Page 1

op

("$q*#

Š‹ŒŽ‹‘’

;<=<>?@;A@BCDEFDGHD

"$ˆ‰.(q(#85

rstuvswxysz{s|z}~~z€z‚ƒz}z€z„…z†‡‡

 497543909398 94 72929 32 359242 97 4 4 423452 01234574895 7 9

, *  ) * # +*)%!I*#

JKLMKNOPKQRSQTSUSOUVWXSKYZK[S\OZK\STV]OLZS\S KUVYVQS\UOL]VM\VOLZOUS\V[SMOLMKTOMOLUOLWS\\OL^SYKMVMS LKTOYSZO\_`KKQ]KNXW`UOLWOQKLTSLZKUXW`USLSQTVLOUS\KLLK WOYKTKQSWTOLMKUVWTV]OL 

4597 09974 2 054 459

 !"!#$%&!'"()(%&* ("$%)#*#+(&,-.(,./*!%%(0 1.)%!(#(")&"&()&!'" ()("(%1234"."(#+1' 43566')%(#7("*$%*#')* : 835963

 4754274 24 579774 a 490 92 4289 39 893b cGdeHfeDEgHECDEhiH jdiEHfjDfDEDjdklgD HiECDfEjlhgDgHf mn


0124526789 9217892

Ÿ9 97 967¡ 76¢¡ Žž‘— ™“’‘–ž‘ • ’ ˜ Ž – ”Ž‘Ž£•–Ž—ŽŒ“™ ¤¥¦§¨©ª«¬¦§­¦®¯°¨¦ ­««¬®±­°¨¦¬¥¦²¬¯¥¨¦ ¤¥¯°¨³¦´¨«¦¬¥±«­«¦ ¬¥¦µ¥­¦¶«­¥·­¦´­«­¦ «¨°¬­«®¬¦¸¨¥¦¬¹¸«¬º ©¬¥±¨®¦­¥¯©­»¬®¦ ¼¦«¬­»¯½­«¦­¸±¨®¦ ®¬¹µ­»¬®¾¦ ¿¨¦¯¥¸«¬Àª»¬¦¬®¦Áµ¬¦ ¬»¦¸µ«¯¨®¨¦§¨©ª«¬¦®¬¦ ©­®±µ«ªÂ¦¸µª¯¬«±¨¦°¬¦ ¬¹¸«¬©¬¥±¨®¾

‘ŽœŽÈŒŽ‘ –ŽŒ‘™˜Œ‘•“Œ”’•“– Œ ɒŽ‘œŒÊ‘

{|}~€{‚ƒ„…*#$h4+#$:1#,/z 0+4301$+-$9+h41$9i,$-34.1$ 0+-$96#01$0+$6#3$+,h3:/o#$ ,6nh+44i#+3$0+$†j/#3$x6+$ /#36.64301$,/#$:1#06:h14)$ ‡3,$36h14/030+,$3n4/+41#$ +-$24/9+4$m3.o#$j3:+$6#3$ ,+93#3($+-$1ny+h/m1$0+$k,h3,$ +43$n3h/4$6#$4k:140)$ "-$h4+#$:19+#ˆo$3$:1#,z h46/4,+$+#$+-$‰''Š($v$+,hi$ m3-14301$+#$‹)‹''$9/--1#+,$ 0+$0o-34+,)$

!—Žœœ“‘—•Ä“

»¦´­«Áµ¬¦µ¥­«¦°¬¦¨­¥­¦°¬¦®´­­¦§­¦®¯°¨¦¬»¦ ¬®¸¬¥­«¯¨¦°¬»¦¥­¸¯©¯¬¥±¨¦°¬»¦´«¯©¬«¦¸­©¬»»¨¦©­¸§¨¦ °¬¦®µ¦§¯®±¨«¯­¾¦»¦¥µ¬¨¦°«¨©¬°­«¯¨¦®¬¦»»­©­«!¦ ²¨©¬«¨¦¼¦®¬¦¬¥¸µ¬¥±«­¥¦¬¥¦´¬«"¬¸±­®¦¸¨¥°¯¸¯¨¥¬®¾

ƘŽ”–™ ! 

"#$%&&'($"")**)$+,$+-+./01$ 2343$,+4$-3$,+0+$0+$-1,$56+.1,$ 7-892/:1,$0+$%&&;)

œ—–‘ÃĘœ‘ ”Ž‘Æ’Ç‘Œ“‘ Ž™‘”Žœ˜“

<=>?=@A=BCDEFGHF IJKLKMNONPQNONRKSTUKVWXKNONYZZ[

{ËÌ̀΀{‚ƒ„…‡-3934$Ïj/y1$ 0+$26h3Ð$3-$y+x+$#1$+,$91h/m1$ 0+$0+,2/01($,+.Ñ#$6#3$,+#z h+#:/3$0+-$q4/n6#3-$Ò62+4/14$ 0+$56,h/:/3$0+$",23w3($p6+$ j3$4+m1:301$6#$0/:h39+#$ 3#h+4/14$p6+$:1#,/0+43n3$+-$ 0+,2/01$214$+,h3$43ˆo#$241z :+0+#h+)$rj143$-3$+924+,3$ 0+n+4i$4+309/h/4$3-$+92-+3z 01$1$/#0+9#/ˆ34-1$:1#$;)‹ÓÔ$ 0o-34+,)$"-$3w1$23,301$+-$ .+4+#h+$0+$6#3$+924+,3$v$ 6#$h43n3y3014$0/,:6h/+41#)$ r-$083$,/.6/+#h+($m1-m/+41#$3$ 0/,:6h/4$v$+-$h43n3y3014$--39o$ 3-$.+4+#h+$Ïj/y1$0+$26h3Ð)$ "-$q4/n6#3-$3,+.643$p6+$-3$ 0/,:6,/o#$241m1:o$p6+$+-$ +92-+301$0/y+43$Ïj/y1$0+$ 26h3Ð($6#$-+#.63y+$0+$6,1$ {#Ìր×ف{‚ƒ„…$%&'()*+,-./'(…*(/,'01'(…2,%…3.%()/4*-.…4%… :144/+#h+$+#$0+h+49/#301,$ -')'3)./…-'…5'%)*/,(…64'…,%,0*7,…0.(…-*()*%).(…/,(+.(…8…'()*9 39n/+#h+,) 0.(…-'…0,…'(3/*)4/,…-'…4%,…:'/(.%,…8…64'…5'-*,%)'…4%…(*()'9 5,…*%;./5<)*3.…:4'-'…,%,0*7,/…(*…'()<…-*3*'%-.…0,…&'/-,-= ‘‘>>‘?‘둝>ë@‘A0…,:,/,).…'(…:/.-43).… -'…4%,…*%&'()*+,3*B%…-'…0,…C%*&'/(*-,-…-'…D,*;,E…64'…2,… 0.+/,-.…-'5.()/,/…34,%-.…4%,…:'/(.%,…5*'%)'=…F'+G%…0.(… )'()*+.(E…0,…3,0*+/,;1,…'H:'/*5'%),…4%…3,5I*.…(*+%*;*3,)*&.E… *5:'/3':)*I0'…:,/,…'0….J.…-'0…245,%.E…:'/.…;<3*05'%)'… ,%,0*7,I0'…:./…4%…./-'%,-./=…K,5I*L%…('…/'3.%.3'…,…4%,… :'/(.%,…5'%)*/.(,…34,%-.…('…,0)'/,%…'0…),5,M.…-'…0,…0')/,… 8…'0…+/.(./…-'0…)/,7,-.…'(…5<(…+/,%-'=…

ŒŽŒŒ‘Œ’Ž“‘ ”ŽŽ•“–‘”Ž‘—ŽŒ˜–™

{|ÕÖ׀{Ø×Ù{ÚÛց{‚ƒ„…‡3$ Ü1-/:83$,64:14+3#3$/#/:/o$ 6#3$/#m+,h/.3:/o#$:1#h43$6#$ +-+x3#h+$214$j3n+4$-3#ˆ301$ 6#3$2/+043$:1#$,6$h41923$3$ -3$:3n+ˆ3$0+$6#3$2+4,1#3)$ ‡3$m8:h/93$3:6,o$3-$23p6/z 0+491$0+$j3n+4$:19+h/01$ ,6$3.4+,/o#$:63#01$,+$ 23,+3n3$214$6#$234p6+)$ "-$+-+x3#h+($0+$Ԋ$3w1,$v$ --39301$q3+,3#/($-+$0/1$6#$ 2/+043ˆ1$3$6#3$96y+4$p6+$ ,+$+#:1#h43n3$0+$+,23-03,) "-$:64/1,1$+-+x3#h+$+,$ æçæ è ó è /#m+,h/.3#01$214$-3$Ü1-/:83$v$ “œ •  ‘ ‘ õ ˜ œ—Ž -3$Ý/,:3-83$0+$+,+$238,) ‡3$:-8#/:3$Ò1-:3$:+-+n43$,6$ ‡3$2+-8:6-3$p6+$241v+:z 3#/m+4,34/1$#Ñ9+41$,/+h+$ h3#$j1v$+#$-3$,3-3$0+$ +#$é3#h3) Ò62+4:/#+,$+,ö$Ü+p6+w1,$ ’›–ê‘덎Œ˜”‘ì‘”Ž‘퓍˜Ž—ž–Ž ÷#m3,14+,)

Þ97¢1

ê‘ïïÄðð

ñ0ò æ0ó 

“–”“–Ž™

’›–ê‘œ‘™Ž“‘ēÆƘŒ› ê‘ïøÄððùúðÄðð ó æ

Žœû•’œ

ô1v$,+$4+3-/ˆ3$6#3$:j34-3$ +#$+-$Ò3-o#$0+$-3$†/6030$ ‡3$:/#h3$p6+$24+,+#h3#$+#$ ,1n4+$-3,$,+w3-+,$0+$ "-$Ü3,+1$Òj122/#.$+,ö$‡3$ h4i#,/h1) :4603$m+4030)$ ’›–ê‘’Œ˜•˜Æ˜“ ê‘ïðÄð

’›–ê‘œ‘™Ž“‘ēÆƘŒ› ê‘ïüÄððùïýÄððùúïÄðð

ßàáâãäåâã

þ9Ÿ¡7ÿ01629229 37¡429292571ÿ176 817897ÿ¡48¡268¡ 17 8 ¡¢5ÿ8¡ 1¢62ÿ¡Þ 56 9ÿ1Ÿ1ÿ8 6 âãäá âáá àáåâá áàãäá àâ ãäá á 

á

šŒ›Žœ‘”Ž‘œ‘˜Ž––‘ Ž™‘’Œ‘˜ž–”“– \]^_`ab`c\defg*#3$ +924+,3$/4-3#0+,3$+,hi$ h+#/+#01$96:j1$kl/h1$:1#$ ,6$#6+m1$24106:h1)$ *#$m/n43014$+:1-o./:1$p6+$ #1$h/+#+$2/-3,)$ "-$:64/1,1$32343h1$,+$--393$ qj+$"34hj$r#.+-$s"-$t#.+-$ 0+$-3$q/+443u$v$j3n83$,/01$ 0/,+w301$2343$,3h/,x3:+4$ -3,$#+:+,/030+,$,+l63-+,$ 0+$-3,$96y+4+,($01#0+$-3$:1z 44/+#h+$+-k:h4/:3$v$-3,$2/-3,$ #1$,1#$#+:+,34/3,)$


6789 6 0

 

òióôõöiecõif÷øöjcc dcòiùôõcúøôdfjøiûü

ýþÿ0þ13ý45 )-6+!4(-078 (". !0/&3<#!=%+6( )#!(!"(! &9!,(6&!> !(*#+!#!'&!(! &!&3<"&()(!7!$%&!+&!"&!,(! 8&++75!"(!3%9&-!$%&!"#!6%/):! ,&6,#!/3<#+/="&!& 6# 0-(-"(! <#-!% !(*#!6%( )#!6"!0& 7(! <#-$%&!+%+!<()-&+!0(3<#6#! +&/+;!5,#-(!5 )-6+!0/& &! -&6%&-)( !&"!(<&""/)#!)&! > !(*#+!7!&"!6(-/*#!7!( &60#! 8&++7; $%&!+/& 0&!<#-!"(!3%9&-!$%&! &+0%'#!(!+%!"()#!3/& 0-(+! +%+!<()-&+!0-(=(9(=( !,( ! /6-&3& 0()#!"(+!.( (+!)&! '#"'&-!(!0& &-!6# 0(60#!6# ! &""(;! "!9#'& !'/'&!& !"(!6(""&!> !7! ('& /)(+! 2!7! 1;!4(-07&9! #!-&6%&-)(!&"!(<&""/)#!)&! 8&++75!<&-#!)/6&!$%&!&-(!% (! <&-+# (!(3/.(="&!7!$%&! +/&3<-&!+&!<#-0:!=/& ! ()&3+5!(*()/:!$%&! )&+<%6+!$%&!)&9:!)&! 0-(=(9(-!& !+%!6(+(! +:"#!+%<#!$%&!+&! ,(=7(!6(+()#!7! $%&!'/'7(!& !&"! =(--/#!%=(!6# ! &"!&+<#+#;! ""(!+&!<%&)&! 6#3% /6(-! ("!6&"%"(-! ? 2? ?;! 5 )-6+!&+0!& ! <-/3&-!+&3&+8 0-&!)&!#0&"&-7(! äÛÚÖ×âÛáäÞ×äÕ×Þ×â×ÞÖÖç× 7!%-/+3#;! ÞÖÞ×ãâÜÞ××â!ÕÖ /9#!$%&!""&'(!

*Ý×Ü+ÞÛàÕ×Þ×,ÙØèä×ÞÛâ×ÞÖâéâ×ÞäÛÕ×Þ×Ö+×ÜâÖâ

Ãõôöø"ôòúøôjõi"ôò gøôhfõøòõf"còjô

##+!% / #-3()#+!7!&"!(+6("! ýþÿ0þ13ý4#(!$#"/67(! <-&+%3&!$%&!&"!6-/3& !)&! 8#+6!)(-9: !+&*("(-# ! %/3: !4&-(!&1'5!$%/& ! $%&!4&-(!-&6/=/:!3+!)&!

%&!& 6# 0-()#!& !"(!+("(! ?!<%*("()(+!& !&"!0:-(!7! )&!+%!6(+(5!#6%--/:!<#-$%&! ,(=7(!+/)#!)&.#""()#;! 0& 7(!% !-#3( 6&!6# !% (! #(!$#"/67(!/)/6:!$%&!<#-! "(!3( &-(!& !"(!$%&! %&! 3%9&-;! "!,(""(9.#!"#!,/9#!% (!)&! (+&+/()#!4&-(!+&!<#)-7(! +%+!,/9(+0-(+!$%&!""&.:!&"! )&)%6/-!$%&! %&!<#-$%&!+("7(! 3/6-6#"&+!(!"(!6(+(5!%=/6(8 6# !% (!3%9&-!7!$%&!(". ! )(!& !&"!=(--/#!%( !8#+65!)&! 6&"#+#!$%/+#!'& .(-+&;! "(!<(--#$%/(!"#7!5" (-#5!(! #(!'760/3(!#!0& 7(!& &8 ("3#-9(-5!"%&.#!)&!+("/-!)&"! 3/.#+!/!(3& (9(+!& !+%! 6# 0-(; 6#"&./#;!

`

01345

abcdecfdgcefhfdijicdk

 !"#!$%&!'(!)&"!(*#!+&!,( !-&./+0-()#!12!3%&-0&+!)&!3( &-(! '/#"& 0(!& 0-&!4( 0(5!4# 0&6-/+0/!7!8(-(3/9:;! !+&<0/&3=-&!,( !+/)#! (+&+/()(+!+/&0&!<&-+# (+;!"!(*#!<(+()#!,%=#!>?2!3%&-0#+;

@ABCADEAFGHIJKLJ MNOPOQRSRTURSRVOWXYOZ[\ORSR]^^_

lmnopqrnmstnoutvwtsoxqowtoysnqz{ryxtxoxqo|ts}t~ êëìíîîïðñŠ

€€‚ƒ„…„†‡†ˆ‰Š‹‰Œ‰

ˆ‰Š‹‰Œ‰

Ž‘’“”Ž•“–—˜™š—›™˜œžŸš— ¡—¢Ÿ£¤Ÿ—˜¡š—¥Ÿ¡—¦Ÿ˜¤Ÿ—™˜§ ¦Ÿ¤™—›™˜œœŸ˜¨—–šž—˜™—Ÿš¡©ª«Ÿ— ¬œ˜˜œŸ­—®Ÿ­¯«Ÿ£™°—±ªœ¡£— ¥Ÿ—¤«Ÿ¯Ÿ²Ÿ ™—¡£—š¡©ª«œ Ÿ ¨— ®Ÿ­¯«Ÿ£™—¥Ÿ—šœ ™—©ªŸ« Ÿ§ ¡š›Ÿ˜ Ÿš— ¡š ¡—¥Ÿ¡—³´—Ÿµ™š— ¶—š¡—¡š›¡œŸ˜œ·¸—¡£—¤¡­Ÿš— ¡— š¡©ª«œ Ÿ —¡£—¹š¤Ÿ ™š—º£œ ™š— ¶—»™˜™­¯œŸ¨—¼ª—šª¡µ™—¦ª¡— œ£©«¡šŸ«—Ÿ—˜Ÿ—½™˜œžŸ°—›¡«™— ›™«—ª£—¡««™«—±ª¡—™­¡¤œ¸— ¦ª¡— ¡¤¡£œ ™—¡£—³¾¿À¨— Áœ²™—±ª¡—¡˜—ž£ œ¡— ¡— ¡˜œ£§ ª¡£œŸ—¡š—Ÿ˜¤™—›™«±ª¡—˜Ÿ— ½™˜œžŸ—Ÿšž—˜™—±ªœ¡«¡°—›¡«™— ±ª¡—š¤Ÿ—¡š—ª£Ÿ—œª Ÿ —›¡§ ±ª¡µŸ—¶—±ª¡—¡˜—¥Ÿ­›Ÿ—¡š— ™£¤«™˜Ÿ¯˜¡¨— ÃÄÅƙš—›™§ ˜œžŸš—š¡—¥Ÿ£— ¡ œŸ ™—¡£— ¡š¤™š—ǘ¤œ­™š—­¡š¡š—¡£—›Ÿ§ š¡Ÿ«—¡£—›Ÿ¤«ª˜˜¡«™š—™£—Ÿœ«¡— Ÿ™£ œœ™£Ÿ ™—¶—Ÿ—Èɟœ˜Ÿ«Ê— Ÿ—˜Ÿš—¥œŸš—Ÿ¦ª¡«Ÿ— ¡—˜™š— ™˜¡©œ™š°—­œ¡£¤«Ÿš—±ª¡—¡£— ª£Ÿ—¡š±ªœ£Ÿ—¤œ¡£¡£—Ÿ—ª£Ÿ— ›¡«š™£Ÿ—™£—ª£—ª¥œ˜˜™—¡£— ¡˜—ª¡˜˜™°— œ²™¨— È˟¶—­™¤™œ˜œš¤Ÿš—±ª¡—¤œ¡§ £¡£—Ÿ¤œ¤ª ¡š—š™š›¡¥™šŸš— ±ª¡—š¡—«ª·Ÿ£—¦«¡£¤¡—Ÿ—˜™š— ›™˜œžŸš—¶—£™—˜™š— ¡¤œ¡£¡£°— £™—¥Ÿ¶—±ª¡— ¡šŸ«¤Ÿ«—˜Ÿ— ›™šœ¯œ˜œ Ÿ — ¡—±ª¡—š¡Ÿ£— ™š—  ¡˜œ£ª¡£¤¡š—±ª¡—›™«¤¡£— Ÿ«­ŸšÊ°—Ÿ¦œ«­¸¨— ƙš—™›¡«Ÿ¤œÉ™š—±ª¡—«¡Ÿ˜œ·Ÿ—˜Ÿ—

ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÕÝÞÖß×ÝÕÖ×àÕÝÙÜáâÖ×ãâÜÞä×ÞåÞÛÜÙÜÙÕÖ×æáÖÙÜÕÖ×ç×âÞÛèéÙÜÕÖ ½™˜œžŸ—š™£—›™šœ¤œÉ™š—›™«±ª¡— Ÿ¶ª Ÿ£—Ÿ—™£¤«™˜Ÿ«°—›¡«™—˜™š— ¥Ÿ¡£—¡£—ª£—¤œ¡­›™—­Ì͜§ ­™— ¡—ÀΗ­œ£ª¤™š—¶—¡£—ª£— ­œš­™—˜ª©Ÿ«¨—Æ™š—™›¡«Ÿ¤œÉ™š—  ¡¯¡«žŸ£—š¡«—¡£— œ¦¡«¡£¤¡š— š¡¤™«¡š—™£— œ¦¡«¡£¤¡š—©«ª§ ›™š— ¡—›™˜œžŸš°—š¡µŸ˜¸¨— ¢Ÿª«œœ™— »Ÿ­›ª·Ÿ£™°— Ÿ ­œ£œš¤«Ÿ ™«— ¡—˜Ÿ—¡­§ ›«¡šŸ— ¡—š¡©ª«œ Ÿ —ÈÏ«Ÿ£š— ¼¡ª«œ¤¶Ê°—š¡µŸ˜¸—±ª¡—¡£— ™¤«Ÿš—œª Ÿ ¡š—™­™—Ъœ¤™— ¶—ѪŸ¶Ÿ±ªœ˜—˜™š—›™˜œžŸš—¥Ÿ§ ¡£—™›¡«Ÿ¤œÉ™š—¡£—˜™š—¯ªš¡š— ª«¯Ÿ£™š°—›¡«™—¡£—¢Ÿ£¤Ÿ—£™—

š¡—¥Ÿ¡¨—Èϙ ™š—˜™š— žŸš—š¡— É¡—¡£—˜™š—­¡ œ™š— ¡—™­ª§ £œŸœ¸£—š™¯«¡—«™¯™š°—Ÿ˜— ›Ÿ«¡¡«—˜™š—›™˜œžŸš—£™—É¡£— £™¤œœŸš—±ª¡—˜¡š—Ÿ¶ª Ÿ£—Ÿ— É¡«—˜™š—˜ª©Ÿ«¡š—¡£—˜™š—±ª¡—  ¡¯¡£—Ÿ¤ªŸ«Ê°—œ£ œ¸¨— Ò œš™£—Ï™¯Ÿ«°—²¡¦¡— ¡—˜Ÿ—½™§ ˜œžŸ—Óª œœŸ˜°—š¡µŸ˜¸—±ª¡—˜™š— ­™ ™š— ¡—¤«Ÿ¯Ÿ²Ÿ«— ¡—Ÿ Ÿ— »™­Ÿ£ ™—½™˜œœŸ˜—š™£— œš§ ¤œ£¤™š—¶—¡£—¢Ÿ£¤Ÿ—£™—š¡—¥Ÿ— ›ª¡š¤™—¡£—›«Ì¤œŸ—˜™— ¡—˜™š— ™›¡«Ÿ¤œÉ™š—Ÿ—˜™š—›ŸšŸ²¡«™š—  ¡—˜™š—¯ªš¡š°—›™«±ª¡—š¡—¡š¤Ì— ¤«Ÿ¯Ÿ²Ÿ£ ™— ¡—™¤«Ÿš—­Ÿ£¡§

«Ÿš¨—ȹ£—¢Ÿ£¤Ÿ—¥Ÿ¶—©«ª›™— ˜œ¤¡š—±ª¡—¡š¤Ì£—¤«Ÿ¯Ÿ²Ÿ£ ™— ¡£—™£¤«Ÿ— ¡—˜Ÿ— ¡˜œ£ª¡£§ œŸÊ°—š¡µŸ˜¸¨ -./01-2-

 %ô&e-ô#òi!û)f&ö0 !(.#+0#! & /)(+!>>2!

