [i social Privesc spre anul 2012 cu mari speran]e atât în ce prive[te via]a personal\ cât [i profesional\. Sper s\ reu[esc s\ ob]in rezultate mult mai bune în cadrul activit\]ii, pe care o desf\[or, în cadrul Serviciului Public de Asisten]\ Social\. De asemenea sper s\ îmi echilibrez situa]ia material\ [i financiar\ a familiei, pentru a suporta mai u[or povara

Aminte[te-]i mereu...vegheaz\ asupra gândurilor tale, ele vor deveni cuvinte, vegheaz\ asupra cuvintelor tale, vor deveni fapte, vegheaz\ asupra faptelor tale, vor deveni obiceiuri, vegheaz\ asupra obiceiurilor tale, vor deveni un caracter, vegheaz\ asupra caracterului t\u, va deveni destinul t\u. Mânia [i Dragostea nu au limite, alege-o pe cea din urm\ pentru a avea o via]\ minunat\...lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oameni pentru a fi iubi]i. Dar problema lumii de ast\zi este c\ oamenii sunt folosi]i [i lucrurile iubite...în timpul noului an, s\ fim aten]i [i s\ ne amintim: „Lucrurile sunt pentru a fi folosite, iar oameni pentru a fi iubi]i”. Un an nou binecuvântat de Dumnezeu! *** Insp. Badea Cristina Insp. R\dulescu Maria Acest\ perioad\ este una propice rememor\rii tuturor acelor persoane, sau situa]ii care ne-au marcat existen]a [i evolu]ia din anul 2011. Perioada s\rb\torilor de iarn\, [i implicit cea a încheierii unui nou an, este cunoscut\ pentru puterea de a ierta, de a ne ierta pe noi în[ine [i pe semenii no[tri deopotriv\, sentimentele la sfâr[it de an evoluând de la negativ spre pozitiv. Au existat, negre[it, momente în acest ultim an în care ne-am întrebat “De ce mi s-a întâmplat asta tocmai mie?”, momente în care neputin]a de a contro-

În localitatea Ghergani, pe strada Libert\]ii, 345 are o proprietate Leorda Constantin. Numai c\ atât locuin]a cât [i terenul sunt adapost pentru câinii vagabonzi adu[i din alte ad\posturi sau de pe str\zile din Bucure[ti. Am f\cut numeroase demersuri pentru a-l convinge s\-[i schimbe acest comportament. Sunt situatii când oamenii

noiembrie 2011

la anumite aspecte din via]a noastr\, întors\turi de situa]ie nea[teptate, au determinat apari]ia frustr\rii. O frustrare izvorât\ din a[a-zis\ sl\biciune a noastr\, din lipsa de predic]ie a viitorului ce nu ne ofer\ un avans în a ne calcula reac]iile, comportamentul, tr\irile [i a[tept\rile! Via]a este imprevizibil\, [i tocmai în acest lucru const\ farmecul ei, iar sentimentele la sfâr[itul anului ne relev\ multora dintre noi acest fapt senza]ional. Cred c\ fiecare dintre noi ar trebui s\ întâmpine Noul An - 2012 - cu sufletul deschis, mai mult\ bun\tate [i în]elegere fa]a de cei din jurul nostru. Timpul trece [i odata cu el trec [i

[ansele noastre de a înf\ptui ceva frumos în singura via]\ pe care o avem. Grijile vor fi [i la anul [i peste doi ani, [i a[a mai departe, dar ceea ce conteaz\ este c\ noi s\ trecem peste ele cu zâmbetul pe chip [i mai mult\ d\ruire. Este uimitor cum o simpl\ s\rb\toare s\rb\torit\ de secole, are menirea de a ne vindeca atât pe plan psihologic, spiritual [i implicit, fizic! LA MUL}I ANI, DRAGI CITITORI! S\ ave]i un an de care s\ v\ aminti]i mereu cu pl\cere, de care s\ nu se lipeasc\ vreo tris]ete sau vreo neîmplinire! S\ fi]i tot anul s\n\to[i [i bucuro[i! Dumnezeu s\ fie cu voi la orice pas, mare sau mic, important e s\ fie un pas înainte! S\ fi]i încrez\tori, cutez\tori

au de suferit de pe urma înc\p\]ân\rii [i nep\s\rii lui. Iat\ o dovad\: câinii, l\sa]i f\r\ supraveghere au omorât [i mâncat g\inile unui vecin. Ce vom face? Îi vom aduna câinii [i-i introducem în ad\post, urm\rind pe c\i legale încetarea acestor ac]iuni de a teroriza oamenii cu astfel de comportament.

