Page 1

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم‪ :‬العلمي‬ ‫املــــادة‪ :‬الفقه الشافعي‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة‪................................... :‬‬

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع املعــاهد األزهرية‬

‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬إلي ‪......‬‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )16‬ورقة‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫املراجع‬

‫‪1‬‬

‫خبالف الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪..................................................................................................:‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )16‬ورقة‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬العلمي‬ ‫خبالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬الفقه الشافعي‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬ ‫زمن اإلجابة ‪................................... :‬‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪ ..........................................................:‬املنطقة ‪..........................................................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ....................................................:‬املذهب‪......................................................:‬‬ ‫توقيع املالحظني بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة ‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية ‪ ،‬وفكر فيه جيداً قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساةة ادحمددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................... ..........‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫أ‬

‫ب‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مثالً‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫‪‬‬

‫يف ةالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى ةالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف ةالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ ) 16‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهي مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار (‬

‫ساعتان )‪.‬‬

‫‪ ‬الدرجة الكلية لالختبار ( ‪40‬‬

‫) درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫أجب عن األسئلة التالية‪ :‬السؤال األول‪:‬‬

‫أ‬ ‫‪ ‬أما الطالق شرعاً ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................ ..................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬ما شروط املطلق ؟ مع ذكر الدليل ملا تقول ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬ما احلكم مع التوجيه لو قال ‪ :‬علىٌ الطالق وسكت عند الزركشى؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫ب‬

‫مب توجه الفرق يف احلكم بني كل مما يأتي ‪-:‬‬

‫(‪ - )1‬جيب اإلشهاد على النكاح – يسن اإلشهاد على الرجعة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬ما القياس املستند إليه يف عدم جواز األكل من األضحية املنذورة – جواز األكل من األضحية‬ ‫املتطوع بها ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬


‫ج‬

‫بني ةكم ما يأتي مع التعليل أو ذكر الدليل‪- :‬‬

‫(‪1‬ــ) ‪ -‬سرق ربع دينار مسبوكا ال يساوى ربعا مضروبا؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬قال آلخر ‪ :‬ليست أمي بزانية ونوى القذف؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪........................................................................ ......................................................................................‬‬ ‫(‪ - )3‬نذر واجبًا عينيًا ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )4‬شك يف رضيع هل رضع مخسا أو أقل ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................. ............................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫د‬

‫عرف ما يأتي ‪:‬‬

‫(‪ - )1‬العدة شرعًا ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪................................................................................... ...........................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬املختلس ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪)40-10‬‬ ‫( ‪) 40 - 11‬‬

‫‪3‬‬


‫السؤال الثاني‪-:‬‬ ‫أ‬

‫ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( ‪ ) X‬أمام العبارة اخلطأ معلال للصواب ومصوبا‬ ‫للخطأ فيما يلي ‪- :‬‬ ‫‪ – 1‬إن قال املظاهر لزوجته ‪ :‬أنت على كظهر أمي ومل يتبعه بالطالق صار عائدا ‪.‬‬

‫(‬

‫)‬

‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ - 2‬تستحق املطلقة احلضانة بعد انقضاء العدة‪.‬‬

‫(‬

‫)‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ - 3‬توافرت فيه شروط اجلهاد إال أنه خاف يف طريقه من كفار أو لصوص مسلمني‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫فال مينع اخلوف وجوب اجلهاد ‪.‬‬

‫(‬

‫)‬

‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ - 4‬جيوز بيع جلد األضحية املتطوع بها‪.‬‬

‫(‬

‫)‬

‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪ – 5‬ال جيوز تولية األعمى القضاء‪.‬‬

‫(‬

‫)‬

‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬


‫تابع السؤال الثاني‪-:‬‬ ‫ب‬

‫ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلال أو مدلال الختيارك‪-:‬‬

‫(‪ )1‬إذا عفا بعض املستحقني عن القصاص وكان العفو مطلقًا‪.‬‬ ‫أ‬

‫ال يسقط القصاص‬

‫ب‬

‫يسقط القصاص والدية‬

‫ج‬

‫يسقط القصاص وجتب الدية‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫(‪ )2‬شرب اخلمر لدفع العطش‪.‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫أ‬

‫حيرم‬

‫ب‬

‫جيوز‬

‫ج‬

‫يكره‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫(‪ )3‬التتابع يف صيام كفارة اليمني‪.‬‬ ‫أ‬

‫جيب‬

‫ب‬

‫الجيب‬

‫جج‬

‫يكرهويعزر‬ ‫عصى‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪5‬‬


‫تابع السؤال الثانى ‪-:‬‬ ‫ب‬

‫اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني معلال أو مدلال الختيارك‪-:‬‬

