Page 1


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

ÍNDEX 1. EL CENTRE................................................................................... 2 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE ......................... 3 3. HORARI MARC ............................................................................. 3 4. EL BATXILLERAT ......................................................................... 4 5. EL CURRICULUM ......................................................................... 6 6. L’AVALUACIÓ ............................................................................... 9 6.1 El sistema d’avaluació ................................................................. 9 6.2 Qualificacions ............................................................................ 10 6.3 Criteris de promoció de curs ...................................................... 10 6.4 Repetició de curs ....................................................................... 11 6.5 Criteris d’avaluació..................................................................... 12 6.6 Reclamacions motivades per les qualificacions de Batxillerat .... 27 7. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE .................. 30 8. L’ACCIÓ TUTORIAL .................................................................... 41 9. REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT ........................................... 43 10. ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES ............................ 44 11. SORTIDES FORA DEL CENTRE .............................................. 44 12. PROJECTES EDUCATIUS DEL CENTRE ................................ 47 13. SERVEIS ................................................................................... 54 14. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES ...................... 56 15. AMPA ........................................................................................ 56 16. CALENDARI .............................................................................. 58

1


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

1. EL CENTRE La comunitat educativa de l’Institut Cendrassos té com a objectiu prioritari garantir una formació i una educació de qualitat que permeti als alumnes, tant afrontar estudis superiors com accedir al món laboral. Per això, creiem que és essencial aconseguir un bon clima de treball i estudi i és molt important que l’ordre i el respecte estiguin molt presents en la convivència diària. El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on s’imparteix:   

ESO Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. Cicles Formatius de grau mitjà i superior de les famílies: Administració i gestió i Informàtica i comunicacions.

L’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) és l’etapa que va dels 12 als 16 anys i està estructurada en quatre cursos. Un cop acabada aquesta etapa l’alumne pot continuar els estudis postobligatoris (Cicles Formatius de grau mitjà o Batxillerat) o bé accedir al món laboral. L'institut Cendrassos acull alumnes de molts pobles de l’entorn, que quasi representen el 40% de l’alumnat. Aquest curs 2017-2018 comptarem amb uns 94 professors i tenim matriculats uns 900 alumnes.

2


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE Directora Cap d’estudis Cap d’estudis adjunt Coordinadora Pedagògica Secretari Coordinadora 1r ESO Coordinadora 2n ESO Coordinadora 3r ESO Coordinador 4t ESO Coordinadora d’activitats Coordinadora de batxillerat Coordinadora de Cicles Parlament Verd Coordinador LIC Coordinadora de Mediació Coordinadora de la Biblioteca

Helena Cortada Gemma Vilarnau Quim Saurina Rosa Camps Paco Malagón Irene Rodríguez Isabel Burgas Montse Quesada Miquel Vilarrasa Sònia Moret Núria Vivé Olga Sanglas Maria Parra Jordi Mascarella Dolors Vergés Raquel Rojas

3. HORARI MARC BATXILLERAT 8:15h-9:15h

Dl

Dm

Dc

Dj

9:15h-10:15h 10:15h-10:30h

ESBARJO

10:30h-11:30h 11:30h-12:30h ESBARJO

12:30h-12:45h 12:45h-13:45h 13:45h-14:45h

3

Dv


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

4. EL BATXILLERAT El batxillerat és una etapa d’ensenyament postobligatori que consta de dos cursos acadèmics, de trenta hores lectives setmanals. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys. El batxillerat s’organitza en tres modalitats:  Arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa)  Humanitats i Ciències Socials  Ciències i Tecnologia A l’institut Cendrassos es cursen dues d’aquestes modalitats:  La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.  La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci. El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. En finalitzar el batxillerat l’alumne que vol continuar els estudis, pot realitzar les PAU i accedir a estudis universitaris de grau o bé, sense les PAU, accedir a Cicles Formatius de Grau Superior. 4


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

A l'esquema adjunt podem observar quines són les vies d' accés a aquest tipus de formació postobligatòria i quines són les sortides acadèmiques.

5


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

5. EL CURRICULUM El currículum de batxillerat consta:  d'una part comuna (les matèries comunes)  una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat i les matèries específiques)  el treball de recerca  i una hora setmanal de tutoria. La distribució de matèries comunes i de modalitat és:

MATÈRIES COMUNES

1r

2n

Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Filosofia Educació físic Ciències món contemporani Història de la filosofia Història Tutoria Treball de recerca Total

2 2 3 2 2 2 1

2 2 3 -

14

14

MATÈRIES MODALITAT

1r

2n

Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3 Modalitat 4/ Específiques Total Total d’hores setmanals

4 4 4 4 16 30

4 4 4 4 16 30

3 3 1

L’oferta de les matèries de modalitat i de les optatives del nostre centre pels alumnes que comencen 1r de BTX és la següent: 6


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Franja 1 2 3 4

Ciències i Tecnologia Matèries de modalitat de 4h

Matèries específiques

Humanitats i C. Socials

4h

Matèries de modalitat de 4h

-Matemàtiques CCSS (1) -Llatí (2)

-Matemàtiques (3) -Biologia -Tecnologia industrial -Química -Dibuix tècnic -Física -Ciències de la Terra i M.

-Economia de l’empresa -Economia -Grec -Francès segona llengua -Psicologia

-Història del món contemporani

(1) Obligatòria si es vol optar per fer la via de Ciències Socials. (2) Obligatòria si es vol optar per fer la via d’Humanitats. (3) Obligatòria si es vol optar per la modalitat de ciències i tecnologia.

Pels alumnes que cursen segon: Ciències i Tecnologia F1

Tec. Ind.

F3 Química

Dib. Tècnic

Física

C. de la Terra

Humanitats i C. Socials Mat. Ap CCSS Ec. Empresa Geografia

Matemàtiques

F2 Biologia

F4

Optatives

Fr2ªLl Estada a l’empresa

Llatí

F1

Lit. F2 Catalana Grec F3

H. de l’Art

F4

Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida i dues d'elles matèries comunes d'opció obligatòria. L'horari s'ha de completar amb altres matèries de la mateixa modalitat, d'altres modalitats o específiques. 7


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d'assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l'etapa, s'hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat. Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden sol·licitar el canvi d'alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb l'organització horària del centre. En el cas que la directora del centre n'aprovi el canvi, es considerarà a tots els efectes que l'alumne ha cursat des del principi les noves matèries. Els alumnes que es matriculin en centres ordinaris poden cursar alguna matèria de modalitat de segon curs a través del batxillerat a distància, si el seu centre no l’ofereix, amb un màxim de dues matèries per alumne. Per a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat només es pot demanar si una matèria té continuïtat en el segon curs i el centre no la pot oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues matèries per alumne.

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació, tutoritzada per un professor, que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs. Aquest treball contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

8


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

CURS

CALENDARI DEL TREBALL DE RECERCA oct.-nov.

