Page 1


`ˆ¤Ûî¤-ê‹∞¤ê¤' : ǤfiÛ¤¤≈¤¤‰≤¤fiÖ¤‰ ÛϤË≈¤‰ ¤‰ ä¤√¤¤‰ 1980≤¤fi 1989 Û¤fl¿¤fi : 85,000 ¬¤êȤ  ¤◊¬¤‰ ä¤√¤¬¤fi Û¤◊î¤flè≥¤ ֤Ϥ„‹µ¤ 1997≤¤fi 2009 Û¤fl¿¤fi : 11,000 ¬¤êȤ

`ˆ¤Ûî¤-ê‹∞¤ê¤'¬¤¤◊ 116 ≈¤¤¬¤¤◊Œ¤¤◊≤¤fi Ö¤ Ȥò¤fl≈¤fl‹Û≥¤ê¤ `ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi' : 2006 ≈¤fl¬¤Œ¤flŸπ∞¤ : 2008, 2009, 2010, 2011 êflȤ ¬¤êȤ : 45,000

Ë. 5 100 ¬¤êȤ : Ë. 4 Ȥ‰Ç¤‰; 1,000 ¬¤êȤ : Ë. 3 Ȥ‰Ç¤‰ [+ “Ϥ¤¬¤√¤fi-Ǥõ¤Ÿ]

≈¤¡ê¤Ó¤ê : √¤¤‰≈¤¤È¤ Œ¤‰ò¤¤∞¤fi Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≈¤¤‰# ¤¤‰# 23 (Û¤“∏¤“¬¤√¤“), ä¤Ï¤¬¤√¤“ 364001 e-mail : lokmilap@gmail.com • »¤‰¬¤ : (0278) 256 6402 Öô¤“¤◊ꬤ : Ó¤¤“∏¤ Œ¤flπ∞¤¤È¤î¤, ÖŒ¤∏¤Ï¤¤∏. »¤‰¬¤ : 2656 4279 Œ¤flπ∞¤ : ≈¤¡‹≥¤Ã¤¤ Öʤ»Û¤‰˚ ‹≈¤¡¬˚Û¤Ÿ, ä¤Ï¤¬¤√¤“. »¤‰¬¤ : 94262 07609

Á‰≤¤fi ≈¤ífi ™◊±fi¬¤fi ê¤◊à ÖÛ¤“ Œ¤¬¤‰ ≤¤¤î¤ ¬¤ˆÕ.'' ``Á“¤ ‹Ï¤õ¤¤“¤‰, ¤¤Î꤉,'' ‹Ó¤ô¤ê‰ ê˙fl◊, ``Ö¤‹…ꤌ¤¤◊ Ö¬¤‰ê ‹Ï¤Û≥¤¤“¤‰Œ¤¤◊ ‹¬¤Ó¤¤Î Á ¬¤≤¤fi ! ≥¤¤‰ Ö¤≈¤∞¤‰ Ó¤¤¬¤¤ Œ¤¤˚‰ ≈¤ÂÛ¤¤  ¤õ¤¤Ï¤Ï¤¤ Œ¤≤¤Ï¤fl◊ †‰àÖ‰ ?''  ¤¤Î꤉¬¤¤‰ ˆÚ¤Ÿ¬¤¤∏ ≤¤î¤¤‰ : ``Ö¤‹…ê¤ ÁϤ¤ Œ¤¤˚‰ !'' ☺

Ö‰ê ¿¤¬¤Ï¤¤¬¤ ‹»ÈŒ¤-‹¬¤Œ¤¤Ÿ≥¤¤¬¤fi ∏fiê“fi¬¤‰ Ó¤¤Î¤Œ¤¤◊ ꤉à √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤ ‹Ï¤Ó¤‰ ‹¬¤ ¤◊¿¤ ȤǤϤ¤¬¤fl◊ ꈉϤ¤Œ¤¤◊ Ö¤Ïî¤fl◊. Ö‰¬¤¤ ‹¬¤ ¤◊¿¤¬¤fi Ó¤ËÖ¤≥¤ Ö¤ “fi≥¤‰ ≤¤à : ``Ö‰ê ˆ≥¤fl◊ √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤. ≥¤‰Œ¤¤◊  ¤¤ √¤“fi ¤ ˆ≥¤fi.  ¤¤≈¤fl √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤.  ¤¤Î꤉ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤◊. “Û¤¤‰Ü‰ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. Œ¤¤‰˚“√¤¤±fi¬¤¤‰ ±÷¤ÜϤ“ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. ꤌ¤Ï¤¤Îfi √¤“fi ¤ ˆ≥¤fi. Œ¤¤Îfi √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. Û¤ˆfl ꤉à √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤◊...'' ☺

≈¤“fiô¤¤¬¤¤ ≈¤¡˝¤≈¤¥¤Œ¤¤◊ Ö‰ê ≈¤∞¤ ۤϤ¤È¤¬¤¤‰ ÁϤ¤ ¤ ¬¤ Ö¤≈¤fi Ӥꬤ¤“ í¤‰ê“¤Ö‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi 䵤“Ϥˆfi ä≈¤“ Ö‰ê Û¤»¤à∏¤“ Ȥ◊ ¤õ¤¤‰“Û¤ ∏¤‰î¤¤‰Ÿ ¬¤‰ Ö◊∏“ ȤÇî¤fl◊ : ``Ö¤ Á√ ֤Ϥ≥¤‰ Ϥ“Û¤‰ †‰†‰.'' ☺

≈¤“fiô¤¤Œ¤¤◊ Û¤ˆfl≤¤fi Ö¤‰í¤ √¤fl∞¤ Ȥ¤Ï¤¬¤¤“ ≈¤fl¥¤¬¤‰ ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ê˙fl◊ : ``‹Ï¤¬¤fl, ≥¤¤“¤ Ö¤˚Ȥ¤ Ö¤‰í¤ Œ¤¤êŸ †‰à¬¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‰ê Ϥ¤≥¤¬¤¤‰ ÁË“ Û¤◊≥¤¤‰Ú¤ ≤¤¤î¤ í‰ ê‰ ≈¤“fiô¤¤Œ¤¤◊ ≥¤∆ õ¤¤‰“fi ≥¤¤‰ ¬¤‹ˆ Á ê“fi ˆ¤‰î¤.'' ☺

``Œ¤¤‰˚¤‰ ≤¤à¬¤‰ ˆfl◊ ¿¤¡flϤ≈¤¡∏‰Ó¤¬¤fi Û¤»“‰ ÁϤ¤¬¤¤‰ ífl◊,'' í Ϥ“Û¤¬¤¤ Ö‰ê ¤¤Îê‰  ¤¤≈¤¤¬¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¬¤‰ Ö≥“≤¤fi Á ≥¤‰¬¤fi  ¤“¤ ¤“ ≥¤¤È¤fiŒ¤ Ȥ‰Ï¤¤ Œ¤¤◊±Ï¤¤¬¤¤‰ ífl◊.'' ``Ö‰ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?'' ``“¤‰Á ≥¤Œ¤‰ Œ¤¬¤‰ †‰ ≈¤¤◊õ¤-≈¤¤◊õ¤ Ë‹≈¤î¤¤ Ö¤≈¤¤‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ Û¤¤“fi ≈¤‰™‰ Ö¤ÜÛ¤ófiŒ¤ Ǥ¤≥¤¤‰ “ˆfiÓ¤,

™¤‰™ ‹Ï¤Ω¤≤¤fiŸ : ``≈¤∞¤ Û¤¤ˆ‰ ¤, Œ¤¬¤‰ Ó¤·¬î¤ Œ¤¤êŸ ≥¤¤‰ ¬¤ Á Œ¤ÎϤ¤ †‰àÖ‰ Ö‰Œ¤ Œ¤¬¤‰ Ȥ¤√¤‰ í‰.'' ‹Ó¤ô¤ê : ``Œ¤¬¤‰ ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤ Á Ȥ¤√¤‰ í‰, ≈¤∞¤ ˆfl◊ Ȥ¤õ¤¤“ ˆ≥¤¤‰ – Ó¤·¬î¤≤¤fi Ö¤‰í¤ Œ¤¤êŸ Ö¤≈¤Ï¤¤¬¤¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‹¿¤ê¤“ ¬¤≤¤fi.''

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 3

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 4


`ˆ¤Ûî¤-ê‹∞¤ê¤' : ǤfiÛ¤¤≈¤¤‰≤¤fiÖ¤‰ ÛϤË≈¤‰ ¤‰ ä¤√¤¤‰ 1980≤¤fi 1989 Û¤fl¿¤fi : 85,000 ¬¤êȤ  ¤◊¬¤‰ ä¤√¤¬¤fi Û¤◊î¤flè≥¤ ֤Ϥ„‹µ¤ 1997≤¤fi 2009 Û¤fl¿¤fi : 11,000 ¬¤êȤ

`ˆ¤Ûî¤-ê‹∞¤ê¤'¬¤¤◊ 116 ≈¤¤¬¤¤◊Œ¤¤◊≤¤fi Ö¤ Ȥò¤fl≈¤fl‹Û≥¤ê¤ `ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi' : 2006 ≈¤fl¬¤Œ¤flŸπ∞¤ : 2008, 2009, 2010, 2011 êflȤ ¬¤êȤ : 45,000

Ë. 5 100 ¬¤êȤ : Ë. 4 Ȥ‰Ç¤‰; 1,000 ¬¤êȤ : Ë. 3 Ȥ‰Ç¤‰ [+ “Ϥ¤¬¤√¤fi-Ǥõ¤Ÿ]

≈¤¡ê¤Ó¤ê : √¤¤‰≈¤¤È¤ Œ¤‰ò¤¤∞¤fi Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≈¤¤‰# ¤¤‰# 23 (Û¤“∏¤“¬¤√¤“), ä¤Ï¤¬¤√¤“ 364001 e-mail : lokmilap@gmail.com • »¤‰¬¤ : (0278) 256 6402 Öô¤“¤◊ꬤ : Ó¤¤“∏¤ Œ¤flπ∞¤¤È¤î¤, ÖŒ¤∏¤Ï¤¤∏. »¤‰¬¤ : 2656 4279 Œ¤flπ∞¤ : ≈¤¡‹≥¤Ã¤¤ Öʤ»Û¤‰˚ ‹≈¤¡¬˚Û¤Ÿ, ä¤Ï¤¬¤√¤“. »¤‰¬¤ : 94262 07609

Á‰≤¤fi ≈¤ífi ™◊±fi¬¤fi ê¤◊à ÖÛ¤“ Œ¤¬¤‰ ≤¤¤î¤ ¬¤ˆÕ.'' ``Á“¤ ‹Ï¤õ¤¤“¤‰, ¤¤Î꤉,'' ‹Ó¤ô¤ê‰ ê˙fl◊, ``Ö¤‹…ꤌ¤¤◊ Ö¬¤‰ê ‹Ï¤Û≥¤¤“¤‰Œ¤¤◊ ‹¬¤Ó¤¤Î Á ¬¤≤¤fi ! ≥¤¤‰ Ö¤≈¤∞¤‰ Ó¤¤¬¤¤ Œ¤¤˚‰ ≈¤ÂÛ¤¤  ¤õ¤¤Ï¤Ï¤¤ Œ¤≤¤Ï¤fl◊ †‰àÖ‰ ?''  ¤¤Î꤉¬¤¤‰ ˆÚ¤Ÿ¬¤¤∏ ≤¤î¤¤‰ : ``Ö¤‹…ê¤ ÁϤ¤ Œ¤¤˚‰ !'' ☺

Ö‰ê ¿¤¬¤Ï¤¤¬¤ ‹»ÈŒ¤-‹¬¤Œ¤¤Ÿ≥¤¤¬¤fi ∏fiê“fi¬¤‰ Ó¤¤Î¤Œ¤¤◊ ꤉à √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤ ‹Ï¤Ó¤‰ ‹¬¤ ¤◊¿¤ ȤǤϤ¤¬¤fl◊ ꈉϤ¤Œ¤¤◊ Ö¤Ïî¤fl◊. Ö‰¬¤¤ ‹¬¤ ¤◊¿¤¬¤fi Ó¤ËÖ¤≥¤ Ö¤ “fi≥¤‰ ≤¤à : ``Ö‰ê ˆ≥¤fl◊ √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤. ≥¤‰Œ¤¤◊  ¤¤ √¤“fi ¤ ˆ≥¤fi.  ¤¤≈¤fl √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤.  ¤¤Î꤉ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤◊. “Û¤¤‰Ü‰ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. Œ¤¤‰˚“√¤¤±fi¬¤¤‰ ±÷¤ÜϤ“ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. ꤌ¤Ï¤¤Îfi √¤“fi ¤ ˆ≥¤fi. Œ¤¤Îfi √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. Û¤ˆfl ꤉à √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤◊...'' ☺

≈¤“fiô¤¤¬¤¤ ≈¤¡˝¤≈¤¥¤Œ¤¤◊ Ö‰ê ≈¤∞¤ ۤϤ¤È¤¬¤¤‰ ÁϤ¤ ¤ ¬¤ Ö¤≈¤fi Ӥꬤ¤“ í¤‰ê“¤Ö‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi 䵤“Ϥˆfi ä≈¤“ Ö‰ê Û¤»¤à∏¤“ Ȥ◊ ¤õ¤¤‰“Û¤ ∏¤‰î¤¤‰Ÿ ¬¤‰ Ö◊∏“ ȤÇî¤fl◊ : ``Ö¤ Á√ ֤Ϥ≥¤‰ Ϥ“Û¤‰ †‰†‰.'' ☺

≈¤“fiô¤¤Œ¤¤◊ Û¤ˆfl≤¤fi Ö¤‰í¤ √¤fl∞¤ Ȥ¤Ï¤¬¤¤“ ≈¤fl¥¤¬¤‰ ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ê˙fl◊ : ``‹Ï¤¬¤fl, ≥¤¤“¤ Ö¤˚Ȥ¤ Ö¤‰í¤ Œ¤¤êŸ †‰à¬¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‰ê Ϥ¤≥¤¬¤¤‰ ÁË“ Û¤◊≥¤¤‰Ú¤ ≤¤¤î¤ í‰ ê‰ ≈¤“fiô¤¤Œ¤¤◊ ≥¤∆ õ¤¤‰“fi ≥¤¤‰ ¬¤‹ˆ Á ê“fi ˆ¤‰î¤.'' ☺

``Œ¤¤‰˚¤‰ ≤¤à¬¤‰ ˆfl◊ ¿¤¡flϤ≈¤¡∏‰Ó¤¬¤fi Û¤»“‰ ÁϤ¤¬¤¤‰ ífl◊,'' í Ϥ“Û¤¬¤¤ Ö‰ê ¤¤Îê‰  ¤¤≈¤¤¬¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¬¤‰ Ö≥“≤¤fi Á ≥¤‰¬¤fi  ¤“¤ ¤“ ≥¤¤È¤fiŒ¤ Ȥ‰Ï¤¤ Œ¤¤◊±Ï¤¤¬¤¤‰ ífl◊.'' ``Ö‰ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?'' ``“¤‰Á ≥¤Œ¤‰ Œ¤¬¤‰ †‰ ≈¤¤◊õ¤-≈¤¤◊õ¤ Ë‹≈¤î¤¤ Ö¤≈¤¤‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ Û¤¤“fi ≈¤‰™‰ Ö¤ÜÛ¤ófiŒ¤ Ǥ¤≥¤¤‰ “ˆfiÓ¤,

™¤‰™ ‹Ï¤Ω¤≤¤fiŸ : ``≈¤∞¤ Û¤¤ˆ‰ ¤, Œ¤¬¤‰ Ó¤·¬î¤ Œ¤¤êŸ ≥¤¤‰ ¬¤ Á Œ¤ÎϤ¤ †‰àÖ‰ Ö‰Œ¤ Œ¤¬¤‰ Ȥ¤√¤‰ í‰.'' ‹Ó¤ô¤ê : ``Œ¤¬¤‰ ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤ Á Ȥ¤√¤‰ í‰, ≈¤∞¤ ˆfl◊ Ȥ¤õ¤¤“ ˆ≥¤¤‰ – Ó¤·¬î¤≤¤fi Ö¤‰í¤ Œ¤¤êŸ Ö¤≈¤Ï¤¤¬¤¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‹¿¤ê¤“ ¬¤≤¤fi.''

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 3

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 4


`ˆ¤Ûî¤-ê‹∞¤ê¤' : ǤfiÛ¤¤≈¤¤‰≤¤fiÖ¤‰ ÛϤË≈¤‰ ¤‰ ä¤√¤¤‰ 1980≤¤fi 1989 Û¤fl¿¤fi : 85,000 ¬¤êȤ  ¤◊¬¤‰ ä¤√¤¬¤fi Û¤◊î¤flè≥¤ ֤Ϥ„‹µ¤ 1997≤¤fi 2009 Û¤fl¿¤fi : 11,000 ¬¤êȤ

`ˆ¤Ûî¤-ê‹∞¤ê¤'¬¤¤◊ 116 ≈¤¤¬¤¤◊Œ¤¤◊≤¤fi Ö¤ Ȥò¤fl≈¤fl‹Û≥¤ê¤ `ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi' : 2006 ≈¤fl¬¤Œ¤flŸπ∞¤ : 2008, 2009, 2010, 2011 êflȤ ¬¤êȤ : 45,000

Ë. 5 100 ¬¤êȤ : Ë. 4 Ȥ‰Ç¤‰; 1,000 ¬¤êȤ : Ë. 3 Ȥ‰Ç¤‰ [+ “Ϥ¤¬¤√¤fi-Ǥõ¤Ÿ]

≈¤¡ê¤Ó¤ê : √¤¤‰≈¤¤È¤ Œ¤‰ò¤¤∞¤fi Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≈¤¤‰# ¤¤‰# 23 (Û¤“∏¤“¬¤√¤“), ä¤Ï¤¬¤√¤“ 364001 e-mail : lokmilap@gmail.com • »¤‰¬¤ : (0278) 256 6402 Öô¤“¤◊ꬤ : Ó¤¤“∏¤ Œ¤flπ∞¤¤È¤î¤, ÖŒ¤∏¤Ï¤¤∏. »¤‰¬¤ : 2656 4279 Œ¤flπ∞¤ : ≈¤¡‹≥¤Ã¤¤ Öʤ»Û¤‰˚ ‹≈¤¡¬˚Û¤Ÿ, ä¤Ï¤¬¤√¤“. »¤‰¬¤ : 94262 07609

Á‰≤¤fi ≈¤ífi ™◊±fi¬¤fi ê¤◊à ÖÛ¤“ Œ¤¬¤‰ ≤¤¤î¤ ¬¤ˆÕ.'' ``Á“¤ ‹Ï¤õ¤¤“¤‰, ¤¤Î꤉,'' ‹Ó¤ô¤ê‰ ê˙fl◊, ``Ö¤‹…ꤌ¤¤◊ Ö¬¤‰ê ‹Ï¤Û≥¤¤“¤‰Œ¤¤◊ ‹¬¤Ó¤¤Î Á ¬¤≤¤fi ! ≥¤¤‰ Ö¤≈¤∞¤‰ Ó¤¤¬¤¤ Œ¤¤˚‰ ≈¤ÂÛ¤¤  ¤õ¤¤Ï¤Ï¤¤ Œ¤≤¤Ï¤fl◊ †‰àÖ‰ ?''  ¤¤Î꤉¬¤¤‰ ˆÚ¤Ÿ¬¤¤∏ ≤¤î¤¤‰ : ``Ö¤‹…ê¤ ÁϤ¤ Œ¤¤˚‰ !'' ☺

Ö‰ê ¿¤¬¤Ï¤¤¬¤ ‹»ÈŒ¤-‹¬¤Œ¤¤Ÿ≥¤¤¬¤fi ∏fiê“fi¬¤‰ Ó¤¤Î¤Œ¤¤◊ ꤉à √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤ ‹Ï¤Ó¤‰ ‹¬¤ ¤◊¿¤ ȤǤϤ¤¬¤fl◊ ꈉϤ¤Œ¤¤◊ Ö¤Ïî¤fl◊. Ö‰¬¤¤ ‹¬¤ ¤◊¿¤¬¤fi Ó¤ËÖ¤≥¤ Ö¤ “fi≥¤‰ ≤¤à : ``Ö‰ê ˆ≥¤fl◊ √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤. ≥¤‰Œ¤¤◊  ¤¤ √¤“fi ¤ ˆ≥¤fi.  ¤¤≈¤fl √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤.  ¤¤Î꤉ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤◊. “Û¤¤‰Ü‰ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. Œ¤¤‰˚“√¤¤±fi¬¤¤‰ ±÷¤ÜϤ“ √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. ꤌ¤Ï¤¤Îfi √¤“fi ¤ ˆ≥¤fi. Œ¤¤Îfi √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤‰. Û¤ˆfl ꤉à √¤“fi ¤ ˆ≥¤¤◊...'' ☺

≈¤“fiô¤¤¬¤¤ ≈¤¡˝¤≈¤¥¤Œ¤¤◊ Ö‰ê ≈¤∞¤ ۤϤ¤È¤¬¤¤‰ ÁϤ¤ ¤ ¬¤ Ö¤≈¤fi Ӥꬤ¤“ í¤‰ê“¤Ö‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi 䵤“Ϥˆfi ä≈¤“ Ö‰ê Û¤»¤à∏¤“ Ȥ◊ ¤õ¤¤‰“Û¤ ∏¤‰î¤¤‰Ÿ ¬¤‰ Ö◊∏“ ȤÇî¤fl◊ : ``Ö¤ Á√ ֤Ϥ≥¤‰ Ϥ“Û¤‰ †‰†‰.'' ☺

≈¤“fiô¤¤Œ¤¤◊ Û¤ˆfl≤¤fi Ö¤‰í¤ √¤fl∞¤ Ȥ¤Ï¤¬¤¤“ ≈¤fl¥¤¬¤‰ ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ê˙fl◊ : ``‹Ï¤¬¤fl, ≥¤¤“¤ Ö¤˚Ȥ¤ Ö¤‰í¤ Œ¤¤êŸ †‰à¬¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‰ê Ϥ¤≥¤¬¤¤‰ ÁË“ Û¤◊≥¤¤‰Ú¤ ≤¤¤î¤ í‰ ê‰ ≈¤“fiô¤¤Œ¤¤◊ ≥¤∆ õ¤¤‰“fi ≥¤¤‰ ¬¤‹ˆ Á ê“fi ˆ¤‰î¤.'' ☺

``Œ¤¤‰˚¤‰ ≤¤à¬¤‰ ˆfl◊ ¿¤¡flϤ≈¤¡∏‰Ó¤¬¤fi Û¤»“‰ ÁϤ¤¬¤¤‰ ífl◊,'' í Ϥ“Û¤¬¤¤ Ö‰ê ¤¤Îê‰  ¤¤≈¤¤¬¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¬¤‰ Ö≥“≤¤fi Á ≥¤‰¬¤fi  ¤“¤ ¤“ ≥¤¤È¤fiŒ¤ Ȥ‰Ï¤¤ Œ¤¤◊±Ï¤¤¬¤¤‰ ífl◊.'' ``Ö‰ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?'' ``“¤‰Á ≥¤Œ¤‰ Œ¤¬¤‰ †‰ ≈¤¤◊õ¤-≈¤¤◊õ¤ Ë‹≈¤î¤¤ Ö¤≈¤¤‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ Û¤¤“fi ≈¤‰™‰ Ö¤ÜÛ¤ófiŒ¤ Ǥ¤≥¤¤‰ “ˆfiÓ¤,

™¤‰™ ‹Ï¤Ω¤≤¤fiŸ : ``≈¤∞¤ Û¤¤ˆ‰ ¤, Œ¤¬¤‰ Ó¤·¬î¤ Œ¤¤êŸ ≥¤¤‰ ¬¤ Á Œ¤ÎϤ¤ †‰àÖ‰ Ö‰Œ¤ Œ¤¬¤‰ Ȥ¤√¤‰ í‰.'' ‹Ó¤ô¤ê : ``Œ¤¬¤‰ ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤ Á Ȥ¤√¤‰ í‰, ≈¤∞¤ ˆfl◊ Ȥ¤õ¤¤“ ˆ≥¤¤‰ – Ó¤·¬î¤≤¤fi Ö¤‰í¤ Œ¤¤êŸ Ö¤≈¤Ï¤¤¬¤¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‹¿¤ê¤“ ¬¤≤¤fi.''

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 3

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 4


‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ Ö‰ê ‹∏Ϥۤ ¤ˆfl ä∞¤Ï¤¤¬¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ≈¤ífi ≤¤¤è‰≈¤¤è‰ ò¤‰“ ֤Ϥ‰È¤¤‰ ¬¤¤¬¤¤‰ »¤“flê Ö‰¬¤fi ÖŒŒ¤¤¬¤‰ ꈉ, ``ˆfl◊ Á·¬¤¤ ÁŒ¤¤¬¤¤Œ¤¤◊ Á¬Œî¤¤‰ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ê‰Ï¤fl◊ Û¤¤“fl◊ ≤¤¤≥¤ !'' ``ꉌ¤ Ö‰Œ¤,  ¤‰˚¤ ?'' Œ¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊. ``ꤓ∞¤ ê‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö¤˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Ü‹≥¤ˆ¤Û¤ ä∞¤Ï¤¤‰ ≈¤±≥¤ ¬¤‹ˆ !''

ä¤Ï¤¬¤‰ êۤϤ¤Œ¤¤◊ Á‰ êflÓ¤Î≥¤¤ Û¥¤fiÖ¤‰ ¤≥¤¤Ï¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ í‰ ≥¤‰Ï¤fi ≈¤‹≥¤¬¤fi ≈¤Û¤◊∏√¤fiŒ¤¤◊ ≈¤∞¤  ¤≥¤¤Ï¤‰, ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤¬¤¤ ‹êÛÛ¤¤ ¬¤‹ˆÏ¤≥¤ ≤¤à †î¤. ☺

Û¥¤fiÖ¤‰¬¤¤◊ ≈¤√¤“Ǥ¤◊¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ : ``∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ∏¤Ç¤È¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ∏Û¤ Á ‹Œ¤‹¬¤˚Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤¤“fi Ǥ“fi∏fi ê“fi Ȥ¤‰, ≥¤¤‰ ∏Û¤ ˚ê¤ Ï¤Î≥¤“.''

∏fiê“fiÖ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ †ˆ‰“¤≥¤ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê î¤flϤ¤¬¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰∞¤‰ Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ê“fi Ȥfi¿¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“≥¤ ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊ : ``Ö‰¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê¤◊à ≈¤ÂÛ¤¤ í‰ ?'' ``≥¤Œ¤‰ ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ¤¿¤¤ Û¤“Ǥ¤ Á í¤‰,'' í¤‰ê“fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰. ``Ö‰∞¤‰ ≈¤∞¤ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö‰ Á ≈¤·í‰È¤fl◊ !''

≈¤¤‰≥¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Û¤õ¤¤‰˚ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ¤¤Á í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ≈¤fl¥¤¬¤‰ ∏‰Ç¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ‹Ó¤ê¤“fi ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ¬¤ëfi êî¤fl⁄. ≈¤fl¥¤¬¤‰ Á◊√¤È¤Œ¤¤◊ Ȥà Áତ‰, ÁŒ¤fi¬¤ ä≈¤“  ¤‰™‰È¤¤  ¤≥¤ê ä≈¤“ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ≥¤¤êfi¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤◊∏·ê¬¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ ∏ ¤¤Ï‰. ≈¤∞¤  ¤≥¤ê ‹¬¤Ó¤¤¬¤ õ¤·êϤfi¬¤‰ å±fi √¤î¤fl◊. Á“¤ ≈¤∞¤ ≤¤±è ‹Ï¤¬¤¤ ‹Ó¤ê¤“fiÖ‰ ∏fiꓤ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``†‰  ¤‰˚¤, ∏fl‹¬¤î¤¤¬¤fi Ö¤™Œ¤fi ֆ¤fi ˆÏ¤‰ ≥¤fl◊ †‰à “˙¤‰ í‰ – Œ¤“‰È¤fl◊  ¤≥¤ê ê‰˚Ȥfl◊ Û¤“Û¤ “fi≥¤‰ å±fi “˙fl◊ í‰ !''

∏“‰ê Œ¤¤ ։Ϥfl◊ ì◊Ǥ‰ í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤‰ Œ¤Í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Û¤¤“¤‰ Ϥ“ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ∏fiê“fi¬¤‰ Œ¤Î‰. ≈¤∞¤ ≥¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤Á‰ Á í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏fiꓤ¬¤‰, Ö‰¬¤¤ ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤Îfi ≥¤‰Ï¤fi 䵤Œ¤ ≈¤≥¬¤fi ¬¤‹ˆ Á Œ¤Î‰.

``Ö“‰ ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≈¤‰È¤fi í¤‰±fi¬¤¤◊ °◊≤¤“ê¤◊ ê‰Ï¤¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``Ö‰ í¤‰±fi ¬¤≤¤fi, í¤‰“¤‰ í‰ – Ö¬¤‰ Ö‰ Œ¤¤“¤‰ ∏fiꓤ‰ í‰.''

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 5

``Œ¤¤» ꓆‰, Œ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Á Ö‰¬¤¤  ¤¤≈¤ ˆÓ¤¤‰.'' `` ¤¤≈¤ ¬¤≤¤fi – ˆfl◊ Ö‰¬¤fi Œ¤¤ ífl◊ !'' ☺

√ۤ≥¤‰È¤¬¤fi ∏fl꤬¤‰ ê≥¤¤“Œ¤¤◊ åä¤◊ åä¤◊ Ö‰ê ۤϤ¤“‰ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ Ö¬¤‰  ¤¤Î¤ ¤ˆ‰¬¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ê“≥¤¤◊ ˆ≥¤¤◊. Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ϥ¤“¤‰ ֤ϤϤ¤¬¤fi ≥¤Â“fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤◊ †‰±fi∏¤“¬¤‰ ։Ϥfl◊ ꈉ≥¤¤◊ Û¤◊äΤ◊ ê‰, ``ˆ¤È¤ ¬¤‰  ¤à, Ö¤≈¤∞¤‰ Ȥ‰¬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤◊ í‰Ï¤¤±‰ Áତ‰ åä¤◊ “ˆfiÖ‰ ! ˆ° ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ ≥¤¬¤‰ ÖȤꌤȤꬤfi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤≥¤¤‰ ꈉϤ¤¬¤fi  ¤¤êfi í‰.'' ☺

≈¤‹≥¤ : ˆfl◊ ¬¤¤˚ꬤfi ‹˚‹ê˚¤‰ Ȥ¤Ï‰ ífl◊. ≈¤≥¬¤fi : Ϥ¤ˆ ! ˆfl◊ ˆŒ¤∞¤¤◊ Á ≥¤Â“ ≤¤Ï¤¤ Œ¤¤◊±fl◊ ífl◊. ≈¤‹≥¤ : Ö‰ ¤“¤ ¤“ í‰ – ‹˚‹ê˚¤‰ ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤¬¤fi í‰.

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 6

Œ¤¤“‰ “Û¤¤‰à ê“Ϥfi êà “fi≥¤‰ ?'' ☺

≈¤≥¬¤fi ≈¤‹≥¤¬¤‰ : ``ˆfl◊ ≈¤¤±¤‰Ó¤fi¬¤‰ ≥◊ Áତ‰ Ö ¤ò¤±fi ֤Ϥfl◊ ífl◊. õ¤·È¤‰ õ¤∞¤¤¬¤fi ∏¤Î Œ¤·êfi í‰ ≥¤‰Œ¤¤◊ ≈¤¤-≈¤¤ êȤ¤ê‰ Á“¤ ê±ífi »‰“Ϥ≥¤¤ “ˆ‰†‰ Ö‰˚Ȥ‰ ∏¤ì‰ ¬¤ˆÕ.'' ☺

ˆ◊Û¤¤ : Ϥ¤Û¤∞¤ å˚êϤ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ Ó¤‰¬¤¤‰ ä≈¤î¤¤‰√¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ‹¬¤Œ¤fl : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ Œ¤∆ ò¤∞¤¤ ÖǤ≥¤“¤ ê“fi †‰î¤¤, ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ 䵤Œ¤ Œ¤¤“¤ Ϥ“ ¬¤fiϤ±ñ¤ í‰. ☺

``≥¤‰∞¤‰ Ö‰¬¤fi Ö¤√¤Î ≈¤“∞¤Ï¤¤¬¤¤‰ ≈¤¡Û≥¤¤Ï¤ Œ¤·ê‰È¤¤‰. ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤fiÖ‰ ¬¤¤ ≈¤¤±fi ∏fi¿¤fi.'' ``≈¤ífi ?'' ``Ö‰ ¤◊¬¤‰ Û¤flǤ‰≤¤fi “˙¤◊.''

``Û¤¤‰Œ¤Ï¤¤“‰ ≥¤Œ¤‰ ꤓ‰È¤¤◊¬¤fl◊ Ó¤¤ê ¬¤‰ “¤‰˚Ȥfi Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, Œ¤◊√¤ÎϤ¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, ¤fl¿¤Ï¤¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, √¤fl“flϤ¤“‰ ≈¤∞¤ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊ – Ö¬¤‰ ˆÏ¤‰ Ö¤Á‰ Ó¤flóϤ¤“‰ ꈤ‰ í¤‰ ê‰ ê¤“‰È¤¤◊ ä¤Ï¤≥¤¤◊ ¬¤≤¤fi ! Ö¤Œ¤¤◊

ò¤∞¤¤ Œ¤‹ˆ¬¤¤ “¤ˆ †‰î¤¤ ≈¤ífi Ö‰ê 䤓≥¤fiî¤ ∏◊≈¤≥¤fi¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊ ¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Í¬¤¤‰ ≈¤¥¤ Œ¤Í‰. Ö¤≤¤fi ǤflÓ¤ ≤¤à √¤î¤‰È¤¤ ≈¤‹≥¤ Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ȥ‰, Ö¤ †‰, Ö¤≈¤∞¤¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 7

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 8


‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ Ö‰ê ‹∏Ϥۤ ¤ˆfl ä∞¤Ï¤¤¬¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ≈¤ífi ≤¤¤è‰≈¤¤è‰ ò¤‰“ ֤Ϥ‰È¤¤‰ ¬¤¤¬¤¤‰ »¤“flê Ö‰¬¤fi ÖŒŒ¤¤¬¤‰ ꈉ, ``ˆfl◊ Á·¬¤¤ ÁŒ¤¤¬¤¤Œ¤¤◊ Á¬Œî¤¤‰ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ê‰Ï¤fl◊ Û¤¤“fl◊ ≤¤¤≥¤ !'' ``ꉌ¤ Ö‰Œ¤,  ¤‰˚¤ ?'' Œ¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊. ``ꤓ∞¤ ê‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö¤˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Ü‹≥¤ˆ¤Û¤ ä∞¤Ï¤¤‰ ≈¤±≥¤ ¬¤‹ˆ !''

ä¤Ï¤¬¤‰ êۤϤ¤Œ¤¤◊ Á‰ êflÓ¤Î≥¤¤ Û¥¤fiÖ¤‰ ¤≥¤¤Ï¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ í‰ ≥¤‰Ï¤fi ≈¤‹≥¤¬¤fi ≈¤Û¤◊∏√¤fiŒ¤¤◊ ≈¤∞¤  ¤≥¤¤Ï¤‰, ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤¬¤¤ ‹êÛÛ¤¤ ¬¤‹ˆÏ¤≥¤ ≤¤à †î¤. ☺

Û¥¤fiÖ¤‰¬¤¤◊ ≈¤√¤“Ǥ¤◊¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ : ``∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ∏¤Ç¤È¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ∏Û¤ Á ‹Œ¤‹¬¤˚Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤¤“fi Ǥ“fi∏fi ê“fi Ȥ¤‰, ≥¤¤‰ ∏Û¤ ˚ê¤ Ï¤Î≥¤“.''

∏fiê“fiÖ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ †ˆ‰“¤≥¤ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê î¤flϤ¤¬¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰∞¤‰ Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ê“fi Ȥfi¿¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“≥¤ ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊ : ``Ö‰¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê¤◊à ≈¤ÂÛ¤¤ í‰ ?'' ``≥¤Œ¤‰ ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ¤¿¤¤ Û¤“Ǥ¤ Á í¤‰,'' í¤‰ê“fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰. ``Ö‰∞¤‰ ≈¤∞¤ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö‰ Á ≈¤·í‰È¤fl◊ !''

≈¤¤‰≥¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Û¤õ¤¤‰˚ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ¤¤Á í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ≈¤fl¥¤¬¤‰ ∏‰Ç¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ‹Ó¤ê¤“fi ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ¬¤ëfi êî¤fl⁄. ≈¤fl¥¤¬¤‰ Á◊√¤È¤Œ¤¤◊ Ȥà Áତ‰, ÁŒ¤fi¬¤ ä≈¤“  ¤‰™‰È¤¤  ¤≥¤ê ä≈¤“ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ≥¤¤êfi¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤◊∏·ê¬¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ ∏ ¤¤Ï‰. ≈¤∞¤  ¤≥¤ê ‹¬¤Ó¤¤¬¤ õ¤·êϤfi¬¤‰ å±fi √¤î¤fl◊. Á“¤ ≈¤∞¤ ≤¤±è ‹Ï¤¬¤¤ ‹Ó¤ê¤“fiÖ‰ ∏fiꓤ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``†‰  ¤‰˚¤, ∏fl‹¬¤î¤¤¬¤fi Ö¤™Œ¤fi ֆ¤fi ˆÏ¤‰ ≥¤fl◊ †‰à “˙¤‰ í‰ – Œ¤“‰È¤fl◊  ¤≥¤ê ê‰˚Ȥfl◊ Û¤“Û¤ “fi≥¤‰ å±fi “˙fl◊ í‰ !''

∏“‰ê Œ¤¤ ։Ϥfl◊ ì◊Ǥ‰ í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤‰ Œ¤Í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Û¤¤“¤‰ Ϥ“ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ∏fiê“fi¬¤‰ Œ¤Î‰. ≈¤∞¤ ≥¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤Á‰ Á í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏fiꓤ¬¤‰, Ö‰¬¤¤ ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤Îfi ≥¤‰Ï¤fi 䵤Œ¤ ≈¤≥¬¤fi ¬¤‹ˆ Á Œ¤Î‰.

``Ö“‰ ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≈¤‰È¤fi í¤‰±fi¬¤¤◊ °◊≤¤“ê¤◊ ê‰Ï¤¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``Ö‰ í¤‰±fi ¬¤≤¤fi, í¤‰“¤‰ í‰ – Ö¬¤‰ Ö‰ Œ¤¤“¤‰ ∏fiꓤ‰ í‰.''

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 5

``Œ¤¤» ꓆‰, Œ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Á Ö‰¬¤¤  ¤¤≈¤ ˆÓ¤¤‰.'' `` ¤¤≈¤ ¬¤≤¤fi – ˆfl◊ Ö‰¬¤fi Œ¤¤ ífl◊ !'' ☺

√ۤ≥¤‰È¤¬¤fi ∏fl꤬¤‰ ê≥¤¤“Œ¤¤◊ åä¤◊ åä¤◊ Ö‰ê ۤϤ¤“‰ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ Ö¬¤‰  ¤¤Î¤ ¤ˆ‰¬¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ê“≥¤¤◊ ˆ≥¤¤◊. Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ϥ¤“¤‰ ֤ϤϤ¤¬¤fi ≥¤Â“fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤◊ †‰±fi∏¤“¬¤‰ ։Ϥfl◊ ꈉ≥¤¤◊ Û¤◊äΤ◊ ê‰, ``ˆ¤È¤ ¬¤‰  ¤à, Ö¤≈¤∞¤‰ Ȥ‰¬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤◊ í‰Ï¤¤±‰ Áତ‰ åä¤◊ “ˆfiÖ‰ ! ˆ° ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ ≥¤¬¤‰ ÖȤꌤȤꬤfi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤≥¤¤‰ ꈉϤ¤¬¤fi  ¤¤êfi í‰.'' ☺

≈¤‹≥¤ : ˆfl◊ ¬¤¤˚ꬤfi ‹˚‹ê˚¤‰ Ȥ¤Ï‰ ífl◊. ≈¤≥¬¤fi : Ϥ¤ˆ ! ˆfl◊ ˆŒ¤∞¤¤◊ Á ≥¤Â“ ≤¤Ï¤¤ Œ¤¤◊±fl◊ ífl◊. ≈¤‹≥¤ : Ö‰ ¤“¤ ¤“ í‰ – ‹˚‹ê˚¤‰ ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤¬¤fi í‰.

