ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ

Page 1


֤Ϥ„‹µ¤ 1 : 2012 ≈¤fl¬¤Œ¤flŸπ∞¤ : 2012 êflȤ ¬¤êȤ : 10,000

Ë. 5 100 ¬¤êȤ : Ë. 4 Ȥ‰Ç¤‰; 1,000 ¬¤êȤ : Ë. 3 Ȥ‰Ç¤‰ [+ “Ϥ¤¬¤√¤fi-Ǥõ¤Ÿ]

≈¤¡ê¤Ó¤ê : √¤¤‰≈¤¤È¤ Œ¤‰ò¤¤∞¤fi Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≈¤¤‰# ¤¤‰# 23 (Û¤“∏¤“¬¤√¤“), ä¤Ï¤¬¤√¤“ 364001 e-mail : lokmilap@gmail.com • »¤‰¬¤ : (0278) 256 6402 Öô¤“¤◊ꬤ : Ó¤¤“∏¤ Œ¤flπ∞¤¤È¤î¤, ÖŒ¤∏¤Ï¤¤∏. »¤‰¬¤ : 2656 4279 Œ¤flπ∞¤ : ≈¤¡‹≥¤Ã¤¤ Öʤ»Û¤‰˚ ‹≈¤¡¬˚Û¤Ÿ, ä¤Ï¤¬¤√¤“. »¤‰¬¤ : 94262 07609

Ϥ¤≥¤¤Ÿ¬¤¤ ¿¤¤‰¿¤Œ¤¤◊≤¤fi Ϥfi∞¤‰È¤fi Ö¤™‰ê ∏¤î¤ê¤ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ‹√¤Áflä¤à ¤¿¤‰ê¤Ö‰ ä¤Ï¤¬¤√¤“¬¤¤ ∏‹ô¤∞¤¤Œ¤·É≥¤ ¤¤È¤Œ¤◊‹∏“¬¤fi ˚‰ê“fi ≈¤“≤¤fi ¤¤È¤Û¤¤‹ˆ≥¤¤‰ Á‰ ¿¤¤‰¿¤ √¤flÁ“¤≥¤Œ¤¤◊ Ϥˆ‰≥¤¤‰ Œ¤·è‰ ˆ≥¤¤‰, ≥¤‰¬¤fi ≥¤¤‰È¤‰ ֤Ϥ‰ ։Ϥfl◊ ¤fi† ꤉à Ȥ‰Ç¤ê ≈¤¤Û¤‰≤¤fi ˆ° Ö¤≈¤∞¤¬¤‰ Œ¤Íî¤fl◊ ¬¤≤¤fi. 1989Œ¤¤◊ ‹√¤Áflä¤à¬¤¤ ÖϤۤ¤¬¤¬¤‰ ≈¤õ¤¤Û¤ Ϥ“Û¤ Ϥfi≥¤fi √¤î¤¤◊ Ö¬¤‰ ꤉≈¤fi“¤Ü˚¬¤¤ ê¤î¤∏¤ Œ¤flÁ ¤ ≥¤‰Œ¤¬¤¤◊ ȤǤ¤∞¤¤‰ Û¤Œ¤¤Á¬¤fi Œ¤¤‹È¤êfi¬¤¤◊ ¤¬î¤¤◊. Ö¤Œ¤ ê¤î¤∏¤≤¤fi Á‰ Œ¤ˆ¤Œ¤·È¤¤‰ Ϥ¤“Û¤¤‰ √¤flÁ“¤≥¤fi ≈¤¡†¬¤‰ Û¤¤◊≈¤±ñ¤‰, ≥¤‰¬¤¤≤¤fi Ϥ◊‹õ¤≥¤ ꤉à √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤¬¤fl◊ ¤¤Îê ≈¤∞¤ ¬¤ “ˆ‰ ≥¤‰Ï¤fi ˆ¤∆Ó¤≤¤fi ‹√¤Áflä¤à¬¤fi Û¤¤‰Î Ϥfi∞¤‰È¤fi ¤¤È¤Ï¤¤“≥¤¤Ö¤‰¬¤¤, Û¤¤Ï¤ ¬¤°Ï¤fi ‘ꌤ≥¤Ï¤¤Î¤, ¬¤¤¬¤¤ Û¤◊õ¤î¤¬¤fi ∏¤‰Ø Ȥ¤Ç¤ ¬¤êȤ¤‰ Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≥¤“»≤¤fi ≈¤¡√¤˚ ≤¤î¤‰È¤fi. ≥¤‰Œ¤¤◊ Û¤¤≥¤ Ϥ“Û¤ Û¤fl¿¤fi¬¤¤◊ ¬¤¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉ ≈¤∞¤ Œ¤¤∞¤fi Ó¤ê‰ ≥¤‰Ï¤fi Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ Œ¤·êȉ ¤fi. ≥¤‰ ≈¤ífi, Ö¤™≤¤fi õ¤¤Â∏ Ϥ“Û¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉¬¤‰ Ϥ¿¤fl “Û¤ ≈¤±‰ ≥¤‰Ï¤¤‰ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi Öؤ“ ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰¬¤¤‰ ¤fi†‰ ä¤√¤ ≈¤∞¤ ¤ˆ¤“ ≈¤±‰È¤¤‰. Ö‰ ¤‰î¤ ä¤√¤¬¤fi Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ ≈¤Âêfi 9 õ¤·◊˚fi¬¤‰ Ö¤ ǤfiÛÛ¤¤≈¤¤‰≤¤fiŒ¤¤◊ “Á· ê“fi í‰. ¬¤¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉¬¤‰ ≥¤‰ Ϥ¤◊õ¤fi Û¤◊äΤϤϤ¤¬¤fi ˆ¤∆Ó¤ Ϥ±fiȤ¤‰¬¤‰ ≤¤Ó¤‰, ։Ϥfi ¤º¤ í‰. ¤¤Î꤉¬¤‰ ꈉ≥¤¤◊ ꈉ≥¤¤◊ Œ¤¤‰˚‰“¤◊Ö¤‰ ≈¤∞¤ Ö¤ Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ Œ¤¤∞ Ϥ√¤“ ¬¤ˆÕ “ˆ‰. Û¤◊≈¤¤∏꤉ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 3

ê¤‰à ¬¤ ê“fi Ó¤ê‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆ∆ ¤fi“ ¤È¤ ! ¤fi† ꤉à≤¤fi ≤¤¤î¤ ¬¤ˆÕ ։Ϥfl◊ ꤌ¤ ꤉∞¤ ê“fi Ó¤ê‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ¬¤¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê √¤≈≈¤¤‰ Ȥ√¤¤Ï‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``≥“‰ †‰†‰ ꤉à Ϥ¤“ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê ≥“‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ≥¤¤‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ≤¤î¤‰È¤fi Ϥ¤≥¤ ä·È¤fi √¤î¤¤‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ ¤fi“ ¤È¤ ≥¤¤‰ Ó¤‰“fiŒ¤¤◊ √¤î¤¤‰. Áତ‰ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! Ö¤◊ˆÕ ֤Ϥ¤‰.'' ≥◊ ≥¤¤‰ í¤‰ê“¤◊¬¤fi ˚¤‰Îfi ֤Ϥfi¬¤‰ åäfi “ˆfi. ``։Ȥ¤◊, Ö‰ê ꤌ¤ ê“Ó¤¤‰ ?'' ``ˆ¤, ˆ¤; Á‰ ꈤ‰ ≥¤‰ ê“fiÖ‰.'' ``†Ö¤‰ ≥“‰ – Ö¤ √¤Ø í‰ ¬¤‰, Ö‰¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ê“Ϥ¤ Œ¤¤◊±¤‰. †‰†,‰ Á‰ Ö‰ê ¿¤¤ ¤Îfi ¿¤·Î ¬¤¤Ç¤‰ Ö‰¬¤‰ Ö‰ê ≈¤¤à, Ö¬¤‰ ¤‰ ¬¤¤Ç¤‰ Ö‰¬¤‰ ¤‰ ≈¤¤à Ö¤≈¤fiÓ¤.'' í¤‰ê“¤◊¬¤fi †≥¤ ! Ö‰ê, ¤‰, ¥¤∞¤, õ¤¤“... Ö‰Œ¤ ê“≥¤¤◊ ֤Ǥfi Ó¤‰“fi¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ ä‰Î¤◊ ≤¤î¤¤◊. Ö‰ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 4


֤Ϥ„‹µ¤ 1 : 2012 ≈¤fl¬¤Œ¤flŸπ∞¤ : 2012 êflȤ ¬¤êȤ : 10,000

Ë. 5 100 ¬¤êȤ : Ë. 4 Ȥ‰Ç¤‰; 1,000 ¬¤êȤ : Ë. 3 Ȥ‰Ç¤‰ [+ “Ϥ¤¬¤√¤fi-Ǥõ¤Ÿ]

≈¤¡ê¤Ó¤ê : √¤¤‰≈¤¤È¤ Œ¤‰ò¤¤∞¤fi Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≈¤¤‰# ¤¤‰# 23 (Û¤“∏¤“¬¤√¤“), ä¤Ï¤¬¤√¤“ 364001 e-mail : lokmilap@gmail.com • »¤‰¬¤ : (0278) 256 6402 Öô¤“¤◊ꬤ : Ó¤¤“∏¤ Œ¤flπ∞¤¤È¤î¤, ÖŒ¤∏¤Ï¤¤∏. »¤‰¬¤ : 2656 4279 Œ¤flπ∞¤ : ≈¤¡‹≥¤Ã¤¤ Öʤ»Û¤‰˚ ‹≈¤¡¬˚Û¤Ÿ, ä¤Ï¤¬¤√¤“. »¤‰¬¤ : 94262 07609

Ϥ¤≥¤¤Ÿ¬¤¤ ¿¤¤‰¿¤Œ¤¤◊≤¤fi Ϥfi∞¤‰È¤fi Ö¤™‰ê ∏¤î¤ê¤ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ‹√¤Áflä¤à ¤¿¤‰ê¤Ö‰ ä¤Ï¤¬¤√¤“¬¤¤ ∏‹ô¤∞¤¤Œ¤·É≥¤ ¤¤È¤Œ¤◊‹∏“¬¤fi ˚‰ê“fi ≈¤“≤¤fi ¤¤È¤Û¤¤‹ˆ≥¤¤‰ Á‰ ¿¤¤‰¿¤ √¤flÁ“¤≥¤Œ¤¤◊ Ϥˆ‰≥¤¤‰ Œ¤·è‰ ˆ≥¤¤‰, ≥¤‰¬¤fi ≥¤¤‰È¤‰ ֤Ϥ‰ ։Ϥfl◊ ¤fi† ꤉à Ȥ‰Ç¤ê ≈¤¤Û¤‰≤¤fi ˆ° Ö¤≈¤∞¤¬¤‰ Œ¤Íî¤fl◊ ¬¤≤¤fi. 1989Œ¤¤◊ ‹√¤Áflä¤à¬¤¤ ÖϤۤ¤¬¤¬¤‰ ≈¤õ¤¤Û¤ Ϥ“Û¤ Ϥfi≥¤fi √¤î¤¤◊ Ö¬¤‰ ꤉≈¤fi“¤Ü˚¬¤¤ ê¤î¤∏¤ Œ¤flÁ ¤ ≥¤‰Œ¤¬¤¤◊ ȤǤ¤∞¤¤‰ Û¤Œ¤¤Á¬¤fi Œ¤¤‹È¤êfi¬¤¤◊ ¤¬î¤¤◊. Ö¤Œ¤ ê¤î¤∏¤≤¤fi Á‰ Œ¤ˆ¤Œ¤·È¤¤‰ Ϥ¤“Û¤¤‰ √¤flÁ“¤≥¤fi ≈¤¡†¬¤‰ Û¤¤◊≈¤±ñ¤‰, ≥¤‰¬¤¤≤¤fi Ϥ◊‹õ¤≥¤ ꤉à √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤¬¤fl◊ ¤¤Îê ≈¤∞¤ ¬¤ “ˆ‰ ≥¤‰Ï¤fi ˆ¤∆Ó¤≤¤fi ‹√¤Áflä¤à¬¤fi Û¤¤‰Î Ϥfi∞¤‰È¤fi ¤¤È¤Ï¤¤“≥¤¤Ö¤‰¬¤¤, Û¤¤Ï¤ ¬¤°Ï¤fi ‘ꌤ≥¤Ï¤¤Î¤, ¬¤¤¬¤¤ Û¤◊õ¤î¤¬¤fi ∏¤‰Ø Ȥ¤Ç¤ ¬¤êȤ¤‰ Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≥¤“»≤¤fi ≈¤¡√¤˚ ≤¤î¤‰È¤fi. ≥¤‰Œ¤¤◊ Û¤¤≥¤ Ϥ“Û¤ Û¤fl¿¤fi¬¤¤◊ ¬¤¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉ ≈¤∞¤ Œ¤¤∞¤fi Ó¤ê‰ ≥¤‰Ï¤fi Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ Œ¤·êȉ ¤fi. ≥¤‰ ≈¤ífi, Ö¤™≤¤fi õ¤¤Â∏ Ϥ“Û¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉¬¤‰ Ϥ¿¤fl “Û¤ ≈¤±‰ ≥¤‰Ï¤¤‰ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi Öؤ“ ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰¬¤¤‰ ¤fi†‰ ä¤√¤ ≈¤∞¤ ¤ˆ¤“ ≈¤±‰È¤¤‰. Ö‰ ¤‰î¤ ä¤√¤¬¤fi Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ ≈¤Âêfi 9 õ¤·◊˚fi¬¤‰ Ö¤ ǤfiÛÛ¤¤≈¤¤‰≤¤fiŒ¤¤◊ “Á· ê“fi í‰. ¬¤¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉¬¤‰ ≥¤‰ Ϥ¤◊õ¤fi Û¤◊äΤϤϤ¤¬¤fi ˆ¤∆Ó¤ Ϥ±fiȤ¤‰¬¤‰ ≤¤Ó¤‰, ։Ϥfi ¤º¤ í‰. ¤¤Î꤉¬¤‰ ꈉ≥¤¤◊ ꈉ≥¤¤◊ Œ¤¤‰˚‰“¤◊Ö¤‰ ≈¤∞¤ Ö¤ Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ Œ¤¤∞ Ϥ√¤“ ¬¤ˆÕ “ˆ‰. Û¤◊≈¤¤∏꤉ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 3