Reflexió sobre l’elecció del tema del treball de recerca

des.-gener

Entregar la fitxa de tria del TR

gener-febrer

Comunicació a l’alumnat dels tutors adjudicats del TR

abril-maig-juny

Entrevistes quinzenals amb el tutor del TR

24 d’octubre

Lliurament del treball de recerca

7 de novembre

Presentació oral del treball de recerca davant del tribunal

5 de desembre

Publicació de les notes dels treballs de recerca

17 d’abril

Presentació dels TR no presentats al novembre o bé suspesos

1r BAT

2n BAT

6. L’AVALUACIÓ 6.1 El sistema d’avaluació A primer de batxillerat hi ha avaluació inicial (qualitativa) que es lliura a finals d’octubre. És una valoració inicial del treball, de l’adaptació al centre i del rendiment de l’alumne. Hi ha tres avaluacions trimestrals i una avaluació final. Per tal de superar les matèries els alumnes disposaran al llarg del curs de l’avaluació ordinària (1a convocatòria) i una altra d’extraordinària (2a convocatòria) al mes de juny. El dia i l’hora 9


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

dels diferents exàmens de recuperació part del tutor del grup.

seran comunicats per

6.2 Qualificacions La qualificació de les matèries és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Per obtenir la qualificació final del batxillerat que s’expressa amb dues xifres decimals:  el 90% de la nota és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades –excepte el treball de recerca- ( sense ponderar, totes les matèries puntuen amb el mateix pes, independentment que siguin de 2, 3 o 4 hores setmanals) 

i el 10% és la qualificació del treball de recerca.

6.3 Criteris de promoció de curs Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim. L'alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s'ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. I hi haurà els exàmens de recuperació de les matèries pendents de 1r, el 17 d'abril i després l'avaluació d'aquestes. En cas de no aprovar el 17 d’abril s’haurà de presentar el mes de juny.

10


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

6.4 Repetició de curs  Permanència d’un any més a primer curs L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà:  matricular-se'n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades  repetir curs renunciant a totes les qualificacions obtingudes. L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament en la seva totalitat.

 Permanència d’un any més a segon curs L'alumne que cursi segon de batxillerat i obtingui avaluació negativa en algunes matèries podrà optar:  Per matricular-se de les matèries no aprovades sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.  Per repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·licita i renuncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades. De l'anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries següents:  Treball de recerca.  Estada a l'empresa.  Les possibles matèries pendents de primer curs que l'alumne hagués superat en cursar el segon curs. 11


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

6.5 Criteris d’avaluació Normes generals d’aplicació a l’avaluació

El professorat ha consensuat les següents normes d’avaluació: 

Els alumnes de primer de batxillerat que no han aprovat alguna de les matèries durant el curs tenen les proves de suficiència de juny i de setembre. En cas que l’alumne hagi d’assistir a aquestes proves de suficiència la nota màxima que podrà obtenir és un 5.

Els alumnes de segon de batxillerat que tinguin pendents matèries de primer tenen les recuperacions el mes d’abril. Per les matèries de segon de batxillerat que no s’hagin aprovat durant el curs tenen dues convocatòries una al maig (abans de les PAU del mes de juny) i una a finals de juny que, en cas d’aprovar, els hi permetrà presentar-se a les PAU de setembre.

La nota mínima obtinguda a l’examen per calcular la mitjana trimestral és de 3,5.

Les notes s’arrodoniran d’acord amb el criteri matemàtic segons el qual quan la primera xifra decimal és 5 o més gran s’arrodoneix a l’alça. Per exemple, si el resultat de la nota és de 5,5 quedarà un 6. Aquest criteri s’aplicarà sempre i quan l’alumne hagi aprovat amb un 5 el trimestre.

L’alumnat podrà millorar la seva qualificació final mitjançant la realització d’un examen/treball. Si el resultat del mateix és positiu s’apujarà la nota de l’alumne amb 1 punt però si el resultat és inferior a 2 punts s’abaixarà 1 punt la nota. L’alumne té dret a demanar la millora però pot decidir no entregar l’examen si considera que no obtindrà un bon resultat. 12


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Primer de batxillerat

Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries comunes 70% Exàmens

Llengua catalana i literatura

30% Activitat diària (exercicis, lectures, treballs i actitud)

80% Exàmens

Llengua castellana i literatura

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

90% Exàmens 10% Treballs

Anglès

L’avaluació continuada.

és

No hi ha exàmens de recuperació parcials.

Nota final= 25% 1a avaluació + 35% 2a + 40% 3a.

L’examen de juny és de suficiència de tot el curs. Per presentar-se a l’examen de suficiència de setembre s’haurà de lliurar prèviament la feia que s’haurà encarregat per a l’estiu.

L’avaluació és continuada.

No hi ha exàmens de recuperació parcial. L’examen de juny és de suficiència de tot el curs. Per presentar-se a l’examen de suficiència de setembre s’haurà de lliurar la feina que se li haurà encarregat per a l’estiu.

Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval.

L’avaluació és continuada. Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval.

13

No hi ha exàmens de recuperació parcial. L’examen de juny i setembre és de tota la matèria del curs.


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 No hi exàmens

Educació Física

ha

100% Actitud,Treball de l’alumne i Voluntat d’Automillora. 80% Exàmens 20%Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Filosofia

60% Exàmens 40% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Ciències del món

L’avaluació és continuada. (Assistència presencial mínima 80%). Es proposarà un treball voluntari per la millora de nota final.

Juny i setembre:Es proposarà un treball de suficiència que es lliurarà al professor i aquest podrà fer preguntes al respecte. (100%)

L’avaluació no és continuada. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes dels tres trimestres. Però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

14

Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs.


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 100 % Exàmens

Matemàtiques

En algun dels trimestres es pot realitzar algun treball que suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

90% Exàmens

Biologia

Tecnologia industrial

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

85% Exàmens 15% Exercicis diaris i Actitud

No és d’avaluació contínua Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

No és d’avaluació contínua Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

No és d’avaluació contínua Està formada per tres trimestres independents.

Juny: examen dels trimestres suspesos.

15

Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs.

Setembre: examen de tot el curs.


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. 90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Química

90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Física

90% Exàmens

Ciències de la Terra i M.

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

En els dos casos la nota màxima serà un 5.

No és d’avaluació contínua Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

No és d’avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

16

Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs

Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs

Juny i Setembre: examen del temari fet al


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

llarg del curs

Com es recupera

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 100 Exàmens

Matemàtiques aplicades

%

En algun dels trimestre es pot realitzar algun treball que suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

80% Exàmens

Llatí

Economia de l’empresa

No és d’avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

L’avaluació continuada

és

No hi ha exàmens de recuperació parcial. En cas de no aprovar, l’examen de juny i el de setembre hi entraran tots els continguts del curs.

No és d’avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de

20% Actitud diària (deures, treballs i actitud) 80% Exàmens 10% Treball trimestral.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

17


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Economia

10 % Activitats diàries (deures, treball a classe i portar el material ).

La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Sempre i quan hi hagi una qualificació positiva de tots.

presentar a la convocatòria de suficiència (juny). Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

80% Exàmens

No és d’avaluació contínua. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Sempre i quan hi hagi una qualificació positiva de tots.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència (juny). Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

L’avaluació és continuada

No hi ha exàmens de recuperació parcial. En cas de no aprovar, l’examen de juny i el de setembre hi entraran tots els continguts del curs.

No és d’avaluació contínua. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència.

