Page 1

‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫القسم‪ :‬األدبي‬ ‫املــــادة‪ :‬النحو‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ‪:‬‬ ‫زمن اإلجابة‪............................ :‬‬

‫األزهر الشـــــريف‬ ‫قطــــاع املعــاهد األزهرية‬

‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )17‬ورقة خبالف‬

‫األسئلة‬ ‫من ‪ ......‬إىل ‪......‬‬

‫الدرجة‬

‫املقدر‬

‫توقيع‬

‫املراجع‬

‫منوذج ثانوية أزهرية‬

‫‪1‬‬

‫الغالف‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬

‫الرقــــم الســـرى‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫جمموع الدرجات باحلروف ‪..................................................................................................:‬‬ ‫إمضاءات املراجعــــــــــني ‪.................................................................................................. :‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــ‬ ‫امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية‬ ‫عدد أوراق اإلجابة (‪ )17‬ورقة‬ ‫الرقــــم الســـرى‬ ‫القسم ‪ :‬األدبي‬ ‫خبالف الغالف‬ ‫املــــادة ‪ :‬النحو‬ ‫وعلى الطالب مسئولية املراجعة‬ ‫‪ 201 / /‬م‬ ‫التاريخ ‪:‬‬ ‫والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة‬ ‫زمن اإلجابة ‪............................ :‬‬ ‫منوذج ثانوية أزهرية‬ ‫اسم الطالب (رباعياً) ‪.............................................................................................................:‬‬ ‫املعهد‪.......................................................... ........................................ ...............................:‬‬ ‫رقم اجللوس‪ ................................................:‬املنطقة ‪......................................................:‬‬ ‫توقيع املالحظني بصحة البيانات ومطابقة عدد أوراق كراسة اإلجابة عند استالمها من الطالب‬

‫‪............................................................................................... :1‬‬ ‫‪............................................................................................... :2‬‬

‫‪1‬‬


‫تعليمات هامة‬ ‫عزيزي الطالب ‪ /‬عزيزتي الطالبة ‪-:‬‬ ‫‪‬‬

‫اقرأ السؤال بعناية ‪ ،‬وفكر فيه جيداً قبل البدء يف إجابته‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أجب عن مجيع األسئلة وال ترتك أي سؤال دون إجابة‪.‬‬

‫‪ ‬عند إجابتك لألسئلة املقالية ‪ ،‬أجب فيما ال يزيد عن املساحة احملددة لكل سؤال ‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬

‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..............................................................................................................................................................‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫‪‬‬

‫عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت‪:‬‬

‫ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظليالً كامالً لكل سؤال‪.‬‬

‫أ‬

‫ب‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫مثال ‪ :‬اإلجابة الصحيحة (د) مثالً‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫‪‬‬

‫يف حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة حتسب اإلجابة صحيحة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وفى حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ‪ ،‬ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ حتسب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف حالة التظليل على أكثر من رمز ‪ ،‬تعترب اإلجابة خطأ‪.‬‬

‫د‬

‫ملحوظة ‪ :‬ال تكرر اإلجابة عن األسئلة املوضوعية (االختيار من متعدد ) ‪ ،‬فلن تقدر إال اإلجابة األوىل فقط‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد صفحات الكتيب ( ‪ )17‬صفحة خالف الغالف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تأكد من ترقيم األسئلة تصاعدياً ‪ ،‬ومن عدد صفحات كتيبك ‪ ،‬فهى مسئوليتك‪.‬‬

‫‪ ‬زمن االختبار ( ساعتان‬

‫)‪.‬‬

‫‪ ‬الدرجة الكلية لالختبار ( ‪40‬‬

‫) درجة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫السؤال األول‪ :‬أجب األسئلة التالية‪-:‬‬ ‫األسئلة (‪ )6 -1‬ختري اإلجابة الصحيحة مع التعليل‪:‬‬

‫أ‬

‫ب‬

‫د‬

‫ج‬ ‫ــ‬

‫( ‪ ) 1‬أى اجلمل التالية صحيحة لغويا؟‬ ‫أ‬

‫ب‬

‫يا هند ال تقض إال بالعدل‬

‫ج‬ ‫ج‬

‫يا حممد ال تقضى إال بالعدل‬

‫يا فاطمة ال تقضي إال بالعدل‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫التعليل‪.....................................................................................................................................................................:‬‬ ‫ـ‬

‫(‪ )2‬أعجبتين الفتاة عينها ‪( -‬عينها)‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫أ‬

‫توكيد معنوى‬

‫ب‬

‫بدل بعض من كل‬

‫ج‬ ‫ج‬

‫ما وردبكل من (أ) ‪(,‬ب)‬

‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫التعليل‪..................................................................:‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................................‬‬

‫(‪ )3‬الذى جيد فتنهض به مصر الشباب ‪ .‬العطف بالفاء فى اجلملة‬ ‫أ‬

‫جائز‬

‫ب‬

‫واجب‬

‫ج‬ ‫ج‬

‫ممتنع‬

‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪................................................‬‬ ‫التعليل‪.....................................................................................................................:‬‬ ‫ـ‬

‫‪2‬‬


‫( ‪ ) 4‬يا عبداهلل الكريم األب ‪( .‬تابع املنادى)‬ ‫أ‬

‫واجب النصب‬

‫ب‬

‫واجب الرفع‬

‫ج‬ ‫ج‬

‫جائز الرفع والنصب‬

‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫التعليل‪.....................................................................................................................................................................:‬‬ ‫ـ‬

‫(‪ )5‬رب فاطمة قابلت ‪( .‬فاطمة)‬

‫أ‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫ممنوعة من الصرف للعلمية وشبة العجمة‬ ‫ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث ب‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫‪....................................‬‬ ‫التعليل‪.................................................................................................................................:‬‬

‫مصروفة‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫(‪ )6‬أى اجلمل التالية صحيحة إعرابيا؟‬ ‫أ‬

‫حسبك اإلهمال فتنجح (بنصب الفعل املضارع بأن مضمرة وجوبا)‬

‫ب‬

‫حسبك اإلهمال فتنجح (بنصب الفعل املضارع بأن مضمرة جوازا)‬ ‫اترك اإلهمال فتنجح (بنصب الفعل املضارع بأن مضمرة وجوبا)‬

‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـالتعليل‪.....................................................................................................................................................................:‬‬

‫‪3‬‬


‫األسئلة (‪ )12 -7‬أعد صياغة اجلمل التالية حسب ما يطلب أمامها‪:‬‬

‫( ‪ ) 7‬قرأت (‪ )15‬كتب (حول األرقام من الصيغة احلسابية إىل الصيغة العربية مع تغيري ما يلزم)‬ ‫اإلجابة‪................................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪.......................................................................................................................... ........................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................ .........‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 8‬يأيها الطالب اجتهدوا‬

‫(أكد الضمري فى اجتهدوا بالنفس أوبالعني)‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫اإلجابة‪................................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪............................................................................... ...................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................ .........‬‬

‫( ‪ ) 9‬حفظت (‪ )12‬حديث (حول األرقام من الصيغة احلسابية إىل الصيغة العربية مع تغيري ما يلزم)‬ ‫اإلجابة‪................................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................. ...................................................‬‬

‫‪4‬‬


‫( ‪ ) 10‬يا أيها الطالب اجتهدوا‬

‫(أكد الضمري يف اجتهدوا توكيدا لفظيا)‬

‫اإلجابة‪................................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................ .........‬‬

‫( ‪ ) 11‬ابتسم زيد فعمرو‬

‫(ضع كلمة تصافح بدالً من ابتسم وغري مايلزم)‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫اإلجابة‪................................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪........................................................................................................................................ .........‬‬

‫( ‪ ) 12‬املصريون حيبون العمل (حول العبارة السابقة ألسلوب اختصاص)‬

‫اإلجابة‪................................................................................................................................................. :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.............................................................................................. ...................................................‬‬

‫‪5‬‬


‫األسئلة (‪ )18 -13‬ضع العالمة املناسبة فيما يلى مع تصويب اخلطأ إن وجد‪:‬‬

‫( ‪ ) 13‬ضحك حممدٌ وتبسم خالدٌ الفائزين ‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة ( )‬

‫خطأ(‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪....................................................................................................................‬‬

‫العبارة ‪:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 14‬متى جتتهد غداً أم اليوم ‪.‬‬ ‫صحيحة ( )‬

‫خطأ(‬

‫)‬

‫( ‪ ) 15‬اقض أنت وأخوك بالقسط ‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة ( )‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫التصويب (إن وجد) ‪....................................................................................................................‬‬

‫خطأ(‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪....................................................................................................................‬‬

‫‪6‬‬


‫ّ‬

‫( ‪ ) 16‬يا حممدان صديقا علي ‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة ( )‬

‫خطأ(‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪....................................................................................................................‬‬

‫العبارة ‪:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 17‬إن زيداً أرضعتَْ طفلها ‪.‬‬