[i înving\tori!!! B.P.C.E.P. R|CARI *** Bucur Ancu]a, Ofi]er Starea civil\ delegat. A mai trecut un an de activitate, un an din via]a noastr\, un an cu realiz\ri în activitatea de stare civil\ din cadrul Prim\riei ora[ului R\cari activitate cu

diferite probleme ridicate de cet\]enii din localitate cât [i de cet\]eni din diferite localit\]i, probleme care au fost rezolvate în totalitate, cu mul]umiri din partea celor care au apelat la serviciul de stare civil\. Mul]umesc pe aceast\ cale conducerii prim\riei R\cari, pentru aten]ia deosebit\ acordat\ acestei activit\]i de o importan]\ deosebit\ în via]a fiec\rui cet\]ean. Pentru anul 2012 sper [i cred în acela[i timp c\ toate problemele ridicate de cet\]eni s\ le pot rezolva, pentru a pleca multumi]i, cu sufletul împ\cat c\ au rezolvat problema ridicat\ în cel mai scurt timp. Doresc cet\]enilor ora[ului R\cari mult\ s\n\tate, realiz\ri, armonie în case, lini[te sufleteasc\, [i o colaborare mai strâns\ între dvs [i autoritatea local\, cu sprijinul dumneavoastr\ s\ se poat\ realiza mai multe obiective în localitate. Cu Dumnezeu înainte [i sprijinindu-ne de bra]ul s\u s\ putem înfrunta orice ne st\ în cale.

Sunt cet\]eni care ignor\ cu bun\ [tiint\ locurile de parcare amenajate [i-[i las\ ma[inile dispre]uind eforturile prim\riei pentru p\strarea cur\]eniei [i ^ngrijirea spa]iilor verzi. Dup\ cum observa]i ^n imagine, amicul n-a iertat nici-una din restric]ii: parcarea pe trecerea de pietoni [i spa]iul verde. S\ fie oare de vin\ graba de a-[i rezolva problema la prim\rie?! Sau, este un obicei...


11

noiembrie 2011

Marin Antonescu Vicepre[edinte Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a - “Am fost elev al liceului, absolvind cursurile liceale în urma cu 40 ani [i ^n acest timp, în drumurile mele, priveam cum liceul se degradeaz\, m\ refer la cl\dire [i nu la nivelul de înv\]\mânt. De aceea sunt foarte fericit c\ domnul Marius Carave]eanu a câ[tigat alegerile pentru Prim\ria ora[ului R\cari [i este de-a dreptul miraculos faptul c\ terminarea liceului a avut loc în anul 2011 ^ntr-un timp atat de scurt. M\ mândresc c\ am înv\]at la R\cari. Felicit pe domnului primar [i pentru mine, acest loc va r\mâne întotdeauna un reper sentimental”. Ur\m cadrelor didactice [i elevilor acestui a[ez\mânt de ^nv\]\mânt susces ^n activitate [i rezultate foarte bune.

Prefectul jude]ului Dâmbovi]a, Iancu Caracota: “~ncep prin a-l felicita pe domnul primar [i apreciez c\ ora[ul R\cari, de[i un ora[ mic, de-a lungul timpului a dat multe valori la nivel local, jude]ean [i na]ional. Remarc faptul c\ pentru domnul primar, acum când Guvernul României are mai pu]ine posibilit\]i, fondurile europene reprezint\ o adev\rat\ [ans\ în toate domeniile, iar domnul primar a în]eles aceste lucruri [i s-a zb\tut, astfel reu[ind s\ aduc\ mul]i bani. Îi doresc domnului primar succes, s\ nu se opreasc\, s\ lupte în continuare s\ aduc\ [i al]i bani. Urez celor ce doresc binele jude]ului Dâmbovi]a, s\ în]eleag\ c\ în momente de criz\ se pot face lucruri mai bune decât în momente de stagnare.

Eleve liceu - Nicolae Mihaela [i Barbu Veronica: Ureaz\ bun venit invita]ilor [i celor prezen]i la aceast\ s\rb\toare de inaugurare a Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari. Ele spun c\, pentru elevi, noul liceu, reprezint\ un mediu propice înv\]\rii [i educ\rii, dar [i form\rii acestora. Arat\ faptul c\ un num\r mare de elevi, se poate bucura de [ansa de a înv\]a într-o cl\dire cu toate dot\rile [i facilit\]ile necesare, dar [i profesori preg\ti]i. Elevii î[i manifest\ mul]umirea [i mândria c\ înva]\ într-un loc optim pentru înv\]\tur\ [i educare. Elevele sus]in c\ rodul muncii tuturor oamenilor [i institu]iilor ce [i-au adus contribu]ia ca acest vis s\ devin\ realitate, este spa]iul, mediul creat pentru înv\]\tur\.

Aspecte din timpul vizitei efectuate cu ocazia inaugurarii Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari, de c\tre Ministrul ~nv\]\mântului, Daniel Funeriu, ^nso]it de primarul ora[ului R\cari, Marius Carave]eanu [i directorul liceului.