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

80% Exàmens

Grec

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud) 90% Exàmens

Història del món contemporani

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

18


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 Però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Matèries

Ponderacions

Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries específiques 90% Exàmens

Francès

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

80% Exàmens 20% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Psicologia i sociologia

Avaluació continuada

Suficiències de juny i setembre

.Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval. No és d’avaluació continua. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

19

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, ’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Segon de batxillerat

Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries comunes

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

80% Exàmens 20% Activitat diària (treballs, lectures, actitud).

L’avaluació és continuada Nota final= 25% 1a avaluació + 35% 2a + 40% 3a. aval.

No hi ha proves de recuperació parcials. Els exàmens de suficiència són globals.

80% Exàmens

L’avaluació és continuada. Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval.

No hi ha exàmens de recuperació parcial. Recuperació de l’ assignatura global.

L’avaluació és continuada. La ponderació per avaluacions serà: Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval.

És avaluació contínua. Hi ha proves de suficiència al maig i al juny. S´oferirà la recuperació del llibre de lectura als exàmens de Suficiència

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud). 90% Exàmens

Anglès

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

90% Exàmens

Història de la filosofia

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

20


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

90% Exàmens

Història

Matèries

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Ponderacions

suspesos haurà de recuperar tot el curs.

convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinarse de tot el curs al setembre.

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinarse de tot el curs al setembre.

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 100 % En algun dels trimestres es pot algun Matemà- realitzar treball que tiques suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

No és d’avaluació continua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

21

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. En cas de no aprovar l’examen en


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 la convocatòria ordinària l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària amb tots els continguts treballats durant l’any. 90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Biologia

85% Exàmens 15% Exercicis

Tecno- diaris i Actitud logia industrial

90% Exàmens

Química 10%

Activitat diària (deures, treballs i actitud).

No és d’avaluació continua. Està formada per tres trimestres independents. En el tercer trimestre es realitzarà un examen global de la matèria. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

No és d’avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Maig: examen dels trimestres suspesos.

No és d’avaluació continuada. Està formada per tres trimestres independents.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

22

Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs

Juny: examen de tot el curs. En els dos casos la nota màxima serà un 5.


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

90% Exàmens

Dibuix Tècnic

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

90% Exàmens

Física

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

90% Exàmens

Cièncie s de la Terra

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

En el tercer trimestre es realitzarà un examen global de la matèria. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs

Mitjana aritmètica de les notes dels tres trimestres .

Recuperació trimestral: examen (sempre que l’alumne/a hagi presentat els dossiers de fitxes d’exercicis que s’hagi anat fent) Maig i juny: examen

No és d’avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

No és d’avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. En el tercer trimestre es realitzarà un examen global de la matèria.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

23

Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs

Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Matèries

Ponderacions Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 100 %

Matemàtiques aplicades

En algun dels trimestre es pot realitzar algun treball que suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

80% Exàmens

Llatí

Economia de

No és d’avaluació continua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. En cas de no aprovar l’examen de maig l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de juny amb tots els continguts treballats durant l’any.

L’avaluació continuada

és

No hi ha exàmens de recuperació parcial. En cas de no aprovar, l’examen de maig i el de juny hi entraran tots els continguts del curs.

No és d’avaluació contínua.

Després de cada trimestre es farà un

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud). 85 % Exàmens 10 % Activitat

24


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 l’empresa

Literatura catalana

Geografia

Grec

diària (deures, treball a l’aula i portar el material necessari). 5% Activitats avaluables.

Es farà mitjana aritmètica dels 3 trimestres sempre i quan hi hagi una qualificació positiva de tots.

examen de recuperació. En cas de no aprovar l’examen en la convocatòria ordinària l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària amb tots els continguts treballats durant l’any.

80% Exàmens 20% Activitat diària (10% treballs i 10% exercicis de classe)

No té avaluació contínua. Mitjana dels tres trimestres (és a dir, de les 6 lectures de què consta el curs).

No hi ha recuperació trimestral. Als exàmens de suficiència hi entraran les lectures de curs no superades.

90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de maig, haurà d’examinar-se de tot el curs al juny.

80% Exàmens

L’avaluació és continuada

No hi ha exàmens de recuperació parcial.

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

En cas de no aprovar, l’examen de maig i el de juny hi entraran tots els continguts del curs.

25


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 90% Exàmens

Història de l’art

Matèries

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Ponderacions Càlcul de la nota final

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de maig, haurà d’examinar-se de tot el curs al juny.

Com es recupera

Matèries específiques 90% Exàmens

Francès

Proves de suficiència de maig i juny.

No és d’avaluació continua. Es farà mitjana aritmètica dels 3 trimestres, sempre i quan la nota obtinguda sigui un 5 com a mínim. La qualificació de l’empresa pondera un 50%.

Després de cada trimestre es farà un examen recuperació. En cas de no aprovar l’examen de maig, l’alumne s’haurà de presentar al juny hi l’examen entraran tots tots els continguts treballats durant l’any.

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud). 80 % Exàmens

Estada a l’empresa

Avaluació continuada

10% Activitat diària (deures, treball a l’aula, portar el material) 10% Activitats avaluables.

26


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

6.6 Reclamacions motivades per les qualificacions de Batxillerat Els alumnes, o els seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a sol·licitar aclariments als professors respecte de les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o del batxillerat, d’acord amb els punts d i e de l’article 21.2 de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol. Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs del batxillerat Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor o professora i l’alumne o alumna afectats, s’han de presentar al tutor o tutora, el qual les ha de traslladar al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s’estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspon al professor o professora. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada s’han de fer constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o registre documental de funció equivalent, i comunicar-ho a l’equip docent del grup corresponent. Reclamacions per qualificacions finals del batxillerat Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre ha d’establir un dia, posterior a la realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l’alumne no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat 27


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

al director o directora, que s’ha de presentar el mateix dia de la resolució o l’endemà. Per resoldre aquestes reclamacions, cal seguir la tramitació següent: a. El director o directora ha de traslladar la reclamació al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió convocada a aquest fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d’un o dos membres, l’òrgan s’ha d’ampliar fins a tres, amb els professors que el director o directora designi (entre els professors d’altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la proposta raonada de resolució s’han de fer constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o en el registre documental de funció equivalent. b.Vista la proposta formulada i l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip docent atorga les qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de l’equip docent. En aquest últim cas, ha de resoldre en vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci l’equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual han de constar en una acta singular elaborada a aquest efecte. c.La resolució del director o directora s’ha de notificar per escrit a l’interessat. En el cas que la reclamació sigui acceptada, s’ha de modificar, en diligència signada pel director o directora, l’acta d’avaluació corresponent i la modificació s’ha de comunicar a l’equip docent del grup. En la notificació de la resolució del director o directora s’han d’indicar els terminis i el procediment per recórrer-la, tal com s’especifica en el punt d següent.

