Page 1


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

ÍNDEX

1. EL CENTRE ..................................................................................................... 2 2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE ...................................................................................................... 3 3. HORARI MARC ............................................................................................... 3 4. DESCRIPCIÓ DEL CICLE .............................................................................. 4 4.1 Dades del títol .............................................................................................. 5 4.2 Competència General ................................................................................. 5 4.3 Organització del cicle ................................................................................ 5 5. L’AVALUACIÓ ................................................................................................ 8 5.1 El sistema d’avaluació ............................................................................... 8 5.2 Criteris d’avaluació ..................................................................................... 8 5.3 Reclamacions ............................................................................................ 12 5.4 Qualificacions ............................................................................................ 13 5.5 Criteris de promoció de curs ................................................................... 14 5.6 Recuperació .............................................................................................. 14 5.7 Convalidacions .......................................................................................... 15 6. SORTIDES .................................................................................................... 15 7.MÒDUL PROFESSIONAL: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL ....... 15 6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE ................................. 20 9. TUTORIA ....................................................................................................... 30 10.REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT .......................................................... 31 11.ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES ........................................... 31 12. SERVEIS ..................................................................................................... 32 13. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES ...................................... 33 14. AMPA .......................................................................................................... 33 15. PROJECTES DE CENTRE ......................................................................... 35 16. PROMOCIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL ......................................... 37 17. CALENDARI ............................................................................................... 38 18. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS .............................................................. 38

1


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

1. EL CENTRE La comunitat educativa de l’ Institut Cendrassos té com a objectiu prioritari garantir una formació i una educació de qualitat que permeti als alumnes, tant afrontar estudis superiors com accedir al món laboral. El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on s’imparteix:  ESO  Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials.  Cicles Formatius de grau mitjà i superior de les famílies: Administració i gestió i Informàtica i comunicacions. INSTITUT CENDRASSOS ESTUDIS OBLIGA-

ESO

TORIS BATXILLERAT

Gestió Administrativa

ESTUDIS POST-

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

OBLIGATO RIS

Administració i Finances CFGS

Desenvolupament

d’aplicacions

per a aplicacions web

2

CURSOS

GRUPS

1r

8

2n

5

3r

5

4t

4

1r

2

2n

2

1r

2

2n

1

1r

3

2n

1

1r

1

2n

1

1r

1

2n

1


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ DEL CENTRE DIRECCIÓ

DEPARTAMENT

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Directora Cap d’estudis Cap d’estudis adjunt Coordinadora Pedagògica Secretari Cap de departament

Helena Cortada Gemma Vilarnau Quim Saurina Rosa Camps Paco Malagón Arantxa Álvarez

Coordinadora d’activitats Coordinadora de batxillerat Coordinadora de Cicles Parlament Verd Coordinador LIC Coordinadora de Mediació Coordinadora de la Biblioteca

Sònia Moret Núria Vivé Olga Sanglas Maria Parra Jordi Mascarella Dolors Vergés Raquel Rojas

3. HORARI MARC Dl

Dm

Dc

Dj

14:45h-15:45h 15:45h-16:45h 16:45h-17:45h 17:45h-18:05h

ESBARJO

18:05h-19:00h 19:00h-19:55h 19:55h-20:50h

3

Dv


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

4. DESCRIPCIÓ DEL CICLE Dins la família professional d' Administració de grau superior hi trobem el cicle d’Administració i Finances. A l'esquema adjunt es poden observar quines són les vies d' accés a aquest tipus de formació postobligatòria:

4


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

4.1 Dades del títol Denominació: Tècnic o Tècnica en Superior en Administració i Finances Nivell: Formació professional de grau superior. Família professional: Administració i gestió. Durada del cicle formatiu: 2.000 hores Formació en el centre educatiu: 1.650 hores Formació en els centres de treball: 350 hores

4.2 Competència General La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

4.3 Organització del cicle 1r curs Mòduls professionals 01 Comunicació i atenció al client

Hores 132

UF 1 Processos de comunicació oral a l’empresa i atenció al client

55

UF 2 Processos de comunicació escrita a l’empresa i atenció al client

44

UF 3 Sistemes d’arxiu

33

02 Gestió de la documentació jurídica i empresarial

99

UF 1 Organització de la documentació jurídica empresarial

33

UF 2 Contractació empresarial

33

5


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18 UF 3 Tramitació davant les Administracions Públiques

03 Procés integral de l’activitat comercial

33

198

UF 1 Patrimoni i metodologia comptable

33

UF 2 Fiscalitat empresarial

33

UF 3 Gestió administrativa de les operacions de compravenda i de tresoreria

33

UF 4 Registre comptable i comptes anuals

99

04 Recursos humans i responsabilitat social corporativa

66

UF 1 Processos administratius de recursos humans

33

UF 2 Reclutament i desenvolupament professional

33

05 Ofimàtica i procés de la informació

165

UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals, i processament de dades

66

UF 2 Tractament avançat, arxiu i presentació de la informació escrita

33

UF 3 Gestió de bases de dades, disseny de fulls de càlcul i integració d’aplicacions

66

06 Anglès

66

15

66

Francès

12 Formació i orientació laboral

99

UF 1 Incorporació al treball

66

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

2n curs Mòduls professionals

Hores

07 Gestió de recursos humans

99

UF 1 Procés de contractació

33

6


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18 UF 2 Retribucions, nòmines i obligacions oficials

66

08 Gestió Financera

132

UF 1 Anàlisi i previsió financeres

33

UF 2 Productes del mercat financer i d’assegurances

33

UF 3 Fonts de finançament i selecció d’inversions

66

09 Comptabilitat i fiscalitat

165

UF 1 Comptabilitat financera, fiscalitat i auditoria

99

UF 2 Comptabilitat de costos

33

UF 3 Anàlisi econòmic, patrimonial i financer

33

10 Gestió logística i comercial

99

UF 1 Planificació de l’aprovisionament

33

UF 2 Selecció i control de proveïdors

33

UF 3 Operativa i control de la cadena logística

33

11 Simulació empresarial

99

UF 1 Simulació empresarial

99

13 Projecte d’administració i finances

33

UF 1 Projecte d’administració i finances

33

06 Anglès

66

15 Francès

66

14 Formació en centres de treball

350

7


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

5. L’AVALUACIÓ 5.1 El sistema d’avaluació Hi ha tres avaluacions trimestrals i una avaluació final. En cada avaluació es qualifiquen les unitats formatives o mòduls professionals que hagin finalitzat i una qualificació orientativa per aquelles unitats formatives que són iniciades i no finalitzades.

