Page 1

GUIA DE L'ALUMNAT

BATXILLERAT CURS 2018-19


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

ÍNDEX   1. EL CENTRE

2

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

3

3. HORARI MARC

3

4. EL BATXILLERAT

4

5. EL CURRÍCULUM

5

6. L’AVALUACIÓ

10

7. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

36

8. L’ACCIÓ TUTORIAL

45

9. REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT

46

10. ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES

47

11. SORTIDES FORA DEL CENTRE

48

12. PROJECTES EDUCATIUS

51

13. SERVEIS

56

14. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES

58

15. AMPA

58

16. CALENDARI

60

1


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

1. EL CENTRE La comunitat educativa de l’Institut Cendrassos ​té com a objectiu prioritari garantir una formació i una educació de qualitat que permeti als alumnes tant afrontar estudis superiors com accedir al món laboral. Per això, creiem que és essencial aconseguir un bon clima de treball i estudi i és molt important que l’ordre i el respecte estiguin molt presents en la convivència diària. El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on s’imparteix: ESO ● Batxillerat en les modalitats de ​Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials. ● Cicles Formatius de grau mitjà i superior de les famílies: Administració i gestió ​i ​Informàtica i comunicacions.​ ●

L’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) és l’etapa que va dels 12 als 16 anys i està estructurada en quatre cursos. Un cop acabada aquesta etapa l’alumne pot continuar els estudis postobligatoris (Cicles Formatius de grau mitjà o Batxillerat) o bé accedir al món laboral. L'institut Cendrassos acull alumnes de molts pobles de l’entorn, que quasi representen el 40% de l’alumnat. Aquest curs 2018-2019 comptarem amb uns 89 professors i tenim matriculats uns 900 alumnes.

2


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE Directora Cap d’estudis Cap d’estudis adjunt Coordinadora Pedagògica Secretari Coordinadora d’activitats Coordinadora de batxillerat Coordinadora de Cicles Parlament Verd Coordinador LIC Coordinadora de Mediació Coordinador d’informàtica Coordinador de riscos laborals Coordinadora de la Biblioteca

Helena Cortada Gemma Vilarnau Quim Saurina Rosa Camps Paco Malagón Sònia Moret Núria Vivé Olga Sanglas Maria Parra Jordi Mascarella Dolors Vergés Josep A. Sánchez Carles López Raquel Rojas

3. HORARI MARC ESO

Dl Dm Dc Dj Dv

8:15h-9:15h 9:15h-10:10h 10:10h-10:30h 10:30h-11:30h 11:30h-12:25h 12:25h-12:45h 12:45h-13:45h 13:45h-14:45h

ESBARJO

ESBARJO

3


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

4. EL BATXILLERAT El batxillerat és una etapa d’ensenyament postobligatori que consta de dos cursos acadèmics, de trenta hores lectives setmanals. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys. El batxillerat s’organitza en tres modalitats: ✓ Arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts escèniques, música i dansa) ✓ Humanitats i Ciències Socials ✓ Ciències i Tecnologia A l’institut Cendrassos es cursen dues d’aquestes modalitats: ● La modalitat de ​Ciències i Tecnologia s​’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis. ● La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci. El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral. En finalitzar el batxillerat, l’alumne que vol continuar els estudis pot realitzar les PAU i accedir a estudis universitaris de grau o bé, sense les PAU, accedir a Cicles Formatius de Grau Superior. 4


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

A l'esquema adjunt podem observar quines són les vies d'accés a aquest tipus de formació postobligatòria i quines són les sortides acadèmiques.

5. EL CURRÍCULUM El currículum de batxillerat consta: ✓ D'una part comuna (les matèries comunes) ✓ D’una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat i les matèries específiques) ✓ El treball de recerca 5


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

✓ I una hora setmanal de tutoria. La distribució de matèries comunes i de modalitat és:

MATÈRIES COMUNES

1r

2n

Llengua catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Filosofia Educació física Ciències món contemporani Història de la filosofia Història Tutoria Treball de recerca Total

2 2 3 2 2 2 1

2 2 3 -

14

14

MATÈRIES MODALITAT

1r

2n

Modalitat 1 Modalitat 2 Modalitat 3 Modalitat 4/ Específiques Total Total d’hores setmanals

4 4 4 4 16 30

4 4 4 4 16 30

6

3 3 1


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

L’oferta de les matèries de modalitat i de les optatives del nostre centre pels alumnes que comencen 1r de BTX és la següent:

Franja

Ciències i Tecnologia Matèries de modalitat de 4h

Matèries específiques

Humanitats i C. Socials

4h

Matèries de modalitat de 4h

Matemàtiques ​(1)

Matemàtiques CCSS ​ (2) Llatí (​2)

2

Biologia Tecnologia industrial

Economia de l’empresa Literatura castellana

3

Química Dibuix tècnic

Economia Grec

4

Física Ciències de la Terra i M.

1

Francès Estada a l’empresa

Història del món contemporani

(1) Obligatòria si es vol optar per la modalitat de Ciències i Tecnologia. (2) Si s’opta per la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, s’ha de cursar o bé el llatí o bé les matemàtiques CCSS. S’aconsella Llatí per la modalitat d’Humanitats i Matemàtiques CCSS per la modalitat de Ciències Socials.

L’oferta de les matèries de modalitat i de les optatives pels alumnes de 2n de batxillerat és la següent:

7


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

Franja

Ciències i Tecnologia Matèries de modalitat de 4h

Matèries específiques 4h

Humanitats i C. Socials Matèries de modalitat de 4h

Matemàtiques ​(1)

Matemàtiques CCSS ​ (2) Llatí (​2)

2

Biologia Tecnologia industrial

Economia de l’empresa Literatura catalana

3

Química Dibuix tècnic

Geografía Grec

4

Física Ciències de la Terra i M.

1

Francès Psicologia ​(3)

Història de l’art

(1) Obligatòria si es vol optar per la modalitat de Ciències i Tecnologia. (2) Si s’opta per la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials, s’ha de cursar o bé el llatí o bé les matemàtiques CCSS. S’aconsella Llatí per la modalitat d’Humanitats i Matemàtiques CCSS per la modalitat de Ciències Socials. (3) Aquest curs 2018/19 en aquesta franja es cursa Estada a l’empresa. El curs 2019/2020 es cursarà Psicologia, quedant Estada a l’empresa a 1r de batxillerat i Psicologia a 2n de batxillerat.

Tot l'alumnat cursa les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat al llarg dels dos cursos, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat escollida i dues d'elles matèries comunes d'opció obligatòria. L'horari s'ha de completar amb altres matèries de la mateixa modalitat, d'altres modalitats o específiques. La modalitat que es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el primer curs, el centre ha d'assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que, en acabar l'etapa, s'hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat. 8


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden sol·licitar el canvi d'alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb l'organització horària del centre. En el cas que la directora del centre n'aprovi el canvi, es considerarà a tots els efectes que l'alumne ha cursat des del principi les noves matèries. Els alumnes que es matriculin en centres ordinaris poden cursar alguna matèria de modalitat de segon curs a través del batxillerat a distància, si el seu centre no l’ofereix, amb un màxim de dues matèries per alumne. Per a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat només es pot demanar si una matèria té continuïtat en el segon curs i el centre no la pot oferir per motius organitzatius, amb un màxim de dues matèries per alumne.

Treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d'investigació, tutoritzada per un professor, que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat. S'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs. Aquest treball contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

9


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

CURS

CALENDARI DEL TREBALL DE RECERCA oct.-nov.

