Page 1

‫המידע‬ ‫ע קנהמידע‬

‫˜‪‰˜ ‰‬‬ ‫‪≤∞∞≤†¯·ÓËÙÒ∆†±ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚∆†‰·Ï‡†˙È·Ó†˙¢„Á†ÔÂ˙ÈÚ‬‬

‫‪TRUMPF≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫‡¯‪Ò„‰Ó†≠†ÌÏÓχ†‰È‬‬

‫מעתה‪ ,‬חברת אלבה היא הנציגה הרשמית‬ ‫והבלעדית של ‪ TRUMPF‬העולמית בישראל‪.‬‬

‫‪FLOW≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫‡¯‪Ò„‰Ó†≠†ÌÏÓχ†‰È‬‬

‫על פי הסכם ייחודי שנחתם לאחרונה‪,‬‬ ‫אלבה היא מעתה הנציגה הבלעדית של‬ ‫חברת ‪ FLOW‬בישראל‪.‬‬ ‫‪FLOW‬היאחברהאמריקאיתהמפתחתומייצרת‬ ‫מכונותמתקדמותלחיתוךבסילוןמים‪.‬מייסדי‬ ‫החברההםששיפרואתהשיטהופיתחואת‬ ‫המכונההראשונהבעולםלחיתוךבסילוןמים‪,‬‬ ‫כברבראשיתשנותה‪.70-‬‬ ‫המשךבעמ'‪<3‬‬

‫‪¯·˘Ó†˙Â˙Ú·†Ì‚†ÍÂÓÒφÈÓ†ÏÚ†˘È‬‬ ‫‡‪ÌÈÙÒΆωÓ†–†È˜Ò¯Â„Ó‡†ÏÈ‬‬

‫בשניםהאחרונותהיינועדיםלתופעהקשה‬ ‫בשוקעיבודהמתכתבישראל‪:‬בימיהשגשוג‬ ‫קמולאמעטחברותחדשות‪,‬שייבאוומכרוציוד‬ ‫טכנולוגייקרלמאותיצרנים‪.‬עםבואהשפל‬ ‫קרסורבותמהן‪,‬והותירואתלקוחותיהןעם‬ ‫מערכותמורכבותויקרותאךללאתמיכהטכנית‬ ‫ומקצועית‪.‬ממוןרבירדלטמיון‪,‬וחלקמהחברות‬ ‫לאעמדובכךוהתמוטטובעקבותספקיהן‪.‬‬ ‫כלזהלאקרהולאיקרהללקוחותשלאלבה!‬ ‫אלבהפתרונותטכנולוגייםמתקדמיםבע"מהיא‬

‫‪LEADING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LTD.‬‬

‫‪Ï˘†ÂÁÏ¢Ó‬‬ ‫„‪¨ÔÓ‡·†„Â‬‬ ‫‪‰·Ï‡†Ï¢ÎÓ‬‬ ‫לקוחות נכבדים‪,‬‬

‫ההסכםשנחתםלאחרונהביןהשתייםהואשילוב‬ ‫מנצחביןהחברההגדולהבישראלליצרןהמוביל‬ ‫בעולםבתחוםעיבודהפח‪.‬בזכותוייהנולקוחותינו‬ ‫מפתרונותטכנולוגייםאיכותייםברמההגבוהה‬ ‫ביותר‪,‬עםמערךשירותמקצועיויעיל‪,‬ותמיכה‬ ‫מקיפה‪24‬שעותביממה‪365,‬ימיםבשנה‪.‬‬ ‫המשךבעמ'‪<2‬‬

‫עם ותק של ‪ 50‬שנה ומאות לקוחות נאמנים‪,‬‬ ‫מצליחה חברת אלבה לשמור על רמת‬ ‫שירות גבוהה גם בעתות משבר‪ .‬והלקוחות‬ ‫יודעים להעריך זאת!‬