5.2 Criteris d’avaluació L'avaluació dels aprenentatges dels alumnes de cicles formatius és contínua, ha d'atendre l'organització modular i es farà per unitats formatives per tal de permetre una millor capitalització de la formació. Per aprovar un mòdul professional cal superar independentment cada una de les unitats formatives. L'avaluació es fa tenint en compte els resultats d'aprenentatge i els criteris d'avaluació de les unitats formatives. El mòdul professional Formació en centres de treball és comú a tots els cicles formatius i l’avaluació d’aquest mòdul prové de la valoració del pla d’activitats tant per part del tutor de pràctiques a l’empresa com del tutor de pràctiques de l’institut. A més a més, no es pot recuperar dins el mateix curs i, per tant, en cas de suspendre aquest mòdul, cal matricular-se el curs següent. La normativa del centre preveu que l’alumne perdi el dret a l’avaluació continuada quan no arribi al 80% d’assistència de la Unitat Formativa malgrat les faltes estiguin degudament justificades. Convocatòries L’alumne pot ser avaluat d’una unitat formativa, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte en el mòdul professional de formació en centres de treball, que només pot ser avaluat en dues convocatòries. Amb caràcter excepcional, l’alumne pot sol·licitar una cinquena convocatòria. 8


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Amb cada matrícula a les unitats formatives l’alumne disposa del dret a dues convocatòries. La primera que s’efectua durant tot el curs mitjançant l’avaluació contínua i la segona al mes de juny que consisteix en la realització d’un examen. Mòduls professionals

Exàmens

Activitat diària

Comunicació i atenció al client

A cada UF es realitzaran un mínim de 2 proves que determinaran el 70 % de la nota.

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 30 % de la nota.

Q =0,40*Q +0,35*Q +0,25*Q

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

A cada UF es realitzaran com a mínim 2 proves, que determinaran el 75% de la nota.

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 25% de la nota.

Q =0,33*Q +0,33*Q +0,34*Q

Procés integral de l’activitat comercial

A cada UF es realitzaran com a mínim 2 proves, excepte UF2 es farà una prova, que determinaran el 90% de la nota.

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 10% de la nota.

Q =0,20*Q +0,20*Q +0,20*Q +0,40*Q

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

A cada UF es realitzaran un mínim de 2 proves que determinaran el 70 % de la nota

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 30 % de la nota

Q = 0,50 * Q + 0,50 * Q

9

Qualificació del MP MP01

UF1

UF2 UF3

MP02

UF1

UF2 UF3

MP02

UF1

UF2 UF3

MP04

UF4

UF1

UF2


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Ofimàtica i procés de la informació

A cada UF es realitzaran com a mínim 1 prova que determinarà el 30% de la nota

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 70% de la nota.

Q =0,4*Q + 0,2*Q +0,4*Q

50%

50% (20% oral,30% escrit)

Q =1*Q El 1er any val un 40% nota final,el 2n, l´altre 60%

Donat que es tracta d´una sola UF es realitzaran com a mínim 2 proves cada trimestre que determinaran el 70% de la nota

30% Activitats

Q

A cada UF es realitzaran un mínim de 2 proves que determinaran el 75 % de la nota

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 25 % de la nota

Q =0,67*Q + +0,33*Q

Prova escrita que valdrà el 70% i prova practica del 30%

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el100% de la nota en el cas de la primera UF i el 50% de la nota en la segona UF.

Q =0,50*Q + 0,50*Q

Anglès

Francès

Formació i orientació laboral

Gestió de recursos humans

10

MP07

UF1

UF2

MP9

MP09

UF3

UF1

= 1 *Q

MP12

UF1

UF1

UF2

MP08

UF1

UF2


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Gestió financera

A cada UF es realitzaran com a mínim 1 prova que determinaran el 60% de la nota.

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 40% de la nota.

Q =0,20*Q + 0,15*Q + 0,40*Q + 0,25*Q

Es realitzaran activitats d’ensenyament aprenentatge,que tindran un pes del 15%.

Q =0,60*Q +0,20*Q +0,20*Q

Comptabilitat i fiscalitat

A la UF1 es realitzarà com a mínim 2 proves, excepte UF2 i UF3 es farà com a mínim una prova, que determinaran el 85% de la nota.

Gestió logística i comercial

A cada UF es realitzarà com a mínim 1 prova que determinarà el 60% de la nota

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 40% de la nota.

Q =0,70*Q + 0,30*Q

Prova escrita que valdrà el 70% i prova practica del 30%

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el100% de la nota en el cas de la primera UF i el 50% de la nota en la segona UF.

Q =0,50*Q + 0,50*Q

A cada UF es realitzaran com a mínim 1 prova que determinaran el 60% de la nota.

A cada UF es realitzaran activitats que determinaran el 40% de la nota.

Q =0,20*Q + 0,15*Q + 0,40*Q + 0,25*Q

Simulació empresarial

Projecte d’administració i finances

11

MP10

UF1

UF2 UF3 UF4

MP09

UF2 UF3

MP12

UF1

UF2

MP08

UF1

UF2

MP10

UF1

UF2 UF3 UF4

UF1


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

5.3 Reclamacions D'acord amb l'article 21.2 (apartats d i e) de la Llei 12/2009, d'educació, i el Decret 279/2006, l'alumne o els pares o tutors legals, en el cas que sigui menor d'edat, té dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final d'una unitat formativa. Les reclamacions respecte de les qualificacions obtingudes i comunicades a l'alumne al final de cada unitat formativa o mòdul professional, si no les resol directament la junta d'avaluació, cal adreçar-les per escrit al director o directora del centre en el termini de dos dies lectius. El director o directora ha de traslladar la reclamació al departament o òrgan equivalent que correspongui per tal que, en reunió convocada a aquest efecte, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta tan sols d'un o dos membres, l'òrgan s'ha d'ampliar, fins a tres, amb els professors que el director o directora designi (entre els professors d'altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). A la vista de la proposta que formuli i de l'acta de la junta d'avaluació, el director o directora ha de resoldre la reclamació. L'existència de la reclamació i la resolució adoptada s'han de fer constar a l'acta d'avaluació corresponent i notificar per escrit a la persona interessada. En la notificació cal indicar els terminis i el procediment per recórrer que s'indica a continuació. Si l'alumne (o els pares o tutors legals si és menor d'edat) no està d'acord amb la resolució, pot reiterar la reclamació, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit, que ha de presentar al centre, adreçat al director o directora dels serveis territorials o, a 12


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

la ciutat de Barcelona, al o a la gerent del Consorci d'Educació; cal que segueixi el procediment que es detalla tot seguit: 

El centre ha de trametre l'escrit, en els tres dies hàbils següents, als serveis territorials (o al Consorci d'Educació de Barcelona), conjuntament amb una còpia de les actes d'avaluació i la documentació complementària, a fi que la Inspecció d'Educació n'emeti l'informe. Aquest informe inclourà tant els aspectes procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió reclamada.

