Page 1

‫המידע‬

‫˜‪‰‬‬ ‫‪ Ú„ÈÓ‬י ד ע‬ ‫קנהמ‬ ‫‪≤∞∞≥†¯‡ÂȆ≤†ßÒÓ†ÔÂÈÏÈ‚†‰·Ï‡†˙È·Ó†˙¢„Á†ÔÂ˙ÈÚ‬‬

‫‡‪ÌÈÈ‚ÂÏÂΈ˙ÂÓÂÏÁ†‰ÓÈ˘‚Ó†‰·Ï‬‬ ‫˘‪Ó¢Ú·†ÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂΈÌچȂ˯ËÒ‡†‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È‬‬ ‫‡¯‪ȇȆÈχ†Ø†·Â˯·†‰È‬‬ ‫‪¨Ï¢Ê†·˜ÚȆÔÓ‡·†¯Ó†¨‰·Ï‡†˙¯·Á†Ï˘†‰„ÒÈÈÓ‬‬ ‫‪„ÓÏÓ˘†Á˜φ‡Â‰†·ÂˆȂ˯ËÒ‡†Á˜Ϣ†∫¯ÓÂφ‚‰‬‬ ‫‡‪̯‚˘†Á˜φ∫˙¯Á‡†ÌÈÏÓ·†Â‡†¢Æ„·ÚφÍȇ†Â˙Â‬‬ ‫‪˙ÈÚˆ˜Ó‰† ˙ÏÂÎȉ† ˙‡† ÂÓˆÚÓ† ˜Èىφ ÂÏ‬‬ ‫‪˙˙φ˙Ó†ÏÚ†Á˙Ù˙‰Ï†„ÂÓÏφ¨¯˙ÂÈ·†‰‰Â·‚‰‬‬ ‫‪ÆÂÈίˆÏ†‡ÏÓ†‰ÚÓ‬‬ ‫‪ÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ˙¯·Á†¨Âʉ†‰¯„‚‰‰†ÈÙ†ÏÚ‬‬ ‫‪Ȃ˯ËÒ‡†Á˜φ‡È‰†¨¯ÓÈȉ˯†ÛËÒ†˙ˆÂ·˜Ó‬‬ ‫‪˙Â¯Á‡‰†ÌÈ˘‰†¥†Íωӷ†Æ‰·Ï‡†Ï˘†‰ÏÂÚÓ‬‬ ‫‪È‚ÂÏÂΈ‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È˘·†˙¯·Á‰†È˙˘†˙„·ÂÚ‬‬ ‫‪ÌÈÓÎÁÂ˙Ó†ÌÈÓ„˜˙Ó†˙Â¯˙Ù†˙·ˆÚÓ†¨˜Â„‰‬‬ ‫‪ÆÌÈ·‰Ï† ˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ Ï˘† ¯ÂˆÈȉ† ˙Ùˆ¯Ï‬‬

‫‪¯·Î¢† ∫‰·Ï‡† ˙¯·ÁÓ† ·Â˯·† ‰È¯‡† ¯ÙÒÓ‬‬ ‫·˙‪˙È„È˙Ú†˙ÈÎÂ˙†ÂίÚ†„ÁȆÂ·˘È†Í¯„‰†˙ÏÈÁ‬‬ ‫‪ÚÈ‚‰Ï†‰ˆ¯†ÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ¨Á˜ω†Æ‰‡ÏÓ‬‬ ‫·‪˜†ÌÚ†¨˙ÓÏ˘ÂÓ†¯ÂˆÈȆ˙ίÚÓφ¯·„†Ï˘†ÂÙÂÒ‬‬ ‫‪·˘ÁÓ‰†È„ȆÏچωÂÈ˘†¨ÔÈËÂÏÁφÈËÓ¡†¯ÂˆÈÈ‬‬ ‫‪ÂÈÈÙ‡†Â¯Â·Ú†Â˘Î¯˘†˙ÂÂÎÓ‰†ÏΆÔÎφÆÈÊίӉ‬‬ ‫‪Â·†ÂÓʉ†Ô‰†Æ‰‡ÏÓ†˙ÈËÓ¡†˙ίÚÓφ˘‡¯Ó‬‬ ‫‪ÌȯÊÈ·‡‰Â†˙ÂÓ‡˙‰‰†ÏΆÌÚ†ÌÈ¯ˆÈ‰†È„ȆÏÚ‬‬ ‫‪¢ÆÌÈ˘Â¯„‰‬‬ ‫‪Ô¯˘ӆ؆ÔÓÂËÂÓ†˙ÈÙȉ†‰Ó˜‡†Ì‰†ÌÈ¯ˆÈ‰‬‬ ‫‪‰·Ï‡†Ï˘†ÌÈÁÓÂÓ‰†Â¯Ù˙˘†ÁˆÓ†·ÂÏÈ˘†˙Ȅ¢‰‬‬ ‫·‪ÌÈ·‰Ï††˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË†Ï˘†ÏÈ·ÂÓ‰†˙ˆ‰†ÌÚ†„ÁÈ‬‬ ‫·‪È„ÂÁÈȉ†·Î¯ÂÓ‰†Û¯Ȉ‰†ÆÏÚÙÓ‰†¯Â·Ú†„ÁÂÈÓ‬‬ ‫‪‰ÓÊÂȉ† ¨ÈÚˆ˜Ó‰† ڄȉ† ˙ÂÎÊ·† ¯˘Ù‡˙‰‬‬ ‫‪Ìȯ˘˜‰Â† ˙ÈËÒÈ‚Âω† ˙ÏÂÎȉ† ¨˙ȘÒÚ‰‬‬ ‫‪‰ÏÈ΢‰˘† ‰·Ï‡† Ï˘† ÌÈ·Á¯‰† ÌÈÈÓ‡ÏÈ·‰‬‬ ‫‪ÆÁ˜ω†Ï˘†ÂÈ˙Âχ˘Ó†ÏΆ˙‡†Áˢ·†ÌÈ˘‚‰Ï‬‬ ‫‪º†††≤†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰‬‬