28


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

d.L’alumne, o els pares o tutors legals si és menor d’edat, podrà recórrer la resolució del director o directora en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució. Aquest recurs, que ha d’anar adreçat al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d’Educació s’ha de presentar al mateix centre educatiu, el director o directora del qual l’ha de trametre en els tres dies hàbils següents als serveis territorials (o al Consorci d’Educació), juntament amb la documentació següent: ● còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre,  ● còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi estudiat la reclamació,  ● còpia de la resolució recorreguda,  ● còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne,  ● còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l’alumne al llarg de l’etapa  ● qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de l’interessat, el director o directora del centre consideri pertinent d’adjuntar-hi. 

e. La Inspecció d’Educació n’elaborarà un informe que ha d’incloure tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. Quan de l’informe i de la documentació es desprengui la conveniència de revisar la qualificació o el procediment d’avaluació, si el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un professor o professora del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel director o directora, un 29


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

professor o professora d’un altre centre i un inspector o inspectora, proposats per la Inspecció d’Educació. f. D’acord amb l’informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació ho resoldrà definitivament, amb notificació a l’interessat, per mitjà del director o directora del centre i, si escau, amb els efectes previstos en el punt c. A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que els professors mantinguin un registre de tots els elements que han utilitzat per qualificar i cal que conservin en el centre, o que hagin retornat als alumnes (que els han de conservar fins a final de curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació continuada. Els exercicis escrits que no s’hagin retornat als alumnes, i les proves extraordinàries si escau, s’han de conservar fins al 30 de setembre de 2017. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d’expedients de reclamació de qualificacions, es podran destruir o retornar als alumnes, si així ho havien demanat prèviament.

7. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE L’institut és un espai educatiu compartit per nois i noies d’edats molt diverses, pel claustre de professors i pel personal d’administració i serveis. Per conviure de manera ordenada i enriquidora, ens cal tenir elaborades i respectar unes normes bàsiques de convivència. Els alumnes tenen el dret i el deure de ser respectats i de respectar l’exercici de les llibertats de tots el membres de la comunitat educativa. 30


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

L’estudi ha de constituir el dret i el deure bàsic dels alumnes, i això comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que en el centre s’imparteixen.

NORMES DE FUNCIONAMENT

En qualsevol cas, es detallen un seguit d’actituds que cal mantenir dins l’ institut i durant les activitats que es facin fora del centre. Aquestes actituds es resumirien en:

RENDIMENT ACADÈMIC 

L’alumnat té el deure d’estudiar i mostrar interès pels temes acadèmics i realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

 L’ alumnat ha de presentar els treballs, les pràctiques, la llibreta, els deures... en les condicions i terminis fixats pel professorat.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 

Les entrades i sortides del centre de l’alumnat es faran sempre per la porta principal a excepció de l’alumnat transportat que sortirà, al migdia, per la porta del carrer Calçada de Tapís (d’accés directe a on els autobusos aparquen).

PUNTUALITAT 

La puntualitat és necessària i obligatòria a totes les activitats docents del centre tant pel bon funcionament de l’ Institut, com per respecte als companys. L’alumnat entrarà al centre quan soni la sirena a les 8:15h. Passats cinc minuts els conserges tancaran la porta d’entrada.

31


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Arribar centre retard

Arribar tard a classe

No podran accedir a l’aula, tret que portin un justificant, i hauran d’esperar al vestíbul del centre fins a la propera classe.

Han d’entrar a l’aula tot i que es considerarà el retard com una irregularitat.

al en

ESBARJOS  Durant les hores d’esbarjo no hi pot haver cap alumne a les aules ni als passadissos.

ASSISTÈNCIA  S’ha d’assistir a classe, participar i respectar les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts. Si a les hores anteriors a l’examen no s’assisteix a classe es pot perdre el dret a fer l’examen.

En cas de faltar justificadament

 Comunicar a l’institut per telèfon o, posteriorment, portar el justificant al tutor/a quan l’ alumne/a està malalt o ha de faltar justificadament.

Assistència a activitats extraescolars

 L’alumnat té l’obligació d’assistir a les activitats extraescolars aprovades pel Consell Escolar. La no assistència a aquestes caldrà que sigui degudament justificada pels pares o tutors i s’haurà d’assistir obligatòriament al centre.

En cas d’absència

 En el cas que passats cinc minuts no

32


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 d’un professor

arribés el/la professor/a, el/la delegat/da o un/a responsable d’aula haurà d’anar a la sala de professors a notificar-ho.

COMPORTAMENT DINS EL CENTRE

Desplaçaments

 A partir del moment en què s’inicia l’horari lectiu, que ve marcat pel toc de la sirena, l’alumnat es dirigirà a l’aula que els correspon i esperarà, sense provocar aldarulls, l’arribada del professorat.  Qualsevol desplaçament dins el centre es farà sempre amb l’ordre adequat, evitant les corredisses, els tons de veu elevats, les demores...

Tracte i llenguatge Respectuós

 Cal mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins l’institut, tant amb els companys, com amb el professorat i el personal d’administració i serveis. 

Higiene i Indumentària

Cal tenir cura del propi cos i de la imatge personal. Per això es demana que els alumnes assisteixin al centre amb una acurada higiene personal. Cal vestir de forma adequada , evitant l’ús d’aquelles robes que no són pròpies d’un centre educatiu ( tops, pantaló o faldilla excessivament curt/a, samarretes amb anagrames no adequats a la situació educativa, mocadors al cap, gorres...)

33


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Consum de tabac i estupefaents

 No es permet el consum d’alcohol dins el recinte escolar, com tampoc fumar ni ferne ostentació, ni venir sota els efectes del consum de qualsevol estupefaent.

COMPORTAMENT DINS L’AULA

Sortir de l’aula

 Cap alumne pot sortir de l’aula sense el permís del professorat.  Per parlar amb el professorat o resoldre assumptes de secretaria, cal fer-ho fora de les hores lectives i mai durant els canvis de classe.  No es pot sortir de l’aula entre classe i classe. Si no hi ha canvi d’aula, l’alumnat ha de romandre dins l’aula i preparar el material que necessita per a la propera sessió de classe.

Anar al lavabo

Protocol d’expulsió de classe

 No es podrà sortir de classe per anar al lavabo: ni en hora de classe ni en els canvis de classe. Només en cas de necessitat justificada el professorat donarà permís a l’alumne per anar-hi.  Per anar als serveis s’han d’aprofitar les hores d’esbarjo.  El professor farà sortir l’alumne de classe amb alguna feina encomanada (deures, còpies...).  L’alumne expulsat es presentarà a la sala de professors perquè el professor de

34


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Menjar i beure

Què hem de fer quan un alumne es troba malament

guàrdia iniciï el tràmit d’expulsió de classe. L’alumne es quedarà a treballar a les taules situades al primer pis i el professor de guàrdia se’n farà càrrec. En cas que l’alumne es negui a sortir de classe, el delegat anirà a buscar al professor de guàrdia, el qual anirà a l’aula a fer-se’n càrrec. Aquest fet se sancionarà amb una doble expulsió. En cas que l’alumne tampoc vulgui sortir, s’avisarà direcció i aquest fet se sancionarà amb una falta greu. En cas que l’alumne no s’adreci a la sala de professors quan sigui expulsat aquest fet serà sancionat com una expulsió doble.

