Page 1

REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA I. G. KOVAČIĆA VINKOVCI

PLAN RADA OSNOVNE ŠKOLE I. G. KOVAČIĆA U ŠKOLSKOJ GODINI 2011./12.

U Vinkovcima, 30.rujna 2011.god.

1


OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI Naziv škole:

OŠ Ivana Gorana Kovačića

Adresa škole: Županija: Telefonski broj: Broj telefaksa: Internetska pošta: Internetska adresa: Šifra škole: OIB: Upis u sudski registar (broj i datum): Škola vježbaonica za:

Hrv. žrtava 11, Vinkovci Vukovarsko- srijemska 032/332 390 032/337 027 os–igk@vk.htnet.hr os–igkovacica- vk.skole.hr 16-088-003 12033164180 Tt – 95/ 159-3 26. 09. 1995. /

Ravnatelj škole: Zamjenik ravnatelja: Voditelj smjene: Voditelj područne škole:

Krešimir Marijanović,prof Nada Vučinić Dežurni učitelj /

Broj učenika: Broj učenika u razrednoj nastavi: Broj učenika u predmetnoj nastavi: Broj učenika s teškoćama u razvoju: Broj učenika u produženom boravku: Broj učenika putnika: Ukupan broj razrednih odjela: Broj razrednih odjela u matičnoj školi: Broj razrednih odjela u područnoj školi: Broj razrednih odjela u RN-a: Broj razrednih odjela u PN-a: Broj smjena: Početak i završetak svake smjene: Broj radnika: Broj učitelja predmetne nastave: Broj učitelja razredne nastave: Broj učitelja u produženom boravku: Broj stručnih suradnika: Broj nestručnih učitelja: Broj pripravnika: Broj mentora i savjetnika:

433 199 234 24 / 78 21 21 / 10 11 2 8, 00 do 13,05; 49 24 10 / 3

13,15 do 18,20

1 1

Broj voditelja ŽSV-a: Broj računala u školi: Broj specijaliziranih učionica: Broj športskih dvorana: Broj športskih igrališta: Školska knjižnica: Školska kuhinja:

33 1 2 3

2


GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2011./2012. ŠKOLSKU GODINU 1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. P o d a c i o u p i s n o m p o d r u č j u Našu školu pohađaju uglavnom učenici iz naselja Mala Bosna i Radićev blok . Broj učenika ove školske godine nešto je manji od prošlogodišnjeg. Socijalna struktura roditelja vrlo je slaba jer je riječ o tipično radničkom dijelu grada, mnogi roditelji ne rade ili su na čekanju, a mnogi su i korisnici različitih oblika socijalnih davanja. Sve to odražava se i prilikom nabave školske opreme i pribora za rad u školi. Školsko područje prilično je raspršeno, pa tako pojedini učenici imaju udaljenost do škole veću od tri kilometra (posebno učenici s područja Nova brana). 1.2. Unutrašnji školski prostor Učenici od prvog do četvrtog razreda pohađaju nastavu u učionicama na katu škole u 6 učionica. Iste su za početak nastave oličene.U svim učionicama obrušen je i lakiran parket i nabavljeni novi ormari za učitelje. Učenici od petog do osmog razreda pohađaju nastavu u tri učionice u prizemlju, te tri učionice u suterenu škole. Sati tjelesne i zdravstvene kulture održavaju se u športskoj dvorani. Ona je zajednička sa susjednom školom Josipa Kozarca. Ista ima pripadajuće kabinete za učitelje, svlačionice i sanitarne čvorove s tuševima. Uskoro bi trebala započeti adaptacija tavanskog prostora škole, te dogradnja i preinaka postojećeg prostora. Time ćemo dobiti uvjete za prelazak na jednosmjenski rad. Istim uređenjem nabavit će se i potrebit namještaj za učionice, praktikume i kabinete. Učionice

NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet, knjižnica,dvorana)

Kabineti

Broj

Veličina

RAZREDNA NASTAVA 1. i 2. razred 3. i 4. razred

6 3 3

468 231 237

2 2 2

PREDMETNA NASTAVA Kemija i fizika Informatika Izborna nastava-strani jezik OSTALO Dvorana za TZK Mala dvorana-višenamjenska Knjižnica Zbornica – mala i velika Uredi UKUPNO

6 1 1 2

462 77 42 52

2 2 3 2

1 1 1 2 4 25

1800 77 25 70 85 3152

Broj

Veličina

Oznaka stanja opremljenosti

1

30

7

70

Opća opremljenost

Didaktička opremljenost

3 2 3 2 3 8

100 3


1.3. Školski okoliš Vanjski prostor škole uvelike je smanjen jer je izgradnja nove školske športske dvorane za našu i susjednu školu prepolovila zajedničke športske vanjske terene. Zelene površine ispred škole uređene su zelenilom, ukrasnim biljem, ružama, ptujama, čempresima, kanadskim borovima, brezama i divljim lovorom, te lipama. Naziv površine Športsko igralište Zelena površine ispred škole

Veličina u m2 1000 120

Ocjena stanja Zadovoljavajuće Dobro

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA AUDIOOPREMA TV aparati Radio aparati sa CD-om INFORMATIČKA OPREMA PC Pisači OSTALO Video kamera Digitalni foto-aparat Fotokopirni aparati Grafoskopi LCD -projektori Prijenosna računala

STANJE

STANDARD

1 2

2 2

3 3

3 3

2 2 3 3 3 3

1 1 2 2 3 2

Oznaka stanja opremljenosti: do 50%...1, 51-70% ..2, 71-100% .. 3

1.4.1.

Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND Lektirni naslovi (I.-IV.r.) Lektirni naslovi (V.-VIII.r) Književna djela Stručna literatura za učitelje Ostalo UKUPNO:

STANJE 2 2 2 2 1

STANDARD

Oznaka stanja opremljenosti: do 50%...1, 51-70% ..2, 71-100% .

4


1.5. Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog prostora Nakon izgradnje školske športske dvorane, asfaltirano je školsko igralište zajedničko sa susjednom školom. Osim toga u planu je rekonstrukcija i dogradnja učioničkog prostora adaptacijom tavana, te dogradnja i prenamjena postojećeg prostora. Tako bi se možda već za iduću školsku godinu stvorili uvjeti za rad u jednoj smjeni s mogućnosti stvaranja uvjeta za produženi boravak. Izrada potrebite dokumentacije već je u poodmakloj fazi, a isto je i u zatvaranju financijske konstrukcije. Što se preuređuje ili obnavlja Tavanski prostor škole

Veličina u m2 490

Za koju namjenu Učionički i kabinetski prostor za učenike

2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2011./12. ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. P o d a c i o u č i t e l j i m a r a z r e d n e n a s t a v e

Rbr. Ime i prezime

God. Zvanje rođenja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10.

1982. 1972. 1968. 1969. 1980. 1954. 1967. 1975. 1961. 1977.

Palmina Vulin Lidija Jurić Suzana Budak Katica Šarčević Anita Lukić Hedviga Lončar Darija Šimunić Hermina Bilandžija Dubravka Despot Branka Gale

Dipl. učit Dipl.učit. RN Dipl.učit. Dipl.učit. RN RN Dipl.učit. RN Dipl.učit.

Stupanj stručne spreme VII VII VI VII VII VI VI VII VI VII

Mentor - Godine savjetnik staža

Mentor

5 17 17 18 3 36 16 12 23 10

5


2.1.2. P o d a c i o u č i t e l j i m a p r e d m e t n e n a s t a v e Rbr.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Ime i prezime

God. rođenja

Zvanje

Mirna Pavić Marcela Tunjić Tomislav Hrženjak Blaženka Musa Gabrijela Bićanić Slavica Vulin Nada Vučinić Marija Savić Vita Cerančević Mirjana Lucić Marija Vuković Mario Lovrić Đurđica Duić Vesna Cvrković Biljana Banić Matija Periškić Maja Đeke Saša Egić Ivan Gopić Davor Karaula Nevenka Iličić Anita Bašić Dinka Mecanović

1977. 1982. 1980. 1970. 1983. 1955. 1947. 1949. 1949. 1950. 1951. 1985. 1947. 1956. 1974. 1949. 1986. 1964. 1953. 1982. 1973. 1964. 1983.