<&-+# (+!<#-!6#3&0&-! '(-/#+!)&"/0#+;! !"#!$%&! '(!)&"!+&<0/&3=-&!+&! 6("6%"(!$%&!+# !3+!)&! ?5!7(!$%&!( !#!,(7! &+0()7+0/6(+!&"(=#-()(+;


.{ ‡  ˆ ‰ ‡ | Ò ¾{|†{|-‰‚{|…{‡¼ SOTUVWXYZX M N[\OP]QOR ^]_`a`bc`a`d]efg]hij]`a`kllm

nopqrs øùúùûüýøþýÿ0ÿÍÎÌÏÎÐÑÎ

ÓÔoÕpÖop×ØÖÙÚqÖÛÜÖpÝpÜØÖÙpÞßÛàÚÕÛsØÚÕÙpáâÙpqÖop ãsrÙpãßÖqÖÛpãÕØÜsØpäÚqØÚÕÙpÕÙàßØÕÙå ÄÅÍÎÆÌÇÏÎ ÈÈÐÑÉÊÎËÌ

1234256179              

    

 !"#  $  % &   &  %  & & '& () * % *  + &,$ -./0123- & 4

& %,5 "  + 6+7%, '8 % 9 &  %  " 

  : && ,% 5 %& %  , ;%< $

ñéìççéëéëöéìïììçèé

1ˆ-|Š{|€2{|¼-ˆ€¼ˆ|ˆ¼}-„€{-»º 34564793 ©’’¸‘Žž˜ ¸‘Ž“ž˜ŽŒ–˜‘ œžž™“™’‘—–˜‘™‘‘— ’‘™“–—‘—’‘ Ž¦“ŽŽ¢ž ’‘ œ‘—Ž–›‘—‘—’œ‘Ž­ ‘’Ž‹˜”–’«‘’•¤– ˜‘—“˜™ž˜Ž‘¦‘‘ ˜ž™Á˜–™‘‘Œ™–‘˜—ž Ž›Ž•™ž˜–¯‘œ“’“‘£— –˜‘Ž–˜“•˜‘’žÁ£ —“ž™–˜‘¤–’‘¥–Ž‘ ¥Ž“˜™“¥‘’‘¦‘‘¦“Ž‘­ –‘˜—ž“˜›Ž‘Žž˜ ¥Ž™‘‘Žž˜¤–Á‘¦¢‘˜ ’’¸‘—ž—žœ³¤–“˜‘— ™žŽ£—ž’¸“žŽ£—ž ®´®£Žž¥‘£¸‘Ž“ž¥‘Ž— ”‘¥‘žŒžŽž˜Ž­ ‹˜”–’¥Ž˜•’‘—˜–˜ ™“‘˜’‘·ž’“™¢‘Ã–—“™“‘’Œ ˜’‘“™‘’¢‘­

 Ó

 {Š|¾{¾€--Ÿ‘·ž’“™¢‘ Á‘¥—“—ž‘’ž¦“Ž˜ž

¤–˜’¥‘¢˜ž ¯‘¦Ž“¤–˜¸“—Ž“žž™–Žž ¥‘Ž‘¸Á¢™–’žŒ‘œ¥ž™ž ‘˜“œ¥žŽ‘—ž£Œ‘¤– ¯žœ˜‘Ž¢‘˜’‘™ž’ž™‘ ™“•˜˜’ž™‘ŽŽž­ =5 $'    '      % '> 5 $ ' 9 * 

?9  '     %

 &      ' " 

9&  &9>9    !"# @AB C %$ 

  D

 E # 9 %

 F : + 6F:+7 9 &9 : 

  

 -G/-HIGJ/3-!"# %   '   

 9 "  & KK$ &    9=LF % &  9 '  &  %  &9>& 5 $ ' 

  %

 

' " 

  ' < 

9&   

9 

æçèéçêëìíîïðçèéêíìíéìëîïìíìéñçèéðïòìïçèéêçñíìïóíòçèéëôêëóíìõöéëöéñíéôí÷íöí

!"{º{-#€{$-Š{-{-¼ˆ|-‡ˆºˆ€‡ t uvwxyzx

34564793 %Ž’‘˜—ž·“™ž ©‘’‘”‘Ž£‘’“‘§·‘‘“˜‘ª£ ¤–“˜Ž™“¦“•ž™Áž“Žž’‘ œ‘—Ž–›‘—‘—’œ‘Ž˜’ ¦‘ŽŽ“ž&—°˜Žž£“¦‘‘Ž —˜“—ž¥žŽ’‘·ž’“™¢‘­ ·“™žœ–Ž“•‘’‘¿ÀÁ'˜ ’Áž¥“‘’¡‘¯‘’¡ž—Ž¢›–” (‘œ¦Ž‘˜ž­ ©›)˜’‘·ž’“™¢‘£·“™ž ‘¦‘“˜¸ž’–™Ž‘—ž™ž˜ ’‘‘’ž‘’‘‘›˜™“‘— *+,-+./01/23/˜’‘‘¸˜“—‘

’ '—š–’“ž£——ž˜— ™“˜™ž¥Žž˜‘’’¸‘Žž˜ ' œ“’—•’‘Ž­ Ÿ“—Žœ‘˜²Žœž‘£š¯ ˜™‘Ž›‘—ž—’‘·ž’“™¢‘ ֗“™“‘’4·Ã5£«‘’•¤– ¥‘Ž“™“¥•‘œ¦“¬˜˜’ Žž¦ž—–˜Ž³“’Ž£˜™–Œ‘ ¥’‘‘¯žŽœ‘Á‘¦¢‘'­  ™‘š‘—‘)˜¤–˜¢‘˜ ™žœž—“˜ž6–“ž­ íöòçé8ï9çéôìï:éëñéôíìîëèéíéñíèé;<=>?éëöéëñé=çèêïîíñ ©›)˜’‘—˜–˜™“‘£’Žž¦ž 7ìñ ž™–ŽŽ“•’'—š–˜“ž˜ ’’¸‘Žž˜’™‘Ž›‘œ˜ž­ —‘Žœ‘Œ¥žŽŽž¦ž— ’‘¸¢‘¨‘˜‘¡ž™‘¯–Ž£ °’™‘¦”‘’¯–˜™ž˜Ž‘—ž ¸Á¢™–’ž­ —ž˜—œ³— ¥Žž˜‘ ˜’‘¥‘ŽµŽ˜‘—–˜ ©›)˜’‘·ž’“™¢‘£·“™ž ¸“—‘—¥ž’“™¢‘—–¸“ ¥Žž¢¦–’ž˜¶ž‘›–‘­ ¥Ž˜™¢‘‘’‘¦‘˜—‘— §Ÿž¥™“‘’“‘ªŒ‘’‘ Žž˜’‘œ‘Ž™Á‘—’¸Á¢™–’ž£ ·“™žŽ›“Ž‘¦‘—ž ‘œ‘ŽŽ‘Žž˜‘’™Áž¯ŽŒ —˜™“ž˜¥žŽ¥ž“•˜ —’§žŽ—ž ‘ŽŽ”–‘ª­ °’œ‘Ž¯–—˜“—ž‹’µ‘˜—Ž ·³ŽŽ‘›‘4

5˜’‘Žž¥–Žž°’žŒ ‹’¯‘Žž—¨‘˜‘£Œ‘¤–¥žŽ‘¦‘ ¸‘Ž“‘Ážš‘—œ‘Ž“Á–‘˜‘˜–˜‘ ™‘š‘¥‘Ž‘›‘¯‘­Ÿ‘·ž’“™¢‘’ž—–¸ž ™–‘˜—ž¥‘•–˜‘—–œ‘’‘¥žŽ ’‘¦‘˜—‘—Ž‘Œž’³ŽŒ™žœ¥Žž¦• ¤–’’¸‘¦‘’‘’™‘’ž“—­°˜¥ž—Ž— ©‘˜™³˜˜™ž˜Ž‘Žž˜B'C—•’‘Ž­°’ —˜“—ž¸“‘š‘¦‘Á‘™“‘6–“ž­

G‚ˆ2{Š{»{|@„{€{ˆ€-„€{-¾{ƒ{‰{|{-†{A{¼

G{||}-~€‚‚{-ƒ„…†{‡{}ˆ|-‰|-|Š-}-‡|†{

‹ŒŽŽ‘’“”•’‘‘–—“˜™“‘—š–”›‘œ“˜ž—Ÿ‘ŽŽŒ ž˜“’’‘ ¡ž—Ž¢›–”£¤–“˜–¥–‘œ˜¥‘Ž“™“¥•˜’Žž¦ž‘ ’‘™’¢˜“™‘§Ÿ‹¨©ª’‘«ž¥‘‘—žŒ‘™–‘—ž‘œ¦“¬˜— ¥ž“•˜——Žž›‘­®–Ž‘˜’‘‘–—“˜™“‘£ ž˜“’’‘—™’‘Ž• ¤–Ž‘™ž˜–œ“—žŽ£¥Žž¤–‘¦‘˜Ž™–¥Ž‘™“•˜Œ¤– ¬’˜ž¯–’‘¥Žž˜‘¤–‘‘’•’‘™’¢˜“™‘­°’±™‘’²Ž˜³˜ ´“’’‘™Ž˜™ž˜Ž•‘Ž›–œ˜ž–±™“˜˜’¥Žž™ž Œ’ž—™’‘Ž•™–’¥‘¦’­Ÿžœ“œ¦Žž—’©µž¶Ž“¦–˜‘’ ·˜‘’—¨‘˜‘¦¢—‘Ž³˜–¸Ž—“™ž’’–˜­

¹ˆºˆ€‡{-»º¼ €-»{º|½¾„‚{ °’œ‘Ž£‘’‘¿ÀÁ£¯– Ž˜“—‘–˜‘œžž™“™’‘£ ™–Œž™ž˜—–™žŽ˜ž¥žŽ‘¦‘ ’‘œ‘Ž¢™–’‘­ ·ž’“™¢‘—–¸“Žž˜‘Ãž¬ ©³˜™Á”£¤–“˜™“Ž™–’‘¦‘ ‘µ™ž—¸’ž™“—‘—Œ‘’ ¥—“Ž’’ž—ž™–œ˜ž˜ž ’žœžŽ•­Ÿž·ž’“™¢‘ Ž‘’‘—‘Žž˜’‘œžž™“™’‘ ‘’¥‘“ž—Ž˜™“•˜­


œ(6./.6(/) (*)*7,01345

'()*()**(+,-./)011) 23*,-(4)5)(*)6(*7*,-

89:;<=>?@;?ABC8DBEFGHIJK mUJJFQKGIlIVKOMJOMKiFQYFK LMHNFOIKPQRSTQOUFVKWIGFX SFRUFKZM[FKOMKnJIVKRTFQOIK OIGKOMHKJUYUIKZM[FKOMK\TJIK OIJKSIWeGMJK`TMKUeFQKMQK OMK]K^MQOMOIGKOMKMQJMGMJK TQFKWIYIRURHMYFKHMKIeHUNFGIQK OMHKSINFGVKOMQTQRU_K`TMKMHK FK[FGFGKHFKWFGRSFkK WFGYMJKFKHFJKabScdKRTFQOIK nQIKOMKHIJKOMHUQRTMQYMJK GMNGMJFeFKFKJTKRFJFKfTMK JFR_KTQFK[UJYIHFK]KHMK FJFHYFOIK[IGKOIJKSIWeGMJK IeHUN_KFKMQYGMNFGKMHKOUQMGIVK [GIOTRYIKOMKHFJK^MQYFJVK`TMK `TMKJMKWI^UHUgFeFQKMQK TQFKWIYIRURHMYFKMQKHFK^hFK [IGYFeFkK oMKHMKHHM^FGIQKpddKO_HFGMJVK iFQYFXjIRFfTMGYMkK TQKRMHTHFGK]KJTJKOIRTWMQX LMHNFOIKOUlIK`TMKJMK YGFJHFOFeFKMQKJTK^MShRTHIK YIJk

žŸ ¡5¢£¤¥£¦3£1§0ž¨©£ª¡¤ 3£¤©¤Ÿ«53¡¦£¤15¬«¦Ÿ5145­ 89 9 9

tz{tus}zuw~tus}uvy{}zw~s}~s}rsz}xw~wx{—{}~vws˜}rsrytz ®¯°±°²³´µ¶®·¸¹º»¼½¾º¿½º ¾½ÀÁÂÃĺ½Áº¾½ÅÆÇÆÅÂȽÇÉƺ ʽÁºÁËÌÀ¾ºÊÆÇʽºÊÆ¿ºÍ½¾¿ÆÎ ÇÀ¿ºÏÀÁÁ½Å½¾ÆǺÐÀÁ½ÀÊÀ¿º½Áº ÑҺʽºÀоÂÁÓº ÔÁº¾½ÅÆÇÆÅÂȽÇÉƺ¿½º¾½ÀÁÂÃĺ ½ÇºÁÀºÕÖÀº×ÀÇÉÀÎØÆÅÀÏ˽¾É½º ÀºÒٺȽɾƿºÊ½ÁºÍ¾Æ¿ÉÖÐËÁƺ ÚÔÁºÛ˽ÇɽÜÓº ÔǺ½ÁºÁËÌÀ¾º½¿ÉËÕ½¾ÆǺÁÆ¿º ÆÅÝƺÛÆÁÂÅÖÀ¿ºÊ½ÁºÞ¾ËÍƺʽº »ÅÅÂÄǺßͽ¾ÀÅÂÆÇÀÁºàÞ»ßẠÂÈÍÁÂÅÀÊÆ¿º½Çº½ÁºÅÀ¿ÆÓ )âŠ)ã…'äåŠæºÔÁº¾½ÅÆÇÆÅÂΠȽÇÉƺÁƺÝÂÃƺͽ¾¿ÆÇÀÁºÊ½º ç¾ÂÈÂÇÀÁÖ¿ÉÂÅÀ躽Áºé½Ï½ºÊ½ºÁÀº ÛÆÁÂÅÖÀºêËÊÂÅÂÀÁºà½áèºëÂʽ¾ÈÀǺ ì½¾ÈÆ¿Àíº½ÁºÏ¿ÅÀÁºêÆ¿îºÞÀ¾Î ÃÄǺ¼ºÁÆ¿ºÀÐÆÌÀÊÆ¿ºÊ½ºÁÆ¿ºÏÀÎ ÁÁ½ÅÂÊÆ¿ºçÀ¾ÁÆ¿ºçÀÇÉÆ¿ºïîÁ½Ãº ¼ºÞÆÇÃÀÁƺçÝðսúñÀÇÉÆ¿º¼º ʽºÁÆ¿ºÍÆÁÂÅÖÀ¿ºÊ½ÁºÞ»ßÓº

Û½¾¿ÆÇÀÁºÊ½ºç¾ÂÈÂÇÀÁÖ¿ÉÂÅÀº ÉÆÈĺȽÊÂÊÀºÊ½ÁºÁËÌÀ¾º ÊÆÇʽº½ÇÅÆÇɾÀ¾ÆǺÈ˽¾ÉÆ¿º ÀºçÀÇÉÆ¿º¼ºçÝðÕ½Ã躼º¾½ÅÆÎ ¾¾Â½¾ÆǺÁÆ¿ºÀÁ¾½Ê½Êƾ½¿ºÊ½ºÁÀº ½¿Å½ÇÀºÊ½ÁºÅ¾ÂȽÇÓ ÔÁºÑҺʽºÀоÂÁºÊ½ÁºòÙÙóºÏ˽Π¾ÆǺÀÐÀÉÂÊÆ¿ºÀÈÐÆ¿ºÅËÀÇÊƺ ¿½ºÈÆÕÂÁÂÃÀÐÀǺ½ÇºËǺÀËÉƺ ñôÆÊÀÓº õÀÁɽ¾ºöÕÂÁÀèº÷˽ǺÀÅÆÈÎ ÍÀøÀÐÀºÀºÁÆ¿ºéÄսǽ¿èºÏ˽º ʽɽÇÂÊÆÓºùÆÊÆ¿ºÕÂÕÖÀǺ½Çº ×ÀÇÉÀ )Šå)åäú'åä…ûüæ)ý¾Âôƺ ÞÄȽÃèºÀÐÆÌÀÊƺʽºÁÆ¿ºÆÅÎ Å¿ƿ躾ÀÉÂÏÂÅĺ÷˽ºÁÆ¿ºÆÅÝƺ ËÇÂÏƾÈÀÊÆ¿ºÀéË¿ÉÂÅÂÀ¾ÆǺÀº çÀÇÉÆ¿º¼ºçÝðսúÍƾ÷˽ºÇƺ ÝËÐƺ½ÇϾ½ÇÉÀȽÇÉÆ躿ÂÇƺ ÷˽ºÏ˽ºÍ½¾¿½ÅËÅÂÄÇÓº ëÆ¿ºÀ̽Çɽ¿ºÊ½ÅÁÀ¾À¾ÆǺ½Çº ÁÀºþ¿ÅÀÁÖÀº÷˽º½ÁÁÆ¿ºÏ˽¾ÆǺ Ê¿ÍÀ¾ÀÊÆ¿º¼ºÁƺ÷˽ºÝÂŽ¾ÆǺ Ï˽º¾½¿ÍÆÇʽ¾Óº

8Œ:;ŒABC8DBHKJIHK`TMKSUgIK MHKHTQMJKMQKHFKRUTOFOK[GI^IX R_K`TMKWMOUFKSMRYŽGMFKOMK WFHMgFKJMRFKJMK[GMQOUMGFK MQKHHFWFJkK HKSMRSIKJMKGMNUJYG_KMQKMHK eFGGUIKIJKF^UHFQMJKMQKHFK ^hFKFKoFQKiFYMIkK iUMWeGIJKOMHKETMG[IKOMK ‘IWeMGIJKJM’FHFGIQK`TMK HFKYMW[MGFYTGFKOMKMJMKOhFK [GI^IR_K`TMKFHN“QK[MOFgIK OMK^UOGUIK[GMQOFKHFK^MNMYFX RU_QkK IJKeIWeMGIJKJMKOMWIGFX GIQKa”KWUQTYIJKMQK[FNFGK HFJKHHFWFJk

•}s–y}—|s—}˜{ts™}xvšz}ts ˜}s—tr}›tsu}xt

ÿ01233456 89 9 9

…/6(/2†.)‡.-(4ˆ,*)(/)(*) ‰,--†.)Š.4)‹,+†*,/(4

78 8 8 !"#$%%&

qrstutrvwswxyzz{|s}~srts€tst~vt‚ƒwxt„y}zv}

6


²uzvz:u´x{yx³{µz:tstu{:³tyu¶w: MINOPQRSTR G HUVIJWKIL XWYZ[Z\]Z[Z^W_`aWbcdWZ[Zeffg

hijki ¡¢£¤¡¥¦§¨¢©ª¨¤¥«¬­®¯­°±­

·jm¸¹mº¸»qi¼om½¸jk»i¹m¾i¿mÀ¹ijp¹¹iÁm¼¸mºÂÁm ¼¸mÁ¸pÁmºp¹m¼Ã¹i»¸ÁmÀo»mqojÁĺom¼¸m¹ÄÅÆ ÇÈÒɱ°ÊÓÔËÕÌÓÍÖ×ɭήϬ­È®Ð¯­ ËǰDZɭÑÎ

1234256179        ! " #$ 

   $  % &'(() * +',(%  

-$. /  0  1 # 2 )/ 0   %) 3  9 43956 0 / % &'(()  %  *% %/         )   * 7   8/ * %  

½ 

=>?

?<567?²=;869

:ï3ò÷ïûíôûíôìíþô÷üïóòí ;ôûñ÷ïìíôûñ÷ôí<ôûóôóò÷ôðí óôíüï÷ûô4íþï÷øðüòð4íìôîöþ5 3÷ô÷òðí6í÷ôðñïö÷ïûñôð7 9 0  2 ) / !   $*   % / 

 7   / / %   % 

  :;<:=>?=;@=A !  B % "   C %$   %   )    )  $

  %       8 +' ) 9 0/  /  - )     5 %  /     -*$ */ 7* /  - 7 0  8  / % $D 0  9 %  E 5$  $ / )/      */  %   % /   D .F    0 $ / / % 1$ % )  

ØÙÚÛÜÝÞÛßàÚÛáÙâÚÝßÞâÛÞâÞãäåæÛÚÙâÛçÙÚÛèÞâéÞéÙãÞÚÛéÞÛáæãâÞ 89 8 m 98

²õvöêôuíz÷wôsïµìvøù:: ëìíîïðñòíóôí ïíôìíúöûøüøýøòí

óôíþÿðíóôí01íþøìí ó2ìï÷ôðíôûíôìíþô÷üïóòí ðôí3ïðïíôûíôìíýïîòíóôí ðöôìóòð4íïîöï4íôìôüñ÷øüø5 óïóí6íþïûñôûøþøôûñòíóôí ìòðíôõöøýòð7

limnokojokpqpi

¡¢£¤¡¥¦§¨¢©ª¨¤¥«¬­®¯­°±­

&(ÍÔ'¯±ËÌ°(ÎÇÓ­É)É×̱®Î

· ·Áq¸ji»po :ïíôûñ÷ôîïíî÷ïñöøñïíóôíüìò÷òí ôûíôìíRôýï÷ñïþôûñòíóôí Nïûôïþøôûñòíbþ3øôûñïìíóôìí c÷ôïíóôíNïìöóíðôí÷ôïìøùï÷ÿí ïJò÷ïíìòðíìöûôð4íþød÷üòìôðí 6í<øô÷ûôð7í ë÷øüeíúïüSïð4íóø÷ôüñò÷íóôí ôðñïíÿ÷ôï4íðôFïì2íõöôí ïóôþÿðíìïíüøöóïóïûSïí ýöôóôíïüöóø÷íïíìòðíðö3üôû5 ñ÷òðíRïûøôìíbüòðñïífòðïìôð4í óôíìïíýï÷÷òõöøïíëìò6íbìDï÷ò4í :òðíëðñô÷òð4íúòûñôü÷øðñøí6í gï÷ïþøO24íóòûóôíñïþ3ødûí ôðñÿûíôûñ÷ôîïûóòíôìíóôðøû5 Dôüñïûñô4íõöôíôðíôìï3ò÷ïóòí ôûíìòðíüôûñ÷òðíóôíðïìöó7

:ïðíDôðñø<øóïóôðíóôíìïíEø÷îôûíóôíìïíúô÷üôóíøûøüøï÷ÿûíþïFï5 ûïíüòûíöûíý÷ôî2ûíóôðóôíìïíüïììôí0Gí6íï<ôûøóïíHIíJïðñïíìïí øîìôðøïíïíìïðí0KJLL7í Mïñ÷øüøòíNïìïùï÷4íýÿ÷÷òüòíóôíìïíøîìôðøï4íóøOòíõöôíôìíðÿ3ïóòí ÷ôïìøùï÷ÿûíöûí÷ôùòíïíìïðíPJLLí6íôìíóòþøûîòíìïíý÷òüôðø2ûíüòûí ìïíøþïîôûíóôíìïíEø÷îôûíôûí<ï÷øïðíüïììôð7í :ïíðôþïûïíý÷2QøþïíJï3÷ÿíþøðïðíJïðñïíôìíóòþøûîò7íRö÷ïûñôí ñòóòíôìíóSïíðôíôðýô÷ïíìïí<øðøñïíïíìïíøîìôðøïíóôíôðñöóøïûñôðí6í Dôìøî÷ôðôð7

ëûíôìíJòðýøñïìíóôìíWûðñøñöñòí ëüöïñò÷øïûòíóôíNôîö÷øóïóí NòüøïìíXWëNNYí÷ôïìøùï÷ÿûíöûïí þøûîïíôðñôíðÿ3ïóò7í :ïíïóþøûøðñ÷ïüø2ûíóôìíJòðýø5 ñïìíðôFïì2íõöôíìòðíñ÷ï3ïOòðí øûøüøï÷ÿûíïíìïðíZJGLí6íðôí ÷ôïìøùï÷ÿûíôûíñòóïðíìïðí ÿ÷ôïðíóôìíüôûñ÷òíóôíðïìöó7í NôíJï÷ÿíüòûíýô÷ðòûïìíóôìí WëNN7

 *+   ,  - ! . !" ,,/ #$% 0 $% ÌË°4(É­ÎÕÔ®(±)×°­¬ ­Õ¯Ó)ÓÖ×°­Õ1Ô&°Ç®Õ23±Î ¬Ð®¯±

?{U[s{v:t_{w:´{z{: uvAzux{z:B³µzµ:xz{Asw

@suwA{w:tu:³{:5uzBut: svsBs{v:Bµv:yv:´zuxCv 7u{³s¶{zTv:Usvx{:uv:u³: Vµw´sA{³:tu³:²699

·ll8 m8 m½·9 

rstuv:wuxyzst{t

|}~€}‚ƒ}„~ƒ„…†‚‡}ˆ}~‰‚Š‹Œ…~}…‡‡‰‚Ž €~„~Œ‚ƒ}‘}…‡‡‚…„Ž„…~„‰}’ “……}~€‚Ž‡”„~‰‚Ž•Œ„…}~}†}~~„–‚Ž‡Ž„€„Ž— ‰‚ƒ}’˜“~‘}•Œ„„…~„‰}‚„„ƒ„‡…Œ€‡Ž‚— ‡™Žš›„œ‘„~™|Œ‡~}Ž}‹‚›–‚†‡‰‚Ž‰„ƒ„……Œ‚’ “…€}‚ƒ}ƒ‡ž}•Œ„…‚~„€‚Ž‚‘‚~‚ƒ‚‚~‚…‰‚}Ž ƒ}~Ÿ„„~‚ŒŽ†Œ~’

rµ[³{BsCv:uv:5{vA{:uw: tu:\]^:Us³:V{[sA{vAuw

ëìíWûðñøñöñòí`ïüøòûïìíóôí ëðñïóSðñøüïðí6í;ôûðòíXW`ë;Yí JïíôðñøþïóòíõöôíJïðñïí ôìíHL0Líìïíüøöóïóíñôûó÷Sïí öûïíýò3ìïüø2ûíóôíH0Zíþøìí Jï3øñïûñôð7í RôíôðñïíüøD÷ïí0L1íþøìíðòûí Jòþ3÷ôðí6í000íþøìíþöOô÷ôð7í :ïíýï÷÷òõöøïíö÷3ïûïíóòûóôí ôðñÿíüòûüôûñ÷ïóïíìïíþï6ò÷í ýï÷ñôíóôíìïíýò3ìïüø2ûíôðí aï÷õöøíüòûíGHíþøìíJï3øñïû5 ñôðí6íôûíìïíùòûïí÷ö÷ïìíôðñÿí Nïûíúïñôò4íóòûóôíJï3øñïûí þÿðíóôíñ÷ôðíþøìíýô÷ðòûïð7í :ïíþï6ò÷Sïíìï3ò÷ïíôûíýôðüï7


>?@?AB

npŠx{‡p‰xp56p d z{|y‡Åp{‚|{p}|ƒŠxp

DEFGEHIEJKLMNOPN QRSTSUVWVXYVWVZS[\]S^_`SVWVabbc

C

efghijkilm

nopqrstnuvpwxp yz{|}~pxpx€py‚ƒ{

7?89:A;?<=>@8?@8AB:@@89=?@8CDE8E@FGH=???I8 7?8d:;=<B?8?E@FGH?8JG@8B?<@@8:9@H?K=L:EI ÎÏÐÏÑÒÓÎÔÓÕÖ×ØÙ×ÚÛ×

!"*(3,$%!($!*!-#4$%!

tÇVx|p‰xpWXp yY{‡pŠÇx|xp xpy}}ƒ‰x‚xp ‰Z[\x[]^p\‚^|_`Æabc`‡·Žƒ‚®¯{Žp

Œ™¤™³Ž¤Ž°dŽ¢Ž«™“•– ™—´ ¡–•Ž©’–Ž¢–’¥ »Ž£³–’¡–œeŽ—”• žŽ““–Ÿ™´–ŽŸŸ™¡– –¡–  ’ª•™ ”–“Ž®¯Ž˜ŽŽ¨¯° dŽ¢Ž•­––“’–Ÿ™ ”·”• ¾£Ž’™““”•¥ ·Ž®¯Ÿ ™£Ž®™Ž³Ž¨ŽŸ”• –•¤”•”­¸–©¡”‘Ž• ™““” ¹Ž«–­¢•§™³”Â’–¡¡¢‘Ž•°  ™““”dŽ““”–Ž ”£´®™“­ ŸŽ¡”Ÿ§”ŸŽ’”¡–ž’– – Ÿ” ’ª™“–’¥ ·”•¨”£¨–’”•¡–Œ™¤™³Ž¤Ž •– ’Ž•“Ž¡Ž’”§Ž• Ž–“ “©Ž’¡–“¤–’ŸŽŸ–¢•– –ŸŽ’©Ž’”¡–““–®Ž’–“ ŸŽ¡ª®–’§Ž• Ž–“Ž¶ –Ž ’” ¡–Œ™¤™³Ž¤Ž¢Ž“”•§–’™¡”• Ž“§”•¤™ Ž“¡–Œ™¤™³Ž¤Ž­¤–’” ¤”’“Ž©’Ž®–¡Ž¡¡–“ŸŽ•” ž–’” ’Ž•ž–’™¡”•§Ž• Ž –“§”•¤™ Ž“µ–’¡™‘–®Ž““”• ¹Ž“¡Ž¡–¬”’ ”®™–³”¥

ŒŽ‘Ž’“”•‘Ž’’–—”˜’™““” š›œž––Ÿ” ’Ž¡”Ž¢–’– “Ž£Ž—ŽŽ––“¤Ž ™”¡– •ŸŽ•Ž¥¦“§”£¨’––• Ž¨Ž Ÿ”“©Ž¡”Ÿ”Ž•”©Ž¡– ª’¨”“¥¦“§–Ÿ§”ž–– “Ž«™ Ž‘Ž’£–¬Ž¡™““Ž­¦“ ‘Ž’£–¥ ¦’Ž®–¡–¡”’¡–®–’¡’Ž•¥ ¬Ž’Ž“”•Ž©– –•¡–“Ž ¬”“™Ÿ¯ŽŒ¡™Ÿ™Ž“¢“”•žŽ£™° “™Ž’–•¡–“Ž§”’Ž”ŸŸ™•”­–• •”•¤–Ÿ§”•”«–±“•–§Ž¢Ž Ž§”’ŸŽ¡”²–““”• –£–«– •– ’Ž –¡–Ž•–•™Ž ”¥

„rsrt…„†vptx‰ƒ‰y‡p y|ypxŠx|‹x}ƒy‡ !"#$%&'!($!)*$"+('!)#$!$,*('!*!*!-'%.#$!($!"$-$/0$%+'!($!12'/$!