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 6

Œ¤¤“‰ “Û¤¤‰à ê“Ϥfi êà “fi≥¤‰ ?'' ☺

≈¤≥¬¤fi ≈¤‹≥¤¬¤‰ : ``ˆfl◊ ≈¤¤±¤‰Ó¤fi¬¤‰ ≥◊ Áତ‰ Ö ¤ò¤±fi ֤Ϥfl◊ ífl◊. õ¤·È¤‰ õ¤∞¤¤¬¤fi ∏¤Î Œ¤·êfi í‰ ≥¤‰Œ¤¤◊ ≈¤¤-≈¤¤ êȤ¤ê‰ Á“¤ ê±ífi »‰“Ϥ≥¤¤ “ˆ‰†‰ Ö‰˚Ȥ‰ ∏¤ì‰ ¬¤ˆÕ.'' ☺

ˆ◊Û¤¤ : Ϥ¤Û¤∞¤ å˚êϤ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ Ó¤‰¬¤¤‰ ä≈¤î¤¤‰√¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ‹¬¤Œ¤fl : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ Œ¤∆ ò¤∞¤¤ ÖǤ≥¤“¤ ê“fi †‰î¤¤, ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ 䵤Œ¤ Œ¤¤“¤ Ϥ“ ¬¤fiϤ±ñ¤ í‰. ☺

``≥¤‰∞¤‰ Ö‰¬¤fi Ö¤√¤Î ≈¤“∞¤Ï¤¤¬¤¤‰ ≈¤¡Û≥¤¤Ï¤ Œ¤·ê‰È¤¤‰. ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤fiÖ‰ ¬¤¤ ≈¤¤±fi ∏fi¿¤fi.'' ``≈¤ífi ?'' ``Ö‰ ¤◊¬¤‰ Û¤flǤ‰≤¤fi “˙¤◊.''

``Û¤¤‰Œ¤Ï¤¤“‰ ≥¤Œ¤‰ ꤓ‰È¤¤◊¬¤fl◊ Ó¤¤ê ¬¤‰ “¤‰˚Ȥfi Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, Œ¤◊√¤ÎϤ¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, ¤fl¿¤Ï¤¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, √¤fl“flϤ¤“‰ ≈¤∞¤ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊ – Ö¬¤‰ ˆÏ¤‰ Ö¤Á‰ Ó¤flóϤ¤“‰ ꈤ‰ í¤‰ ê‰ ê¤“‰È¤¤◊ ä¤Ï¤≥¤¤◊ ¬¤≤¤fi ! Ö¤Œ¤¤◊

ò¤∞¤¤ Œ¤‹ˆ¬¤¤ “¤ˆ †‰î¤¤ ≈¤ífi Ö‰ê 䤓≥¤fiî¤ ∏◊≈¤≥¤fi¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊ ¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Í¬¤¤‰ ≈¤¥¤ Œ¤Í‰. Ö¤≤¤fi ǤflÓ¤ ≤¤à √¤î¤‰È¤¤ ≈¤‹≥¤ Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ȥ‰, Ö¤ †‰, Ö¤≈¤∞¤¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 7

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 8


‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ Ö‰ê ‹∏Ϥۤ ¤ˆfl ä∞¤Ï¤¤¬¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ≈¤ífi ≤¤¤è‰≈¤¤è‰ ò¤‰“ ֤Ϥ‰È¤¤‰ ¬¤¤¬¤¤‰ »¤“flê Ö‰¬¤fi ÖŒŒ¤¤¬¤‰ ꈉ, ``ˆfl◊ Á·¬¤¤ ÁŒ¤¤¬¤¤Œ¤¤◊ Á¬Œî¤¤‰ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ê‰Ï¤fl◊ Û¤¤“fl◊ ≤¤¤≥¤ !'' ``ꉌ¤ Ö‰Œ¤,  ¤‰˚¤ ?'' Œ¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊. ``ꤓ∞¤ ê‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö¤˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Ü‹≥¤ˆ¤Û¤ ä∞¤Ï¤¤‰ ≈¤±≥¤ ¬¤‹ˆ !''

ä¤Ï¤¬¤‰ êۤϤ¤Œ¤¤◊ Á‰ êflÓ¤Î≥¤¤ Û¥¤fiÖ¤‰ ¤≥¤¤Ï¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ í‰ ≥¤‰Ï¤fi ≈¤‹≥¤¬¤fi ≈¤Û¤◊∏√¤fiŒ¤¤◊ ≈¤∞¤  ¤≥¤¤Ï¤‰, ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤¬¤¤ ‹êÛÛ¤¤ ¬¤‹ˆÏ¤≥¤ ≤¤à †î¤. ☺

Û¥¤fiÖ¤‰¬¤¤◊ ≈¤√¤“Ǥ¤◊¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ : ``∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ∏¤Ç¤È¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ∏Û¤ Á ‹Œ¤‹¬¤˚Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤¤“fi Ǥ“fi∏fi ê“fi Ȥ¤‰, ≥¤¤‰ ∏Û¤ ˚ê¤ Ï¤Î≥¤“.''

∏fiê“fiÖ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ †ˆ‰“¤≥¤ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê î¤flϤ¤¬¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰∞¤‰ Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ê“fi Ȥfi¿¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“≥¤ ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊ : ``Ö‰¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê¤◊à ≈¤ÂÛ¤¤ í‰ ?'' ``≥¤Œ¤‰ ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ¤¿¤¤ Û¤“Ǥ¤ Á í¤‰,'' í¤‰ê“fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰. ``Ö‰∞¤‰ ≈¤∞¤ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö‰ Á ≈¤·í‰È¤fl◊ !''

≈¤¤‰≥¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Û¤õ¤¤‰˚ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ¤¤Á í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ≈¤fl¥¤¬¤‰ ∏‰Ç¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ‹Ó¤ê¤“fi ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ¬¤ëfi êî¤fl⁄. ≈¤fl¥¤¬¤‰ Á◊√¤È¤Œ¤¤◊ Ȥà Áତ‰, ÁŒ¤fi¬¤ ä≈¤“  ¤‰™‰È¤¤  ¤≥¤ê ä≈¤“ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ≥¤¤êfi¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤◊∏·ê¬¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ ∏ ¤¤Ï‰. ≈¤∞¤  ¤≥¤ê ‹¬¤Ó¤¤¬¤ õ¤·êϤfi¬¤‰ å±fi √¤î¤fl◊. Á“¤ ≈¤∞¤ ≤¤±è ‹Ï¤¬¤¤ ‹Ó¤ê¤“fiÖ‰ ∏fiꓤ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``†‰  ¤‰˚¤, ∏fl‹¬¤î¤¤¬¤fi Ö¤™Œ¤fi ֆ¤fi ˆÏ¤‰ ≥¤fl◊ †‰à “˙¤‰ í‰ – Œ¤“‰È¤fl◊  ¤≥¤ê ê‰˚Ȥfl◊ Û¤“Û¤ “fi≥¤‰ å±fi “˙fl◊ í‰ !''

∏“‰ê Œ¤¤ ։Ϥfl◊ ì◊Ǥ‰ í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤‰ Œ¤Í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Û¤¤“¤‰ Ϥ“ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ∏fiê“fi¬¤‰ Œ¤Î‰. ≈¤∞¤ ≥¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤Á‰ Á í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏fiꓤ¬¤‰, Ö‰¬¤¤ ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤Îfi ≥¤‰Ï¤fi 䵤Œ¤ ≈¤≥¬¤fi ¬¤‹ˆ Á Œ¤Î‰.

``Ö“‰ ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≈¤‰È¤fi í¤‰±fi¬¤¤◊ °◊≤¤“ê¤◊ ê‰Ï¤¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``Ö‰ í¤‰±fi ¬¤≤¤fi, í¤‰“¤‰ í‰ – Ö¬¤‰ Ö‰ Œ¤¤“¤‰ ∏fiꓤ‰ í‰.''

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 5

``Œ¤¤» ꓆‰, Œ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Á Ö‰¬¤¤  ¤¤≈¤ ˆÓ¤¤‰.'' `` ¤¤≈¤ ¬¤≤¤fi – ˆfl◊ Ö‰¬¤fi Œ¤¤ ífl◊ !'' ☺

√ۤ≥¤‰È¤¬¤fi ∏fl꤬¤‰ ê≥¤¤“Œ¤¤◊ åä¤◊ åä¤◊ Ö‰ê ۤϤ¤“‰ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ Ö¬¤‰  ¤¤Î¤ ¤ˆ‰¬¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ê“≥¤¤◊ ˆ≥¤¤◊. Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ϥ¤“¤‰ ֤ϤϤ¤¬¤fi ≥¤Â“fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤◊ †‰±fi∏¤“¬¤‰ ։Ϥfl◊ ꈉ≥¤¤◊ Û¤◊äΤ◊ ê‰, ``ˆ¤È¤ ¬¤‰  ¤à, Ö¤≈¤∞¤‰ Ȥ‰¬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤◊ í‰Ï¤¤±‰ Áତ‰ åä¤◊ “ˆfiÖ‰ ! ˆ° ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ ≥¤¬¤‰ ÖȤꌤȤꬤfi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤≥¤¤‰ ꈉϤ¤¬¤fi  ¤¤êfi í‰.'' ☺

≈¤‹≥¤ : ˆfl◊ ¬¤¤˚ꬤfi ‹˚‹ê˚¤‰ Ȥ¤Ï‰ ífl◊. ≈¤≥¬¤fi : Ϥ¤ˆ ! ˆfl◊ ˆŒ¤∞¤¤◊ Á ≥¤Â“ ≤¤Ï¤¤ Œ¤¤◊±fl◊ ífl◊. ≈¤‹≥¤ : Ö‰ ¤“¤ ¤“ í‰ – ‹˚‹ê˚¤‰ ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤¬¤fi í‰.

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 6

Œ¤¤“‰ “Û¤¤‰à ê“Ϥfi êà “fi≥¤‰ ?'' ☺

≈¤≥¬¤fi ≈¤‹≥¤¬¤‰ : ``ˆfl◊ ≈¤¤±¤‰Ó¤fi¬¤‰ ≥◊ Áତ‰ Ö ¤ò¤±fi ֤Ϥfl◊ ífl◊. õ¤·È¤‰ õ¤∞¤¤¬¤fi ∏¤Î Œ¤·êfi í‰ ≥¤‰Œ¤¤◊ ≈¤¤-≈¤¤ êȤ¤ê‰ Á“¤ ê±ífi »‰“Ϥ≥¤¤ “ˆ‰†‰ Ö‰˚Ȥ‰ ∏¤ì‰ ¬¤ˆÕ.'' ☺

ˆ◊Û¤¤ : Ϥ¤Û¤∞¤ å˚êϤ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ Ó¤‰¬¤¤‰ ä≈¤î¤¤‰√¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ‹¬¤Œ¤fl : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ Œ¤∆ ò¤∞¤¤ ÖǤ≥¤“¤ ê“fi †‰î¤¤, ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ 䵤Œ¤ Œ¤¤“¤ Ϥ“ ¬¤fiϤ±ñ¤ í‰. ☺

``≥¤‰∞¤‰ Ö‰¬¤fi Ö¤√¤Î ≈¤“∞¤Ï¤¤¬¤¤‰ ≈¤¡Û≥¤¤Ï¤ Œ¤·ê‰È¤¤‰. ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤fiÖ‰ ¬¤¤ ≈¤¤±fi ∏fi¿¤fi.'' ``≈¤ífi ?'' ``Ö‰ ¤◊¬¤‰ Û¤flǤ‰≤¤fi “˙¤◊.''

``Û¤¤‰Œ¤Ï¤¤“‰ ≥¤Œ¤‰ ꤓ‰È¤¤◊¬¤fl◊ Ó¤¤ê ¬¤‰ “¤‰˚Ȥfi Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, Œ¤◊√¤ÎϤ¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, ¤fl¿¤Ï¤¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, √¤fl“flϤ¤“‰ ≈¤∞¤ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊ – Ö¬¤‰ ˆÏ¤‰ Ö¤Á‰ Ó¤flóϤ¤“‰ ꈤ‰ í¤‰ ê‰ ê¤“‰È¤¤◊ ä¤Ï¤≥¤¤◊ ¬¤≤¤fi ! Ö¤Œ¤¤◊

ò¤∞¤¤ Œ¤‹ˆ¬¤¤ “¤ˆ †‰î¤¤ ≈¤ífi Ö‰ê 䤓≥¤fiî¤ ∏◊≈¤≥¤fi¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊ ¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Í¬¤¤‰ ≈¤¥¤ Œ¤Í‰. Ö¤≤¤fi ǤflÓ¤ ≤¤à √¤î¤‰È¤¤ ≈¤‹≥¤ Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ȥ‰, Ö¤ †‰, Ö¤≈¤∞¤¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 7

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 8


‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ Ö‰ê ‹∏Ϥۤ ¤ˆfl ä∞¤Ï¤¤¬¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ≈¤ífi ≤¤¤è‰≈¤¤è‰ ò¤‰“ ֤Ϥ‰È¤¤‰ ¬¤¤¬¤¤‰ »¤“flê Ö‰¬¤fi ÖŒŒ¤¤¬¤‰ ꈉ, ``ˆfl◊ Á·¬¤¤ ÁŒ¤¤¬¤¤Œ¤¤◊ Á¬Œî¤¤‰ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ê‰Ï¤fl◊ Û¤¤“fl◊ ≤¤¤≥¤ !'' ``ꉌ¤ Ö‰Œ¤,  ¤‰˚¤ ?'' Œ¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊. ``ꤓ∞¤ ê‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö¤˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Ü‹≥¤ˆ¤Û¤ ä∞¤Ï¤¤‰ ≈¤±≥¤ ¬¤‹ˆ !''

ä¤Ï¤¬¤‰ êۤϤ¤Œ¤¤◊ Á‰ êflÓ¤Î≥¤¤ Û¥¤fiÖ¤‰ ¤≥¤¤Ï¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ í‰ ≥¤‰Ï¤fi ≈¤‹≥¤¬¤fi ≈¤Û¤◊∏√¤fiŒ¤¤◊ ≈¤∞¤  ¤≥¤¤Ï¤‰, ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤¬¤¤ ‹êÛÛ¤¤ ¬¤‹ˆÏ¤≥¤ ≤¤à †î¤. ☺

Û¥¤fiÖ¤‰¬¤¤◊ ≈¤√¤“Ǥ¤◊¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ : ``∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ∏¤Ç¤È¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ∏Û¤ Á ‹Œ¤‹¬¤˚Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤¤“fi Ǥ“fi∏fi ê“fi Ȥ¤‰, ≥¤¤‰ ∏Û¤ ˚ê¤ Ï¤Î≥¤“.''

∏fiê“fiÖ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ †ˆ‰“¤≥¤ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê î¤flϤ¤¬¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰∞¤‰ Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ê“fi Ȥfi¿¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“≥¤ ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ≈¤·íñfl◊ : ``Ö‰¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê¤◊à ≈¤ÂÛ¤¤ í‰ ?'' ``≥¤Œ¤‰ ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ¤¿¤¤ Û¤“Ǥ¤ Á í¤‰,'' í¤‰ê“fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰. ``Ö‰∞¤‰ ≈¤∞¤ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö‰ Á ≈¤·í‰È¤fl◊ !''

≈¤¤‰≥¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Û¤õ¤¤‰˚ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ¤¤Á í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ≈¤fl¥¤¬¤‰ ∏‰Ç¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ‹Ó¤ê¤“fi ‹≈¤≥¤¤Ö‰ ¬¤ëfi êî¤fl⁄. ≈¤fl¥¤¬¤‰ Á◊√¤È¤Œ¤¤◊ Ȥà Áତ‰, ÁŒ¤fi¬¤ ä≈¤“  ¤‰™‰È¤¤  ¤≥¤ê ä≈¤“ ‹¬¤Ó¤¤¬¤ ≥¤¤êfi¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤◊∏·ê¬¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ ∏ ¤¤Ï‰. ≈¤∞¤  ¤≥¤ê ‹¬¤Ó¤¤¬¤ õ¤·êϤfi¬¤‰ å±fi √¤î¤fl◊. Á“¤ ≈¤∞¤ ≤¤±è ‹Ï¤¬¤¤ ‹Ó¤ê¤“fiÖ‰ ∏fiꓤ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``†‰  ¤‰˚¤, ∏fl‹¬¤î¤¤¬¤fi Ö¤™Œ¤fi ֆ¤fi ˆÏ¤‰ ≥¤fl◊ †‰à “˙¤‰ í‰ – Œ¤“‰È¤fl◊  ¤≥¤ê ê‰˚Ȥfl◊ Û¤“Û¤ “fi≥¤‰ å±fi “˙fl◊ í‰ !''

∏“‰ê Œ¤¤ ։Ϥfl◊ ì◊Ǥ‰ í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤‰ Œ¤Í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Û¤¤“¤‰ Ϥ“ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ∏fiê“fi¬¤‰ Œ¤Î‰. ≈¤∞¤ ≥¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤Á‰ Á í‰ ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏fiꓤ¬¤‰, Ö‰¬¤¤ ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤Îfi ≥¤‰Ï¤fi 䵤Œ¤ ≈¤≥¬¤fi ¬¤‹ˆ Á Œ¤Î‰.

``Ö“‰ ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≈¤‰È¤fi í¤‰±fi¬¤¤◊ °◊≤¤“ê¤◊ ê‰Ï¤¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``Ö‰ í¤‰±fi ¬¤≤¤fi, í¤‰“¤‰ í‰ – Ö¬¤‰ Ö‰ Œ¤¤“¤‰ ∏fiꓤ‰ í‰.''

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 5

``Œ¤¤» ꓆‰, Œ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Á Ö‰¬¤¤  ¤¤≈¤ ˆÓ¤¤‰.'' `` ¤¤≈¤ ¬¤≤¤fi – ˆfl◊ Ö‰¬¤fi Œ¤¤ ífl◊ !'' ☺

√ۤ≥¤‰È¤¬¤fi ∏fl꤬¤‰ ê≥¤¤“Œ¤¤◊ åä¤◊ åä¤◊ Ö‰ê ۤϤ¤“‰ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ Ö¬¤‰  ¤¤Î¤ ¤ˆ‰¬¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ê“≥¤¤◊ ˆ≥¤¤◊. Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ϥ¤“¤‰ ֤ϤϤ¤¬¤fi ≥¤Â“fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤Á“¤ ¤ˆ‰¬¤ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤◊ †‰±fi∏¤“¬¤‰ ։Ϥfl◊ ꈉ≥¤¤◊ Û¤◊äΤ◊ ê‰, ``ˆ¤È¤ ¬¤‰  ¤à, Ö¤≈¤∞¤‰ Ȥ‰¬¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤◊ í‰Ï¤¤±‰ Áତ‰ åä¤◊ “ˆfiÖ‰ ! ˆ° ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ ≥¤¬¤‰ ÖȤꌤȤꬤfi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤≥¤¤‰ ꈉϤ¤¬¤fi  ¤¤êfi í‰.'' ☺

≈¤‹≥¤ : ˆfl◊ ¬¤¤˚ꬤfi ‹˚‹ê˚¤‰ Ȥ¤Ï‰ ífl◊. ≈¤≥¬¤fi : Ϥ¤ˆ ! ˆfl◊ ˆŒ¤∞¤¤◊ Á ≥¤Â“ ≤¤Ï¤¤ Œ¤¤◊±fl◊ ífl◊. ≈¤‹≥¤ : Ö‰ ¤“¤ ¤“ í‰ – ‹˚‹ê˚¤‰ ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤¬¤fi í‰.

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 6

Œ¤¤“‰ “Û¤¤‰à ê“Ϥfi êà “fi≥¤‰ ?'' ☺

≈¤≥¬¤fi ≈¤‹≥¤¬¤‰ : ``ˆfl◊ ≈¤¤±¤‰Ó¤fi¬¤‰ ≥◊ Áତ‰ Ö ¤ò¤±fi ֤Ϥfl◊ ífl◊. õ¤·È¤‰ õ¤∞¤¤¬¤fi ∏¤Î Œ¤·êfi í‰ ≥¤‰Œ¤¤◊ ≈¤¤-≈¤¤ êȤ¤ê‰ Á“¤ ê±ífi »‰“Ϥ≥¤¤ “ˆ‰†‰ Ö‰˚Ȥ‰ ∏¤ì‰ ¬¤ˆÕ.'' ☺

ˆ◊Û¤¤ : Ϥ¤Û¤∞¤ å˚êϤ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ Ó¤‰¬¤¤‰ ä≈¤î¤¤‰√¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ‹¬¤Œ¤fl : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ Œ¤∆ ò¤∞¤¤ ÖǤ≥¤“¤ ê“fi †‰î¤¤, ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ 䵤Œ¤ Œ¤¤“¤ Ϥ“ ¬¤fiϤ±ñ¤ í‰. ☺

``≥¤‰∞¤‰ Ö‰¬¤fi Ö¤√¤Î ≈¤“∞¤Ï¤¤¬¤¤‰ ≈¤¡Û≥¤¤Ï¤ Œ¤·ê‰È¤¤‰. ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤fiÖ‰ ¬¤¤ ≈¤¤±fi ∏fi¿¤fi.'' ``≈¤ífi ?'' ``Ö‰ ¤◊¬¤‰ Û¤flǤ‰≤¤fi “˙¤◊.''

``Û¤¤‰Œ¤Ï¤¤“‰ ≥¤Œ¤‰ ꤓ‰È¤¤◊¬¤fl◊ Ó¤¤ê ¬¤‰ “¤‰˚Ȥfi Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, Œ¤◊√¤ÎϤ¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, ¤fl¿¤Ï¤¤“‰ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊, √¤fl“flϤ¤“‰ ≈¤∞¤ Ǥ¤¿¤‰È¤¤◊ – Ö¬¤‰ ˆÏ¤‰ Ö¤Á‰ Ó¤flóϤ¤“‰ ꈤ‰ í¤‰ ê‰ ê¤“‰È¤¤◊ ä¤Ï¤≥¤¤◊ ¬¤≤¤fi ! Ö¤Œ¤¤◊

ò¤∞¤¤ Œ¤‹ˆ¬¤¤ “¤ˆ †‰î¤¤ ≈¤ífi Ö‰ê 䤓≥¤fiî¤ ∏◊≈¤≥¤fi¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊ ¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Í¬¤¤‰ ≈¤¥¤ Œ¤Í‰. Ö¤≤¤fi ǤflÓ¤ ≤¤à √¤î¤‰È¤¤ ≈¤‹≥¤ Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ȥ‰, Ö¤ †‰, Ö¤≈¤∞¤¬¤‰ ÖŒ¤‰‹“꤬¤fl◊

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 7

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 8


¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Îfi √¤î¤fl◊.'' ≈¤≥¬¤fi ≥¤‰ ϤǤ≥¤‰ “Û¤¤‰±¤Œ¤¤◊ Ϥ¤Û¤∞¤ Œ¤¤◊Á≥¤fi ˆ≥¤fi. Ǥ ¤“ Û¤¤◊äÎ≥¤¤◊ Á ≥¤‰∞¤‰ ˆ¤≤¤ ¿¤¤‰à ¬¤¤Ç ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Öõí¤ ! ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ ì˚ Ö◊∏“ ֤Ϥ¤‰ Ö¬¤‰ Ö¤ Ϥ¤Û¤∞¤ Û¤¤» ê“fi ¬¤¤Ç¤¤‰.'' ☺

``ò¤“Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ õ¤È¤∞¤ í‰ !'' ։Ϥfl◊ ꈉ¬¤¤“¤‰ ≈¤fl“flÚ¤ ¤fi†◊ Á·™¤∞¤¤◊ ≈¤∞¤ ¬¤‹ˆ õ¤È¤¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤fi Ó¤fi Ǥ¤≥¤“fi ? ☺

Ö¤°Ï¤¬¤ Ö≈¤‹“∞¤fi≥¤ “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤‰, ÁflϤ¤¬¤fiŒ¤¤◊ Á‰ ¥¤∞¤ î¤flϤ≥¤fiÖ¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤fi Ȥ√¬¤∏“Ǥ¤Û≥¤¤‰ ™flꓤϤ‰È¤fi ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≥¤Œ¤¤Œ¤ ‹Œ¤È¤ê≥¤ Ϥ¤“Û¤¤Œ¤¤◊ ȤǤfi Ö¤≈¤fi, ꤓ∞¤ ê‰ ``Á‰ Û¤flǤӤ¤◊‹≥¤ Œ¤∆ ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¬¤fläÏ◊, ≥¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ֤䤓fi í‰.'' ☺

¤¿¤¤Ö‰ Á‰¬¤‰ Ö¤°Ï¤¬¤  ¤¡˘õ¤¤“fi Œ¤¤¬¤fi Ȥfi¿¤‰È¤¤ ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤ Ö◊≥¤‰, Û¤¤™ Ϥ“Û¤¬¤fi ㌤“‰ ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤. ‹Œ¤¥¤¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ ê‰, ``≥“‰ ≈¤ífi Ö¤˚Ȥfl◊  ¤¿¤fl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤fi∏¬¤‰ êî¤fl⁄ ?'' Û¤ûÁ¬¤‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ : ``†‰ Ö‰ êêŸÓ¤¤ ¬¤fiêΉ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ì¤ì¤ ‹∏Ϥۤ ê¤ØϤ¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 9

``ꉌ¤, Ö‰Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ∏ ¬¤≤¤fi “ˆ‰≥¤fl◊ ê‰ Ó¤fl◊ ?'' ``¬¤¤ “, Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fl◊ Á ∏ “ˆ‰ í‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤Œ¤¤“fi Û¤¤≤¤‰ Á‰ “fi≥¤‰ Ϥ“≥¤Ï¤fl◊ †‰àÖ‰ ≥¤‰Œ¤ Ö‰ ¬¤ Ϥ“≥¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ – ≥¤‰¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤†‰ ! ☺

∏“‰ê ≈¤fl“flÚ¤¬¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ÁË“ “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi Á. û“‰ û“‰ ê¤◊àê ÖϤÎfl◊ ≈¤±‰ ≥¤‰ ∏“‰ê ϤǤ≥¤‰ Ö‰ ê¤◊à Û¤“ꤓ¬¤¤‰ Ϥ¤◊ê ≤¤¤‰±¤‰ Á ê¤Øfi Ó¤ê‰ í‰ ? ☺

‹Ï¤£¤¤¬¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ Ȥ¤◊ ¤fl◊ Ö¤î¤flÚî¤ ≥¤¤‰ ê∏fi ¬¤‹ˆ Û¤◊≈¤±¤Ï¤fi Ó¤ê‰ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi  ¤¿¤fi Üõí¤Ö¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤·“fi ≈¤¤±fi Ó¤ê‰. ☺

¤¬¬¤‰ ≈¤≥¬¤fiÖ¤‰¬¤fi  ¤¤ ¤≥¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ ꌤ¬¤Û¤fi ¤ “˙¤‰ í‰ – ≈¤ˆ‰È¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤‰¬¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ö¤≈¤fi ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 11

¬¤ ≈¤±‰. ≈¤∞¤ †‰ Ö‰ Ó¤¤∞¤fi √¤„‹ˆ∞¤fi ¬¤fiϤ±‰ ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ Ǥ¤≥¤“ Ö¤˚Ȥfi Ϥ¤˚ †‰î¤¤¬¤fl◊ ≈¤∞¤ Ȥ‰Ç¤‰ Ȥ¤√¤‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ‹Ï¤Ï¤‰ê ¤fl‹º ≈¤“ ì¤ì¤‰ 䓤‰Û¤¤‰ “¤Ç¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ? ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≥¤‰∞¤‰ ê‰Ï¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ °Ï¤¬¤Û¤¤≤¤fi ≥¤“fiê‰ ≈¤Û¤◊∏ ê‰Ÿ í‰ ! ☺

Ö‰ê Á∞¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ≈¤¤Û¤‰ ê ¤·È¤¤≥¤ ê“fi ê‰ ``¿¤¤‰ ¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê≈¤±¤◊ ¿¤¤‰Ï¤“¤Ï¤fi¬¤‰, ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ Ǥ¤à¬¤‰ Ö¬¤‰ ê¤∞¤¤◊Ϥ¤Î¤◊ Œ¤¤‰†◊ ≈¤ˆ‰“fi¬¤‰ ˆfl◊ ê◊˚¤Î‰È¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤ífi ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤‰.'' ``Œ¤¤Îfl◊, Ö‰ ≥¤¤‰ Öõ¤“Á ꈉϤ¤î¤ !'' ‹Œ¤¥¤‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰, ``ꉌ¤ ê‰ Ö‰ Á ꤓ∞¤¤‰Û¤“ Œ¤∆ ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ȥfi¿¤¤ !'' ☺

≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ˚fiê¤ ê“¤‰ ≥“‰ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ¿î¤¤¬¤Œ¤¤◊ “¤Ç¤†‰ – ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ Ö‰ ¤¿¤¤ ∏¤‰Ú¤¬¤‰ ꤓ∞¤‰ Á ≥¤¤‰ Ö‰ Á‰¬¤‰ ≈¤“∞¤‰È¤fi í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Ϥ¿¤fl Û¤¤“¤‰ Ϥ“ Œ¤‰ÎϤfi Ó¤êfi ¬¤ˆ¤‰≥¤fi. ☺

``Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ∏Ó¤›è≥¤ äî¤◊ê“ Ç¤“¤ ¤ í‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 10

∏fi¿¤¤, ≥¤¤‰ Ö¤ ¤fi° Ö¤≈¤≥¤fi Á ¬¤≤¤fi ! ☺

≥¤¤È¤fl꤬¤fi ꤉“˚Œ¤¤◊ Ö‰ê õ¤¤‰“ ä≈¤“ ꤌ¤ õ¤¤È¤≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ Ö¬¤‰ Ö‰¬¤‰ ≈¤ê±fi ≈¤¤±¬¤¤“ Ö‰ê †‰“¤Ï¤“ ¤¤à Û¤¤ô¤fi¬¤¤ ≈¤ÕÁ“¤Œ¤¤◊ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤¤‰ Û¤¤Œ¤¬¤¤‰ Ö‰êȤ‰ ˆ¤≤¤‰ ê“Ϥ¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ ò¤∞¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi  ¤≥¤¤Ï¤fi,  ¤ˆ‰¬¤ !'' Œ¤‰‹ÁÛ˚÷˚‰  ¤¤‰È. ``≥¤‰  ¤∏Ȥ ≥¤Œ¤¬¤‰ ¿¤¬î¤Ï¤¤∏. ≈¤∞¤ ˆfl◊ Ö‰˚Ȥfl◊ ≈¤·ífl◊ ê‰ Ö‰¬¤¤ Ö¤˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤¤±fi ¬¤¤Ç¤fi¬¤‰ Ö‰¬¤‰ Ȥ¤‰ˆfiȤflˆ¤∞¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ǥ“‰Ç¤“ ÁË“fi ˆ≥¤fl◊ ?'' ``≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ó¤fi Ǥ ¤“,''  ¤¤à ≥¤¤±·êfi ``ê‰ ÜϤ±¤‰ Ü õ¤¤‰“ ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÎÓ¤‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê≤¤fi Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fi¬¤fi Ϥ¤˚ †‰à¬¤‰ Œ¤¤‰±fi “¤≥¤ Ȥ√¤fi  ¤‰™fi ˆ≥¤fi, ≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ “¤‰î¤¤‰ Ü Á ˆÓ¤‰ !'' ☺

``≈¤¤“flȤ, Û¤¤Â“ä‰ Œ¤¬¤‰ √¤à ê¤È¤‰ Ó¤fl◊ ê˙fl◊, Ǥ ¤“ í‰ ? ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ Œ¤¤“¤ Á‰Ï¤fi ∏‰Ç¤¤Ï¤±fi Ö¬¤‰ ˆ¤‰‹Ó¤î¤¤“ í¤‰ê“fi Ö¤Á Û¤fl¿¤fi †‰à ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¬¤‰ ≥¤fl◊ î¤ ê‰Ï¤fi Œ¤·“Ǥ í¤‰, ä“Ϥfi !'' ≈¤¤“flȤ‰ ê˙fl◊ : ``Á‰ Œ¤¤∞¤Û¤ ≥¤¬¤‰ ≈¤“∞ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 12


¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Îfi √¤î¤fl◊.'' ≈¤≥¬¤fi ≥¤‰ ϤǤ≥¤‰ “Û¤¤‰±¤Œ¤¤◊ Ϥ¤Û¤∞¤ Œ¤¤◊Á≥¤fi ˆ≥¤fi. Ǥ ¤“ Û¤¤◊äÎ≥¤¤◊ Á ≥¤‰∞¤‰ ˆ¤≤¤ ¿¤¤‰à ¬¤¤Ç ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Öõí¤ ! ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ ì˚ Ö◊∏“ ֤Ϥ¤‰ Ö¬¤‰ Ö¤ Ϥ¤Û¤∞¤ Û¤¤» ê“fi ¬¤¤Ç¤¤‰.'' ☺

``ò¤“Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ õ¤È¤∞¤ í‰ !'' ։Ϥfl◊ ꈉ¬¤¤“¤‰ ≈¤fl“flÚ¤ ¤fi†◊ Á·™¤∞¤¤◊ ≈¤∞¤ ¬¤‹ˆ õ¤È¤¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤fi Ó¤fi Ǥ¤≥¤“fi ? ☺

Ö¤°Ï¤¬¤ Ö≈¤‹“∞¤fi≥¤ “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤‰, ÁflϤ¤¬¤fiŒ¤¤◊ Á‰ ¥¤∞¤ î¤flϤ≥¤fiÖ¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤fi Ȥ√¬¤∏“Ǥ¤Û≥¤¤‰ ™flꓤϤ‰È¤fi ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≥¤Œ¤¤Œ¤ ‹Œ¤È¤ê≥¤ Ϥ¤“Û¤¤Œ¤¤◊ ȤǤfi Ö¤≈¤fi, ꤓ∞¤ ê‰ ``Á‰ Û¤flǤӤ¤◊‹≥¤ Œ¤∆ ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¬¤fläÏ◊, ≥¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ֤䤓fi í‰.'' ☺

¤¿¤¤Ö‰ Á‰¬¤‰ Ö¤°Ï¤¬¤  ¤¡˘õ¤¤“fi Œ¤¤¬¤fi Ȥfi¿¤‰È¤¤ ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤ Ö◊≥¤‰, Û¤¤™ Ϥ“Û¤¬¤fi ㌤“‰ ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤. ‹Œ¤¥¤¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ ê‰, ``≥“‰ ≈¤ífi Ö¤˚Ȥfl◊  ¤¿¤fl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤fi∏¬¤‰ êî¤fl⁄ ?'' Û¤ûÁ¬¤‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ : ``†‰ Ö‰ êêŸÓ¤¤ ¬¤fiêΉ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ì¤ì¤ ‹∏Ϥۤ ê¤ØϤ¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 9

``ꉌ¤, Ö‰Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ∏ ¬¤≤¤fi “ˆ‰≥¤fl◊ ê‰ Ó¤fl◊ ?'' ``¬¤¤ “, Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fl◊ Á ∏ “ˆ‰ í‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤Œ¤¤“fi Û¤¤≤¤‰ Á‰ “fi≥¤‰ Ϥ“≥¤Ï¤fl◊ †‰àÖ‰ ≥¤‰Œ¤ Ö‰ ¬¤ Ϥ“≥¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ – ≥¤‰¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤†‰ ! ☺

∏“‰ê ≈¤fl“flÚ¤¬¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ÁË“ “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi Á. û“‰ û“‰ ê¤◊àê ÖϤÎfl◊ ≈¤±‰ ≥¤‰ ∏“‰ê ϤǤ≥¤‰ Ö‰ ê¤◊à Û¤“ꤓ¬¤¤‰ Ϥ¤◊ê ≤¤¤‰±¤‰ Á ê¤Øfi Ó¤ê‰ í‰ ? ☺

‹Ï¤£¤¤¬¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ Ȥ¤◊ ¤fl◊ Ö¤î¤flÚî¤ ≥¤¤‰ ê∏fi ¬¤‹ˆ Û¤◊≈¤±¤Ï¤fi Ó¤ê‰ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi  ¤¿¤fi Üõí¤Ö¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤·“fi ≈¤¤±fi Ó¤ê‰. ☺

¤¬¬¤‰ ≈¤≥¬¤fiÖ¤‰¬¤fi  ¤¤ ¤≥¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ ꌤ¬¤Û¤fi ¤ “˙¤‰ í‰ – ≈¤ˆ‰È¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤‰¬¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ö¤≈¤fi ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 11

¬¤ ≈¤±‰. ≈¤∞¤ †‰ Ö‰ Ó¤¤∞¤fi √¤„‹ˆ∞¤fi ¬¤fiϤ±‰ ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ Ǥ¤≥¤“ Ö¤˚Ȥfi Ϥ¤˚ †‰î¤¤¬¤fl◊ ≈¤∞¤ Ȥ‰Ç¤‰ Ȥ¤√¤‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ‹Ï¤Ï¤‰ê ¤fl‹º ≈¤“ ì¤ì¤‰ 䓤‰Û¤¤‰ “¤Ç¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ? ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≥¤‰∞¤‰ ê‰Ï¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ °Ï¤¬¤Û¤¤≤¤fi ≥¤“fiê‰ ≈¤Û¤◊∏ ê‰Ÿ í‰ ! ☺

Ö‰ê Á∞¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ≈¤¤Û¤‰ ê ¤·È¤¤≥¤ ê“fi ê‰ ``¿¤¤‰ ¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê≈¤±¤◊ ¿¤¤‰Ï¤“¤Ï¤fi¬¤‰, ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ Ǥ¤à¬¤‰ Ö¬¤‰ ê¤∞¤¤◊Ϥ¤Î¤◊ Œ¤¤‰†◊ ≈¤ˆ‰“fi¬¤‰ ˆfl◊ ê◊˚¤Î‰È¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤ífi ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤‰.'' ``Œ¤¤Îfl◊, Ö‰ ≥¤¤‰ Öõ¤“Á ꈉϤ¤î¤ !'' ‹Œ¤¥¤‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰, ``ꉌ¤ ê‰ Ö‰ Á ꤓ∞¤¤‰Û¤“ Œ¤∆ ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ȥfi¿¤¤ !'' ☺

≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ˚fiê¤ ê“¤‰ ≥“‰ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ¿î¤¤¬¤Œ¤¤◊ “¤Ç¤†‰ – ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ Ö‰ ¤¿¤¤ ∏¤‰Ú¤¬¤‰ ꤓ∞¤‰ Á ≥¤¤‰ Ö‰ Á‰¬¤‰ ≈¤“∞¤‰È¤fi í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Ϥ¿¤fl Û¤¤“¤‰ Ϥ“ Œ¤‰ÎϤfi Ó¤êfi ¬¤ˆ¤‰≥¤fi. ☺

``Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ∏Ó¤›è≥¤ äî¤◊ê“ Ç¤“¤ ¤ í‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 10

