Issuu on Google+

‫המידע‬

‫˜‪‰‬‬ ‫‪ Ú„ÈÓ‬י ד ע‬ ‫קנהמ‬ ‫‪≤∞∞≥†¯‡ÂȆ≤†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†‰·Ï‡†˙È·Ó†˙¢„Á†ÔÂ˙ÈÚ‬‬

‫‡‪ÌÈÈ‚ÂÏÂΈ˙ÂÓÂÏÁ†‰ÓÈ˘‚Ó†‰·Ï‬‬ ‫˘‪Ó¢Ú·†ÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂΈÌچȂ˯ËÒ‡†‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È‬‬ ‫‡¯‪ȇȆÈχ†Ø†·Â˯·†‰È‬‬ ‫‪¨Ï¢Ê†·˜ÚȆÔÓ‡·†¯Ó†¨‰·Ï‡†˙¯·Á†Ï˘†‰„ÒÈÈÓ‬‬ ‫‪„ÓÏÓ˘†Á˜φ‡Â‰†·ÂˆȂ˯ËÒ‡†Á˜Ϣ†∫¯ÓÂφ‚‰‬‬ ‫‡‪̯‚˘†Á˜φ∫˙¯Á‡†ÌÈÏÓ·†Â‡†¢Æ„·ÚφÍȇ†Â˙Â‬‬ ‫‪˙ÈÚˆ˜Ó‰† ˙ÏÂÎȉ† ˙‡† ÂÓˆÚÓ† ˜Èىφ ÂÏ‬‬ ‫‪˙˙φ˙Ó†ÏÚ†Á˙Ù˙‰Ï†„ÂÓÏφ¨¯˙ÂÈ·†‰‰Â·‚‰‬‬ ‫‪ÆÂÈίˆÏ†‡ÏÓ†‰ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ˙¯·Á†¨Âʉ†‰¯„‚‰‰†ÈÙ†ÏÚ‬‬ ‫‪Ȃ˯ËÒ‡†Á˜φ‡È‰†¨¯ÓÈȉ˯†ÛËÒ†˙ˆÂ·˜Ó‬‬ ‫‪˙Â¯Á‡‰†ÌÈ˘‰†¥†Íωӷ†Æ‰·Ï‡†Ï˘†‰ÏÂÚÓ‬‬ ‫‪È‚ÂÏÂΈ‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È˘·†˙¯·Á‰†È˙˘†˙„·ÂÚ‬‬ ‫‪ÌÈÓÎÁÂ˙Ó†ÌÈÓ„˜˙Ó†˙Â¯˙Ù†˙·ˆÚÓ†¨˜Â„‰‬‬ ‫‪ÆÌÈ·‰Ï† ˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ Ï˘† ¯ÂˆÈȉ† ˙Ùˆ¯Ï‬‬

‫‪¯·Î¢† ∫‰·Ï‡† ˙¯·ÁÓ† ·Â˯·† ‰È¯‡† ¯ÙÒÓ‬‬ ‫·˙‪˙È„È˙Ú†˙ÈÎÂ˙†ÂίÚ†„ÁȆÂ·˘È†Í¯„‰†˙ÏÈÁ‬‬ ‫‪ÚÈ‚‰Ï†‰ˆ¯†ÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ¨Á˜ω†Æ‰‡ÏÓ‬‬ ‫·‪˜†ÌÚ†¨˙ÓÏ˘ÂÓ†¯ÂˆÈȆ˙ίÚÓφ¯·„†Ï˘†ÂÙÂÒ‬‬ ‫‪·˘ÁÓ‰†È„ȆÏچωÂÈ˘†¨ÔÈËÂÏÁφÈËÓ¡†¯ÂˆÈÈ‬‬ ‫‪ÂÈÈÙ‡†Â¯Â·Ú†Â˘Î¯˘†˙ÂÂÎÓ‰†ÏΆÔÎφÆÈÊίӉ‬‬ ‫‪Â·†ÂÓʉ†Ô‰†Æ‰‡ÏÓ†˙ÈËÓ¡†˙ίÚÓφ˘‡¯Ó‬‬ ‫‪ÌȯÊÈ·‡‰Â†˙ÂÓ‡˙‰‰†ÏΆÌÚ†ÌÈ¯ˆÈ‰†È„ȆÏÚ‬‬ ‫‪¢ÆÌÈ˘Â¯„‰‬‬ ‫‪Ô¯˘ӆ؆ÔÓÂËÂÓ†˙ÈÙȉ†‰Ó˜‡†Ì‰†ÌÈ¯ˆÈ‰‬‬ ‫‪‰·Ï‡†Ï˘†ÌÈÁÓÂÓ‰†Â¯Ù˙˘†ÁˆÓ†·ÂÏÈ˘†˙Ȅ¢‰‬‬ ‫·‪ÌÈ·‰Ï††˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË†Ï˘†ÏÈ·ÂÓ‰†˙ˆ‰†ÌÚ†„ÁÈ‬‬ ‫·‪È„ÂÁÈȉ†·Î¯ÂÓ‰†Û¯Ȉ‰†ÆÏÚÙÓ‰†¯Â·Ú†„ÁÂÈÓ‬‬ ‫‪‰ÓÊÂȉ† ¨ÈÚˆ˜Ó‰† ڄȉ† ˙ÂÎÊ·† ¯˘Ù‡˙‰‬‬ ‫‪Ìȯ˘˜‰Â† ˙ÈËÒÈ‚Âω† ˙ÏÂÎȉ† ¨˙ȘÒÚ‰‬‬ ‫‪‰ÏÈ΢‰˘† ‰·Ï‡† Ï˘† ÌÈ·Á¯‰† ÌÈÈÓ‡ÏÈ·‰‬‬ ‫‪ÆÁ˜ω†Ï˘†ÂÈ˙Âχ˘Ó†ÏΆ˙‡†Áˢ·†ÌÈ˘‚‰Ï‬‬ ‫‪º†††≤†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰‬‬