Quan de l'informe i de la documentació es desprèn la conveniència de revisar la qualificació o el procediment d'avaluació, si el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació ho considera necessari, pot encarregar aquesta tasca a una comissió integrada per un professor o professora del centre que no hagi participat en l'avaluació, un professor o professora d'un altre centre i un inspector o inspectora proposat per la Inspecció d'Educació.

Vist l'informe de la Inspecció i, si escau, de la comissió, el director o directora dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del Consorci d'Educació resol definitivament amb notificació a l'interessat, per mitjà del director o directora del centre. El que resulti de la resolució final de la reclamació s'ha d'incorporar, amb la diligència corresponent, a l'acta d'avaluació a què es refereixi.

5.4 Qualificacions La qualificació de les unitats formatives i dels mòduls professionals és numèrica, entre 1 i 10, sense decimals, a 13


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

excepció del mòdul de formació en centres de treball, que es qualifica com a "Apte" o "No apte". La qualificació final de cada mòdul professional s'obté com a mitjana ponderada de les qualificacions de cada unitat formativa Les unitats formatives i els mòduls professionals se superen amb una qualificació de 5 punts o superior. La qualificació final del cicle formatiu, que s'expressa amb dos decimals, s'obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, ponderades en funció del nombre d'hores assignat a cadascun d'ells. En el càlcul de la qualificació final del cicle formatiu no es tindran en compte les qualificacions de "Apte", "Exempt".

5.5 Criteris de promoció de curs L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del primer curs. En cas contrari, es matricularà en les unitats formatives no superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places.

5.6 Recuperació En cas de no haver superat la primera convocatòria, l’alumnat disposarà d’una segona convocatòria on podrà recuperar aquelles unitats formatives no superades. En aquesta segona convocatòria es realitzarà un examen que tindrà una pes del 100% de la qualificació de la unitat formativa. El dia i l’hora de les diferents convocatòries seran comunicats per part del tutor del grup.

14


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

5.7 Convalidacions La sol·licitud de les convalidacions es recomana fer-ho abans de començar el curs o el més a l’inici possible. Els mòduls o unitats formatives convalidats es qualifiquen en funció d’una normativa específica.

6. SORTIDES Al segon trimestre es visitarà una entitat del món econòmicfinancer amb un cost de 15€. Al tercer trimestre es participarà i organitzarà l’activitat de centre “Fòrum d’inversions”.

7.MÒDUL PROFESSIONAL: CENTRES DE TREBALL

FORMACIÓ

EN

Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat, en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. Tenen una durada de 350h.

 Els objectius de les pràctiques  Completar el coneixement i les competències de l’alumnat adquirides en l’àmbit acadèmic.  Fer conèixer a l’alumnat la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional.  Millorar les possibilitats d’inserció laboral de l’alumnat.

 Les empreses o institucions col·laboradores Les empreses col·laboradores en la formació dels nostres alumnes són, majoritàriament, privades i del sector terciari. Encara que també col·laboren les principals institucions públiques de la ciutat. Estan ubicades a Figueres, al polígon industrial Empordà Internacional de Vilamalla i també a les poblacions pròximes a la ciutat. 15


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Quan es planifiquen les pràctiques es té en compte el lloc de residència de l’alumne i es busca, sempre que es pugui, una empresa homologada de la seva població.

 Criteris generals de centre Com a criteri general, l’FCT es realitzarà al llarg del 2n curs del CF i es combinarà amb l’assistència a l’Institut (l’alumnat que només cursa l’FCT –matrícula parcial i repetidors- no tindrà aquesta simultaneïtat). Per tant, per desenvolupar en garanties aquest mòdul, cal l’avaluació positiva de totes les unitats formatives impartides en el 1r curs del CF, o bé serà necessari una valoració positiva de l’equip docent, atenent al grau d’assoliment dels objectius de les UF cursades, de les possibilitats raonables de recuperació i del previsible aprofitament que l’alumne/a pugui obtenir de l’FCT. L’equip docent haurà d’avaluar positivament les actituds: interès, bona predisposició, puntualitat, etc abans de donar el vist-i-plau al començament del període de pràctiques. L’alumnat que realitzi el mòdul d’FCT al llarg del curs escolar només podrà fer un màxim de 4 hores diàries. No es realitzaran les pràctiques ni els dissabtes ni els dies festius però si es podran realitzar en els dies laborables dels períodes no lectius de Nadal i Setmana Santa. L’alumne/a pot optar per fer l’FCT durant el curs següent a la realització de la resta de mòduls professionals. En aquest cas, haurà de formalitzar una nova matrícula, només d’aquest mòdul. També caldrà matricular-se d’aquest mòdul professional si la data d’acabament de les pràctiques és posterior al 31 de juliol. Aquells alumnes que vulguin obtenir la titulació del cicle formatiu hauran de finalitzar la formació en centres de treball abans del 20 de juny, per així poder ser avaluat a la junta d’avaluació de la segona convocatòria. 16


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

L’alumne haurà de signar una carta de conformitat amb les normes de la FCT del centre.

 Avaluació, qualificació i recuperació Quadern telemàtic de pràctiques Al quadern de pràctiques s’hi anoten totes les activitats realitzades en el centre de treball. L’alumne/a és el responsable d’omplir diàriament les activitats realitzades amb el temps dedicat a cada una d’elles a l’aplicatiu sBID. Cada final de mes, l’alumne/a és el responsable de valorar les activitats realitzades. Una vegada acabat el període de pràctiques els dos tutors (el de l’empresa i el de l’institut) en faran una avaluació que quedarà reflectida al document “Valoració de l’expedient”.