Hrv. jez. Matem. GK Matem. Biol-kem. Engl Fiz.-teh. Zemlj.pov. Likov.kul. Biol.kem. Mat. fiz. TZK Pov.zem. Hrv.jez. Hrv.jez. Njem. Engl Tehn. TZK Fiz.-Polit. Vjeronauk Vjeronauk Eng.-pov.

Stupanj stručne spreme VII VII VII VII VII VI VI VI VI VI VI VII VI VII VII VI VII VII VI VII VII VII VII

Ana Radilj*

1976.

Eng-njem.

VII

Mentorsavjetnik

VSS

mentor

Godine staža 12 5 6 14 4 32 42 38 41 37 39 0 42 28 13 41 1 24 29 3 13 17 1

*Djelatnica na rodiljnom dopustu

2.1.3. P o d a c i o r a v n a t e l j u i s t r u č n i m suradnicima

R br. 1. 2. 3. 4.

Ime i prezime

Godina rođenja Krešimir Marijanović 1962. Marko Cerančević 1949. Maša Pešec 1975. Zora Rašlić 1947.

Zvanje Prof. Prof. Prof. Nast.

Stupanj struč.spr VII VII VII VI

Radno mjesto Ravnatelj Pedagog Defektolog Knjižničar

Mentor/ Savjetn.

God staž. 20 40 11 40 6


2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima-pripravnicima R br.

Ime i prezime

Maja Đeke

1.

Godi na rođe nja 1986.

Zvanje

Mag.engl. j.knj.i ped.

Stupanj struč.spr . VII

Radno mjesto

Mentor/ savjetnik

God staž

Uč. Engl. jezika

1

2.2. Podaci o ostalim djelatnicima škole

Rb r. 1. 2. 3.

Ime i prezime Renata Stočko* Katica Prgomet Milan Birač

Godina Zvanje rođenja 1977. Dipl.iur 1956 Ecc. 1948. Majstor

4. 5. 6. 7.

Gordana Jovković Zlatica Mareković Mladenka Bertić Anka Milić

1968. 1963. 1969. 1962.

Radnica Radnica Radnica Radnica

Stupanj Radno struč.spr. mjesto VII Tajnik IV Računov. IV Majstor škole NKV Spremač. NKV Spremač. PKV Spremač. NKV Spremač.

Mentor/ savjetnik

God staž 12 34 33 8 5 23 13

*Renata Stočko, djelatnica na rodiljnom dopustu

7


2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno – obrazovnih djelatnika 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave Zaduženja u satima neposrednog rada s učenicima tjedno. Zaduženja treba biti u skladu s Zakonom. Potrebno je komentirati nestručno zastupljenu nastavu (ako je u školi ima) i druge probleme koji utječu na organizaciju i kvalitetu odgojno – obrazovnog programa.

Redni broj

Ime i prezime učitelja

Razred

Redovna nastava

Rad razrednika

Dopunska nastava

Dodatna nastava

INA

Ukupno neposred. rad

UKUPNO

Ostali poslovi

Tjedno

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Darija Šimunić Hermina Bilandžija Dubravka Despot Branka Gale Palmina Vulin Lidija Jurić Suzana Budak Katica Šarčević Anita Lukić Hedviga Lončar

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c

16 16 16 16 16 16 15 16 15 16

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

21 21 21 21 21 21 19 21 21 21

19 21 19 19 21 19 21 19 19 19

40 42 40 40 40 40 42 40 40 40

Godišnje


2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave Red. broj 1. 2. 3. 4.

Ime i prezime učitelja Mirna Pavić Marcela Tunjić Tomislav Hrženjak Blaženka Musa Gabrijela Bićanić

5. 6.

Slavica Vulin Nada Vučinić

7.

8. 9.

Marija Savić Vita Cerančević Mirjana Lucić

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Marija Vuković Ivan Gopić Đurđica Duić Vesna Cvrković Biljana Banić Matija Periškić Maja Đeke Saša Egić

Predmet koji predaje Hrvatski Matematika Glazbena kultura Matematika Priroda Biologija Kemija Engleski jezik; 1.a Fizika Tehnička kultura Informatika Geografija Likovna kultura Priroda Biologija Kemija Matematika TZK Povijest Hrvatski Hrvatski Njemački 1.b;2.b;4.b; Engleski 4ac Tehnička kultura

Predaje u razredima Razrednik 5. 8.c c abc 6.a

6. b b ab

7.

8. abc

abc

a

abc abc

Redovna nastava

Izborna nastava

17 8 11 +3 (zbor) 16

Ostali poslovi

Dop.

Dod.

18 9 11

1 2

1 1

18

2

2

abc 7.b 7.c

abc abc abc

b

abc

16,5 14

6

17

1

17

1

1,5

abc

bc

8.a 3c;4.b

abc

ab ab

abc abc

abc

1

CK 2

Ukupno nepo. rad

5.b

7.a 5.a

ab ac abc b ac ac

ab a

abc abc abc abc

18

2

13 +4(bonus)

abc abc

16

a

ab 6abc

abc

Tjedno 40 20 25

22

40

23

40

23

40

22

40

Godišnje

4.r.inf.

20,5

abc

abc abc

UKUPNO

22 11 14

1,5

2 geog.

16 18

24 22

ab 6.b

Posebni poslovi

2 14 4

abc

INA

20 20 20 17 15 12

19

10

17 16 18 18 18 17

19

17

3

17 10

2

23

1 1 2+2ššk 1 2 1 1

40 40 40 40 40 40 40 40

1

2

1

23

Globe 2

2

22

4. r. inf

2 zaštita žna radu

23 24 22 22 22 23

2(nap) 1 1

2(nov)

3 estet. uređ.

40 36+4

4 satničar 1 održav.

40 9


19.

Mario Lovrić Davor Karaula

20. 21. 22.

Nevenka Iličić Anita Bašić

Dinka Mecanović 24.

Informatika TZK Tehnička kultura Informatika Vjeronauk 1ab;3.abc Vjeronauk 2ab,4.abc Engleski 1.a;2abc Povijest

8.b

ab b a

ab abc ab ab

5.c

abc ab

b

a abc

c abc

8 6

b

abc

10

4 18 2 prom. 8 22

16

20

18

1 2

9 22

2 održ.soft.

13 40

4.a r.inf.

9

2

24

40

22

40

11

1 nast.u kući

20

10


2.3.3.Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

Red. broj

Ime i prezime djelatnika

Struka

Radno mjesto

1. 2. 3. 4.

Krešimir Marijanović Marko Cerančević Maša Pešec Zora Rašlić

TK Pedag. Defek. Hrv. jez.

Ravn. Pedag. Defekt. Knjiž.

Radno vrijeme (od – do)

Rad sa strankama (od-do)

7-15

B roj sati godišnjeg zaduženja

40 40 40 40

7,30-13,30 7,30-12,30 8-13 13-18 (U i

Broj sati tjedno

Č)

2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih djelatnika škole Red. broj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ime i prezime djelatnika

Renata Stočko Katica Prgomet Milan Birač Zlatica Mareković Gordana Jovković Anka Milić Mladenka Bertić Josipa Varga

Struka

Pravo Ecc.

Radno mjesto

Radno vrijeme (od- do)

Broj sati tjedno

Tajnik Računovođa Majstor/ložač Spremačica Spremačica Spremačica Spremačica Spremačica

7-15 7-15 6-14 6-14 6-14 13-21 13-21 6-14

40 40 40 40 40 40 40 40

Broj sati godišnjeg zaduženja

Radno vrijeme majstora/ložača tijekom sezone grijanja je dvokratno; dok se spremačice rotiraju u turnusima. 3.PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena Nastava se organizira u dvije smjene. Jednu smjenu čine učenici parnih razreda (drugi,četvrti, šesti i osmi razredi), a drugu učenici neparnih razreda (prvi, treći peti i sedmi razredi). Nastava u prvoj smjeni počinje u 8,00 sati, a šesti sat završava u 13,05. Druga smjena ima nastavu od 13,15 do 18,20 sati. Smjene se izmjenjuju svakog tjedna. Nastavni sat traje 45 minuta. Veliki odmor je poslije drugog nastavnog sata u trajanju od 15 minuta. Ostali odmori poslije svakog sata traju po 5 minuta.

