Page 1

An VI, nr. 53, 2014, 16 pagini

www.primariaracari.ro

PERIODIC, EDITAT DE PRIM|RIA ORA{ULUI R|CARI {I CONSILIUL LOCAL R|CARI - Jude]ul Dâmbovi]a

Ce a mai f\cut primaru’?

Pag. 5

Câ[tig\torii concursului: “Cea mai frumoas\ gospod\rie” ^n anul 2013! “Succesul înseamn\ a continua când ceilal]i renun]\.” Alvin Sprech

Ap\ curent\ [i canalizare în ora[ul R\cari - o normalitate de altfel, dar [i un vis al r\c\renilor înf\ptuit dup\ zeci de ani de a[teptare. Dac\, în urm\ cu peste 40 ani, erau îngropate haotic ni[te tuburi de azbociment [i încropit\ o sta]ie de epurare care nu a func]ionat niciun ceas [i, de asemenea, era îngropat\ o ]eav\ metalic\ pe care urma s\ curg\ ap\, dar f\r\ a fi tratat\, ast\zi suntem în situa]ia s\ spunem: “am reu[it”! Început în anul 2010, demersul pentru ob]inerea fondurilor necesare acestei investi]ii, s-a finalizat la începutul acestui an prin semnarea contractului de finan]are cu Administra]ia Fondului de Mediu, prin care ora[ul R\cari va primi în urm\torii ani, 6.000.000 RON. Valoarea total\ a investi]iei, care va cuprinde în prima faz\ sta]ia de epurare, gospod\ria de ap\ [i circa 7 km de re]ea

mixt\ - ap\ [i canalizare, este de circa 9.000.000 RON Asta înseamn\ c\ vom avea “parte” de o cofinan]are consistent\ pe care nu va fi u[or s\ o strângem. Dar când ne gândim c\ primim 6.000.000 RON nerambursabili, ne mai trece sup\rarea. Sta]ia de epurare, având nevoie s\ îndeplineasc\ mai multe condi]ii (distan]a minim\ de 500 m pân\ la ultima gospod\rie, drum acces, re]ea de energie electric\, emisar pentru deversarea apei, rezultate în urma epur\rii - care, teoretic, trebuie s\ fie potabil\ [i de ce nu, s\ fie pozi]ionat\ central zonei deservite), va fi amplasat\ pe islazul din Ghergani în apropierea râului Ilfov. (urmare ^n pagina 2)

Pag. 8,9

“Cupa Niculae Dumitru” la fotbal

Pag. 13


2

De interes general

nr. 53, 2014

(urmare din pagina 1)

Un vis devenit realitate CONTRACT PENTRU FINAN}ARE NERAMBURSABILA Nr. 27/din 30.12.2013 Intre: ADMINISTRA}IA FONDULUI PENTRU MEDIU, cu sediul în Bucure[ti, Splaiul Independen]ei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. R003 TREZ 7067 5741 055X XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucure[ti, reprezentat\ legal prin Adrian GEARÂP - Pre[edinte, în calitate de Finan]ator, denumit\ în continuare AFM, ORA{ R|CARI, cu sediul în ora[ul R\cari, Str. Ana Ip\tescu, nr. 155, jud. Dâmbovi]a, CIF 4816185, cont nr. R045 TREZ 2762 1430 220X XXXX deschis la Trezoreria Titu, reprezentat\ legal prin Carave]eanu Marius Florin - Primar, în calitate de Beneficiar, denumit\ în continuare BENEFICIAR, a intervenit urm\torul contract pentru finan]are nerambursabil\, denumit în continuare CONTRACT: Art. 1: Obiectul contractului 1.1. AFM acord\ Beneficiarului o finan]are nerambursabil\, denumit\ în continuare finan]are, în valoare de 6.000.000 lei, reprezentând 67,13% din valoarea total\ a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat "Sistem de alimentare cu ap\ [i canalizare în localitatea R\cari, jude]ul Dâmbovi]a" denumit în continuare proiect, conform hot\rârilor Comitetului de Avizare nr. 11 din 26.09.2011 [i nr. 13 din 14.11.2011, precum [i Hot\rârii Comitetului Director din 22.10.2012. 1.2. Valoarea total\ a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de 8.938.490 lei.

3.4. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonan]a de urgen]\ a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat\ cu modific\ri [i complet\ri prin Legea nr. 105/2006, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare, fiind întocmit, interpretat [i executat conform legisla]iei române [i guvernat de aceasta. 3.5. Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentan]ii legali ai Beneficiarului, am luat la cuno[tin]\ de prevederile Codului penal privind falsul în declara]ii. 3.6. Anexele, pe care Beneficiarul declar\ c\ le cunoa[te [i accept\, fac parte integrant\ din prezentul contract. 3.7. Prezentul contract s-a semnat la data de 2013, la sediul AFM, în dou\ exemplare, ambele având valoare juridic\ egal\, din care un exemplar pentru AFM [i unul pentru Beneficiar.

Gospod\ria de ap\ se va construi în zona {colii R\cari, având în vedere terenul disponibil, dar [i studiile efectuate din care rezult\ faptul c\ poate fi asigurat debitul de ap\ suficient pentru cele trei cartiere: R\cari, Ghergani, Mavrodin, zonele propuse în acest

proiect. Din aceast\ sum\ se vor realiza [i cei circa 7 km de re]ea mixt\ ap\ [i canal a[a cum reiese din planul al\turat. (urmare ^n pagina 3)


±

De interes general

nr. 53, 2014

ina

2)

O investi]ie foarte mare din punct de vedere e r a financiar, mult a[teptat\ [i foarte rm (u util\ care va produce mult\ bucurie locuitorilor beneficiari ai acesteia, dar sunt convins c\ va avea [i unele nemul]umiri prin prisma faptului c\ “de ce acolo [i nu aici; de ce pe strada aia [i nu pe cealalt\ de ce la Ionescu [i nu la mine?!” Traseul stabilit trebuia în primul rând s\ fac\ leg\tura între cele dou\ obiective sta]ia de epurare [i gospod\ria de ap\ - deoarece ele trebuie s\ func]ioneze simultan. De asemenea trebuia s\ fie deservit\ zona “blocuri” unde, din p\cate pentru noi to]i, avem de-a face cu o bomb\ ecologic\. Zeci de ani subsolul acestora a func]ionat pe post de bazin de colectare a dejec]iilor care refulau din când în când prin diverse canale de vizitare pe str\zile din R\cari [i chiar pe drumul na]ional. din

pa

g

3

±

existen]a sau nu a contesta]iilor, ob]inerea cofinan]\rii, seriozitatea constructorului [i alte neajunsuri care ar putea interveni. Dar am intrat pe o strad\ cu sens unic pe care nu putem întoarce [i dup\ atâta vreme de a[teptare reu[im s\ implement\m acest proiect. Nu pot decât s\ mul]umesc înc\ o dat\ pentru în]elegere [i încredere, locuitorilor urbei noastre, chiar dac\ au existat [i r\ut\]i din partea unora, culmea de obicei a acelor care consider\ c\ au numai drepturi, obliga]iile s\ fie la al]ii; sau uit\ unde este biroul de impozite [i taxe; care a[teapt\ prim\ria s\ le desz\pezeasc\ trotuarul din fata gospod\riei. Aceasta investi]ie le este dedicat\ [i lor, poate revin la senti-

“Ca trestia ne vom îndoi în vânt, dar nu ne vom rupe”. Putem spune c\ mare parte din investi]ie se va realiza în prima faz\ sta]ie epurare [i gospod\ria de ap\ ulterior doar ad\ug\m conduct\, module la sta]ia de epurare [i bazin de captare la re]eaua de ap\. Mai mult decât atât, cât ar fi dorin]a [i utilitatea de mare, bugetul nostru are o anumit\ suportabilitate; s\ manifest\m în]elegere [i fa]\ de acest lucru; totu[i 6.000.000 lei... parc\ nu e pu]in. Este începutul unui drum; lumini]a de la cap\tul tunelului a început s\ lic\re, soarele începe s\ înc\lzeasc\ [i pe strada noastr\. V\ asigur dragi r\c\reni c\ nu ne vom opri aici. Ap\, canal, drumuri... vor r\mâne priorit\]ile noastre. V\ rog s\ ave]i încredere în continuare în cel c\ruia i-a]i dat un nou mandat de primar cu un scor f\r\ drept de apel în aceste “vremuri grele”, pentru c\ acesta vegheaz\ la bunul mers al localit\]ii [i sper\ c\ a reu[it s\ ias\ demult din “era vorbelor” [i a promisiunilor de[arte [i s\ intr\m cu to]ii în cea a realiz\rilor.

Un vis devenit realitate

Aceast\ situa]ie îmi crea insomnii [i mi-am propus ca aceast\ investi]ie s\ aib\ prioritate zero. Dup\ ani de munc\, zeci de drumuri pe la diverse institu]ii ale statului, sute de telefoane, mii de pagini scrise, lupta cu birocra]ia (uneori necesar\) în ciuda “frânelor” din ultima vreme [i a mozaicului politic aflat pe scen\ politic\ dâmbovi]ean\, am reu[it. Nimeni [i nimic nu mai poate opri aceast\ investi]ie. {i încercând în acest articol s\ r\spund la mai multe întreb\ri puse, referitor la aceast\ investi]ie, v\ pot spune c\ acum suntem în faza de recrutare a consultantului pentru a întocmi documenta]ia tehnic\ în vederea organiz\rii licita]iei publice pentru desemnarea constructorului care, sper\m s\ aib\ loc în cam 2-3 luni. Dup\ desemnarea constructorului va urma perioada de contesta]ii (care poate ^ntârzia aceast\ procedur\), iar dup\ epuizarea acesteia, începe lucrarea propriu-zis\. Sistemul de canalizare este de tipul vacuumatic având în vedere terenul plat din zona localit\]ii noastre. Este un sistem modern care va crea un disconfort minim la executare având în vedere dimensiunea conductelor. Teoretic, la finele anului 2015, aceast\ investi]ie trebuie s\ fie gata. Spun teoretic, pentru c\ depinde de mai mul]i factori: ±

mente mai bune fa]\ de comunitate. De asemenea, mul]umirile merg c\tre to]i cei implica]i în acest proiect, f\r\ a nominaliza, pentru c\ poate omit pe cineva [i n-ar fi corect, c\ci prin for]ele lor au pus um\rul la acest proiect [i l-au f\cut viabil. Da, primarul a semnat contractul, dar a fost ^mputernicit de c\tre Consiliul Local s\ o fac\, în spatele acestei semn\turi st\ munca mai multor oameni, unii v\zu]i al]ii nev\zu]i, care au pus mân\ de la mân\, ca în final s\ reu[im. Tuturor le mul]umesc [i m\ înclin în fa]a lor. Avem rubrica “Ce a mai f\cut primaru'!” Titlul este, bineîn]eles, o figur\ de stil, pentru c\ primaru', cât ar fi de puternic, nu poate realiza toate acestea de unul singur, ci numai în echip\. O întrebare fireasc\ va fi: se vor realiza circa 7 km de ap\ [i canal; restul când?! Proiectul cuprinde o lungime total\ de 25 km, în cele trei cartiere, iar diferen]a are toate studiile f\cute, chiar aprobate de Ministerul Dezvolt\rii, alt finan]ator la ale c\rei u[i am b\tut; [i aici am ob]inut aprobare, dar pân\ la finan]are mai avem de luptat; ^ns\ nimic [i nimeni nu ne va putea opri.

V\ mul]umesc pentru toate acestea [i v\ asigur c\ împreun\ suntem mai puternici. Pân\ data viitoare s-auzim numai de bine! Florin Marius Carave]eanu, primarul ora[ului R\cari mcaraveteanu@yahoo.com Psalmii 121 Îmi ridic ochii spre mun]i… De unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a f\cut cerurile [i p\mântul. Da, El nu va îng\dui s\ ]i se clatine piciorul; Cel ce te p\ze[te nu va dormita. Iat\ c\ nu dormiteaz\, nici nu doarme Cel ce p\ze[te pe Israel. Domnul este p\zitorul t\u, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreapt\. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va p\zi de orice r\u, î]i va p\zi sufletul. Domnul te va p\zi la plecare [i la venire, de acum [i pân\ în veac.