Qualificació i recuperació Per a la superació del mòdul cal la valoració positiva dels tres resultats d’aprenentatge del mòdul. La valoració final del mòdul es farà a partir del següents percentatges: 33% RA1, 33% RA2 i 33% RA3. L’avaluació del “RA 1- Identifica l’estructura, l’organització i les condicions de treball de l’empresa, centre o servei, relacionantho amb les activitats que realitza”, del “RA 2 - Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball” i del “RA 3 – Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de treball” es faran bàsicament a través d’un intercanvi d’opinió/entrevista personal amb el tutor/a del centre de treball. 17


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

L’avaluació del mòdul de formació en centre de treball la portarà a terme la junta d’avaluació, tenint en compte la valoració feta per l’empresa, el tipus d’activitats realitzades, els resultats d’aprenentatge assolits, l’actitud de l’alumne a l’omplir el quadern telemàtic i la valoració del tutor/a de pràctiques. A l’expedient acadèmic de l’alumne/a hi constarà la qualificació de: APTE (suficient, bé, molt bé) o NO APTE. Si un alumne/a no omple les activitats realitzades a l’empresa i no fa la valoració corresponent a les dates indicades al quadern telemàtic o de manera reiterada falta a les pràctiques sense previ avís, el tutor de pràctiques i el coordinador de pràctiques pot decidir donar-lo de baixa del conveni i fer-ne una avaluació negativa. En el cas que la valoració d’una estada (període de conveni) sigui “No Apte”, atenent a la informació aportada pel tutor/a, l’alumne/a no podrà realitzar les pràctiques fins el proper curs acadèmic. L’equip docent podrà fixar condicions específiques per a l’alumnat que hagi de repetir el mòdul de l’FCT. El mòdul de formació en centres de treball, segons la normativa general d’inici de curs, només té dues convocatòries. Si s’ha de repetir no és necessari que sigui a la mateixa empresa.

 Exempcions L’exempció és el dret però no l’obligació que té l’alumne a sol·licitar que se li reconegui la seva experiència laboral per tal de no realitzar les pràctiques a l’empresa. S’estableixen dos períodes per la sol·licitud de les exempcions. El primer període s’inicia el 1 d’octubre i finalitza 31 d’octubre i es comunicarà la resolució a l’alumne abans del 17 de novembre, el segon període es podrà presentar la sol·licitud entre l’1 de març i el 23 de març i la comunicació de la mateixa la tindran els 18


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

tutors abans del 27 d’abril. En aquests terminis caldrà presentar la documentació requerida per la normativa: sol·licitud de l’exempció, informe de la vida laboral i certificat d’empresa. La normativa actual preveu els següents casos d’exempcions: Supòsits d’exempció

TOTAL

PARCIAL

Documentació Concepte

que cal

Experiència

presentar Experiència professional que es correspongui amb la capacitació que atorga el cicle formatiu

-Certificat de la vida laboral. -Certificat de l’empresa (amb les tasques i hores). -Contracte de treball i fulls salarials

Experiència professional que es correspongui amb la capacitació que atorga el cicle formatiu

-Certificat de la vida laboral. -Certificat de l’empresa (amb les tasques i hores). -Contracte de treball i fulls salarials

Experiència professional que NO es correspongui amb el cicle formatiu

-Certificat de la vida laboral.

19

Acreditar un nombre d’hores igual o superior a l’exigit en el CF, realitzant les funcions, tasques o activitats que es corresponguin amb el CF Acreditar, com a mínim, un nombre d’hores igual o superior a la meitat d’hores, d’experiència professional en el mateix camp professional del cicle formatiu que estant cursant. Acreditar com a mínim, el doble d’hores previstes en el mòdul professional de l’FCT.

Exem p-ció

100% de les hores de l’FCT

50% de les hores de l’FCT

25% de les hores de l’FCT


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

En el cas d'haver obtingut l'exempció total del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica amb l'expressió "Exempt/a" (Xm). En el cas d'haver obtingut l'exempció parcial del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica com a "Apte" o "No apte", segons el que correspongui.

 FCT a l’estranger: Erasmus+ Els alumnes tenen la possibilitat de sol·licitar una beca Erasmus+ per a realitzar part de la FCT a un país Europeu. Els requisits,terminis i criteris de selecció seran informats als alumnes durant el primer trimestre. També es pot consultar tota la informació a la pàgina web del centre http://www.cendrassos.net/mobility.

6. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE L’institut és un espai educatiu compartit per un alumnat molt divers, pel claustre de professors i pel personal d’administració i serveis. Per conviure de manera ordenada i enriquidora, ens cal tenir elaborades i respectar unes normes bàsiques de convivència. Els alumnes tenen el dret i el deure de ser respectats i de respectar l’exercici de les llibertats de tots el membres de la comunitat educativa. L’estudi ha de constituir el dret i el deure bàsic dels alumnes, i això comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que en el centre s’imparteixen.

20


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

NORMES DE FUNCIONAMENT

En qualsevol cas, es detallen un seguit d’actituds que cal mantenir dins l’ institut i durant les activitats que es facin fora del centre. Aquestes actituds es resumirien en:

RENDIMENT ACADÈMIC 

L’alumnat té el deure d’estudiar i mostrar interès pels temes acadèmics i realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

 L’ alumnat ha de presentar les activitats proposades en les condicions i terminis fixats pel professor.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 

Les entrades i sortides del centre de l’alumnat es faran sempre per la porta principal.

PUNTUALITAT  La puntualitat és necessària i obligatòria a totes les activitats docents del centre tant pel bon funcionament de l’ Institut, com per respecte als companys.  L’alumnat entrarà al centre quan soni la sirena. Passats cinc minuts els conserges tancaran la porta d’entrada.  No podran accedir a l’aula, tret que Arribar al centre portin un justificant, i hauran en retard d’esperar al vestíbul del centre fins a la propera classe.  Han d’entrar a l’aula tot i que es Arribar tard a considerarà el retard com una classe irregularitat.