11


3.2. RASPORED DEŽURSTVA UČITELJA

NEPARNA SMJENA

PARNA SMJENA

Ponedjeljak Saša Egić/ Vita Cerančević Marcela Tunjić Palmina Vulin

Marija Vuković Gabrijela Bićanić Suzana Budak

Utorak

Vita Cerančević/ Davor Karaula Blaženka Musa Anita Lukić

Nada Vučinić T. Hrženjak Branka Gale

Srijeda Biljana Banić Mario Lovrić Lidija Jurić Matija Periškić

Četvrtak

Petak

Đurđica Duić Slavica Vulin Darija Šimunić

Vesna Cvrković Nevenka Ilićić Hermina Bilandžija Mirjana Lucić Anita Bašić Hedviga Lončar

Marija Savić Maja Đeke Katica Šarčević

Mirna Pavić Dubravka Despot

3.3. Godišnji kalendar rada škole Broj dana I.

polugodište

od 5.9.2011. do 23.12.2011. god

Mj. IX. X. XI. XII.

UKUPNO:I. polugodište

II. polugodište od 16.1.2012. do 15.6.2012. god

Nastavnih 19 20 21 17 77

1 1 1 1 4

I. II. III. IV.

12 21 22 14

12 21 22 14

1

V. VI. VII. VIII.

22 9

22 9

1 2

UKUPNO:II. polugodište

UKUPNO

Radnih 19 20 21 17 77

Blagdani i neradni dani

100 177

100 77

Dan škole,općine,grada, župe,školske priredbe

Otvorenje Vinkov. jeseni

Zimski odmor učenika od 27.12 2011. do 13.1.2012.

Proljetni odmor učenika Od 2.4. 20112. do 6.4.2012

2 6 10

Ljetni odmor učenika od 18.6. 2012. do 31.8.2012.

BLAGDANI REPUBLIKE HRVATSKE - 8.10. .... Dan neovisnosti - 1.11. … Svi Sveti -25.12. ... Božićni blagdan -26.12. .... Božićni blagdan -1.1. ........ Nova godina -8.4. ….. Uskrs -1.5. ........ Međunarodni praznik rada -7.6. ........ Tijelovo -22.6....... Dan antifašističke borbe -25. 6. … Dan državnosti -5.8. ....... Dan domovinske zahvalnosti 15.8. ...... Velika Gospa 12


3.4. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

Razr.

1.a 1.b Ukupno

2.a 2.b Ukupno

3.a 3.b 3.c Ukupno

4.a 4.b 4.c Ukupno Ukupno I-IV

Uč.

25 24 49 26 23 49 16 16 16 48 16 21 16 53 199

18 21 14 Ukupno 53 6.a 21 6.b 16 Ukupno 37 7.a 25 7.b 24 7.c 26 Ukupno 75 8.a 24 8.b 21 8.c 24 Ukupno 69 UKUPNO 234

Odj.

2

433

10 11 21 11 11 22 9 7 9 25 7 7 5 19 87

Ponav.

Uč.s rješ.

Prehr.

Put. 3-5 km

Put. 6-10 km

Ime i prezime razrednika Darija Šimunić Hermina Bilandžija

1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 8

Dubravka Despot Branka Gale

2

Biljana Banić Marija Vuković Nevenka Iličić

3 11

7 10 6 23 12 7 19 11 12 14 37 11 10 8 29 108

21

195

24

2

3

3 10

5.a 5.b 5.c

V - VIII UKUPNO I - VIII

Djevoj.

3

2

3

2 4 1 1 1 1 2 3 3 3 9 16

Palmina Vulin Lidija Jurić Suzana Budak Katica Šarčević Anita Lukić Hedviga Lončar

Blaženka Musa Mirjana Lucić Vesna Cvrković Gabrijela Bićanić

Slavica Vulin Vita Cerančević Davor Karaula Mirna Pavić

13


3. 4.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada Rješenjem određen oblik rada Model individualizacije Prilagođeni program Posebni program

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima II. III. IV. V. VI. VII. VIII. UKUPNO

I.

1 2

2

1 2

4

1

2

2 22

9

3.4.2. Nastava u kući U ovoj školskoj godini organizirat ćemo nastavu za učenika Stjepana Vojnića (4. razred) po prilagođenom programu i slijedećem nastavnom planu: -hrvatski jezik ............................ 2,5 sati/tjedno; -likovna kultura ......................... 0,5 sati/tjedno; -glazbena kultura........................ 0,5 sati tjedno; -engleski jezik ........................... 1 sat/tjedno; -matematika ............................ 2 sata/tjedno; -priroda i društvo ...................... 1,5 sati/tjedno ------------------------------------------------------------UKUPNO:

8 sati/tjedno

Ovakav nastavni plan odobrilo je Ministarstvo znanosti,obrazovanja i športa – Uprava za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje.

4.

TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

Nastavni predmet Hrvatski jezik Likovna kultura Glazbena kultura Engleski

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

T G T G T G T G T 5 350 5 525 5 525 5 525 5

G T G T G 350 5 525 4 42

1

70

1

105 1

105 1

105 1

70

1

105 1

105 1

105

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

35

35

2

70

2

210 2

70

2

70

3

210 3

1

315 3

T G 4 420

1

315 3 14

315

Ukupno planirano

T

G


Njemački 2 Matematika 4

70 280 4

2 420 4

140 2 420 4

140 140 4

Priroda

-

-

-

-

-

-

-

-

420 4

420 4

420 4

42

1,5 105 2

210 -

-

-

-

Biologija

2

210 2

210

Kemija

2

210 2

210

Fizika

2

210 2

210

140 2

210 2

210 2

210

Geografija

1,5 105 2

210 2

210 2

210

Tehnička kultura Tjelesna i zdr. kultura

1

1

105 1

105 1

105

140 2

210 2

210 2

210

Priroda i društvo Povijest

2

140 2

210 2

210 3

315 2

3

210 3

315 2

315 2

210 2

70

UKUPNO:

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojnoobrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

Vjeronauk

4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka Razred I. II. III. IV.

Vjeronauk

UKUPNO I.-IV.

V. VI. VII. VIII. UKUPNO V.-VIII. UKUPNO I.-VIII.

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

Planirano sati T

49 49 48 53 199

2 2 3 3 10

Nevenka Iličić Anita Bašić Nevenka Iičić Anita Bašić

4 6 6 6 20

G 140 140 210 210 700

53 37 75 69

3 2 3 3

Nevenka Iličić Anita Bašić Nevenka Iličić Anita Bašić

6 4 6 6

210 140 210 210

234

11

22

770

433

21

42

1470 15


4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

Engleski jezik

Razred IVb. Vac. VI. VII. VIII.

NJemački jezik

UKUPNO IV.-VIII.

IV. V. VI. VII. VIII.

UKUPNO IV.-VIII.

