Page 1

48 ∞ 1

4/10/08

19:10

™ÂÏ›‰·1

√ ∞π√§√™ °π√ƒ∆∞∑∂π ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∏ª∂ƒ∞ ∆√À ∞¡∂ª√À 15 π√À¡π√À 2008

∏ flÚ· ∆˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘: 10.000 MW ¤ˆ˜ ÙÔ 2020 ∆Ô ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ∆˘ Gay ∫·Ùۛη˜ ∏Ïȷ΋ ∫·ÌÈÓ¿‰· ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜


19:11

™ÂÏ›‰·2

∆∂ÀÃ√™ 48Ô

ÂÚȯfiÌÂÓ·

4/10/08

∏ƒ£∂ ∏ øƒ∞ ∆∏™ ∞π√§π∫∏™ ™ÂÏ. 6 4Ë ∏ÌÂÚ›‰· ∂§∂∆∞∂¡ ∏ flÚ· ∆˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ™ÂÏ. 12 ∞ÈÔÏÈÎfi˜ ÿÚÙ˘ µ¿Ûˆ ÃfiÓÙÔ˘, ¢Ú. ÃË̪˯. FACET3S ªÂÏÂÙËÙÈ΋ ∂¶∂ ™ÂÏ. 14 ∆Ô ™‡Ó‰ÚÔÌÔ ∆˘ Gay ∫·Ùۛη˜ ∆Ô˘ °È¿ÓÓË∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë ™ÂÏ. 16 ∞Ó¿Ù˘ÍË ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ 2007 ™ÂÏ. 18 ∏Ïȷ΋ ∫·ÌÈÓ¿‰· ∆Ô˘ ∫·ı. Schlaich ™ÂÏ. 20 ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ∆Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶··ÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ ™ÂÏ. 24 ∂Óۈ̿وÛË ªÔÓ¿‰ˆÓ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ªÂÁ¿Ï˘ ∫ϛ̷η˜ ÛÙ· ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∆Ô˘ ªÈ¯¿ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, √Ì. ∫·ı. ∂ª¶

¯ÔÚËÁÔ›

48 ∞ 1

∂¶∞¡∞™∆∞™∏™ ™ÂÏ. 30 ∞ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔÈ΋ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∆Ô˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ó¤ÏÏË, ÂÎÚfiÛˆÔ˘ ¶∞¡¢√π∫√ ™ÂÏ. 34 ¶ÚÔÔÙÈΤ˜ ªÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ¢È›ۉ˘Û˘ ∞.¶.∂. ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ªË ¢È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ¡ËÛȈÙÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ì ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ∞Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ À‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ (ª¤ÚÔ˜ µ) ∆ˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞Ï. ∫·ÙÛ·ڷοÎË, ¢ËÌ‹ÙÚË °. ÃÚËÛÙ¿ÎË ™ÂÏ. 40 §ÈÁÓ›Ù˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (¤Ó·˜ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ Û ηıÈÂڈ̤ӷ ÛÙÂÚÂfiÙ˘·) ÙÔ˘ ªÔ‡ÛÈÔ˘ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˘ ™ÂÏ. 44 ∏̤ڷ ÙÔ˘ ∞Ó¤ÌÔ˘ 2008 ™ÂÏ. 48 √ 3Ê·ÛÈÎfi˜ ™ÂÏ. 50 15 ª∞ƒ∆π√À: ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆ø¡ Ù˘ GREENPEACE


48 ∞ 1

4/10/08

19:11

™ÂÏ›‰·3


4/10/08

19:11

™ÂÏ›‰·4

·ÂÚÔÏÔÁ›Â˜

48 ∞ 1

I‰ÈÔÎÙËÛ›·: E§§HNIKH E¶I™THMONIKH ENø™H AIO§IKH™ ENEP°EIA™ ∂ΉfiÙ˘: πø∞¡¡∏™ ∆™π¶OÀƒπ¢∏™ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi: ºˆÙÔ ∂͈ʇÏÏÔ˘: ·fi ·Ê›Û· Ù˘ EWEA. ∂ÎÙ‡ˆÛË: ¢È‡ı˘ÓÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: ™π¡∞ 42, ∞£∏¡∞ 106 72, FAX: 210 3636791 e-mail: tsipred@hol.gr, eletaen@eletaen.gr tsipred@otenet.gr tsipred@gmail.com web: www.eletaen.gr ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ∞Ó ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Ù· ∞¡∂ª√ÏfiÁÈ· ÛÙ›ÏÙ ̷˜ ÙÔ fiÓÔÌ· Û·˜ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ Û·˜ ‰È‡ı˘ÓÛË. Kˆ‰. EÓÙ‡Ô˘ 7290

£· Ì·˜ ı¿„ÂÈ Ë Ï¿ÛË º›ÏÔ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ·ÁÓÔ‹Ûˆ, Ì ηÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ Ï·˚Λ˙ˆ, fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˚‰·˜ Î·È Ù˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ πÊÈÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ı˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ÛÙÔ ‚ˆÌfi Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜, fï˜, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Ûˆ ÙÔÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ÛÙÂÓfiÌ˘·Ï· ··ÈÙÔ‡Ó ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ, Ó· ÌÔ˘Ó ÌfiÓÔ fiÛ˜ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏÈÒ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜; ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ›. ∞fi ÔÏϤ˜ ÌÂÚȤ˜ ÂÙÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. π‰È·›ÙÂÚ· ¿ÓıÚˆÔÈ, Ô˘ ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ‰ÂÓ ¯¿Ó·Ó ÏÂÙfi ‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÛÙËڛͷÓ Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ‰ÂÈÓ¿, Û‹ÌÂÚ· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Â·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ¿ıÏÈ· ·ÈÔÏÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∆· ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÓÙ˘· Úfiı˘Ì· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó, ·ÎfiÌË Î·È ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ÛÙ‹ÚÈÎÙ˜ ·fi„ÂȘ fiÛˆÓ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. º˘ÛÈο, fiÏÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ù’ ·Ú¯¿˜ Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞ÚΛ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡. Ÿˆ˜ Ë ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·. ∞ÓÙÈÁڿʈ ·fi ÙÔÓ πfi Ù˘ «∂» (∫Àƒπ∞∫∞∆π∫∏ - 02/03/2008): «°È· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·ı·Ú‹ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ηٷÛ΢·ÛÙÒÓ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ηıÔÏÈΤ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ «¿ÚΈӻ ÛÙȘ ‚ÔÏÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔÔıÂۛ˜.» Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: «√È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÙȘ Ï¿Ù˜ fiÛˆÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó «ÙËÓ Ê¤ÚÔ˘Û· ÈηÓfiÙËÙ·» ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ ….» ¶ÚÔۤͷÙ ÙÔÓ Ï˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÎÙË; §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ı¤ÛË Î˘Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∑¿Ú·Î· ªÔÏ¿ˆÓ §·ÎˆÓ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ «Ì›ÏËÛ Û ˘„ËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜» ηٷϋÁÔÓÙ·˜: «∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ È· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙȤ˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·». ∫·È ÁÈ· Ó· ÙÔ Ï¤ÂÈ ·˘Ùfi˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤ÙÛÈ ı· ›ӷÈ, ı· ÛΤÊÙËÎÂ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Î·È ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‚·Ú˘Û‹Ì·ÓÙË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ¿Ô„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¤ÂÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ∫∫∂ ·ÛΛ ¤ÓÙÔÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÁÈ·Ù› ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ∆ËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙË Û¤‚ÔÌ·È, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜. ∏ Ô˘Û›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì›·: ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ‰‡Ó·ÌË. ∫·È ÁÈ ·˘Ùfi οÔÈÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û·Ó ·ÓÔ‡ÎÏ·. ∫·È ÁÈ ·˘Ùfi οÔÈÔÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Ì·˜ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿Óıڷη Î·È ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫È ÁÈ ·˘Ùfi ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÙÚ›¯·, ÙÚȯȿ Î·È Ì ٷ Û¯fiÏÈ· Ì·˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÔÏÂÌÔÊfi‰È· Û ηÎÔÚÔ·›ÚÂÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫·È Ó· ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ë ÈÛ¯‡˜ ÂÓ ÙË ÂÓÒÛÂÈ. ∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘


48 ∞ 1

4/10/08

19:11

™ÂÏ›‰·5


48 ∞ 1

4/10/08

19:11

™ÂÏ›‰·6

6

4

Ë

∏ Ì Â Ú › ‰ ·

∂ § ∂ ∆ ∞ ∂ ¡

∏ƒ£∂ ∏ øƒ∞ ∆∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏™:

∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

10.000 MW

∞π√§π∫ø¡ ¶∞ƒ∫ø¡ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂÈÔ‡ÔÏË ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ë 4Ë ∏ÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡ Ì ı¤Ì· “∞π√§π∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞: √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ì ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÀÂÚÔ¯‹.”. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ∏ª∂ƒπ¢∞™ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi: ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ∏ ∏ÌÂÚ›‰· - Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ - ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÂÎÙÂÓÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (∂∂). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘-Ï›Ô˘ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (EREC), Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (EWEA) Î·È ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (GWEC), ∫·ı. ∞ÚıÔ‡ÚÔ˘ ∑ÂÚ‚Ô‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂∂, ÚÔÛ¤‰ˆÛ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ï‡ıËÎÂ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒıËΠ·fi ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ, Ô Ó¤Ô˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ 10.000 MW (Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜) ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 871 MW ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ∏ Â›Ù¢ÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ Î·È ÌÂÏÂÙË̤ÓË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÏÈı¿Óıڷη Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË.

∆Ș ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∏ÌÂÚ›‰·˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ À¶∞¡ Î. ∫. ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê˘ÛÈο - Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ∆ËÓ ∏ÌÂÚ›‰· Â›Û˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó Ô Î. ™‡ÚÔ˜ ∫Ô˘‚¤Ï˘ (¶∞™√∫), Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ê˘Á‹ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜, ·Ó Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ·ÂÈÊÔÚ›·˜, Ô Î. ª¿Î˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (∫∫∂), Ô ÔÔ›Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÍÂÎÔÌ̤ӷ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ô Î ªÈ¯¿Ï˘. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ (™Àƒπ∑∞), Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë Ú¿ÛÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·fiÏ˘ÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, Ô Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ (§∞√™) Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂÍ·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ô Î. ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˜ ¡›ÎÔ˜ (√π∫√§√°√𠶃∞™π¡√π) Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ∆ËÓ ∏ÌÂÚ›‰· ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ Â›Û˘ Î·È Ô Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ∆Û·ÓٛϷ˜, °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ƒ√∫∞™-IBERDROLA GROUP, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ¯ÔÚËÁfi˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiÙÈ ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜ ÁÈ·Ù› ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ÔʤÏË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÊ·Ó‹ Û fiÏÔ˘˜.


48 ∞ 1

4/10/08

19:11

™ÂÏ›‰·7


48 ∞ 1

4/10/08

19:11

™ÂÏ›‰·8

8

∏ ÚÒÙË ™˘Ó‰ڛ· Ù˘ ∏ÌÂÚ›‰·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤‰Ú¢ÛÂ Ë Î· ∆·Û›Ô˘, ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· ÚÒÙÔ˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞¶∂ (EREC) ηı. ÙÔ˘ ∂ª¶ ∞ÚıÔ‡ÚÔ˜ ∑ÂÚ‚fi˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ∞¶∂, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ΢ڛˆ˜ ·ÈÔÏÈο ¿Úη, ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡ ·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ˘ÚËÓÈÎÒÓ. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒ∞∂, ηıËÁËÙ‹˜ ªÈ¯. ∫·Ú·Ì·Ó‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÈÏÔÁ‹˜ ¢¤ÏÈÎÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È›ۉ˘ÛË ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ··ÈÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜. √ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡, ¢Ú. ¶··ÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ·ÊÔ‡ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Û˘ÓÔÙÈο ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ·ÚÈ· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘Ú·Áfi ·ÓÙ› Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô Ù˘ Ó¤·˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶·Ú·ÁˆÁÒÓ ∞¶∂ (EREF) Î·È ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ∞¶∂ (ELFORES), ¢Ú ¡›ÎÔ˜ µ·ÛÈÏ¿ÎÔ˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ Ó¤Ô ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Î·È ÂͤٷÛ ÙȘ ȤÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤·, ηٷϋÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙȘ Ӥ˜ ÂÈÙ·Á¤˜, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜: ñ ™ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ö ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ ñ ™ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ™Ù∂ ñ ™ÙË ‰ÔÌ‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Î·È ñ ™ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘.

∏ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Î. ∫·ÙÒË, ÍÂΛÓËÛ Ì ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂, η٤ÁÚ·„ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ‰È›ۉ˘ÛË Ù˘ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ∞¶∂ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·Ú' fiÏÔ Ô˘ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ÈΤ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. √ ÚÒËÓ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ηı. ¢ËÌ. §¿Ï·˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÚ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÔÛÔÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ ¢/ÓÙ˘ Ù˘ Greenpeace Î. ¡›ÎÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο fiÙÈ ÚÒÙ· Î·È Î‡ÚÈ· ÌÔÚԇ̠ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì›ˆÛË Û¯Â‰fiÓ 50% Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆· ˘fiÏÔÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ∞¶∂ Î·È ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È fiÚˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ηٷʇÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

√ °ÂÓÈÎfi˜ ¢/ÓÙ˘ Ù˘ WWF Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·‚¤Ï·˜, ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Ó¤· ∫ÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Ë ¿ÌÂÛË ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. °È ·˘Ùfi Î·È ÂÂȉ‹ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Èı·Ó¤˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹.


48 ∞ 1

4/10/08

19:12

™ÂÏ›‰·9


48 ∞ 1

4/10/08

19:12

™ÂÏ›‰·10

10

√ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ ∞ıËÓÒÓ ªÔÈÚ·ÛÁÂÓÙ‹˜ ™Â‚·ÛÙÈ·Ófi˜, ·ÚÔ˘Û›·Û ‚·ÛÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ 4Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ¢È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙȘ ∫ÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ∞ÏÏ·Á¤˜ (IPCC) ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘. ∏ ∆Ú›ÙË Û˘Ó‰ڛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‹‰Ú¢ÛÂ Ô Î·ı. ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘ §Â˘Ù¤Ú˘, Ì›ÏËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ï·ÁÎÔ‡‰Ë˜ - ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ ÙˆÓ ∞¶∂ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ˆ˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÒıËÛ ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ – Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ô˘ Â·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È fiÙÈ Î·È ·fi ÙËÓ Ó¤· ÙÔ˘ ı¤ÛË ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. √ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™∏∞¶∂ (™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ·fi ∞¶∂) Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÈÂÙ‹˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¿Ï˘Û ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù¤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ô‰Âȯı› Ë ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ë Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ∞¶∂. ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· ·Ô‰Âȯı› ϤÔÓ Â›Ó·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Û·Ê‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ›. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢/ÓÙ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Ù˘ Ã. ƒ√∫∞™ ∞µ∂∂, Î ∆Û·ÓٛϷ˜ £·Ó¿Û˘, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ù˘È΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiËÙË ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™ËÌ›ˆÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÔÈ ∞¶∂ ·ÊÂÓfi˜ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂.

√ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞¡¢√π∫√ (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢›ÎÙ˘Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ), Î. ∫·Ó¤ÏÏ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÊÔ‡ η٤ÁÚ·„ ٷ ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, η٤ÏËÍ ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ Ë ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔÈ΋˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÍ ·Ú¯‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡ Î ∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘, ‰‹ÏˆÛÂ: «∏ ∏ÌÂÚ›‰· ·Ó¤‰ÂÈÍ ٷ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÊÒÙÈÛ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ì ‚¿ÛË ÙË Ó¤· ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· Î·È ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∫·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ë Ú¿ÛÈÓË ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÙÚ·Ù¢ıÔ‡Ó fiÏÔÈ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ë ‰Â ¶ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÈ ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Ì ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ. ∫·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ì ÙÔ ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË ∂ȉÈÎfi ÈÚÔÙ·ÍÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË (Î·È fi¯È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi) ÙˆÓ ∞¶∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi ™¯Â‰È·ÛÌfi.»


48 ∞ 1

4/10/08

19:12

™ÂÏ›‰·11

11 15 π·Ó. 2008

√È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÿÓÔ˘Ì ٷ Ô˘ÏÈ¿ Ì·˜, ÛÙÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎfi ÕÙÏ·ÓÙ· Ù˘ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÚÓÈıÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·, ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· οıÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ›‰Ô˜ ı· ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› ÂÚ› Ù· 550 ¯ÏÌ. ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÍ¿ψۋ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈÔ ∆·›Ó·ÚÔ, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Û ϛÁ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi ı· ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› ¤Íˆ ·fi Ù· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜... ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÔ‡ ÕÙÏ·ÓÙ·, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ôχ¯ÚÔÓ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË µ·ÛÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ¶ÙËÓÒÓ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ µÚÂÙ·Ó›·˜, ıˆÚÂ›Ù·È ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ Èı·ÓÒÓ ·ÂÈÏÒÓ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙËÓ ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·. ™˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ ηٷÁÚ·ÊÒÓ ‰›Ô˘ Ì ÎÏÈÌ·ÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘, ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 21Ô˘ ·ÈÒÓ· ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÍ¿ψÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ, Ë ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ì ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ÂȉÒÓ (Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ‰‡Ô ÓÔËÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ fiÔ˘ ı· ˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›‰Ë) ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 40%.

√È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙËÓÒÓ Ô˘ ı· ÂËÚ·ÛÙÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο Â›Ó·È Ù· ÂÓ‰ËÌÈο ›‰Ë Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ù· ›‰Ë Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ÂÍ¿ψÛË, Ù· ›‰Ë Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË µ. ∂˘ÚÒË Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È Ù· ‰·ÛÈο ›‰Ë, ÏfiÁˆ Ù˘ Ú·Á‰·›·˜ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ. ∞˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜, ·˘Ùfi ¯Ù˘¿ÂÈ Î·Ì·Ó¿ÎÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ›‰Ë Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ Ô Ì·˘ÚÔÂÙÚ›Ù˘ (ÙÔ 85% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·), Ë ÂÙÚÔ¤Ú‰Èη Î·È Ù· ‰·ÛÈο ›‰Ë ‰Ú˘ÔÌ˘ÁÔ¯¿ÊÙ˘ Î·È ‚·ÏηÓÈÎfi˜ ‰Ú˘ÔÎÔÏ¿Ù˘.

∏ ∂Ù·ÈÚ›· Garrad Hassan ¤Û·Û ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô-ÚÂÎfiÚ ÁÈ· ÙÔ 2007, Ù˘ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ Úfi‚Ï„˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 3 GW ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· GH Forecaster ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ «state of the art» ÁÈ· ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛ̘ ÚԂϤ„ÂȘ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· GH ·Ú¤¯ÂÈ online ˘ËÚÂۛ˜ Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Û 9 ¯ÒÚ˜ Û 4 Ë›ÚÔ˘˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È È· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

www.garradhassan.com ¶¤ÌÙË, 27 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008

∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¿‰ÂȘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ºÒÏÈ·˜ ˘¤ÁÚ·„ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Ï‹„Ë ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ï‹„Ë Û¯ÂÙÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÔÏÏ·ÏÒ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›· Ë ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ªÂ ÓÂfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË, ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˘ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜.


48 ∞ 1

4/10/08

19:12

™ÂÏ›‰·12

12

ÿÚÙ˘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

FACET3S

™ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ·* Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ϤÔÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008), Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÓËÛÈ¿. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· οı ¿ÚÎÔ ‰›ÓÂÙ·È Ë ı¤ÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘, Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÊÔÚ¤·.


48 ∞ 1

4/10/08

19:12

™ÂÏ›‰·13

13

°È· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ˘fi‚·ıÚÔ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ¯¿ÚÙ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ Wikimedia, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ¿ÚÎˆÓ Î·È ÙËÓ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ·fi ÊÔÚ›˜ fiˆ˜ Ë ∂§∂∆∞∂¡, Ô ¢∂™ª∏∂, ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ™‡ÓıÂÛ˘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∆∂π ∫Ú‹Ù˘, fiˆ˜ Â›Û˘ ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ƒ∞∂ (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2008) ηıÒ˜ Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ·fi ÙÔ «∂ıÓÈÎfi ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·» Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∫∞¶∂ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ À¶∞¡.

Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 888 MW, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 682 MW ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¯ˆÚÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¿ÚÎˆÓ Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ 28% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· (fiÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·ÈÔÏÈο ¿Úη Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ NfiÙÈ· ∂‡‚ÔÈ·) Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË Ì ÔÛÔÛÙfi 22%, ∫Ú‹ÙË Ì 17% Î·È ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÛÔ˜ Ì 12%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ¿ÚÎˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÓËÛÈ¿ (ÏËÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘) ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ۯÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 52 MW. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜) Ë ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 50 ªW. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ȉÈÒÙ˜ ÂÓÒ ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ·˘ÙÒÓ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ (¢∂∏, √∆∂) ‹ ÊÔÚ›˜ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È·ı¤ÛÈÌ˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÈÌÔ Ù¯ÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ƒ∞∂, ÌÈ·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÌËÙÚÒÔ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó) ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 5500 MW. µ¿Ûˆ ÃfiÓÙÔ˘ ¢Ú.ÃËÌÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∂.ª.¶ FACET3S ªÂÏÂÙËÙÈ΋ ∂¶∂ * ™ÙËÓ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ 6 ∞/° Ù˘ ηӷ‰È΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ADECON Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∫‡Ì˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1988-1989, ÌÈ·˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÂÙ¤ıË ÔÙ¤ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.


48 ∞ 1

4/10/08

19:12

™ÂÏ›‰·14

14

!! ! ! fi ÙÈÎ

Û È Â Ï Î

∞Ô

∆‡¯Ô˜ 7Ô π·Ó.-ºÂ‚. 2001

∞¡∞¢∏ª√™π∂À™∏

¶ÚÈÓ 7 ¯ÚfiÓÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÛÙ· ¤ÙÚÈÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ϤÓÂ, Ô˘ Ù· ÛΛ·˙Â Ë ÊÔ‚¤Ú· Î·È Ù· ϿΈÓÂ Ë ÛÎÏ·‚È¿. ∆fiÙ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·ÌÂ Û˘ÓıËÌ·ÙÈο ÌÂٷ͇ Ì·˜ Î·È Â›¯·Ì ۋ̷ٷ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÙÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó .... «·ÈÔÏÈÎÔ›». ∆fiÙ ÏÔÈfiÓ, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ô˘ ‰È¿ÊÔÚ· «ÊÈÏÔÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο» ··Á·Ï¿ÎÈ· ‰È¤ÛÂÈÚ·Ó fiÙÈ „¤Ì· ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÁÚ¿ÊÙËΠ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ì›· ÛÈı·Ì‹ ‰¿ÊÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‘ÚıÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÔÏ˘fiıËÙË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙËÓ ¤ÚËÌË ·ÙÚ›‰· Ì·˜.....

∆∞ "∞¡∂ª√ÏfiÁÈ·" ∞¶√∫∞§À¶∆√À¡ ¡∂√ ™∫∞¡¢∞§√!!

∆Ô Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘

°∫∂´ ∫∞∆™π∫∞™ ŒÚÂ ӷ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ªÂÙ¿ ÙȘ ÙÚÂϤ˜ ·ÁÂÏ¿‰Â˜, Ù· ‰ÈÔÍÈÓÔ‡¯· ÎÔÙfiÔ˘Ï·, Ù· ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈṲ̂ӷ Ì ·ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ „¿ÚÈ· Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ù· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÔ-·Ó·ıÚÂ̤ӷ ÁÔ˘ÚÔ˘ÓfiÔ˘Ï·, ÛÂÈÚ¿ ›¯·Ó Î·È ÔÈ Î·ÙۛΘ. ∆È ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ÙÔ «Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Ù˘ ÁΤ˚ ηÙۛη˜»; ∂ÌÂÚÈÛٷو̤Ó˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, οو ·fi ·fiÏ˘ÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· Û˘Ì·ıËÙÈο ·˘Ù¿ ˙Ò·, Ô˘ fiÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ì·˜, Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ √ª√ºÀ§√ºπ§π∞ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ∞¡∂ª√°∂¡¡∏∆ƒπø¡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. ∂‡‚ÔÈ·˜. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ ‰È‰¿ÎÙˆÚ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜-ÛÂÍÔÏfiÁÔ˜, Ô˘ ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘, ¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÚ˘Á›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙ· Â›‰· Ù˘ ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘ Û ·ÈÁÔÚfi‚·Ù·. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔοÏÂÛ ÛÔÎ Î·È ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ Û˘ÓÙ·Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ¿ÓÙˆ˜, ÂÍ‹ÁËÛ ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·ÚÎÂÙÒÓ Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÌÔÓ‹ Û ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ· ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ, ¿ÏÏ·Í·Ó Â¿ÁÁÂÏÌ· (ÎÔÌÌÒÙÚȘ, ·ÈÛıËÙÈÎÔ›, ÌÔÓ٤Ϸ ÎÙÏ).

∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi Î·È ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË, ηıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ ÎÔ·‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ηٿ̷˘ÚÔ (‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÔχÁ¯ÚˆÌÔ, ·Ó Ì ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙÂ). ∆· ∞¡∂ª√§√°π∞ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÕÓˆ ¶·Ó·ÁÈ¿˜, ¡. ∂‡‚ÔÈ·˜, «∏ ÁÏ˘ÎÈ¿ ªÈÚÌ›Ïˆ» (www@glitsa.gr) Î·È ¤ÓÔÈˆÛ·Ó ÙÔ ‰Ú¿Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ̤۷ ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÂΛ. ¢ÂÓ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÙ ÎÈ ÂÛ›˜, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ı· Û·˜ ÛÔοÚÔ˘Ó! ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ·ÓÒÙÂÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÎÏÈÌ¿ÎÈ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Â‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˘Ô·ÙÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜, ™À°∫∞§Àæ∂ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ˘ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ Î·ÙۛΘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ-ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ-ÎÚÂÔˆÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ÛοӉ·ÏÔ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫fiÎηÏ˘, ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜. ∆Ô ÛοӉ·ÏÔ «¤ÛηÛ», fiÙ·Ó Û ÚfiÛÊ·ÙË ËÌÂÚ›‰· ÛÙËÓ Ã·ÏΛ‰·, Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÛÙËÓ ¡. ∂‡‚ÔÈ·, Û‡Ó‰ÚÔ˜ (Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘) ¤Û·Û ÙËÓ ÛȈ‹ Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË.


48 B2

4/10/08

19:14

™ÂÏ›‰·1

15

◊‰Ë ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡. ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙȘ ÏËÁ›Û˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ¿ÎÔ˘Û ٷ ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ηıÂÛÙˆÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞Ó¿Ù˘Í˘, °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ ··›ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ı ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ·ÈÁÒÓ. ∏ Á.Á. ÙÔ˘ ∫∫∂ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ·ÌÂ-ÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ Â˘Ú‹Ì·Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ºÈÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Î. ª¿ÓÔ˜, ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜, ˙‹ÙËÛ ӷ ÌÂȈı› Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·. √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔ‹˜ ‚·ÛÈÏfiÈÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ «º›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∞Ùٛλ, ˙‹ÙËÛ ӷ ¯˘ı› ¿ÏÂÙÔ Êˆ˜ ÛÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ Ù˘¯¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «ºˆ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜!» √È Î·ÙۛΘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ √ª√ºÀ§√ºπ§π∞ ·fi ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ∞¡∂ª√°∂¡¡∏∆ƒπø¡

∆¤ÏÔ˜, Ô Î. ∆ÛÔ‚fiÏ·˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÔÈfi˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô .... ·Ô‰ÈÔÔÌ·›Ô˜ ÙÚ¿ÁÔ˜.... ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ Â›¯Â Ì›ÓÂÈ ·‰Ú·Ó‹˜ ÛÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ÛÔ˘‰‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ƒ∞∂ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ¿‰ÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÛÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ë ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Â›Ó·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ƒ∞∂ ÙËÓ ·‰ÂÈÔ-‰fiÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡. ŒÙÛÈ ‚·ÛÈÎfi (·Ó fi¯È ÌÔÓ·‰ÈÎfi) ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÌÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ı· Â›Ó·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ ∫∆∞ (∫·ı·Ú‹ ∆ÂÛÙÔÛÙÂÚÔÓÈ΋ ∞Í›·), Ô˘ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘: 1. ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ Â›Â‰Ô ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓ˘ ÛÙȘ ·›Á˜ Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ı¤Û˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ 2. ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ ÙÂÚˆÙ‹˜ Ù˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˘ ∞ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·˜ 3. ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÙˆÓ ·ÈÁÒÓ 4. ÙÔ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘. √ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ Ô˘ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘Ù¤˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙÔ˜ Î·È ÎÚ·ÙÈ¤Ù·È Ì˘ÛÙÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ ƒ∞∂, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ, ÚÔۤϷ‚ ÂȉÈÎfi ÛÂÍÔÏfiÁÔ ·ÍÈÔÏÔÁËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ.

∆· ∞¡∂ª√§√°π∞, fiˆ˜ ¿ÓÙ· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ‚ÈÔ·Ï·ÈÛÙ‹-ÂÂÓ‰˘Ù‹, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· «·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó» ΛÌÂÓÔ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ ÙÔ ∆Ì‹Ì· ™ÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ∞ÈÁÔÚÔ‚¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ «∫ÂÌ¿Ï» Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÙÙ¿ÏÂÈ· Ù˘ ∆Ô˘ÚΛ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·˘-Ù‹˜, οو ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Ó-ı‹Î˜ Î·È È‰È·›-ÙÂÚ· fiÙ·Ó Ë Ù¤Ù·ÚÙË ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ï¿‚ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ‹ ÙÈÌ‹ (·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ· Á˘ ‹ ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ·/Á), ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù›ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È ıÂÙÈ΋ ∫∆∞ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌˉÂÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· fi¯È ·ÚÓËÙÈ΋ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ì ÙËÓ ¡. ∂‡‚ÔÈ·. ∂Ô̤ӈ˜, ÂÏ›˙ˆ Î·È Â‡¯ÔÌ·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ô˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ·-Ú·ÁˆÁ‹˜, Ó· ÚÔÛ¤-ÍÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÌÈ· Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌÔ-Ó·‰ÈÎfi Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ÌË Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘˜.... º˘ÛÈο, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÚΤÛıËΠÌfiÓÔ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ú‡ıÌÈÛË. ºÔ‚Ô‡ÌÂÓË Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÌÊ·ÓÈÛı› Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, fiˆ˜ Ë ∫Ú‹ÙË, fiÔ˘ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ·Ó‰ÚÈÛÌÔ‡ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ÈÔ ÛÔ‚·Ú¿, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ·ÈÁÔÚfi‚·Ù· ÙÔ˘˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ·. ŒÙÛÈ Ë ƒ∞∂ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÛÙȘ 29/01/2001 ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË, ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÔ›ËÛË È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ñ °È· ÙËÓ ∫Ú‹ÙË 200 MW ñ °È· ÙË ƒfi‰Ô 120 MW. ∫·È ¤ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™›ÁÔ˘Ú· Ù¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ı· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·˜ ÛÙȘ ·›Á˜. ∆ÒÚ· ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ‰Â ‚ÔËı¿Ó ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÌË ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÙÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ¤¯Ô˘Ì fiÏ· Ûã ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÙÂÛÙÔÛÙÂÚfiÓË..... (∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘) ™.™.: ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ µ·˙¿Î·, Ê›ÏÔ˘ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘, Ô˘ Â›Û˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô ˆÓ ∞¡∂ª√ÏÔÁ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÏÔÁfiÙ˘Ô Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡, Î·È ¯¿ÚË ÛÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ù· ∞¡∂ª√ÏfiÁÈ· ÌÈ· Î·È Ù· «¤ÛÙËÓ» ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 34Ô Ù‡¯Ô˜.


48 B2

4/10/08

19:14

™ÂÏ›‰·2

16

∏ ∞ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÒÙË Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ 2007.

∆Ô 2007 Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ·ÈÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ·˘Í‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ԉËÁfi Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙËÓ πÛ·Ó›·. ∆· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (EWEA) ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·˘Í‹ıËΠÙÔ 2007 ηٿ 18% Î·È ¤ÊÙ·Û ٷ 56.535 MW. ¶·Ú' fiÏ· ·˘Ù¿, ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÛıÂÙË ÈÛ¯‡˜ ÙÔ 2007 ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ‹Ù·Ó 8.554 MW, ÌÈ· ·‡ÍËÛË 935 MW Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÚfiÛıÂÙ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ 2006. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÁηٷÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2007, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· ·ÔÊ˘Á‹ ÂÎÔÌÒÓ 90 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÙfiÓˆÓ CO2 Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ 119 TWh ÂÙËÛ›ˆ˜, ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ 3,7% Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ∂∂. ™˘ÁÎÚÈÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2000 ÌfiÏȘ ÙÔ 0,9% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ∂∂ Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. «∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û‹ÌÂÚ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË*. ∏ ·ÁÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠηٿ 12%, ·ÏÏ¿ ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.», Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Christian Kjaer, ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ¢/ÓÙ˘ Ù˘ EWEA. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë πÛ·Ó›· ¤ıÂÛ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ 2007, ÂÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ 3.522 MW - Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛ¯‡˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ÔÙ¤ Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ·.

™‹ÌÂÚ· 10% Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ πÛ·Ó›·˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. À‹ÚÍ Â›Û˘ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ °·ÏÏ›· - Ë ÔÔ›· ÚfiÛıÂÛ 888 MW Î·È ¤Êı·Û ٷ 2.454 MW - Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· fiÔ˘ Ì 603 MW ¤È·Û ٷ 2.726 MW. ∆· Ó¤· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈο Î·È Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËΠηٿ 60% - Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ· ÚˆÙÔfiÚÔ - Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 276 MW. ∏ ∆Û¯›· ÂÁη٤ÛÙËÛ 63 MW, ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ Î·È Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›· 34 MW. ¶·Ú' fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÂÚÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÙÒÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ÙÔ ∏Ó. µ·Û›ÏÂÈÔ. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ 2007 12% - Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿ ·˘Í‹ıËΠηٿ ÂÚ›Ô˘ 30% ÙÔ 2007 Ì ÚÔÛı‹ÎË 20.000 MW, Î·È ÔÈ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ËÁÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜, Ë ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ 2007 Ó· ¤Êı·Û ٷ _25 ‰È˜. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÂÚÈÎÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¤Ó· ÌÈÁÌ¿ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚˆÓ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜. "∏ πÛ·Ó›·, fiˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ë ¢·Ó›· ·ÏÈfiÙÂÚ·, ·Ó¤Ï·‚ ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ¤ÁÎÚÈÛË ·fi Ù· 27 ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Î·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Ó¤·˜ ÚfiÙ·Û˘ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ Ì·˙È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË.» ÚfiÛıÂÛÂ Ô Christian Kjaer. ∏ ∞ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Î·È ÙÔ 2007 Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ 40% ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞fi ÙÔ 2000, ÛÙËÓ ∂∂ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› 158.000 MW Ó¤ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ 88.000 MW ‹Ù·Ó º˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, 47.000 MW ∞ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, 9.600 MW ÕÓıڷη, 4.200 ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, 3.100 À‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈΤ˜, 1.700 MW µÈÔÌ¿˙·˜ Î·È 1.200 MW ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ Platts PowerVision Î·È Ù˘ EWEA. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ÙÔ 2007 ·˘Í‹ıËΠηٿ ÌfiÏȘ 125 MW, ÛÙ· 871 MW.


48 B2

4/10/08

19:14

™ÂÏ›‰·3

17

*¡¤Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ 2007: ∞ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· 8,504 MW; º˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ 8,226 MW; ÕÓıڷη˜ (Ì›ˆÛË -750 MW); ¶˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (Ì›ˆÛË -1,203 MW) ¶ËÁ‹: Platts PowerVision


48 B2

4/10/08

19:14

™ÂÏ›‰·4

18

∏Ïȷ΋ ∫·ÌÈÓ¿‰· √ ‹ÏÈÔ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË; √ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Jörg Schlaich, ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ∏Ïȷ΋˜ ηÌÈÓ¿‰·˜, ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÓˆÛË ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ¯ÔÚËÁfi ÙÔ Energy point, ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÔÌÈÏ›·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Ì ·›ÛÙ¢ÙË ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È fiÚ·Ì· ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ŒÓ· fiÚ·Ì· ·ÂÈÊÔÚ›·˜ Û fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘: ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋, ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈ΋, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋. ∏ «∏Ïȷ΋ ∫·ÌÈÓ¿‰·», ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÁÈ· Ó· ıÂÚÌ¿ÓÂÈ ÛÙÚÒÌ·Ù· ·¤Ú·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰ÈÔ¯ÂÙ¢fiÌÂÓ· ÚÔ˜ ÌÈ· ˘„ËÏ‹ ηÌÈÓ¿‰·, ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÂÚˆÙÒÓ, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÂÚ‹ÌÔ˘˜, fiÔ˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ fi¯ÏËÛË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ χÛÂȘ Û ÎÔÈӈӛ˜ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ˘ËÚÂۛ˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ∏ ȉ¤· Â›Ó·È Ôχ ·Ï‹ Î·È ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹ ÂÓfi˜ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡, ÌfiÓÔ Ô˘ Ë Î›ÓËÛË Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË. ∆ÔÔıÂÙ›Ù ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ·fiÏ˘Ù· Â›‰Ë, 2-3 ̤ÙÚ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó· Â›Â‰Ô ÙÂÚ¤Ó Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Î·ÌÈÓ¿‰·. √ ·¤Ú·˜ οو ·fi ÙË Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÓÔ‰Èο ÚÔ˜ ÙËÓ Î·ÌÈÓ¿‰·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÈ· ÙÔ˘ÚÌ›Ó· Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÈÔ ·Ïfi˜ Î·È fiÛÔ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ó· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi. ∆Ô fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ÊÙˆ¯¤˜ ¯ÒÚ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Œ¯Ô˘Ó fï˜, ¤ÚËÌÔ˘˜, ÂÚ›ÛÛÂÈ· ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È ¿ÊıÔÓÔ ‹ÏÈÔ Î·È ·˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ËÏȷΤ˜ ηÌÈÓ¿‰Â˜, Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Û ÂÌ¿˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

°È· ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· 200 MW ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 7 Km Î·È ÌÈ· ηÌÈÓ¿‰· 1000m. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·ÏÒÓ ÛˆÏËÓÒÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó Ì›· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿ Ì ÓÂÚfi, ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ó¯‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ‰ËÏ·‰‹. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙËÓ Ë̤ڷ Ì ÙËÓ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· οو ·fi ÙËÓ Á˘¿ÏÈÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ηÌÈÓ¿‰·˜ ŒÙÛÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì 24ˆÚË Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Â›Ó·È Î·È ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.


48 B2

4/10/08

19:14

™ÂÏ›‰·5

19

∆· ‚·ÛÈο ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Â›Ó·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ ‡ÚÁÔ Î·È Á˘·Ï› ÁÈ· ÙÔ ÛΤ·ÛÙÚÔ. ™ÙËÓ ¤ÚËÌÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ - Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ë ¿ÌÌÔ˜, ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ Î·È Á˘·ÏÈÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ·ÂÈÊfiÚÔ˜. ∆Ô ÚÒÙÔ ÈÏÔÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÙÔ 1980. ◊Ù·Ó ¤Ó· ·Ïfi ¤ÚÁÔ, ÌfiÏȘ 200 ̤ÙÚ· ‰È¿ÌÂÙÚÔ Î·È 200 ̤ÙÚ· ‡„Ô˜ ηÌÈÓ¿‰·˜. √È ÏfiÁÔÈ ‹Ù·Ó ηı·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™¯Â‰È¿ÛÙËΠӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌfiÏȘ 2 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ÏÈÎÒÓ (·ÓÙȉȷ‚ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·) Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ ÙÔ ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi 9 ¯ÚfiÓÈ·, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰È¿‚ÚˆÛ˘. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÈÛ¯‡Ô˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 10% ·fiÎÏÈÛË. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ô˘ Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ÙÒÚ· ۯ‰ȿ˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, fiÔ˘ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È 27 cents/KWh. ∏ πÛ·Ó›· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·, ÂÚ›Ô˘ 1600 W/m2, Ô˘ ·Ó Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù˘ ÂÚ‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ¶ÚԂϤÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÛÙ·ıÌÔ‡ 50 MW, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÓ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ·ÁÔÚ¿˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ̤¯ÚÈ 50MW.