‫פתרונותטכנולוגייםמתקדמיםבע"מ‬

‫החברההוותיקהוהגדולהביותרבישראלבתחום‬ ‫שלפתרונותטכנולוגייםלעיבודמתכת‪.‬עםיותר‬ ‫מ‪55-‬שנותניסיוןוצוותמסורשל‪57‬עובדים‪,‬‬ ‫מגישהאלבהללקוחותיהאתהשילובהמושלם‬ ‫שלדינמיותוהתחדשותמתמדת‪,‬עםותק‪,‬ידע‬ ‫וניסיוןשנצברובמשךשניםרבות‪.‬דווקאהיום‪,‬‬ ‫כשהשוקמצויבמשבר‪,‬משקיעהאלבהמאמצים‬ ‫מיוחדיםכדילסייעללקוחותיהלעבורבשלום‬ ‫אתימיהסערה‪.‬‬ ‫אומרמנכ"לאלבה‪,‬דודבאומן‪":‬אנומכיריםאת‬ ‫צורכיהלקוחותשלנו‪,‬ביןאםהםארגוניםגדולים‪,‬‬ ‫כמותע"שאוהתעשייההאווירית‪,‬וביןאםהם‬ ‫מפעליםקטניםהעוסקיםבעיבודמתכת‪.‬למרות‬ ‫התקופההקשה‪,‬אלבהלאויתרהולאתוותר‬ ‫עלרמתהשירותהגבוההשלה‪-‬גםאםהמאמץ‬ ‫באלעתיםעלחשבוןהרווח‪.‬אנומשוכנעים‬

‫ראשהשנההגיע‪,‬עתלסיכומיםמצד‬ ‫אחד‪,‬ולהתחלותחדשותמצדשני‪.‬‬ ‫לפניכשנההחליטהחברתאלבהעל‬ ‫מהלךשלארגוןמחדש‪,‬והתוצאותכבר‬ ‫ניכרותבשטח‪.‬במהלךהשנההשקענו‬ ‫מאמץ אדיר ומשאבים רבים בקידום‬ ‫השירותללקוחותינו‪,‬ואנומקוויםמאוד‬ ‫שזכיתםלמענהאיכותי‪,‬מהירויעיללכל‬ ‫פניה‪.‬כמוכן‪,‬אנושמחיםלבשרלכםכי‬ ‫לאחרונהנוספולסלמוצרינוהאיכותיים‬ ‫גםמוצריהןשל‪TRUMPF‬ו‪,FLOW-‬שניים‬ ‫מיצרניהמכונותהמוביליםבעולםכיום‪.‬‬ ‫בשנההמתחילהכעתמתחייבתאלבה‬ ‫להמשיך בתהליכי הפיתוח למען‬ ‫לקוחותינו‪.‬אנונוסיףלהעניקלכםאת‬ ‫השירותהמקצועיהטובביותרבישראל‪,‬‬ ‫ונביא את הפתרונות הטכנולוגיים‬ ‫המתקדמים ביותר בעולם אל פתח‬ ‫מפעלכם‪.‬‬ ‫וכדילהעמיקאתההיכרותוהשותפות‬ ‫עמכם‪,‬לקוחותינו‪,‬אנוחונכיםלקראת‬ ‫השנההחדשהאת"קנהמידע"העיתון‬ ‫החדששלחברתאלבה‪,‬הנמצאברגע‬ ‫זהבידכם‪.‬‬ ‫ביתאלבהמאחללכולכםשנהטובה‬ ‫ופורייה‪,‬‬ ‫שנהשלשגשוגוצמיחהמשותפת‪.‬‬

‫‪°ÁÓ˘†‚Á‬‬ ‫דודבאומן‬ ‫שהלקוחותיודעיםלהעריךזאת‪.‬איןליספק‬ ‫שנקטוףאתהפירותכשהםיוכלושובלהשקיע‬ ‫ברכישתמכונות"‪.‬‬ ‫ומהוהסודשלאלבה?לדברידודבאומן‪,‬הקשר‬ ‫האישי‪,‬האיכפתיותוהאמוןשנבניםלאורךשנים‬ ‫רבותהםלבהעניין‪".‬רובהמנהליםבאלבהצמחו‬ ‫מלמטה‪",‬הואמסביר‪".‬אנינמצאבחברה‪30‬שנה‪.‬‬ ‫מנהלהמכירות‪19‬שנה‪,‬המנהלהטכני‪11‬שנה‪,‬‬ ‫אישהמכירותהבכיר‪30‬שנה‪,‬מנהלהשרות‪16‬‬ ‫שנהולמנהלהכספיםותקשל‪15‬שנהבתחומו‪.‬‬ ‫היציבותהזאתנדירהמאודבשוקההפכפךשל‬ ‫ימינו‪.‬בזכותהנוצרתהיכרותאינטימיתועמוקה‬ ‫עםכללקוח‪,‬והלקוחיודעשישעלמילסמוך!"‬