‫‪µ∞∞∞†W†TRUMPF†¯ÊÈÈφ‰˘Î¯†¢ÛÒÂȆÔ¯‰‡¢†˙¯·Á‬‬ ‫≠†‪≠†Áˢ‰Ó†˙„Ú‬‬

‫„‪¢ÛÒÂȆÔ¯‰‡¢†Ï¢ÎÓ†–†Ô¯‰‡†„Â‬‬

‫‪˙‡†‰·Ï‡Ó†‰¯Á‡Ï†‰˘Î¯†¨„ÂÂÈʉ†ÌÂÁ˙·†Ï‡¯˘È·†˙ÂÏÈ·ÂӉ†˙˜È˙‰ӆ¨ÛÒÂȆÔ¯‰‡†˙¯·Á‬‬ ‫‪Ƶ000 W†Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈφԯ˜·†ÍÂ˙ÈÁφTRUMPF†Ï˘†‰˘È„Á‰†‰ÂÎÓ‰‬‬ ‫‪˙ÂÏÈ·ÂӉ† ˙˜È˙‰ӆ ¨ÛÒÂȆ Ô¯‰‡† ˙¯·Á‬‬ ‫·‪‰·Ï‡Ó†‰¯Á‡Ï†‰˘Î¯†¨„ÂÂÈʉ†ÌÂÁ˙·†Ï‡¯˘È‬‬ ‫‡˙†‪Ô¯˜·†ÍÂ˙ÈÁφTRUMPF†Ï˘†‰˘È„Á‰†‰ÂÎÓ‰‬‬ ‫‪Ƶ000 W†Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈÏ‬‬ ‫‪ÂÁ‡¢†∫Ô¯‰‡†„„†¯Ó†¨ÛÒÂȆÔ¯‰‡†Ï¢ÎÓ†¯ÙÒÓ‬‬ ‫·‡‪·ˆÓ†ÌÚ†„„ÂÓ˙‰Ï†È„΢††ÌÈÈÓ‡Ó†ÛÒÂȆÔ¯‰‬‬ ‫‪ƉÙȘӆ˙Ȃ˯ËÒ‡†˙ÂίÚȉ·†Í¯Âˆ†˘È†¨˜Â˘‰‬‬ ‫‪˙ÂÁ˜φÍ¢Óφ¨ÂÏ˘†˙ÂÁ˜ω†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†È„Î‬‬ ‫‪·Âˉ†‰ÚÓ‰†˙‡†Ì‰Ï†˙˙φÌÈ·ÈÈÁ†ÂÁ‡†¨ÌÈ˘„Á‬‬ ‫·‪ԉ† ¨˙ÂÈ‚ÂÏÂΈ ˙ÂÏÂÎȆ ˙ÈÁ·Ó† Ô‰† † ¯˙ÂÈ‬‬ ‫‪º†††≤†„ÂÓÚ·†Í˘Ó‰‬‬

‫פתרונותטכנולוגייםמתקדמיםבע"מ‬ ‫‪LEADING TECHNOLOGICAL SOLUTIONS LTD.‬‬

‫‪Ï˘†ÂÁÏ¢Ó‬‬ ‫„‪¨ÔÓ‡·†„Â‬‬ ‫‪‰·Ï‡†Ï¢ÎÓ‬‬ ‫לקוחות נכבדים‪,‬‬ ‫שובמסתיימתשנהשהייתהקשהלכולנו‪.‬‬ ‫‪ 2002‬הייתה שנה של התמודדויות‬ ‫ואתגרים‪,‬שדרשהמרביםמאמץעליון‬ ‫כדילהמשיך‪,‬ואםאפשרגםלהתפתח‪.‬‬ ‫עבוראלבה‪,‬כחברהמספר‪1‬בתחומה‪,‬‬ ‫תחושתהאחריותבימיםקשיםאלההיא‬ ‫כפולהומכופלת‪:‬מצדאחדעלינולעשות‬ ‫לביתנו‪,‬ומצדשניאנואחראיםלפעילותן‬ ‫שלמאותחברותהמסתמכותעלמוצרינו‬ ‫ושירותינו‪.‬‬ ‫כדי לעמוד במשימה‪ ,‬נקטנו במספר‬ ‫צעדיםמהותיים‪.‬ראשית‪,‬שידרגנואת‬ ‫הרמההטכנולוגיתשלהמוצריםשאנו‬ ‫משווקים‪.‬עשינוזאת‪,‬קודםכל‪,‬עלידי‬ ‫החלפת ספקים‪ ,‬ויצירת התקשרויות‬ ‫חדשותעםיצרניםמוביליםכמו‪TRUMPF‬‬ ‫מגרמניהו‪FLOW-‬מארה"ב‪.‬שנית‪,‬שלחנו‬ ‫צוותים מקצועיים להשתלמויות אצל‬ ‫הספקים‪,‬עלמנתשיוכלולתתאתהמענה‬ ‫הטובביותרללקוחותשלנובארץ‪.‬‬ ‫גםבשנההקרובהתמשיךאלבהלתת‬ ‫גבחזקללקוחותיה‪.‬אנונארגןעבורכם‬ ‫ביקוריםמקצועייםבמפעליםותערוכות‬ ‫בחו"ל‪,‬שםתוכלולהכיראתהמגמות‬ ‫המתקדמותביותרבשוקשלהיום‪.‬כמו‬ ‫כן נסייע לכם לרכוש ציוד חדשני‪,‬‬ ‫באמצעות הסדרי מימון מיוחדים עם‬ ‫הבנקיםהמוביליםבישראל‪.‬‬ ‫עלסמךניסיונירב‪-‬השנים‪,‬אנימשוכנעכי‬ ‫נקודתהמפנהכברקרובה‪.‬משבראינו‬ ‫נמשךלנצח‪,‬והמענההטובביותרלצמיחה‬ ‫במהלכהשלהתאוששותהואציודחדיש‬ ‫ומתקדם‪,‬שמשפרלאיןערוךאתהביצועים‬ ‫ואתכושרהתחרותשלהמפעל‪.‬‬ ‫אנימזמיןאתכםכברהיוםלטלפןלמחלקת‬ ‫השיווק‪,‬למחלקתהאפליקציותולמחלקה‬ ‫הטכניתשלאלבה‪,‬שייתנולכםאתהייעוץ‬ ‫המקצועי ביותר‪ ,‬ויספקו לכם פתרונות‬ ‫מתקדמיםלכלמטרהולכלצורך‪.‬‬ ‫תהא שנת ‪ 2003‬שנה טובה ופורייה‬ ‫מקודמתה‪ ,‬שנה של צמיחה ושגשוג‬ ‫לכולכם!‬