∏fi¿¤¤, ≥¤¤‰ Ö¤ ¤fi° Ö¤≈¤≥¤fi Á ¬¤≤¤fi ! ☺

≥¤¤È¤fl꤬¤fi ꤉“˚Œ¤¤◊ Ö‰ê õ¤¤‰“ ä≈¤“ ꤌ¤ õ¤¤È¤≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ Ö¬¤‰ Ö‰¬¤‰ ≈¤ê±fi ≈¤¤±¬¤¤“ Ö‰ê †‰“¤Ï¤“ ¤¤à Û¤¤ô¤fi¬¤¤ ≈¤ÕÁ“¤Œ¤¤◊ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤¤‰ Û¤¤Œ¤¬¤¤‰ Ö‰êȤ‰ ˆ¤≤¤‰ ê“Ϥ¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ ò¤∞¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi  ¤≥¤¤Ï¤fi,  ¤ˆ‰¬¤ !'' Œ¤‰‹ÁÛ˚÷˚‰  ¤¤‰È. ``≥¤‰  ¤∏Ȥ ≥¤Œ¤¬¤‰ ¿¤¬î¤Ï¤¤∏. ≈¤∞¤ ˆfl◊ Ö‰˚Ȥfl◊ ≈¤·ífl◊ ê‰ Ö‰¬¤¤ Ö¤˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤¤±fi ¬¤¤Ç¤fi¬¤‰ Ö‰¬¤‰ Ȥ¤‰ˆfiȤflˆ¤∞¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ǥ“‰Ç¤“ ÁË“fi ˆ≥¤fl◊ ?'' ``≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ó¤fi Ǥ ¤“,''  ¤¤à ≥¤¤±·êfi ``ê‰ ÜϤ±¤‰ Ü õ¤¤‰“ ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÎÓ¤‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê≤¤fi Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fi¬¤fi Ϥ¤˚ †‰à¬¤‰ Œ¤¤‰±fi “¤≥¤ Ȥ√¤fi  ¤‰™fi ˆ≥¤fi, ≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ “¤‰î¤¤‰ Ü Á ˆÓ¤‰ !'' ☺

``≈¤¤“flȤ, Û¤¤Â“ä‰ Œ¤¬¤‰ √¤à ê¤È¤‰ Ó¤fl◊ ê˙fl◊, Ǥ ¤“ í‰ ? ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ Œ¤¤“¤ Á‰Ï¤fi ∏‰Ç¤¤Ï¤±fi Ö¬¤‰ ˆ¤‰‹Ó¤î¤¤“ í¤‰ê“fi Ö¤Á Û¤fl¿¤fi †‰à ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¬¤‰ ≥¤fl◊ î¤ ê‰Ï¤fi Œ¤·“Ǥ í¤‰, ä“Ϥfi !'' ≈¤¤“flȤ‰ ê˙fl◊ : ``Á‰ Œ¤¤∞¤Û¤ ≥¤¬¤‰ ≈¤“∞ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 12


¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Îfi √¤î¤fl◊.'' ≈¤≥¬¤fi ≥¤‰ ϤǤ≥¤‰ “Û¤¤‰±¤Œ¤¤◊ Ϥ¤Û¤∞¤ Œ¤¤◊Á≥¤fi ˆ≥¤fi. Ǥ ¤“ Û¤¤◊äÎ≥¤¤◊ Á ≥¤‰∞¤‰ ˆ¤≤¤ ¿¤¤‰à ¬¤¤Ç ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Öõí¤ ! ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ ì˚ Ö◊∏“ ֤Ϥ¤‰ Ö¬¤‰ Ö¤ Ϥ¤Û¤∞¤ Û¤¤» ê“fi ¬¤¤Ç¤¤‰.'' ☺

``ò¤“Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ õ¤È¤∞¤ í‰ !'' ։Ϥfl◊ ꈉ¬¤¤“¤‰ ≈¤fl“flÚ¤ ¤fi†◊ Á·™¤∞¤¤◊ ≈¤∞¤ ¬¤‹ˆ õ¤È¤¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤fi Ó¤fi Ǥ¤≥¤“fi ? ☺

Ö¤°Ï¤¬¤ Ö≈¤‹“∞¤fi≥¤ “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤‰, ÁflϤ¤¬¤fiŒ¤¤◊ Á‰ ¥¤∞¤ î¤flϤ≥¤fiÖ¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤fi Ȥ√¬¤∏“Ǥ¤Û≥¤¤‰ ™flꓤϤ‰È¤fi ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≥¤Œ¤¤Œ¤ ‹Œ¤È¤ê≥¤ Ϥ¤“Û¤¤Œ¤¤◊ ȤǤfi Ö¤≈¤fi, ꤓ∞¤ ê‰ ``Á‰ Û¤flǤӤ¤◊‹≥¤ Œ¤∆ ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¬¤fläÏ◊, ≥¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ֤䤓fi í‰.'' ☺

¤¿¤¤Ö‰ Á‰¬¤‰ Ö¤°Ï¤¬¤  ¤¡˘õ¤¤“fi Œ¤¤¬¤fi Ȥfi¿¤‰È¤¤ ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤ Ö◊≥¤‰, Û¤¤™ Ϥ“Û¤¬¤fi ㌤“‰ ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤. ‹Œ¤¥¤¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ ê‰, ``≥“‰ ≈¤ífi Ö¤˚Ȥfl◊  ¤¿¤fl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤fi∏¬¤‰ êî¤fl⁄ ?'' Û¤ûÁ¬¤‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ : ``†‰ Ö‰ êêŸÓ¤¤ ¬¤fiêΉ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ì¤ì¤ ‹∏Ϥۤ ê¤ØϤ¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 9

``ꉌ¤, Ö‰Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ∏ ¬¤≤¤fi “ˆ‰≥¤fl◊ ê‰ Ó¤fl◊ ?'' ``¬¤¤ “, Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fl◊ Á ∏ “ˆ‰ í‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤Œ¤¤“fi Û¤¤≤¤‰ Á‰ “fi≥¤‰ Ϥ“≥¤Ï¤fl◊ †‰àÖ‰ ≥¤‰Œ¤ Ö‰ ¬¤ Ϥ“≥¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ – ≥¤‰¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤†‰ ! ☺

∏“‰ê ≈¤fl“flÚ¤¬¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ÁË“ “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi Á. û“‰ û“‰ ê¤◊àê ÖϤÎfl◊ ≈¤±‰ ≥¤‰ ∏“‰ê ϤǤ≥¤‰ Ö‰ ê¤◊à Û¤“ꤓ¬¤¤‰ Ϥ¤◊ê ≤¤¤‰±¤‰ Á ê¤Øfi Ó¤ê‰ í‰ ? ☺

‹Ï¤£¤¤¬¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ Ȥ¤◊ ¤fl◊ Ö¤î¤flÚî¤ ≥¤¤‰ ê∏fi ¬¤‹ˆ Û¤◊≈¤±¤Ï¤fi Ó¤ê‰ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi  ¤¿¤fi Üõí¤Ö¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤·“fi ≈¤¤±fi Ó¤ê‰. ☺

¤¬¬¤‰ ≈¤≥¬¤fiÖ¤‰¬¤fi  ¤¤ ¤≥¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ ꌤ¬¤Û¤fi ¤ “˙¤‰ í‰ – ≈¤ˆ‰È¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤‰¬¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ö¤≈¤fi ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 11

¬¤ ≈¤±‰. ≈¤∞¤ †‰ Ö‰ Ó¤¤∞¤fi √¤„‹ˆ∞¤fi ¬¤fiϤ±‰ ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ Ǥ¤≥¤“ Ö¤˚Ȥfi Ϥ¤˚ †‰î¤¤¬¤fl◊ ≈¤∞¤ Ȥ‰Ç¤‰ Ȥ¤√¤‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ‹Ï¤Ï¤‰ê ¤fl‹º ≈¤“ ì¤ì¤‰ 䓤‰Û¤¤‰ “¤Ç¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ? ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≥¤‰∞¤‰ ê‰Ï¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ °Ï¤¬¤Û¤¤≤¤fi ≥¤“fiê‰ ≈¤Û¤◊∏ ê‰Ÿ í‰ ! ☺

Ö‰ê Á∞¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ≈¤¤Û¤‰ ê ¤·È¤¤≥¤ ê“fi ê‰ ``¿¤¤‰ ¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê≈¤±¤◊ ¿¤¤‰Ï¤“¤Ï¤fi¬¤‰, ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ Ǥ¤à¬¤‰ Ö¬¤‰ ê¤∞¤¤◊Ϥ¤Î¤◊ Œ¤¤‰†◊ ≈¤ˆ‰“fi¬¤‰ ˆfl◊ ê◊˚¤Î‰È¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤ífi ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤‰.'' ``Œ¤¤Îfl◊, Ö‰ ≥¤¤‰ Öõ¤“Á ꈉϤ¤î¤ !'' ‹Œ¤¥¤‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰, ``ꉌ¤ ê‰ Ö‰ Á ꤓ∞¤¤‰Û¤“ Œ¤∆ ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ȥfi¿¤¤ !'' ☺

≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ˚fiê¤ ê“¤‰ ≥“‰ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ¿î¤¤¬¤Œ¤¤◊ “¤Ç¤†‰ – ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ Ö‰ ¤¿¤¤ ∏¤‰Ú¤¬¤‰ ꤓ∞¤‰ Á ≥¤¤‰ Ö‰ Á‰¬¤‰ ≈¤“∞¤‰È¤fi í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Ϥ¿¤fl Û¤¤“¤‰ Ϥ“ Œ¤‰ÎϤfi Ó¤êfi ¬¤ˆ¤‰≥¤fi. ☺

``Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ∏Ó¤›è≥¤ äî¤◊ê“ Ç¤“¤ ¤ í‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 10

∏fi¿¤¤, ≥¤¤‰ Ö¤ ¤fi° Ö¤≈¤≥¤fi Á ¬¤≤¤fi ! ☺

≥¤¤È¤fl꤬¤fi ꤉“˚Œ¤¤◊ Ö‰ê õ¤¤‰“ ä≈¤“ ꤌ¤ õ¤¤È¤≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ Ö¬¤‰ Ö‰¬¤‰ ≈¤ê±fi ≈¤¤±¬¤¤“ Ö‰ê †‰“¤Ï¤“ ¤¤à Û¤¤ô¤fi¬¤¤ ≈¤ÕÁ“¤Œ¤¤◊ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤¤‰ Û¤¤Œ¤¬¤¤‰ Ö‰êȤ‰ ˆ¤≤¤‰ ê“Ϥ¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ ò¤∞¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi  ¤≥¤¤Ï¤fi,  ¤ˆ‰¬¤ !'' Œ¤‰‹ÁÛ˚÷˚‰  ¤¤‰È. ``≥¤‰  ¤∏Ȥ ≥¤Œ¤¬¤‰ ¿¤¬î¤Ï¤¤∏. ≈¤∞¤ ˆfl◊ Ö‰˚Ȥfl◊ ≈¤·ífl◊ ê‰ Ö‰¬¤¤ Ö¤˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤¤±fi ¬¤¤Ç¤fi¬¤‰ Ö‰¬¤‰ Ȥ¤‰ˆfiȤflˆ¤∞¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ǥ“‰Ç¤“ ÁË“fi ˆ≥¤fl◊ ?'' ``≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ó¤fi Ǥ ¤“,''  ¤¤à ≥¤¤±·êfi ``ê‰ ÜϤ±¤‰ Ü õ¤¤‰“ ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÎÓ¤‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê≤¤fi Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fi¬¤fi Ϥ¤˚ †‰à¬¤‰ Œ¤¤‰±fi “¤≥¤ Ȥ√¤fi  ¤‰™fi ˆ≥¤fi, ≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ “¤‰î¤¤‰ Ü Á ˆÓ¤‰ !'' ☺

``≈¤¤“flȤ, Û¤¤Â“ä‰ Œ¤¬¤‰ √¤à ê¤È¤‰ Ó¤fl◊ ê˙fl◊, Ǥ ¤“ í‰ ? ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ Œ¤¤“¤ Á‰Ï¤fi ∏‰Ç¤¤Ï¤±fi Ö¬¤‰ ˆ¤‰‹Ó¤î¤¤“ í¤‰ê“fi Ö¤Á Û¤fl¿¤fi †‰à ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¬¤‰ ≥¤fl◊ î¤ ê‰Ï¤fi Œ¤·“Ǥ í¤‰, ä“Ϥfi !'' ≈¤¤“flȤ‰ ê˙fl◊ : ``Á‰ Œ¤¤∞¤Û¤ ≥¤¬¤‰ ≈¤“∞ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 12


¬¤¤√¤‹“ê≥Ϥ Œ¤Îfi √¤î¤fl◊.'' ≈¤≥¬¤fi ≥¤‰ ϤǤ≥¤‰ “Û¤¤‰±¤Œ¤¤◊ Ϥ¤Û¤∞¤ Œ¤¤◊Á≥¤fi ˆ≥¤fi. Ǥ ¤“ Û¤¤◊äÎ≥¤¤◊ Á ≥¤‰∞¤‰ ˆ¤≤¤ ¿¤¤‰à ¬¤¤Ç ¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Öõí¤ ! ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ ì˚ Ö◊∏“ ֤Ϥ¤‰ Ö¬¤‰ Ö¤ Ϥ¤Û¤∞¤ Û¤¤» ê“fi ¬¤¤Ç¤¤‰.'' ☺

``ò¤“Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ õ¤È¤∞¤ í‰ !'' ։Ϥfl◊ ꈉ¬¤¤“¤‰ ≈¤fl“flÚ¤ ¤fi†◊ Á·™¤∞¤¤◊ ≈¤∞¤ ¬¤‹ˆ õ¤È¤¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤fi Ó¤fi Ǥ¤≥¤“fi ? ☺

Ö¤°Ï¤¬¤ Ö≈¤‹“∞¤fi≥¤ “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤‰, ÁflϤ¤¬¤fiŒ¤¤◊ Á‰ ¥¤∞¤ î¤flϤ≥¤fiÖ¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤fi Ȥ√¬¤∏“Ǥ¤Û≥¤¤‰ ™flꓤϤ‰È¤fi ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≥¤Œ¤¤Œ¤ ‹Œ¤È¤ê≥¤ Ϥ¤“Û¤¤Œ¤¤◊ ȤǤfi Ö¤≈¤fi, ꤓ∞¤ ê‰ ``Á‰ Û¤flǤӤ¤◊‹≥¤ Œ¤∆ ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¬¤fläÏ◊, ≥¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ֤䤓fi í‰.'' ☺

¤¿¤¤Ö‰ Á‰¬¤‰ Ö¤°Ï¤¬¤  ¤¡˘õ¤¤“fi Œ¤¤¬¤fi Ȥfi¿¤‰È¤¤ ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤ûÁ¬¤ Ö◊≥¤‰, Û¤¤™ Ϥ“Û¤¬¤fi ㌤“‰ ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤. ‹Œ¤¥¤¤‰Ö‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ ê‰, ``≥“‰ ≈¤ífi Ö¤˚Ȥfl◊  ¤¿¤fl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤fi∏¬¤‰ êî¤fl⁄ ?'' Û¤ûÁ¬¤‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ : ``†‰ Ö‰ êêŸÓ¤¤ ¬¤fiêΉ ≥¤¤‰ Œ¤¤“‰ Ö‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ì¤ì¤ ‹∏Ϥۤ ê¤ØϤ¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 9

``ꉌ¤, Ö‰Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ∏ ¬¤≤¤fi “ˆ‰≥¤fl◊ ê‰ Ó¤fl◊ ?'' ``¬¤¤ “, Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fl◊ Á ∏ “ˆ‰ í‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤Œ¤¤“fi Û¤¤≤¤‰ Á‰ “fi≥¤‰ Ϥ“≥¤Ï¤fl◊ †‰àÖ‰ ≥¤‰Œ¤ Ö‰ ¬¤ Ϥ“≥¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ – ≥¤‰¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤†‰ ! ☺

∏“‰ê ≈¤fl“flÚ¤¬¤‰ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ÁË“ “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi Á. û“‰ û“‰ ê¤◊àê ÖϤÎfl◊ ≈¤±‰ ≥¤‰ ∏“‰ê ϤǤ≥¤‰ Ö‰ ê¤◊à Û¤“ꤓ¬¤¤‰ Ϥ¤◊ê ≤¤¤‰±¤‰ Á ê¤Øfi Ó¤ê‰ í‰ ? ☺

‹Ï¤£¤¤¬¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ Ȥ¤◊ ¤fl◊ Ö¤î¤flÚî¤ ≥¤¤‰ ê∏fi ¬¤‹ˆ Û¤◊≈¤±¤Ï¤fi Ó¤ê‰ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ≈¤≥¬¤fi¬¤fi  ¤¿¤fi Üõí¤Ö¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤·“fi ≈¤¤±fi Ó¤ê‰. ☺

¤¬¬¤‰ ≈¤≥¬¤fiÖ¤‰¬¤fi  ¤¤ ¤≥¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ ꌤ¬¤Û¤fi ¤ “˙¤‰ í‰ – ≈¤ˆ‰È¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ ≥¤‰¬¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ö¤≈¤fi ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 11

¬¤ ≈¤±‰. ≈¤∞¤ †‰ Ö‰ Ó¤¤∞¤fi √¤„‹ˆ∞¤fi ¬¤fiϤ±‰ ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ Ǥ¤≥¤“ Ö¤˚Ȥfi Ϥ¤˚ †‰î¤¤¬¤fl◊ ≈¤∞¤ Ȥ‰Ç¤‰ Ȥ¤√¤‰.'' ☺

≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ‹Ï¤Ï¤‰ê ¤fl‹º ≈¤“ ì¤ì¤‰ 䓤‰Û¤¤‰ “¤Ç¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ? ÁflÖ¤‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – ≥¤‰∞¤‰ ê‰Ï¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ °Ï¤¬¤Û¤¤≤¤fi ≥¤“fiê‰ ≈¤Û¤◊∏ ê‰Ÿ í‰ ! ☺

Ö‰ê Á∞¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ≈¤¤Û¤‰ ê ¤·È¤¤≥¤ ê“fi ê‰ ``¿¤¤‰ ¤fi ≈¤¤Û¤‰ ê≈¤±¤◊ ¿¤¤‰Ï¤“¤Ï¤fi¬¤‰, ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ Ǥ¤à¬¤‰ Ö¬¤‰ ê¤∞¤¤◊Ϥ¤Î¤◊ Œ¤¤‰†◊ ≈¤ˆ‰“fi¬¤‰ ˆfl◊ ê◊˚¤Î‰È¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤ífi ≈¤“∞¤fi √¤î¤¤‰.'' ``Œ¤¤Îfl◊, Ö‰ ≥¤¤‰ Öõ¤“Á ꈉϤ¤î¤ !'' ‹Œ¤¥¤‰ ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰, ``ꉌ¤ ê‰ Ö‰ Á ꤓ∞¤¤‰Û¤“ Œ¤∆ ≥¤¤‰ í·˚¤í‰±¤ Ȥfi¿¤¤ !'' ☺

≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ˚fiê¤ ê“¤‰ ≥“‰ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ¿î¤¤¬¤Œ¤¤◊ “¤Ç¤†‰ – ê‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ Ö‰ ¤¿¤¤ ∏¤‰Ú¤¬¤‰ ꤓ∞¤‰ Á ≥¤¤‰ Ö‰ Á‰¬¤‰ ≈¤“∞¤‰È¤fi í‰ ≥¤‰¬¤¤ ê“≥¤¤◊ Ϥ¿¤fl Û¤¤“¤‰ Ϥ“ Œ¤‰ÎϤfi Ó¤êfi ¬¤ˆ¤‰≥¤fi. ☺

``Œ¤¤“fi ≈¤≥¬¤fi¬¤fi ∏Ó¤›è≥¤ äî¤◊ê“ Ç¤“¤ ¤ í‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 10

∏fi¿¤¤, ≥¤¤‰ Ö¤ ¤fi° Ö¤≈¤≥¤fi Á ¬¤≤¤fi ! ☺

≥¤¤È¤fl꤬¤fi ꤉“˚Œ¤¤◊ Ö‰ê õ¤¤‰“ ä≈¤“ ꤌ¤ õ¤¤È¤≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ Ö¬¤‰ Ö‰¬¤‰ ≈¤ê±fi ≈¤¤±¬¤¤“ Ö‰ê †‰“¤Ï¤“ ¤¤à Û¤¤ô¤fi¬¤¤ ≈¤ÕÁ“¤Œ¤¤◊ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤¤‰ Û¤¤Œ¤¬¤¤‰ Ö‰êȤ‰ ˆ¤≤¤‰ ê“Ϥ¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ ò¤∞¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi  ¤≥¤¤Ï¤fi,  ¤ˆ‰¬¤ !'' Œ¤‰‹ÁÛ˚÷˚‰  ¤¤‰È. ``≥¤‰  ¤∏Ȥ ≥¤Œ¤¬¤‰ ¿¤¬î¤Ï¤¤∏. ≈¤∞¤ ˆfl◊ Ö‰˚Ȥfl◊ ≈¤·ífl◊ ê‰ Ö‰¬¤¤ Ö¤˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤¤±fi ¬¤¤Ç¤fi¬¤‰ Ö‰¬¤‰ Ȥ¤‰ˆfiȤflˆ¤∞¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ǥ“‰Ç¤“ ÁË“fi ˆ≥¤fl◊ ?'' ``≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ó¤fi Ǥ ¤“,''  ¤¤à ≥¤¤±·êfi ``ê‰ ÜϤ±¤‰ Ü õ¤¤‰“ ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÎÓ¤‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê≤¤fi Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fi¬¤fi Ϥ¤˚ †‰à¬¤‰ Œ¤¤‰±fi “¤≥¤ Ȥ√¤fi  ¤‰™fi ˆ≥¤fi, ≥¤‰ Œ¤¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ “¤‰î¤¤‰ Ü Á ˆÓ¤‰ !'' ☺

``≈¤¤“flȤ, Û¤¤Â“ä‰ Œ¤¬¤‰ √¤à ê¤È¤‰ Ó¤fl◊ ê˙fl◊, Ǥ ¤“ í‰ ? ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ Œ¤¤“¤ Á‰Ï¤fi ∏‰Ç¤¤Ï¤±fi Ö¬¤‰ ˆ¤‰‹Ó¤î¤¤“ í¤‰ê“fi Ö¤Á Û¤fl¿¤fi †‰à ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¬¤‰ ≥¤fl◊ î¤ ê‰Ï¤fi Œ¤·“Ǥ í¤‰, ä“Ϥfi !'' ≈¤¤“flȤ‰ ê˙fl◊ : ``Á‰ Œ¤¤∞¤Û¤ ≥¤¬¤‰ ≈¤“∞ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 12


Á Ö¤Œ¤ í‰≥¤“fi “˙¤‰ í‰, ≥¤‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Ȥ√¬¤ ê“Ϥ¤ ≥¤fl◊ ≥¤Â“ ≤¤à √¤à í¤‰ ?''

꤉à Ïè≥¤ Ȥ√¬¤°Ï¤¬¤ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö∏’äfl≥¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ꓉ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤ÁϤfl◊ ê‰ – Ö‰ êfl◊Ϥ¤“fi ˆÓ¤‰.

ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤ ¬¤‰ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ ≈¤“∞◊ ‹Û¤µ¤‰“‰ê Ϥ“Û¤ ≤¤à √¤î¤¤◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰, í¬¬¤fl◊ Ϥ“Û¤¬¤fi ≈¤¤êfi ÖϤÛ≤¤¤Ö‰ ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ≤¤î¤fl.◊ Ö¤ Û¤Œ¤¤õ¤¤“ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤“ ∏¤è≥¤“¬¤‰ ¤fiê ˆ≥¤fi ê‰ ±¤‰Ó¤fi ‹ ¤õ¤¤“¤◊ Ö‰ ò¤¤ °“Ϥfi ¬¤ˆÕ Ó¤ê‰. ≈¤∞¤  ¤¤à ò¤∞¤fi ǤŒ¤≥¤fi¿¤“ ¬¤fiêÎfi. ``™fiê ≥“‰,'' ≥¤‰  ¤¤‰È¤fi, ``ˆÏ¤‰ Ö◊≥¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤Û¤◊∏ ≈¤±‰ ≥¤‰ “fi≥¤‰ ˆfl◊ õ¤¤  ¤¬¤¤Ï¤fi Ó¤êfiÓ¤.''

“◊√¤fiȤ¤ “¤‰‹Œ¤î¤¤Ö‰ ≈¤ˆ‰È¤¤ Œ¤¤Î¬¤fi ¤¤“fi¬¤fi  ¤ˆ¤“ ‹¬¤Û¤“∞¤fi Œ¤¤◊±fi Ö¬¤‰ ≈¤ífi ¬¤fiõ¤‰≤¤fi Ö‰ê ê¤◊ꓤ‰  ¤¤“fi¬¤¤ ê¤õ¤ ≈¤“ Œ¤¤î¤¤‰Ÿ. ≥¤“≥¤  ¤¤“fi åò¤±fi Ö¬¤‰ Û¤fi±fi ≈¤“≤¤fi Û¤“ê≥¤fi ê≈¤±¤◊¬¤fi Ö‰ê  ¤‰√¤ ¬¤fiõ¤‰ ֤Ϥfi, ¬¤‰ ≥¤‰¬¤fi ≈¤¤íÎ “Û¤fiȤ¤ ≈¤∞¤ å≥¤“fi ֤Ϥfi ¬¤‰ ֤Ӥꬤ‰ ä‰˚fi ≈¤±fi. Ö‰ê ‹“ô¤¤Œ¤¤◊  ¤‰î¤ õ¤±fi  ¤‰™¤◊. ``Œ¤¤‰˚¤ Û˚‰Ó¤¬¤‰ – ì˚,'' ≈¤‰È¤¤Ö‰ Û¤·õ¤¬¤¤ Ö¤≈¤fi, Ö¬¤‰ ≈¤¡Œ‰ ¤fi ≈¤◊Ǥfi±¤◊Ö‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. Û˚‰Ó¤¬¤‰ å≥¤“fi¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤‰ ǤfiÛ¤¤Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤¤êfi˚ ê¤Øñfl◊. ``≈¤ÂÛ¤¤ ê¤◊à Ȥ‰Ï¤¤¬¤¤ ¬¤≤¤fi,'' ‹“ô¤¤Ï¤¤Î¤‰  ¤¤‰È‰.‰ `` ¤¤à¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ 䤱fl◊ ≈¤ˆ‰È¤‰≤¤fi ∏à ∏fi¿¤‰È¤fl◊ í‰.''

Ȥ¤‰ê¤‰ †‰ ¤fl‹º≈¤·Ï¤Ÿê ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤◊ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤¤ í·˚¤í‰±¤ Ö˚êfi †î¤ – ò¤∞¤¤◊ Ȥ√¬¤¤‰ ≈¤∞¤. ☺

Á√¤¬¤ : ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊≤¤fi Œ¤∆ Œ¤¤“fi Û¥¤fi Û¤¤≤¤‰ Ϥ¤≥¤ Á ¬¤≤¤fi ê“fi. Œ¤√¤¬¤ : Ö“‰ ! ≈¤∞¤ ։Ϥfl◊ ꉌ¤ ? Á√¤¬¤ : Œ¤¬¤‰ Ϥõ¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È¤Ï¤fl◊ ≈¤Û¤◊∏ ¬¤≤¤fi.

≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ å≥¤“≥¤¤◊ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Ö‰˚Ȥfi Ǥ¤≥¤“fi ê“fi Ȥ‰Ï¤fi ê‰ ≥¤Œ¤¤“fi Ϥ¤≥¤ ‹ ¤È¤êflȤ Û¤¤õ¤fi Á í‰ – Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ö‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤±≥¤fi Œ¤·êϤfi !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 13

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 14

≈¤‹≥¤-≈¤≥¬¤fi Ö‰ê Û¤Œ¤¤ÁÛ¤‰Ï¤ê¬¤fi ۤȤ¤ˆ Ȥ‰Ï¤¤ √¤î¤¤◊. ``í Ϥ“Û¤¬¤¤ ÖŒ¤¤“¤ Ȥ√¬¤-°Ï¤¬¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‹≥¤Ö‰ »‹“∏ ê“fi, ``Ö‰ê ≈¤∞¤ ¤¤ ¤≥¤ Ö◊√¤‰ ÖŒ¤‰ Û¤◊Œ¤≥¤ ≤¤à Ó¤è◊ ¬¤≤¤fi...'' ``í ¬¤ˆÕ – Û¤¤≥¤.'' ≈¤≥¬¤fiÖ‰ Û¤fl¿¤¤“¤‰ ê‰Ÿ.

“‰± Ȥ‰Üê »¤‰ÈÛ¤ ¬¤¤Œ¤¬¤¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ √¤¤Œ¤¬¤fi ≈¤◊õ¤¤î¤≥¤¬¤fl◊ †ˆ‰“¬¤¤Œ¤fl◊ : ``Ö¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ ¤◊¬¤‰ ê ¤¡Û≥¤¤¬¤¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤  ¤◊¿¤ “ˆ‰Ó¤‰. Ö¤≤¤fi †ˆ‰“ Á¬¤≥¤¤¬¤‰ Á∞¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fl◊ ê‰ Ö¤ Ϥ¤≥¤¬¤fi ¬¤¤∆¿¤ Ȥ‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ Ϥ≥¤Ÿ¬¤ ≥¤‰ Œ¤flÁ ¤ “¤Ç¤‰.''

Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≈¤‰È¤¤‰ ¤¤‰È¤≥¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤‰È¤fi Û¤¤◊äÎ≥¤fi; Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ífi ≈¤‰È¤fi  ¤¤‰È¤≥¤fi ¬¤‰ ≈¤‰È¤¤‰ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰; Ȥ√¬¤ ≈¤ífi  ¤◊¬¤‰  ¤¤‰È¤‰ í‰ ¬¤‰ ≈¤¤±¤‰Ó¤fiÖ¤‰ Û¤¤◊äΉ í‰ ! ☺

Ö¤∏Ó¤Ÿ ≈¤‹≥¤ Ö‰ í‰ Á‰, ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ õ∏ ꈉȤ¤‰ Ö‰êÖ‰ê Ó¤ ∏  ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤Á≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ☺

≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ °Ã¤¤†‰±fi ê“≥¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ˆ°î¤‰ ¬¤fiêÎÓ¤‰; ¤¤êfi ò¤∞¤¤Ç¤“¤Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ꈉ≥¤¤◊ Ó¤fiǤfi Ȥfi¿¤fl◊ ˆ¤‰î¤ í‰ ê‰, ``≥¤¤“fi Ϥ¤≥¤  ¤“¤ ¤“ í‰.'' ☺

ϤfiÁÎfi¬¤¤ ∏fiϤ¤¬¤‰ »·◊ê Œ¤¤“fi¬¤‰ Ö¤‰È¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ˆ°î¤‰ ꓆‰ – ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ °≥¤Ï¤¤¬¤fi ê∏fi ¬¤‹ˆ. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 15

Ö‰ê Ϥ„º¬¤fi Ö´¤∞¤fl◊Œ¤fi Ϥ“Û¤√¤¤◊™‰ ≥¤‰Œ¤¬¤fi í ¤fi ≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤ífi »¤‰˚¤‰√¤¡¤»“‰ Á≥¤¤◊ Á≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``∏¤∏¤, ≥¤Œ¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ Ϥ“Û¤¬¤¤ ≤¤¤Ï¤ ≥“‰ ≈¤∞¤ í ¤fi ≈¤¤±Ï¤¤ ˆfl◊ ˆ¤Á“ “ˆfi Ó¤êfiÓ¤ ։Ϥfi Ö¤Ó¤¤ í‰ !'' ``ꉌ¤ ¬¤ˆÕ ϤÎfi ?'' ∏¤∏¤°  ¤¤‰È : ``ˆ° ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ò¤∞¤fi Û¤¤“fi ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ !'' ☺

∏‹“Œ¤¤◊ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤fl◊ ≥¤¤‰»¤¬¤ †√î¤fl◊ ≥“‰ Áˆ¤Á¬¤¤ ꙉ±¤ ≈¤“ ØÎfi¬¤‰ åä‰È¤fi Ö‰ê î¤flϤ≥¤fi Û¤Œ¤≥¤¤‰È¤≈¤∞¤fl◊ √¤flŒ¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Áà ≈¤±fi. ≥¤“≥¤ Á ¤fi° Ïè≥¤ Œ¤¤‰†◊¬¤fi Ϥõõ¤‰ Ö‰¬¤fi  ¤¤ÁflŒ¤¤◊ Ǥ¤ ¤êfi Ö¬¤‰ Ȥ¤Ü»- ¤¤‰˚‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤õ¤¤Ï◊ ≥◊ Û¤fl¿¤fi Ö‰∞¤‰  ¤¤à¬¤‰ çõ¤‰ ¿¤“fi “¤Ç¤fi. Û¤ˆfl ꤉àÖ‰ Öõ¤“Á Ϥõõ¤‰ †‰î¤fl◊ ≥¤¤‰ Ö‰ Ϥfi“ ≈¤fl“flÚ¤ Áˆ¤Á ≈¤“¬¤¤ Û¤ˆfl≤¤fi Ϥ‰Ï¤„º Œ¤¤¬¤Ï¤fi ˆ≥¤¤ – 80 Ϥ˚¤Ï¤fi õ¤·êȉ ¤¤. ≥¤‰Œ¤¬¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi¬¤¤ Œ¤¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ Û¤¤◊Á‰ Ö‰ê ‹Œ¤Á ¤¤¬¤fi Ö¤≈¤Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥfi. ``ä¤Ú¤∞¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 16


Á Ö¤Œ¤ í‰≥¤“fi “˙¤‰ í‰, ≥¤‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Ȥ√¬¤ ê“Ϥ¤ ≥¤fl◊ ≥¤Â“ ≤¤à √¤à í¤‰ ?''

꤉à Ïè≥¤ Ȥ√¬¤°Ï¤¬¤ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö∏’äfl≥¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ꓉ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤ÁϤfl◊ ê‰ – Ö‰ êfl◊Ϥ¤“fi ˆÓ¤‰.

ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤ ¬¤‰ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ ≈¤“∞◊ ‹Û¤µ¤‰“‰ê Ϥ“Û¤ ≤¤à √¤î¤¤◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰, í¬¬¤fl◊ Ϥ“Û¤¬¤fi ≈¤¤êfi ÖϤÛ≤¤¤Ö‰ ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ≤¤î¤fl.◊ Ö¤ Û¤Œ¤¤õ¤¤“ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤“ ∏¤è≥¤“¬¤‰ ¤fiê ˆ≥¤fi ê‰ ±¤‰Ó¤fi ‹ ¤õ¤¤“¤◊ Ö‰ ò¤¤ °“Ϥfi ¬¤ˆÕ Ó¤ê‰. ≈¤∞¤  ¤¤à ò¤∞¤fi ǤŒ¤≥¤fi¿¤“ ¬¤fiêÎfi. ``™fiê ≥“‰,'' ≥¤‰  ¤¤‰È¤fi, ``ˆÏ¤‰ Ö◊≥¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤Û¤◊∏ ≈¤±‰ ≥¤‰ “fi≥¤‰ ˆfl◊ õ¤¤  ¤¬¤¤Ï¤fi Ó¤êfiÓ¤.''

“◊√¤fiȤ¤ “¤‰‹Œ¤î¤¤Ö‰ ≈¤ˆ‰È¤¤ Œ¤¤Î¬¤fi ¤¤“fi¬¤fi  ¤ˆ¤“ ‹¬¤Û¤“∞¤fi Œ¤¤◊±fi Ö¬¤‰ ≈¤ífi ¬¤fiõ¤‰≤¤fi Ö‰ê ê¤◊ꓤ‰  ¤¤“fi¬¤¤ ê¤õ¤ ≈¤“ Œ¤¤î¤¤‰Ÿ. ≥¤“≥¤  ¤¤“fi åò¤±fi Ö¬¤‰ Û¤fi±fi ≈¤“≤¤fi Û¤“ê≥¤fi ê≈¤±¤◊¬¤fi Ö‰ê  ¤‰√¤ ¬¤fiõ¤‰ ֤Ϥfi, ¬¤‰ ≥¤‰¬¤fi ≈¤¤íÎ “Û¤fiȤ¤ ≈¤∞¤ å≥¤“fi ֤Ϥfi ¬¤‰ ֤Ӥꬤ‰ ä‰˚fi ≈¤±fi. Ö‰ê ‹“ô¤¤Œ¤¤◊  ¤‰î¤ õ¤±fi  ¤‰™¤◊. ``Œ¤¤‰˚¤ Û˚‰Ó¤¬¤‰ – ì˚,'' ≈¤‰È¤¤Ö‰ Û¤·õ¤¬¤¤ Ö¤≈¤fi, Ö¬¤‰ ≈¤¡Œ‰ ¤fi ≈¤◊Ǥfi±¤◊Ö‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. Û˚‰Ó¤¬¤‰ å≥¤“fi¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤‰ ǤfiÛ¤¤Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤¤êfi˚ ê¤Øñfl◊. ``≈¤ÂÛ¤¤ ê¤◊à Ȥ‰Ï¤¤¬¤¤ ¬¤≤¤fi,'' ‹“ô¤¤Ï¤¤Î¤‰  ¤¤‰È‰.‰ `` ¤¤à¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ 䤱fl◊ ≈¤ˆ‰È¤‰≤¤fi ∏à ∏fi¿¤‰È¤fl◊ í‰.''

Ȥ¤‰ê¤‰ †‰ ¤fl‹º≈¤·Ï¤Ÿê ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤◊ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤¤ í·˚¤í‰±¤ Ö˚êfi †î¤ – ò¤∞¤¤◊ Ȥ√¬¤¤‰ ≈¤∞¤. ☺

Á√¤¬¤ : ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊≤¤fi Œ¤∆ Œ¤¤“fi Û¥¤fi Û¤¤≤¤‰ Ϥ¤≥¤ Á ¬¤≤¤fi ê“fi. Œ¤√¤¬¤ : Ö“‰ ! ≈¤∞¤ ։Ϥfl◊ ꉌ¤ ? Á√¤¬¤ : Œ¤¬¤‰ Ϥõ¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È¤Ï¤fl◊ ≈¤Û¤◊∏ ¬¤≤¤fi.

≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ å≥¤“≥¤¤◊ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Ö‰˚Ȥfi Ǥ¤≥¤“fi ê“fi Ȥ‰Ï¤fi ê‰ ≥¤Œ¤¤“fi Ϥ¤≥¤ ‹ ¤È¤êflȤ Û¤¤õ¤fi Á í‰ – Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ö‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤±≥¤fi Œ¤·êϤfi !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 13

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 14

≈¤‹≥¤-≈¤≥¬¤fi Ö‰ê Û¤Œ¤¤ÁÛ¤‰Ï¤ê¬¤fi ۤȤ¤ˆ Ȥ‰Ï¤¤ √¤î¤¤◊. ``í Ϥ“Û¤¬¤¤ ÖŒ¤¤“¤ Ȥ√¬¤-°Ï¤¬¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‹≥¤Ö‰ »‹“∏ ê“fi, ``Ö‰ê ≈¤∞¤ ¤¤ ¤≥¤ Ö◊√¤‰ ÖŒ¤‰ Û¤◊Œ¤≥¤ ≤¤à Ó¤è◊ ¬¤≤¤fi...'' ``í ¬¤ˆÕ – Û¤¤≥¤.'' ≈¤≥¬¤fiÖ‰ Û¤fl¿¤¤“¤‰ ê‰Ÿ.

“‰± Ȥ‰Üê »¤‰ÈÛ¤ ¬¤¤Œ¤¬¤¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ √¤¤Œ¤¬¤fi ≈¤◊õ¤¤î¤≥¤¬¤fl◊ †ˆ‰“¬¤¤Œ¤fl◊ : ``Ö¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ ¤◊¬¤‰ ê ¤¡Û≥¤¤¬¤¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤  ¤◊¿¤ “ˆ‰Ó¤‰. Ö¤≤¤fi †ˆ‰“ Á¬¤≥¤¤¬¤‰ Á∞¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fl◊ ê‰ Ö¤ Ϥ¤≥¤¬¤fi ¬¤¤∆¿¤ Ȥ‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ Ϥ≥¤Ÿ¬¤ ≥¤‰ Œ¤flÁ ¤ “¤Ç¤‰.''

Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≈¤‰È¤¤‰ ¤¤‰È¤≥¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤‰È¤fi Û¤¤◊äÎ≥¤fi; Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ífi ≈¤‰È¤fi  ¤¤‰È¤≥¤fi ¬¤‰ ≈¤‰È¤¤‰ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰; Ȥ√¬¤ ≈¤ífi  ¤◊¬¤‰  ¤¤‰È¤‰ í‰ ¬¤‰ ≈¤¤±¤‰Ó¤fiÖ¤‰ Û¤¤◊äΉ í‰ ! ☺

Ö¤∏Ó¤Ÿ ≈¤‹≥¤ Ö‰ í‰ Á‰, ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ õ∏ ꈉȤ¤‰ Ö‰êÖ‰ê Ó¤ ∏  ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤Á≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ☺

≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ °Ã¤¤†‰±fi ê“≥¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ˆ°î¤‰ ¬¤fiêÎÓ¤‰; ¤¤êfi ò¤∞¤¤Ç¤“¤Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ꈉ≥¤¤◊ Ó¤fiǤfi Ȥfi¿¤fl◊ ˆ¤‰î¤ í‰ ê‰, ``≥¤¤“fi Ϥ¤≥¤  ¤“¤ ¤“ í‰.'' ☺

ϤfiÁÎfi¬¤¤ ∏fiϤ¤¬¤‰ »·◊ê Œ¤¤“fi¬¤‰ Ö¤‰È¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ˆ°î¤‰ ꓆‰ – ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ °≥¤Ï¤¤¬¤fi ê∏fi ¬¤‹ˆ. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 15

Ö‰ê Ϥ„º¬¤fi Ö´¤∞¤fl◊Œ¤fi Ϥ“Û¤√¤¤◊™‰ ≥¤‰Œ¤¬¤fi í ¤fi ≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤ífi »¤‰˚¤‰√¤¡¤»“‰ Á≥¤¤◊ Á≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``∏¤∏¤, ≥¤Œ¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ Ϥ“Û¤¬¤¤ ≤¤¤Ï¤ ≥“‰ ≈¤∞¤ í ¤fi ≈¤¤±Ï¤¤ ˆfl◊ ˆ¤Á“ “ˆfi Ó¤êfiÓ¤ ։Ϥfi Ö¤Ó¤¤ í‰ !'' ``ꉌ¤ ¬¤ˆÕ ϤÎfi ?'' ∏¤∏¤°  ¤¤‰È : ``ˆ° ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ò¤∞¤fi Û¤¤“fi ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ !'' ☺

∏‹“Œ¤¤◊ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤fl◊ ≥¤¤‰»¤¬¤ †√î¤fl◊ ≥“‰ Áˆ¤Á¬¤¤ ꙉ±¤ ≈¤“ ØÎfi¬¤‰ åä‰È¤fi Ö‰ê î¤flϤ≥¤fi Û¤Œ¤≥¤¤‰È¤≈¤∞¤fl◊ √¤flŒ¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Áà ≈¤±fi. ≥¤“≥¤ Á ¤fi° Ïè≥¤ Œ¤¤‰†◊¬¤fi Ϥõõ¤‰ Ö‰¬¤fi  ¤¤ÁflŒ¤¤◊ Ǥ¤ ¤êfi Ö¬¤‰ Ȥ¤Ü»- ¤¤‰˚‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤õ¤¤Ï◊ ≥◊ Û¤fl¿¤fi Ö‰∞¤‰  ¤¤à¬¤‰ çõ¤‰ ¿¤“fi “¤Ç¤fi. Û¤ˆfl ꤉àÖ‰ Öõ¤“Á Ϥõõ¤‰ †‰î¤fl◊ ≥¤¤‰ Ö‰ Ϥfi“ ≈¤fl“flÚ¤ Áˆ¤Á ≈¤“¬¤¤ Û¤ˆfl≤¤fi Ϥ‰Ï¤„º Œ¤¤¬¤Ï¤fi ˆ≥¤¤ – 80 Ϥ˚¤Ï¤fi õ¤·êȉ ¤¤. ≥¤‰Œ¤¬¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi¬¤¤ Œ¤¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ Û¤¤◊Á‰ Ö‰ê ‹Œ¤Á ¤¤¬¤fi Ö¤≈¤Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥfi. ``ä¤Ú¤∞¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 16


Á Ö¤Œ¤ í‰≥¤“fi “˙¤‰ í‰, ≥¤‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Ȥ√¬¤ ê“Ϥ¤ ≥¤fl◊ ≥¤Â“ ≤¤à √¤à í¤‰ ?''

꤉à Ïè≥¤ Ȥ√¬¤°Ï¤¬¤ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö∏’äfl≥¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ꓉ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤ÁϤfl◊ ê‰ – Ö‰ êfl◊Ϥ¤“fi ˆÓ¤‰.

ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤ ¬¤‰ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ ≈¤“∞◊ ‹Û¤µ¤‰“‰ê Ϥ“Û¤ ≤¤à √¤î¤¤◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰, í¬¬¤fl◊ Ϥ“Û¤¬¤fi ≈¤¤êfi ÖϤÛ≤¤¤Ö‰ ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ≤¤î¤fl.◊ Ö¤ Û¤Œ¤¤õ¤¤“ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤“ ∏¤è≥¤“¬¤‰ ¤fiê ˆ≥¤fi ê‰ ±¤‰Ó¤fi ‹ ¤õ¤¤“¤◊ Ö‰ ò¤¤ °“Ϥfi ¬¤ˆÕ Ó¤ê‰. ≈¤∞¤  ¤¤à ò¤∞¤fi ǤŒ¤≥¤fi¿¤“ ¬¤fiêÎfi. ``™fiê ≥“‰,'' ≥¤‰  ¤¤‰È¤fi, ``ˆÏ¤‰ Ö◊≥¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤Û¤◊∏ ≈¤±‰ ≥¤‰ “fi≥¤‰ ˆfl◊ õ¤¤  ¤¬¤¤Ï¤fi Ó¤êfiÓ¤.''

“◊√¤fiȤ¤ “¤‰‹Œ¤î¤¤Ö‰ ≈¤ˆ‰È¤¤ Œ¤¤Î¬¤fi ¤¤“fi¬¤fi  ¤ˆ¤“ ‹¬¤Û¤“∞¤fi Œ¤¤◊±fi Ö¬¤‰ ≈¤ífi ¬¤fiõ¤‰≤¤fi Ö‰ê ê¤◊ꓤ‰  ¤¤“fi¬¤¤ ê¤õ¤ ≈¤“ Œ¤¤î¤¤‰Ÿ. ≥¤“≥¤  ¤¤“fi åò¤±fi Ö¬¤‰ Û¤fi±fi ≈¤“≤¤fi Û¤“ê≥¤fi ê≈¤±¤◊¬¤fi Ö‰ê  ¤‰√¤ ¬¤fiõ¤‰ ֤Ϥfi, ¬¤‰ ≥¤‰¬¤fi ≈¤¤íÎ “Û¤fiȤ¤ ≈¤∞¤ å≥¤“fi ֤Ϥfi ¬¤‰ ֤Ӥꬤ‰ ä‰˚fi ≈¤±fi. Ö‰ê ‹“ô¤¤Œ¤¤◊  ¤‰î¤ õ¤±fi  ¤‰™¤◊. ``Œ¤¤‰˚¤ Û˚‰Ó¤¬¤‰ – ì˚,'' ≈¤‰È¤¤Ö‰ Û¤·õ¤¬¤¤ Ö¤≈¤fi, Ö¬¤‰ ≈¤¡Œ‰ ¤fi ≈¤◊Ǥfi±¤◊Ö‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. Û˚‰Ó¤¬¤‰ å≥¤“fi¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤‰ ǤfiÛ¤¤Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤¤êfi˚ ê¤Øñfl◊. ``≈¤ÂÛ¤¤ ê¤◊à Ȥ‰Ï¤¤¬¤¤ ¬¤≤¤fi,'' ‹“ô¤¤Ï¤¤Î¤‰  ¤¤‰È‰.‰ `` ¤¤à¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ 䤱fl◊ ≈¤ˆ‰È¤‰≤¤fi ∏à ∏fi¿¤‰È¤fl◊ í‰.''

Ȥ¤‰ê¤‰ †‰ ¤fl‹º≈¤·Ï¤Ÿê ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤◊ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤¤ í·˚¤í‰±¤ Ö˚êfi †î¤ – ò¤∞¤¤◊ Ȥ√¬¤¤‰ ≈¤∞¤. ☺

Á√¤¬¤ : ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊≤¤fi Œ¤∆ Œ¤¤“fi Û¥¤fi Û¤¤≤¤‰ Ϥ¤≥¤ Á ¬¤≤¤fi ê“fi. Œ¤√¤¬¤ : Ö“‰ ! ≈¤∞¤ ։Ϥfl◊ ꉌ¤ ? Á√¤¬¤ : Œ¤¬¤‰ Ϥõ¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È¤Ï¤fl◊ ≈¤Û¤◊∏ ¬¤≤¤fi.

≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ å≥¤“≥¤¤◊ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Ö‰˚Ȥfi Ǥ¤≥¤“fi ê“fi Ȥ‰Ï¤fi ê‰ ≥¤Œ¤¤“fi Ϥ¤≥¤ ‹ ¤È¤êflȤ Û¤¤õ¤fi Á í‰ – Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ö‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤±≥¤fi Œ¤·êϤfi !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 13

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 14

≈¤‹≥¤-≈¤≥¬¤fi Ö‰ê Û¤Œ¤¤ÁÛ¤‰Ï¤ê¬¤fi ۤȤ¤ˆ Ȥ‰Ï¤¤ √¤î¤¤◊. ``í Ϥ“Û¤¬¤¤ ÖŒ¤¤“¤ Ȥ√¬¤-°Ï¤¬¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‹≥¤Ö‰ »‹“∏ ê“fi, ``Ö‰ê ≈¤∞¤ ¤¤ ¤≥¤ Ö◊√¤‰ ÖŒ¤‰ Û¤◊Œ¤≥¤ ≤¤à Ó¤è◊ ¬¤≤¤fi...'' ``í ¬¤ˆÕ – Û¤¤≥¤.'' ≈¤≥¬¤fiÖ‰ Û¤fl¿¤¤“¤‰ ê‰Ÿ.

“‰± Ȥ‰Üê »¤‰ÈÛ¤ ¬¤¤Œ¤¬¤¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ √¤¤Œ¤¬¤fi ≈¤◊õ¤¤î¤≥¤¬¤fl◊ †ˆ‰“¬¤¤Œ¤fl◊ : ``Ö¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ ¤◊¬¤‰ ê ¤¡Û≥¤¤¬¤¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤  ¤◊¿¤ “ˆ‰Ó¤‰. Ö¤≤¤fi †ˆ‰“ Á¬¤≥¤¤¬¤‰ Á∞¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fl◊ ê‰ Ö¤ Ϥ¤≥¤¬¤fi ¬¤¤∆¿¤ Ȥ‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ Ϥ≥¤Ÿ¬¤ ≥¤‰ Œ¤flÁ ¤ “¤Ç¤‰.''

Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≈¤‰È¤¤‰ ¤¤‰È¤≥¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤‰È¤fi Û¤¤◊äÎ≥¤fi; Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ífi ≈¤‰È¤fi  ¤¤‰È¤≥¤fi ¬¤‰ ≈¤‰È¤¤‰ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰; Ȥ√¬¤ ≈¤ífi  ¤◊¬¤‰  ¤¤‰È¤‰ í‰ ¬¤‰ ≈¤¤±¤‰Ó¤fiÖ¤‰ Û¤¤◊äΉ í‰ ! ☺

Ö¤∏Ó¤Ÿ ≈¤‹≥¤ Ö‰ í‰ Á‰, ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ õ∏ ꈉȤ¤‰ Ö‰êÖ‰ê Ó¤ ∏  ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤Á≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ☺

≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ °Ã¤¤†‰±fi ê“≥¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ˆ°î¤‰ ¬¤fiêÎÓ¤‰; ¤¤êfi ò¤∞¤¤Ç¤“¤Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ꈉ≥¤¤◊ Ó¤fiǤfi Ȥfi¿¤fl◊ ˆ¤‰î¤ í‰ ê‰, ``≥¤¤“fi Ϥ¤≥¤  ¤“¤ ¤“ í‰.'' ☺

ϤfiÁÎfi¬¤¤ ∏fiϤ¤¬¤‰ »·◊ê Œ¤¤“fi¬¤‰ Ö¤‰È¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ˆ°î¤‰ ꓆‰ – ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ °≥¤Ï¤¤¬¤fi ê∏fi ¬¤‹ˆ. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 15

Ö‰ê Ϥ„º¬¤fi Ö´¤∞¤fl◊Œ¤fi Ϥ“Û¤√¤¤◊™‰ ≥¤‰Œ¤¬¤fi í ¤fi ≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤ífi »¤‰˚¤‰√¤¡¤»“‰ Á≥¤¤◊ Á≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``∏¤∏¤, ≥¤Œ¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ Ϥ“Û¤¬¤¤ ≤¤¤Ï¤ ≥“‰ ≈¤∞¤ í ¤fi ≈¤¤±Ï¤¤ ˆfl◊ ˆ¤Á“ “ˆfi Ó¤êfiÓ¤ ։Ϥfi Ö¤Ó¤¤ í‰ !'' ``ꉌ¤ ¬¤ˆÕ ϤÎfi ?'' ∏¤∏¤°  ¤¤‰È : ``ˆ° ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ò¤∞¤fi Û¤¤“fi ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ !'' ☺

∏‹“Œ¤¤◊ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤fl◊ ≥¤¤‰»¤¬¤ †√î¤fl◊ ≥“‰ Áˆ¤Á¬¤¤ ꙉ±¤ ≈¤“ ØÎfi¬¤‰ åä‰È¤fi Ö‰ê î¤flϤ≥¤fi Û¤Œ¤≥¤¤‰È¤≈¤∞¤fl◊ √¤flŒ¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Áà ≈¤±fi. ≥¤“≥¤ Á ¤fi° Ïè≥¤ Œ¤¤‰†◊¬¤fi Ϥõõ¤‰ Ö‰¬¤fi  ¤¤ÁflŒ¤¤◊ Ǥ¤ ¤êfi Ö¬¤‰ Ȥ¤Ü»- ¤¤‰˚‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤õ¤¤Ï◊ ≥◊ Û¤fl¿¤fi Ö‰∞¤‰  ¤¤à¬¤‰ çõ¤‰ ¿¤“fi “¤Ç¤fi. Û¤ˆfl ꤉àÖ‰ Öõ¤“Á Ϥõõ¤‰ †‰î¤fl◊ ≥¤¤‰ Ö‰ Ϥfi“ ≈¤fl“flÚ¤ Áˆ¤Á ≈¤“¬¤¤ Û¤ˆfl≤¤fi Ϥ‰Ï¤„º Œ¤¤¬¤Ï¤fi ˆ≥¤¤ – 80 Ϥ˚¤Ï¤fi õ¤·êȉ ¤¤. ≥¤‰Œ¤¬¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi¬¤¤ Œ¤¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ Û¤¤◊Á‰ Ö‰ê ‹Œ¤Á ¤¤¬¤fi Ö¤≈¤Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥfi. ``ä¤Ú¤∞¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 16


Á Ö¤Œ¤ í‰≥¤“fi “˙¤‰ í‰, ≥¤‰¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Ȥ√¬¤ ê“Ϥ¤ ≥¤fl◊ ≥¤Â“ ≤¤à √¤à í¤‰ ?''

꤉à Ïè≥¤ Ȥ√¬¤°Ï¤¬¤ ‹Ï¤Ó¤‰ Ö∏’äfl≥¤ Ϥ¤≥¤¤‰ ꓉ ≥¤¤‰ Û¤Œ¤ÁϤfl◊ ê‰ – Ö‰ êfl◊Ϥ¤“fi ˆÓ¤‰.

ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤ ¬¤‰ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ ≈¤“∞◊ ‹Û¤µ¤‰“‰ê Ϥ“Û¤ ≤¤à √¤î¤¤◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰, í¬¬¤fl◊ Ϥ“Û¤¬¤fi ≈¤¤êfi ÖϤÛ≤¤¤Ö‰ ÁŒ¤¬¤¤∏¤Û¤¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ≤¤î¤fl.◊ Ö¤ Û¤Œ¤¤õ¤¤“ ÖÁϤ¤Îfi¬¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤“ ∏¤è≥¤“¬¤‰ ¤fiê ˆ≥¤fi ê‰ ±¤‰Ó¤fi ‹ ¤õ¤¤“¤◊ Ö‰ ò¤¤ °“Ϥfi ¬¤ˆÕ Ó¤ê‰. ≈¤∞¤  ¤¤à ò¤∞¤fi ǤŒ¤≥¤fi¿¤“ ¬¤fiêÎfi. ``™fiê ≥“‰,'' ≥¤‰  ¤¤‰È¤fi, ``ˆÏ¤‰ Ö◊≥¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤Û¤◊∏ ≈¤±‰ ≥¤‰ “fi≥¤‰ ˆfl◊ õ¤¤  ¤¬¤¤Ï¤fi Ó¤êfiÓ¤.''

“◊√¤fiȤ¤ “¤‰‹Œ¤î¤¤Ö‰ ≈¤ˆ‰È¤¤ Œ¤¤Î¬¤fi ¤¤“fi¬¤fi  ¤ˆ¤“ ‹¬¤Û¤“∞¤fi Œ¤¤◊±fi Ö¬¤‰ ≈¤ífi ¬¤fiõ¤‰≤¤fi Ö‰ê ê¤◊ꓤ‰  ¤¤“fi¬¤¤ ê¤õ¤ ≈¤“ Œ¤¤î¤¤‰Ÿ. ≥¤“≥¤  ¤¤“fi åò¤±fi Ö¬¤‰ Û¤fi±fi ≈¤“≤¤fi Û¤“ê≥¤fi ê≈¤±¤◊¬¤fi Ö‰ê  ¤‰√¤ ¬¤fiõ¤‰ ֤Ϥfi, ¬¤‰ ≥¤‰¬¤fi ≈¤¤íÎ “Û¤fiȤ¤ ≈¤∞¤ å≥¤“fi ֤Ϥfi ¬¤‰ ֤Ӥꬤ‰ ä‰˚fi ≈¤±fi. Ö‰ê ‹“ô¤¤Œ¤¤◊  ¤‰î¤ õ¤±fi  ¤‰™¤◊. ``Œ¤¤‰˚¤ Û˚‰Ó¤¬¤‰ – ì˚,'' ≈¤‰È¤¤Ö‰ Û¤·õ¤¬¤¤ Ö¤≈¤fi, Ö¬¤‰ ≈¤¡Œ‰ ¤fi ≈¤◊Ǥfi±¤◊Ö‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. Û˚‰Ó¤¬¤‰ å≥¤“fi¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤‰ ǤfiÛ¤¤Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤¤êfi˚ ê¤Øñfl◊. ``≈¤ÂÛ¤¤ ê¤◊à Ȥ‰Ï¤¤¬¤¤ ¬¤≤¤fi,'' ‹“ô¤¤Ï¤¤Î¤‰  ¤¤‰È‰.‰ `` ¤¤à¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ 䤱fl◊ ≈¤ˆ‰È¤‰≤¤fi ∏à ∏fi¿¤‰È¤fl◊ í‰.''

Ȥ¤‰ê¤‰ †‰ ¤fl‹º≈¤·Ï¤Ÿê ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤◊ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤¤ í·˚¤í‰±¤ Ö˚êfi †î¤ – ò¤∞¤¤◊ Ȥ√¬¤¤‰ ≈¤∞¤. ☺

Á√¤¬¤ : ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊≤¤fi Œ¤∆ Œ¤¤“fi Û¥¤fi Û¤¤≤¤‰ Ϥ¤≥¤ Á ¬¤≤¤fi ê“fi. Œ¤√¤¬¤ : Ö“‰ ! ≈¤∞¤ ։Ϥfl◊ ꉌ¤ ? Á√¤¬¤ : Œ¤¬¤‰ Ϥõ¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È¤Ï¤fl◊ ≈¤Û¤◊∏ ¬¤≤¤fi.

≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ å≥¤“≥¤¤◊ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Ö‰˚Ȥfi Ǥ¤≥¤“fi ê“fi Ȥ‰Ï¤fi ê‰ ≥¤Œ¤¤“fi Ϥ¤≥¤ ‹ ¤È¤êflȤ Û¤¤õ¤fi Á í‰ – Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ö‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤±≥¤fi Œ¤·êϤfi !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 13

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 14

≈¤‹≥¤-≈¤≥¬¤fi Ö‰ê Û¤Œ¤¤ÁÛ¤‰Ï¤ê¬¤fi ۤȤ¤ˆ Ȥ‰Ï¤¤ √¤î¤¤◊. ``í Ϥ“Û¤¬¤¤ ÖŒ¤¤“¤ Ȥ√¬¤-°Ï¤¬¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‹≥¤Ö‰ »‹“∏ ê“fi, ``Ö‰ê ≈¤∞¤ ¤¤ ¤≥¤ Ö◊√¤‰ ÖŒ¤‰ Û¤◊Œ¤≥¤ ≤¤à Ó¤è◊ ¬¤≤¤fi...'' ``í ¬¤ˆÕ – Û¤¤≥¤.'' ≈¤≥¬¤fiÖ‰ Û¤fl¿¤¤“¤‰ ê‰Ÿ.

“‰± Ȥ‰Üê »¤‰ÈÛ¤ ¬¤¤Œ¤¬¤¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ √¤¤Œ¤¬¤fi ≈¤◊õ¤¤î¤≥¤¬¤fl◊ †ˆ‰“¬¤¤Œ¤fl◊ : ``Ö¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ ¤◊¬¤‰ ê ¤¡Û≥¤¤¬¤¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤  ¤◊¿¤ “ˆ‰Ó¤‰. Ö¤≤¤fi †ˆ‰“ Á¬¤≥¤¤¬¤‰ Á∞¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fl◊ ê‰ Ö¤ Ϥ¤≥¤¬¤fi ¬¤¤∆¿¤ Ȥ‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ Ϥ≥¤Ÿ¬¤ ≥¤‰ Œ¤flÁ ¤ “¤Ç¤‰.''

Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≈¤‰È¤¤‰ ¤¤‰È¤≥¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤‰È¤fi Û¤¤◊äÎ≥¤fi; Ϥ‰‹Ï¤Ó¤¤Î ≈¤ífi ≈¤‰È¤fi  ¤¤‰È¤≥¤fi ¬¤‰ ≈¤‰È¤¤‰ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰; Ȥ√¬¤ ≈¤ífi  ¤◊¬¤‰  ¤¤‰È¤‰ í‰ ¬¤‰ ≈¤¤±¤‰Ó¤fiÖ¤‰ Û¤¤◊äΉ í‰ ! ☺

Ö¤∏Ó¤Ÿ ≈¤‹≥¤ Ö‰ í‰ Á‰, ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fiÖ‰ õ∏ ꈉȤ¤‰ Ö‰êÖ‰ê Ó¤ ∏  ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤Á≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ☺

≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ °Ã¤¤†‰±fi ê“≥¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ≈¤fl“flÚ¤¤‰ ˆ°î¤‰ ¬¤fiêÎÓ¤‰; ¤¤êfi ò¤∞¤¤Ç¤“¤Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ꈉ≥¤¤◊ Ó¤fiǤfi Ȥfi¿¤fl◊ ˆ¤‰î¤ í‰ ê‰, ``≥¤¤“fi Ϥ¤≥¤  ¤“¤ ¤“ í‰.'' ☺

ϤfiÁÎfi¬¤¤ ∏fiϤ¤¬¤‰ »·◊ê Œ¤¤“fi¬¤‰ Ö¤‰È¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ˆ°î¤‰ ꓆‰ – ≈¤≥¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ∏ȤfiȤŒ¤¤◊ °≥¤Ï¤¤¬¤fi ê∏fi ¬¤‹ˆ. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 15

Ö‰ê Ϥ„º¬¤fi Ö´¤∞¤fl◊Œ¤fi Ϥ“Û¤√¤¤◊™‰ ≥¤‰Œ¤¬¤fi í ¤fi ≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤ífi »¤‰˚¤‰√¤¡¤»“‰ Á≥¤¤◊ Á≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``∏¤∏¤, ≥¤Œ¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ Ϥ“Û¤¬¤¤ ≤¤¤Ï¤ ≥“‰ ≈¤∞¤ í ¤fi ≈¤¤±Ï¤¤ ˆfl◊ ˆ¤Á“ “ˆfi Ó¤êfiÓ¤ ։Ϥfi Ö¤Ó¤¤ í‰ !'' ``ꉌ¤ ¬¤ˆÕ ϤÎfi ?'' ∏¤∏¤°  ¤¤‰È : ``ˆ° ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ò¤∞¤fi Û¤¤“fi ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ !'' ☺

∏‹“Œ¤¤◊ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤fl◊ ≥¤¤‰»¤¬¤ †√î¤fl◊ ≥“‰ Áˆ¤Á¬¤¤ ꙉ±¤ ≈¤“ ØÎfi¬¤‰ åä‰È¤fi Ö‰ê î¤flϤ≥¤fi Û¤Œ¤≥¤¤‰È¤≈¤∞¤fl◊ √¤flŒ¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Áà ≈¤±fi. ≥¤“≥¤ Á ¤fi° Ïè≥¤ Œ¤¤‰†◊¬¤fi Ϥõõ¤‰ Ö‰¬¤fi  ¤¤ÁflŒ¤¤◊ Ǥ¤ ¤êfi Ö¬¤‰ Ȥ¤Ü»- ¤¤‰˚‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤õ¤¤Ï◊ ≥◊ Û¤fl¿¤fi Ö‰∞¤‰  ¤¤à¬¤‰ çõ¤‰ ¿¤“fi “¤Ç¤fi. Û¤ˆfl ꤉àÖ‰ Öõ¤“Á Ϥõõ¤‰ †‰î¤fl◊ ≥¤¤‰ Ö‰ Ϥfi“ ≈¤fl“flÚ¤ Áˆ¤Á ≈¤“¬¤¤ Û¤ˆfl≤¤fi Ϥ‰Ï¤„º Œ¤¤¬¤Ï¤fi ˆ≥¤¤ – 80 Ϥ˚¤Ï¤fi õ¤·êȉ ¤¤. ≥¤‰Œ¤¬¤fi  ¤ˆ¤∏fl“fi¬¤¤ Œ¤¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤‰ Û¤¤◊Á‰ Ö‰ê ‹Œ¤Á ¤¤¬¤fi Ö¤≈¤Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥfi. ``ä¤Ú¤∞¤ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 16


ꓤ‰ ! ä¤Ú¤∞¤ ꓤ‰ !'' ։Ϥfi Œ¤¤√¤∞¤fi ¤fi† Œ¤flÛ¤¤»“¤‰Œ¤¤◊≤¤fi å™fi. Ö◊≥¤‰ Á» Û¤ûÁ¬¤ ˆÎϤ‰ ˆÎϤ‰ åä¤ ≤¤î¤¤ Ö¬¤‰ ä≥Û¤¤ˆ 䓉Ȥ¤ Û¤Œ¤fl∏¤î¤ ≈¤“ Ö‰ê ¬¤Á“ »‰“Ϥfi¬¤‰ ≈¤ífi  ¤¤‰È : ``Ö‰ê Á ϤÛ≥¤fl ˆfl◊ †∞¤Ï¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ í◊fl – ê‰ ê¤‰∞¤‰ Œ¤¬¤‰ ¿¤ë¤‰ Œ¤¤“‰È¤¤‰ ?'' Ö‰ “‰Û˚¤‰“¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ √¤¡¤ˆê¤‰¬¤fi ò¤∞¤fi ê¤Î° Ȥ‰ í‰. ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Ϥ¤¬¤√¤fi≈¤¥¤ê¬¤‰ Ö◊≥¤‰ ¬¤°ê¬¤¤  ¤¿¤¤ ∏¤è≥¤“¤‰¬¤¤◊ Û¤“¬¤¤Œ¤¤◊ í¤≈¤‰È¤¤◊ í‰.

Ö‰ê ÁflϤ¤¬¤ ‹Û¤¬¤‰Œ¤¤Œ¤¤◊ ¤‰™¤‰ ˆ≥¤¤‰. ‹Ï¤“¤Œ¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤ Ö‰ê Œ¤ˆ¤ê¤î¤ Û¤¬¬¤¤“fi å™fi¬¤‰ Ö‰¬¤¤ ≈¤√¤¬¤¤◊ Ö¤◊√¤Î¤◊ êõ¤“≥¤¤◊ êõ¤“≥¤¤◊, Ö‰¬¤‰  ¤‰™êŒ¤¤◊ ∏ ¤¤Ï¤fi ∏ତ‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÍ◊. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“‰, ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ö¤ÜÛ¤ófiŒ¤ ¬¤‰ ¿¤¤∞¤fi¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ≈¤±fiê¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰ ≈¤¤í¤◊ »î¤¤⁄. ``ˆ∆ ÁflϤ¤¬¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ ≥¤¤“¤ Á ≈¤√¤ Œ¤∆ êõ¤“‰È¤¤ ?'' Ö‰Œ¤∞¤‰ ≈¤·íñfl◊. ``êõ¤“‰È¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤, ≈¤∞¤ ˆÓ¤‰ Ö‰ ≥¤¤‰....'' `` ¤Û¤,''  ¤¤¬¤fl  ¤¤‰È¤fi å™ñ¤◊, ``≥“‰ ≥¤¤‰ Ö¤ Á Œ¤¤“fi Ȥ¤à¬¤ í‰.''

Ö¿¤fi“¤‰ √¤¡¤ˆê : Á‰ Ϥ‰Ü˚“¬¤‰ Œ¤∆ Ϥ“∏fi Ö¤≈¤‰È¤fi ≥¤‰ Ó¤fl◊ ≥¤Œ¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ? Ϥ‰Ü˚“ : ˆ¤ ° Û¤¤ˆ‰ ¤ – ꉌ¤ ? √¤¡¤ˆê : ˆfl◊ ê◊àê ò¤“±¤ ≤¤î¤‰È¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ †‰Ï¤¤¬¤fi Ö¤Ó¤¤ “¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.

Ö‰ê ∏◊≈¤≥¤fi ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤¬¤fl◊ ¤¤Îê Ȥତ‰ ¬¤¤˚ê †‰Ï¤¤ √¤î¤fl◊. ±¤‰“êfi≈¤“‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ õ¤‰≥¤Ï◊ ê‰ †‰  ¤¤Îê ÖϤ¤Á ê“Ó¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁϤfl◊ ≈¤±Ó¤‰ – †‰ê‰ ‹˚‹ê˚¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ≈¤¤í¤ Œ¤Îfi Ó¤êÓ¤‰. Ǥ‰È¤ Ö“¿¤‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ˆÓ¤‰ ≥◊ ≈¤fl“flÚ¤‰ Û¥¤fi¬¤¤ ꤬¤Œ¤¤◊ ê˙fl◊, ``≥¤¬¤‰ ꉌ¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ?'' ``ê¤◊à  ¤Íî¤fl◊ ¬¤≤¤fi Ö¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‰È¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. `` ¤Û¤ ≥“‰,  ¤¤ ¤È¤¤¬¤‰ ϤΠ∏ତ‰ õ¤Õ‹˚‰ ä“.''

Ö‰ ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ äȤfl◊ ≈¤·íϤfl◊. Ö‰ê Ϥ¤“ Œ¤∆ »‹“∏ ê“fi ê‰, Ö¤ ‹±Ó¤ äfi¬¤fi ꉌ¤ í‰ ? ≥¤¤‰ ÁϤ¤ ¤ Œ¤Í‰ ê‰, Ö‰ ≥¤¤‰ Û¤·≈¤ ≈¤fi“Û¤‰È¤¤‰ í‰ !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 17

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 18

êfl∏“≥¤fi Œ¤„≥î¤fl Ö‰˚Ȥ‰ ։Ϥ¤ ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ∏¤è≥¤“¬¤fi êÓ¤fi Œ¤∏∏ ¬¤ Ȥ‰Ï¤¤à ˆ¤‰î¤. ☺

¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤¬¤fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ≈¤“ √¤◊äfi“ ÖÛ¤“ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤‰∞¤‰ Ö‰˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ Ȥ‰Ç¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ◊ í‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ ‹¬¤∞¤Ÿî¤ ê“fi ¬¤¤Ç‰ í‰ ê‰ ˆÏ¤‰≤¤fi – Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤¬¤fl◊  ¤◊¿¤ ! ☺

Œ¤fi™¤à¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ÁŒ¤Ï¤¤¬¤fi Û¤√¤Ï¤± ≈¤∞¤ ˆ≥¤fi. ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤·ê‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ ÁŒ¤¤‰. ≈¤ÂÛ¤¤¬¤fi ‹ ¤È¤êflȤ ‹»ê“ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“¤ ≈¤fl¥¤ ê‰ ≈¤¤Â¥¤ ‹ ¤È¤ õ¤·êϤӤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤∞¤ õ¤¤È¤Ó¤‰.'' Ǥ¤ä¿¤“¤ Ǥ¤‹¬≥¤Ã¤¤àÖ‰ ≥◊ Áତ‰  ¤‰™ê ÁŒ¤¤Ï¤fi. ≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ †≥¤†≥¤¬¤fi Œ¤fi™¤à Ǥ¤¿¤fi. ≈¤ífi Œ¤¤‰˚¤ Ö¤‰±ê¤“ Ǥ¤≥¤¤◊ Ö‰ ≈¤‰˚ ä≈¤“ ˆ¤≤¤ »‰“Ϥfi “˙¤ ˆ≥¤¤, ≥◊ Ϥ‰Ü˚“‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ‹ ¤È¤ ¿¤î¤fl⁄. ˆÛ¤fi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤ífl◊ Ö¤≈¤≥¤¤◊ Ǥ¤‹¬≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤“¤‰ ≈¤¤Â¥¤ õ¤·êϤӤ‰, Û¤Œ¤û‰ ?'' ``≈¤∞¤ Û¤¤ˆ‰ ¤, Ö¤ ‹ ¤È¤ Ö¤≈¤‰ Ǥ¤¿¤fl◊ ≥¤‰¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi.'' Ϥ‰Ü˚“‰ Ǥ◊¿¤fl◊ ˆÛ¤fi¬¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ ≥¤¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤ ∏¤∏¤° ÖˆÕ ÁŒ¤fi √¤î¤‰È¤¤ ≥¤‰¬¤fl◊ í‰ !'' ☺

“∞¤¬¤‰ ê¤◊™‰ ֤Ϥ‰È¤¤ √¤¤Œ¤¬¤‰ ≈¤¤∏“ ˆ¤“ ¤◊¿¤ ≈¤¤◊õ¤ ˆ¤Ê˚ȉ ¤¤‰ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi¬¤fi Ö¤√¤Î ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 19

≈¤¤‹˚î¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``õ¤¤ ≈¤fiϤ¤¬¤fi í‰ÈȤfi ≥¤ê – ÖˆÕ≤¤fi Ö¤√¤Î õ¤¤“ ˆ¤Ê˚‰È¤ ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ ≥¤‰ ≥¤¤‰ ì¤◊ìϤ¤◊ í‰ !'' ☺

¬¤fiõ¤È¤¤ Œ¤¤Î‰ “ˆ‰≥¤¤‰ 䤱·≥¤ ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î¬¤¤ 䤱·≥¤¬¤‰ : ``Ö‰ ! ˆÏ¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤ ¤◊¿¤ ꓤ‰ ≥¤¤‰ Û¤¤“fl◊. ≥¤Œ¤¤“fi Ö¤ ¿¤ ¤¤¿¤ ¤≤¤fi ≥¤¤‰ ˆfl◊ √¤¤◊±¤‰ ≤¤à ÁàÓ¤ !'' ``≤¤à Á √¤î¤¤ ˆÓ¤¤‰ !'' ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î‰≤¤fi ꤉àÖ‰ Û¤fl“fiȤ¤ ÖϤ¤Á‰ ê˙fl◊ : ``¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤  ¤◊¿¤ ≤¤î¤¤¬¤‰ ≥¤¤‰ êȤ¤ê Ϥfi≥¤fi √¤î¤¤‰.'' ☺

䤱·≥¤ : ¤ˆ¤“ 䤓‰ Ϥ“Û¤¤∏ ≈¤±‰ í‰ Ö¬¤‰ í≥¤Œ¤¤◊ ê‰˚Ȥfiî¤ Á√։≤¤fi ≈¤¤∞¤fi õ¤·Ï¤‰ í‰, Ö‰ Œ¤∆ ≥¤Œ¤¬¤‰ Ö¬¤‰ê Ϥ¤“ êfi¿¤‰È¤fl◊ í‰; ≥¤¤‰ Ö¤Œ¤ è◊ Û¤fl¿¤fi õ¤¤È¤Ó¤‰ ? Œ¤ê¤¬¤Œ¤¤‹È¤ê : Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ Ǥ ¤“ ≈¤±‰ ? ˆfl◊ ê¤◊à ˆÏ¤¤Œ¤¤¬¤Ó¤¤Û¥¤fi ≤¤¤‰±¤‰ ífl◊ ! ☺

Ö‰ê ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ ≥¤ ¤fi ¤¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ Œ¤¤√¤Ï¤¤ Œ¤∆ ˚‰‹È¤»¤‰¬¤ ê‰Ÿ ≥“‰ ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Œ¤◊¥¤fiÖ‰ ê˙fl◊ ê‰, Ϥˆ‰È¤¤Œ¤¤◊ Ϥˆ‰È¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ ≈¤ífi¬¤fi Œ¤Îfi Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰. ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 20


ꓤ‰ ! ä¤Ú¤∞¤ ꓤ‰ !'' ։Ϥfi Œ¤¤√¤∞¤fi ¤fi† Œ¤flÛ¤¤»“¤‰Œ¤¤◊≤¤fi å™fi. Ö◊≥¤‰ Á» Û¤ûÁ¬¤ ˆÎϤ‰ ˆÎϤ‰ åä¤ ≤¤î¤¤ Ö¬¤‰ ä≥Û¤¤ˆ 䓉Ȥ¤ Û¤Œ¤fl∏¤î¤ ≈¤“ Ö‰ê ¬¤Á“ »‰“Ϥfi¬¤‰ ≈¤ífi  ¤¤‰È : ``Ö‰ê Á ϤÛ≥¤fl ˆfl◊ †∞¤Ï¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ í◊fl – ê‰ ê¤‰∞¤‰ Œ¤¬¤‰ ¿¤ë¤‰ Œ¤¤“‰È¤¤‰ ?'' Ö‰ “‰Û˚¤‰“¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ √¤¡¤ˆê¤‰¬¤fi ò¤∞¤fi ê¤Î° Ȥ‰ í‰. ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Ϥ¤¬¤√¤fi≈¤¥¤ê¬¤‰ Ö◊≥¤‰ ¬¤°ê¬¤¤  ¤¿¤¤ ∏¤è≥¤“¤‰¬¤¤◊ Û¤“¬¤¤Œ¤¤◊ í¤≈¤‰È¤¤◊ í‰.

Ö‰ê ÁflϤ¤¬¤ ‹Û¤¬¤‰Œ¤¤Œ¤¤◊ ¤‰™¤‰ ˆ≥¤¤‰. ‹Ï¤“¤Œ¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤ Ö‰ê Œ¤ˆ¤ê¤î¤ Û¤¬¬¤¤“fi å™fi¬¤‰ Ö‰¬¤¤ ≈¤√¤¬¤¤◊ Ö¤◊√¤Î¤◊ êõ¤“≥¤¤◊ êõ¤“≥¤¤◊, Ö‰¬¤‰  ¤‰™êŒ¤¤◊ ∏ ¤¤Ï¤fi ∏ତ‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÍ◊. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“‰, ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ö¤ÜÛ¤ófiŒ¤ ¬¤‰ ¿¤¤∞¤fi¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ≈¤±fiê¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰ ≈¤¤í¤◊ »î¤¤⁄. ``ˆ∆ ÁflϤ¤¬¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ ≥¤¤“¤ Á ≈¤√¤ Œ¤∆ êõ¤“‰È¤¤ ?'' Ö‰Œ¤∞¤‰ ≈¤·íñfl◊. ``êõ¤“‰È¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤, ≈¤∞¤ ˆÓ¤‰ Ö‰ ≥¤¤‰....'' `` ¤Û¤,''  ¤¤¬¤fl  ¤¤‰È¤fi å™ñ¤◊, ``≥“‰ ≥¤¤‰ Ö¤ Á Œ¤¤“fi Ȥ¤à¬¤ í‰.''

