Issuu on Google+

‫המידע‬ ‫ע קנהמידע‬

‫˜‪‰˜ ‰‬‬ ‫‪≤∞∞≤†¯·ÓËÙÒ∆†±ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚∆†‰·Ï‡†˙È·Ó†˙¢„Á†ÔÂ˙ÈÚ‬‬

‫‪TRUMPF≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫‡¯‪Ò„‰Ó†≠†ÌÏÓχ†‰È‬‬

‫מעתה‪ ,‬חברת אלבה היא הנציגה הרשמית‬ ‫והבלעדית של ‪ TRUMPF‬העולמית בישראל‪.‬‬

‫‪FLOW≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫‡¯‪Ò„‰Ó†≠†ÌÏÓχ†‰È‬‬

‫על פי הסכם ייחודי שנחתם לאחרונה‪,‬‬ ‫אלבה היא מעתה הנציגה הבלעדית של‬ ‫חברת ‪ FLOW‬בישראל‪.‬‬ ‫‪FLOW‬היאחברהאמריקאיתהמפתחתומייצרת‬ ‫מכונותמתקדמותלחיתוךבסילוןמים‪.‬מייסדי‬ ‫החברההםששיפרואתהשיטהופיתחואת‬ ‫המכונההראשונהבעולםלחיתוךבסילוןמים‪,‬‬ ‫כברבראשיתשנותה‪.70-‬‬ ‫המשךבעמ'‪<3‬‬

‫‪¯·˘Ó†˙Â˙Ú·†Ì‚†ÍÂÓÒφÈÓ†ÏÚ†˘È‬‬ ‫‡‪ÌÈÙÒΆωÓ†–†È˜Ò¯Â„Ó‡†ÏÈ‬‬

‫בשניםהאחרונותהיינועדיםלתופעהקשה‬ ‫בשוקעיבודהמתכתבישראל‪:‬בימיהשגשוג‬ ‫קמולאמעטחברותחדשות‪,‬שייבאוומכרוציוד‬ ‫טכנולוגייקרלמאותיצרנים‪.‬עםבואהשפל‬ ‫קרסורבותמהן‪,‬והותירואתלקוחותיהןעם‬ ‫מערכותמורכבותויקרותאךללאתמיכהטכנית‬ ‫ומקצועית‪.‬ממוןרבירדלטמיון‪,‬וחלקמהחברות‬ ‫לאעמדובכךוהתמוטטובעקבותספקיהן‪.‬‬ ‫כלזהלאקרהולאיקרהללקוחותשלאלבה!‬ ‫אלבהפתרונותטכנולוגייםמתקדמיםבע"מהיא‬

‫‪LEADING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LTD.‬‬

‫‪Ï˘†ÂÁÏ¢Ó‬‬ ‫„‪¨ÔÓ‡·†„Â‬‬ ‫‪‰·Ï‡†Ï¢ÎÓ‬‬ ‫לקוחות נכבדים‪,‬‬

‫ההסכםשנחתםלאחרונהביןהשתייםהואשילוב‬ ‫מנצחביןהחברההגדולהבישראלליצרןהמוביל‬ ‫בעולםבתחוםעיבודהפח‪.‬בזכותוייהנולקוחותינו‬ ‫מפתרונותטכנולוגייםאיכותייםברמההגבוהה‬ ‫ביותר‪,‬עםמערךשירותמקצועיויעיל‪,‬ותמיכה‬ ‫מקיפה‪24‬שעותביממה‪365,‬ימיםבשנה‪.‬‬ ‫המשךבעמ'‪<2‬‬

‫עם ותק של ‪ 50‬שנה ומאות לקוחות נאמנים‪,‬‬ ‫מצליחה חברת אלבה לשמור על רמת‬ ‫שירות גבוהה גם בעתות משבר‪ .‬והלקוחות‬ ‫יודעים להעריך זאת!‬