±


4

De interes general

nr. 53, 2014

Autoritatea local\ v\ informeaz\... drepturi [i obliga]ii cet\]ene[ti ...! SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com Odat\ cu venirea prim\verii în ora[ul R\cari, obiectivul principal al autorit\]ii locale este acela de a fi în permanen]\ în mijlocul cet\]enilor, în sprijinul lor pentru a identifica toate problemele cu care se confrunt\, dar în acela[i timp de a informa în ceea ce privesc obliga]iile acestora în calitate de contribuabili. În aceast\ perioad\ întreg aparatul propriu va desf\[ura o campanie de completare [i actualizare a registrelor agricole, de colectare a unor date privind culturile înfiin]ate, efectivele de animale, etc, dar [i o informare a popula]iei cu obliga]iile pe care le au privind gospod\rirea localit\]ii. Astfel, în urm\toarea perioad\, colective formate din aparatul de specialitate al primarului vor fi în fiecare localitate a ora[ului, ocazie cu care vor fi identificate zonele unde urmeaz\ a fi luate m\suri pentru înl\turarea problemelor cu care se confrunt\ fiecare contribuabil. A[a cum am mai precizat, registrul agricol este documentul prin care se asigura eviden]a fiec\rei gospod\rii, eviden]\ care constituie baza de date pentru înscrierea în registrul fermelor, în vederea ob]inerii subven]iilor acordate prin intermediul APIA, astfel, numai prin îndeplinirea la timp [i în mod corect a obliga]iilor de declarare [i înscriere în acest document a bunurilor de]inute în proprietate sau folosin]\, a eviden]ei membrilor gospod\riei, sau a modului de utilizare al terenurilor poate fi creat\ o baz\ de date corect\ pentru fiecare gospod\rie. Numai printr-o bun\ colaborare [i prin declararea la timp a tuturor acest date, contribuabilii înscri[i în registrul fermierilor pot beneficia de subven]iile acordate prin intermediul APIA, de accesarea unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea unor afaceri în domeniul agricol, zootehnic, silvic, etc. Pentru c\ aceast\ ac]iune s\ se desf\[oare într-un mod cât mai eficient, solicit\m sprijin din partea

Pr

cet\]enilor atât pentru furnizarea acestor informa]ii în vederea complet\rii bazei de date- respectiv registrul agricol cât [i pentru îndeplinirea obliga]iilor cet\]ene[ti privind achitarea a zi a taxelor [i impozitelor locale, în mod special a restan]elor din anii preceden]i. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastr\, v\ prezent\m în sinteza obliga]iile de furnizare a datelor necesare pentru completarea la zi a bazei de date a unit\]ii administrativ teritoriale. În conformitate cu prevederile Legii 98/08.04.2009, persoanele fizice [i juridice au obliga]ia s\ declare datele pentru înscrierea în registrul agricol dup\ cum urmeaz\: În registrul agricol se înscriu gospod\riile popula]iei, cu tot terenul în proprietate [i cel pe care îl utilizeaz\ în arenda, în parte, în asociere sau sub alte forme, dup\ caz, cl\dirile utilizate ca locuin]\ [i construc]iile-anexe [i animalele pe care le de]in pe raza unei localit\]i, indiferent de domiciliul proprietarului. Prin animale se în]eleg urm\toarele specii: bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, m\gari, catâri, iepuri de cas\, animale de blan\, p\s\ri, familii de albine, precum [i alte animale domestice sau s\lbatice crescute în captivitate, în condi]iile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol. Se consider\ gospod\rie, în sensul Legii 98/08.04.2009, privind registrul agricol, totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care locuiesc [i gospod\resc împreun\, având buget comun, [i care, dup\ caz, lucreaz\ împreun\ terenul sau între]in animalele, consuma [i valorific\ în mod comun produsele agricole ob]inute. Datele înscrise în registrul agricol constituie eviden]a primar\ unitar\ în temeiul c\reia se stabilesc taxele [i impozitele locale, se emite certificatul de produc\tor agricol, se elibereaz\ biletele de adeverire a propriet\]ii asupra animalelor [i a altor adeverin]e, conform legii. Au obliga]ia de a declara date: - persoane fizice cu domiciliul în localitate (inclusiv localit\]ile componente) care de]in terenuri agri-

14 0 2 a r im\va

Viceprimar, Manu Marian manu.racari@yahoo.com Da, a[a ar trebui s\ fie! Un concurs. Fiecare prim\var\ s\ trezeasc\ la via]\ educa]ia noastr\ civic\, grija [i respectul pentru ora[ul nostru [i concet\]eni. {i aceste ultime prim\veri chiar au avut fanion de start. S\ ne amintim ^nc\ o dat\ de vegeta]ia ^nalt\ de acum ceva timp, care umbrea trotuarele de l\ngâ drumul na]ional, de b\l]ile care la fiecare ploaie mai

cole [i silvice [i/sau efective de animale c\ mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorial\ a localit\]ii - persoane fizice cu domiciliul în alte localit\]i dar care de]in terenuri agricole [i silvice [i/sau efective de animale c\ mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorial\ a localit\]ii (inclusiv localit\]ile componente). - persoane juridice cu sediul în localitate (inclusiv localit\]ile componente) care de]in terenuri agricole [i silvice [i/sau efective de animale c\ mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorial\ a localit\]ii. - persoane juridice cu sediul în alte localit\]i dar care de]in terenuri agricole [i silvice [i/sau efective de animale c\ mai sus, aflate pe raza administrativ-teritorial\ a localit\]ii (inclusiv localit\]ile componente) Prin persoane juridice se în]elege: entit\]i cu personalitate juridic\ cum ar fi societ\]ile comerciale, asocia]iile agricole, unit\]ile de înv\]\mânt, unit\]ile sanitare, unit\]ile de cercetare dezvoltare în domeniul agriculturii, cultele recunoscute, precum [i p\r]ile componente ale acestora cu personalitate juridic\, unit\]ile de prest\ri servicii, ocoalele silvice de stat [i cele private, formele asociative înfiin]ate conf. prevederilor Codului Silvic, unit\]ile administrativ-teritoriale, alte institu]ii/autorit\]i publice de nivel local, jude]ean, regional sau central, precum [i orice alte entit\]i cu personalitate juridic\. Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declara]iei date pe propria r\spundere de capul gospod\riei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospod\riei care dispune de capacitate deplin\ de exerci]iu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declara]iilor date de reprezentantul legal respectiv, înso]ite de documente. Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obliga]ia s\ trimit\ declara]ia prin po[t\, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declara]ii prin mandatar. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declara]ia în condi]iile ar\tate mai sus. Perioadele la care persoanele fizice [i juridice au obliga]ia s\ declare datele

pentru înscrierea în registrul agricol sunt urm\toarele: - 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospod\riei, terenul aflat în proprietate [i cel pe care îl utilizeaz\, cl\dirile cu destina]ia de locuin]\, constructiile-anexe [i mijloacele de transport cu trac]iune animal\ [i mecanic\, ma[inile, utilajele [i instala]iile pentru agricultur\ [i silvicultura, efectivele de animale existente în gospod\rie/unitatea cu personalitate juridic\ la începutul fiec\rui an, precum [i modific\rile intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le de]in, ca urmare a vânz\rii-cump\r\rii, a produ[ilor ob]inu]i, a mor]ii sau sacrific\rii animalelor ori a altor intrari-ie[iri; - 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosin]\ a terenului, suprafe]ele cultivate, num\rul pomilor în anul agricol respectiv; - persoanele fizice [i juridice au obliga]ia s\ declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol [i în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modific\ri în proprietate, în termen de 30 de zile de la apari]ia modific\rii. În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declara]iile la termenele prev\zute mai sus se consider\ c\ nu au intervenit niciun fel de modific\ri, fapt pentru care în registrul agricol se reporteaz\ din oficiu datele din anul precedent, cu men]iunea corespunz\toare la rubrica "semn\tura declarantului". Acte necesare: - cerere/declara]ie (prin orice mijloc de coresponden]\) - în cazul persoanelor fizice sau juridice care nu se pot prezenta personal la sediul institu]iei - CNP al tuturor membrilor gospod\riei conf. act de identitate sau certificat de na[tere/c\s\torie - actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor titlu de proprietate, contract de vânzarecump\rare, dona]ie, certificat mo[tenitor, sentin]a civil\. În cazul terenurilor aflate în folosin]\ contract de arendare sau alte contracte din care rezult\ dreptul de folosin]\. - extras de carte funciar\ sau, dup\ caz, plan de amplasament [i

delimitare, fi[a bunului imobil - pentru construc]ii: autoriza]ie de construire, proces verbal de recep]ie la terminarea lucr\rilor sau dup\ caz, certificat de atestare a edific\rii construc]iei. Sanc]iuni: În conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) din Ordonan]a Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol modificat\ [i completat\ prin Legea 98/08.04.2009, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, degradarea, distrugerea sau sustragerea integral\ sau par]ial\ datelor din registrul agricol, refuzul de a prezen]a primarului, prefectului [i persoanelor împuternicite de ace[tia documentele [i eviden]ele necesare în vederea verific\rii realit\]ii datelor, nedeclararea la termenele stabilite [i în form\ solicitat\ a datelor care fac obiectul registrului agricol, precum [i neîndeplinirea de c\tre personalul din aparatul de specialitate al primarului cu atribu]ii în domeniu a obliga]iilor ce decurg din prezen]a ordonan]a constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz\ cu amend\ de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice, cu amend\ de la 300 lei la 1500 lei. Constatarea contraven]iilor [i aplicarea sanc]iunilor prev\zute la alin. (1) se fac de cãtre: - primar sau persoanele împuternicite de acesta, în cazul persoanelor fizice/juridice obligate s\ declare date [i informa]ii; - prefect sau persoanele împuternicite de prefect, în cazul personalului din aparatul de specialitate al primarului cu atribu]ii în domeniul complet\rii registrului agricol. {i pentru c\, începând cu data de 03 martie 2014, la nivelul APIA Dâmbovi]a a fost declan[at\ campania de depunere a cererilor de subven]ii pe suprafa]\, în[tiin]\m fermierii c\, adeverin]ele pentru ob]inerea acestor subven]ii vor fi eliberate doar acelor persoane care nu înregistreaz\ debite restante la bugetul local. În speran]a c\ aceste cazuri vor fi foarte pu]ine, v\ doresc o prim\var\ frumoas\!

Startul ^ntrecerii pentru un ora[ curat

puternic\ inundau cur]ile vecinilor din cauza [an]ului inexistent de la poarta noast\, sau a podului ^nfundat, de gropile de gunoi de la periferia satelor, de “covorul” de hârtii [i ambalaje, omniprezent ^n ora[. Din an în an, cu consecven]\ [i r\bdare, am reu[it s\ elimin\m din aceste neajunsuri, la ^nceput singuri, apoi cu ajutorul dumneavoastr\. {i au venit [i rezultatele. Nu mai sunt locuri inundabile, buruienile nu mai sunt st\pâne pe marginea [an]ului, hârtiile [i ambalajele au disp\rut, gropile de gunoi la fel. Sigur, s-a schimbat ceva atât ^n aspectul ora[ului cât [i ^n con[tiin]a dumneavoastr\ civic\. Nu mai exist\ acea nep\sare fa]\ de ora[, fa]\ de vecin. A ^nceput s\ func]ioneze puterea exemplului, de data aceasta ^n bine, faptele bune fiind privite pozitiv [i nu invers. A[a v\d eu lucrurile [i cred c\ nu m\ ^n[el.

Pentru a p\stra ceea ce am realizat pân\ acum (din punct de vedere al cur\]eniei ora[ului) trebuie s\ men]inem aceea[i stare de spirit [i s\ ^mbun\t\]im ceea ce am f\cut. S\-i mobiliz\m [i pe cei care “uit\” s\-[i fac\ cur\]enie ^n fa]a cur]ii [i s\ le aducem aminte c\ este o ac]iune civic\ [i ^n acela[i timp obligatorie. OUG.21/30.01.2002 stabile[te obliga]iile legale ale cet\]enilor cu privire la p\strarea cur\]eniei, atât ^n cur]i cât [i ^n ^mprejurimile acestora, ^n fa]a cur]ilor, pe trotuare [i rigole, ^ntre]inerea [an]urilor [i a pode]elor. Se interzice depozitarea de materiale care s\ ^mpiedice scurgerea apelor pluviale pe [an]uri sau rigole. Monitorizarea [i controlul respect\rii acestor obliga]ii revine aparatului tehnic de specialitate al primarului prin persoane desemnate de acesta. Bine^n]eles c\ nerespectarea legii

ar trebui s\ fie sanc]ionat\, dar am considerat c\ orice gre[eal\ poate fi ^ndreptat\, de aceea, ^n locul sanc]iunilor am preferat s\ inform\m permanent cet\]enii despre obliga]iile ce le revin, s\ trimitem ^n teren echipe mixte care s\ verifice [i s\ atrag\ aten]ia celor ce nu se conformeaz\ cerin]elor legale [i de cele mai multe ori s\ intervenim cu for]e proprii s\ rezolv\m problemele. O s\ continu\m aceste ac]iuni, dar sper\m, ca din acest an, s\ nu mai fie atât de dese, pentru c\ b\nuiesc c\ fiecare gospod\rie o s\ fie cu [an] curat la poart\, pod cur\]at, vegeta]ie tuns\ [i de ce nu [i ceva straturi de flori “c\ e voie”. {i s\ nu uita]i c\ pentru cea mai frumoas\ gospod\rie, din toate cele frumoase, exist\ un premiu, care pe lâng\ valoarea material\, v\ confer\ [i titlul nescris de “GOSPODARUL SATULUI”. Sigur aceast\ prim\var\ va avea

startul cel mai norocos [i vom stabili recordul pentru cel mai curat an ^n ora[ul R\cari din ultimii 6 ani. {i pentru ca totul s\ fie ^n ordine permite]i-mi s\ v\ aduc la cuno[tin]\ câteva reguli ce trebuie respectate atunci când lucra]i cu focul odat\ cu arderea resturilor vegetale din gospod\ria dumneavoastr\: - Aprinde]i focul ^ntr-un loc c\t mai ^ndep\rtat de materialele u[or inflamabile. - Nu aprinde]i focul atunci când bate vântul. - Supraveghea]i ^n permanen]\ focul având lâng\ dumneavoastr\ o surs\ de ap\ sau un b\t\tor. - La sfâr[itul ac]iunii asigura]i-v\ c\ focul este stins complet. V\ doresc o gospod\rie curat\, un ora[ curat [i mult succes ^n lupta pentru câ[tigarea premiului “Cea mai frumoas\ gospod\rie”.


nr. 53, 2014

Actualitatea ^n imagini

5

Ce a mai f\cut primaru’?