‫‪µ∞∞∞†W†TRUMPF†¯ÊÈÈφ‰˘Î¯†¢ÛÒÂȆÔ¯‰‡¢†˙¯·Á‬‬ ‫≠†‪≠†Áˢ‰Ó†˙„Ú‬‬

‫„‪¢ÛÒÂȆÔ¯‰‡¢†Ï¢ÎÓ†–†Ô¯‰‡†„Â‬‬

‫‪˙‡†‰·Ï‡Ó†‰¯Á‡Ï†‰˘Î¯†¨„ÂÂÈʉ†ÌÂÁ˙·†Ï‡¯˘È·†˙ÂÏÈ·ÂӉ†˙˜È˙‰ӆ¨ÛÒÂȆÔ¯‰‡†˙¯·Á‬‬ ‫‪Ƶ000 W†Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈφԯ˜·†ÍÂ˙ÈÁφTRUMPF†Ï˘†‰˘È„Á‰†‰ÂÎÓ‰‬‬ ‫‪˙ÂÏÈ·ÂӉ† ˙˜È˙‰ӆ ¨ÛÒÂȆ Ô¯‰‡† ˙¯·Á‬‬ ‫·‪‰·Ï‡Ó†‰¯Á‡Ï†‰˘Î¯†¨„ÂÂÈʉ†ÌÂÁ˙·†Ï‡¯˘È‬‬ ‫‡˙†‪Ô¯˜·†ÍÂ˙ÈÁφTRUMPF†Ï˘†‰˘È„Á‰†‰ÂÎÓ‰‬‬ ‫‪Ƶ000 W†Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈÏ‬‬ ‫‪ÂÁ‡¢†∫Ô¯‰‡†„„†¯Ó†¨ÛÒÂȆÔ¯‰‡†Ï¢ÎÓ†¯ÙÒÓ‬‬ ‫·‡‪·ˆÓ†ÌÚ†„„ÂÓ˙‰Ï†È„΢††ÌÈÈÓ‡Ó†ÛÒÂȆÔ¯‰‬‬ ‫‪ƉÙȘӆ˙Ȃ˯ËÒ‡†˙ÂίÚȉ·†Í¯Âˆ†˘È†¨˜Â˘‰‬‬ ‫‪˙ÂÁ˜φÍ¢Óφ¨ÂÏ˘†˙ÂÁ˜ω†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†È„Î‬‬ ‫‪·Âˉ†‰ÚÓ‰†˙‡†Ì‰Ï†˙˙φÌÈ·ÈÈÁ†ÂÁ‡†¨ÌÈ˘„Á‬‬ ‫·‪ԉ† ¨˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ ˙ÂÏÂÎȆ ˙ÈÁ·Ó† Ô‰† † ¯˙ÂÈ‬‬ ‫‪º†††≤†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰‬‬

‫פתרונותטכנולוגייםמתקדמיםבע"מ‬ ‫‪LEADING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LTD.‬‬

‫‪Ï˘†ÂÁÏ¢Ó‬‬ ‫„‪¨ÔÓ‡·†„Â‬‬ ‫‪‰·Ï‡†Ï¢ÎÓ‬‬ ‫לקוחות נכבדים‪,‬‬ ‫שובמסתיימתשנהשהייתהקשהלכולנו‪.‬‬ ‫‪ 2002‬הייתה שנה של התמודדויות‬ ‫ואתגרים‪,‬שדרשהמרביםמאמץעליון‬ ‫כדילהמשיך‪,‬ואםאפשרגםלהתפתח‪.‬‬ ‫עבוראלבה‪,‬כחברהמספר‪1‬בתחומה‪,‬‬ ‫תחושתהאחריותבימיםקשיםאלההיא‬ ‫כפולהומכופלת‪:‬מצדאחדעלינולעשות‬ ‫לביתנו‪,‬ומצדשניאנואחראיםלפעילותן‬ ‫שלמאותחברותהמסתמכותעלמוצרינו‬ ‫ושירותינו‪.‬‬ ‫כדי לעמוד במשימה‪ ,‬נקטנו במספר‬ ‫צעדיםמהותיים‪.‬ראשית‪,‬שידרגנואת‬ ‫הרמההטכנולוגיתשלהמוצריםשאנו‬ ‫משווקים‪.‬עשינוזאת‪,‬קודםכל‪,‬עלידי‬ ‫החלפת ספקים‪ ,‬ויצירת התקשרויות‬ ‫חדשותעםיצרניםמוביליםכמו‪TRUMPF‬‬ ‫מגרמניהו‪FLOW-‬מארה"ב‪.‬שנית‪,‬שלחנו‬ ‫צוותים מקצועיים להשתלמויות אצל‬ ‫הספקים‪,‬עלמנתשיוכלולתתאתהמענה‬ ‫הטובביותרללקוחותשלנובארץ‪.‬‬ ‫גםבשנההקרובהתמשיךאלבהלתת‬ ‫גבחזקללקוחותיה‪.‬אנונארגןעבורכם‬ ‫ביקוריםמקצועייםבמפעליםותערוכות‬ ‫בחו"ל‪,‬שםתוכלולהכיראתהמגמות‬ ‫המתקדמותביותרבשוקשלהיום‪.‬כמו‬ ‫כן נסייע לכם לרכוש ציוד חדשני‪,‬‬ ‫באמצעות הסדרי מימון מיוחדים עם‬ ‫הבנקיםהמוביליםבישראל‪.‬‬ ‫עלסמךניסיונירב‪-‬השנים‪,‬אנימשוכנעכי‬ ‫נקודתהמפנהכברקרובה‪.‬משבראינו‬ ‫נמשךלנצח‪,‬והמענההטובביותרלצמיחה‬ ‫במהלכהשלהתאוששותהואציודחדיש‬ ‫ומתקדם‪,‬שמשפרלאיןערוךאתהביצועים‬ ‫ואתכושרהתחרותשלהמפעל‪.‬‬ ‫אנימזמיןאתכםכברהיוםלטלפןלמחלקת‬ ‫השיווק‪,‬למחלקתהאפליקציותולמחלקה‬ ‫הטכניתשלאלבה‪,‬שייתנולכםאתהייעוץ‬ ‫המקצועי ביותר‪ ,‬ויספקו לכם פתרונות‬ ‫מתקדמיםלכלמטרהולכלצורך‪.‬‬ ‫תהא שנת ‪ 2003‬שנה טובה ופורייה‬ ‫מקודמתה‪ ,‬שנה של צמיחה ושגשוג‬ ‫לכולכם!‬