Prof. univ. Ion Chiu]\, academician A.O.S.R Vorbe[te în calitate de profesor la Universitatea Politehnic\ Bucure[ti. Observ\ c\ la Liceul “Ion Ghica“ din R\cari, sunt performan]e deosebite. De aceea, Academia Oamenilor de {tiin]\ din România – Centrul pentru Dezvoltarea Creativit\]ii, acord\ Diploma de Merit Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari, pentru întreaga activitate desf\[urat\ în cadrul Comisiei pentru Dezvoltarea Creativit\]ii, a grupului de lucru “Ani de liceu”. Se precizeaz\ c\ Academia oamenilor de [tiin]\ din România, dore[te ca în cadrul acestui liceu s\ deschid\ “Zilele por]ilor deschise”, ^n cadrul c\rora, profesorii din politehnic\ s\ transfere cuno[tin]ele, iar profesorii liceului s\ preg\teasc\ elevii spre universit\]ile unde vor dori s\ mearg\. La finalul discursului, binecuvânteaz\ pe to]i cei afla]i în sal\.


12

noiembrie 2011

{coala cu clasele I-VIII, R\cari

{coala cu clasele I-VIII, Ghimpa]i

Poveste, poveste, dar de multe ori, realitatea bate orice scenariu de film sau pies\ de teatru. Cum, nu crezi asta?! Tu nu ai fost copil? Tu nu l-ai a[teptat

Liceul Teoretic “Ion Ghica”, R\cari

pe Mo[ Cr\ciun, mai ceva decât bunica sau tata, care ^]i aduceau tot ce era mai bun pe lume? Oricare dintre noi, la vârsta copil\riei, a inocen]ei, unic\ ^n via]\, are anumite tr\iri, a[tept\ri, reac]ii, care uimesc, chiar [i pe cei mai experimenta]i p\rin]i, care te las\ f\r\ explica]ii, care-]i stârnesc râsul. Cum e oare pus, bietul Mo[ Cr\ciun ^n ^ncurc\tur\, când e ^ntrebat de câte o feti]\ de 3-4 ani: “de ce nu te b\rbiere[ti ca tata, Mo[

Cr\ciun?” Sau…”de ce umbli cu sacul mo[ule [i nu iei o saco[\ ca mama?” Sau… “de ce vii noaptea [i intri pe horn iar apoi nu e[ti murdar?” Sau…”tu nu ai un telefon mobil s\ ne anun]i când vii?” {i Mo[ul r\mâne pe gânduri, schimb\ vorba [i ^mparte daruri. A[a s-a ^ntâmplat [i ^n localit\]ile ora[ului R\cari, unde, ^n 21 decembrie, mo[ul a mers la [colile din Ghimpa]i [i R\cari, iar in 22 decembrie ^n Ghergani, Mavrodin, Colacu [i S\bie[ti.


13

noiembrie 2011

a ^nso]it alaiul lui Mo[ Cr\ciun, dimpreun\ cu membrii echipei sale. Cr\ciuni]ele au ajutat la ^mp\r]irea darurilor iar cadrele didactice au contribuit la reu[ita acestor manifest\ri. Pretutindeni, Mo[ Cr\ciun a adus bucurie [i mul]umire.

~n toate [colile [i gr\dini]ele, Mo[ul s-a fotografiat cu micu]ii [i-au f\cut promisiuni, dup\ care alaiul lui Mo[ Cr\ciun s-a pierdut ^n zare. Au r\mas ^n urm\ zâmbetele de mul]umire ale copiilor, dup\ “cercetarea” cadourilor.

{coala cu clasele I-VIII, Colacu

{coala cu clasele I-VIII, Ghergani

La [coala Ghimpa]i, Mo[ul a fost a[teptat de toat\ suflarea. S-au f\cut ur\ri, am ascultat poezii. ~n tot acest timp, to]i priveau cu speran]a spre sacul Mo[ului, care s-a dovedit a fi bogat. Primarul ora[ului, Marius Carave]eanu,

Centrul de Asisten]\ Medico-Social\ - Ghergani


14 R\spundem ^ntreb\rilor

noiembrie 2011

BIROUL URBANISM {I AMENAJAREA TERITORIULUI NE INFORMEAZ|___________________________________________ (urmare din nr. 38)

REGULAMENT De recep]ie a lucr\rilor de construc]ii [i instala]ii aferente acestora Tehnician urbanism, Alexandru Alexandru urbanism@primariaracari.ro

HOT|RÂREA Nr. 273 din 14 iunie 1994

ART. ART. 9 Proiectantul, ^n calitate de autor al proiectului construc]iei, va ^ntocmi [i va prezenta ^n fa]a comisiei de recep]ie punctul s\u de vedere privind execu]ia construc]iei. ART. ART. 10 La recep]ia cl\dirilor cu ^n\l]imea de peste 28 m, cu s\li aglomerate, cu capacitate pentru mai mult de 150 persoane, a hotelurilor, a spitalelor, c\minelor pentru copii [i b\trini sau a altor cl\diri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obliga]i ca ^n comisiile de recep]ie s\ includ\ [i o persoan\ desemnat\ de inspec]iile teritoriale din cadrul Comandamentului trupelor de pompieri [i care va fi solicitat\ ^n scris de c\tre investitor. Numele persoanei desemnate de inspec]iile teritoriale ale Comandamentului trupelor de pompieri va fi comunicat ^n scris investitorului ^n intervalul de timp de la primirea solicit\rii