ESBARJOS  Durant les hores d’esbarjo no hi pot haver cap alumne a les aules ni als passadissos. 21


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

ASSISTÈNCIA  S’ha d’assistir a classe, participar i respectar les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts. Si a l’hora anterior a l’examen no s’assisteix a classe es pot perdre el dret a fer l’examen. En cas de faltar justificadament Assistència a activitats extraescolars

En cas d’absència d’un professor

 Comunicar a l’institut per telèfon o, posteriorment, portar el justificant al tutor/a quan l’ alumne/a està malalt o ha de faltar justificadament.  L’alumnat té l’obligació d’assistir a les activitats extraescolars aprovades pel Consell Escolar. La no assistència a aquestes caldrà que sigui degudament justificada i s’haurà d’assistir obligatòriament al centre.  En el cas que passats cinc minuts no arribés el/la professor/a, el/la delegat/da o un/a responsable d’aula haurà d’anar a la sala de professors a notificar-ho.

COMPORTAMENT DINS EL CENTRE

Desplaçaments

 A partir del moment en què s’inicia l’horari lectiu, que ve marcat pel toc de la sirena, l’alumnat es dirigirà a l’aula que els correspon i esperarà, sense provocar aldarulls, l’arribada del professorat.  Qualsevol desplaçament dins el centre es farà sempre amb l’ordre adequat, evitant les corredisses, els tons de veu elevats, les demores... 22


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Tracte i llenguatge Respectuós

Higiene i Indumentària

Consum de tabac i estupefaents

 Cal mantenir sempre la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins l’institut, tant amb els companys, com amb el professorat i el personal d’administració i serveis.  Cal tenir cura del propi cos i de la imatge personal. Per això es demana que els alumnes assisteixin al centre amb una acurada higiene personal.  Cal vestir de forma adequada , evitant l’ús d’aquelles robes que no són pròpies d’un centre educatiu ( tops, pantaló o faldilla excessivament curt/a, samarretes amb anagrames no adequats a la situació educativa, mocadors al cap, gorres...)  No es permet el consum d’alcohol dins el recinte escolar, com tampoc fumar ni fer-ne ostentació, ni venir sota els efectes del consum de qualsevol estupefaent.

COMPORTAMENT DINS L’AULA

Sortir de l’aula

 Cap alumne pot sortir de l’aula sense el permís del professorat.  Per parlar amb el professorat o resoldre assumptes de secretaria, cal fer-ho fora de les hores lectives i mai durant els canvis de classe.  No es pot sortir de l’aula entre classe i classe. Si no hi ha canvi d’aula, l’alumnat ha de romandre dins l’aula i preparar el material que necessita per a la propera sessió de classe. 23


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Anar al lavabo

Protocol d’expulsió de classe

Menjar i beure

Què hem de fer quan un

 No es podrà sortir de classe per anar al lavabo: ni en hora de classe ni en els canvis de classe. Només en cas de necessitat justificada el professorat donarà permís a l’alumne per anar-hi.  Per anar als serveis s’han d’aprofitar les hores d’esbarjo.  L’alumne expulsat es presentarà a la sala de professors perquè el professor de guàrdia iniciï el tràmit d’expulsió de classe.  En cas que l’alumne es negui a sortir de classe, el delegat anirà a buscar al professor de guàrdia, el qual anirà a l’aula a fer-se’n càrrec. Aquest fet se sancionarà amb una doble expulsió.  En cas que l’alumne tampoc vulgui sortir, s’avisarà direcció i aquest fet se sancionarà amb una falta greu.  En cas que l’alumne no s’adreci a la sala de professors quan sigui expulsat aquest fet serà sancionat com una expulsió doble.  Està prohibit menjar i beure dins l’aula i als passadissos; cal entendre que aquesta prohibició inclou : caramels, xiclets, ... Només es pot menjar al bar i a les zones d' esbarjo. No és permès menjar pipes o qualsevol altre producte que generi deixalles en si mateix.  L’alumne comunica l’incident al professor de classe que valorarà el 24


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

alumne es troba malament

cas i l’autoritzarà, si escau, a sortir de l’aula.  Segons la gravetat del cas, es comunicarà al professor de guàrdia juntament a un membre de l’equip directiu i s’avisarà al servei d’emergències. En cas d’haver de dur l’alumne a l’hospital, el professor de guàrdia l’acompanyarà i esperarà l’arribada dels pares o un responsable de l’alumne, o el relleu d’un altre professor. El desplaçament a l’hospital es farà amb ambulància o amb taxi.

INSTAL·LACIONS

Instal·lacions del centre

Manteniment de l’aula

 L’alumnat ha de col·laborar en la netedat del centre i respectar el material i les instal·lacions com les aules, el bar, la biblioteca, els patis...  Quan un determinat grup d’alumnes usi qualsevol espai compartit (banys, aules informàtiques, aula de música, laboratori, etc.) i observi algun desperfecte en les instal·lacions i/o mobiliari, el professor responsable ho comunicarà immediatament a l’equip directiu.  El grup que té assignat un determinat espai, com a aula de referència, és el responsable del seu manteniment: de la conservació del mobiliari, de la netedat de les parets, ... i haurà de ferse càrrec dels desperfectes que s’hi produeixin durant el curs. Quan 25


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

aquestes aules siguin usades per altres grups, i es produeixi alguna alteració, el delegat ho comunicarà immediatament al tutor per tal de poder saber quins han estat els autors.  Les aules estaran tancades quan no s’imparteixin classes. L’aula ha de quedar endreçada, amb les finestres tancades i els llums apagats.  A l’última hora de classe cal pujar cadires, tancar persianes i llums.

Aules informàtica

 Abans de començar la classe, l’alumne s’assegurarà que l’ordinador assignat estigui en perfecte estat. En cas contrari, ho comunicarà al professor.  L’alumne s’haurà de fer responsable de l’ordinador assignat.  En acabar la classe, s’assegurarà de deixar l’ordinador tancat, endreçat i en perfecte estat. En cas de sorgir qualsevol problema durant la seva utilització, ho comunicarà al professor de l’aula.  L’alumnat no pot instal·lar ni utilitzar cap programari que no estigui autoritzat pel professorat de la matèria. Tampoc no es podrà visitar pàgines web no autoritzades.  Quan un alumne/a tingui assignat un ordinador de forma fixa, sempre 26


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

s’haurà de seure allà mateix i serà responsable del que passi en aquell ordinador. I si un alumne l’utilitza al matí i un altre a la tarda seran coresponsables.