‫‡‪°Í˙Â¯È˘Ï†˙È‚ÂÏÂΈ‰ÓˆÂÚ†≠†‰·Ï‬‬


‫‪ÌÒÂÁÓ†¯ÓÂÁ†ÏÚ†˙Â¯È˘È†˙ÂÈ·˙†„·ÈÚ‬‬ ‫˘‪ÌÈÏ„ÈÙÒ†ıÂÙÈ‬‬

‫†‡¯‪‚ÂÏÂΈ†≠†¯„‡È†χÈ‬‬ ‫שוקהתבניותדורשהיוםמהיצרניםזמן‬ ‫תגובהקצרמצדאחד‪,‬והפחתתעלויותמצד‬ ‫שני‪.‬כדילתתמענהלצורך‬ ‫זה‪ ,‬פיתחו יצרני המכונות‬ ‫והכלים טכנולוגיה חדשה‪:‬‬ ‫עיבודתבניותישירעלחומר‬ ‫מחוסם‪.‬‬

‫†ˆ·‪˙Â¯È˘†Ï‰Ó†≠†ÈÓÈ†‰˜È‬‬ ‫אלבהשמחהלהציגבפניכםדרךיעילהואיכותית‬ ‫לשיפוץספינדלים)לבהמכונה(במחיריםנוחים‬ ‫שיטתה‪.Fixed Price-‬עלפיהשיטההחדשה‪,‬‬ ‫מקבלהלקוחהצעתמחיראחתבלבד‪,‬הכוללת‬ ‫בתוכהאתכלהמרכיביםהבאים‪:‬‬

‫עד לאחרונה‪ ,‬נאלצו יצרני‬ ‫תבניותלהשקיעשעותעבודה‬ ‫רבות לפני ואחרי עיבוד‬ ‫התבניתעצמה‪.‬בעיבוד‪CNC‬‬ ‫מסורתיהיתהמלאכתםקשה‬ ‫ודרשהפעולותרבותושונות‪,‬‬ ‫כגון‪:‬יצוראלקטרודות‪,‬דפינהנוספתשל‬ ‫התבניתעבורהאלקטרודה‪,‬חיסום‪,‬ליטוש‬ ‫ידניועוד‪.‬‬

‫פירוקהספינדל‬ ‫ניקויהחלקיםוהמכונה‬ ‫התאמותלמיסביםֿ‬ ‫ייצור‪/‬תיקוןטבעותמרווח‬ ‫החלפתמיסבים‬ ‫הרכבתהספינדל‬ ‫הרצתהספינדל‬ ‫שיטת התמחור החדשה יצרה ביקוש רב‪,‬‬ ‫ומחלקתהשירותשלאלבהביצעהבחודשיים‬ ‫האחרוניםכ‪12-‬שיפוציספינדלים‪,‬בהצלחהשל‬ ‫‪.100%‬כדילהבטיחאתהצלחתהשיפוץ‪,‬עובדים‬ ‫טכנאיאלבהבחדרמיוחד‪-‬חדרעבודהנקי‬ ‫וממוזג‪,‬עםטמפרטורהקבועהשל‪21-22‬מעלות‪,‬‬ ‫וציודייעודילבדיקתהמערכותותיקונן‪.‬מכשיר‬

‫הפעולותהשונותוהנפרדותהפריעולאפעם‬ ‫לזרימתהתהליך‪,‬וגרמולתקלותועיכובים‬ ‫מיותרים‪.‬‬ ‫היום‪,‬בזכותהפיתוחיםהטכנולוגייםהחדשים‬

‫שלהמכונותעצמןושלכליהעיבודוכמוכן‬ ‫תוכנותהמחשבהמפעילותאותן‪-‬ניתןלדלג‬ ‫עלכלהשלביםהאלה‪.‬יצרןהתבניותשל‬ ‫זמננויכוללעבדאתהתבניותבאופןישיר‬ ‫בחומר הקשה )המחוסם(‪,‬‬ ‫בשיטת "העיבוד המהיר"‬ ‫לקצרזמניםולחסוךכסףרב‪.‬‬ ‫בדוגמהשבתמונהמוצגתחצי‬ ‫תבנית שבוצעה בתהליך‬ ‫"עיבודמהיר"עלחומרמחוסם‬ ‫‪ HRC40‬בזמןשל‪3‬שעות‬ ‫ו – ‪ 12‬דקות‪ ,‬כאשר בדרך‬ ‫המסורתיתנעשתהקודם‬ ‫ב‪22-‬שעות‪.‬‬ ‫בשבועות הקרובים ייפתח‬ ‫בביתאלבהמרכזטכנולוגיבתחוםהתבניות‪,‬‬ ‫המיועדליצרניםהמתמודדיםעםאתגרי‬ ‫השוקהחדש‪.‬במרכזיינתנוהדגמותוהסברים‬ ‫לגבישיטתהעיבודהישירה‪,‬והטכנולוגיה‬ ‫המתקדמתשפותחתבפניכםהזדמנויות‬ ‫חדשות‪.‬‬ ‫לפרטים באשר ליישום הטכנולוגיה‬ ‫החדשה אנא פנו אלי‪.‬‬