óêñóïòìñæùïêîìèæéêæéïêèæ ÷æ ïñíø÷æùêæóéîèì4æø3îïê÷æ ÷ìæðøóôæêîøæê÷æèìëïìæùêæ÷øæ 0ì÷ôî9øèì4æ æ÷ìñæ7ì÷ïí1øñæ ðéêîæíìèæ÷øæéêæêñóø3øæ ÷÷êòøîìèæøæîêø÷ï9øîæê÷æ÷êëøè8 óøðïêèóìæùê÷æíøùëêîþæ ÜÝÞßàáâÜãäåæçèæèéêëìæ öø3÷øèùìþ ê÷æ ø÷÷êíïùìæèìæñêæíìèìíïôæ íîïðêèæñêæîêòïñóîôæêèæõöìèêæ ÷øæèìíöêæùê÷æðøîóêñæøæ÷øñæ prwnw…uwpnup…q…qon ðñæùøóìñþæ0éæíéêî7ìæ éêæ úûöüýþæ rvp0êæíìèìíïôæéêæøæ÷øæöìîøæ ÷÷êëøùìæøæ÷øæðìîòéêæùê÷æíê8 ÿêùîìæ0ø÷øëøîî1øæ2øð3îøèì4æ éêæ éêæëïíóïðøùìæ0ø÷øëøîî1ø4æ ðêèóêîïìæùêæõöìèêæ7øîøæ÷øæ ùêæü5æø6ìñ4æîêíï3ïôæëøîïìñæ ñóêæíøðïèø3øæ7ìîæê÷æñêíóìî4æ øéóì7ñïøþæ ïð7øíóìñæùêæ3ø÷øæêèæ÷øæíø3ê8 ùêæ7îìèóìæø7øîêíïêîìèæùìñæ øñæ7êîñìèøñæéêæëïëêèæ7ìîæ 9øæ æìóîøñæ7øîóêñæùê÷æíéêî7ìþæ öìð3îêñæêèæéèøæ3ïíïí÷êóø4æ ê÷æ÷éòøîæùêæ÷ìñæùìñæíî1ðêèêñæ ÷æöêíöìæ éêæêèæ÷øæøëêèï8 éèìæùêæê÷÷ìñæñøíôæéèæøîðøæ êñóèæ7îêìíé7øùøñ4æ7ïùêèæ ùøæõøî÷ìñæ ÷3êîóìæ îø æ æ æíìðêè9ôæøæùïñ7øîøî÷êñæêèæ øæ÷øæÿì÷ïí1øæöøíêîæðñæì7ê8 îøóïëìñ4æñì3îêæóìùìæêèæ÷øñæ õöïð3ìîø9ì4æ0øèóøæïóøþæ ëøîïøñæìíøñïìèêñþæ ÷æ÷éèêñæêèæ÷øæèìíöêæöûæ ìñæøñêñïèìñæöé êîìèæöøíïøæ èìíöêñþæ êèæêñêæðïñðìæ÷éòøîæ éêæøñê8 ê÷æ3øîîïìæõøðï÷ìæï÷êî4æ÷éòøîæ øæïèñóïóéíïôèæ7ì÷ïíïø÷æøñêòé8 ñïèøùìæùêæùìñæóïîìñæîøèíïñíìæ ïùêèóï ïíøùìæ7ìîæëøîïìñæðì8 îøæéêæ÷øñæîìèùøñæùêæñêòéîï8 2øð3îøèìæ ñðêîø÷ùøñþæìñæ îøùìîêñæíìðìæ9ìèøæîìøþæ ùøùæñ1æñêæîêø÷ï9øèþæ ¬”’ ”®™–³”­·˜¥·Ž¤ª©™ŽË–¨¡–¦“Ì™Ž’™”•– ’––®Ž¡–•¡–§”¢Ÿ”–®”¤”’ Ž“ŸŽ’©Ž¡”¡– £ª•™ž”’£ŽŸ™´£“ ™£–¡™Ž¢Ž“©”•¤’”¡Ÿ ”•¥ ¦“Ì™Ž’™”¤”¡’ª•–’®™• ”– ” Ž“™¡Ž¡Ž ’Ž®±•¡– ¤’”©’Ž£Ž¡–®™•Ž“™½ŽŸ™´¡™©™ Ž“š–¤Ž¤¤–’•­ Ž¡–£ª•¡– ”¡Ž“Ž–¡™Ÿ™´¡–“¤–’™´¡™Ÿ”·Ž˜Ž’–Ž¥ ¦“–®”¤”’ Ž“Ë–¨ŸŽ£¨™Ž’ª¡–•¡–•¡™’–ŸŸ™´À ËËË¥–“¡™Ž’™”¥–Ÿ¥·”•®™•™ Ž –•¤”¡’ª Ž£¨™±®–’ “”•®¯¡–”•¡–˜ŽŽ®™•™´¢•™ ”™½Ž’–“¯–Ž“Ž ¤’”©’Ž£ŽŸ™´¡–ÍŽ¡™”¾£™©Ž¥ MNOPQQRSTU Ö×ØÙ×ÚÛ×

Äx‡‰xpz{ˆÅpn€p ăy|ƒ{p㋃‚y€p ‚x‰|ÆpÇpÇxÈ{p {|‚y€pxp€ypÉxÊ

0124567892 8  8 98 88 4969 1 8 12

172 2!798 "#$%&12'8(2 )*4167 2+25) !791)*81,9-11 22 ./1,%%082 1*, 261 12961.02949.241.59.394,2.08 22%!521. 72961% 6169892 9(989 34559 6 2 89)2 8 ,1%/5 ( 67 79 62 872  8 68,99"9  814, $ 8:;8 9&9(91<91 08;249= 01289 49 141 4299.569892 55 617129 672 ;2 491

„rsrt…„†vpq{‚|{€pxp €y‡p€yˆy‡ ¦®™ Ž’«–•–•™©Ž ¡–• ’¢–¡”“Ž•¤“Ž¢Ž•¡– ŒŽ’Ž£™³´–•–“”¨³– ™®”¤’™° Ÿ™¤Ž“¡–“Ž‘”£™•Ž’¯Ž¢¡–“ ¡–¤Ž’ Ž£– ”¡–Œ• ™Ÿ™Ž ¢µ™©™“ŽŸ™Ž£™Ÿ™¤Ž“«– ™ –•™¶ŸŽ’”“”•Ÿ” ’”“–• ¤Ž’Ž”¤–’£™ ™’«– •Ž«–Ž’–Ž¥ ·”•Ÿ” ’”“–••–™ –•™° ¶ŸŽ’”–“Ž•¤“Ž¢Ž•¡– ¸Ž“™Ž•­¹Ž“•Ž£Ž’Ž©Ž­ ž”¡–Ž¡–’”­·Žº•“Ž¢Ÿ–’ŸŽ ¡–“¨Ž’’™”¦“˜™’Ž¡”’Ÿ”“Ž ¤’–•–Ÿ™Ž¡–¡”•™•¤–Ÿ ”° ’–•£™Ÿ™¤Ž“–•¥

»–®”Ÿ–•”¤Ž’ŽŸ””Ÿ–’ “ŽŸŽ ™¡Ž¡¡–žŽ£™“™Ž•«– Ž¼’–•™¡––½”Ž¡–’™–•©” ¢Ÿª“–••”“”••–Ÿ ”’–•¡– ¤–“™©’”•«–§Ž¢–ŒŽ’Ž£™³´ ¤”’¡–•“Ž®–•¡– ™–’’Ž– ™¡ŽŸ™”–•– –£¤”’Ž¡Ž ™®–’Ž“–•“”«–•–’–Ž“™½Ž’ª ––“ŸŽ ´¥¾•¯“”ŽŸ”’¡Ž’” Ž¢–’“Ž•Ž ”’™¡Ž¡–•£™Ÿ™¤Ž° “–•¢£™–£¨’”•¡–“‘”£™ ±¡– ¿¤–’ŽŸ™”–•¡–¦£–’©–Ÿ™Ž­ ‘¿¦­ŸŽ¡”¤Ž’ ™Ÿ™¤Ž’” ¡–“ Ž““–’ÀÁ·™–Ž£™– ”¡–“ ”’ Ž“–Ÿ™£™– ”¡–“”•¬“Ž–• ¡–‘” ™©–Ÿ™ŽÃ¥


%&'()**(+,-&' 012345676 ±%(\±¸]^µ

0VóWòXXðYZ[

89 9 9  

 9   9 

 

 9 9 9 9 ! 9 9  

 9 9  9 " 9 # $ 

¹µ¸²µ¸±

Ö×ØÙÚÙØÛÜ

./01/2343/05647/8906:0;</83=39>/406>0?9>;6=<3:;3@0AB0=/:/0 6:;C0DB>;90/40E/<FB60G064026<=/89@

cdefgdhijkelmkghnopqrpstp

.Ý0×ÖÞÜÝ

·ßàáâã&

ä  9#

" 9 9  9 9

9 9 9 

å 99æç 

9è9 9 9 éê 9

999 9 éëëì

ä 9 9 í

9 9 9  

 í9è 9 9 

 9  

HIJKKLMNOPQIRSTOMUKJIVWMJKXYOIMKJMZSM[SIJSWM\OT]JI^SM\OTM_TM`I_aOMKJM\ObJI\XSTYJ^ ÅÆÇÈÈÉÊËÌÍÎÆÏÐÑÌÊ tÒÓÔÕsqÒtqopqrpstp

uvwxyz{|}~y}u€v‚ƒ„‚ …†‡ˆ…‰Š„‹‚ŒŠ‚ˆŽ††‹‚ ‘Š„’ˆŒ‹‚“‰”‹‚•––‚—†˜‹‡‚™‚š„‚ †’‰‹›‚ œ‰‚…†‡ˆ…‰Š„‹‚ž‰†‡‚‘Š„’ˆŒ‹‚ ŠŸˆ‚Š‡ ˆ¡‹„‚™‚‡Š‚ŒŠŒ†¢ˆ…ˆ‚ Š‚‹“Š¢Ÿ†‡“†‚ˆ‚ŠŽ ‹Ÿ“ˆŸ‚ ‡‹…ŸŠŸ‹‡‚£†‹‡‚ŒŠ‚ ˆ˜ˆ‚ “‹¤‰†„„ˆ›‚ƒ‚¢ˆŒˆ‚ ‰ŠŸ“‹‚ “‰”‹‚‰‚ˆ‹Ÿ›‚ œ‰‚£ˆ†„†ˆ‚—ˆ‚‡†Œ‹‚ŒŠ‚¢‹¥ “Ÿˆ‡“Š‚‡†‚‡‰‚…†‡ˆ…‰Š„‹‚“‰”‹‚ —†˜‹‡‚ˆ‚„‹‡‚¤‰Š‚‰¢ˆ‚¢‹‹¥ ¢†¦‚†‚ŸŠ¢‹‹¢†¦‚“ŸŠ‡‚“§ˆ‡‚ ‰Ÿ†ŠŸ‹‚”§Ÿ’ŠŠ‡›‚ ˆŽ††‹‚ŒŠ‚¨©‚ˆ¡‹‡‚Š‡‚ ‡ˆ‡“ŸŠ‚ˆ„‚†’‰ˆ„‚¤‰Š‚ª‹„†“‹‚™‚ «‰Š‡‹›‚¬‹Ÿˆ‚ ˆŸ“Š‚ŒŠ‚„‹‡‚ ­„“†‹‡‚Š‚‹“Š¢Ÿ†‡“†›‚ œ‰‚“ˆ„„ŠŸ‚£‰¢†‹ˆ‚Š‚‰ˆ‚ ¢ˆ‡‹ˆ‚ŒŠ‚®¯–‚ˆ¡‹‡‚¤‰Š‚Š‡“°‚ ¢ˆ™šŒ‹‡Š›‚ƒ„‚†‰Š…„Š‚‹‚ ¢‹‡“ˆ‚¢‹‹‚ ˆ“Ÿ†‹†‹‚ ¢‰„“‰Ÿˆ„›

((%ž±ˆ(‚²¢ˆ³´‡‹±(µˆ¶‚¤(‰µŠ%Œ(·µ ¸¹±º ´ » ¼ ˆ‚£ŸŠ“Š‚ ŒŠ„‚ ˆŸ¤‰Š‚½ŠŸ”ŠŸˆ‚Œ‹ŒŠ‚

Š‡“°‚‰…†¢ˆŒ‹‚‰‚ŠŸ¢ˆŒ‹‚ † Ÿ‹”†‡ˆŒ‹›‚ ƒ„‚•©‚ŒŠ‚‡Š “†Š…ŸŠ‚ŒŠ„‚ˆ¡‹‚

ZO^Ma_J^YO^MKJMPO^M\ObJI\XSTYJ^MJ^YîTMSM_TM\O^YSKOMKJMPSM\SPJ ˆ“ŠŸ†‹Ÿ‚„‹‡‚¢‹ŠŸ¢†ˆ“Š‡‚ “‰”†ŠŸ‹‚¤‰Š‚ŒŠ‡ˆ„‹˜ˆŸ‚Š„‚ ŠŸ¢ˆŒ‹‚‰†¢† ˆ„‚ ‹Ÿ¤‰Š‚ †…ˆ‚ˆ‚‡ŠŸ‚ŸŠ¢‹‡“Ÿ‰†Œ‹›‚žˆ‡‚  ˆŸŠŒŠ‡‚Š‡“ˆ…ˆ‚¢‰ˆŸ“Š°¥ Œ‹‡Š‚™‚ŠŸˆ‚‰Ÿ’Š“Š‚„ˆ‚ŸŠ ˆ¥ Ÿˆ¢†¦›‚ ž‰†‡‚¾ŠŸˆ‚ŸŠ¢‰ŠŸŒˆ‚¤‰Š‚Š„‚ ‰†¢† †‹‚Œ†˜‹‚Š“‹¢Š‡‚¤‰Š‚ Š‚“ŸŠ‡‚Š‡Š‡‚Š‡“ˆŸ§ˆ‚„†‡“ˆ‚„ˆ‚ ‹…Ÿˆ›‚¿‚ˆ¡‹‚—ˆ‚ ˆ‡ˆŒ‹‚™‚„ˆ‚ ‰Š”ˆ‚ˆŒ††‡“Ÿˆ¢†¦‚ˆ ‰Ÿˆ‚

„‹‡‚“Ÿˆ…ˆ˜‹‡‚ ˆŸˆ‚†ˆ‰’‰ŸˆŸ¥ „ˆ‚Š‚‹¢“‰…ŸŠ‚¢‰ˆŒ‹‚‡Š‚ ¢Š„Š…Ÿˆ‚„ˆ‚¢ˆ“‹†Àˆ¢†¦‚ŒŠ‚ ‹“Š¢Ÿ†‡“†›‚ ¾ŠŸˆ‚‡Š‚‡†Š“Š‚¢¦‹Œ‹‚“Ÿˆ¥ …ˆ˜ˆŒ‹‚Š‚‡‰‚ ‰Š‡“‹‚ŒŠ‚  Š‡¢ˆŒ‹‚Š‚„ˆ‚¢ˆ„„Š‚Œ‹ŒŠ‚ Œ†¢Š‚¤‰Š‚„Š‚”ˆ‚Š˜‹Ÿ‚¤‰Š‚ ¢‰ˆŒ‹‚Š‡“ˆ…ˆ‚ˆŒŠ“Ÿ‹‚ŒŠ„‚ ŠŸ¢ˆŒ‹›‚ ½‰ˆŸŠ“ˆ‚ ‰Š‡“‹‡‚ŠŽ†‡¥ “Š‚ˆ„ŸŠŒŠŒ‹Ÿ‚ŒŠ„‚ ˆŸ¤‰Š‚

Þ..ÝA0ÜÝA0ÙÖÞÜÚÜ

ðñòó3ô 7ÿ7ò2üò 1ò ù41ò 45õ5ö51ò ùúò2ù÷1ÿò 6ùñòõùÿÿ1ò 65÷1òø3ùòúûñ1ò

ù46ùÿò7ø3üò 6ùò1÷7úòþ161úò ù4òñ7òõ7ññùò ñ1úò6ü7úò7ò üý721úò7òùúþ7ÿò ø3ùò76ù4þÿ1ò

ù46ùÿò 3ù 1úò þÿùúò2ùúùúò 7ø3üòù4òñ7òõ7ññù0ò1ò17ò 6ùñò2ùÿõ7610òöùÿ1ò 71ò 63ÿ1ú4ò03ùúþ74òúûñ1òò ø3ùò1ýù6ùõùÿ34 õù4þ7 1ú34 þù4ù21úò34ò72134 5ÇÈ9ÆtÌ ÊÒËt6ÒÑÕ7s8ÇÏq

Í9t ËÒÊtÒÇÕÆsÐ

7ÐÆÇ 9t ÑÒÊt5ÒÌÕËsÍ pÐq

.Ý0?Ú.Ý

½ŠŸ”ŠŸˆ‚™‚¢ˆŒˆ‚‰‹‚ŒŠ‚„‹‡‚ ¢‹ŠŸ¢†ˆ“Š‡‚¢ˆ¢Š„ˆ‚Œ‹‡‚ Œ¦„ˆŸŠ‡‚ ‹Ÿ‚‡Šˆˆ‚ˆ‚Œ‹‡‚ ’‰ˆŸŒ†ˆ‡‚ ˆŸˆ‚¤‰Š‚¢‰†ŒŠ‚ „‹‡‚ Ÿ‹Œ‰¢“‹‡›‚ Á‹‚ ˆŸˆ‚“‹Œ‹‡‚”ŠŒŠŸ‚Š‚ „ˆ‡‚¢ˆ„„Š‡‚£‰Š‚‰ˆ‚£‹Ÿ“‰ˆ›‚ ‚Š‡‹‚„‹‚‡ˆ…Š‚Š„‚¤‰Š‡ŠŸ‹‚ ˇš‚ž¦ ŠÀ›‚ªŸŠ£†ŠŸŠ‚‹‚ ŒŠ¢†Ÿ‚¢‰°“‹‚”ŠŒŠ‚ˆ—‹Ÿˆ‚ ¢‹‹‚ Ÿ‹ŠŒ†‹‚™‚¢‰°Œ‹‚ ˆ“Š‡‚ŒŠ‚‡ˆ„†Ÿ‚ŒŠ„‚ŠŸ¢ˆŒ‹‚  ŠŸ‹‚ˆ¢„ˆŸˆ‚¤‰Š‚Š‡‚‰™‚  ‹¢‹›‚ Ă½ˆŸŠ„‚ª‹‡„†’‰ˆ‚„Š‚Š‡‚†Œ†¥ £ŠŸŠ“Š‚Œ¦ŒŠ‚‡Š‚Š¢‰Š“ŸŠ‚ Š„‚ŠŸ¢ˆŒ‹›‚ƒ„„ˆ‚ŸŠ¢‹ŸŸŠ‚„ˆ‡‚ ¢ˆ„„Š‡‚”ŠŒ†ŠŒ‹‚—‰Š”‹‡‚ Œ‰Ÿ‹‡›‚ž„Š”ˆ‚‡†Š ŸŠ‚®¯‚Š‚ ‰‚¢ˆˆ‡“‹‚™‚„‹‡‚”ŠŒŠ‚ˆ‚®¯‚ ¢Š“ˆ”‹‡‚¢ˆŒˆ‚‰‹›‚ ˆŽ††‹‚Š„‚…†‡†Š“‹‚ŒŠ„‚ Š‡ ˆ¡‹„‚‘Š„’ˆŒ‹‚ ˆŸ†Š“Š‚ ŒŠ„‚’ŠŠŸˆ„‚ƒ„‹™‚Ä„£ˆŸ‹‚ ¢‹£Š¢¢†‹ˆ…ˆ‚‰‚ ˆ“ˆ¥ „¦›‚ ¾ˆ‚ˆ„‚ ˆ‡ˆŒ‹‚™‚Œ†¢Š‚¤‰Š‚ ¢‹£Š¢¢†‹ˆ…ˆ‚Œ†ŠÀ‚ ˆ“ˆ¥ „‹Š‡‚ ‹Ÿ‚Œ§ˆ‚ ‹Ÿ‚„‹‚¤‰Š‚ “Š§ˆ‚Œ‹‡‚‹ ŠŸˆŸ†‹‡›‚Ä—‹Ÿˆ‚ “Ÿˆ…ˆ˜ˆ‚‡‹„‹‚Š‚„ˆ‚¢ˆ‡‹ˆ‚Š‚ „ˆ‚¤‰Š‚¢ŸŠ¢†¦‚™‚„‹‡‚ ˆ“ˆ„‹¥ Š‡‚£ˆ„“ˆ‚¢‹‹‚ˆ‚”Š¢Š‡‚„ˆ‚ ¢‹ ˆ¡§ˆ›‚ Ý ÝA05ÚÝA

µ%(â_ß%%,ã&(`(%âä( áâ_9,&â%(

ãß(·ââab(( 9 9  

9 9  9 9

# ç

 9 9'

99 9 ä ,

 9  #9æ 9

 9 c

%â(áâ'&â

å

 9 

9 9í 9

 9 9 9

9  9 

 

9 9 

å

 9 9 í 9

ë  9

9 $ 9 9 

å 9 

#9 9

Þ.0Þ AÝÜÚ!Þ

·â",#,&$ ß%('â'&àß

' 9 9

 9 (

9 " 9 9'9 9

 9 

) 9

ç  #

$è

' * 9 +ê *

 9 9 9 9

ä , 5ÚÝA0Ú 4ÖÞ0ÙÞ 5Þ Ú

ï

67897:;7<=>?@AB@ CDEFEGHIHJKHIHLEMNOEPQREHIHSTTU

¹µ¶-»(±¸-µ.±¶±%(( ¹»·µ¸¹³±¶-µ.((/ë .±.-µ¸0±.(( ±1»2±´».(( 3±¸·±¹³±.(( -³µ¶´±.((é


27+*(5(K5 J

äåæçåèéåêëìíîïðî ñòóôóõö÷öøùö÷öúóûüýóþÿ0óö÷ö1223

0123456792 9 7 !"#$%

J

J

J

& '45()(*(+ 27)+114*)(K5 270+ () 76(252 2,67-7127 (.75/ 25 70+ () 7 34)P7,M7 25)(7,N 9+-425+,)+561+ 2,25)4756+ ,22,6L)12)(259+)+53L, 2 ,(,62372,67-725327+12, 7 70(3( 75)(7127)(497975 7 M421.7N*+12,717.K5)+5,(/ 375+,)+52 '45()(*(+1 92-2673-(45)+ 7-+1717 21/ 921+O422 '45()(*(+92- 7 ^+5,(921+O422 ,(,62375+ 6759+)4759+2,64,4)29(259+ ,234(17)713+92 )+561+ 92 

25K 7,2_*2)676(07,*+1O42 7 3551+-+25 +,-711(+,16( ,(,62371'4)P7,*21,+57,5+ 5+,2 +P74-()79+25 +, 6+9+,)+ 7-+173+,327+171 75 )+5M 7525)(216+,3(23-1+, -711(+,9237`+1*2 (31+a,K +

+,12,4 679+,81 92 70+ () 781 P7`)L3717,252 )2561+81 9:;<=>?@A;BC DEFGHIF

^7167,

· ƒx z‚¼¸½zz{¦…y{€zy|§¦}~yx{~|zyx¾z{z|xz…xz¹º»~¹|z ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÆÁÂÈÉÁÆÊÅËËÁÌÆÍÎÆÏÆÍÐ

¤ …x¥y¨{z~¦y|ƒ}|z€{|{z § ƒ €z§|x| ­A:A@­>p<:CQC®<d ¡F\HIF\HZI[ZDgWH‘V\H

¢H\VH‡ZsH‘VgVH‡ZI[ZDgWH‘V\HZ YF‡Z‡[YWV‘F‡ZVYIVGYHIH‡Z UF\Š[Z‡[ZrHZE[Y[]VHIFZ I[gZEFYFZHZ‘Š]rH‡ZU[\‡F© YH‡ZŠ[ZYFZgFZ‘[\[][Y‹Z ŸYZYŠ[‡W\FZEH\\VFZUF\Z [”[‘UgFZ‘Š]rF‡Z”’f[Y[‡Z [‡WXYZ\[]VEV[YIFZ[gZIVY[\FZ ŽZYFZg[Z[‡WXYZIHYIFZŠYZŠ‡FZ HI[]ŠHIF‹ZªHŽZ‘Š]rH‡Z sH‘VgVH‡ZŠ[Z‡[ZgH‡ZVYG[YVHYZ UH\HZUFI[\ZHgV‘[YWH\ZHZ‡Š‡Z rV”F‡ZŽZ[ggF‡Z‡FYZŠV[Y[‡Z Y[][‡VWHYZHŽŠIHZI[gZ «FEV[\YFZYFZgF‡Z”’f[Y[‡Z Š[ZUŠ[I[YZ]FY‡[GŠV\ZŠYZ W\HEH”FZ‡VYZWHYWF‡Z[‡sŠ[\© ™F‡‹Z¬F‡ZUH\[][ZVY”Š‡WFZYFZ rHŽZVYf[‡WVGH]V’YZUF\ZUH\W[Z I[ZgH‡ZHŠWF\VIHI[‡‹