∏ ÌÔÓ¿‰· ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ ÌÈ· Á˘¿ÏÈÓË Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 3 Km Î·È ‡ÚÁÔ ‡„Ô˘˜ 750m. ∆Ô ‰Â Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 300 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ 25.000 ·È‰È¿ Âı·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. «∫¿ÔÈÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÕÏÏÔÈ, ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ÌfiÓÔ 5% Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·. ¶ÂÙڤϷÈÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏÒÛ·Ì ̤۷ Û 2 ·ÈÒÓ˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› ¿ÏÏÔÈ ÏfiÁÔÈ, ¤Ú· ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ . °È· ̤ӷ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∂›Ó·È ·Ï‹ ÏÔÁÈ΋ Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠ÛÙȘ ∞¶∂.»

°È¿ÓÓ˘ ∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë˜

™À¡∆√ª√ µπ√°ƒ∞ºπ∫√ √ Jörg Schlaich ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1934 ÛÙÔ Kernen im Remstal-Stetten. ™Ô‡‰·Û ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë˜, ·fi ÙÔ 1953-1955 Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∆¯ÓÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1959. ∆Ô ‰È¿ÛÙËÌ· 1959-60 ÛÔ‡‰·Û ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Case Western Reserve University, ÛÙÔ Cleveland ÙÔ˘ Ohio ÙˆÓ ∏¶∞. ∆Ô 1963 ÚÔÛÏ‹ÊıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Leonhardt & Andrä, Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂ Ô Fritz Leonhardt. °Ú‹ÁÔÚ· ¤ÁÈÓÂ Û˘ÓȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘. ™ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ¤ÌÂÈÓ ¤ˆ˜ ÙÔ 1969. ∆Ô 1974 ¤ÁÈÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë˜ Î·È ÙÔ 1980 ›‰Ú˘Û ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·, Schlaich Bergerman & Partner. ∆Ô 1993, Ì ÙÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Gottlieb-Daimler-Stadion ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë, ÂÈÛ‹Á·Á ÙËÓ ·Ú¯‹ "speichenrad" ÛÙȘ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ¤ÎÙÔÙÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÊ¿ÚÌÔÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ◊Ù·Ó Â›Û˘ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ Killesbergpark ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë. ∆· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Gottlieb-Daimler-Stadion ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë Î·È Ë ∏Ïȷ΋ ηÌÈÓ¿‰· (‹ ∏ÏÈ·Îfi˜ ¶‡ÚÁÔ˜) - Solar updraft tower. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ strut and tie Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÔ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ÌÂÙfiÓ. ™ÙÔÓ Jörg Schlaich ¤¯ÂÈ ·ÔÓÂÌËı› ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ IStructE.


48 B2

4/10/08

19:14

™ÂÏ›‰·6

20

ª∞∫ƒ√Ã√¡π√™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫√™ ™Ã∂¢π∞™ª√™ 2008 -2020 °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÚÔÂÎÏÔÁÈο, ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ª·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ ∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi ™¯Â‰È·ÛÌfi (ª∂™) Ù˘ ¯ÒÚ·˜. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ηٷ٤ıËΠÙÔ ∞ ̤ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÙÚÔ‚ÔÏ‹ıËΠ·fi ۯ‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ¤ÌÔÈ·˙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ۯ‰ȷÛÌfi 2008-1990 Î·È fi¯È ÚÔ˜ 2020. ∫·È ·ԉ›¯ıËΠۈÛÙfi ÙÔ ÂÙÚÔ‚fiÏËÌ· ÁÈ·Ù› ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, fiÙ·Ó ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ˘‹ÚÍ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ÙÔ ∞ ̤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÎÂ. º˘ÛÈο ¤ÎÙÔÙ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÔÈ ÂÚ›ÊË̘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· 7 Ó¤Ô˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÏÈı¿Óıڷη, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÏÏËıˆÚ›˙Ô˘Ó ˘ÚËÓÈο. ∏ ∂§∂∆∞∂¡ η٤ıÂÛ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ª∂™ Ô˘ ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∏ÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ∫ÔÈÓÔÙÈ΋˜ √‰ËÁ›·˜. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡, ¢Ú. ¶··ÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ ¶Ó·ÁÈÒÙ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚ›ÏË„Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ì·˜, 1. ∆Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Îfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020 √È ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ·fi‰ÂÈÍ·Ó Î·È ÛÙÔÓ ÈÔ ‰‡ÛÈÛÙÔ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÃÒÚ· ÌÈ· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ÓË Î·È Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ∂ÓÂÚÁÂȷ΋ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋, Ë ÔÔ›· ı· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‚·ıÌfi Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô (¶ÔÏÈÙ›·, ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ª∫√). ∏ ηٿÏËÍË Ù˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ 2020, Û Â›Â‰Ô ∂˘ÚÒ˘, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ 20-20-20 ÁÈ· ÙÔ 2020. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÂÈϤÔÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ∞º£ ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 30% ÙÔ 2020 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 1990, ·Ó Î·È ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ‹ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÎÔÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ∆ÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ 2020 Â›Ó·È ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ (ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2050 ·ԂϤÂÈ Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÂÎÔÌÒÓ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50-60%. ∏ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ 2020. 2. ∏ ÔÛÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ÔÛÔÙÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2008 ÚԂϤÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: 1. 18% Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٷӿψÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ 2020 ·fi 6,9% Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 2005, 2. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË √‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÌÔÚ›· ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ (EU-ETS sectors) ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË 21% ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙÔ 2020 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2005.

3. ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ non EU-ETS ÙÔÌ›˜ ηٿ 4% ÙÔ 2020 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2005. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 18% ∞¶∂ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ, ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ú¿ÛÈÓ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ›Û˘ ÂÚ›Ô˘ Ì 35% Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÂıÓÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ‹ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÛÙ·ıÌÒÓ ∞¶∂ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ 2020, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi Ù˘ Â˘Úˆ·˚Îfi ÛÙfi¯Ô. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙËÓ 4Ë ∏ÌÂÚ›‰· Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡ (15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008), ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ (ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ 2008) Î·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÂÚÈ΋˜ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ∞¶∂ (17,5%) Ô˘ ›¯Â ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› Ë ¶ÔÏÈÙ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008. ™Â fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÂÓ¿ÚÈ· Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ∞¶∂, Ë ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÂÚ› Ù· 10.000 MW. To ̤ÁÂıÔ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ôχو˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, ‰ÈfiÙÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ∞¶∂. ∞˘ÍË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó, ·fi: - ÙËÓ ÌË ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ∞¶∂ (‚ÈÔη‡ÛÈÌ·, ‚ÈÔÌ¿˙·, ÓÂÚ¿), - ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, - ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ 20% ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ∞º£, ·Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ì›ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ú˘ÔÁfiÓÔ, - ÙËÓ Èı·Ó‹ ·Ó¿ÁÎË Â›Ù¢Í˘ ·˘ÍË̤Ó˘ Ì›ˆÛ˘ ÂÎÔÌÒÓ ∞º£ 30% ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ÁÈ· ÙÔ 2020 ŸÌˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ªÂϤÙ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (ª∞™ª) ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ


48 B2

4/10/08

19:15

™ÂÏ›‰·7

21

·ÚfiÛÎÔÙË Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ‰È›ۉ˘ÛË 5.500 MW ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÛÙÔ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔ-ÌÈΤ˜ ‹ ¿ÏϘ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ·˘Ù¿. ∏ ÈÛ¯‡˜ ·˘Ù‹ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û 6.000-6.200 MW ·Ó Û˘ÌÂ-ÚÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÛÙ· ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÓËÛÈ¿. ¶·ÚfiÙÈ Ù· ÌÂÁ¤ıË ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‹‰Ë Ôχ ·˘ÍË̤ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ۷ʤ˜ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ·Ó¿-Ù˘ÍË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â·-ÚΛ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2020. 3. ÀÔı¤ÛÂȘ, ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÍÔÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ª∂™ 2008-2020 √ ª∂™ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÛÙÚ·-ÙËÁÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË Û˘Ó¤-¯ÈÛË Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 2050. µ·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: 1. √È ÛÙfi¯ÔÈ 20-20-20 ÁÈ· ÙÔ 2020 Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο. ™ÂÓ¿ÚÈ· ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ¿ (.¯. ÙÔ ÛÙfi¯Ô ∞¶∂ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì›ˆÛË ∞º£). 2. ∆· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙË ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √ ˘fi ‰È·ÌfiÚʈÛË ª∂™: - Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· ÏÔÁÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ ˘„ËÏÒÓ Î·È Ôχ ˘„ËÏÒÓ (Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Â›‰·) ÙÈÌÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, - ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÈÎÚ‹ ÌfiÓÔ ·‡ÍËÛË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ Â›‰· ÙÈÌÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÁÈ· ··›ÙËÛË ·˘ÍË̤Ó˘ Ì›ˆÛ˘ ÂÎÔÌÒÓ Î·Ù¿ 30% ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ÈηȈ̿وÓ. ŒÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÎÔÌÒÓ Û Â›Â‰Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ÙÔ˘ 47 _/tnCO2 Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. 3. ∏ ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ··ÈÙ› ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÓۈ̿وÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √‰ËÁÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˙‹ÙËÛ˘ (DSM). 4.∏ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ∞¶∂ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜. 4.1. ∆· ¤ÚÁ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ª∞™ª Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ (.¯. ÎfiÌ‚Ô˜ 400 kV Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ). 4.2. √È ÂÁ¯ÒÚȘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È Ó¤Â˜ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ª∞™ª (.¯. ÓËÛÈ¿ ∞ÈÁ·›Ô˘).

4.3. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÂÓۈ̿وÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËı›. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ (πÙ·Ï›·, µ·ÏοÓÈ·) Î·È Ó¤· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ µ·ÏηӛˆÓ. 4.4. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÛÔ-Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ¤Í˘ÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â˘Ú›· ‰È›ۉ˘ÛË Ù˘ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. 4.5. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ∏ ·ÓÙÏËÛÈÔÙ·Ì›Â˘ÛË Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÈÔ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË, ÂÓÒ ¿ÏϘ χÛÂȘ –fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛË Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Ë ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘ ¿ÓÙ· Ì ¯Ú‹ÛË ∞¶∂- Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÔ 2050 ۯ‰ȷÛÌfi. 4.6. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ‰È›ۉ˘Û˘ ∞¶∂ Î·È Ì›ˆÛ˘ ÂÎÔÌÒÓ ∞º£. √È Ó¤ÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› –Ô˘ ı· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ ∞¶∂ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÏËÛÈÔÙ·Ì›Â˘ÛË- Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÊÔÚÙ›Ô. ∞Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙ›· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ› Î·È Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÚfiÛıÂÙË ÈÛ¯‡ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÏÈı·ÓıÚ·ÎÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ› ‚¿Û˘, ·˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ Û ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÎÔÌÒÓ ∞º£, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Û ·˘ÍË̤ÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ Âʉڛ·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÏÈı¿Óıڷη Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Ì ·˘ÍË̤ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ∞¶∂.


48 B2

4/10/08

19:15

™ÂÏ›‰·8

22

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÚfiÛıÂÙ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi ÛÙÂÚ¿ η‡ÛÈÌ· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Â›Ù Û ·ÓÙÈÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÏÈı·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ··ÁÔÚ¢ÙÈο ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·‡ÛÂˆÓ Â›Ù Û ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ∞¶∂ Î·È ¿Ú· Û ÌË Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Û·Ê¤˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ·˘ÍË̤ÓË ‰È›ۉ˘ÛË ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ·˘Ù‹˜ ηı’ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. 5. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Î·È Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Â›Ó·È ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ‚¤ÏÙÈÛÙ· ̤ۈ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ∞¶∂, ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜. 6. ∏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ·Ôηχ„ÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È Ï‹Ú˜ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ı· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË Î·È ‰›Î·ÈË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô. 7. ŒÚ¢ӷ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. ∏ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÒÚÈ̘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, fiÛÔ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ‰ÂηÂÙ›· 2010-2020 ı· ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÎÈÓËı› Ô Ï·Ó‹Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2020. √È ∞¶∂, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ë ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÏ. ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘„ËÏfi Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, Ù¤ÙÔÈÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ-ʤÚÔ˘Ó ÌÈ· ‚ÈÒÛÈÌË Î·È ÚÈ˙È΋ χÛË, Ôχ ÈÔ ÒÚÈÌÔ ·fi ¿ÏÏ· ÌÔÓ٤Ϸ –fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˘ÚËÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜- Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˆ˜ Èı·Ó‹ χÛË ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ¿Ú· Ôχ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›‚ÔÏË ‚ÈÒÛÈÌË ÂÌÔÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ .

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙËÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· (.¯. ËÏȷο, ·Ôı‹Î¢ÛË, ˘‰ÚÔÁfiÓÔ, ÁˆıÂÚÌ›· ÎÏ.), ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ÔʤÏË.

4. ∞ÓÙ› ÂÈÏfiÁÔ˘ ¢È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔÏÌԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ: - ∂›Ù ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓË ÛÙ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·, ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛË Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. - ∂›Ù ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ Ó¤Ô Ú¢ÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜-Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ¿Ú· ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ӷ Î·È Ì ۯ¤‰ÈÔ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÌÈ· ηχÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi Ï·Ó‹ÙË. TÔ ª¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ Û¿Ó ٷ ÚÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ. ∆Ô ª¤ÏÏÔÓ ı· ¤ÏıÂÈ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ÂΛ;

¢Ú. ¶··ÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∂§∂∆∞∂¡.


48 B2

4/10/08

19:15

™ÂÏ›‰·9

23 ∫˘Úȷ΋, 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008

¡¤Ô ÚÂÎfiÚ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ¶·ÁÂÙÒÓˆÓ. √ Ú˘ıÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ ÏÂÈÒÓÔ˘Ó ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ (United Nations Environment Programme - http://www.unep.org/). √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ·fi 30 ÂηÙÔÛÙ¿ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ 1980 Î·È 1999, Û 1,5 Ì. ÙÔ 2006. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙȘ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶˘ÚËÓ·›ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. √È ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ¤Î·Ó·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· "¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË" ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ê› Ë Ù¿ÛË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2006 ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·Ù¿ 1,4 ̤ÙÚ· "ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡" Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔ 2005. Achim Steiner, ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∏∂ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (UNEP), ‰‹ÏˆÛÂ: «∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó fi¯È ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ë ¤ÌÌÂÛ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ÁÈ· ÙË ÁˆÚÁ›·, ÁÈ· ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÎÚ›ÛÈÌ· ÛÙ¿‰È· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.» «∞fi ÙÔ «·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›Ô» Ù˘ ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ «Î·Ó·Ú›ÓÈ·». ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÔÈ ·ÁÂÙÒÓ˜ Â›Ó·È ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÂÈ ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ıfiÚ˘‚Ô Î·È Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙÔ fiÏÔÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠η Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤ÍÔ˘ÌÂ.»

∏ ‰ÈfiÁΈÛË ‹ Ë Ï¤Ù˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ «ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÓÂÚfi». ∏ ¤Ú¢ӷ ·Ó¿Ï˘Û ·ÁÂÙÒÓ˜ Û ÂÓÓ¤· ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜.

∆Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ¶ÚfiÛıÂÛÂ, fiÙÈ ‰Ú¿ÛË Â›¯Â ‹‰Ë ·Ó·ÏËÊı› Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÔÚ·Ù¿, ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi Ù· ÂÂÓ‰˘fiÌÂÓ· ÎÂÊ¿Ï·È· Û ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ Î. Steiner, Û˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜: «∆Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009 ÛÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘. ∂Λ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ÌÈ· Ó¤· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Î·È ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÒÓ˜, Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÏÈÁÌÒÓ Ì·˜ Î·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ì ÌÔÚ› ·ÏÒ˜ Ó· ÏÂÈÒÛÔ˘Ó.» √ Dr Ian Willis, ÙÔ˘ Scott Polar Research Institute, ›Â: «¢ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ·Ì¤Ûˆ˜.» ∆· ÔÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ηٷÚÙ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· World Glacier Monitoring Service (http://www.geo. unizh.ch/wgms/ ) Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ UNEP.

‹Ù·Ó 0,7 Ì. ÙÔ 1998 - ¤¯ÂÈ ÙÒÚ· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ηٿ Ù· ÙÚ›· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· (2003, 2004 Î·È 2006). ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 1,1 Ì. ¿¯Ô˜ ¿ÁÔ˘. ∞˘Ùfi ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË, ÙÔ 2006, ηٿ 1,5 Ì. Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·fi ÙÔ 1980 Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ¿¯Ô˜ ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ¿Óˆ ·fi 11,5 ̤ÙÚ·. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘, Ë ÂÚÂ˘Ó¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÂÚ›Ô˘ 100 ·ÁÂÙÒÓ˜, Ì ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·, ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·.

∏ ÔÚ›· ÙˆÓ ¶·ÁÂÙÒÓˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· √ ¢Ú Wilfried Haeberli, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ›Â: «∆· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ˆ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ Ù¿Û˘ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÂÌÊ·Ó¤˜ Ù¤ÏÔ˜.» «∞˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Ù¿Û˘ Ù·¯Â›·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ¿ÁÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰˘fiÌÈÛÈ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Î·È ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙ËÌ›· ·fi ÙÔ 1980 Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 10,5 Ì. ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡.» ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1980-1999, Ô Ì¤ÛÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ¿ÁˆÓ ‹Ù·Ó 0,3 ̤ÙÚ· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ›¯Â ·˘ÍËı› Û ÂÚ›Ô˘ ÌÈÛfi ̤ÙÚÔ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜. ∆Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÂÎfiÚ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ‰ÂηÂÙÈÒÓ – Ô˘

√ ·ÁÂÙÒÓ·˜ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Breidalblikkbrea Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠηٿ ۯ‰fiÓ 3,1 Ì., ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ.

∞fi‰ÔÛË: ¢Ú ∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÓˆÛË ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜.


48 B2

4/10/08

19:15

™ÂÏ›‰·10

24

∂¡™øª∞∆ø™∏ ª√¡∞¢ø¡ ∞π√§π∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ª∂°∞§∏™ ∫§πª∞∫∞™ ™∆∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ∏§∂∫∆ƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘ √Ì. ∫·ı. ∂ª¶ 1. ∂π™∞°ø°∏ ∏ ÌÂÁ¿ÏË Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ (∞/°) Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û¯ÂÙÈο ¯ÚfiÓÈ· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ȉ›ˆ˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (™∏∂), Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌÔ Ì ·˘Ùfi Ù˘ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¯‹˜ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ «ÛÙfi¯ˆÓ» Ù˘ European Wind Energy Association (EWEA) ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË: °È· Ù· ¤ÙË 2010 Î·È 2020, ÙÔ 1997 Ë EWEA ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û 40.000MW Î·È 100.000MW, ·ÏÏ¿ ÙÔ 2003 Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ·Ó·ıˆڋıËΠ۠75.000MW Î·È 180.000MW, Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 2030 Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 300.000MW (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ 50% ÂÚ›Ô˘ ·fi ∞/° ÂÁηÙÂÛÙË̤Ó˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘–off-shore). ªÂ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ·˘Ù‹ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ, Û ∂˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÙÔ 2020 ı· ηχÙÂÙ·È ÙÔ 13,4% ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ‰Â 2030 ÙÔ 22,6%! ∏ fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË-̤ÓË ÛÙfi¯Ô˘ Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ÙˆÓ ∞¶∂ Û ÔÛÔÛÙfi 20% ̤¯ÚÈ ÙÔ 2020, ηıÒ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Â›Û˘ ηٿ 20%. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ‰È›ۉ˘ÛË ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂȈı› Ë Î·Ï‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ™∏∂, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÔÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ™∏∂, Û ∂˘Úˆ·˚Îfi ΢ڛˆ˜ Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂıÓÈÎfi ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜.