S-a ^nceput schimbarea becurilor stradale pe baz\ de iod, cu cele care func]ioneaz\ pe leduri. Consumul de energie electric\ s-a redus la jum\tate. Vom continua!

Echipa de muncitori ai prim\riei a ac]ionat pe str\zile din R\cari pentru strângerea maidanezilor. Câinii au fost aduna]i [i du[i la ad\postul “Cu]u-cu]u”. Continu\m ac]iunea de strângere a maidanezilor de pe str\zi [i ducerea lor ^n ad\posturi, pentru siguran]a [i lini[tea noastr\!

Mult a[teptatul moment al concursului “Cea mai frumoas\ gospod\rie” a sosit. Primarul ora[ului R\cari, Marius Carave]eanu, a premiat cei mai buni gospodari ai anului 2013, oferindu-le acestora unelte de gr\din\rit. A[tept\m ca [i ^n anul 2014, spiritul de competi]ie s\ continue [i fiecare cet\]ean s\ ^[i cure]e zona unde locuie[te, oferindu-i un aspect frumos.

O nou\ ac]iunea de adunare a câinilor f\r\ st\pân de pe strad\.


6

De interes cet\]enesc

nr. 53, 2014

EXTRAS din RAPORTUL PRIMARULUI ora[ului R|CARI, pe anul 2013

Dragi locuitori ai ora[ului R\cari, Au trecut aproape 6 ani de când a]i decis pentru prima dat\ o schimbare în conducerea acestei localit\]i [i prin votul dumneavoastr\ a]i decis în iunie 2008 s\ fiu primar al ora[ului R\cari, decizie pe care, în data de 10 iunie 2012, într-un procent de aproximativ 70%, a]i reînnoit acest mandat drept pentru care m\ înclin ^nc\ o dat\ în fa]a dumneavoastr\ [i v\ mul]umesc. Ast\zi, vin în fa]a dumneavoastr\ cu raportul asupra st\rii sociale, economice, sociale [i de mediu al ora[ului R\cari. Anul pe care l-am încheiat n-a fost unul u[or. A fost un an în care s-a muncit asiduu la toate nivelurile administra]iei pentru a realiza ceea ce ne-am propus, cu resurse financiare minime, iar acest lucru nu a f\cut decât s\ demonstreze c\ suntem o comunitate unit\, capabil\ s\ mearg\ cu fruntea sus pe drumul pe care singur\ [i l-a hot\rât, chiar dac\ trecem printr-o perioad\ grea. Investi]iile presupun preg\tire, timp, viziune [i bani, iar noi am reu[it s\ ne gospod\rim [i s\ ne adapt\m din mers tuturor provoc\rilor [i schimb\rilor care au ap\rut pe parcursul derul\rii lor. Au fost destule obstacole

de dep\[it [i multe mentalit\]i de schimbat în drumul dintre vechi [i nou. V\ mul]umesc dumneavoastr\, locuitorilor ora[ului R\cari, Consiliului Local, echipei care formeaz\ conducerea autorit\]ii locale [i tuturor angaja]ilor prim\riei, care a]i contribuit la închiderea unui an cu multe realiz\ri, în condi]ii economice deosebit de grele. V\ m\rturisesc c\ e o mare onoare pentru mine s\ fiu primarul unui ora[ cum este ora[ul R\cari, a[a cum spuneam în urm\ cu mai mult de [ase ani... ora[ul în care nu se întâmpla nimic! Am încercat, în acest timp, s\ v\ demonstrez c\ sunt un om al faptelor, nu al vorbelor, c\ sunt un om de cuvânt [i sper c\ am reu[it. V\ asigur c\ voi ]ine cont întotdeauna de p\rerile dumneavoastr\, pentru c\ numai împreun\ putem demara [i finaliza proiecte importante pentru ora[ul nostru, pe care cu to]ii îl iubim atât de mult. Anul 2013, pentru mine, a debutat printr-o surpriz\ pl\cut\, faptul c\ la data de 31 01.2013, Curtea de Apel Ploie[ti a decis definitiv [i irevocabil Ordinul Prefectului jude]ului Dâmbovi]a - Emilian Rusu, de încetare înainte de termen a mandatului pe care dumneavoas-

tr\ mi l-a]i încredin]at, a fost nelegal ^ncheind astfel un subiect larg dezb\tut ^n anul precedent. Iat\ c\ Dumnezeu a fost de partea majorit\]ii ora[ului R\cari [i a f\cut ca noi, s\ fim o echip\ unit\, care nu dorim decât binele ora[ului [i credem în dezvoltarea acestuia, pentru a crea o infrastructur\ care s\ fie predat\ cu mândrie, copiilor [i nepo]ilor no[tri. Întocmirea [i publicarea raportului Primarului ora[ului R\cari privind activitatea din anul 2013 a devenit un gest normal, în contextul preocup\rii pentru o real\ deschidere [i transparen]\ a institu]iei noastre. Al\turi de dezbaterile publice organizate cu cet\]enii, lucrarea de fa]\ este unul dintre instrumentele prin care Prim\ria R\cari pune la dispozi]ia cet\]enilor date concrete despre activitatea noastr\, despre modul cum au fost folosi]i banii publici. Raportul con]ine informa]ii despre activitatea aparatului de specialitate a Primarului [i a serviciilor publice din subordinea acestuia, f\r\ personalitate juridic\. Consider c\ datele prezentate în raport pot oferi cet\]enilor ora[ului o imagine general\ asupra activit\]ii noastre în anul care a trecut, asupra modului [i eficien]ei rezolv\rii problemelor

comunit\]ii locale. A[a cum am încercat în fiecare an, acest raport nu vreau s\ reprezinte doar un act administrativ, ci s\ fie un instrument de informare a cet\]enilor ora[ului cu privire la modul [i eficien]a rezolv\rii treburilor publice, a ac]iunilor întreprinse pentru realizarea strategiilor, a modului de îndeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de activitate, manifestându-mi înc\ o dat\ deschiderea [i transparen]a fa]\ de cet\]ean. Încerc\m s\ îmbun\t\]im în fiecare an calitatea [i eficien]a muncii noastre. Ca [i în anii anteriori, pentru atingerea scopurilor propuse, am folosit prerogativele conferite de lege autorit\]ii executive în condi]iile legisla]iei actuale, cu respectarea principiilor fundamentale, respectiv: descentraliz\rii [i autonomiei locale, deconcentr\rii serviciilor publice, eligibilit\]ii autorit\]ilor administra]iei publice locale, legalit\]ii [i al consult\rii cet\]enilor în solu]ionarea problemelor locale de interes deosebit. {i în anul 2013, la toate realiz\rile institu]iei, un aport deosebit de important l-a avut aparatul de specialitate a primarului [i personalul serviciilor subordonate, sau a[a cum obi[nuiesc s\ spun echipa format\ la nivelul autorit\]ii publice, care, convins de importan]a muncii sale, a depus eforturi remarcabile pentru ob]inerea rezultatelor care vor fi prezentate în continuare. În vederea elabor\rii politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem referire în prezentul raport, s-au analizat rezultatele anilor anteriori [i s-a continuat procesul de eficientizare a serviciilor la nivelul prim\riei, nefiind neglijat\ nici eficacitatea, nici calitatea presta]iilor oferite. A[a cum a rezultat [i din structura rapoartelor de activitate ale anilor preceden]i, atribu]iile care îmi sunt conferite prin lege nu se pot îndeplini decât prin intermediul întregii structuri a Prim\riei, de aceea, în calitate de conduc\tor al administra]iei publice locale, în acest raport se vor reg\si rezultatele tuturor compartimentelor de resort [i ale serviciilor subordonate. (urmare ^n pagina 7)


nr. 53, 2014

De interes cet\]enesc

7

(urmare din pagina 6)

Ac]iunile care au fost întreprinse în anul 2013, au vizat toate sectoarele de activitate din sfera administra]iei locale, respectiv investi]ii de interes local, asisten]a social\, educa]ie, s\n\tate, cultur\, tineret, sport, ordine public\, situa]ii de urgen]\, protec]ia [i refacerea mediului, dezvoltare urban\, eviden]a popula]iei, servicii de utilitate public\, activit\]i de administra]ie social-comunitar\. S-a încercat [i s-a reu[it, în cea mai mare m\sur\, mediatizarea tuturor ac]iunilor ini]iate sau g\zduite de prim\rie, prin anun]uri afi[ate în zonele centrale [i comunicate prin mass-media - posturile locale de televiziune, prin intermediul telefoniei mobile sms. O modalitate important\ de comunicare a ac]iunilor Prim\riei, o constituie [i ziarul local cu apar]ie lunar\, “Ziarul Prim\riei R\cari”, care poate fi citit [i ^n format electronic, pe pagina de web a Prim\riei R\cari www.primariaracari.ro, al\turi de alte informa]ii utile.

specialitate a termenelor legale. Pentru c\ infrastructura ora[ului R\cari este una dintre premisele dezvolt\rii comunit\]ii locale, ca de altfel [i principala promisiune f\cut\ la începutul primului meu mandat, am continuat [i în 2013 cu proiecte importante în acest domeniu.

Pentru men]inerea unui contact permanent cu cet\]enii, s-a încercat eficientizarea activit\]ii de colaborare cu ace[tia, prin întâlniri repetate, în fiecare cartier component, prin ini]ierea unui anun] în prealabil, procedur\ prin intermediul c\reia se exercit\ transparent\ în administra]ie, prin oferirea de informa]ii pertinente locuitorilor ora[ului, punerea la dispozi]ia acestora, a tuturor materialelor de informare pentru rezolvarea solicit\rilor lor, astfel sugestionându-se categoriile principale de probleme, care ulterior sunt analizate în vederea emiterii celor mai bune decizii. Tot pentru a asigura transparen]\, înainte de adoptarea unor decizii, au fost organizate ac]iuni de consultare a cet\]enilor, chiar dac\ ace[tia sunt reprezenta]i în cadrul consiliului local. În cadrul acestor întâlniri, dar [i cu ocazia prezent\rii locuitorilor la compartimentele de specialitate din cadrul institu]iei, s-a acordat consiliere [i îndrumare cet\]enilor, astfel încât timpul de rezolvare a dolean]elor acestora s\ nu dep\[easc\ o perioad\ mai mare de zece zile, cu excep]ia celor a c\ror rezolvare necesit\ o perioad\ mai îndelungat\ de timp, urm\rinduse în acela[i timp [i respectarea de c\tre compartimentele de

turilor din administra]ia central\. A[a cum am afirmat, înc\ de la începutul primului meu mandat-respectiv anul 2008, am reu[it s\ nu fac promisiuni irealizabile [i astfel, toat\ activitatea mea s-a materializat în proiecte de dezvoltare [i promovare a ora[ului R\cari. Pentru a realiza tot ceea ce mi-am propus, am avut nevoie de suportul, sus]inerea, r\bdarea [i realismul locuitorilor ora[ului R\cari, de o gândire obiectiv\ asupra problemelor cu care se confrunt\ comunitatea local\. Dezvoltarea ora[ului R\cari, trebuia s\ se realizeze în mod echilibrat, gestionarea eficient\ a bugetului [i realizarea unor investi]ii majore durabile au constituit problemele prioritare ale agendei mele de lucru, ]inând cont în mod special de criza economic\ la nivel mondial, de faptul c\ anul 2013 au continuat unele m\suri de reducere a cheltuielilor în aproape toate domeniile de activitate. A[a cum am ar\tat de fiecare dat\ când am avut ocazia s\ m\ adresez dumneavoastr\, singura posibilitate ca ora[ul R\cari s\ se dezvolte - chiar pe timp de criz\ economic\ - a fost aceea de a atrage cât mai multe finan]\ri din fondurile struc-