Reflexió sobre l’elecció del tema del treball de recerca

des.-gener

Entregar la fitxa de tria del TR

gener-febrer

Comunicació a l’alumnat dels tutors adjudicats del TR

abril-maig-juny

Entrevistes quinzenals amb el tutor del TR

30 d’octubre

Lliurament del treball de recerca

13 de novembre

Presentació oral del treball de recerca davant del tribunal

5 de desembre

Publicació de les notes dels treballs de recerca

9 d’abril

Presentació dels TR no presentats al novembre o bé suspesos

1r BAT

2n BAT

6. L’AVALUACIÓ 6.1 El sistema d’avaluació  A primer de batxillerat hi ha avaluació inicial (qualitativa) que es lliura a finals d’octubre. És una valoració inicial del treball, de l’adaptació al centre i del rendiment de l’alumne. Hi ha tres avaluacions trimestrals i una avaluació final. Per tal de superar les matèries, els alumnes disposaran al llarg del curs de l’avaluació ordinària (1a convocatòria) i una altra d’extraordinària (2a convocatòria) al mes de setembre per 1r de batxillerat i al mes de juny per 2n de batxillerat. El dia i l’hora dels diferents exàmens de recuperació seran comunicats per part del tutor del grup. 10


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

6.2 Qualificacions La qualificació de les matèries és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. Per obtenir la qualificació final del batxillerat que s’expressa amb dues xifres decimals: ● el 90% de la nota és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades –excepte el treball de recerca- ( sense ponderar, totes les matèries puntuen amb el mateix pes, independentment que siguin de 2, 3 o 4 hores setmanals)

● i el 10% és la qualificació del treball de recerca.

6.3 Criteris de promoció de curs Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim. L'alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s'ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. I hi haurà els exàmens de recuperació de les matèries pendents de 1r, el 9 d'abril i després l'avaluació d'aquestes. En cas de no aprovar el 9 d’abril s’haurà de presentar el mes de juny.

11


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

6.4 Repetició de curs ➢ Permanència d’un any més a primer curs  L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà: ● matricular-se'n sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades ● repetir curs renunciant a totes les qualificacions obtingudes. L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en cinc o més matèries ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament en la seva totalitat​.

➢ Permanència d’un any més a segon curs L'alumne que cursi segon de batxillerat i obtingui avaluació negativa en algunes matèries podrà optar: ✓ Per matricular-se de les matèries no aprovades sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. ✓ Per repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així ho sol·licita i renuncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades. De l'anul·lació de les qualificacions en queden excloses, en el cas que haguessin estat aprovades, les matèries següents: ● Treball de recerca. ● Estada a l'empresa. 12


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

● Les possibles matèries pendents de primer curs que l'alumne hagués superat en cursar el segon curs.

6.5 Criteris d’avaluació ➢

Normes generals d’aplicació a l’avaluació

El professorat ha consensuat les següents normes d’avaluació: ●

Els alumnes de primer de batxillerat que no han aprovat alguna de les matèries durant el curs tenen les proves de suficiència de juny i de setembre. En cas que l’alumne hagi d’assistir a aquestes proves de suficiència la nota màxima que podrà obtenir és un 5.

Els alumnes de segon de batxillerat que tinguin pendents matèries de primer tenen les recuperacions el mes d’abril. Per les matèries de segon de batxillerat que no s’hagin aprovat durant el curs tenen dues convocatòries una al maig (abans de les PAU del mes de juny) i una a finals de juny que, en cas d’aprovar, els hi permetrà presentar-se a les PAU de setembre.

La nota mínima obtinguda a l’examen per calcular la mitjana trimestral és de 3,5.

Les notes s’arrodoniran d’acord amb el criteri matemàtic segons el qual quan la primera xifra decimal és 5 o més gran s’arrodoneix a l’alça. Per exemple, si el resultat de la nota és de 5,5 quedarà un 6. Aquest criteri s’aplicarà sempre i quan l’alumne hagi aprovat amb un 5 el trimestre.

L’alumnat podrà millorar la seva qualificació final mitjançant la realització d’un examen/treball. Si el resultat 13


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

del mateix és positiu s’apujarà la nota de l’alumne amb 1 punt però si el resultat és inferior a 2 punts s’abaixarà 1 punt la nota. L’alumne té dret a demanar la millora però pot decidir no entregar l’examen si considera que no obtindrà un bon resultat.

Primer de batxillerat

Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries comunes 80% Exàmens

L’avaluació és contínua.

No hi ha exàmens de recuperació parcials. L’examen de juny és de suficiència de tot el curs.

80% Exàmens

L’avaluació és contínua. Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval.

No hi ha exàmens de recuperació parcial. L’examen de juny és de suficiència de tot el curs.

80% Exàmens

L’avaluació és contínua. Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval. Per aprovar l’assignatura caldrà haver superat com a mínim dues avaluacions, una de les quals ha de ser la 3a.

No hi ha exàmens de recuperació parcial. L’examen de juny i setembre és de tota la matèria del curs. S’ha de recuperar el llibre de lectura si la nota de l’examen és inferior a 3,5.

Llengua Nota final= 25% 1a catalana 20% Activitat avaluació + 35% 2a + diària (exercicis, 40% 3a. i literatura lectures, treballs)

Llengua castella- 20% Activitat diària (deures, na i literatura treballs)

10% oral

Anglès

10% actitud deures

i

14


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries comunes No hi exàmens

Educació Física

100% Actitud,Treball de l’alumne Voluntat d’Automillora.

ha

i

80% Exàmens 20%Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Filosofia

L’avaluació és contínua. (Assistència presencial mínima 80%). Es proposarà un treball voluntari per la millora de nota final.

Juny:Es proposarà un treball de suficiència que es lliurarà al professor i aquest podrà fer preguntes al respecte. Setembre: Es proposarà un treball de recuperació què es lliurarà al professor i aquest podrà fer preguntes al respecte.100%

L’avaluació no és contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes dels tres trimestres. Però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

15

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions,l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries comunes 60% Exàmens

Ciències del món

40% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs.

Matèries de Ciències i Tecnologia 100 % Exàmens

Matemàtiques

En algun dels trimestres es pot realitzar algun treball que suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

16


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 90% Exàmens

Biologia

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

85% Exàmens 15% Exercicis diaris i Actitud

Tecnologia industrial

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Juny i Setembre​ : examen del temari fet al llarg del curs.

Després de cada trimestre es realitza un examen de recuperació en horari no lectiu. Per tenir dret a l’examen, els alumnes han d’entregar tots els exercicis fets durant el trimestre. Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs. Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs. En els dos casos la nota màxima serà un 5.

17


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 90% Exàmens

Química

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

90% Exàmens

Física

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Dibuix Tècnic

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació sempre i quan l’alumne hagi presentat els dossiers d’exercicis dels temes corresponents. Juny i Setembre​ : examen del temari corresponent al trimestre suspès o a tot el curs.

La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

18

Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs

Juny i Setembre: examen del temari fet al llarg del curs


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 90% Exàmens

Ciències de la Terra i M.

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Juny i Setembre​ : examen del temari fet al llarg del curs.

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 100 % Exàmens

Matemàtiques aplicades

En algun dels trimestre es pot realitzar algun treball que suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

19


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 80% Exàmens

Llatí

20% Actitud diària (deures, treballs i actitud)

No hi ha exàmens de recuperació parcial. L’avaluació és contínua.

80% Exàmens

Grec

Literatura Castellana

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

80% exàmens 20% activitat diària

En cas de no aprovar, l’examen de juny i el de setembre hi entraran tots els continguts del curs.

No hi ha exàmens de recuperació parcial.

L’avaluació és contínua.

La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica dels tres trimestres.

20

En cas de no aprovar, l’examen de juny i el de setembre hi entraran tots els continguts del curs.