‫‬‫‪MB‬‬ ‫‡‪†˙¯„ÈÒ†‰Ó˜Â‬‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫‪ ÈϘÈ˯†ÌȄ·ÈÚ†ÊίÓ‬ש‬ ‫†‪ÈΈωÓ††≠†Ì‚‡†Á‬‬

‫לאורהצלחתמרכזיהעיבודמדגמי‪,MX‬החלה‬ ‫חברתאוקומהלפתחאתדורהעתיד‪MB:‬מרכז‬ ‫עיבודיםורטיקלי‪,‬ו‪MF-‬תאייצורורטיקליעם‬ ‫שולחןמתחלף‪.‬‬ ‫מיוחדהמודדאתכוחהמשיכהשלהכליומאתר‬ ‫טבעות"בלוויל"שחוקותבספינדל‪,‬חסךנזקרב‬ ‫ללקוחות‪-‬לעתיםממשבדקהה‪.90-‬חשוב‬ ‫לצייןשאלבהמקפידהתמידעלשימושבמיסבים‬ ‫מקורייםשלהיצרן‪,‬במטרהלהבטיחאיכות‬ ‫מיטבית‪,‬תיפקודאופטימליואורךחייםמירבי‬ ‫שלהספינדל‪.‬‬

‫דגמיה‪MB-V-‬נותניםמענהמיטבילכלצורות‬ ‫העיבוד‪,‬עםמספריכולותחשובות‪:‬‬ ‫✦ מהירויותספינדלגבוהותבמיוחד‪-‬‬ ‫מ‪8000-‬עד‪35,000‬סל"ד‬ ‫✦ עמידה בעומסים גבוהים ‪ -‬עד  ‪30HP‬‬ ‫✦ מהירויותשייבובגבוהות‬

‫‪TRUMPF≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫>המשךמעמ'‪1‬‬ ‫‪TRUMPF‬היאהיוםהיצרןהמובילבעולםבתחום‬ ‫מכונות לעיבוד פח‪ ,‬עם התמחות מיוחדת‬ ‫בטכנולוגיית לייזר מתוחכמת‪ .‬עיקר פעילות‬ ‫החברהמתבצעתמגרמניה‪,‬החברהמעסיקה‬ ‫‪5,219‬עובדיםוצומחתבמהירות‪:‬הדוחותשלה‬ ‫מראיםעלגידולבמכירותשל‪21.3%‬משנת‬ ‫‪2000‬ל‪.2001-‬‬

‫מוצריההמתקדמיםשל‪TRUMPF‬כולליםמגוון‬ ‫מכונותלחיתוךבקרןלייזר‪,‬המשמשותלחיתוך‪,‬‬ ‫ריתוך‪,‬לסימוןוחיתוךפחיםוגופיםתלתממדיים‪:‬‬ ‫✦‬ ‫✦‬ ‫✦‬

‫מכונותלחיתוךבקרןלייזרעםשניראשיחיתוך‬ ‫מכונותלחיתוךבקרןלייזרעםמנועים‬ ‫ליניארייםבהספק‪5000W‬‬ ‫מכונותלחיתוךצינורותופרופיליםבקרןלייזר‬

‫✦‬

‫✦‬

‫מכונותלחיתוךבקרןלייזרעם‪5‬צירים‬ ‫לחיתוכי‪3D‬‬ ‫מכונותלריתוךבקרןלייזר‬

‫בנוסף‪,‬מייצרת‪TRUMPF‬מכונותכיפוף‪,‬מכונות‬ ‫ניקוב‪,‬מכונותמשולבותעםחיתוךבקרןלייזר‪,‬‬ ‫וכןמכונותידניותלעיבודפחכולןמהמתקדמות‬ ‫מסוגןבשוקהבינלאומי‪.‬‬ ‫אנשיהמכירותשלאלבהכברערוכיםלהגיע‬ ‫אליך‪,‬ולחשוףבפניךאתנפלאותהטכנולוגיה‬ ‫של‪.TRUMPF‬ויותרמכך‪:‬‬ ‫אלבה ו‪ TRUMPF-‬מזמינות אתכם לביקור‬ ‫בתערוכת‪ EUROBLECH‬בהאנובר‪,‬אולם‪,11‬‬ ‫ביתן‪. C32‬בקרובאתר ‪www.trumpf.com‬‬ ‫בואולראות‪,‬ללמודולהתרשםבמועיניכם!‬