Înregistrarea vehiculului se face pe baza urm\toarelor documente: A) cererea solicitantului; B) actul de proprietate al vehiculului; C) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comertului; D) dovada pl\]ii taxei pentru vehiculele care nu se supun înmatricul\rii Elibera]a de c\tre Serviciul Impozite [i Taxe locale din cadrul Prim\riei orasului R\cari; E) cartea de identitate a vehiculului (dup\ caz); F) dovada efectu\rii inspec]iei tehnice periodice (dup\ caz); G) dovada asigur\rii obligatorie pentru r\spundere

pân\ la data ^ntrunirii comisiei de recep]ie. Procesul-verbal de recep]ie va consemna realizarea m\surilor prev\zute ^n documenta]ia de execu]ie din punct de vedere al prevenirii [i al stingerii incendiilor, f\r\ de care recep]ia nu este acceptat\. ART. 11 La recep]ia cl\dirilor cuprinse ^n listele de monumente istorice, investitorii sunt obliga]i ca ^n comisiile de recep]ie s\ includ\ [i o persoan\ desemnat\ de c\tre comisiile zonale pentru monumente, ansambluri [i situri istorice. ART. ART. 12 ~n cazul ^n care investitorul nu stabile[te, ^n urma comunic\rii primite, o dat\ pentru recep]ia lucr\rilor ^n termenul prev\zut la art. 8, sau dac\ la data fixat\ nu se prezint\ la locul de recep]ie direct sau prin imputernicit, executantul va re^nnoi cererea pentru

fixarea unei noi data de recep]ie ^n condi]iile de la art. 8. Dac\ nici pân\ la expirarea acestui al doilea termen investitorul nu fixeaz\ recep]ia sau dac\ comisia de recep]ie nu se prezint\ la data fixat\ direct sau prin ^mputernicit legal, executantul va stabili un termen de recep]ie ^n intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va comunica investitorului ^n timp util termenul pe care la fixat. Dac\ investitorul, prin comisia de recep]ie, nu se prezint\ la termenul fixat [i nici nu a convenit cu executantul, ^nainte de termenul fixat de acesta, asupra unui alt termen pentru recep]ie, executantul va notifica ^n scris investitorului ultimul termen de ^ntrunire a comisiei de recep]ie. ~n notificare, executantul va preciza, totodat\, c\ investitorul va r\spunde pentru acoperirea tuturor pagubelor produse prin neconvocarea comisiei de recep]ie.

civila (dup\ caz); Vehiculele care se supun proceH) dovada asigur\rii durii înregistr\rii, sunt urm\toarele: parc\rii vehiculului A) mopedele; într-un spa]iu adecvat, B) tractoarele, cu excep]ia celor detinut în Conditiile legii care îndeplinesc condi]iile (dup\ caz); legale pentru a fi I) fi[a tehnic\ a vehiculu^nmatriculate la autoritatea lui completat\ de solicicompetent\; tant pe propria r\spunC) utilajele tractate interschimbabile agricole sau dere; forestiere; J) dovada pl\]ii contravalorii D) ma[inile autopropulcertificatului de înregistrare sate pentru lucr\ri, cu (chitan]a, ordin de Plat\); ro]i, care p\streaz\ K) dovada pl\]ii contravalorii Caracteristicile de baz\ pl\cu]ei sau pl\cu]elor cu ale unui tractor, având num\rul de ^nregistrare; cel pu]in dou\ axe [i L) avizul privind accesul [i circuo vitez\ maxim\ la]ia pe drumurile publice din Constructiv\ mai mare sau egala cu ora[ul R\cari eliberat de Prim\ria 6 km/h [i ma[inile R\cari precum [i institu]iile publice pentru lucr\ri, aflate în subordinea Consiliului Local altele decât al ora[ului R\cari, sunt scutite de la cele autopropulplata taxei de inregistrare pentru sate: vehicule.