L’alumne recupera al juny només els trimestres que hagi suspès.


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 80 % Exàmens

Economia de l’empresa

20 % Activitats diàries (deures, treballs, portar el material i actitud).

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Sempre i quan hi hagi una qualificació positiva de tots.

80% Exàmens 20% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Economia

No té una contínua.

avaluació

La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Sempre i quan hi hagi una qualificació positiva de tots.

21

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions,l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència (juny). Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions,l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència (juny). Si l’alumne no supera la convocatòria de juny haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 80% Exàmens

Història del món contemporani

Francès

Psicologia i sociologia

avaluació

Es farà una recuperació trimestral.

La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència.

90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

Avaluació contínua.

Suficiències de juny i setembre

80% Exàmens

No té una contínua.

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud)

No té una contínua.

Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.

Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval. avaluació

La nota final es calcula fent la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions. Però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

22

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions,l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de juny, haurà d’examinar-se de tot el curs al setembre.


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Càlcul de la nota final

Ponderacions

Com es recupera

Matèries específiques 80 % Exàmens

Estada a l’empresa

No té una avaluació contínua. Es farà mitjana aritmètica dels 3 trimestres, sempre i quan la nota obtinguda sigui un 5 com a mínim. La qualificació de l’empresa pondera un 50%.

20 % Activitats diàries (deures, treballs, portar el material i actitud).

Després de cada trimestre es farà un examen recuperació. En cas de no aprovar l’examen de maig, l’alumne s’haurà de presentar al juny i a l’examen entraran tots els continguts treballats durant l’any.

Segon de batxillerat

Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries comunes Llengua catalana i literatura

80% Exàmens 20% Activitat diària (treballs, lectures). 80% Exàmens

Llengua castellana i literatura

20% Activitat diària (deures, treballs).

L’avaluació és contínua. Nota final= 25% 1a avaluació + 35% 2a + 40% 3a. aval.

No hi ha proves de recuperació parcials.

L’avaluació és contínua. Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval.

No hi ha exàmens de recuperació parcial.

23

Els exàmens de suficiència són globals.

Recuperació de assignatura global.

l’


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries comunes 90% Exàmens

Anglès

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

90% Exàmens

Història de la filosofia

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

90% Exàmens

Història

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

L’avaluació és contínua La ponderació per avaluacions serà: Nota final = 25% Nota 1aval.+ 35% Nota 2aval.+ 40% Nota 3a aval.

És avaluació contínua. Hi ha proves de suficiència al maig i al juny. S’ha de recuperar el llibre de lectura si la nota de l’examen és inferior a 3,5.

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria, haurà d’examinar-se de tot el curs al juny.

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions, l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria, haurà d’examinar-se de tot el curs al juny.

24


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 100 %

Matemàtiques

En algun dels trimestres es pot realitzar algun treball que suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

90% Exàmens

Biologia

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. En el tercer trimestre es realitzarà un examen global de la matèria. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

25

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. En cas de no aprovar l’examen en la convocatòria ordinària l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària amb tots els continguts treballats durant l’any. Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 85% Exàmens 15% Exercicis diaris i Actitud

Tecnologi a industrial

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitza un examen de recuperació en horari no lectiu. Per tenir dret a l’examen, els alumnes han d’entregar tots els exercicis fets durant el trimestre. Maig i Juny: examen del temari fet al llarg del curs. En els dos casos la nota màxima serà un 5.

90% Exàmens

Química

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. En el tercer trimestre es realitzarà un examen global de la matèria. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

26

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs.


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Mitjana aritmètica de les notes dels tres trimestres .

Dibuix Tècnic

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació sempre i quan l’alumne hagi presentat els dossiers d’exercicis dels temes corresponents. Maig i juny​: examen del temari corresponent al trimestre suspès o a tot el curs.

90% Exàmens 10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Física

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

27

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries de Ciències i Tecnologia 90% Exàmens

Ciències de la Terra

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. En el tercer trimestre es realitzarà un examen global de la matèria. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Maig i juny: examen del temari fet al llarg del curs.

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 100 %

Matemàtiques aplicades

En algun dels trimestre es pot realitzar algun treball que suposarà com a molt un increment del 10 % de la nota.

Aquesta matèria no té una avaluació contínua. Està formada per tres trimestres independents. La nota final surt de fer la mitjana aritmètica de les notes de les tres avaluacions.

28

Després de cada trimestre es realitzarà un examen de recuperació. Només tindran dret a l’examen de recuperació aquells alumnes que mostrin interès durant el trimestre. En cas de no aprovar l’examen de maig l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de juny amb tots els continguts treballats durant l’any.


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 80% Exàmens

Llatí

Literatura catalana

és

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

85 % Exàmens

Economia de l’empresa

L’avaluació contínua.

15 % Activitats diàries (deures, treballs, portar el material i actitud).

80% Exàmens 20% Activitat diària (10% treballs i 10% exercicis de classe)

No hi ha exàmens de recuperació parcial. En cas de no aprovar, l’examen de maig i el de juny hi entraran tots els continguts del curs.

No té una contínua.

avaluació

Es farà mitjana aritmètica dels 3 trimestres sempre i quan hi hagi una qualificació positiva de tots.

No té avaluació contínua. Mitjana dels tres trimestres (és a dir, de les 6 lectures de què consta el curs).

29

Després de cada trimestre es farà un examen de recuperació. En cas de no aprovar l’examen en la convocatòria ordinària l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria extraordinària amb tots els continguts treballats durant l’any. No hi ha recuperació trimestral. Als exàmens de suficiència hi entraran les lectures de curs no superades.


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries d’Humanitats i Ciències Socials 90% Exàmens

Geografia

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

80% Exàmens

Grec

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions,l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de maig, haurà d’examinar-se de tot el curs al juny.

L’avaluació és contínua.

No hi ha exàmens de recuperació parcial. En cas de no aprovar, l’examen de maig i el de juny hi entraran tots els continguts del curs.

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

Es farà una recuperació trimestral. En cas de no superar les recuperacions,l’alumne s’haurà de presentar a la convocatòria de suficiència. Si l’alumne no supera la convocatòria de maig, haurà d’examinar-se de tot el curs al juny.

20% Activitat diària (deures, treballs i actitud). 90% Exàmens

Història de l’art

Es farà la mitjana dels tres trimestres però, si un alumne té dos trimestres suspesos haurà de recuperar tot el curs.

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud).

30


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Matèries

Ponderacions

Càlcul de la nota final

Com es recupera

Matèries específiques 90% Exàmens

Francès

Proves de suficiència de maig i juny.

No té una avaluació contínua. Es farà mitjana aritmètica dels 3 trimestres, sempre i quan la nota obtinguda sigui un 5 com a mínim.

Després de cada trimestre es farà un examen recuperació. En cas de no aprovar l’examen de maig, l’alumne s’haurà de presentar al juny i a l’examen entraran tots els continguts treballats durant l’any.

10% Activitat diària (deures, treballs i actitud). 80 % Exàmens

Estada a l’empresa

Avaluació contínua.

20 % Activitats diàries (deures, treballs, portar el material i actitud).

La qualificació de l’empresa pondera un 50%.