ê¤‰à ¬¤ ê“fi Ó¤ê‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆ∆ ¤fi“ ¤È¤ ! ¤fi† ꤉à≤¤fi ≤¤¤î¤ ¬¤ˆÕ ։Ϥfl◊ ꤌ¤ ꤉∞¤ ê“fi Ó¤ê‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ¬¤¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê √¤≈≈¤¤‰ Ȥ√¤¤Ï‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``≥“‰ †‰†‰ ꤉à Ϥ¤“ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê ≥“‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ≥¤¤‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ≤¤î¤‰È¤fi Ϥ¤≥¤ ä·È¤fi √¤î¤¤‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ ¤fi“ ¤È¤ ≥¤¤‰ Ó¤‰“fiŒ¤¤◊ √¤î¤¤‰. Áତ‰ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! Ö¤◊ˆÕ ֤Ϥ¤‰.'' ≥◊ ≥¤¤‰ í¤‰ê“¤◊¬¤fi ˚¤‰Îfi ֤Ϥfi¬¤‰ åäfi “ˆfi. ``։Ȥ¤◊, Ö‰ê ꤌ¤ ê“Ó¤¤‰ ?'' ``ˆ¤, ˆ¤; Á‰ ꈤ‰ ≥¤‰ ê“fiÖ‰.'' ``†Ö¤‰ ≥“‰ – Ö¤ √¤Ø í‰ ¬¤‰, Ö‰¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ê“Ϥ¤ Œ¤¤◊±¤‰. †‰†,‰ Á‰ Ö‰ê ¿¤¤ ¤Îfi ¿¤·Î ¬¤¤Ç¤‰ Ö‰¬¤‰ Ö‰ê ≈¤¤à, Ö¬¤‰ ¤‰ ¬¤¤Ç¤‰ Ö‰¬¤‰ ¤‰ ≈¤¤à Ö¤≈¤fiÓ¤.'' í¤‰ê“¤◊¬¤fi †≥¤ ! Ö‰ê, ¤‰, ¥¤∞¤, õ¤¤“... Ö‰Œ¤ ê“≥¤¤◊ ֤Ǥfi Ó¤‰“fi¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ ä‰Î¤◊ ≤¤î¤¤◊. Ö‰ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 4


֤Ϥ„‹µ¤ 1 : 2012 ≈¤fl¬¤Œ¤flŸπ∞¤ : 2012 êflȤ ¬¤êȤ : 10,000

Ë. 5 100 ¬¤êȤ : Ë. 4 Ȥ‰Ç¤‰; 1,000 ¬¤êȤ : Ë. 3 Ȥ‰Ç¤‰ [+ “Ϥ¤¬¤√¤fi-Ǥõ¤Ÿ]

≈¤¡ê¤Ó¤ê : √¤¤‰≈¤¤È¤ Œ¤‰ò¤¤∞¤fi Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≈¤¤‰# ¤¤‰# 23 (Û¤“∏¤“¬¤√¤“), ä¤Ï¤¬¤√¤“ 364001 e-mail : lokmilap@gmail.com • »¤‰¬¤ : (0278) 256 6402 Öô¤“¤◊ꬤ : Ó¤¤“∏¤ Œ¤flπ∞¤¤È¤î¤, ÖŒ¤∏¤Ï¤¤∏. »¤‰¬¤ : 2656 4279 Œ¤flπ∞¤ : ≈¤¡‹≥¤Ã¤¤ Öʤ»Û¤‰˚ ‹≈¤¡¬˚Û¤Ÿ, ä¤Ï¤¬¤√¤“. »¤‰¬¤ : 94262 07609

Ϥ¤≥¤¤Ÿ¬¤¤ ¿¤¤‰¿¤Œ¤¤◊≤¤fi Ϥfi∞¤‰È¤fi Ö¤™‰ê ∏¤î¤ê¤ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ ‹√¤Áflä¤à ¤¿¤‰ê¤Ö‰ ä¤Ï¤¬¤√¤“¬¤¤ ∏‹ô¤∞¤¤Œ¤·É≥¤ ¤¤È¤Œ¤◊‹∏“¬¤fi ˚‰ê“fi ≈¤“≤¤fi ¤¤È¤Û¤¤‹ˆ≥¤¤‰ Á‰ ¿¤¤‰¿¤ √¤flÁ“¤≥¤Œ¤¤◊ Ϥˆ‰≥¤¤‰ Œ¤·è‰ ˆ≥¤¤‰, ≥¤‰¬¤fi ≥¤¤‰È¤‰ ֤Ϥ‰ ։Ϥfl◊ ¤fi† ꤉à Ȥ‰Ç¤ê ≈¤¤Û¤‰≤¤fi ˆ° Ö¤≈¤∞¤¬¤‰ Œ¤Íî¤fl◊ ¬¤≤¤fi. 1989Œ¤¤◊ ‹√¤Áflä¤à¬¤¤ ÖϤۤ¤¬¤¬¤‰ ≈¤õ¤¤Û¤ Ϥ“Û¤ Ϥfi≥¤fi √¤î¤¤◊ Ö¬¤‰ ꤉≈¤fi“¤Ü˚¬¤¤ ê¤î¤∏¤ Œ¤flÁ ¤ ≥¤‰Œ¤¬¤¤◊ ȤǤ¤∞¤¤‰ Û¤Œ¤¤Á¬¤fi Œ¤¤‹È¤êfi¬¤¤◊ ¤¬î¤¤◊. Ö¤Œ¤ ê¤î¤∏¤≤¤fi Á‰ Œ¤ˆ¤Œ¤·È¤¤‰ Ϥ¤“Û¤¤‰ √¤flÁ“¤≥¤fi ≈¤¡†¬¤‰ Û¤¤◊≈¤±ñ¤‰, ≥¤‰¬¤¤≤¤fi Ϥ◊‹õ¤≥¤ ꤉à √¤“fi ¤ êfl˚fl◊ ¤¬¤fl◊ ¤¤Îê ≈¤∞¤ ¬¤ “ˆ‰ ≥¤‰Ï¤fi ˆ¤∆Ó¤≤¤fi ‹√¤Áflä¤à¬¤fi Û¤¤‰Î Ϥfi∞¤‰È¤fi ¤¤È¤Ï¤¤“≥¤¤Ö¤‰¬¤¤, Û¤¤Ï¤ ¬¤°Ï¤fi ‘ꌤ≥¤Ï¤¤Î¤, ¬¤¤¬¤¤ Û¤◊õ¤î¤¬¤fi ∏¤‰Ø Ȥ¤Ç¤ ¬¤êȤ¤‰ Ȥ¤‰ê‹Œ¤È¤¤≈¤ ≥¤“»≤¤fi ≈¤¡√¤˚ ≤¤î¤‰È¤fi. ≥¤‰Œ¤¤◊ Û¤¤≥¤ Ϥ“Û¤ Û¤fl¿¤fi¬¤¤◊ ¬¤¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉ ≈¤∞¤ Œ¤¤∞¤fi Ó¤ê‰ ≥¤‰Ï¤fi Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ Œ¤·êȉ ¤fi. ≥¤‰ ≈¤ífi, Ö¤™≤¤fi õ¤¤Â∏ Ϥ“Û¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉¬¤‰ Ϥ¿¤fl “Û¤ ≈¤±‰ ≥¤‰Ï¤¤‰ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi Öؤ“ ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰¬¤¤‰ ¤fi†‰ ä¤√¤ ≈¤∞¤ ¤ˆ¤“ ≈¤±‰È¤¤‰. Ö‰ ¤‰î¤ ä¤√¤¬¤fi Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ ≈¤Âêfi 9 õ¤·◊˚fi¬¤‰ Ö¤ ǤfiÛÛ¤¤≈¤¤‰≤¤fiŒ¤¤◊ “Á· ê“fi í‰. ¬¤¤¬¤¤◊ ¤¤Î꤉¬¤‰ ≥¤‰ Ϥ¤◊õ¤fi Û¤◊äΤϤϤ¤¬¤fi ˆ¤∆Ó¤ Ϥ±fiȤ¤‰¬¤‰ ≤¤Ó¤‰, ։Ϥfi ¤º¤ í‰. ¤¤Î꤉¬¤‰ ꈉ≥¤¤◊ ꈉ≥¤¤◊ Œ¤¤‰˚‰“¤◊Ö¤‰ ≈¤∞¤ Ö¤ Ϥ¤“≥¤¤Ö¤‰ Œ¤¤∞ Ϥ√¤“ ¬¤ˆÕ “ˆ‰. Û¤◊≈¤¤∏꤉ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 3

ê¤‰à ¬¤ ê“fi Ó¤ê‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆ∆ ¤fi“ ¤È¤ ! ¤fi† ꤉à≤¤fi ≤¤¤î¤ ¬¤ˆÕ ։Ϥfl◊ ꤌ¤ ꤉∞¤ ê“fi Ó¤ê‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ¬¤¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê √¤≈≈¤¤‰ Ȥ√¤¤Ï‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``≥“‰ †‰†‰ ꤉à Ϥ¤“ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê ≥“‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ≥¤¤‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤fi Û¤¤≤¤‰ ≤¤î¤‰È¤fi Ϥ¤≥¤ ä·È¤fi √¤î¤¤‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ ¤fi“ ¤È¤ ≥¤¤‰ Ó¤‰“fiŒ¤¤◊ √¤î¤¤‰. Áତ‰ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! Ö¤◊ˆÕ ֤Ϥ¤‰.'' ≥◊ ≥¤¤‰ í¤‰ê“¤◊¬¤fi ˚¤‰Îfi ֤Ϥfi¬¤‰ åäfi “ˆfi. ``։Ȥ¤◊, Ö‰ê ꤌ¤ ê“Ó¤¤‰ ?'' ``ˆ¤, ˆ¤; Á‰ ꈤ‰ ≥¤‰ ê“fiÖ‰.'' ``†Ö¤‰ ≥“‰ – Ö¤ √¤Ø í‰ ¬¤‰, Ö‰¬¤fi ≈¤¤Û¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ê“Ϥ¤ Œ¤¤◊±¤‰. †‰†,‰ Á‰ Ö‰ê ¿¤¤ ¤Îfi ¿¤·Î ¬¤¤Ç¤‰ Ö‰¬¤‰ Ö‰ê ≈¤¤à, Ö¬¤‰ ¤‰ ¬¤¤Ç¤‰ Ö‰¬¤‰ ¤‰ ≈¤¤à Ö¤≈¤fiÓ¤.'' í¤‰ê“¤◊¬¤fi †≥¤ ! Ö‰ê, ¤‰, ¥¤∞¤, õ¤¤“... Ö‰Œ¤ ê“≥¤¤◊ ֤Ǥfi Ó¤‰“fi¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ ä‰Î¤◊ ≤¤î¤¤◊. Ö‰ ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 4


≥¤¤‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ ¿¤·Î ¬¤¤Ç¤Ï¤¤. ≥◊ ≥¤¤‰ ¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊, ≥◊ ¥¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ Ö¤Ï◊... ¬¤‰ ≥◊ ≥¤¤‰ ֤Ǥ¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊. ¤fi“ ¤È¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê‰ê ≈¤¤à Ö¤≈¤≥¤¤‰ †î¤ ¬¤‰ ꈉ≥¤¤‰ †î¤ : ``ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤ – ≤¤¤Ï¤¤ Ω¤‰ !'' í¤‰ê“¤◊ Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤¤‰ ê˚ê ! ò¤±fiê ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ äꓱ¤ Á‰Ï¤±¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. ¬¤‰ ¤‰ ò¤±fi ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ √¤Ø¬¤‰ ê¤◊√¤“‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤¿¤¤◊ Ǥ·◊∏fi¬¤‰ ꓤ‰ “Û≥¤¤ Á‰Ï¤fl◊.'' í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰ Á †‰à≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ! Ö‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ Ǥ·∏◊ Ϥ¤. ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ “Û≥¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. Ó¤‰“fiŒ¤¤◊≤¤fi ™‰™ √¤Ø ä≈¤“ ÁϤ¤î¤ ։Ϥ¤‰ “Û≥¤¤‰ ¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤Û¤.'' ≈¤ífi ¤fi“ ¤È¤‰ ˆ¤≤¤fi≤¤¤¬¤Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê ˆ¤≤¤fi Œ¤◊√¤¤Ï‰. ˆ¤≤¤fi¬¤¤ Œ¤¤Ï¤≥¤¬¤‰ ꈉ : ``Ö¤ “Û≥¤¤ ä≈¤“≤¤fi ˆ¤≤¤fi¬¤‰ √¤Ø ä≈¤“ õ¤±¤Ï¤fi ∏‰.'' “Û≥¤¤‰ ¤“¤ ¤“ ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ä≈¤“ õ¤Øfi √¤î¤¤‰. √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi çõ¤‰ ∏‰Ç¤¤î¤¤‰; ¤¿¤¤◊ †‰à “˙¤◊. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! Ö¤ ¿¤»¤‰ ˆÏ¤‰ ϤÕǤfi ¬¤¤Ç¤¤‰ ¬¤‰ ¿¤·Î ¤¿¤fi Ó¤‰“fiŒ¤¤◊ ≈¤¤ífi

≈¤¤≤¤“fi Ω¤‰. Á‰Ï¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi Ω¤‰. Ö‰ê Ö‰ê ¿¤¤ ¤Îfi ¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê ≈¤¤à !'' í¤‰ê“¤◊ ≥¤¤‰ å≈¤±ñ¤◊. ≈¤¤à Ȥ‰≥¤¤◊ †î¤ ¬¤‰ ¿¤¤ ¤Îfi ¿¤·Î »∆ê≥¤¤◊ †î¤. í¤‰ê“¤◊ Œ¤◊±ñ¤◊, ≈¤ífi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤“ ? ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ≤¤à √¤î¤fl◊. †∞¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ ˆ≥¤¤‰ Á ¬¤‹ˆ ! ꤉ତ‰ Ǥ ¤“‰î¤ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ≈¤“ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ˆÓ¤‰. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! ˆÏ¤‰ õ¤¤È◊ †Ö¤‰; ˆfl◊ ¤¤‰È¤¤Ï¤fl◊ ≥“‰ ≈¤¤í¤◊ ֤Ϥ†‰.'' í¤‰ê“¤◊ ¤¿¤¤◊ õ¤¤È◊ √¤î¤¤◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ≥¤¤‰ √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi †‰à¬¤‰ ‘∏√¤ Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆ∆ ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ ˆ¤≤¤fi ≥◊ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ¬¤¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö‰ õ¤±¤Ï‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ó¤fi “fi≥¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ǤflÓ¤ ≤¤î¤¤‰. Ǥ¤¿¤fl◊ ≈¤fi¿¤fl◊ ¬¤‰ “¤Á êî¤fl⁄ – ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤¤‰ ˆ¤≤¤fi ¬¤fiõ¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ¬¤‹ˆ ? å≥¤î¤¤‰Ÿ Á ≥¤¤‰ ! ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 5

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 6

≈¤¤í¤◊ ¤fi“ ¤È¤‰ í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï◊ ¬¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ꓤϤfi¬¤‰ ˆ¤≤¤fi¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. Ϥ¤ˆ, Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ √¤ŒŒ¤≥¤ !