‫✦ מהירויותסרקגבוהותלחיסכוןבזמן‬ ‫✦ מנועיציריםעםתאוצהשל‪0.7G‬‬ ‫✦ דיוקגבוהבמיוחד‪0.001-/+:‬‬

‫ה‪MB-‬יציבהבמיוחדועמידהלאורךזמןבזכות‬ ‫מבנההמבוססעלקורותמיציקתמנהייטכפולה‬ ‫הבנויה מחלקים סימטריים‪ ,‬ומערכת פיצוי‬ ‫טמפרטורהשמבטיחהפיזורחוםמאוזן‪.‬‬ ‫מערכת הבקרה מדגם ‪ ,OSP100M‬אף היא‬ ‫מתוצרתאוקומה‪,‬מבטיחהלמשתמשאינספור‬ ‫אפשרויותסטנדרטיותלביצועסט‪-‬אפמהיר‪.‬‬ ‫יתרונותנוספיםכוללים‪:‬קירורדרךהספינדל‬ ‫בלחץגבוה‪,‬מבודדיחוםשבבים‪,‬מערכתהחלפת‬ ‫כליםאנכיתללאמערכתהידראולית‪,‬שטח‬ ‫רצפהקטן‪,‬נפחעיבודגבוהומחירתחרותי‪...‬‬ ‫לסיכום‪:‬ה‪MB-‬החדשהשלאוקומההיאמרכז‬ ‫עיבודמעולהורבשימושי‪,‬עםיחסעלות‪/‬תועלת‬ ‫מבטיחוכדאיבמיוחד!‬


‫·‪‰·Ï‡·†ÁÂ˙Ù†˙È‬‬ ‫‪˙¯ÈÎÓ†≠†¯Ù˘†¯‰ÂÊ‬‬

‫מסורת"הביתהפתוח"שלאלבהנמשכהגם‬ ‫השנה‪ .‬בחודש יוני האחרון  קיימה  אלבה‪,‬‬ ‫בשיתוףעםישקרו‪,ETM-‬אתהאירועהשנתי‬ ‫המושךאליומאותתעשייניםואנשימקצועמכל‬ ‫רחביהארץ‪.‬‬ ‫יותרמ‪350-‬נציגיםשלחברותמובילותבתעשייה‬ ‫הישראליתביקרובתערוכה‪,‬ונכחובהרצאות‬

‫✦ מחרטהאופקיתעםשניספינדליםושני‬ ‫צריחים‪,‬שמסוגלתלבצעארבעפעולותשונות‪.‬‬ ‫אחתמיכולותיההמרשימות‪:‬כרסוםבעזרתשני‬ ‫צריחיםבאופןשווהעלאותוחלקבדפינה‬ ‫אחת‪.‬‬ ‫✦ מחרטה אנכית שבה התפסנית )כוש(‬ ‫מבצעתאוטומטיתאתתנועותהעיבודופעולות‬ ‫הטעינהוהפריקה‪.‬מסועחלקיםקומפקטימקיף‬ ‫את המכונה‪ ,‬ותא העיבוד‪ ,‬עם צריח קבוע‪,‬‬

‫‪˙ίÚÓ‰‬‬ ‫העורך‪:‬שלוםאהרונוב‬ ‫עיצוב גראפי‪:‬מיליורחל‬ ‫עריכה לשונית‪:‬מיכלאלכסנדר‬ ‫כתובת‪:‬בןגוריון‪33‬הרצליה‪,‬‬ ‫ת‪.‬ד‪5520.‬הרצליה‪46154,‬‬ ‫לתגובות והצעות‪:‬‬ ‫טל‪09-9545223.‬‬

‫‪˙Âӄʉ·†˙¢Ó¢ӆ˙ÂÂÎÓφ‰Úˆ‰‬‬ ‫… מנקבת‪30‬טוןפינפאור‬ ‫‪21‬תחנות‪,‬שנת‪1998‬‬ ‫פרטים‪:‬אלמלם‪054-727852‬‬ ‫כרסומת‪HAAS CNC‬דגם‪V3‬‬ ‫תנועות ‪762 X 508 X 508‬מ"מ‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫… כרסומת כבדהידניתעם‬ ‫בקרהדיגטלית "שייןהוא"‬ ‫‪15001500 X 650 X 700‬סל"ד‪BT50‬‬ ‫פרטים‪:‬ערן‪054-586166‬‬ ‫כרסומת ‪CNC‬שרנוע‬ ‫דגם‪1250 X 560 X 560.1994HPM45‬‬ ‫‪10,000‬סל"ד‪20BT40‬כלים‪.‬‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬ערן‪054-586166‬‬