2. ∏ ª∂§∂∆∏ ∆ø¡ ∂¶π¶∆ø™∂ø¡ ∆∏™ ∂¡™øª∞∆ø™∏™ ™∆∞ ™∏∂ 2.1 ∂Ú¢ÓËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ™¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÌÂϤÙ˜ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ: (·) Wind Power Integration and Exchange in the Trans-European Power Markets ("TradWind"), ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ EWEA Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ-‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2030 ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο ‰›ÎÙ˘· ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÔÌ·Ï‹ ÂÓۈ̿وÛË ÙȘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂∂. ∆Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 2006, ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰‡Ô ÂÙÒÓ, Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û 3 º¿ÛÂȘ. (‚) European Wind Integration Study ("EWIS"), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÔÓÂ›Ù·È Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (∆SO) Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ‰È·Ù‡ˆÛË “Û˘ÛÙ¿ÛˆӔ (recommendations) Î·È ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÎÔÈÓÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ÎÚ¿ÙË̤ÏË, Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٿ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ̤ÏÏÔÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ¤ÙË 2008 Î·È 2015. (Á) ∏ International Energy Association (IEA), ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ì ٛÙÏÔ: Design and Operation of Power Systems with Large Amounts of Wind Power (Task 25) ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο, (fiˆ˜ .¯ ÙÔ Task 24Wind/Hydro, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ı¤Ì·Ù· ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜), Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ¤Ó· “‚‹Ì·” ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÒÓ ·Ó¿Ï˘Û˘ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô.

√È fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ Directorate-General for Energy and Transport Ù˘ ∂∂, ̤ۈ Ù˘ ‰Ú¿Ûˆ˜: TransEuropean Energy Networks - "TEN-E".


48 B2

4/10/08

19:15

™ÂÏ›‰·11

25

2.2 ªÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ-·Ú·‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ. 1. °ÂÓÈο ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı Ӥ·˜ ËÁ‹˜ Û ¤Ó· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ™‡ÛÙËÌ· ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (™∏∂), ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û “∆ÔÈÎfi”, “¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi” Î·È “™˘ÓÔÏÈÎfi” Â›‰Ô, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ: (·) Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÏÔÈÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÙËÓ “‰È›ۉ˘ÛË ÈÛ¯‡Ô˜”, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ÌË ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙÈÁÌ‹. (‚) ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Ú˘ıÌfi Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ë ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ Î·È (Á) Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË. °È· ¤Ó· ‰Â‰Ô̤ÓÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiÙ·Ó Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚȘ ¤Ó· ÚÒÙÔ ÏÂÙfi, ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù¿Ûˆ˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ‹ Î·È Ë Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ·ÔÙÂÏ› Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ·, ·fi ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ì›· ÒÚ·, ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ Û ÙÔÈÎfi Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÚÔ¤˜ ÛÙȘ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ì ¿ÏÏ· ™∏∂. ∆¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 24-ÒÚÔ˘, ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂʉÚÂÈÒÓ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∏ ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ÌË ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ËÁÒÓ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓˆÓ ËÁÒÓ (ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë “¢ÂÏÈÍ›·” ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘), ¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È. µ·ÛÈ΋˜ Â›Û˘ ÛËÌ·Û›·˜, ȉ›ˆ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο ¯ÚfiÓÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ Â¿Ó Î·È Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› ¤ÁηÈÚ· ÒÛÙ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ Ù˘. ∆· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ‰È›ۉ˘ÛË ∞/° ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙ· ·˘ÙfiÓÔÌ· ËÏÂÎÙÚÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, fiÔ˘ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ∞/° Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌË ÌÂ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘. ∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ ÂÎÙÂٷ̤ӷ, Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90, ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿ (.¯. ∫‡ıÓÔ˜, §‹ÌÓÔ˜, ÛԘ, ∫Ú‹ÙË Î.·.). °È· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ™∏∂ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÂÚ› Ù· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90 ÛÙÔ ™∏∂ Ù˘ ¢·Ó›·˜.

∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ (fiˆ˜ Ë TradeWind) ‹ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ (fiˆ˜ Ë EWIS) ÌÂÏÂÙÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ÚԂϤÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂȘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÎÔÓÔ‡Ó ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÌÂϤÙ˜, ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, ÁÈ· ‰È›ۉ˘ÛË Û ÈÛ¯‡ 36% Î·È 46%, ÙÔ ∂ӈ̤ÓÔ µ·Û›ÏÂÈÔ, ÁÈ· 40%, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÁÈ· 50% Î·È Ë ¢·Ó›·, ̤¯ÚÈ 100%, (ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛÙÔ ™‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¡√RDEL).

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ÌÂϤÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì·. 2. ™ÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ÂÎÔÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ 2.1 ∆Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· TradeWind ∆· ·ÚÈ· ÛËÌ›· Ù˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ∏ ÂͤٷÛË ·ÊÔÚ¿ fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2030, Ì ÂȉÈÎfiÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÙË 2008, 2010,2015,2020 Î·È 2030. - ∏ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰È·ÈÚ¤ıËΠ۠“ÂÚÈÔ¯¤˜”, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ÙÔ˘˜, Î·È ÁÈ· ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ¤ÁÈÓ ηٿÏÏËÏË ÂÈÏÔÁ‹ ˆÚÈ·›ˆÓ ¯ÚÔÓÔÛÂÈÚÒÓ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·Ó¤ÌÔ˘, Ì ‚¿ÛË ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2000-2006. - °È· οı ™ÂÓ¿ÚÈÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ‰È›ۉ˘Û˘ Î·È Û οı “ÂÚÈÔ¯‹” Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô Ù‡Ô˜ ÙˆÓ ∞/° Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó (‰‡Ô ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ∞/°, ¤Ó·˜ ¯ÂÚÛ·›·˜ Á˘ (onshore) Î·È ¤Ó·˜ ı·Ï¿ÛÛ˘ (offshore)). - ∏ ·Ú·ÁfiÌÂÓË ·Ó¿ ÒÚ· Û οı «ÂÚÈÔ¯‹» ÈÛ¯‡˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì¤ÛË ˆÚÈ·›· ÙÈÌ‹ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ·Ó¤ÌÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·Ì‡ÏË “πÛ¯‡Ô˜-∆·¯‡ÙËÙ·˜ ·Ó¤ÌÔ˘”. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ·Ó¿ ÂÚÈÔ¯‹ ηÌ‡Ï˜ πÛ¯‡Ô˜-∆·¯‡ÙËÙ·˜ ·Ó¤ÌÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÈÛÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ ÒÚ· ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÈÛ¯‡.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·1

26

∆· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ó¿ ÒÚ· ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Û ηٿÏÏËÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ù· Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È Á›ÓÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - °›ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË Î·È “ÌÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË” ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜. - ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ›ӷÈ: ¯ÚÔÓÔÛÂÈÚ¤˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (Ù‡Ô˜ Î·È Ì¤ÁÂıÔ˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘ÙÒÓ ÎÏ), ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ÙˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ, ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜, Î.Ï.. ∆· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ηٷ¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÌÂϤÙ˘, 20082030. - °›ÓÂÙ·È Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ “‚¤ÏÙÈÛÙ˘ ÚÔ‹˜ ÊÔÚÙ›ˆÓ”, Ë ÔÔ›· ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· οı ÒÚ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ù˘ ∂χıÂÚ˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. - ∆· ÂÍ·ÁfiÌÂÓ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˆÚÈ·›ˆÓ ÚÔÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ‹ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ηÌ‡Ï˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÈÛÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Î·Ì‡Ï˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ Î.Ï.. 2.2 ∆Ô ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· EWIS ∏ ÂͤٷÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ¢∂™ª∏∂, ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ·ÍÈfiÈÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ UCTE Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ì ٷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ NORDEL-™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÈÎÒÓ, UKTSOA/∞∆S√π-∂ӈ̤ÓÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ/πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È UPS/IPS∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ. ∏ ÂͤٷÛË ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯‹ ¤ÙË 2008 Î·È 2015. ∆· ·ÚÈ· ̤ÚË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ë ÔÔ›· ÂÎÔÓÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¶·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ∞/° Î·È ÙȘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, Â›Ó·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 Û οı ¯ÒÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿: (·) ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, (‚) ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È (Á) ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ‰È·Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ. - ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô “‚¿ÛÂˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈӔ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2015 ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ηٿ ¤ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Èı·ÓfiÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÌÈ· “˘„ËÏ‹” ‰È›ۉ˘ÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ. - ªÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ™∏∂, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜

ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ∫ÚÈÙ‹ÚÈÔ ¡1, ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™∏∂ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó. - ∫·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·ÓfiÓ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ, Ù· ÔʤÏË ·fi ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ú‡ˆÓ Î·È ÔÈ ‚¤ÏÙÈÛÙ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. ∆· ÎfiÛÙË-ÔʤÏË Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. 2.3 ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ √È fiˆ˜ ·Ú·¿Óˆ ÌÂϤÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ̷ÎÚÔÚfiıÂÛÌË (∆radeWind: 2005-30) ‹ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌË (EWIS: 2008, 2015) ÚÔÔÙÈ΋. ∂ÈϤÔÓ ·˘ÙÒÓ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ ¯ÒÚ· ÌÂϤÙ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›·-·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÂϤÙ˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ù˘ UCTE, ÁÈ· ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. 1) ∏ °ÂÚÌ·Ó›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ: ªÂ Ù· Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 2015, ·ÈÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ̤¯ÚÈ 27.000MW ÂÚ›Ô˘, ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÁ¯¤ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ÒÚ˜ ÂÏ·¯›ÛÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ Ë ‰È›ۉ˘ÛË Û ÈÛ¯‡ ı· ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÓÂÈ Û ÔÛÔÛÙfi ۯ‰fiÓ 60% Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. ∏ BDEW, (German Energy and Water Association), ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘, Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù·: (·) ∆ÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (220/380kV) ∫·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ 2007-10 Î·È 2010-15 (‚) ∆ËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË “ÈÛ¯‡ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘” ∆Ô Ì¤ÁÂıfi˜ Ù˘ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ Úfi‚Ï„˘ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2015, Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË “ÈÛ¯‡˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘” ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. (Á) ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ™‡Ó‰ÂÛ˘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÙÚÂȘ ȉÈfiÙËÙ˜-¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔ‡Ó ÔÈ ∞/°, fiˆ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎfi ∫Ò‰Èη ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Î·È Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ· ÂÍ‹˜ ΢ڛˆ˜: ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÈÛ¯‡Ô˜: - √È ∞/° Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÈÛ¯‡Ô˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ڢıÌfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10% ·Ó¿ ÏÂÙfi. - √È ∞/° ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ fiÙ·Ó Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ 47,5 Î·È 50,2Hz, ·ÏÏ¿ ·Ó ˘Âڂ› Ù· 50,2Hz ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÛÙÈÁÌÈ·›· ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÂÓÂÚÁfi˜ ÈÛ¯‡˜ Ì ڢıÌfi 40% ·Ó¿ Hz Î·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ÙÈ̤˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 50,05Hz. - √È ∞/° ·ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·È fiÙ·Ó Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ˘Âڂ› Ù· 51,5Hz ‹ ÌÂȈı› οو ÙˆÓ 47,5Hz.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·2

27

™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·¤ÚÁÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˜: - √È ∞/° Ú¤ÂÈ ÁÂÓÈο Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ›‰È˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·¤ÚÁÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ì ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ Û ·˘ÙfiÌ·Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ÏÂÙÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∞/° ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ: - √È ∞/° Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚˘ı›Ûˆ˜ Ù¿Ûˆ˜, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˘ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹˜ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ Û Â›Â‰Ô ¿Óˆ ÙÔ˘ 90% Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ Û ¯ÚfiÓÔ 1.500sec. - √È ∞/° Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ì ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ Ù¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‚‡ıÈÛ˘ Ù˘ Ù¿Û˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ. 2) ™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÔÌ¿‰· ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ∂Ú¢ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ™∏∂ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ·ÈÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ 6.900MW (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 1.000MW ÂÓÙfi˜ ı·Ï¿ÛÛ˘), ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™∏∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ˙‹ÙËÛË Î·Ù¿ ÙÔ 2015 ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 12.000MW, ‹ÙÔÈ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ı· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 57% ÂÚ›Ô˘. ∆· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜: - ∫·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ °Ú·ÌÌÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹-‚ÂÏÙ›ˆÛË ÌÂıfi‰ˆÓ Úfi‚Ï„˘ ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ - ∞Ó¿Ù˘ÍË-‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·ÈÔÏÈ΋˜ Î·È ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ (Ì ·Ôı‹Î¢ÛË). - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ “∫¤ÓÙÚˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ” Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi “∫¤ÓÙÚÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜”. - ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛˆÓ-ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ ∞/° ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈı› Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ·Ô˙‡ÍÂȘ. - ∂ÁηٿÛÙ·Ë ÂȉÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiÔ˘ ·˘Ùfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›Ô (FACTS, ηٿÏÏËÏÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓfiÌÔÈ Î.Ï..) 3) ø˜ ‚·ÛÈÎfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÌÂÏÂÙÒÓ, ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ, Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂȘ ·ÈÔÏÈÎÒÓ Û ÈÛ¯‡ Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 50% Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È Û ÂıÓÈο ™∏∂, ÂÊfiÛÔÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ·. ∆Ô ‡„Ô˜ Ù˘ ·ÓÂÎÙ‹˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οı ÂıÓÈÎÔ‡ ™∏∂, Â›Ó·È ‰Â ΢ڛˆ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: - ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ™∏∂ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ‡·ÚÍË Â·ÚÎÔ‡˜ ÔÛÔÛÙÔ‡ “¢¤ÏÈÎÙ˘” Û˘Ì‚·ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. - ∆Ș ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - ∆Ș ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛˆÓ

- ∆ËÓ ‰È·ÛÔÚ¿ Î·È Ù· Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ̤ÙÚ·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ∞/°, ȉ›ˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÓˆÌ·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ™∏∂. 3. ∏ ∞¡∞¶∆À•∏ ∆∏™ ∞°√ƒ∞™ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ë ∂∂ ÚÔˆı› ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜.. ø˜ ·Ú¯‹ Ù›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È fiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË “∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ∞ÁÔÚ¿ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜”, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ‚¤‚·È· ˘fi„Ë ÙˆÓ È‰È·›ÙÂÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘. µ·ÛÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Úfi‚Ï„˘ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi οı ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË Û¯ÂÙÈο ÌÂÁ¿ÏË ·ÈÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÊfiÚÙÈÛË ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ηٷӿψÛ˘. °ÂÓÈο Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· Ù˘ Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ 3 ÒÚ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10%, ÂÓÒ ÁÈ· ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 40 ˆÚÒÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 10%. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ë ∞ÁÔÚ¿ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, Ì ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÙËÓ “¶ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∏̤ڷ”, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 12 ÒÚ˜, Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ “∂ÓÙfi˜ Ù˘ ∏̤ڷ˜” ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 30 ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜ 3,0 ÒÚ˜. 3. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞-¶ƒ√∆∞™∂π™ ∏ ÂÓۈ̿وÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ™∏∂ Î·È Ë Â›Ù¢ÍË ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÂˆÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È 50 - 60% Û ÈÛ¯‡ ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚ› ÙÔ 20% Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‰Â Î·È ·fi ηı·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √È ÂÎÔÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÌÂϤÙ˜ ·ԂϤÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∏ ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÈÔÏÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂∂, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·3

28

∂ÓÂÚÁÂÈ·Îfi «ı·‡Ì·» ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ·ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ·fi Ù· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· Ô‰‹ÁËÛ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∆Ô˘ ∞ƒ°. ¶∞¶∞™∆∞£∏

∏ ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∞¶∂) Î·È ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ªÂ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙ· ‡„Ë, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·ÔÎÙ¿ fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ∫·È ·Ó Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ··ÈÙ› ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎÚÈ‚¤˜, Ë “ÚÒÙË ‡ÏË” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ... ‰ˆÚ¿Ó. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiÔ˘ ÌfiÏȘ ÙÔ 6% Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ 20% Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ∂∂ ˆ˜ ÙÔ 2010 Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ¿È·ÛÙÔ˜. √̈˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, Û˘ÁÎÚ›ÛÈÌË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (Ë ÔÔ›· ‚Ú¤¯ÂÙ·È Â›Û˘ ·fi ı¿Ï·ÛÛ·), Û‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ¤ıÂÛÂ Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ 45% Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ·fi ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ˆ˜ ÙÔ 2010. «ø˜ ÙÔ 2020 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ 55% Î·È 60%» ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫·ÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ª·ÓÔ˘¤Ï ¶›ÓÈÔ. √¯È Ù˘¯·›·, ηÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¿Ó «·Î¤ÙÔ» ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ì ٷ¯‡Ù·ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÏÏ›„ÂÈ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙÔ 85% Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘. ∆· ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ··ÓÙÔ‡Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ Û ÌÈ· Â›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË (ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋) ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó «¯Ú˘Û¿ÊÈ». ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ËÏÈ·Îfi ¿ÚÎÔ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ªÔ‡Ú· ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. «∆Ô ÛÎËÓÈÎfi ʤÚÓÂÈ ÛÙÔÓ ÓÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™¿ÈÌÔÓ °ÎfiÌÂÚÙ˙ ÙÔ˘ µµC, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο- ı· Â›Ó·È ÂÓÙ·Ï¿ÛÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ. ∆Ô ËÏÈ·Îfi ¿ÚÎÔ ı· ηχÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË 1.300 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ·Ú¿Ù·ÍË ÔÈ ËÏÈ·ÎÔ› Û˘ÏϤÎÙ˜. ªfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹, 2.525 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û ̤ÁÂıÔ˜ ÁË¤‰Ô˘ Ù¤ÓȘ ı· ηχ„Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË. ∂Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ı·

ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ËÏÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÏϤÎÙ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ηٷÛ΢¿ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ∞cciona Solar ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ú·ÁfiÌÂÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ·Ó¿ÁΘ 30.000 ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ «ÎÔÏÏË̤ÓË» Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ÙÔÓ ÏÈÁÓ›ÙË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 86% Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ηٿٷ͢ ÛÙ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· fi¯È ·ÏÒ˜ ·fi fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÓÓÂÊÈ¿. ∏ °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë µÚÂÙ·Ó›·, ·ÎfiÌË Î·È Î·È ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ- Ì ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈ· ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¤ÙË... ʈÙfi˜ ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ù· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì¿˜ «‚¿˙ÂÈ Ù· Á˘·ÏÈ¿». ™Ù· ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ∞ÏÙÔ ª›ÓÈÔ, ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÈÔÏÈÎfi ¿ÚÎÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·Û΢‹ 10 Ó¤ˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ! ∫·È ·Ó ÔÈ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔÈ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ «fiÔÈÔÈ ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÒÙÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·», Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ... ·ÎÏfiÓËÙË ÛÙË 10Ë ı¤ÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη. Copyright © ∆√ µ∏ª∞ - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ 21/2/2008


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·4

29

"∆ÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ" ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Û ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ¢∂∏, ÏÈÁÓÈÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· ∆Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙÔ Ó· ‰Ôı› ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ "‰ÈηÈfiÙÂÚË" ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ÏÈÁÓÈÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Dow Jones Newswires, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·ÙËÁÔÚ› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÚÔηÏ› ·ÓÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¢ÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¢ËÌfiÛÈ· ∂ȯ›ÚËÛË ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ (¢∂∏), ‰›ÓÔÓÙ¿˜ Ù˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙ· ·Ôı¤Ì·Ù· ÏÈÁÓ›ÙË, ÔÚ˘ÎÙfi ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜ Ê·È¿Óıڷη˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ 2001, Ë ¢∂∏ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ΢Úȷگ› ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÙÔ›Ô Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ηıÒ˜ ·Ú¿ÁÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ 85% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. "√È ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙˆÓ ˆÊÂÏÂÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÂϤÁ¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο fiÏË ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ·

ÏÈÁÓÈÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙË ÊıËÓfiÙÂÚË ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·" ÙfiÓÈÛÂ Ë ∂›ÙÚÔÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂.∂., Neelie Kroes. ∏ ∂›ÙÚÔÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·ÁÔÚ¿, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ -Ô˘ ¯ÔÚËÁ› ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜- ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙË ¢∂∏ Ó· ·ÍÈÔÔÈ› ÙÔ 91% ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÈηȈ̿وÓ. √ ÏÈÁÓ›Ù˘, Ô˘ ·ÊıÔÓ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› ÙË ÊıËÓfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ η˘Û›ÌÔ˘, ÂÓÒ Ë ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚¿ÛÂÈ ÏÈÁÓ›ÙË ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙÔ 60% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤‰ˆÛ ‰ÈÔÚ›· ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡, Î·È ÂÈϤÔÓ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÙȘ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ. ∂¿Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‰Â ‰ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙfiÙ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÚÔÛÊ˘Á‹ ηٿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

™ÙË µÔ˘Ï‹ Ë ¢∂∏ ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª. ∞Ó‰ÚÔ˘Ï¿Î˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ "Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢∂∏ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ› Î·È Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Û¯¤‰È· ÂÍ·ÁÔÚÒÓ Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÒÓ Ù˘ Ì ÙË RW∂". ∞fi ÙË ¢∂∏, ¿ÓÙˆ˜, ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙË RWE ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· joint venture 51% RWE -49% ¢∂∏ ÁÈ· ÏÈı·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÛÙ·ıÌfi 1.600 MW.

