Page 1

คอร์ส อบรมภาวนาและบําเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชา

"เตรียมตัวตายอย่ างมีสติ ในวิถพี ทุ ธทิเบต" ตอน การแตกสลายของธาตุและการเตรี ยมจิตระยะสุ ดท้าย

วันเสาร์ ที่ 10 - วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 (5 วัน 4 คืน) ศู นย์ ขทิรวัน หัวหิน

โดยปกติเราควรฝึ กจิตให้ตื่นรู ้ เบิกบาน อยูต่ ลอดเวลา การฝึ กต้องทําอย่างสมํ่าเสมอในขณะที่เรายัง แข็งแรง เมื่อวันที่เราป่ วยหนักมาถึง ถ้าเรายังไม่เคยฝึ กจิตให้คิดแต่สิ่งดีๆ ให้รู้จกั ให้อภัย หรื อปล่อยวาง เรา อาจโกรธเกลียดความเจ็บป่ วยซึ่งไม่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพกายและใจของเราเลย แล้วเมื่อวาระแห่งลมหายใจ สุ ดท้ายมาถึง เราจะจากไปอย่างทุรนทุราย ตั้งแต่เกิดสัญญาณแห่งความตายซึ่งเกี่ยวข้องกับการแตกสลายของธาตุไปจนถึงขณะ ที่ลมหายใจ เฮือกสุ ดท้ายหมดไปและเกิดการตายอย่างสมบูรณ์ท้ งั ภายนอกและภายใน มีความจําเป็ นมากที่เราจะต้อง ประคับประคองจิตใจของเราให้ไม่ตระหนกตกใจ ไม่หวาดโกรธ ไม่เศร้าเสี ยใจจากการยึดติดผูกพัน ไม่ น้อยใจหากไม่ได้รับการดูแล ไม่โกรธหรื อเคืองแค้นผูใ้ ด จิตใจภายในนี้ละเอียดอ่อนมาก และในยามที่กาย ค่อยๆหมดพละกําลัง จิตที่ไม่ได้รับการฝึ กก็จะยิง่ เสื่ อมถอย ดิ่งลึกไปในความมืดมน ดุจดังลงไปสู่ กน้ บึ้ง ของทะเลในยามคํ่าคืน 1


ชาวทิเบตเชื่อว่าเวลาสุ ดท้ายนั้นมีผลต่อการเดินทางต่อของจิตวิญญาณ ด้วยเหตุน้ ี พวกเขาจึง พยายามทําอย่างดีที่สุดที่จะให้ผทู ้ ี่กาํ ลังจะล่วงลับจากไปอย่างสงบ สันติและมีสติ ไปพร้อมกับจิตที่มน่ั คง ในพระรัตนตรัยและในครู อาจารย์ของเขา แต่ละสัมผัสที่ให้ในขณะนั้นจะละมุนละม่อม เปี่ ยมไปด้วย ความกรุ ณา เพราะในขณะนั้นผูก้ าํ ลังจะล่วงลับไม่สามารถช่วยตัวเองได้อีกแล้ว มือที่เราไปสัมผัสเขาจึง ต้องเต็มไปด้วยความรัก วาจาที่เราคุยกับเขาจึงต้องเต็มไปด้วยความอ่อนโยน ไม่วา่ ดูภายนอกเขาจะรับรู ้ หรื อไม่ แต่ดวงจิตเขายังอยู่ ดวงจิตเขาต้องการความรักของเรา ต้องการคําเตือนให้นึกถึงครู อาจารย์และสิ่ ง ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบูชา เพื่อให้ดวงจิตของเขาไม่วา้ เหว่ ให้มีกาํ ลังใจ และพร้อมที่จะไปเผชิญกับสภาวะ ใหม่ที่เรี ยกว่า "บาร์โด"... ในคอร์สนี้ เราจะทําความเข้าใจเรื่ องของความตายและการ เตรี ยมตัวตายจากมุมมองใน พระพุทธศาสนาแบบทิเบต ฝึ กฝน วิธีการที่จะเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่นสําหรับการเตรี ยมจิต เมื่อวาระสุ ดท้ายมาถึง พร้อมเรี ยนรู ้วธิ ีธาํ รงรักษาธาตุให้สมดุลย์เพื่อสุ ขภาพกาย-ใจ รู ปแบบการอบรม : บรรยาย สนทนาธรรม ทําสมาธิ เดินภาวนา สวดมนตรา อ่านคัมภีร์ร่วมกัน อาจารย์ ผู้นําภาวนา - อาจารย์กฤษดาวรรณ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทิเบตจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่าและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนธรรมะโดยได้รับมอบคําสอนจากพระอาจารย์ในหลายนิกายในพุทธวัชรยาน - อาจารย์เยินเต็น ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมทิเบตของมูลนิธิ ผูไ้ ด้รับการฝึ กฝนจากแนวทางของการ สอนในวัดทิเบตมาถึง 27 ปี