‫··¯‪‰Î‬‬ ‫דודבאומן‬

‫אלבה‪-‬עוצמהטכנולוגיתלשירותך!‬


‫¯˘‪≤∞∞≤†JIMTOF†˙ίÚ˙Ó†ÌÈÓ‬‬ ‫„‪Ï¢ÎÓ†≠†ÔÓ‡·†„Â‬‬

‫מזה‪20‬שנהבדיוקאנינוהגלבקרמדישנתיים‬ ‫בתערוכת‪(Japan International Machine Tools) JIMTOF‬‬ ‫הנערכתבטוקיוו‪/‬אובאוסקהשביפן‪.‬חשבוןפשוט‬ ‫מעלהכיביקרתיעדהיוםב‪10-‬תערוכות‪.‬כלתערוכה‬ ‫העשירהאותיבידעטכנולוגיעדכני‪,‬ולימדהאותי‬ ‫רבותעלהמגמותבתעשייתעיבודהמתכותשל‬ ‫אותהתקופה‪.‬‬ ‫היותערוכותשהתמקדובאוטומציהאובמערכות‬ ‫‪.(Flexible Machining Systems)FMS‬בתערוכותאחרות‬ ‫בלטוכרסומותמהירותבמיוחד‪,‬אושכלוליםבעגלות‬ ‫המובילותפלטים‪.‬והיוגםתערוכותעםאמירהיומרנית‪,‬‬ ‫שבהןהציגכליצרןמבחרדגמיםגדול‪,‬עשירומגוון‬ ‫ככל האפשר‪ .‬תערוכת ‪ 2002 JIMTOF‬הצטיינה‪,‬‬ ‫בהשוואהלקודמותיה‪,‬בצניעות‪,‬מיקודאופטימלי‬ ‫ותחכוםרב‪.‬הביתניםהיוחסכוניים‪,‬והתצוגותכללו‬ ‫בעיקראתהמכונותהמתקדמותביותר‪.‬‬ ‫בתחוםהעיבודהשבביהוצגומחרטותעם‪9‬צירים‬ ‫ומעלה‪,‬צירי‪Y‬מסוגיםשוניםוכו'‪,‬מכונותעםמחליפי‬ ‫כליםאוטומטיים‪,‬כרסומותעם‪5‬צירים‪,‬ועוד‪.‬בענף‬ ‫הפחבלטהביתןהמרשיםשלחברת‪Trumpf‬הגרמנית‪,‬‬ ‫ואילו‪Amada‬היפניתבלטהדווקאבהיעדרה‪...‬בתחום‬

‫המיחשובהובילוהתצוגותשלשתיחברותיפניות‪:‬‬ ‫‪Fanuc‬ששמרהעלמסורתרבתשניםעםביתןרחב‬ ‫ידיים הנשלט על ידי הצבע הצהוב‪ ,‬ו‪,Yaskawa-‬‬ ‫שהפגינהעצמהלאחרהאיחודעם ‪Simmens‬הגרמנית‬ ‫בתחוםהבקרות‪.‬‬ ‫שלושהחברותהיפניותהמיוצגותבישראלעלידי‬ ‫אלבהחשפומספרחידושים‪:‬‬

‫אוקומה‪,‬בביתןיפהפה‪,‬הציגהמרכזעיבוד ורטיקלי‬

‫מדגם‪ MB-46V-SS‬עם‪60,000‬סל"ד‪MU-400VA,‬‬

‫כרסומת‪5‬ציריםעםשולחןמסיבי‪,‬ומחרטותחדשות‬ ‫מדגם ‪SIMUL TURN LU300‬שניצריחים‪TWIN STAR,‬‬ ‫‪LT200-M‬שניספינדליםושניצריחיםועוד;‬ ‫מצורה)‪( Matsuura‬הגדילהלעשותעםמספרגדול‬ ‫שלחידושים‪,‬כולל‪;LX-10‬ומיאנו)‪,(Miyano‬עם‬ ‫תצוגהרבתעצמה‪,‬חשפהמחרטהחדשהעםמחליף‬ ‫כליםושניספינדליםמדגם‪.ABX-51TR‬‬ ‫התערוכההחשובההבאהבענף‪,‬תערוכת‪,EMO‬‬ ‫תתקייםבמילאנובאוקטובר‪.2003‬אנימקווהלראות‬ ‫אתכם‪,‬לקוחותנו‪,‬מסייריםביןהביתנים‪,‬מתרשמים‬ ‫מהחידושים‪,‬ושוקליםרכישותחדשות‪.‬כולכםמוזמנים‬ ‫כמובןכמיטבהמסורת‪-‬לפגושאתנציגיאלבה‬ ‫בביתןשלאוקומהמדייוםעםסיוםהתערוכה‪.‬‬

‫˙‪EURO BLECH 2002††˙ίÚ‬‬ ‫¯˘‪TRUMPF†Ô˙È··†¯Â˜È·Ó†ÌÈÓ‬‬ ‫‡¯‪Ò„‰Ó†≠†ÌÏÓχ†‰È‬‬ ‫ביןה‪22-‬ל‪62-‬באוקטובר‪2002‬התקיימהתערוכת‬ ‫‪EURO BLECH‬בהנוברשבגרמניה‪,‬התערוכההגדולה‬ ‫ביותרלענףהפח‪.‬חברתאלבה‪,‬כמנהגה‪,‬שלחה‬ ‫לתערוכהנציגותגדולהשלשישהעובדים‪,‬לאחר‬ ‫שהצוותלמדאתהחידושיםקיבלאתהלקוחותסייר‬ ‫איתםבביתןתוךכדימתןהסבריםממצים‪.‬‬ ‫חברת‪ ,TRUMPF‬המיוצגתבישראלבאופןבלעדיעל‬ ‫ידיאלבה‪,‬הציגהבתערוכהביתןגדולשל‪1,500‬‬ ‫מ"ר‪,‬ובומכונותהמבשרותאתשיאהטכנולוגיה‬ ‫בתחוםעיבודהפח‪.‬הדגשבביתן‪ TRUMPF‬הושם‬ ‫השנהעלנושאהאוטומציה‪.‬זאתבמטרהלתתמענה‬ ‫ממוקדלצורךגוברשללקוחותרבים‪,‬הנדרשים‬ ‫להתייעלותמרביתבשוקהתחרותישלזמננו‪.‬‬ ‫‪TRUMPF‬הציגהבתערוכהאתהמכונותהבאות‪:‬‬ ‫מנקבתמשולבתלייזר‬ ‫‪Trumatic 6000 LaserPress‬‬

‫מנקבתמשולבתלייזרבעוצמהשל‪,3200W‬לעיבוד‬ ‫פחיםעדעובישל‪8‬מ"מ‪.‬המכונהמצוידתב‪19-‬‬ ‫תחנות‪,‬וניתןלאבזראותהבמספרמירבישל‪190‬‬ ‫כלים‪.‬היאמבצעתפעולותרבותכגון‪:‬ניקוב‪,‬סימון‪,‬‬

‫חיתוךלייזר‪,‬הבלטותוכיפופיםעדאורךמקסימלי‬ ‫של‪55‬מ"מוגובהמקסימלישל‪25‬מ"מ‪.‬‬ ‫מערכתחיתוךבקרןלייזרמשולבתעםשני‬ ‫ראשיחיתוך‬ ‫‪Trumatic HSL Series‬‬

‫שיאהמהירותשבחיתוך‪,‬מכונהעםשנירזונטורים‬ ‫ומנועיםליניאריים‪,‬המבצעתחיתוךלייזרבשניראשי‬ ‫חיתוך‪,‬במהירותשל‪300‬מ'לדקה!המכונהניתנת‬ ‫להזנהמגלילאומפחיםשטוחים‪.‬‬ ‫חיתוךוריתוךבקרןלייזרבחמישהצירים‬ ‫‪Trumpf Laser Cell TLC Series‬‬