∏ Shell ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈı¿Óıڷη ¢Â˘Ù¤Ú·, 3 ª·ÚÙ›Ô˘ 2008 07:00

∏ ¡∞À∆∂ª¶√ƒπ∫∏, ªÈ¯¿Ï˘ ∫·˚Ù·ÓÙ˙›‰Ë˜

¶∞ƒ∞ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁˆÓ, Î·È ÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ∂.∂., Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÔÌ¤˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›‰Ô, ÚԂϤÔ˘Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÈı¿Óıڷη. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ Shell, Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Jeremy Bentham ÛÙÔ ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì, ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2050, Ô ÏÈı¿Óıڷη˜ ı· ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2015, ı· ˘ÔηıÈÛÙ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. √ÛÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ù˘ Shell, ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 2100. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. Bentham, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ı· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2015 Î·È 2020 ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÙÒÛË Ù˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓÒ Ë ˙‹ÙËÛË ÏÈı¿Óıڷη ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, «¤ˆ˜ ÙÔ 2100, ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ı· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi», Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

∆· ÛÂÓ¿ÚÈ· √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ÔÌ¿‰· ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ù˘ Shell, ηٷϋÁÔ˘Ó Û ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·. ™ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ «scramble», Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ÎÚ¿ÙË ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿Óıڷη Î·È Ù· ÂÁ¯ÒÚÈ· ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· Î·È ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ «blueprint». ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÌÔÚ› Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ, ÂÊã fiÛÔÓ Ù· ÎÚ¿ÙË, ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ‰È·Û˘ÓÔÚȷΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂıÓÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÏÈı¿Óıڷη, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù· ‰‡Ô ÛÂÓ¿ÚÈ·, ÔÈ ∞¶∂ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÚ›‰È· Î·È È‰›ˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ (Scramble). ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ηٷӿψÛË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÏfiÁˆ ·ÔÙ˘¯›·˜, ‹ ÌÂȈ̤Ó˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·È ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·fi‰ÔÛË. ∆¤ÏÔ˜, Ë ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·Ú¿ ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2050, ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·5

30

∞ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔÈ΋ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ó¤ÏÏ˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¶∞¡¢√π∫√ ∞Ó ÂÎÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔÈ Î·È fiÙÈ Ë ·ÁÓfiËÛ‹ Ù˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ‚ÈfiÛÊ·ÈÚ·˜, Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË (˘fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ Growth-ÌÂÁ¤ı˘ÓÛ˘) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÎÔfi˜. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÚÔ˜ ÙȘ ∞.¶.∂., Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Û˘ÓÈÛÙ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ Û’ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ·Ó¿Ù˘Í˘, ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Û ÔÈÔÙÈο ÛÙÔȯ›·, ‹ÙÔÈ ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔÈο Î·È ÁÂÓÈο. ∏ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·, ‹ ¤ÛÙˆ Ô Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ù˘ «‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘», ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi˜ (ÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙÔ‡ÌÂı· ·fi ÙÔÓ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÛÌfi) ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ∞.¶.∂. ™Â ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞¶∂ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿: ˘ÔηٿÛÙ·ÛË ÂÈÛ·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Û˘ÓÂÒ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂıÓÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Ì›ˆÛ˘ Ú‡ˆÓ, Û˘ÓÂÒ˜ ·ÔÊ˘Á‹ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ ∫˘fiÙÔ. √ ·ÔÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ «ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘» ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. µÂ‚·›ˆ˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Û οÔÈ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο, ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, ‰ÈfiÙÈ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·’ ·˘ÙfiÓ. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ™Â ÙÔÈÎfi-ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Â›Â‰Ô ÙfiÛÔ Ë ›‰Ú˘ÛË fiÛÔ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÚÔˆı› ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·. √È ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Û ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÙfi¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ Î·È ˘ÁÈÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Ï‹„Ë ÙÂÏÒÓ, ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¤ÚÁ· ÙÔÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜. °È· Ó· ›̷ÛÙ ۷Ê›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Û·ÊÒ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ¤Ó·ÓÙÈ £/∏ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙÔÈο ÔʤÏË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ

ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∞ÚΛ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙÔ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ƒ√∫∞™ ÛÙËÓ ∆Ú›ÔÏË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ÏÈÁÓÈÙÈÎÔ‡ ÔÚ˘¯Â›Ô˘ Î·È £/∏ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ªÂÁ·ÏfiÔÏË. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ˘Á›·) Â›Ó·È ÔÊı·ÏÌÔÊ·ÓÒ˜ ·ÓÒÙÂÚË ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË. √ ¢Ú ¡›ÎÔ˜ µ·ÛÈÏ¿ÎÔ˜ (1), ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ Û ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ÁÈ· ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡ 50 Mw ÚÔ·ÙÔ˘Ó: - 600 ˆ˜ 900 ·ÓıÚˆÔÌ‹Ó˜ ÛÙËÓ Ê¿ÛË Î·Ù·Û΢‹˜ Ì 30-40% ··Û¯fiÏËÛË ÓÙfiÈÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡. - 13-16 ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË Ê¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÓÙfiÈÔÈ. ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘’ fi„Ë fiÙÈ Ù· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ¢ڛÛÎÔÓÙ·È Û ÌË ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ı¤ÛÂˆÓ ÌfiÓÈÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (2) οı 50 Mw ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ : ñ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù˙›ÚÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 10 ÂÎ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi Ù· ÔÔ›· 3% ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ √∆∞. ñ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó 750 – 950 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ (Ë ÙÔÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ‰Ò, ‚¤‚·È·, ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÏÏ¿ ÙËÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ‹ fiÏË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ηٷÛ΢‹˜). ñ ··ÈÙÔ‡Ó ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· οÔ˘ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ 1/3 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰··Ó¿Ù·È Û ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ¡· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ: Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ‰ˆÚÂ¿Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηٷÛ΢‹ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÒÓ ˆÊÂÏËÌ¿ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÎfiÌË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ·ÍÈÔı¤·ÙÔ˘.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·6

31

√ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ™Ù. æˆÌ¿˜ (3) ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û¯ÂÙÈÎfi ›Ó·Î·, fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ (Û˘ÓÔÏÈο, fi¯È ÌfiÓÔ Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô) ·fi ·ÈÔÏÈο Â›Ó·È Î·Ù¿ 3,75 ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÂÓÒ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ÈÛ¯‡Ô˜ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô (1 ÏÈÁÓ›Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ 0,9 ·ÈÔÏÈÎfi).

√È Êfi‚ÔÈ ÁÈ· ÙÔÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ¿ÚÎÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÁÎ҉˘ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÙÔ›Ô. £ÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Á˘ ÙˆÓ ·Ú·Î›ÌÂÓˆÓ È‰ÈÔÎÙËÛÈÒÓ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‹ÈˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô (·ÚÈÔ˜) ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ∞¶∂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·fi ÌÂÚÈο ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ‹ ·Ó·›ÙȘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ÚÔÛ-Ê˘Á¤˜ ȉȈÙÒÓ ‹ ‰‹ÌˆÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ı›ÁÔÓÙ·È. ™ÙËÓ Ú¿ÍË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Êfi‚ÔÈ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÔ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ 46Ô˘ (¢ÂÎ. 2007) Ù‡¯Ô˜ ÙˆÓ «∞ÓÂÌÔÏÔÁ›ˆÓ» ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰‡Ô ÌÂϤÙ˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (Renewable Energy Policy Project-∏¶∞ Î·È Royal Institute of Chartered Surveyors-Oxford Brokers University µÚÂÙ·Ó›·), Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ·ÚÓËÙÈ΋˜ Â›‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ ·Í›·˜ Ù˘ Á˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÁÂÈÙÓÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·ÈÔÏÈο ¿Úη. √È ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiÔ˘ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÈÔÏÈο Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î·È Ô ¯·ÌËÏ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ∏ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË –Ô˘ ÂÈÚ‹Ûıˆ ÂÓ ·Úfi‰ˆ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡·ÙÔ‡Ú· ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È- ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÌˉÂÓÈ΋. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ¿ÙÔÌ· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Â˘·ÈÛıËۛ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. §ÔÁÈο ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ·fi‚ÏËÙ·, ·¤ÚÈ·, ˘ÁÚ¿ ‹ ÛÙÂÚ¿, Ô‡ÙÂ Î·Ó ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¤˜ ÂÈÛÚÔ¤˜ – ÂÎÚÔ¤˜, Â›Ó·È ÔÌ·Ï¿ ÂÓۈ̷ÙÒÛÈ̘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÁÎ҉˘ ÌÂÓ ·ÏÏ¿ Ô˘‰¤ÙÂÚË ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, Û οÔȘ ‰Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜. µÂ‚·›ˆ˜ Û ÙÔ›· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ıÔ‡Ó ¿ıÈÎÙ· ‰ÂÓ ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·ÈÔÏÈΤ˜

ÌÔÓ¿‰Â˜, Î·È Â’ ·˘ÙÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ˘fi ‰È·‚ԇϢÛË ∫.À.∞. ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎfi ÙˆÓ ∞¶∂ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·Áη›Ô˘. ∆Ô ¿ÁÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ú¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ∆Ô ¿ÁÈÔ ˘¤Ú ÙˆÓ √∆∞ Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂, Ô˘ Â›Ó·È 3% Â› ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜, ÌË ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ ·fi ÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ‰˘Û¯ÂÚ‹. ¢›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ∞¶∂, ÛÙÔ Û˘Ó¯‹ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û ·ÂÈÊÔÚÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜, fi¯È ÌfiÓÔ Û’ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ∂Ï›˙ˆ Û οÙÈ ·ÎfiÌË: Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙËÓ fiÚÂÍË ÙˆÓ ÈÔ ÊˆÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛ‹ ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∂ÚÈÛÛÔ‡ Ù˘ §¤Û‚Ô˘ (fiˆ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ∞Ì·Ù˙‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∞¡¢√π∫√, ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ÙÔ 2006) (4), ηÈ, ηχÙÂÚ· ·ÎfiÌË, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË. ªÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔÈΛˆÛË, fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È Î˘Ú›ˆ˜, Ë ›‰È· Ë ·ÚÔ˘Û›· ∞¶∂ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘, ÔÚıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ∞¶∂ (ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ÁˆıÂÚÌ›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÂÓı·Ï›·˜ ΢ڛˆ˜) Û ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ÎÙ›ÚÈ·.

√È ∞¶∂ ÂÈϤÔÓ -ηÙãÂÍÔ¯‹Ó Ù· ·ÈÔÏÈο-, ¤Ú·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔχÙÈ̘ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È ‰ÈfiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÔ Â›Â‰Ô ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈfiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·‡ÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ‹ Ì·˙Ô‡Ù, Ú¿ÍË ·ÓÙÈÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ∞¶∂ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ıÂÒÚËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ˘fiıÂÛ˘. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ∞¶∂ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‹ fi¯È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜, Ó· Â›Ó·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÈ΋ ˘fiıÂÛË.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·7

32

∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, „˘¯Ú·ÈÌ›·, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÏËÚfiÙËÙ· ™Ô‚·ÚÔ› √∆∞, Ô˘ „‡¯Ú·ÈÌ· ÛÙ·ıÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÔʤÏË, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Û‡ÁÎÚÈÛË ıÂÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ª∫√, ÛÙËÓ ·Ô‰·ÈÌÔÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙfiÛÔ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô, fiÛÔ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÔ‡ fiÏÔ˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™ÙȘ «¢ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞∞§µ√ƒ°∫», ÌÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ «·Ù˙¤ÓÙ·˜ 21», ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ η٤¯ÂÈ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ √∆∞ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ∞¶∂. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ÔÚı‹ Î·È ·fi ÙÔÈ΋ ÛÎÔÈ¿ (¿ÌÂÛË Ú‡·ÓÛË ·fi ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· Î·È ·¤ÚÈ· ·fi‚ÏËÙ·, ıÂÚÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ) Î·È ·fi ÂıÓÈ΋ (ÔÏÈÙÈ΋ ∫˘fiÙÔ) ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÏÈı·ÓıÚ·ÎÈÎÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ‰Â¯ÙÔ‡Ó, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ó·Áη›Ô ÏÔÁÈÎfi Û˘Ìϋڈ̷ ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È fi¯È Û Â›Â‰Ô ·fiÚÈÛÙˆÓ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂˆÓ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ∞¶∂, Î·È È‰›ˆ˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Û‹ÌÂÚ· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂Ô̤ӈ˜, Ë ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ √∆∞ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ∞¶∂ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔÈ΋˜ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. √È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â·Ú΋ Â·Ê‹ Ì ٷ ÙÔÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙË Ï‹„Ë ˘’ fi„ÈÓ ÙˆÓ (ÙÂÎÌËÚȈ̤ӈÓ) ˘ԉ›ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∆Ô‡ÙÔ ‚‚·›ˆ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ, ÛÙËÓ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂͤٷÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÂÁηٿÛÙ·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‚Ϥ„ÂˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ∆Ô‡ÙÔ, fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ, ·Ó·Áη›· fiˆ˜ ›·ÌÂ, ‰È·‚ԇϢÛË Ì ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Â›Ó·È fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ project, Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·ÏfiÁÈÛÙˆÓ ÙÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∞¶∂, ȉ›ˆ˜ ÙˆÓ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ∏ ›ڷ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ‡ «Ê·Î¤ÏÔ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜» ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˘ÔÌÔÓ‹. √ ÔÚıfi˜ ÏfiÁÔ˜, Ì ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË, Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÌÔÚ› Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÚ·ÙÔÏÔÁ›Â˜. √È ∞¶∂, ηْ ÂÍÔ¯‹Ó Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÌÈ· ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ˘fiıÂÛË ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÚ·Ù¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. ∏ ÂÏ›‰· –ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ- Âı·›ÓÂÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›·. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ πÙ·Ïfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ∞. Gramsi, ¤ÁÚ·„ ̤۷ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÔÏ›ÓÈ: ÛΤ„Ô˘ ··ÈÛÈfi‰ÔÍ·, ‰Ú¿Û ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·.

∞Ó·ÊÔÚ¤˜: 1. ÕÚıÚÔ ÛÙÔ «∞ÈÔÏÈο ¿Úη: Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË» ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ∞¶∂, 2002. 2. "Wind energy: The facts", 1999, ÙÔÌ. 3,ÛÂÏ 124 3. ¶Ú·ÎÙÈο 3Ô˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂, 2005 4. ¶Ú·ÎÙÈο 17Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¶∞¡¢√π∫√, ·Ú¤Ì‚·ÛË ¶. ∞Ì·Ù˙‹


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·8

33

¶ÂÓ›· Ù¤¯Ó·˜ ηÙÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ŒÙÛÈ Ï¤Á·Ó ÔÈ ·ÏÈÔ› Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿‰ÈÎÔ. ∂›Ó·È Î·È ÏÔÁÈÎfi ¿ÏψÛÙÂ. ŸÙ·Ó ÛÔ˘ Ï›ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ôχ, Û·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯ÂȘ. ∂›Ó·È ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙˆÓ ¤Ì‚ÈˆÓ fiÓÙˆÓ ÁÂÓÈο....

√ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· º/µ. ∆· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÊÚÂÓ›Ùȉ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 12, ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÌËÓÒÓ. ªÈ· Î·È ¤È·Û· Ù· ÁÓˆÌÈο, Ó· ˆ fiÙÈ Â‰Ò ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ: ŸÔ˘ ·ÎÔ‡˜ ÔÏÏ¿ ÎÂÚ¿ÛÈ· ÎÚ¿Ù· ÌÈÎÚfi ηϿıÈ. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰˘Ô ÛÙÔ Ì˘·Ïfi (Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Û·Ó ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘), Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ æˆÌ¿˜, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ (™∂º), Û˘Ó¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î˜ ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ù›ÔÙ ÛÙË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô Î·È fiÙÈ, ·Ú¿ Ù· ÂÚ› ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ·, ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ë ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ì·˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ì ٷ º/µ. ∆È ÊÙ·›ÂÈ; ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ·ÊÔÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Ì °ÂÚÌ·Ó›·, ÌÈ· ¯ÒÚ· ‰ËÏ·‰‹, Ì ÂÚ›Ô˘ ÙË ÌÈÛ‹ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ· ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ∞˘Ù¿.

∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·9

34 ª∂ƒ√™ µ

¶ƒ√√¶∆π∫∂™ ª∂°π™∆√¶√π∏™∏™ ¢π∂π™¢À™∏™ ∞.¶.∂. ™∆∞ ∂§§∏¡π∫∞ ª∏ ¢π∞™À¡¢∂¢∂ª∂¡∞ ¡∏™πø∆π∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ª∂ ∂π™∞°ø°∏ ∞¡∞™∆ƒ∂æπªø¡ À¢ƒ√∏§∂∫∆ƒπ∫ø¡ ™∆∞£ªø¡ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ï. ∫·ÙÛ·ڷο΢(1), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °. ÃÚËÛÙ¿Î˘(2) (∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ™‡ÓıÂÛ˘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú‹Ù˘ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜,, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ∆.∫. 710 04, ∆ËÏ.: +30 2810 256191, Fax: +30 2810 319478 E-mail: (1)dkatsap@tm.teiher.gr, (2)dhr@cs.teiher.gr)

3. ¢π∞™∆∞™π√§√°∏™∏ ∆ø¡ ¶ƒ√∆∂π¡√ª∂¡ø¡ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ 3.1. ¢Â‰Ô̤ӷ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∆· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÁÈ· Ù· ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· ÓËÛȈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 1. °È· Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌ· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· 2, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¤ıË. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ›Ó·Î· 2 ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ‚¿ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔÔıÂÛÈÒÓ ÛÙ· ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· ÓËÛÈ¿, fiÔ˘ ¯ˆÚÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌ· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο.

3.2. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ √È ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̠‚¿ÛË ÙÔÓ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·ÓˆÙ¤Úˆ. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙˆÛÒÓ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙˆÓ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·10

35

™Ù· Û¯‹Ì·Ù· 3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ‰È›ۉ˘Û˘ ∞.¶.∂. ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.

4. √π∫√¡√ªπ∫∏ ∞•π√§√°∏™∏ ∆· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ‚·Û›ÛÙËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÔÓ٤Ϸ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ [24-31]. ™Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï‹ÊıËΠ˘fi„Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Ó· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙfiÛÔ ˘„ËÏÔ‡ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 4. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ∫Ú‹Ù˘ Î·È ƒfi‰Ô˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Â¤Ó‰˘Û˘, ‰ÂÓ Ï‹ÊıËΠ˘fi„Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ∂›Û˘ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ıˆڋıËΠ›ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ÌË ÂÁÁ˘Ë̤Ó˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ·Ú·ÁˆÁfi ∞.¶.∂. ÛÙÔ ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ 2006 (0,085 _/kWh). ∆¤ÏÔ˜, Ù· ÂȉÈο ÎfiÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎfiÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·11

36

5. ∞•π√§√°∏™∏ ¢À¡∞ªπ∫∏™ ∞™º∞§∂π∞™ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Ù˘ ƒfi‰Ô˘, ̤ۈ ηٿÏÏËÏ˘ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ [32-36]. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ. ∆· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·˘Ù¿ Î·È ÔÈ ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ 5 & 6. ∞fi ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ 5 Î·È 6, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓÙ·È Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È Ì ˘„ËÏ‹ ‰È›ۉ˘ÛË ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ (¿Óˆ ÙÔ˘ 30%), Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÔÛÔ‡ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 30% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜. ªÂÏÂÙÒÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ·ÎÚ·›Â˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 5 ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ fiÔ˘ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ˘ÛÙÂÚ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË ÈÛ¯‡Ô˜. √È ˘‰ÚÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÏËÛÈÔÙ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ∏ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ¿ÌÂÛË ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ˘‰ÚÔÛÙÚÔ‚›ÏˆÓ. ∏ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓË Âʉڛ· ÙˆÓ ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ìˉ·ÌÈÓ‹. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· 6 ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ˘ÂÚÙÂÚ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË ÈÛ¯‡Ô˜. ŒÓ· ÔÛfi ÈÛ¯‡Ô˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙϛ˜ ÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È ˘‰ÚÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÏËÛÈÔÙ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, Ô‡ÙÂ Î·Ó Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ‰È·Ù·Ú·¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ. ∞Ó·ÎÂʷϷȈÙÈο, Ì ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÊÔÚÙ›Ô˘ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜.