AUTORIZA}II DE CONSTRUIRE EMISE ~N LUNA NOIEMBRIE 2011 - 81/11.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (NICOLAE ELENE) GHERGANI RAC. BRANSAMENT GAZE - 82/11.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (UDRISTE DUMITRU) MAVRODIN RAC. BRANSAMENT GAZE - 83/11.11.2011 OANCEA RODICA RACARI CONSTR GARD - 84/11.11.2011 MIHAI NIKI EDUARD RACARI CONSTR GARD - 85/14.11.2011 SC F.D.E..E ELECTRICA DISTRIB MUNTENIA NORD RACARI ALIM CU EN ELECTRICA SC ECO DISTRIBUTION - 86/14.11.2011

BUSUIOC MARIUS BUSUIOC FLORENTINA RACARI CONSTR GARD - 87/15.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (ALEXANDRU ION) GHIMPATI RAC BR GAZE - 88/23.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (PETRE ALEXANDRU) SABIESTI RACORD BR GAZE - 89/23/11.2011 ANDREI GHEORGHITA RACARI CONSTR GARD - 90/23.11.2011 STAN ALIN NIC UGHERGANI CONSTR GARD - 91/23.11.2011 STAN MARIA DIANA GHERGANI CONSTR

GARD - 92/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (VATAN AUREL GHEORGHE) GHIMPATI RAC BR GAZE - 93/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (MIRCEA MARIN) GHIMPATI RAC BR GAZE - 94/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (STOICESCU MARIA) GHIMPATI RAC BR GAZE - 95/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (GHINEA CRISTINA) MAVRODIN RAC BR GAZE - 96/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (SC VIODENT) RACARI RAC BR GAZE

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM EMISE ÎN LUNA NOIEMBRIE 2011 - 129/10.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (NICULAE ELENA) GHERGANI RACORD BR GAZE - 130/11.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (UDRISTE DUMITRU) MAVRODIN RAC BR GAZE - 131/15.11.2011 SC ELENA SRL RACARI SCHIMBARE DEST TEREN - 132/15.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (ALEXANDRU ION) GHIMPATI RAC BR GAZE - 133/23.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (PETRE

ALEXANDRU) SABIESTI RAC BR GAZE - 134/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (MIRCEA MARIN) GHIMPATI RAC BR GAZE - 135/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (VATAU AUREL GHEORGHE) GHIMPATI RAC BR GAZE - 136/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (SC VIODENT) RACARI RAC BR GAZE - 137/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (GHINEA CRISTINA) MAVRODIN

1. Autocositoare; 2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu); 3. Autogreder sau autogreper; 4. Buldozer pe pneuri; 5. Compactor autopropulsant; 6. Excavator cu racle]i pentru s\pat [an]uri; 7. Excavator cu rotor pentru s\pat [an]uri; 8. Excavator pe pneuri; 9. Buldoexcavator; 10. Frez\ autopropulsat\ pentru canale sau pentru p\mânt stabilizat; 11. Frez\ rutier\; 12. Înc\rc\tor cu o cup\ pe pneuri; 13. Instala]ie autopropulsat\ de sortareconcasare; 14. Macara cu greifer; 15. Macara mobila pe pneuri; 16. Macara turn autopropulsat\; 17. Ma[ina autoproplsat\ pentru oricare dintre urm\toarele: - Lucr\ri terasamente; - Construc]ia [i între]inerea drumurilor; - Decopertarea îmbr\c\min]ii asfaltice la

RAC BR GAZE - 138/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (STOICESCU MARIA) GHIMPATI RAC BR GAZE - 139/28.11.2011 SC GDF SUEZ EN ROMANIA (CIONTOLAC ADRIANA) GHERGANI RAC BR GAZE - 140/28.11.2011 GEORGESCU ADRIANA GEORGESCU LIVIU RACARI CONST LOC P+M - 141/28.11.2011 MIHALACHE ALEXANDRU GHERGANI VANZARE

drumuri; - Finisarea drumurilor; - Forat; - Turnarea asfaltului; - Înl\turarea z\pezii; - Ma[ina folosit\ exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp; 18. Sasiu autopropulsat cu ferastr\u pentru t\iat lemne; 19. Tractor pe pneuri; 20. Troliu autopropulsat; 21. Utilaj multifunc]ional pentru între]inerea drumurilor; 22. Ma[ina pentru pompieri pentru derularea furtunurilor cu ap\; 23. Ma[ina pentru m\cinat [i compactat de[euri; 24. Ma[ina pentru marcarea drumurilor; 25. Ma[ina pentru t\iat [i compactat de[euri; F) vehiculele cu trac]iune animal\; G) orice alte autovehicule destinate circula]iei pe drumurile publice care nu se supun ^nmatricul\rii.


Program: Luni-Vineri ^ntre orele 15-08 dim. Sâmb\t\ [i Duminic\: 24-24 de ore

noiembrie 2011

De ce ]ip\ oamenii care se ceart\

Programul Centrului medical de permanen]\ Telefon: 0245.658.864 Miercuri - 1.1.2012 Dr. Mladin Aurica Joi - 2.2.2012 Dr. Carp Marioara Vineri - 3.2.2012 Dr. Birsila Daniel Sâmb\t\ - 4.2.2012 Dr. Barbu Razvan Duminic\ - 5.2.2012 Dr. Carp Marioara Luni - 6.2.2012 Dr. Barbu Razvan Mar]i - 7.2.2012 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 8.2.2012 Dr. Carp Marioara Joi - 9.2.2012 Dr. Barbu Razvan Vineri -10.2.2012 Dr. Corneanu Corina