Ö‰ê ˆ≥¤¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi. Ö‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ∏Ȥ¤‰. ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi Ϥˆfl¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ¤ˆfl ä¤Ï¤‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Ö‰∞¤‰ ∏Ȥ¤¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤“Ϥ¤±fi “‰ ≥¤“Ϥ¤±fi !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, 䮤∞¤fi ?'' 䮤∞¤fi ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤fl◊ Œ¤¬¤ ≤¤î¤fl◊ í‰. “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ¤Ï¤¤‰ ¬¤‰, “Õ√¤∞¤¤◊ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``™fiê.'' ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ǥ¤‰Ç¤“fi Ȥ¤ê±fi È¤à ™õ¤·ê ™õ¤·ê õ¤¤È. ¬¤∏fiê¤◊™‰ Ö‰ê Ϥ¤±fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤î¤¤; ≈¤∞¤ Ϥ¤±fiÖ‰ ê¤‰à ¬¤ ˆ≥¤fl◊. ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ˆÏ¤‰ ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ÖˆÕ ¬¤≤¤fi Ö¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤fi ≈¤¤Û¤‰≤¤fi Ȥ‰Ï¤¤◊ ? í‰Ï¤˚‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ, Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ¬¤≤¤fi, ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ? õ¤¤È¤¤‰, Ϥ¤±fi¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰ ! ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !''

Ϥ¤±fi ê¤◊à ¬¤ ¤¤‰È¤fi Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ¤¤‰È‰ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' »“fi Ϥ¤±fi ¬¤ ¤¤‰È¤fi, Ö‰˚Ȥ‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“ !'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊ Ö¬¤‰ ò¤‰“ Áà Ö¤‰Î¤‰ ê“fi¬¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤≤¤¤ 䮤∞¤fiÖ‰ Ǥ¤¿¤¤‰. ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ 䮤∞¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Ȥ¤√‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“Ϥ¤±fi “¤‰Á Ϥ¤±fiÖ‰ ֤Ϥ‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“fi ꓉. Ϥ¤±fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ö¤‰í¤◊ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√◊. Ϥ¤±fi¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ÁË“ ꤉à õ¤¤‰“ Ȥ¤√¤‰ í‰; ≥¤‰¬¤‰ ≈¤ê±Ï¤¤‰ †‰àÖ‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Û¤¤◊Á‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ Œ¤¤‹È¤ê 줱 ≈¤¤íÎ Û¤◊≥¤¤à¬¤‰ å䤉. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“Œ¤¤◊ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi Ö¤Ï Ö¬¤‰ ¤¤‰È : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !'' ≈¤ífi Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' Ö¬¤‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤÎfi ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“.'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ≥¤¤‰ »¤◊˚ ¤¤◊¿¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊. Ö¬¤‰ û◊ õ¤¤È¤Ï¤¤ †î¤ í‰ ≥◊ ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi 줱 ≈¤¤íÎ≤¤fi ¬¤fiêÍ‰ ¬¤‰ ꈉ : ``åä¤ “ˆ¤‰, ±¤‰Û¤¤ ! Ö¤ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꉌ¤ ? Ö¤ Ϥ¤±fi¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 7

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 8

∏Ȥ¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi


≥¤¤‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ ¿¤·Î ¬¤¤Ç¤Ï¤¤. ≥◊ ≥¤¤‰ ¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊, ≥◊ ¥¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ Ö¤Ï◊... ¬¤‰ ≥◊ ≥¤¤‰ ֤Ǥ¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊. ¤fi“ ¤È¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê‰ê ≈¤¤à Ö¤≈¤≥¤¤‰ †î¤ ¬¤‰ ꈉ≥¤¤‰ †î¤ : ``ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤ – ≤¤¤Ï¤¤ Ω¤‰ !'' í¤‰ê“¤◊ Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤¤‰ ê˚ê ! ò¤±fiê ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ äꓱ¤ Á‰Ï¤±¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. ¬¤‰ ¤‰ ò¤±fi ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ √¤Ø¬¤‰ ê¤◊√¤“‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤¿¤¤◊ Ǥ·◊∏fi¬¤‰ ꓤ‰ “Û≥¤¤ Á‰Ï¤fl◊.'' í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰ Á †‰à≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ! Ö‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ Ǥ·∏◊ Ϥ¤. ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ “Û≥¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. Ó¤‰“fiŒ¤¤◊≤¤fi ™‰™ √¤Ø ä≈¤“ ÁϤ¤î¤ ։Ϥ¤‰ “Û≥¤¤‰ ¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤Û¤.'' ≈¤ífi ¤fi“ ¤È¤‰ ˆ¤≤¤fi≤¤¤¬¤Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê ˆ¤≤¤fi Œ¤◊√¤¤Ï‰. ˆ¤≤¤fi¬¤¤ Œ¤¤Ï¤≥¤¬¤‰ ꈉ : ``Ö¤ “Û≥¤¤ ä≈¤“≤¤fi ˆ¤≤¤fi¬¤‰ √¤Ø ä≈¤“ õ¤±¤Ï¤fi ∏‰.'' “Û≥¤¤‰ ¤“¤ ¤“ ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ä≈¤“ õ¤Øfi √¤î¤¤‰. √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi çõ¤‰ ∏‰Ç¤¤î¤¤‰; ¤¿¤¤◊ †‰à “˙¤◊. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! Ö¤ ¿¤»¤‰ ˆÏ¤‰ ϤÕǤfi ¬¤¤Ç¤¤‰ ¬¤‰ ¿¤·Î ¤¿¤fi Ó¤‰“fiŒ¤¤◊ ≈¤¤ífi

≈¤¤≤¤“fi Ω¤‰. Á‰Ï¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi Ω¤‰. Ö‰ê Ö‰ê ¿¤¤ ¤Îfi ¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê ≈¤¤à !'' í¤‰ê“¤◊ ≥¤¤‰ å≈¤±ñ¤◊. ≈¤¤à Ȥ‰≥¤¤◊ †î¤ ¬¤‰ ¿¤¤ ¤Îfi ¿¤·Î »∆ê≥¤¤◊ †î¤. í¤‰ê“¤◊ Œ¤◊±ñ¤◊, ≈¤ífi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤“ ? ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ≤¤à √¤î¤fl◊. †∞¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ ˆ≥¤¤‰ Á ¬¤‹ˆ ! ꤉ତ‰ Ǥ ¤“‰î¤ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ≈¤“ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ˆÓ¤‰. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! ˆÏ¤‰ õ¤¤È◊ †Ö¤‰; ˆfl◊ ¤¤‰È¤¤Ï¤fl◊ ≥“‰ ≈¤¤í¤◊ ֤Ϥ†‰.'' í¤‰ê“¤◊ ¤¿¤¤◊ õ¤¤È◊ √¤î¤¤◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ≥¤¤‰ √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi †‰à¬¤‰ ‘∏√¤ Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆ∆ ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ ˆ¤≤¤fi ≥◊ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ¬¤¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö‰ õ¤±¤Ï‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ó¤fi “fi≥¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ǤflÓ¤ ≤¤î¤¤‰. Ǥ¤¿¤fl◊ ≈¤fi¿¤fl◊ ¬¤‰ “¤Á êî¤fl⁄ – ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤¤‰ ˆ¤≤¤fi ¬¤fiõ¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ¬¤‹ˆ ? å≥¤î¤¤‰Ÿ Á ≥¤¤‰ ! ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 5

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 6

≈¤¤í¤◊ ¤fi“ ¤È¤‰ í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï◊ ¬¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ꓤϤfi¬¤‰ ˆ¤≤¤fi¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. Ϥ¤ˆ, Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ √¤ŒŒ¤≥¤ !

Ö‰ê ˆ≥¤¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi. Ö‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ∏Ȥ¤‰. ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi Ϥˆfl¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ¤ˆfl ä¤Ï¤‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Ö‰∞¤‰ ∏Ȥ¤¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤“Ϥ¤±fi “‰ ≥¤“Ϥ¤±fi !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, 䮤∞¤fi ?'' 䮤∞¤fi ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤fl◊ Œ¤¬¤ ≤¤î¤fl◊ í‰. “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ¤Ï¤¤‰ ¬¤‰, “Õ√¤∞¤¤◊ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``™fiê.'' ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ǥ¤‰Ç¤“fi Ȥ¤ê±fi È¤à ™õ¤·ê ™õ¤·ê õ¤¤È. ¬¤∏fiê¤◊™‰ Ö‰ê Ϥ¤±fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤î¤¤; ≈¤∞¤ Ϥ¤±fiÖ‰ ê¤‰à ¬¤ ˆ≥¤fl◊. ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ˆÏ¤‰ ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ÖˆÕ ¬¤≤¤fi Ö¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤fi ≈¤¤Û¤‰≤¤fi Ȥ‰Ï¤¤◊ ? í‰Ï¤˚‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ, Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ¬¤≤¤fi, ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ? õ¤¤È¤¤‰, Ϥ¤±fi¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰ ! ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !''

Ϥ¤±fi ê¤◊à ¬¤ ¤¤‰È¤fi Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ¤¤‰È‰ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' »“fi Ϥ¤±fi ¬¤ ¤¤‰È¤fi, Ö‰˚Ȥ‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“ !'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊ Ö¬¤‰ ò¤‰“ Áà Ö¤‰Î¤‰ ê“fi¬¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤≤¤¤ 䮤∞¤fiÖ‰ Ǥ¤¿¤¤‰. ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ 䮤∞¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Ȥ¤√‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“Ϥ¤±fi “¤‰Á Ϥ¤±fiÖ‰ ֤Ϥ‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“fi ꓉. Ϥ¤±fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ö¤‰í¤◊ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√◊. Ϥ¤±fi¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ÁË“ ꤉à õ¤¤‰“ Ȥ¤√¤‰ í‰; ≥¤‰¬¤‰ ≈¤ê±Ï¤¤‰ †‰àÖ‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Û¤¤◊Á‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ Œ¤¤‹È¤ê 줱 ≈¤¤íÎ Û¤◊≥¤¤à¬¤‰ å䤉. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“Œ¤¤◊ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi Ö¤Ï Ö¬¤‰ ¤¤‰È : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !'' ≈¤ífi Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' Ö¬¤‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤÎfi ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“.'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ≥¤¤‰ »¤◊˚ ¤¤◊¿¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊. Ö¬¤‰ û◊ õ¤¤È¤Ï¤¤ †î¤ í‰ ≥◊ ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi 줱 ≈¤¤íÎ≤¤fi ¬¤fiêÍ‰ ¬¤‰ ꈉ : ``åä¤ “ˆ¤‰, ±¤‰Û¤¤ ! Ö¤ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꉌ¤ ? Ö¤ Ϥ¤±fi¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 7

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 8

∏Ȥ¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi


≥¤¤‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ ¿¤·Î ¬¤¤Ç¤Ï¤¤. ≥◊ ≥¤¤‰ ¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊, ≥◊ ¥¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ Ö¤Ï◊... ¬¤‰ ≥◊ ≥¤¤‰ ֤Ǥ¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊. ¤fi“ ¤È¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê‰ê ≈¤¤à Ö¤≈¤≥¤¤‰ †î¤ ¬¤‰ ꈉ≥¤¤‰ †î¤ : ``ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤ – ≤¤¤Ï¤¤ Ω¤‰ !'' í¤‰ê“¤◊ Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤¤‰ ê˚ê ! ò¤±fiê ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ äꓱ¤ Á‰Ï¤±¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. ¬¤‰ ¤‰ ò¤±fi ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ √¤Ø¬¤‰ ê¤◊√¤“‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤¿¤¤◊ Ǥ·◊∏fi¬¤‰ ꓤ‰ “Û≥¤¤ Á‰Ï¤fl◊.'' í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰ Á †‰à≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ! Ö‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ Ǥ·∏◊ Ϥ¤. ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ “Û≥¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. Ó¤‰“fiŒ¤¤◊≤¤fi ™‰™ √¤Ø ä≈¤“ ÁϤ¤î¤ ։Ϥ¤‰ “Û≥¤¤‰ ¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤Û¤.'' ≈¤ífi ¤fi“ ¤È¤‰ ˆ¤≤¤fi≤¤¤¬¤Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê ˆ¤≤¤fi Œ¤◊√¤¤Ï‰. ˆ¤≤¤fi¬¤¤ Œ¤¤Ï¤≥¤¬¤‰ ꈉ : ``Ö¤ “Û≥¤¤ ä≈¤“≤¤fi ˆ¤≤¤fi¬¤‰ √¤Ø ä≈¤“ õ¤±¤Ï¤fi ∏‰.'' “Û≥¤¤‰ ¤“¤ ¤“ ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ä≈¤“ õ¤Øfi √¤î¤¤‰. √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi çõ¤‰ ∏‰Ç¤¤î¤¤‰; ¤¿¤¤◊ †‰à “˙¤◊. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! Ö¤ ¿¤»¤‰ ˆÏ¤‰ ϤÕǤfi ¬¤¤Ç¤¤‰ ¬¤‰ ¿¤·Î ¤¿¤fi Ó¤‰“fiŒ¤¤◊ ≈¤¤ífi

≈¤¤≤¤“fi Ω¤‰. Á‰Ï¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi Ω¤‰. Ö‰ê Ö‰ê ¿¤¤ ¤Îfi ¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê ≈¤¤à !'' í¤‰ê“¤◊ ≥¤¤‰ å≈¤±ñ¤◊. ≈¤¤à Ȥ‰≥¤¤◊ †î¤ ¬¤‰ ¿¤¤ ¤Îfi ¿¤·Î »∆ê≥¤¤◊ †î¤. í¤‰ê“¤◊ Œ¤◊±ñ¤◊, ≈¤ífi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤“ ? ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ≤¤à √¤î¤fl◊. †∞¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ ˆ≥¤¤‰ Á ¬¤‹ˆ ! ꤉ତ‰ Ǥ ¤“‰î¤ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ≈¤“ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ˆÓ¤‰. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! ˆÏ¤‰ õ¤¤È◊ †Ö¤‰; ˆfl◊ ¤¤‰È¤¤Ï¤fl◊ ≥“‰ ≈¤¤í¤◊ ֤Ϥ†‰.'' í¤‰ê“¤◊ ¤¿¤¤◊ õ¤¤È◊ √¤î¤¤◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ≥¤¤‰ √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi †‰à¬¤‰ ‘∏√¤ Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆ∆ ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ ˆ¤≤¤fi ≥◊ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ¬¤¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö‰ õ¤±¤Ï‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ó¤fi “fi≥¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ǤflÓ¤ ≤¤î¤¤‰. Ǥ¤¿¤fl◊ ≈¤fi¿¤fl◊ ¬¤‰ “¤Á êî¤fl⁄ – ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤¤‰ ˆ¤≤¤fi ¬¤fiõ¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ¬¤‹ˆ ? å≥¤î¤¤‰Ÿ Á ≥¤¤‰ ! ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 5

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 6

≈¤¤í¤◊ ¤fi“ ¤È¤‰ í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï◊ ¬¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ꓤϤfi¬¤‰ ˆ¤≤¤fi¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. Ϥ¤ˆ, Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ √¤ŒŒ¤≥¤ !