6.6 Reclamacions  motivades  per  les  qualificacions  de  Batxillerat  Els alumnes, o els seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a sol·licitar aclariments als professors respecte de les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o del batxillerat, d’acord amb els punts d i e de l’article 21.2 de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol. 31


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d’un curs del batxillerat Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor o professora i l’alumne o alumna afectats, s’han de presentar al tutor o tutora, el qual les ha de traslladar al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s’estudiïn. En tot cas, la resolució definitiva correspon al professor o professora. L’existència de la reclamació i la resolució adoptada s’han de fer constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o registre documental de funció equivalent, i comunicar-ho a l’equip docent del grup corresponent. Reclamacions per qualificacions finals del batxillerat Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre ha d’establir un dia, posterior a la realització de les avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els professors estudiaran i resoldran les possibles reclamacions. Si l’alumne no està d’acord amb la resolució, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o directora, que s’ha de presentar el mateix dia de la resolució o l’endemà. Per resoldre aquestes reclamacions, cal seguir la tramitació següent: a. ​El director o directora ha de traslladar la reclamació al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per 32


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

tal que, en reunió convocada a aquest fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris d’avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d’un o dos membres, l’òrgan s’ha d’ampliar fins a tres, amb els professors que el director o directora designi (entre els professors d’altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les reclamacions formulades i la proposta raonada de resolució s’han de fer constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o en el registre documental de funció equivalent. Aquest procés no ha d’ocupar més de tres dies lectius. b.​Vista la proposta formulada i l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip docent atorga les qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre directament la reclamació, o bé convocar una nova reunió de l’equip docent. En aquest últim cas, ha de resoldre en vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci l’equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual han de constar en una acta singular elaborada a aquest efecte. Aquest procés no ha d’ocupar més de tres dies lectius.

c.​La resolució del director o directora s’ha de notificar per escrit a l’interessat. En el cas que la reclamació sigui acceptada, s’ha de modificar, en diligència signada pel director o directora, l’acta d’avaluació corresponent i la modificació s’ha de comunicar a l’equip docent del grup. En la notificació de la resolució del director o directora s’han d’indicar els terminis i el procediment per recórrer-la, tal com s’especifica en el punt d següent. 33


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

d.​L’alumne, o els pares o tutors legals si és menor d’edat, podrà recórrer la resolució del director o directora en el termini de tres dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució. Aquest recurs, que ha d’anar adreçat al director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d’Educació s’ha de presentar al mateix centre educatiu, el director o directora del qual l’ha de trametre en els tres dies hàbils següents als serveis territorials (o al Consorci d’Educació), juntament amb la documentació següent: ● còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre, ● còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi estudiat la reclamació, ● còpia de la resolució recorreguda, ● còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne, ● còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l’alumne al llarg de l’etapa ● qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de l’interessat, el director o directora del centre consideri pertinent d’adjuntar-hi. e. ​La Inspecció d’Educació n’elaborarà un informe que ha d’incloure tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada. Quan de l’informe i de la documentació es desprengui la conveniència de revisar la qualificació o el procediment 34


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

d’avaluació, si el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió composta per un professor o professora del centre que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel director o directora, un professor o professora d’un altre centre i un inspector o inspectora, proposats per la Inspecció d’Educació. Aquest procés no ha d’ocupar més de tres dies lectius.D’acord amb l’informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació ho resoldrà definitivament, amb notificació a l’interessat, per mitjà del director o directora del centre i, si escau, amb els efectes previstos en el punt c. Aquest procés no ha d’ocupar més de tres dies lectius. A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles cal que els professors mantinguin un registre de tots els elements que han utilitzat per qualificar i cal que conservin en el centre, o que hagin retornat als alumnes (que els han de conservar fins a final de curs), tots els elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació continuada. Els exercicis escrits que no s’hagin retornat als alumnes, i les proves extraordinàries si escau, s’han de conservar fins al 30 de setembre de 2019. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb la tramitació d’expedients de reclamació de qualificacions, es podran destruir o retornar als alumnes, si així ho havien demanat prèviament. 35


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

7. ORGANITZACIÓ  I  FUNCIONAMENT  DEL  CENTRE L’institut és un espai educatiu compartit per nois i noies d’edats molt diverses, pel claustre de professors i pel personal d’administració i serveis. Per conviure de manera ordenada i enriquidora, ens cal tenir elaborades i respectar unes normes bàsiques de convivència. Els alumnes tenen el dret i el deure de ser respectats i de respectar l’exercici de les llibertats de tots el membres de la comunitat educativa. L’estudi ha de constituir el dret i el deure bàsic dels alumnes, i això comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que en el centre s’imparteixen.

NORMES DE FUNCIONAMENT

En qualsevol cas, es detallen un seguit d’actituds que cal mantenir dins l’institut i durant les activitats que es facin fora del centre. Aquestes actituds es resumirien en:

RENDIMENT ACADÈMIC ●

L’alumnat té el deure d’estudiar i mostrar interès pels temes acadèmics i realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

● L’ alumnat ha de presentar els treballs, les pràctiques, la llibreta, els deures... en les condicions i terminis fixats pel professorat.

36


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

PUNTUALITAT ●

La puntualitat és necessària i obligatòria a totes les activitats docents del centre tant pel bon funcionament de l’ Institut, com per respecte als companys. L’alumnat entrarà al centre quan soni la sirena a les 8:10h. Passats cinc minuts els conserges tancaran la porta d’entrada.

Arribar al centre amb retard

Arribar classe

tard

a

No podran accedir a l’aula, tret que portin un justificant, i hauran d’esperar al vestíbul del centre fins a la propera classe. Han d’entrar a l’aula tot i que es considerarà el retard com una irregularitat.

ESBARJOS ● Durant les hores d’esbarjo no hi pot haver cap alumne a les aules ni als passadissos.

ASSISTÈNCIA ● S’ha d’assistir a classe, participar i respectar les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts. Si a les hores anteriors a l’examen no s’assisteix a classe es pot perdre el dret a fer l’examen.

En cas de faltar justificadament Assistència a activitats extraescolars

● Comunicar a l’institut per telèfon o, posteriorment, portar el justificant al tutor/a quan l’ alumne/a està malalt o ha de faltar justificadament. ● L’alumnat té l’obligació d’assistir a les activitats extraescolars aprovades pel Consell Escolar. La no assistència a aquestes caldrà que sigui degudament justificada pels pares o tutors i s’haurà d’assistir obligatòriament al centre.

37


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 En cas d’absència d’un professor

● En el cas que passats cinc minuts no arribés el/la professor/a, el/la delegat/da o un/a responsable d’aula haurà d’anar a la sala de professors a notificar-ho.

COMPORTAMENT DINS EL CENTRE

Desplaçaments

● A partir del moment en què s’inicia l’horari lectiu, que ve marcat pel toc de la sirena, l’alumnat es dirigirà a l’aula que els correspon i esperarà, sense provocar aldarulls, l’arribada del professorat. ● Qualsevol desplaçament dins el centre es farà sempre amb l’ordre adequat, evitant les corredisses, els tons de veu elevats, les demores...

Tracte i llenguatge Respectuós

● Cal mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins l’institut, tant amb els companys, com amb el professorat i el personal d’administració i serveis. ●

Higiene i Indumentària

Consum de tabac i estupefaents

Cal tenir cura del propi cos i de la imatge personal. Per això es demana que els alumnes assisteixin al centre amb una acurada higiene personal. Cal vestir de forma adequada , evitant l’ús d’aquelles robes que no són pròpies d’un centre educatiu ( tops, pantaló o faldilla excessivament curt/a, samarretes amb anagrames no adequats a la situació educativa, gorres...)

● No es permet el consum d’alcohol dins el recinte escolar, com tampoc fumar ni fer-ne ostentació, ni venir sota els efectes del consum de qualsevol estupefaent.

38


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

COMPORTAMENT DINS L’AULA

Sortir de l’aula

● Cap alumne pot sortir de l’aula sense el permís del professorat. ● Per parlar amb el professorat o resoldre assumptes de secretaria, cal fer-ho fora de les hores lectives i mai durant els canvis de classe. ● No es pot sortir de l’aula entre classe i classe​. Si no hi ha canvi d’aula, l’alumnat ha de romandre dins l’aula i preparar el material que necessita per a la propera sessió de classe.