MATERIAL ESCOLAR I PERSONAL Manca de material escolar a l’aula

Material personal

Material esportiu de l’hora de l’esbarjo

 L’alumne té l’obligació d’assistir a classe amb tot el material escolar que calgui (s’inclouen llibres, portàtils,dossiers, usb...) i realitzar les tasques que li encomanin.  L’alumne és el responsable absolut de tot el material que porta a l’institut (abrics, llibres, portàtils, diners, bosses, mòbils,mp3,...). Per tant, el centre no es responsabilitzarà de les possibles pèrdues i/o sostraccions.  Al centre no es portarà cap tipus de material que pugui provocar lesions o ferides a tercers.  L’alumne que per una utilització incorrecta faci malbé material (com ara pilotes, raquetes,etc.), es farà càrrec de la seva reposició.

UTILITZACIÓ DE MÒBILS, CÀMERES I MP3  Ús del mòbil, càmeres i reproductors musicals

No es podrà fer ús, excepte en els casos d’autorització expressa del professorat, dels telèfons mòbils , MP3, MP4,... i qualsevol aparell audiovisual dins l’aulari i els passadissos del centre. La seva 27


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Responsabilitat

    

utilització està restringida a les hores i llocs d’esbarjo.  L’Institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de qualsevol d’aquests aparells electrònic que l’alumnat porti al centre.

L’incompliment de les normes de conducta comporta sancions que s’apliquen d’acord amb les Normes d’Organització i de Funcionament de Centre(NOFC). L’incompliment d’aquestes pautes de convivència serà considerat com a irregularitat (falta lleu) o falta greu segons la gravetat. Les irregularitats prescriuen al cap d' un mes comptat a partir de la seva comissió i les faltes als tres mesos. L’acumulació de tres irregularitats vigents d’un alumne per part d’un mateix professor equival a una falta greu. L’acumulació de faltes pot implicar la suspensió del dret d’assistència al centre i/o la pèrdua del dret a assistir a les sortides i/o viatges.

Assistència

Per tenir dret a l’avaluació contínua de qualsevol unitat formativa és indispensable com a mínim l’assistència al 80% de les hores lectives. En cas contrari, es perd el dret a l’avaluació continuada i caldrà examinar-se de la matèria o unitat formativa a l’avaluació extraordinària. Pel cas d’unitats formatives de curta durada, la possible pèrdua del dret a l’avaluació continuada es deixarà a criteri de l’Equip Docent, sempre i quan es presenti una justificació de les faltes i hi hagi el vist-i-plau de la Direcció del centre. Aquestes actuacions sempre seran prèvies a la sessió d’avaluació. 28


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Aquells alumnes que presenten un 10% de faltes injustificades del total d’un curs podran ser donats de baixa per la Direcció del centre. El tutor respectiu ho notificarà a l’alumne mitjançant una carta. Quan s’acumulen faltes d’assistència injustificades es procedirà de la següent manera:

IRREGULARITAT

ACTUACIÓ

Des de tutoria es comunicarà, per correu ordinari, a la família o tutors Primera acumulació de legals, o a l’alumne si és major 15 faltes injustificades d’edat, de l’acumulació d’aquestes faltes. Des de tutoria s’informarà a la Segona acumulació de família o tutors legals, o a l’alumne 15 faltes injustificades si és major d’edat, per segona vegada, amb una altra carta. Des de tutoria s’informarà a la família o tutors legals, o a l’alumne si és major d’edat, per tercera Tercera acumulació de vegada, amb una altra carta 15 faltes injustificades exposant que, si malgrat tot, no rectifica la seva actitud, se li cursarà la baixa administrativa En cas d’examen, si l’alumne no justifica la seva falta d’assistència, amb anterioritat a l’hora de l’examen, el professor no té l’obligació de fer-li un altre dia. Els alumnes majors d’edat i emancipats de la seva família seran advertits directament pel tutor i se’ls aplicarà la mateixa normativa.

29


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

9. TUTORIA L’acció tutorial en aquests ensenyaments va adreçada a potenciar les capacitats personals de l’alumne, la seva autonomia i iniciativa personal. Pel que fa a les activitats d’orientació acadèmica i professional, és important incidir en els hàbits de treball i el coneixement del món laboral, així com proporcionar als alumnes els recursos i l’orientació necessaris per accedir al món laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. ACTUACIONS MÉS IMPORTANTS DE L’ACCIÓ TUTORIAL Acollir els alumnes. Explicar als alumnes les normes de funcionament del centre (NOFC) . Fer la tria del Delegat. Informar als alumnes del calendari d’avaluacions i de recuperacions de matèries pendents Transmetre als alumnes totes aquelles informacions que vagin sorgint al llarg del curs: activitats, sortides, reunions de delegats, preinscripcions, premis, beques..... El tutor/a En ha de ser el punt de referència per l’alumne. relació Col·laborar l’ orientació acadèmica, personal i professional amb els dels alumnes tenint present els seus interessos i alumnes capacitats. Proporcionar als alumnes els recursos i l’orientació necessaris per accedir al món laboral o per continuar el seu itinerari formatiu. Treballar la cohesió i dinamització del grup classe. Orientar i seguir el progrés de cada un dels alumnes, fent especial atenció als hàbits bàsics d’autonomia personal i treball i a les relacions que estableix amb el centre i la resta de companys.

30


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18 Lliurar i recollir els informes de les avaluacions. Controlar les faltes d’assistència i les faltes de disciplina dels alumnes. Realitzar entrevistes individualitzades amb els alumnes.

10.REPRESENTACIÓ DE L’ALUMNAT L’alumnat té el dret d’escollir els seus representants, els delegats. Alguna de les funcions dels delegats són:  Representar els companys en les sessions d’avaluació, en les reunions. Ha de preparar junt amb tota la classe les aportacions, suggeriments, propostes…, que es vulguin portar a les reunions.  Ser el portaveu de les inquietuds i els problemes del grup davant del tutor/a, del professorat i de l’equip directiu.  Saber transmetre correctament als companys de l'aula ordinària els temes i acords de les reunions a què ha assistit.