QCR<;>@:S<@R@ THUVWXYZI[ZEH\]F

b@:;9c>R9CdQ;<d eYG[YV[\FZ]VfVg

mn

270+ () 72, 7 3L,(59()797 *7172,6717)713+92 ,(,62371&5 7*711+O4(7& +` h M71+,292-2574325671

7,)L3717,920(3( 75)(7N

70+ () 792-22,671*25/ 9(2562 7,ijP+17,92 +O42 317-75 7,)L3717,81 kA;@:>kA;@= l[]\[WH\VH

mn

0+)+,,+5 +, 1+-+,O42 7,)L/ 3717,P75*+9(9+)7*671N*+1 2,717.K5)+5,(921+O42 +, 12,4 679+,*+91 75,219(M2125/ 62,)+5 70+ () 77 3759+1 o(2523* 279+2 ,(,623792 0(3( 75)(7*42927`49717 9(,3(54(1 792 (5)425)(781

p:@Cq;AC>p;9:<c TrFs[\

tuv !

w x y z { | x } ~ { y z { z € y z €y‚zƒz„…~{

†HZ‡FY\V‡HZ[‡ZgHZ]gHf[ZI[gZˆ‰VWFZI[Z†ŠV‡Z†FF\‹ZDYW[‡Z f[YIŒHZŠ[‡FZŽZGHggVYHZHrF\HZ[‡Z[gZU\FUV[WH\VFZI[ZŠYZ \[‡WHŠ\HYW[ZŠYHZU[gŠŠ[\ŒHZŽZŠYZY[GF]VFZI[ZWF\WVggH‡‹ H\HZI[‘F‡W\H\ZŠ[Z[‡Z]V[\WFZŠ[Z[gZEŠ[YZrŠ‘F\ZHW\H[Z HZgHZ]gV[YW[gHZ[YZ[gZ]F‘[\]VFZYF‡Z\[f[g’ZŠYZr[]rFZŠ[Z F]Š\\V’ZrH][Z‡[‘HYH‡‹Z “YHZUH\[”HZ‡[ZH][\]’ZHgZgŠGH\ZU\[GŠYWHYIFZ[gZfHgF\ZI[Z fH\VF‡ZU\FIŠ]WF‡ZIV‡WHYW[ZŠYFZI[gZFW\F‹Z•–[YŒHYZ]H\HZ I[ZrHE[\‡[ZU[g[HIF—Z‡[˜HgH‹Z“YHZf[™Z‡[YWHIF‡ZŠYFZ I[Z[ggF‡Zg[ZU\[GŠYW’Z]ŠXYWFZ]F‡WHEHZgHZWF\WVggHZŽZgHZWH™HZ I[Z]HsˆZHZgFZŠ[Z†ŠV‡Z\[‡UFYIV’Z•HŠŒZWFIFZ]Š[‡WHZš›Z ][YWHfF‡Z‘[YF‡ZŽF—‹Zœ[ZVY‘[IVHWFZgHZ‘Š”[\Z‡FY\V’ZŽZ ‡ŠZH]F‘UH˜HYW[Zg[ZIV”FZ•ŽZ[‡FZŠ[Zf[YŒH‡Z[YF”HIH—‹Z †Š[GFZI[ZW[\‘VYH\‡[ZgH‡ZWF\WVggH‡Z‡[ZsŠ[\FYZ]H‘VYHYIFZ I[ZgHZ‘HYF‹Z†ŠV‡Z‡[Z]FY‡VI[\HZŠYZ[‰U[\WFZ[YZ‘[”F\H\Z [gZXYV‘FZI[Z‡Š‡Z]gV[YW[‡‹ZTF‘FZ[‡HZrHŽZ‘Š]rH‡Z rV‡WF\VH‡ZH\‘H‹Z –V[Y[Z›žZH˜F‡ZW\[‡ZrV”F‡ZŽZŠYHZYV[WH‹Z†FZ]FYF][YZ ]F‘FZ•†Š]rF—‹ZŸ‡ZI[ZTrFY[ ZHZ¡HYWHZgg[G’ZrH][ZIF‡Z H˜F‡ZHZf[YI[\ZU\FIŠ]WF‡ZI[Z‡ŠZWV[\\H‹Z¢Vf[Z[YZ[gZ£F]HŽ‹Z lŠZI[‡[FZsŠ[Z‡V[‘U\[Z[‡WŠIVH\ZI[\[]rFZŽZ‡[\ZHEFGHIF‹Z l[Z•Š[‘’ZgH‡ZU[‡WH˜H‡ZUF\ZYHIH—Z‡[˜HgHZUF\Š[Z UH\HZ]FY‡[GŠV\ZIVY[\FZI[EŒHZ]F‘[Y™H\ZHZW\HEH”H\‹Z

Ö*1234567,7111 ×Ø× >#$ ¯ } °  ± … } y z { z «HE\V[gZ«Vg[\Z¡[YIF™HZ[‡Z[gZTF‘V‡H\VFZI[ZFgV]ŒHZ ّF á‡zZF…]rxF±ZyUzF|gV]xŒzH¹º {z¦|€~¸y{ÜzlŒZHrF\HZW[Y[© I[gZ]HYW’YZ¡FYW[]\V‡WV‹Z ‡ZHYW[‡ZrHEŒHZ‡[V‡ZŽZ]ŠHYIFZ } ² x z  | x z € y { ‡[ZVEHYZI[ZfH]H]VFY[‡ZsHgWHEHZU[\‡FYHg‹ ¦ y } } | ³ … ~ y { Ù Ú … º x ± y { z ƒ x … x  ~ y { z € € Û y x z y z € y z Ú | ¹~ { y } ¸ y Ü z DZIVH\VFZW[Y[‘F‡ZŠYZU\F‘[IVFZI[ZšÝZ ÙÚ|xz³…Þz³…~¦|zƒz¹|‚~€~ây~ãxz…x±yxÜz b@:;9c>A¶QC>@;@:bBC £[s[ZI[ZU\[Y‡H

œ[ZH]Š[\IFZHZŠYZ]\FYF© G\H‘HZ[‡WHEg[]VIFZUF\ZgHZ œV\[]]V’YZI[ZgHYV]H]V’YZ sŠY]VFYH\VF‡ZI[gZTFY‡[”FZ \FfVY]VHgZI[Z¡HYHEŒZfV[Y[YZ ‡F‡W[YV[YIFZ\[ŠYVFY[‡Z]FYZ IV\VG[YW[‡ZŽZrHEVWHYW[‡ZI[Z gH‡Z›´ZUH\\FŠVH‡Z\Š\Hg[‡Z I[ZgHZU\FfVY]VH‹ZŸ‡WH‡Z \[ŠYVFY[‡Z‡[ZI[‡H\\FggHYZ I[‡I[Z[gZUH‡HIFZ´µZI[Z HGF‡WFZ]FYZIF‡Z[ŠVUF‡ZI[Z W\HEH”F‹ZŸgZU\V‘[\FZgHEF\HZ [YZgH‡Z™FYH‡ZI[gZ‡Š\Z][YW\FZ ‡Š\ZŽZ][YW\FZYF\W[ZI[ZgHZ U\FfVY]VH Z‘V[YW\H‡ZŠ[Z [gZFW\FZgFZrH][Z[YZgH‡ZW\[‡Z ‘V]\F\[GVFY[‡Z\[‡WHYW[‡ZI[Z gHZ]F‡WHZYF\W[ZYF\W[ZVYW[\VF\Z ŽZ‘[W\FUFgVWHYH‹

I[YŠY]VH‡ZŠ[Z‡[ZrHYZVIFZ\[IŠ]V[YIFZ[YZ l[ZrHZ‘[”F\HIFZ[gZ[‡WHIFZI[gZUHW\Šgg[\FZ HgGŠYF‡Z]H‡F‡‹ HI[‘X‡ZW[Y[‘F‡ZŠYZ]H\\FZYŠ[fFZŽZIV[™Z ‘FWF‡‹ Ù¤…Þz±~¦|zƒzƒx…x~y{zÓyxz§y¥yƒ|Üz†H‡Z I[Z\FEF‡ZHYW[‡Zgg[GHEHYZHZIV[™ZHrF\HZ ÙÚã¹|zÓyz||}ƒ~xyƒ|z€z¦y±}…€€y¥Üz ‡’gFZ‡[ZU\[‡[YWHYZW\[‡ZIVH\VH‡‹Z†H‡ZŠ[Z‡[Z TFYZgHZf[YWH”HZI[Z]FYWH\Z]FYZ‘X‡Z ‘HYWV[Y[YZ‡FYZI[ZfVFg[Y]VHZVYW\HsH‘VgVH\ZI[Z[‡H‡Z [g[‘[YWF‡ZUFgV]VHg[‡Z‡[ZrH][YZ W[Y[‘F‡ZµßZI[YŠY]VH‡ZIVH\VH‡‹ \FYIH‡Z]FYWVYŠH‡Z[YZgF‡ZgŠGH\[‡Z‘X‡Z VY‡[GŠ\F‡‹ Ù ¤ … Þ z {  ± | } { z { | x z  | x { ~ ƒ } y ƒ | { z ~ x { Û … à }|{Üz†HZUH\\FŠVHZ†[FYVIH‡Z\FH˜FZŽZDYŒEHgZ Ù¤…Þz±~¹¦|z€€‚yz|¹|zÚ|¹~{y}~|Üz lHYZDYI\ˆ‡‹Zl[ZUV[Y‡HZ]FYW\FgH\Z[‡W[Z –[YGFZ‡[V‡Z‘[‡[‡ZHYW[‡Z[”[\]ŒZ[gZ U\FEg[‘HZ]FYZ[gZ\[WˆYZŠ[Z[YW\’ZHZsŠY]VF© ]H\GFZI[Z£[s[ZFgŒWV]FZU[\FZHZf[][‡Z YH\Z[YZ†[FYVIH‡Z\FH˜F‹ WH‘EVˆYZ[‡WHEHZHZ]H\GFZI[ZgHZTF‘V‡H\ŒH‹ 56869 6  8 

 !" #$ %&'&!("!)"!

** +,-"&!."/0!12324 5678 +(&!1!

29:&hÑ;Õ&^<h ^=:2h'hÕ&h

4

Ñ2545)(7

· ƒx z‚¼¸½zz{¦…yz€ƒy§x}…yx{zy~y¾zz|xz…xz¹º»~¹|z ¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÆÁÂÈÉÁÆÊÅËËÁÌÆÍÎÆÏÆÍÐ

· { ±…xƒz~¦yx}º±{±~y{z ¦ ~ ƒ ƒ zy¹¦| ?9:Ac>d@­?:@C9 Ÿ‡WŠIVHYW[

†F‡Z[‡WŠIVHYW[‡ZI[ZsH]ŠgWHIZ I[Z¡[IV]VYHZ‡[YWV‘F‡ZŠ[Z YF‡ZrH][ZsHgWHZ\[sF\™H\ZgH‡Z U\X]WV]H‡ZI[ZgH‡ZIVs[\[Y© W[‡Z[‡U[]VHgVIHI[‡ZŠ[Z ‡[GŠV‘F‡‹ZŸgZrF‡UVWHgZYFZ HEH‡W[][ZUH\HZWFIF‡ZgF‡Z [‡WŠIVHYW[‡ZŠ[ZI[‡[H‘F‡Z \[HgV™H\ZU\X]WV]H‡ZHYW[‡ZI[Z Š[ZYF‡ZWFŠ[Z[gZH˜FZ\Š\Hg‹ ¬F‡FW\F‡Z]FYWH‘F‡Z]FYZ ŠYZUFgV]gŒYV]FZŠYVf[\‡VWH\VFZ U[\FZYFZrH][‘F‡ZŠ‡FZUH\HZ U\X]WV]H‡ZYVZUH\HZ\[]VEV\Z HW[Y]V’Y‹Zœ[E[\ŒHYZU[\‘VWV\© YF‡ZŠWVgV™H\ZgF‡Z\[]Š\‡F‡ZI[Z gHZŠYVf[\‡VIHI‹

Õ2,*42,67

Ò y±„|x{ƒz¹ }º¥x|z}x{zzÓ|{±{…¦ƒ~±~yy€xÔ±{z :9®®=>­@S@ œ[]HYFZI[ZgHZsH]ŠgWHIZI[Z¡[IV]VYH

ŸgZUFgV]gŒYV]FZI[ZgHZ“YVf[\‡V© IHIZŸgFŽZDgsH\FZUH‡H\XZHZ‡[\Z ŠYZrF‡UVWHgZŠYVf[\‡VWH\VF‹Z Ÿ‡W[Z][YW\FZI[Z‡HgŠIZ‡[\XZ \[]FY‡W\ŠVIFZU\’‰V‘H‘[YW[Z [‡FZ[‡ZgFZŠ[Z‡[ZWV[Y[Z UgHY[HIFZ]FYZgH‡ZHŠWF\VIH© I[‡ZŠYVf[\‡VWH\VH‡‹ ŸYZ[‡W[Z][YW\FZHW[YI[\XYZ U\Fs[‡F\[‡ZŽZ[‡WŠIVHYW[‡Z ŽZWFIF‡ZgF‡Z‡[\fV]VF‡Z‡[\XYZ G\HWŠVWF‡‹ZDI[‘X‡ZrHE\XZ ]FY‡ŠgWHZ[‰W[\YHZŽZrF‡UVWH© gV™H]V’Y‹Z¬FZ‡[ZfHZHZ]FE\H\Z ]F‘FZHrF\HZYFZrHE\XZ U\[s[\[Y]VH‡ZHgZFs\[][\Z[gZ ‡[\fV]VF‹Z l’gFZgF‡Z‘[”F\[‡Z[‡WŠIVHY© W[‡ZI[Z]HIHZ]Š\‡FZ‡[\XYZgF‡Z Š[ZE\VYIH\XYZgHZHW[Y]V’YZ ‘ˆIV]HZŽZ[‡WH\XYZ‡ŠU[\fV© ‡HIF‡ZUF\ZgF‡ZU\Fs[‡VFYHg[‡Z I[ZgHZsH]ŠgWHIZI[Z¡[IV]VYH‹


RSTUVWX

ƒ„…‚†„‡ˆ„‰Š‹ŒŽ

µ¶·¸¹¶5º»¼5¼½¾¿À¶À ‘’“’”•–•—˜•–•™’š›œ’žŸ’•–• ¡¡¢

YZ[\[]Z^_

` EEFa9bc::Fd:5<E557`:<D5FEefE

ÁÂÃÄÅÆÇÅÈÉÊÅËÌÍÎÏÐÑÅÒÐÂÓÌËÓÇÔÕÂÖ )*âã+ä,åã --æç./ã0ä

123456789    

  !

 " #

$  %

   % 

 

& '()

 "*

 ++  

! ++

"  

 #

 ,*% ) !   " 

- .) ."

/ ') 0 "

$1

$"2 *  "

òóôòõÅö÷óòõ

D »¼5·¿è½·é¿º55ênsk}p{ jpqlkhnspvnëhjwpxìnpxwpn

ëkíjlmvpxnqmnxpnjpzmj{ whjmqnkqlkspqwpxnpqnvhxn h}rpjhxnspvnlmvpîkmnïpðyhn spnvhnlhzkwhvìnpvnvrîhjn~rpn ñhnxksmnrqnpxlpqhjkmnspn zjmwpxwhx€ 3 1 4

, 

. * 2 +  +  +  #

567589:;<=5 >+

 ?@ *

 

 "? ?*#

A  

 +

 

 !"

" #

A + 

 )

4* B") ! 

% + + " @C !" 

 )  

%

 '+ 

 & '( * % 

 "C ++

'   

+' #

5DE7F:<76D=5

" +  $G@ )

HG

I

J) J *

ghijklkmnomjjphnqmnhlrsktnhupjnhnvhnlkwhlktqnspnvhngkxlhvyhnzhjhnsplvh{ jhjnpqnrqnlhxmnxmijpnxrzrpxwhnlmjjrzlktqnspnlmvhimjhsmjpxnlpjlh{ qmxnhvnzjpxkspqwpn|h}hpvnomjjphnzmj~rpnqmnjplkiktnvhnqmwklhlktq€

% "C % ! 

 &! +! ) + '  ?J 

  " " ### ! J ' 

? 

 (#

H + 

 

 

 K#LMN +   + 

 '

  

4 + )

J % 1 + "C

 OM PQ "C # &.

 +C + 

@

   ? + 

  

"C ) * ?* KQ " + (#

×ØÙØÚÛÜÝÞßàØáâãäåãæçã

£¤¥¦§¨©ª«¥©¨«¥¦¬©­®¯­°¤¨±­¦¬©­¦¥°¥¦§¨©®«¥®¤¥¦²©³¦«­¦´°¯®©

ø ùUúû

8½9·é:;¶<ÿ¿=¸56¿¸·5üÿ¶¶5À9½¼·¶5ýºüüº·¸¶5 þ 0vnzhyxnirxlhn}mjwhvplpjnhn

vhn1qhxrjìnhxynvmnkqskltnpvn lhqlkvvpjnghqspjnghvlmqyìn ~rkpqnxp2hvtn~rpnvhnjpîktqn spipnlmq3pjwkjxpnpqnrqhn 4mqhnspnzh4€n5kmnpxwhxn splvhjhlkmqpxnhn0lrh3kxhn wjhxnzjpxkskjnpvnëhjwpxnvhn zjkëpjhnjprqktqnspvnomqxpðmn spn5p}pqxhnspnpxpnmjîh{ qkxëmìn~rpnjp6qpnhnvmxn78n zhyxpxnxrshëpjklhqmx€

8 95:À;¿<·=·5ü<9ý ý·¿¿·½59ü·» 5 ¿ ¼ hivmn mqlpn hh3psjhìnspn

8ìnërjktnpqnspjjrëipnspn lmqxwjrllktqnspnlmvplwmj€n 0vnkqlkspqwpnxrlpsktnpqn pvnqmjwpnrkwmnhzjmkëh{ shëpqwpnhnvhxnñ€nmxn imëipjmxnunëkpëijmxnspnvhn mvklyhnspëmjhjmqnëxnspn lkqlmnñmjhxnzhjhnxhlhjnpvn lrpjzmnspnvmxnpxlmëijmx€n wjmnmijpjmnxhvktnlmqn3ksh€

F¶9迺»¼½º5º¿5ü¼»¿·½¼5 ¶5跽鿺鶺5¿¼5ÿ¶5F½ºé¶

!"mxn hîjklrvwmjpxnhupjnwhëikíqn zjmwpxwhjmq€n hxnëhjlñhxnxpnzjmsrðpjmqn pqnvhn3yhnspnkqîjpxmnhn #rhuhxnunpqnvhxnlhvvpxnspvn lpqwjmnspn#rhuh~rkv€nmxn hîjklrvwmjpxnhqrqlkhjmqn rqhnzhjhvk4hlktqnqhlkmqhvìn zmj~rpnsklpqnpxwhjnlhqxh{ smxnspn~rpnqmxnvpxnzjpxwpqn hwpqlktq€n5kjkîpqwpxnspvn

pîrjmn mlkhvnohëzpxkqmn lpjjhjmqnhzjmkëhshëpqwpn hnvhxn$ñnpvnwjhëmnohxlmv{ hðqnpqnjplvhëmnhnëpðmjhxn hnxrnîjpëkm€

£©¥¦¬¤%§«¥¯­©¥¦«&¯'«­¦¬¤%(¯©¥


556776

8 9 9  9

 

‚ ƒ„…†‡ˆ†

!" #$%!$&!" '!()#*+,'-.$&/ 01$"#2) !3(!!1)( !$!$#4.51)#6(#!$"!7(!&8 $&!$($")1!9&!" :$!&" " .$1;9" 1)$&!; <

àl b i d  d f c ~ ^ l c |eøbl|fgl^‰ce^

ùúûüýþúÿ01úûüûú1ü2úûü34þ5ûü67ûü8924 þúûúû ^ _ ^ `a b c d e _ b f g c hdicjfdfk^e glmefbg^hdhl^ncf

 íîïðîñòî

o#;%$" ) 4$($!1 ##&$"" #($5 " ;$p!&!9&" $!1*/ &1#;)"8 q# r%!" s$!$1tu%$;$< v#(!" &" ww<xx< #!y)!y) &0y) $# o!" )($51)9# #$$1 y) (!1($#(!")1&!" &)( 2$1&($5 " &!$&<o#;%$&9 1#)"$81;;(! ##&$" !y) &$ 1$*&$12!;$" (!z{($5 <

óô¡õžö ¡ žõ¤¡¢œœ¡Ÿ¬œ¡ž§¥Ÿ«œ¦ž÷§¡¨¤¡ôœ ¡¦Ÿ«¢öªœ¨Ÿœ  nldhdechbldkg^lc h d|ek^_dnb^ w#($"!" )$#);2) 

" &"#$&$!" $p!(! $!"!$#$"!1&!$" # 1#(q%#1p#$" '$#$1" :$"!"p(!2!! !&!$"$$; $3$" ;) !&$#}2" &)"8 q2!;$!2) & 1!1$$$#1#< w#1" &&)4#)$! #$(!($&$#$1 " #1&!1#$!8&)$" %$!!" w&!45$< $"!1&!$p$()#$ " )1$<

®¯¯°±±°²®³´°µ¶·¸¹ºµ»¼·½ ¸¾¿»µÀ»µÁÂÃÄ»ÅÆ»µÇ·µ¼·¸¾½ ¿ÈǻǵɻºÇ»Ê»Ë̵¾ºµº¾·Íµ οÂÏ»ºÂµ¼·µ·¼ÎеÇȼοÈ˾Ϸº½ ǵû¼Èͻ÷ºÎ·µ»µÎ¿»ÍѼµ Ç·ÀµÁ¿¿·Âµ·À·ÁοҺÈÁÂ̵Áºµ ·ÀµÁ¾·ºÎµǷµÓ¾·µÀ»µ¸¿ÈÄ·µ ÔÕÖ×Öµ·¼µ¾º»µÁº¼ÄÈ¿»ÁÈÒºµ ·ÁºÒÃÈÁ»µÄ¿µÄ»¿Î·µÇ·µÀ¼µ À»Ë¿»Î¿È¼µØ»¿Ã»ÁѾÎÈÁ¼µ ϵӾ·µ¼¾Ä¾·¼Î»Ã·ºÎ·µ¼·µ ·ÙÄÀÈÁ»µ·ºµ¾º»µÄ¿·¼·ºÎ»ÁÈÒºµ Ç·µÄÂÚ·¿µÄÂȺÎÛµ

$58#$&& ;&4$"$$.$1!& &(" " 1$!$< ܺ»µÍ·ÝµÓ¾·µÀ»¼µÄ·¿¼Âº»¼µ ·Þ·Á¾Î»ºµ·Àµ»¿ÁßÈÍÂ̵¼·µ Ç·¼Á»¿¸»µ¾ºµÎ¿ÂÏ»ºÂµ·ºµ·Àµ ÁÂÃľλÇ¿̵»Ä¿ÂÍ·Áßк½ Ç¼·µÇ·µÀ»µÁ¾¿È¼ÈǻǵǷµÀ¼µ ¾¼¾»¿È¼µ¼ÂË¿·µ·¼Î·µÎÈĵǷµ ηû¼Û à á É»¿»µ ·Àµ·ÙÄ·¿Îµ·ºµ¼·¸¾¿Èǻǵ

"3( !$;)!! )$&$y) $)1&!" !.$%#&$1*($!$$"1& o)"$",)9!382!&!3$ 1w&$"x"8 # )"$&&$"$) &$%#1;&" &( ; " ; 82!;$/ !$)&!"$" &$&$#< €;%!$!;$"##$! #$1. " #;$!&$) 1&!" !.$%#&$1* p$ $!1$!;$ " !) 1$#%!$) 4 .;%!p)$;)}!8 ;&!$y) " }$!$"

. !"$8"}#41!" # ( !$&4(#1$1/;#&$! &$#$"o)"$",)9!38 w!y) E!!< —$2!;$1*(!#;$! y) & ;y) ##$!.;%!$!;$"8 " 11#q; !8 p$%!!2) 1&!$#$ ( !$y) 1&!$/ %$$.5" &!˜81; &*< w#1&!" !.$%#&$1* " ;$"v 6" F"$ v<o<8&9#1$#3$")$ 1#$" 1#$ %$}$" o)"$",)9!3<

Gö¬Ÿ¡õœžŸ ¡¨¤ª¤§ž¨Ÿ ¡¢œœ¡ ž§õ¤ ªžHœ¦žŸ§¤ 

fdfbecechbd?idlf^ecf d ekdegl^hdld~cab_bgckb@e ”ABŒCŽD“”’v#; ( !$;9!$4; & l^~jade_cdeglchcc n^_ibfgcfhd^eh|lcf

w#r%!" w($$ (!.%*$p!) 1;)1$"#$&!$"$$) &!!&!$#&!$& " #%!" 2$1& &$#$"€")!$&!$ ##( " w&$"1&!$# (!" &:$) # #$p$8 2!;*#:&!" v)&w6&!!<

01234

›œžŸ ¡¢œ£ ¤ ¡œ¥ž¦œ§Ÿ ¡ Ÿ§¡¦Ÿ§ ž¨¤œ¨Ÿ ¡¨¤¡¤©ª¤«œ¡¢Ÿ¬¤­œ

c`albdeg^f‰cf|idlce _^f`b_`b__^edf Š‹ŒŽŒ‘Ž’“”’w#'!!$/ —w&$& ;;9 ;$:)"$#" v#; & ( !$.$;%!&$y) +':v-$"4!&*" y) # )1$˜8 $#*7. !$8 q; !" ( !$y) y).3.1$(™ ($$.$;%!#;)" y) —;)1.$( !$ .$)( !$"&$8(! " (!&$+#;)"-p (!; !$43#$.&!$8 1) &$1)$&$3$ " 1;"$˜< #;#;## < w)$!) "$" (!$ v})1" #$!($%# 1#%!$"$"!8#$ " #!$;.);$&$! "!1&!$" #':v8, && " #$ušx8$&)$1* 7. !$812!*#$1$&"$" 1&&)p)$—!1&$($!$ " .$;%!&•<{z{ #" $&!˜p!)#&$—1!5/ ;## 8p$#!&*" y) # &1$($!$#$($38 )!"$" –)}" $p)"$.);$&$!$ p&$%#"$";)1. &q$$1&)$#; &—) #)$!" #;)"˜8 ;$2&*< ;5;.&*!1˜<