Ö¿¤fi“¤‰ √¤¡¤ˆê : Á‰ Ϥ‰Ü˚“¬¤‰ Œ¤∆ Ϥ“∏fi Ö¤≈¤‰È¤fi ≥¤‰ Ó¤fl◊ ≥¤Œ¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ? Ϥ‰Ü˚“ : ˆ¤ ° Û¤¤ˆ‰ ¤ – ꉌ¤ ? √¤¡¤ˆê : ˆfl◊ ê◊àê ò¤“±¤ ≤¤î¤‰È¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ †‰Ï¤¤¬¤fi Ö¤Ó¤¤ “¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.

Ö‰ê ∏◊≈¤≥¤fi ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤¬¤fl◊ ¤¤Îê Ȥତ‰ ¬¤¤˚ê †‰Ï¤¤ √¤î¤fl◊. ±¤‰“êfi≈¤“‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ õ¤‰≥¤Ï◊ ê‰ †‰  ¤¤Îê ÖϤ¤Á ê“Ó¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁϤfl◊ ≈¤±Ó¤‰ – †‰ê‰ ‹˚‹ê˚¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ≈¤¤í¤ Œ¤Îfi Ó¤êÓ¤‰. Ǥ‰È¤ Ö“¿¤‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ˆÓ¤‰ ≥◊ ≈¤fl“flÚ¤‰ Û¥¤fi¬¤¤ ꤬¤Œ¤¤◊ ê˙fl◊, ``≥¤¬¤‰ ꉌ¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ?'' ``ê¤◊à  ¤Íî¤fl◊ ¬¤≤¤fi Ö¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‰È¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. `` ¤Û¤ ≥“‰,  ¤¤ ¤È¤¤¬¤‰ ϤΠ∏ତ‰ õ¤Õ‹˚‰ ä“.''

Ö‰ ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ äȤfl◊ ≈¤·íϤfl◊. Ö‰ê Ϥ¤“ Œ¤∆ »‹“∏ ê“fi ê‰, Ö¤ ‹±Ó¤ äfi¬¤fi ꉌ¤ í‰ ? ≥¤¤‰ ÁϤ¤ ¤ Œ¤Í‰ ê‰, Ö‰ ≥¤¤‰ Û¤·≈¤ ≈¤fi“Û¤‰È¤¤‰ í‰ !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 17

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 18

êfl∏“≥¤fi Œ¤„≥î¤fl Ö‰˚Ȥ‰ ։Ϥ¤ ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ∏¤è≥¤“¬¤fi êÓ¤fi Œ¤∏∏ ¬¤ Ȥ‰Ï¤¤à ˆ¤‰î¤. ☺

¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤¬¤fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ≈¤“ √¤◊äfi“ ÖÛ¤“ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤‰∞¤‰ Ö‰˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ Ȥ‰Ç¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ◊ í‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ ‹¬¤∞¤Ÿî¤ ê“fi ¬¤¤Ç‰ í‰ ê‰ ˆÏ¤‰≤¤fi – Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤¬¤fl◊  ¤◊¿¤ ! ☺

Œ¤fi™¤à¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ÁŒ¤Ï¤¤¬¤fi Û¤√¤Ï¤± ≈¤∞¤ ˆ≥¤fi. ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤·ê‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ ÁŒ¤¤‰. ≈¤ÂÛ¤¤¬¤fi ‹ ¤È¤êflȤ ‹»ê“ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“¤ ≈¤fl¥¤ ê‰ ≈¤¤Â¥¤ ‹ ¤È¤ õ¤·êϤӤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤∞¤ õ¤¤È¤Ó¤‰.'' Ǥ¤ä¿¤“¤ Ǥ¤‹¬≥¤Ã¤¤àÖ‰ ≥◊ Áତ‰  ¤‰™ê ÁŒ¤¤Ï¤fi. ≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ †≥¤†≥¤¬¤fi Œ¤fi™¤à Ǥ¤¿¤fi. ≈¤ífi Œ¤¤‰˚¤ Ö¤‰±ê¤“ Ǥ¤≥¤¤◊ Ö‰ ≈¤‰˚ ä≈¤“ ˆ¤≤¤ »‰“Ϥfi “˙¤ ˆ≥¤¤, ≥◊ Ϥ‰Ü˚“‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ‹ ¤È¤ ¿¤î¤fl⁄. ˆÛ¤fi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤ífl◊ Ö¤≈¤≥¤¤◊ Ǥ¤‹¬≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤“¤‰ ≈¤¤Â¥¤ õ¤·êϤӤ‰, Û¤Œ¤û‰ ?'' ``≈¤∞¤ Û¤¤ˆ‰ ¤, Ö¤ ‹ ¤È¤ Ö¤≈¤‰ Ǥ¤¿¤fl◊ ≥¤‰¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi.'' Ϥ‰Ü˚“‰ Ǥ◊¿¤fl◊ ˆÛ¤fi¬¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ ≥¤¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤ ∏¤∏¤° ÖˆÕ ÁŒ¤fi √¤î¤‰È¤¤ ≥¤‰¬¤fl◊ í‰ !'' ☺

“∞¤¬¤‰ ê¤◊™‰ ֤Ϥ‰È¤¤ √¤¤Œ¤¬¤‰ ≈¤¤∏“ ˆ¤“ ¤◊¿¤ ≈¤¤◊õ¤ ˆ¤Ê˚ȉ ¤¤‰ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi¬¤fi Ö¤√¤Î ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 19

≈¤¤‹˚î¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``õ¤¤ ≈¤fiϤ¤¬¤fi í‰ÈȤfi ≥¤ê – ÖˆÕ≤¤fi Ö¤√¤Î õ¤¤“ ˆ¤Ê˚‰È¤ ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ ≥¤‰ ≥¤¤‰ ì¤◊ìϤ¤◊ í‰ !'' ☺

¬¤fiõ¤È¤¤ Œ¤¤Î‰ “ˆ‰≥¤¤‰ 䤱·≥¤ ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î¬¤¤ 䤱·≥¤¬¤‰ : ``Ö‰ ! ˆÏ¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤ ¤◊¿¤ ꓤ‰ ≥¤¤‰ Û¤¤“fl◊. ≥¤Œ¤¤“fi Ö¤ ¿¤ ¤¤¿¤ ¤≤¤fi ≥¤¤‰ ˆfl◊ √¤¤◊±¤‰ ≤¤à ÁàÓ¤ !'' ``≤¤à Á √¤î¤¤ ˆÓ¤¤‰ !'' ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î‰≤¤fi ꤉àÖ‰ Û¤fl“fiȤ¤ ÖϤ¤Á‰ ê˙fl◊ : ``¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤  ¤◊¿¤ ≤¤î¤¤¬¤‰ ≥¤¤‰ êȤ¤ê Ϥfi≥¤fi √¤î¤¤‰.'' ☺

䤱·≥¤ : ¤ˆ¤“ 䤓‰ Ϥ“Û¤¤∏ ≈¤±‰ í‰ Ö¬¤‰ í≥¤Œ¤¤◊ ê‰˚Ȥfiî¤ Á√։≤¤fi ≈¤¤∞¤fi õ¤·Ï¤‰ í‰, Ö‰ Œ¤∆ ≥¤Œ¤¬¤‰ Ö¬¤‰ê Ϥ¤“ êfi¿¤‰È¤fl◊ í‰; ≥¤¤‰ Ö¤Œ¤ è◊ Û¤fl¿¤fi õ¤¤È¤Ó¤‰ ? Œ¤ê¤¬¤Œ¤¤‹È¤ê : Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ Ǥ ¤“ ≈¤±‰ ? ˆfl◊ ê¤◊à ˆÏ¤¤Œ¤¤¬¤Ó¤¤Û¥¤fi ≤¤¤‰±¤‰ ífl◊ ! ☺

Ö‰ê ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ ≥¤ ¤fi ¤¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ Œ¤¤√¤Ï¤¤ Œ¤∆ ˚‰‹È¤»¤‰¬¤ ê‰Ÿ ≥“‰ ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Œ¤◊¥¤fiÖ‰ ê˙fl◊ ê‰, Ϥˆ‰È¤¤Œ¤¤◊ Ϥˆ‰È¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ ≈¤ífi¬¤fi Œ¤Îfi Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰. ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 20


ꓤ‰ ! ä¤Ú¤∞¤ ꓤ‰ !'' ։Ϥfi Œ¤¤√¤∞¤fi ¤fi† Œ¤flÛ¤¤»“¤‰Œ¤¤◊≤¤fi å™fi. Ö◊≥¤‰ Á» Û¤ûÁ¬¤ ˆÎϤ‰ ˆÎϤ‰ åä¤ ≤¤î¤¤ Ö¬¤‰ ä≥Û¤¤ˆ 䓉Ȥ¤ Û¤Œ¤fl∏¤î¤ ≈¤“ Ö‰ê ¬¤Á“ »‰“Ϥfi¬¤‰ ≈¤ífi  ¤¤‰È : ``Ö‰ê Á ϤÛ≥¤fl ˆfl◊ †∞¤Ï¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ í◊fl – ê‰ ê¤‰∞¤‰ Œ¤¬¤‰ ¿¤ë¤‰ Œ¤¤“‰È¤¤‰ ?'' Ö‰ “‰Û˚¤‰“¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ √¤¡¤ˆê¤‰¬¤fi ò¤∞¤fi ê¤Î° Ȥ‰ í‰. ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Ϥ¤¬¤√¤fi≈¤¥¤ê¬¤‰ Ö◊≥¤‰ ¬¤°ê¬¤¤  ¤¿¤¤ ∏¤è≥¤“¤‰¬¤¤◊ Û¤“¬¤¤Œ¤¤◊ í¤≈¤‰È¤¤◊ í‰.

Ö‰ê ÁflϤ¤¬¤ ‹Û¤¬¤‰Œ¤¤Œ¤¤◊ ¤‰™¤‰ ˆ≥¤¤‰. ‹Ï¤“¤Œ¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤ Ö‰ê Œ¤ˆ¤ê¤î¤ Û¤¬¬¤¤“fi å™fi¬¤‰ Ö‰¬¤¤ ≈¤√¤¬¤¤◊ Ö¤◊√¤Î¤◊ êõ¤“≥¤¤◊ êõ¤“≥¤¤◊, Ö‰¬¤‰  ¤‰™êŒ¤¤◊ ∏ ¤¤Ï¤fi ∏ତ‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÍ◊. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“‰, ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ö¤ÜÛ¤ófiŒ¤ ¬¤‰ ¿¤¤∞¤fi¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ≈¤±fiê¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰ ≈¤¤í¤◊ »î¤¤⁄. ``ˆ∆ ÁflϤ¤¬¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ ≥¤¤“¤ Á ≈¤√¤ Œ¤∆ êõ¤“‰È¤¤ ?'' Ö‰Œ¤∞¤‰ ≈¤·íñfl◊. ``êõ¤“‰È¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤, ≈¤∞¤ ˆÓ¤‰ Ö‰ ≥¤¤‰....'' `` ¤Û¤,''  ¤¤¬¤fl  ¤¤‰È¤fi å™ñ¤◊, ``≥“‰ ≥¤¤‰ Ö¤ Á Œ¤¤“fi Ȥ¤à¬¤ í‰.''

Ö¿¤fi“¤‰ √¤¡¤ˆê : Á‰ Ϥ‰Ü˚“¬¤‰ Œ¤∆ Ϥ“∏fi Ö¤≈¤‰È¤fi ≥¤‰ Ó¤fl◊ ≥¤Œ¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ? Ϥ‰Ü˚“ : ˆ¤ ° Û¤¤ˆ‰ ¤ – ꉌ¤ ? √¤¡¤ˆê : ˆfl◊ ê◊àê ò¤“±¤ ≤¤î¤‰È¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ †‰Ï¤¤¬¤fi Ö¤Ó¤¤ “¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.

Ö‰ê ∏◊≈¤≥¤fi ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤¬¤fl◊ ¤¤Îê Ȥତ‰ ¬¤¤˚ê †‰Ï¤¤ √¤î¤fl◊. ±¤‰“êfi≈¤“‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ õ¤‰≥¤Ï◊ ê‰ †‰  ¤¤Îê ÖϤ¤Á ê“Ó¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁϤfl◊ ≈¤±Ó¤‰ – †‰ê‰ ‹˚‹ê˚¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ≈¤¤í¤ Œ¤Îfi Ó¤êÓ¤‰. Ǥ‰È¤ Ö“¿¤‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ˆÓ¤‰ ≥◊ ≈¤fl“flÚ¤‰ Û¥¤fi¬¤¤ ꤬¤Œ¤¤◊ ê˙fl◊, ``≥¤¬¤‰ ꉌ¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ?'' ``ê¤◊à  ¤Íî¤fl◊ ¬¤≤¤fi Ö¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‰È¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. `` ¤Û¤ ≥“‰,  ¤¤ ¤È¤¤¬¤‰ ϤΠ∏ତ‰ õ¤Õ‹˚‰ ä“.''

Ö‰ ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ äȤfl◊ ≈¤·íϤfl◊. Ö‰ê Ϥ¤“ Œ¤∆ »‹“∏ ê“fi ê‰, Ö¤ ‹±Ó¤ äfi¬¤fi ꉌ¤ í‰ ? ≥¤¤‰ ÁϤ¤ ¤ Œ¤Í‰ ê‰, Ö‰ ≥¤¤‰ Û¤·≈¤ ≈¤fi“Û¤‰È¤¤‰ í‰ !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 17

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 18

êfl∏“≥¤fi Œ¤„≥î¤fl Ö‰˚Ȥ‰ ։Ϥ¤ ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ∏¤è≥¤“¬¤fi êÓ¤fi Œ¤∏∏ ¬¤ Ȥ‰Ï¤¤à ˆ¤‰î¤. ☺

¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤¬¤fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ≈¤“ √¤◊äfi“ ÖÛ¤“ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤‰∞¤‰ Ö‰˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ Ȥ‰Ç¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ◊ í‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ ‹¬¤∞¤Ÿî¤ ê“fi ¬¤¤Ç‰ í‰ ê‰ ˆÏ¤‰≤¤fi – Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤¬¤fl◊  ¤◊¿¤ ! ☺

Œ¤fi™¤à¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ÁŒ¤Ï¤¤¬¤fi Û¤√¤Ï¤± ≈¤∞¤ ˆ≥¤fi. ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤·ê‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ ÁŒ¤¤‰. ≈¤ÂÛ¤¤¬¤fi ‹ ¤È¤êflȤ ‹»ê“ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“¤ ≈¤fl¥¤ ê‰ ≈¤¤Â¥¤ ‹ ¤È¤ õ¤·êϤӤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤∞¤ õ¤¤È¤Ó¤‰.'' Ǥ¤ä¿¤“¤ Ǥ¤‹¬≥¤Ã¤¤àÖ‰ ≥◊ Áତ‰  ¤‰™ê ÁŒ¤¤Ï¤fi. ≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ †≥¤†≥¤¬¤fi Œ¤fi™¤à Ǥ¤¿¤fi. ≈¤ífi Œ¤¤‰˚¤ Ö¤‰±ê¤“ Ǥ¤≥¤¤◊ Ö‰ ≈¤‰˚ ä≈¤“ ˆ¤≤¤ »‰“Ϥfi “˙¤ ˆ≥¤¤, ≥◊ Ϥ‰Ü˚“‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ‹ ¤È¤ ¿¤î¤fl⁄. ˆÛ¤fi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤ífl◊ Ö¤≈¤≥¤¤◊ Ǥ¤‹¬≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤“¤‰ ≈¤¤Â¥¤ õ¤·êϤӤ‰, Û¤Œ¤û‰ ?'' ``≈¤∞¤ Û¤¤ˆ‰ ¤, Ö¤ ‹ ¤È¤ Ö¤≈¤‰ Ǥ¤¿¤fl◊ ≥¤‰¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi.'' Ϥ‰Ü˚“‰ Ǥ◊¿¤fl◊ ˆÛ¤fi¬¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ ≥¤¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤ ∏¤∏¤° ÖˆÕ ÁŒ¤fi √¤î¤‰È¤¤ ≥¤‰¬¤fl◊ í‰ !'' ☺

“∞¤¬¤‰ ê¤◊™‰ ֤Ϥ‰È¤¤ √¤¤Œ¤¬¤‰ ≈¤¤∏“ ˆ¤“ ¤◊¿¤ ≈¤¤◊õ¤ ˆ¤Ê˚ȉ ¤¤‰ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi¬¤fi Ö¤√¤Î ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 19

≈¤¤‹˚î¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``õ¤¤ ≈¤fiϤ¤¬¤fi í‰ÈȤfi ≥¤ê – ÖˆÕ≤¤fi Ö¤√¤Î õ¤¤“ ˆ¤Ê˚‰È¤ ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ ≥¤‰ ≥¤¤‰ ì¤◊ìϤ¤◊ í‰ !'' ☺

¬¤fiõ¤È¤¤ Œ¤¤Î‰ “ˆ‰≥¤¤‰ 䤱·≥¤ ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î¬¤¤ 䤱·≥¤¬¤‰ : ``Ö‰ ! ˆÏ¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤ ¤◊¿¤ ꓤ‰ ≥¤¤‰ Û¤¤“fl◊. ≥¤Œ¤¤“fi Ö¤ ¿¤ ¤¤¿¤ ¤≤¤fi ≥¤¤‰ ˆfl◊ √¤¤◊±¤‰ ≤¤à ÁàÓ¤ !'' ``≤¤à Á √¤î¤¤ ˆÓ¤¤‰ !'' ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î‰≤¤fi ꤉àÖ‰ Û¤fl“fiȤ¤ ÖϤ¤Á‰ ê˙fl◊ : ``¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤  ¤◊¿¤ ≤¤î¤¤¬¤‰ ≥¤¤‰ êȤ¤ê Ϥfi≥¤fi √¤î¤¤‰.'' ☺

䤱·≥¤ : ¤ˆ¤“ 䤓‰ Ϥ“Û¤¤∏ ≈¤±‰ í‰ Ö¬¤‰ í≥¤Œ¤¤◊ ê‰˚Ȥfiî¤ Á√։≤¤fi ≈¤¤∞¤fi õ¤·Ï¤‰ í‰, Ö‰ Œ¤∆ ≥¤Œ¤¬¤‰ Ö¬¤‰ê Ϥ¤“ êfi¿¤‰È¤fl◊ í‰; ≥¤¤‰ Ö¤Œ¤ è◊ Û¤fl¿¤fi õ¤¤È¤Ó¤‰ ? Œ¤ê¤¬¤Œ¤¤‹È¤ê : Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ Ǥ ¤“ ≈¤±‰ ? ˆfl◊ ê¤◊à ˆÏ¤¤Œ¤¤¬¤Ó¤¤Û¥¤fi ≤¤¤‰±¤‰ ífl◊ ! ☺

Ö‰ê ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ ≥¤ ¤fi ¤¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ Œ¤¤√¤Ï¤¤ Œ¤∆ ˚‰‹È¤»¤‰¬¤ ê‰Ÿ ≥“‰ ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Œ¤◊¥¤fiÖ‰ ê˙fl◊ ê‰, Ϥˆ‰È¤¤Œ¤¤◊ Ϥˆ‰È¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ ≈¤ífi¬¤fi Œ¤Îfi Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰. ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 20


ꓤ‰ ! ä¤Ú¤∞¤ ꓤ‰ !'' ։Ϥfi Œ¤¤√¤∞¤fi ¤fi† Œ¤flÛ¤¤»“¤‰Œ¤¤◊≤¤fi å™fi. Ö◊≥¤‰ Á» Û¤ûÁ¬¤ ˆÎϤ‰ ˆÎϤ‰ åä¤ ≤¤î¤¤ Ö¬¤‰ ä≥Û¤¤ˆ 䓉Ȥ¤ Û¤Œ¤fl∏¤î¤ ≈¤“ Ö‰ê ¬¤Á“ »‰“Ϥfi¬¤‰ ≈¤ífi  ¤¤‰È : ``Ö‰ê Á ϤÛ≥¤fl ˆfl◊ †∞¤Ï¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ í◊fl – ê‰ ê¤‰∞¤‰ Œ¤¬¤‰ ¿¤ë¤‰ Œ¤¤“‰È¤¤‰ ?'' Ö‰ “‰Û˚¤‰“¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ √¤¡¤ˆê¤‰¬¤fi ò¤∞¤fi ê¤Î° Ȥ‰ í‰. ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Ϥ¤¬¤√¤fi≈¤¥¤ê¬¤‰ Ö◊≥¤‰ ¬¤°ê¬¤¤  ¤¿¤¤ ∏¤è≥¤“¤‰¬¤¤◊ Û¤“¬¤¤Œ¤¤◊ í¤≈¤‰È¤¤◊ í‰.

Ö‰ê ÁflϤ¤¬¤ ‹Û¤¬¤‰Œ¤¤Œ¤¤◊ ¤‰™¤‰ ˆ≥¤¤‰. ‹Ï¤“¤Œ¤ ∏“‹Œ¤î¤¤¬¤ Ö‰ê Œ¤ˆ¤ê¤î¤ Û¤¬¬¤¤“fi å™fi¬¤‰ Ö‰¬¤¤ ≈¤√¤¬¤¤◊ Ö¤◊√¤Î¤◊ êõ¤“≥¤¤◊ êõ¤“≥¤¤◊, Ö‰¬¤‰  ¤‰™êŒ¤¤◊ ∏ ¤¤Ï¤fi ∏ତ‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÍ◊. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“‰, ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ö¤ÜÛ¤ófiŒ¤ ¬¤‰ ¿¤¤∞¤fi¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ≈¤±fiê¤ Û¤¤≤¤‰ Ö‰ ≈¤¤í¤◊ »î¤¤⁄. ``ˆ∆ ÁflϤ¤¬¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ ≥¤¤“¤ Á ≈¤√¤ Œ¤∆ êõ¤“‰È¤¤ ?'' Ö‰Œ¤∞¤‰ ≈¤·íñfl◊. ``êõ¤“‰È¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤, ≈¤∞¤ ˆÓ¤‰ Ö‰ ≥¤¤‰....'' `` ¤Û¤,''  ¤¤¬¤fl  ¤¤‰È¤fi å™ñ¤◊, ``≥“‰ ≥¤¤‰ Ö¤ Á Œ¤¤“fi Ȥ¤à¬¤ í‰.''

Ö¿¤fi“¤‰ √¤¡¤ˆê : Á‰ Ϥ‰Ü˚“¬¤‰ Œ¤∆ Ϥ“∏fi Ö¤≈¤‰È¤fi ≥¤‰ Ó¤fl◊ ≥¤Œ¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ? Ϥ‰Ü˚“ : ˆ¤ ° Û¤¤ˆ‰ ¤ – ꉌ¤ ? √¤¡¤ˆê : ˆfl◊ ê◊àê ò¤“±¤ ≤¤î¤‰È¤¤ Œ¤¤∞¤Û¤¬¤‰ †‰Ï¤¤¬¤fi Ö¤Ó¤¤ “¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.

Ö‰ê ∏◊≈¤≥¤fi ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤¬¤fl◊ ¤¤Îê Ȥତ‰ ¬¤¤˚ê †‰Ï¤¤ √¤î¤fl◊. ±¤‰“êfi≈¤“‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ õ¤‰≥¤Ï◊ ê‰ †‰  ¤¤Îê ÖϤ¤Á ê“Ó¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁϤfl◊ ≈¤±Ó¤‰ – †‰ê‰ ‹˚‹ê˚¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ≈¤¤í¤ Œ¤Îfi Ó¤êÓ¤‰. Ǥ‰È¤ Ö“¿¤‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ˆÓ¤‰ ≥◊ ≈¤fl“flÚ¤‰ Û¥¤fi¬¤¤ ꤬¤Œ¤¤◊ ê˙fl◊, ``≥¤¬¤‰ ꉌ¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ?'' ``ê¤◊à  ¤Íî¤fl◊ ¬¤≤¤fi Ö¤Œ¤¤◊,'' ≈¤‰È¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. `` ¤Û¤ ≥“‰,  ¤¤ ¤È¤¤¬¤‰ ϤΠ∏ତ‰ õ¤Õ‹˚‰ ä“.''

Ö‰ ˆ¤Ê˚Ȥ¬¤fl◊ äȤfl◊ ≈¤·íϤfl◊. Ö‰ê Ϥ¤“ Œ¤∆ »‹“∏ ê“fi ê‰, Ö¤ ‹±Ó¤ äfi¬¤fi ꉌ¤ í‰ ? ≥¤¤‰ ÁϤ¤ ¤ Œ¤Í‰ ê‰, Ö‰ ≥¤¤‰ Û¤·≈¤ ≈¤fi“Û¤‰È¤¤‰ í‰ !

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 17

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 18

êfl∏“≥¤fi Œ¤„≥î¤fl Ö‰˚Ȥ‰ ։Ϥ¤ ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Œ¤“∞¤ ê‰ Á‰Œ¤¤◊ ∏¤è≥¤“¬¤fi êÓ¤fi Œ¤∏∏ ¬¤ Ȥ‰Ï¤¤à ˆ¤‰î¤. ☺

¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤¬¤fi ≥¤‹ ¤î¤≥¤ ≈¤“ √¤◊äfi“ ÖÛ¤“ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤‰∞¤‰ Ö‰˚Ȥ¤  ¤¿¤¤ Ȥ‰Ç¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ◊ í‰ ê‰ ≥¤‰∞¤‰ ‹¬¤∞¤Ÿî¤ ê“fi ¬¤¤Ç‰ í‰ ê‰ ˆÏ¤‰≤¤fi – Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤¬¤fl◊  ¤◊¿¤ ! ☺

Œ¤fi™¤à¬¤fi Ö‰ê ∏fl꤬¤Œ¤¤◊ ÁŒ¤Ï¤¤¬¤fi Û¤√¤Ï¤± ≈¤∞¤ ˆ≥¤fi. ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤·ê‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ ÁŒ¤¤‰. ≈¤ÂÛ¤¤¬¤fi ‹ ¤È¤êflȤ ‹»ê“ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“¤ ≈¤fl¥¤ ê‰ ≈¤¤Â¥¤ ‹ ¤È¤ õ¤·êϤӤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤∞¤ õ¤¤È¤Ó¤‰.'' Ǥ¤ä¿¤“¤ Ǥ¤‹¬≥¤Ã¤¤àÖ‰ ≥◊ Áତ‰  ¤‰™ê ÁŒ¤¤Ï¤fi. ≈¤‰˚ ä“fi¬¤‰ †≥¤†≥¤¬¤fi Œ¤fi™¤à Ǥ¤¿¤fi. ≈¤ífi Œ¤¤‰˚¤ Ö¤‰±ê¤“ Ǥ¤≥¤¤◊ Ö‰ ≈¤‰˚ ä≈¤“ ˆ¤≤¤ »‰“Ϥfi “˙¤ ˆ≥¤¤, ≥◊ Ϥ‰Ü˚“‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ‹ ¤È¤ ¿¤î¤fl⁄. ˆÛ¤fi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤ífl◊ Ö¤≈¤≥¤¤◊ Ǥ¤‹¬≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤“¤‰ ≈¤¤Â¥¤ õ¤·êϤӤ‰, Û¤Œ¤û‰ ?'' ``≈¤∞¤ Û¤¤ˆ‰ ¤, Ö¤ ‹ ¤È¤ Ö¤≈¤‰ Ǥ¤¿¤fl◊ ≥¤‰¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi.'' Ϥ‰Ü˚“‰ Ǥ◊¿¤fl◊ ˆÛ¤fi¬¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ ≥¤¤‰ Ö¤≈¤¬¤¤ ∏¤∏¤° ÖˆÕ ÁŒ¤fi √¤î¤‰È¤¤ ≥¤‰¬¤fl◊ í‰ !'' ☺

“∞¤¬¤‰ ê¤◊™‰ ֤Ϥ‰È¤¤ √¤¤Œ¤¬¤‰ ≈¤¤∏“ ˆ¤“ ¤◊¿¤ ≈¤¤◊õ¤ ˆ¤Ê˚ȉ ¤¤‰ Ǥ±fi ˆ≥¤fi. Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi¬¤fi Ö¤√¤Î ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 19

≈¤¤‹˚î¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ : ``õ¤¤ ≈¤fiϤ¤¬¤fi í‰ÈȤfi ≥¤ê – ÖˆÕ≤¤fi Ö¤√¤Î õ¤¤“ ˆ¤Ê˚‰È¤ ∏‰Ç¤¤î¤ í‰ ≥¤‰ ≥¤¤‰ ì¤◊ìϤ¤◊ í‰ !'' ☺

¬¤fiõ¤È¤¤ Œ¤¤Î‰ “ˆ‰≥¤¤‰ 䤱·≥¤ ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î¬¤¤ 䤱·≥¤¬¤‰ : ``Ö‰ ! ˆÏ¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤ ¤◊¿¤ ꓤ‰ ≥¤¤‰ Û¤¤“fl◊. ≥¤Œ¤¤“fi Ö¤ ¿¤ ¤¤¿¤ ¤≤¤fi ≥¤¤‰ ˆfl◊ √¤¤◊±¤‰ ≤¤à ÁàÓ¤ !'' ``≤¤à Á √¤î¤¤ ˆÓ¤¤‰ !'' ä≈¤È¤¤ Œ¤¤Î‰≤¤fi ꤉àÖ‰ Û¤fl“fiȤ¤ ÖϤ¤Á‰ ê˙fl◊ : ``¬¤„≥¤fi ≈¤¡‰›è˚Û¤  ¤◊¿¤ ≤¤î¤¤¬¤‰ ≥¤¤‰ êȤ¤ê Ϥfi≥¤fi √¤î¤¤‰.'' ☺

䤱·≥¤ : ¤ˆ¤“ 䤓‰ Ϥ“Û¤¤∏ ≈¤±‰ í‰ Ö¬¤‰ í≥¤Œ¤¤◊ ê‰˚Ȥfiî¤ Á√։≤¤fi ≈¤¤∞¤fi õ¤·Ï¤‰ í‰, Ö‰ Œ¤∆ ≥¤Œ¤¬¤‰ Ö¬¤‰ê Ϥ¤“ êfi¿¤‰È¤fl◊ í‰; ≥¤¤‰ Ö¤Œ¤ è◊ Û¤fl¿¤fi õ¤¤È¤Ó¤‰ ? Œ¤ê¤¬¤Œ¤¤‹È¤ê : Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ Ǥ ¤“ ≈¤±‰ ? ˆfl◊ ê¤◊à ˆÏ¤¤Œ¤¤¬¤Ó¤¤Û¥¤fi ≤¤¤‰±¤‰ ífl◊ ! ☺

Ö‰ê ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ ≥¤ ¤fi ¤¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ Œ¤¤√¤Ï¤¤ Œ¤∆ ˚‰‹È¤»¤‰¬¤ ê‰Ÿ ≥“‰ ≥¤‰Œ¤¬¤¤ Œ¤◊¥¤fiÖ‰ ê˙fl◊ ê‰, Ϥˆ‰È¤¤Œ¤¤◊ Ϥˆ‰È¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ ¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ ≈¤ífi¬¤fi Œ¤Îfi Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰. ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 20


``¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ !'' ˆfl◊ ±ò¤¤à √¤î¤¤‰ : ``≥◊ Û¤fl¿¤fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ê∏¤õ¤ Œ¤“fi ≈¤∞¤ √¤î¤¤‰ ˆ¤‰ã !'' ``Ö‰¬¤¤‰ Ϥ¤◊¿¤¤‰ ¬¤ˆÕ,'' Œ¤◊¥¤fi ¤¤‰È : ``≥¤Œ¤‰ ꤉à ≈¤∞¤ Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ “∏ ꓤϤfi Ӥ꤉ í¤‰.''

``ˆfl◊ Á‰ êˆfl◊ ífl◊ ≥¤‰¬¤fi Ö‰˚Ȥfi ÖÛ¤“ ¬¤≤¤fi ≤¤≥¤fi,'' Ö‰Œ¤∞¤‰ Û¤Œ¤†Ïî¤fl◊. `` – Ö‰ ꈉ≥¤¤◊ ꈉ≥¤¤◊ ˆfl◊ Á‰ “fi≥¤‰ Ǥ¤◊Û¤fi Ǥ¤ã ífl◊ ≥¤‰¬¤fi ≤¤¤î¤ í‰.''

¤±‰‹Œ¤î¤¤◊ †»“ ≤¤¤‰±¤ ϤǤ≥¤≤¤fi ꤌ¤ ≈¤“ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤ Áà Ó¤ê≥¤¤, ꤓ∞¤ ê‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ȥ¤√¤fl ≈¤±‰È¤fi Ö‰ê  ¤fiŒ¤¤“fi¬¤¤‰ ÜȤ¤Á √¤¤Œ¤¬¤¤ ∏¤è≥¤“ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤. Ö‰ “¤‰√¤¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ ˆ≥¤¤, ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤fi ¤fiÖ‰ ≥¤‰±¤Ï. `‹Ï¤‹ì˚' ≈¤≥¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≥¤ ¤fi ¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≥“‰ †»“‰  ¤fi ¤fi¬¤‰ ≈¤·íñfl◊, ``û“‰ ≥¤∆ Ö‰Œ¤¬¤‰ êfi¿¤fl◊ ê‰ Ö≥“‰ Ö¤≈¤∞¤fi ≈¤¤Û¤‰ ‹Ï¤‹ì˚-»fi¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ Ö‰∞¤‰ ≤¤¤‰±¤‰ ϤǤ≥¤ ǤŒ¤Ï¤¤¬¤fi ˆ¤ ≈¤¤±fi ¬¤‰ ?'' ``Ö“‰ ˆ¤ “‰ ˆ¤,''  ¤fi ¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. ``Ö‰ ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ ꈉ ê‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ϤfiŒ¤¤¬¤fi “ꌤ Œ¤¬¤‰ Œ¤Î‰ ≥“‰ ˆfl◊ »fi õ¤·êϤfl◊ ≥¤¤‰î¤‰ õ¤¤È¤Ó¤‰.''

Ö∆Ó¤fi Ϥ“Û¤¬¤¤◊ ∏¤∏fiŒ¤¤¬¤¤‰ ≈¤√¤ ä¤◊√¤fi Á≥¤¤◊ ±¤Êè˚“‰ ≈Ȥ¤Û˚“ ¤¤◊¿î¤fl◊ Ö¬¤‰ ∏¤∏“ õ¤±Ï¤¤-å≥¤“Ϥ¤¬¤fi ۤǤ≥¤ Œ¤¬¤¤à ê“fi.  ¤‰ Œ¤‹ˆ¬¤¤ ≈¤ífi ≈Ȥ¤Û˚“ Ǥ¤‰È¤fi¬¤‰ †‰≥¤¤◊ Œ¤¤°¬¤‰ Û¤¤Ï¤ Ëì ֤Ϥfi √¤î¤‰È¤fi Œ¤¤È¤·Œ¤ ≈¤±fi, Ö‰˚Ȥ‰ ±¤Êè˚“‰ Œ¤¤°¬¤‰ ∏¤∏“¤‰ å≥¤“Ϥ¤¬¤fi í·˚ Ö¤≈¤fi. ``ˆ¤...Ó¤ ! äàȤ¤ !'' Œ¤¤°  ¤¤‰È◊, ``ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰. ¬¤Î¬¤¤‰ ≈¤¤à≈¤ ≈¤ê±fi¬¤‰ ∏fiϤ¤È¤ ≈¤“≤¤fi õ¤±-å≥¤“ ê“fi¬¤‰ ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ 䤓‰ ê◊˚¤Îfi √¤î¤‰È¤fi !''

Œ¤¤“¤ ä¤à ∏¤è≥¤“ í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤ ¤◊¿¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ êà “fi≥¤‰ êˆfi Ó¤ê≥¤¤ ˆÓ¤‰, ≥¤‰¬¤fi Œ¤¬¤‰ ¬¤Ï¤¤à Ȥ¤√¤≥¤fi ˆ≥¤fi. Ö‰ ≈¤¤‰≥¤‰ “¤‰Á¬¤¤◊  ¤‰ ≈¤¤êfi˚ ≈¤·“¤◊ ê“≥¤¤, Ö‰˚Ȥ‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ۤȤ¤ˆŒ¤¤◊ “∞¤ê¤“ ¬¤ Á 噉 ¬¤‰ ?

∏“∏fi : ``±¤Êè˚“ Û¤¤ˆ‰ ¤, Œ¤¤“¤ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤ Œ¤“fi √¤î¤¤ í‰. ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¤ Œ¤¤“fl◊ ≈¤ˆ‰È¤Ï¤ˆ‰È¤fl◊ Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰.'' ∏¤è≥¤“ : ``≥¤Œ¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤≥¤fl◊ ˆÓ¤‰ ≥¤‰ ˆfl◊ êÈ≈¤fi Ó¤êfl◊ ífl◊. Œ¤¤“fl◊ ≈¤∞¤ Ö¤ ≈¤ˆ‰È¤fl◊ Á Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰ !'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 21

Û¤¤Œ¤‹î¤ê¬¤¤ ≥¤◊¥¤fiÖ‰ ê‹Ï¤¬¤‰ ≈¤¤í¤ Œ¤¤‰êȤ‰È¤ ¥¤∞¤ Ȥfi˚fi¬¤¤ ˆ¤àêfl Û¤¤≤¤‰ Ö¤ ¬¤¤∆¿¤ ˆ≥¤fi : `` ¤ˆfl Û¤“Û¤ í‰ – ‹Û¤Ï¤¤î¤ ê‰ Ö‰¬¤fl◊ Ȥ◊ ¤¤∞¤.'' ☺

¤¬¤¤Ÿ±Ÿ Ó¤¤Ê¬¤¤ Ö‰ê ¬¤¤˚ꬤ¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ ‹¬¤Œ¤¤Ÿ≥¤¤Ö‰ Ö‰ê Ϥ¤“ ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ‹Ï¤¬¤◊≥¤fi ê“fi ê‰, ¬¤¤˚ꬤ‰ ∏Û¤ ‹Œ¤‹¬¤˚ Á‰˚Ȥfl◊ ˚·◊ê¤Ï¤fi Ö¤≈¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤¡‰ô¤ê¤‰ ò¤‰“ ÁϤ¤ Œ¤¤˚‰ “¤≥¤¬¤fi í‰ÈȤfi √¤¤±fi ≈¤ê±fi Ó¤ê‰. Ó¤¤ÊÖ‰ ≥¤¤“≤¤fi ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰ : ``√¤¤±fi¬¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤∏Ȥ¤‰.'' ☺

õ¤·◊˚∞¤fiŒ¤¤◊ åä‰È¤¤ ¤‰ 䌤‰∏Ϥ¤“¤‰ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ Ó¤¤‰ Œ¤≥¤ í‰ ? – ։Ϥ¤ ≈¤flí¤∞¤¬¤¤ ÁϤ¤ ¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤≥¤∏¤“‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰Œ¤¬¤‰ †‰ã ífl◊ ≥“‰ ˆfl◊ ä√¤Ï¤¤¬¤¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fl◊ ífl◊ ê‰  ¤‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê Á õ¤·◊˚¤à Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰.'' ☺

``∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ˆfl◊ Œ¤¤ä≤¤-Ö¤‰“√¤¬¤ Ϥ√¤¤±≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰ ¬¤‰ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤¤‰ Ö‰¬¤‰ √¤Îfi √¤î¤¤‰.'' ``ˆÓ¤‰, Ö¤≈¤∞¤‰ ≥¤¤‰ ꤉à ≈¤∞¤  ¤¤ ¤≥¤¬¤fi åÁÎfi  ¤¤Áfl †‰Ï¤fi – ¿¤¤“¤‰ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤fiÖ¤¬¤¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 23

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 22

Ϥ√¤¤±≥¤¤ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ?'' ☺

ê‰˚Ȥ¤ê ∏¤è≥¤“¤‰¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ¿¤fiê≥¤fi ≈¤¡›Ê è˚Û¤ õ¤¤È¤‰ í‰ ê‰ ò¤∞¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ‹¬¤Ç¤¤È¤Û¤≈¤∞¤‰ êˆfi ≈¤∞¤ ∏‰ í‰ ê‰, ``≥¤Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ¬¤≤¤fi !'' ☺

ÖŒ¤flê å√¤≥¤¤ ê‹Ï¤Ö¤‰¬¤fi ≈¤¡Ó¤‹Û≥¤ û◊ ≤¤à “ˆfi ˆ≥¤fi ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤Œ¤¤“◊䌤¤◊ ê‰˚Ȥ¤ê ˆŒ¤∏∏¤‰Ÿ ¤¤‰È¤fi å™ñ¤ : ``≈¤¡‰Œ¤¤¬¤◊∏¤‰ ¬¤‰ ¬ˆ¤¬¤¤È¤¤È¤¤‰ äflȤ¤à √¤î¤¤ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ≈¤∞¤ Ö‰ Ϥ◊õ¤¤Ó¤‰.'' ``ˆ¤,'' í‰Ï¤¤±‰≤¤fi Ö‰ê  ¤flì√¤‰Ÿ ˚Œ¤êfl◊ Œ¤·èî¤fl◊, `` – ≈¤∞¤ ≥◊ Û¤fl¿¤fi ¬¤‹ˆ.'' ☺

``Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¬¤fi ‘ꌤ≥¤ õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ ¬¤‰ Û¤¤≥¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ꉌ¤ “¤Ç¤fi í‰ ? õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ “¤Ç¤fi ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ¬¤ õ¤¤È¤≥¤ ?'' ``õ¤¤È¤fiÛ¤ ˆ¤‰≥¤, ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ Ȥ‰Ç¤ê¬¤‰ Ó¤fl◊ Œ¤Î≥¤ ?'' ☺

‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ ˆfl◊ Ö‰ê Ȥ‰Ç¤ê ífl◊. Œ¤∆ Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi ȤǤ‰È¤fi : ``≈¤ÂÛ¤¤ ꌤ¤Ï¤¤¬¤fi Ö‰êÛ¤¤‰ ≥¤“êfi ¤¤‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 24


``¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ !'' ˆfl◊ ±ò¤¤à √¤î¤¤‰ : ``≥◊ Û¤fl¿¤fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ê∏¤õ¤ Œ¤“fi ≈¤∞¤ √¤î¤¤‰ ˆ¤‰ã !'' ``Ö‰¬¤¤‰ Ϥ¤◊¿¤¤‰ ¬¤ˆÕ,'' Œ¤◊¥¤fi ¤¤‰È : ``≥¤Œ¤‰ ꤉à ≈¤∞¤ Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ “∏ ꓤϤfi Ӥ꤉ í¤‰.''