‫ובהדגמות‪-‬שעסקובחידושיםהטכנולוגיים‬ ‫האחרוניםבתחוםעיבודהמתכת‪.‬‬ ‫מוקדההתעניינותבביתהפתוחהייתהמכונת‬ ‫ה‪MB-‬שלאוקומה‪-‬דורהמשךשלה‪-MX-‬‬ ‫המיועדתלעיבודמסיבי‪,‬מהירומדויקשלמתכות‪.‬‬ ‫עודמכונותמביתאוקומה‪,‬שמשכואתתשומת‬ ‫לבםשלהמבקרים‪:‬‬

‫מאפשרעבודהנקיהללאהפרעתשבבים‪.‬‬

‫… כרסומת‪"CNC‬לידוול"‬ ‫תנועות ‪762 X 508 X 508‬מ"מ‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫אנומודיםלכללקוחותינוואורחינושהגיעו‬ ‫לבית הפתוח של אלבה‪ ,‬ומקווים שכל‬ ‫המבקרים יצאו מועשרים ונשכרים מן‬ ‫האירוע‪.‬‬

‫כרסומת‪CNC‬בריגפורט דגם‪.INT 412‬‬ ‫תנועות‪560 X 385 X 400‬מ"מ‪16‬כלים‪.‬‬

‫להתראותבשנההבאה!‬

‫כרסומת ‪ CNC‬שרנועדגם‪HP 20‬‬ ‫‪20BT40  520 X 380 X 620‬כלים‪.‬‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫…‬

‫פרטים‪:‬זוהר‪054-312882‬‬

‫כרסומת‪"CNC‬לידוול" דגם‪LR610‬‬ ‫תנועות ‪600 X 400 X 400‬מ"מ ‪ 24‬כלים‬

‫…‬

‫‪FLOW≠φ‰·Ï‡†ÔÈ·†È„ÚÏ·†‚ˆȆÌÎÒ‰‬‬ ‫>המשךמעמ'‪1‬‬ ‫משנת‪1974‬ועדהיוםמכרה‪FLOW‬למעלהמ‪-‬‬ ‫‪6,800‬מכונותלחיתוךבסילוןמיםב‪45‬מדינות‬ ‫בעולםנתחהמהווה‪55%‬מהשוקהבינלאומי‪.‬‬

‫בניגוד ליצרנים אחרים של מכונות אלה ‪-‬‬ ‫מתמקדת‪FLOW‬אךורקבטכנולוגייתהחיתוך‬ ‫בסילוןמים‪,‬ומשקיעהאתכלמשאביהפיתוח‬ ‫שלה בתחום זה‪ .‬כתוצאה מכך מוצריה הם‬ ‫האיכותייםביותרבשוק‪,‬ומצטייניםבאורךחיים‬ ‫גבוהבמיוחד‪.‬‬ ‫ההיצעהרחבשל‪ FLOW‬כוללמוצרימדףלצד‬ ‫מכונותש"נתפרות"במיוחדעלפיצורכיהלקוח‪.‬‬ ‫טכנולוגייתהחיתוךמתאימהלטווחרחבשלחומרים‬ ‫מדקיםועדעביםבמיוחדומשרתתמגווןמרשים‬ ‫שלענפיתעשיה‪:‬מתכת‪,‬חומריםאלברזיליים‪,‬‬ ‫חומריםמורכבים‪,‬אבן‪,‬זכוכיתועוד‪.‬‬ ‫תעשייתהתעופההעולמיתהיאלקוחחשוב‬ ‫ומיוחדשלמכונותלחיתוךבסילוןמים‪.‬זאת‬ ‫משוםשהטכנולוגיההמתוחכמתמאפשרתחיתוך‬ ‫בכלהכיווניםואףמסביבלפינותחדות‪,‬טיב‬ ‫השטח המתקבל הוא גבוה ביותר‪ ,‬ותהליך‬