2


อาหาร-ทีพ่ กั ทางมูลนิธิจะให้บริ การอาหารมังสวิรัติ ผลไม้ อาหารว่าง และเครื่ องดื่มร้อน/เย็น ตลอดช่วง ภาวนา และจะจัดที่พกั เป็ นห้องพักในเรื อนภาวนา เตนท์เดี่ยว ที่ศนู ย์ขทิรวันมีหอ้ งนํ้าสไตล์รีสอร์ทไว้บริ การ การเดินทางไปศู นย์ ขทิรวัน - เดินทางทางรถตูท้ ี่มูลนิธิจดั ให้ ค่ารถไปกลับ 600 บาท - ไปโดยรถยนต์ส่วนตัว (สามารถขอรับแผนที่ได้ทางอีเมล์) - เดินทางโดยรถตูท้ ี่อนุสาวรี ยช์ ยั ไปลงที่หวั หิน จากสถานีรถตู ้ นัง่ รถสองแถวป่ าละอูไปลงหน้าศูนย์ บริจาคร่ วมกิจกรรม บริ จาคร่ วมกิจกรรม 2500 บาท เพื่อเป็ นค่าอาหารทุกมื้อ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โอนเงินได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพนั ดารา” ธนาคารกสิ กรไทย สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ บัญชีเลขที่ 391-2-66998-9 กรุ ณาแฟกซ์สลิปโอนเงินที่ 025114112 ลงทะเบียน ผูส้ นใจกรุ ณาลงทะเบียนที่ 1000tara@gmail.com โทร 087-829-9387; 083-300-8119 กําหนดการ วันเสาร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2557 7.00 น. ผูเ้ ดินทางโดยรถตู ้ ขึ้นรถที่บา้ นมูลนิธิ ซอยลาดพร้าว 11 3


11.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ ปฐมนิเทศ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. ความรู ้เกี่ยวกับมรณศาสตร์แบบทิเบต 16.00 น. พัก 16.30 น. กิจกรรมปรับทัศนคติ 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 น. ทําวัตรเย็น นัง่ สมาธิ สนทนาธรรม 21.00 น. เข้านอน วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤษภาคม 2557 6.00 น. ทําสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 7.00 น. ดื่มเครื่ องดื่มยามเช้า ทําวัตรเช้า 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า 10.00 น. บาร์โดแห่งชีวติ และความตาย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. สมาธิ มนตราภาวนา 16.00 น. พัก 16.30 น. ข้อคิดและแรงบันดาลใจจากคุรุอาจารย์ 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 น. ทําวัตรเย็น อุทิศให้ผลู ้ ่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก 4


21.00 น. เข้านอน วันจันทร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2557 6.00 น. ทําสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 7.00 น. ดื่มเครื่ องดื่มยามเช้า เดินภาวนา 8.30 น. รับประทานอาหารเช้า 10.00 น. การแตกสลายของธาตุ บาร์โดแห่งแสงกระจ่าง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. สมาธิ มนตราภาวนา 16.00 น. พัก 16.30 น. เตรี ยมจิตสําหรับวาระสุ ดท้ายของชีวติ 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 น. ทําวัตรเย็น อุทิศให้ผลู ้ ่วงลับ สวดบท รัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศกของสัตว์โลก 21.00 น. เข้านอน วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 (วันวิสาขบูชา) 6.00 น. ทําสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 7.00 น. ดื่มเครื่ องดื่มยามเช้า เดินภาวนา และ/หรื อ ทําวัตรเช้า 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า 5


10.00 น. บาร์โดแห่งความเป็ นธรรมดา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. สมาธิ มนตราภาวนา 15.30 น. พัก 16.00 น. บาร์โดแห่งการเกิดใหม่ 17.30 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 น. ถวายดวงประทีปเป็ นพุทธบูชา อุทิศให้ผลู ้ ่วงลับ สวดบทรัตนมาลัยและสวดมนตราดับทุกข์โศก ของสัตว์โลก 21.00 น. เข้านอน วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 6.00 น. นัง่ สมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 7.00 น. ดื่มเครื่ องดื่มยามเช้า เดินภาวนา ทําวัตรเช้า 8.00 น. รับประทานอาหารเช้า 10.00 น. การธํารงรักษาธาตุ การเตรี ยมตัวตายอย่างมีสติ 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 14.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ * ผูป้ ระสงค์จะมาร่ วมกิจกรรมและบําเพ็ญบุญกุศลในวันวิสาขบูชาและถวายดวงประทีปในตอนกลางคืน สามารถมาร่ วมได้ โดยบริ จาคค่าร่ วมกิจกรรมตามจิตศรัทธา

6

คอร์สเตรียมตัวตายวิสาขบูชา 10 14 พ ค 57