Broj učenika

Broj grupa

11 19

1 1

30

2

11 10 10 18 19

1 1 1 1 1

68

5

Izvršitelj programa

Planirano sati T

Slavica Vulin Slavica Vulin

Matija Periškić Matija Periškić Matija Periškić Matija Periškić Matija Periškić

G 2 2

70 70

4

140

2 2 2 2 2

70 70 70 70 70

10

700

4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike Razred

Planirano sati

Broj učenika

Broj grupa

Izvršitelj programa

42

2 1

Saša Egić Nada Vučinić

4 2

140 70

28

2

Davor Karaula

4

140

18 35

1 2

Davor Karaula Saša Egić

2 4

70 140

17 16 18 174

1 1 1 11

Davor Karaula Saša Egić Nada Vučinić

2 2 2 22

70 70 70 770

T

G

Informatika

IV. V. VI. VII.

VIII. UKUPNO IV.-VIII.

16


4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave Red. broj

Nastavni predmet

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik UKUPNO I. – IV. razr. Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika UKUPNO I. – IV. razr. Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika Matematika Engleski jezik Engleski jezik Njemački jezik

Razred grupa

1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 1.a 1.b 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c VIII V VI VII VI. VIII V. i VI

VI i VIII VII V

Broj učenika

Planiran broj sati

Ime i prezime učitelja izvršitelj

5 5 6 6 6 6 7 5 5 5 56 5 5 6 6 6 6 7 5 5 5 56 7 8 6-7 9 3-4 10 10 8-9

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 2 1

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 350 35 35 35 35 35 35 70 35

Darija Šimunić Hermina Bilandžija Dubravka Despot Branka Gale Palmina Vulin Lidija Jurić Suzana Budak Katica Šarčević Anita Lukić Hedviga Lončar

5 4-5

1 1

35 35

Slavica Vulin Matija Periškić

Darija Šimunić Hermina Bilandžija Dubravka Despot Branka Gale Palmina Vulin Lidija Jurić Suzana Budak Katica Šarčević Anita Lukić Hedviga Lončar Mirna Pavić Biljana Banić Vesna Cvrković Blaženka Musa Marcela Tunjić Maja Đeke

17


4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

Red. Nastavni predmet Broj Hrvatski jezik

Matematika Matematika Zemljopis Povijest Biologija/kemija Fizika GLOBE

Razred Broj Planiran grupa učenika broj sati VI 10 1 35 VII 12 1 35 VIII 15 1 35 VII./VIII. 15 2 70 V/VI 14 1 35 1grupa 18 2 70 1grupa 16 2 70 VII 10 2 70 VIII 11 2 70 VIII 12 2 70 1grupa 17 2 70

Biljana Banić Vesna Cvrković Mirna Pavić Blaženka Musa Marcela Tunjić Marija Savić Đurđica Duić Gabrijela Bićanić Mirjana Lucić Nada Vučinić Saša Egić

18


5.PLANOVI RADA RAVNATELJA I STRUČNIH SURADNIKA 5.1.Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA 1.

Predviđeno vrijeme u satima

POSLOVI PLANIRNJA I PROGRAMIRANJA 1.1.

Izrada Godišnjeg plana i programa škole

1.2.

Izrada plana i programa rada ravnatelja

1.3.

Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13.

2.

Predviđeno vrijeme ostvarivanja

Izrada školskog kurikuluma Izrada Razvojnog plana i programa škole Planiranje i programiranje rada UV i RV Izrada zaduženja učitelja Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskom planiranju Planiranje i organizacija školskih projekata Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja Planiranje nabave opreme i namještaja Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole Ostali poslovi

6.do9. mj. 6.do9. mj. 6.do 9. mj. 6.do9. mj. 6.do9. mj. 9.do6. mj. 6.do8. mj. 9.do6. mj.

9.do6. mj. 9.do6. mj. 9.do6. mj. 9.do6. mj. 9.do8. mj. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA 2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj 9.do8. mj. razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole). 2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole 2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja 2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVV-a 2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole 2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika 2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika 2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija 2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole 2.10. Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1.r. 2.11. Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika 2.12. Organizacija zamjene nenazočnih učitelja 2.13. Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita 2.14. Organizacija poslova vezenih uz odabir udžbenika

8.do9. mj. 6.do9. mj. 9.do6. mj. 9.do6. mj. 9.do7.mj. 9.do6. mj. 9.do6. mj. 9.do8. mj. 4.do7. mj. 9.do6. mj. 9.do6. mj. 6.do9. mj. 5.do9. mj. 19


2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika 2.16. Organizacija popravaka, uređenja i adaptacija prostora 2.17. Ostali poslovi

3.

9.do8.mj. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE 3.1. Praćenje i uvid u ostvarivanje Plana i programa 9.do6. mj. rada škole Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju 1. polug. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima 3.4. Praćenje rada školskih Povjerenstava 3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe 3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe 3.7. Praćenje i analiza rada s institucijama izvan škole 3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije 3.9. Ostali poslovi 3.2. 3.3.

4.

12.i 6. mj. 9.do6. mj.

9.do6. mj. 9.do8. mj. 9.do8. mj. 9.do8. mj. 9.do8. mj. 9.do8.mj. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 4.1. Planiranje, pripremanje, i vođenje sjednica 9.do8. mj. 4.2. 4.3.

5.

1.do6. mj. 1.do8. mj.

kolegijalnih i stručnih tijela škole Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole Ostali poslovi

9.do8. mj. 9.do8. mj.

RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA , STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA 5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i 9.do8. mj. suradnicima Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika 5.2.

Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima (individualni i skupno) 5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 5.4.

Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 5.9. Ostali poslovi

9.do6. mj. 9.do6. mj. 9.do8. mj. 9.do8. mj. 9.do8. mj.

5.8.

6.

9.do8. mj.

ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 6.1.

Rad i suradnja s tajnikom škole

6.2.

9.do8. mj.

Provedba zakonskih i podzakonskih akata, te naputaka MZOŠ-a 6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole

9.do8. mj.

Prijem u radni odnos (uz suglasnost Školskog odora) 6.6. Poslovi zastupanja škole

9.do8. mj.

Rad i suradnja s računovođom škole

9.do8. mj.

6.5.

6.7.

9.do8. mj. 9.do8. mj.

9.do8. mj.

20


7.

6.8.

Izrada financijskog plana škole

8.do9. mj.

6.9.

Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

9.do8. mj.

6.10.

Organizacija i provedba inventure

12. mj.

6.11.

Poslovi vezani uz e-matice

6.mj.

6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica 6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala

6.mj.

6.14.

9.do8. mj.

SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA 7.1.

8.

Ostali poslovi

9.do8. mj.

Predstavljanje škole

9.do8. mj.

7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje

9.do8. mj.

7.4 Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrjednovanje i obrazovanje 7.5.Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU

9.do8. mj.

7.6.Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini 7.7.Suradnja s Uredom državne uprave

9.do8. mj.

7.8.Suradnja s osnivačem

9.do8. mj.

7.9.Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje

9.do8. mj.

7.10.Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo

9.do8. mj.

7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb

9.do8. mj.

7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom

9.do8. mj.

7.13.Suradnja s Policijskom upravom

9.do8. mj.

7.14.Suradnja s Župnim uredom

9.do8. mj.

7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

9.do8. mj.

7.16.Suradnja s turističkim agencijama

9.do8. mj.

7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama 7.18.Suradnja sa svim udrugama

9.do8. mj.

7.19.Ostali poslovi

9.do8. mj.

9.do8. mj.

9.do8. mj.

9.do8. mj.

9.do8. mj.

STRUČNO USAVRŠAVANJE 8.1 Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi

9.do6. mj.

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a 8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova

9.do6. mj.

9.

9.do6. mj.

8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature

9.do6. mj.

8.5.Ostala stručna usavršavanja

9.do6. mj.

OSTALI POSLOVI RAVNATELJA 9.1. Vođenje evidencije i dokumentacije

9.do6. mj. 21


9.2.

Ostali nepredvidivi poslovi

9.do6. mj.

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI GODIŠNJE: 5.1.1. PLAN POSJETA NASTAVI U ŠKOLSKOJ 2011./12. GODINI UČITELJ/ICA Katica Šarčević

PREDMET Razredna nastava

Marcela Tunjić Branka Gale Blaženka Musa Tomislav Hrženjak

Matematika Razredna nastava Matematika Glazbena kultura

PROSINAC 2011.

Anita Bašić

Vjeronauk

SIJEČANJ 2012.

Lidija Jurić

Razredna nastava

Hedviga Lončar

Razredna nastava

Davor Karaula Marija Vuković

Tehnička kultura Matematika

Nada Vučinić Saša Egić

Fizika Informatika

Gabrijela Bićanić

Biologija

Mirjana Lucić

Kemija

MJESEC LISTOPAD 2011.

STUDENI 2011.