Cele mai importante investi]ii ale lui 2013 au avut ca surs\ de finan]are fondurile europene pe care am reu[it s\ le atragem, printr-un efort comun, prin sus]inere proprie [i par]ial prin sus]inerea unor colaboratori din cadrul struc-

turale, finan]\ri care în anul 2013, putem spune c\, au prins via]\, pot fi v\zute [i pot spune c\ sunt investi]ii invidiate de mari ora[e din jude] sau din ]ar\. Anul 2013, ca de altfel întreaga perioad\ de la începutul primului meu mandat, a reprezentat o activitate cu un program zilnic de 12-14 ore, în care activitatea primarului s-a desf\[urat în diverse loca]ii: biroul, [antierele deschise în localitate, prezen]a în localit\]ile componente ale ora[ului, la autorit\]ile jude]ene [i centrale,

EXTRAS din RAPORTUL PRIMARULUI ora[ului R|CARI, pe anul 2013 toate acestea f\r\ a ]ine cont de un program de lucru determinat în timp [i toate numai pentru a satisface interesele cet\]eanului [i ale comunit\]ii locale. Volumul proiectelor promovate în mandatul 2008-2012 pentru care a fost ob]inut\ finan]area, dintre care unele aflate ^n implementare [i ^n anii 2013-2014, poate fi apreciat la valoarea de peste 14 milioane de euro, bani europeni pentru proiecte care au schimbat aspectul localit\]ii într-un termen scurt, schimbare care nu se va opri aici. Ce mi se pare cel mai important este faptul c\ rezultatele activit\]ii desf\[urate în anul 2013, au fost datorate ritmului de lucru, într-un an de criz\ [i ^ntr-o perioad\ de opozi]ie politic\, în care prevederile bugetului pe anul 2013 nu ne-au permis decât s\ men]inem pe linia de plutire [i pu]in peste, investi]iile mici, plata utilit\]ilor, marea majoritate a fondurilor fiind îndreptat\ spre asigurarea cofinan]\rilor pentru proiectele promovate. A[a cum prezentam [i la sfâr[itul anului 2012 [i la finalul acestui an, putem spune, c\ anul 2013 a fost un an bun pentru ora[ul R\cari, cu rezultate în domeniul dezvolt\rii urbane [i moderniz\rii pe

m\sura eforturilor proprii depuse, f\r\ sprijin [i sus]inere financiar\, din contra putem spune c\ multe obiective majore au fost blocate la finan]are datorit\ posturii politice de forma]iune ^n opozi]ie, dar cu toate acestea putem ar\ta c\ echipa format\ la nivelul autorit\]ii locale, a f\cut totul pentru a dovedi ceea ce a afirmat în foarte multe împrejur\ri, adic\ faptul c\ lucrul în echip\ [i mai ales într-o echip\ unit\, duce la concluzia c\...împreun\ suntem o for]\, mai ales când acestei echipe i se al\tur\ marea majoritate a cet\]enilor ora[ului nostru, care au în]eles c\ ora[ul R\cari trebuie s\-[i schimbe înf\]i[area, s\ devin\ un model de ora[ european, indiferent de forma]iunea politic\ aflat\ la guvernare. Mul]umesc înc\ o dat\, celorlal]i membri ai echipei, colegilor din executivul prim\riei, colegilor consilieri care m-au sus]inut în realizarea celor enumerate [i anticipat, pentru cele care urmeaz\, cât [i celor care au contribuit la formarea acestui colectiv spre binele localit\]ii. Am convingerea c\ [i în anul 2014, ve]i fi al\turi de administra]ia local\. Împreun\ vom reu[i s\ dep\[im dificult\]ile create de criza economico-financiar\ mondial\ vom reu[i s\ continu\m parcursul ascendent pe care s-a înscris ora[ul R\cari în mandatul precedent [i, pe care, îl vom continua în actualul mandat încredin]at de dumneavoastr\, locuitorii ora[ului R\cari. V\ mul]umesc pentru tot sprijinul acordat pân\ acum [i sper s\ fi]i lâng\ mine [i mai departe! {i, pentru faptul c\, activitatea pe anul 2013 a fost desf\[urat\ în echipa, ce compune aparatul de specialitate a primarului, voi trece la sinteza activit\]ii pe domenii de specialitate, dar nu înainte de a v\ mul]umi pentru sprijinul [i sus]inerea acordat\ în anul precedent [i de a v\ ura... LA MUL}I ANI {i S| AUZIM NUMAI DE BINE! Al Dumneavoastr\, Dr. Ing. Marius Carave]eanu, PRIMAR al ora[ului R|CARI


8

Imagini cu care ne mândrim

nr. 53, 2014

Câ[tig\torii concursului: “Cea mai frumoas\ gospod\rie” ^n anul 2013!

Dima Veta, Ghergani

Radu Cristian, Mavrodin

Ghi]oiu {tefan, St\ne[ti

Ni]\ Marin, B\l\ne[ti


Imagini cu care ne mândrim

nr. 53, 2014 La R\cari au fost premia]i ^n data de 27 februarie 2013 cei mai harnici gospodari, în cadrul concursului “Cea mai frumoas\ gospod\rie” cu tradi]ie deja, pe care localnicii îl a[teapt\ an de an. Prin acest concurs, început

în urm\ cu 5 ani, s-a încercat stimularea unui spirit competitiv prin promovarea, în fiecare lun\, în ziarul local, a celor mai frumoase gospod\rii, pe localit\]i. Rezultatele nu s-au lasat a[teptate, observându-se cum de la an la an cet\]enii cola-

9

boreaz\ cu administra]ia local\, cur\]ând domeniul public din fa]a gospod\riei. Sunt tot mai multe spa]ii igenizate, [an]uri s\pate, pode]e desfundate, dar [i foarte multe gospod\rii cu flori plantate frumos în fa]a por]ii.

Sandu Elena, S\bie[ti

Iordache Vasile, Colacu

{erban Gheorghe, Ghimpa]i

Dima Daniela Maria, R\cari

Concursul pentru cea mai frumoas\ gospod\rie din R\cari va continua, pentru c\ se bucur\ de un real succes. Felicit\ri câ[tig\torilor [i succes ^n anul 2014. Noi premii v\ a[teapt\!


10

Pentru noi, cet\]enii

nr. 53, 2014

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n [edin]a din data de 06.02.2014 ~n data de 06.02.2014, la ora 14,00, s-au desf\[urat ^n Sala de consiliu a prim\riei, lucr\rile [edin]ei extraordinare, la care au participat 15 consilieri [i cei doi delega]i s\te[ti. Dup\ analiza ^n cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate ^n sus]inerea punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut la desf\surarea propriu-zisa a lucr\rilor. ~ntrucât, mandatul de pre[edinte de [edin]\ a doamnei Carp Marioara a expirat, se fac propuneri pentru ocuparea acestei func]ii. Domnul Achim Ion, propune ca pre[edinte de sedin]\ pe dl. Manu Marian. Propunerea ca domnul Manu Marian s\ fie pre[edinte de [edin]\, se aprob\ cu unanimitate de voturi. La [edin]a consiliului local a participat Vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Dâmbovi]a, Marinescu Ioan [i Pre[edintele PNL Dâmbovi]a Mihai Volintiru. Pre[edintele de [edin]\ - Manu Marian, declar\ deschise lucr\rile [i se trece la ordinea de zi. 1. Proiect de hot\râre privind aprobarea execu]iei bugetare pe anul 2013. Primarul ora[ului prezint\ execu]ia bugetar\ pe anul 2013, dupa care se solicit\ ^nscrieri la cuvânt. Domnul Tudor Ion apreciaz\ realiz\rile efectuate de aparatul de specialitate al primarului, faptul c\ ^ncas\rile au crescut seminificativ, atât persoane fizice cât [i juridice iar cca pre[edinte al Comisiei economice concluzioneaz\ c\ aparatul executiv al primarului ^ntreprinde o activitate benefic\ ora[ului, dând c\ exemplu numeroasele rectific\ri de buget efectuate ^n a doua jum\tate a anului 2013, datorit\ cre[terii ^ncas\rilor. Domnul Necula este de acord cu aprecierile f\cute de domnul Tudor, precizând faptul c\, Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a ar trebui s\ acorde sprijin Centrului de Asisten]\ Medico-Social\ Ghergani [i Prim\riei ora[ului R\cari. Domnul Primar g\se[te oportun\ completarea adus\ de domnul Necula, ~n data de 20.02.2014, la ora 12,00, s-au desf\[urât ^n Sala de consiliu a prim\riei, lucr\rile [edin]ei ordinare, la care au participat 13 din totalul de 15 consilieri [i un delegat s\tesc. Dup\ analiza ^n cadrul comisiilor de specialitate a documentelor prezentate ^n sus]inerea punctelor de pe ordinea de zi, s-a trecut la desf\[urarea propriu-zis\ a lucr\rilor. Domnul primar propune ca sedin]a de Consiliu Local cu ascultarea Imnului Na]ional. {edin]a Consiliului Local este transmis\ ^n direct, on-line pe pagina oficial\ web: www.primariaracari.ro. Domnul primar salut\ prezen]a comandantului Poli]iei R\cari pentru a prezenta o informare cu privire la activitatea poli]iei pentru anul 2013. Domnul pre[edinte de [edin]\ declar\ deschise lucr\rile [i d\ cuvântul primarului ora[ului pentru a prezenta raportul pe anul 2013. 1. Raportul primarului ora[ului R\cari, pe anul 2013. A[a cum s-a obi[nuit la ^nceputul fiec\rui an, se prezint\, atât consiliului local cât [i locuitorilor, un raport de activitate privind activit\]ile desf\[urate ^n anul precedent. Domnul primar se adreseaz\

deoarece CAMS Ghergani func]ioneaz\ cu cofinan]are de la Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a, iar odat\ cu darea ^n folosin]\ ^n anul 2009, au fost prelua]i to]i pacien]ii de la C\minul S\cuieni, aflat sub finan]area total\ a Consiliului jude]ean. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar ^n sus]inerea acestui punct, pre[edintele de [edin]a solicit\ punctul de vedere al comisiei de specialitate, care acorda aviz favorabil proiectului de hot\râre. Se supune la vot proiectul de hot\râre privind aprobarea execu]iei bugetare pe anul 2013, care se aprob\ cu unanimitate de voturi. 2. Proiect de hot\râre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014. Domnul Primar prezint\ ^n sinteza proiectul de buget care a fost supus consultarii publice, dup\ care solicit\ ^ntreb\ri. Domnul Tudor Ion, pre[edinte comisia economic\ apreciaz\ modul ^n care s-a f\cut planul de cheltuieli pentru anul 2014, au fost realizate obiective necesare [i faptul c\ se vede o gândire bun\ pentru banul public. Domnul Tudor Ion sesizeaz\ faptul c\ ^n lista de investi]ii sunt obiective realizate, dar care trebuie pl\tite, drept urmare, comisia economic\ nu are modific\ri sau preciz\ri de f\cut cu privire la bugetul local pe anul 2014 [i astfel prezint\ avizul favorabil al comisiei economice. Domnul Necula face referire faptul c\ lucr\rile de la {coala Ghergani stagneaz\, dorind s\ afle care este situa]ia contractual\ actual\ cu constructorul [i care este stadiul actual al lucr\rii. Domnul primar aduce la cuno[tin]\ Consiliului local faptul c\ la [coala Ghergani, au fost suspendate lucr\rile, constructorului fiind ^n insolven]\, se va relua licita]ia ca obiectivul s\ fie finalizat pân\ la sfâr[itul anului 2014. Domnul V\leanu Marin solicit\ informa]ii cu privire la o achizi]ie de teren, domnul primar aduce la cuno[tin]\ consilierilor faptul c\ este vorba despre terenul din vecin\tatea prim\riei, c\ au mai fost discu]ii cu privire la cump\rarea acestuia, dar proprietarul, la momentul acela, cerea o sum\ cam mare. Urmeaz\ ca un evalu-

ator s\ st\bileasc\, printr-un raport de evaluare, pre]ul pe metru patrat. Domnul Valeanu mai ^ntreab\ de ce trebuie s\ pl\tim noi dotarea cu centrale termice a bisericilor, domnul primar precizând faptul c\ acestea au fost instalate ^n anii anteriori, dar ^nc\ nu au fost achitate. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar ^n sus]inerea acestui punct [i acordarea avizului de c\tre comisiile de specialitate, pre[edintele de [edin]\ supune la vot proiectul ordinei de zi privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, care se aprob\ cu unanimitate de voturi. 3. Proiect de hot\râre privind aprobarea inventarului bunurilor mobile [i imobile, proprietatea unit\]ii administrativ-teritoriale, la sfâr[itul anului 2013. ~n cuvântul s\u, pre[edintele comisiei de inventariere doamna Cristina Mitrescu, aduce la cuno[tin]\ faptul c\ ^nventarul s-a efectuat ^n perioada 15.11.201331.12.2013 precizeaz\ c\ un ajutor semnificativ l-a avut din partea ^ntregii comisii de inventariere apt ce a condus la o activitate cu rezutate bune [i ^n grafic. Se prezint\ avizul favorabil al comisiilor de specialitate, se supune la vot proiectul privind aprobarea inventarului bunurilor mobile [i imobile proprietatea unit\]ii administrativ-teritoriale la sfâr[itul anului 2013, care se aprob\ cu unanimitate de voturi. 4. Diverse. Domnul primar d\ cuvântul domnului Marinescu Ion pentru a ne ^mp\rt\[i câteva gânduri ca reprezentant al consiliului jude]ean, urmând apoi domnul Mihai Volintiru [i domnii consilieri ^n ^ncheiere câteva concluzii ale domnului primar. Domnul Marinescu solicit\ a da cuvântul domnului Volintiru. Acesta mul]ume[te pentru invita]ie domnului primar Marius Carave]eanu [i arat\, referitor la terenul pe care prim\ria inten]ioneaz\ s\-l achizi]ioneze, c\ va sprijini autoritatea local\ ^n orice investi]ie va promova, precizând c\ aceast\ loca]ie se preteaz\ a fi amenajat\ ca parc public, ^n care s\ se amplaseze [i monumentul eroilor r\c\reni, dând acestuia importan]a cuvenit\, ^ntr-o