‫המכונהנותנתפתרוןאופטימלילייצורחלקיםבעלי‬ ‫צורהשלשלושהממדים‪,‬הזקוקיםלחיתוךאוריתוך‬ ‫לייזרלאחרפעולתהכיפוף‪.‬מערכתהולכתהקרןהיא‬ ‫מדויקתוגמישהביותר‪,‬ומאפשרתביצועיםמעולים‪.‬‬ ‫שטחהעיבודשלתאהלייזריכוללהגיעלמידותשל‬ ‫‪4X3‬מ'‪,‬עםציר‪Z‬בעלמהלךשל‪1000‬מ"מ‪.‬‬ ‫מכונתלייזרעםרזונטורבעוצמה‬ ‫של‪5000W‬‬ ‫‪Trumatic L3050‬‬

‫מנקבות‬

‫‡‪ÌÈÈ‚ÂÏÂΈ˙ÂÓÂÏÁ†‰ÓÈ˘‚Ó†‰·Ï‬‬

‫‪±†„ÂÓÚӆ͢Ӊ†º‬‬ ‫‪ÈÙφÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂÎËφ‰ÚÈ‚‰†‰¢‡¯‰†˙ÈÂÒ‰‬‬ ‫‪Ì‚„Ó†ı¯‡·†‰¢‡¯‰†‰ÂÎÓ‰†Âʆ‰˙Èȉ†ÆÌÈ˘†≠≥†Î‬‬ ‫‪µ†ÌÚ†ÌÂүΆ‰ËȯÁ†˙ÂÎÓ†‰Ó˜‡†Ï˘†Mac Turn‬‬ ‫ˆ‪·Ï¢†¨‰¯·Á‰†È˘‡†Ï˘†Ì‰È˙Â˘È¯„†ÈÙ†ÏÚ†ÆÌȯÈ‬‬ ‫·‪˙ÂίÚÓ†Ï˘ÓφÂÓΆ¨ÌȯÂÙÈ˘Â†˙ÂÓ‡˙‰†‰ÂÎÓ‬‬ ‫‪‰ÂÎÓφ Âٯˈ‰† ¯˙ÂȆ ¯Á‡ӆ Æ˙ÂÈ„ÂÁÈȆ ‰„È„Ó‬‬ ‫‪Æ˙ÂÙÒÂ†Ô¯Ë˜Ó†˙ÂÂÎÓ†∂†‰¢‡¯‰‬‬ ‫·˘‪ÌÏ˘† ¯ÂˆÈȆ ˜† ̘‰† ˘Èȯى† Ï˘† ‡·‰† ·Ï‬‬ ‫‪˙ίÚÓ†¨Mac Turn ≥∞†˙ÂÂÎÓ†È˙˘†Â·Â†¨·˘ÁÂÓÓÂ‬‬ ‫¯‪ÔÓÂËÂÓ†Ï˘†˙ÈËÓ¡†‰˜È¯Ù†‰ÈÚËφȯË‚†Ë·Â‬‬ ‫‪˙ίÚÓφ ¯˘Â˜Ó‰† ÈÊίӆ ·˘ÁÓ† ¨Ô¯˘ӆ Ø‬‬ ‫·‡‪‰ÏÂÚÙ‰†ÛÂ˙È˘†Æ˙„ÁÂÈÓ† DNC†˙ÎÂ˙†˙ÂÚˆÓ‬‬ ‫‪ÌÈÁÓÂӉ†Ȅ¢‰†Ô¯ˆÈ‰†¨ÈÙȉ†Ô¯ˆÈ‰†ÔÈ·†È‚ÂÏÂÎˉ‬‬ ‫‪ÂÏ˘†Á˜ω†¯Â·Ú†¯ˆÈ†‰·Ï‡†˙È·Ó†ÌÈχ¯˘È‰‬‬ ‫‪ÔÙ‡·†ÏÚÂÙ‰†¨Ï‡¯˘È·†Â‚ÂÒÓ†Ô¢‡¯‰†¨ÌÏ˘ÂÓ†Ô¯˙Ù‬‬ ‫¯ˆ‪ÆÌÈ˘„ÂÁ† ¯ÙÒÓ† ‰ÊÓ† ˙ÂϘ˙† ‡Ïφ ÛÂ‬‬ ‫‪ÆÆÆÏΉ†‡Ï†„ÂÚ†‰ÊÂ‬‬ ‫˜‪Ì˙ËÈϘφ˘‡¯Ó†ÔΉ†ÏÚÙÓ·†ÌÂȉ†ÏÚÂÙ‰†¯ÂˆÈȉ†Â‬‬ ‫˘‪ÂÈÚˆȷ†˙‡†¯˙ÂȆ„ÂÚ†Â¯Ù˘È†ÂÏÚÈÈ˘†ÌÈÙÒÂ†ÌȯÊÚ†Ï‬‬ ‫·‪„„Ó˙˘†¨˙ÈËÓ¡†‰„È„Ó†˙ÂÎÓ†Ï˘ÓφÂÓΆ†„È˙Ú‬‬ ‫‪Æ˙ÂÂÎÓφ ˙„ÈÓ† È˜È˙† ÁÏ˘˙† ÌȘÏÁ‬‬ ‫‪ÂÏ˘†Á˜ω†Ï˘†‰Áψ‰‰¢†∫·Â˯·†‰È¯‡†ÌÎÒÓ‬‬ ‫‚‪Ҙ˷˘†·˘ÂÁ†È‡†Æ·¯†˜ÂÙÈÒ†‰·Ï‡·†Âφ˙Ó¯Â‬‬ ‫‪ÂÁ‡† ¨¯·Ó·Â† ÛÂÒ·† ¨˘„Á‰† ˜‰† Ï˘† ‰˜˘‰‰‬‬ ‫‪ÆÌÈ·‰Ï†˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË†Ï˘†ÌÈ˘‡‰Ó†˙ÂÁÙ†‡Ï†Â˘‚¯˙‰‬‬ ‫·¯‪ÛÂ˙È˘†Æ‰ÏÂÚÙ†ÛÂ˙È˘†‡Â‰†‰Áψ‰‰†„ÂÒ˘†Âφ¯Â‬‬ ‫‪Ú„ÂȆ¨Â·†ÔÈÓ‡Ó˘†Á˜φÌÚ†˜ÈÓÚӆȂ˯ËÒ‡†‰ÏÂÚÙ‬‬ ‫‪¢ÆÚȈ‰Ï† ‰ÏÂÎȆ ‰·Ï‡˘† ˙ÂÏÂÎȉ† ÏÎÓ† ˙Â‰ÈÏ‬‬