VELJAČE 2012. OŽUJAK 2012.

TRAVANJ 2012.

SVIBANJ 2012.

CILJ POSJETA: Opći uvid u nastavu

22


5.2. Plan rada pedagoga Stručni suradnik-pedagog planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome pedagoškom radu, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada škole, stručno se usavršava, surađuje s ustanovama, sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju, te obavlja druge poslove na unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole, a posebno: - sudjeluje s učiteljima pri upisu učenika u razredne odjele i interesne grupe. - pomaže učiteljima u formiranju grupa izvannastavne aktivnosti učenika, odabiru udžbenika i stručne literature, u izradi rasporeda sati. - usmjerava učitelje u planiranju i programiranju nastavnog gradiva, u pripremanju za izvođenje odgojno-obrazovnog rada, u vođenju pedagoške dokumentacije škole. - prati način izvođenja nastave i primjenu suvremenih metoda i oblika rada, način rada učitelja u praćenju i vrednovanju uspjeha učenika, te uspjeh učenika, a posebno učenika s pojačanim potrebama. - obavlja uvid u izvođenje nastave, u druge oblike neposrednog-odgojno obrazovnog rada s učenicima, te u rad razrednika u vođenju pedagoške dokumentacije. - stručno pomaže i savjetuje učitelje, učenike i roditelje, promiče pravo i zaštitu prava učenika, zaštite prirode i okoliša te zdravog načina življenja. - skrbi o kulturnim, sportskim i zabavnim projektima od interesa za učenike. - priprema i prezentira stručna predavanja Razrednom i Učiteljskom vijeću, učenicima i roditeljima. - analizira i vrednuje postignuća odgojno-obrazovnog rada škole i izrađuje planove i mjere za poboljšanje uspješnosti nastave. - nadzire izradu i provedbu plana rada učitelja u izradi nastavnih planova i realizaciju školskih programa kulturne i javne djelatnosti škole. - vodi evidenciju rada učitelja i njihove zamjene, vodi i čuva pedagošku dokumentaciju. - provodi školske programe, susrete i natjecanja. - priprema učitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita, prikuplja i obrađuje podatke za stručno napredovanje učitelja. - surađuje s učenicima, roditeljima i ustanovama. - prati realizaciju Godišnjeg plana rada škole, - obrađuje podatke i planira aktivnosti za unapređenje, - sastavlja i dostavlja izvješća - druge poslove iz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu, Godišnjeg plana rada škole, po potrebi rada škole i uputa ravnatelja. Iz plana rada pedagoga izdvaja se:

RB 1. 1.1.

POSLOVI

VRIJEME

PRIPREMANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja

9. mjesec 23


1.2 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 3. 3.1. 3.2 3.3. 4. 4.1. 4.2 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5 6.6. 6.7.

Planiranje i programiranje rada - organizacijski poslovi Sudjelovanje u izradi školskog kurikuluma Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa rada škole Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju rada učitelja Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa škole

9. mjesec 9. mjesec tijekom godine tijekom godine

REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE Neposredni rad s učenicima Poslovi oko upisa i formiranja odjela i grupa Osiguranje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa Praćenje realizacije u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog rada Rad na odgojnoj problematici Poslovi na osposobljavanju učenika za samostalni rad i učenje Identifikacija, opservacija i tretman djece s teškoćama u razvoju Daroviti učenici Profesionalno izvješćivanje i usmjeravanje Zdravstveno-socijalna i ekološka zaštita Suradnja i savjetodavni rad Kulturna i javna djelatnost

tijekom godine 6. mjesec tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine 2. mjesec 12. -5. mj. tijekom godine tijekom godine tijekom godine

VRJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, STUDIJSKE ANALIZE I ISTRAŽIVANJA Odgojno-obrazovni rezultati i prijedlog mjera za unapređivanje rada Utvrđivanje mjera za unapređivanje rada Istraživački rad - operativni projekti

tijekom godine tijekom godine tijekom godine

PERMANENTNO STRUČNO USAVRŠAVANJE Permanentno stručno usavršavanje učitelja Realizacija plana i programa permanentnog stručnog usavršavanja

tijekom godine tijekom godine

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST Vođenje dijela pedagoške dokumentacije škole (novi učenici) Vođenje dijela pedagoške dokumentacije po programima i područjima Vođenje dokumentacije o osobnom radu Nabavka multimedijskih izvora znanja Nabavka znanstveno-stručnih časopisa, knjiga i druge literature Nabavka multimedijskih izvora znanja Poticanje učenika, roditelja, učitelja na korištenje literature Pružanje stručne pomoći učeniku i roditelju u korištenju literature Sudjelovanje u uspostavljanju i razvijanju informatizacije škole Kreiranje i izrada tiskanih materijala Vođenje školske, pedagoške i nastavne dokumentacije Izrada i čuvanje učeničke dokumentacije

tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine

OSTALI POSLOVI Poslovi vezani uz početak školske godine Poslovi vezani uz kraj školske godine Poslovi člana Županijskog stručnog vijeća pedagoga Neplanirani poslovi Suradnja sa satničarem Organizacija stručnih i nestručnih zamjena u nastavi Suradnja s tajništvom i računovodstvom

tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine tijekom godine 24


6.8. 6.9. 6.10. 6.11.

Rad u komisiji za utvrđivanje daljnjeg oblika školovanja učenika Organizacija studentske prakse Pisanje ljetopisa škole Organizacija i provođenje akcije Crvenog križa

tijekom godine tijekom godine kolovoz studeni

5.2.1.Plan posjeta nastavi u 2011./12 šk. god.

Dubravka Despot

Razredna nastava

Ivan Gopić Nevenka Iličić Palmina Vulin Slavica Vulin Anita Lukić

TZK Vjeronauk Razredna nastava Engleski jezik Razredna nastava

Maja Đeke Mirna Pavić

Engleski jezik Hrvatski jezik

Suzana Budak Vita Cerančević Dinka Mecanović

Razredna nastava Likovna kultura Engleski jezik

Biljana Banić Matija Periškić Ivan Gopić Vesna Cvrković Hermina Bilandžija Marija Savić Đurđica Duić

Hrvatski jezik Njemački jezik TZK Hrvatski jezik Razredna nastava Geografija Povijest

Darija Šimunić

Razredna nastava

LISTOPAD 2011.

STUDENI 2011.

PROSINAC 2011. SIJEČANJ 2012. VELJAČE 2012. OŽUJAK 2012.

TRAVANJ 2012.

SVIBANJ 2012.

CILJ POSJETA: Opći uvid u nastavu

25


5.3.Plan rada defektologa Poslovi i radni zadaci defektologa tijekom školske godine

Sadržaj rada Uspostava i ostvarivanje rehabilitacijskog programa rada za učenike s teškoćama u razvoju

Mjesec Tijekom cijele školske godine Tijekom cijele školske godine Tijekom cijele školske godine Travanj, svibanj lipanj Tijekom cijele školske godine

Kolovoz i rujan

Listopad studeni Tijekom cijele školske godine Tijekom cijele školske godine

Tijekom cijele školske godine

Ustroj i uspostava programa rada s učenicima u postupku provođenja programa pedagoške opservacije

Individualni odgojno-obrazovni rad s učenicima djeca s teškoćama u razvoju djeca s teškoćama u učenju odgojno zapuštena djeca djeca s poremećajima u ponašanju Profesionalno informiranje i profesionalna orijentacija učenika s teškoćama u razvoju. i Zadaci proizašli iz aktivnosti Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta: - redoviti upisi u I. razred osnovne škole, - prijevremeni upisi ili odgode upisa u I. razred osnovne škole, - utvrđivanje primjerenog oblika školovanja, - trajne odgode školovanja. Izrada cjelovitog godišnjeg plana i programa rada: - planovi i programi rada s učenicima - plan i program rada na zadaćama programa pedagoške opservacije - plan za osiguravanje specifičnih potreba i Provođenje preventivnih programa – prevencija ovisnosti o drogama, alkoholu i duhanskim proizvodima Priprema za ostvarivanje programa neposrednog rada s učenicima: - priprema za dnevni neposredni odgojno- obrazovni rehabilitacijski rad za učenike s teškoćama u razvoju i učenike s poremećajima u ponašanju - priprema i sudjelovanje u radu stručnog tima - izrada individualnog didaktičkog pribora Upoznavanje roditelja s psihofizičkim stanjem djeteta na temelju analize dokumentacije o djetetu prikupljene prilikom pregleda i ispitivanja. Upoznavanje s programom pedagoške opservacije. Osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji. Sudjelovanje na roditeljskim sastancima. Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima. Sudjelovanje u radu sjednica učiteljskog i razrednih vijeća. Suradnja s vanjskim institucijama Centar za socijalnu skrb MUP Obiteljski centar Zavod za javno zdravstvo Zavod za zapošljavanje Ostvarivanje programa stručnog usavršavanja. Poslovi i zadaci vezani uz dužnosti voditelja županijskog stručnog vijeća. Zadaće u svezi sa početkom i završetkom školske godine. Administrativni poslovi. Zadaće utvrđene tijekom školske godine.