48 C3

4/10/08

19:16

™ÂÏ›‰·12

37

™Ù· Û¯‹Ì·Ù· 4 Î·È 5 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ƒfi‰Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 5 (Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t=10 sec). ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Èηӿ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ·fi ÙË ‰È·Ù·Ú·¯‹ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ÙÈÌ‹ (50 Hz). ∆Ô‡ÙÔ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘‰ÚÔÛÙÚÔ‚›ÏˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

™Ù· Û¯‹Ì·Ù· 6 Î·È 7 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∫Ú‹Ù˘ Î·È ƒfi‰Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· 6 (Ë ‰È·Ù·Ú·¯‹ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ t=10 sec). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ˘‰ÚÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÏËÛÈÔÙ·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔÈ, Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Èηӿ Î·È ¿ÏÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ. ∏ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Ù˘ ÙÈÌ‹ (50 Hz).


48 D4

4/10/08

19:17

™ÂÏ›‰·1

38

6. ™Àª¶∂ƒ∞™ª∞∆∞ ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›· ‰ÈÂÚ¢ÓÒÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ∞.¶.∂. ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛȈÙÈο ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÂÓÂÚÁÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi ∞.¶.∂. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÓËÛȈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÈÎÚÔ‡ (∫¿ÛÔ˜ – ∫¿Ú·ıÔ˜, ∞ÛÙ˘¿Ï·È·), ÌÂÛ·›Ô˘ (ƒfi‰Ô˜, §¤Û‚Ô˜) Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ (∫Ú‹ÙË). ∞ÒÙÂÚÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È: ñ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ∞.¶.∂. ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ñ Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ñ Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ: ñ ∆· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ·Ô‰ÂÎÙ¿ ‹ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο οو ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ›ӷÈ: ñ Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ñ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ñ ∆· ÂȉÈο ÎfiÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÍÔ‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ ÙˆÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ÎfiÛÙË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜ ÂÙÚÂÏ·˚ÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜. ñ ∏ ‡·ÚÍË ÁˆıÂÚÌÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‹ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ∞.¶.∂. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ∞.¶.∂. ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 90% Ù˘ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ì ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ñ ∏ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË fiÙ·Ó ÔÈ ˘‰ÚÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌÔ˘ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ Â›Ó·È Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √È ˘‰ÚÔÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÈÛ¯‡Ô˜ (ÂÚ›ÛÛÂÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ˙‹ÙËÛË), ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ. ∆Ô‡ÙÔ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜

ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙÔ˘˜ ˘‰ÚÔÛÙÚfi‚ÈÏÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÙ› ÛÙȘ ·ÓÙϛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔıË΢ı›. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ··ÈÙËı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË ÈÛ¯‡˜ ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ñ ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ, fiÛÔ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ Úfi‚Ï„˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ·Ó¤ÌÔ˘, Ì ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÌÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ·fi ∞.¶.∂. ñ ∆· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÔʤÏË ·fi ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ˘ÁÚÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ Ú‡ˆÓ, ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚÁ·Û›·, ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ñ °ÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÔÏ˘Ô›ÎÈÏ· Â›Ó·È Ù· ÔʤÏË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ (ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο, ·Ó·Ù˘Íȷο). ñ ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏÔÁË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∆· ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌ· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ 3468/2006, ˆ˜ ·ÔıË΢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ˘‚ÚȉÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÁÁ˘Ë̤Ó˘ ÈÛ¯‡Ô˜. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›· Ì ÙÔÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓfiÌÔ Î·È Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ηıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤Ó· ÚÒÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì·. £· Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Û ·ÔÌÔӈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˆ˜ ·ÔıË΢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙ·ıÌÒÓ ∞.¶.∂., Ì ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ fi¯È ·Ï¿ ÙËÓ ··ÏÔÈÊ‹ ·È¯ÌÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ‹‰Ë Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ‰ËÏ·‰‹: – ÙË ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ∞.¶.∂., ̤ۈ Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ∞.¶.∂. – ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ˘ÁÚÒÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ – ÙËÓ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÔÚ˘ÎÙ¿ η‡ÛÈÌ· (Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ ‹ ÂÙڤϷÈÔ). √È È‰ÈÔÌÔÚʛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÈÛ¯‡Ô˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.


48 D4

4/10/08

19:17

™ÂÏ›‰·2

39

√È Ú·Á‰·›· ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÔÏÔ¤Ó· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·-ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ¢·›ÛıËÙ· ÔÈÎÔ-Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÂÓ›ÔÙÂ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙ· ·ÔÌÔ-ӈ̤ӷ ÓËÛȈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ıÂÚÌÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. À„ËÏ¿ ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ·ÔÌÔӈ̤ӷ ÂÓÂÚÁÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÌÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙȘ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓÔًوÓ. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÁÚ·Ê› ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ‰È›ۉ˘Û˘ ∞.¶.∂. Û ·ÔÌÔӈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ Ì ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Î·È ·ÈÔÏÈο ¿Úη [37].

∆Ô ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ‰È›ۉ˘Û˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ¤Ó· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 20% [37]. ∆Ô‡ÙÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ʇÛË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Û ·ÔÌÔӈ̤ӷ ÂÓÂÚÁÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â˘Ú¤ˆ˜ ÌÂÏÂÙËı›, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈο ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·ÎfiÌ·. ∆· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Î·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÎÚ·ÈÊÓ›˜ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi, ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÊÈÏÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ·ÔÌÔӈ̤ӷ ÂÓÂÚÁÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÁˆıÂÚÌÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ‹ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ Ì›· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÈÛ¯‡ ‚¿Û˘ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∏ ˆÚ›Ì·ÓÛË Ù˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ ∞.¶.∂.

7. REFERENCES [1] °. ∫¿Ú·Ï˘, ∞. ∑ÂÚ‚fi˜, "¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ √Ú›Ô˘ ¢È›ۉ˘Û˘ ∞ÈÔÏÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Û ∞˘ÙfiÓÔÌ· ÓËÛÈ¿", 3Ô ∂ıÓÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂, RENES, 23-25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2005, ∞ı‹Ó·. [2] D. Katsaprakakis, D.G. Christakis, "On the wind power penetration percentage in the island of Crete", RES & RUE for islands international conference, Cyprus, 30-31 August 2004 (oral). [3] Dimitris Al. Katsaprakakis, Nikos Papadakis, Dimitris G. Christakis, Arthouros Zervos, "On the wind power rejection in the islands of Crete and Rhodes", Wind Energy Journal, Accepted: Mar 23 2007, Published Online: May 14 2007 6:21AM. [4] John Olav Gioever Tande, "Exploitation of wind-energy resources in proximity to weak electric grids", Applied Energy 60 (2000), p. 395-401. [5] Torbjörn Thiringer, Andreas Petersson, "Grid Integration of Wind Turbines", Swedish-Polish Motion Control and Wind Energy Symposium, Warszawa, Poland, 22 October 2003. [6] N. G. Boulaxis, S. A. Papathanasiou, M. P. Papadopoulos, "Wind turbine effect on the voltage profile of distribution networks", Renewable Energy 25 (2002), p. 401-405. [7] N. Hatziargyriou, A. Tsikalakis, A. Dimeas, D. Georgiadis, J. Stefanakis, A. Gigantidou, E. Thalassinakis, "Security and economic impacts of high wind power penetration in island systems", 40th Cigre, Paper no 5. [8] Ake Larson, "The power quality of wind turbines", Thesis for the degree of doctor of philosophy, ISBN: 91-7197970-0, Department of electric power engineering, Chalmers university of technology, Göteborg, Sweden, 2003. [9] Jimmy S.G. Ehnberg. Math H.J. Bollen, "Reliability of a Small Isolated Power System in Remote Areas Based on Wind Power", Nordic wind power conference, 1–2 March, 2004, Chalmers university of technology, Göteborg, Sweden. [10] π. ∫. ∫·Ï‰¤ÏÏ˘, ¢. ™. µÏ¿¯Ô˘, "∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘", ¢ÂÏÙ›Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ – ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2001, ÛÂÏ. 50-59. [11] ∑. ¢. ª·ÓÙ¿˜, ¶. £ÂÔ‰ˆ-ÚfiÔ˘ÏÔ˜, °. ª¤Ù˙ÈÔ˜, ∞. ∑ÂÚ‚fi˜, "À‚ÚȉÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ì ¯Ú‹ÛË ·ÓÙÏËÛÈÔÙ·Ì›Â˘Û˘ ÁÈ· ̤ÁÈÛÙË ‰È›ۉ˘ÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙË Ó‹ÛÔ ™¤ÚÈÊÔ", ¢ÂÏÙ›Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ – ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ, πÔ‡ÓÈÔ˜ 2003, ÛÂÏ. 50-58. [12] ¶¤ÙÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜, "ªÔÓÙÂÏÔÔ›ËÛË Î·È ‰È·ÛÙ·ÙÔÏfiÁËÛË ˘‚ÚȉÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ πηڛ·", ‰Èψ̷ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, 2001, ∂.ª.¶., ∆Ì‹Ì· ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ. [13] D.G. Christakis, J. G. Minadakis, M. Nikiforakis, V.G. Fasoulas, "Towards 100% RES Supply for the Electrification of Crete", International conference "Renewable Energies for Islands - Towards 100% RES Supply", Chania, 14-16 June 2001. [14] Tande J.O., Christakis D.G., "Note on utilization of wind energy at Dia island", Greece, Risoe Nat. Lab, Technical Note, Roskilde 1992. [15] G. Betzios, "Development and application of RES systems in autonomous electric networks", Hellenic Conference of Mechanical & Electrical Engineers, Chalkida, April 2002 (in Greek). [16] K. Protopapas, S. Papathanassiou, "Operation of hybrid wind – pumped storage systems in isolated island grids", Proc. MedPower 2004, Nov. 2004, Lemessos. [17] Mastorakis P., Betzios G., Kaldellis J., "A proposal of installation of a combined wind-hydro station for the islands of Aegean sea", NTUA_RENES National Conference on the application of soft energy sources, Athens 1998. [18] D. Katsaprakakis, D.G. Christakis, «∞ wind parks, pumped storage and diesel engines power production hybrid system for the power production in ∞stypalaia», EWEC 2006 Conference & Exhibition, 27 February to 2 March, 2006, Athens (poster). [19] ¢. ∞Ï. ∫·ÙÛ·ڷο΢, °.¢. ÃÚËÛÙ¿Î˘, ∫. °. ∫ÔÓÙ·Í¿Î˘, «∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÓÙÏËÛÈÔÙ·Ì›Â˘Û˘ ÛÙÔ ÀÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ™‡ÛÙËÌ· ∏ÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘», ∆¯ÓÈο ÃÚÔÓÈο, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ŒÎ‰ÔÛË ∆.∂.∂., ™ÂÈÚ¿ IV, Ù‡¯Ô˜ 1-2, ÛÂÏ. 57-80. [20] Nicholson G, Somerville W.M. et al., "Foula island wind-hydro-diesel hybrid power scheme", Commission control programming and early operation, B.W.E.A. conference, (proceedings), 1992. [21] S. Bose, Y. Liu, S. Talya, P. Vyas, S. Videhult, M. Bjerke, B. Boerresen, "A methodology for sizing and cost optimization of wind power with pumped-hydro storage", RES & RUE for islands international conference, Cyprus, 30-31 August 2004. [22] πˆ¿ÓÓ˘ ∂. ºÚ·ÁÎÈ·‰¿Î˘, ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ∂ΉfiÛÂȘ ∑‹ÙË, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2004. [23] °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÂÚÁÂϤ˜, ∞ÓÂÌÔÎÈÓËÙ‹Ú˜, ∂ΉfiÛÂȘ ™˘ÌÂÒÓ, ∞ı‹Ó· 1995. [24] ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶··ÓÙÒÓ˘, "ªÈÎÚ¿ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ¤ÚÁ·", ∂ΉfiÛÂȘ ™˘ÌÂÒÓ, ∞ı‹Ó· 2001. [25] Christakis D., Fassoulas V, Sifakaki K. "The combination of Wind Energy conversion systems with Pumped Storage Systems (PSS) for small isolated power production system", The European Congress on Renewable Energy Implementation, 5-7 May, Athens, 1997. [26] J. K. Kaldellis, D. S. Vlachou and G. Korbakis, "Techno-economic evaluation of small hydro power plants in Greece: a complete sensitivity analysis", Energy Policy, Volume 33, Issue 15, October 2005, p. 1969-1985. [27] Ashok Sinha, "Modelling the economics of combined wind/hydro/diesel power systems", Energy Conversion and Management, Volume 34, Issue 7, July 1993, p. 577-585. [28] C. Bueno and J.A. Carta, "Technical–economic analysis of wind-powered pumped hydrostorage systems. Part I: model development", Solar Energy, Volume 78, Issue 3, March 2005, p. 382-395. [29] C. Bueno and J.A. Carta, "Technical–economic analysis of wind-powered pumped hydrostorage systems. Part II: model application to the island of El Hierro", Solar Energy, Volume 78, Issue 3, March 2005, p. 396405. [30] ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·ڷο΢, "ªÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ‰È›ۉ˘Û˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Û ·ÔÌÔӈ̤ӷ ÂÓÂÚÁÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·", ¢È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹, ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ∞ı‹Ó· 2007. [31] Dimitris Al. Katsaprakakis, Dimitris G. Christakis, Emmanouel Voumvoulakis, Arthouros Zervos, Dimitris Papantonis, Spiros Voutsinas, "The introduction of wind powered pumped storage systems in Crete and Rhodes", International Journal of Distributed Energy Resources, Volume 3, Number, 2 April June 2007, ISSN 1614-7138. [32] Power System Engineering Research Center, "Integrated Security Analysis", Final Project Report, PSERC Publication. [33] IEEE/CIGRE Joint Tasc Force on Stability Terms and Definitions, "Definitions and Classifications of power system stability", CIGRE Technical Brochure 231 (2003). [34] P. Kundur et al, "Definition and Classification of Power System Stability", IEEE Transactions on power systems 19 (Nov. 2004), 1387-1401. [35] Task Force 21 of Advisory Group 02 of Study Committee 38, "Power sysyem security assessment", CIGRE Technical Brochure (2004). [36] P. Kundur, "Power System Stability and Control", Mc-Graw Hill, 1994. [37] Thomas Lynge Jensen, "Renewable energy on small islands", Forum for Energy and Development (FED), second edition, ISBN: 8790502-03-5, August 2000.

¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù‡¯Ô˜, ¡Ô. 47, π·Ó.-ºÂ‚Ú. 2008, ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 34 ̤¯ÚÈ 39 ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·Ù ÙÔ ∞' ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ÛÙ· ÌË ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ÓËÛȈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔ˘˜ ¢. ∫·ÙÛ·ڷοÎË Î·È ¢. ÃÚËÛÙ¿ÎË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ fiÙÈ Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË º/µ ¿ÚÎÔ˘ 1MWp Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ˘ÚÈÙ›Ô˘ Ì·˙› Ì ٷ ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÛÂÈÚÒÓ Î·È ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 20 Ì 25 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (‹ 20.000 Ì 25.000 Ù.Ì.) Î·È fi¯È Û 25 Ì 30 km2 (ÛÂÏ. 38). ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ, ™Ù¿ı˘ ∆ÛÂÏÂ‹˜ ∆Ì‹Ì· º/µ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¢ÈÂÛ·Ṳ́Ó˘ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∫∞¶∂


48 D4

4/10/08

19:17

™ÂÏ›‰·3

40

§ÈÁÓ›Ù˘ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ (¤Ó·˜ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ Û ηıÈÂڈ̤ӷ ÛÙÂÚÂfiÙ˘·) ∏ ıÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ¤ÓÙÂη ·fi Ù· ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ ÂÚÁ¿ÛÙËη ˆ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙ· ÏÈÁÓÈÙˆÚ˘¯Â›· Ù˘ ¶ÙÔÏÂÌ·˚‰·˜. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙ› ηÓ›˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ∫Ô˙¿Ó˘ - ¶ÙÔÏÂÌ·˚‰·˜ – ºÏÒÚÈÓ·˜. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ fiÔÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘, ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÔÙ¤ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ·fi ÙÔ 1960 Î·È ÌÂÙ¿. π‰›ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË, ÛÙËÚÈÁ̤ÓË ÛÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘, ηٿÊÂÚÂ, ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi, Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÁ¯ÒÚÈ· ËÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë È‰¤· Ù˘ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹˜ Ù˘ Ì ¿ÏϘ, ΢ڛˆ˜ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ˜. ∆fiÛÔ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÎÚ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ fiÛÔ Î·È Ë ¢∂∏, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ÂÓ·ÓÙÈÒıËÎ·Ó ·ÏÏ¿, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·ÂÌÏÔ΋ ·fi ÙÔ ÏÈÁÓ›ÙË. ŸÌˆ˜ Ë ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ ÚÔ··ÈÙ› ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ› Û’ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Ì ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂÓÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ·ÏÏÔ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ··ÈÙ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ¢·ÈÛıËÛ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÙÈ΋, οÙÈ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚Â› Û fiÏË ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. ŸÌˆ˜ Ì ÙÔ ·Ó¿ıÂÌ·, ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Â›Ó·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘, ÌÂ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıË Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÂ›‰Ú·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰È·Ú‡ÛÈÔÈ Î‹Ú˘Î˜ Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÓÙ› ÎÚ·˘Á¤˜ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂȘ Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈο ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. £· ‹Ù·Ó Â˘Ù‡¯ËÌ· ·Ó ˘‹Ú¯Â ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË Ì ¿ÏϘ ÊÈÏÈÎfiÙÂÚ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó Â›¯·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ¤ÚÂÂ

Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙÔ ·ÎÚ·›Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Â›Ó·È Ë ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË. ªÂ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯ÒÚ· Ì ηْ ÂÍÔ¯‹Ó ¿Ó·Ú¯Ô ηÈÙ·ÏÈÛÌfi Î·È Ì ·ÛıÂÓÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È Â˘¿ÏˆÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó ÈÛ¯˘Ú¿ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙ· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∆fiÛÔ Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο οı Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∆· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó. ∞fi ÙË ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÚÚÔˆÓ ÂȉÈÒÍÂÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÈΛӉ˘ÓË ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡, ¤ˆ˜ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ Âϛ٠Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŸÔÈÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÎÔÌÊÔ‡˙ÈÔ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰È·ÎËڇ͈Ó, ÚÔı¤ÛˆÓ, ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì fiÛ· Ú¤ÂÈ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ̤·, Ì ÚÔÌÂÙˆ›‰· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·È ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ CO2. ∏ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹˜. ŸÌˆ˜ Ë ·Ú·‰Ô¯‹ ·˘Ù‹, ·Ú¿ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, Ú¤ÂÈ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ʇÛˆ˜. ∞Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÂÓÂÚÁÂȷ΋.


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·4

41

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚıÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎÚ·˘Á¤˜ ·ÁˆÓ›·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, ÂȉÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÂÓ ·ÓÂ·ÚΛ· Î·È Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Â›Ï˘ÛË Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ÂȂ‚ÏË̤ÓË, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·Ô¯ÂÙ‡ÛˆÓ, ÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÁÂÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ (ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Î·È fi¯È Ï·ÓËÙÈÎfi, fiˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘), ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. °È· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ̤ÛÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ¿ ÌÈ· «ÛËÌ·›· ¢ηÈÚ›·˜». ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È ¤Ó· ‰›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÏfiÁÈ· ÙËÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÔ˘ Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù’ ÂÍÔ¯‹Ó Û’ ·˘ÙfiÓ. ŸÌˆ˜, ÛÙËÓ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Î·Ó›˜ ‡ÎÔÏ· Î·È ÂÈÎÂÚ‰Ò˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ‰È›‰·Ó ¤ÁηÈÚ· ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ¢ηÈڛ˜, Ô˘ ı· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘, ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ŒÚ·Í·Ó ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÂډ›˜. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ fï˜ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Û Â›‰· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ˜, ·Ú¿ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Î·È Ù· Û‡Ìʈӷ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∫ÈfiÙÔ Î·È ÙÔ˘ ª·Ï›. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·‚›·ÛÙ· ·fi ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ϤÔÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ∞¶∂, ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηχ„Ô˘Ó Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¶Ï·Ó‹ÙË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ηÓ›˜ ÏÔÁÈο ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ԉ¯Ù› ˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, fiÙ·Ó Û ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚˆÓ ‚ÈÔÌË-¯·ÓÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ Î·È fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Â› ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Û οı ¯ÒÚ·.