 Està prohibit menjar i beure dins l’aula i als passadissos; cal entendre que aquesta prohibició inclou : caramels, xiclets, ... Només es pot menjar al bar i a les zones d' esbarjo. No és permès menjar pipes o qualsevol altre producte que generi deixalles en si mateix.  L’alumne comunica l’incident al professor de classe que valorarà el cas i l’autoritzarà, si escau, a sortir de l’aula i a anar a consergeria per trucar a la família per informar-los i demanar-los que el vinguin a recollir.  Segons la gravetat del cas, es comunicarà

35


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 al professor de guàrdia juntament a un membre de l’equip directiu i s’avisarà al servei d’emergències. En cas d’haver de dur l’alumne a l’hospital, el professor de guàrdia l’acompanyarà i esperarà l’arribada dels pares o un responsable de l’alumne, o el relleu d’un altre professor. El desplaçament a l’hospital es farà amb ambulància o amb taxi.

INSTAL·LACIONS

Instal·lacions del centre

Manteniment de l’aula

 L’alumnat ha de col·laborar en la netedat del centre i respectar el material i les instal·lacions com les aules, el bar, la biblioteca, els patis...  Quan un determinat grup d’alumnes usi qualsevol espai compartit (banys, aules informàtiques, aula de música, laboratori, etc.) i observi algun desperfecte en les instal·lacions i/o mobiliari, el professor responsable ho comunicarà immediatament a l’equip directiu.  El grup que té assignat un determinat espai, com a aula de referència, és el responsable del seu manteniment: de la conservació del mobiliari, de la netedat de les parets, ... i haurà de fer-se càrrec dels desperfectes que s’hi produeixin durant el curs. Quan aquestes aules siguin usades per altres grups, i es produeixi alguna alteració, el delegat ho comunicarà immediatament al tutor per tal

36


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 de poder saber quins han estat els autors.  Les aules estaran tancades quan no s’imparteixin classes. L’aula ha de quedar endreçada, amb les finestres tancades i els llums apagats.  A l’última hora de classe cal pujar cadires, tancar persianes i llums.

Aules informàtica

 Abans de començar la classe, l’alumne s’assegurarà que l’ordinador assignat estigui en perfecte estat. En cas contrari, ho comunicarà al professor.  L’alumne s’haurà de fer responsable de l’ordinador assignat.  En acabar la classe, s’assegurarà de deixar l’ordinador tancat, endreçat i en perfecte estat. En cas de sorgir qualsevol problema durant la seva utilització, ho comunicarà al professor de l’aula.  L’alumnat no pot instal·lar ni utilitzar cap programari que no estigui autoritzat pel professorat de la matèria. Tampoc no es podrà visitar pàgines web no autoritzades.  Quan un alumne/a tingui assignat un ordinador de forma fixa, sempre s’haurà de seure allà mateix i serà responsable del que passi en aquell ordinador. I si un alumne l’utilitza al matí i un altre a la tarda seran coresponsables.

37


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

MATERIAL ESCOLAR I PERSONAL Manca de material escolar a l’aula

Material personal

Material esportiu de l’hora de l’esbarjo

 L’alumne té l’obligació d’assistir a classe amb tot el material escolar que calgui (s’inclouen llibres, portàtils, estris de dibuix, material esportiu,...) i realitzar les tasques que li encomanin.  L’alumne és el responsable absolut de tot el material que porta a l’institut (abrics, llibres, portàtils, diners, bosses, mòbils,mp3,...). Per tant, el centre no es responsabilitzarà de les possibles pèrdues i/o sostraccions.  Al centre no es portarà cap tipus de material que pugui provocar lesions o ferides a tercers.  L’alumne que per una utilització incorrecta faci malbé material (com ara pilotes, raquetes,etc.), es farà càrrec de la seva reposició.

UTILITZACIÓ DE MÒBILS, CÀMERES I MP3  Ús del mòbil, càmeres i reproductors musicals

No es podrà fer ús, excepte en els casos d’autorització expressa del professorat, dels telèfons mòbils , MP3, MP4,... i qualsevol aparell audiovisual dins l’aulari i els passadissos del centre. La seva utilització està restringida a les hores i llocs d’esbarjo.

38


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

Responsabilitat

L’incompliment de les normes de conducta comporta sancions que s’apliquen d’acord amb les Normes d’Organització i de Funcionament de Centre(NOFC). L’incompliment d’aquestes pautes de convivència serà considerat com a irregularitat (falta lleu) o falta greu segons la gravetat.

Les irregularitats prescriuen al cap d' un mes comptat a partir de la seva comissió i les faltes als tres mesos.

L’acumulació de tres irregularitats vigents d’un alumne per part d’un mateix professor equival a una falta greu. L’acumulació de faltes pot implicar la suspensió del dret d’assistència al centre i/o la pèrdua del dret a assistir a les sortides i/o viatges.

 L’Institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de qualsevol d’aquests aparells electrònic que l’alumnat porti al centre.

Assistència

Per tenir dret a l’avaluació contínua de qualsevol matèria és indispensable com a mínim l’assistència al 80% de les hores lectives. En cas contrari, es perd el dret a l’avaluació continuada i caldrà examinar-se de la matèria a l’avaluació extraordinària. És a dir, en una matèria de 4h no es pot superar 26 faltes d’assistència ja que es perdria el dret a l’avaluació continuada, si és de 3h són 20 faltes i , si és de 2h, és de 13 faltes. 39


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 Aquells alumnes que presenten un 10% de faltes injustificades

del total d’un curs (99hores) podran ser donats de baixa per la Direcció del centre. El tutor respectiu ho notificarà a l’alumne mitjançant una carta. Els alumnes majors d’edat i emancipats de la seva família seran advertits directament pel tutor i se’ls aplicarà la mateixa normativa. Quan s’acumulen faltes d’assistència injustificades es procedirà de la següent manera:

IRREGULARITAT

ACTUACIÓ

Des de tutoria es comunicarà, per Primera acumulació de 15 correu ordinari, a la família o tutors faltes injustificades legals, o a l’alumne si és major d’edat, de l’acumulació d’aquestes faltes. Des de tutoria s’informarà a la família o Segona acumulació de 15 tutors legals, o a l’alumne si és major faltes injustificades d’edat, per segona vegada, amb una altra carta. Des de tutoria s’informarà a la família o tutors legals, o a l’alumne si és major Tercera acumulació de 15 d’edat, per tercera vegada, amb una faltes injustificades altra carta exposant que, si malgrat tot, no rectifica la seva actitud, se li cursarà la baixa administrativa

40


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

NOTA: En cas d’examen, si l’alumne no justifica la seva falta d’assistència, amb anterioritat a l’hora de l’examen, el professor no té l’obligació de fer-li un altre dia.

8. L’ACCIÓ TUTORIAL Cada tutor de batxillerat disposa d’una hora setmanal dins del seu horari de permanència en el centre per portar a terme les tasques pròpies de la tutoria.