Anar al lavabo

Protocol d’expulsió de classe

● No es podrà sortir de classe per anar al lavabo​: ni en hora de classe ni en els canvis de classe. Només en cas de necessitat justificada el professorat donarà permís a l’alumne per anar-hi. ● Per anar als serveis s’han d’aprofitar les hores d’esbarjo. ● El professor farà sortir l’alumne de classe amb alguna feina encomanada (deures, còpies...). ● L’alumne expulsat es presentarà a la sala de professors perquè el professor de guàrdia iniciï el tràmit d’expulsió de classe. ● L’alumne es quedarà a treballar a les taules situades al primer pis i el professor de guàrdia se’n farà càrrec. ● En cas que l’alumne es negui a sortir de classe, el delegat anirà a buscar al professor de guàrdia, el qual anirà a l’aula a fer-se’n càrrec. Aquest fet se sancionarà amb una doble expulsió. ● En cas que l’alumne tampoc vulgui sortir, s’avisarà direcció i ​aquest fet se sancionarà amb una falta greu​.

39


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 ● En cas que l’alumne no s’adreci a la sala de professors quan sigui expulsat aquest fet serà sancionat com una expulsió doble​ .

Menjar i beure

Què hem de fer quan un alumne es troba malament

● Està prohibit menjar i beure dins l’aula i als passadissos​; cal entendre que aquesta prohibició inclou : caramels, xiclets, ... Només es pot menjar al bar i a les zones d' esbarjo. No és permès menjar pipes o qualsevol altre producte que generi deixalles en si mateix. ● L’alumne ​comunica l’incident al professor de classe que valorarà el cas i l’autoritzarà, si escau, a sortir de l’aula i a anar a consergeria per trucar a la família per informar-los i demanar-los que el vinguin a recollir. ● Segons la gravetat del cas, es comunicarà al professor de guàrdia juntament a un membre de l’equip directiu i s’avisarà al servei d’emergències​ . En cas d’haver de ​ dur l’alumne a l’hospital​, el professor de guàrdia l’acompanyarà i esperarà l’arribada dels pares o un responsable de l’alumne, o el relleu d’un altre professor. El desplaçament a l’hospital es farà amb ambulància o amb taxi.

INSTAL​·​ LACIONS

Instal·lacions del centre

● L’alumnat ha de col·laborar en la netedat del centre i ​respectar el material i les instal·lacions com les aules, el bar, la biblioteca, els patis... ● Quan un determinat grup d’alumnes usi qualsevol espai compartit (banys, aules informàtiques, aula de música, laboratori, etc.) i observi algun desperfecte en les instal·lacions i/o mobiliari, el professor

40


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 responsable ho comunicarà immediatament a l’equip directiu.

Manteniment de l’aula

Aules informàtica

● El grup que té assignat un determinat espai, com a aula de referència, és ​ el responsable del seu manteniment​ : de la conservació del mobiliari, de la netedat de les parets, ... i haurà de fer-se càrrec dels desperfectes que s’hi produeixin durant el curs. Quan aquestes aules siguin usades per altres grups, i es produeixi alguna alteració, el delegat ho comunicarà immediatament al tutor per tal de poder saber quins han estat els autors. ● Les aules estaran tancades quan no s’imparteixin classes. L’aula ha de quedar endreçada, amb les finestres tancades i els llums apagats. ● A l’última hora de classe cal pujar cadires, tancar persianes i llums. ● Abans de començar la classe, l’alumne s’assegurarà que l’ordinador assignat estigui en perfecte estat. En cas contrari, ho comunicarà al professor. ● L’alumne s’haurà de fer ​ responsable de l’ordinador assignat. ● En acabar la classe, s’assegurarà de deixar l’ordinador tancat, endreçat i en perfecte estat. En cas de sorgir qualsevol problema durant la seva utilització, ho comunicarà al professor de l’aula. ● L’alumnat no pot instal·lar ni utilitzar cap programari que no estigui autoritzat pel professorat de la matèria. Tampoc no es podrà visitar pàgines web no autoritzades.

41


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 ● Quan un alumne/a tingui assignat un ordinador de forma fixa, sempre s’haurà de seure allà mateix i serà responsable del que passi en aquell ordinador. I si un alumne l’utilitza al matí i un altre a la tarda seran corresponsables.

MATERIAL ESCOLAR I PERSONAL Manca de material escolar a l’aula

● L’alumne té ​l’obligació d’assistir a classe amb tot el material escolar que calgui (s’inclouen llibres, portàtils, estris de dibuix, material esportiu,...) i realitzar les tasques que li encomanin.

Material personal

● L’alumne és ​el responsable absolut de tot el material que porta a l’institut (abrics, llibres, portàtils, diners, bosses, mòbils,mp3,...). Per tant, ​el centre no es responsabilitzarà de les possibles pèrdues i/o sostraccions. ● Al centre no es portarà cap tipus de material que pugui provocar lesions o ferides a tercers.

Material esportiu de l’hora de l’esbarjo

● L’alumne que per una utilització incorrecta faci malbé material (com ara pilotes, raquetes,etc.), es ​farà càrrec de la seva reposició.

UTILITZACIÓ DE MÒBILS   La utilització lúdica i personal de les tecnologies Ús del mòbil, o qualsevol aparell mòbils queda restringida a les hores i llocs d'esbarjo. audiovisual

42


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Responsabilitat

L’Institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de qualsevol d’aquests aparells electrònic que l’alumnat porti al centre.

● L’incompliment de les normes de conducta comporta sancions que s’apliquen d’acord amb les Normes d’Organització i de Funcionament de Centre(NOFC). ● L’incompliment d’aquestes pautes de convivència serà considerat com a irregularitat (falta lleu) o falta greu segons la gravetat. ● Les irregularitats prescriuen al cap de 30 dies comptat a partir de la seva comissió i les faltes als 90 dies. ● L’acumulació de tres irregularitats vigents d’un alumne per part d’un mateix professor equival a una falta greu. ● L’acumulació de faltes pot implicar la suspensió del dret d’assistència al centre i/o la pèrdua del dret a assistir a les sortides i/o viatges.

Assistència

Per tenir dret a l’avaluació contínua de qualsevol matèria és indispensable com a mínim ​l’assistència al 80% de les hores lectives​. En cas contrari, es perd el dret a l’avaluació continuada i caldrà examinar-se de la matèria a l’avaluació extraordinària. És a dir, en una matèria de 4h no es pot superar 26 faltes d’assistència ja que es perdria el dret a l’avaluació continuada, si és de 3h són 20 faltes i , si és de 2h, és de 13 faltes. 43


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 Aqu​ells alumnes que presenten un ​ 10% de faltes injustificades

del total d’un curs (99 hores) podran ser donats de baixa per la Direcció del centre​. El tutor respectiu ho notificarà a l’alumne mitjançant una carta. Els alumnes majors d’edat i emancipats de la seva família seran advertits directament pel tutor i se’ls aplicarà la mateixa normativa. Quan s’acumulen faltes d’assistència injustificades es procedirà de la següent manera:

IRREGULARITAT

ACTUACIÓ

Des de tutoria es comunicarà, per correu Primera acumulació de 15 ordinari o electrònic, a la família o tutors faltes injustificades legals, o a l’alumne si és major d’edat, de l’acumulació d’aquestes faltes. Des de tutoria s’informarà a la família o Segona acumulació de 15 tutors legals, o a l’alumne si és major faltes injustificades d’edat, per segona vegada, amb una altra carta.