∏ ηٿÛÙ·ÛË fï˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ∏ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ù·¯‡Ù·ÙË ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È ÛÙË Û‡ÌÊ˘ÙË Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Ù¿ÛË (Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Schumpeter ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‡ÛÙÔ¯· ˆ˜ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ «‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜») ÁÈ· ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÁÈ· ‰È·ÌfiÚʈÛË Ó¤ˆÓ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ¢ڇÙÂÚˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Úfi‚ÏËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. ŸÙ·Ó ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÌÔÓԉȿÛٷٷ ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ ˙‹ÙËÌ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÙfiÙ ÙÚ›· Ú¿Á-Ì·Ù· Â›Ó·È ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó: Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, Ó· Â›Ó·È ÂÈfiÏ·ÈÔ˜, ‹ Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˘ ·ÓÙ›Ï˄˘. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ οÔÈÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ÓÔÌ›˙ˆ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Greenpeace, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ «¶ÙÔÏÂÌ·˚‰·» ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ¡Ù·¯¿Ô˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı›. ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘, ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Û‡ÓıËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜. µÚ›ÛÎÔ˘Ó fï˜ ·‹¯ËÛË ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·Ϥ˜ Î·È ÏÔÁÈÎÔÊ·Ó›˜ ¤ÓÓÔȘ Ô˘ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ì ¯·ÌËÏfi ‰Â›ÎÙË ÂÓË̤ڈÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÂÓÂÚÁÂȷο ı¤Ì·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÛÙÂÚÓÈÛÙ› ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ, Ì ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˘ ¯ÒÚ·˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÈfiÙÈ, Â›Û˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ, Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ KWh ·fi ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 4 ÊÔÚ¤˜ ˘„ËÏfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ¿ÁÓÔÈ· ‹ ·Ê¤ÏÂÈ·, Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡, ‰ÈfiÙÈ ·ÔÛȈ¿Ù·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ fiÛÔ ·ıÒÔ˜ Î·È ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ‰ÈfiÙÈ Ô‰ËÁ› ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂÈ· ÎÏ›ÓË Ù˘ Û‡Á¯˘Û˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ fi¯ËÌ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·‰È·Ê·ÓÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË Î¿ı ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏ˘·Ú·ÁÔÓÙÈÎfi Î·È ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ Û ÔÚı¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·5

42

Èڛ˜ Ó· ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ οı ÂÈÏÔÁ‹˜ (Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÎÔÌ¤˜ ÙˆÓ ·ÂÚ›ˆÓ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ¤˜, ÌfiÏȘ 0,4%, fï˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ CO2 Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ËıÈ΋˜ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Î·Ù¿ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜), ·ÚȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ›ӷÈ, Ë Â˘ËÌÂÚ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹.

√È ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› fï˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÔÙÈÌËıÔ‡Ó Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌfiÓÔÓ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ë Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË, ·Ó ÛÙËÚȯÙ› ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∆· Ú¿ÁÌ·Ù· Á›ÓÔ-ÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÚÂÓ‹ÚÔ˘˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ, Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÚËÓÈÎÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ). ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ë ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË ÙÔ˘˜ fï˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜.

§fiÁˆ ÙȘ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÍËÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·fi ÙȘ „ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ∂.∂. (75 % ÂÚ›Ô˘), Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÙËÌ· ηıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘. ∞Ó Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ‰È·›ÛÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙfiÙÂ, Ô ÏÈÁÓ›Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ η‡ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 25 ¯ÚfiÓÈ·. ÕÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ›ӷÈ, Ë ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ÏÈÁÓÈÙÈÎÒÓ ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î·‡Û˘ Ô˘ ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ·Ú·ÁfiÌÂÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘.

√È ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ·ÏÏÈÒ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ›· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ∞¶∂, ÔÈ Ôԛ˜, Ó· ÛËÌÂȈı›, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÈÁÓÈÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ∞¶∂. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÏÏÈÛÙ· Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó. ∏ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈ΋˜ (Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜ Âʉڛ˜ ·ÎfiÌ·) Î·È Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜, Ù˘ ÁˆıÂÚÌ›·˜ ηÈ, ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÔÚ¢Ù› Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÏÈÁÓ›ÙË. ∞ÓÂÍ·Úًو˜ fï˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÙÔÓÈÛÙ› Ì οı ‰˘Ó·Ù‹ ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ̤ÏËÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ̤ۈ Ù˘ ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘. ∞ÏÏ¿ Ë Â›Ù¢ÍË ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ·Ó ‰ÂÓ ÚÔËÁËı› ÛÔ‚·Ú‹, ÌÂıÔ‰È΋ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Û ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ªÔ‡ÛÈÔ˜ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ 5 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·6

43

™¯fiÏÈÔ ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË ı· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ∞Ì›ÏÈÔ˘ ªÔ‡ÛÈÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ ·˘Ùfi: ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ê›ÏÔ˜ Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ô˘ Û˘˙ËÙ¿Ì ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Î·È ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙË ¯¿ÚË Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘˙‹ÙËÛË. ∏ ·ÚÈ· ‰È·ÊˆÓ›· ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 6Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ fiÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ: «ŸÌˆ˜ Ë ·Ú·‰Ô¯‹ ·˘Ù‹, ·Ú¿ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ, Ú¤ÂÈ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜, ‰ÈfiÙÈ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ʇÛˆ˜.» ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ – Î·È ¤ÚÂ ӷ ›¯Â Á›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi – ‰ËÏ·‰‹ : ∏ ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ó· ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Î·È Ë fiÔÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÔÈÎÔÓÔÌÈο – ÔÏÈÙÈο ΢ڛˆ˜, Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Ì ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ‹ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÈÒÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ «Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈ΋» ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∞Ó Â›¯Â ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ‰ÂÓ ı· ÊÙ¿Ó·ÌÂ Â‰Ò Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ. √ ÏÈÁÓ›Ù˘ Â›Ó·È ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ù›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ªÂ ÙÈ ÎfiÛÙÔ˜ fï˜; ∆Ô ›‰ÈÔ ıÂ̤ÏÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÒÚ· Ë ∫›Ó·; £· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Ô Ï·Ó‹Ù˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÙÔ ÎÔ›Ù·ÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞˘Ù¿, Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÙÔÓ Ê›ÏÔ ∞ÈÌ›ÏÈÔ ∆ÛÈÔ˘Ú›‰Ë˜ °È¿ÓÓ˘


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·7

44

∂˘Úˆ·˚΋ ∏̤ڷ ÙÔ˘ ∞Ó¤ÌÔ˘ 15 π√À¡π√À 2008 ∏ ª∂°∞§∏ °π√ƒ∆∏ ∆√À ∞π√§√À ªÈ· ·ÓÂ˘Úˆ·˚΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008 ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ó¤ÌÔ˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË.

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∂∫¢∏§ø™∂ø¡ ∏ª∂ƒ∞™ ∆√À ∞¡∂ª√À 2008 ¶ƒ√∫Àƒ∏•∏ ¢π∞°ø¡π™ªø¡ °π∞ ∆∏¡ ∏ª∂ƒ∞ ∆√À ∞¡∂ª√À ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ¤ÚÁˆÓ

1. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤ÎıÂÛ˘ 2 ηÙËÁÔڛ˜: 2. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ÛÏfiÁÎ·Ó 3. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÈÔÏÈÎÔ‡ ÏÔÁfiÙ˘Ô˘ 4. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÈÔÏÈ΋˜ ·Ê›Û·˜ 5. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·È‰È΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 2 ηÙËÁÔڛ˜: 6. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ 7. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÈÎÚ‹˜ ·/Á ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ 25/4/2008 8. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÌÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˘ ·›ÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ 25/4/2008

ÁÈ· ·È‰È¿ 13-15 Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ 16-18 ∂χıÂÚÔ˜ ∂χıÂÚÔ˜ ∂χıÂÚÔ˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 7 Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ 8 - 12 ∂χıÂÚÔ˜ ∂χıÂÚÔ˜

16/5/2008 16/5/2008 16/5/2008 16/5/2008 16/5/2008 16/5/2008 15/6/2008

∂χıÂÚÔ˜

15/6/2008

∂¶π™∫∂æ∂π™ ™∂ ∞/¶ °π∞ ∆∏¡ ∏ª∂ƒ∞ ∆√À ∞¡∂ª√À ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆π∑√¡∆∞π ∂¶π™∫∂æ∂π™ °π∞ ∆π™ ∞∫√§√À£∂™ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∂™: 1/6 - 8/6 - 15/6 ∆· ·ÈÔÏÈο ¿Úη Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· Â›ÛÎÂ„Ë Â›Ó·È: ñ ∆˘ Ã. ƒ√∫∞™ ∞µ∂∂ ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ñ ∆˘ ENDESA HELLAS ÛÙÔ ™È‰ËÚfiηÛÙÚÔ ™ÂÚÚÒÓ ñ ∆˘ ACCIONA / ENTEKA ÛÙÔ ¶·Ó·¯·˚Îfi ∞¯·˝·˜. ∂›Û˘ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∞ÈÔÏÈÎfi ¶¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∫∞¶∂ ÛÙȘ 12 Î·È 13 πÔ˘Ó›Ô˘. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô ·Ó¿ ¿ÚÎÔ Î·È Ë̤ڷ. √È ÂÈÛΤ„ÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÈηÓfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ ·‡ÍËÛË ‹ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Â›Ó·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Î·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. √È ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. √È ÂÈÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ì ÙË Û˘Óԉ›· ˘‡ı˘ÓÔ˘. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ www.eletaen.gr/wind-day.html

∞fi 9 ¤ˆ˜ Î·È 15 πÔ˘Ó›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ™ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ª∂§π¡∞

ª√¡πª∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ www.eletaen.gr/wind-day.html

1. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÓÙ˘Ô˘ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂӉȷʤ-ÚÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, fiˆ˜ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ËÁÒÓ, ı¤Ì·Ù· ÔÚÓÈıÔ·Ó›‰·˜ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔʤÏË ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÎÙÏ. 2. ŒÎıÂÛË ‚Ú·‚¢ı¤ÓÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ EWEA 2007 3. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ™ÏfiÁηÓ, §ÔÁfiÙ˘ˆÓ Î·È ∞ÊÈÛÒÓ 4. ŒÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ 5. ŒÎıÂÛË ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ 6. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘ 7. ¢È¿ıÂÛË ¤ÓÙ˘Ô˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ 8. ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ¯ÔÚËÁÒÓ 9. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ dvd Û ÁÈÁ·ÓÙfi-ÔıfiÓ˜.


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·8

45

∂π¢π∫∂™ ∂∫¢∏§ø™∂π™

§ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ www.eletaen.gr/wind-day.html

∆∂§π∫∏ ∂∫¢∏§ø™∏ §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ www.eletaen.gr/wind-day.html

09-πÔ˘Ó-08 ŒÎıÂÛË & µÚ¿‚¢ÛË ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «∏ 11Ë ÒÚ·» ÙÔ˘ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ECOWEEK. & ™˘˙‹ÙËÛË 10-πÔ˘Ó-08 µÚ¿‚¢ÛË ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÛÏfiÁÎ·Ó ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «ªÈ· ¿‚ÔÏË ·Ï‹ıÂÈ·» ÙÔ˘ ∞Ï °ÎÔÚ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ECOWEEK. & ™˘˙‹ÙËÛË 11-πÔ˘Ó-08 µÚ¿‚¢ÛË ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÏÔÁfiÙ˘ˆÓ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «∏ 11Ë ÒÚ·» ÙÔ˘ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ECOWEEK. & ™˘˙‹ÙËÛË 12-πÔ˘Ó-08 µÚ¿‚¢ÛË ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÊÈÛÒÓ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «ªÈ· ¿‚ÔÏË ·Ï‹ıÂÈ·» ÙÔ˘ ∞Ï °ÎÔÚ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ECOWEEK. & ™˘˙‹ÙËÛË 13-πÔ˘Ó-08 µÚ¿‚¢ÛË ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «∏ 11Ë ÒÚ·» ÙÔ˘ ¡ÙÈ ∫¿ÚÈÔ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ECOWEEK. & ™˘˙‹ÙËÛË 14-πÔ˘Ó-08 µÚ¿‚¢ÛË ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «ªÈ· ¿‚ÔÏË ·Ï‹ıÂÈ·» ÙÔ˘ ∞Ï °ÎÔÚ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ECOWEEK. & ™˘˙‹ÙËÛË

ÙËÓ

ÙËÓ

ÙËÓ

ÙËÓ

ÙËÓ

ÙËÓ

15-πÔ˘Ó-08 ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË, ¢ÔÎÈ̤˜ & µÚ¿‚¢ÛË ·fi ¢ËÌfiÛÈÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÈÔ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ηٷÛ΢ÒÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·˜ Î·È ·ÓÂÌÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙÚÔ¯ÔÊfiÚÔ˘. ∫Ï›ÛÈÌÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ì ∫ÔڇʈÛË ŒÎÏËÍË.

∏ ∂§∂∆∞∂¡ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·9

46 ¢∂§∆π√ ∆À¶√À ¶√§À∆∂á∂π√ ∫ƒ∏∆∏™ ∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ ∂ƒ°∞™∆∏ƒπ√ ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ∫∞π µπø™πªø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫ø¡ ™À™∆∏ª∞∆ø¡

¶ƒ∞∫∆π∫√™ √¢∏°√™

«µπø™πª∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∫√π¡√∆∏∆∂™»

°π∞ ¡∏™πø∆π∫∂™ ∫∞π √π∫√§√°π∫∞ ∂À∞π™£∏∆∂™ ¶∂ƒπ√Ã∂™ H ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· µÈÒÛÈÌˆÓ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∏ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ‚ÈÒÛÈÌˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÂÊԉȷÛÌfi, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ· ÂÍÔÈÎÔ-ÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ – Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ë ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ˙‹ÙËÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÂÓÒ Ù· ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ ÂÓÂÚÁÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÙȘ ηχ„Ô˘Ó - ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ Û¯¤‰È· ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Â¿ÚÎÂÈ·. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ RERINA, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË "µπø™πª∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∫√π¡√∆∏∆∂™- ¶ƒ∞∫∆π∫√™ √¢∏°√™ °π∞ ¡∏™πø∆π∫∂™ ∫∞π √π∫√§√°π∫∞ ∂À∞π™£∏∆∂™ ¶∂ƒπ√Ã∂™", ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌ· ÂÓÂÚÁÂȷο Û¯¤‰È·. √ Ô‰ËÁfi˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÂÓfi˜ µÈÒÛÈÌÔ˘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ÛÙȘ ÓËÛȈÙÈΤ˜ ‹ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÓËÛÈÒÙÈΘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ, Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ µÈÒÛÈÌ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ۯ‰›ˆÓ µÈÒÛÈÌˆÓ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‹ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ó·ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜

ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙËÓ ÈÔ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘˜. √ √‰ËÁfi˜ «µπø™πª∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∂™ ∫√π¡√∆∏∆∂™» Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËΠηٿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ RERINA, ‚·ÛÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ µÈÒÛÈÌˆÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (Sustainable Energy Communities) Û ÓËÛÈ¿ Î·È ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÊfiÚÔ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ∞¶∂ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ Ì›ÁÌ·. ∆Ô ¤ÚÁÔ RERINA, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂ÀºÀ∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞ °π∞ ∆∏¡ ∂Àƒø¶∏» (Intelligent Energy for Europe) Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÂÎÔÓ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ (¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¢. ∞ÚÌ¤ÓˆÓ - ∫Ú‹ÙË, ∫ÔÈÓfiÙËÙ· Cabras- ™·Ú‰ËÓ›·), ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ (WWF, ÂÏÏËÓÈÎfi ·Ú¿Ú-ÙËÌ·), ¢›ÎÙ˘· Î·È ∂ÓÒÛÂȘ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ (ISLENET), ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ (ÿ‰Ú˘Ì· ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ∫‡ÚÔ˘) Î·È Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ (¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, ∆Ì‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜), ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ™¯Â‰›ˆÓ µÈÒÛÈÌ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÙÚÂȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÓËÛÈÒÙÈΘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙË ™·Ú‰ËÓ›·.

°π∞ ¶∂ƒπ™™√∆∂ƒ∂™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ∂ÈÎ. ∫·ıËÁËÙ‹˜ £. ∆ÛÔ‡ÙÛÔ˜, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ∆Ì‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘, theocharis.tsoutsos@enveng.tuc.gr ∞ÎfiÌË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.rerina.net, ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· µÈÒÛÈÌˆÓ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ √‰ËÁÔ‡ ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο (www.rerina.net/?secid=7).

√ Ô‰ËÁfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·10

47

∑ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ∂§∂∆∞∂¡ ∞fi ÙËÓ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∂¡ø™∏ ∞π√§π∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ˙ËÙÂ›Ù·È Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡. ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¶ÚÔÛfiÓÙ·: ¶Ù˘¯›Ô ıÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ñ °ÓÒÛË Î·È Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À ñ πηÓfiÙËÙ· Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜/Û‡ÓıÂÛ˘ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ñ ¢ÂÏÙ›Ô ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ ñ ∫·È Ê˘ÛÈο ∞Á¿Ë Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ/˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰/ÓÛË eletaen@eletaen.gr ∞fi ÙËÓ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∂¡ø™∏ ∞π√§π∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∞Ó¤ÌÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó¤Ô˜/Ó¤· ÁÈ· ‰›ÌËÓË ··Û¯fiÏËÛË (20/4 Ì 20/6). ∂Èı˘ÌËÙ¿ ¶ÚÔÛfiÓÙ·: °ÓÒÛË Î·È Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ñ °ÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ñ ∫·È Ê˘ÛÈο ∞Á¿Ë Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ/˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰/ÓÛË eletaen@eletaen.gr ∞fi ÙËÓ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∂¡ø™∏ ∞π√§π∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∞Ó¤ÌÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó¤Ô˜/Ó¤· ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∏̤ڷ˜ ÙÔ˘ ∞Ó¤ÌÔ˘ (5/6 Ì 20/6). ∂Èı˘ÌËÙ¿ ¶ÚÔÛfiÓÙ·: °ÓÒÛË Î·È Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À ñ ∂ÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ñ °ÓÒÛË Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ñ ∫·È Ê˘ÛÈο ∞Á¿Ë Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ/˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰/ÓÛË eletaen@eletaen.gr

∫·Ù¿ÛÙËÌ· GREEN

Banking ·fi ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

¢Â˘Ù¤Ú· 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008

∏ ∆Ú¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÍÂΛÓËÛ ۋÌÂÚ·, 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ GREEN Banking_. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ "Ú¿ÛÈÓÔ" ηٿÛÙËÌ· ÙÚ¿Â˙·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∂˘ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. Citibank: Ó¤ÔÈ "Ú¿ÛÈÓÔÈ" Ù›ÙÏÔÈ Ì 100% ÚÔÛÙ·Û›· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

∆Ú›ÙË, 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008 | 17:45

∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÚÔηÏ› ϤÔÓ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ·ÓËÛ˘¯›·, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÂÌÊ·Ó›˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ·fi ÙȘ Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∏ Citibank Â¤ÏÂÍ οÔȘ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ·˘Ù¤˜ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Î·È ÙȘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ì 100% ÚÔÛÙ·Û›· ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ηٿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∆›ÙÏˆÓ ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ Citi Climate Change Opportunities Index Notes. √ ¢Â›ÎÙ˘ Citi Climate Change Opportunities Price Return, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ∆›ÙÏˆÓ ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘, ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Ì ‚¿ÛË ÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. √È ÙÔÌ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: - ∂Ó¤ÚÁÂÈ·: ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο η‡ÛÈÌ· Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·Èı·ÓfiÏ˘ Î·È Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - ¡ÂÚfi: ™¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÂÙ·ÈÚ›˜, ηıÒ˜ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Á·ıfi ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ - ∫Ù‹ÚÈ· Î·È Î·ÙÔÈ˘: ∂Ù·ÈÚ›˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ó¤· ÚfiÙ˘· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÔÈÎȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ - ∞˘ÙÔΛÓËÙ·: ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ (ÚÔËÁ̤ӷ ÓÙ›˙ÂÏ ‹ ˘‚ÚȉÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡/η˘Û›ÌÔ˘)

∆Ô Ó¤Ô À‚ÚȉÈÎfi Civic Ù˘ Honda - Honda Hybrid System. ∏ Honda ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ˘‚ÚȉÈÎÔ‡ Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ.