loca]ie generoas\, iar pt aceasta va sprijini autoritatea local\ s\ promoveze un proiect finan]at de Ministerul Culturii. De asemenea, precizeaz\ c\ va sprijini autoritatea local\ pentru ca ^n cel mai scurt timp s\ semneze contractul de finan]are pentru canalizarea ora[ului, proiect declarat eligibil de mai mult timpdar pentru care ^nc\ nu a fost semnat contractul de finan]are. Mul]ume[te domnului primar pentru atmosfera civilizat\ din cadrul [edin]ei consiliului local. Domnul Marinescu apreciaz\ atmosfera pl\cut\ din timpul [edin]ei consiliului local. Precizeaz\ c\ atunci când a venit la R\cari, se a[tepta la o cu totul alt\ atmosfer\ de [edin]\, dac\ analizeaz\ informa]iile primite despre modul cum sunt trata]i consilierii USL. Apreciaz\ faptul c\ ^n R\cari se fac lucruri bune pentru comunitate, c\ modul de desf\[urarea [edin]ei este de luat exemplu, precum [i faptul c\ spre surprinderea sa, lu\rile de cuvânt apar]in mai mult consilierilor usl, care nu sunt ^mpiedica]i s\ [i spun\ opiniile, din contra este o discu]ie deschis\, f\r\ patim\ politic\, ceea ce este un lucru bun. Domnul vicepre[edinte aduce la cuno[tin]\ sumele repartizate de la Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a pentru CAMS Ghergani [i promite a se informa cu privire la identificarea unei posibilit\]i de achitare a lucr\rilor contractate pentru darea ^n folosin]\ a acestui centru. Domnul primar aduce la cuno[tin]\ vicepre[edintelui faptul c\ ne confrunt\m cu o situa]ie dificil\ la obiectivul alimentare cu ap\ ^n satele Colacu, S\bie[ti, B\l\ne[ti, St\ne[ti [i Ghimpa]i, realizat ^n procent de 45 %, finan]at prin HGR nr 577/1997, pentru care nu au fost alocate fonduri, fapt pentru care constructorul a promovat soma]ie de plat\ [i executare, cu toate c\ finan]area presupune fonduri guvernamentale. Domnul vicepre[edinte promite c\ va informa conducerea jude]ului pentru a g\si o solu]ie de ie[ire din aceast\ situa]ie. Domnii consilieri aduc la cuno[tin]\ primarului probleme din comunitate. SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n [edin]a din data de 20.02.2014 locuitorilor ora[ului R\cari, aducându-le la cuno[tin]\ c\ au trecut 6 ani de când a fost decis\ o schimbare în cadrul acestei localit\]i, prin votul cet\]enilor stabilinduse c\ în anul 2008 s\ fie ales primar al ora[ului R\cari, decizie care în data de 10 iunie 2012, în procent de 70%, a fost reînnoitã prin acest mandat, domnul primar mul]umind locuitorilor ora[ului pentru acestea. Primarul ora[ului R\cari vine în fa]a consiliului local [i a cet\]enilor cu un raport asupra st\rii sociale, economice [i de mediu al ora[ului R\cari. La finalul raportului, domnul primar mul]ume[te locuitorilor ora[ului R\cari, echipei formate la nivelul administra]iei publice locale solicitând în continuare sprijin în activitã]ile care se vor desf\[ura pe viitor. Pre[edintele de [edin]\, împreun\ cu consilierii, îl felicit\ pe domnul primar pentru activitatatea desf\[urat\ în anul 2013. 2. Raportul viceprimarului, pe anul 2013. Manu Marian, viceprimarul ora[ului R\cari, prezint\ raportul de activitate pe anul 2013.

Domnul Manu Marian, viceprimarul ora[ului R\cari aduce la cuno[tin]\ c\ este de datoria dansului de a-[i concentra toate for]ele pentru c\, al\turi de echip\ format\ în institu]ie, s\ promoveze [i s\ aduc\ la îndeplinire toate obiectivele propuse pentru dezvoltarea ora[ului, obiectiv principal la data înscrierii în cursa electoral\. Activit\]ile desf\[urate de c\tre viceprimar au fost prezentate de c\tre primar. Domnul viceprimar aproximeaz\ c\ în jumãtate din activit\]ile prezentate de c\tre domnul primar, a contribuit la realizarea acestora. Aduce la cuno[tin]\ c\ este mai mult implicat în activit\]ile compartimentului tehnic. Domnul primar aduce complet\ri referitor la raportul viceprimarului. Primarul ora[ului precizeaz\ c\ i-a mai dat în responsabilitate viceprimarului [i biroul de impozite [i taxe locale, fiind [i executor fiscal începând cu anul 2013. 3. Informare privind activitatea desf\[urat\ de c\tre Poli]ia ora[ului R\cari pe anul 2013. Prezint\: {eful Poli]iei R\cari - Inspector principal Matei George Marian.

{eful Poli]iei R\cari mul]ume[te pentru invita]ie [i, de asemenea, pentru faptul c\ Poli]ia ora[ului R\cari s-a mutat într-un sediu nou, acest lucru datorându-se primarul [i Consiliului local care au hot\rât c\ vechiul sediu al prim\riei s\ treac\ în administrarea poli]iei. D\ citire inform\rii privind starea infrac]ional\ pe raza ora[ului R\cari, ^n luãrile de cuvânt domnii consilieri puncteaz\ anumite dorin]e ale locuitorilor, cu privire la activitatea poli]iei. Achim Ion - consilier local apreciaz\ m\surile luate de c\tre poli]ie în vederea combaterii [i diminu\rii infrac]iunilor pe raza ora[ului. Domnul consilier aduce la cuno[tin]\ domnului comandant faptul c\ din discu]iile purtate cu cet\]enii, acesta a constatat c\ a sporit gradul de încredere al popula]iei în poli]ie [i asta datorându-se evenimentului care a avut loc în toamna anului 2013, care, în urma mãsurilor luate ^n privin]a furturilor din localitate, au fost aresta]i preventiv doi cet\]eni care încercau sã fure. (urmare ^n pagina 11)


nr. 53, 2014

Pentru noi, cet\]enii

11

(urmare din pagina 10)

Mircea Gheorghe consilier local apreciaz\ activit\]ile [i ac]iunile întreprinse de c\tre Poli]ia ora[ului R\cari, fiind unul dintre cei care sesizau fapte de infrac]iune (furturi) pe raza localit\]ii Ghimpa]I, constatând faptul c\ s-au r\rit considerabil furturile în Ghimpa]i [i mul]ume[te în numele cet\]enilor din Ghimpa]i. Necula Vasile - consilier local, constat\, din raportul prezentat, faptul c\ venirea domnului comandant la conducerea Poli]iei R\cari reprezint\ un lucru bun. A observat o prezen]\ mai mare a poli]I[tilor ^n localitate, o reducere considerabil\ a furturilor, exprimându-[i p\rerea de r\u pentru neparticiparea, din cauze medicale, la inaugurarea noului sediu al poli]iei ora[ului. Propune c\ suprafa]a de teren din fa]a sediului poli]iei s\ fie amenajat\ [i sã fie folosit\ drept parcare pentru poli]ie. Precizeaz\ faptul c\, dintre to]i comandan]ii care au fost la R\cari, dansul este cel mai implicat în toate problemele [i apreciaz\ colaborarea între poli]ie [i autoritatea public\ local\. Popa Dumitru, în calitate de consilier local [i director adjunct al Liceului Teoretic “Ion Ghica” R\cari, apreciaz\ prezen]a poli]iei în unit\]ile de înv\]\mânt, existând o bun\ colaborare între [coli [i poli]ie. Domnul primar observ\ în rândul poli]i[tilor o schimbare de atitudine fa]\ de cet\]eni [i o prezen]\ mai mare a jandarmilor la liceu, în zona g\rii, la biseric\, datorit\ faptului c\ ace[tia beneficiaz\ de un sediu în satul Mavrodin. Domnul primar propune domnului comandant o zi a por]ilor deschise. Domnul comandant anun]\ c\ pe 25 martie, de ziua Poli]iei române, sunt invita]i consilierii pentru vizitarea noului sediu al poli]iei. 4. Raportul consilierilor locali pe anul 2013. Domnul Pre[edinte da cuvântul consilierilor. Fiecare consilier local î[i prezint\ raportul de activitate, pe anul 2013, depunându-l în format scris. 5. Proiect de hot\râre privind evaluarea performan]elor profesionale ale secretarului ora[ului R\cari pe anul 2013. Pre[edintele de [edin]\ d\ cuvântul doamnei Ene Octaviana - secretarul ora[ului R\cari. Doamna Octaviana Ene, prezint\ o sintez\ a raportului privind activitatea secretarului pe anul 2013, atât în ceea ce prive[te obiectivele principale cât [i îndeplinirea atribu]iilor reie[ite din fi[a postului. Domnul primar precizeaz\ c\ evaluarea activit\]ii secretarului [i acordarea calificativului se face de c\tre primar, la propunerea Consiliului local. Pre[edintele de [edin]\ solicit\ propuneri [i înscrieri la cuvânt. Domnul Necula apreciaz\ activitatea [i propune calificativul “foarte bine”. Se d\ cuvântul domnului Matei Marin, consilier local, care propune acordarea calificativului “foarte bine” pentru activitatea desf\[urat\ de secretarul ora[ului în anul 2013. Domnul pre[edinte supune la vot propunerea privind acordarea calificativului "foarte bine", fiind aprobat\ cu unanimitate de voturi. 5. Proiect de hot\râre privind aprobarea raportului de evaluare [i achizi]ionarea terenului situat în ora[ul R\cari, str. Ana Ip\tescu nr. 157, jude]ul Dâmbovi]a. Pre[edintele de [edin]\ d\ cuvântul domnului Primar în vederea prezent\rii acestui punct. Primarul ora[ului R\cari aduce la cuno[tin]\ consilierilor despre inten]ia de achizi]ionare a terenului din vecin\tatea prim\riei, pentru care a fost întocmit un raport de evaluare [i anume 35 euro/mp. Dac\ proiectul de hot\râre

va fi validat, domnul primar anun]\ c\ vor fi înaintate discu]ii cu proprietarul, dac\ este de acord cu vânzarea urmând a fi efectuate negocieri. Domnul Matei Marin sus]ine cump\rarea acestui teren [i înfiin]area unui parc pe acesta, scoate în eviden]\ [i justific\ pre]ul mare al terenului, dar susþine necesitatea achizi]ion\rii acestuia. Este un loc potrivit pentru amenajarea unui parc central, mai ales c\ se afla în fa]a prim\riei, limitat de biseric\ [i baz\ sportiv\ astfel punând în valoare zona central\. Domnul Bartic sus]ine c\ are re]ineri în vederea cump\r\rii terenului, deoarece pre]ul este mare, dar la fel de bine, poate veni oricine s\ amplaseze o construc]ie care s\ strice arhitectura zonei. Domnul Tudor Ion sus]ine faptul c\ este pentru dezvoltare, pentru frumos, faptul c\ ar fi foarte frumos s\ se construiasc\ un parc central în care s\ se amplaseze [i monumentul eroilor. Domnul Necula Vasile sus]ine cumpãrarea acestui teren, dar are re]ineri, deoarece, crede c\ pre]ul este foarte mare. Daca s-ar g\si solu]ii mai avantajoase ar fi foarte bine, singura obiec]ie

nul primar [i de c\tre comisiile de specialitate a avizelor favorabile, pre[edintele de [edin]\ supune la vot proiectul [i este votat cu 12 voturi pentru [i 1 vot împotriv\ - Popa Dumitru. 8. Proiect de hot\râre privind aprobarea concesion\rii suprafe]ei de 50 mp situat\ în str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-zona Sal\ festivit\]i a ora[ului R\cari în vederea construirii unui cabinet de avocatur\. Domnul primar face o prezentare cu privire la acest punct.. Domnul primar propune consilierilor s\ fie de acord de principiu, cu concesionarea unei suprafe]e de 50 mp în vecin\tatea parc\rii din zona sala de festivit\]i, urmând, de comun acord, s\ se identifice topografic aceast\ suprafa]\ [i s\ se ^ntocmeasc\ raportul de evaluare. Domnul Sandu Gabriel sus]ine faptul c\ a f\cut solicitarea pentru construirea unui cabinet de avocatur\. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar [i de c\tre comisiile de specialitate a avizelor favorabile, pre[edintele de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind aprobarea concesion\rii suprafe]ei de 50 mp situat\ în str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-zona Sala festivit\]i a