11.ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES En el cas d’una convocatòria de vaga del sector de l’alumnat caldrà que se segueixi amb el següent protocol: 

Els delegats han de lliurar a la direcció ,amb 48 hores d’antelació, un escrit exposant els motius de la vaga i/o manifestació. Juntament amb aquest escrit s’hi ha d’adjuntar les signatures de tot l’alumnat que s’hi adhereix. Així doncs, per exemple, si la vaga és un dimecres, només es recolliran les comunicacions fins a les 10 hores o 18 hores del dilluns, en funció si el grup és de matins o tarda. 31


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18 

Les absències que es produeixin sense haver seguit aquest protocol computaran com a falta injustificada.

Pels alumnes que no s’adhereixen a la vaga s’impartiran les classes amb normalitat.

12. SERVEIS

BIBLIOTECA

BAR

CONSERGERIA

S’obre cada dia a l’hora de l’esbarjo, en horari de matins, i totes les tardes de 15:45h a 17:45h. Els alumnes estaran custodiats per un professor que en serà el responsable i els donarà facilitats per consultar i accedir al servei de préstec. La biblioteca disposa de quatre ordinadors amb connexió WiFi i disposa d’un servei de préstec. Aquest servei ofereix als alumnes la possibilitat de comprar l’esmorzar (entrepans, pastes...) i begudes a preus mòdics i aprovats pel Consell Escolar. L’horari d’obertura és de 8:30h a 13:30h i de 17:30h a 18:30h de dilluns a divendres (excepte els dimarts que és de 8:30h a 16:00h i de 17:30h a 18:30h) i s’està estudiant d’ampliar l’horari de matins fins a les 16:00h, d’aquesta manera es podria oferir a l’alumnat el servei de menjador (no vigilat) als migdies. Els alumnes poden fer fotocòpies o bé enviar al correu electrònic de consergeria (cendrassos.consergeria@gmail.com) els treballs o dossiers per imprimir en pdf. També hi ha servei d’enquadernació espiral de dossiers i plastificacions. L’entrega o recollida dels treballs/dossiers s’ha de fer a l’hora del pati, 5 minuts abans de l’entrada del matí i 5 minuts abans de l’entrada de la tarda. El preu de la fotocòpia en blanc i negre amb A4 és de 0,05€, el de l’A3 és de 0,10€, les fotocòpies de color a 0,20€ i les enquadernacions costen 1€.

32


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

TELÈFON

REVISTA

SECRETARIA

ORIENTACIÓ

En cas d’emergència els alumnes poden utilitzar, gratuïtament, el telèfon de consergeria. Per a les trucades oficials cal anar a la Secretaria del Centre. Es realitzarà entre tots els alumnes del centre amb la coordinació dels tutors i dels professors responsables de la revista (Marta Planells i Isabel Beraza). S’editarà en format digital, trimestralment, i es podrà consultar a la pàgina web del centre. Es pretén que la revista faci una difusió de les diferents activats del centre que es realitzen al llarg del curs i que tots els alumnes de l’institut se la sentin seva. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 11:00h a les 14:00h i l’horari d’atenció a l’alumnat de dilluns a divendres de 12:30h a 12:45h i pels alumnes de cicles de 14:30h a les 15:30h. El centre disposa d’un nom d’usuari i contrasenya pels alumnes i les famílies de 4t ESO, Batxillerat i Cicles per tal de consultar la web d’orientació acadèmica: www.unportal.cat

13. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES El centre ha elaborat una aplicació informàtica que permet accedir diàriament, a les faltes d’assistència i/o incidències. Quan es produeix una falta d’assistència, alguna incidència o una expulsió de classe, el programa de gestió de faltes Djau generarà un correu electrònic avisant a l’usuari. A la nostra pàgina web http://www.cendrassos.net poden consultar la majoria d’activitats que es realitzen i/o informacions diverses. L’institut també està present a les xarxes socials Facebook i Twitter.

14. AMPA L’educació dels joves és el resultat de l’esforç de les famílies, de l’escola i de l’entorn. En aquest marc, la relació entre el 33


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

centre i l’AMPA és d’estreta col·laboració ja que compartim els mateixos objectius. L’Associació de Pares i Mares dels alumnes col·labora:  en la dotació de diferents premis com els literaris de Sant Jordi, els de matemàtiques, els d’educació visual i plàstica...  en els premis dels millors treballs de recerca de batxillerat  en els premis de l’excel·lència i l’esforç a l’ESO.  en la trobada de professionals del sector de desenvolupament web.  en el fòrum d’inversions.  en l’edició en format paper, a final de curs, de la revista del centre  organitzant xerrades adreçades a les famílies  posant a disposició de les famílies el projecte de reutilització de llibres  subvencionant les sortides de final de curs de 4t d’ESO i 2n de batxillerat.  col·laborant en la quina del centre. Cada curs, l’AMPA es posa a disposició del professorat i dels alumnes del centre , per si hi ha alguna nova iniciativa o activitat per la qual necessitin recolzament tant a nivell organitzatiu com a nivell econòmic. Igualment l’AMPA està oberta a qualsevol mare o pare que estigui interessat en participar de forma activa en l’Associació i que pugui ajudar a augmentar el nombre d’activitats i ajuts que es porten a terme. Us podeu posar en contacte amb l’AMPA a través de la següent adreça: ampacendrassos@gmail.com

34


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

15. PROJECTES DE CENTRE CICLES FORMATIUS El programa Erasmus+ de la Unió

Professora responsable: Olga Sanglas

Europea

fomenta

la

mobilitat

de

professors i alumnes entre els països de

la

Unió

Europea,

així

com

l'intercanvi de bones pràctiques entre

Formació en

els

professionals

dels

centres

educatius.

centres de treball a

Concretament, en el nostre centre,

l’estranger

permet que els alumnes de cicles formatius puguin realitzar la formació en centres de treball (pràctiques) en altres països de la Unió Europea, ampliant els seus coneixements tant

Nivell educatiu: Tot CF

en l'àmbit laboral com en llengües estrangeres. El

curs

passat

van

poder

fer

pràctiques a l’estranger 10 alumnes, 4 del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes i 4 del cicle de gestió d’administrativa, 1 d’Administració i finances i 1 de desenvolupament d’aplicacions web.