ACTUACIONS MÉS IMPORTANTS DE L’ACCIÓ TUTORIAL

En relació amb els alumnes

 Acollir els alumnes.  Explicar als alumnes les normes de funcionament del centre (NOFC) .  Fer la tria del Delegat-Parlamentari.  Informar als alumnes del calendari d’avaluacions i de recuperacions de matèries pendents  Transmetre als alumnes totes aquelles informacions que vagin sorgint al llarg del curs: activitats, sortides, reunions de delegats/parlamentaris, preinscripcions, premis, beques..... El tutor/a ha de ser el punt de referència per l’alumne.  Col·laborar en l’ orientació acadèmica, personal i professional dels alumnes tenint present els seus interessos i capacitats.  Proporcionar als alumnes els recursos i l’orientació necessaris per accedir al món laboral o per

41


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

 

  

En relació amb l’equip docent

continuar el seu itinerari formatiu. Treballar la cohesió i dinamització del grup classe. Orientar i seguir el progrés de cada un dels alumnes, fent especial atenció als hàbits bàsics d’autonomia personal i treball i a les relacions que estableix amb el centre i la resta de companys. Lliurar i recollir els informes de les avaluacions. Controlar les faltes d’assistència i les faltes de disciplina dels alumnes. Realitzar entrevistes individualitzades amb els alumnes.

 Preparar i coordinar la sessió d’avaluació.  Coordinar els professors de l’equip docent en el seguiment de l’evolució dels alumnes, tant acadèmica com personal.  Informar a les famílies de les irregularitats acadèmiques, escolars i de les faltes d’assistència que es puguin produir al llarg del curs.

En relació amb les famílies

 Mantenir una entrevista amb els pares o tutors legals d’aquells alumnes del grup que així ho requereixin.  Informar a les famílies del funcionament de les PAU i de l’orientació del centre en una reunió conjuntament amb la coordinadora de batxillerat.

42


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

9. REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT L’alumnat té el dret d’escollir els seus representants, els delegats. Alguna de les funcions dels delegats són:  Representar

els companys en les sessions d’avaluació, en les reunions i en el Parlament Verd. Ha de preparar junt amb tota la classe les aportacions, suggeriments, propostes…, que es vulguin portar a les reunions.

 Ser el portaveu de les inquietuds i els problemes del

grup davant del tutor/a, del professorat i de l’equip directiu. 

Saber transmetre correctament als companys de l'aula ordinària els temes i acords de les reunions a què ha assistit.

El Parlament Verd consisteix en una mena de Parlament on a través dels parlamentaris verds (delegats de classe), els alumnes participen activament en totes les activitats del centre: temes d’ordre, culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris ... on ells mateixos proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi. Funciona com un consell de delegats. A les sessions parlamentàries, que es convoquen mensualment, hi assistirà una professora amb veu i sense vot.

43


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

10. ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES En el cas d’una convocatòria de vaga del sector de l’alumnat caldrà que se segueixi amb el següent protocol: Els delegats han de lliurar a la direcció, amb 48 hores d’antelació, un escrit exposant els motius de la vaga i/o manifestació. Juntament amb aquest escrit s’hi ha d’adjuntar les signatures de tot l’alumnat que s’hi adhereix. Així doncs, per exemple, si la vaga és un dimecres, només es recolliran les comunicacions fins a les 10 hores o 18 hores del dilluns, en funció si el grup és de matins o tarda. Les absències que es produeixin sense haver seguit aquest protocol computaran com a falta injustificada. Pels alumnes que no s’adhereixen a la vaga s’impartiran les classes amb normalitat.

11. SORTIDES FORA DEL CENTRE Les sortides fora del centre que es realitzen durant el curs, estan encaminades a complementar la formació teòrica que rep l’alumnat a les classes. L’assistència a aquestes sortides queda sotmesa al mateix règim aplicat a la docència dins del centre. L’alumne té l’obligació d’assistir a les activitats extraescolars aprovades pel Consell Escolar. La no assistència a aquestes caldrà que sigui degudament justificada pels pares o tutors i s’haurà d’assistir obligatòriament al centre. Les sortides programades per aquest curs són :

44


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

1T

2T

3T

SORTIDES

1r Batxillerat

Camí de Ronda de Cadaqués a Cala Nans Tot Batx- (2€) Visita a una empresa de Barcelona (15€) –Batx socialCosmocaixa BCN (20€) – Tot BatxVisita al Parlament (15€) – Tot Batx-

Olímpiades geologia (10€) Batx.científic-

de –

Olímpiades de biologia (10€) – Batx.científicTarraco (30€) -Batx.humanísticHolocaust (5€) –Batx.humanístic social-

i

CONCURSOS Fem matemàtiques

XERRADES De Recursos Humans Batx.socialINNY (-Tot 1r BATSetmana de la ciència Batx.científic-

Empresari FEMCAT Social-

de -Batx.

ACTIVITATS DE CENTRE Seguiment de depuració biològica d’una aigua residual en planta pilot – Set. de la ciència- Biologia

II Jornada prenedoria –Batx.social-

45

d’em-

Intercanvi Dinamarca (325€)

a


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

1T

2T

3T

SORTIDES Visita a una empresa de Barcelona (15€) – Batx. Social-

2n Batxillerat

Art: MANAC I Pavelló Alemany. (15€) – Batx.Humanístic-

Olímpiades geologia (10€) Batx.científic-

de –

Olímpiades de biologia (10€) – Batx.científicTarraco (30€) -Batx.humanísticReproducció garotes a Llançà (10€) – BiologiaQuímica interactiva a l’UdG-UAB (25€) –QuímicaArt, Modernisme i museu Picasso (20€) –Batx. Humanístic-

Viatge final de batxillerat a Berlín (525€) –Tot 2n Batx.-

CONCURSOS Fem matemàtiques

XERRADES Trinxeres Batx.-

–Tot

2n

ACTIVITATS DE CENTRE Seguiment de depuració biològica d’una aigua residual en planta pilot –Set. de la ciència- Biologia

II Jornada prenedoria –Batx.social-

46

d’em-


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

1T

2T

3T

Tot ESO i Batxillerat

CONCURSOS Enigmes científics al centre -Setmana de la Ciència-

Concurs literari Sant Jordi

de

Prova Cangur (3€)

Concurs cartell Taller de Teatre Fònix

ACTIVITATS DE CENTRE Celebració de Nadal Setmana Ciència

de

la

Quina Carnestoltes

Matfesta Mostra de treballs de tecnologia Sant Jordi Dia solidari Festival fi de curs

Les sortides poden ser modificades o anul·lades en funció del temps, nombre d'alumnes assistents i altres possibles incidències al llarg del curs, que en tot cas es notificaran amb anterioritat. Els preus són aproximats.

12. PROJECTES EDUCATIUS DEL CENTRE 

ESCOLA VERDA

Com a resultat del treball de varis anys per consolidar un projecte d’innovació educativa de Medi Ambient, el curs 2010 l’institut Cendrassos va rebre la qualificació d’ Escola Verda. Any rere any anem consolidant aquelles actuacions mediambientals en què tota la 47


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

comunitat educativa està implicada com: el reciclatge de paper, de plàstics, de residus orgànics, la reducció del consum d’aigua, de llum, d’energia, el manteniment de les plantes verdes, del compostatge...

PARLAMENT VERD

Una de les actuacions resultant del treball comú de dos projectes d’innovació educativa que havíem engegat fa deu anys, el de “Medi Ambient” i el de “Formem ciutadants actius i participatius” va ser la organització d’Un Parlament verd. Consisteix en una mena de Parlament on a través dels parlamentaris verds (delegats de classe), els alumnes participen activament en totes les activitats del centre: temes d’ordre, culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris ... on ells mateixos proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi. Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi Ambient i Relacions Internes del Parlament Verd és l’Aula Neta. Dos parlamentaris verds junt amb dos professors avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de l'esbarjo. L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin responsables del material i del mobiliari de la seva aula i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i de tenir cura del medi que ens envolta. La classe que hagi acumulat més punts a final de curs serà premiada i la que hagi obtingut menys punts serà penalitzada a netejar tots els patis.