Hot\rârile Consiliului Local R\cari, adoptate ^n [edin]a din data de 20.02.2014 fiind pre]ul. Propune o adunare cu reprezentan]i din localitate în vederea consult\rii în aceast\ problem\. Popa Dumitru consilier local, este de acord cu suma din raportul de evaluare, spunând c\ o asemenea loca]ie este oferit\ la un pre] pe m\sur\. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar [i acordarea de c\tre comisiile de specialitate a avizelor favorabile, pre[edintele de [edin]\ supune la vot proiectul privind aprobarea raportului de evaluare [i achizi]ionarea terenului situat în ora[ul R\cari, str. Ana Ipãtescu nr. 157, jude]ul Dâmbovi]a, astfel: pentru - 11 voturi, împotriv\ Necula Vasile [i V\leanu Marian [i 1 ab]inere Bartic Nicolai. 6. Proiect de hot\râre privind aprobarea raportului de evaluare [i vânzarea terenurilor situate în R\cari, sat Mavrodin nr. 339, jude]ul Dâmbovi]a. Domnul primar aduce la cuno[tin]\ consilierilor c\ este vorba despre trei suprafe]e din zona g\rii Ghergani, teren aferent cl\dirii [i ^n imediata vecin\tate a acestora/Domnul Necula Vasile apreciaz\ faptul c\ pre]ul este avantajos, apreciind c\ în aceast\ zon\ pot fi create investii [i noi locuri de munc\. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar [i acordarea de c\tre comisiile de specialitate a avizelor favorabile, pre[edintele de [edin]\ supune la vot proiectul de hot\râre privind aprobarea raportului de evaluare [i vânzarea terenurilor situate în R\cari, sat Mavrodin nr. 339, jude]ul Dâmbovi]a [i este aprobat cu unanimitate de voturi. 7. Proiect de hot\râre privind aprobarea vânz\rii suprafe]ei de 420mp situat\ în Rãcari, sat Ghimpa]i, str. Slt. Barbu Petre Marian, nr. 224, jude]ul Dâmbovi]a. Domnul primar face o prezentare cu privire la acest punct. Aduce la cuno[tin]\ faptul c\ este o solicitare mai veche care s-a mai discutat, dar nu exist\ la momentul acela nici o schi]\ a terenului. Este vorba despre o suprafa]\ de]inut\ în plus identificat\ ca urmare a m\sur\torilor executate în curtea domnului Lis Iancu rezultând un plus de suprafa]\ de 420 mp pentru care solicit\ cump\rarea. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre dom-

ora[ului R\cari, în vederea construirii unui cabinet de avocatur\ [i este aprobat în unanimitate. 9. Proiect de hot\râre privind aprobarea concesionarii unei suprafe]e de teren situat\ ^n zona locuin]e CFR, în vederea construirii unui ad\post pentru câinii comunitari. Domnul pre[edinte d\ cuvântul domnului primar. Acesta aduce la cuno[tin]\ consilierilor, faptul c\ domnul Leorda Constantin a f\cut o solicitare în acest sens. Domnul Bartic Stelian în[tiin]eaz\ c\ pentru a înfiin]a acest ad\post, îi trebuie avizul locuitorilor [i alte avize necesare func]ion\rii acestuia. Domnul primar arat\ c\ nu este de acord cu aceast\ solicitare [i precizeazã c\ Leorda Constantin este direct responsabil de crearea [i men]inerea focarului de infec]ie [i pericol social prin aducerea [i hr\nirea în hait\ a câinilor comunitari din zon\ gãri Ghergani Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul Primar, comisiile nu sunt de acord cu acest punct, pre[edintele de [edin]\ supune la vot proiectul privind aprobarea concesion\rii unei suprafe]e de teren situat\ zona locuin]e CFR, în vederea construirii unui ad\post pentru câinii comunitari [i este respins, fiind votat în unanimitate împotriv\. 10. Proiect de hot\râre privind modificarea HCL nr. 53/21.11.2013 privind aprobarea taxei de habitat cu destina]ie special\ de salubrizare pentru anul 2014. Domnul pre[edinte de [edin]\ aduce la cuno[tin]\ c\ prin HCL 53/21.11.2013, s-a adoptat cuantumul taxei de habitat. La momentul acela Consiliul local nu a aprobat ca persoanele aflate în str\in\tate, cu locuin]\ în ora[ul R\cari, s\ pl\teasc\ 5 lei/lunã/gospod\rie taxa de habitat conform Hot\rârii A.D.I. domnul pre[edinte de [edin]\, arat\ c\ în privin]a pl\]ii de c\tre persoanele aflate în str\in\tate, este greu de perceput taxa acestor persoane, dar recomand\, având în vedere cã sunt doar trei cazuri în aceast\ situa]ie, s\ se aprobe acest punct. Dup\ prezentarea de c\tre comisii a avizelor favorabile, se supune la vot

proiectul de hot\râre privind modificarea HCL nr. 53/21.11.2013 privind aprobarea taxei de habitat cu destina]ie special\ de salubrizare pentru anul 2014 se aprob\ în unanimitate de voturi. 11. Proiect de hot\râre privind accesul gratuit la parcarea situat\ în str. Tudor Vladimirescu nr.1- zona Sala de festivit\]i a ora[ului R\cari [i modificarea HCL nr. 24/2011 pentru stabilirea taxelor locale. Domnul pre[edinte în[tiin]eaz\ consilierii de faptul c\ a analizat încas\rile pe o perioad\ de 1 an [i salariul pe un an de zile al persoanei de la parcare [i a rezultat de douã ori cheltuiala mai mare decât încas\rile. Sus]ine faptul c\ nu e vina salariatului, ci faptul c\ parcarea e util\ doar când sunt procese penale, parcând multe ma[ini, considerând necesar\ reducerea cheltuielilor. Domnul primar precizeaz\ faptul c\ salariatul era angajat cu jum\tate de norm\ [i salariyarea acetuia dep\[ea cu mult încas\rile. Dup\ prezentarea de c\tre domnul pre[edinte a acestui punct, se supune la vot proiectul de hot\râre privind accesul gratuit la parcarea situat\ în str. Tudor Vladimirescu nr.1- zona Sala de festivit\]i a ora[ului R\cari [i modificarea HCL nr. 24/2011 pentru stabilirea taxelor locale. Se aprob\ cu unanimitate de voturi. 12. Proiect de hot\râre privind aprobarea depunerii cererii de finan]ate pentru proiectul, Reducerea abandonului [colar în cadrul comunit\]ii de romi din ora[ul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a". Domnul primar arat\ c\ s-a identificat o surs\ de finan]are de la guvernul norvegian [i spune c\ se afl\ în curs de depunere cererea de finan]are pentru reabilitarea unit\]ilor de înv\]\mânt în care frecventeaz\ copii ai familiilor de romi. Obiectivul principal al acestei finan]\ri este acela de prevenire a abandonului [colar prin îmbun\t\]irea condi]iilor de educa]ie a copiilor [i tinerilor de etnie rom\. Pentru promovarea acestei solicit\ri este necesar ca în localitate s\ se identifice un num\r minim de 30 de familii de romi, ai c\ror copii frecventeaz\ unit\]ile [colare din localitate. S-a constituit grupul de ini]iativ\ la nivelul localit\]ii, autoritatea local\ având obliga]ia de între]inere a obiectivului rezultat din execu]ia proiectului, “Reducerea abandonului [colar în cadrul comunit\]ii de romi din ora[ul R\cari, jude]ul Dâmbovi]a” Necula Vasile sus]ine c\ este binevenit acest proiect pentru comunitatea local\. Dup\ prezentarea f\cut\ de c\tre domnul primar [i de c\tre comisiile de specialitate a avizelor favorabile, pre[edintele de [edin]a supune la proiectele de hot\râre, fiind aprobate cu unanimitate de voturi. 13. Informare privind stadiul derul\rii proiectelor la nivelul UAT ora[ul R\cari. Domnul primar în[tiin]eaz\ Consiliul local c\, în ciuda piedicilor întâmpinate, s-a semnat contractul de finan]are cu Ministerul Mediului în valoare de 8.398.000 lei pentru demararea proiectului de canalizare în ora[ul Rãcari, din care 6 milioane sunt fonduri nerambursabile de la Administra]ia Fondului pentru Mediu. Este o investi]ie care se va derula pe 2-3 ani. În acest moment sunt negocieri cu consultantul pentru a fi demarat\ procedura de licita]ie. Primarul ora[ului are speran]a c\ într-o lun\ s\ fie anun]ul postat de pe SEAP, urmând termene legale de îndeplinit pentru procedura de licita]ie sperând c\ în circa 3 luni va fi desemnat constructorul. 14. Diverse Domnii consilieri aduc la cuno[tin]\ primarului probleme din comunitate. SECRETAR, jr. Octaviana Ene

octaviana_ene@yahoo.com


12

nr. 53, 2014

MEMORIAL “NICULAE DUMITRU” Dumitru Niculae a f\cut parte din genera]ia de aur a Unirii R\cari, din perioada anilor 19701980, care a activat la nivelul Ligii a 3-a. Decesul fostului fotbalist a provocat multe lacrimi [i durere în rândul colegilor [i a oamenilor de fotbal din R\cari. „Dispari]ia acestui om reprezint\ o mare pierdere pentru fotbalul din acest ora[. Era un om extraodinar,

Unirea R\cari 1976 Niculae Dumitru s-a n\scut pe data de 27 ianuarie 1948 ^n Ghimpa]i. La vârsta de 7 ani a urmat cursurile [colii generale de la Ghimpa]i. ~n 1964 a urmat cursurile unei [coli profesionale din Bucure[ti, pe care a absolvit-o ^n 1967. Apoi, ^n 1968 a fost incorporat pentru satisfacerea stagiului militar, iar dupa ce a fost l\sat la vatr\, a fost angajat la echipa Fulgerul Bucure[ti. ~n anul 1973 s-a transferat la Unirea R\cari dup\ care, un an mai tarziu a fost transferat la echipa Electrica Titu, pân\ ^n 1976, când a revenit la Unirea R\cari. ~n anul 1976 a participat ^mpreun\ cu echipa Unirea R\cari la faza pe zona a "Cupei Tineretului la Sate", de la Miercurea Ciuc, pe care a [i câ[tigat-o cu scorul de 2-0 ^n meciul ^mpotriva selec]ionatei Bra[ov [i cu 2-0 pe cel ^mpotriva selec]ionatei jude]ului Sibiu, câ[tigând dreptul de a evolua ^n finala pe ]ar\, de la Alba - Iulia.

care a avut mereu sportul rege în sânge. Cuno[team c\ în ultimii ani a trecut prin grele încerc\ri din cauza cancerului. Ultima dat\ când am jucat al\turi de el a fost în var\, la un meci de old-boys. Dumnezeu s\-l odihneasc\ în pace”, ne-a declarat Marian Sorescu, antrenorul secund de la CS R\cari.

Unirea R\cari - Campioan\ jude]ean\ la fotbal 1976-1977

~n cadrul competi]iei de la Alba-Iulia, echipa Unirea R\cari (singura echip\ de comun\, toate celelalte fiind selec]ionate de jude]), a ie[it pe locul 3-4 pe ]ar\. ~n 1980 Niculae Dumitru, ^mpreun\ cu genera]ia de aur a R\c\rilor a promovat ^n divizia C, dup\ dou\ meciuri de baraj cu Petrolul Ba[cov (2-0 [i 0-0). Acesta a mai activat la Unirea R\cari pân\ ^n august 1985. Ultimul meci al lui Niculae Dumitru a fost ^n luna iulie 2013 ^n echipa de OLD Boys a Unirii R\cari, al\turi de fo[tii s\i coechipieri din genera]ia de aur a ora[ului R\cari. Acesta [i-a ^ncheiat cariera ^n anul 2014, ^n data de 16 februarie la vârsta de 66 ani, dup\ o ^ndelungat\ suferin]\. (Marian Sorescu)


Sport

nr. 53, 2014

13

“Cupa Unirii” la fotbal!

Echipa câ[tig\toare: Foresta ~n data de 26 ianuarie 2014, la sala de sport a ora[ului R\cari, s-a desf\[urat înc\ o etap\ a “Cupei ora[ului R\cari” la fotbal. La start s-au aliniat 8 echipe din localit\]ile ora[ului R\cari: Foresta, Colacu, Boanga, Pompieri, Ghergani, Mavrodin, Oraca, Ghimpa]i.