‫‪TRUMPF†¯ÊÈÈφ‰˘Î¯†¢ÛÒÂȆÔ¯‰‡¢†˙¯·Á‬‬

‫‪±†„ÂÓÚӆ͢Ӊ†º‬‬ ‫†‪‰·Â˘˙‰†Â˙ÈÁ·Ó†Æ‰·Â‚˙†˙¯ȉÓ†˙Â¯È˘†˙ÈÁ·Ó‬‬ ‫‪ÆÌÂȉ†‡˜Â„†¨ÔΆÆÁÂ˙ÈÙ†ÏÚ†˙ÒÒ·˙Ó‰†˙ÂȈӆ‡È‰‬‬ ‫„‪¯ÂˆÈȉ† ÈÚˆÓ‡† ˙‡† ˘Âίφ ÔÓʉ† ÂÈ˘ÎÚ† ‡˜ÂÂ‬‬ ‫‪˙ÎÒÂÁ††‰˘È„Á†‰È‚ÂÏÂÎˆÈΆ¨ÌÏÂÚ·†ÌÈÓ„˜˙Ó‰‬‬ ‫‪‰‰Â·‚‰†˙ÂÎȇ‰†˙‡†‰ÁÈË·Ó†¨˙ÂÈÂÏÚ†‰„ȯÂÓ†¨ÔÓÊ‬‬ ‫·‪ÂËÏÁ‰†˜ÂÁ¯‰†ÁÂÂËφ˙ÈÏÚÙÓ†‰È‚˯Ë҇ΆƯ˙ÂÈ‬‬ ‫‪¨˙Á‡‰† ∫‰˘Ó† ˙ÂÏ·˜† È·È˙† È˘† ˙˜ÓÚ‰† ÏÚ‬‬ ‫‪ÔÂÈÙ‡†·Ï˘Ó†¨ÏÏÂΆÈÏÂÚÙ˙†Ô¯˙Ù†Ô˙Ó†–†TURN KEY‬‬ ‫‪–† JOB SHOP†‰È˘‰Â†¨È˙¯„ÈÒ†¯ÂˆÈφ„Ú†¨¯ˆÂÓ‰‬‬ ‫‪ÍÂ˙ÈÁ†¨Ó¢·È˙†∫Ô‚Ά¯ˆ˜†˙ÂÏÈÚÙ†ÈÙ‡†˙ÂÏÚ·†˙„·Ú‬‬ ‫·‪¨ÌÈÈÂÙȈ†¨Ú·ˆ†¨ÍÂ˙ȯ ¨ÛÂÙÈΆ·Â˜È†¨¯ÊÈÈφ¨ÌÈÓ‬‬ ‫˜˘‪‰ÂÎÓ‰† ˙‡† Â˘Î¯˘† ‰·ÈÒ‰† Âʆ ¨ÂΆ ÌÈÁÈ‬‬ ‫‪Ï˘†¯ÊÈÈÏ·†ÍÂ˙ÈÁφ¯˙ÂÈ·†‰˘„Á‰†‰È‚ÂÏÂÎˉÓ‬‬ ‫‪È˙ÂÎȇ†˜È„ӆ¨¯È‰Ó†‰ÚÓ†˙˙φ˙„ÚÂÈÓ‰†ÆTRUMPF‬‬ ‫·‡‪ÆÂ˙Á˜ÏφÈ˙ÂÚÓ˘Ó†ÔÙÂ‬‬ ‫¯‡‪Æ¥†„ÂÓÚ·† 5 KW ¯ÊÈÈφ˙˯ÂÙÓ†‰·˙Ά‰‬‬

‫‪Trumatic 2020 Rotation FMC Compact‬‬

‫מנקבתהכוללתמערכתטעינתופריקהשלפחים‬ ‫מגלםועדפחמנוקב‪.‬יתרונההבולט‪:‬הטעינהוהפריקה‬ ‫מתבצעותבאותוצד‪.‬‬

‫‪Trumatic 5000 Rotation‬‬

‫המכונהכוללתרובוטלהחלפתכליםלהגדלתכמות‬ ‫הכליםולביצוע‪ SETUP‬מהיר‪,‬מערכתטעינתפח‪,‬‬ ‫רובוטלפריקתחלקיםבודדיםמהמנקבת‪,‬ויחידת‬ ‫פריקהשלשלדהפחהמנוקב‪.‬רובוטנוסףמעביר‬ ‫כלחלקלאחרהפריקהלבדיקהאוטומטיתבמכונת‬ ‫‪.Qualifier 1250‬מכונהמדידהזומודדתאתהחלק‬ ‫הגמורומפיקהדו"חבמידהוהחלקפסולעוצרתאת‬ ‫המשךהניקוב‪,‬כמוכןמכונהזומסוגלתלסרוקחלק‬ ‫חתוךללאשרטוטולייצרממנוקובץ‪.DXF‬‬ ‫מכונהלסימוןבלייזר‬ ‫‪Trumpf Vector Mark compact‬‬

‫לייזרלחיתוךצינורותופרופילים‬ ‫‪Trumpf Tubematic‬‬

‫מכונההמצוידתבמערכתאוטומטיתלטעינתצינורות‬ ‫ופרופילים‪,‬מערכתאוטומטיתלזיהויתפרויחידה‬ ‫לפריקתחלקיםחתוכים‪.‬‬ ‫תאכיפוףומכופפות‬ ‫‪Trumpf Bend Master‬‬

‫תאכיפוףהכוללרובוט‪5‬ציריםעםמצלמהלבדיקת‬ ‫מיקום הפח‪ .‬התא ניתן לתכנות פשוט וידידותי‬ ‫באמצעותתוכנת‪,TOP 600‬ואינומצריךפעולתאיפוס‬ ‫פח‪-‬דברשמאריךאתזמןהמחזור‪.‬‬ ‫‪Trumabend V130, Trumabend C60‬‬

‫שתימכופפותמהירותומדויקותביותר‪.‬המכונות‬ ‫מדגם‪V130‬מגיעותעםאבזורסטנדרטיעשירבמיוחד‪.‬‬


‫„‪DAEWOO†Ï˘†„·ÈÚ‰†ÈÊίÓÏ†Í˘Ó‰†¯Â‬‬ ‫‪°˙È„ÈÓ†‰˜Ù҉φȇÏÓ·†ÂÈ˘ÎÚ‬‬

‫‪˙ÈΈ‰˜ÏÁÓ†–†ÔÂÒÏˆÎ†Ï·ÂÈ‬‬

‫עמידותלאורךזמן‪.‬הבסיסומבנההגוףהעליוןיצוקים‬ ‫ביציקתמנהייט‪,‬ומסלוליההחלקהבנוייםבחתך‬ ‫מרובע‪,‬עםמרווחגדולביניהם‪-‬דברהמגדילאת‬ ‫יציבותהמכונהבעתעיבודמסיבי‪.‬כלמסלוליהמכונה‬ ‫עובריםתהליךשלהדבקתגבישי®‪,RULON‬המשפר‬ ‫אתעמידותםבפנישחיקה‪.‬המסלוליםמשומניםעל‬ ‫ידימערכתשימוןמרכזית‪,‬ומוגניםע"יטלסקופיים‬ ‫להגנהעלהמערכותמפניחדירתשבביםוהשפעת‬ ‫חום‪.‬מערכתהחלפתהכליםמוגנתאףהוא‪,‬עלידי‬ ‫כיסויהמונעחדירתשבביםלמערכתהמכאנית‪.‬‬ ‫סילוניםשלמיקירורשוטפיםאתהשבביםמהתא‪.‬‬ ‫מחליףהכלים‪,‬מסוג”‪, “CAM ATC‬מסוגללבצע‬ ‫החלפהתוך‪1.5‬שניותבלבד!‬