‫פתרונותטכנולוגייםמתקדמיםבע"מ‬

‫החברההוותיקהוהגדולהביותרבישראלבתחום‬ ‫שלפתרונותטכנולוגייםלעיבודמתכת‪.‬עםיותר‬ ‫מ‪55-‬שנותניסיוןוצוותמסורשל‪57‬עובדים‪,‬‬ ‫מגישהאלבהללקוחותיהאתהשילובהמושלם‬ ‫שלדינמיותוהתחדשותמתמדת‪,‬עםותק‪,‬ידע‬ ‫וניסיוןשנצברובמשךשניםרבות‪.‬דווקאהיום‪,‬‬ ‫כשהשוקמצויבמשבר‪,‬משקיעהאלבהמאמצים‬ ‫מיוחדיםכדילסייעללקוחותיהלעבורבשלום‬ ‫אתימיהסערה‪.‬‬ ‫אומרמנכ"לאלבה‪,‬דודבאומן‪":‬אנומכיריםאת‬ ‫צורכיהלקוחותשלנו‪,‬ביןאםהםארגוניםגדולים‪,‬‬ ‫כמותע"שאוהתעשייההאווירית‪,‬וביןאםהם‬ ‫מפעליםקטניםהעוסקיםבעיבודמתכת‪.‬למרות‬ ‫התקופההקשה‪,‬אלבהלאויתרהולאתוותר‬ ‫עלרמתהשירותהגבוההשלה‪-‬גםאםהמאמץ‬ ‫באלעתיםעלחשבוןהרווח‪.‬אנומשוכנעים‬

‫ראשהשנההגיע‪,‬עתלסיכומיםמצד‬ ‫אחד‪,‬ולהתחלותחדשותמצדשני‪.‬‬ ‫לפניכשנההחליטהחברתאלבהעל‬ ‫מהלךשלארגוןמחדש‪,‬והתוצאותכבר‬ ‫ניכרותבשטח‪.‬במהלךהשנההשקענו‬ ‫מאמץ אדיר ומשאבים רבים בקידום‬ ‫השירותללקוחותינו‪,‬ואנומקוויםמאוד‬ ‫שזכיתםלמענהאיכותי‪,‬מהירויעיללכל‬ ‫פניה‪.‬כמוכן‪,‬אנושמחיםלבשרלכםכי‬ ‫לאחרונהנוספולסלמוצרינוהאיכותיים‬ ‫גםמוצריהןשל‪TRUMPF‬ו‪,FLOW-‬שניים‬ ‫מיצרניהמכונותהמוביליםבעולםכיום‪.‬‬ ‫בשנההמתחילהכעתמתחייבתאלבה‬ ‫להמשיך בתהליכי הפיתוח למען‬ ‫לקוחותינו‪.‬אנונוסיףלהעניקלכםאת‬ ‫השירותהמקצועיהטובביותרבישראל‪,‬‬ ‫ונביא את הפתרונות הטכנולוגיים‬ ‫המתקדמים ביותר בעולם אל פתח‬ ‫מפעלכם‪.‬‬ ‫וכדילהעמיקאתההיכרותוהשותפות‬ ‫עמכם‪,‬לקוחותינו‪,‬אנוחונכיםלקראת‬ ‫השנההחדשהאת"קנהמידע"העיתון‬ ‫החדששלחברתאלבה‪,‬הנמצאברגע‬ ‫זהבידכם‪.‬‬ ‫ביתאלבהמאחללכולכםשנהטובה‬ ‫ופורייה‪,‬‬ ‫שנהשלשגשוגוצמיחהמשותפת‪.‬‬

‫‪°ÁÓ˘†‚Á‬‬ ‫דודבאומן‬ ‫שהלקוחותיודעיםלהעריךזאת‪.‬איןליספק‬ ‫שנקטוףאתהפירותכשהםיוכלושובלהשקיע‬ ‫ברכישתמכונות"‪.‬‬ ‫ומהוהסודשלאלבה?לדברידודבאומן‪,‬הקשר‬ ‫האישי‪,‬האיכפתיותוהאמוןשנבניםלאורךשנים‬ ‫רבותהםלבהעניין‪".‬רובהמנהליםבאלבהצמחו‬ ‫מלמטה‪",‬הואמסביר‪".‬אנינמצאבחברה‪30‬שנה‪.‬‬ ‫מנהלהמכירות‪19‬שנה‪,‬המנהלהטכני‪11‬שנה‪,‬‬ ‫אישהמכירותהבכיר‪30‬שנה‪,‬מנהלהשרות‪16‬‬ ‫שנהולמנהלהכספיםותקשל‪15‬שנהבתחומו‪.‬‬ ‫היציבותהזאתנדירהמאודבשוקההפכפךשל‬ ‫ימינו‪.‬בזכותהנוצרתהיכרותאינטימיתועמוקה‬ ‫עםכללקוח‪,‬והלקוחיודעשישעלמילסמוך!"‬