Sâmb\t\ - 11.2.2012 Dr. Mladin Aurica Duminic\ - 12.2.2012 Dr. Grigorescu Ecaterina Luni - 13.2.2012 Dr. Birsila Daniel Mar]i - 14.2.2012 Dr. Barbu Razvan Miercuri - 15.2.2012 Dr. Mladin Aurica Joi - 16.2.2012 Dr. Carp Marioara Vineri - 17.2.2012 Dr. Corneanu Corina Sâmb\t\ - 18.2.2012 Dr. Birsila Daniel Duminic\ - 19.2.2012 Dr. Carp Marioara Luni - 20.2.2012 Dr. Mladin Aurica

Diverse

Mar]i - 21.2.2012 Dr. Corneanu Corina Miercuri - 22.2.2012 Dr. Carp Marioara Joi - 23.2.2012 Dr. Birsila Daniel Vineri - 24.2.2012 Dr. Barbu Razvan Sâmb\t\ - 25.2.2012 Dr. Corneanu Corina Duminic\ - 26.2.2012 Dr. Mladin Aurica Luni - 27.2.2012 Dr. Grigorescu Ecaterina Marti - 28.2.2012 Dr. Barbu Razvan Niercuri - 29.2.2012 Dr. Carp Marioara

"~ntr-o zi, un în]elept din India puse urm\toarea întrebare discipolilor s\i: - De ce ]ip\ oamenii când sunt sup\ra]i? - Tip\m deoarece ne pierdem calmul, zise unul dintre ei. - Dar de ce s\ tipi, atunci când cealalt\ persoan\ e chiar lâng\ tine? Întreb\ din nou în]eleptul - P\i, ]ip\m ca s\ fim siguri c\ cel\lalt ne aude, încerc\ un alt discipol. Maestrul întreb\ din nou: - Totu[i, nu s-ar putea s\ vorbim mai încet, cu voce joas\? Nici unul dintre r\spunsurile primite nu-l mul]umi pe în]elept. Atunci el îi l\muri:

- {ti]i de ce ]ip\m unul la altul când suntem sup\ra]i? Adev\rul e c\, atunci când dou\ persoane se ceart\, inimile lor se distan]eaz\ foarte mult. Pentru a acoperi aceast\ distan]\, ei trebuie s\ strige, ca s\ se poat\ auzi unul pe cel\lalt. Cu cât sunt mai sup\ra]i, cu atât mai tare trebuie s\ strige, din cauza distan]ei [i mai mari. Pe de alt\ parte, ce se petrece atunci când dou\ fiin]e sunt îndr\gostite? Ele nu ]ip\ deloc. Vorbesc înceti[or, suav. De ce? Fiindc\ inimile lor sunt foarte apropiate. Distan]a dintre ele este foarte mic\. Uneori, inimile lor sunt atât de

15

aproape, c\ nici nu mai vorbesc, doar [optesc, murmur\. Iar atunci când iubirea e [i mai intens\, nu mai e nevoie nici m\car s\ [opteasc\, ajunge doar s\ se priveasc\ [i inimile lor se în]eleg. Asta se petrece atunci când dou\ fiin]e care se iubesc, au inimile apropiate. În final, în]eleptul concluziona, zicând: - Când discuta]i, nu l\sa]i ca inimile voastre s\ se separe una de cealalt\, nu rosti]i cuvinte care s\ v\ îndeparteze [i mai mult, c\ci va veni o zi în care distan]a va fi atât de mare, încât inimile voastre nu vor mai g\si drumul de întoarcere." R.D

Gânde[te bine [i încearc\ s\ r\spunzi la acest test:

NA{TERI

1. Nume[te 5 persoane, fiind cele mai bogate în lume 2. Nume[te ultimele 5 câ[tig\toare ale concursului Miss Univers. 3 Nume[te 10 câ[tig\tori ai premiului Nobel. 4 Nume[te ultimii 10 câ[tig\tori ai premiului Oscar, pentru cel mai bun actor. Cum merge? R\u? Nu-]i face griji, nimeni nu î[i aduce aminte de cei mai buni din trecut. Iar aplauzele trec! Iar trofeele se prafuiesc! Înving\torii sunt uita]i! Acum r\spunde la acest test: 1 – Nume[te trei DASC|LI care au contribuit la formarea ta. 2 – Nume[te trei PRIETENI

DECESE

- RADU FILIP DANIEL 25.XI.2011 - DOBRE MARIO ALEXANDRU - 26.XI.2011 - PASCU LIVIU IANIS VASILE - 11.XI.2011 BUZEA ION MARIO 16.08.2011

-

IANCU ALEXANDRU -93 ANI, RACARI STOICA MARIN - 50 ANI, COLACU GIOANA LEANCA -83 ANI, GHIMPATI LEMNARU VASILE - 72 ANI, GHIMPATI DRAGOI ANICA - 74 ANI, COLACU IONITA ELENA - 88 ANI, COLACU BROJBAN CONSTANTIN - 71 ANI, BUCURESTI

1

2

3

Stima]i concet\]eni v\ anun]\m pe aceast\ cale c\ pute]i ^nchiria, pentru practicarea sportului, actualul spa]iu al S\lii sporturilor din ora[ul R\cari, dup\ urm\torul tarif: - 100 lei/ora, pentru ^ntreceri sportive: meciuri de fotbal,

5 6 7

handbal, baschet, volei, tenis de câmp;

8

- 20 lei/ora/masa, pentru ^ntrecerile la tenis de mas\.