‫··¯‪‰Î‬‬ ‫דודבאומן‬

‫אלבה‪-‬עוצמהטכנולוגיתלשירותך!‬


‫¯˘‪≤∞∞≤†JIMTOF†˙ίÚ˙Ó†ÌÈÓ‬‬ ‫„‪Ï¢ÎÓ†≠†ÔÓ‡·†„Â‬‬

‫מזה‪20‬שנהבדיוקאנינוהגלבקרמדישנתיים‬ ‫בתערוכת‪(Japan International Machine Tools) JIMTOF‬‬ ‫הנערכתבטוקיוו‪/‬אובאוסקהשביפן‪.‬חשבוןפשוט‬ ‫מעלהכיביקרתיעדהיוםב‪10-‬תערוכות‪.‬כלתערוכה‬ ‫העשירהאותיבידעטכנולוגיעדכני‪,‬ולימדהאותי‬ ‫רבותעלהמגמותבתעשייתעיבודהמתכותשל‬ ‫אותהתקופה‪.‬‬ ‫היותערוכותשהתמקדובאוטומציהאובמערכות‬ ‫‪.(Flexible Machining Systems)FMS‬בתערוכותאחרות‬ ‫בלטוכרסומותמהירותבמיוחד‪,‬אושכלוליםבעגלות‬ ‫המובילותפלטים‪.‬והיוגםתערוכותעםאמירהיומרנית‪,‬‬ ‫שבהןהציגכליצרןמבחרדגמיםגדול‪,‬עשירומגוון‬ ‫ככל האפשר‪ .‬תערוכת ‪ 2002 JIMTOF‬הצטיינה‪,‬‬ ‫בהשוואהלקודמותיה‪,‬בצניעות‪,‬מיקודאופטימלי‬ ‫ותחכוםרב‪.‬הביתניםהיוחסכוניים‪,‬והתצוגותכללו‬ ‫בעיקראתהמכונותהמתקדמותביותר‪.‬‬ ‫בתחוםהעיבודהשבביהוצגומחרטותעם‪9‬צירים‬ ‫ומעלה‪,‬צירי‪Y‬מסוגיםשוניםוכו'‪,‬מכונותעםמחליפי‬ ‫כליםאוטומטיים‪,‬כרסומותעם‪5‬צירים‪,‬ועוד‪.‬בענף‬ ‫הפחבלטהביתןהמרשיםשלחברת‪Trumpf‬הגרמנית‪,‬‬ ‫ואילו‪Amada‬היפניתבלטהדווקאבהיעדרה‪...‬בתחום‬

‫המיחשובהובילוהתצוגותשלשתיחברותיפניות‪:‬‬ ‫‪Fanuc‬ששמרהעלמסורתרבתשניםעםביתןרחב‬ ‫ידיים הנשלט על ידי הצבע הצהוב‪ ,‬ו‪,Yaskawa-‬‬ ‫שהפגינהעצמהלאחרהאיחודעם ‪Simmens‬הגרמנית‬ ‫בתחוםהבקרות‪.‬‬ ‫שלושהחברותהיפניותהמיוצגותבישראלעלידי‬ ‫אלבהחשפומספרחידושים‪:‬‬

‫אוקומה‪,‬בביתןיפהפה‪,‬הציגהמרכזעיבוד ורטיקלי‬

‫מדגם‪ MB-46V-SS‬עם‪60,000‬סל"ד‪MU-400VA,‬‬

‫כרסומת‪5‬ציריםעםשולחןמסיבי‪,‬ומחרטותחדשות‬ ‫מדגם ‪SIMUL TURN LU300‬שניצריחים‪TWIN STAR,‬‬ ‫‪LT200-M‬שניספינדליםושניצריחיםועוד;‬ ‫מצורה)‪( Matsuura‬הגדילהלעשותעםמספרגדול‬ ‫שלחידושים‪,‬כולל‪;LX-10‬ומיאנו)‪,(Miyano‬עם‬ ‫תצוגהרבתעצמה‪,‬חשפהמחרטהחדשהעםמחליף‬ ‫כליםושניספינדליםמדגם‪.ABX-51TR‬‬ ‫התערוכההחשובההבאהבענף‪,‬תערוכת‪,EMO‬‬ ‫תתקייםבמילאנובאוקטובר‪.2003‬אנימקווהלראות‬ ‫אתכם‪,‬לקוחותנו‪,‬מסייריםביןהביתנים‪,‬מתרשמים‬ ‫מהחידושים‪,‬ושוקליםרכישותחדשות‪.‬כולכםמוזמנים‬ ‫כמובןכמיטבהמסורת‪-‬לפגושאתנציגיאלבה‬ ‫בביתןשלאוקומהמדייוםעםסיוםהתערוכה‪.‬‬

‫˙‪EURO BLECH 2002††˙ίÚ‬‬ ‫¯˘‪TRUMPF†Ô˙È··†¯Â˜È·Ó†ÌÈÓ‬‬ ‫‡¯‪Ò„‰Ó†≠†ÌÏÓχ†‰È‬‬ ‫ביןה‪22-‬ל‪62-‬באוקטובר‪2002‬התקיימהתערוכת‬ ‫‪EURO BLECH‬בהנוברשבגרמניה‪,‬התערוכההגדולה‬ ‫ביותרלענףהפח‪.‬חברתאלבה‪,‬כמנהגה‪,‬שלחה‬ ‫לתערוכהנציגותגדולהשלשישהעובדים‪,‬לאחר‬ ‫שהצוותלמדאתהחידושיםקיבלאתהלקוחותסייר‬ ‫איתםבביתןתוךכדימתןהסבריםממצים‪.‬‬ ‫חברת‪ ,TRUMPF‬המיוצגתבישראלבאופןבלעדיעל‬ ‫ידיאלבה‪,‬הציגהבתערוכהביתןגדולשל‪1,500‬‬ ‫מ"ר‪,‬ובומכונותהמבשרותאתשיאהטכנולוגיה‬ ‫בתחוםעיבודהפח‪.‬הדגשבביתן‪ TRUMPF‬הושם‬ ‫השנהעלנושאהאוטומציה‪.‬זאתבמטרהלתתמענה‬ ‫ממוקדלצורךגוברשללקוחותרבים‪,‬הנדרשים‬ ‫להתייעלותמרביתבשוקהתחרותישלזמננו‪.‬‬ ‫‪TRUMPF‬הציגהבתערוכהאתהמכונותהבאות‪:‬‬ ‫מנקבתמשולבתלייזר‬ ‫‪Trumatic 6000 LaserPress‬‬

‫מנקבתמשולבתלייזרבעוצמהשל‪,3200W‬לעיבוד‬ ‫פחיםעדעובישל‪8‬מ"מ‪.‬המכונהמצוידתב‪19-‬‬ ‫תחנות‪,‬וניתןלאבזראותהבמספרמירבישל‪190‬‬ ‫כלים‪.‬היאמבצעתפעולותרבותכגון‪:‬ניקוב‪,‬סימון‪,‬‬

‫חיתוךלייזר‪,‬הבלטותוכיפופיםעדאורךמקסימלי‬ ‫של‪55‬מ"מוגובהמקסימלישל‪25‬מ"מ‪.‬‬ ‫מערכתחיתוךבקרןלייזרמשולבתעםשני‬ ‫ראשיחיתוך‬ ‫‪Trumatic HSL Series‬‬

‫שיאהמהירותשבחיתוך‪,‬מכונהעםשנירזונטורים‬ ‫ומנועיםליניאריים‪,‬המבצעתחיתוךלייזרבשניראשי‬ ‫חיתוך‪,‬במהירותשל‪300‬מ'לדקה!המכונהניתנת‬ ‫להזנהמגלילאומפחיםשטוחים‪.‬‬ ‫חיתוךוריתוךבקרןלייזרבחמישהצירים‬ ‫‪Trumpf Laser Cell TLC Series‬‬