Ö‰ê ˆ≥¤¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi. Ö‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ∏Ȥ¤‰. ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi Ϥˆfl¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ¤ˆfl ä¤Ï¤‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Ö‰∞¤‰ ∏Ȥ¤¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤“Ϥ¤±fi “‰ ≥¤“Ϥ¤±fi !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, 䮤∞¤fi ?'' 䮤∞¤fi ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤fl◊ Œ¤¬¤ ≤¤î¤fl◊ í‰. “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ¤Ï¤¤‰ ¬¤‰, “Õ√¤∞¤¤◊ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``™fiê.'' ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ǥ¤‰Ç¤“fi Ȥ¤ê±fi È¤à ™õ¤·ê ™õ¤·ê õ¤¤È. ¬¤∏fiê¤◊™‰ Ö‰ê Ϥ¤±fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤î¤¤; ≈¤∞¤ Ϥ¤±fiÖ‰ ê¤‰à ¬¤ ˆ≥¤fl◊. ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ˆÏ¤‰ ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ÖˆÕ ¬¤≤¤fi Ö¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤fi ≈¤¤Û¤‰≤¤fi Ȥ‰Ï¤¤◊ ? í‰Ï¤˚‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ, Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ¬¤≤¤fi, ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ? õ¤¤È¤¤‰, Ϥ¤±fi¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰ ! ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !''

Ϥ¤±fi ê¤◊à ¬¤ ¤¤‰È¤fi Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ¤¤‰È‰ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' »“fi Ϥ¤±fi ¬¤ ¤¤‰È¤fi, Ö‰˚Ȥ‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“ !'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊ Ö¬¤‰ ò¤‰“ Áà Ö¤‰Î¤‰ ê“fi¬¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤≤¤¤ 䮤∞¤fiÖ‰ Ǥ¤¿¤¤‰. ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ 䮤∞¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Ȥ¤√‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“Ϥ¤±fi “¤‰Á Ϥ¤±fiÖ‰ ֤Ϥ‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“fi ꓉. Ϥ¤±fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ö¤‰í¤◊ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√◊. Ϥ¤±fi¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ÁË“ ꤉à õ¤¤‰“ Ȥ¤√¤‰ í‰; ≥¤‰¬¤‰ ≈¤ê±Ï¤¤‰ †‰àÖ‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Û¤¤◊Á‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ Œ¤¤‹È¤ê 줱 ≈¤¤íÎ Û¤◊≥¤¤à¬¤‰ å䤉. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“Œ¤¤◊ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi Ö¤Ï Ö¬¤‰ ¤¤‰È : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !'' ≈¤ífi Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' Ö¬¤‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤÎfi ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“.'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ≥¤¤‰ »¤◊˚ ¤¤◊¿¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊. Ö¬¤‰ û◊ õ¤¤È¤Ï¤¤ †î¤ í‰ ≥◊ ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi 줱 ≈¤¤íÎ≤¤fi ¬¤fiêÍ‰ ¬¤‰ ꈉ : ``åä¤ “ˆ¤‰, ±¤‰Û¤¤ ! Ö¤ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꉌ¤ ? Ö¤ Ϥ¤±fi¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 7

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 8

∏Ȥ¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi


≥¤¤‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ ¿¤¤ ¤ÎfiÖ‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ ¿¤·Î ¬¤¤Ç¤Ï¤¤. ≥◊ ≥¤¤‰ ¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊, ≥◊ ¥¤fi° Ó¤‰“fi¬¤¤◊ Ö¤Ï◊... ¬¤‰ ≥◊ ≥¤¤‰ ֤Ǥ¤ √¤¤Œ¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊ Ö¤Ï◊. ¤fi“ ¤È¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê‰ê ≈¤¤à Ö¤≈¤≥¤¤‰ †î¤ ¬¤‰ ꈉ≥¤¤‰ †î¤ : ``ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤’ Œ¤¤“¤ ¤¤≈¤¤ – ≤¤¤Ï¤¤ Ω¤‰ !'' í¤‰ê“¤◊ Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤¤‰ ê˚ê ! ò¤±fiê ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ äꓱ¤ Á‰Ï¤±¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. ¬¤‰ ¤‰ ò¤±fi ≤¤à ≥◊ ≥¤¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ √¤Ø¬¤‰ ê¤◊√¤“‰ ≈¤ˆ¤∆õ‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤¿¤¤◊ Ǥ·◊∏fi¬¤‰ ꓤ‰ “Û≥¤¤ Á‰Ï¤fl◊.'' í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ≥¤¤‰ Ö‰ Á †‰à≥¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ! Ö‰ ≥¤¤‰ Œ¤¤◊±ñ¤◊ Ǥ·∏◊ Ϥ¤. ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ “Û≥¤¤‰ ≤¤à √¤î¤¤‰. Ó¤‰“fiŒ¤¤◊≤¤fi ™‰™ √¤Ø ä≈¤“ ÁϤ¤î¤ ։Ϥ¤‰ “Û≥¤¤‰ ¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ! ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ ¤Û¤.'' ≈¤ífi ¤fi“ ¤È¤‰ ˆ¤≤¤fi≤¤¤¬¤Œ¤¤◊≤¤fi Ö‰ê ˆ¤≤¤fi Œ¤◊√¤¤Ï‰. ˆ¤≤¤fi¬¤¤ Œ¤¤Ï¤≥¤¬¤‰ ꈉ : ``Ö¤ “Û≥¤¤ ä≈¤“≤¤fi ˆ¤≤¤fi¬¤‰ √¤Ø ä≈¤“ õ¤±¤Ï¤fi ∏‰.'' “Û≥¤¤‰ ¤“¤ ¤“ ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ä≈¤“ õ¤Øfi √¤î¤¤‰. √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi çõ¤‰ ∏‰Ç¤¤î¤¤‰; ¤¿¤¤◊ †‰à “˙¤◊. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! Ö¤ ¿¤»¤‰ ˆÏ¤‰ ϤÕǤfi ¬¤¤Ç¤¤‰ ¬¤‰ ¿¤·Î ¤¿¤fi Ó¤‰“fiŒ¤¤◊ ≈¤¤ífi

≈¤¤≤¤“fi Ω¤‰. Á‰Ï¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi Ω¤‰. Ö‰ê Ö‰ê ¿¤¤ ¤Îfi ¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê ≈¤¤à !'' í¤‰ê“¤◊ ≥¤¤‰ å≈¤±ñ¤◊. ≈¤¤à Ȥ‰≥¤¤◊ †î¤ ¬¤‰ ¿¤¤ ¤Îfi ¿¤·Î »∆ê≥¤¤◊ †î¤. í¤‰ê“¤◊ Œ¤◊±ñ¤◊, ≈¤ífi ê‰˚Ȥfi Ϥ¤“ ? ò¤±fiꌤ¤◊ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ≤¤à √¤î¤fl◊. †∞¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ ¿¤»¤‰ ˆ≥¤¤‰ Á ¬¤‹ˆ ! ꤉ତ‰ Ǥ ¤“‰î¤ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ ˆ¤≤¤fi √¤Ø ≈¤“ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ˆÓ¤‰. ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``։Ȥ¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö¤‰ ! ˆÏ¤‰ õ¤¤È◊ †Ö¤‰; ˆfl◊ ¤¤‰È¤¤Ï¤fl◊ ≥“‰ ≈¤¤í¤◊ ֤Ϥ†‰.'' í¤‰ê“¤◊ ¤¿¤¤◊ õ¤¤È◊ √¤î¤¤◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ≥¤¤‰ √¤Ø ä≈¤“ ˆ¤≤¤fi †‰à¬¤‰ ‘∏√¤ Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆ∆ ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ ˆ¤≤¤fi ≥◊ Ó¤fi “fi≥¤‰ õ¤±ñ¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ¬¤¤¬¤¤◊ í¤‰ê“¤◊Ö‰ õ¤±¤Ï‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ó¤fi “fi≥¤‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ǤflÓ¤ ≤¤î¤¤‰. Ǥ¤¿¤fl◊ ≈¤fi¿¤fl◊ ¬¤‰ “¤Á êî¤fl⁄ – ≈¤∞¤ ≈¤‰È¤¤‰ ˆ¤≤¤fi ¬¤fiõ¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ¬¤‹ˆ ? å≥¤î¤¤‰Ÿ Á ≥¤¤‰ ! ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 5

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 6

≈¤¤í¤◊ ¤fi“ ¤È¤‰ í¤‰ê“¤◊¬¤‰ ¤¤‰È¤¤Ï◊ ¬¤‰ ¿¤·Î¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ ꓤϤfi¬¤‰ ˆ¤≤¤fi¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. Ϥ¤ˆ, Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ √¤ŒŒ¤≥¤ !

Ö‰ê ˆ≥¤¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi. Ö‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ∏Ȥ¤‰. ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi Ϥˆfl¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ¤ˆfl ä¤Ï¤‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Ö‰∞¤‰ ∏Ȥ¤¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤“Ϥ¤±fi “‰ ≥¤“Ϥ¤±fi !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, 䮤∞¤fi ?'' 䮤∞¤fi ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤fl◊ Œ¤¬¤ ≤¤î¤fl◊ í‰. “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ¤Ï¤¤‰ ¬¤‰, “Õ√¤∞¤¤◊ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ : ``™fiê.'' ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ǥ¤‰Ç¤“fi Ȥ¤ê±fi È¤à ™õ¤·ê ™õ¤·ê õ¤¤È. ¬¤∏fiê¤◊™‰ Ö‰ê Ϥ¤±fi ˆ≥¤fi ≥◊ √¤î¤¤; ≈¤∞¤ Ϥ¤±fiÖ‰ ê¤‰à ¬¤ ˆ≥¤fl◊. ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ˆÏ¤‰ ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ÖˆÕ ¬¤≤¤fi Ö¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤fi ≈¤¤Û¤‰≤¤fi Ȥ‰Ï¤¤◊ ? í‰Ï¤˚‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ꈉ, Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi ¬¤≤¤fi, ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi ≥¤¤‰ í‰ ¬¤‰ ? õ¤¤È¤¤‰, Ϥ¤±fi¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰ ! ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !''

Ϥ¤±fi ê¤◊à ¬¤ ¤¤‰È¤fi Ö‰˚Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ¤¤‰È‰ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' »“fi Ϥ¤±fi ¬¤ ¤¤‰È¤fi, Ö‰˚Ȥ‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“ !'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊ Ö¬¤‰ ò¤‰“ Áà Ö¤‰Î¤‰ ê“fi¬¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi ≥¤≤¤¤ 䮤∞¤fiÖ‰ Ǥ¤¿¤¤‰. ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ 䮤∞¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Ȥ¤√‰, Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤“Ϥ¤±fi “¤‰Á Ϥ¤±fiÖ‰ ֤Ϥ‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“fi ꓉. Ϥ¤±fiŒ¤¤◊ ≥¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ö¤‰í¤◊ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√◊. Ϥ¤±fi¬¤¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê‰Ÿ ê‰, ÁË“ ꤉à õ¤¤‰“ Ȥ¤√¤‰ í‰; ≥¤‰¬¤‰ ≈¤ê±Ï¤¤‰ †‰àÖ‰. Ö‰ê ‹∏Ϥۤ Û¤¤◊Á‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ Œ¤¤‹È¤ê 줱 ≈¤¤íÎ Û¤◊≥¤¤à¬¤‰ å䤉. ≤¤¤‰±fi Ϥ¤“Œ¤¤◊ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi Ö¤Ï Ö¬¤‰ ¤¤‰È : ``Ϥ¤±fi “‰ ¤¤à Ϥ¤±fi !'' ≈¤ífi Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ≈¤¤‰≥¤‰ Á ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``“Õ√¤∞¤¤◊ Ȥ㠤‰õ¤¤“ ?'' Ö¬¤‰ Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤÎfi ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ȥ‰ ¬¤‰ ∏Û¤- ¤¤“.'' ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fiÖ‰ ≥¤¤‰ »¤◊˚ ¤¤◊¿¤fi¬¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊ Ȥfi¿¤¤◊. Ö¬¤‰ û◊ õ¤¤È¤Ï¤¤ †î¤ í‰ ≥◊ ≥¤¤‰ Ϥ¤±fi¬¤¤‰ ¿¤∞¤fi 줱 ≈¤¤íÎ≤¤fi ¬¤fiêÍ‰ ¬¤‰ ꈉ : ``åä¤ “ˆ¤‰, ±¤‰Û¤¤ ! Ö¤ “Õ√¤∞¤¤◊ ꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``꤉¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꉌ¤ ? Ö¤ Ϥ¤±fi¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ Ȥfi¿¤¤◊ !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 7

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 8

∏Ȥ¤‰ ≥¤“Ϥ¤±fi


Œ¤¤‹È¤ê ꈉ : ``≈¤∞¤ Ϥ¤±fi ê¤◊à ¤¤‰È¤‰ í‰ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi ¬¤≤¤fi ¤¤‰È¤≥¤fi, ≈¤∞¤ ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¤¤‰È‰ ífl◊ ¬¤¤ ?'' Œ¤¤‹È¤ê ¤ˆfl √¤flÛÛ¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö¬¤‰ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤¤Ï¤±‰ ì¤È¤fi Ö‰ê ê·Ï¤¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi ꉱ‰ Ö‰ê ∏¤‰“±fl◊ ¤¤◊¿¤fi ≥¤‰¬¤‰ ê·Ï¤¤Œ¤¤◊ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ≈¤ífi Œ¤¤‹È¤ê, Á‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰, ¤¤‰È‰ : ``ê·Ï¤¤ “‰ ä¤à ê·Ï¤¤ !'' Ö¬¤‰ ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ≈¤¤‰≥¤‰ ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤ ?'' ϤӤ“¤Œ¤ ꈉ : ``± ¤ê¤◊ ǤϤ“¤Ï¤fl◊ ¤‰-õ¤¤“ ?'' ϤÎfi ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ¤¤‰È‰ : ``ǤϤ“¤Ï¤ ¬¤‰ ä¤à ∏Û¤- ¤¤“ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤¤ ≥¤¤‰ ¬¤¤êŒ¤¤◊ Ö¬¤‰ Œ¤¤∆Œ¤¤◊ ≈¤¤∞¤fi ≈¤‰Û¤fi √¤î¤fl◊, ≥¤‰≤¤fi ∏Ȥ¤‰ ¤ˆfl ê“√¤“fi¬¤‰ ꈉϤ¤ Ȥ¤√‰ : ``ä¤àÛ¤¤' ¤ ! í¤‰±fi ∏‰. ˆÏ¤‰ ê¤‰à ‹∏Ϥۤ õ¤¤‰“fi ¬¤‹ˆ ê“fl◊. Ö¤Á Ö‰ê Ϥ¤“ °Ï¤≥¤¤‰ ÁϤ¤ ∏‰; ≥¤¤“fi √¤¤î¤ ífl◊.'' ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤Ö‰ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤ˆ¤“ ê¤Øñ¤ Ö¬¤‰ ÁϤ¤ ∏fi¿¤¤. ≥¤“Ϥ¤±fi »“fi Ϥ¤“ õ¤¤‰“fi ê“Ϥfi ä·È¤fi √¤î¤¤, ¬¤‰ 䮤∞¤fi¬¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Û¤flê¤à √¤î¤¤‰ ! ❀