26


5.4.Plan rada knjižničara 1. Poslovi na uređenju školske knjižnice i vođenju evidencije: - nabava, inventarizacija, klasifikacija, signiranje, kategorizacija, tehnička oprema knjiga i drugog materijala, - posudbe, godišnja revizija i otpisi knjiga, - izrada statistike, - planiranje i programiranje rada, - izvještaj o radu knjižnice. 2. Poslovi vezani uz odgojno-obrazovne zadatke: - upoznavanje učenika s knjigom i knjižnicom, - vođenje grupe slobodnih aktivnosti (Mladi knjižničari), - pomaganje učenicima (referati, izbor knjige), - razvijanje interesa kod učenika za učlanjivanje u Gradsku knjižnicu i čitaonicu, - priređivanje tematskih izložbi, - organiziranje susreta s književnicima, - suradnja s pedagogom i ravnateljem škole ( o nabavljanju literature), - suradnja s nastavnicima hrvatskog jezika ( o lektiri), - izdavanje bibliotečne građe potrebne za izvođenje nastave, - prisustvovanje sjednicama Učiteljskog vijeća, - neprekidno održavanje veze s matičnom knjižnicom (radi stručne pomoći), - suradnja s drugim knjižnicama i organizacijama (slobodno vrijeme mladih), - osobno stručno usavršavanje. NAPOMENA:Operativni plan rada prilog je ovom planu

27


5.5. Plan rada tajništva 1. Normativno pravni poslovi: -

kontinuirano praćenje zakonskih odredbi objavljenih u Narodnim novinama ; praćenje podzakonskih odredbi koje se odnose na rad i poslovanje Škole ; izrada prijedloga općih akata Škole ; upis Škole u sudski registar Trgovačkog suda ; upis u sudski registar ovlaštenja ravnatelja za zastupanje Škole ; upis u sudski registar zamjenika ravnatelja.

2. Personalno kadrovski poslovi: -

poslove u svezi zasnivanja te prestanka radnih odnosa: evidentiranje potrebe, realizacija natječaja, izrada ugovora o radu odnosno prestanku radnog odnosa (obavijest, sporazum, otkaz), izvješćivanje ostalih kandidata o izboru , upis u matičnu knjigu radnika, prijava i odjava na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, čuvanje dosjea svih zaposlenih u školi ; - izrada i pisanje odluka, rješenja i drugih pojedinačnih akata u školi kojima se odlučuje o pravima i obvezama iz radnog odnosa ; - suradnja s pomoćno-tehničkim osobljem . 3. Opći poslovi : -

-

narudžba pedagoške dokumentacije za novu školsku godinu u skladu sa zakonskim odredbama ; čuvanje dokumentacije u svezi provedbe mjera zaštite na radu i zaštite od požara te dokumentacije koja se odnosi na tehničku opremljenost Škole ; osigurati interni sanitarni nadzor, ispravnu funkcionalnu opremu i uređaje te higijenske uvjete u skladu s obvezatnom uputom Ministarstva zdravstva ; nabava uredskog materijala te materijala za čišćenje ; nadzor nad tehničkim osobljem ; poslovi obrane ; poslovi ovlaštenika ravnatelja za zaštitu na radu .

4. Administrativni poslovi : -

-

poslovi vezani uz osiguranje prijevoza učenika i zaposlenika Škole, prehrane učenika i osiguranja učenika ; vođenje urudžbenih zapisnika ; organizirati obvezno provođenje liječničkih pregleda sukladno odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ; priprema prijedloga ugovora o zakupu poslovnog prostora u Školi, zaključivanje navedenih ugovora u skladu sa zakonskim odredbama i naputcima Ureda državne uprave u županiji ; osigurati da se uredsko poslovanje odvija u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima ; osigurati arhiviranje i čuvanje arhivskog gradiva u skladu sa zakonskim odredbama ; 28


-

osigurati čuvanje, na sigurnom mjestu pedagoške dokumentacije, matičnih knjiga, te spomenice Škole ; dostavljati pravovremeno, potpuno statističke podatke nadležnim službama ; izrada i organiziranje dostave poziva sa prijedlogom dnevnog reda za sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja ; vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica školskog odbora ; čuvanje zapisnika sa sjednica vijeća roditelja ; arhiviranje dnevnika i ostale dokumentacije otpremanje pošte.

5. Blagajnički poslovi : -

obračun prijevoznih troškova, obračun i isplata dnevnica i putnih troškova ; ostale isplate gotovog novca ; vođenje blagajničkog dnevnika ; izrada M4 .

6. Poslovi temeljem javnih ovlasti : pružati pravnu pomoć učiteljima i stručnim suradnicima da postupaju u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku za zakonito obavljanje poslova koji se obavljaju na temelju javne ovlasti (poslovi u svezi vođenja evidencija s dokumentacijom o upisu i ispisu učenika iz osnovne škole) ; - pravodobno poslati prijepis ocjena za učenika koji prelazi iz jedne škole u drugu školu ; - pri ispisivanju javnih isprava (duplikata svjedodžbi..) i potvrda postupati u skladu s odredbama općeg upravnog postupka. -

7. Poslovi suradnje i komunikacije : - komuniciranje i suradnja s nadležnim tijelima i ustanovama ; - komuniciranje sa strankama, roditeljima i učenicima ; - telefonska komunikacija .

29


5.6.Plan rada računovodstva 1.Opći financijski poslovi: -izrada financijskog plana Škole, -izrada izvještaja o financijskom poslovanju, -vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, -vođenje knjige osnovnih sredstava, -vođenje knjige sitnog inventara, -izrada izvještaja Fondu, -izrada statističkih izvještaja, -usklađivanje salda, -praćenje propisa, -sudjelovanje na seminarima, -suradnja s ZPP. 2.Računovodstveni poslovi: -obrada inventurnih lista OS i SI, -predračun i godišnji obračun amortizacije, -plaćanje računa, -kontrola blagajničkog poslovanja, -popis računa Fondu. 3.Knjigovodstveni poslovi: -kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, -zbrajanje i usklađivanje glavne knjige i dnevnika, -izrada bruto bilance, -izrada tromjesečnih obračuna, -izrada završnog računa, -zaključivanje poslovne godine.

6.PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA ŠKOLE 6.1.Plan rada školskog odbora Školski odbor sastat će se u mjesecu rujnu, siječnju i lipnju, a ostale sjednice bit će prema ukazanim potrebama. Poslovi koje isti obuhvaća su -Imenovanje i razrješenje ravnatelja škole, -Donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača Grada Vinkovaca, -Donosi Godišnji plan i program rada škole i nadzire njegovo izvršenje, -Odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu škole, -Donosi prijedlog plana i razvojnog programa škole, -Odlučuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, -Odlučuje o ulaganju i nabavi opreme, te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost 100. 000,00 kn do 30


200. 000,00 kuna, -Odlučuje o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija je vrijednost 50. 000,00 kn do 100. 000,00 kuna. -Uz suglasnost osnivača odlučuje: -o promjeni djelatnosti škole, -o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine, -o raspodjeli dobiti u skladu s posebnom odlukom osnivača, -o promjeni naziva i sjedišta škole, -o statusnim promjenama škole, -Odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa, -Daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima, -Bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, -Razmatra rezultate obrazovnog rada, -Razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole, -Obavlja i druge poslove određene statutom i s drugim općim aktima škole.