‫החיתוךהקראינוגורםנזקתרמילחומרים‬ ‫הרגישיםלחום‪.‬‬ ‫פטנטיםרביםרשומיםע"יהחברהוהיוםהם‬ ‫אלאשיוצריםאתההבדלהמשמעותי‪,‬דוגמה‬ ‫בולטתהינה"הדיזה"ותאהערבובשאורךחייהם‬ ‫הםפי‪3‬יותרמכלשיטהאחרתוגורמיםלחיסכון‬ ‫גדולבעלויותחיתוך‪.‬‬ ‫ועכשיו‪,‬שיטתהחיתוךבסילוןמיםהיאגםכדאית‬ ‫מאודמבחינהכלכלית‪-‬‬ ‫בזכות מערכת מיוחדת למיחזור החומר‬ ‫האברזיבי‪,‬פריפיתוחבלעדישל‪.FLOW‬המערכת‬ ‫אוספת‪,‬ממיינתומייבשתאתהחומרשנשחק‬ ‫בתהליךהחיתוך‪,‬ומאחסנתאתהחומרהאברזיבי‬ ‫במכלים מיוחדים לשימוש חוזר‪ .‬החיסכון‬ ‫המשמעותיבחומרמקטיןאתעלותההפעלה‬ ‫שלמכונותהחיתוךב‪-25%‬ואףיותר!‬ ‫אכן‪,‬אלבהעשתהזאתשוב!פעםנוספתהבאנו‬ ‫אליכםאתהפתרונותהטכנולוגייםהמתקדמים‬ ‫ביותרבעולם‪,‬שיענובדיוקעלהצרכיםשלכם!‬

‫בקרואותנובתערוכתה‪EUROBLECH-‬בהנובר‪,‬‬ ‫אולם‪12‬ביתן‪.B58‬‬ ‫בקרובאתר‪www.flowcorp.com:‬‬

‫פרטים‪:‬זוהר‪054-312882‬‬

‫…‬

‫מחרטה‪"CNC‬אוקומה" דגם‪LB 15 C‬‬

‫קוטרחריטה‪250‬אורך‪ 500‬מ"מ‬ ‫צריח‪ 12‬כלים‪.‬‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬

‫… מפנהשבבים"מיפרן"משומש‬ ‫מתאיםלכרסומותאוקומה‪MX‬‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫למכירה‬

‫‪˙˘Ó¢ӆ¯ÊÈÈφ˙ÂÎÓ‬‬ ‫‪ıÈ¢† BYSTRONIC 1500W‬‬

‫גודלשולחןחיתוך‪ 1500 X 3000 :‬מ"מ‬ ‫המכונהכוללת‪:‬‬ ‫‪2‬שולחנותמתחלפים‪,‬מסועשאריות‪,‬‬ ‫טועןפחים‬ ‫המכונהבמצבמכנימצוין‬ ‫פרטים‪:‬אריהאלמלם‪054-727852‬‬


‫קנה‬ ‫קנהמידע‬

‫˜‬

‫‪˙¯Á·‰‬‬ ‫‪˙ÁˆÓ‰‬‬ ‫‪χȄÂÓÏ‬‬

‫טיפטופ‬

‫˘‪˙¯ÈÎÓ†˜ÂÂÈ˘†Ï‰Ó†≠†·Â¯‰‡†ÌÂÏ‬‬

‫‪‰·Ï‡†Ï˘†ÌÈÁÓÂÓ‰Ó†ÌÈÙÈË‬‬ ‫†‪ÈΈωÓ†–†Ì‚‡†Á‬‬

‫בחודשיונייצאהמשלחתמטעםאלבהלסיור‬ ‫טכנולוגיבמזרחהרחוק‪.‬חבריהמשלחתהיו‬ ‫תעשייניםישראליםנבחריםמהענף‪,‬שביקשו‬ ‫ללמודמידראשונהאודותהמוצריםהטכנולוגיים‬ ‫שלאוקומההיפניתודייהוהקוריאנית‪.‬‬ ‫המשלחתביקרהבמפעלהאוטומטילייצורחלקי‬ ‫מכונותובמפעלהאוטומטילהרכבתמכונותשל‬ ‫אוקומהחברההמייצרתכ‪6000-‬מכונות‪CNC‬‬ ‫בשנה‪.‬היפניםהציגובפניהישראליםטכנולוגיות‬ ‫חדשותלעיבודשבבי‪,‬ונתנולהם‬ ‫"טיפים"חשוביםלהפעלהמיטבית‬ ‫שלהמכונות‪.‬‬ ‫בהמשך הדרך סיירה הקבוצה‬ ‫במפעלהמרכזילייצורמכונותשל‬ ‫דייהובקוריאה‪.‬המבקריםהתרשמו‬ ‫מהטכנולוגיההגבוהה‪,‬ולקחועמםרעיונות‬ ‫שייושמובמפעליהםבארץ‪.‬‬ ‫לאחרהביקוריםהמקצועייםהמאלפים‪,‬הגיעשיאו‬ ‫האמיתישלהסיור‪:‬אנשיהנבחרתשלנוהגיעו‬ ‫לאצטדיוןבסיאול‪,‬וצפובמשחקחציהגמרשל‬ ‫המונדיאלביןנבחרותגרמניהוקוריאה‪.‬ללאספק‬ ‫חוויהמיוחדתשלפעםבחיים!‬ ‫לאתמידישמונדיאל‪,‬אבלהסיוריםהטכנולוגיים‬ ‫של אלבה כבר הפכו למסורת מכובדת‬ ‫ומבוקשת‪:‬מדישנהבוחרתאלבהבקבוצת‬ ‫לקוחות מובילים‪ ,‬ומארגנת עבורם ביקורים‬ ‫מקצועייםאצליצרניםטכנולוגייםמתקדמים‬ ‫בחו"ל‪.‬‬ ‫מישראל‪,‬ומסייעיםלהםלנצלבאופןמיטביאת‬ ‫הציודהטכנולוגיהמתוחכםהקייםהיום‪.‬‬