Tercera acumulació de 15 faltes injustificades

Des de tutoria s’informarà a la família o tutors legals, o a l’alumne si és major d’edat, per tercera vegada, amb una altra carta exposant que, si malgrat tot, no rectifica la seva actitud, se li cursarà la baixa administrativa

44


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

NOTA: En cas d’examen, si l’alumne no justifica la seva falta d’assistència, amb anterioritat a l’hora de l’examen, el professor no té l’obligació de fer-li un altre dia.

8. L’ACCIÓ TUTORIAL Cada tutor de batxillerat disposa d’una hora setmanal dins del seu horari de permanència en el centre per portar a terme les tasques pròpies de la tutoria.

ACTUACIONS MÉS IMPORTANTS DE L’ACCIÓ TUTORIAL 

En relació amb els alumnes

● Acollir els alumnes. ● Explicar als alumnes les normes de funcionament del centre (NOFC) . ● Fer la tria del Delegat-Parlamentari. ● Informar als alumnes del calendari d’avaluacions i de recuperacions de matèries pendents ● Transmetre als alumnes totes aquelles informacions que vagin sorgint al llarg del curs: activitats, sortides, reunions de delegats/parlamentaris, preinscripcions, premis, beques..... El tutor/a ha de ser el punt de referència per l’alumne. ● Col·laborar en l’ orientació acadèmica, personal i professional dels alumnes tenint present els seus interessos i capacitats. ● Proporcionar als alumnes els recursos i l’orientació necessaris per accedir al món laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. ● Treballar la cohesió i dinamització del grup classe. ● Orientar i seguir el progrés de cada un dels alumnes, fent especial atenció als hàbits bàsics d’autonomia

45


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 personal i treball i a les relacions que estableix amb el centre i la resta de companys. ● Lliurar i recollir els informes de les avaluacions. ● Controlar les faltes d’assistència i les faltes de disciplina dels alumnes. ●

Realitzar alumnes.

entrevistes

individualitzades

amb

els

● Preparar i coordinar la sessió d’avaluació.

En relació amb l’equip docent

En relació amb les famílies

● Coordinar els professors de l’equip docent en el seguiment de l’evolució dels alumnes, tant acadèmica com personal. ● Informar a les famílies de les irregularitats acadèmiques, escolars i de les faltes d’assistència que es puguin produir al llarg del curs. ● Mantenir una entrevista amb els pares o tutors legals d’aquells alumnes del grup que així ho requereixin. ● Informar a les famílies del funcionament de les PAU i de l’orientació del centre en una reunió conjuntament amb la coordinadora de batxillerat.

9. REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT  L’alumnat té el dret d’escollir els seus representants, els delegats. Alguna de les funcions dels delegats són: ▪ Representar

els companys en les sessions d’avaluació, en les reunions i en el Parlament Verd. Ha de preparar junt amb tota la classe les aportacions, suggeriments, propostes…, que es vulguin portar a les reunions. 46


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 ▪ Ser el portaveu de les inquietuds i els problemes del

grup davant del tutor/a, del professorat i de l’equip directiu. ▪

Saber transmetre correctament als companys de l'aula ordinària els temes i acords de les reunions a què ha assistit. ▪

El Parlament Verd consisteix en una mena de Parlament on a través dels parlamentaris verds (delegats de classe), els alumnes participen activament en totes les activitats del centre: temes d’ordre, culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris ... on ells mateixos proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi. Funciona com un consell de delegats. A les sessions parlamentàries, que es convoquen mensualment, hi assistirà una professora amb veu i sense vot.

10. ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES  Els alumnes que s’adhereixen a una convocatòria de vaga del sector de l’alumnat caldrà que els seus delegats respectius lliurin a direcció la següent documentació: ✓ Un escrit exposant els motius de la vaga i/o manifestació.

47


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

✓ Un llistat amb noms, cognoms i signatures de tot l’alumnat que s’hi adhereix. ●

El termini per presentar la documentació és de 48 hores excepte en el cas que la vaga sigui un dimecres que termini passa a ser 36 hores.

Les absències que es produeixin sense haver seguit aquest protocol computaran com a falta injustificada.

El professorat té l’obligació de romandre al centre durant el seu horari lectiu. Pels alumnes que no s’han adherit a la vaga s’impartiran les classes normalment.

11. SORTIDES FORA DEL CENTRE  Les sortides fora del centre que es realitzen durant el curs, estan encaminades a complementar la formació teòrica que rep l’alumnat a les classes. L’assistència a aquestes sortides queda sotmesa al mateix règim aplicat a la docència dins del centre. L’alumne té l’obligació d’assistir a les activitats extraescolars aprovades pel Consell Escolar. La no assistència a aquestes caldrà que sigui degudament justificada pels pares o tutors i s’haurà d’assistir obligatòriament al centre. Les sortides programades per aquest curs són ​:

48


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

1T

2T

3T

Camí de Ronda de Cadaqués a Cala Nans (2€) -Tot Batx-

Visita a una institució i/o a a una empresa de Barcelona (20€) –Batx social-

Tarraco (20€) -Batx.humanístic-

Visita al Parlament (15€) –Tot Batx-

Visita CCBB i Museu de Cultures del Món (12€) -Tot Batx-

Acte d’entrega premis emprenedors Alt Empordà-Batx.Social(gratuït)

Centrals, museu Aigües o UDG -Tecnologia-

Biblioteca de Catalunya Barcelona (20€) Batx. humanístic-social

IFEST a Barcelona (gratuït)

Olímpiades de geologia (10€) –Batx.científic-

SORTIDES

1r

B A

Olímpiades de biologia (10€) – Batx.científic-

T

Reproducció garotes Llançà (20€) -Biologia-

X

Celebració Dia Internacional Holocaust (5€) –Batx.humanístic- social-

CONCURSOS Fem matemàtiques

XERRADES De Recursos Humans -Batx.socialSetmana de la ciència -Batx.científic-

Empresari de FEMCAT -Batx. Social-

ACTIVITATS DE CENTRE III Jornada d’emprenedoria –Batx.social-

49

Intercanvi a Dinamarca (350€)


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

1T

2T

3T

Centrals, museu Aigües o UDG -Tecnologia-

Biblioteca de Catalunya Barcelona (20€) Batx. humanístic-social.

Tarraco (20€) -Batx.humanístic-

Observatori astronòmic Albanyà (20€)-Biologia-

Visita a una institució i/o a a una empresa de Barcelona (20€) –Batx social-

Olímpiades d’economia (10€) – Batx.social-

Teatre:Terra Baixa-Figueres (7,5€)-Llengua catalana-

Art Modernista (35€)-Història de l’Art

MNAC (35€)-Història de l’Art

Olímpiades de geologia (10€) –Batx.científic-

SORTIDES

2n

B A

Olímpiades de biologia (10€) – Batx.científic-

T

Unistem Day (20€)-Ciències experimetnalsTaller de Química UAB (20€) –Química-

X

CONCURSOS Fem matemàtiques

XERRADES D’història –Tot 2n Batx.-

50

Viatge final de batxillerat a Berlín (525€) –Tot 2n Batx.-


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

1T

T O T

2T

3T

CONCURSOS Enigmes científics al centre -Setmana de la Ciència-

Concurs Jordi

literari

de

Sant

Prova Cangur (3€)

Concurs cartell Taller de Teatre Fònix

B T X

ACTIVITATS DE CENTRE

Setmana de la Ciència

Celebració de Nadal

Matfesta

Quina

Mostra de tecnologia

treballs

de

Sant Jordi Carnestoltes

Dia solidari Festival fi de curs

Les sortides poden ser modificades o anul·lades en funció del temps, nombre d'alumnes assistents i altres possibles incidències al llarg del curs, que en tot cas es notificaran amb anterioritat. Els preus són aproximats.