În cele aproximativ 7 ore de joc, juc\torii [i-au ar\tat talentul în a jongla cu balonul, au curs goluri [i faze tensionate. Finala campionatului s-a desf\[urat între echipele Ghergani [i Foresta, scorul fiind în

favoarea celor de la Foresta (0-2). A[a cum toat\ lumea s-a obi[nuit, “Cupa ora[ului R\cari” la fotbal a devenit o tradi]ie sportiv\ în ora[ul R\cari, [i se preconizeaz\ c\ va d\inui mul]i ani de acum înainte.

“Cupa Niculae Dumitru” la fotbal! Foresta, locul II a fost bine primit de c\tre echipa Viitorul Ghergani, [i locul III a mers la echipa Ghergani. Premiile oferite au constat în cadouri [i diplome pentru golgeter-ul campionatului, cel mai bun juc\tor, juc\torul fairplay, echipa fairplay, plus diplome de participare pentru fiecare echip\ [i juc\tor individual.

In data de 23 februarie 2014, fluierul de start al popularei competi]ii “Cupa ora[ului R\cari” la fotbal, a fost unul trist, pentru iubitorii fotbalului din acest ora[. În urma unui discurs al primarului ora[ului R\cari a urmat un moment de reculegere în memoria celui care a ap\rat cu cinste culorile echipei de fotbal “Unirea R\cari” între anii 1970-1985, este vorba de regretatul mijloca[ Niculae Dumitru care ast\zi nu se mai afl\ printre noi. Pe lâng\ echipele participante [i suporteri, au fost prezen]i [i fo[ti colegi din genera]ia fotbalistului (M.Sorescu, N.Chiri]\,C.Popa, D. Chi]ulescu,

fra]ii Negrea [i al]ii) care au ]inut neap\rat s\ înmâneze [i ei un trofeu în memoria sa. La ini]iativa primarului, începând cu aceast\ edi]ie, “Cupa ora[ului R\cari” se va numi “Cupa Niculae Dumitru”. Echipe participante, împ\r]ite în dou\ grupe, au fost: Ghergani, Boanga, CS Oraca, Foresta, Juniorii Ghergani [i Viitorul Ghergani. Primele trei locuri au fost ocupate de echipele care au luptat pân\ la final [i au dovedit c\ au muncit. Locul I a apar]inut pentru a 5-a oar\ echipei

Pe lâng\ diplom\, echipa de pe locul 1 a primit binemeritata cup\ iar la final, fo[tii colegi de genera]ie ai regretatului Niculae Dumitru, au oferit suplimentar, o cup\ în memoria marelui juc\tor. Clasament Grupa I 1. Ghergani 2 2 0 0 16:1 = 6p 2. Boanga 2 1 0 1 1 :5 = 3p 3. Oraca 2 0 0 2 1 :12 = 0p Grupa II 1. Foresta 2 1 1 0 8:3 = 4p 2. Viitorul 2 0 2 0 2:2 = 2p 3. Juniorii Ghergani 2 0 1 1 1:6 = 1p Semifinale: Ghergani - Viitorul - 2-4 Foresta - Boanga - 4-0 Finala 3-4:

Ghergani Boanga 5-2 Finala 1-2: Viitorul Foresta 5-2 Clasament: 1. Foresta; 2. Viitorul; 3. Ghergani Golgeter - Dobre M - 8 goluri; Cel mai bun jucator - Gheorghe Eduard; Jucatorul Fair play Chitulescu Costel; Echipa Fair play Boanga


14

Informa]ii utile

ANUN}URI În conformitate cu prevederile legale, eliberarea adeverin]elor pentru solicitan]ii subven]iilor APIA se face NUMAI dup\ achitarea impozitelor [i taxelor locale - la zi. CET|}ENII CARE AU ACTELE DE IDENTITATE EXPIRATE, SUNT INVITA}I S| SE PREZINTE LA SEDIUL SPCLEP R|CARI PENTRU A FI PU{I ÎN LEGALITATE. ÎN CAZ CONTRAR VOR FI SANC}IONA}I, CONFORM OUG 97/2005 MOD. DE OUG 82/2012, DE C|TRE ORGANELE COMPETENTE. ÎN ATEN}IA CET|}ENILOR

CARE SE ADRESEAZ| SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDEN}| A PERSOANELOR. Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar c\r]ile de identitate se elibereaz\ titularilor. În situa]ia în care solicitantul nu se afl\ în ]ar\, mandatarul va prezenta o procur\ special\ pe care se afl\ aplicat\ fotografia titularului, autentificat\ de misiunea diplomatic\ sau oficiul consular de carier\ a României din statul în care se afl\ solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar s\ se reg\seasc\ referirea expres\ la obiectul mandatului. Cet\]enii români afla]i în str\in\tate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreun\ cu documentele prev\zute de lege, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv. Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cet\]eniei [i a domiciliului, necesare eliber\rii actului de identitate, se prezint\ în original [i copie.

La prim\rie exist\ un serviciu de informare SMSENDER (transmitere de sms-uri informative). Dac\ dori]i s\ fi]i la curent cu nout\]i din partea prim\riei, v\ a[tept\m s\ ne trimite]i num\rul dumneavoastr\ de telefon, ^mpreun\ cu numele [i localitatea, pe adresa de mail contact@primariaracari.ro sau la num\rul de telefon 0245.658.611, pentru a fi informa]i eficient [i sigur.

nr. 53, 2014

APIA începe campania

”E[ti Fermier European. Depune la APIA cererea de sprijin!” Agen]ia de Pl\]i [i Interven]ie pentru Agricultur\ (APIA) informeaz\ c\ în perioada 10 februarie – 9 iunie desf\[oar\ Campania de informare privind primirea cererilor de plat\ pe suprafa]\, având sloganul: ”E[ti Fermier European. Depune la APIA cererea de sprijin! 2014 – anul tranzi]iei c\tre noua Politic\ Agricol\ Comun\.” Obiectivul general al campaniei îl reprezint\ informarea fermierilor cu privire la fondurile europene [i na]ionale, destinate schemelor/m\surilor de sprijin pe suprafa]\, în anul 2014, precum [i la modalitatea de accesare a acestora. Se pune accent în continuare pe informarea eficient\ a fermierilor cu privire la aplica]ia de identificare online a parcelelor agricole – IPA Online, prin care beneficiarii î[i pot vizualiza, prin conexiune la internet, propriile parcele digitizate în campania anterioar\ [i î[i pot digitiza [i m\sura cu exactitate [i alte parcele prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA. De asemenea, aplica]ia IPA Online pune la dispozi]ia fermierilor, rezultatele controalelor pe teren din anii anteriori, precum [i avertiz\ri privind calitatea digitiz\rii parcelelor agricole [i avertiz\ri privind respectarea anumitor cerin]e de ecocondi]ionalitate. Totodat\, aplica]ia IPAOnline informeaz\ fermierul dac\ parcelele digitizate sunt situate în zone eligibile pentru pl\]ile compensatorii pentru m\surile de dezvoltare rural\. Buna informare a fermierilor reprezint\ una din primele [i cele mai importante condi]ii pentru derularea la timp [i corect\ a întregului proces de absorb]ie a fondurilor

europene alocate pentru sectorul agricol din România. Pe durata Campaniei, centrele jude]ene [i locale ale Agen]iei, vor organiza sesiuni de informare [i instruire a fermierilor [i, respectiv, a administra]iei agricole din prim\rii, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijn pentru pl\]i pe suprafa]\ în anul 2014, modalitatea de completare a acestora, condi]iile de eligibilitate impuse de legisla]ia european\ [i na]ional\, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum [i la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul m\surilor de sprijin pe suprafa]\. În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda o aten]ie deosebit\ procedurii de completare electronic\ a declara]iei de suprafa]\ [i identificare, respectiv de schi]are corect\, online a parcelelor agricole. De asemenea, se va pune accent pe obligativitatea agricultorilor de a respecta normele de ecocondi]ionalitate pe toate suprafe]ele agricole utilizate. De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii, cât [i administra]ia agricol\ din prim\rii, respectiv personalul din bibliotecile jude]ene [i comunale cuprinse în programul Biblionet. Informa]ii suplimentare: Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafa]\ se va derula în perioada 3 martie – 15 mai 2014, respectiv 9 iunie, cu penaliz\ri de 1% pentru fiecare zi de întârziere. M\surile de sprijin pe suprafa]\ sunt: Schema de plat\ unic\ pe suprafa]\ (SAPS); Ajutoare na]ionale tranzitorii (ANT): ANT 1- culturi în teren arabil\

ANT ANT fibr\; ANT ANT ANT

2- in pentru fibr\; 3- cânep\ pentru 4- tutun; 5- hamei; 6- sfecl\ de zah\r.

Schema de plat\ separat\ pentru zah\r; Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montan\ Pl\]i compensatorii pentru m\surile de dezvoltare rural\: Se continu\ angajamentele aflate în desfa[urare. Pentru angajamentele care au fost finalizate în anul 2013, se accept\ prelungirea lor cu un an, pentru anul 2014, sub rezerva aprob\rii PNDR de c\tre Comisia European\. M\sura 211 – Pl\]i compensatorii pentru zonele montane defavorizate; - M\sura 212 – Pl\]i compensatorii pentru zonele specific [i semnificativ defavorizate din punct de vedere natural. - M\sura 214 – Pl\]i de Agro-mediu*: - Pachetul 1 (P1) – Paji[ti cu înalt\ valoare natural\; - Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradi]ionale; - Pachetul 3 (P3) – Paji[ti importante pentru p\s\ri; - Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi; - Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologic\; - Pachetul 6 (P6) – Paji[ti importante pentru fluturi; - Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hr\nire pentru gâsca cu gât ro[u. * Se pot combina pe parcel\: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcel\ P4 cu P7. SERVICIUL RELA}II CU PUBLICUL {I COMUNICARE


Diverse

nr. 53, 2014

Umilin]\

Programul Centrului medical de permanen]\ Telefon: 0245.658.864 Program: Luni-Vineri ^ntre orele 15-08 dim. Sâmb\t\ [i Duminic\: 24/24 de ore Duminic\ - 2.3.2014 Dr. Corneanu Corina Luni - 3.3.2014 Dr. Mladin Aurica Mar]i - 4.3.2014 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 5.3.2014 Dr. Barbu Razvan Joi - 6.3.2014 Dr. Carp Marioara Vineri - 7.3.2014 Dr. Corneanu Corina Sâmb\t\ - 8.3.2014 Dr. Mladin Aurica Duminic\ - 9.3.2014

Dr. Birsila Daniel Luni - 10.3.2014 Dr. Carp Marioara Marti - 11.3.2014 Dr. Barbu Razvan Miercuri - 12.3.2014 Dr. Birsila Daniel Joi - 13.3.2014 Dr. Carp Marioara Vineri - 14.3.2014 Dr. Corneanu Corina Sâmb\t\ - 15.3.2014 Dr. Grigorescu Ecaterina Duminic\ - 16.3.2014 Dr. Carp Marioara

Luni - 17.3.2014 Dr. Birsila Daniel Marti -18.3.2014 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 19.3.2014 Dr. Barbu Razvan Joi - 20.3.2014 Dr. Carp Marioara Vineri - 21.3.2014 Dr. Corneanu Corina Sâmb\t\ - 22.3.2014 Dr. Mladin Aurica Duminic\ - 23.3.2014 Dr. Birsila Daniel Luni - 24.3.2014

15

Dr. Carp Marioara Marti - 25.3.2014 Dr. Grigorescu Ecaterina Miercuri - 26.3.2014 Dr. Corneanu Corina Joi - 27.3.2014 Dr. Carp Marioara Vineri - 28.3.2014 Dr. Mladin Aurica Sâmb\t\ - 29.3.2014 Dr. Birsila Daniel Duminic\ - 30.3.2014 Dr. Carp Marioara Luni - 31.3.2014 Dr. Mladin Aurica

O elev\ de liceu vizita casa memorial\ a lui Beethoven. Fata s-a strecurat pe sub banda delimitatoare [i a început s\ cânte la pianul maestrului, spunându-i

unuia dintre curatori: „Cred c\ orice muzician care vine aici dore[te s\ cânte la pianul lui.” Îns\ curatorul i-a r\spuns: „Nu cu mult timp în urm\ marele Paderewski a venit aici [i cineva l-a invitat s\ cânte la pianul lui Beethoven, dar el a refuzat cu urm\toarele cuvintele: Nu, nu m\ simt vrednic s\ cânt la pianul marelui maestru.” D.R

FURTURILE DE ANIMALE ILIE ILEANA- RAISA Copiii sunt un dar 26.01.2014, R|CARI al cerului. Le STAN IOANA-BIANCA dorim bebelu[ilor 10.01.2014, R|CARI vo[tri s\ fie ENE YANNIS-STEFAN s\n\to[i, tot binele din lume [i 28.01.2014, R|CARI MATEI CLAUDIU- GABRIEL - binecuvantarea lui Dumnezeu! 21.01.2014, R|CARI