9

S\ mai [i râdem

* Cum se nume[te un cioban care a pierdut o oaie? - Oaierless * Care este valsul preferat al

veveri]elor? - Sp\rg\torul de nuci. * Un coleg de serviciu a câ[tigat o excursie ^n China. Acum e acolo [i ^ncearc\ s\ câ[tige o excursie ^napoi. Score: 9 of 7 votes * ~ntr-o zi la scul\rie vine un mare

7

8

9

1.Ap\ dulce, de te beau, m-a[ mai duce. 2. Instr\inat\...la cap 3. Dulci 4. Servesc...La ]api 5. A achita 6. R\v\[it la mijloc! 7. Itinerar ini]ial! 8. Pronume personal 9. L\sat\!

4

0764.030.370; 0751167358

6

2 3

Ene Marius, la numerele de telefon:

5

Nu [tii...? Nu e[ti între cei faimo[i, dar e[ti între cei c\rora îmi amintesc s\ trimit acest mesaj Las\-m\ s\ î]i dau o mân\ de ajutor.

1

Ofi]er Stare Civil\, Bucur Ancu]a

Doritorii se pot adresa la administratorul s\lii,

4

care te-au ajutat în momente dificile. 3 – Gânde[te-te la câteva persoane care te-au f\cut s\ te sim]i special. 4 – Nume[te 5 persoane cu care î]i petreci timpul Cum merge? Mai bine? Persoanele care înseamn\ ceva în via]a ta nu sunt cele cotate la maximum, cu bani mul]i, cu premiile cele mai mari... Sunt acelea care se îngrijoreaz\ pentru tine, care au grij\ de tine, cele care în orice situa]ie î]i r\mân al\turi. Gânde[te-te un moment: Via]a e foarte scurt\! Tu în ce list\ e[ti?

Ilie Georgian REBUS

REZOLVARE NR. ANTERIOR; MELODRAMA-ELEROANE-LECTRICI-ORTACI-DOICA-RACI-ANI-ME-A

patron c\utându-l pe Gic\. {eful lui Gic\ foarte curios ^l ^ntreab\ pe asta: - De când te caut\ pe tine m\, oameni importan]i? - Tu [tii cât\ lume important\ [tiu eu ma [efu... p\i eu ^l [tiu [i pe Papa domnle', dac\ nu m\ crezi hai c\ mergem acum la Roma. Zis [i f\cut amândoi pleac\ la

Roma. Ajun[i ^n pia]a Vaticanului Gic\ ^i spune [efului s\u: - No domnle' matale stai aici ^n Pia]\ [i eu urc la Papa [i ^]i facem cu mâna din balcon. - Eu nu mai cred asta!!! Urc\ Gic\, iese pe balcon cu Papa ]inându-l pe acesta de dup\ cap se uit\ la [eful s\u [i când s\-i fac\ la [eful cu mâna ^l vede pe asta

le[inând. - Ce ai p\]it [efu? Asta r\spunde: - B\ Gic\ dup\ ce ai ie[it tu cu Papa pe balcon a trecut un grup de chinezi pe lâng\ mine [i nu a fost mare lucru c\ team v\zut pe tine cu Papa dar când am auzit un chinez spunând: - Cine-i mo[u' ala de lâng\ Gic\, domnule? - am le[inat!


16

Publicitate

noiembrie 2011

Sala de festivit\]i a ora[ului R\cari este loca]ia ideal\ pentru evenimente private: nun]i, botezuri, anivers\ri. Sarra Events v\ pune la dispozi]ie mese de diferite forme [i dimensiuni, stâlpi[ori fier forjat, supor]i lumân\ri, arcad\, covor ro[u, huse de scaun, funde scaun, fe]e de mas\, [ervete, decor mas\ VIP (falduri, jupon, accesorii), vesel\ (farfurii, pahare, tacâmuri), aranjamente florale pe supor]i de sticl\ sau fier forjat, precum

[i un meniu bogat care te va surprinde pl\cut prin diversitatea preparatelor. Oferta noastr\ este flexibil\ [i v\ ofer\ posibilitatea ca în func]ie de buget [i exigen]ele dumneavoastr\, s\ alege]i din gama noastr\ de servicii, exact ceea ce ave]i nevoie pentru ca evenimentul s\ fie memorabil. Pentru detalii suna]i la numerele de telefon: 0785577660 – Cosmote; 0734584135 – Vodafone