ȺØ¿ÃÐÎÈÁ»µâÂߺµã»¼Î¿Â̵ ·¼Î·µÎ¿ÂÏ»ºÂµ·¼µ·ÀµÎÆÄÈÁµ ·Þ·ÃÄÀµǷµÀµӾ·µ¼·µÁº½ Á·µÁÂõȺ¸·ºÈ·¿Æ»µ¼ÂÁÈ»À̵ Ó¾·µÁº¼È¼Î·µ·ºµß»Á·¿µÓ¾·µ ÷ÇÈ»ºÎ·µ·º¸»Å¼̵·Àµ¾¼¾»½ ¿ÈµǷ¼Á»¿¸¾·µÂµß»¸»µÁÀÈÁµ ·ºµ¾º»µÈºØ¿ûÁÈÒºµÓ¾·µ ¼·µÄ¿·¼¾Ã·µ·¼µÍ·¿Ç»Ç·¿»Ìµ Á¾»ºÇµ·ºµ¿·»ÀÈǻǵ¼·µÎ¿»Î»µ Ç·µ¾º»µ»Ã·º»Ý»µÈºØ¿ÃÐÎȽ Á»µÓ¾·µÍ»µÎ¿»¼µ·ÀµÁºοÂÀµÇ·µ À¼µÁÂÃľλÇ¿·¼Ûµ ʼµÎ¿ÂÏ»ºÂ¼µ¼ÂºµÄ¿Â¸¿»½ û¼µ ȺØ¿ÃÐÎÈÁ¼µ Ó¾·µ Ä»¿·Á·ºµ¼·¿µ¼ÂØÎÚ»¿·µ¹ÎÈÀ̵ Ä·¿ÂµÓ¾·µÄº·ºµ·ºµÄ·Àȸ¿Âµ À»µ¼·¸¾¿ÈǻǵϵĿÂÍÂÁ»ºµ þÁß¼µÇ»Å¼䵷ºµ·ÀµÁ»¼Âµ Ç·µÀ»µ¸¿ÈÄ·µÔÕÖ×Ö̵ÀµӾ·µ ·¼Îе߻ÁÈ·ºÇµ·¼µ¿ÂË»¿µÈº½ Ø¿ûÁÈÒºÛµ®

JKLJMü:NKJM 9:;<:=> 

egdlIfy) %)1$ !"#$%&'(%)*+++, # -./$"#$&(0*)1)'23% 1% !" #1) & 45".67"$8.$ %)1$!&;$y) " (!&&!™ åíæîçïðî èéñêòåîëì #))$!p81)$"

==

>?@A?BC?DEFGHIJH KLMNMOPQPRSPQPTMUVWMXYZMPQP[\\]


Ê7

Ï7 67 8 9

6 87

ë2“‰2

¥7 7

¦§¨©ª«¬§­®¯§¯°¨© §©±¨§²¨°©³§¬© ¯°¨¯°©­«¨© ´«­«²°¨©¨«µ²®«¨© ¶§¨ª§©­«¨© °¨ª§·¸§¯«¨¹© º«¯«©ª®¸«©¯°© ·±»°²©¸±°¯°© ­­°³§²­«©¸±°¨ª«¹èìí†îèÆÃ

D Ï9

÷øùúøûüøýþÿ01231 456768 666 

óô¾§­°©¨ô©§©­§¨©·®¬®ç§­¯§¨©¯°©ª§­­°©§­ª«©Á©§­©¸°®¬§¯«©´«¬©õ°´«À©ª§¬© ¸§²°´®¯«¨©§©´«·«©¨°©±¨§µ§©°¬©­§©¯¿´§¯§©¯°©­«¨©öÚ¹©¦§¨©·®¬®¨©­°¨© Ù±°¯§¬©·°»«²©§©­§¨©·±»°²°¨©§­ª§¨¹

å FGF CE åGïÈEñååCòG¥ Dðå

jklmnopoqrlsotklmlrm ulvpmwvxvmyuvz{uorxm rqrpsk|

*,2!4%()#A! $*.)%$4,$% +,,#)#4( F9 ¼7½89

!"#$%& #3%$"#$%&3!% '%()%*#(#"#$%+,-%! )8%,)%M(% ¦§¨©·±»°²°¨© 4%(2A) +, .()*%$/ ¾«²¯§¨©ª§·µ®¿¬© 0,($%$,!)%!&)*%1 )%,(38$%) ¸±°¯°¬©¶§´°²© !'$*,2!3,$())"!)%4%( 4,!3%/ ±¨«©¯°©¯°©­«¨© N !%$)%341 *,4-4%*%$#$$/ ·®¬®³°¨ª®¯«¨À© 5+,"#!),($%#$)( %+,$A( ¨®°·¸²°©Á©´±§¬¯«© )*%*(%$4,$%(%#*3! %*!(4,() ¬«©¨°§¬©´°Â®¯«¨©§­© !.6.4#)&3!%4%((#$%4%*7( *%*(%$,! ´±°²¸«¹© &3%!,3,%&4%()%!*#(1 3!($))"! ¦§©¸²°¬¯§©¯°µ°©¨°²© %$,(3!%6#%()&%!.4%*% )4A))%!4%8#$%% §­¾«©¶«­¾§¯§¹ 4%()6*%O4%)$ %*!,("%$8,/ 0%(*3$%&9:;<=>?99,)%% 4A))%P/ )4,!3%&4%(,(4%!@4%(#!% Q)*,2!+,#(( }jj~0m€0m‚}ƒ~ #())&%("!#)3!($4%( (%8!($)!4%1 „54…†‡ˆ4† 2ž†‡ˆ4† )+,,$3,$4%*A#(!)%/ *#($+,,()%*#(#1 "#$%4%(#!4%(4%! ‰2†Š45‹…Œ2† Ž4‹5‹4† 434†‰‰4Ž25† 2‰†Ÿˆ‹…†4†

B C D E F G C H ,!0$I%&%! *!(%/ Šˆ4‹2†‰2†5…Š2† ‰2†Š45‹…Œ2†ž† $#*8(&#($#4J+,)*2%! R("#$%!%2%3,$,! ‡ˆ4†‰4†‡ˆ44† 2“3 Œ†2†‰2† 6%!*$,!!3!($4%( 4%(,(K3#))$4%)%! 34Œ‘†‹Œ†4’25†2†ˆŒ† “…2•†¡…†‹4†Šˆ44†ˆ‹25† K3#)))%%3)6%!*&' 3)$&K,)&(8!M- ‰2…†‰2†“…2”• 2‰Ÿ…†‡ˆ4†Œ…†‡ˆ42†34Œ”• )3#!("!.()!8$ +,$4!+,)4!1 !#(+,!$)*#*% ),4#!.(3!64/ –\WY`—eWUf›TdS˜bgTœ™fT`–WšY ¢T`\efX›UdS£bg\œTf`¤šS L3!%#(+,3!) 4%)%!+,)%K3%/

0 12345 †1ÃÄÅÆ

Ç È9É9½½ 9ÊÎË9789Ì 8

 6Í 7

7½69Ï Э©ÑÒ©¸«²©´®°¬ª«©¯°©­§¨© °·µ§²§Ó§¯§¨©§Ô²·§©ª°¬°²© §¬ª«»«¨©ÁÀ©¯°©°­­§¨À©·Õ¨© ¯°­©ÑÖש­«©´«¬¨®¯°²§©±¬§© ¬°´°¨®¯§¯©Ô¨®«­Ø¾®´§À© ·®°¬ª²§¨©Ù±°©¸§²§©°­©ÑÚש ¨°©ª²§ª§©¯°©Û´§¸²®´¶«¨ÜÀ© ¨°¾Ý¬©±¬©§¬Õ­®¨®¨©¯°­© ¸°²Ô­©¯°©­§¨©°·µ§²§Ó§¯§¨© ´«¬©§¬ª«»«¨©Á©¨±¨©®·¸­®´§Þ ´®«¬°¨©¸§²§©­§©¨§­±¯¹©

STUVWXSYZ[\X]S

^_`abcdbefg^hg^iga`g

†á1âÅÆßè

å ϼ Ë9æ½67

8 Ï

Ê ½ Ï Ï 7 É æ8 9éæ89½ º«¯«©°­©·±¬¯«©¨§µ°©Ù±°©

ç±·§²©¸±°¯°©·§ª§²À©¸°²«© ±¬§©¬±°³§©®¬³°¨ª®¾§´®Ø¬© ¨±¾®°²°©Ù±°©¸±°¯°©¯§²­°© ±¬§©·§¬«©´«¬ª²§©­§©§­°²Þ ¾®§¹©ê¬©°¨ª±¯®«©²°§­®Ó§¯«© °¬©²§ª«¬°¨©·±°¨ª²§©Ù±°© °­©¶±·«©¯°­©ª§µ§´«©¸±°¯°© ¸²°³°¬®²©­§¨©§­°²¾®§¨© ·°¯®§¬ª°©±¬§©²°¯±´´®Ø¬© ¯°©­§©²°§´´®Ø¬¹©

†ß¡àá1âßãÄßä¡

å Ï

Ê6É æϽ7 

8 7 6 æ

½97½ 7 ¦§¨©¸°²¨«¬§¨©Ù±°©ª®°¬°¬©

®·¸±­¨«©®²²°ç²°¬§µ­°©¯°© ´«·°²À©®¬¾®²®°¬¯«©±¬§©¾²§¬© ´§¬ª®¯§¯©¯°©§­®·°¬ª«¨© °¬©¸«´«©ª®°·¸«À©¨°¾Ý¬© ±¬©°¨ª±¯®«©¬«©°¨©±¬§© ´«¨ª±·µ²°©ç§¨ª®¯®«¨§À©¨®¬«© ±¬©§±ª¿¬ª®´«©ª²§¨ª«²¬«©¯°©­§© ´«¬¯±´ª§©§­®·°¬ª§²®§À©Ù±°© ¸±°¯°©ª°¬°²©°ç°´ª«¨©¸°²»±¯®Þ ´®§­°¨©¸§²§©­§©¨§­±¯¹©


VWXWYZW[\XY

] h^af_`_i]da]ajba]cbdbedfdec_ga

>?@ABCBDCEFGHFGE@ICBJAKBLIMCBDCNBHEFGHICBHCLOPC@LQIKAFGABCQFKFC DIRKFKC?BKHBCS@BGMCNOBKLFCFDCLBGIHCIETICTIKFHCN@FK@FHCPCQKIEOKBC ABGH@IGFKHBCDICLBGIHCQIH@SDBU

ð¿ÊÉÁË!"#$%&'()*( +,-.-/010230104-567-89:-010;<<=

k lmnomp

ÊaÀÃÁèÅÈ

0123431

]¿aÀÁÂÃÄaÅÆÁÇÁa ÈÂÊËaÌÍËÃÉÁÄ 56896 6 ÈÉÊÄÃ

CBDCSFDIGEBHAICICBDCABG@HCQOBNBC 8 68 6 ÎBNÒ@OÑBFENDO@BÏDAFCFBKKCHCBBAÐFBDCGKKEBE@FAEIN@IKFGHCIBCECG?ICBLI GIHIMCFPONFGNICFCÒOBCDFCHFGRKBC CFQFK@E@ÔGC 68 NDFBCØGCFKF@NÕFFNHCCN?BFCHÙ@EOKODFRKÚFBCHÛDCFÖPHCH?CBÖQKK@CB@NEKBBGCHFÜMHCÖHCKPB@CERÓBF×H?GICCNKKBBBEDHC@QÙBBIGGGNHAIKFCIDSFCÝÞ DBHCNBC 698 ß>BHàABGCIAG@QCINCBNCBáFCFKEEAB@?DI@NGFFNUCBHCBHAÖGCEIGH@NBKFNFHCEILICâNNB@EQIICKã

ABHCSKOHEIHäMCPFCÒOBC@LQD@EFGCÒOBCDIHCQ@BHCRIDQBBGCEIGC Œ~˜†…Š†y†~y}~yŠ…‡€Š…~y‰†y ˆ}†‰†yŒ‡}€‡…y‰€|}€Š€y†~y{‡y 55k ÓOBKÏFCBGCBDCHOBDIMCBJQD@EFGCDIHCNIEAIKBHCÙFKDIHCÛ@HSIGFCPC åF?@BKCæOGEBKGFOMCFLSIHCNBCDFCÙDÚG@EFCßBàGIGUC {‡y™‡€†y‰†{y…|‡€‚y‰}…‡~Š†y …†{‡ŒŽ~y€†’}‡{—y ”•€ˆ†‰†€y~‰ŒŽy–}†yŠ‰y æIKCBDCEIGAKFK@ICHBCKBEIL@BGNFCKBFD@ÏFKMCGFAFE@ÔGMCS@E@EDBAFCPC {‡y…†{‡ŒŽ~y€†’}‡{—y \ p Y 3 2ñm n ò RIDÓMCÒOBCFPONFGCLOETICFCDFCHFDONU qrstusvqwrxyz{|}~€y‚ƒ š€y}~‡y‰™}€Ž~y‡~Š†€y‰†y ‚„…†y–}†yŠ†~†y€}yˆ…‚†…‡y o 1óo ô Y õöô Y 4 m p Y „…†€y‡~yˆ‡€‡‰yˆ…y†{yˆ…ƒ Š†‚ˆy–}†y‡™†ŒŠ‡y‡{y›œyˆ…y ˜†y€}™…†y‰†y†€Š†yŠ…‡€Š…~—y ÷m 2øn ô p Y p ô Y „{†‚‡y‰†yŠ†~†…y†‹‡Œ}{‡ŒŽ~y Œ†~Šy‰†y{€y‚„…†€y‹yŠ†~†y š{y‰ŒŠ…y‡Ÿ‡‰Žy–}†y†€Š†y ÊÄa nô143ùôóY4mpY cÈÂÄÁÉÆÁÂÉà ˆ…†Œy‹y€†|‘~y†{y€†’Ž{|y ‚}Œy–}†y˜†…yŒ~y™‡ŒŠ…†€y ˆ…„{†‚‡y€†yˆ…†€†~Š‡y‚ €y ôúû2ôóôpY Ç Á Ä Å Æ ç Ä a Ç Á ¿ a Á èéÊËÊêÈ “‰…|y”•€ˆ†‰†€y‚}Œ€y ˆ€Œ{Ž|Œ€y‹y†‚Œ~‡{†€y †~y‚„…†€y‚‡‹…†€y‡y{€y 2üý3ùmpYñ1n 1Yp1øônY ›¡y‡Ÿ€—y ~y€‡„†~y‰†y–}•y€†yŠ…‡Š‡—y ‰†y{‡yˆ†…€~‡—y ë@ C B D C B LS F K F Ï I C N BÐÔC ùm2mYôpoûYpöYp14öýþÿ ”•€ˆ†‰†€y†’ˆ{ŒŽy–}†y†€Š†y ‡y†‹‡Œ}{‡ŒŽ~yˆ…†ŒyŠ…‡†y RKF?BHCEIGHBEOBGE@FHC 0¨§¬´ª¹«º­2®ª ˆ…„{†‚‡y†€y{‡y†‹‡Œ}{‡ŒŽ~y ˆ…„{†‚‡€y†~y{‡yˆ‡…†ž‡y‹‡y acd¢fdf£aš{y…|‡€‚y BGCHOCSOHAIMCBJ@HABCDFC ¸¶»¯31º¯ ´¼°ª²­ ~˜{}~Š‡…‡y –}†y €†y –}†y€y•€Š‡y€†yˆ…‰}Œ†y‡~Š†€y ˆ…†‚‡Š}…y†€y}~y€|~y‰†y IQE@ÔGCNBCOGFCE@KORÚFCNBC ‰†y–}†y‡‚„€y‚†‚ƒ DB?FGAFL@BGAIMCFOLBGAICIC }~‡y‡™†ŒŒŽ~yˆ€Œ{Ž|ƒ „…€y{y‰†€††~y Œ‡yŒ‚y{‡y‡~€†‰‡‰y 4mY2ô5mnY KBNOEE@ÔGUCæBKICNBSBC@GÓIKã ~†…˜€€‚y y õöôYñöôýôY LFKHBCHISKBCDIHCK@BHRIHC Š‡‚„•~yˆ}†‰†y ÷1ùônYöóY÷m2ò ÒOBC@LQD@EFMCFHÚCEILICDIHC €†…y†‚Œ~‡{y ønôYõöôYpö6n1Y BÓBEAIHCBGCDFCDFEAFGE@FMC FNBLÖHCNBCBHQBKFKCQIKC Œ‚yŒ}{ˆ‡„ƒ ýôYô71ùöò {‰‡‰y‡~|}€ƒ 41ù38óYñnôùm9YôpY 3p3o1nY DICLBGIHCOGCFÕICQFKFC NBABKL@GFKCÒOÞCEFLS@IHC Š‡y†ŠŒ—y 14Yýmùomnþÿ BGCHOCSOHAICQOBNBGCHBKC ‡y †‹‡Œ}ƒ « ± ° « ¬ ± ­

1 ª ° ª ­ KB?BKH@SDBHCH@GCE@KORÚFU {‡ŒŽ~y‰†{y ¹´½·· ‚„…†y€†y Œ‚ˆ{Œ‡y bÊaÅËÃèÁËÊaÌÁêaËÁÄÆ¿ÀÊa ‚ €yˆ…ƒ Œ}†…ˆy{y–}†yˆ…˜Œ‡y–}†y ìËÆÄÀËÊÂÀÁaÅÊËÊaÊ¿íÆÂÊÄ –}†y †{y {‡y†’ŒŠ‡ŒŽ~y‹y{‡yŒ~˜}{€Ž~y ˆ…Œ†€y €†‡~y‚ €yŠ†‚ˆ…‡~‡€—y ëBR×GCOGCBHAON@ICKBFD@ÏFNIC †~y }~‡y ‡y†‹‡Œ}{‡ŒŽ~yˆ…†Œyˆ}†‰†y BGC>HQFÕFMCEBKEFCNBDCîïC …†{‡ŒŽ~y €†…yŒ~€†Œ}†~Œ‡y‰†y~™†ŒŒƒ QIKCE@BGAICNBCDIHCEFHIHMC €†’}‡{y ~†€y}…|†~Š‡{†€y‰†y{‡y}…†Š…‡y DFCQK@LBKFCKBDFE@ÔGCHBJOFDC Œ‚†~‡y ˆ€Š†……y‹y‰†y{‡yˆ…Ž€Š‡Š‡y KBHODAFCÓKOHAKFGABUC>HAIC Œ~y†€Š¤‚}ƒ ‡€¤yŒ‚y‰†y‡{Š†…‡Œ~†€y‰†y HOEBNBCEOFGNICDFCLOÐBKC {€y €†~€ƒ Šˆy~†}…{Ž|ŒyŠ…‡€Š…~€y ÓFGAFHBFCNBLFH@FNICHISKBC …‡{†€y–}†y ‰†|†~†…‡Š˜€y‡{Š†…‡Œ~†€y HOCQK@LBKCBGEOBGAKICPCHBC Œ‡}€‡~y y ˜‡€Œ}{‡…†€y™ …‚‡Œ€y¥‡~Š‰†ƒ TFEBCOGFC@NBFCBÒO@?IEFNFC ~Œ…†‚†~ƒ ˆ…†€˜€y‡~Šˆ†…Š†~€˜€y NBCDICÒOBCKBFDLBGABCHBKÖMC Š‡~y{‡y†’Œƒ †€Š‚}{‡~Š†€y‹y‡~Š|…ˆ‡{†€y PCFDCLILBGAICÒOBCQFHFCHBC Š‡ŒŽ~yŠ‡~Šy ¥–}†yŒ~Š†~†~yˆ€†}‰†™†ƒ ÓKOHAKFGU ‰†y{‡y‚†~Š†y ‰…~‡¦y‰†€†–}{„…€y…ƒ Œ‚y ‰†{y ‚~‡{†€y†~Š…†yŠ…€—y §¨©ª«¬¨­®ª¯°±²¨­ ³´µ¶·¸¶¹º»¼½»¼¾»µ´»


Ÿ ¡¢£¤¥£¦§¨ 

012DAE<4912Î51H4<2;<<493427>4549:125I2 Ï<:E8129BV4<1G201245D>E:B>12>4@>45121<2 >41<E58B28”@EDB2DB92Ð012E5<12H1UB24<281>ÑJ2 71>121HB>31>24<215I9:B2342<1245D<1VE:I3G

"f

& [fâiYa\beYa\fabb[[ea b [ çƒ`Z_abYe_[è 01254819127151312DB>>E•2

<129B:EDE12—I42<12D19:19:42 F1<4912?4519:45J2E9:4@>196 :42342<121@>I71DE•92Œ˜AED152 3I<D45J2A1H>12>4DEHE3B2 ŠI4>:452HI><1527B>25I2 349:13I>1J212:>1V’5234<25E:EB2 ê4H234<24571DEB2:4<4VE5EVB2 —I42DB93ID424<2ë1Ü4>E:BG2 “<<12<<B>•2C23EUB245:1>254@I>12 3425I2:1<49:BJ27I4525I52 3E49:4525427I434921>>4@<1>G

Ò Ó

cÌ&'ƒ

ËÔ#&'ƒƒËÕÖ #Ë#Ò'Ë&

†"'ËØ!!&"&Ö"#%ËÍÙ% Ë

‰[]iaZåea„e…\afb[

&ƒ!'ÊË! #%!&#ÊÌÊ'c#ËÍ

à á¢Ý¤¢

©ª«¬ª­®ª¯°±²³´µ³ ¶·¸¹¸º»¼»½¾»¼»¿¸ÀÁ¸ÃÄŸ»¼»ÆÇÇÈ

0121D:>E‹20E9351C20BA19234DE3E•2 13A4>E>54212<128B312342<1HEB52 D1>9I3B5G2×421DI4>3B2DB924<2 3E1>EB2E9@<’52×1E<C2F1E<J20BA192 542A1217<ED13B2DB<”@49B24925I2 HBD1271>12<IDE>2I9B52<1HEB528”52 5495I1<45G2

;<=>?@ABCDCDEF

GHIJKLJMNOFPOFQOIHO

øùúûüúýøþùÿø012ø3454ø6ûø 71üú841ø9û 841ø3 úû84ø16ø 36 6 úø6 ø61ü ú ø86ø

úøú

6øýø6ûøùúûüúø üú5 ûøú1úøú 4ø 1 5

úÿø 71ü6øú4ø6 ø6163ü3 

4ø86ø úøú

6øø16ø úúøü484øùúûú 2ÿø 7561ú1ø6ø û1ü ü 3 4 û61ø 43ú 61øøûú3 4 ûú 61ø16øúûø û 84ø úúø úø4úû ú 3 ûø86 ø ûü4ø 61ü ú ø 86ø

úøú

6øýø 6ø16ø6ú

úø6 ø ø86ø

qwxoryqr{oxpoSr !Z`affag\[ga\a\ða R T U wnsqrRuynVWšqX ]YbZ]_„ O42A124574DI<13B25BH>42<12

!"# $#%! &&'!#

7B5EHE<E3132342—I42EA19912 7IH<E—I42I929I4VB23E5DBJ2 4<2DI1>:B23425I2D1>>4>1J2 7>•=E81849:4G2 ;348”5J2542DB849:12—I42 349:>B234245127>B3IDDE•92 45:’2<1271>:EDE71DE•92342 ˜A>E52Ú>Bê9J25I29BVEB2—I42 <12@B<74•G ()*+),-.(/-0123456 71871919:42;<4=196 3>12?1>4345249@1<1912 ABC2<12DB9:>17B>:1312 3423E1>EB2012F1>41G2 012H4<<1274>I191J2 342KL21MB5J2452342 5E@9B204B2C28E342KJNN2 84:>B5234245:1:I>1G2 OI52843E31525B9P2 QK6NR6LSG2TE4942BUB52 81>>B9452C2D1H4<<B2 ag\Zf_[]a_YægeZh 9TE44@9>4B2G92BVEB2C25I2 ABHHC24523EHIU1>G òóaô„] 012?>E9D4512342;5:I>E152 DI87<E•2Rö21MB524<281>:45G2 ÷9219EV4>51>EB2—I42D4<4H>•2 >B3413123425I281>E3B2×B92 Û4<E742342ÚB>H•92C23425I52 3B5274—I4M15J2<152E9Š19:152 ^^^][\_`Z_ab[aca\[ad 04B9B>2C2OBŠ1G204:E‹E12 ]aeZ\[f[egh]i[\j 542A12DB9V4>:E3B2492I92 DB9B2342<128B3127B>25I52 klmnlopqrorsotruvlwxotryqrzor{onqor 9I84>B5B52‹171:B5G qxrk|}r~rqxpnqrsotrlosqtr€rr‚}

“<2D19:19:42819:49542‘I<EB2 Ú4>91<219I9DE•J24925I27”@E912 342Û1D4HBBÜJ2—I424<2V34B2342<12 D19DE•92Œ0128IU4>23428E2VE312542 7>B8BDEB91>”27>•=E81849:4G2ŒOE2 84218152CB2VEVB24524<2:4812—I42 45:”25B9193B2492<152>13EB5G2

0 ŸÝÞ£¨ß¤¨

013456789 6 6 61 6 915611163 686

 9751 56 561 44 91 5

556133

# [eZâˆ\_a„]ãfa]Y[]iä ‰ [ 43ü 6ø86186ø ú1ø øú1üúø ø"!cÌ&'ƒ^ø0ø ú1ø fY[å „aæ„\

úø5ú8 ú8úø86 øø86 ø -- ýø6ûø1 6ü6ø6136ûú 41ø 012>47B>:4>12Ž4H>15Ü12

5 154ø561ÿø 06ø 4ø ûúø 68úø86ø 6û1úø6ûø6 øù û 3 4øúúø 8úøúø34û436ø86üú

61ø86 ø !"#$ÿø øƒÊ'Í'%%&^ø7 ø4ú 5úø û 3 úø34ûø ûø3 3 4øú164ø %2úø & 6ü4064 6ü4'ÿø (61 1ýø6ûøü48úø úø3ú