‫באלבהמוצגבימיםאלההדורהחדששלמרכזי‬ ‫עיבודמתוצרת‪ DAWEOO‬הקוריאנית‪ .‬מרכזיהעיבוד‬ ‫הורטיקלייםמסדרת‪MYNX‬מצטייניםביכולותעיבוד‬ ‫מרשימותבכלסוגיהחומריםובאמינותמכאנית‬ ‫ואלקטרוניתגבוהה‪.‬‬ ‫הספינדלמונעע"יבמנועחזק ‪19.5 Kw‬המיוצבע"י‬ ‫ארבעהמיסבידיוקמהירים)‪ .(CLASS P4‬ה מ נ ו ע‬ ‫הרב‪-‬תכליתי מספק מומנט של‪Kgf.m19.5‬‬ ‫מומנטגבוהזהמיועדלעיבודפלדותקשות‪,‬ואף‬ ‫מסוגל"להמריא"ל‪ 10,000-‬סיבוביםלדקה בכדי‬ ‫לעבדבשיטת‪ HSC‬בעיבודמהיר‪.‬תוכנהלהברגה‬ ‫מסונכרנתמסופקתכסטנדרט‪,‬ומאפשרתביצוע‬ ‫הברגותללאמכשירהברגות‪.‬‬ ‫המכונותמסדרת‪MYNX‬הןמסיביותוחזקות‪,‬ומבטיחות‬

‫עלהמערכתכולהמפקחמחשב‪ 18-iM‬מתקדם‬ ‫מתוצרת‪FANUC‬היפנית‪,‬המסוגללשלוטעלארבעה‬ ‫ציריםבו‪-‬זמנית‪,‬בקרתה‪18-iM-‬הפופולריתמאפשרת‬ ‫תפעולפשוטונוחלעריכהתוכניותולאיפוסחלקים‬ ‫וכלים‪.‬כרטיסזיכרוןנייד)‪(Memory Card‬המתפקד‬ ‫ככונןדיסקיםלהעברתתוכניות‪,‬וכרטיסכונןפנימי‬ ‫בנפח‪500MB‬המשמשכזיכרוןגדוללתוכניותארוכות‪.‬‬ ‫בנוסףמותקןכרטיסרשת)‪(Data Server‬המהווהמעין‬ ‫תחנתביניים‪,‬להזנתתוכניותמהמחשבהמשרדי‬ ‫דרךכבלרשת)לא‪,(RS-232‬ישירותלתוךבקרת‬ ‫המכונה‪,‬ומשםלזיכרוןההפעלהשלהתוכנית‪.‬‬ ‫המכונותמסדרת‪ MYNX‬הנמצאותבמלאיבארץ‪:‬‬ ‫‪-MYNX 540‬מהלךציר‪X‬של‪1020‬מ"מומחסנית‪.‬‬ ‫‪-MYNX 550‬מהלךציר‪X‬של‪1270‬מ"מומחסנית‪.‬‬

‫≠‪≠‰˘„Á†‰˘†ÌÈÁ˙ÂÙ‬‬

‫‪ȇÏÓ‰Ó†˙È„ÈÓ†‰˜Ù҉φ˙¢„Á†˙ÂÂÎÓ‬‬

‫כרסומת‪OKUMA‬ורטיקלית‬ ‫דגם‪EURO CENTER V50:‬‬ ‫מהלכים‪1020 X 510 X 525 :‬מ"מ‬ ‫מהירותסיבוביספינדל‪8000‬סל"ד‬ ‫מחליףכליםורטיקלי‪20‬תחנות‬ ‫מחשב‪OSP U10M‬‬

‫מחרטה‪OKUMA‬‬ ‫דגם‪LT 10 M:‬‬

‫כרסומת‪DAEWOO‬ורטיקלית‬ ‫דגם‪Mynx 540:‬‬ ‫מהלכים‪1020 X 510 X 625 :‬מ"מ‬ ‫מהירותסיבוביספינדל‪8000‬סל"ד‬ ‫מחליףכליםצידי‪24‬תחנות‬ ‫מחשב‪FANUC 18 iM‬‬

‫מחרטה‪OKUMA‬‬ ‫דגם‪SOARER L270 E:‬‬

‫שניספינדלים‪6000‬סל"ד‬ ‫שניצריחים‪VDI 12‬כלים‬ ‫נפחחריטה‪:‬קוטר‪210‬מ"מ‬ ‫מחשב‪OSP U100L‬‬

‫סיבוביספינדל‪4,200‬סל"ד‬ ‫צריח‪8‬כלים‬ ‫נפחחריטה‪:‬קוטר‪,270‬אורך‪500‬מ"מ‬ ‫מחשב‪OSP 700 L‬‬

‫‪˙ίÚÓ‰‬‬ ‫העורך‪:‬שלוםאהרונוב‬ ‫עיצוב גראפי‪:‬מיליורחל‬ ‫עריכה לשונית‪:‬מיכלאלכסנדר‬ ‫כתובת‪:‬בןגוריון‪33‬הרצליה‪,‬‬ ‫ת‪.‬ד‪5520.‬הרצליה‪46154,‬‬ ‫לתגובות והצעות‪:‬‬ ‫טל‪09-9545223.‬‬