Œ¤√¤“ Ö¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê ˆ≥¤fi ¬¤∏fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤√¤“ “ˆ‰. Ö‰ê Ϥ¤“ 䬤¤Î¤Œ¤¤◊ ¬¤∏fi¬¤fl◊ ≈¤¤∞¤fi Û¤¤Ï¤ Û¤flê¤à √¤î¤fl◊. ˚fi≈¤fl◊î¤ ≈¤¤∞¤fi ¬¤ Œ¤Î‰. Œ¤√¤“¬¤¤‰ °Ï¤ †ã †ã ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√‰. Œ¤√¤“ ˆ¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰ ¬¤‰ õ¤¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰. ¬¤∏fi≤¤fi ∏·“ Ö‰ê Ǥ¤±¤‰ ˆ≥¤¤‰. Ö‰Œ¤¤◊ ≤¤¤‰±fl◊ê ≈¤¤∞¤fi “˙fl◊ ˆ≥¤fl◊. ≈¤∞¤ Œ¤√¤“ ≥◊ †î¤ Ó¤fi “fi≥¤‰ ? ≥◊≤¤fi Ö‰ê ê∞¤ ¤fi Á≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. Œ¤√¤“ ꈉ : ``Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à, Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à ! Œ¤¬¤‰ è◊ê ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à † ¬¤‰ ! ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰.'' ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``È¤à †ã ≥¤¤‰ Ǥ“¤‰, ≈¤∞¤ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à †ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ ≈¤ê±fi Ȥ‰, ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``í˚’ í˚’, ˆfl◊ ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±fl◊ ? ։Ϥfl◊ ¤¬¤‰ Á ꉌ¤ ?'' ≈¤ífi ê∞¤ ¤fi ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ ä≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤‰È¤¤ Ǥ¤±¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ≈¤±≥¤¤◊¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Á Œ¤√¤“ ≈¤¤∞¤fi ≈¤fiϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi Ö‰ †‰≥¤¤‰ †‰≥¤¤‰ å䤉 ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ Œ¤√¤“‰ ≈¤¤í¤ ϤÎfi¬¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤‰. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``≥¤∆ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ êfi¿¤fl◊ ê‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤àÓ¤ ¬¤‹ˆ ? ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ ≈¤ê±‰ í‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``†‰, ˆfl◊ ≥¤¤‰ ê◊à ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±≥¤ ¬¤‹ˆ. ≈¤∞¤ Œ¤¬¤‰ ä·Ç¤ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi Ȥ¤√¤fi í‰ ê‰ Ç¤¤¿¤¤ ‹Ï¤¬¤¤ Œ¤“fi ÁàÓ¤. Ö‰Œ¤¤◊ åȤ˚fi ≥¤¤“fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ¬¤ê¤Œ¤fi †î¤ ¬¤‰ ? Ö¤™ ‹∏Ϥۤ¬¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤Ï¤¤Û¤fi ífl◊.''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 9

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 10

Ö¬¤‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ åäfi “ˆ‰; Ö¤≈¤∞¤‰ ꤉ତfi ≈¤¤Û¤‰ ¬î¤¤î¤ ꓤϤfiÖ‰.'' Œ¤√¤“‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤î¤fl⁄ : äȤ‰ ¬¤‰ Á“¤ √¤ŒŒ¤≥¤ ≤¤¤î¤ ! Ö‰∞¤‰ ≥¤¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Œ¤Á ¤·≥¤ ≈¤ê±fi “¤Ç‰ ¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``≈¤·í – ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ √¤Œ¤‰ ≥¤‰¬¤‰ ≈¤·í.'' Ö‰ê ò¤“±fi √¤¤î¤ ≥◊≤¤fi Á≥¤fi ˆ≥¤fi. ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ êˆfi¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``≥¤fl◊ Á ꈉ ¬¤‰, ¤ˆ‰¬¤ ! Ö¤ Œ¤√¤“ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤î¤ í‰, Ö‰ ≥¤‰ ê¤◊à ™fiê ꈉϤ¤î¤ ?'' √¤¤î¤ ꈉ : ``Œ¤√¤“ ¤ˆ‰¬¤ ! ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ Ǥ¤à † à ê∞¤ ¤¤¬¤‰. Ö‰¬¤fi †≥¤ Á Ǥ“¤ ¤ í‰. ∏·ì∞¤¤◊ ˆ¤‰àÖ‰ ≥◊ Û¤fl¿¤fi “¤Ç¤‰, ¬¤‰ ò¤“±¤◊ ≤¤î¤¤◊ ê‰ ê¤Øfi Œ¤·ê‰. ꉌ¤ ê∞¤ ¤¤ ! Û¤¤õ¤fi Ϥ¤≥¤ ¬¤‰ ?'' Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ Ϥ¤“ ≤¤¤‰Ã¤; ¤fi† ꤉ତ‰ Ö¤≈¤∞¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ≥◊ Ö‰ê Ȥ·È¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ õ¤“≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ê∞¤ ¤fiÖ‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ Ö‰¬¤‰ êˆfi ¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``ꈉ ä¤à ! Ö¤ ê¤◊à Û¤¤“fl◊ ꈉϤ¤î¤ ?'' ò¤¤‰±¤‰ ꈉ : ``Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤ ! Û¤¤“fl◊ ¬¤‹ˆ ≥“‰ Ó¤fl◊ Ǥ“¤ ¤ ? Œ¤¤“fi Û¤¤Œ¤fl◊ ≥¤¤‰ †‰ ? Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ Ϥ“Û¤ Œ¤¤“fi ≈¤¤Û¤‰ õ¤¤ê“fi ꓤϤfi ¬¤‰ ˆfl◊ Ȥ◊√¤±¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤¬¤‰ ê¤Øfi Œ¤·è‰ ! Œ¤¤∞¤Û¤¬¤fi †≥¤ Á ։Ϥfi í‰ ! Œ¤√¤“ ¤¤à, ǤflÓ¤fi≤¤fi Ǥ¤à † Ö‰¬¤‰.''

Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ ≈¤¤ífi ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Ϥ¿¤¤“‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ê ≤¤¤‰Ã¤fi †. ˆÏ¤‰ Ö‰ê Á Á∞¤¬¤‰ ≈¤·ífi †‰àÖ‰. ≈¤ífi äȤ‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤Á‰.'' ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÍî¤fl◊ Ö‰ê ‹Ó¤î¤¤Î. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``‹Ó¤î¤¤Îä¤à ! Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤fi ê“fi¬¤‰ Á“¤ ÖŒ¤¤“¤‰ Ö‰ê ¬î¤¤î¤ ê“Ó¤¤‰ ?'' ∏·“≤¤fi ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê˙fl◊ : ``Ó¤fl◊ í‰, ä¤à ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Û¤ò¤Îfi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê∏Œ¤ Û¤Œ¤° √¤î¤fl◊ ê‰ Œ¤√¤“¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ õ¤˚ ê“fi ÁϤ¤¬¤¤‰ í‰. Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤‰ ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``ˆ∆ ê∞¤ ¤fi ! ≥◊ ꤉“fi Á√։ ≥¤fl◊ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ : ``¬¤¤ “‰, ¬¤¤ ! ≥◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≈¤±fi'≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``ˆ◊ ˆ◊, Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊. ™fiê, ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ϥ¤≥¤ Ö¤√¤Î õ¤È¤¤Ï¤fi. ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – Œ¤¤“fi ÖëȤ õ¤¤È¤≥¤fi ¬¤≤¤fi; ê¤◊à Û¤Œ¤†≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi. »“fi≤¤fi ¤“¤ ¤“ ꈉ. ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ Á“¤ ‹õ¤±¤à¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``†‰, ˆfl◊ êˆfl◊ ífl◊. Ö¤ †‰, ˆfl◊ ≥◊ ≈¤±fi ˆ≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î Á“¤ Œ¤¤≤¤fl◊ Ǥ◊ÁϤ¤Î≥¤fl◊ ϤÎfi ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``è◊ ? ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤¬¤¤ ≥¤¤‰“Œ¤¤◊ ֤Ϥfi √¤à. Ö‰∞¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ í¤‰±ñ¤‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ è◊ ¬¤‰ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 11

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 12


Œ¤¤‹È¤ê ꈉ : ``≈¤∞¤ Ϥ¤±fi ê¤◊à ¤¤‰È¤‰ í‰ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi ¬¤≤¤fi ¤¤‰È¤≥¤fi, ≈¤∞¤ ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¤¤‰È‰ ífl◊ ¬¤¤ ?'' Œ¤¤‹È¤ê ¤ˆfl √¤flÛÛ¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö¬¤‰ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤¤Ï¤±‰ ì¤È¤fi Ö‰ê ê·Ï¤¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi ꉱ‰ Ö‰ê ∏¤‰“±fl◊ ¤¤◊¿¤fi ≥¤‰¬¤‰ ê·Ï¤¤Œ¤¤◊ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ≈¤ífi Œ¤¤‹È¤ê, Á‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰, ¤¤‰È‰ : ``ê·Ï¤¤ “‰ ä¤à ê·Ï¤¤ !'' Ö¬¤‰ ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ≈¤¤‰≥¤‰ ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤ ?'' ϤӤ“¤Œ¤ ꈉ : ``± ¤ê¤◊ ǤϤ“¤Ï¤fl◊ ¤‰-õ¤¤“ ?'' ϤÎfi ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ¤¤‰È‰ : ``ǤϤ“¤Ï¤ ¬¤‰ ä¤à ∏Û¤- ¤¤“ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤¤ ≥¤¤‰ ¬¤¤êŒ¤¤◊ Ö¬¤‰ Œ¤¤∆Œ¤¤◊ ≈¤¤∞¤fi ≈¤‰Û¤fi √¤î¤fl◊, ≥¤‰≤¤fi ∏Ȥ¤‰ ¤ˆfl ê“√¤“fi¬¤‰ ꈉϤ¤ Ȥ¤√‰ : ``ä¤àÛ¤¤' ¤ ! í¤‰±fi ∏‰. ˆÏ¤‰ ê¤‰à ‹∏Ϥۤ õ¤¤‰“fi ¬¤‹ˆ ê“fl◊. Ö¤Á Ö‰ê Ϥ¤“ °Ï¤≥¤¤‰ ÁϤ¤ ∏‰; ≥¤¤“fi √¤¤î¤ ífl◊.'' ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤Ö‰ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤ˆ¤“ ê¤Øñ¤ Ö¬¤‰ ÁϤ¤ ∏fi¿¤¤. ≥¤“Ϥ¤±fi »“fi Ϥ¤“ õ¤¤‰“fi ê“Ϥfi ä·È¤fi √¤î¤¤, ¬¤‰ 䮤∞¤fi¬¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Û¤flê¤à √¤î¤¤‰ ! ❀

Œ¤√¤“ Ö¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê ˆ≥¤fi ¬¤∏fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤√¤“ “ˆ‰. Ö‰ê Ϥ¤“ 䬤¤Î¤Œ¤¤◊ ¬¤∏fi¬¤fl◊ ≈¤¤∞¤fi Û¤¤Ï¤ Û¤flê¤à √¤î¤fl◊. ˚fi≈¤fl◊î¤ ≈¤¤∞¤fi ¬¤ Œ¤Î‰. Œ¤√¤“¬¤¤‰ °Ï¤ †ã †ã ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√‰. Œ¤√¤“ ˆ¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰ ¬¤‰ õ¤¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰. ¬¤∏fi≤¤fi ∏·“ Ö‰ê Ǥ¤±¤‰ ˆ≥¤¤‰. Ö‰Œ¤¤◊ ≤¤¤‰±fl◊ê ≈¤¤∞¤fi “˙fl◊ ˆ≥¤fl◊. ≈¤∞¤ Œ¤√¤“ ≥◊ †î¤ Ó¤fi “fi≥¤‰ ? ≥◊≤¤fi Ö‰ê ê∞¤ ¤fi Á≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. Œ¤√¤“ ꈉ : ``Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à, Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à ! Œ¤¬¤‰ è◊ê ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à † ¬¤‰ ! ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰.'' ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``È¤à †ã ≥¤¤‰ Ǥ“¤‰, ≈¤∞¤ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à †ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ ≈¤ê±fi Ȥ‰, ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``í˚’ í˚’, ˆfl◊ ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±fl◊ ? ։Ϥfl◊ ¤¬¤‰ Á ꉌ¤ ?'' ≈¤ífi ê∞¤ ¤fi ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ ä≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤‰È¤¤ Ǥ¤±¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ≈¤±≥¤¤◊¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Á Œ¤√¤“ ≈¤¤∞¤fi ≈¤fiϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi Ö‰ †‰≥¤¤‰ †‰≥¤¤‰ å䤉 ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ Œ¤√¤“‰ ≈¤¤í¤ ϤÎfi¬¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤‰. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``≥¤∆ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ êfi¿¤fl◊ ê‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤àÓ¤ ¬¤‹ˆ ? ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ ≈¤ê±‰ í‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``†‰, ˆfl◊ ≥¤¤‰ ê◊à ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±≥¤ ¬¤‹ˆ. ≈¤∞¤ Œ¤¬¤‰ ä·Ç¤ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi Ȥ¤√¤fi í‰ ê‰ Ç¤¤¿¤¤ ‹Ï¤¬¤¤ Œ¤“fi ÁàÓ¤. Ö‰Œ¤¤◊ åȤ˚fi ≥¤¤“fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ¬¤ê¤Œ¤fi †î¤ ¬¤‰ ? Ö¤™ ‹∏Ϥۤ¬¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤Ï¤¤Û¤fi ífl◊.''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 9

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 10

Ö¬¤‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ åäfi “ˆ‰; Ö¤≈¤∞¤‰ ꤉ତfi ≈¤¤Û¤‰ ¬î¤¤î¤ ꓤϤfiÖ‰.'' Œ¤√¤“‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤î¤fl⁄ : äȤ‰ ¬¤‰ Á“¤ √¤ŒŒ¤≥¤ ≤¤¤î¤ ! Ö‰∞¤‰ ≥¤¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Œ¤Á ¤·≥¤ ≈¤ê±fi “¤Ç‰ ¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``≈¤·í – ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ √¤Œ¤‰ ≥¤‰¬¤‰ ≈¤·í.'' Ö‰ê ò¤“±fi √¤¤î¤ ≥◊≤¤fi Á≥¤fi ˆ≥¤fi. ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ êˆfi¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``≥¤fl◊ Á ꈉ ¬¤‰, ¤ˆ‰¬¤ ! Ö¤ Œ¤√¤“ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤î¤ í‰, Ö‰ ≥¤‰ ê¤◊à ™fiê ꈉϤ¤î¤ ?'' √¤¤î¤ ꈉ : ``Œ¤√¤“ ¤ˆ‰¬¤ ! ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ Ǥ¤à † à ê∞¤ ¤¤¬¤‰. Ö‰¬¤fi †≥¤ Á Ǥ“¤ ¤ í‰. ∏·ì∞¤¤◊ ˆ¤‰àÖ‰ ≥◊ Û¤fl¿¤fi “¤Ç¤‰, ¬¤‰ ò¤“±¤◊ ≤¤î¤¤◊ ê‰ ê¤Øfi Œ¤·ê‰. ꉌ¤ ê∞¤ ¤¤ ! Û¤¤õ¤fi Ϥ¤≥¤ ¬¤‰ ?'' Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ Ϥ¤“ ≤¤¤‰Ã¤; ¤fi† ꤉ତ‰ Ö¤≈¤∞¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ≥◊ Ö‰ê Ȥ·È¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ õ¤“≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ê∞¤ ¤fiÖ‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ Ö‰¬¤‰ êˆfi ¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``ꈉ ä¤à ! Ö¤ ê¤◊à Û¤¤“fl◊ ꈉϤ¤î¤ ?'' ò¤¤‰±¤‰ ꈉ : ``Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤ ! Û¤¤“fl◊ ¬¤‹ˆ ≥“‰ Ó¤fl◊ Ǥ“¤ ¤ ? Œ¤¤“fi Û¤¤Œ¤fl◊ ≥¤¤‰ †‰ ? Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ Ϥ“Û¤ Œ¤¤“fi ≈¤¤Û¤‰ õ¤¤ê“fi ꓤϤfi ¬¤‰ ˆfl◊ Ȥ◊√¤±¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤¬¤‰ ê¤Øfi Œ¤·è‰ ! Œ¤¤∞¤Û¤¬¤fi †≥¤ Á ։Ϥfi í‰ ! Œ¤√¤“ ¤¤à, ǤflÓ¤fi≤¤fi Ǥ¤à † Ö‰¬¤‰.''

Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ ≈¤¤ífi ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Ϥ¿¤¤“‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ê ≤¤¤‰Ã¤fi †. ˆÏ¤‰ Ö‰ê Á Á∞¤¬¤‰ ≈¤·ífi †‰àÖ‰. ≈¤ífi äȤ‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤Á‰.'' ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÍî¤fl◊ Ö‰ê ‹Ó¤î¤¤Î. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``‹Ó¤î¤¤Îä¤à ! Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤fi ê“fi¬¤‰ Á“¤ ÖŒ¤¤“¤‰ Ö‰ê ¬î¤¤î¤ ê“Ó¤¤‰ ?'' ∏·“≤¤fi ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê˙fl◊ : ``Ó¤fl◊ í‰, ä¤à ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Û¤ò¤Îfi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê∏Œ¤ Û¤Œ¤° √¤î¤fl◊ ê‰ Œ¤√¤“¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ õ¤˚ ê“fi ÁϤ¤¬¤¤‰ í‰. Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤‰ ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``ˆ∆ ê∞¤ ¤fi ! ≥◊ ꤉“fi Á√։ ≥¤fl◊ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ : ``¬¤¤ “‰, ¬¤¤ ! ≥◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≈¤±fi'≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``ˆ◊ ˆ◊, Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊. ™fiê, ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ϥ¤≥¤ Ö¤√¤Î õ¤È¤¤Ï¤fi. ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – Œ¤¤“fi ÖëȤ õ¤¤È¤≥¤fi ¬¤≤¤fi; ê¤◊à Û¤Œ¤†≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi. »“fi≤¤fi ¤“¤ ¤“ ꈉ. ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ Á“¤ ‹õ¤±¤à¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``†‰, ˆfl◊ êˆfl◊ ífl◊. Ö¤ †‰, ˆfl◊ ≥◊ ≈¤±fi ˆ≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î Á“¤ Œ¤¤≤¤fl◊ Ǥ◊ÁϤ¤Î≥¤fl◊ ϤÎfi ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``è◊ ? ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤¬¤¤ ≥¤¤‰“Œ¤¤◊ ֤Ϥfi √¤à. Ö‰∞¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ í¤‰±ñ¤‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ è◊ ¬¤‰ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 11

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 12


Œ¤¤‹È¤ê ꈉ : ``≈¤∞¤ Ϥ¤±fi ê¤◊à ¤¤‰È¤‰ í‰ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi ¬¤≤¤fi ¤¤‰È¤≥¤fi, ≈¤∞¤ ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¤¤‰È‰ ífl◊ ¬¤¤ ?'' Œ¤¤‹È¤ê ¤ˆfl √¤flÛÛ¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö¬¤‰ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤¤Ï¤±‰ ì¤È¤fi Ö‰ê ê·Ï¤¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi ꉱ‰ Ö‰ê ∏¤‰“±fl◊ ¤¤◊¿¤fi ≥¤‰¬¤‰ ê·Ï¤¤Œ¤¤◊ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ≈¤ífi Œ¤¤‹È¤ê, Á‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰, ¤¤‰È‰ : ``ê·Ï¤¤ “‰ ä¤à ê·Ï¤¤ !'' Ö¬¤‰ ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ≈¤¤‰≥¤‰ ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤ ?'' ϤӤ“¤Œ¤ ꈉ : ``± ¤ê¤◊ ǤϤ“¤Ï¤fl◊ ¤‰-õ¤¤“ ?'' ϤÎfi ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ¤¤‰È‰ : ``ǤϤ“¤Ï¤ ¬¤‰ ä¤à ∏Û¤- ¤¤“ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤¤ ≥¤¤‰ ¬¤¤êŒ¤¤◊ Ö¬¤‰ Œ¤¤∆Œ¤¤◊ ≈¤¤∞¤fi ≈¤‰Û¤fi √¤î¤fl◊, ≥¤‰≤¤fi ∏Ȥ¤‰ ¤ˆfl ê“√¤“fi¬¤‰ ꈉϤ¤ Ȥ¤√‰ : ``ä¤àÛ¤¤' ¤ ! í¤‰±fi ∏‰. ˆÏ¤‰ ê¤‰à ‹∏Ϥۤ õ¤¤‰“fi ¬¤‹ˆ ê“fl◊. Ö¤Á Ö‰ê Ϥ¤“ °Ï¤≥¤¤‰ ÁϤ¤ ∏‰; ≥¤¤“fi √¤¤î¤ ífl◊.'' ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤Ö‰ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤ˆ¤“ ê¤Øñ¤ Ö¬¤‰ ÁϤ¤ ∏fi¿¤¤. ≥¤“Ϥ¤±fi »“fi Ϥ¤“ õ¤¤‰“fi ê“Ϥfi ä·È¤fi √¤î¤¤, ¬¤‰ 䮤∞¤fi¬¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Û¤flê¤à √¤î¤¤‰ ! ❀

Œ¤√¤“ Ö¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê ˆ≥¤fi ¬¤∏fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤√¤“ “ˆ‰. Ö‰ê Ϥ¤“ 䬤¤Î¤Œ¤¤◊ ¬¤∏fi¬¤fl◊ ≈¤¤∞¤fi Û¤¤Ï¤ Û¤flê¤à √¤î¤fl◊. ˚fi≈¤fl◊î¤ ≈¤¤∞¤fi ¬¤ Œ¤Î‰. Œ¤√¤“¬¤¤‰ °Ï¤ †ã †ã ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√‰. Œ¤√¤“ ˆ¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰ ¬¤‰ õ¤¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰. ¬¤∏fi≤¤fi ∏·“ Ö‰ê Ǥ¤±¤‰ ˆ≥¤¤‰. Ö‰Œ¤¤◊ ≤¤¤‰±fl◊ê ≈¤¤∞¤fi “˙fl◊ ˆ≥¤fl◊. ≈¤∞¤ Œ¤√¤“ ≥◊ †î¤ Ó¤fi “fi≥¤‰ ? ≥◊≤¤fi Ö‰ê ê∞¤ ¤fi Á≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. Œ¤√¤“ ꈉ : ``Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à, Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à ! Œ¤¬¤‰ è◊ê ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à † ¬¤‰ ! ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰.'' ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``È¤à †ã ≥¤¤‰ Ǥ“¤‰, ≈¤∞¤ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à †ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ ≈¤ê±fi Ȥ‰, ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``í˚’ í˚’, ˆfl◊ ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±fl◊ ? ։Ϥfl◊ ¤¬¤‰ Á ꉌ¤ ?'' ≈¤ífi ê∞¤ ¤fi ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ ä≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤‰È¤¤ Ǥ¤±¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ≈¤±≥¤¤◊¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Á Œ¤√¤“ ≈¤¤∞¤fi ≈¤fiϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi Ö‰ †‰≥¤¤‰ †‰≥¤¤‰ å䤉 ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ Œ¤√¤“‰ ≈¤¤í¤ ϤÎfi¬¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤‰. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``≥¤∆ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ êfi¿¤fl◊ ê‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤àÓ¤ ¬¤‹ˆ ? ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ ≈¤ê±‰ í‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``†‰, ˆfl◊ ≥¤¤‰ ê◊à ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±≥¤ ¬¤‹ˆ. ≈¤∞¤ Œ¤¬¤‰ ä·Ç¤ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi Ȥ¤√¤fi í‰ ê‰ Ç¤¤¿¤¤ ‹Ï¤¬¤¤ Œ¤“fi ÁàÓ¤. Ö‰Œ¤¤◊ åȤ˚fi ≥¤¤“fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ¬¤ê¤Œ¤fi †î¤ ¬¤‰ ? Ö¤™ ‹∏Ϥۤ¬¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤Ï¤¤Û¤fi ífl◊.''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 9

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 10

Ö¬¤‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ åäfi “ˆ‰; Ö¤≈¤∞¤‰ ꤉ତfi ≈¤¤Û¤‰ ¬î¤¤î¤ ꓤϤfiÖ‰.'' Œ¤√¤“‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤î¤fl⁄ : äȤ‰ ¬¤‰ Á“¤ √¤ŒŒ¤≥¤ ≤¤¤î¤ ! Ö‰∞¤‰ ≥¤¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Œ¤Á ¤·≥¤ ≈¤ê±fi “¤Ç‰ ¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``≈¤·í – ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ √¤Œ¤‰ ≥¤‰¬¤‰ ≈¤·í.'' Ö‰ê ò¤“±fi √¤¤î¤ ≥◊≤¤fi Á≥¤fi ˆ≥¤fi. ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ êˆfi¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``≥¤fl◊ Á ꈉ ¬¤‰, ¤ˆ‰¬¤ ! Ö¤ Œ¤√¤“ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤î¤ í‰, Ö‰ ≥¤‰ ê¤◊à ™fiê ꈉϤ¤î¤ ?'' √¤¤î¤ ꈉ : ``Œ¤√¤“ ¤ˆ‰¬¤ ! ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ Ǥ¤à † à ê∞¤ ¤¤¬¤‰. Ö‰¬¤fi †≥¤ Á Ǥ“¤ ¤ í‰. ∏·ì∞¤¤◊ ˆ¤‰àÖ‰ ≥◊ Û¤fl¿¤fi “¤Ç¤‰, ¬¤‰ ò¤“±¤◊ ≤¤î¤¤◊ ê‰ ê¤Øfi Œ¤·ê‰. ꉌ¤ ê∞¤ ¤¤ ! Û¤¤õ¤fi Ϥ¤≥¤ ¬¤‰ ?'' Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ Ϥ¤“ ≤¤¤‰Ã¤; ¤fi† ꤉ତ‰ Ö¤≈¤∞¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ≥◊ Ö‰ê Ȥ·È¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ õ¤“≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ê∞¤ ¤fiÖ‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ Ö‰¬¤‰ êˆfi ¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``ꈉ ä¤à ! Ö¤ ê¤◊à Û¤¤“fl◊ ꈉϤ¤î¤ ?'' ò¤¤‰±¤‰ ꈉ : ``Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤ ! Û¤¤“fl◊ ¬¤‹ˆ ≥“‰ Ó¤fl◊ Ǥ“¤ ¤ ? Œ¤¤“fi Û¤¤Œ¤fl◊ ≥¤¤‰ †‰ ? Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ Ϥ“Û¤ Œ¤¤“fi ≈¤¤Û¤‰ õ¤¤ê“fi ꓤϤfi ¬¤‰ ˆfl◊ Ȥ◊√¤±¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤¬¤‰ ê¤Øfi Œ¤·è‰ ! Œ¤¤∞¤Û¤¬¤fi †≥¤ Á ։Ϥfi í‰ ! Œ¤√¤“ ¤¤à, ǤflÓ¤fi≤¤fi Ǥ¤à † Ö‰¬¤‰.''

Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ ≈¤¤ífi ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Ϥ¿¤¤“‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ê ≤¤¤‰Ã¤fi †. ˆÏ¤‰ Ö‰ê Á Á∞¤¬¤‰ ≈¤·ífi †‰àÖ‰. ≈¤ífi äȤ‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤Á‰.'' ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÍî¤fl◊ Ö‰ê ‹Ó¤î¤¤Î. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``‹Ó¤î¤¤Îä¤à ! Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤fi ê“fi¬¤‰ Á“¤ ÖŒ¤¤“¤‰ Ö‰ê ¬î¤¤î¤ ê“Ó¤¤‰ ?'' ∏·“≤¤fi ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê˙fl◊ : ``Ó¤fl◊ í‰, ä¤à ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Û¤ò¤Îfi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê∏Œ¤ Û¤Œ¤° √¤î¤fl◊ ê‰ Œ¤√¤“¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ õ¤˚ ê“fi ÁϤ¤¬¤¤‰ í‰. Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤‰ ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``ˆ∆ ê∞¤ ¤fi ! ≥◊ ꤉“fi Á√։ ≥¤fl◊ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ : ``¬¤¤ “‰, ¬¤¤ ! ≥◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≈¤±fi'≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``ˆ◊ ˆ◊, Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊. ™fiê, ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ϥ¤≥¤ Ö¤√¤Î õ¤È¤¤Ï¤fi. ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – Œ¤¤“fi ÖëȤ õ¤¤È¤≥¤fi ¬¤≤¤fi; ê¤◊à Û¤Œ¤†≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi. »“fi≤¤fi ¤“¤ ¤“ ꈉ. ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ Á“¤ ‹õ¤±¤à¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``†‰, ˆfl◊ êˆfl◊ ífl◊. Ö¤ †‰, ˆfl◊ ≥◊ ≈¤±fi ˆ≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î Á“¤ Œ¤¤≤¤fl◊ Ǥ◊ÁϤ¤Î≥¤fl◊ ϤÎfi ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``è◊ ? ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤¬¤¤ ≥¤¤‰“Œ¤¤◊ ֤Ϥfi √¤à. Ö‰∞¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ í¤‰±ñ¤‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ è◊ ¬¤‰ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 11