6øø ú ø ûø861)

6ø86ø3ú41ø ú 6 341ýø84û86øúü 3 ú ûøú ú1ø6 ûú1ÿø 7 ø)61ü ú øú1ü4û5 34ø ø)4 3 34ø34ûüúø34ûø úø 616û3 úø86ø51ø86ø434ø 86 6ú841ø86ø úø4 û3 úøø 86 øú21ø 6ø6*4û8ûø ú ü41øüú8 3 4ûú 61ýøüú5 ûø16ø 861ú4

úûø3ú564ûúü41ø 86ø û84)+ü 4 øøú,686ÿø &úúø 41øû 41ø16ø6ú

úø ûø6163ü3 4ø86ø5ú134üú1ýø

ú1ø6561ú1øú 1 3 úûü61ø 616ûüúûø!"#$!ø86ø3ú üú1ø ûüú8ú1øøü2ü661ÿø

 6ø16ø861 úúûøúø 4ø ú4ø 86ø úø3ú

6ýøú346øúøúü 1üú1ýø 4 61üú1øø 41ø 43ú 61øø ûú3 4ûú 61ÿø .ú8 4øù486 4øüú5 ûø16ø û6øú ø)61ü ú ø36 6 úû84ø 1 1øøú41ø86ø36ú3 ûýø

û üúû84øú ø/06 ü4ø86 ø 12 û3ýø6*ø&463ü4ø9û4ÿø 71úøû436ø6 6 ûøúø úø .6 ûúø86 ø61ü ú øøúøù21 ü6øùúû8úÿøþ41ø3úû8 8úü41ø 3 5

ûø34ûø ûúøú6û8úø 86øú3ü 8ú861øø16ûø6 úú841ø4ø úøú6û3 úø0ø ù486 41ýøú8651ø61ü ûø 34ûø4úø86ø ú1ø4#567859!ø ú 1 3 úûü61ÿøø þúø.6 ûúø86øùúûüúýø1 6ø .482 6ýø16ø úø5ú8 ûúø 86 ø66ûü4ÿøø þ 1ø:684úýø56ûüú

ú84ø 86 ø61ü ú ýø5úû )61üø 6ø 6 ø4 ,6ü 4ø61ø 6ø úø) 61üúø 86ø úøú

6øø16ø463ü6øúø û 6 øûú3 4ûú ÿø

ƒ„e[…Z„†„]‡&aeaˆa\ \[]_aiha\i[d‰„e_e„\[

()*+),-.(/-?B>2:4>D4>21MB2 FB9:4341>:4G2 DB954DI:EVBJ2KS245DI4<152 “<24V49:B2542>41<E‹•24<2 C2DB<4@EB52342<12DEI3132 VE4>94524924<2DB<E54B2 71>:EDE71>B924924<2Š45:EV1<2 0B>@EB2?E91>@B:4G2“92<152 342319‹12349B8E913B2Œ456 71>43452>451<:1H12<12Š>1542 D1:193B2ŽI45:>1521D45J2 Œ012319‹124524<2>4™4UB234<2 B>@19E‹13B27B>24<2DB<4@EB2 1<81J2—I4249@<BH1H124<2 BHU4:EVB234245:42Š45:EV1<G2“<2 ‘B5’2O1<1‹1>2F4>BG2 “<24574D:”DI<B2E9EDE•2DB92<12 H1E<42Œ012D134>B912542>BH•2 71>:EDE71DE•92342<B5245:I6 17<1I5B5G2 3E19:45234<2DB<4@EB219–:>E•9J2 F1>E5B<2˜4V1<<B5J2>4D:B>1234<2 —I427I5E4>B9249245D49124<2 DB<4@EB2‘B5’2O1<1‹1>2F4>BJ2 :4812;28E2<E93B2“DI13B>G2 54M1<•2—I424574>1254@IE>2 ˜B8B2@>I7B2E9VE:13B245:IVB2 B>@19E‹193B24<2Š45:EV1<G

WXYZ[\[]^^^ zutrosš›xutr›wqxpnotrœonpwlwœooxrqxrqsržqtpw|os

˜17I::E245:”2:>19—IE<12C2 Š4<E‹G2ŽB245:”2HE4925•<B2492 <B2<1HB>1<J25E9B2:18HE’92492 <B2549:E849:1<J2C21I9—I42 9B234541231>234D<1>1DEB9452 1D4>D123425I29I4VB218B>J2 3ED4245:1>2715193B27B>2I92 HI4928B849:BJ27I4525E49:42 —I42<12Š4<EDE3132<<4@•2125I2 VE31G2éBC2<<4@1>”25I2813>42 342Î:1<E1J212—IE4929B2V42 345342A1D423E4‹21MB5G

c[…afì„íîçæä] i „fiaïY[ea]gZ[b\a]è TB9:1J281<43ID131J2@>B54>12 42E95B7B>:1H<425B921<@I9B52 342<B5213U4:EVB52—I42A192 I:E<E‹13B2<B528E48H>B52 34<24—IE7B2342>B31U42342 T>195ŠB>84>5271>12345D>EHE>2 12<127>B:1@B9E5:123423EDA12 74<DI<1J2<121D:I1<2Œ8IU4>2 8”5254=C234<28I93BJ2 F4@192ÛB=G

!Z_ãdca\iZf []i\[faiaiYañ[]

“<2D19:19:42EDÜC2F1>:E92 45:>49•2I929I4VB2:1:I1U42 4925I2DI4>7BP2<B529B8H>452 3425I52AEUB5J2ë1<49:E9B2C2 F1::4BG2“<215:>B2HB>EDI12 >4V4<•2—I42542<B2AE‹B2492 AB8491U42125I5274—I4MB5J2 A1D42:>452845452DB924<2 1>:E5:127I4>:B>>E—I4MB2õ9@4<2 Î><1931G


>5178?2/5

84@26 1 95 185?5? 05/435

)% 3"!A6"" !5!#)"5(B !#"#"$"#C% #$!#"%"#!# +'#3"!D%(A6" 5C!' ! ! !"4!(

‹ŒŽ‘Ž’“Œ”•–’”—–˜”•™”š“

-4/ 26 4 8 9-2/ 29 215 3585 / ›œœžŸ ¡¢£¤¥¦£3"

$"%5%'#D4 §78"¨"&" !%'!5% %"+", #!#©56'( =$"%5%'#! ##!C5%"! !ª«*««(; 9"#"! "&"!!58! ¬*««(­ $'<5 !5*%"%!" #5®!%4#%5%'4 # 6"4""+C,4%""+: C,7$'#%"5 (

EFGHIJKILMNF

5- 25-68

351 .8-5// 0515/61215 5-68

3 ,34##" ! !,"!!5!4#6' &!#"!7""#"!! ! %"5$8"!7$9'+: %'(;$"+"!#;<"!" =%%#"3#"!""! %"5"!#6(

12341

op

OPQRPSTPUVWXYZ[Y \]^_^`abacdabae^fgh^ijk^abalmmn

9ûLMïñNóïðMï

35167895 5 9 5929 865

 !"# #$%"&'() ! * " %!+!#"# +$,!(

ñùOïðïPïýï ÂIHÒÄâJÒ ÇÉKÜÌÂÒËâ

Q“˜RŽ– SŽ”

 !"# "$!%$ $&"$!$'(% ) "%$*'("$($'%! + ,-./0$$!() "-$!&$"'% ' 01%$!&"$) 1 2"#'% 3"$%$! !' #4!,$"($! *,'%$!$#' (#56'/("7 $!(8 '($"'% $'/-'/+'

9"'/!/$' 1'($!#% 2"#'% $'' !$!$&) ":'# #$'( +$;<'0%/0 + ,-$ &%$/$%$',$"($',$/) /:'$'!"= '$! 3$">('36"$7$? $!& !%$2"#'% !$) ;":/'(""%/$'% $&"$!$'(% "$!(4 $#5"7%#$' !$! $05"-%/0 $$?1;) % "%$@#$% $''/') 8$"!/:'$!!(8$"' 0/$'#$!+'$#5"; %-!;$'($6#!# !$

¼LKµJN±JH±²LFJ³»»» ãr…txäsytsz…{åæt…tsrsvxçr{sèr…é…xsêtxë ¯°H±²LFJ³±HM±GH´FNµ³¶H±·LH±¸µJH´¹ G´HJ³±INºN±°³JHN»± ¼´HN±·LH±INµ±½³J¸JN±¾³IHµ±Lµ³± ¿Nµ¸J³±G³´H¶³À» ÁÂÃÄÅÆÌÇÍÈÎÁ ÏÐÑÉ ÒÓÊÂÎË Ì

¯EF±Lµ±I¾¸IN±FHµFL³M»±°H±²LFJ³± ÔH´±M³±µNÔHM³»±ÕN±·L¸H´N±·LH±Hµ± HM±Öµ³M±FH±·LH×H±INµ±ØµJNµHMM³Ù± ×H±M³F±×¸Ô¸µ³FÀ» ÚÂÅÄÇÛÜÇÂÈÝÌÂÍÅÎËÏÂÐÑÞÒÜÓÇÎÄÌ

¯EF±ºLß±¿LHµNÙ±MN±º³MN±HF± ·LH±HF±IHMNFN»±EFJK±¿¸Hµ±·LH± FH±·LH×H±INµ±½³J¸JN»±°H± HµI³µJ³±M³±µNÔHM³À» àÄÌÞÍÞÎÏÆÈÐÅÑÒáÓáÎÞÌâ

¯EF±F¸ºGKJ¸INÙ±ºLß±¿LHµN± ß±³º¸FJNFN» ÕN±ºH±ÔHN±JN×NF±MNF±×î³F±M³± µNÔHM³ÙDZHÜÉFá±ÅMĸµ×³À ÈÂÅÚÜ» ÌÍÎÏÐÑÒÓÎÌ

¯ìHµ²N±JN׳F±M³F±INMHII¸NµHF± ×H±M³±µNÔHM³»±°H±²LFJ³µ± ºLI¾N±MNF±GH´FNµ³¶HF»±°³JHN± J´³¿³¶³±¿¸HµÀ» ÞáÇÌÂÍÎÅÏÃÐÈíÑÒÜÓÉÎáÌ

qrstustvwxvrsytsz{|r}~ yxsr{tytvsrvt€{‚sƒts „rsw{tvt}…ryx{rsv†stv…‡s t|ˆr{r‰ryrŠ

'$;:!$;"4'% $$ ' !$"-&%"$!'( $>('' $/"$: >('!$;":$'%" *?("$'$&";"# A# !/'(% %$B>+ $+ ,-!-$!(4$!&$"'% '01 5 658584/ -1 C D2"#'% #$%1$ + ,-$!(5$#5"7% $0 "($'%"-$ "$!& '!57"!$& "% ! 01!&$"%$!&6!#$ '$;:%/$'% $$"' ,!"#' $!(

('!$;"74!$"$' #'($'$"$$#5"7$' !$/"$(E#',$!(:>(' %"*3 &" 2"#'% 05:$"8- ($$,:'//'A# !/' (% &$"' /',"#:$ $#5"7%$!' 8+: !$"$,":#'($'/:' %$!01%$% != !$ ($'$/'>(' + 5"$!&$!(&$$$ 2"#'% (8/'$$? ' 8%$F "G$!(F' A('!$''%!/($/$ $?1;% "%1' /' /$") 

/ï3ïðñïñòóðñôõöï ÷ðøùñðïúûù÷üóïýûðï

¥œþÿœ¢£¤¥¦£©&;!$ #!"!$ "!#&! %7'%"5"0" #$'#%"45 !"8%!##" ##"1%"5$ #" $"2%* ! &#7%!ª9 +'$5!""# 7ª ( $"5"%'0=&!14 =*+#" 9#"= 5""!4&6!45"%*!4 &!"!4%!4%"%! 7­+3"$( 7%"!"!#&,&!( ©&%!! *5$6" #!5$8 3!%,( =+#$"$ C5!!ª4*«« !!%"!# ­+3"$4%#! &#567%ª7(; !""C&!( ;+#"%"' " !%"%"!%$": !$%$'40$" !5!$"! !%+# #$"!"!4$" !5$%"5$" $'#%"14#6"( A"#&, #! %"5$ #"!5! $"+( 8!9 !+#"!"" #"#!+ $"$7&! 54!+#"!( )$%$!'" 4%"7 #$"!%$' Ž ”Œ– •ŽŒ–“–•– "#"!"!#,!$% “™Ž’“ŒŽ–ŽŒŽ– $"##=( =!C"!! ™ŒŽ™”–


5179

Êë0 1314 )*+, -./*01*23 ,45-6. nDBHIo@oDIFCHDpB FlCmq?Ipr sHtqCBDCo??CAuD

(

!"#$"$!%&%$!"'

-./*01*2 7l)*+, 89:1-. ;*/*01*2 < )*+, .4=6.-./*01*2 é )*+, :4.268*0 zr{D|oB}BsIDFHD ‡FnDˆo@‰A?sIDEFD >?@ABCDEF oFC~o?IEBu

Š{@?pFAD‹rA?s?|IH

vZcLKWLU`TKWLSTNLTRLwQ\xONLMTNXNL]NRNOLTRL vQRL\ePLXNL€€LWQPLjUOTPLSTNLMTNXNRL[KTb ŒŽ‘’“”•••–”—˜”’”™‘“š“›”œ‘šžŽ’–” QO`KP\QLPURL]Q[KOWNLNWLMNRNcLMQOSTNLWKPLRNTb PKOLTRLONPYOUKXQ^L ™Ÿ–” ¡–¢”£¤”›‘šžŽ’¥¥˜¤”¤“š”‘¦š“›¤” OQRKPLSTNL]OKP\U]NRLWKPLPNRPK[UQRNPLMWK[NRb iWL\ePLYON[TNR]NLXNLNWWQPLNPLNWLOURQjUOTPL[QRL  §“”¨©ª–¢”«NOQ`KOL]OUxT]QPLQL\QXUV[KOWQPLONXTb ]NOKPLXNPXNL[TKWSTUNOLMKO]NLXNWL[TNOMQLwKP]KL \ePLXNL‚LjKOUNXKXNPcLPN`TUXQLKLXUP]KR[UKL [UyRXQWQPLTLQOXNRKOLONxKdKPLXNLWKPLKPU`RK[UQb WKL\yXTWKLNPMURKWLXNMNRXNRLXNLWKLUR]NRPUfRL MQOLNWL[QOQRKjUOTP^LƒWLNhUP]UOL]KR]QPLjUOTPcLRQL RNPLSTNLMQOLWNaLWNPL[QOONPMQRXNRgLacL XNL[f\QLPNLON[UxNLWKLNP]U\TWK[UfR^L NPLXUYZ[UWL[QR]OKNOL\ePLXNLTRLONPYOUKXQLKLWQL ¬Q^bL­QLMQXOeRL[ONKOLQLUR[ON\NR]KOLQxWU`Kb iPLXN[UOcLPULPNLK[KOU[UKLNWLMNWQcLQLKW`TUNRLWNL WKO`QLXNWLK„QcLXNLwN[wQcLNRLWQPLKXTW]QPLPNL [UQRNPLXNL[KOe[]NOLWKxQOKWLSTNLKYN[]NRLKLWKPL K[KOU[UKLWQPLMUNPcLQLPT[[UQRKLWQPLMNkQRNPLaLPUL [KW[TWKLTRKL\NXUKLXNLXQPLKL[UR[QLONPYOUKb \TRU[UMKWUXKXNPL[Q\QLNWLKT\NR]QLXNLPTNWXQPcL PNLMQRNLTRKLUR]NRPUfRLNOf]U[KLMTNXNLWWN`KOLKL XQP…K„Q^LiWLONPYOUKXQLNPLTRKLURYN[[UfRLjZOU[KL MNRPUQRNPLXNLdTxUWK[UfRcLPURLKPU`RKOLKL]OKjyPL ]NRNOLTRLQO`KP\Q^ STNLKYN[]KLWKPLjZKPLONPMUOK]QOUKPLKW]KP†LRKOUkL XNWL®URUP]NOUQLXNLi[QRQ\ZKLaL¯URKRkKPLTLQO`Kb aL`KO`KR]K^ RUP\QL[Q\MN]NR]NPLWQPLON[TOPQPLRN[NPKOUQP^

Å·¿½¸ÆÇ»·ÈÁ´ÉÊ˻·¿º´ÊÌÆLÍNPb MN[]QLKL]TLPKWTXcL]TL[TNOMQL]NLONPMQRb XNLMNOQLRQLXNxNPLYQOkKOLWKL\eSTURK^L ÎQRLONWK[UfRLKWLXURNOQL]NRL[TUXKXQ^L ÏRLKT\NR]QLXNLK[]UjUXKXLNRL]TLjUXKL PQ[UKWL[QRWWNjKLTRKLK\MWUK[UfRLXNL]TPL`KP]QP^LÐQaL PNOeLTRLxTNRLXZKLMKOKL]U^ Ñ»¹· Áƻ·¿º´ÉÒËÇ»ÄÁ´ÊÌÆL _KOKLRQL]NRNOLMOQxWN\KPLNPLRN[Nb PKOUQLSTNLWNLMONP]NPL\ePLK]NR[UfRLKL ]TLMKONdK^LÍNPMN[]QLKL]TLPKWTXcLMKOKL PNR]UO]NL\ePLNSTUWUxOKXQLNPLRN[NPKOUQL STNLNP]yPL\ePL]OKRSTUWQLaLONWKdKXQ^LiRLNWL]NOONRQL WKxQOKWLPNLMOQXT[UOeRL[K\xUQP^ ÓÔÇ¿Õ¿¸ÆÇ»ÄÁ´ÉÊËÖ¹Õ¿Á´ÉÒÆ´L ÐQaLNPLRN[NPKOUQLSTNLMQR`KPLWU\Ub ]NPLKL]TLMKONdKcLMNOQLNjU]KRXQLWQPL NRYONR]K\UNR]QPLXUON[]QP^LvULPUNRb ]NPL\QWNP]UKPLONPMN[]QLKL]TLPKWTXL RQLWQLXNdNPLMKOKL\K„KRK^L­QLXNxNPLUOLMQOLQxdN]Ub jQPLU\MOQxKxWNPLSTNLRQLNP]yRL[WKOQPLXNWL]QXQ^

°.2±*0²,;*³*´µ´¶·¸¹º»´¼½´¾¿·À´¼Á¾Á´¸Á·½´¼¹´Ã¹¼¹·Á´Ä´º»¸´½¸¼·½ºº»¸

×ÀÕؽ·ÆÖ¹Õ¿Á´ÉÊËÖ¹º¿Á´ÉÉÆ´­QL NPLNWL\Q\NR]QLXNLMOQjQ[KOLRKXKL STNLPU`RUVSTNL]NRPUfRLNRL]TLjUXKL PNR]U\NR]KW^LÍNPMN[]QLKL]TLPKWTXcLPyL [QRP[UNR]NLXNLSTNLWKPLdQORKXKPLWKxQb OKWNPLXN\KPUKXQLUR]NRPKPL]NLXNP`KP]KR^LÙNRXOePL STNLKwQOOKO^ Ú½ÁÆÖ¹º¿Á´ÉÛË»ÜÁ¸¼Á´ÉÉÆ´JKPL[Qb PKPLUOeRL\ePLXNPMK[UQLXNLWQLSTNLMONb ]NRXNP^L_OQ[TOKLXUKWQ`KOL[QRL]TLMKONb dKLaLPNOL\ePLÝNhUxWNLNRL]TPL[OU]NOUQP^L ÍNPMN[]QLKL]TLPKWTXcLPULRN[NPU]KPL wK[NOLTRKLXUN]KLNPLNWL\Q\NR]QLKXN[TKXQLMKOKL Qx]NRNOLxTNRQPLONPTW]KXQP^ Þ¿ ·ÜÁÆ»ÜÁ¸¼Á´ÉÛ˸½ß¼à´ÉÉÆ´áTUkeL wQaLRQLPNKLNWL\Q\NR]QLXNL]Q\KOLXN[Ub PUQRNPLPNR]U\NR]KWNP^L«NxNPL]NRNOL\Tb [wQL]K[]QLKLWKLwQOKLXNLNP]KxWN[NOLTRKL MQWZ]U[KLXNR]OQLXNL]TLONWK[UfRLXNLMKONdK^L ÍNPMN[]QLKL]TLPKWTXcL[TZXK]NLaLSTUyON]NL\ePLKL]UL \UP\Q^LÎQRLONWK[UfRLKWLXURNOQcLKwQOOK^

Ú[UQ¿Â· »Æ¸½ß¼à´ÉÛËÁؼ´ÉÉÆLÙTPLONWKb RNPLXNLMKONdKLMKPKRLMQOLTRL\Qb

\NR]QLXNL`OKRLPNRPTKWUXKXLaLXNPNQPL NRL[Q\âR^LÍNPMN[]QLKL]TLPKWTXLXNb xNPLNjU]KOLWQPLK\xUNR]NPLRQ[]TORQPL [QR]K\URKXQP^LÙNLWQLK`OKXN[NOeRL]TPLMTW\QRNP^L ÙNRLMOTXNR[UKLaLMK[UNR[UK^ 㸠ØÁ·ß¿äÕÆÁؼà´ÉÛËÕÁåà´ÉÊÆ´æUjNPLê TRLxTNRL\Q\NR]QLMKOKL[TOKO]NLXNL[TKWb STUNOLwNOUXKLXNWLMKPKXQcLPQxONL]QXQLXNL WKPLN\Q[UQRKWNP^LÍNPMN[]QLKL]TLPKWTXcL NPLMQPUxWNLSTNLNWL[TNOMQLMUXKLTRKL]ONb `TK^LƒwQOKLRN[NPU]KPL[Q\MNRPKOLaLNSTUWUxOKOLWQPL MNOZQXQPLXNLXNP`KP]NL[QRLWQPLXNLXNP[KRPQ^ ç»Ü¿¼»·¿ÁÆÕÁåà´ÉÉ˾¿Øà´ÊÌÆ´ÙNLjKL KLKaTXKOLWKLXUPMQPU[UfRLSTNL]UNRNPLMKOKL MOQYTRXUkKOLNRLWQPLPNR]U\UNR]QPLXNL]TL MKONdK^LÍNPMN[]QLKL]TLPKWTXcLKLjN[NPLTRL MQ[QLXNLMKkLaLPQWNXKXL]NLK[WKOKLaL]NL XKLTRKLRTNjKLMNOPMN[]UjK^LÎQRLONWK[UfRLKWLXURNOQL STUkeLMTNXKPL]NRNOLTRL`KP]QLURNPMNOKXQ^

?AGEFH?EIE

JKLMNOPQRKLSTNLNPLURVNWLXUYZ[UW\NR]NLMTNXNL Q[TW]KOWQ^L_QOLWQL`NRNOKWLPNL\TNP]OKLYOZKLaLXUPb ]KR]NcLPTNWNLON[KW[KOLWQPLXNYN[]QPLKLPTLMKONdKL \ePLXNLWQLRQO\KWLMKOKL]NRNOL[f\QLdTP]UV[KOPNL NRLNWL[KPQLXNLPNOLK]OKMKXQgLWKLONWK[UfRLPNhTKWL PNLONXT[NLXOK\e]U[K\NR]NcLPULRQLNPLSTNLXNb PKMKON[N^LJKPLNh[TPKPLMKOKLNP]KOLKTPNR]NLXNL [KPKLPQRLYON[TNR]NP^LiRLNWL[KPQLXNWLRQjUKk`QcL WKPLWWK\KXKPLPNLONXT[NRLQL[NPKR^LJQPLXN]KWWNPL PNLMUNOXNRLaLWKPLNh[TPKPLMKOKLXUP[T]UOLQLMNWNKOL PTO`NRLKL[KXKLURP]KR]N^

׻߷¿ØÁ·Õ¿Áƾ¿Øà´ÉÒ˽ս·Á´ÊÌÆL áTUkeLPNKLNWL\Q\NR]QLXNLjUjUOLNhMNOUNRb [UKPLXUYNONR]NPL[QRL]TLMKONdKLSTNL]NLPKb STNRLXNLWKLOT]URK^LÍNPMN[]QLKLWKLPKWTXcL wQaLNPLTRLXZKLNRLNWLSTNLjKPLKLNP]KOL[QRL WKPLMUWKPL\TaL[KO`KXKPLaLWWNRQLXNLNRNO`ZKLMNOPQRKW^L vNLKxONRLXUYNONR]NPLQMQO]TRUXKXNP^ Åع»·¿Áƽս·Á´ÉÒËýÂà´ÊÌÆ´æUjUOePL TRKLONWK[UfRLPNR]U\NR]KWLPfWUXK^LÍNPMN[]QL KL]TLPKWTXcLNPLKwQOKL[TKRXQL]UNRNPLSTNL KxKRXQRKOLXN]NO\URKXKPLK[]U]TXNPLSTNL]NL MNOdTXU[KR^LÎQRLONWK[UfRLKWLXURNOQcLXNxNPL KMOQjN[wKOLNWL\Q\NR]QLXNL[QRVKRkKLNRLNWLSTNLNPb ]ePLMKOKLXNVRUO]NLNRL]TPLQxdN]UjQPLN[QRf\U[QP^ 迸ؿ¸Æý·½·Á´ÉÒËÇ»·ÈÁ´ÉÒÆ´L æKPLKLwK[NOLTRKLPKWUXKL[QRLTRKL MNOPQRKLXNWLPNhQLQMTNP]QLSTNL]NL KaTXNLKLMNRPKOLNRLKW`QLXUYNONR]N^L ÐQaLMTNXNLwKxNOLPQOMONPKP^LÍNPb MN[]QLKLWKLPKWTXcLwKkLwQaLKW`âRLNdNO[U[UQLPTKjNLSTNL ]NLKaTXNLKL[QR[UWUKOLNWLPTN„QL[QRL\ePLYK[UWUXKX^
L6'M'N)/3)8')N'OP%'&Q$')8'1)-,,R 4'5678()*(+(&($)) /9.90 !" #$%&'$()*(+(&($) ,-./0 4'5678()#1'(&($)) -/.,9 #$%&'$()#1'(&($) ,2.-3 #B=?"E)FG#=C 4'5678()*(+(&($) /9.0- #$%&'$()*(+(&($) ,-.,H 4'5678()#1'(&($) -,.99 #$%&'$()#1'(&($) ,2.-1242562789