35


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18 Trobada de professionals i futurs

Professor responsable: Daniel Herrera

desenvolupadors d’aplicacions Web organitzada

pel

Cicle

de

Desenvolupament d’Aplicacions Web

Webmentors

Fòrum d’inversió

Nivell educatiu: DAW

del nostre Institut.

Professor responsable: Marc Grijalvo

Acte de presentació i entrega del premi per part de l’AMPA dels projectes empresarials realitzats pels alumnes de 2n de CFGS. Aquest acte és obert per un professional de prestigi del sector econòmic.

Nivell educatiu: AiF

36


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

16. PROMOCIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

Titulació que s’obté

 Tècnic o Tècnica superior en Administració i finances

 Accedir a un treball de tècnic superior en: o administratiu d'oficina o administratiu comercial Formacions o administratiu financer o administratiu comptable complementàries. o administratiu de logística Amb la superació o administratiu de banca i d’un cicle formatiu d'assegurances de grau superior et o administratiu de recursos humans o administratiu de l'administració pública permet: o administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories o tècnic en gestió de cobraments o responsable d'atenció al client.  Cursar un altre cicle formatiu de grau superior  Accedir a la universitat  Administració i gestió Cicles formatius  Comerç i màrqueting  Hoteleria i turisme de grau superior  Informàtica i comunicacions afins.  Serveis socioculturals i a la comunitat  Seguretat i medi ambient  Prevenció de riscos professionals

37


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

Adreces que poden ser útils: www.xtec.cat , www.gencat.cat, www.oficinadetreball.cat (Departament d’Empresa i Ocupació) , www.figueres.cat (Serveis locals d’ocupació o inserció)...

17. CALENDARI 5 d’octubre De l’1 al 31 d’octubre 17 de novembre 21 de desembre De l’1 al 23 de març 22 de març 27 d’abril 25 de maig

Elecció de delegats 1r Període de presentació exempcions. 2n CFGS Resolució exempcions 1r període. 2n CFGS Lliurament de notes de la 1a avaluació 2n Període de presentació exempcions. 2n CFGS Lliurament de notes 2a avaluació. Resolució exempcions 2n període. 2n CFGS Finalitza les classes a 2n CFGS

29 de maig 1 de juny Del 11 al 18 de juny

Lliurament qualificacions a 2n CFGS Acaba la 3a avaluació a 1r CFGS Proves de recuperació i millora.

22 de juny 25 de juny

Lliurament de notes Possibles reclamacions

18. PREGUNTES MÉS FREQÜENTS  Quant dura el cicle? 2 cursos.  Quin títol obtindré si ho aprovo tot? Tècnic o tècnica Superior en administració i finances.  Com s'organitzen els continguts del cicle? En Mòduls Professionals. Cada Mòdul Professional consta de una o més Unitats Formatives. (Veure apartat 4.3).  Quan comencen i acaben les Unitats Formatives? Cada Unitat Formatives té una durada variable, normalment de 30 a 60 hores de classe, pot durar entre unes setmanes a tot un curs. Al Moodle trobaràs el calendari de cada Unitat Formativa. 38


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

 Com se supera un Mòdul Professional? Aprovant totes les Unitats Formatives d'aquell mòdul.  Com se supera una Unitat Formativa? Cal treure una nota de 5 o superior. La nota es calcula a partir de treballs i exàmens. Els treballs compten un 60%, cal treure al menys un 5 de mitjana dels treballs i cal haver entregat al menys un 80%. També cal treure al menys un 4 de la nota.  Hi ha butlletí de notes? Cada professor us informarà del progrés i superació de cada Unitat Formativa. A més, cada trimestre, s'emet un butlletí de notes on s'informa del resultat que has tingut a les Unitats Formatives que s'han finalitzat en aquell trimestre i una nota orientativa per aquelles que no estan finalitzades.  Què passa si suspenc? Durant el curs disposes de dues convocatòries. Una convocatòria dins el calendari en que s'imparteix aquella Unitat Formativa i una segona convocatòria al juny. Un cop superada la Unitat Formativa aquesta queda aprovada per sempre. Important: només disposes de 4 convocatòries per cada Unitat Formativa ( es pot demanar una 5a convocatòria extraordinària )  Si no estic conforme amb la nota puc reclamar? Sí, en aquesta guia trobaràs com fer-ho. Parla amb el teu professor o amb el teu tutor.  Com passo de curs? Superant al menys un 60% del primer curs. En cas que no passis net l'equip docent et lliurarà un document orientador per ajudar-te a prendre una millor decisió a l'hora de matricular-te el curs següent.

39


Guia de CFGS d’Administració i Finances. Curs 2017-18

 Com ho faig per aconseguir el títol? Superant tots els Mòduls Professionals i sol·licitant el títol a secretaria.  Faré pràctiques en empreses? Sí, 350 hores, un cop superat el 1r curs. Existeixen diferents supòsits per demanar exempció de part o la totalitat de les pràctiques ( consultar la guia ) A les pràctiques en empreses l'anomenen FCT: Formació en Centres de Treball.  Què és el "Mòdul Professional Projecte" ? Es tracta d'un mòdul professional que es cursa a segon on hauràs de fer un projecte combinant totes la capacitats adquirides durant el cicle. Aquest mòdul no té examen.  Què passa si no vinc a classe? Són estudis presencials, l'assistència és obligatòria. Es perd el dret a l'avaluació continua si no s'assisteix al menys a un 80% de les classes. Això vol dir que perdràs una convocatòria i hauràs de ser avaluat al juny.

40


CALENDARI ESCOLAR 2017-18 SETEMBRE 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

OCTUBRE 2 9 16 23 30

3 10 17 24

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

DESEMBRE 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

GENER 2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

MARร‡ 5 12 19 26

5 12 19 26

NOVEMBRE

4 11 18 25

5 12 19 26

1 8 15 22 29

4 11 18 25

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

3 10 17 24

4 11 18 25

6 13 20 27

7 14 21 28

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

MAIG 7 14 21 28

1 8 15 22 29

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

30

Festius

JUNY 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

5 12 19 26

FEBRER

ABRIL 3 10 17 24 31

2 9 16 23 30

1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre Lliurament notes Recuperacions i millora Presentaciรณ exempciรณ FCT

Lliurament notes 2n CFGS

INS Cendrassos: Guia de CFGS Administració i Finances  
INS Cendrassos: Guia de CFGS Administració i Finances  

La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercia...

Advertisement