‫המכונהנותנתפתרוןאופטימלילייצורחלקיםבעלי‬ ‫צורהשלשלושהממדים‪,‬הזקוקיםלחיתוךאוריתוך‬ ‫לייזרלאחרפעולתהכיפוף‪.‬מערכתהולכתהקרןהיא‬ ‫מדויקתוגמישהביותר‪,‬ומאפשרתביצועיםמעולים‪.‬‬ ‫שטחהעיבודשלתאהלייזריכוללהגיעלמידותשל‬ ‫‪4X3‬מ'‪,‬עםציר‪Z‬בעלמהלךשל‪1000‬מ"מ‪.‬‬ ‫מכונתלייזרעםרזונטורבעוצמה‬ ‫של‪5000W‬‬ ‫‪Trumatic L3050‬‬

‫מנקבות‬

‫‡‪ÌÈÈ‚ÂÏÂΈ˙ÂÓÂÏÁ†‰ÓÈ˘‚Ó†‰·Ï‬‬

‫‪±†„ÂÓÚӆ͢Ӊ†º‬‬ ‫‪ÈÙφÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂÎËφ‰ÚÈ‚‰†‰¢‡¯‰†˙ÈÂÒ‰‬‬ ‫‪Ì‚„Ó†ı¯‡·†‰¢‡¯‰†‰ÂÎÓ‰†Âʆ‰˙Èȉ†ÆÌÈ˘†≠≥†Î‬‬ ‫‪µ†ÌÚ†ÌÂүΆ‰ËȯÁ†˙ÂÎÓ†‰Ó˜‡†Ï˘†Mac Turn‬‬ ‫ˆ‪·Ï¢†¨‰¯·Á‰†È˘‡†Ï˘†Ì‰È˙Â˘È¯„†ÈÙ†ÏÚ†ÆÌȯÈ‬‬ ‫·‪˙ÂίÚÓ†Ï˘ÓφÂÓΆ¨ÌȯÂÙÈ˘Â†˙ÂÓ‡˙‰†‰ÂÎÓ‬‬ ‫‪‰ÂÎÓφ Âٯˈ‰† ¯˙ÂȆ ¯Á‡ӆ Æ˙ÂÈ„ÂÁÈȆ ‰„È„Ó‬‬ ‫‪Æ˙ÂÙÒÂ†Ô¯Ë˜Ó†˙ÂÂÎÓ†∂†‰¢‡¯‰‬‬ ‫·˘‪ÌÏ˘† ¯ÂˆÈȆ ˜† ̘‰† ˘Èȯى† Ï˘† ‡·‰† ·Ï‬‬ ‫‪˙ίÚÓ†¨Mac Turn ≥∞†˙ÂÂÎÓ†È˙˘†Â·Â†¨·˘ÁÂÓÓÂ‬‬ ‫¯‪ÔÓÂËÂÓ†Ï˘†˙ÈËÓ¡†‰˜È¯Ù†‰ÈÚËφȯË‚†Ë·Â‬‬ ‫‪˙ίÚÓφ ¯˘Â˜Ó‰† ÈÊίӆ ·˘ÁÓ† ¨Ô¯˘ӆ Ø‬‬ ‫·‡‪‰ÏÂÚÙ‰†ÛÂ˙È˘†Æ˙„ÁÂÈÓ† DNC†˙ÎÂ˙†˙ÂÚˆÓ‬‬ ‫‪ÌÈÁÓÂӉ†Ȅ¢‰†Ô¯ˆÈ‰†¨ÈÙȉ†Ô¯ˆÈ‰†ÔÈ·†È‚ÂÏÂÎˉ‬‬ ‫‪ÂÏ˘†Á˜ω†¯Â·Ú†¯ˆÈ†‰·Ï‡†˙È·Ó†ÌÈχ¯˘È‰‬‬ ‫‪ÔÙ‡·†ÏÚÂÙ‰†¨Ï‡¯˘È·†Â‚ÂÒÓ†Ô¢‡¯‰†¨ÌÏ˘ÂÓ†Ô¯˙Ù‬‬ ‫¯ˆ‪ÆÌÈ˘„ÂÁ† ¯ÙÒÓ† ‰ÊÓ† ˙ÂϘ˙† ‡Ïφ ÛÂ‬‬ ‫‪ÆÆÆÏΉ†‡Ï†„ÂÚ†‰ÊÂ‬‬ ‫˜‪Ì˙ËÈϘφ˘‡¯Ó†ÔΉ†ÏÚÙÓ·†ÌÂȉ†ÏÚÂÙ‰†¯ÂˆÈȉ†Â‬‬ ‫˘‪ÂÈÚˆȷ†˙‡†¯˙ÂȆ„ÂÚ†Â¯Ù˘È†ÂÏÚÈÈ˘†ÌÈÙÒÂ†ÌȯÊÚ†Ï‬‬ ‫·‪„„Ó˙˘†¨˙ÈËÓ¡†‰„È„Ó†˙ÂÎÓ†Ï˘ÓφÂÓΆ†„È˙Ú‬‬ ‫‪Æ˙ÂÂÎÓφ ˙„ÈÓ† È˜È˙† ÁÏ˘˙† ÌȘÏÁ‬‬ ‫‪ÂÏ˘†Á˜ω†Ï˘†‰Áψ‰‰¢†∫·Â˯·†‰È¯‡†ÌÎÒÓ‬‬ ‫‚‪Ҙ˷˘†·˘ÂÁ†È‡†Æ·¯†˜ÂÙÈÒ†‰·Ï‡·†Âφ˙Ó¯Â‬‬ ‫‪ÂÁ‡† ¨¯·Ó·Â† ÛÂÒ·† ¨˘„Á‰† ˜‰† Ï˘† ‰˜˘‰‰‬‬ ‫‪ÆÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË†Ï˘†ÌÈ˘‡‰Ó†˙ÂÁÙ†‡Ï†Â˘‚¯˙‰‬‬ ‫·¯‪ÛÂ˙È˘†Æ‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È˘†‡Â‰†‰Áψ‰‰†„ÂÒ˘†Âφ¯Â‬‬ ‫‪Ú„ÂȆ¨Â·†ÔÈÓ‡Ó˘†Á˜φÌÚ†˜ÈÓÚӆȂ˯ËÒ‡†‰ÏÂÚÙ‬‬ ‫‪¢ÆÚȈ‰Ï† ‰ÏÂÎȆ ‰·Ï‡˘† ˙ÂÏÂÎȉ† ÏÎÓ† ˙Â‰ÈÏ‬‬