7 

  *:;)<=)>?@AB=C) 4'5678()*(+(&($) /9.0/ #$%&'$()*(+(&($)) ,-.-0 4'5678()#1'(&($) -,.99 #$%&'$()#1'(&($)) ,2.9D

0

!6'M(

IJK

F1'7(

TUVW`dWeUf[cW_VWghWbUWeUf[c TUVWXWYZ[\]^UW_VW`aWbUWYZ[c

>TU$V'WgSi%W'eU7fP['cW_VWjWbUWYZ[\]^U '756(7P'

TUVW`gWeUf[cW_VW`kWbUWeUf[c

Í õö÷øùúù÷öûüùúûõýþù

¥¦§¨¦©ª«¬­®¯°«ª±¦« ²³´µ³¶·¸¹º»¹¼½¾¿½À¼Á¾¿½À¼Âÿ½Àļ¾¿½ ÅÆǵÆÈÉÊËƶ······¼½¾¿¿À¼Á¾¿¿À¼Â¾¿¿Àļ¾¿¿ Ì°¬Í±¨Î°¬Ï¦±Î°Î ²³´µ³¶·········¼½¾¿¿À¼Á¾¼¿À¼Â¾Ä¿Àļ¾Ð¿ ÅÆǵÆÈÉÊËƶ·¼Ð¾¿¿À¼½¾¼¿À¼ÁÃÄ¿À¼Â¾Ð¿Àļ¾Ñ¿ Ò¦®ÎÓ±«¦¬Ô°ÕÖ«¬ ²³´µ³¶· ¼Ð¾½¿À¼×ÃÄ¿À¼Øý¿ ÅÆǵÆÈÉÊËƶ· ¼Ñü½À¼×¾½¿À¼Â¾¼¿ ÒÙÍ ²ÚÛÜÚ¶· ¼ÑÃÑ¿À¼×¾½¿À¼Âÿ¿Àļ¾¼¿· ÅÝÞÜÝßàáâݶ· ¼ÑÃÄ¿À¼×ÃпÀ¼Ø¾Ñ¿ÀÄ¿¾½¿ ã°®ä±Ó¦®åª¬ã°®¬Ï°æ¦®åç® ²ÚÛÜÚ¶· ¼ÑÃÄ¿À¼×¾Ð¿À¼Ø¾Ñ¿ÀÄ¿¾½¿ ÅÝÞÜÝßàáâݶ· ¼ÑÃпÀ¼×¾Ñ¿À¼Ø¾½¿Àļ¾¼¿ Ò¦«è°å¦¬Î¦æ¬Õ¦å±ª¬¸éê ²ÚÛÜÚ¶· ¼½¾Ð¿ÀÄ¿¾Ð¿ ÅÝÞÜÝßàáâݶ· ¼½¾Ñ¿ÀÄ¿¾Ñ¿

w

¤

¥±¦«°äÓª ²ÚÛÜÚ¶· ¼Á¾½¿Àļ¾Ä¿ ÅÝÞÜÝßàáâݶ· ¼Ø¾¼¿Àļ¾Ð¿ Ì°¬ë±ªì¦è簬Φ欮ª¬®°èÓΪ¬ ²ÚÛÜÚ¶· ¼Á¾Ñ¿Àļ¾Ñ¿ ÅÝÞÜÝßàáâݶ· ¼Á¾¼½Àļ¾¼½ í°±ÓΪ¬ëª±¬°èèÓΦ®å¦ ²ÚÛÜÚ¶· ¼½¾Ñ¿À¼Â¾Ñ¿ ÅÝÞÜÝßàáâݶ· ¼½¾¼½À¼Â¾¼½ îï­ïÔðÙñ¬Ùæ¬ð±Ó䦮¬¬Î¦¬Íªò±° ²ÚÛÜÚ¶······················¼Ø¾Ä¿ÀÄ¿¾Ñ¿ ÅÝÞÜÝßàáâݶ··················¼Á¾½¿ÀÄ¿¾Ð¿ 󨦱ô°¬î ²ÚÛÜÚ¶· ¼Ñ¾¼¿À¼×ü¿ ÅÝÞÜÝßàáâݶ· ¼½¾½¿

x yz{|}~} y‚yƒ „y~…€y †‡

>l$Ol$(S%m7)>%68(8(7()E+lN)8')@56%1() -D/0nD2'$lO6'$Pl) -D--nHR, ?'5%NP$l)>%M%1) -D--n0D2 67%S%O%l)))))))))))))))) -D//n93/ >!=F)o'pn=&'1&(7(Qqr)))))))))))))) -R-0n/DD >!")o'pn#(S%s%SP'1r)))))))))))))))) /056()#lP(Q1'))))))))))))) -D-,n/D/ <'s'7N()>%M%1))))))))))))) /,0 <'s'7Nl$q()8'1)#6'Q1l))))) ,RR239,D>(O%P(7q()8'1)#6'$Pl))))))) -D-/nD// 6Pl$%8(8)#l$P6($%()))))) )-D-3n/D/

ŒJv‰Ž “‰“‰ Œ‰K–‰vŠ‰IuŒuIv ‘ ˆ‰Šu‹I’˜  ™ š › œ ‰I”K •u‹—u

 ‘’

=?EF) "=) ;>?E)

-D-2R/2n-D-22RR -D0-9-Rn-D-/2H3 -D-3n0-3

“JvuK‹Š‰•uKŒuI

>($1lN)ž)$(Ÿ)))))) >l(SP6$))))))))))) 1lP()¡&Q(Q6$()))) #(7(&'$%S(7()))) t J K   u  v '&l$%(1) -D-2n2DD 4(7P()($%(7%P()-D-,nD,H ?"$'(%77N(O)8l'$P1')>)=(N&&%7'l$()1)8)()N)))))))

-D-,n233 -D-,n,0D -D/,nHDD -D-Hn2R2 -D-,nRD0 -D-,nH0-

4'56$%P(p%)(7P() ?(8%lP(p%)#6'$Pl)8')(7P() :%O'$P(p%) (7P()=pO$'NN) B7%P(p%)

-D-2n-/H -D-Hn9-9 -R-9nD39 -D//n,/D -R-2n299

t Œuv–v‹JK‰v <'1)/-)(1)/2)8')N'OP%'&Q$'

4(7P()($P.()2)))))))Mž)/,2)Ÿ)S(1')/,H) ))) <(M%8)/)))))))))))))Mž)/,2)Ÿ)S(1'N)/,R)Ÿ)//,)))))-D-0n0HH ¢'PPŸ)($q()/)))))))))£q()()4(7)(P'l


!"#"$

013145179@€?@@A BCDEFEGHA= @k?@@A KCWHSLDCTECAX| @k?>@A KCWApGRCT @O?@@A QREDSGTECH @O?@PA UGAVGLLNWGAXM @O?I@A UGAYNTEGAZNLAO =@?I@A KCWApGRCT

%]'(]) v-4i02505)4-+74/020 %%']() a-2b47)c0b;4/.b0 ) a'/27)d74-027 %%'&() ^;./_0,-.

‚ƒ„ƒ…ƒ

%&'%() *+,-./0)12/3-4.0,)5-, )))))))))))))))))6-/27)5-)8/7.9 ))))))))))))))))):04-)5-).;<4/4 =>?>@A BCDEFEGHAI =J?@@A KLGMNAOA =P?@@A QREDSGTECH =P?@PA UGAVGLLNWGAXM

=P?I@A UGAYNTEGAZNLAO %['\]) ^;./_0,-. %`']]) a-2b47)c0b;4/.b0) ) a'/27)d74-027 %`'&]) 8-),0)a/-2_/0)0)8/7. %`'e() f;-20.)27_'-.)g-7

†ƒ‡ˆ‰

%h']]) a7i0257)8-j74b/37) II?@@A zWA{oNWZG =k?>@A KCWFNlDCAmnNoGApDCTNq I>?@PA BCDEFEGHAJ %r']]) c7b/_/0.)& I>?>@A QREDSGTECH %r'(() ^020st)gu I>?>PA UGAVGLLNWGAX| \]']]) v7w)_72);.b-5 \&'(]) ^/2;b7.)_72)8/7. I@?>@A KCWHSLDCTECAXM ) v/i27)c0_/720, I=?@@A xNlCTDNHAnGWGMEHEyW ]]']]) a72_-jb7)}^-+0)~b74- I=?>@A xNAYTNWDN @@?>@A UGAYNTEGAZNLAO

…Š‹Œ‰


),-43)546,/6

]:-5+.)9+1.*,7/6+)71)0,41)-^7/_+`

)46,/41+

,-9:4k4)+8-,*4.)6-)-7,+_4

01234516

1p)/qrs)tp)-uvwv K=DEFLTHLD>abEFYc>JEFOHCFLTF>CF=> dFB=>eBCEHCc>CH?D>FL>@L>B=U@FEYDc> PDL>=DO>PHFL>ODPHDO>UfO>BLTHA@DO> CF=>P=@g>FL>F=>JB=PD>CF>[DLDE> CF=>FOTBCHD>hBLTHBAD>WFELBgb@c> S@F>OF>[B>iPDLOTE@HCD>@L>FS@HJD> FOJFPTBP@=BEj\>

<=>U@LCHB=HOTB>lCEHBLD>GFHTF> dHgFHEDc>@LD>CF>=DO>AD=FBCDEFO> CF=>mBUJFDLBTD>WEBOH=FnD>PDL> F=>K=BUFLADc>EFP[BYR>DQFETBO>CF> P=@gFO>F@EDJFDO>o>BZEUR>S@F> iO@FnBj>PDL>==FIBE>B>O@>FS@HJD>B> =B>mDJB>GHgFETBCDEFO\>

)*+,,-.

' ( 78 8 8 

!"#$%%&

/01+,2)*,-.)3345464.)41*-.)6-).7)8/9:4;-

<=>?@ABCDE>CF=>GHIFEJDD=>KFELBLCD>MDN EEFO>PDLQFOR>S@F>HALDER>TEFO>==BUBCBO> CF=>VM>WFLXTFY>BLTFO>CF>BPFJTBE>ZP[BE\

Š )34536

xyz{|}~{}€‚y}ƒ}{}„…|†{‡y…}€ˆ‰……|‡y}…}†{|‡}{y}…}Š‹…Œ€‡yŽ ÙÚâÛãÜáäã ÝÞÙåßæÛãàÛá

‘’“”•“–—˜™š›œžŸš œ¡š¢£š ¤¢œ¥¦š¤œšŸ¡§¨¥¥œ¡¦ šœ£§¡œš¤¦ š ¤œš¥¦ š©œª¦¡œ š«£¢œ¬œ ­š¤œ¥š ©¢£¤¦®šœ¥š¤¢œ¥¦š¤œ¥š©¦¡¦¯š °¡Ÿ±¨©¦¬¨²š²¦£§¡Ÿš³§¦´¦®š Ÿ©¦ šœ£µ¡œ£§¶£¤¦ œšŸš ¢ š œ·š²¦©¸Ÿ¹œ¡¦ š§¡Ÿ š¸¡¦§Ÿº¦» £¨¼Ÿ¡šœ¥š§¡¢œ½¢œš¤œ¥š¬œ¡Ÿ£¦¯š ¾¨£š œ©Ÿ¡º¦®š °£§œ¡š ¿š ÀŸ¡²œ¥¦£Ÿšœ©¸Ÿ§Ÿ¡¦£šÁ»Áš¿š ŸšÂ¥Ÿ§Ÿ£š¿š¾Ÿ©¢œ¥šŸ¸œ£Ÿ š  œš¥œ š¬¨¦®š ¦¡œš§¦¤¦šŸšœ §œš Ã¥§¨©¦®š²¢¿ŸšÃ£¨²ŸšŸ¸Ÿ¡¨²¨Ä£š ¦µœ£ ¨¬Ÿš œš¸¡¦¤¢ª¦šŸš¸¦²¦š ¤œ¥šµ¨£Ÿ¥®š²¢Ÿ£¤¦š¨£§œ£§Äš  ¦¡¸¡œ£¤œ¡šŸšÅŸ¥¤Æ š²¦£š¢£Ÿš ¨£¦²œ£§œšµŸ¥§Ÿš¥œªŸ£Ÿ¯

)Ç4,È4)5-,-9/2)04É 1 4 , Ê)°¡Ÿ±¨©¦¬¨²®šŸš½¢¨œ£š ¥ŸšŸµ¨²¨Ä£š¨£§œ¡¨ §Ÿš¡œ²¨¨Äš

„ *41+16

²¦£šœ£¦ª¦®š£¦š±¨¼¦š©¢²±¦š ©¶ ˚¤¦ š²¦£§¡¦¥œ š¤œš²¨œ¡§Ÿš ¤¨µ¨²¢¥§Ÿ¤š§¡Ÿ š œ£¤¦ š¸Ÿ œ š ©Ÿº¨ §¡Ÿ¥œ š¤œšÌŸ¬¨š½¢œšŸ¥š µ¨£Ÿ¥š£¦šŸ²œ¡§ÄšŸš¡œ©Ÿ§Ÿ¡¯ ͦ£š§¦¤¦®šœ¥š²¦£ª¢£§¦šŸ¼¢¥» º¡Ÿ£Ÿš©œ¡œ²¨Äš¥¦ š§¡œ š¸¢£» §¦ ¯šš ³¥š²¦£ª¢£§¦š¨§Ÿ¥¨Ÿ£¦š£¦šœ·±¨» ¨Äš¥Ÿ š¬¨¡§¢¤œ š½¢œšŸ²¦ §¢©» ¡ŸšŸš§œ£œ¡šœ¥š²Ÿ©¸œÄ£š¤œ¥š «²Ÿ¥²¨¦­š£¨š§Ÿ©¸¦²¦š¥Ÿ š½¢œš  œš¥œš¸¡œ ¢¸¦£œšŸš¢£š²¥Ÿ¡¦š Ÿ ¸¨¡Ÿ£§œšŸšºŸ£Ÿ¡š¥Ÿš«Í±Ÿ©» ¸¨¦£ ­¯š ¾¢šµÃ§¦¥š¶ ¸œ¡¦š¿š¡¦²¦ ¦š  Ä¥¦šŸ¸Ÿ¡œ²¨Äšœ£š¥Ÿš œº¢£» ¤Ÿš¸Ÿ¡§œ¯š³£š¥Ÿš¸¡¨©œ¡Ÿ®šœ¥š œ½¢¨¸¦š¤œšÎ¦ œšÏ¦¢¡¨£±¦š ²Ÿ¡œ²¨Äš¤œš¡¨º¦¡š§¶²§¨²¦š¿š ¢š µ¡Ÿº¨¥¨¤Ÿ¤šœš¨£¤¦¥œ£²¨Ÿšœ£š¥Ÿš µŸ œš¤œµœ£ ¨¬Ÿš¥œš¸¦¤žŸš±Ÿœ¡š ²¦ §Ÿ¤¦šœ¥š¸Ÿ¡§¨¤¦š¸¦¡š¸¦²¦š

þÿ0123þ0506âãáäãåæã ½¢œšœ¥šÀŸ¡ÐŸš±¢¨œ œšœ §Ÿ¤¦š Ÿ¥º¦š©¶ šŸ²œ¡§Ÿ¤¦¯ Ѧ š±¦©¡œ š¤œšÒœ¸šÓ¢Ÿ¡» ¤¨¦¥Ÿš¤¨ ¸¢ ¨œ¡¦£šœ£š¥¦ š ²¢Ÿ¡œ£§Ÿš¿š²¨£²¦š¸¡¨©œ¡¦ š ©¨£¢§¦ š©œ¤¨Ÿš¤¦²œ£Ÿš¤œš ²¥Ÿ¡ž ¨©Ÿ š¦²Ÿ ¨¦£œ šÔϜ  ¨š ¸¦¡š§¡œ š¬œ²œ ®š°¡Ÿ±¨©¦¬¨²®š Õ¥¬œ ®šÖœ£¡¿š¿š×œ¨§ŸØš¸Ÿ¡Ÿš  œ£§œ£²¨Ÿ¡šœ¥š¸Ÿ¡§¨¤¦š¿ŸšŸ£§œ š ¤œ¥š¤œ ²Ÿ£ ¦®š¸œ¡¦š œšŸ²ŸÄš ¥¥œ¬Ÿ£¤¦š¢£š§¨¨¦šœ©¸Ÿ§œš¤œš ¾Ÿ£š¾¨¡¦¯ Õ¥šÀŸ¡ÐŸš¥œšµŸ¥§Äš¬œ¥¦²¨¤Ÿ¤®š ¦¡ºŸ£¨¼Ÿ²¨Ä£š¦µœ£ ¨¬Ÿš¿šœ œš µÃ§¦¥š¤œš¸¦ œ ¨Ä£š¿š¸¦ ¨²¨Ä£š œ£š½¢œš¥¦ šœ·§¡œ©¦ šŸ¡œ£šœ¥š ²Ÿ©¸¦š¿š¥¦ š²œ£§¡¦²Ÿ©¸¨ §Ÿ š ¥¥œºŸ£š¸¢£§¢Ÿ¥©œ£§œš¸Ÿ¡Ÿš ¦²¢¸Ÿ¡šœ¥šœ ¸Ÿ²¨¦¯ )-3)_341)6-3)/1*-,Ê)³¥š °£§œ¡®šŸ¡¡Ÿ §¡Ÿ¤¦š¸¦¡šœ¥šŸ£»  ¨¦ ¦š³§¦´¦®š¸¡œ ¨¦£ŸŸš©¢¿š Ÿ¡¡¨ŸšŸ¥šÀŸ¡²œ¥¦£Ÿš¸Ÿ¡Ÿš ±Ÿ²œ¡¥œš¤¢¤Ÿ¡šœ£š¥Ÿš Ÿ¥¨¤Ÿš¤œ¥š Ÿ¥Ä£¯š³ œšœ¡Ÿš ¢š¸¥Ÿ£¯šÍ¢Ÿ£» ¤¦š²¦£ œº¢žŸš¥¥œ¬Ÿ¡¥¦šŸš²Ÿ¦®š ¡¦ŸŸšœ¥šœ µÆ¡¨²¦š¿š Ÿ¥žŸšœ£š ¢ ²Ÿš¤œš¥Ÿš©œ§Ÿš¤œµœ£¤¨¤Ÿš ¸¦¡šÅŸ¥¤Æ ®š¸œ¡¦š²¦£šœ·²œ»  ¨¬Ÿš¸¡œ²¨¸¨§Ÿ²¨Ä£¯šÍ¢Ÿ£¤¦š µ¡Ÿ²Ÿ ŸŸšœ£šœ¥š¨£§œ£§¦®š œš ¡œ¸¥œºŸŸšœ£§¦£²œ š²¦£š¥œ£» §¨§¢¤®š¤œªŸ£¤¦šŸ¥šÀŸ¡²œ¥¦£Ÿš ç èéêëìíîïìðñòóôõñóö÷ñøêéðö÷îùêõñ÷úðëêñö÷ñèê÷ûùñðîùñüêìðîùñóö÷ñçùýöé ²¦£§¡Ÿº¦¥¸œŸ¡šŸš ¢šŸ£²±Ÿ š Ÿª¦š¥ŸšŸ§¢§Ÿš¤œš ¢š¤¨¡œ²§¦¡®š ¢£šœµ¨²¨œ£§œšÌŸ¬¨¯ Ѧ š¨§Ÿ¥¨Ÿ£¦ ®š²¦£š¤œ©Ÿ ¨Ÿ» ]_pvGH)DLvFt=>eF OpOrH)cs>CFv=>) ¤Ÿ š¤¨µ¨²¢¥§Ÿ¤œ šœ£š¥Ÿš²¦©¨»  ` )) £Ÿ²¨Ä£®š Ä¥¦š¨£½¢¨œ§Ÿ¡¦£š¥Ÿš WBEPF=DLBc>CH?D>S@F>J@CD> *4,;-*4. ©œ§Ÿš¡¨¬Ÿ¥š²¦£š§¨¡¦ š¥œªŸ£¦ š DLOFA@HE>@LB>IHPTDEHB> ¤œšÏŸ¨²¦£®š¾£œ¨ª¤œ¡š¿š›¨œº¦š lUBEH==BO>F7[HgHR>F=>fEgHTED> P LTF>F=>LTFEc>JFED>S@F>=B> Ϩ¥¨§¦¯š 8D=QABLA>hTBE9>B>=DO> B O@FETF>LD>?@AR>JBEB>F==DO> ³¥š¸¥Ÿ£š§¢¬¦šµŸ¥¥Ÿ š¿š£¦šµ¢œš ?@ABCDEFO > FLEoc>MD@Eb> E FOB=TR>S@F>LD>FO>@L> œµ¨²¨œ£§œš¸¢œ §¦š½¢œšœ¥š²œ¡¦šŸš

BoB>o>m[HI@\ PDUHFLYD>UB=D\ ²œ¡¦š¥¦š¤œ©¦ §¡Ÿ¡¦£¯š

,-.-/-01

2 u6!utvpr)v_)3s4))_t(5svrv)

<=>F7>OF=FPPHDLBCDE>@E@A@BoD> 7XPTDE>a8B>OF>PDLIHETHR>FL>F=> L@FID>TbPLHPD>CF=>aFnBED=c>@LD>CF> =DO>FS@HJDO>PDL>UBoDE>TEBCHPHRL>o> TXT@=DO>CF=>Q8TgD=>@E@A@BoD\

,)9:;<

9 9vtv)=)>,s)?s) ;vv6v))5s

<=>mD=D>mD=D>ZP[R>B=>CFQFLOB> IFLFYD=BLD>@DOb>eBL@F=>dFoc> TEBO>==FABE>B>@L>BP@FECD>PDL>O@> BPT@B=>P=@gc>F=>mBEBPBO>Kmc>JBEB> @LB>PFOHRL>[BOTB>ZLB=FO>CF>BnD\

,qpt)sst))1vqvs) rp)stu))6!tsv

<=>VXLBUD>CF>"HFI>CFEEDTR>JDE>#N$>B=>d@gHL>"BYBLc>S@F> CFg@TBgB>FL>=B>GHAB>CF>mBUJFDLFOc>B=>EFUDLTBE>@L>$N%>FL> PDLTEB\>&D>=D>T@ID>LBCB>QfPH=>F=>FS@HJD>@PEBLHBLDc>oB>S@F>=DO> E@ODO>OF>BCF=BLTBEDL>FL>F=>UBEPBCDE>FL>=B>JEHUFEB>JBETFc> PDLTED=BEDL>F=>JBETHCD>o>EFOHOTHFEDL>PBOH>[BOTB>F=>ZLB=>=BO> FUgFOTHCBO>CF>=DO>=DPB=FO\> <=>FP@BTDEHBLD>mEHOTHBL>&DgDB>Q@F>THT@=BE>o>?@AR>TDCD>F=> JBETHCD>PDL>F=>d@gHL>"BYBL\> aBEB>=DO>CF>&DgDB>UBEPR >VDUXLA@FY>UHFLTEBO>S@F>JBEB>F=> VXLBUD>=DO>AD=FBCDEFO>Q@FEDL > @OO@Qc>eBAEBD>o>'@OFI\> <L>=B>JER7HUB>?DELBCB>F=>VXLBUD>IHB?B>B>WBEPF=DLB>o>F=> d@gHL>EFPHgF>B=>LTFE>CF>eH=fL\

,vtsv))(s)t) rrsr)s)s)pt

<=>CF=BLTFED>gEBOH=FnD> dDLB=CD>G@HY>&BYBEHD>CF> GHUBc>S@F>==FIB>CDO>UFOFO> BJBETBCD>CF>=BO>PBLP[BO> JDE>=FOHRLc>BZEUR>S@F>O@> Dg?FTHID>FO>ID=IFE>P@BLTD> BLTFO>B>CHOJ@TBE>F=>PBUJFDN LBTD>CF>=HAB>o>EFTDELBE>B>=B> OF=FPPHRL>CF>O@>JBXO\> il[DEB>[Bo>S@F>EFP@JFEBE>F=> THFUJD>JFECHCDc>FOTDO>CDO> UFOFO>JBEBCDc>o>ID=IFE>PDL> F=>Dg?FTHID>CF>==FABE>B>=B> OF=FPPHRLjc>CH?D>F=>CF=BLTFED> gEBOH=FnD\ ,A<.B

9 sr) s)7rtsp5)rupu)sCrppv))))3ps

<=>CF=BLTFED>UF7HPBLD><UUBN L@F=>mFECB>CH?D>S@F>OF>FLP@FLN TEB>iQF=HYj>JDE>[BgFEOF>O@UBCD> B>=B>CHOPHJ=HLB>CF=>DLHIFEOHTBEHD> CF>VFJDETFO>CF>GHUB\


³´µL¶·¸¹µºµL¹¸»¼½¾¿¼µ njopqrstus hh ivwjkxljm yxz{|{}~{|{x€‚xƒ„…x{|{†‡‡ˆ

‰Š‹ŒŽŠ

ÀÁŠÂŠÃÄŊÆÃÇÈÄÉÊËÄÌÄÀ‹ŒÂÇĊÆĊÂĊŽÌÍnjÄÎ̋ϊÂÂÐ ¶·½’¸¥½ ¹º¾»—¶½¼

12343526789 

  

  

!

 " #$ %&'

( %)*

% '! '&)! #)+ !&  '&)+ ! ,-!"*

. ! /0112345 6027 ) '*

% ! 89!:

 &!( ;'+ ! ) ),

) ! 

 < ) =+ ' !')(  

#'! "> !(

 ?+@  'A &!*

% ,$( 

4BC1 ) ' )'>

< '>  !!