Naum 1. 7 Domnul este bun; El este un loc de sc\pare ^n ziua necazului; [i cunoa[te pe cei ce se ^ncred ^n El. Psalmii 31. 23 Iubi]i, dar, pe Domnul, to]i cei iubi]i de El. C\ci Domnul p\ze[te pe cei credincio[i, [i pedepse[te aspru pe cei mândri. Evrei 11.6 {i, f\r\ credin]\, este cu neputin]\ s\ fim pl\cu]i Lui! C\ci cine se apropie de Dumnezeu trebuie s\ cread\ c\ El este [i c\ r\splate[te pe cei ce-L caut\. Filipeni 2. 3 Nu face]i nimic din duh de ceart\ sau din slav\ de[art\a; ci, ^n smerenie, fiecare s\ priveasc\ pe altul mai presus de el ^nsu[i. Proverbe 17. 5 Cine ^[i bate joc de s\rac, ^[i bate joc de Cel ce l-a f\cut; cine se bucur\ de o nenorocire, nu va r\mâne nepedepsit. Proverbe 11. 13 Cine umbl\ cu bârfe d\ pe fa]\ lucruri ascunse, dar sufletul credincios ]ine ce i s-a ^ncredin]at. Psalmii 34. 13. Fere[te-]i limba de r\u, [i buzele de cuvinte ^n[el\toare! Filipeni 4. 5 Blânde]ea voastr\ s\ fie cunoscut\ de to]i oamenii. Domnul este aproape.

FOTOGRAFIA LUNII

Telefon: 0729854155 Program: luni, miercuri, vineri ^ntre orele 10-19

Colectivul redac]ional:

Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar Prof. Elena Craiciu, viceprimar Jr. Ene Octaviana, secretar Dr. Marioara Carp, colaborator Pr. {tefan Vlada, colaborator

REDAC}IA Str. Ana-Ip\tescu, 155 R\cari, jud. Dâmbovi]a. Tel: 0245/658.611 Fax: 0245/658.070 E-mail: contact@primariaracari.ro Publica]ia poate fi citit\ [i pe portalul Prim\riei ora[ului R\cari: www.primariaracari.ro Tipografia CROMOMAN Pia]a Presei Libere, Bucure[ti ISSN: 1844-7678

CABINET STOMATOLOGIC Dr. Valentin Cr\ciun

Publica]ie editat\ de Prim\ria ora[ului R\cari, jud. Dâmbovi]a, Biroul IT

Procesare - Tehnoredactare Ruben Dumitru, IT Niculae Constantin, IT

6. Nu v\ ^ngrijora]i de nimic; ci, ^n orice lucru, aduce]i cererile voastre la cuno[tin]a lui Dumnezeu, prin rug\ciuni [i cereri, cu mul]umiri. 7. {i pacea lui Dumnezeu, care ^ntrece orice pricepere, v\ va p\zi inimile [i gândurile ^n Hristos Isus. 8. ~ncolo, fra]ii mei, tot ce este adev\rat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapt\ bun\ [i orice laud\, aceea s\ v\ ^nsufle]easc\. Iacov 1. 19 {ti]i bine lucrul acesta, preaiubi]ii mei fra]i! Orice om s\ fie grabnic la ascultare, ^ncet la vorbire, z\bavnic la mânie; 20. c\ci mânia omului nu lucreaz\ neprihanirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 10. 13 Nu v-a ajuns nicio ispit\ care s\ nu fi fost potrivit\ cu puterea omeneasc\. {i Dumnezeu, care este credincios, nu va ^ng\dui s\ fi]i ispiti]i peste puterile voastre; ci, ^mpreun\ cu ispita, a preg\tit [i mijlocul s\ ie[iti din ea, ca s-o pute]i r\bda.

Stima]i cet\]eni v\ anun]\m c\ ^n luna februarie 2012. Extractie dentar\ simpl\ sau cur\]area din]ilor cost\ numai 25 lei Serviciul Comunicare, a[teaptã opinii, sesizãri [i ini]iative de interes local din partea dumneavostrr\ la urmãtoarea adresã de e-mail: contact@primariaracari.ro

Domnule P r i m a r , M\ numesc__________________________________________________________________________ [i a[ vrea sã [ti]i urmãtoarele lucruri:__________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________

P|REREA TA CONTEAZ|

Taloanele completate [i decupate vor fi depuse în urnele care se gãsesc în urmãtoarele locuri: la Primãrie si în centrele special amenajate din cartierele ora[ului R\cari.

...doar dac\ o spui!

Ziarul nr 40  

An IV, nr. 40, noiembrie 2011, 16 pagini Pag. 12,13 Pag. 9,10 Pagina 8 Pagina 3 Paginile 4,5,11 (urmare ^n pagina 2) noiembrie2011 Al dumnea...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you