Page 1

2 EKOPanorama Nadleśnictwo Rymanów zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 20 742 ha. Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Rymanów znajdują się trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 1850,64 ha – „Bukowica”, „Kamień nad Jaśliskami” i „Źródliska Jasiołki”.

N

adleśnictwo Bircza obejmuje 29,8 tys. ha położonych na terenie Pogórza Przemyskiego oraz Gór Sanocko-Turczańskich. Powierzchnia lasów w Nadleśnictwie wynosi ponad 27 tys. ha, na których prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. W wyniku zalesienia ponad 11 tys. ha gruntów porolnych lesistość terenu Nadleśnictwa wzrosła z 36 % (po drugiej wojnie światowej) do obecnie 62% - jest to ponad dwa razy więcej niż krajowa średnia. Co więcej w Nadleśnictwie, nie tylko wzrasta powierzchnia lasów, ale stale rośnie ich zasobność – w roku 1974 zasobność wynosiła średnio 228 m3 /ha, a w ubiegłym roku 330 m3/ha. Roczne pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Bircza wynosi nie więcej niż 122,4 tys. m3, czyli około dwie trzecie tego, co pozyskuje się w przeciętnym nadleśnictwie w Polsce. Przeciętny wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Bircza w roku 1974 wynosił 69 lat, a w ubiegłym roku już 87 lat i stale rośnie. Wynika to z przyjętego wieku rębności, który dla buka i jodły wynosi 120 lat. W lasach Nadleśnictwa nie tylko występuje duża liczba drzew ponadstuletnich, ale ponad 40 tys. drzew osiągnęło pomnikowe rozmiary z uwagi na Buczyna z odnowieniem naturalnym.

RDLP Krosno Nadleśnictwo Jarosław zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 16 609 ha. Zasięgiem swym obejmuje część Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Rezerwat Przyrody „Starzawa” zajmuje powierzchnię 196,56 ha. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasów łęgowych, a zwłaszcza rzadko występującego na Podkarpaciu łęgu wiązowojesionowego z szachownicą kostkowatą w runie.

warunki siedliskowe i stworzone możliwości rozwoju koron w wyniku zabiegów hodowlanych. Skuteczniej dbamy o zasoby i jakość martwego drewna. Ilość martwego drewna jest zbliżona do średniej ilości w polskich parkach narodowych. Nadleśnictwo Bircza pokrywa wydatki z własnych przyObecnie prowadzimy chodów na ochronę przyroprzebudowę drzewostanów dy, hodowlę lasu, ochronę sosnowych na gruntach porollasu, użytkowanie lasu, edunych. Wprowadzamy gatunki kację leśną oraz utrzymanie zgodne z siedliskiem, t j. buk, infrastruktury turystycznej. jodła i gatunki Gospodarka leśna w Nadlebiocenotyczne śnictwie Bircza tworzy liczne miejsca pracy dla miejscowej ludności oraz zapewnia drewno (surowiec odnawialny i przyjazny środowisku) dla okolicznych przedsiębiorców. Od 2001 roku na terenie całego Nadleśnictwa Bircza powołano Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie”.

Bircza rymanow jaroslaw  
Bircza rymanow jaroslaw  
Advertisement