 ' " 

=' )&!+ < = &

' 

)( 

"(*

% !#'' "D

"! E"$$ &!(

 .F 8G!:

' ) )

,= ! &

&'  = H1IJ5 K60J27* LMNOLPQRSOT % +

emuwrxewdtk pjstu z 7LKL_L;b>c; C; T:H:PU; V:PH=FAI:;; C;;;;;;KL;M?=IH:;; 7LKL_L;bOc;; C; ;;;;EF;G:H8AI:F;; xewdtky E[\AF8;;; X;;;;;;;T:I@:;;; ]^HI8HA;_;L; D;;;;;;;KL;>?8@A;; ZFY=<A;; X;;;;;EY=F=H;; defghijklmnoj xewdtkz V:PH=FAI:;; Q[L; EY=F=H; KL>?8@A;; Q[L; 7LKL_;b>c; E[\AF8; xewdtk Q[L; EFy;G:H8AI:F T:I@:;; Q[L; 7LKL_;bOc; T:H:PU; Q[L; ]^HI8HA;_L; ZFY=<A;; Q[L; KL;M?=IH:

Ñ ÒÓÔÕÖ ×ØÙÚÛÒ

P Üâݹ ÞãLµß¹ß¿¾äàLL¹¸µ´LL á · µ L å ·¾½·L_¸¹¶¾¹ æçèéêèëéìíîëïèðìñòóîèôõöé÷è

îéèîøöïòùèïçèéúøíûüèéýøïþ ëüòíïìüèéìèÿòïîíç0èúøéèéîëéè 1ìèñéèîéöïìïèîéè2øé3ïèîøè ûïîüèïçèôòøûüè4øìñíïçèñéè çïè5üûïè6ï7íîèéìèçïèýíøñïñè ñéè8üòëüèðçé3òé9è üèöéè ýüìîíñéòüèûïòëéèñéçèéúøíûü0è ìüèéîèûüòúøéèúøíéòüèéîëïò0è îíéìëüèúøéèûøéñüèï øñïò 0è ñéýçïòõ9

C C D D C D pjqrjksmkdtuhnhtvmu xewdtkz +,-./012 /32/41256 789:;<=;>?8@A; B; CB;CD EF ; G:H 8 A I:F ; B; CC;J KL :;@AQ8=RA; N; N; CD;S CC;CN 7T:H 89;M?=IH :;:P <=; OAP U; N; B; SDC V:PH=FAI:; N; N; xewdtky + ,-;>?8 ./01@2A; /N; 32/4125J6 KL T:I@ :; N; CW; CX; C EY=F =H; N; CD; CC; DX ZF Y =<A; N; E[\AF N; `; B; SSaW ]^HI8H8;A;_L; N;

 )! ,"'( 

''(  !!*

U ) !) )

  '&  + =

' &! $

"( )! #'!

"> < != 

 '&)' ) V+@

 WX &!*

Y &! )# 

&&  "'(

'A( '"$ !

 &' = =

&'( Z+@  W[ &+ !* E &! \Z !

" #$ &( 

 ," '" 

! " ' &! 

''A < '!( +  &! "+ > < )( !'

 '

'!( X+@*

%&' &!=

) '' ,! 

]' < + ( 'A ^! 

& , A <

)"&! &

 /011234604*

ÙÚÛÚÜÝÞßà½’¥½¾—½

ãS¿áaÀ áQL ãS L åQbÀQL á³Saá_L bSa³aáÀÁ

‘’“”•–—”˜™š”›œ‘˜ž“Ÿ ¡¢˜£‘˜¤’˜¥¦›“—”¦’¢˜§˜¨“’‘©˜ª—’¦«—¬¢˜£‘˜¤¬­—’“ ) ? 9 d! {|}~|Ä|΀~|‰| > "! ' ?g

)!* % '&" % ‚ƒ„…†‡ˆ …‰ˆ…Š‡ˆ ‹Œ c' ' ?? Ž‘’ “”’•”’ “– !!*

—˜™š™›’ “œ’–’ ”

LRQOL_R`QOLP_a_bQaTL ×{Ø×Ñĉ|{×Ñ å¾ÜÔ¿Ý·L¹´¼¹´½¾·L Læçèéúøíûüèòïîíçéüè ÿüëïü3üèîéòùèéçèòí7ïçèñéè

c#' ' ) 

-'  9 d!

" % c' 

! e>&)' E!A+ ) )! !

) #'& ,'A 

 U E " 

)!')'(  41f27

)  , 

) U&'* 

×ÚÛ

 ·¾¹Ýµ ¾༴¿L·´¹äL¹´L â ¼ µ Sø¸íî¿Ý¿ ´µ½·¾¿µä è5!íòíü3ï0èûòéîíñéìëéè

ñéèçïè"éñéòïýíõìèæýøïëüòíïþ ìï0èï1òöõèúøéèëüöïòùìèûòéþ ýïøýíüìéîèéìèçüîèûïòëíñüîè ñéèæçíöíìïëüòíïîèïè#øñùòíþ ýï9è8íñíõèúøéèçüîèïòíëòï2éîè îéïìèíöûïòýíïçéî9èðñéöùîè úøéèòóéòíîèïò3éìëíìüîè ûüñòïìèûéò2øñíýïò0èñéíñüè ïèúøéèçüîè$%&'()*èéîëùìè ûéçéïìñüèçïèýçïîí1ýïýíõì9è

¤’˜¦©•‘”–“”—˜®¯“’‘©°—˜±¯©²

Žž’‘Ÿ ¡¢’ £š˜™¤¢’ ¥¦›¦§¨’ —ª«¢š ’ —š’¬¦› ¢­¦š’  ¯’ æöéçéýèéìèçüîèüýëï7üîè ŽŽž’ ± Ÿ ™­›¦’ ñéè1ìïçèñéèçïè5üûïè ¥¦ ­ ¡ ¦ #øñïöéòíýïìï9èÿüëïü3üè ²¦§›™š’ ¢­¦’ 7éìýíõèïìüý!éèÕþÖèïçè ³´›­ ›¢’ž’ ðëçóëíýüè8ïòïìïéìîé9

“œ’––’ ” “œ’–“’ “ “œ’–“’ © “œ’–©’ • “”’–œ’ ® “œ’“°’©” “œ’“®’  “œ’“’ ° “œ’“–’ “ “œ’©µ’”µ

×ØÛÒØ

M· ´¾½¾¹¹¾µ·¸LLº¹¹ä¸LL ¿ ¸ ¸ µ º ºµLâ·¾L¸¹ä¿Ü´L ééòîüìè4üìëéòü0è2ø3ïñüòè

ñéçèíççïòòéïç0èòé3òéîõèïè æîûïïèýüìèøìïèöüçéîëíïè éìèîøèûøíî0èüòí3íìïñïèûüòè øìïèîüòéýïò3ïèñéèûïòëíþ ñüî9è4ïòýï0èñíïòíüèñéûüòëí7üè ñéèæîûïï0èîéïçïèúøéèîéè ûüñòïèûéòñéòèéçèûïòëíñüè òéìëéèïçèéýòéïëí7ü9è4üìëéþ òüèîéèîüöéëéòùèïèûòøéïîè öóñíýïî9

ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÉæçèëóýìíýüè ïò3éìëíìüèôøíççéòöüè6øòõè òéìøìýíõèï éòèýüöüèëóýìíýüè ñéè6éûüòëí7üè5øéìýïèûüòè çïèýòíîíîèéýüìõöíýïèúøéè ïëòï7íéîïèéçèýçøèÍ)ÎÏ%')Ðè úøéèéîèëéòýéòüèýüìèÑÑè ûøìëüî0èéìèéçè3òøûüèÑ0èñéèçïè #éòíéèð9è ðîèçüèýüì1òöõèøçíüè 5üòüìéç0èûòéîíñéìëéèñéèçïè éîýøïñòïèýøéìýïìï9è

ôøíççéòöüèìüîèûòéîéìëõèçïè òéìøìýíïèçøé3üèñéèøìïèòéøþ ìíõìèúøéèöïìëø7íöüî9èÒïýéè ëòéîèöéîéîèçéè!ïïöüîè òéïçí÷ïñüèøìèüòéýíöíéìëüè ñéèïøöéìëïòèîøèòéöøìéþ òïýíõì0èçïîëíöüîïöéìëéèçïè îíëøïýíõìèéýüìõöíýïèûüòè çïèúøéèïëòï7éîïöüîèìüîè íöûíñéèýøöûçíòèýüìèéîéè ýüöûòüöíîü 9èæçèéîëòïëé3ïè ï÷øï üè8ïÓçèóçé÷èîéè!ïýéè ýïò3üèñéçèûçïìëéçèñéîñéè!ü 9è æçèïüèûïîïñüèûüòèçïèöíîöïè ýíòýøìîëïìýíïèòéìøìýíõèéçè ëïöíóìèïò3éìëíìüèôïòíéçè 8éòòüìé0èïýëøïçèéìëòéìïñüòè ñéèæöéçéý9


zžŸ žd¡¢d¢£¤¡¥¦§¥d¡Ÿd¨©ª¢¦¨§¢² !"#$%!&

'( ×ØÙÚÙÛ

013145179«¬­®¯°±²³&%#&±%®!°!±´³´¬&±!°±&³±¬µ®°!¬¶®·°¸±¹#º±!°%$!°¬°±¬±"³!$%¬±¶!$$¬´¬» !#! ?,!@AB3/ !#!! C#

Š‹ŒŽŠ‘Š’

“”•–—˜–™š›’œ›’›•”›

)*+,-+.)/*012314561 7836194:6;9561<=>?@561 A@5613B14?1C8;D38?1 37?C?1E1=B513B1 4?1 63>=B@?F1 3B7831G?B7?1 E1 H;>?1 @31 I5875J;3<5K1 4561 LMNMOPMO1 Q?B1>?B?@51 =B51E1631Q?B1 83>;678?@51@561 3DC?736R1 S 6731 @5D;BT >51367561 @5613U=;T C561631J38:B14?19?8?1578?1 J3VK1E14561WPXYMZ[O1U=;3T 83B163>=;81D?B@?B@513B1 36731@=345R1 S41C?87;@51638:1?14?61 \]Q^^13B1341367?@;51 G5B=D3B7?41 @31 _=?E?U=;4K195D51C83T 4;D;B?81@341`4:6;951@341 a67;4438513B7831b?89345B?1 E1SD34391U=313DC3V?8:1?1 4?61\cQ^^R1

ijkfgdlfmflin efgde odfI?g8dh ?1H;>?1AIF1@561@31

4561<=>?@583617;7=4?8361@341 G?B7?165B1pJ;3<56195B59;T @56qR1 S41@3r3B6?193B78?41s8?B9;6951 _tD3V1I58759?883851E1341 D?89?@581;VU=;38@51I3@851 _:D3V1631C=6;385B14?1J38@31 3B1341u^^v1E136731?w51@3r;3BT @3B1?14561LMNMOPMOR1 aDx561@3C587;67?6195B958T

½£¦¢d¾Ÿî¡©diŸ ¥¦žî§d Ü ¡ ¢   ž ¨ á d ¡ Ÿ d ¡ © d i Ÿ   ¡ ¥ ¡ ¢ ¨ § © ž ¥ ÿ012035ÿ6ãÊÃÅÆ7ÁËÇÔÆ ãÃËÀÆþÇÏÍÐÄÃÒÀÆåÀÁÄÍÁÀÔÆ

êÁÄÐÃÀËÍÑÆÒÍÔÀÁÄÇÆÌÇÔÆÇýÊÃÏÍÆ ÌÇÆ¿ÀÁÄÀÆÕÆÇÁÆÔÀÆåÍÏÀÆâÔÆ ÌÇÔÆÓÇÁÄÐÍÆÇÌÊÓÀÄÃÒÍÆ¿ÊÁÌÍÆ ¿ÇÐÓÊÐÃÍÆÇÁÆÔÀÆÓÀÄÇËÍÐöÀÆ êÁ8ÀÁÄÃÔÑÆÐÇÓÃÂÃëÆÊÁÆÄÐÍ8ÇÍÆÏÍÐÆ ÷ÊÂó ÆÌÇÔÆ¿ÀÁÄÀÆä9ÄÂÍÔÆ ÈÀÂÇÐÅÇÆÌÇÅÄÀÓÀÌÍÆÇÁÆÇÔÆ åÔÊÂÑÆÇýÊÃÏÍÆÌÍÁÌÇÆÈÀÆ ÄÍÐÁÇÍÆêÁÄÇÐÇÅÓÍÔÀÐÆÌÇÆ89ÄÂÍÔÆ ÓÐÇÓÃÌÍÆÓÍÎÍÆÉÊËÀÌÍÐÖÆ ãÀÆÇÅÓÊÇÔÀÆÌÍÁÌÇÆÇÅÄÊÌÃÀÆ ÇÁÆÔÀÆçÍÁÀÆ ÀÐýÊÃÖÆ âÔÆÉÊËÀÌÍÐÆ8ÊÇÆÇÔÆËÍÔÇÀÌÍÐÆ ýÊÇÌëÆÄÇÐÓÇÐÀÆÇÁÆÇÔÆêÁÄÇó ÌÇÆÅÊÆÇÅÓÊÇÔÀÑÆÎÀÐÓÀÁÌÍÆ ÐÇÅÓÍÔÀÐÆçÍÁÀÆ ÀÐýÊÃÖÆâÔÆ ÓÀÎÏÇëÁÆ8ÊÇÆ÷ÀÁÆéÍÅòÆ ÆÄÀÁÄÍÅÖÆ âÅÄÍÕÆÎÊÕÆÓÍÁÄÇÁÄÍÆÌÇÆ ÕÆÅÇËÊÁÌÍÆÔÀÆÇÅÓÊÇÔÀÆÃÔÆ ÈÀÂÇÐÆÌÇÅÄÀÓÀÌÍÆÕÆýÊÃÇÐÍÆ þÇÔËÀÌÍÆúÃÁÄÍÖÆ ÅÇËÊÃÐÆÉÊËÀÁÌÍÆ89ÄÂÍÔÖÆÄÐÀÆ âÅÄÇÆÌÇÏÍÐÄÃÅÄÀÆÀèÀÌÃëÆýÊÇÆ ÌÇÆÎÃÅÆÀÅÏÃÐÀÓÃÍÁÇÅÆÇÅÆÅÇÐÆ ÇÅÏÇÐÀÆÅÇËÊÃÐÆÓÍÁÄÀÁÌÍÆÓÍÁÆ ÇÔÆÀÏÍÕÍÆÇÁÆÔÍÆ8ÊÄÂÍÔöÅÄÃÓÍÆ ÎòÌÃÓÍÑÆÌÃÉÍÖÆ ÕÆÇÌÊÓÀÄÃÒÍÆÌÇÆÅÊÅÆÏÀÌÐÇÅÑÆ õÈÍÐÀÆãÊÃÅÆ7ÁËÇÔÆÇÅÄæÆ ÉÊËÀÁÌÍÆÇÁÆÇÔÆÄÍÐÁÇÍÆÌÇÆÔÀÆ úÇÌÐÍÆÕÆ¿ÃÐÃÀÎÖ

¼ l½¾gilfg

¿ÀÁÀÂÃÄÀÅÆÅÇÆÈÀÁÆÉÊËÀÌÍÆ ÇÁÆÇÅÄÀÆÄÇÎÏÍÐÀÌÀÑÆÊÁÀÆ ÒÃÓÄÍÐÃÀÆÏÀÐÀÆÇÔÆ¿ÀÁÄÀÆÕÆ ÌÍÅÆÇÎÏÀÄÇÅÖ @?85B13B1U=31341C?87;@51638:1 D=E195DC4;9?@5K1C58U=314561 @5619=?@85617;3B3B18;36>561 @31C38@3814?19?73>58y?R1 dz{l|}gde{e}go1SB1341 7~9B;951?8>3B7;B51s?x;:B1 pS41585q1b=67561451U=31D:61 Q?E1361@=@?6K1E1?E381r=385B1

B5758;?613B13413B783B?D;3BT 751U=31341G?B7?17=J513B1341 95DC43<51s;6Q`58CR1 2=@?6195D514?195459?9;tB1 @31I?x451€?=93@51@31D?8T 9?@581@3839Q5151@31@3r3B6?1 93B78?4165B14?61U=3185B@?B1 4?1D3B731@31b=6756R1 S413678?73>?1836C37?1D=9Q51 ?418;J?41E195D3B7t1451@;ry9;41 @341C?87;@5R1pH;>?1361=B1 3U=;C51D=E1r=3873K158@3B?T @51E195B1D=9Q?1>?88?1C?8?1 <=>?81?41r7x54K1361=B1C?87;T @5195DC4;9?@51E1@3x3D561 3Br83B7?845195B1836C5B6?x;T 4;@?@qK1@;<51b=6756R1

3B1341367?@;51…59?E1C581@;6T C56;9;tB1@31b=6756R1 H?195B93B78?9;tB1361757?4K1 ?4>=B561<=>?@5836K1;B94=65K1 C83r38;8y?B1U=3@?86313B1341 95DC43<51€?B1…=?B13B1367?61 47;D?61r39Q?61@341`?DC35T B?751C?8?178?7?81@31367?81?41 9;3B1C5819;3B75K16;7=?9;tB1 U=31?B?4;V?14?1@;8;>3B9;?R1 H=3>51@3136731C?87;@5K1341 G?B7?1@3x31839;x;81341D;~8T 954361?1†4D3@513B1341367?T @;51…59?EK1E1341@5D;B>51uc1 J;6;7?8:1?1~9B;951‡B;J386;T 7?8;513B1aDx?75R1 S4147;D51C?87;@51@314561 D?B73B6361361?B731SD34391 1459?436R1H561LMNMOPMO1 d}d‚{jƒ„}dljƒƒ}e}o 97;53D5 S41G?B7?13B783B?8:1Q5E1E1 B3B1ˆ‰1C=B75613B14?17?x4?1 D?w?B?1?1C=387?19388?@?1 ?9=D=4?@?R1

67897:;<;=>;>

e ¡¨¦¢£¨ž¦Ý¤§©¦©Ÿ¡žÞddÜ¡¢¡¨d§©ž¥d ¡Ÿdkž¥žß¦àá âÁÆÔÀÅÆÃÁÅÄÀÔÀÓÃÍÁÇÅÆÌÇÆÔÀÆ ÇÅÓÊÇÔÀÆãÊÃÅÆäÇÔÃÏÇÆåÈæÒÇçÑÆ ÇÁÄÐÇÆÈÍÕÆÕÆÎÀèÀÁÀÑÆÅÇÆ ÐÇÀÔÃçÀÐæÁÆÔÀÅÆÓÍÎÏÇÄÇÁÓÃÀÅÆ ÌÇÆÇÓÊÀÒÍÔÇÕÆÇÅÓÍÔÀÐÑÆ ÒæÔÃÌÍÅÆÏÍÐÆÔÍÅÆéÊÇËÍÅÆ êÁÄÇÐÇÅÓÍÔÀÐÇÅÆÌÇÆéÀÐÀÎÃÉëÖÆ ãÍÅÆÏÀÐÄÃÌÍÅÆÇÎÏÃÇçÀÁÆÀÆ ÔÀÅÆìÈííÖÆ ãÀÆÅÇÎÀÁÀÆÏÀÅÀÌÀÆÅÇÆ ÐÇÀÔÃçÀÐÍÁÆÔÀÅÆÏÐÊÇÂÀÅÆÌÇÆ ÀÄÔÇÄÃÅÎÍÖ

‚ ¡d¥4ߞ ŸÞ¡ž¨5¡£¥¦ª©d ŸdãÀÆÌÃÐÃËÇÁÓÃÀÆ ¡ Ÿ £ ž ÕÆÓÊÇÐÏÍÆÄòÓÁÃÓÍÆÌÇÆãÃËÀÆ

ÌÇÆúÍÐÄÍÒÃÇÉÍÆÓÐÇÇÁÆýÊÇÆÔÍÆ ÎæÅÆÓÍÁÒÇÁÃÇÁÄÇÆÔÊÇËÍÆÌÇÔÆ ÏÀÐÄÃÌÍÆÀÁÄÇÆÇÔÆ¿ÀÁÄÀÆÌÇÆÇÅÄÇÆ ÌÍÎÃÁËÍÆÇÅÆÏÇÐÎÀÁÇÓÇÐÆÇÁÆ ÊÀÕÀýÊÃÔÆÈÀÅÄÀÆÇÔÆÎÃòÐÓÍÔÇÅÑÆ ÓÊÀÁÌÍÆÌÇÂÇÁÆÒÃÀÉÀÐÆÈÀÅÄÀÆ åÊÇÁÓÀÆÏÀÐÀÆÒÃÅÃÄÀÐÆÀÔÆþÇó ÏÍÐÄÃÒÍÆåÊÇÁÓÀÆÇÁÆÇÔÆÇÅÄÀÌÃÍÆ õÔÇÉÀÁÌÐÍÆ÷ÇÐÐÀÁÍÆõËÊÃÔÀÐÖÆ âÔÆÌÇ8ÇÁÅÀÆéÊÀÁÆ ÐÃÒÃèÍÆÌÃÉÍÆ ýÊÇÆÇÅÄÀÐæÁÆÓÍÁÓÇÁÄÐÀÌÍÅÆ ÇÁÆÇÔÆåÔæÅÃÓÍÆ¿ÀÁÀÂÃÄÀÆÏÀÐÀÆ ÌÇÅýÊÃÄÀÐÅÇÆÌÇÔÆ¿ÀÁÄÀÑÆÕÀÆýÊÇÆ ÁÍÆÈÀÁÆÏÍÌÃÌÍÆËÀÁÀÐÔÇÅÆÇÁÆ ÇÅÄÀÆÄÇÎÏÍÐÀÌÀÖÆ ãÍÅÆÌÇÆ ãÀÆåÀÏÃÐÀÆÇÁÄÐÇÁÀÐæÁÆ ÇÁÆÇÔÆÇÅÄÀÌÃÍÆ¿ÍÌÇÔÍÖ

k£¡î§¢d¦Ÿ ¡¥Ÿ§¢d¡Ÿd } Ÿïðž©dgžŸd}ŸÜ¥ñ¢ åÍÁÆÊÁÀÆÓÍÎÏÇÄÇÁÓÃÀÆÀÄÔòÄÃó

lž©Ü¡¥áŸd¤¦Ü¡d¥¡¢¤ž©Ü§d žd©§¢d$¦Ÿ¨$ž¢dÜ¡de¡©%ïŸ

ÓÀÆÅÇÆÃÁÃÓÃÀÁÆÈÍÕÆÔÍÅÆÉÊÇËÍÅÆ ÃÁÄÇÐÁÍÅÆÇÁÆÇÔÆÓÍÔÇËÃÍÆ ÁÀÓÃÍÁÀÔÆÎÃôÄÍÆõÁöÂÀÔÆ÷ÀÁÆ õÁÌÐòÅÆÌÇÆéÀÐÀÎÃÉëÖÆ âÔÆÎÀÐÀÄëÁÆÓÍÎÃÇÁçÀÆÀÆÔÀÅÆ øÈííÆÌÇÅÌÇÆÔÀÆËÀÅÍÔÃÁÇÐÀÆ ÌÇÆéÀÐÀÎÃÉëÑÆÓÇÐÓÀÆÌÇÔÆÂÀÐÐÃÍÆ âÔÆ¿ÃÐÀÌÍÐÖ

 ! "# Ïÿ0ÐÇÅ1Ã2Ì0Ç3Á5Äÿ6 ÷ÃÎÇÄÐÃÍÆåÀÔÌÇÐëÁÑÆ ÇÆÌÇÆþÇÔ8öÁÑÆÏÃÌÃëÆÇÔÆ ÐÇÅÏÀÔÌÍÆÌÇÆÔÍÅÆÈÃÁÓÈÀÅÆÌÇÔÆ ÇýÊÃÏÍÆ&'()&'*ÆÏÀÐÀÆÇÔÆÏÀÐÄÃÌÍÆ ÌÇÆÎÀèÀÁÀÑÆÀÆÔÀÅÆ ìÈííÑÆÇÁÆ ÇÔÆÇÅÄÀÌÃÍÆéÍÓÀÕÖÆ ãÀÆÅÃÄÊÀÓÃëÁÆÇÓÍÁëÎÃÓÀÆ ÌÇÔÆÇýÊÃÏÍÆÇÅÆÂÊÇÁÀÑÆÏÇÐÍÆ ÁÇÓÇÅÃÄÀÁÆÎæÅÆÀÕÊÌÀÑÆÌÃÉÍÆÇÔÆ ÌÃÐÃËÇÁÄÇÖÆ âÅÄÇÆÏÀÐÄÃÌÍÆÇÅÆÌÇÆ ÒÃÄÀÔÆÃÎÏÍÐÄÀÁÓÃÀÆÏÀÐÀÆÁÍÅÍó ÄÐÍÅÑÆÁÇÓÇÅÃÄÀÎÍÅÆÇÔÆÀÏÍÕÍÆÌÇÆ ÔÍÅÆÈÃÁÓÈÀÅÆÏÀÐÀÆýÊÇÆÔÔÇÁÇÁÆÇÔÆ ÇÅÄÀÌÃÍÆéÍÓÀÕÑÆÃÁÌÃÓëÖÆþÇÔ8öÁÆ ÎÃÌÇÆÀÆ¿ÊÁÃÓÃÏÀÔÆÌÇÆ÷ÀÁÄÍÆ þÍÎÃÁËÍÆÏÍÐÆÇÔÆÓÀÎÏÇÍÁÀÄÍÆ ÌÇÆõÅÓÇÁÅÍÖ

ùž¥ž ¡d¡Ÿd¡©d¨§©¦¢¡§d ½§¥î¦§d‚¦Ÿ§ž¥î§ ¡

úÀÐÀÆÇÔÆÅæÂÀÌÍÆûÆÌÇÆ ÍÓÄÊÂÐÇÆÇÅÄæÆÏÐÍËÐÀÎÀÌÀÆÔÀÆ ÐÇÀÔÃçÀÓÃëÁÆÌÇÔÆÏÐÃÎÇÐÆÓÀÎó ÏÇÍÁÀÄÍÆÀÂÃÇÐÄÍÆÌÇÆüÀÐÀÄÇÆ ÌÍÑÆýÊÇÆÅÇÆÐÇÀÔÃçÀÐæÆÇÁÆÇÔÆ ÓÍÔÃÅÇÍÆãÍÐËÃÍÆúÃÁÍÀÐËÍÄÇÖÆ âÔÆÇÒÇÁÄÍÆÇÅÆÍÐËÀÁÃçÀÌÍÆÏÍÐÆ ÓÊÇÔÀÆÌÇÆüÀÐÀÄÇÆÌÍÆÌÇÆ +,!#-!./0!!#! ÔãÀÃËÆÇÀÅÆþÇ ÏÍÐÄÃÒÀÆåÀÁÄÍÁÀÔÖ

!1!23


=EFE<6G:H;IE>?@AB@CD@

01 2 3 1 ((891 98231)182(% $(* +$%

-./0123

01231567898 

6789:;6<8=8>?@AB@CD@

!

"8#73$%2

&8''%31 -./0124

,+8'21 -./0145

La marea 17 de septiembre del 2009  

periodico popular lamarea manta ecuador el diario manabi