Page 1

Ekonomsko-poslovna fakulteta

Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta

Študijski program 2. stopnje »Ekonomske in poslovne vede«

UPRAVLJANJE IN VODENJE ORGANIZACIJ V ZDRAVSTVU

V sodelovanju z

in


o študiju Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je, po vzoru podobnih programov v svetu, pripravila magistrski študij Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu. Študijski program je namenjen zlasti diplomantom medicine, biomedicine, stomatologije, farmacije in drugim diplomantom, zlasti družbenih in tehničnih ved, ki upravljajo in vodijo zdravstvene organizacije in njihove posamezne organizacijske enote. Diplomant magistrskega študija Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu bo po zaključku študija usposobljen za delovanje na vodstvenih ravneh organizacij v zdravstvu. Sposoben bo prevzemati naloge pri zasnovi, oblikovanju in vodenju procesov zdravstvenih organizacij. Pridobil bo znanje za upravljanje in strateško vodenje organizacij v zdravstvu in bo usposobljen za pretvorbo razvojnih strategij v projekte ter za v razvoj in v inoviranje usmerjeno ekonomsko podprto odločanje. Poudarek bo na strateških vidikih preobrazbe organizacij, ki vključujejo informatizacijo poslovnih procesov in elektronsko poslovanje. Diplomant bo sposoben zasedati vodilna in vodstvena delovna mesta na najzahtevnejših področjih v organizacijah v zdravstvu. Primerna struktura študijskih vsebin, ki jo zagotavljajo posebej za zdravstvene organizacije prilagojeni predmeti, zagotavlja pridobivanje kompetenc, ki so potrebne za profesionalno, etično in samostojno reševanje najzahtevnejših problemov upravljanja in vodenja organizacij v zdravstvu. Diplomanti bodo skozi proces študija pridobil ključne kompetence na področjih: - managementa, - informatizacije organizacij v zdravstvu, - finančnega upravljanja in vodenja, - računovodstva neprofitnih organizacij, - inoviranja procesov in storitev, - poslovne etike in organizacijske kulture, - strateškega marketinga in marketinga storitev, - managementa procesov v zdravstvu, - strateškega managementa človeških virov, - komuniciranja, motiviranja in reševanja konfliktov, - zavarovalništva v zdravstvu, - sprejemanja upravljalskih odločitev in - vodenja strokovnih teamov pri reševanju problemov v organizacijah. Študij Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu se izvaja le kot izredni študij; predavanja bodo prilagojena delovnemu času udeležencev.


predmetnik 1. letnik 2. semester

1. semester

predmet

ects

predmet

ects

Management

5

Poslovna etika in organizacijska kultura

5

Teorije firme

5

Marketing storitev

5

Projektno usmerjen strateški management

5

Komuniciranje, motiviranje in reševanje konfliktov

5

Strateški vidiki informatizacije poslovanja

5

Strateški management človeških virov

5

Finančno upravljanje in vodenje podjetij II

5

Informacijska tehnologija v zdravstvu

5

Management storitev in procesov v zdravstvu

5

Usmeritveni raziskovalni projekt

5

2. letnik 4. semester

3. semester

predmet

ects

Upravljanje in strateški management

5

Zavarovalništvo v zdravstvu

5

Računovodstvu posebnih vrst organizacij

5

Izbirni predmet 1

5

Izbirni predmet 2

5

Izbirni predmet 3

5

predmet

Magistrsko delo

izbirni predmeti Upravljanje podjetij Strateški management dobavnih verih

30

Rok za prijavo: 31. avgust

Invencijsko - inovacijski management

Vpisi:

Kvantitativne metode v managementu

do 30. septembra

Makroekonomija II Tehnološke in okoljske inovacije Mednarodna politična ekonomija

ects

Šolnina za letnik: 2.500 EUR


Ekonomsko-poslovna fakulteta

Ekonomsko-poslovna fakulteta Razlagova 14 2000 Maribor T: 02/22 90 202 E: suzana.plibersek@uni-mb.si W: http://epf.si

V sodelovanju z

in

Brošura - Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu  
Brošura - Upravljanje in vodenje organizacij v zdravstvu  
Advertisement