‫صحيحة ( )‬

‫خطأ(‬

‫)‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫التصويب (إن وجد) ‪....................................................................................................................‬‬

‫( ‪ ) 18‬سأبر والدىّ ‪ .‬إذن يفرحا‪.‬‬ ‫العبارة ‪:‬‬

‫صحيحة ( )‬

‫خطأ(‬

‫)‬

‫التصويب (إن وجد) ‪....................................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬


‫األسئلة (‪ )24 -19‬أجب عما يلي مع التمثيل‪:‬‬

‫( ‪ ) 19‬ما حكم املنادى املبنى قبل النداء؟‬ ‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 20‬ما حكم إضمار عامل النصب يف احملذر منه إذا كان " بلفظ إياك" ؟‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫( ‪ ) 21‬متى جيب أن يكون التابع عطف بيان وميتنع أن يكون بد ً ال‪.‬‬

‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫‪8‬‬


‫( ‪ ) 22‬متى جيوز ندب املوصول؟‬ ‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 23‬متى جير املمنوع من الصرف بعالمة فرعية؟‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫( ‪ ) 24‬ما حكم املضارع إذا وىل "إذن" مسبوقة بعاطف؟‬ ‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫‪9‬‬


‫األسئلة (‪ )30 -25‬أكمل اجلمل اآلتية مبا هو مطلوب قرين كل مجلة‪:‬‬

‫( ‪ ) 25‬يا ‪(.................................‬منادى مرخم)‬ ‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 26‬أثنيت على الطالبتني ‪(...............................‬توكيد يرفع توهم عدم إرادة الشمول)‬ ‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫( ‪ ) 27‬كم ‪(.....................................‬أكمل العبارة مبا جيعل "كم" استفهامية)‬ ‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬

‫‪10‬‬


‫( ‪................................. ) 28‬ادع ىل ‪( .‬منادى مضاف إىل ياء املتكلم وحذفت منه ياء‬ ‫اإلضافة)‬ ‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪................................. ) 29‬طالبة جمدة ‪( .‬علم جيوز صرفه ومنعه من الصرف)‬ ‫اإلجابة ‪............................................................................................................ ........................:‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫( ‪ .................... ) 30‬أن ينتصر احلق‪(.‬أكمل اجلملة مبا جيعل الفعل "ينتصر" جائز الرفع والنصب)‬ ‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬

‫‪11‬‬


‫األسئلة (‪ )36 -31‬أعرب الكلمات التى حتتها خط فى اجلمل التالية‪:‬‬

‫( ‪ ) 31‬إن يرتق العلم تنهض األمة‪.‬‬ ‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 32‬تنهض األمة بشباب مستنرية عقوهلم‪.‬‬

‫اإلجابة ‪................................................................ ....................................................................:‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫( ‪ ) 33‬أعجبنى أخوك عمله ‪.‬‬

‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬

‫‪12‬‬


‫( ‪ ) 34‬أبناء األزهر ‪ .‬أينما تنشروا العلم فستنالون رضا اهلل‪.‬‬ ‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬

‫( ‪ ) 35‬جنح احملمدان الكرميني‪.‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫اإلجابة ‪....................................................................................... .............................................:‬‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫( ‪ ) 36‬أكلت خبزا وماءً‬

‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬

‫‪13‬‬


‫األسئلة (‪ )40 -37‬ماذا حيدث لو ‪:‬‬

‫( ‪ ) 37‬وقع الفعل املضارع بعد " أو " املسبوقة باسم خالص؟‬ ‫اإلجابة ‪............................................................................................. .......................................:‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬

‫( ‪ ) 38‬جاء االسم على وزن فعالٍ (بكسر الالم ) داال على الطلب؟‬

‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫( ‪ ) 39‬أردنا ترخيم كلمة عثمان؟‬ ‫اإلجابة ‪.................................................................................................................................... :‬‬ ‫املثال‪.................................................................................................................... ....................:‬‬

‫‪14‬‬


‫( ‪ ) 40‬وقع تابع املنادى املبنى عطف نسق مقرتن بأل؟‬ ‫اإلجابة ‪....................................................................................................................................:‬‬ ‫املثال‪................................................................................................................ .... ....................:‬‬

‫‪ar.‬‬ ‫‪eg‬‬ ‫‪ww‬‬ ‫‪w.a‬‬ ‫‪zh‬‬

‫مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق‬

‫‪15‬‬


‫مسودة‬ ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ar. eg

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ww w.a zh

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

16


................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ar. eg

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

ww w.a zh

................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

17

النحو أدبي 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you