``ˆfl◊ Á‰ êˆfl◊ ífl◊ ≥¤‰¬¤fi Ö‰˚Ȥfi ÖÛ¤“ ¬¤≤¤fi ≤¤≥¤fi,'' Ö‰Œ¤∞¤‰ Û¤Œ¤†Ïî¤fl◊. `` – Ö‰ ꈉ≥¤¤◊ ꈉ≥¤¤◊ ˆfl◊ Á‰ “fi≥¤‰ Ǥ¤◊Û¤fi Ǥ¤ã ífl◊ ≥¤‰¬¤fi ≤¤¤î¤ í‰.''

¤±‰‹Œ¤î¤¤◊ †»“ ≤¤¤‰±¤ ϤǤ≥¤≤¤fi ꤌ¤ ≈¤“ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤ Áà Ó¤ê≥¤¤, ꤓ∞¤ ê‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ȥ¤√¤fl ≈¤±‰È¤fi Ö‰ê  ¤fiŒ¤¤“fi¬¤¤‰ ÜȤ¤Á √¤¤Œ¤¬¤¤ ∏¤è≥¤“ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤. Ö‰ “¤‰√¤¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ ˆ≥¤¤, ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤fi ¤fiÖ‰ ≥¤‰±¤Ï. `‹Ï¤‹ì˚' ≈¤≥¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≥¤ ¤fi ¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≥“‰ †»“‰  ¤fi ¤fi¬¤‰ ≈¤·íñfl◊, ``û“‰ ≥¤∆ Ö‰Œ¤¬¤‰ êfi¿¤fl◊ ê‰ Ö≥“‰ Ö¤≈¤∞¤fi ≈¤¤Û¤‰ ‹Ï¤‹ì˚-»fi¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ Ö‰∞¤‰ ≤¤¤‰±¤‰ ϤǤ≥¤ ǤŒ¤Ï¤¤¬¤fi ˆ¤ ≈¤¤±fi ¬¤‰ ?'' ``Ö“‰ ˆ¤ “‰ ˆ¤,''  ¤fi ¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. ``Ö‰ ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ ꈉ ê‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ϤfiŒ¤¤¬¤fi “ꌤ Œ¤¬¤‰ Œ¤Î‰ ≥“‰ ˆfl◊ »fi õ¤·êϤfl◊ ≥¤¤‰î¤‰ õ¤¤È¤Ó¤‰.''

Ö∆Ó¤fi Ϥ“Û¤¬¤¤◊ ∏¤∏fiŒ¤¤¬¤¤‰ ≈¤√¤ ä¤◊√¤fi Á≥¤¤◊ ±¤Êè˚“‰ ≈Ȥ¤Û˚“ ¤¤◊¿î¤fl◊ Ö¬¤‰ ∏¤∏“ õ¤±Ï¤¤-å≥¤“Ϥ¤¬¤fi ۤǤ≥¤ Œ¤¬¤¤à ê“fi.  ¤‰ Œ¤‹ˆ¬¤¤ ≈¤ífi ≈Ȥ¤Û˚“ Ǥ¤‰È¤fi¬¤‰ †‰≥¤¤◊ Œ¤¤°¬¤‰ Û¤¤Ï¤ Ëì ֤Ϥfi √¤î¤‰È¤fi Œ¤¤È¤·Œ¤ ≈¤±fi, Ö‰˚Ȥ‰ ±¤Êè˚“‰ Œ¤¤°¬¤‰ ∏¤∏“¤‰ å≥¤“Ϥ¤¬¤fi í·˚ Ö¤≈¤fi. ``ˆ¤...Ó¤ ! äàȤ¤ !'' Œ¤¤°  ¤¤‰È◊, ``ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰. ¬¤Î¬¤¤‰ ≈¤¤à≈¤ ≈¤ê±fi¬¤‰ ∏fiϤ¤È¤ ≈¤“≤¤fi õ¤±-å≥¤“ ê“fi¬¤‰ ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ 䤓‰ ê◊˚¤Îfi √¤î¤‰È¤fi !''

Œ¤¤“¤ ä¤à ∏¤è≥¤“ í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤ ¤◊¿¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ êà “fi≥¤‰ êˆfi Ó¤ê≥¤¤ ˆÓ¤‰, ≥¤‰¬¤fi Œ¤¬¤‰ ¬¤Ï¤¤à Ȥ¤√¤≥¤fi ˆ≥¤fi. Ö‰ ≈¤¤‰≥¤‰ “¤‰Á¬¤¤◊  ¤‰ ≈¤¤êfi˚ ≈¤·“¤◊ ê“≥¤¤, Ö‰˚Ȥ‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ۤȤ¤ˆŒ¤¤◊ “∞¤ê¤“ ¬¤ Á 噉 ¬¤‰ ?

∏“∏fi : ``±¤Êè˚“ Û¤¤ˆ‰ ¤, Œ¤¤“¤ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤ Œ¤“fi √¤î¤¤ í‰. ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¤ Œ¤¤“fl◊ ≈¤ˆ‰È¤Ï¤ˆ‰È¤fl◊ Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰.'' ∏¤è≥¤“ : ``≥¤Œ¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤≥¤fl◊ ˆÓ¤‰ ≥¤‰ ˆfl◊ êÈ≈¤fi Ó¤êfl◊ ífl◊. Œ¤¤“fl◊ ≈¤∞¤ Ö¤ ≈¤ˆ‰È¤fl◊ Á Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰ !'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 21

Û¤¤Œ¤‹î¤ê¬¤¤ ≥¤◊¥¤fiÖ‰ ê‹Ï¤¬¤‰ ≈¤¤í¤ Œ¤¤‰êȤ‰È¤ ¥¤∞¤ Ȥfi˚fi¬¤¤ ˆ¤àêfl Û¤¤≤¤‰ Ö¤ ¬¤¤∆¿¤ ˆ≥¤fi : `` ¤ˆfl Û¤“Û¤ í‰ – ‹Û¤Ï¤¤î¤ ê‰ Ö‰¬¤fl◊ Ȥ◊ ¤¤∞¤.'' ☺

¤¬¤¤Ÿ±Ÿ Ó¤¤Ê¬¤¤ Ö‰ê ¬¤¤˚ꬤ¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ ‹¬¤Œ¤¤Ÿ≥¤¤Ö‰ Ö‰ê Ϥ¤“ ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ‹Ï¤¬¤◊≥¤fi ê“fi ê‰, ¬¤¤˚ꬤ‰ ∏Û¤ ‹Œ¤‹¬¤˚ Á‰˚Ȥfl◊ ˚·◊ê¤Ï¤fi Ö¤≈¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤¡‰ô¤ê¤‰ ò¤‰“ ÁϤ¤ Œ¤¤˚‰ “¤≥¤¬¤fi í‰ÈȤfi √¤¤±fi ≈¤ê±fi Ó¤ê‰. Ó¤¤ÊÖ‰ ≥¤¤“≤¤fi ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰ : ``√¤¤±fi¬¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤∏Ȥ¤‰.'' ☺

õ¤·◊˚∞¤fiŒ¤¤◊ åä‰È¤¤ ¤‰ 䌤‰∏Ϥ¤“¤‰ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ Ó¤¤‰ Œ¤≥¤ í‰ ? – ։Ϥ¤ ≈¤flí¤∞¤¬¤¤ ÁϤ¤ ¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤≥¤∏¤“‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰Œ¤¬¤‰ †‰ã ífl◊ ≥“‰ ˆfl◊ ä√¤Ï¤¤¬¤¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fl◊ ífl◊ ê‰  ¤‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê Á õ¤·◊˚¤à Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰.'' ☺

``∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ˆfl◊ Œ¤¤ä≤¤-Ö¤‰“√¤¬¤ Ϥ√¤¤±≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰ ¬¤‰ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤¤‰ Ö‰¬¤‰ √¤Îfi √¤î¤¤‰.'' ``ˆÓ¤‰, Ö¤≈¤∞¤‰ ≥¤¤‰ ꤉à ≈¤∞¤  ¤¤ ¤≥¤¬¤fi åÁÎfi  ¤¤Áfl †‰Ï¤fi – ¿¤¤“¤‰ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤fiÖ¤¬¤¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 23

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 22

Ϥ√¤¤±≥¤¤ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ?'' ☺

ê‰˚Ȥ¤ê ∏¤è≥¤“¤‰¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ¿¤fiê≥¤fi ≈¤¡›Ê è˚Û¤ õ¤¤È¤‰ í‰ ê‰ ò¤∞¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ‹¬¤Ç¤¤È¤Û¤≈¤∞¤‰ êˆfi ≈¤∞¤ ∏‰ í‰ ê‰, ``≥¤Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ¬¤≤¤fi !'' ☺

ÖŒ¤flê å√¤≥¤¤ ê‹Ï¤Ö¤‰¬¤fi ≈¤¡Ó¤‹Û≥¤ û◊ ≤¤à “ˆfi ˆ≥¤fi ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤Œ¤¤“◊䌤¤◊ ê‰˚Ȥ¤ê ˆŒ¤∏∏¤‰Ÿ ¤¤‰È¤fi å™ñ¤ : ``≈¤¡‰Œ¤¤¬¤◊∏¤‰ ¬¤‰ ¬ˆ¤¬¤¤È¤¤È¤¤‰ äflȤ¤à √¤î¤¤ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ≈¤∞¤ Ö‰ Ϥ◊õ¤¤Ó¤‰.'' ``ˆ¤,'' í‰Ï¤¤±‰≤¤fi Ö‰ê  ¤flì√¤‰Ÿ ˚Œ¤êfl◊ Œ¤·èî¤fl◊, `` – ≈¤∞¤ ≥◊ Û¤fl¿¤fi ¬¤‹ˆ.'' ☺

``Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¬¤fi ‘ꌤ≥¤ õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ ¬¤‰ Û¤¤≥¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ꉌ¤ “¤Ç¤fi í‰ ? õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ “¤Ç¤fi ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ¬¤ õ¤¤È¤≥¤ ?'' ``õ¤¤È¤fiÛ¤ ˆ¤‰≥¤, ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ Ȥ‰Ç¤ê¬¤‰ Ó¤fl◊ Œ¤Î≥¤ ?'' ☺

‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ ˆfl◊ Ö‰ê Ȥ‰Ç¤ê ífl◊. Œ¤∆ Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi ȤǤ‰È¤fi : ``≈¤ÂÛ¤¤ ꌤ¤Ï¤¤¬¤fi Ö‰êÛ¤¤‰ ≥¤“êfi ¤¤‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 24


``¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ !'' ˆfl◊ ±ò¤¤à √¤î¤¤‰ : ``≥◊ Û¤fl¿¤fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ê∏¤õ¤ Œ¤“fi ≈¤∞¤ √¤î¤¤‰ ˆ¤‰ã !'' ``Ö‰¬¤¤‰ Ϥ¤◊¿¤¤‰ ¬¤ˆÕ,'' Œ¤◊¥¤fi ¤¤‰È : ``≥¤Œ¤‰ ꤉à ≈¤∞¤ Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ “∏ ꓤϤfi Ӥ꤉ í¤‰.''

``ˆfl◊ Á‰ êˆfl◊ ífl◊ ≥¤‰¬¤fi Ö‰˚Ȥfi ÖÛ¤“ ¬¤≤¤fi ≤¤≥¤fi,'' Ö‰Œ¤∞¤‰ Û¤Œ¤†Ïî¤fl◊. `` – Ö‰ ꈉ≥¤¤◊ ꈉ≥¤¤◊ ˆfl◊ Á‰ “fi≥¤‰ Ǥ¤◊Û¤fi Ǥ¤ã ífl◊ ≥¤‰¬¤fi ≤¤¤î¤ í‰.''

¤±‰‹Œ¤î¤¤◊ †»“ ≤¤¤‰±¤ ϤǤ≥¤≤¤fi ꤌ¤ ≈¤“ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤ Áà Ó¤ê≥¤¤, ꤓ∞¤ ê‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ȥ¤√¤fl ≈¤±‰È¤fi Ö‰ê  ¤fiŒ¤¤“fi¬¤¤‰ ÜȤ¤Á √¤¤Œ¤¬¤¤ ∏¤è≥¤“ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤. Ö‰ “¤‰√¤¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ ˆ≥¤¤, ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤fi ¤fiÖ‰ ≥¤‰±¤Ï. `‹Ï¤‹ì˚' ≈¤≥¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≥¤ ¤fi ¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≥“‰ †»“‰  ¤fi ¤fi¬¤‰ ≈¤·íñfl◊, ``û“‰ ≥¤∆ Ö‰Œ¤¬¤‰ êfi¿¤fl◊ ê‰ Ö≥“‰ Ö¤≈¤∞¤fi ≈¤¤Û¤‰ ‹Ï¤‹ì˚-»fi¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ Ö‰∞¤‰ ≤¤¤‰±¤‰ ϤǤ≥¤ ǤŒ¤Ï¤¤¬¤fi ˆ¤ ≈¤¤±fi ¬¤‰ ?'' ``Ö“‰ ˆ¤ “‰ ˆ¤,''  ¤fi ¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. ``Ö‰ ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ ꈉ ê‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ϤfiŒ¤¤¬¤fi “ꌤ Œ¤¬¤‰ Œ¤Î‰ ≥“‰ ˆfl◊ »fi õ¤·êϤfl◊ ≥¤¤‰î¤‰ õ¤¤È¤Ó¤‰.''

Ö∆Ó¤fi Ϥ“Û¤¬¤¤◊ ∏¤∏fiŒ¤¤¬¤¤‰ ≈¤√¤ ä¤◊√¤fi Á≥¤¤◊ ±¤Êè˚“‰ ≈Ȥ¤Û˚“ ¤¤◊¿î¤fl◊ Ö¬¤‰ ∏¤∏“ õ¤±Ï¤¤-å≥¤“Ϥ¤¬¤fi ۤǤ≥¤ Œ¤¬¤¤à ê“fi.  ¤‰ Œ¤‹ˆ¬¤¤ ≈¤ífi ≈Ȥ¤Û˚“ Ǥ¤‰È¤fi¬¤‰ †‰≥¤¤◊ Œ¤¤°¬¤‰ Û¤¤Ï¤ Ëì ֤Ϥfi √¤î¤‰È¤fi Œ¤¤È¤·Œ¤ ≈¤±fi, Ö‰˚Ȥ‰ ±¤Êè˚“‰ Œ¤¤°¬¤‰ ∏¤∏“¤‰ å≥¤“Ϥ¤¬¤fi í·˚ Ö¤≈¤fi. ``ˆ¤...Ó¤ ! äàȤ¤ !'' Œ¤¤°  ¤¤‰È◊, ``ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰. ¬¤Î¬¤¤‰ ≈¤¤à≈¤ ≈¤ê±fi¬¤‰ ∏fiϤ¤È¤ ≈¤“≤¤fi õ¤±-å≥¤“ ê“fi¬¤‰ ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ 䤓‰ ê◊˚¤Îfi √¤î¤‰È¤fi !''

Œ¤¤“¤ ä¤à ∏¤è≥¤“ í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤ ¤◊¿¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ êà “fi≥¤‰ êˆfi Ó¤ê≥¤¤ ˆÓ¤‰, ≥¤‰¬¤fi Œ¤¬¤‰ ¬¤Ï¤¤à Ȥ¤√¤≥¤fi ˆ≥¤fi. Ö‰ ≈¤¤‰≥¤‰ “¤‰Á¬¤¤◊  ¤‰ ≈¤¤êfi˚ ≈¤·“¤◊ ê“≥¤¤, Ö‰˚Ȥ‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ۤȤ¤ˆŒ¤¤◊ “∞¤ê¤“ ¬¤ Á 噉 ¬¤‰ ?

∏“∏fi : ``±¤Êè˚“ Û¤¤ˆ‰ ¤, Œ¤¤“¤ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤ Œ¤“fi √¤î¤¤ í‰. ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¤ Œ¤¤“fl◊ ≈¤ˆ‰È¤Ï¤ˆ‰È¤fl◊ Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰.'' ∏¤è≥¤“ : ``≥¤Œ¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤≥¤fl◊ ˆÓ¤‰ ≥¤‰ ˆfl◊ êÈ≈¤fi Ó¤êfl◊ ífl◊. Œ¤¤“fl◊ ≈¤∞¤ Ö¤ ≈¤ˆ‰È¤fl◊ Á Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰ !'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 21

Û¤¤Œ¤‹î¤ê¬¤¤ ≥¤◊¥¤fiÖ‰ ê‹Ï¤¬¤‰ ≈¤¤í¤ Œ¤¤‰êȤ‰È¤ ¥¤∞¤ Ȥfi˚fi¬¤¤ ˆ¤àêfl Û¤¤≤¤‰ Ö¤ ¬¤¤∆¿¤ ˆ≥¤fi : `` ¤ˆfl Û¤“Û¤ í‰ – ‹Û¤Ï¤¤î¤ ê‰ Ö‰¬¤fl◊ Ȥ◊ ¤¤∞¤.'' ☺

¤¬¤¤Ÿ±Ÿ Ó¤¤Ê¬¤¤ Ö‰ê ¬¤¤˚ꬤ¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ ‹¬¤Œ¤¤Ÿ≥¤¤Ö‰ Ö‰ê Ϥ¤“ ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ‹Ï¤¬¤◊≥¤fi ê“fi ê‰, ¬¤¤˚ꬤ‰ ∏Û¤ ‹Œ¤‹¬¤˚ Á‰˚Ȥfl◊ ˚·◊ê¤Ï¤fi Ö¤≈¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤¡‰ô¤ê¤‰ ò¤‰“ ÁϤ¤ Œ¤¤˚‰ “¤≥¤¬¤fi í‰ÈȤfi √¤¤±fi ≈¤ê±fi Ó¤ê‰. Ó¤¤ÊÖ‰ ≥¤¤“≤¤fi ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰ : ``√¤¤±fi¬¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤∏Ȥ¤‰.'' ☺

õ¤·◊˚∞¤fiŒ¤¤◊ åä‰È¤¤ ¤‰ 䌤‰∏Ϥ¤“¤‰ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ Ó¤¤‰ Œ¤≥¤ í‰ ? – ։Ϥ¤ ≈¤flí¤∞¤¬¤¤ ÁϤ¤ ¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤≥¤∏¤“‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰Œ¤¬¤‰ †‰ã ífl◊ ≥“‰ ˆfl◊ ä√¤Ï¤¤¬¤¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fl◊ ífl◊ ê‰  ¤‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê Á õ¤·◊˚¤à Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰.'' ☺

``∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ˆfl◊ Œ¤¤ä≤¤-Ö¤‰“√¤¬¤ Ϥ√¤¤±≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰ ¬¤‰ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤¤‰ Ö‰¬¤‰ √¤Îfi √¤î¤¤‰.'' ``ˆÓ¤‰, Ö¤≈¤∞¤‰ ≥¤¤‰ ꤉à ≈¤∞¤  ¤¤ ¤≥¤¬¤fi åÁÎfi  ¤¤Áfl †‰Ï¤fi – ¿¤¤“¤‰ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤fiÖ¤¬¤¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 23

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 22

Ϥ√¤¤±≥¤¤ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ?'' ☺

ê‰˚Ȥ¤ê ∏¤è≥¤“¤‰¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ¿¤fiê≥¤fi ≈¤¡›Ê è˚Û¤ õ¤¤È¤‰ í‰ ê‰ ò¤∞¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ‹¬¤Ç¤¤È¤Û¤≈¤∞¤‰ êˆfi ≈¤∞¤ ∏‰ í‰ ê‰, ``≥¤Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ¬¤≤¤fi !'' ☺

ÖŒ¤flê å√¤≥¤¤ ê‹Ï¤Ö¤‰¬¤fi ≈¤¡Ó¤‹Û≥¤ û◊ ≤¤à “ˆfi ˆ≥¤fi ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤Œ¤¤“◊䌤¤◊ ê‰˚Ȥ¤ê ˆŒ¤∏∏¤‰Ÿ ¤¤‰È¤fi å™ñ¤ : ``≈¤¡‰Œ¤¤¬¤◊∏¤‰ ¬¤‰ ¬ˆ¤¬¤¤È¤¤È¤¤‰ äflȤ¤à √¤î¤¤ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ≈¤∞¤ Ö‰ Ϥ◊õ¤¤Ó¤‰.'' ``ˆ¤,'' í‰Ï¤¤±‰≤¤fi Ö‰ê  ¤flì√¤‰Ÿ ˚Œ¤êfl◊ Œ¤·èî¤fl◊, `` – ≈¤∞¤ ≥◊ Û¤fl¿¤fi ¬¤‹ˆ.'' ☺

``Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¬¤fi ‘ꌤ≥¤ õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ ¬¤‰ Û¤¤≥¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ꉌ¤ “¤Ç¤fi í‰ ? õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ “¤Ç¤fi ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ¬¤ õ¤¤È¤≥¤ ?'' ``õ¤¤È¤fiÛ¤ ˆ¤‰≥¤, ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ Ȥ‰Ç¤ê¬¤‰ Ó¤fl◊ Œ¤Î≥¤ ?'' ☺

‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ ˆfl◊ Ö‰ê Ȥ‰Ç¤ê ífl◊. Œ¤∆ Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi ȤǤ‰È¤fi : ``≈¤ÂÛ¤¤ ꌤ¤Ï¤¤¬¤fi Ö‰êÛ¤¤‰ ≥¤“êfi ¤¤‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 24


``¥¤∞¤ ֙Ϥ¤‹±î¤¤◊ !'' ˆfl◊ ±ò¤¤à √¤î¤¤‰ : ``≥◊ Û¤fl¿¤fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ê∏¤õ¤ Œ¤“fi ≈¤∞¤ √¤î¤¤‰ ˆ¤‰ã !'' ``Ö‰¬¤¤‰ Ϥ¤◊¿¤¤‰ ¬¤ˆÕ,'' Œ¤◊¥¤fi ¤¤‰È : ``≥¤Œ¤‰ ꤉à ≈¤∞¤ Œ¤flȤ¤ê¤≥¤ “∏ ꓤϤfi Ӥ꤉ í¤‰.''

``ˆfl◊ Á‰ êˆfl◊ ífl◊ ≥¤‰¬¤fi Ö‰˚Ȥfi ÖÛ¤“ ¬¤≤¤fi ≤¤≥¤fi,'' Ö‰Œ¤∞¤‰ Û¤Œ¤†Ïî¤fl◊. `` – Ö‰ ꈉ≥¤¤◊ ꈉ≥¤¤◊ ˆfl◊ Á‰ “fi≥¤‰ Ǥ¤◊Û¤fi Ǥ¤ã ífl◊ ≥¤‰¬¤fi ≤¤¤î¤ í‰.''

¤±‰‹Œ¤î¤¤◊ †»“ ≤¤¤‰±¤ ϤǤ≥¤≤¤fi ꤌ¤ ≈¤“ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤ Áà Ó¤ê≥¤¤, ꤓ∞¤ ê‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ȥ¤√¤fl ≈¤±‰È¤fi Ö‰ê  ¤fiŒ¤¤“fi¬¤¤‰ ÜȤ¤Á √¤¤Œ¤¬¤¤ ∏¤è≥¤“ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤. Ö‰ “¤‰√¤¬¤¤ Œ¤¤‰˚¤ ‹¬¤Ú∞¤¤≥¤ Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ ˆ≥¤¤, ≥¤‰Œ¤¬¤‰  ¤fi ¤fiÖ‰ ≥¤‰±¤Ï. `‹Ï¤‹ì˚' ≈¤≥¤¤Ï¤fi¬¤‰ ≥¤ ¤fi ¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≥“‰ †»“‰  ¤fi ¤fi¬¤‰ ≈¤·íñfl◊, ``û“‰ ≥¤∆ Ö‰Œ¤¬¤‰ êfi¿¤fl◊ ê‰ Ö≥“‰ Ö¤≈¤∞¤fi ≈¤¤Û¤‰ ‹Ï¤‹ì˚-»fi¬¤¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ Ö‰∞¤‰ ≤¤¤‰±¤‰ ϤǤ≥¤ ǤŒ¤Ï¤¤¬¤fi ˆ¤ ≈¤¤±fi ¬¤‰ ?'' ``Ö“‰ ˆ¤ “‰ ˆ¤,''  ¤fi ¤fiÖ‰ ÁϤ¤ ¤ ∏fi¿¤¤‰. ``Ö‰ ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ ꈉ ê‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ϤfiŒ¤¤¬¤fi “ꌤ Œ¤¬¤‰ Œ¤Î‰ ≥“‰ ˆfl◊ »fi õ¤·êϤfl◊ ≥¤¤‰î¤‰ õ¤¤È¤Ó¤‰.''

Ö∆Ó¤fi Ϥ“Û¤¬¤¤◊ ∏¤∏fiŒ¤¤¬¤¤‰ ≈¤√¤ ä¤◊√¤fi Á≥¤¤◊ ±¤Êè˚“‰ ≈Ȥ¤Û˚“ ¤¤◊¿î¤fl◊ Ö¬¤‰ ∏¤∏“ õ¤±Ï¤¤-å≥¤“Ϥ¤¬¤fi ۤǤ≥¤ Œ¤¬¤¤à ê“fi.  ¤‰ Œ¤‹ˆ¬¤¤ ≈¤ífi ≈Ȥ¤Û˚“ Ǥ¤‰È¤fi¬¤‰ †‰≥¤¤◊ Œ¤¤°¬¤‰ Û¤¤Ï¤ Ëì ֤Ϥfi √¤î¤‰È¤fi Œ¤¤È¤·Œ¤ ≈¤±fi, Ö‰˚Ȥ‰ ±¤Êè˚“‰ Œ¤¤°¬¤‰ ∏¤∏“¤‰ å≥¤“Ϥ¤¬¤fi í·˚ Ö¤≈¤fi. ``ˆ¤...Ó¤ ! äàȤ¤ !'' Œ¤¤°  ¤¤‰È◊, ``ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰. ¬¤Î¬¤¤‰ ≈¤¤à≈¤ ≈¤ê±fi¬¤‰ ∏fiϤ¤È¤ ≈¤“≤¤fi õ¤±-å≥¤“ ê“fi¬¤‰ ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ 䤓‰ ê◊˚¤Îfi √¤î¤‰È¤fi !''

Œ¤¤“¤ ä¤à ∏¤è≥¤“ í‰ ≥¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ¿¤¡·Œ¤¡≈¤¤¬¤ ¤◊¿¤ ê“Ϥ¤¬¤fl◊ êà “fi≥¤‰ êˆfi Ó¤ê≥¤¤ ˆÓ¤‰, ≥¤‰¬¤fi Œ¤¬¤‰ ¬¤Ï¤¤à Ȥ¤√¤≥¤fi ˆ≥¤fi. Ö‰ ≈¤¤‰≥¤‰ “¤‰Á¬¤¤◊  ¤‰ ≈¤¤êfi˚ ≈¤·“¤◊ ê“≥¤¤, Ö‰˚Ȥ‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ۤȤ¤ˆŒ¤¤◊ “∞¤ê¤“ ¬¤ Á 噉 ¬¤‰ ?

∏“∏fi : ``±¤Êè˚“ Û¤¤ˆ‰ ¤, Œ¤¤“¤ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤ Œ¤“fi √¤î¤¤ í‰. ‘Á∏√¤fiŒ¤¤◊ Ö¤ Œ¤¤“fl◊ ≈¤ˆ‰È¤Ï¤ˆ‰È¤fl◊ Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰.'' ∏¤è≥¤“ : ``≥¤Œ¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤≥¤fl◊ ˆÓ¤‰ ≥¤‰ ˆfl◊ êÈ≈¤fi Ó¤êfl◊ ífl◊. Œ¤¤“fl◊ ≈¤∞¤ Ö¤ ≈¤ˆ‰È¤fl◊ Á Ö¤Ê≈¤“‰Ó¤¬¤ í‰ !'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 21

Û¤¤Œ¤‹î¤ê¬¤¤ ≥¤◊¥¤fiÖ‰ ê‹Ï¤¬¤‰ ≈¤¤í¤ Œ¤¤‰êȤ‰È¤ ¥¤∞¤ Ȥfi˚fi¬¤¤ ˆ¤àêfl Û¤¤≤¤‰ Ö¤ ¬¤¤∆¿¤ ˆ≥¤fi : `` ¤ˆfl Û¤“Û¤ í‰ – ‹Û¤Ï¤¤î¤ ê‰ Ö‰¬¤fl◊ Ȥ◊ ¤¤∞¤.'' ☺

¤¬¤¤Ÿ±Ÿ Ó¤¤Ê¬¤¤ Ö‰ê ¬¤¤˚ꬤ¤ ÖŒ¤‰‹“ꬤ ‹¬¤Œ¤¤Ÿ≥¤¤Ö‰ Ö‰ê Ϥ¤“ ≥¤‰Œ¤¬¤‰ ‹Ï¤¬¤◊≥¤fi ê“fi ê‰, ¬¤¤˚ꬤ‰ ∏Û¤ ‹Œ¤‹¬¤˚ Á‰˚Ȥfl◊ ˚·◊ê¤Ï¤fi Ö¤≈¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤¡‰ô¤ê¤‰ ò¤‰“ ÁϤ¤ Œ¤¤˚‰ “¤≥¤¬¤fi í‰ÈȤfi √¤¤±fi ≈¤ê±fi Ó¤ê‰. Ó¤¤ÊÖ‰ ≥¤¤“≤¤fi ÁϤ¤ ¤ Ϥ¤Í‰ : ``√¤¤±fi¬¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤∏Ȥ¤‰.'' ☺

õ¤·◊˚∞¤fiŒ¤¤◊ åä‰È¤¤ ¤‰ 䌤‰∏Ϥ¤“¤‰ ‹Ï¤Ó¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ Ó¤¤‰ Œ¤≥¤ í‰ ? – ։Ϥ¤ ≈¤flí¤∞¤¬¤¤ ÁϤ¤ ¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤≥¤∏¤“‰ ê˙fl◊ : ``Ö‰Œ¤¬¤‰ †‰ã ífl◊ ≥“‰ ˆfl◊ ä√¤Ï¤¤¬¤¬¤¤‰ ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fl◊ ífl◊ ê‰  ¤‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê Á õ¤·◊˚¤à Ó¤ê‰ ≥¤‰Œ¤ í‰.'' ☺

``∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ∏¤è≥¤“ Û¤¤ˆ‰ ¤, ˆfl◊ Œ¤¤ä≤¤-Ö¤‰“√¤¬¤ Ϥ√¤¤±≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰ ¬¤‰ Ö¤‰‘õ¤≥¤¤¬¤¤‰ Ö‰¬¤‰ √¤Îfi √¤î¤¤‰.'' ``ˆÓ¤‰, Ö¤≈¤∞¤‰ ≥¤¤‰ ꤉à ≈¤∞¤  ¤¤ ¤≥¤¬¤fi åÁÎfi  ¤¤Áfl †‰Ï¤fi – ¿¤¤“¤‰ ê‰ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤fiÖ¤¬¤¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 23

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 22

Ϥ√¤¤±≥¤¤ ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ?'' ☺

ê‰˚Ȥ¤ê ∏¤è≥¤“¤‰¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ¿¤fiê≥¤fi ≈¤¡›Ê è˚Û¤ õ¤¤È¤‰ í‰ ê‰ ò¤∞¤¤ ∏“∏fiÖ¤‰¬¤‰ ≥¤‰ ‹¬¤Ç¤¤È¤Û¤≈¤∞¤‰ êˆfi ≈¤∞¤ ∏‰ í‰ ê‰, ``≥¤Œ¤¬¤‰ êÓ¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ¬¤≤¤fi !'' ☺

ÖŒ¤flê å√¤≥¤¤ ê‹Ï¤Ö¤‰¬¤fi ≈¤¡Ó¤‹Û≥¤ û◊ ≤¤à “ˆfi ˆ≥¤fi ≥¤‰Ï¤¤ Ö‰ê Û¤Œ¤¤“◊䌤¤◊ ê‰˚Ȥ¤ê ˆŒ¤∏∏¤‰Ÿ ¤¤‰È¤fi å™ñ¤ : ``≈¤¡‰Œ¤¤¬¤◊∏¤‰ ¬¤‰ ¬ˆ¤¬¤¤È¤¤È¤¤‰ äflȤ¤à √¤î¤¤ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ≈¤∞¤ Ö‰ Ϥ◊õ¤¤Ó¤‰.'' ``ˆ¤,'' í‰Ï¤¤±‰≤¤fi Ö‰ê  ¤flì√¤‰Ÿ ˚Œ¤êfl◊ Œ¤·èî¤fl◊, `` – ≈¤∞¤ ≥◊ Û¤fl¿¤fi ¬¤‹ˆ.'' ☺

``Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¬¤fi ‘ꌤ≥¤ õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ ¬¤‰ Û¤¤≥¤ ≈¤ÂÛ¤¤ ꉌ¤ “¤Ç¤fi í‰ ? õ¤¤È¤fiÛ¤ Ë‹≈¤î¤¤ “¤Ç¤fi ˆ¤‰≥¤ ≥¤¤‰ ¬¤ õ¤¤È¤≥¤ ?'' ``õ¤¤È¤fiÛ¤ ˆ¤‰≥¤, ≥¤¤‰ ‹ ¤õ¤¤“¤ Ȥ‰Ç¤ê¬¤‰ Ó¤fl◊ Œ¤Î≥¤ ?'' ☺

‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö¤Œ¤ ≥¤¤‰ ˆfl◊ Ö‰ê Ȥ‰Ç¤ê ífl◊. Œ¤∆ Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi ȤǤ‰È¤fi : ``≈¤ÂÛ¤¤ ꌤ¤Ï¤¤¬¤fi Ö‰êÛ¤¤‰ ≥¤“êfi ¤¤‰.'' ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 24


Ϥ‰≈¤¤“fi : ≥¤¤‰ ≈¤ífi Ö¤Œ¤ äfiǤ Ó¤fi∏¬¤‰ Œ¤¤√¤‰ í‰ ? ‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö‰ Û¤¤‰Œ¤¤◊¬¤fi Á Ö¤ Ö‰ê ≥¤“êfi ¤ í‰. ☺

‹¬¤“ô¤“≥¤¤¬¤fi ≥¤“»‰∞¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ÁË“ êˆfi Ó¤ê¤î¤ : ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤≤¤¤∏flǤ∞¤ Û¤¤‹ˆ≥î¤ Ï¤¤◊õ¤Ï¤¤Œ¤¤◊≤¤fi å√¤“fi †Ö¤‰ í¤‰. ☺

Ö‰ê ≈¤flÛ≥¤ê¤È¤î¤¬¤¤ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤¬¤‰ ≥¤‰¬¤¤ Œ¤∏∏¬¤fiÓ¤‰ û“‰ ։Ϥfi »‹“∏ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê ÖŒ¤flê õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰¬¤fl◊ ϤÛ≥¤fl ¤ˆfl Öò¤“fl◊ ˆ¤‰Ï¤¤≤¤fi ꤉à Ö‰¬¤‰ Ϥ¤◊õ¤≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ ։Ϥfi  ¤¿¤fi õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰ ä‰√¤fi ê“fi¬¤‰ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ö‰ê Ö¤êÚ¤Ÿê Û≤¤Î‰ √¤¤‰™Ï¤fi ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤¤î¤fl⁄ : ``Û¤·õ¤¬¤¤ : Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤◊ Öò¤“¤◊ í‰ ¬¤‰ ≥¤‰¬¤‰ Œ¤¤˚‰ çõ¤¤ £¤¤¬¤¬¤fi ÁË“ í‰.'' ≥¤“≥¤ Á Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê‰Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi, ê¤‰à ¬¤‰ ꤉à Ϥ¤õ¤ê¬¤‰ ¬¤¤Œ¤‰ ¬¤¤∆¿¤¤à¬¤‰, å≈¤±fi √¤à.

Ó¤ê‰. ☺

Á‰ “¤ˆ †‰à Ó¤ê‰ í‰ ≥¤‰¬¤‰ ∏“‰ê ϤÛ≥¤fl Û¤¤◊≈¤±‰ í‰ – ê‰˚Ȥfiê Ϥ¤“ ≥¤¤‰ äífi¬¤fl◊ Ö¤≈¤‰È¤fl◊ ≈¤flÛ≥¤ê ≈¤∞¤ ! ☺

Ö“¿¤¤ êȤ¤ê≤¤fi Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤ Ϥ√¤¤±fi¬¤‰ ¤¤‰≥¤¤Ö¤‰¬¤‰ “fiìϤϤ¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ê“fi “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê êȤ¤ê¤“ Œ¤¤˚‰ ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤¤ ä¤à¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ϥ¤ˆ ! Ö¤ êȤ¤ê¤“¬¤fl◊ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏¬¤ Û¤¤◊äÎfi¬¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ∏ ֤Ϥ‰ í‰.''  ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤fi Ïè≥¤ Ö‰ê∏Œ¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±fi √¤à. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ ê˙fl◊ : ``≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ? ։Ϥ¤ ≥¤¤‰ ꤉à Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi !'' ``Ö‰ Á ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ !'' ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ≈¤∞¤ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi.''

