Page 1

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع المعــاهد األزهرية‬

‫عدد أوراق اإلجابة ( ‪) 31‬‬ ‫ورقة بخالف الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك عند تسلم‬ ‫الكراسة‬

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القســــم ‪ :‬االدبـــــي‬ ‫املــــــادة ‪ :‬الفقه املالكى‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة ‪.......................... :‬‬ ‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬اىل ‪......‬‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫املراجع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫‪1‬‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪) 21‬‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬األدبـــــي‬ ‫ورقة بخالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬الفقه املالكى‬ ‫وعلى الطالب مسئولية‬ ‫المراجعة‬ ‫‪ 102 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك عند تسلم‬ ‫زمن اإلجابة ‪........................... :‬‬ ‫الكراسة‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪ ..........................................................:‬املنطقة‪......................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ....... ........................................:‬املذهب‪........................................................:‬‬ ‫توقيع المالحظين بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من‬ ‫الطالب‬

‫‪............................................................................................... :3‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة‪- :‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية‪ ،‬وفكر فيه جيد ًا قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساةة ادحمددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫ال‬ ‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مث ً‬

‫أ‬

‫ب‬

‫ج‬ ‫ــ‬ ‫ـ‬

‫‪‬‬

‫يف ةالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى ةالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف ةالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪ ‬عدد صفحات الكتيب (‬ ‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهي مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار ( ساعتان‬ ‫‪‬‬

‫‪ ) 31‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫)‪.‬‬

‫الدرجة الكلية لالختبار (‪ ) 14‬درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫أجب عن األسئلة األتية‪ :‬الســـــؤال األول‪:‬‬ ‫أ‬

‫قارن بني نكاح السر ونكاح املتعة من ةيث ‪ ( :‬التعريف – احلكم )‬

‫‪ -3‬تعريف نكاح السر‪:‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................... .........................................................‬‬ ‫‪-2‬‬

‫تعريف نكاح املتعة‪:‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪ -1‬ةكم نكاح السر‪:‬‬

‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................... .........................................................‬‬

‫‪-4‬‬

‫ةكم نكاح املتعة‪:‬‬

‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬


‫تابع السؤال األول ‪:‬‬ ‫ب‬

‫علل ملا يأتي‪:‬‬

‫‪ – 2‬يندب إعالن النكاح بني الناس ‪.‬‬

‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 1‬جيوز الصداق مبا فيه يسري غررٍ أو جهالة ‪.‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 1‬ينفذ خُ ْلعُ املريض مرضًا خموفًا إال أنه ال جيوز ابتداءً ‪.‬‬

‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 4‬يندب اإلشهاد فى الرجعة ‪.‬‬

‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪...........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪3‬‬


‫تابـــع الســـــؤال األول‬

‫‪ – 5‬جتب كفارة الظهار بالعود وال جتزئ قبله ‪.‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ – 6‬عدة املستحاضة غري املميزة فى احلقيقة متكث تسعة أشهر ‪.‬‬

‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................ ..........................‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬

‫‪ -7 – 7‬حيرم الرضاع بوصول اللنب من أذن أو من مسام الرأس ‪.‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................‬‬ ‫(‪)44-11‬‬

‫‪4‬‬


‫الســــؤال الثانى ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ما شروط صحة القضاء إمجالًا ؟‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................... ...............................................‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ – 2‬ملاذا جيب أن يس ِّوي القاضي بني اخلصمني وإن كان أةدهما (مسلمًا) واآلخر (غري مسلم) ؟‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................... ...............................................‬‬ ‫‪........................................................................................................‬‬ ‫‪ - 3‬متى يأمر القاضي املدعي بالكالم ؟‬ ‫‪............................................... .........................................................‬‬ ‫‪............................................... .........................................................‬‬ ‫‪............................................... .........................................................‬‬ ‫‪............................................... .........................................................‬‬ ‫‪5‬‬


‫تابع السؤال الثانى‬ ‫ب‬

‫بني احلكم فيما يأتى مع التعليل ‪:‬‬

‫‪ – 1‬قال لزوجته ‪ :‬أنت طالق ‪ ( :‬البتة إال اثنتني إال واةدة)‪.‬‬ ‫‪.............................................. .........................................................‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ – 2‬طالق السكران سكرًا ةرامًا عمدًا خمتارًا ‪.‬‬

‫‪.............................................. .................................................... .....‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬ ‫‪ – 3‬نفقة الزوجة التى خترج من بيت زوجها بال إذن منه ومل يقدر على ردها وكانت ةاملًا‪.‬‬ ‫‪.............................................. .........................................................‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬ ‫‪............................................. .........................................................‬‬