48


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

PROJECTE DE MEDIACIÓ

El Servei de Mediació Convivència del Centre convivència. Aprendre relacionar-se forma part del creixement i del personal.

és un recurs dins el Projecte de que té per objectiu educar per la a conviure i a de l’aprenentatge , desenvolupament

La mediació permet la resolució de conflictes lleus entre iguals de manera pacífica. Els alumnes poden desenvolupar habilitats per fer front per si mateixos als conflictes que , de manera natural, viuran al llarg de la seva vida. Un equip d’alumnes mediadors reuneix a les persones en conflicte i treballen plegats per canviar la situació, cercant solucions i arribant a acords per restablir de nou la convivència.

 PROJECTE: “IMPULSEM LA ROBÒTICA TECNOLOGIES CREATIVES A L’AULA” És un projecte d’aprenentatge que incideix en el currículum de Tecnologia a 4t ESO, incorporant la tecnologia emergent. La finalitat és motivar els alumnes a explorar l’electrònica a través d’una sèrie de projectes de programació, construcció i muntatge. Els alumnes disposaran de diferents elements (placa ordinador Arduino, sensors, actuadors,..) que els hi permetran realitzar diferents pràctiques i projectes de tecnologies creatives utilitzant la programació i l’electrònica.

49


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

PROJECTE:“IMPULS ESTRANGERES”

DE

LES

LLENGÜES

El curs passat es va iniciar el projecte “impuls de les llengües estrangeres” i aquest any es vol donar continuïtat a aquest projecte i consolidar-lo. L’objectiu és que l’alumnat tingui un domini comunicatiu i lingüístic de la llengua anglesa i francesa, en el cas que l’alumne l’hagi escollit com a optativa. Les línies bàsiques d’actuació per assolir aquest objectiu són els desdoblaments per nivells, intercanvis d’alumnes en instituts a l’estranger, preparació dels alumnes amb bon rendiment als exàmens d’anglès de la Universitat de Cambridge i de francès de l’Alliance Française, impartir classes en anglès en àrees no lingüístiques (English Time) i un auxiliar de conversa a 4t d’ESO.

 Intercanvis en Instituts a l’estranger L’objectiu és potenciar l’ús del francès i/o de l’anglès fora de l’aula ordinària, donant als alumnes l’oportunitat de conèixer altres zones geogràfiques i de conviure amb entorns familiars diferents al propi per ajudar-los a desenvolupar-se personalment i culturalment. Els intercanvis que es portaran a terme durant aquest curs són: o Intercanvi a 3r d’ESO amb l’institut de Bristol “Bristol Free School”. o Intercanvi a 4t d’ESO amb un Institut francès d’Avinyó. o Intercanvi a 1r de Batxillerat amb l’institut danès de Herning Gymnasium High School.

50


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

 Proves d’externes de l’Alliance Française. Els diplomes DELF (Diplôme d’Étdudes en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa per a estrangers. Aquests diplomes es divideixen en diferents nivells que es corresponen al nivell del Consell d’Europa.

 Proves externes expedits per la Cambridge English Es preparen i s’orienten als alumnes amb un bon rendiment acadèmic en llengua anglesa perquè puguin presentar-se als títols oficials expedits per Cambridge English. Language Assessment. Part of the University of Cambridge.

 English Time Aquest curs es continua amb el projecte English Time que es va iniciar en el nostre centre el curs 2014-15. Es tracta d’un programa d'immersió lingüística en què l'anglès és la llengua vehicular en àrees no lingüístiques per a alumnes de segon d’ESO que tinguin un ritme d’aprenentatge més ràpid. En el nostre cas, es tracta en concret de les matèries de Física i Química, Matemàtiques, Educació Física i Ciències Socials. És a dir, durant almenys tres hores consecutives un dia a la setmana ,els professors de diferents matèries procuraran que la comunicació amb i entre els alumnes es realitzi utilitzant l'anglès com a llengua de comunicació -en la mesura del possible- i que es treballi part del vocabulari implicat en les diferents matèries en aquesta llengua. 51


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

PROJECTE D’EMPRENEDORIA

Aquest projecte, adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO que fa l’optativa d’Emprenedoria, proposa a l'alumnat crear i gestionar la seva pròpia mini - empresa . La forma jurídica escollida és la societat cooperativa . D'aquesta manera, la cooperativa creada a l'aula establirà relacions comercials amb mini - empreses d'altres instituts de la província amb l'objectiu de comprar i vendre productes entre elles . Els productes importats seran comercialitzats en el mercat local i, posteriorment, s’analitzaran els resultats i es repartiran els beneficis obtinguts de la mateixa manera que qualsevol empresa real . Per tant, l'alumnat a través d'aquesta experiència pràctica tindrà l'oportunitat de desenvolupar en un context real habilitats i actituds com ara la iniciativa , la presa de decisions , la creativitat i el treball en equip i, alhora, assimilar conceptes bàsics sobre la creació i gestió d'empreses.

CLUB DE LECTURA

Va dirigit a tots els alumnes del centre amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura interessant. Per tant, el seu objectiu final és gaudir de la literatura i compartir bones estones de tertúlia. Es proposa la lectura de tres obres literàries al llarg del curs, una per trimestre i es fa una trobada al trimestre amb els components del club de lectura un dimarts a la tarda, de les 15:45h a les 16:45h.

TALLER DE TEATRE

El taller de teatre té com a objectiu treballar diferents recursos; com ara la comprensió lectora, l’expressió oral, 52


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

l’autoconeixement i investigació dels estats d’ànim, el treball en equip o la participació en projectes grupals. El taller es fa fora de l’horari lectiu i està dirigit als alumnes dels diferents nivells i estudis del centre (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius). Al llarg del curs es representaran diferents peces i els alumnes podran experimentar les diferents tasques del món de les arts escèniques. Aquest taller es durà a terme a les tardes del dimarts de les 15:45 h a les 16:45 h.

LA REVISTA

És de publicació trimestral en format digital - es pot consultar a la pàgina web del centre- i s’edita un sumari a final de curs en format paper. Permet la difusió de les diferents activitats que es realitzen al llarg del curs. Aquesta revista es realitza entre tots els alumnes del centre amb la coordinació dels tutors, de la Cap de departament de Llengua catalana i la professora de visual i plàstica.

DINAMITZACIÓ DE PATIS

Un dels objectius de l’institut és la millora de la cohesió social. Per això, s’organitza a les hores del pati les següents activitats esportives: Futbol sala amb dos grups (un pels alumnes de 1r i 2n d’ESO i un altre pels alumnes de 3r, 4t, bat i CF), Tenis taula, Futbol indoor, Colpbol, bàsquet 3x3 i campionats de Flexions i dominades.