‫‡‪°Í˙Â¯È˘Ï†˙È‚ÂÏÂΈ‰ÓˆÂÚ†≠†‰·Ï‬‬


‫‪ÌÒÂÁÓ†¯ÓÂÁ†ÏÚ†˙Â¯È˘È†˙ÂÈ·˙†„·ÈÚ‬‬ ‫˘‪ÌÈÏ„ÈÙÒ†ıÂÙÈ‬‬

‫†‡¯‪‚ÂÏÂΈ†≠†¯„‡È†χÈ‬‬ ‫שוקהתבניותדורשהיוםמהיצרניםזמן‬ ‫תגובהקצרמצדאחד‪,‬והפחתתעלויותמצד‬ ‫שני‪.‬כדילתתמענהלצורך‬ ‫זה‪ ,‬פיתחו יצרני המכונות‬ ‫והכלים טכנולוגיה חדשה‪:‬‬ ‫עיבודתבניותישירעלחומר‬ ‫מחוסם‪.‬‬

‫†ˆ·‪˙Â¯È˘†Ï‰Ó†≠†ÈÓÈ†‰˜È‬‬ ‫אלבהשמחהלהציגבפניכםדרךיעילהואיכותית‬ ‫לשיפוץספינדלים)לבהמכונה(במחיריםנוחים‬ ‫שיטתה‪.Fixed Price-‬עלפיהשיטההחדשה‪,‬‬ ‫מקבלהלקוחהצעתמחיראחתבלבד‪,‬הכוללת‬ ‫בתוכהאתכלהמרכיביםהבאים‪:‬‬

‫עד לאחרונה‪ ,‬נאלצו יצרני‬ ‫תבניותלהשקיעשעותעבודה‬ ‫רבות לפני ואחרי עיבוד‬ ‫התבניתעצמה‪.‬בעיבוד‪CNC‬‬ ‫מסורתיהיתהמלאכתםקשה‬ ‫ודרשהפעולותרבותושונות‪,‬‬ ‫כגון‪:‬יצוראלקטרודות‪,‬דפינהנוספתשל‬ ‫התבניתעבורהאלקטרודה‪,‬חיסום‪,‬ליטוש‬ ‫ידניועוד‪.‬‬

‫פירוקהספינדל‬ ‫ניקויהחלקיםוהמכונה‬ ‫התאמותלמיסביםֿ‬ ‫ייצור‪/‬תיקוןטבעותמרווח‬ ‫החלפתמיסבים‬ ‫הרכבתהספינדל‬ ‫הרצתהספינדל‬ ‫שיטת התמחור החדשה יצרה ביקוש רב‪,‬‬ ‫ומחלקתהשירותשלאלבהביצעהבחודשיים‬ ‫האחרוניםכ‪12-‬שיפוציספינדלים‪,‬בהצלחהשל‬ ‫‪.100%‬כדילהבטיחאתהצלחתהשיפוץ‪,‬עובדים‬ ‫טכנאיאלבהבחדרמיוחד‪-‬חדרעבודהנקי‬ ‫וממוזג‪,‬עםטמפרטורהקבועהשל‪21-22‬מעלות‪,‬‬ ‫וציודייעודילבדיקתהמערכותותיקונן‪.‬מכשיר‬

‫הפעולותהשונותוהנפרדותהפריעולאפעם‬ ‫לזרימתהתהליך‪,‬וגרמולתקלותועיכובים‬ ‫מיותרים‪.‬‬ ‫היום‪,‬בזכותהפיתוחיםהטכנולוגייםהחדשים‬

‫שלהמכונותעצמןושלכליהעיבודוכמוכן‬ ‫תוכנותהמחשבהמפעילותאותן‪-‬ניתןלדלג‬ ‫עלכלהשלביםהאלה‪.‬יצרןהתבניותשל‬ ‫זמננויכוללעבדאתהתבניותבאופןישיר‬ ‫בחומר הקשה )המחוסם(‪,‬‬ ‫בשיטת "העיבוד המהיר"‬ ‫לקצרזמניםולחסוךכסףרב‪.‬‬ ‫בדוגמהשבתמונהמוצגתחצי‬ ‫תבנית שבוצעה בתהליך‬ ‫"עיבודמהיר"עלחומרמחוסם‬ ‫‪ HRC40‬בזמןשל‪3‬שעות‬ ‫ו – ‪ 12‬דקות‪ ,‬כאשר בדרך‬ ‫המסורתיתנעשתהקודם‬ ‫ב‪22-‬שעות‪.‬‬ ‫בשבועות הקרובים ייפתח‬ ‫בביתאלבהמרכזטכנולוגיבתחוםהתבניות‪,‬‬ ‫המיועדליצרניםהמתמודדיםעםאתגרי‬ ‫השוקהחדש‪.‬במרכזיינתנוהדגמותוהסברים‬ ‫לגבישיטתהעיבודהישירה‪,‬והטכנולוגיה‬ ‫המתקדמתשפותחתבפניכםהזדמנויות‬ ‫חדשות‪.‬‬ ‫לפרטים באשר ליישום הטכנולוגיה‬ ‫החדשה אנא פנו אלי‪.‬‬