‫(‪ )4‬شهادة العدو على عدوه‪.‬‬ ‫أ‬

‫ال تقبل‬

‫ب‬

‫تقبل مطلقاً‬

‫ج‬

‫تقبل مع الكراهة‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫أ‬

‫اجللد‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫(‪ )5‬ةد الزاني ادحمصن ‪.‬‬

‫ب‬

‫الرجم‬

‫ج‬

‫هما معاً‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................ .................................................................................................‬‬

‫(‪) 40 - 11‬‬

‫‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫السؤال الثالث ‪-:‬‬ ‫ما احلكم مع التوجيه‪-:‬‬ ‫(‪ - )1‬تعذر يف شخص مجيع شروط القاضي فوىل السلطان فاسق ًا مسلمًا أو مقلدًا ؟‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬األضحية باجلرباء جربًا يسريًا‪.‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪.............................................................................................................................. ................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................... ...................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫(‪ - )3‬قتل قطاع الطريق ومل يأخذوا املال ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬


‫تابع السؤال الثالث ‪-:‬‬ ‫ب‬

‫علل ملا يأتي ‪-:‬‬

‫(‪ - )1‬إن قال ‪ :‬واهلل ألموتن فليست ميينًا‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬تقبل شهادة األعمى يف الرتمجة ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪.............................................................................................................................. ................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................... ...................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ – )3‬اليضر التطريف يف األضحية ‪.‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................... ...................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................................................................... .....‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫( ‪) 40 - 6‬‬ ‫‪8‬‬


‫السؤال الرابع ‪-:‬‬ ‫دلل على ما يأتي‪-:‬‬

‫(‪ - )1‬عدم قبول شهادة املتهم يف شهادته ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )2‬لو نكل املدعى عليه عن اليمني ترد على املدعي فيحلف ويستحق‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................................ ..................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.......................................................................................................................................................... ....‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫(‪ - )3‬يتأدى أصل السنة يف العقيقة عن الغالم بشاة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬ ‫(‪ - )4‬ال عدة على املطلقة قبل الدخول‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................................................. ................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫(‪ - )5‬الواجب يف القتل العمد القود ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫(‪) 40 - 4‬‬

‫‪9‬‬


‫السؤال اخلامس ‪-:‬‬ ‫أ‬ ‫‪ ‬ما املانع لغة ؟‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................... ...................................‬‬

‫‪ ‬شرعًا ؟‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ ‬ومتى يرث األب السدس فرضا والباقي تعصيبا ؟‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪10‬‬


‫ب‬ ‫بني الوارث ونصيبه وسبب استحقاقه وغري الوارث وسبب ةجبه يف املسألة اآلتية‪ .‬مات وترك ‪-:‬‬ ‫‪ ‬زوجة‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬أما‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪................................................................................................................................ ..............................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪ ‬أخوين ألم‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪......................................................................................................... .....................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬بنت ابن ‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ ‬ابن أخ شقيق‪.‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................ ......................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪11‬‬


‫ج‬

‫اخرت اإلجابة الصحيحة فيما يأتي‪-:‬‬

‫ـ‬

‫مات شخص وترك ( بنتًا – أختًا شقيقة ) ‪.‬‬ ‫أ‬

‫للبنت النصف ولألخت الشقيقة السدس تكملة الثلثني‬

‫ج‬

‫للبنت النصف والشيء لألخت الشقيقة‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫ب‬

‫للبنت النصف ولألخت الشقيقة الباقي تعصيباً‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫( ‪) 40 - 9‬‬

‫أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق‬

‫‪12‬‬


‫مسودة‬ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................ .............................................................

ar. eg

............................................................................................................................................. ........................................................................................................... .................................. ............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... .......

ww w.a zh

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .......................................................................... ................................................................... ............................................................................................................................................. ..................................................................................................... ........................................ ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ............. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................... ..........................................................................

13


............................................................................................................................................. .............................................................................................. ............................................... ............................................................................................................................................. ......................................................................................................................... .................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

ar. eg

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................................ ..................................................... .............................................................................................................................................

ww w.a zh

................................................................................................................... .......................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................ ............................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................................................... .................................. ............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ....... ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

14


............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................................ ............................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................................................... .................................. ............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... .......

ar. eg

............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

ww w.a zh

.......................................................................... ................................................................... ............................................................................................................................................. ..................................................................................................... ........................................ ............................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ............. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................................. .............................................................................................. ............................................... ............................................................................................................................................. ......................................................................................................................... ....................

15

فقه شافعي علمي 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you