‫‪˙Âӄʉ·†˙¢Ó¢ӆ˙ÂÂÎÓφ‰Úˆ‰‬‬ ‫…‬

‫מחרטה‪" CNC‬אוקומה"דגם‪LB 15 C‬‬

‫קוטרחריטה‪250‬מ"מאורך‪500‬מ"מ‬ ‫צריח‪12‬כלים‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫…כרסומת‪"CNC‬אוקומה"דגם‪MX 55 VA‬‬ ‫תנועות ‪1050 X 560 X 450‬מ"מ‬ ‫מחליףכלים‪20‬תחנות‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫…מחרטה‪"CNC‬אוקומה"דגם‪LB 15II C‬‬ ‫קוטרחריטה‪250‬מ"מאורך‪500‬מ"מ‬ ‫צריח‪12‬כלים‪,‬מחשב‪OSP5020LG‬‬ ‫מזיןמוטותארוכים‪,‬מפנהשבבים‬ ‫במצבעבודהמצוין‬ ‫פרטים‪:‬שלום‪054-727841‬‬ ‫…מחרטה‪" CNC‬אוקומה"דגם‪LB 12 C‬‬ ‫קוטרחריטה‪200‬מ"מאורך‪350‬מ"מ‬ ‫צריח‪8‬כלים‪,‬מחשב‪OSP500L‬‬ ‫מזיןמוטותארוכים‪,‬במצבעבודהתקין‬ ‫פרטים‪:‬שלום‪054-727841‬‬ ‫…מחרטה‪"CNC‬וסינו"דגם‬ ‫מחיר‪$4000‬‬ ‫פרטים‪:‬ערן‪054-586166‬‬ ‫…לייזר"ביסטרוניק"שנת‪1996‬‬ ‫דגם‪3x1.5 BYSPRINT‬מ'‬ ‫מחליףשולחנותוטועןפחים‪,‬במצבמצויין‬ ‫פרטים‪:‬אלמלם‪054-727852‬‬ ‫…מנקבת‪30‬טון"פינפואר"‬ ‫‪21‬תחנות‪,‬שנת‪1996‬‬ ‫לגודלפח ‪ 1250 x 2084‬מ"מ‬ ‫פרטים‪:‬אלמלם‪054-727852‬‬ ‫…מפנהשבבים"מיפרן"משומש‬ ‫מתאיםלכרסומותאוקומה‪MX‬‬ ‫פרטים‪:‬אריה‪054-338450‬‬ ‫…פוטריםוצילינדריםהידראולים‬ ‫משומשים‬ ‫בגדליםשונים‬ ‫פרטים‪:‬יוסי‪054-773160‬‬

‫‪‰¯ÈÎÓÏ‬‬

‫‪˙˘Ó¢ӆ¢ÙÓ¯ˢ†˙·˜Ó‬‬ ‫‪Trumatic 2000 R‬‬ ‫שנתיצור‪2000‬‬

‫לניקובפחיםבגודל‪1270 X 2540‬‬

‫כרסומת‪BRIDGEPORT‬ורטיקלית‬ ‫דגם‪VMC 3020 XV:‬‬ ‫מהלכים‪ 762 X 508 X 508 :‬מ"מ‬ ‫מהירותסיבוביספינדל‪10,000‬סל"ד‬ ‫מחליףכליםורטיקלי‪22‬תחנות‬ ‫מחשב‪FANUC 21 iM‬‬

‫מזיןמוטות‪SAMSYS‬‬ ‫דגם‪MULTISAM 2000:‬‬

‫להזנהאוטומטיתשלמסמוטות‬ ‫עדקוטרמקסימלי‪80‬מ"מ‬ ‫עדאורךמקסימלי‪1500‬מ"מ‬

‫מ"מ‬

‫‪9‬תחנותכליניקובכולםאינדקס‬ ‫‪2‬אוחזיפח‬ ‫המכונהכחדשה!‬ ‫פרטים‪:‬אריהאלמלם‪054-727852‬‬


 ‫קנהמידע ק נ ה‬

Ú„ÈÓ†‰˜ ‰˜ ÍÂ˙ÈÁ†˙ӂ„

5000W†¯ÊÈφԯ˜·

Ó¢Ó†≤µ†‰„ÏÙ °°†Ó¢Ó†±†„ˆÏ

∫†‰‚ȈӆTRUMPF 5000 W†Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈφԯ˜·†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÎÓ °†Ï‡¯˘È·†ÂÈ˘ÎÚ

¯ËÓ†≥x±Æµ†∫ÌÈ¢†ÌÈÏ„‚†È˘·†˙¯ˆÂÈÓ†‰ÂÎÓ‰ Ï˘†˙·Ï¢ӆÌȯȈ†˙¯ȉӆ˙ÏÚ·†Æ¯ËÓ†¥x≤†≠ ˙ÈÏÓÈÒ˜Ó†ÌȯȈ†˙ˆÂ‡˙†ÌÚ†¨‰˜„φ¯ËÓ†≥∞∞ Ï˘† ˙ÂÈ˙¯ÊÁ·† ˜ÂȄ† ‰È˘Ï† ¯ËÓ† ≤∞† Ï˘ Ï˘† 840D† Ì‚„Ó† ¯˜·† ÔΆ ¨Ó¢Ó† ≠Ø´† ∞Æ∞≥ ÌȘÈ„Ó†ÌȯȉӆÌÈȯ‡ÈÈφÌÈÚÂÓ†ÌÚ†Siemens ¨ÌȯȈ‰†˙ίÚÓÓ†„¯ÙÂÓ†ÍÂ˙ÈÁ‰†ÔÁÏ¢†Æ„ÁÂÈÓ· ˙Ú‚ÂÙ†‰ȇ†ÌȯȈ‰†Ï˘†‰‰Â·‚‰†Ì˙Â¯È‰Ó˘†ÍÎ ÆÍÂ˙ÈÁ‰†˜ÂÈ„· È˘„Á†ÁÂ˙ÈÙ†‰ÂÎÓ‰†‰‚Ȉӆ¨‰Ï‡†Ïη†È„†‡Ï†Ì‡Â „ÈÁ‡†ÍÂ˙ÈÁ†∫TRUMPF†Ï˘†¯ˆÂȉ†˙È·Ó†ÛÒÂ ˙„Ȉӆ‰ÂÎÓ‰†∫„·ÂÚ†‰Ê†ÍΆÆÁÙ‰†˙ÂÈÙ†Ïη X†¯Èˆ†ÏÚ†‰Ú‰†˙ÈËÙ‡†˙ίÚÓ†ÌÚ† U†¯Èˆ· Ú·˜†Ô¯˜†Í¯Â‡†ÏÚ†¯Ó¢††ÛÒÂ‰†¯Èˆ‰†ÆÈί‡‰ ¯˘Ù‡Ó‰†¨ÍÂ˙ÈÁ†˘‡¯†„Ú†¯ÂËÂʯ‰Ó†ßÓ†±¥Æ±†Ï˘ ÏÚ·†ÍÂ˙ÈÁ†∫‰‡ˆÂ˙‰Â†ÆÚ·˜†† Focal Position ÌȘÏÁ‰† Ïη† ÔÈËÂÏÁφ ÌÈ„ÈÁ‡† ˜ÂȄ† ˙ÂÎȇ ÆÁÙ‰†ÔÂÈÏÈ‚†ÈÙ††ÏÚ†ÌȯÊÂÙÓ‰ ˙¯˜·†˙ίÚÓ·†„ȈӆÍÂ˙ÈÁ‰†˘‡¯†∫ÛÒÂ†˘Â„ÈÁ ¨ÈËÓ¡†ÔÙ‡·†‰˘„Ú‰†ÔÂȘÈ††˙‡†˙˜„·‰†¨‰˘„Ú ˙ίÚÓ‰†ÆÍÂ˙ÈÁ‰†˙ÂÎȇ†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï†‰¯ËÓ· ÔÂÈÏÚ‰†‰˜ÏÁ·†¯Â‡‰†˙ÂÓˆÂÚ†ÔÈ·†‰Â¢Ó†˙„„ÂÓ ÏÚ†‰ÏÂÚ†˘¯Ù‰‰†¯˘‡Î†¨‰˘„Ú‰†Ï˘†ÔÂ˙Á˙‰Â ‰‡¯Â‰†ÏÈÚÙÓφ˙˙Â†˙¯ˆÂÚ†‰ÂÎÓ‰†¨¯˙ÂÓ‰ ˙ίÚÓ† ˙˜˙ÂÓ† ÛÒÂ·† Ɖ˘„Ú‰† ˙‡† ˙˜Ï ‰·Ú†¯ÓÂÁφ¯Â„Áφ˙Ï‚ÂÒÓ˘†¨fast piercing Ɖ¯È„Áφ ˙ÂÈ˘† ≤† „Ú† Ï˘† ˙¯ȉӷ† „ÁÂÈÓ· È˯„ËÒ†ÔÙ‡·†Ï·˜Ó†‰ÂÎÓ‰†˙‡†˘Î¯‰†ÏÎ ˙ίÚÓ†ÌÈÙÏÁ˙Ó†˙ÂÁÏ¢†¨ÍÂ˙ÈÁ†È˘‡¯†È˘ ‰ÈÚˆ˙ίÚÓ†·Ï˘Ï†Ô˙È†‰ÈˆÙ‡ΆƘ·‡†˙·È‡˘ ÍÂ˙ÈÁφ ȷ·ÈÒ† ¯ÈˆÂ† ¨ÌÏ‚† ȯÓÂÁ† Ï˘† ‰˜È¯Ù ˙ÂÓÎÁÂ˙Ó† ˙ÂίÚÓ† „ÂÚ† ÌÈÏÈٯن ˙¯ÂȈ ÆÆ˙¯Á‡ ÌÚÙφTRUMPF†Âφ‰ÈÎÓ†˙ÂÚ˙Ù‰†ÂÏȇ†ÔÈÈÚÓ ÆÆƉ‡·‰