‫‬‫‪MB‬‬ ‫‡‪†˙¯„ÈÒ†‰Ó˜Â‬‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫‪ ÈϘÈ˯†ÌȄ·ÈÚ†ÊίÓ‬ש‬ ‫†‪ÈΈωÓ††≠†Ì‚‡†Á‬‬

‫לאורהצלחתמרכזיהעיבודמדגמי‪,MX‬החלה‬ ‫חברתאוקומהלפתחאתדורהעתיד‪MB:‬מרכז‬ ‫עיבודיםורטיקלי‪,‬ו‪MF-‬תאייצורורטיקליעם‬ ‫שולחןמתחלף‪.‬‬ ‫מיוחדהמודדאתכוחהמשיכהשלהכליומאתר‬ ‫טבעות"בלוויל"שחוקותבספינדל‪,‬חסךנזקרב‬ ‫ללקוחות‪-‬לעתיםממשבדקהה‪.90-‬חשוב‬ ‫לצייןשאלבהמקפידהתמידעלשימושבמיסבים‬ ‫מקורייםשלהיצרן‪,‬במטרהלהבטיחאיכות‬ ‫מיטבית‪,‬תיפקודאופטימליואורךחייםמירבי‬ ‫שלהספינדל‪.‬‬

‫דגמיה‪MB-V-‬נותניםמענהמיטבילכלצורות‬ ‫העיבוד‪,‬עםמספריכולותחשובות‪:‬‬ ‫✦ מהירויותספינדלגבוהותבמיוחד‪-‬‬ ‫מ‪8000-‬עד‪35,000‬סל"ד‬ ‫✦ עמידה בעומסים גבוהים ‪ -‬עד  ‪30HP‬‬ ‫✦ מהירויותשייבובגבוהות‬

‫‪TRUMPF≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫>המשךמעמ'‪1‬‬ ‫‪TRUMPF‬היאהיוםהיצרןהמובילבעולםבתחום‬ ‫מכונות לעיבוד פח‪ ,‬עם התמחות מיוחדת‬ ‫בטכנולוגיית לייזר מתוחכמת‪ .‬עיקר פעילות‬ ‫החברהמתבצעתמגרמניה‪,‬החברהמעסיקה‬ ‫‪5,219‬עובדיםוצומחתבמהירות‪:‬הדוחותשלה‬ ‫מראיםעלגידולבמכירותשל‪21.3%‬משנת‬ ‫‪2000‬ל‪.2001-‬‬

‫מוצריההמתקדמיםשל‪TRUMPF‬כולליםמגוון‬ ‫מכונותלחיתוךבקרןלייזר‪,‬המשמשותלחיתוך‪,‬‬ ‫ריתוך‪,‬לסימוןוחיתוךפחיםוגופיםתלתממדיים‪:‬‬ ‫✦‬ ‫✦‬ ‫✦‬

‫מכונותלחיתוךבקרןלייזרעםשניראשיחיתוך‬ ‫מכונותלחיתוךבקרןלייזרעםמנועים‬ ‫ליניארייםבהספק‪5000W‬‬ ‫מכונותלחיתוךצינורותופרופיליםבקרןלייזר‬

‫✦‬

‫✦‬

‫מכונותלחיתוךבקרןלייזרעם‪5‬צירים‬ ‫לחיתוכי‪3D‬‬ ‫מכונותלריתוךבקרןלייזר‬

‫בנוסף‪,‬מייצרת‪TRUMPF‬מכונותכיפוף‪,‬מכונות‬ ‫ניקוב‪,‬מכונותמשולבותעםחיתוךבקרןלייזר‪,‬‬ ‫וכןמכונותידניותלעיבודפחכולןמהמתקדמות‬ ‫מסוגןבשוקהבינלאומי‪.‬‬ ‫אנשיהמכירותשלאלבהכברערוכיםלהגיע‬ ‫אליך‪,‬ולחשוףבפניךאתנפלאותהטכנולוגיה‬ ‫של‪.TRUMPF‬ויותרמכך‪:‬‬ ‫אלבה ו‪ TRUMPF-‬מזמינות אתכם לביקור‬ ‫בתערוכת‪ EUROBLECH‬בהאנובר‪,‬אולם‪,11‬‬ ‫ביתן‪. C32‬בקרובאתר ‪www.trumpf.com‬‬ ‫בואולראות‪,‬ללמודולהתרשםבמועיניכם!‬