12. PROJECTES EDUCATIUS   ➢

ESCOLA VERDA  

Com a resultat del treball de varis anys per consolidar un projecte d’innovació educativa de Medi Ambient, el curs 2010 l’institut Cendrassos va rebre la qualificació d’ ​E​scola Verda. Any rere any anem consolidant aquelles actuacions mediambientals en què tota la 51


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

comunitat educativa està implicada com: el reciclatge de paper, de plàstics, de residus orgànics, la reducció del consum d’aigua, de llum, d’energia, el manteniment de les plantes verdes, del compostatge...

PARLAMENT VERD  

Una de les actuacions resultant del treball comú de dos projectes d’innovació educativa que havíem engegat fa onze anys, el de “Medi Ambient” i el de “Formem ciutadants actius i participatius” va ser la organització d’​Un Parlament verd.​ Consisteix en una mena de Parlament on a través dels parlamentaris verds (delegats de classe), els alumnes participen activament en totes les activitats del centre: temes d’ordre, culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris ... on ells mateixos proposen, discuteixen i s’esmenen amb la finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest parlament aprovi. Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi Ambient i Relacions Internes del Parlament Verd és l’​Aula Neta​. Dos parlamentaris verds junt amb dos professors avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de l'esbarjo. L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes siguin responsables del material i del mobiliari de la seva aula i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i de tenir cura del medi que ens envolta. La classe que hagi acumulat més punts a final de curs serà premiada i la que hagi obtingut menys punts serà penalitzada a netejar tots els patis.

52


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

PROJECTE:“IMPULS ESTRANGERES”

DE

LES

LLENGÜES

L’objectiu és que l’alumnat tingui un domini comunicatiu i lingüístic de la llengua anglesa i francesa, en el cas que l’alumne l’hagi escollit com a optativa. Les línies bàsiques d’actuació per assolir aquest objectiu són els desdoblaments per nivells, intercanvis d’alumnes en instituts a l’estranger, preparació dels alumnes amb bon rendiment als exàmens d’anglès de la Universitat de Cambridge i de francès de l’Alliance Française, impartir classes en anglès en àrees no lingüístiques (English Time) i un auxiliar de conversa a 4t d’ESO.

❖ Intercanvis en Instituts a l’estranger L’objectiu és potenciar l’ús del francès i/o de l’anglès fora de l’aula ordinària, donant als alumnes l’oportunitat de conèixer altres zones geogràfiques i de conviure amb entorns familiars diferents al propi per ajudar-los a desenvolupar-se personalment i culturalment. Els intercanvis que es portaran a terme durant aquest curs són: o Intercanvi a 3r d’ESO amb l’institut de Bristol “Bristol Free School”. o Intercanvi a 4t d’ESO amb un Institut francès de Nîmes. o Intercanvi a 1r de Batxillerat amb l’institut danès de Herning Gymnasium High School. 

❖ Proves d’externes de l’Alliance Française. 

Els diplomes DELF (Diplôme d’Étdudes en Langue Française) i DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) són diplomes oficials de llengua francesa per a 53


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

estrangers. Aquests diplomes es divideixen en diferents nivells que es corresponen al nivell del Consell d’Europa.

❖ Proves externes  expedits  per  la  Cambridge  English  Es preparen i s’orienten als alumnes amb un bon rendiment acadèmic en llengua anglesa perquè puguin presentar-se als títols oficials expedits per Cambridge English. Language Assessment. Part of the University of Cambridge.

LEARNING FROM  HISTORY...PLANNING  THE  FUTURE 

Aquest projecte subvencionat amb fons europeus (Erasmus+) té per objectius la cooperació educativa i la promoció de valors democràtics. Un dels eixos fonamentals del programa és la mobilitat tant del professorat com de l’alumnat, de manera que diversos alumnes del nostre institut van tenir l’oportunitat, el curs passat, de participar en un intercanvi Àustria, entorn dels camps de concentració de Mauthausen i de Gusen. Aquest curs, els dies 3, 4 i 5 d’octubre hi haurà una trobada amb els socis italians i austríacs a Figueres. El 4 d’octubre s’han organitzat un seguit d’activitats al nostre centre amb aquests socis europeus i on hi participaran els nostres alumnes. Amb una d’aquestes activitats es comptarà amb testimonis del triangle blau (Associació per a la Preservació i Difusió de la Memòria Històrica)​.

54


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

CLUB DE LECTURA

Va dirigit a tots els alumnes del centre amb ganes de llegir, fer amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura interessant. Per tant, el seu objectiu final és gaudir de la literatura i compartir bones estones de tertúlia. Es proposa la lectura de tres obres literàries al llarg del curs, una per trimestre i es fa una trobada al trimestre amb els components del club de lectura un dimarts a la tarda, de les 15:45h a les 16:45h.

LA REVISTA

És de publicació trimestral en format digital - es pot consultar a la pàgina web del centre- i s’edita un sumari a final de curs en format paper. Permet la difusió de les diferents activitats que es realitzen al llarg del curs. Aquesta revista es realitza entre tots els alumnes del centre amb la coordinació dels tutors, de la Cap de departament de Llengua catalana i la professora de visual i plàstica.

DINAMITZACIÓ DE PATIS

Un dels objectius de l’institut és la millora de la cohesió social. Per això, s’organitza a les hores del pati les següents activitats esportives: Futbol sala amb dos grups (un pels alumnes de 1r i 2n d’ESO i un altre pels alumnes de 3r, 4t, bat i CF), Tenis taula, Futbol indoor, Colpbol, bàsquet 3x3 i campionats de Flexions i dominades.

55


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

13. SERVEIS   BIBLIOTECA 

BAR

TAQUILLES  

CONSERGERIA

S’obre cada dia a l’hora de l’esbarjo, en horari de matins, i les tardes dels dilluns, dimecres i divendres de 15:45h a 17:45h. Els alumnes estaran custodiats per un professor que en serà el responsable i els donarà facilitats per consultar i accedir al servei de préstec. La biblioteca disposa de quatre d’ordinadors amb connexió WiFi i disposa d’un servei de préstec. Aquest servei ofereix als alumnes la possibilitat de comprar l’esmorzar (entrepans, pastes...) i begudes a preus mòdics i aprovats pel Consell Escolar. L’horari d’obertura és de 8:30h a 13:30h i de 17:30h a 18:30h de dilluns a divendres (excepte els dimarts que és de 8:30h a 16:00h i de 17:30h a 18:30h) i s’està estudiant d’ampliar l’horari de matins fins a les 16:00h, d’aquesta manera es podria oferir a l’alumnat el servei de menjador (no vigilat) als migdies. El centre posa a disposició de l’alumnat unes taquilles, que ha comprat l’AMPA, on hi poden guardar el seu material escolar. Els alumnes socis tenen prioritat per accedir a la seva utilització. El tutor informarà més detalladament de com sol·licitar-la, però cal dipositar una fiança de 10€ que se’ls torna en acabar el curs si la taquilla no s’ha malmès i es lliuren les claus en els terminis fixats. Els alumnes poden fer fotocòpies o bé enviar al correu electrònic de consergeria (​cendrassos.consergeria@gmail.com​ ) els treballs o dossiers en pdf per imprimir amb dos dies d’antelació. També hi ha servei d’enquadernació espiral de dossiers i plastificacions.

56


Guia de batxillerat. Curs 2018-19 L’entrega o recollida dels treballs/dossiers s’ha de fer a l’hora del pati, 5 minuts abans de l’entrada del matí i 5 minuts abans de l’entrada de la tarda. El preu de la fotocòpia en blanc i negre amb A4 és de 0,05€, el de l’A3 és de 0,10€, les fotocòpies de color a 0,20€ i les enquadernacions costen 1€.