Ò„‰Ó†–†ÌÏÓχ†‰È¯‡

˙ˆÈ¯Ù†˙‡†Ï‡¯˘ÈφÂÈ˘ÎÚ†‰‡È·Ó†‰·Ï‡†˙¯·Á TRUMPF † Ï˘† ‰˘„Á‰† ˙È‚ÂÏÂÎˉ† ͯ„‰ Ï˘†‰ÓˆÂÚ·†¯ÊÈÈφԯ˜·†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÂÎÓ†∫˙ÈÓÏÂÚ‰ °°5000W

ÏÚ·†¯ÊÈÈφ¯ÂËÂʯ†˙·Ï˘Ó†‰˘„Á‰†‰ÂÎÓ‰ ÌÚ†¨ÍÂ˙ÈÁ‰†˘‡¯· 5KW†Ï˘†ÍÂ˙ÈÁ†˙ÓˆÂÚ ˙ËÈ˘·† ÌȯȈ† ˙Ú‰Ï† ˙Ó„˜˙Ó† ‰È‚ÂÏÂÎË ÌÈÚÂÓ†˙Ú‰†ÏÚ†˙ÒÒ·Ӊ†¨Flying Optic†≠‰ ÍÂ˙ÈÁ†∫ÌÈ„˜˙†‡Ïφ˘ÓÓ††ÌÈÚˆȷ‰Â†ÆÌÈȯ‡ÈÈÏ Ó¢Ó† ≤∞† „Ú† ‰ËÒ¯È† ¨Ó¢Ó† ≤µ† „Ú† ‰„ÏÙ ÆÆÆÓ¢Ó†±≤†„Ú†ÌÂÈÓÂχÂ

‫פלוס‬...‫בדיחה‬ !‫למהנבחהחתול‬ ,‫עכבר אחד ישב בחורו והיה צמא מאוד‬ ‫ אך בחוץ‬,‫רצה לצאת החוצה לשתות‬ ‫ אם אשאר‬..‫ חשב העכבר‬.‫חיכה לו חתול‬ - ‫ אם אצא‬,‫בחור בטוח שאמות בצמא‬ .‫יש סיכוי שאתחמק מהחתול ואחיה‬ ‫ שניה לפני‬.‫ והחליט לצאת‬..‫חשב וחשב‬ ‫שיצא שמע נביחת כלב… שמח בלבו‬ ‫ הכלב יבריח‬,‫ "יש אלוהים‬,‫העכבר וחשב‬ ‫ בו ברגע‬..‫את החתול ואני אנצל" ויצא‬ ‫ רגע לפני‬.‫ תפס אותו החתול‬,‫שיצא‬ ‫ התחנן העכבר וביקש‬,‫שהכניסו לפיו‬ !!? ‫ איפה הכלב שנבח‬..‫לדעת‬ ‫ענה לו החתול "במקצוע שלי צריך‬ !!…"‫לדעת שפות‬

‫טיפטופ‬

ÈΈωÓ†≠†Ì‚‡†Á ‫במחרטותאוקומה‬ ‫הגנתגבולותרכים‬ ?!‫רוצה להגן על המכונה ועל עצביך‬ ‫החלפת כלי חייבת להתבצע כאשר הכלי‬ .‫והצריח נמצאים מחוץלחומר‬ OSP ‫מערכת הגנה זו בבקרת‬ ‫אפ‬-‫עוזרת רבות בהכנת הסט‬ ‫כאשר מתבצעות החלפות כלים‬ .‫בתוכנית שלא הורצה בעבר‬

‫תכונה זו באה לידי ביטוי בכך שהחלפת‬ ‫כלי יכולה להתבצע רק כאשר אחד הצירים‬ ‫ בדרך כלל נבצע זאת על גבול‬,‫הגיע לגבול‬ .‫ חיובי‬Z ‫ציר‬ :‫כדילקבועגבולמתאיםכרצונך‬ .‫< בחר מצב ידני‬ .‫< בחר מסך פרמטרים‬ ‫< בחר מסך משתנים‬ .(‫ )למשתמש‬USER PARAMETERS .Z+ ‫< הבא את הסמן לשדה ציר‬ .‫< הבא את הצריח למקום ההחלפה הרצוי‬ .(‫ )חשב‬CAL ‫< לחץ לחצן‬ . WRITE ‫< לחץ לחצן‬ !‫קבעת גבול חדש להחלפת כלים‬

!?‫מ"מפלדה‬25‫הידעתשאפשרלחתוךחיתוךאיכותיבלייזר‬

קנה ידע, ידיעון בהוצאת חברת אלבה, ינואר 2003  

חברת אלבה פתרונות טכנולוגים מתקדמים בע''מ בידיעון קנה ידע העוסק בפתרונות טכנולוגים, ינואר 2003

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you