Ö‰ê Ϥ£¤¤‹¬¤ê¬¤¤‰ ∏¤Ï¤¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Û¤◊√¤fi≥¤ ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤¤ Œ¤¤˚‰ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi Ó¤ê‰ í‰. ≥¤¤‰ ê‰˚Ȥ¤ê¬¤‰ Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤¤ Û¤◊√¤fi≥¤Œ¤¤◊  ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤fl◊ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi

Ö¤ÜۤȤ‰¬± ∏‰Ó¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Á‰È¤¬¤¤ ê‰∏fiÖ¤‰¬¤‰ “¤‰Á ۤϤ¤“‰ Ö¤Áfl ¤¤Áfl¬¤¤ Ǥ‰±·≥¤¤‰¬¤‰ ≥◊ ∏¤‹±î¤¤ ≥¤“fiê‰ ê¤Œ¤ ê“Ϥ¤ ÁϤ¤ ∏‰Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥ‰ í‰. “¤‰Á Û¤¤◊Á‰ Ö‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Œ¤‰Î‰ Á‰È¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤ »“Ó¤‰, ։Ϥ¤‰ Ü≥¤ ¤¤“ Á‰È¤¬¤¤ Û¤µ¤¤Ï¤¤Î¤Ö¤‰ “¤Ç¤‰ í‰. ≈¤∞¤ ˆŒ¤∞¤¤◊ Ö‰ê ê‰∏fi Œ¤¤‰±¤‰ Œ¤¤‰±¤‰ í‰ê Œ¤¿¤“¤≥¤‰ ≈¤¤í¤‰

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 25

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 26

»î¤¤‰Ÿ, ≥“‰ Á‰È¤¬¤¤ ∏“Ϥ¤Á‰ Ǥ±¤ “ˆ‰È¤¤ Û¤◊¥¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ™≈¤ê¤‰ Ö¤≈¤≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``»“fi≤¤fi Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ ≤¤Ó¤‰, ≥¤¤‰ ˆfl◊ ∏“Ϥ¤†‰ Ǥ¤‰È¤fiÓ¤ ¬¤ˆÕ.'' ☺

Œ¤¤≤¤fl◊ 䌤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç¤‰ ≥¤‰Ï¤¤ `Ö¤¿¤fl‹¬¤ê' êȤ¤¬¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ¬¤Œ¤·¬¤¤Ö¤‰ Á‰Œ¤¤◊ “Á· ≤¤î¤¤ ˆ≥¤¤ ։Ϥ¤ ‹õ¤¥¤-≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤¬¤‰ ∏“Ϥ¤Á‰ Ö¤ Û¤·õ¤¬¤¤ õ¤¤‰±‰È¤fi ˆ≥¤fi : ``ê·≥¤“¤¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥà ÁϤ¤¬¤fi Œ¤¬¤¤à í‰.'' ≥¤‰¬¤fi ¬¤fiõ¤‰, Ö‰ ≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤Œ¤¤◊ `ÁflȤŒ¤'Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤Û¤¤“ ≤¤à õ¤·ê‰È¤¤ ê¤‰à Œ¤flȤ¤ê¤≥¤fiÖ‰ 䌤‰“‰È¤fl◊ : ``– °Ï¤∏ Œ¤◊±Î¬¤¤ ˆflꌤ≤¤fi.'' ☺

≈¤∆¿¤¤ ≈¤±‰È¤¤ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰¬¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ê“fi Ö¤≈¤¬¤¤“fi Ö‰ê ¿¤◊¿¤¤∏¤“fi ÖŒ¤‰‹“ꬤ ≈¤‰ØfiÖ‰ †ˆ‰“ Ǥ ¤“ Ö¤≈¤fi í‰ ê‰, ``ÖŒ¤¤‰ Ö‰ê≤¤fi Ö¤™ Û¤fl¿¤fi¬¤¤◊ ¬¤Ï¤¤◊ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰, Û¤“Û¤¤Œ¤¤¬¤, í¤‰ê“¤◊íÂ◊ ¬¤‰ äۤ≥¤¤◊ ê·≥¤“¤◊ Û¤¤≤¤‰ ≈¤·“¤◊ ≈¤¤±fi Ó¤êfiÓ¤fl◊, Ö¬¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ Ϥ∞¤Ç¤≈¤≥¤¤ Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰¬¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê ê‰ ≥¤‰≤¤fi Ö¤‰í¤ Û¤Œ¤î¤Œ¤¤◊ Ö‰ ˆ¤◊êfi ê¤ØÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ǥ¤≥¤“fi Ö¤≈¤fiÖ‰ ífiÖ‰. Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ÖŒ¤¤“¤ Œ¤¤∞¤Û¤¤‰ ≈¤∞¤ ≤¤¤‰±fiê »fi Ȥତ‰ ≥¤“≥¤  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁÓ¤‰. Ö¤¬¤¤≤¤fi Ϥ¿¤fl Ö≈¤Œ¤¤¬¤Á¬¤ê ≥¤“fiê¤Ö¤‰ ≈¤∞¤ ä≈¤È¤ ¿¤ í‰.'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 27

Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤-Ǥ◊±Œ¤¤◊ ˚¤◊√¤‰È¤fl◊ Ö‰ê äÕ≥¤≈¤¥¤ : ``Á√¤≥¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ò¤“ Á‰Ï¤fl◊ ꤉à Û≤¤Î ¬¤≤¤fi.'' ☺

∏“Ϥ¤Á‰ ˚꤉“¤ ≈¤±ñ¤ ¬¤‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰ ¤¤“∞¤fl◊ äò¤¤±ñfl◊, ≥◊ Ö‰Œ¤¬¤¤ Á·¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ¬¤‰ Ö‰ê Œ¤¤‰˚¤ ê·≥¤“¤¬¤‰ åä‰È¤¤ †‰à¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤‰ä¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥfi¿¤¤. ê·≥¤“¤Ö‰ √¤¤“¤Ï¤¤Î¤ ≈¤√¤‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ √¤¤È¤fiõ¤¤‰ “¤‰Îfi ¬¤¤Ç‰, Ö‰ê ≥¤‹ê¬¤‰ õ¤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç‰, ¬¤‰ ≈¤ífi Áତ‰ ≥¤‰ `Û¤¤‰»¤-ꌤ- ¤‰±' ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰. ≤¤¤‰±¤ Û¤Œ¤î¤ ≈¤ífi Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤≥¤¤ ˆ≥¤¤ ≥“‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰, Á“¤ê ∏¤ØŒ¤¤◊  ¤¤‰È¤≥¤¤◊, Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ë≈¤¤Î¤‰ ê·≥¤“¤‰ ä·È¤fi ¬¤ ÁϤ¤¬¤fl◊ ∏ ∏‰Ï¤±¤Ïî¤fl◊. ``Œ¤¤“¤‰ ê·≥¤“¤‰ ?'' Ö‹≥¤‹≤¤Ö‰ 䵤“ Ϥ¤Í‰, ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ Ö‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ ˆÓ¤‰ !'' ☺

Œ¤¤‹È¤ê : ``ˆ◊, ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“fi †‰àÖ‰ í‰, Ö‰Œ¤ ¬¤‰ ? ≥¤Œ¤‰ ê∏fi Ǥ¤‰˚fl◊ ¤¤‰È¤¤‰ í¤‰ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“ : ``¬¤¤, Û¤¤ˆ‰ ¤, ≈¤∞¤ Ö‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≤¤¤‰±¤ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ Á Ó¤fiǤfi Ó¤êfl◊.'' ☺

Œ¤flÇî¤ ‹ˆÛ¤¤ ¤¬¤fiÛ¤¬¤fi ¬¤¤‰ê“fi Œ¤¤˚‰ ֤Ϥ‰È¤¤ 䌤‰∏Ϥ¤“¬¤‰ ê◊≈¤¬¤fi¬¤¤ Œ¤¤‹È¤ê‰ ≈¤·íñfl◊ : `` ¤¤‰È¤¤‰, ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 28


Ϥ‰≈¤¤“fi : ≥¤¤‰ ≈¤ífi Ö¤Œ¤ äfiǤ Ó¤fi∏¬¤‰ Œ¤¤√¤‰ í‰ ? ‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö‰ Û¤¤‰Œ¤¤◊¬¤fi Á Ö¤ Ö‰ê ≥¤“êfi ¤ í‰. ☺

‹¬¤“ô¤“≥¤¤¬¤fi ≥¤“»‰∞¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ÁË“ êˆfi Ó¤ê¤î¤ : ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤≤¤¤∏flǤ∞¤ Û¤¤‹ˆ≥î¤ Ï¤¤◊õ¤Ï¤¤Œ¤¤◊≤¤fi å√¤“fi †Ö¤‰ í¤‰. ☺

Ö‰ê ≈¤flÛ≥¤ê¤È¤î¤¬¤¤ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤¬¤‰ ≥¤‰¬¤¤ Œ¤∏∏¬¤fiÓ¤‰ û“‰ ։Ϥfi »‹“∏ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê ÖŒ¤flê õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰¬¤fl◊ ϤÛ≥¤fl ¤ˆfl Öò¤“fl◊ ˆ¤‰Ï¤¤≤¤fi ꤉à Ö‰¬¤‰ Ϥ¤◊õ¤≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ ։Ϥfi  ¤¿¤fi õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰ ä‰√¤fi ê“fi¬¤‰ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ö‰ê Ö¤êÚ¤Ÿê Û≤¤Î‰ √¤¤‰™Ï¤fi ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤¤î¤fl⁄ : ``Û¤·õ¤¬¤¤ : Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤◊ Öò¤“¤◊ í‰ ¬¤‰ ≥¤‰¬¤‰ Œ¤¤˚‰ çõ¤¤ £¤¤¬¤¬¤fi ÁË“ í‰.'' ≥¤“≥¤ Á Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê‰Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi, ê¤‰à ¬¤‰ ꤉à Ϥ¤õ¤ê¬¤‰ ¬¤¤Œ¤‰ ¬¤¤∆¿¤¤à¬¤‰, å≈¤±fi √¤à.

Ó¤ê‰. ☺

Á‰ “¤ˆ †‰à Ó¤ê‰ í‰ ≥¤‰¬¤‰ ∏“‰ê ϤÛ≥¤fl Û¤¤◊≈¤±‰ í‰ – ê‰˚Ȥfiê Ϥ¤“ ≥¤¤‰ äífi¬¤fl◊ Ö¤≈¤‰È¤fl◊ ≈¤flÛ≥¤ê ≈¤∞¤ ! ☺

Ö“¿¤¤ êȤ¤ê≤¤fi Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤ Ϥ√¤¤±fi¬¤‰ ¤¤‰≥¤¤Ö¤‰¬¤‰ “fiìϤϤ¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ê“fi “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê êȤ¤ê¤“ Œ¤¤˚‰ ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤¤ ä¤à¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ϥ¤ˆ ! Ö¤ êȤ¤ê¤“¬¤fl◊ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏¬¤ Û¤¤◊äÎfi¬¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ∏ ֤Ϥ‰ í‰.''  ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤fi Ïè≥¤ Ö‰ê∏Œ¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±fi √¤à. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ ê˙fl◊ : ``≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ? ։Ϥ¤ ≥¤¤‰ ꤉à Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi !'' ``Ö‰ Á ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ !'' ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ≈¤∞¤ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi.''

Ö‰ê Ϥ£¤¤‹¬¤ê¬¤¤‰ ∏¤Ï¤¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Û¤◊√¤fi≥¤ ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤¤ Œ¤¤˚‰ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi Ó¤ê‰ í‰. ≥¤¤‰ ê‰˚Ȥ¤ê¬¤‰ Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤¤ Û¤◊√¤fi≥¤Œ¤¤◊  ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤fl◊ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi

Ö¤ÜۤȤ‰¬± ∏‰Ó¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Á‰È¤¬¤¤ ê‰∏fiÖ¤‰¬¤‰ “¤‰Á ۤϤ¤“‰ Ö¤Áfl ¤¤Áfl¬¤¤ Ǥ‰±·≥¤¤‰¬¤‰ ≥◊ ∏¤‹±î¤¤ ≥¤“fiê‰ ê¤Œ¤ ê“Ϥ¤ ÁϤ¤ ∏‰Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥ‰ í‰. “¤‰Á Û¤¤◊Á‰ Ö‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Œ¤‰Î‰ Á‰È¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤ »“Ó¤‰, ։Ϥ¤‰ Ü≥¤ ¤¤“ Á‰È¤¬¤¤ Û¤µ¤¤Ï¤¤Î¤Ö¤‰ “¤Ç¤‰ í‰. ≈¤∞¤ ˆŒ¤∞¤¤◊ Ö‰ê ê‰∏fi Œ¤¤‰±¤‰ Œ¤¤‰±¤‰ í‰ê Œ¤¿¤“¤≥¤‰ ≈¤¤í¤‰

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 25

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 26

»î¤¤‰Ÿ, ≥“‰ Á‰È¤¬¤¤ ∏“Ϥ¤Á‰ Ǥ±¤ “ˆ‰È¤¤ Û¤◊¥¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ™≈¤ê¤‰ Ö¤≈¤≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``»“fi≤¤fi Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ ≤¤Ó¤‰, ≥¤¤‰ ˆfl◊ ∏“Ϥ¤†‰ Ǥ¤‰È¤fiÓ¤ ¬¤ˆÕ.'' ☺

Œ¤¤≤¤fl◊ 䌤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç¤‰ ≥¤‰Ï¤¤ `Ö¤¿¤fl‹¬¤ê' êȤ¤¬¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ¬¤Œ¤·¬¤¤Ö¤‰ Á‰Œ¤¤◊ “Á· ≤¤î¤¤ ˆ≥¤¤ ։Ϥ¤ ‹õ¤¥¤-≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤¬¤‰ ∏“Ϥ¤Á‰ Ö¤ Û¤·õ¤¬¤¤ õ¤¤‰±‰È¤fi ˆ≥¤fi : ``ê·≥¤“¤¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥà ÁϤ¤¬¤fi Œ¤¬¤¤à í‰.'' ≥¤‰¬¤fi ¬¤fiõ¤‰, Ö‰ ≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤Œ¤¤◊ `ÁflȤŒ¤'Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤Û¤¤“ ≤¤à õ¤·ê‰È¤¤ ê¤‰à Œ¤flȤ¤ê¤≥¤fiÖ‰ 䌤‰“‰È¤fl◊ : ``– °Ï¤∏ Œ¤◊±Î¬¤¤ ˆflꌤ≤¤fi.'' ☺

≈¤∆¿¤¤ ≈¤±‰È¤¤ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰¬¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ê“fi Ö¤≈¤¬¤¤“fi Ö‰ê ¿¤◊¿¤¤∏¤“fi ÖŒ¤‰‹“ꬤ ≈¤‰ØfiÖ‰ †ˆ‰“ Ǥ ¤“ Ö¤≈¤fi í‰ ê‰, ``ÖŒ¤¤‰ Ö‰ê≤¤fi Ö¤™ Û¤fl¿¤fi¬¤¤◊ ¬¤Ï¤¤◊ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰, Û¤“Û¤¤Œ¤¤¬¤, í¤‰ê“¤◊íÂ◊ ¬¤‰ äۤ≥¤¤◊ ê·≥¤“¤◊ Û¤¤≤¤‰ ≈¤·“¤◊ ≈¤¤±fi Ó¤êfiÓ¤fl◊, Ö¬¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ Ϥ∞¤Ç¤≈¤≥¤¤ Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰¬¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê ê‰ ≥¤‰≤¤fi Ö¤‰í¤ Û¤Œ¤î¤Œ¤¤◊ Ö‰ ˆ¤◊êfi ê¤ØÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ǥ¤≥¤“fi Ö¤≈¤fiÖ‰ ífiÖ‰. Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ÖŒ¤¤“¤ Œ¤¤∞¤Û¤¤‰ ≈¤∞¤ ≤¤¤‰±fiê »fi Ȥତ‰ ≥¤“≥¤  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁÓ¤‰. Ö¤¬¤¤≤¤fi Ϥ¿¤fl Ö≈¤Œ¤¤¬¤Á¬¤ê ≥¤“fiê¤Ö¤‰ ≈¤∞¤ ä≈¤È¤ ¿¤ í‰.'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 27

Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤-Ǥ◊±Œ¤¤◊ ˚¤◊√¤‰È¤fl◊ Ö‰ê äÕ≥¤≈¤¥¤ : ``Á√¤≥¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ò¤“ Á‰Ï¤fl◊ ꤉à Û≤¤Î ¬¤≤¤fi.'' ☺

∏“Ϥ¤Á‰ ˚꤉“¤ ≈¤±ñ¤ ¬¤‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰ ¤¤“∞¤fl◊ äò¤¤±ñfl◊, ≥◊ Ö‰Œ¤¬¤¤ Á·¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ¬¤‰ Ö‰ê Œ¤¤‰˚¤ ê·≥¤“¤¬¤‰ åä‰È¤¤ †‰à¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤‰ä¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥfi¿¤¤. ê·≥¤“¤Ö‰ √¤¤“¤Ï¤¤Î¤ ≈¤√¤‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ √¤¤È¤fiõ¤¤‰ “¤‰Îfi ¬¤¤Ç‰, Ö‰ê ≥¤‹ê¬¤‰ õ¤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç‰, ¬¤‰ ≈¤ífi Áତ‰ ≥¤‰ `Û¤¤‰»¤-ꌤ- ¤‰±' ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰. ≤¤¤‰±¤ Û¤Œ¤î¤ ≈¤ífi Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤≥¤¤ ˆ≥¤¤ ≥“‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰, Á“¤ê ∏¤ØŒ¤¤◊  ¤¤‰È¤≥¤¤◊, Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ë≈¤¤Î¤‰ ê·≥¤“¤‰ ä·È¤fi ¬¤ ÁϤ¤¬¤fl◊ ∏ ∏‰Ï¤±¤Ïî¤fl◊. ``Œ¤¤“¤‰ ê·≥¤“¤‰ ?'' Ö‹≥¤‹≤¤Ö‰ 䵤“ Ϥ¤Í‰, ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ Ö‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ ˆÓ¤‰ !'' ☺

Œ¤¤‹È¤ê : ``ˆ◊, ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“fi †‰àÖ‰ í‰, Ö‰Œ¤ ¬¤‰ ? ≥¤Œ¤‰ ê∏fi Ǥ¤‰˚fl◊ ¤¤‰È¤¤‰ í¤‰ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“ : ``¬¤¤, Û¤¤ˆ‰ ¤, ≈¤∞¤ Ö‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≤¤¤‰±¤ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ Á Ó¤fiǤfi Ó¤êfl◊.'' ☺

Œ¤flÇî¤ ‹ˆÛ¤¤ ¤¬¤fiÛ¤¬¤fi ¬¤¤‰ê“fi Œ¤¤˚‰ ֤Ϥ‰È¤¤ 䌤‰∏Ϥ¤“¬¤‰ ê◊≈¤¬¤fi¬¤¤ Œ¤¤‹È¤ê‰ ≈¤·íñfl◊ : `` ¤¤‰È¤¤‰, ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 28


Ϥ‰≈¤¤“fi : ≥¤¤‰ ≈¤ífi Ö¤Œ¤ äfiǤ Ó¤fi∏¬¤‰ Œ¤¤√¤‰ í‰ ? ‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö‰ Û¤¤‰Œ¤¤◊¬¤fi Á Ö¤ Ö‰ê ≥¤“êfi ¤ í‰. ☺

‹¬¤“ô¤“≥¤¤¬¤fi ≥¤“»‰∞¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ÁË“ êˆfi Ó¤ê¤î¤ : ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤≤¤¤∏flǤ∞¤ Û¤¤‹ˆ≥î¤ Ï¤¤◊õ¤Ï¤¤Œ¤¤◊≤¤fi å√¤“fi †Ö¤‰ í¤‰. ☺

Ö‰ê ≈¤flÛ≥¤ê¤È¤î¤¬¤¤ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤¬¤‰ ≥¤‰¬¤¤ Œ¤∏∏¬¤fiÓ¤‰ û“‰ ։Ϥfi »‹“∏ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê ÖŒ¤flê õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰¬¤fl◊ ϤÛ≥¤fl ¤ˆfl Öò¤“fl◊ ˆ¤‰Ï¤¤≤¤fi ꤉à Ö‰¬¤‰ Ϥ¤◊õ¤≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ ։Ϥfi  ¤¿¤fi õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰ ä‰√¤fi ê“fi¬¤‰ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ö‰ê Ö¤êÚ¤Ÿê Û≤¤Î‰ √¤¤‰™Ï¤fi ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤¤î¤fl⁄ : ``Û¤·õ¤¬¤¤ : Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤◊ Öò¤“¤◊ í‰ ¬¤‰ ≥¤‰¬¤‰ Œ¤¤˚‰ çõ¤¤ £¤¤¬¤¬¤fi ÁË“ í‰.'' ≥¤“≥¤ Á Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê‰Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi, ê¤‰à ¬¤‰ ꤉à Ϥ¤õ¤ê¬¤‰ ¬¤¤Œ¤‰ ¬¤¤∆¿¤¤à¬¤‰, å≈¤±fi √¤à.

Ó¤ê‰. ☺

Á‰ “¤ˆ †‰à Ó¤ê‰ í‰ ≥¤‰¬¤‰ ∏“‰ê ϤÛ≥¤fl Û¤¤◊≈¤±‰ í‰ – ê‰˚Ȥfiê Ϥ¤“ ≥¤¤‰ äífi¬¤fl◊ Ö¤≈¤‰È¤fl◊ ≈¤flÛ≥¤ê ≈¤∞¤ ! ☺

Ö“¿¤¤ êȤ¤ê≤¤fi Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤ Ϥ√¤¤±fi¬¤‰ ¤¤‰≥¤¤Ö¤‰¬¤‰ “fiìϤϤ¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ê“fi “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê êȤ¤ê¤“ Œ¤¤˚‰ ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤¤ ä¤à¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ϥ¤ˆ ! Ö¤ êȤ¤ê¤“¬¤fl◊ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏¬¤ Û¤¤◊äÎfi¬¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ∏ ֤Ϥ‰ í‰.''  ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤fi Ïè≥¤ Ö‰ê∏Œ¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±fi √¤à. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ ê˙fl◊ : ``≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ? ։Ϥ¤ ≥¤¤‰ ꤉à Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi !'' ``Ö‰ Á ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ !'' ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ≈¤∞¤ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi.''

Ö‰ê Ϥ£¤¤‹¬¤ê¬¤¤‰ ∏¤Ï¤¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Û¤◊√¤fi≥¤ ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤¤ Œ¤¤˚‰ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi Ó¤ê‰ í‰. ≥¤¤‰ ê‰˚Ȥ¤ê¬¤‰ Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤¤ Û¤◊√¤fi≥¤Œ¤¤◊  ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤fl◊ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi

Ö¤ÜۤȤ‰¬± ∏‰Ó¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Á‰È¤¬¤¤ ê‰∏fiÖ¤‰¬¤‰ “¤‰Á ۤϤ¤“‰ Ö¤Áfl ¤¤Áfl¬¤¤ Ǥ‰±·≥¤¤‰¬¤‰ ≥◊ ∏¤‹±î¤¤ ≥¤“fiê‰ ê¤Œ¤ ê“Ϥ¤ ÁϤ¤ ∏‰Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥ‰ í‰. “¤‰Á Û¤¤◊Á‰ Ö‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Œ¤‰Î‰ Á‰È¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤ »“Ó¤‰, ։Ϥ¤‰ Ü≥¤ ¤¤“ Á‰È¤¬¤¤ Û¤µ¤¤Ï¤¤Î¤Ö¤‰ “¤Ç¤‰ í‰. ≈¤∞¤ ˆŒ¤∞¤¤◊ Ö‰ê ê‰∏fi Œ¤¤‰±¤‰ Œ¤¤‰±¤‰ í‰ê Œ¤¿¤“¤≥¤‰ ≈¤¤í¤‰

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 25

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 26

»î¤¤‰Ÿ, ≥“‰ Á‰È¤¬¤¤ ∏“Ϥ¤Á‰ Ǥ±¤ “ˆ‰È¤¤ Û¤◊¥¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ™≈¤ê¤‰ Ö¤≈¤≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``»“fi≤¤fi Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ ≤¤Ó¤‰, ≥¤¤‰ ˆfl◊ ∏“Ϥ¤†‰ Ǥ¤‰È¤fiÓ¤ ¬¤ˆÕ.'' ☺

Œ¤¤≤¤fl◊ 䌤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç¤‰ ≥¤‰Ï¤¤ `Ö¤¿¤fl‹¬¤ê' êȤ¤¬¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ¬¤Œ¤·¬¤¤Ö¤‰ Á‰Œ¤¤◊ “Á· ≤¤î¤¤ ˆ≥¤¤ ։Ϥ¤ ‹õ¤¥¤-≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤¬¤‰ ∏“Ϥ¤Á‰ Ö¤ Û¤·õ¤¬¤¤ õ¤¤‰±‰È¤fi ˆ≥¤fi : ``ê·≥¤“¤¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥà ÁϤ¤¬¤fi Œ¤¬¤¤à í‰.'' ≥¤‰¬¤fi ¬¤fiõ¤‰, Ö‰ ≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤Œ¤¤◊ `ÁflȤŒ¤'Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤Û¤¤“ ≤¤à õ¤·ê‰È¤¤ ê¤‰à Œ¤flȤ¤ê¤≥¤fiÖ‰ 䌤‰“‰È¤fl◊ : ``– °Ï¤∏ Œ¤◊±Î¬¤¤ ˆflꌤ≤¤fi.'' ☺

≈¤∆¿¤¤ ≈¤±‰È¤¤ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰¬¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ê“fi Ö¤≈¤¬¤¤“fi Ö‰ê ¿¤◊¿¤¤∏¤“fi ÖŒ¤‰‹“ꬤ ≈¤‰ØfiÖ‰ †ˆ‰“ Ǥ ¤“ Ö¤≈¤fi í‰ ê‰, ``ÖŒ¤¤‰ Ö‰ê≤¤fi Ö¤™ Û¤fl¿¤fi¬¤¤◊ ¬¤Ï¤¤◊ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰, Û¤“Û¤¤Œ¤¤¬¤, í¤‰ê“¤◊íÂ◊ ¬¤‰ äۤ≥¤¤◊ ê·≥¤“¤◊ Û¤¤≤¤‰ ≈¤·“¤◊ ≈¤¤±fi Ó¤êfiÓ¤fl◊, Ö¬¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ Ϥ∞¤Ç¤≈¤≥¤¤ Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰¬¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê ê‰ ≥¤‰≤¤fi Ö¤‰í¤ Û¤Œ¤î¤Œ¤¤◊ Ö‰ ˆ¤◊êfi ê¤ØÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ǥ¤≥¤“fi Ö¤≈¤fiÖ‰ ífiÖ‰. Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ÖŒ¤¤“¤ Œ¤¤∞¤Û¤¤‰ ≈¤∞¤ ≤¤¤‰±fiê »fi Ȥତ‰ ≥¤“≥¤  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁÓ¤‰. Ö¤¬¤¤≤¤fi Ϥ¿¤fl Ö≈¤Œ¤¤¬¤Á¬¤ê ≥¤“fiê¤Ö¤‰ ≈¤∞¤ ä≈¤È¤ ¿¤ í‰.'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 27

Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤-Ǥ◊±Œ¤¤◊ ˚¤◊√¤‰È¤fl◊ Ö‰ê äÕ≥¤≈¤¥¤ : ``Á√¤≥¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ò¤“ Á‰Ï¤fl◊ ꤉à Û≤¤Î ¬¤≤¤fi.'' ☺

∏“Ϥ¤Á‰ ˚꤉“¤ ≈¤±ñ¤ ¬¤‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰ ¤¤“∞¤fl◊ äò¤¤±ñfl◊, ≥◊ Ö‰Œ¤¬¤¤ Á·¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ¬¤‰ Ö‰ê Œ¤¤‰˚¤ ê·≥¤“¤¬¤‰ åä‰È¤¤ †‰à¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤‰ä¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥfi¿¤¤. ê·≥¤“¤Ö‰ √¤¤“¤Ï¤¤Î¤ ≈¤√¤‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ √¤¤È¤fiõ¤¤‰ “¤‰Îfi ¬¤¤Ç‰, Ö‰ê ≥¤‹ê¬¤‰ õ¤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç‰, ¬¤‰ ≈¤ífi Áତ‰ ≥¤‰ `Û¤¤‰»¤-ꌤ- ¤‰±' ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰. ≤¤¤‰±¤ Û¤Œ¤î¤ ≈¤ífi Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤≥¤¤ ˆ≥¤¤ ≥“‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰, Á“¤ê ∏¤ØŒ¤¤◊  ¤¤‰È¤≥¤¤◊, Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ë≈¤¤Î¤‰ ê·≥¤“¤‰ ä·È¤fi ¬¤ ÁϤ¤¬¤fl◊ ∏ ∏‰Ï¤±¤Ïî¤fl◊. ``Œ¤¤“¤‰ ê·≥¤“¤‰ ?'' Ö‹≥¤‹≤¤Ö‰ 䵤“ Ϥ¤Í‰, ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ Ö‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ ˆÓ¤‰ !'' ☺

Œ¤¤‹È¤ê : ``ˆ◊, ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“fi †‰àÖ‰ í‰, Ö‰Œ¤ ¬¤‰ ? ≥¤Œ¤‰ ê∏fi Ǥ¤‰˚fl◊ ¤¤‰È¤¤‰ í¤‰ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“ : ``¬¤¤, Û¤¤ˆ‰ ¤, ≈¤∞¤ Ö‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≤¤¤‰±¤ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ Á Ó¤fiǤfi Ó¤êfl◊.'' ☺

Œ¤flÇî¤ ‹ˆÛ¤¤ ¤¬¤fiÛ¤¬¤fi ¬¤¤‰ê“fi Œ¤¤˚‰ ֤Ϥ‰È¤¤ 䌤‰∏Ϥ¤“¬¤‰ ê◊≈¤¬¤fi¬¤¤ Œ¤¤‹È¤ê‰ ≈¤·íñfl◊ : `` ¤¤‰È¤¤‰, ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 28


Ϥ‰≈¤¤“fi : ≥¤¤‰ ≈¤ífi Ö¤Œ¤ äfiǤ Ó¤fi∏¬¤‰ Œ¤¤√¤‰ í‰ ? ‹Ã¤Ç¤¤“fi : Ö‰ Û¤¤‰Œ¤¤◊¬¤fi Á Ö¤ Ö‰ê ≥¤“êfi ¤ í‰. ☺

‹¬¤“ô¤“≥¤¤¬¤fi ≥¤“»‰∞¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Ϥ¤≥¤ ÁË“ êˆfi Ó¤ê¤î¤ : ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤≤¤¤∏flǤ∞¤ Û¤¤‹ˆ≥î¤ Ï¤¤◊õ¤Ï¤¤Œ¤¤◊≤¤fi å√¤“fi †Ö¤‰ í¤‰. ☺

Ö‰ê ≈¤flÛ≥¤ê¤È¤î¤¬¤¤ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤¬¤‰ ≥¤‰¬¤¤ Œ¤∏∏¬¤fiÓ¤‰ û“‰ ։Ϥfi »‹“∏ ê“fi ê‰ ÖŒ¤flê ÖŒ¤flê õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰¬¤fl◊ ϤÛ≥¤fl ¤ˆfl Öò¤“fl◊ ˆ¤‰Ï¤¤≤¤fi ꤉à Ö‰¬¤‰ Ϥ¤◊õ¤≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi, ≥“‰ ։Ϥfi  ¤¿¤fi õ¤¤‰≈¤±fiÖ¤‰ ä‰√¤fi ê“fi¬¤‰ √¤¡◊≤¤≈¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤‰ Ö‰ê Ö¤êÚ¤Ÿê Û≤¤Î‰ √¤¤‰™Ï¤fi ≥◊ ≈¤¤‹˚î¤fl◊ Œ¤¤î¤fl⁄ : ``Û¤·õ¤¬¤¤ : Ö¤ ≈¤flÛ≥¤ê¤‰ Ϥ¤◊õ¤Ï¤¤◊ Öò¤“¤◊ í‰ ¬¤‰ ≥¤‰¬¤‰ Œ¤¤˚‰ çõ¤¤ £¤¤¬¤¬¤fi ÁË“ í‰.'' ≥¤“≥¤ Á Ö‰Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê‰Ö‰ê õ¤¤‰≈¤±fi, ê¤‰à ¬¤‰ ꤉à Ϥ¤õ¤ê¬¤‰ ¬¤¤Œ¤‰ ¬¤¤∆¿¤¤à¬¤‰, å≈¤±fi √¤à.

Ó¤ê‰. ☺

Á‰ “¤ˆ †‰à Ó¤ê‰ í‰ ≥¤‰¬¤‰ ∏“‰ê ϤÛ≥¤fl Û¤¤◊≈¤±‰ í‰ – ê‰˚Ȥfiê Ϥ¤“ ≥¤¤‰ äífi¬¤fl◊ Ö¤≈¤‰È¤fl◊ ≈¤flÛ≥¤ê ≈¤∞¤ ! ☺

Ö“¿¤¤ êȤ¤ê≤¤fi Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤ Ϥ√¤¤±fi¬¤‰ ¤¤‰≥¤¤Ö¤‰¬¤‰ “fiìϤϤ¤¬¤fi ꤉‹Ó¤Ó¤ ê“fi “ˆ‰È¤¤ Ö‰ê êȤ¤ê¤“ Œ¤¤˚‰ ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ Ö‰Œ¤¬¤fi ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤¤ ä¤à¬¤‰ ê˙fl◊ : ``Ϥ¤ˆ ! Ö¤ êȤ¤ê¤“¬¤fl◊ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏¬¤ Û¤¤◊äÎfi¬¤‰ Œ¤¬¤‰ ≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ∏ ֤Ϥ‰ í‰.''  ¤¤ÁflŒ¤¤◊  ¤‰™‰È¤fi Ïè≥¤ Ö‰ê∏Œ¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±fi √¤à. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ ê˙fl◊ : ``≈¤◊‹±≥¤ ‹Ó¤Ï¤¬¤¤≤¤ Ö›√¬¤ˆ¤‰¥¤fi ? ։Ϥ¤ ≥¤¤‰ ꤉à Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi !'' ``Ö‰ Á ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ !'' ‘ˆŒ¤≥¤È¤¤È¤‰ ê˙fl◊, ``Ö¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ≈¤∞¤ Ϥ¤î¤¤‰‹È¤¬¤Ï¤¤∏ê ¬¤≤¤fi.''

Ö‰ê Ϥ£¤¤‹¬¤ê¬¤¤‰ ∏¤Ï¤¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤fl◊ Û¤◊√¤fi≥¤ ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤¤ Œ¤¤˚‰ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi Ó¤ê‰ í‰. ≥¤¤‰ ê‰˚Ȥ¤ê¬¤‰ Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ Ȥ¤√¤‰ í‰ ê‰ ÖŒ¤flê ≈¤¡ê¤“¬¤¤ Û¤◊√¤fi≥¤Œ¤¤◊  ¤ˆ‰“¤≈¤∞¤fl◊ ä≈¤ê¤“ê ¬¤fiϤ±fi

Ö¤ÜۤȤ‰¬± ∏‰Ó¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Á‰È¤¬¤¤ ê‰∏fiÖ¤‰¬¤‰ “¤‰Á ۤϤ¤“‰ Ö¤Áfl ¤¤Áfl¬¤¤ Ǥ‰±·≥¤¤‰¬¤‰ ≥◊ ∏¤‹±î¤¤ ≥¤“fiê‰ ê¤Œ¤ ê“Ϥ¤ ÁϤ¤ ∏‰Ï¤¤Œ¤¤◊ ֤Ϥ‰ í‰. “¤‰Á Û¤¤◊Á‰ Ö‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Œ¤‰Î‰ Á‰È¤Œ¤¤◊ ≈¤¤í¤ »“Ó¤‰, ։Ϥ¤‰ Ü≥¤ ¤¤“ Á‰È¤¬¤¤ Û¤µ¤¤Ï¤¤Î¤Ö¤‰ “¤Ç¤‰ í‰. ≈¤∞¤ ˆŒ¤∞¤¤◊ Ö‰ê ê‰∏fi Œ¤¤‰±¤‰ Œ¤¤‰±¤‰ í‰ê Œ¤¿¤“¤≥¤‰ ≈¤¤í¤‰

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 25

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 26

»î¤¤‰Ÿ, ≥“‰ Á‰È¤¬¤¤ ∏“Ϥ¤Á‰ Ǥ±¤ “ˆ‰È¤¤ Û¤◊¥¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ™≈¤ê¤‰ Ö¤≈¤≥¤¤◊ ê˙fl◊ : ``»“fi≤¤fi Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ ≤¤Ó¤‰, ≥¤¤‰ ˆfl◊ ∏“Ϥ¤†‰ Ǥ¤‰È¤fiÓ¤ ¬¤ˆÕ.'' ☺

Œ¤¤≤¤fl◊ 䌤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç¤‰ ≥¤‰Ï¤¤ `Ö¤¿¤fl‹¬¤ê' êȤ¤¬¤¤ ê‰˚Ȥ¤ê ¬¤Œ¤·¬¤¤Ö¤‰ Á‰Œ¤¤◊ “Á· ≤¤î¤¤ ˆ≥¤¤ ։Ϥ¤ ‹õ¤¥¤-≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤¬¤‰ ∏“Ϥ¤Á‰ Ö¤ Û¤·õ¤¬¤¤ õ¤¤‰±‰È¤fi ˆ≥¤fi : ``ê·≥¤“¤¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥà ÁϤ¤¬¤fi Œ¤¬¤¤à í‰.'' ≥¤‰¬¤fi ¬¤fiõ¤‰, Ö‰ ≈¤¡∏Ó¤Ÿ¬¤Œ¤¤◊ `ÁflȤŒ¤'Œ¤¤◊≤¤fi ≈¤Û¤¤“ ≤¤à õ¤·ê‰È¤¤ ê¤‰à Œ¤flȤ¤ê¤≥¤fiÖ‰ 䌤‰“‰È¤fl◊ : ``– °Ï¤∏ Œ¤◊±Î¬¤¤ ˆflꌤ≤¤fi.'' ☺

≈¤∆¿¤¤ ≈¤±‰È¤¤ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰¬¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ê“fi Ö¤≈¤¬¤¤“fi Ö‰ê ¿¤◊¿¤¤∏¤“fi ÖŒ¤‰‹“ꬤ ≈¤‰ØfiÖ‰ †ˆ‰“ Ǥ ¤“ Ö¤≈¤fi í‰ ê‰, ``ÖŒ¤¤‰ Ö‰ê≤¤fi Ö¤™ Û¤fl¿¤fi¬¤¤◊ ¬¤Ï¤¤◊ Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤¤‰, Û¤“Û¤¤Œ¤¤¬¤, í¤‰ê“¤◊íÂ◊ ¬¤‰ äۤ≥¤¤◊ ê·≥¤“¤◊ Û¤¤≤¤‰ ≈¤·“¤◊ ≈¤¤±fi Ó¤êfiÓ¤fl◊, Ö¬¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ Ϥ∞¤Ç¤≈¤≥¤¤ Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰¬¤‰ ¥¤∞¤ êȤ¤ê ê‰ ≥¤‰≤¤fi Ö¤‰í¤ Û¤Œ¤î¤Œ¤¤◊ Ö‰ ˆ¤◊êfi ê¤ØÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ǥ¤≥¤“fi Ö¤≈¤fiÖ‰ ífiÖ‰. Ö‹≥¤‹≤¤Ö¤‰ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤î¤¤ ≈¤ífi ÖŒ¤¤“¤ Œ¤¤∞¤Û¤¤‰ ≈¤∞¤ ≤¤¤‰±fiê »fi Ȥତ‰ ≥¤“≥¤  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi ÁÓ¤‰. Ö¤¬¤¤≤¤fi Ϥ¿¤fl Ö≈¤Œ¤¤¬¤Á¬¤ê ≥¤“fiê¤Ö¤‰ ≈¤∞¤ ä≈¤È¤ ¿¤ í‰.'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 27

Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤-Ǥ◊±Œ¤¤◊ ˚¤◊√¤‰È¤fl◊ Ö‰ê äÕ≥¤≈¤¥¤ : ``Á√¤≥¤Œ¤¤◊ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ò¤“ Á‰Ï¤fl◊ ꤉à Û≤¤Î ¬¤≤¤fi.'' ☺

∏“Ϥ¤Á‰ ˚꤉“¤ ≈¤±ñ¤ ¬¤‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰ ¤¤“∞¤fl◊ äò¤¤±ñfl◊, ≥◊ Ö‰Œ¤¬¤¤ Á·¬¤¤ ‹Œ¤¥¤ ¬¤‰ Ö‰ê Œ¤¤‰˚¤ ê·≥¤“¤¬¤‰ åä‰È¤¤ †‰à¬¤‰ Ö‰Œ¤∞¤‰  ¤‰ä¬¤‰ Ö◊∏“ Ȥfi¿¤¤. ê·≥¤“¤Ö‰ √¤¤“¤Ï¤¤Î¤ ≈¤√¤‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ √¤¤È¤fiõ¤¤‰ “¤‰Îfi ¬¤¤Ç‰, Ö‰ê ≥¤‹ê¬¤‰ õ¤¤Ï¤fi ¬¤¤Ç‰, ¬¤‰ ≈¤ífi Áତ‰ ≥¤‰ `Û¤¤‰»¤-ꌤ- ¤‰±' ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰. ≤¤¤‰±¤ Û¤Œ¤î¤ ≈¤ífi Œ¤ˆ‰Œ¤¤¬¤ ‹Ï¤∏¤î¤ ≤¤≥¤¤ ˆ≥¤¤ ≥“‰ ÖŒ¤≤¤¤È¤¤È¤‰, Á“¤ê ∏¤ØŒ¤¤◊  ¤¤‰È¤≥¤¤◊, Ö‰Œ¤¬¤¤‰ Ë≈¤¤Î¤‰ ê·≥¤“¤‰ ä·È¤fi ¬¤ ÁϤ¤¬¤fl◊ ∏ ∏‰Ï¤±¤Ïî¤fl◊. ``Œ¤¤“¤‰ ê·≥¤“¤‰ ?'' Ö‹≥¤‹≤¤Ö‰ 䵤“ Ϥ¤Í‰, ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰ Ö‰ ≥¤Œ¤¤“¤‰ ˆÓ¤‰ !'' ☺

Œ¤¤‹È¤ê : ``ˆ◊, ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“fi †‰àÖ‰ í‰, Ö‰Œ¤ ¬¤‰ ? ≥¤Œ¤‰ ê∏fi Ǥ¤‰˚fl◊ ¤¤‰È¤¤‰ í¤‰ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“ : ``¬¤¤, Û¤¤ˆ‰ ¤, ≈¤∞¤ Ö‰ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≤¤¤‰±¤ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ Á Ó¤fiǤfi Ó¤êfl◊.'' ☺

Œ¤flÇî¤ ‹ˆÛ¤¤ ¤¬¤fiÛ¤¬¤fi ¬¤¤‰ê“fi Œ¤¤˚‰ ֤Ϥ‰È¤¤ 䌤‰∏Ϥ¤“¬¤‰ ê◊≈¤¬¤fi¬¤¤ Œ¤¤‹È¤ê‰ ≈¤·íñfl◊ : `` ¤¤‰È¤¤‰, ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 28


2+2 ê‰˚Ȥ¤ ≤¤¤î¤ ?'' ``≥¤Œ¤¤“‰ ê‰˚Ȥ¤ ê“Ϥ¤ í‰, Û¤¤ˆ‰ ¤ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“‰ Û¤¤Œ¤¤‰ ≈¤¡˝¤ ê‰Ÿ. Ö‰¬¤‰ ¬¤¤‰ê“fi Œ¤Îfi √¤à. ☺

Ö‰ê ꌤŸõ¤¤“fi : ``‹ ¤õ¤¤“¤‰ ≈¤¡ê¤Ó¤ Ȥ√¤Ã¤√¤  ¤ˆ‰“¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ ±“ í‰ ê‰ Ö‰ ¬¤¤‰ê“fi √¤flŒ¤¤Ï¤Ó¤‰.''  ¤fi†‰ : ``¬¤¤ “‰ ¬¤¤, Ö‰¬¤fi  ¤∏Ȥfi »‹“∏ ‹Ï¤Ã¤¤√¤Œ¤¤◊ ≤¤à “ˆfi í‰.'' ☺

Û¤Œ¤î¤ ¤õ¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ò¤∞¤fi ≥¤“êfi ¤¤‰ ˆ¤‰î¤ í‰. Á‰Œ¤ ê‰, Ö¤Á‰ ê“Ϥfl◊ Á †‰àÖ‰ ։Ϥfl◊ ꤌ¤ ≥¤Œ¤‰ ê¤È¤ ≈¤“ ™‰È¤¤‰, ≥¤¤‰ Ö¤Á‰ ê‰˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤õ¤fi ÁÓ¤‰ !