TELÈFON

REVISTA   

SECRETARIA  

ORIENTACIÓ PROGRAMA  SALUT-  ESCOLA 

En cas d’emergència els alumnes poden utilitzar, gratuïtament, el telèfon de consergeria. Per a les trucades oficials cal anar a la Secretaria del Centre. Es realitzarà entre tots els alumnes del centre amb la coordinació dels tutors i dels professors responsables de la revista (Marta Planells i Isabel Beraza). S’editarà en format digital, trimestralment, i es podrà consultar a la pàgina web del centre. ​ Es pretén que la revista faci una difusió de les diferents activats del centre que es realitzen al llarg del curs i que tots els alumnes de l’institut se la sentin seva. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 11:00h a les 14:00h i l’horari d’atenció a l’alumnat de dilluns a divendres de 12:30h a 12:45h i pels alumnes de cicles de 14:30h a les 15:30h. El centre disposa d’un nom d’usuari i contrasenya pels alumnes i les famílies de 4t ESO, Batxillerat i Cicles per tal de consultar la web d’orientació acadèmica​ : www.unportal.cat El departament de Salut assigna a cada centre un professional de referència de l’equip d’atenció primària de la zona per facilitar l’accés dels joves a la informació i a l’assessorament en temes relacionats amb la salut mitjançant la consulta oberta.

57


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

14. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES A més dels contactes que pugueu tenir amb el tutor del vostre fill/a, el centre disposa del programa ​Djau que us permet accedir diàriament a les faltes d’assistència i/o incidències del vostre fill/a per tal de fer un bon seguiment del seu rendiment acadèmic i escolar. Quan es produeixi una falta d’assistència, alguna incidència o una expulsió de classe, el programa ​Djau generarà un correu electrònic avisant-vos. A la nostra pàgina web ​http://www.cendrassos.net ​podreu consultar la majoria d’activitats que es realitzen i/o informacions diverses. També s’està present a les xarxes socials twitter, facebook i instagram per tal de poder viure les diferents experiències del nostre institut al moment.

15. AMPA L’educació dels joves és el resultat de l’esforç de les famílies, de l’escola i de l’entorn. En aquest marc, la relació entre el centre i l’AMPA és d’estreta col·laboració ja que compartim els mateixos objectius. L’Associació de Pares i Mares dels alumnes col·labora: ● en la dotació de diferents premis com els literaris de Sant Jordi, els de matemàtiques, els d’educació visual i plàstica... ● en els premis dels millors treballs de recerca de batxillerat ● en els premis d’ESO a l’excel·lència i a l’esforç. ● en el fòrum d’inversió del cicle formatiu d’administratiu. 58


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

● en la jornada de trobada de professionals i futurs desenvolupadors d’aplicacions web. ● organitzant xerrades adreçades a les famílies ● posant a disposició de les famílies el projecte de reutilització de llibres ● subvencionant les sortides de final de curs de 4t d’ESO i 2n de batxillerat. ● col·laborant en la Quina del centre. Cada curs, l’AMPA es posa a disposició del professorat i dels alumnes del centre , per si hi ha alguna nova iniciativa o activitat per la qual necessitin recolzament tant a nivell organitzatiu com a nivell econòmic. Igualment l’AMPA està oberta a qualsevol mare o pare que estigui interessat en participar de forma activa en l’Associació i que pugui ajudar a augmentar el nombre d’activitats i ajuts que es porten a terme. Us podeu posar en contacte amb l’AMPA a través de la següent adreça: ​ampacendrassos@gmail.com

59


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

16. CALENDARI 24 de setembre

Entrega esborrany TdR

4 d’octubre

Elecció de delegats

11 d’octubre

Inici Parlament Verd

25 d’octubre

Es lliuraran els informes de l’avaluació inicial (qualitativa) als alumnes 1r Batx. Els alumnes de 2n de BTX lliuraran el treball de recerca a la secretaria del centre. Presentació dels TdR a les tutories d’ESO i 1r Batx.

30 d’octubre 8 de novembre 13 de novembre

Tribunals treballs de recerca

5 de desembre

Publicació notes TdR.

20 de desembre

Lliurament de notes de la 1a avaluació

26 de gener

Acaba​​el 1r quadrimestre

28 de març

Lliurament de notes 2a avaluació.

9 d’abril

15 de maig

Exàmens pels alumnes de 2n de Batx. que tenen matèries pendents de 1r curs i presentació del Treball de Recerca dels alumnes que no van aprovar en la 1a convocatòria. Lliurament de notes 3a avaluació pels alumnes de 2n de Batx.

60


Guia de batxillerat. Curs 2018-19

Del 17 al 23 de maig

Exàmens de suficiència pels alumnes de 2n Batx.

28 de maig

Lliurament de notes als alumnes de 2n de Batx. i inici de les classes de 2n de Batx.

29 de maig

Possibles reclamacions.

6 de juny

Acaba la 3a avaluació i comunicació de les notes del 3a avaluació i matèries de suficiència.

11, 12 i 13 de juny A confirmar

Dies de les PAU.

Del 11 al 14 de Proves de recuperació i millora.

juny 21 de juny

Lliurament de notes

25 de juny

Possibles reclamacions

Vàlid només pels alumnes de 2n de batx.

 

61


CALENDARI ESCOLAR 2018-19

Dl

Dt

SETEMBRE Dc 

Dj

      3  4  5  6  10  11  12  13  17  18  19  20  24  25  26  27 

Dl

Dt

Dv

Dc

Dj

Dg

1  2  7  8  9  14  15  16  21  22  23  28  29  30 

DESEMBRE

      3  4  5  6  10  11  12  13  17  18  19  20  24  25  26  27 

Ds 

Dv

Ds

Dg

Dl 

Dt

Dc

Dj

Dv

Dt

Ds

      1  2  4  5  6  7  8  9  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  2​2  23  25  26  27  28  29  30 

Dg

3 10  17  24  31 

OCTUBRE

Dc

Dj

Dv

Ds 

1 2  3  4  5  6  8  9  10  11  12  13  15  16  17  18  19  20  22  23  24  25  26  27  29  30  31       

Dg

Dl

7 14  21  28   

Dl

Dt

GENER

Dc

Dj

Dv

Dt

NOVEMBRE Dc 

Ds 

Dj

Dv

Ds

Dg

Ds

Dg

    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30     

1  2  7  8  9  14  15  16  21  22  23  28  29  30 

MARÇ

Dl

1r Batx.

Dg

Dl

Dt

FEBRER

Dc

Dj

Dv

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  21  23  24  25  26  27  28  29  30  31       

      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28       

ABRIL

MAIG

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dg

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28    29  30           

Dl

Dt

Dc

Dj

Dv

Ds

Dl 

Dt

Dc

JUNY Dj 

Dv

Ds 

Dg

        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30                             

Dl

Dt

SETEMBRE Dc 

Dj

Dv

Ds

Dg

          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22    23  24  25  26  27  28  29    30                             

Dg

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31     

   

         

Festius 1r Trimestre  2n Trimestre  3r Trimestre  Lliurament avaluació inicial  Lliurament notes  Exàmens de recup. i millora  Recuperacions   

Profile for Institut Cendrassos

INS Cendrassos: Guia de Batxillerat  

El batxillerat és una etapa d’ensenyament post-obligatori que consta de dos cursos acadèmics, de trenta hores lectives setmanals. Aquesta et...

INS Cendrassos: Guia de Batxillerat  

El batxillerat és una etapa d’ensenyament post-obligatori que consta de dos cursos acadèmics, de trenta hores lectives setmanals. Aquesta et...

Advertisement