53


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

13. SERVEIS

BIBLIOTECA

S’obre cada dia a l’hora de l’esbarjo, en horari de matins, i totes les tardes de 15:45h a 17:45h. Els alumnes estaran custodiats per un professor que en serà el responsable i els donarà facilitats per consultar i accedir al servei de préstec. La biblioteca disposa de quatre d’ordinadors amb connexió WiFi i disposa d’un servei de préstec.

BAR

TAQUILLES

CONSERGERIA

Aquest servei ofereix als alumnes la possibilitat de comprar l’esmorzar (entrepans, pastes...) i begudes a preus mòdics i aprovats pel Consell Escolar. L’horari d’obertura és de 8:30h a 13:30h i de 17:30h a 18:30h de dilluns a divendres (excepte els dimarts que és de 8:30h a 16:00h i de 17:30h a 18:30h) i s’està estudiant d’ampliar l’horari de matins fins a les 16:00h, d’aquesta manera es podria oferir a l’alumnat el servei de menjador (no vigilat) als migdies. El centre posa a disposició de l’alumnat unes taquilles, que ha comprat l’AMPA, on hi poden guardar el seu material escolar. Els alumnes socis tenen prioritat per accedir a la seva utilització. El tutor informarà més detalladament de com sol·licitar-la, però cal dipositar una fiança de 10€ que se’ls torna en acabar el curs si la taquilla no s’ha malmès i es lliuren les claus en els terminis fixats. Els alumnes poden fer fotocòpies o bé enviar al correu electrònic de consergeria (cendrassos.consergeria@gmail.com) els treballs o

54


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 dossiers en pdf per imprimir. També hi ha servei d’enquadernació espiral de dossiers i plastificacions. L’entrega o recollida dels treballs/dossiers s’ha de fer a l’hora del pati, 5 minuts abans de l’entrada del matí i 5 minuts abans de l’entrada de la tarda. El preu de la fotocòpia en blanc i negre amb A4 és de 0,05€, el de l’A3 és de 0,10€, les fotocòpies de color a 0,20€ i les enquadernacions costen 1€.

TELÈFON

En cas d’emergència els alumnes poden utilitzar, gratuïtament, el telèfon de consergeria. Per a les trucades oficials cal anar a la Secretaria del Centre. Es realitzarà entre tots els alumnes del centre amb la coordinació dels tutors i dels professors responsables de la revista (Marta Planells i Isabel Beraza).

REVISTA

S’editarà en format digital, trimestralment, i es podrà consultar a la pàgina web del centre. Es pretén que la revista faci una difusió de les diferents activats del centre que es realitzen al llarg del curs i que tots els alumnes de l’institut se la sentin seva. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres

SECRETARIA de 11:00h a les 14:00h i l’horari d’atenció a l’alumnat de dilluns a divendres de 12:30h a 12:45h i pels alumnes de cicles de 14:30h a les 15:30h.

ORIENTACIÓ

El centre disposa d’un nom d’usuari i contrasenya pels alumnes i les famílies de 4t ESO, Batxillerat i Cicles per tal de consultar la web d’orientació acadèmica: www.unportal.cat

55


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

PROGRAMA SALUTESCOLA

El departament de Salut assigna a cada centre un professional de referència de l’equip d’atenció primària de la zona per facilitar l’accés dels joves a la informació i a l’assessorament en temes relacionats amb la salut mitjançant la consulta oberta.

14. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES A més dels contactes que pugueu tenir amb el tutor del vostre fill/a, el centre disposa del programa Djau que us permet accedir diàriament a les faltes d’assistència i/o incidències del vostre fill/a per tal de fer un bon seguiment del seu rendiment acadèmic i escolar. Quan es produeixi una falta d’assistència, alguna incidència o una expulsió de classe, el programa Djau generarà un correu electrònic avisant-vos. A la nostra pàgina web http://www.cendrassos.net podreu consultar la majoria d’activitats que es realitzen i/o informacions diverses. També s’està present a les xarxes socials twitter i facebook per tal de poder viure les diferents experiències del nostre institut al moment.

15. AMPA L’educació dels joves és el resultat de l’esforç de les famílies, de l’escola i de l’entorn. En aquest marc, la relació entre el centre i l’AMPA és d’estreta col·laboració ja que compartim els mateixos objectius. L’Associació de Pares i Mares dels alumnes col·labora: 56


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

        

en la dotació de diferents premis com els literaris de Sant Jordi, els de matemàtiques, els d’educació visual i plàstica... en els premis dels millors treballs de recerca de batxillerat en els premis d’ESO a l’excel·lència i a l’esforç. en el fòrum d’inversió del cicle formatiu d’administratiu. en la jornada de trobada de professionals i futurs desenvolupadors d’aplicacions web. organitzant xerrades adreçades a les famílies posant a disposició de les famílies el projecte de reutilització de llibres subvencionant les sortides de final de curs de 4t d’ESO i 2n de batxillerat. col·laborant en la Quina del centre.

Cada curs, l’AMPA es posa a disposició del professorat i dels alumnes del centre , per si hi ha alguna nova iniciativa o activitat per la qual necessitin recolzament tant a nivell organitzatiu com a nivell econòmic. Igualment l’AMPA està oberta a qualsevol mare o pare que estigui interessat en participar de forma activa en l’Associació i que pugui ajudar a augmentar el nombre d’activitats i ajuts que es porten a terme. Us podeu posar en contacte amb l’AMPA a través de la següent adreça: ampacendrassos@gmail.com

57


Guia de batxillerat. Curs 2017-18

16. CALENDARI 5 d’octubre

Elecció de delegats

19 d’octubre

Inici Parlament Verd

24 d’octubre

Els alumnes de 2n de BTX lliuraran el treball de recerca a la secretaria del centre. Es lliuraran els informes de l’avaluació inicial (qualitativa). Presentació dels TR a les tutories d’ESO i 1r BTX.

26 d’octubre 2 de novembre 7 de novembre

Tribunals treballs de recerca

5 de desembre

Publicació notes TdR.

21 de desembre

Lliurament de notes de la 1a avaluació

26 de gener

Acaba el 1r quadrimestre

22 de març

Lliurament de notes 2a avaluació.

17 d’abril

15 de maig Del 16 al 22 de maig 28 de maig

Exàmens pels alumnes de 2n de BTX que tenen matèries pendents de 1r curs i presentació del Treball de Recerca dels alumnes que no van aprovar en la 1a convocatòria. Lliurament de notes 3a avaluació pels alumnes de 2n de BTX. Exàmens de suficiència pels alumnes de 2n BTX. Lliurament de notes als alumnes de 2n de BTX

29 de maig

Possibles reclamacions.

30 de maig

Comencen de nou les classes de 2n de BTX.

58


Guia de batxillerat. Curs 2017-18 8 de juny

Acaba la 3a avaluació

13, 14 i 15 de juny A confirmar

Dies de les PAU.

Del 13 al 18 de juny

Proves de recuperació i millora.

27 de juny

Lliurament de notes

28 de juny

Possibles reclamacions

Vàlid només pels alumnes de 2n de batx.

59

INS Cendrassos: Guia de Batxillerat  

El batxillerat és una etapa d’ensenyament post-obligatori que consta de dos cursos acadèmics, de trenta hores lectives setmanals. Aquesta et...