‫✦ מהירויותסרקגבוהותלחיסכוןבזמן‬ ‫✦ מנועיציריםעםתאוצהשל‪0.7G‬‬ ‫✦ דיוקגבוהבמיוחד‪0.001-/+:‬‬

‫ה‪MB-‬יציבהבמיוחדועמידהלאורךזמןבזכות‬ ‫מבנההמבוססעלקורותמיציקתמנהייטכפולה‬ ‫הבנויה מחלקים סימטריים‪ ,‬ומערכת פיצוי‬ ‫טמפרטורהשמבטיחהפיזורחוםמאוזן‪.‬‬ ‫מערכת הבקרה מדגם ‪ ,OSP100M‬אף היא‬ ‫מתוצרתאוקומה‪,‬מבטיחהלמשתמשאינספור‬ ‫אפשרויותסטנדרטיותלביצועסט‪-‬אפמהיר‪.‬‬ ‫יתרונותנוספיםכוללים‪:‬קירורדרךהספינדל‬ ‫בלחץגבוה‪,‬מבודדיחוםשבבים‪,‬מערכתהחלפת‬ ‫כליםאנכיתללאמערכתהידראולית‪,‬שטח‬ ‫רצפהקטן‪,‬נפחעיבודגבוהומחירתחרותי‪...‬‬ ‫לסיכום‪:‬ה‪MB-‬החדשהשלאוקומההיאמרכז‬ ‫עיבודמעולהורבשימושי‪,‬עםיחסעלות‪/‬תועלת‬ ‫מבטיחוכדאיבמיוחד!‬


‫·‪‰·Ï‡·†ÁÂ˙Ù†˙È‬‬ ‫‪˙¯ÈÎÓ†≠†¯Ù˘†¯‰ÂÊ‬‬

‫מסורת"הביתהפתוח"שלאלבהנמשכהגם‬ ‫השנה‪ .‬בחודש יוני האחרון  קיימה  אלבה‪,‬‬ ‫בשיתוףעםישקרו‪,ETM-‬אתהאירועהשנתי‬ ‫המושךאליומאותתעשייניםואנשימקצועמכל‬ ‫רחביהארץ‪.‬‬ ‫יותרמ‪350-‬נציגיםשלחברותמובילותבתעשייה‬ ‫הישראליתביקרובתערוכה‪,‬ונכחובהרצאות‬

‫✦ מחרטהאופקיתעםשניספינדליםושני‬ ‫צריחים‪,‬שמסוגלתלבצעארבעפעולותשונות‪.‬‬ ‫אחתמיכולותיההמרשימות‪:‬כרסוםבעזרתשני‬ ‫צריחיםבאופןשווהעלאותוחלקבדפינה‬ ‫אחת‪.‬‬ ‫✦ מחרטה אנכית שבה התפסנית )כוש(‬ ‫מבצעתאוטומטיתאתתנועותהעיבודופעולות‬ ‫הטעינהוהפריקה‪.‬מסועחלקיםקומפקטימקיף‬ ‫את המכונה‪ ,‬ותא העיבוד‪ ,‬עם צריח קבוע‪,‬‬

‫‪˙ίÚÓ‰‬‬ ‫העורך‪:‬שלוםאהרונוב‬ ‫עיצוב גראפי‪:‬מיליורחל‬ ‫עריכה לשונית‪:‬מיכלאלכסנדר‬ ‫כתובת‪:‬בןגוריון‪33‬הרצליה‪,‬‬ ‫ת‪.‬ד‪5520.‬הרצליה‪46154,‬‬ ‫לתגובות והצעות‪:‬‬ ‫טל‪09-9545223.‬‬

‫‪˙Âӄʉ·†˙¢Ó¢ӆ˙ÂÂÎÓφ‰Úˆ‰‬‬ ‫… מנקבת‪30‬טוןפינפאור‬ ‫‪21‬תחנות‪,‬שנת‪1998‬‬ ‫פרטים‪:‬אלמלם‪054-727852‬‬ ‫כרסומת‪HAAS CNC‬דגם‪V3‬‬ ‫תנועות ‪762 X 508 X 508‬מ"מ‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫… כרסומת כבדהידניתעם‬ ‫בקרהדיגטלית "שייןהוא"‬ ‫‪15001500 X 650 X 700‬סל"ד‪BT50‬‬ ‫פרטים‪:‬ערן‪054-586166‬‬ ‫כרסומת ‪CNC‬שרנוע‬ ‫דגם‪1250 X 560 X 560.1994HPM45‬‬ ‫‪10,000‬סל"ד‪20BT40‬כלים‪.‬‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬ערן‪054-586166‬‬