‫‪TRUMPF†¯ÊÈÈφ‰˘Î¯†¢ÛÒÂȆÔ¯‰‡¢†˙¯·Á‬‬

‫‪±†„ÂÓÚӆ͢Ӊ†º‬‬ ‫†‪‰·Â˘˙‰†Â˙ÈÁ·Ó†Æ‰·Â‚˙†˙¯ȉÓ†˙Â¯È˘†˙ÈÁ·Ó‬‬ ‫‪ÆÌÂȉ†‡˜Â„†¨ÔΆÆÁÂ˙ÈÙ†ÏÚ†˙ÒÒ·˙Ó‰†˙ÂȈӆ‡È‰‬‬ ‫„‪¯ÂˆÈȉ† ÈÚˆÓ‡† ˙‡† ˘Âίφ ÔÓʉ† ÂÈ˘ÎÚ† ‡˜ÂÂ‬‬ ‫‪˙ÎÒÂÁ††‰˘È„Á†‰È‚ÂÏÂÎˆÈΆ¨ÌÏÂÚ·†ÌÈÓ„˜˙Ó‰‬‬ ‫‪‰‰Â·‚‰†˙ÂÎȇ‰†˙‡†‰ÁÈË·Ó†¨˙ÂÈÂÏÚ†‰„ȯÂÓ†¨ÔÓÊ‬‬ ‫·‪ÂËÏÁ‰†˜ÂÁ¯‰†ÁÂÂËφ˙ÈÏÚÙÓ†‰È‚˯Ë҇ΆƯ˙ÂÈ‬‬ ‫‪¨˙Á‡‰† ∫‰˘Ó† ˙ÂÏ·˜† È·È˙† È˘† ˙˜ÓÚ‰† ÏÚ‬‬ ‫‪ÔÂÈÙ‡†·Ï˘Ó†¨ÏÏÂΆÈÏÂÚÙ˙†Ô¯˙Ù†Ô˙Ó†–†TURN KEY‬‬ ‫‪–† JOB SHOP†‰È˘‰Â†¨È˙¯„ÈÒ†¯ÂˆÈφ„Ú†¨¯ˆÂÓ‰‬‬ ‫‪ÍÂ˙ÈÁ†¨Ó¢·È˙†∫Ô‚Ά¯ˆ˜†˙ÂÏÈÚÙ†ÈÙ‡†˙ÂÏÚ·†˙„·Ú‬‬ ‫·‪¨ÌÈÈÂÙȈ†¨Ú·ˆ†¨ÍÂ˙ȯ ¨ÛÂÙÈΆ·Â˜È†¨¯ÊÈÈφ¨ÌÈÓ‬‬ ‫˜˘‪‰ÂÎÓ‰† ˙‡† Â˘Î¯˘† ‰·ÈÒ‰† Âʆ ¨ÂΆ ÌÈÁÈ‬‬ ‫‪Ï˘†¯ÊÈÈÏ·†ÍÂ˙ÈÁφ¯˙ÂÈ·†‰˘„Á‰†‰È‚ÂÏÂÎˉÓ‬‬ ‫‪È˙ÂÎȇ†˜È„ӆ¨¯È‰Ó†‰ÚÓ†˙˙φ˙„ÚÂÈÓ‰†ÆTRUMPF‬‬ ‫·‡‪ÆÂ˙Á˜ÏφÈ˙ÂÚÓ˘Ó†ÔÙÂ‬‬ ‫¯‡‪Æ¥†„ÂÓÚ·† 5 KW ¯ÊÈÈφ˙˯ÂÙÓ†‰·˙Ά‰‬‬

‫‪Trumatic 2020 Rotation FMC Compact‬‬

‫מנקבתהכוללתמערכתטעינתופריקהשלפחים‬ ‫מגלםועדפחמנוקב‪.‬יתרונההבולט‪:‬הטעינהוהפריקה‬ ‫מתבצעותבאותוצד‪.‬‬

‫‪Trumatic 5000 Rotation‬‬

‫המכונהכוללתרובוטלהחלפתכליםלהגדלתכמות‬ ‫הכליםולביצוע‪ SETUP‬מהיר‪,‬מערכתטעינתפח‪,‬‬ ‫רובוטלפריקתחלקיםבודדיםמהמנקבת‪,‬ויחידת‬ ‫פריקהשלשלדהפחהמנוקב‪.‬רובוטנוסףמעביר‬ ‫כלחלקלאחרהפריקהלבדיקהאוטומטיתבמכונת‬ ‫‪.Qualifier 1250‬מכונהמדידהזומודדתאתהחלק‬ ‫הגמורומפיקהדו"חבמידהוהחלקפסולעוצרתאת‬ ‫המשךהניקוב‪,‬כמוכןמכונהזומסוגלתלסרוקחלק‬ ‫חתוךללאשרטוטולייצרממנוקובץ‪.DXF‬‬ ‫מכונהלסימוןבלייזר‬ ‫‪Trumpf Vector Mark compact‬‬

‫לייזרלחיתוךצינורותופרופילים‬ ‫‪Trumpf Tubematic‬‬

‫מכונההמצוידתבמערכתאוטומטיתלטעינתצינורות‬ ‫ופרופילים‪,‬מערכתאוטומטיתלזיהויתפרויחידה‬ ‫לפריקתחלקיםחתוכים‪.‬‬ ‫תאכיפוףומכופפות‬ ‫‪Trumpf Bend Master‬‬

‫תאכיפוףהכוללרובוט‪5‬ציריםעםמצלמהלבדיקת‬ ‫מיקום הפח‪ .‬התא ניתן לתכנות פשוט וידידותי‬ ‫באמצעותתוכנת‪,TOP 600‬ואינומצריךפעולתאיפוס‬ ‫פח‪-‬דברשמאריךאתזמןהמחזור‪.‬‬ ‫‪Trumabend V130, Trumabend C60‬‬

‫שתימכופפותמהירותומדויקותביותר‪.‬המכונות‬ ‫מדגם‪V130‬מגיעותעםאבזורסטנדרטיעשירבמיוחד‪.‬‬


‫„‪DAEWOO†Ï˘†„·ÈÚ‰†ÈÊίÓÏ†Í˘Ó‰†¯Â‬‬ ‫‪°˙È„ÈÓ†‰˜Ù҉φȇÏÓ·†ÂÈ˘ÎÚ‬‬

‫‪˙ÈΈ‰˜ÏÁÓ†–†ÔÂÒÏˆÎ†Ï·ÂÈ‬‬

‫עמידותלאורךזמן‪.‬הבסיסומבנההגוףהעליוןיצוקים‬ ‫ביציקתמנהייט‪,‬ומסלוליההחלקהבנוייםבחתך‬ ‫מרובע‪,‬עםמרווחגדולביניהם‪-‬דברהמגדילאת‬ ‫יציבותהמכונהבעתעיבודמסיבי‪.‬כלמסלוליהמכונה‬ ‫עובריםתהליךשלהדבקתגבישי®‪,RULON‬המשפר‬ ‫אתעמידותםבפנישחיקה‪.‬המסלוליםמשומניםעל‬ ‫ידימערכתשימוןמרכזית‪,‬ומוגניםע"יטלסקופיים‬ ‫להגנהעלהמערכותמפניחדירתשבביםוהשפעת‬ ‫חום‪.‬מערכתהחלפתהכליםמוגנתאףהוא‪,‬עלידי‬ ‫כיסויהמונעחדירתשבביםלמערכתהמכאנית‪.‬‬ ‫סילוניםשלמיקירורשוטפיםאתהשבביםמהתא‪.‬‬ ‫מחליףהכלים‪,‬מסוג”‪, “CAM ATC‬מסוגללבצע‬ ‫החלפהתוך‪1.5‬שניותבלבד!‬