DECESE

C|S|TORII - OBREJAN VICTOR BARBU MONICA 13.02.2014 - ALEXANDRU NICOLAELUCIAN NEAGU ELENA-ROXANA 15.02.2014

- TATU IOANA - 79 ANI, RACARI - NELEPCU ANA - 90 ANI, COLACU - MIHAI ELENA - 70 ANI, COLACU - TOMA ELENA -78 ANI, COLACU - NICULAE DUMITRU - 66 ANI -GHIMPATI - STEFAN GHEORGHE - 72 ANI -GHERGANI - STAN STEFAN - 75 ANI - COSTESTI VALE - TOMA COSTICA - 58 ANI - COLACU - MIHAI AURICA - 81 ANI- COLACU

Sincere condolean]e famililor îndoliate! Ofi]er Stare Civil\, Bucur Ancu]a

LISTA CERTIFICATELOR DE URBANISM {I AUTORIZA}IILOR DE CONSTRUIRE

Certificate de urbanism emise ^n lunIle IANUARIE-FEBRUARIE 2014 - 01/16.01.2014 -SC. GDF SUEZ EN. (STOICA NELU - GHIMPATI - BRANSAMENT GAZE - 02/16.01.2014 - POSTELNICESCU GHEORGHITA - GHERGANI - EXTINDERE LOCUINTA - 03/16.01.2014 - POPESCU NICULAE COLACU - CONSTRUIRE MAGAZIE - 04/16.01.2014 - STEFANESCU ADRIAN -

POLITIST DE PROXIMITATE Ag.[ef R\dulescu Sergiu radulescusergiu@ymail.com

Autorii de infrac]iuni se bazeaz\ pe neglijen]a proprietarilor [i, în momentul în care trec la ac]iune, se afl\ în cea mai înfrigurat\ competi]ie cu timpul. Ei cauta sa execute "opera]ia" cât mai rapid posibil pentru a evita riscul de a fi surprin[i atât în curtea locuin]ei cât [i în locuin]\. Ca atare, un "obstacol" cât de mic pe care îl întâlnesc [i care pentru un om obi[nuit pare un lucru ne^nsemnat, ho]ilor [i sp\rg\torilor de locuin]e le ridic\ "probleme". Dând dovad\ de vigilen]\, putem lua c\teva m\suri de securizare a locuin]ei [i a anexelor gospod\re[ti, dependin]elor (grajduri, cote]e etc.) pe cât de simple, pe atât de eficiente, care sã-i descurajeze pe ho]i. RECOMAND|RI • în timpul nop]ii asigura]i cu sisteme de închidere

RACARI - CONSTRUIRE IMPREJMUIRE - 05/31.01.2014 F.D.E.E. ELECTRICADISTRIBUTIE MUNTENIA NORD - SDEE TARGOVISTE (PENTRU ALEXANDROAIA ALEXANDRU) - RACARI - ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA. - 06/11.02.2014 - VLAD MARIAN - RACARI CONSTRUIRE LOCUINTA P+M - 12/24.02. BARBULESCU IORDAN GHEORGHE - GHIMPATI - EXTINDERE LOCUINTA PARTER

(lac\te, z\voare, etc.) u[ile grajdurilor sau anexelor gospodãre\ti unde ]ine]i animalele [i p\s\rile; • Montarea unei surse de iluminat în curtea locuin]ei cu un sistem de tip senzor poate creea un element surpriz\ elementelor infractoare; • Pe cât posibil, în timpul nop]ii, asigura]i iluminatul zonelor unde sunt acestea, dar nu uita]i, unul sau doi câini de paz\ v\ pot scuti de multe nepl\ceri; • Nu amplasa]i grajdurile sau ad\posturile de animale la distan]\ mare de locuin]\, sau în locuri izolate, f\r\ s\ asigura]i paza acestora; • Animalele l\sate nesupravegheate pe p\[uni, izlazuri sau pe marginea drumului constituie o pradã u[oar\ pentru ho]i. Nu le crea]i aceast\ posibilitate! • Duce]i animalele la p\[unat împreun\ cu ceilal]i s\teni [i asigura]i prin rota]ie paza acestora, iar dac\ ave]i posibilitatea, angaja]i o persoan\ cunoscut\ [i serioas\ pentru a face acest lucru; • Dac\ v-a]i hot\rât sã vinde]i un animal, nu-l da]i pe promisiuni, încasa]i banii în momentul vânzãrii; • Atelajele înh\mate l\sate nesupravegheate pe strad\ constituie un pericol pentru circula]ia public\, dar [i o tenta]ie pentru ho]i;

Autoriza]ii de construire emise ^n lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2014 - 01/23.1.2014 - ROSU IOAN MAVRODIN - EXTINDERE LOCUINTA - 02/31.01.2014 - STEFANESCU ADRIAN -RACARI - CONSTRUIRE IMPREJMUIRE LATERALA - 03.2.2014 - SC GDF SUEZ EN ROMA-

• Când pleca]i de acas\ ruga]i vecinii sau rudele apropiate s\ v\ supravegheze locuin]a. Proceda]i la fel [i dumneavoastr\ când ace[tia lipsesc de la domiciliu; •Nu divulga]i oricui date despre familia [i vecinii dumneavoastr\; • La întoarcerea de la p\[unat, animalele s\ nu fie l\sate libere, s\ fie înso]ite [i s\ aib\ funie sau lan], pentru a preveni accidentele rutiere [i chiar furtul acestora. Aceasta constituie contraven]ie conform Legii nr. 61/1991 Republicat\, art. 2, alin. 1, pct. 17 [i ve]i fi sanc]iona]i cu amend\ de la 100 lei la 500 lei; • Nu primi]i persoane str\ine în curte [i în locuin]\, iar dac\ în zona locuin]ei observa]i persoane sau autovehicule care nu-[i justific\ prezen]a, memora]i orice am\nunt suspect, re]ine]i semnalmentele persoanelor, marca [i num\rul de înmatriculare a autoturismelor [i anun]a]i poli]ia ora[ului R\cari la telefon 0245/658575; • Solicita]i [i acorda]i sprijin poli]iei ora[ului R\cari, pentru prevenirea furturilor de animale [i alte bunuri din gospod\ria dumneavoastr\.

NIA (PENTRU MANEA VICTOR) - GHERGANI - BRANSAMENT GAZE - 4/21.02.2014 - POSTELNICESCU GHEORGHITA - GHERGANI- EXTINDERE LOCUINTA PARTER - 5. 24.02.2014 - MIHAI FLORINA SANDA, MIHAI EMIL, GHIMPATI - CONSTRUIRE LOCUINTA P+M


16

E bine s\ [tim

Psalmii 103.1-6 Binecuvânt\, suflete, pe Domnul, [i tot ce este în mine s\ binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvânt\, suflete, pe Domnul [i nu uita niciuna din binefacerile Lui! El î]i iart\ toate f\r\delegile tale, El î]i vindec\ toate bolile tale; El î]i izb\ve[te via]a din groap\, El te încununeaz\ cu bun\tate [i îndurare; El î]i satur\ de bun\t\]i b\trâne]ea [i te face s\ întinere[ti iar\[i ca vulturul. Domnul face dreptate [i judecat\ tuturor celor asupri]i. Psalmii 37.23-31 Domnul înt\re[te pa[ii omului, când Îi place calea lui; dac\ se întâmpl\ s\ cad\, nu este doborât de tot, c\ci Domnul îl apuc\ de mân\. Am fost tân\r, [i am îmb\trânit, dar n-am v\zut pe cel neprih\nit p\r\sit, nici pe urma[ii lui

nr. 53, 2014

Un b\trân c\tre fiul s\u

Voi ce ave]i mame!

cer[indu-[i pâinea. Ci el întotdeauna este milos [i d\ cu împrumut; [i urma[ii lui sunt binecuvânta]i. Dep\rteaz\-te de r\u, f\ binele, [i vei d\inui pe vecie. C\ci Domnul iube[te dreptatea [i nu p\r\se[te pe credincio[ii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui, dar s\mân]a celor r\i este nimicit\. Cei neprih\ni]i vor st\pâni ]ara [i vor locui în ea pe vecie. Gura celui neprih\nit veste[te în]elepciunea, [i limba lui trâmbi]eaz\ dreptatea. Legea Dumnezeului s\u este în inima lui; [i nu i se clatin\ pa[ii.

Te rog, nu-]i fie sil\, c\ tremurându-mi mâna, Când vreau s\ m\ hr\nesc, m\ murd\resc pe fa]\. …Când erai mic, cu ea, eu te [tergeam întruna, {i î]i d\deam, b\iete, ca s\ m\nânci dulcea]\… Când tot repet o fraz\, nu te-am\rî pe mine C\-ndrug acelea[i vorbe, pân\ ce obose[ti. …Când erai mic, copile, eu gânguream cu tine, {i repetam cuvinte, s\-nve]i ca s\ vorbe[ti… {tiu c\ te enervezi, când mergem la plimbare, Iar pa[ii mei greoi m\ ]in, pierdu]i în urm\. …Când erai mic, b\iete, te c\ram în spinare, {i nu [tiam, atunci, c\ trupul meu se curm\… {tiu c\ nu m\ supor]i, s\ am fa]a neras\, S\ fiu mai ponosit, cu p\rul ca o claie. …Când erai mic, copile, [i-acuma m\ apas\, Trezeai tot universul ca s\ nu intri-n baie… {tiu c\ î]i tulbur somnul, durerile m\ seac\, {i tot mai grea îmi pare, acuma, b\trâne]ea. …Când erai mic, b\iete, dormeam pe la prisac\, C\-n ]ipetele tale, trecur\-mi tinere]ea.. M\ iart\, tu, copile, c\ azi î]i sunt povar\, C\ nu mai am putere… hai, mergi [i te-odihne[te, {i s\ nu ui]i, b\iete… î]i spun a mia oar\: C\ tot ce este via]\, se trece, îmb\trâne[te… de Vasile David

Publica]ie editat\ de Prim\ria ora[ului R\cari, jud. Dâmbovi]a, Biroul IT

Privesc la mama... e b\trân\, [i tân\r\ nu sunt nici eu. Tot ce f\cea u[or odat\, acum ^i pare atât de greu. V\d ochii dragi plini de iubire, privind la mine obosi]i. Simt pa[ii ei odat\ sprinteni, Cum calc\ greu [i osteni]i! ~ncerc ades s\-i prind eu bra]ul, [i-n mersul ei s-o sprijinesc. C\ci [tiu sosi-va ora-n care, pe drum ne^ntors o s-o-nso]esc! Neputincioas\ ^ntreab\ adesea, despre nimic... despre ceva. R\spunde-i f\r\ sov\ire, D\-i tot ce vrea [i n-o certa! {i dac\ totu[i nu-n]elege, repet\ iar...Nu te intrista! Gânde[te-te ce aproape-i vremea, când nu te va mai ^ntreba!

UN LUCEAF|R PRINTRE STELE

Colectivul redac]ional:

Dr. ing. Marius Carave]eanu, primar Prof. Elena Craiciu Ing. Marian Manu, viceprimar Jr. Ene Octaviana, secretar Dr. Marioara Carp, colaborator Pr. {tefan Vlada, colaborator Procesare - Tehnoredactare Ruben Dumitru, IT Niculae Constantin, IT REDAC}IA Str. Ana-Ip\tescu, 155 R\cari, jud. Dâmbovi]a. Tel: 0245/658.611 Fax: 0245/658.070 E-mail: contact@primariaracari.ro Publica]ia poate fi citit\ [i pe portalul Prim\riei ora[ului R\cari: www.primariaracari.ro Tipografia CROMOMAN Pia]a Presei Libere, Bucure[ti ISSN: 1844-7678

Cu ocazia s\rb\toririi zilei de na[tere a marelui poet Mihai Eminescu, primarul ora[ului R\cari, Marius Carave]eanu a organizat un concurs de recitare a poeziei „Luceaf\rul”, sub atenta coordonare a prof. Aurica Alionte, concurs la care, [ase elevi au fost premia]i cu bilete la teatru. Concursul s-a adresat tuturor elevilor din Liceul Teoretic “Ion Ghica” R\cari. Acesta a avut ca obiectiv încurajarea [i afirmarea talentelor din rândul elevilor, antrenarea spiritului de competi]ie [i fairplay, dezvoltarea rela]iilor de prietenie între elevi [i de colaborare între cadre didactice. Felicit\ri tuturor!

Domnule P r i m a r ,

Serviciul Comunicare, a[teaptã opinii, sesizãri [i ini]iative de interes local din partea dumneavostrr\ la urmãtoarea adresã de e-mail: contact@primariaracari.ro

M\ numesc__________________________________________[i a[ vrea sã [ti]i urmãtoarele lucruri:______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ P|REREA TA CONTEAZ| ...doar dac\ o spui!

Ziarul primariei Racari - nr 53  
Ziarul primariei Racari - nr 53  
Advertisement