‫ובהדגמות‪-‬שעסקובחידושיםהטכנולוגיים‬ ‫האחרוניםבתחוםעיבודהמתכת‪.‬‬ ‫מוקדההתעניינותבביתהפתוחהייתהמכונת‬ ‫ה‪MB-‬שלאוקומה‪-‬דורהמשךשלה‪-MX-‬‬ ‫המיועדתלעיבודמסיבי‪,‬מהירומדויקשלמתכות‪.‬‬ ‫עודמכונותמביתאוקומה‪,‬שמשכואתתשומת‬ ‫לבםשלהמבקרים‪:‬‬

‫מאפשרעבודהנקיהללאהפרעתשבבים‪.‬‬

‫… כרסומת‪"CNC‬לידוול"‬ ‫תנועות ‪762 X 508 X 508‬מ"מ‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫אנומודיםלכללקוחותינוואורחינושהגיעו‬ ‫לבית הפתוח של אלבה‪ ,‬ומקווים שכל‬ ‫המבקרים יצאו מועשרים ונשכרים מן‬ ‫האירוע‪.‬‬

‫כרסומת‪CNC‬בריגפורט דגם‪.INT 412‬‬ ‫תנועות‪560 X 385 X 400‬מ"מ‪16‬כלים‪.‬‬

‫להתראותבשנההבאה!‬

‫כרסומת ‪ CNC‬שרנועדגם‪HP 20‬‬ ‫‪20BT40  520 X 380 X 620‬כלים‪.‬‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬זוהר‪054-312882‬‬

‫כרסומת‪"CNC‬לידוול" דגם‪LR610‬‬ ‫תנועות ‪600 X 400 X 400‬מ"מ ‪ 24‬כלים‬

‫…‬

‫‪FLOW≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫>המשךמעמ'‪1‬‬ ‫משנת‪1974‬ועדהיוםמכרה‪FLOW‬למעלהמ‪-‬‬ ‫‪6,800‬מכונותלחיתוךבסילוןמיםב‪45‬מדינות‬ ‫בעולםנתחהמהווה‪55%‬מהשוקהבינלאומי‪.‬‬

‫בניגוד ליצרנים אחרים של מכונות אלה ‪-‬‬ ‫מתמקדת‪FLOW‬אךורקבטכנולוגייתהחיתוך‬ ‫בסילוןמים‪,‬ומשקיעהאתכלמשאביהפיתוח‬ ‫שלה בתחום זה‪ .‬כתוצאה מכך מוצריה הם‬ ‫האיכותייםביותרבשוק‪,‬ומצטייניםבאורךחיים‬ ‫גבוהבמיוחד‪.‬‬ ‫ההיצעהרחבשל‪ FLOW‬כוללמוצרימדףלצד‬ ‫מכונותש"נתפרות"במיוחדעלפיצורכיהלקוח‪.‬‬ ‫טכנולוגייתהחיתוךמתאימהלטווחרחבשלחומרים‬ ‫מדקיםועדעביםבמיוחדומשרתתמגווןמרשים‬ ‫שלענפיתעשיה‪:‬מתכת‪,‬חומריםאלברזיליים‪,‬‬ ‫חומריםמורכבים‪,‬אבן‪,‬זכוכיתועוד‪.‬‬ ‫תעשייתהתעופההעולמיתהיאלקוחחשוב‬ ‫ומיוחדשלמכונותלחיתוךבסילוןמים‪.‬זאת‬ ‫משוםשהטכנולוגיההמתוחכמתמאפשרתחיתוך‬ ‫בכלהכיווניםואףמסביבלפינותחדות‪,‬טיב‬ ‫השטח המתקבל הוא גבוה ביותר‪ ,‬ותהליך‬