‫איךלהתחילמאמצע‬ ‫התוכניתבבקרותאוקומה‬

‫בדיחה‪...‬פלוס‬ ‫זוגבמקלחתכשברקענשמעצלצולפעמון‬ ‫הדלת‪...‬לאחרויכוחביןבניהזוגעלפתיחת‬ ‫הדלת‪,‬האישהמתעטפתבמגבתוניגשת‬ ‫לדלת‪.‬‬ ‫פותחתאתהדלתרואהאתהשכן‪...‬עוד‬ ‫לפנישהספיקהלדבר‪,‬אומרלההשכן‪:‬‬ ‫"אם אתן לך ‪ 1000‬דולר תורידי את‬ ‫המגבת‪."??..‬‬ ‫לאחרשחשבהמעט‪,‬הסירההאישהאת‬ ‫המגבת‪!!...‬השכןהגיש‪1000‬דולרועזב‪.‬‬ ‫מבולבלתאךנרגשתממזלההטוב‪,‬נעטפת‬ ‫שובבמגבתונכנסתלמקלחת‪,‬שואלאותה‬ ‫בעלה‪":‬מיזההיה?"‪,‬‬ ‫"השכןמהדירהממול"‪,‬השיבה‪.‬‬ ‫"מצוין"‪,‬ענהלההבעל‪,‬האםהואאמרלך‬ ‫משהולגבי‪1000‬הדולרשהואחייבלי‪??...‬‬ ‫מוסר השכל‪ :‬אם ברשותך מידע חשוב‪,‬‬ ‫שתףאתשותפיך‪...‬בכךתמנע"חשיפה"‬ ‫מיותרת!‬

‫רוציםלחסוךהרבהזמןוכאבראש?נסו‬ ‫את האופציה המתוחכמת של התחלה‬ ‫מאמצעהתוכנית‪-‬תכונהייחודיתהקיימת‬ ‫באופן סטנדרטי בכל מכונות החריטה‬ ‫והכרסוםשלאוקומה‪.‬‬ ‫האופציההייחודיתמאפשרתלמשתמש‬ ‫להתחיל את הפעולה במקומות שונים‬ ‫לאורךהתוכנית‪.‬‬ ‫התחלהמבלוקרצוי‪:‬המכונהתתחיל‬ ‫אתפעולתהמבלוקנבחר‪,‬תוךביצועכל‬ ‫הפעולותוההפעלותהקודמות‪,‬ללאצורך‬ ‫בהשלמות‪,MDI‬בחירתכליוכד'‪.‬‬ ‫התחלהמהשלבהאחרון‪:‬המכונהתתחיל‬ ‫אתפעולתהממספרהשלבשנשמרבזיכרון‬ ‫המחשב)המספרמוצגבאופןקבועבפינה‬ ‫הימניתהעליונהשלהמסך(‪.‬‬ ‫כדילהתחילפעולהבאמצעהתוכנית‪...‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫בחרבמצבאוטומטי)‪(Single Block‬‬ ‫אפסאתבוררהמהירות‪.‬‬ ‫לחץעל‪.Restart‬‬ ‫צייןאתמספרהבלוקאוהשלב‪.‬‬ ‫לחץעל‪Seq. Restart‬‬ ‫הפעלבזהירותאתבוררהמהירות‪.‬‬

‫‪°ø†¯ÂÊÁÈÓφÔ˙È†ÌÈÓ†ÔÂÏÈÒ·†ÍÂ˙ÈÁ·†®ÏÂÁ‰©†È·Èʯ·‡‰†¯ÓÂÁ‰˘†˙ڄȉ‬‬

מידעון קנה מידע ספטמבר 2002  

חברת אלבה פתרונות טכנולוגים מתקדמים מוציאה לאור את עיתון החדשות מבית אלבה, גיליון מספר אחד להנאתכם

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you