‫‪6‬‬


‫تابع السؤال الثانى‪:‬‬ ‫‪ – 4‬قول األب للحاضنة ‪ :‬ابعثى الطفل ليأكل عندى ثم يعود لكِ ‪.‬‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................. .............................................................‬‬ ‫‪ – 5‬الباغي املعاند غري املتأول ضامن النفس والطرف واملال‪.‬‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪............................................. .............................................................‬‬ ‫‪ – 6‬رجوع الزاني عن إقراره بالزنا ‪.‬‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪............................................. .............................................................‬‬ ‫‪ – 7‬ةد القذف ‪.‬‬

‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫(‪)44-14‬‬

‫‪7‬‬


‫الســـؤال الثــالث ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ما مراتب الشهادة إمجالًا ؟‬ ‫‪.................................................. .........................................................‬‬ ‫‪..................................................... .....................................................‬‬ ‫‪......................................................... .................................................‬‬ ‫‪ – 2‬ما ةكم شهادة من ةرص على األداء؟‬ ‫‪...................................................... .....................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪ – 3‬ما ةكم شهادة من شهد بسماع فشا بني الناس؟‬

‫‪...................................................... .....................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 4‬ما ةكم من رجع عن الشهادة بعد احلكم؟‬

‫‪...................................................... .....................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ – 5‬ما ةكم شهادة األصم فى الفعل ؟‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪.........................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................. ...........................................‬‬ ‫(‪)44-5‬‬ ‫‪8‬‬


‫السؤال الرابع‪-:‬‬

‫ةدد صحة أو خطأ العبارات اآلتية مع تصويب اخلطأ فيما يأتي ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬يسن إجابة من عُيِّن للوليمة ‪.‬‬

‫( )‬

‫‪...................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪ – 2‬ليس للوىل عفو عن اجلاني على الدية إال برضا اجلاني ‪.‬‬

‫( )‬

‫‪...................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪........................................................................ .....................................‬‬ ‫‪ – 3‬ال يسقط القصاص إن عفا رجل من املستحقني وكان فى درجة الباقى ‪.‬‬

‫( )‬

‫‪...................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................‬‬ ‫‪ - 4‬احلرز ‪ :‬ما يعد الواضع فيه مضيعًا عرفًا‪.‬‬

‫( )‬

‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪ – 5‬يقاتل ادحمارب جوازًا وجيب أن يكون قتاله (بعد املناشدة)‪.‬‬

‫( )‬

‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪- 6‬ةد شارب اخلمر مثانني جلدة بعد صحوه ‪.‬‬

‫( )‬

‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................ ............................................‬‬ ‫(‪) 44 – 6‬‬ ‫‪9‬‬


‫الســــؤال اخلامس‪-:‬‬

‫‪ - 1‬بمن تحجب األخت ألب ؟‬ ‫‪................................................. .........................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪..........................................................................................................‬‬ ‫‪ - 2‬متى يحجب األخ ألب باألخت الشقيقة ؟‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪................................................... .........................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬

‫ب‬

‫بني الوارث ونصيبه وسبب استحقاقه وغري الوارث وسبب ةجبه فى املسألة اآلتية ‪:‬‬ ‫توفى عن ‪:‬‬ ‫‪ ‬بنتني‬ ‫‪.................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬بنت ابن‬ ‫‪.................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪ ‬أخ ألم‬


‫‪‬‬

‫أخ ألم‬ ‫‪................................................... ..............................................‬‬

‫‪ ‬ابن ابن ابن‬ ‫‪.................................................................................................‬‬ ‫جـ ) ختري اإلجابة الصحيحة مما يأتى ‪:‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬ ‫مات شخص عن ‪:‬بنت – أخت شقيقة – أخ الب‬

‫‪ ‬للبنت النصف – لألخت الشقيقة النصف – لألخ ألب الباقي تعصيب ًا‬

‫‪ ‬للبنت النصف – واألخ ألب حمجوب بالشقية ألنها صارت عصبة مع البنت‬

‫‪ ‬للبنت النصف – لألخت الشقيقة السدس مع البنت تكملة للثلثني – لألخ األب الباقي تعصيب ًا‬ ‫( ‪) 44 – 8‬‬

‫‪11‬‬


‫مسودة‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪12‬‬


‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫ﺑواﺑﺔ اﻷزھر‬ ‫‪azhar.eg‬‬

‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪13‬‬

فقه مالكى الادبي  
Advertisement