‫באלבהמוצגבימיםאלההדורהחדששלמרכזי‬ ‫עיבודמתוצרת‪ DAWEOO‬הקוריאנית‪ .‬מרכזיהעיבוד‬ ‫הורטיקלייםמסדרת‪MYNX‬מצטייניםביכולותעיבוד‬ ‫מרשימותבכלסוגיהחומריםובאמינותמכאנית‬ ‫ואלקטרוניתגבוהה‪.‬‬ ‫הספינדלמונעע"יבמנועחזק ‪19.5 Kw‬המיוצבע"י‬ ‫ארבעהמיסבידיוקמהירים)‪ .(CLASS P4‬ה מ נ ו ע‬ ‫הרב‪-‬תכליתי מספק מומנט של‪Kgf.m19.5‬‬ ‫מומנטגבוהזהמיועדלעיבודפלדותקשות‪,‬ואף‬ ‫מסוגל"להמריא"ל‪ 10,000-‬סיבוביםלדקה בכדי‬ ‫לעבדבשיטת‪ HSC‬בעיבודמהיר‪.‬תוכנהלהברגה‬ ‫מסונכרנתמסופקתכסטנדרט‪,‬ומאפשרתביצוע‬ ‫הברגותללאמכשירהברגות‪.‬‬ ‫המכונותמסדרת‪MYNX‬הןמסיביותוחזקות‪,‬ומבטיחות‬

‫עלהמערכתכולהמפקחמחשב‪ 18-iM‬מתקדם‬ ‫מתוצרת‪FANUC‬היפנית‪,‬המסוגללשלוטעלארבעה‬ ‫ציריםבו‪-‬זמנית‪,‬בקרתה‪18-iM-‬הפופולריתמאפשרת‬ ‫תפעולפשוטונוחלעריכהתוכניותולאיפוסחלקים‬ ‫וכלים‪.‬כרטיסזיכרוןנייד)‪(Memory Card‬המתפקד‬ ‫ככונןדיסקיםלהעברתתוכניות‪,‬וכרטיסכונןפנימי‬ ‫בנפח‪500MB‬המשמשכזיכרוןגדוללתוכניותארוכות‪.‬‬ ‫בנוסףמותקןכרטיסרשת)‪(Data Server‬המהווהמעין‬ ‫תחנתביניים‪,‬להזנתתוכניותמהמחשבהמשרדי‬ ‫דרךכבלרשת)לא‪,(RS-232‬ישירותלתוךבקרת‬ ‫המכונה‪,‬ומשםלזיכרוןההפעלהשלהתוכנית‪.‬‬ ‫המכונותמסדרת‪ MYNX‬הנמצאותבמלאיבארץ‪:‬‬ ‫‪-MYNX 540‬מהלךציר‪X‬של‪1020‬מ"מומחסנית‪.‬‬ ‫‪-MYNX 550‬מהלךציר‪X‬של‪1270‬מ"מומחסנית‪.‬‬

‫≠‪≠‰˘„Á†‰˘†ÌÈÁ˙ÂÙ‬‬

‫‪ȇÏÓ‰Ó†˙È„ÈÓ†‰˜Ù҉φ˙¢„Á†˙ÂÂÎÓ‬‬

‫כרסומת‪OKUMA‬ורטיקלית‬ ‫דגם‪EURO CENTER V50:‬‬ ‫מהלכים‪1020 X 510 X 525 :‬מ"מ‬ ‫מהירותסיבוביספינדל‪8000‬סל"ד‬ ‫מחליףכליםורטיקלי‪20‬תחנות‬ ‫מחשב‪OSP U10M‬‬

‫מחרטה‪OKUMA‬‬ ‫דגם‪LT 10 M:‬‬

‫כרסומת‪DAEWOO‬ורטיקלית‬ ‫דגם‪Mynx 540:‬‬ ‫מהלכים‪1020 X 510 X 625 :‬מ"מ‬ ‫מהירותסיבוביספינדל‪8000‬סל"ד‬ ‫מחליףכליםצידי‪24‬תחנות‬ ‫מחשב‪FANUC 18 iM‬‬

‫מחרטה‪OKUMA‬‬ ‫דגם‪SOARER L270 E:‬‬

‫שניספינדלים‪6000‬סל"ד‬ ‫שניצריחים‪VDI 12‬כלים‬ ‫נפחחריטה‪:‬קוטר‪210‬מ"מ‬ ‫מחשב‪OSP U100L‬‬

‫סיבוביספינדל‪4,200‬סל"ד‬ ‫צריח‪8‬כלים‬ ‫נפחחריטה‪:‬קוטר‪,270‬אורך‪500‬מ"מ‬ ‫מחשב‪OSP 700 L‬‬

‫‪˙ίÚÓ‰‬‬ ‫העורך‪:‬שלוםאהרונוב‬ ‫עיצוב גראפי‪:‬מיליורחל‬ ‫עריכה לשונית‪:‬מיכלאלכסנדר‬ ‫כתובת‪:‬בןגוריון‪33‬הרצליה‪,‬‬ ‫ת‪.‬ד‪5520.‬הרצליה‪46154,‬‬ ‫לתגובות והצעות‪:‬‬ ‫טל‪09-9545223.‬‬