‫החיתוךהקראינוגורםנזקתרמילחומרים‬ ‫הרגישיםלחום‪.‬‬ ‫פטנטיםרביםרשומיםע"יהחברהוהיוםהם‬ ‫אלאשיוצריםאתההבדלהמשמעותי‪,‬דוגמה‬ ‫בולטתהינה"הדיזה"ותאהערבובשאורךחייהם‬ ‫הםפי‪3‬יותרמכלשיטהאחרתוגורמיםלחיסכון‬ ‫גדולבעלויותחיתוך‪.‬‬ ‫ועכשיו‪,‬שיטתהחיתוךבסילוןמיםהיאגםכדאית‬ ‫מאודמבחינהכלכלית‪-‬‬ ‫בזכות מערכת מיוחדת למיחזור החומר‬ ‫האברזיבי‪,‬פריפיתוחבלעדישל‪.FLOW‬המערכת‬ ‫אוספת‪,‬ממיינתומייבשתאתהחומרשנשחק‬ ‫בתהליךהחיתוך‪,‬ומאחסנתאתהחומרהאברזיבי‬ ‫במכלים מיוחדים לשימוש חוזר‪ .‬החיסכון‬ ‫המשמעותיבחומרמקטיןאתעלותההפעלה‬ ‫שלמכונותהחיתוךב‪-25%‬ואףיותר!‬ ‫אכן‪,‬אלבהעשתהזאתשוב!פעםנוספתהבאנו‬ ‫אליכםאתהפתרונותהטכנולוגייםהמתקדמים‬ ‫ביותרבעולם‪,‬שיענובדיוקעלהצרכיםשלכם!‬

‫בקרואותנובתערוכתה‪EUROBLECH-‬בהנובר‪,‬‬ ‫אולם‪12‬ביתן‪.B58‬‬ ‫בקרובאתר‪www.flowcorp.com:‬‬

‫פרטים‪:‬זוהר‪054-312882‬‬

‫…‬

‫מחרטה‪"CNC‬אוקומה" דגם‪LB 15 C‬‬

‫קוטרחריטה‪250‬אורך‪ 500‬מ"מ‬ ‫צריח‪ 12‬כלים‪.‬‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫… מפנהשבבים"מיפרן"משומש‬ ‫מתאיםלכרסומותאוקומה‪MX‬‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫למכירה‬

‫‪˙˘Ó¢ӆ¯ÊÈÈφ˙ÂÎÓ‬‬ ‫‪ıÈ¢† BYSTRONIC 1500W‬‬

‫גודלשולחןחיתוך‪ 1500 X 3000 :‬מ"מ‬ ‫המכונהכוללת‪:‬‬ ‫‪2‬שולחנותמתחלפים‪,‬מסועשאריות‪,‬‬ ‫טועןפחים‬ ‫המכונהבמצבמכנימצוין‬ ‫פרטים‪:‬אריהאלמלם‪054-727852‬‬


‫קנה‬ ‫קנהמידע‬

‫˜‬

‫‪˙¯Á·‰‬‬ ‫‪˙ÁˆÓ‰‬‬ ‫‪χȄÂÓÏ‬‬

‫טיפטופ‬

‫˘‪˙¯ÈÎÓ†˜ÂÂÈ˘†Ï‰Ó†≠†·Â¯‰‡†ÌÂÏ‬‬

‫‪‰·Ï‡†Ï˘†ÌÈÁÓÂÓ‰Ó†ÌÈÙÈË‬‬ ‫†‪ÈΈωÓ†–†Ì‚‡†Á‬‬

‫בחודשיונייצאהמשלחתמטעםאלבהלסיור‬ ‫טכנולוגיבמזרחהרחוק‪.‬חבריהמשלחתהיו‬ ‫תעשייניםישראליםנבחריםמהענף‪,‬שביקשו‬ ‫ללמודמידראשונהאודותהמוצריםהטכנולוגיים‬ ‫שלאוקומההיפניתודייהוהקוריאנית‪.‬‬ ‫המשלחתביקרהבמפעלהאוטומטילייצורחלקי‬ ‫מכונותובמפעלהאוטומטילהרכבתמכונותשל‬ ‫אוקומהחברההמייצרתכ‪6000-‬מכונות‪CNC‬‬ ‫בשנה‪.‬היפניםהציגובפניהישראליםטכנולוגיות‬ ‫חדשותלעיבודשבבי‪,‬ונתנולהם‬ ‫"טיפים"חשוביםלהפעלהמיטבית‬ ‫שלהמכונות‪.‬‬ ‫בהמשך הדרך סיירה הקבוצה‬ ‫במפעלהמרכזילייצורמכונותשל‬ ‫דייהובקוריאה‪.‬המבקריםהתרשמו‬ ‫מהטכנולוגיההגבוהה‪,‬ולקחועמםרעיונות‬ ‫שייושמובמפעליהםבארץ‪.‬‬ ‫לאחרהביקוריםהמקצועייםהמאלפים‪,‬הגיעשיאו‬ ‫האמיתישלהסיור‪:‬אנשיהנבחרתשלנוהגיעו‬ ‫לאצטדיוןבסיאול‪,‬וצפובמשחקחציהגמרשל‬ ‫המונדיאלביןנבחרותגרמניהוקוריאה‪.‬ללאספק‬ ‫חוויהמיוחדתשלפעםבחיים!‬ ‫לאתמידישמונדיאל‪,‬אבלהסיוריםהטכנולוגיים‬ ‫של אלבה כבר הפכו למסורת מכובדת‬ ‫ומבוקשת‪:‬מדישנהבוחרתאלבהבקבוצת‬ ‫לקוחות מובילים‪ ,‬ומארגנת עבורם ביקורים‬ ‫מקצועייםאצליצרניםטכנולוגייםמתקדמים‬ ‫בחו"ל‪.‬‬ ‫מישראל‪,‬ומסייעיםלהםלנצלבאופןמיטביאת‬ ‫הציודהטכנולוגיהמתוחכםהקייםהיום‪.‬‬