``Œ¤„≥î¤fl ≈¤ífi¬¤¤ °Ï¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤¬¤¤‰ í¤‰ ?'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ¬¤Ï¤ÁflϤ¤¬¤ ꌤŸõ¤¤“fiÖ¤‰ ≈¤Âêfi ։ꬤ‰ ≈¤·íñfl◊. ``ˆ¤ °.'' `` ¤Û¤, ≥“‰ ≥¤¤‰  ¤¿¤fl◊  ¤“¤‰ ¤“ í‰,'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ê˙fl◊, ``√¤à ê¤È¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ∏¤∏¤¬¤fi Ö◊‹≥¤Œ¤‹ó ê“Ϥ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ √¤î¤¤, ≈¤ífi êȤ¤ê‰ê  ¤¤∏ Ö‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ Œ¤ÎϤ¤ ÖˆÕ Ö¤Ï¤‰È¤¤.'' ☺

√¤„‹ˆ∞¤fi : ``Ö“‰ ä¤à, Ö¤ ∏·¿¤ ≥¤¤Áfl◊ ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ?'' ∏·¿¤Ï¤¤Î¤‰ : ``≥¤¤Áfl◊ ? Ö“‰ ¤‰¬¤, ˆ° ¥¤∞¤ êȤ¤ê ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤¤Û¤ ˆ≥¤fl◊, ò¤¤Û¤ !'' ☺

≥¤‰¬¤‰ Ö‹¬¤π¤¬¤fi Ö‰˚Ȥfi äî¤◊ê“ ≥¤êȤfi» ≤¤à √¤à í‰ ê‰ Ö¤Ê‹»Û¤Œ¤¤◊ ≈¤∞¤ ˆÏ¤‰ ≥¤‰ çò¤fi Ó¤ê≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 29

꤉à ≈¤∞¤ ꤌ¤ ê∏fi ê¤È¤ ä≈¤“ Œ¤flȤ≥¤Ï¤fi “¤Ç¤Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ – †‰ ≥¤‰ ≈¤“Œ¤ ∏ˆ¤±‰ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ˆ¤‰ ≥¤¤‰. ☺

√¤¡¤ˆê : ``≥¤Œ¤‰ Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤‰ Ǥ“fi∏‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î Û¤¤‰ Á Ë‹≈¤î¤‰ Ϥ‰õ¤¤‰ í¤‰, ≥¤¤‰ Ǥõ¤¤Ÿ ꉌ¤ ê¤Ø¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 30

{kuíkeLke {k¤k suðe ÃkwÂMíkfkyku

í¤‰ ?'' ò¤‹±î¤¤Îfi : ``Ö¤ “fi≥¤‰ Ϥ‰õ¤‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î¤‰¬¤¤ “fi≈¤‰‘“√¤-õ¤¤ÁŸŒ¤¤◊≤¤fi.'' ☺

¤Â“≥fl ¤ ¬¤√¤“fi¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤‰ ֤Ϥ≥¤¤ Ȥ¤‰ê¤‰ ≥◊¬¤¤ ˚‰èÛ¤fi-±÷¤ÜϤ“¤‰¬¤fi  ¤‰»¤Œ¤ ì±≈¤ Ö¬¤‰  ¤‰≈¤“Ϥ¤ˆfi †‰à¬¤‰ √¤Ã¤“¤à †î¤ í‰, Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ȥ‰ ¤¤¬¤¤‰¬¤¬¤¤ Ö¤ ≈¤¤˚¬¤√¤“Œ¤¤◊ ÖêÛŒ¤¤≥¤¤‰¬¤fl◊ ≈¤¡Œ¤¤∞¤ Ö¤‰ífl◊ í‰ ≥¤‰ †∞¤fi¬¤‰ ≥¤¤Áfl ¤fi Ö¬¤fläϤ‰ í‰. ``Ö‰Œ¤¤◊ ¬¤Ï¤¤à ≈¤¤Œ¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ êÓ¤fl◊ ¬¤≤¤fi,'' Ö‰ê ±÷¤ÜϤ“‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ. ``Á‰Œ¤¬¤‰ √¤¤±fi õ¤È¤¤Ï¤≥¤¤◊  ¤“¤ ¤“ ֤Ϥ±≥¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ ≥¤‰  ¤¿¤¤ ±÷¤ÜϤ“¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤“fi ≈¤“Ϥ¤î¤¤Ÿ í‰.'' ☺

Ö‰ê Û¤∏’√¤„ˆÛ≤¤‰ õ¤¤“ “Û≥¤¤ Ö¤√¤Î Ȥ¤È¤ ¤µ¤fi †‰à¬¤‰ √¤¤±fi ≤¤◊ä¤Ï¤fi. Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ ≈¤¤íÎ≤¤fi ֤Ϥfi¬¤‰ Ö‰ê ≈¤¤‰È¤fiÛ¤√¤¤±fi †‰“≤¤fi Ö‰Œ¤¬¤fi √¤¤±fi Û¤¤≤¤‰ ä˚ê¤à. Ö¤ Ö≤¤±¤Œ¤∞¤ ≈¤ífi ≈¤∞¤ Ö‰ Ö¤∏Œ¤fi √¤¤±fiŒ¤¤◊≤¤fi †≥¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ֤Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰, ≥¤‰ †‰à¬¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. ≈¤‰È¤¤ Û¤ûÁ¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ : ``ˆ∆ ÁŒ¤¤∏¤“, ˆfl◊ ÖˆÕ Ö¤±¤‰ ¬¤ Ǥ±¤‰ ˆ¤‰ã ≥“‰ ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi √¤¤±fi ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ åäfi “¤Ç¤¤‰ í¤‰ ?'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 31

MktÃkkËf : {nuLÿ {u½kýe ykÍkËe fe {þk÷ ykÃkýk ôçkh{kt : Íðuh[tË {u½kýe yuçkúnk{ ®÷fLk : {rý¼kE ËuMkkE fnuðíkkuLke M{hrýfk fkÔÞ{k¤kLkkt {kuíke fwtðhçkkELkwt {k{uhwt : «u{kLktË Ëw÷khwt ËktÃkíÞ : yLkw# {nuLÿ {u½kýe Ãkh{ Mk¾k {]íÞw : fkfk fk÷u÷fh Ãknkze rLkþk¤Lkk Ãkz½k : MkuEõÞku {w[kfw ¼kE, Ëefhku yLku Ãkkzkuþe : þt¼w«MkkË ËuMkkE, rðLkkurËLke Lke÷ftX, Eïh Ãkux÷efh ¼khu{qðktðLkk ¼uhw : Mðk{e ykLktË ¼uËLke ¼ªíÞwtLku yks {khu ¼ktøkðe : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e

{khk økktÄeçkkÃkw : W{kþtfh òuþe {khkt {kuxeçkk : {wfwLËhkÞ ÃkkhkþÞo {khe yr¼Lkð Ëeûkk : fkþeçknuLk {nuíkk {khe SðLkÞkºkk : çkçk÷¼kE {nuíkk {khe ðk[LkfÚkk : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e {wøÄkðMÚkkLkk ôçkhu : ‘«u{¤ ßÞkurík’ {kuíkeLke Zøk÷e : 1 {kuíkeLke Zøk÷e : 2 hðeLÿLkkÚkLke ®[íkLk-frýfk rð[kh{k¤kLkkt {kuíke “þªøkzk {ktzíkkt þe¾ðþwt” : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e MkwËk{k[rhºk yLku nqtze : «u{kLktË nkMÞ{k¤kLkkt {kuíke

fw÷ ËMk ÷k¾Úke ðÄw Lkf÷ku AÃkkE Au.


2+2 ê‰˚Ȥ¤ ≤¤¤î¤ ?'' ``≥¤Œ¤¤“‰ ê‰˚Ȥ¤ ê“Ϥ¤ í‰, Û¤¤ˆ‰ ¤ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“‰ Û¤¤Œ¤¤‰ ≈¤¡˝¤ ê‰Ÿ. Ö‰¬¤‰ ¬¤¤‰ê“fi Œ¤Îfi √¤à. ☺

Ö‰ê ꌤŸõ¤¤“fi : ``‹ ¤õ¤¤“¤‰ ≈¤¡ê¤Ó¤ Ȥ√¤Ã¤√¤  ¤ˆ‰“¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ ±“ í‰ ê‰ Ö‰ ¬¤¤‰ê“fi √¤flŒ¤¤Ï¤Ó¤‰.''  ¤fi†‰ : ``¬¤¤ “‰ ¬¤¤, Ö‰¬¤fi  ¤∏Ȥfi »‹“∏ ‹Ï¤Ã¤¤√¤Œ¤¤◊ ≤¤à “ˆfi í‰.'' ☺

Û¤Œ¤î¤ ¤õ¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ò¤∞¤fi ≥¤“êfi ¤¤‰ ˆ¤‰î¤ í‰. Á‰Œ¤ ê‰, Ö¤Á‰ ê“Ϥfl◊ Á †‰àÖ‰ ։Ϥfl◊ ꤌ¤ ≥¤Œ¤‰ ê¤È¤ ≈¤“ ™‰È¤¤‰, ≥¤¤‰ Ö¤Á‰ ê‰˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤õ¤fi ÁÓ¤‰ !

``Œ¤„≥î¤fl ≈¤ífi¬¤¤ °Ï¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤¬¤¤‰ í¤‰ ?'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ¬¤Ï¤ÁflϤ¤¬¤ ꌤŸõ¤¤“fiÖ¤‰ ≈¤Âêfi ։ꬤ‰ ≈¤·íñfl◊. ``ˆ¤ °.'' `` ¤Û¤, ≥“‰ ≥¤¤‰  ¤¿¤fl◊  ¤“¤‰ ¤“ í‰,'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ê˙fl◊, ``√¤à ê¤È¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ∏¤∏¤¬¤fi Ö◊‹≥¤Œ¤‹ó ê“Ϥ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ √¤î¤¤, ≈¤ífi êȤ¤ê‰ê  ¤¤∏ Ö‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ Œ¤ÎϤ¤ ÖˆÕ Ö¤Ï¤‰È¤¤.'' ☺

√¤„‹ˆ∞¤fi : ``Ö“‰ ä¤à, Ö¤ ∏·¿¤ ≥¤¤Áfl◊ ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ?'' ∏·¿¤Ï¤¤Î¤‰ : ``≥¤¤Áfl◊ ? Ö“‰ ¤‰¬¤, ˆ° ¥¤∞¤ êȤ¤ê ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤¤Û¤ ˆ≥¤fl◊, ò¤¤Û¤ !'' ☺

≥¤‰¬¤‰ Ö‹¬¤π¤¬¤fi Ö‰˚Ȥfi äî¤◊ê“ ≥¤êȤfi» ≤¤à √¤à í‰ ê‰ Ö¤Ê‹»Û¤Œ¤¤◊ ≈¤∞¤ ˆÏ¤‰ ≥¤‰ çò¤fi Ó¤ê≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 29

꤉à ≈¤∞¤ ꤌ¤ ê∏fi ê¤È¤ ä≈¤“ Œ¤flȤ≥¤Ï¤fi “¤Ç¤Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ – †‰ ≥¤‰ ≈¤“Œ¤ ∏ˆ¤±‰ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ˆ¤‰ ≥¤¤‰. ☺

√¤¡¤ˆê : ``≥¤Œ¤‰ Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤‰ Ǥ“fi∏‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î Û¤¤‰ Á Ë‹≈¤î¤‰ Ϥ‰õ¤¤‰ í¤‰, ≥¤¤‰ Ǥõ¤¤Ÿ ꉌ¤ ê¤Ø¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 30

{kuíkeLke {k¤k suðe ÃkwÂMíkfkyku

í¤‰ ?'' ò¤‹±î¤¤Îfi : ``Ö¤ “fi≥¤‰ Ϥ‰õ¤‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î¤‰¬¤¤ “fi≈¤‰‘“√¤-õ¤¤ÁŸŒ¤¤◊≤¤fi.'' ☺

¤Â“≥fl ¤ ¬¤√¤“fi¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤‰ ֤Ϥ≥¤¤ Ȥ¤‰ê¤‰ ≥◊¬¤¤ ˚‰èÛ¤fi-±÷¤ÜϤ“¤‰¬¤fi  ¤‰»¤Œ¤ ì±≈¤ Ö¬¤‰  ¤‰≈¤“Ϥ¤ˆfi †‰à¬¤‰ √¤Ã¤“¤à †î¤ í‰, Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ȥ‰ ¤¤¬¤¤‰¬¤¬¤¤ Ö¤ ≈¤¤˚¬¤√¤“Œ¤¤◊ ÖêÛŒ¤¤≥¤¤‰¬¤fl◊ ≈¤¡Œ¤¤∞¤ Ö¤‰ífl◊ í‰ ≥¤‰ †∞¤fi¬¤‰ ≥¤¤Áfl ¤fi Ö¬¤fläϤ‰ í‰. ``Ö‰Œ¤¤◊ ¬¤Ï¤¤à ≈¤¤Œ¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ êÓ¤fl◊ ¬¤≤¤fi,'' Ö‰ê ±÷¤ÜϤ“‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ. ``Á‰Œ¤¬¤‰ √¤¤±fi õ¤È¤¤Ï¤≥¤¤◊  ¤“¤ ¤“ ֤Ϥ±≥¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ ≥¤‰  ¤¿¤¤ ±÷¤ÜϤ“¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤“fi ≈¤“Ϥ¤î¤¤Ÿ í‰.'' ☺

Ö‰ê Û¤∏’√¤„ˆÛ≤¤‰ õ¤¤“ “Û≥¤¤ Ö¤√¤Î Ȥ¤È¤ ¤µ¤fi †‰à¬¤‰ √¤¤±fi ≤¤◊ä¤Ï¤fi. Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ ≈¤¤íÎ≤¤fi ֤Ϥfi¬¤‰ Ö‰ê ≈¤¤‰È¤fiÛ¤√¤¤±fi †‰“≤¤fi Ö‰Œ¤¬¤fi √¤¤±fi Û¤¤≤¤‰ ä˚ê¤à. Ö¤ Ö≤¤±¤Œ¤∞¤ ≈¤ífi ≈¤∞¤ Ö‰ Ö¤∏Œ¤fi √¤¤±fiŒ¤¤◊≤¤fi †≥¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ֤Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰, ≥¤‰ †‰à¬¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. ≈¤‰È¤¤ Û¤ûÁ¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ : ``ˆ∆ ÁŒ¤¤∏¤“, ˆfl◊ ÖˆÕ Ö¤±¤‰ ¬¤ Ǥ±¤‰ ˆ¤‰ã ≥“‰ ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi √¤¤±fi ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ åäfi “¤Ç¤¤‰ í¤‰ ?'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 31

MktÃkkËf : {nuLÿ {u½kýe ykÍkËe fe {þk÷ ykÃkýk ôçkh{kt : Íðuh[tË {u½kýe yuçkúnk{ ®÷fLk : {rý¼kE ËuMkkE fnuðíkkuLke M{hrýfk fkÔÞ{k¤kLkkt {kuíke fwtðhçkkELkwt {k{uhwt : «u{kLktË Ëw÷khwt ËktÃkíÞ : yLkw# {nuLÿ {u½kýe Ãkh{ Mk¾k {]íÞw : fkfk fk÷u÷fh Ãknkze rLkþk¤Lkk Ãkz½k : MkuEõÞku {w[kfw ¼kE, Ëefhku yLku Ãkkzkuþe : þt¼w«MkkË ËuMkkE, rðLkkurËLke Lke÷ftX, Eïh Ãkux÷efh ¼khu{qðktðLkk ¼uhw : Mðk{e ykLktË ¼uËLke ¼ªíÞwtLku yks {khu ¼ktøkðe : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e

{khk økktÄeçkkÃkw : W{kþtfh òuþe {khkt {kuxeçkk : {wfwLËhkÞ ÃkkhkþÞo {khe yr¼Lkð Ëeûkk : fkþeçknuLk {nuíkk {khe SðLkÞkºkk : çkçk÷¼kE {nuíkk {khe ðk[LkfÚkk : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e {wøÄkðMÚkkLkk ôçkhu : ‘«u{¤ ßÞkurík’ {kuíkeLke Zøk÷e : 1 {kuíkeLke Zøk÷e : 2 hðeLÿLkkÚkLke ®[íkLk-frýfk rð[kh{k¤kLkkt {kuíke “þªøkzk {ktzíkkt þe¾ðþwt” : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e MkwËk{k[rhºk yLku nqtze : «u{kLktË nkMÞ{k¤kLkkt {kuíke

fw÷ ËMk ÷k¾Úke ðÄw Lkf÷ku AÃkkE Au.


2+2 ê‰˚Ȥ¤ ≤¤¤î¤ ?'' ``≥¤Œ¤¤“‰ ê‰˚Ȥ¤ ê“Ϥ¤ í‰, Û¤¤ˆ‰ ¤ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“‰ Û¤¤Œ¤¤‰ ≈¤¡˝¤ ê‰Ÿ. Ö‰¬¤‰ ¬¤¤‰ê“fi Œ¤Îfi √¤à. ☺

Ö‰ê ꌤŸõ¤¤“fi : ``‹ ¤õ¤¤“¤‰ ≈¤¡ê¤Ó¤ Ȥ√¤Ã¤√¤  ¤ˆ‰“¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ ±“ í‰ ê‰ Ö‰ ¬¤¤‰ê“fi √¤flŒ¤¤Ï¤Ó¤‰.''  ¤fi†‰ : ``¬¤¤ “‰ ¬¤¤, Ö‰¬¤fi  ¤∏Ȥfi »‹“∏ ‹Ï¤Ã¤¤√¤Œ¤¤◊ ≤¤à “ˆfi í‰.'' ☺

Û¤Œ¤î¤ ¤õ¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ò¤∞¤fi ≥¤“êfi ¤¤‰ ˆ¤‰î¤ í‰. Á‰Œ¤ ê‰, Ö¤Á‰ ê“Ϥfl◊ Á †‰àÖ‰ ։Ϥfl◊ ꤌ¤ ≥¤Œ¤‰ ê¤È¤ ≈¤“ ™‰È¤¤‰, ≥¤¤‰ Ö¤Á‰ ê‰˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤õ¤fi ÁÓ¤‰ !

``Œ¤„≥î¤fl ≈¤ífi¬¤¤ °Ï¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤¬¤¤‰ í¤‰ ?'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ¬¤Ï¤ÁflϤ¤¬¤ ꌤŸõ¤¤“fiÖ¤‰ ≈¤Âêfi ։ꬤ‰ ≈¤·íñfl◊. ``ˆ¤ °.'' `` ¤Û¤, ≥“‰ ≥¤¤‰  ¤¿¤fl◊  ¤“¤‰ ¤“ í‰,'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ê˙fl◊, ``√¤à ê¤È¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ∏¤∏¤¬¤fi Ö◊‹≥¤Œ¤‹ó ê“Ϥ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ √¤î¤¤, ≈¤ífi êȤ¤ê‰ê  ¤¤∏ Ö‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ Œ¤ÎϤ¤ ÖˆÕ Ö¤Ï¤‰È¤¤.'' ☺

√¤„‹ˆ∞¤fi : ``Ö“‰ ä¤à, Ö¤ ∏·¿¤ ≥¤¤Áfl◊ ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ?'' ∏·¿¤Ï¤¤Î¤‰ : ``≥¤¤Áfl◊ ? Ö“‰ ¤‰¬¤, ˆ° ¥¤∞¤ êȤ¤ê ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤¤Û¤ ˆ≥¤fl◊, ò¤¤Û¤ !'' ☺

≥¤‰¬¤‰ Ö‹¬¤π¤¬¤fi Ö‰˚Ȥfi äî¤◊ê“ ≥¤êȤfi» ≤¤à √¤à í‰ ê‰ Ö¤Ê‹»Û¤Œ¤¤◊ ≈¤∞¤ ˆÏ¤‰ ≥¤‰ çò¤fi Ó¤ê≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 29

꤉à ≈¤∞¤ ꤌ¤ ê∏fi ê¤È¤ ä≈¤“ Œ¤flȤ≥¤Ï¤fi “¤Ç¤Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ – †‰ ≥¤‰ ≈¤“Œ¤ ∏ˆ¤±‰ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ˆ¤‰ ≥¤¤‰. ☺

√¤¡¤ˆê : ``≥¤Œ¤‰ Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤‰ Ǥ“fi∏‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î Û¤¤‰ Á Ë‹≈¤î¤‰ Ϥ‰õ¤¤‰ í¤‰, ≥¤¤‰ Ǥõ¤¤Ÿ ꉌ¤ ê¤Ø¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 30

{kuíkeLke {k¤k suðe ÃkwÂMíkfkyku

í¤‰ ?'' ò¤‹±î¤¤Îfi : ``Ö¤ “fi≥¤‰ Ϥ‰õ¤‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î¤‰¬¤¤ “fi≈¤‰‘“√¤-õ¤¤ÁŸŒ¤¤◊≤¤fi.'' ☺

¤Â“≥fl ¤ ¬¤√¤“fi¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤‰ ֤Ϥ≥¤¤ Ȥ¤‰ê¤‰ ≥◊¬¤¤ ˚‰èÛ¤fi-±÷¤ÜϤ“¤‰¬¤fi  ¤‰»¤Œ¤ ì±≈¤ Ö¬¤‰  ¤‰≈¤“Ϥ¤ˆfi †‰à¬¤‰ √¤Ã¤“¤à †î¤ í‰, Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ȥ‰ ¤¤¬¤¤‰¬¤¬¤¤ Ö¤ ≈¤¤˚¬¤√¤“Œ¤¤◊ ÖêÛŒ¤¤≥¤¤‰¬¤fl◊ ≈¤¡Œ¤¤∞¤ Ö¤‰ífl◊ í‰ ≥¤‰ †∞¤fi¬¤‰ ≥¤¤Áfl ¤fi Ö¬¤fläϤ‰ í‰. ``Ö‰Œ¤¤◊ ¬¤Ï¤¤à ≈¤¤Œ¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ êÓ¤fl◊ ¬¤≤¤fi,'' Ö‰ê ±÷¤ÜϤ“‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ. ``Á‰Œ¤¬¤‰ √¤¤±fi õ¤È¤¤Ï¤≥¤¤◊  ¤“¤ ¤“ ֤Ϥ±≥¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ ≥¤‰  ¤¿¤¤ ±÷¤ÜϤ“¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤“fi ≈¤“Ϥ¤î¤¤Ÿ í‰.'' ☺

Ö‰ê Û¤∏’√¤„ˆÛ≤¤‰ õ¤¤“ “Û≥¤¤ Ö¤√¤Î Ȥ¤È¤ ¤µ¤fi †‰à¬¤‰ √¤¤±fi ≤¤◊ä¤Ï¤fi. Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ ≈¤¤íÎ≤¤fi ֤Ϥfi¬¤‰ Ö‰ê ≈¤¤‰È¤fiÛ¤√¤¤±fi †‰“≤¤fi Ö‰Œ¤¬¤fi √¤¤±fi Û¤¤≤¤‰ ä˚ê¤à. Ö¤ Ö≤¤±¤Œ¤∞¤ ≈¤ífi ≈¤∞¤ Ö‰ Ö¤∏Œ¤fi √¤¤±fiŒ¤¤◊≤¤fi †≥¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ֤Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰, ≥¤‰ †‰à¬¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. ≈¤‰È¤¤ Û¤ûÁ¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ : ``ˆ∆ ÁŒ¤¤∏¤“, ˆfl◊ ÖˆÕ Ö¤±¤‰ ¬¤ Ǥ±¤‰ ˆ¤‰ã ≥“‰ ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi √¤¤±fi ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ åäfi “¤Ç¤¤‰ í¤‰ ?'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 31

MktÃkkËf : {nuLÿ {u½kýe ykÍkËe fe {þk÷ ykÃkýk ôçkh{kt : Íðuh[tË {u½kýe yuçkúnk{ ®÷fLk : {rý¼kE ËuMkkE fnuðíkkuLke M{hrýfk fkÔÞ{k¤kLkkt {kuíke fwtðhçkkELkwt {k{uhwt : «u{kLktË Ëw÷khwt ËktÃkíÞ : yLkw# {nuLÿ {u½kýe Ãkh{ Mk¾k {]íÞw : fkfk fk÷u÷fh Ãknkze rLkþk¤Lkk Ãkz½k : MkuEõÞku {w[kfw ¼kE, Ëefhku yLku Ãkkzkuþe : þt¼w«MkkË ËuMkkE, rðLkkurËLke Lke÷ftX, Eïh Ãkux÷efh ¼khu{qðktðLkk ¼uhw : Mðk{e ykLktË ¼uËLke ¼ªíÞwtLku yks {khu ¼ktøkðe : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e

{khk økktÄeçkkÃkw : W{kþtfh òuþe {khkt {kuxeçkk : {wfwLËhkÞ ÃkkhkþÞo {khe yr¼Lkð Ëeûkk : fkþeçknuLk {nuíkk {khe SðLkÞkºkk : çkçk÷¼kE {nuíkk {khe ðk[LkfÚkk : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e {wøÄkðMÚkkLkk ôçkhu : ‘«u{¤ ßÞkurík’ {kuíkeLke Zøk÷e : 1 {kuíkeLke Zøk÷e : 2 hðeLÿLkkÚkLke ®[íkLk-frýfk rð[kh{k¤kLkkt {kuíke “þªøkzk {ktzíkkt þe¾ðþwt” : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e MkwËk{k[rhºk yLku nqtze : «u{kLktË nkMÞ{k¤kLkkt {kuíke

fw÷ ËMk ÷k¾Úke ðÄw Lkf÷ku AÃkkE Au.


2+2 ê‰˚Ȥ¤ ≤¤¤î¤ ?'' ``≥¤Œ¤¤“‰ ê‰˚Ȥ¤ ê“Ϥ¤ í‰, Û¤¤ˆ‰ ¤ ?'' 䌤‰∏Ϥ¤“‰ Û¤¤Œ¤¤‰ ≈¤¡˝¤ ê‰Ÿ. Ö‰¬¤‰ ¬¤¤‰ê“fi Œ¤Îfi √¤à. ☺

Ö‰ê ꌤŸõ¤¤“fi : ``‹ ¤õ¤¤“¤‰ ≈¤¡ê¤Ó¤ Ȥ√¤Ã¤√¤  ¤ˆ‰“¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ ±“ í‰ ê‰ Ö‰ ¬¤¤‰ê“fi √¤flŒ¤¤Ï¤Ó¤‰.''  ¤fi†‰ : ``¬¤¤ “‰ ¬¤¤, Ö‰¬¤fi  ¤∏Ȥfi »‹“∏ ‹Ï¤Ã¤¤√¤Œ¤¤◊ ≤¤à “ˆfi í‰.'' ☺

Û¤Œ¤î¤ ¤õ¤¤Ï¤Ï¤¤¬¤fi ò¤∞¤fi ≥¤“êfi ¤¤‰ ˆ¤‰î¤ í‰. Á‰Œ¤ ê‰, Ö¤Á‰ ê“Ϥfl◊ Á †‰àÖ‰ ։Ϥfl◊ ꤌ¤ ≥¤Œ¤‰ ê¤È¤ ≈¤“ ™‰È¤¤‰, ≥¤¤‰ Ö¤Á‰ ê‰˚Ȥ¤‰  ¤¿¤¤‰ Û¤Œ¤î¤  ¤õ¤fi ÁÓ¤‰ !

``Œ¤„≥î¤fl ≈¤ífi¬¤¤ °Ï¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤Œ¤‰ Œ¤¤¬¤¤‰ í¤‰ ?'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤¤ ¬¤Ï¤ÁflϤ¤¬¤ ꌤŸõ¤¤“fiÖ¤‰ ≈¤Âêfi ։ꬤ‰ ≈¤·íñfl◊. ``ˆ¤ °.'' `` ¤Û¤, ≥“‰ ≥¤¤‰  ¤¿¤fl◊  ¤“¤‰ ¤“ í‰,'' Û¤¤ˆ‰ ¤‰ ê˙fl◊, ``√¤à ê¤È¤‰ ≥¤Œ¤¤“¤ ∏¤∏¤¬¤fi Ö◊‹≥¤Œ¤‹ó ê“Ϥ¤ Œ¤¤˚‰ ≥¤Œ¤‰ √¤î¤¤, ≈¤ífi êȤ¤ê‰ê  ¤¤∏ Ö‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ Œ¤ÎϤ¤ ÖˆÕ Ö¤Ï¤‰È¤¤.'' ☺

√¤„‹ˆ∞¤fi : ``Ö“‰ ä¤à, Ö¤ ∏·¿¤ ≥¤¤Áfl◊ ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ?'' ∏·¿¤Ï¤¤Î¤‰ : ``≥¤¤Áfl◊ ? Ö“‰ ¤‰¬¤, ˆ° ¥¤∞¤ êȤ¤ê ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤¤Û¤ ˆ≥¤fl◊, ò¤¤Û¤ !'' ☺

≥¤‰¬¤‰ Ö‹¬¤π¤¬¤fi Ö‰˚Ȥfi äî¤◊ê“ ≥¤êȤfi» ≤¤à √¤à í‰ ê‰ Ö¤Ê‹»Û¤Œ¤¤◊ ≈¤∞¤ ˆÏ¤‰ ≥¤‰ çò¤fi Ó¤ê≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 29

꤉à ≈¤∞¤ ꤌ¤ ê∏fi ê¤È¤ ä≈¤“ Œ¤flȤ≥¤Ï¤fi “¤Ç¤Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ – †‰ ≥¤‰ ≈¤“Œ¤ ∏ˆ¤±‰ ê“fi Ó¤ê≥¤¤ ˆ¤‰ ≥¤¤‰. ☺

√¤¡¤ˆê : ``≥¤Œ¤‰ Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤‰ Ǥ“fi∏‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î Û¤¤‰ Á Ë‹≈¤î¤‰ Ϥ‰õ¤¤‰ í¤‰, ≥¤¤‰ Ǥõ¤¤Ÿ ꉌ¤ ê¤Ø¤‰ ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 30

{kuíkeLke {k¤k suðe ÃkwÂMíkfkyku

í¤‰ ?'' ò¤‹±î¤¤Îfi : ``Ö¤ “fi≥¤‰ Ϥ‰õ¤‰È¤fi ò¤‹±î¤¤Î¤‰¬¤¤ “fi≈¤‰‘“√¤-õ¤¤ÁŸŒ¤¤◊≤¤fi.'' ☺

¤Â“≥fl ¤ ¬¤√¤“fi¬¤fi Œ¤flȤ¤ê¤≥¤‰ ֤Ϥ≥¤¤ Ȥ¤‰ê¤‰ ≥◊¬¤¤ ˚‰èÛ¤fi-±÷¤ÜϤ“¤‰¬¤fi  ¤‰»¤Œ¤ ì±≈¤ Ö¬¤‰  ¤‰≈¤“Ϥ¤ˆfi †‰à¬¤‰ √¤Ã¤“¤à †î¤ í‰, Ö¬¤‰ ≈¤ífi Ȥ‰ ¤¤¬¤¤‰¬¤¬¤¤ Ö¤ ≈¤¤˚¬¤√¤“Œ¤¤◊ ÖêÛŒ¤¤≥¤¤‰¬¤fl◊ ≈¤¡Œ¤¤∞¤ Ö¤‰ífl◊ í‰ ≥¤‰ †∞¤fi¬¤‰ ≥¤¤Áfl ¤fi Ö¬¤fläϤ‰ í‰. ``Ö‰Œ¤¤◊ ¬¤Ï¤¤à ≈¤¤Œ¤Ï¤¤ Á‰Ï¤fl◊ êÓ¤fl◊ ¬¤≤¤fi,'' Ö‰ê ±÷¤ÜϤ“‰ ǤflȤ¤Û¤¤‰ ê‰Ÿ. ``Á‰Œ¤¬¤‰ √¤¤±fi õ¤È¤¤Ï¤≥¤¤◊  ¤“¤ ¤“ ֤Ϥ±≥¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ ≥¤‰  ¤¿¤¤ ±÷¤ÜϤ“¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤“fi ≈¤“Ϥ¤î¤¤Ÿ í‰.'' ☺

Ö‰ê Û¤∏’√¤„ˆÛ≤¤‰ õ¤¤“ “Û≥¤¤ Ö¤√¤Î Ȥ¤È¤ ¤µ¤fi †‰à¬¤‰ √¤¤±fi ≤¤◊ä¤Ï¤fi. Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ ≈¤¤íÎ≤¤fi ֤Ϥfi¬¤‰ Ö‰ê ≈¤¤‰È¤fiÛ¤√¤¤±fi †‰“≤¤fi Ö‰Œ¤¬¤fi √¤¤±fi Û¤¤≤¤‰ ä˚ê¤à. Ö¤ Ö≤¤±¤Œ¤∞¤ ≈¤ífi ≈¤∞¤ Ö‰ Ö¤∏Œ¤fi √¤¤±fiŒ¤¤◊≤¤fi †≥¤‰  ¤ˆ¤“ ¬¤fiêÎfi¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ֤Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰, ≥¤‰ †‰à¬¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤¬¤¤‰ Ò¤¤Û¤ Ȥfi¿¤¤‰. ≈¤‰È¤¤ Û¤ûÁ¬¤‰ ≈¤·íñfl◊ : ``ˆ∆ ÁŒ¤¤∏¤“, ˆfl◊ ÖˆÕ Ö¤±¤‰ ¬¤ Ǥ±¤‰ ˆ¤‰ã ≥“‰ ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“fi √¤¤±fi ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ åäfi “¤Ç¤¤‰ í¤‰ ?'' ☺

ˆ¤Ûî¤-Œ¤¤Î¤¬¤¤◊ Œ¤¤‰≥¤fi ❊ 31

MktÃkkËf : {nuLÿ {u½kýe ykÍkËe fe {þk÷ ykÃkýk ôçkh{kt : Íðuh[tË {u½kýe yuçkúnk{ ®÷fLk : {rý¼kE ËuMkkE fnuðíkkuLke M{hrýfk fkÔÞ{k¤kLkkt {kuíke fwtðhçkkELkwt {k{uhwt : «u{kLktË Ëw÷khwt ËktÃkíÞ : yLkw# {nuLÿ {u½kýe Ãkh{ Mk¾k {]íÞw : fkfk fk÷u÷fh Ãknkze rLkþk¤Lkk Ãkz½k : MkuEõÞku {w[kfw ¼kE, Ëefhku yLku Ãkkzkuþe : þt¼w«MkkË ËuMkkE, rðLkkurËLke Lke÷ftX, Eïh Ãkux÷efh ¼khu{qðktðLkk ¼uhw : Mðk{e ykLktË ¼uËLke ¼ªíÞwtLku yks {khu ¼ktøkðe : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e

{khk økktÄeçkkÃkw : W{kþtfh òuþe {khkt {kuxeçkk : {wfwLËhkÞ ÃkkhkþÞo {khe yr¼Lkð Ëeûkk : fkþeçknuLk {nuíkk {khe SðLkÞkºkk : çkçk÷¼kE {nuíkk {khe ðk[LkfÚkk : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e {wøÄkðMÚkkLkk ôçkhu : ‘«u{¤ ßÞkurík’ {kuíkeLke Zøk÷e : 1 {kuíkeLke Zøk÷e : 2 hðeLÿLkkÚkLke ®[íkLk-frýfk rð[kh{k¤kLkkt {kuíke “þªøkzk {ktzíkkt þe¾ðþwt” : {Lkw¼kE Ãkt[ku¤e MkwËk{k[rhºk yLku nqtze : «u{kLktË nkMÞ{k¤kLkkt {kuíke

fw÷ ËMk ÷k¾Úke ðÄw Lkf÷ku AÃkkE Au.

હાસ્ય-માળાનાં મોતી  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you