6.2.Plan rada Učiteljskog vijeća

Mjesec Rujan

Sadržaj rada Učiteljsko vijeće

Izvršitelj Ravnatelj

Siječanj

Učiteljsko vijeće Razredno vijeće Učiteljsko vijeće Učiteljsko vijeće

Vrijeme ostvarenja 1.do 10. 20. do 30. 25.do 30. 20. do 22. 20. do 22. 17.do 20.

Listopad Prosinac

Travanj

Učiteljsko vijeće

15.do 22.

Ravnatelj

Lipanj

Razredno vijeće Učiteljsko vijeće Učiteljsko vijeće Učiteljsko vijeće

15.do 20. 20.do 30. 1.do 10. 25.do 30.

Razrednici Ravnatelj Ravnatelj Ravnatelj

Srpanj Kolovoz

Ravnatelj Razrednici Ravnatelj Ravnatelj

31


6.3.Plan rada Razrednog vijeća Sjednice razrednih vijeće održavat će se prema ukazanim potrebama, a najmanje po dva puta u svakom polugodištu. Dnevni red obrađivat će tematiku i problematiku vezanu za uspjeh i vladanje učenika ,odnosno u tom trenutku interesantne teme i potrebe. 6.4.Plan rada Vijeća roditelja Vijeće roditelja sastat će se u mjesecu rujnu, siječnju i lipnju radi rasprave o Godišnjem planu i programu škole, školskog kurikuluma, te analize uspjeha učenika na kraju 1. obrazovnog razdoblja i na kraju školske godine te o ostaloj tekućoj problematici. Pored zakonskih ovlaštenja vijeće roditelja raspravlja i o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenje i prijedloge u svezi: -daje mišljenje o prijedlogu godišnjeg plana i programa rada, -raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji godišnjeg plana i programa, -razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom, -predlaže predstavnike u školski odbor, -daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih sadržaja Škole, -raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada, -daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći, -daje mišljenje i prijedloge i svezi s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima. 6.5. Plan rada Vijeća učenika Vijeće učenika čine predstavnici svakog razrednog odjela.O radu Vijeća vodi se zapisnik. Vijeće ima svog predsjednika čiji mandat traje godinu dana. Vijeće učenika: - Priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima vezanim za njihov rad - Predlaže osnivanje učeničkih klubova - Predlaže mjere za poboljšanje uvjeta rada u školi - Surađuje kod donošenja kućnog reda - Pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza - Skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika, te drugim poslovima vezanim uz svoj status u školi.

32


7. Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja Planovi osobnog stručnog usavršavanja ostvarivat će se putem stručnih skupova u školi, gradu, Županiji,regiji i na razini Republike, ovisno o materijalnim mogućnostima škole. Posebnu pozornost obratit će se ove školske godine na obučavanja djelatnika iz informatike u informatičkoj učionici škole. U školi postoje tri stručne skupine učitelja: razredne nastave, prirodne i društvene grupe predmeta. Svaka skupina sastaje se najmanje jednom u svakom obrazovnom razdoblju, rješavajući trenutačne probleme u odgojno-obrazovnom radu i problematiku iz plana i programa rada u okviru stručnog usavršavanja, a rad koordinira pedagog škole. Posebna pozornost obratit će se na informatičko opismenjavanje učitelja, stručnih suradnika, administrativnog osoblja i ravnatelja prema Planu i programu koje će vjerojatno donijeti Ministarstvo prosvjete i športa. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa organiziralo je putem Zavoda za školstvo županijske aktive učitelja svih profila te stručnih suradnika i ravnatelja pa će se većina stručnog usavršavanja obavljati putem ovog oblika rada. U našoj Školi Maša Pešec voditeljica je županijskog stručnog vijeća defektologa – stručnih suradnika te će dio svog radnog vremena posvetiti radu tih vijeća. Također, planira se najmanja jedna zajednička stručna ekskurzija van Vinkovaca (posjet izložbama,sajmu,kazalištu i sl.) 8.Plan kulturne i javne djelatnosti škole U okviru kulturne djelatnosti škole organizirat će se prigodne svečanosti i aktivnosti: MJESEC RUJAN LISTOPAD

STUDENI PROSINAC SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK

SADRŽAJ DJELATNOSTI Svečani početak školske godine. Vinkovačke jeseni. Dan neovisnosti Proslava "Dana kruha" – integrirani rad Kazališna predstava Sjećanje na pokojnike (Svi sveti). Dan Sv .Nikole. Božićni blagdani. Kazališna predstava Naučno-popularno predavanje. Književni susret ili kazališna predstava. Rođendan Ivana Gorana Kovačića – Dan Škole

TRAVANJ

Priprema za Uskrsne blagdane Kazališna predstava

SVIBANJ

Međunarodni praznik rada. Majčin dan.

NOSITELJ Razrednici Ravnatelj Učitelj povijesti Vjeroučiteljice Učitelji hrvatskog jez. Razrednici Razrednici, vjeroučiteljice Učit. biologije Ravnatelj Učitelji hrv.jez.;GK i TZK Učitelji RN Učitelji hrvatskog j. i glazbene kult.; Razrednici, Učitelji RN i 33


razrednici LIPANJ

Dan športa Završna školska svečanost

Učitelji TZK Ravnatelj

Osim navedenih aktivnosti u školi će se organizirati i druge priredbe i susreti (prema prigodi i po potrebi), a bit će realizirani u suradnji s crkvenim vlastima i odgovarajućim institucijama. Osim posjeta kulturnim događajima, organizirat će se i posjeti športskim priredbama u Vinkovcima, odnosno sudjelovati na njima. Prema godišnjem kalendaru rada škole obilježit će svi prigodni međunarodni dani koji su značajni za rad škole. 8.1. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih djelatnika škole Sistematski liječnički pregledi djelatnika organiziraju se sukladno zakonskim propisima. 8.2. Školski preventivni programi 8.2.1. PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU, EKOLOŠKU I OPĆU ZAŠTITU UČENIKA U suradnji s liječnicima organizirat će se preventivne mjere u zaštiti zdravlja učenika putem sistematskih pregleda,cijepljenja učenika te pregleda zubi. Za učenike u školi organizirana je prehrana učenika koji koristi oko 240 učenika. U okviru pokreta "Lijepa naša" uključit ćemo se u sve akcije zaštite čovjekova okoliša,a putem Ministarstva prosvjete i športa škola će biti uključena i u provedbu GLOBE programa za Republiku Hrvatsku. Posebna pažnja bit će usmjerena na zaštitu učenika putem socijalnih službi,Crvenog križa i Caritasa. Značajno mjesto zauzima briga, zaštita i djelovanje kroz niz športskih, kulturnih, zdravstvenih i javnih manifestacija i akcija koje provodimo u cilju preventivnog djelovanja u suzbijanju ovisnosti i droge kod naših učenika, kao i rad na sprečavanju nasilnog ponašanja među učenicima. U tom smislu postoji razrađen poseban Program preventivnog djelovanja. Prema Planu zaštite od minsko-eksplozivnih sredstava učitelji će nastaviti s aktivnostima educiranja učenika o toj temi. U sklopu izborne nastave iz prometa u školi je formirana školska prometna jedinica koja brine o sigurnosti učenika na ulici i ispred škole. Posebna pažnja obratiti će se sigurnosti učenika i djelatnika u školi u što će biti uključeni djelatnici MUP-a , a u tu svrhu bit će održana i predavanja za učenike, učitelje i roditelje. Naglašavamo da smo uspostavili dobru suradnju s djelatnicima MUP-a u okviru Programa "Policija u zajednici". Prema posebnom planu vodit će se briga o sigurnosti učenika u školi, a za učenike i roditelje bit će organizirana predavanja za što će se koristiti literatura i video kaseta dobivena od Ministarstva prosvjete i športa, te ostali raspoloživi materijali.