‫איךלהתחילמאמצע‬ ‫התוכניתבבקרותאוקומה‬

‫בדיחה‪...‬פלוס‬ ‫זוגבמקלחתכשברקענשמעצלצולפעמון‬ ‫הדלת‪...‬לאחרויכוחביןבניהזוגעלפתיחת‬ ‫הדלת‪,‬האישהמתעטפתבמגבתוניגשת‬ ‫לדלת‪.‬‬ ‫פותחתאתהדלתרואהאתהשכן‪...‬עוד‬ ‫לפנישהספיקהלדבר‪,‬אומרלההשכן‪:‬‬ ‫"אם אתן לך ‪ 1000‬דולר תורידי את‬ ‫המגבת‪."??..‬‬ ‫לאחרשחשבהמעט‪,‬הסירההאישהאת‬ ‫המגבת‪!!...‬השכןהגיש‪1000‬דולרועזב‪.‬‬ ‫מבולבלתאךנרגשתממזלההטוב‪,‬נעטפת‬ ‫שובבמגבתונכנסתלמקלחת‪,‬שואלאותה‬ ‫בעלה‪":‬מיזההיה?"‪,‬‬ ‫"השכןמהדירהממול"‪,‬השיבה‪.‬‬ ‫"מצוין"‪,‬ענהלההבעל‪,‬האםהואאמרלך‬ ‫משהולגבי‪1000‬הדולרשהואחייבלי‪??...‬‬ ‫מוסר השכל‪ :‬אם ברשותך מידע חשוב‪,‬‬ ‫שתףאתשותפיך‪...‬בכךתמנע"חשיפה"‬ ‫מיותרת!‬

‫רוציםלחסוךהרבהזמןוכאבראש?נסו‬ ‫את האופציה המתוחכמת של התחלה‬ ‫מאמצעהתוכנית‪-‬תכונהייחודיתהקיימת‬ ‫באופן סטנדרטי בכל מכונות החריטה‬ ‫והכרסוםשלאוקומה‪.‬‬ ‫האופציההייחודיתמאפשרתלמשתמש‬ ‫להתחיל את הפעולה במקומות שונים‬ ‫לאורךהתוכנית‪.‬‬ ‫התחלהמבלוקרצוי‪:‬המכונהתתחיל‬ ‫אתפעולתהמבלוקנבחר‪,‬תוךביצועכל‬ ‫הפעולותוההפעלותהקודמות‪,‬ללאצורך‬ ‫בהשלמות‪,MDI‬בחירתכליוכד'‪.‬‬ ‫התחלהמהשלבהאחרון‪:‬המכונהתתחיל‬ ‫אתפעולתהממספרהשלבשנשמרבזיכרון‬ ‫המחשב)המספרמוצגבאופןקבועבפינה‬ ‫הימניתהעליונהשלהמסך(‪.‬‬ ‫כדילהתחילפעולהבאמצעהתוכנית‪...‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫בחרבמצבאוטומטי)‪(Single Block‬‬ ‫אפסאתבוררהמהירות‪.‬‬ ‫לחץעל‪.Restart‬‬ ‫צייןאתמספרהבלוקאוהשלב‪.‬‬ ‫לחץעל‪Seq. Restart‬‬ ‫הפעלבזהירותאתבוררהמהירות‪.‬‬

‫‪°ø†¯ÂÊÁÈÓφÔ˙È†ÌÈÓ†ÔÂÏÈÒ·†ÍÂ˙ÈÁ·†®ÏÂÁ‰©†È·Èʯ·‡‰†¯ÓÂÁ‰˘†˙ڄȉ‬‬


מידעון קנה מידע ספטמבר 2002