‫‪˙Âӄʉ·†˙¢Ó¢ӆ˙ÂÂÎÓφ‰Úˆ‰‬‬ ‫…‬

‫מחרטה‪" CNC‬אוקומה"דגם‪LB 15 C‬‬

‫קוטרחריטה‪250‬מ"מאורך‪500‬מ"מ‬ ‫צריח‪12‬כלים‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫…כרסומת‪"CNC‬אוקומה"דגם‪MX 55 VA‬‬ ‫תנועות ‪1050 X 560 X 450‬מ"מ‬ ‫מחליףכלים‪20‬תחנות‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫…מחרטה‪"CNC‬אוקומה"דגם‪LB 15II C‬‬ ‫קוטרחריטה‪250‬מ"מאורך‪500‬מ"מ‬ ‫צריח‪12‬כלים‪,‬מחשב‪OSP5020LG‬‬ ‫מזיןמוטותארוכים‪,‬מפנהשבבים‬ ‫במצבעבודהמצוין‬ ‫פרטים‪:‬שלום‪054-727841‬‬ ‫…מחרטה‪" CNC‬אוקומה"דגם‪LB 12 C‬‬ ‫קוטרחריטה‪200‬מ"מאורך‪350‬מ"מ‬ ‫צריח‪8‬כלים‪,‬מחשב‪OSP500L‬‬ ‫מזיןמוטותארוכים‪,‬במצבעבודהתקין‬ ‫פרטים‪:‬שלום‪054-727841‬‬ ‫…מחרטה‪"CNC‬וסינו"דגם‬ ‫מחיר‪$4000‬‬ ‫פרטים‪:‬ערן‪054-586166‬‬ ‫…לייזר"ביסטרוניק"שנת‪1996‬‬ ‫דגם‪3x1.5 BYSPRINT‬מ'‬ ‫מחליףשולחנותוטועןפחים‪,‬במצבמצויין‬ ‫פרטים‪:‬אלמלם‪054-727852‬‬ ‫…מנקבת‪30‬טון"פינפואר"‬ ‫‪21‬תחנות‪,‬שנת‪1996‬‬ ‫לגודלפח ‪ 1250 x 2084‬מ"מ‬ ‫פרטים‪:‬אלמלם‪054-727852‬‬ ‫…מפנהשבבים"מיפרן"משומש‬ ‫מתאיםלכרסומותאוקומה‪MX‬‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫…פוטריםוצילינדריםהידראולים‬ ‫משומשים‬ ‫בגדליםשונים‬ ‫פרטים‪:‬יוסי‪054-773160‬‬

‫‪‰¯ÈÎÓÏ‬‬

‫‪˙˘Ó¢ӆ¢ÙÓ¯ˢ†˙·˜Ó‬‬ ‫‪Trumatic 2000 R‬‬ ‫שנתיצור‪2000‬‬

‫לניקובפחיםבגודל‪1270 X 2540‬‬

‫כרסומת‪BRIDGEPORT‬ורטיקלית‬ ‫דגם‪VMC 3020 XV:‬‬ ‫מהלכים‪ 762 X 508 X 508 :‬מ"מ‬ ‫מהירותסיבוביספינדל‪10,000‬סל"ד‬ ‫מחליףכליםורטיקלי‪22‬תחנות‬ ‫מחשב‪FANUC 21 iM‬‬

‫מזיןמוטות‪SAMSYS‬‬ ‫דגם‪MULTISAM 2000:‬‬

‫להזנהאוטומטיתשלמסמוטות‬ ‫עדקוטרמקסימלי‪80‬מ"מ‬ ‫עדאורךמקסימלי‪1500‬מ"מ‬

‫מ"מ‬

‫‪9‬תחנותכליניקובכולםאינדקס‬ ‫‪2‬אוחזיפח‬ ‫המכונהכחדשה!‬ ‫פרטים‪:‬אריהאלמלם‪054-727852‬‬


 ‫קנהמידע ק נ ה‬

Ú„ÈÓ†‰˜ ‰˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ӂ„

5000W†¯ÊÈφԯ˜·

Ó¢Ó†≤µ†‰„ÏÙ °°†Ó¢Ó†±†„ˆÏ

∫†‰‚ȈӆTRUMPF 5000 W†Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈφԯ˜·†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÎÓ °†Ï‡¯˘È·†ÂÈ˘ÎÚ

¯ËÓ†≥x±Æµ†∫ÌÈ¢†ÌÈÏ„‚†È˘·†˙¯ˆÂÈÓ†‰ÂÎÓ‰ Ï˘†˙·Ï¢ӆÌȯȈ†˙¯ȉӆ˙ÏÚ·†Æ¯ËÓ†¥x≤†≠ ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó†ÌȯȈ†˙ˆÂ‡˙†ÌÚ†¨‰˜„φ¯ËÓ†≥∞∞ Ï˘† ˙ÂÈ˙¯ÊÁ·† ˜ÂȄ† ‰È˘Ï† ¯ËÓ† ≤∞† Ï˘ Ï˘† 840D† Ì‚„Ó† ¯˜·† ÔΆ ¨Ó¢Ó† ≠Ø´† ∞Æ∞≥ ÌȘÈ„Ó†ÌȯȉӆÌÈȯ‡ÈÈφÌÈÚÂÓ†ÌÚ†Siemens ¨ÌȯȈ‰†˙ίÚÓÓ†„¯ÙÂÓ†ÍÂ˙ÈÁ‰†ÔÁÏ¢†Æ„ÁÂÈÓ· ˙Ú‚ÂÙ†‰ȇ†ÌȯȈ‰†Ï˘†‰‰Â·‚‰†Ì˙Â¯È‰Ó˘†ÍÎ ÆÍÂ˙ÈÁ‰†˜ÂÈ„· È˘„Á†ÁÂ˙ÈÙ†‰ÂÎÓ‰†‰‚Ȉӆ¨‰Ï‡†Ïη†È„†‡Ï†Ì‡Â „ÈÁ‡†ÍÂ˙ÈÁ†∫TRUMPF†Ï˘†¯ˆÂȉ†˙È·Ó†ÛÒÂ ˙„Ȉӆ‰ÂÎÓ‰†∫„·ÂÚ†‰Ê†ÍΆÆÁÙ‰†˙ÂÈÙ†Ïη X†¯Èˆ†ÏÚ†‰Ú‰†˙ÈËÙ‡†˙ίÚÓ†ÌÚ† U†¯Èˆ· Ú·˜†Ô¯˜†Í¯Â‡†ÏÚ†¯Ó¢††ÛÒÂ‰†¯Èˆ‰†ÆÈί‡‰ ¯˘Ù‡Ó‰†¨ÍÂ˙ÈÁ†˘‡¯†„Ú†¯ÂËÂʯ‰Ó†ßÓ†±¥Æ±†Ï˘ ÏÚ·†ÍÂ˙ÈÁ†∫‰‡ˆÂ˙‰Â†ÆÚ·˜†† Focal Position ÌȘÏÁ‰† Ïη† ÔÈËÂÏÁφ ÌÈ„ÈÁ‡† ˜ÂȄ† ˙ÂÎȇ ÆÁÙ‰†ÔÂÈÏÈ‚†ÈÙ††ÏÚ†ÌȯÊÂÙÓ‰ ˙¯˜·†˙ίÚÓ·†„ȈӆÍÂ˙ÈÁ‰†˘‡¯†∫ÛÒÂ†˘Â„ÈÁ ¨ÈËÓ¡†ÔÙ‡·†‰˘„Ú‰†ÔÂȘÈ††˙‡†˙˜„·‰†¨‰˘„Ú ˙ίÚÓ‰†ÆÍÂ˙ÈÁ‰†˙ÂÎȇ†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†‰¯ËÓ· ÔÂÈÏÚ‰†‰˜ÏÁ·†¯Â‡‰†˙ÂÓˆÂÚ†ÔÈ·†‰Â¢Ó†˙„„ÂÓ ÏÚ†‰ÏÂÚ†˘¯Ù‰‰†¯˘‡Î†¨‰˘„Ú‰†Ï˘†ÔÂ˙Á˙‰Â ‰‡¯Â‰†ÏÈÚÙÓφ˙˙Â†˙¯ˆÂÚ†‰ÂÎÓ‰†¨¯˙ÂÓ‰ ˙ίÚÓ† ˙˜˙ÂÓ† ÛÒÂ·† Ɖ˘„Ú‰† ˙‡† ˙˜Ï ‰·Ú†¯ÓÂÁφ¯Â„Áφ˙Ï‚ÂÒÓ˘†¨fast piercing Ɖ¯È„Áφ ˙ÂÈ˘† ≤† „Ú† Ï˘† ˙¯ȉӷ† „ÁÂÈÓ· È˯„ËÒ†ÔÙ‡·†Ï·˜Ó†‰ÂÎÓ‰†˙‡†˘Î¯‰†ÏÎ ˙ίÚÓ†ÌÈÙÏÁ˙Ó†˙ÂÁÏ¢†¨ÍÂ˙ÈÁ†È˘‡¯†È˘ ‰ÈÚˆ˙ίÚÓ†·Ï˘Ï†Ô˙È†‰ÈˆÙ‡ΆƘ·‡†˙·È‡˘ ÍÂ˙ÈÁφ ȷ·ÈÒ† ¯ÈˆÂ† ¨ÌÏ‚† ȯÓÂÁ† Ï˘† ‰˜È¯Ù ˙ÂÓÎÁÂ˙Ó† ˙ÂίÚÓ† „ÂÚ† ÌÈÏÈٯن ˙¯ÂȈ ÆÆ˙¯Á‡ ÌÚÙφTRUMPF†Âφ‰ÈÎÓ†˙ÂÚ˙Ù‰†ÂÏȇ†ÔÈÈÚÓ ÆÆƉ‡·‰