34


8.2.2. PROGRAM AKIVNOSTI ZA SPRJEČAVANJE NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA Oblici nasilja među djecom i mladima pokazuju tendenciju porasta kako u svijetu tako i kod nas. Istraživanja pokazuju da je oko 15% djece u europskim zemljama kontinuirano izloženo nekom obliku nasilja. Kod nas se taj postotak u nekim gradovima kreće i do 20 %, a odnosi se na djecu i mlade koji su sustavno zlostavljani po 2 – 3 puta mjesečno ili češće. Iz iskustva zemalja koje provode prevenciju i istražuju ovaj problem, vidljivo je da su isti daleko uspješniji i učinkovitiji gdje su sustavno uključene državne i druge institucije koje se bave djecom i zaštitom njihovih prava. Program sadržava kratkoročne i dugoročne mjere. Njegov ostvarivanje bit će sustavno i kontinuirano praćeno i valorizirano od Učiteljskog vijeća. Svrha ovog Programa je uočavanje i rješavanje problema nasilja među djecom i mladima od strane učitelja, roditelja i djece, te ostalih čimbenika u društvu. Ciljevi se mogu definirati kao: - prevencija pojave novih slučajeva nasilja, - edukacija učitelja i stručnih suradnika, - senzibilizacija roditelja, djece i mladih u problematizaciji nasilja, - pružanje sustavne pomoći žrtvama nasilja, - znanstveno praćenje pojave nasilja. 8.2.3. MJERE ZA SPRJEČAVANJE NASILJA MEĐU DJECOM I MLADIMA Sadržaj KRATKOROČNE MJERE -

-

utvrditi broj i pojavne oblike nasilja među djecom u školi te izvršiti njihovu evaluaciju, operacionalizirati provedbu projekta "Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja", oformiti tim stručnih osoba iz škole, Centra za socijalnu skrb i policije, u školi istaknuti obavijest da se radi o mjestu s "nultom tolerancijom na nasilje", koristiti "sandučić povjerenja" za prijavu slučajeva nasilja, izraditi plan postupnosti u sprječavanju nasilja među djecom, pratiti program UNICEF-a u RH "Škola bez nasilja", uključiti u program poznata imena iz kulturnog, javnog i političkog života u gradu, organizirati timove stručnjaka za djelovanje u kriznim situacijama ako do njih dođe, analizirati primjenu Zakon o sprječavanju

Vrijeme

Nositelj

početak šk.godine

učitelji

rujan

svi stručni suradnici

rujan rujan početkom godine tijekom godine tijekom godine

pedagog stručni suradnici učitelji stručni suradnici ravnatelj

tijekom godine jednom

učitelji TZK 35


nereda na športskim natjecanjima DUGOROČNE MJERE -

-

-

9.

donošenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja, obveze državnih nadležnih tijela u suzbijanju nasilja među mladima, oblici, načini i sadržaji suradnje između nadležnih tijela, uključivanje stručnih savjetodavnih tijela Vlade RH, analiziranje propisa koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja, podržavanje tematskih emisija u sredstvima javnog priopćavanja o nenasilnom ponašanju djece i mladih, edukacija o ljudskim pravima, održavanje programa preventivnog djelovanja s rizičnim skupinama, animirati djecu za sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, organizacija većeg broja izvanškolskih aktivnosti, osigurati sufinanciranje većeg broja programa nenasilnog ponašanja i usvajanja socijalizacijskih aktivnosti, pojačati aktivnost policije za sigurnost u školama i detekciji sigurnosnog stanja.

godišnje

rujan

Stručni suradnici

tijekom godine tijekom godine po potrebi

ravnatelj ravnatelj

po potrebi

ravnatelj učitelji ravnatelj stručni suradnici razrednici

tijekom godine

razrednici

na početku godine

učitelji tijekom godine pedagog po potrebi po potrebi

ravnatelj ravnatelj

PLAN NABAVE I OPREMANJA

10.

PRILOZI

Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Godišnji planovi programi rada učitelj Mjesečni planovi i programi rada učitelja Plan i program rada razrednika Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih djelatnika Raspored sati

36


Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 13. Statuta Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Vinkovci, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i ravnatelja škole,Školski odbor na sjednici održanoj 30. rujna 2011. godine donosi GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2011./12. ŠKOLSKU GODINU

Ravnatelj škole Krešimir Marijanović, prof.

Predsjednik Školskog odbora Katica Šarčević, dipl. učiteljica

Klasa: 602-02/11-01/409. Ur.broj: 2188-21-11-1 Vinkovci, 30. rujna 2011.g.

37


SADRŽAJ 1. Podaci o uvjetima rada …………………………………………………………. 3 1.1. Podaci o upisnom području ………………………………………………….....3 1.2.Unutrašnji školski prostor …………………………………………………….... 3 1.3.Školski okoliš ……………………………………………………………………4 1.4.Nastavna sredstva i pomagala……………………………………………………..4 1.4.1.Knjižni fond škole……………………………………………………………… 4 1.5.Plan obnove, adaptacije, dogradnje i izgradnje novog školskog prostora………. 5 2.Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim zaduženjima…………………………… 5 2.1.Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima……………………………………... 5 2.1.1.Podaci o učiteljima razredne nastave ……………………….…………………. 5 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave………………………………………... 6 2.1.3.Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima …………………………………….6 2.1.4.Podaci o odgojno-obrazovnim djelatnicima pripravnicima……………………..7 2.2.Podaci o ostalim djelatnicima škole………………………………………………7 2.3.Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih djelatnika …………………….8 2.3.1.Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave………………………….8 2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave……………………….9 2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika………………….. 11 2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih djelatnika škole………………………….. 11 3. Podaci o organizaciji rada ………………………………………………………… 11 3.1.2.Organizacija smjena, raspored dežurstva učitelja ………………………............12 3.3.Godišnji kalendar rada škole……………………..……………………………… 12 3.4. Podaci o broju učenika i razrednih odjela ………...……………………………...13 3.4.1.Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ……………………..14 3.4.2. Nastava u kući ………………………………………………………………… 14 4.Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada ……..14 4.1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne sate po razredima……. 14 4.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada….15 4.2.1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ………………………… 15 4.2.1.1.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka………..……15 4.2.1.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika…………..16 4.2.1.3.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike…………….16 4.2.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave …………………………17 4.2.2.Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave ……...…………………...18 5.Planovi rada ravnatelj i stručnih suradnika ………………………………………...19 5.1. Plan rada ravnatelja …………………………………………………………… 19 5.1.1. Plan posjeta nastavi ………………………………………………………… 22 5.2.Plan rada pedagoga ………………………………………………………….… 23 5.2.1.Plan posjeta nastavi ………………………………………………………….. 25 5.3. Plan rada defektologa …………………………………………………………. 26 5.4. Plan rada knjižničara ………………………………………………………….. 27 5.5. Plan rada tajništva ……………………………………………………………… 28 5.6. Plan rada računovodstva ………………………………………………………... 30 6.Plan rada Školskog odbora i stručnih tijela škole …………………………………. 30 6.1. Plan rada Školskog odbora …………………………………………………….. 30 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ……………………………………………………. 31 6.3. Plan rada Razrednog vijeća …………………………………………………… 32 38


6.4. Plan rada Vijeća roditelja ………………………………………………………32 6.5. Plan rada Vijeća učenika ………………………………………………………..32 7. Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja ……………………………………33 8. Plan kulturne i javne djelatnosti ………………………………………………….33 8.1.Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih djelatnika škole ………...34 8.2. Školski preventivni programi …………………………………………………...34 8.2.1.Plan brige za zdravstveno-socijalnu,.ekološku i opću zaštitu učenika ………...34 8.2.2.Program aktivnosti za sprečavanja nasilja među mladima …………………….34 8.2.3.Mjere za sprječavanje nasilja među djecom i mladima ………………………..36

39

Godišnji plan škole  

plan skole

Advertisement