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·11

48

3Ê·ÛÈÎfi˜

™ÂÏ›‰· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È „˘¯ÔıÂÚ·›·˜ ∫·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ.. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ··ÈÙԇ̠ÎÈ ¿ÏÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÒÙ· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË Û·Ù¿ÏË. °È ·˘Ùfi ·ÔÊ¿ÛÈÛ· fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì (οÔÈ· ·fi) Ù· ÂÓÂÚÁÂȷο (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. °È· Ó· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜ (eletaen@eletaen.gr). ∫È ·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Û·˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÂÍÂÏ›ÍÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì·, .¯. Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· Ô‰ËÁfi ηϋ˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ¡Â·ÓÙÂÚÙ·Ï ‹ Ó· ·ÔÓ›ÌÔ˘Ì ‚Ú·‚›· ªÔÏfiÙÔÊ, Û ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ô‰ËÁÈÒÓ Î·Ï‹˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.

∫·Ù·ÁÁ¤Ïψ. ∫·È ·Ú¯›˙ˆ Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ ¡Â¿ÓÙÂÚÙ·Ï (ÁÈ·Ù› ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi; ‰ËÏ·‰‹ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ;) ̤۷ ÛÙÔ Î·Ù·¯Â›ÌˆÓÔ Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÛÚÂÛÛ¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ Ì›Ú· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ Î·È Ù· Ì·Ú Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÎÚ·Ù¿Ó ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ ıÂÚÌ¿ÛÙÚ˜ ·ÂÚ›Ô˘, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÂÌfiÌÂÓÔ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη Î·È ÙËÓ Û·Ù¿ÏË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. º˘ÛÈο ÙÒÚ· Ô˘ ı· ‘ÚıÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÓÔԇ̷ÛÙ ӷ οÙÛÔ˘Ì ¤Íˆ, ·ÏÏ¿ ı· ··ÈÙԇ̠ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÒÚÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ 20Ô C.! ª‹ˆ˜ ÙÔ ‘¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜;

¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ó‡̷ÙÔ˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› Ù·ÁÔ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ‹ ·Ó Â›Ó·È ·ÁÔ˘ÚÔ͢ÓË̤ÓÔÈ. ŸÙÈ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÁˆÓÈ¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ Ó‡̷. ™Ù· ∂Í¿Ú¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È, Ê˘ÛÈο, Ô˘ ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· ·Ô¯·˘ÓˆÌ¤Ó· (comfortably numb) Ê·È¿ Ì·˜ ·ÙÙ·Ú· Ì ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ ȉ¤Â˜. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ô˘ ‰È¿‚·Û· Û ÙÔ›¯Ô ¤Íˆ ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ «104 ∫¤ÓÙÚÔ §fiÁÔ˘ Î·È ∆¤¯Ó˘» ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi: «∏ ÌfiÓË ÊÈÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Â›Ó·È Ë ÌÔÏfiÙÔÊ».

¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ Ì›ÌËÛË ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ë ∂§∂∆∞∂¡ ˆ˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡ڈÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÌÌÈÛıÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ‚¿ÛË. ŸÙÈ Î¿ÓÂÈ, Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¯ÔÚËÁ›˜, ªÂÚÔ‰Ô‡ÏÈ, ÌÂÚÔÊ¿È Ô˘ ϤÓÂ. ŒÙÛÈ Î¿ı ÚÔÛÊÔÚ¿ ¤Ú· ·fi ηÏԉ¯ԇÌÂÓË Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈÌËÙ¤˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ÏÔÈfiÓ: ∏ ∂Ù·ÈÚ›· Ã. ƒ√∫∞™ ∞µ∂∂ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂§∂∆∞∂¡, ÂÓÒ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∂¡∆∂∫∞ ¯¿ÚÈÛ ÛÙËÓ ∂§∂∆∞¡ ¤Ó· ∏/À.

«¯ˆÚ›˜ Û¯fiÏÈ·.»

∆√ ª∂§§√¡ ∂π¡∞π ∂¢ø... ∫·Ï¿ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ∂˘ÚÒË. ¡¤ÔÈ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙȘ ∞¶∂ Î·È ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹. ¡¤Â˜ √‰ËÁ›Â˜. ∫·ı·Ú‹ ÔÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ηı·Úfi ̤ÏÏÔÓ. º˘ÛÈο, ̤۷ ·fi Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ì ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ÌÔ¯Ïfi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÁˆÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ. ∞ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ËıÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÎÂÎÙË̤ÓÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÂÈ˙›. ∆È ı· οӷÌ ¯ˆÚ›˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜?

∂ª∂π™ ∂πª∞™∆∂ ∆√ ª∂§§√¡..... ¶¿ÚÙ ÙÒÚ· ¯·ÚÙ› Î·È ÌÔχ‚È.... ∞Ó ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηٿ 20%. ∞Ó ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÁˆıÂÚÌ›· Ì·˜, ÙË ‚ÈÔÌ¿˙· Î·È Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο. ∞Ó ‚¿ÏÔ˘Ì ·ÎfiÌ· 1000 ªW ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο. ∞Ó ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· 10% ‚ÈÔη‡ÛÈÌ· ÛÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜. ∞Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ ‰ÂÓ ·˘ÍËı› ·fi 20% Û 30%...... ∞Ó... ∞Ó... Î·È ¿ÏÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 10.000 MW ·ÈÔÏÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ ÙÔ 2020.

.... ∫∞π ∫∞¶√π√𠙶∞¡∂ ∆∞ ƒ√§√°π∞ ∏ ∂§∂∆∞∂¡ ÙÔ Â› ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘: «∆Ô ª¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ Û¿Ó ٷ ÚÔÏfiÁÈ· ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙÚ¤¯ÂÈ». ∏ ÌÈ˙¤ÚÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔıÂÏËÙ¤˜ Â›Ó·È ·›ı·ÓË. ∆Ô ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙ› ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÙ·È: «∞Ê‹ÛÙ ӷ ÏÂÂÈ Ë ∂˘ÚÒË, ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·»... «¶ÚÔ˜ £ÂÔ‡! ¡· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Ì·˜, ÌË Ù˘¯fiÓ Î·È ‰ÂÛÌ¢Ù› ÛÙÔ 18%».... «¡·È Ú ·È‰È¿, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ ÙÈ „‹ÊÈ˙ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ. ∂Ì›˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ì ÙË ÃÒÚ·».... «¶È›Ù °Î·˙fi˙· Ô˘ ¤¯ÂÈ CO2 ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ô Ï·Ó‹Ù˘». ∆Ô ı¤Ì· ›ӷÈ, ÁÈ·Ù› ϤÁÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿. ∂ÁÒ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰ÈÎÈ¿ ÌÔ˘. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ (Ô ı›Ԙ) : «°È· Ù· 9 ÛÙ· 10 Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÚÌËÓ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ª..Ï...˜, Î·È ÁÈ· 1 ÛÙ· 10 ÛÙË ıˆڛ· Ù˘ ™˘ÓˆÌÔÛ›·˜».


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·12

49

¢ ∂ § ∆ π √

∆ À ¶ √ À

∆ ∏ ™

G r e e n p e a c e

∞ı‹Ó·, 26 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2008

∏ π™∆√ƒπ∞ ª∂ ∆∞ ∞¡£ƒ∞∫√ÀÃ∞ ¶√∆∞ ¢∂ ª¶√ƒ√Y™∂ ¡∞ ª∂π¡∂π ∞™Ã√§π∞™∆∏ «∆Ô ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú‡Ô˜, ·ÏÏ¿ ·¤ÚÈÔ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘ Î·È ›ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ÔÚÙÔηϿ‰·, ÙËÓ Ì‡Ú· Î·È ÙËÓ Coca Cola». ∆. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢∂∏, 26-2-2008 ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ∫·Ù·ÓÔÌ‹˜ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ∂ÎÔÌÒÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ÛÙȘ 25-22008, ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ¢∂∏ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÚ›Ô˘ 45 ÂηÙ. ÙfiÓÔ˘˜ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÂÙËÛ›ˆ˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ¤Ó· Ï›ÙÚÔ Coca Cola ÂÚȤ¯ÂÈ 6 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη, οı ŒÏÏËÓ·˜ (ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ Î·È ËÏÈÎȈ̤ӈÓ) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÂÈ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ 1.868 Ï›ÙÚ· Coca Cola ÁÈ· Ó· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ·fi ÙË ¢∂∏ ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη. ∂ÌÚfi˜ ÏÔÈfiÓ. ™ÒÛÙ ÙÔ Îϛ̷, ț٠Coca Cola!

∫À∫§√º√ƒ∏™∂…. ∏ ∫∞¡∆π¡∞ ∆√À ª∞°°π¡∞ º∆∞π∂π °π∞ ∆∏¡ ∫§πª∞∆π∫∏ ∞§§∞°∏ °π∞∆π ¶√À§∞∂π ¶√§§∂™ °∫∞∑√∑∂™ ∏•∂π™ ∞º∏•∂π™ √À∫ ∂¡ ∆ø ¶√§∂ªø £¡∏•∂π™ (¯ˆÚ›˜ ÎfiÌÌ·) µ¤‚·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈÎÚÔÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ô˘ ‰È·ÙÚ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ›ÛÙË Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫·È ÛÙ·Ì·Ù¿Ó ÂΛ..... ªÂÙ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Î·È ÍÂÎÈÓ¿ÓÂ: ∆· ·ÈÔÏÈο ¿Úη ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È Û ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ·Ù› ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ ·Úı¤ÓÔ ÙÔ›Ô, ÙËÓ ·Úı¤Ó· ¯ÏˆÚ›‰·, ÙËÓ ·Úı¤Ó· ·Ó›‰· Î·È ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ¿ Ì·˜ ÁÂÓÈÎÒ˜. ∫·È ·Ó ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ „ËϤ˜ ÔÈ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Îϛ̷η. ∫·È ·Ó Â›Ó·È „ËϤ˜, Ó· ÙȘ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙȘ Ï·Á›Â˜ Î·È ÛÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜. ∫·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó Û ÚÂÌ·ÙȤ˜, ¿ÓÙ ӷ ÙȘ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Ú·¯Ô‡Ï· fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Ê˘Û¿ÂÈ. ÕÛ Ô˘ ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚÂÌ·ÙÈ¿ ¤Ú·Û οÔÙÂ Ô ¢›·˜ Î·È ¤ÛÂÈÚ ηӿ ÌÔ‡ÏÈÎÔ, ÙfiÙ ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘Ó ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ÛÙË Ú·¯Ô‡Ï· ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÌÌÂÛË Â›ÙˆÛË ÛÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›· Ì·˜. ∫·È ÚÔ˜ £ÂÔ‡... ÌËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙË Ê¤ÚÔ˘Û· ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. °ÂÓÈο Ô Î·ÓfiÓ·˜ Â›Ó·È «√È ·ÓÂÌÔÁÂÓÓ‹ÙÚȘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘Ó Â‰Ò. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡». ÿÚË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‚‚·›ˆ˜ ‚‚·›ˆ˜.

«∂›Ó·È Ó· ÌËÓ ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ…»

∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ¢ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ƒ∞∂ Î·È ÙÔ˘ ¢∂™ª∏∂, Â›Ó·È ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·ÈÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘, ·Ó ˘ÏÔÔÈËı› Ë ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ª∞™ª, ÌÔÚ› Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‹ Ù¯ÓÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ŸÂÚ ÛËÌ·›ÓÂÈ.... ∫‡ÚÈÔÈ ‰ÂÓ ¿Ì ηϿ. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·. ™ÎÂÊÙ›Ù ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi... ∞Ó Á›ÓÔ˘Ó Ù· 400 kV ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË Î·È ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. ∞Ó ‰È·Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÔÈ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. ∞Ó Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‰›ÎÙ˘· ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·. ∞Ó... ∞Ó... ¿ÏÈ ¯ˆÚ¿Ó ÌfiÓÔ 5.500 MW ·ÈÔÏÈÎÒÓ Î·Ù¿ ƒ∞∂ Î·È ¢∂™ª∏∂. ÕÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÈÙ¿ÓÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·: ¡¤Â˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¯ÒÚ·˜. Demand Side Management. ∞Ôı‹Î¢ÛË. °Ú‹ÁÔÚË Î·È Â˘¤ÏÈÎÙÔÈ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›.

¶∂ƒπ ∞À∆∞¶∞∆∏™ √ §√°√™, ª∂ƒ∂™ ¶√À ∂π¡∞π… ∞ÓÙÈÁڿʈ ·fi Ì‹Ó˘Ì· ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘: √ ƒ.¡ÙfiÎÈÓ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «∏ ÂÚ› ıÂÔ‡ ·˘Ù·¿ÙË», ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜ : fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi Ì›· ·˘Ù·¿ÙË ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ÓÔÈ·, fiÙ·Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó ·fi Ì›· ·˘Ù·¿ÙË ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È £ƒ∏™∫∂π∞. °È· Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ÙÒÚ· Ô˘ Ë ÔÚÓ›· ‹Úı ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ¿ÏÈ ..

... ™Ã∂¢π∞™ª√™ ª∂ ∞°∞¶∏ .... Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ì fiÚ·Ì·, ›ÛÙË, ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ·È‰›· Ì·˜. ¡· ÌÈ· ͯ·Ṳ̂ÓË Ï¤ÍË. ∞ÓÙ› Ó· ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ·˜ ÛÎÂÊÙԇ̠ϛÁÔ Ù· ·È‰›· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ·˘Ù¿. ∫·È ·˜ ۯ‰ȿÛÔ˘Ì ÁÈ· ·˘Ù¿. °È· ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ. ∏ ʇÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ Î·È Ë ∆¯ÓÔÏÔÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ. ∏ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ·Ú¯‹ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓÙ·ÂÙ›· ·fi ÙË £ÂÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙËÓ ∫ÔÛÌÔÏÔÁ›·. £· Ì›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯¿ÚË Î¿ÔÈÔ˘ ·ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ȉ·ÓÈÎÔ‡?

√ 3Ê·ÛÈÎfi˜

890 – 5.500 – 10.000 ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ·Ó Ù· ·ÈÔÏÈο ÙÔ 2020 Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 8.000 MW ‹ 10.000 MW ‹ 14.000 MW. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ fiˆ˜ Î·È Ó· ÙÔ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 5.500 MW. «¶ÈÎÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ»


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·13

50

15 ª∞ƒ∆π√À:

¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ∫∞∆∞¡∞§ø∆ø¡

∞ÚÎÂÙÔ› ·fi ÂÌ¿˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆È Î¿ÓÔ˘Ì fï˜ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÈϤÍÔ˘ÌÂ; ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ÛˆÛÙfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ fiÙ·Ó «‚ÔÌ‚·Ú‰›˙ÂÙ·È» ·fi ‰È·ÊË-Ì›ÛÂȘ Î·È Î·Ù·Îχ˙ÂÙ·È ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔ˚fiÓÙ·; ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ë Greenpeace ‰›ÓÂÈ 5 ‚·ÛÈΤ˜ Î·È Â‡ÎÔÏ· ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ οÓÔ˘Ì ٷ „ÒÓÈ· Ì·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ï›ÁË ·fi ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜! ∆ÔÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¶ÚÔÙÈÌԇ̠ٷ ÙÔÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈΤ˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıԇ̠ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Super Market Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Ì·˜ ·ÏËÛÙ›·. ∂Ï·¯ÈÛÙÔÔÈԇ̠¤ÙÛÈ ÙË ÌÂٷΛÓËÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Î·È ÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ›. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ӷ ¿Ì Ì ٷ fi‰È· – ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË – ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ì ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·Ôχو˜ ·Ó¿ÁÎË. Œ¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ ¤Ó· 10-20% ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Super Market, ËÁ·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÚÈÓ ·ÎfiÌË Î·Ù·Ó·ÏˆıÔ‡Ó. µÈÔÏÔÁÈο - ∂ԯȷο - ∆ÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ӷ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Âԯȷο. ¶ÚÔÙÈÌ¿Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ·. ∂ÈϤÁÔ˘Ì ¤ÙÛÈ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ηٷӷÏÒıËΠÏÈÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ú¿ÊÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÈÛ¯‡Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÙÈΤÙ˜ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ ¢È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ÂÙÈΤÙ˜ ÛÙȘ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˜ ÙÚÔʤ˜ Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤Ó˜ Ô˘Û›Â˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¤ÙÛÈ ÙÈ ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ, ÙÈ „ˆÓ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÈ ÙÂÏÈο ÙÚÒÌÂ. ∆· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÂÙÈΤÙ˜: ñ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Â›Ó·È - Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‹ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ (Á.Ù.Ô -ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜) ñ ÙˆÓ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ - Ó· ÌËÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ÏÒÚÈÔ Î·È ÊˆÛÊÔÚÈο ¿Ï·Ù· ñ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ - Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÏ¿Û˘ ∞

ªÂÁ¤ıË „·ÚÈÒÓ Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ ŸÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì „¿ÚÈ· Î·È ı·Ï·ÛÛÈÓ¿ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÁfiÓÔÈ. ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙËÓ «„·ÚÔÌÂ˙Ô‡Ú·» Ù˘ Greenpeace, ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· ‡ηÈÚË ÛÙÔ ÔÚÙÔÊfiÏÈ Ì·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· Ù· „¿ÚÈ·. √È ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ηٷӷψÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜. ™˘Û΢·Û›Â˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ȉ·ÓÈο ¿ÓÈÓË ÙÛ¿ÓÙ· ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· Ì·˜ Î·È ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘. √È Û·ÎԇϘ ·˘Ù¤˜ ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ï·ÛÙÈÎÔ‡ οı ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘, fiÛ· Ï·ÛÙÈο ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÓÈÁÌfi ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ fiˆ˜ ı·Ï·ÛÛÔÔ‡ÏÈ·, ¯ÂÏÒÓ˜ ÎÏ. ∂ÈϤÁÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÏÈÁfiÙÂÚË Û˘Û΢·Û›·, ÂÓÒ ÚÔÙÈÌ¿Ì ÙȘ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‹ Á˘¿ÏÈÓ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜. ¶ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÔÈ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ӷ ›ӷÈ: ñ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈ̘ ñ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ñ ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ √‰ËÁfi˜ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Ù˘ Greenpeace ™˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÌ·ÛÙ ÙÔÓ √‰ËÁfi ¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ Ù˘ Greenpeace ÛÙÔ www.greenpeace.gr. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÌ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ı¤Ì·Ù· fiˆ˜: ñ ∞ӷ·ÎψÛË ñ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ¶ËÁ¤˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ñ µÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ñ ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÓÂÚÔ‡ ñ ∫·ÏÏ˘ÓÙÈο Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ñ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË ñ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ñ ¶Ï·ÛÙÈο (PVC) ñ ∆ÔÍÈο Û ·È‰Èο ÚÔ‡¯· ñ ∆ÔÍÈο Û ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο Î·È Î·ı·ÚÈÛÙÈο ∏ «„·ÚÔÌÂ˙Ô‡Ú·» ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ∫ÏÂÈÛfi‚˘ 9, ¶Ï·Ù›· ∫¿ÓÈÁÁÔ˜. ∆¤ÏÔ˜, ÌÔÚԇ̠fiÏÔÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ì ̤ÏË ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¢Ú¿Û˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Ù˘ Greenpeace Î·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ٷÎÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹. ∆ËϤʈÓÔ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ 210 38 38990, email ÛÙÔ gpgreece@greenpeace.org

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¡·Ù·Ï›· ∆ÛÈÁ·Ú›‰Ô˘, ÙËÏ. 210 3806374-5, 6947 222324


48 D4

4/10/08

19:18

™ÂÏ›‰·14


48 D4

4/10/08

19:19

™ÂÏ›‰·15

Anemologia 48  
Anemologia 48  
Advertisement