Ò„‰Ó†–†ÌÏÓχ†‰È¯‡

˙ˆÈ¯Ù†˙‡†Ï‡¯˘ÈφÂÈ˘ÎÚ†‰‡È·Ó†‰·Ï‡†˙¯·Á TRUMPF † Ï˘† ‰˘„Á‰† ˙È‚ÂÏÂÎˉ† ͯ„‰ Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈφԯ˜·†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÎÓ†∫˙ÈÓÏÂÚ‰ °°5000W

ÏÚ·†¯ÊÈÈφ¯ÂËÂʯ†˙·Ï˘Ó†‰˘„Á‰†‰ÂÎÓ‰ ÌÚ†¨ÍÂ˙ÈÁ‰†˘‡¯· 5KW†Ï˘†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÓˆÂÚ ˙ËÈ˘·† ÌȯȈ† ˙Ú‰Ï† ˙Ó„˜˙Ó† ‰È‚ÂÏÂÎË ÌÈÚÂÓ†˙Ú‰†ÏÚ†˙ÒÒ·Ӊ†¨Flying Optic†≠‰ ÍÂ˙ÈÁ†∫ÌÈ„˜˙†‡Ïφ˘ÓÓ††ÌÈÚˆȷ‰Â†ÆÌÈȯ‡ÈÈÏ Ó¢Ó† ≤∞† „Ú† ‰ËÒ¯È† ¨Ó¢Ó† ≤µ† „Ú† ‰„ÏÙ ÆÆÆÓ¢Ó†±≤†„Ú†ÌÂÈÓÂχÂ

‫פלוס‬...‫בדיחה‬ !‫למהנבחהחתול‬ ,‫עכבר אחד ישב בחורו והיה צמא מאוד‬ ‫ אך בחוץ‬,‫רצה לצאת החוצה לשתות‬ ‫ אם אשאר‬..‫ חשב העכבר‬.‫חיכה לו חתול‬ - ‫ אם אצא‬,‫בחור בטוח שאמות בצמא‬ .‫יש סיכוי שאתחמק מהחתול ואחיה‬ ‫ שניה לפני‬.‫ והחליט לצאת‬..‫חשב וחשב‬ ‫שיצא שמע נביחת כלב… שמח בלבו‬ ‫ הכלב יבריח‬,‫ "יש אלוהים‬,‫העכבר וחשב‬ ‫ בו ברגע‬..‫את החתול ואני אנצל" ויצא‬ ‫ רגע לפני‬.‫ תפס אותו החתול‬,‫שיצא‬ ‫ התחנן העכבר וביקש‬,‫שהכניסו לפיו‬ !!? ‫ איפה הכלב שנבח‬..‫לדעת‬ ‫ענה לו החתול "במקצוע שלי צריך‬ !!…"‫לדעת שפות‬

‫טיפטופ‬

ÈΈωÓ†≠†Ì‚‡†Á ‫במחרטותאוקומה‬ ‫הגנתגבולותרכים‬ ?!‫רוצה להגן על המכונה ועל עצביך‬ ‫החלפת כלי חייבת להתבצע כאשר הכלי‬ .‫והצריח נמצאים מחוץלחומר‬ OSP ‫מערכת הגנה זו בבקרת‬ ‫אפ‬-‫עוזרת רבות בהכנת הסט‬ ‫כאשר מתבצעות החלפות כלים‬ .‫בתוכנית שלא הורצה בעבר‬

‫תכונה זו באה לידי ביטוי בכך שהחלפת‬ ‫כלי יכולה להתבצע רק כאשר אחד הצירים‬ ‫ בדרך כלל נבצע זאת על גבול‬,‫הגיע לגבול‬ .‫ חיובי‬Z ‫ציר‬ :‫כדילקבועגבולמתאיםכרצונך‬ .‫< בחר מצב ידני‬ .‫< בחר מסך פרמטרים‬ ‫< בחר מסך משתנים‬ .(‫ )למשתמש‬USER PARAMETERS .Z+ ‫< הבא את הסמן לשדה ציר‬ .‫< הבא את הצריח למקום ההחלפה הרצוי‬ .(‫ )חשב‬CAL ‫< לחץ לחצן‬ . WRITE ‫< לחץ לחצן‬ !‫קבעת גבול חדש להחלפת כלים‬

!?‫מ"מפלדה‬25‫הידעתשאפשרלחתוךחיתוךאיכותיבלייזר‬


קנה ידע, ידיעון בהוצאת חברת אלבה, ינואר 2003