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 12


Œ¤¤‹È¤ê ꈉ : ``≈¤∞¤ Ϥ¤±fi ê¤◊à ¤¤‰È¤‰ í‰ ?'' ∏Ȥ¤‰ ꈉ : ``Ϥ¤±fi ¬¤≤¤fi ¤¤‰È¤≥¤fi, ≈¤∞¤ ˆfl◊ ≥¤¤‰ ¤¤‰È‰ ífl◊ ¬¤¤ ?'' Œ¤¤‹È¤ê ¤ˆfl √¤flÛÛ¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö¬¤‰ ∏Ȥ¤ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤¤Ï¤±‰ ì¤È¤fi Ö‰ê ê·Ï¤¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤fi ꉱ‰ Ö‰ê ∏¤‰“±fl◊ ¤¤◊¿¤fi ≥¤‰¬¤‰ ê·Ï¤¤Œ¤¤◊ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ≈¤ífi Œ¤¤‹È¤ê, Á‰¬¤fl◊ ¬¤¤Œ¤ ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤‰ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰, ¤¤‰È‰ : ``ê·Ï¤¤ “‰ ä¤à ê·Ï¤¤ !'' Ö¬¤‰ ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ≈¤¤‰≥¤‰ ꈉ : ``Ó¤fl◊ ꈤ‰ í¤‰, ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤ ?'' ϤӤ“¤Œ¤ ꈉ : ``± ¤ê¤◊ ǤϤ“¤Ï¤fl◊ ¤‰-õ¤¤“ ?'' ϤÎfi ê·Ï¤¤¬¤‰ ¤∏Ȥ‰ ϤӤ“¤Œ¤ ¤¤‰È‰ : ``ǤϤ“¤Ï¤ ¬¤‰ ä¤à ∏Û¤- ¤¤“ !'' ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤¤ ≥¤¤‰ ¬¤¤êŒ¤¤◊ Ö¬¤‰ Œ¤¤∆Œ¤¤◊ ≈¤¤∞¤fi ≈¤‰Û¤fi √¤î¤fl◊, ≥¤‰≤¤fi ∏Ȥ¤‰ ¤ˆfl ê“√¤“fi¬¤‰ ꈉϤ¤ Ȥ¤√‰ : ``ä¤àÛ¤¤' ¤ ! í¤‰±fi ∏‰. ˆÏ¤‰ ê¤‰à ‹∏Ϥۤ õ¤¤‰“fi ¬¤‹ˆ ê“fl◊. Ö¤Á Ö‰ê Ϥ¤“ °Ï¤≥¤¤‰ ÁϤ¤ ∏‰; ≥¤¤“fi √¤¤î¤ ífl◊.'' ϤӤ“¤Œ¤ ä·Ï¤¤Ö‰ ≥¤“Ϥ¤±fi¬¤‰ ¤ˆ¤“ ê¤Øñ¤ Ö¬¤‰ ÁϤ¤ ∏fi¿¤¤. ≥¤“Ϥ¤±fi »“fi Ϥ¤“ õ¤¤‰“fi ê“Ϥfi ä·È¤fi √¤î¤¤, ¬¤‰ 䮤∞¤fi¬¤¤‰ “Õ√¤∞¤¤◊¬¤¤‰ ÛϤ¤∏ Û¤flê¤à √¤î¤¤‰ ! ❀

Œ¤√¤“ Ö¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê ˆ≥¤fi ¬¤∏fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ö‰ê Œ¤√¤“ “ˆ‰. Ö‰ê Ϥ¤“ 䬤¤Î¤Œ¤¤◊ ¬¤∏fi¬¤fl◊ ≈¤¤∞¤fi Û¤¤Ï¤ Û¤flê¤à √¤î¤fl◊. ˚fi≈¤fl◊î¤ ≈¤¤∞¤fi ¬¤ Œ¤Î‰. Œ¤√¤“¬¤¤‰ °Ï¤ †ã †ã ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√‰. Œ¤√¤“ ˆ¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰ ¬¤‰ õ¤¤È¤fi ¬¤ Ó¤ê‰. ¬¤∏fi≤¤fi ∏·“ Ö‰ê Ǥ¤±¤‰ ˆ≥¤¤‰. Ö‰Œ¤¤◊ ≤¤¤‰±fl◊ê ≈¤¤∞¤fi “˙fl◊ ˆ≥¤fl◊. ≈¤∞¤ Œ¤√¤“ ≥◊ †î¤ Ó¤fi “fi≥¤‰ ? ≥◊≤¤fi Ö‰ê ê∞¤ ¤fi Á≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. Œ¤√¤“ ꈉ : ``Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à, Ö‰ ê∞¤ ¤fiä¤à ! Œ¤¬¤‰ è◊ê ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à † ¬¤‰ ! ä√¤Ï¤¤¬¤ ≥¤¤“fl◊ äȤfl◊ ê“Ó¤‰.'' ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``È¤à †ã ≥¤¤‰ Ǥ“¤‰, ≈¤∞¤ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ È¤à †ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ ≈¤ê±fi Ȥ‰, ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``í˚’ í˚’, ˆfl◊ ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±fl◊ ? ։Ϥfl◊ ¤¬¤‰ Á ꉌ¤ ?'' ≈¤ífi ê∞¤ ¤fi ≥¤¤‰ Ö‰¬¤‰ ä≈¤¤±fi¬¤‰ ≈¤‰È¤¤ Ǥ¤±¤ ≈¤¤Û¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ ¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ ≈¤±≥¤¤◊¬¤fi Û¤¤≤¤‰ Á Œ¤√¤“ ≈¤¤∞¤fi ≈¤fiϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi Ö‰ †‰≥¤¤‰ †‰≥¤¤‰ å䤉 ˆ≥¤¤‰, Ö‰˚Ȥ¤Œ¤¤◊ Œ¤√¤“‰ ≈¤¤í¤ ϤÎfi¬¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤‰. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``≥¤∆ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊ êfi¿¤fl◊ ê‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤àÓ¤ ¬¤‹ˆ ? ≥¤¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¬¤‰ ꉌ¤ ≈¤ê±‰ í‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ, ``†‰, ˆfl◊ ≥¤¤‰ ê◊à ≥¤¬¤‰ ≈¤ê±≥¤ ¬¤‹ˆ. ≈¤∞¤ Œ¤¬¤‰ ä·Ç¤ Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi Ȥ¤√¤fi í‰ ê‰ Ç¤¤¿¤¤ ‹Ï¤¬¤¤ Œ¤“fi ÁàÓ¤. Ö‰Œ¤¤◊ åȤ˚fi ≥¤¤“fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ¬¤ê¤Œ¤fi †î¤ ¬¤‰ ? Ö¤™ ‹∏Ϥۤ¬¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤Ï¤¤Û¤fi ífl◊.''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 9

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 10

Ö¬¤‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ åäfi “ˆ‰; Ö¤≈¤∞¤‰ ꤉ତfi ≈¤¤Û¤‰ ¬î¤¤î¤ ꓤϤfiÖ‰.'' Œ¤√¤“‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤î¤fl⁄ : äȤ‰ ¬¤‰ Á“¤ √¤ŒŒ¤≥¤ ≤¤¤î¤ ! Ö‰∞¤‰ ≥¤¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Œ¤Á ¤·≥¤ ≈¤ê±fi “¤Ç‰ ¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``≈¤·í – ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ √¤Œ¤‰ ≥¤‰¬¤‰ ≈¤·í.'' Ö‰ê ò¤“±fi √¤¤î¤ ≥◊≤¤fi Á≥¤fi ˆ≥¤fi. ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ö‰¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ êˆfi¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``≥¤fl◊ Á ꈉ ¬¤‰, ¤ˆ‰¬¤ ! Ö¤ Œ¤√¤“ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤î¤ í‰, Ö‰ ≥¤‰ ê¤◊à ™fiê ꈉϤ¤î¤ ?'' √¤¤î¤ ꈉ : ``Œ¤√¤“ ¤ˆ‰¬¤ ! ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ Ǥ¤à † à ê∞¤ ¤¤¬¤‰. Ö‰¬¤fi †≥¤ Á Ǥ“¤ ¤ í‰. ∏·ì∞¤¤◊ ˆ¤‰àÖ‰ ≥◊ Û¤fl¿¤fi “¤Ç¤‰, ¬¤‰ ò¤“±¤◊ ≤¤î¤¤◊ ê‰ ê¤Øfi Œ¤·ê‰. ꉌ¤ ê∞¤ ¤¤ ! Û¤¤õ¤fi Ϥ¤≥¤ ¬¤‰ ?'' Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤√¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ Ϥ¤“ ≤¤¤‰Ã¤; ¤fi† ꤉ତ‰ Ö¤≈¤∞¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ≥◊ Ö‰ê Ȥ·È¤¤‰ ò¤¤‰±¤‰ õ¤“≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ê∞¤ ¤fiÖ‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ Ö‰¬¤‰ êˆfi ¬¤‰ ≈¤·í’î¤fl◊ : ``ꈉ ä¤à ! Ö¤ ê¤◊à Û¤¤“fl◊ ꈉϤ¤î¤ ?'' ò¤¤‰±¤‰ ꈉ : ``Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤ ! Û¤¤“fl◊ ¬¤‹ˆ ≥“‰ Ó¤fl◊ Ǥ“¤ ¤ ? Œ¤¤“fi Û¤¤Œ¤fl◊ ≥¤¤‰ †‰ ? Œ¤¤“¤ ¿¤∞¤fiÖ‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ Ϥ“Û¤ Œ¤¤“fi ≈¤¤Û¤‰ õ¤¤ê“fi ꓤϤfi ¬¤‰ ˆfl◊ Ȥ◊√¤±¤‰ ≤¤î¤¤‰ Ö‰˚Ȥ‰ Œ¤¬¤‰ ê¤Øfi Œ¤·è‰ ! Œ¤¤∞¤Û¤¬¤fi †≥¤ Á ։Ϥfi í‰ ! Œ¤√¤“ ¤¤à, ǤflÓ¤fi≤¤fi Ǥ¤à † Ö‰¬¤‰.''

Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ ≈¤¤ífi ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ Ϥ¿¤¤“‰ †‰“≤¤fi Ǥ∆õ¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``Á“¤ê ≤¤¤‰Ã¤fi †. ˆÏ¤‰ Ö‰ê Á Á∞¤¬¤‰ ≈¤·ífi †‰àÖ‰. ≈¤ífi äȤ‰ ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ǥ¤Á‰.'' ≥◊≤¤fi ¬¤fiêÍî¤fl◊ Ö‰ê ‹Ó¤î¤¤Î. ê∞¤ ¤fi ꈉ : ``‹Ó¤î¤¤Îä¤à ! Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤fi ê“fi¬¤‰ Á“¤ ÖŒ¤¤“¤‰ Ö‰ê ¬î¤¤î¤ ê“Ó¤¤‰ ?'' ∏·“≤¤fi ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê˙fl◊ : ``Ó¤fl◊ í‰, ä¤à ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Û¤ò¤Îfi Ϥ¤≥¤ ê“fi. ‹Ó¤î¤¤Î Ö‰ê∏Œ¤ Û¤Œ¤° √¤î¤fl◊ ê‰ Œ¤√¤“¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ õ¤˚ ê“fi ÁϤ¤¬¤¤‰ í‰. Ö‰˚Ȥ‰ ≥¤‰ ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``ˆ∆ ê∞¤ ¤fi ! ≥◊ ꤉“fi Á√։ ≥¤fl◊ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ꈉ : ``¬¤¤ “‰, ¬¤¤ ! ≥◊ ≥¤¤‰ ˆfl◊ ≈¤±fi'≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``ˆ◊ ˆ◊, Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ¬¤ˆ¤‰≥¤fl◊. ™fiê, ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' ê∞¤ ¤fiÖ‰ Ϥ¤≥¤ Ö¤√¤Î õ¤È¤¤Ï¤fi. ‹Ó¤î¤¤Î ꈉ : ``Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – Œ¤¤“fi ÖëȤ õ¤¤È¤≥¤fi ¬¤≤¤fi; ê¤◊à Û¤Œ¤†≥¤fl◊ ¬¤≤¤fi. »“fi≤¤fi ¤“¤ ¤“ ꈉ. ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ Á“¤ ‹õ¤±¤à¬¤‰ ¤¤‰È¤fi : ``†‰, ˆfl◊ êˆfl◊ ífl◊. Ö¤ †‰, ˆfl◊ ≥◊ ≈¤±fi ˆ≥¤fi.'' ‹Ó¤î¤¤Î Á“¤ Œ¤¤≤¤fl◊ Ǥ◊ÁϤ¤Î≥¤fl◊ ϤÎfi ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``è◊ ? ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤¬¤¤ ≥¤¤‰“Œ¤¤◊ ֤Ϥfi √¤à. Ö‰∞¤‰ ê∞¤ ¤fi¬¤¤‰ ≈¤√¤ í¤‰±ñ¤‰ Ö¬¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ è◊ ¬¤‰ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 11

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 12


``ê¤È¤‰ Ö¤≈¤∞¤fi ‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉'ê Ȥà √¤î¤fl◊. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. Ϥ¬¤ê¤‰ í‰ Á ։Ϥ¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ à ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ȤǤ±¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰.'' ``≈¤∞¤ ȤǤ±¤‰ è◊ Û¤¤õ¤fl◊ ¤¤‰È¤‰ í‰ ? õ¤¤È¤, ȤǤ±¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``ˆ∆ ȤǤ±¤ ! Ϥ¬¤ê¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰, à Ϥ¤≥¤ Û¤¤õ¤fi ê‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi. ≈¤∞¤ “¤Œ¤ê¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ í¬¤ê‰ Ö‰¬¤‰ ê˙fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.''

``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ í¬¤ê¤¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ í¬¤ê¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉∞¤ Ȥà √¤î¤fl◊ ?'' ``꤉∞¤ Ó¤fl◊ ? – Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ è◊≤¤fi Ǥ ¤“ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ä√¤È¤¤‰ ꈉ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``Ö¤ ä√¤È¤¤‰ ֤Ϥ‰ ! ÖÈ ä√¤È¤¤, ≥¤∆ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?'' ``ä¤à, ä¤Í‰ ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. Ö¤‰È‰ “ϤȤ¤‰ ê‰'≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰. ≈¤∞¤ Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ ֤Ϥ‰.'' ``ÖÈ ‹Ï¤Ò¤¤ ! ≥¤¤“¤ Á †‰±¤¬¤fi ≥¤≈¤¤Û¤ ê“fiÖ‰ ífiÖ‰. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``ˆ¤ ä¤à ! à Á Ȥà √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ Ö¤‰È‰ “¤Œ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ “ϤȤ¤‰ ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰.'' ``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ “ϤȤ¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ “ϤȤ¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ ?'' ``à ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ¤fi†‰ ꤉∞¤ È¤à †î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ≥¤∆ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 13

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 14

≥¤“≥¤ ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ‹¬¤Ó¤¤¬¤fi ê“fi ê‰, ä¤√¤ ! ê∞¤ ¤fi ä¤√‰ ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ≈¤∞¤ ä¤√î¤fl◊. ≈¤ífi ä¤√¤≥¤¤◊ ä¤√¤≥¤¤◊ ‹Ó¤î¤¤Î ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``Œ¤√¤“ ¤¤à ! ˆÏ¤‰ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ≥¤fl◊ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ! ꈉ †‰àÖ‰ – ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤“»±≥¤fi ≈¤±fi “ˆfi ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ä≈¤“ Ǥ· ¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤fiۤϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ❀

Ϥ¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ !

``ˆfl◊ ê¤◊à ≥“‰ ≈¤¤Û¤‰ å䤉'≥¤¤‰ ? Ö‰ ≥¤¤‰ äfiŒ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ !'' ``։Ȥ¤ õ¤¤È¤¤‰ ¤¿¤¤, äfiŒ¤È¤¤¬¤‰ ò¤‰“ õ¤¤È¤¤‰.'' ``ˆ∆ äfiŒ¤È¤¤ ! ≥¤∆ ≥¤¤‰ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ õ¤¤‰“≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤∆ Œ¤¤“fi ¬¤Á“‰ ¬¤≤¤fi ä¤Íî¤fl◊. ꤉'ê ꈉ≥¤fl◊'≥¤fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰ !'' ❀

`Ó¤¤' ¤, í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ¬¤‰ ¤fi“ ¤È¤ ¤‰™¤ ˆ≥¤¤. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``։Ȥ¤, ¤fi“ ¤È¤ ! êõ¤‰“fiŒ¤¤◊ Œ¤¤‰±¤‰ ꉌ¤ Ö¤Ï‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤¤¬¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤ ! í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ ¤ˆfl ֤ꓤ◊.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ Ö‰Œ¤¤◊ Ó¤fl◊ – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ Ö‰Œ¤¤◊ ? “¤‰Ï¤‰-ꤓϤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤¤à-≈¤ÂÛ¤¤‰ Ö¤≈¤fiÖ‰ ê‰ Û¤‰Ï¤-Œ¤Œ¤“¤ ǤϤ“¤Ï¤fiÖ‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ö¬¤fläϤ ê“fi ÁflÖ¤‰, ≈¤ífi Ǥ ¤“ ≈¤±Ó¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 15

¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰Œ¤¤◊ Ö¬¤fläϤ Ó¤¤‰ ê“Ϥ¤‰ – ։Ϥfi ¬¤Œ¤¤È¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``È‰ ≥“‰, ˆfl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤ã – ≥¤Œ¤‰ Œ¤¬¤‰ “¤Ç¤fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê, Ȥ‰ ≥“‰, ˆfl◊ ¤¤≈¤ ≤¤¤ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤.'' Ö‰˚Ȥ‰ ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ ∏·¿¤ ≈¤fiϤfl◊ í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰î¤, ∏·¿¤ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ∏·¿¤ Ö¤Ïî¤fl◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ≈¤fi¿¤fl◊. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤Ï¤fl◊ í‰.'' ``։Ȥ¤, Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ≥¤‰ ¤‰Û¤¤î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤¤‰ ∏fiꓤ‰ ífl◊ ¬¤‰ ?'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤¤î¤¤‰Ÿ ¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ó¤‰“±fi Ǥ¤Ï¤fi í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ Ó¤‰“±fi¬¤¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Œ¤√¤¤Ï‰. ``Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤ ! ê˚ê¤ ê“fi Ω¤‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ê˚ê¤ ê“fi ∏fi¿¤¤. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ˆÏ¤‰ ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 16


``ê¤È¤‰ Ö¤≈¤∞¤fi ‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉'ê Ȥà √¤î¤fl◊. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. Ϥ¬¤ê¤‰ í‰ Á ։Ϥ¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ à ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ȤǤ±¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰.'' ``≈¤∞¤ ȤǤ±¤‰ è◊ Û¤¤õ¤fl◊ ¤¤‰È¤‰ í‰ ? õ¤¤È¤, ȤǤ±¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``ˆ∆ ȤǤ±¤ ! Ϥ¬¤ê¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰, à Ϥ¤≥¤ Û¤¤õ¤fi ê‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi. ≈¤∞¤ “¤Œ¤ê¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ í¬¤ê‰ Ö‰¬¤‰ ê˙fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.''

``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ í¬¤ê¤¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ í¬¤ê¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉∞¤ Ȥà √¤î¤fl◊ ?'' ``꤉∞¤ Ó¤fl◊ ? – Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ è◊≤¤fi Ǥ ¤“ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ä√¤È¤¤‰ ꈉ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``Ö¤ ä√¤È¤¤‰ ֤Ϥ‰ ! ÖÈ ä√¤È¤¤, ≥¤∆ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?'' ``ä¤à, ä¤Í‰ ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. Ö¤‰È‰ “ϤȤ¤‰ ê‰'≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰. ≈¤∞¤ Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ ֤Ϥ‰.'' ``ÖÈ ‹Ï¤Ò¤¤ ! ≥¤¤“¤ Á †‰±¤¬¤fi ≥¤≈¤¤Û¤ ê“fiÖ‰ ífiÖ‰. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``ˆ¤ ä¤à ! à Á Ȥà √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ Ö¤‰È‰ “¤Œ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ “ϤȤ¤‰ ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰.'' ``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ “ϤȤ¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ “ϤȤ¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ ?'' ``à ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ¤fi†‰ ꤉∞¤ È¤à †î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ≥¤∆ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 13

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 14

≥¤“≥¤ ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ‹¬¤Ó¤¤¬¤fi ê“fi ê‰, ä¤√¤ ! ê∞¤ ¤fi ä¤√‰ ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ≈¤∞¤ ä¤√î¤fl◊. ≈¤ífi ä¤√¤≥¤¤◊ ä¤√¤≥¤¤◊ ‹Ó¤î¤¤Î ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``Œ¤√¤“ ¤¤à ! ˆÏ¤‰ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ≥¤fl◊ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ! ꈉ †‰àÖ‰ – ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤“»±≥¤fi ≈¤±fi “ˆfi ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ä≈¤“ Ǥ· ¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤fiۤϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ❀

Ϥ¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ !

``ˆfl◊ ê¤◊à ≥“‰ ≈¤¤Û¤‰ å䤉'≥¤¤‰ ? Ö‰ ≥¤¤‰ äfiŒ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ !'' ``։Ȥ¤ õ¤¤È¤¤‰ ¤¿¤¤, äfiŒ¤È¤¤¬¤‰ ò¤‰“ õ¤¤È¤¤‰.'' ``ˆ∆ äfiŒ¤È¤¤ ! ≥¤∆ ≥¤¤‰ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ õ¤¤‰“≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤∆ Œ¤¤“fi ¬¤Á“‰ ¬¤≤¤fi ä¤Íî¤fl◊. ꤉'ê ꈉ≥¤fl◊'≥¤fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰ !'' ❀

`Ó¤¤' ¤, í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ¬¤‰ ¤fi“ ¤È¤ ¤‰™¤ ˆ≥¤¤. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``։Ȥ¤, ¤fi“ ¤È¤ ! êõ¤‰“fiŒ¤¤◊ Œ¤¤‰±¤‰ ꉌ¤ Ö¤Ï‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤¤¬¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤ ! í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ ¤ˆfl ֤ꓤ◊.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ Ö‰Œ¤¤◊ Ó¤fl◊ – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ Ö‰Œ¤¤◊ ? “¤‰Ï¤‰-ꤓϤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤¤à-≈¤ÂÛ¤¤‰ Ö¤≈¤fiÖ‰ ê‰ Û¤‰Ï¤-Œ¤Œ¤“¤ ǤϤ“¤Ï¤fiÖ‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ö¬¤fläϤ ê“fi ÁflÖ¤‰, ≈¤ífi Ǥ ¤“ ≈¤±Ó¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 15

¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰Œ¤¤◊ Ö¬¤fläϤ Ó¤¤‰ ê“Ϥ¤‰ – ։Ϥfi ¬¤Œ¤¤È¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``È‰ ≥“‰, ˆfl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤ã – ≥¤Œ¤‰ Œ¤¬¤‰ “¤Ç¤fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê, Ȥ‰ ≥“‰, ˆfl◊ ¤¤≈¤ ≤¤¤ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤.'' Ö‰˚Ȥ‰ ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ ∏·¿¤ ≈¤fiϤfl◊ í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰î¤, ∏·¿¤ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ∏·¿¤ Ö¤Ïî¤fl◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ≈¤fi¿¤fl◊. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤Ï¤fl◊ í‰.'' ``։Ȥ¤, Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ≥¤‰ ¤‰Û¤¤î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤¤‰ ∏fiꓤ‰ ífl◊ ¬¤‰ ?'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤¤î¤¤‰Ÿ ¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ó¤‰“±fi Ǥ¤Ï¤fi í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ Ó¤‰“±fi¬¤¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Œ¤√¤¤Ï‰. ``Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤ ! ê˚ê¤ ê“fi Ω¤‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ê˚ê¤ ê“fi ∏fi¿¤¤. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ˆÏ¤‰ ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 16


``ê¤È¤‰ Ö¤≈¤∞¤fi ‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉'ê Ȥà √¤î¤fl◊. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. Ϥ¬¤ê¤‰ í‰ Á ։Ϥ¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ à ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ȤǤ±¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰.'' ``≈¤∞¤ ȤǤ±¤‰ è◊ Û¤¤õ¤fl◊ ¤¤‰È¤‰ í‰ ? õ¤¤È¤, ȤǤ±¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``ˆ∆ ȤǤ±¤ ! Ϥ¬¤ê¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰, à Ϥ¤≥¤ Û¤¤õ¤fi ê‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi. ≈¤∞¤ “¤Œ¤ê¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ í¬¤ê‰ Ö‰¬¤‰ ê˙fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.''

``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ í¬¤ê¤¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ í¬¤ê¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉∞¤ Ȥà √¤î¤fl◊ ?'' ``꤉∞¤ Ó¤fl◊ ? – Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ è◊≤¤fi Ǥ ¤“ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ä√¤È¤¤‰ ꈉ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``Ö¤ ä√¤È¤¤‰ ֤Ϥ‰ ! ÖÈ ä√¤È¤¤, ≥¤∆ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?'' ``ä¤à, ä¤Í‰ ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. Ö¤‰È‰ “ϤȤ¤‰ ê‰'≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰. ≈¤∞¤ Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ ֤Ϥ‰.'' ``ÖÈ ‹Ï¤Ò¤¤ ! ≥¤¤“¤ Á †‰±¤¬¤fi ≥¤≈¤¤Û¤ ê“fiÖ‰ ífiÖ‰. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``ˆ¤ ä¤à ! à Á Ȥà √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ Ö¤‰È‰ “¤Œ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ “ϤȤ¤‰ ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰.'' ``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ “ϤȤ¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ “ϤȤ¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ ?'' ``à ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ¤fi†‰ ꤉∞¤ È¤à †î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ≥¤∆ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 13

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 14

≥¤“≥¤ ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ‹¬¤Ó¤¤¬¤fi ê“fi ê‰, ä¤√¤ ! ê∞¤ ¤fi ä¤√‰ ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ≈¤∞¤ ä¤√î¤fl◊. ≈¤ífi ä¤√¤≥¤¤◊ ä¤√¤≥¤¤◊ ‹Ó¤î¤¤Î ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``Œ¤√¤“ ¤¤à ! ˆÏ¤‰ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ≥¤fl◊ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ! ꈉ †‰àÖ‰ – ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤“»±≥¤fi ≈¤±fi “ˆfi ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ä≈¤“ Ǥ· ¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤fiۤϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ❀

Ϥ¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ !

``ˆfl◊ ê¤◊à ≥“‰ ≈¤¤Û¤‰ å䤉'≥¤¤‰ ? Ö‰ ≥¤¤‰ äfiŒ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ !'' ``։Ȥ¤ õ¤¤È¤¤‰ ¤¿¤¤, äfiŒ¤È¤¤¬¤‰ ò¤‰“ õ¤¤È¤¤‰.'' ``ˆ∆ äfiŒ¤È¤¤ ! ≥¤∆ ≥¤¤‰ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ õ¤¤‰“≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤∆ Œ¤¤“fi ¬¤Á“‰ ¬¤≤¤fi ä¤Íî¤fl◊. ꤉'ê ꈉ≥¤fl◊'≥¤fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰ !'' ❀

`Ó¤¤' ¤, í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ¬¤‰ ¤fi“ ¤È¤ ¤‰™¤ ˆ≥¤¤. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``։Ȥ¤, ¤fi“ ¤È¤ ! êõ¤‰“fiŒ¤¤◊ Œ¤¤‰±¤‰ ꉌ¤ Ö¤Ï‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤¤¬¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤ ! í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ ¤ˆfl ֤ꓤ◊.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ Ö‰Œ¤¤◊ Ó¤fl◊ – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ Ö‰Œ¤¤◊ ? “¤‰Ï¤‰-ꤓϤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤¤à-≈¤ÂÛ¤¤‰ Ö¤≈¤fiÖ‰ ê‰ Û¤‰Ï¤-Œ¤Œ¤“¤ ǤϤ“¤Ï¤fiÖ‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ö¬¤fläϤ ê“fi ÁflÖ¤‰, ≈¤ífi Ǥ ¤“ ≈¤±Ó¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 15

¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰Œ¤¤◊ Ö¬¤fläϤ Ó¤¤‰ ê“Ϥ¤‰ – ։Ϥfi ¬¤Œ¤¤È¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``È‰ ≥“‰, ˆfl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤ã – ≥¤Œ¤‰ Œ¤¬¤‰ “¤Ç¤fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê, Ȥ‰ ≥“‰, ˆfl◊ ¤¤≈¤ ≤¤¤ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤.'' Ö‰˚Ȥ‰ ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ ∏·¿¤ ≈¤fiϤfl◊ í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰î¤, ∏·¿¤ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ∏·¿¤ Ö¤Ïî¤fl◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ≈¤fi¿¤fl◊. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤Ï¤fl◊ í‰.'' ``։Ȥ¤, Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ≥¤‰ ¤‰Û¤¤î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤¤‰ ∏fiꓤ‰ ífl◊ ¬¤‰ ?'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤¤î¤¤‰Ÿ ¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ó¤‰“±fi Ǥ¤Ï¤fi í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ Ó¤‰“±fi¬¤¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Œ¤√¤¤Ï‰. ``Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤ ! ê˚ê¤ ê“fi Ω¤‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ê˚ê¤ ê“fi ∏fi¿¤¤. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ˆÏ¤‰ ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 16


``ê¤È¤‰ Ö¤≈¤∞¤fi ‹¬¤Ó¤¤ÎŒ¤¤◊ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉'ê Ȥà √¤î¤fl◊. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰. Ϥ¬¤ê¤‰ í‰ Á ։Ϥ¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ à ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ȤǤ±¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰.'' ``≈¤∞¤ ȤǤ±¤‰ è◊ Û¤¤õ¤fl◊ ¤¤‰È¤‰ í‰ ? õ¤¤È¤, ȤǤ±¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``ˆ∆ ȤǤ±¤ ! Ϥ¬¤ê¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰, à Ϥ¤≥¤ Û¤¤õ¤fi ê‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ¤“¤ ¤“ Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi. ≈¤∞¤ “¤Œ¤ê¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ í¬¤ê‰ Ö‰¬¤‰ ê˙fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.''

``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ í¬¤ê¤¬¤‰ Á ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ í¬¤ê¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ ꤉∞¤ Ȥà √¤î¤fl◊ ?'' ``꤉∞¤ Ó¤fl◊ ? – Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ !'' ``≥¤¬¤‰ è◊≤¤fi Ǥ ¤“ ?'' ``Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ä√¤È¤¤‰ ꈉ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``Ö¤ ä√¤È¤¤‰ ֤Ϥ‰ ! ÖÈ ä√¤È¤¤, ≥¤∆ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?'' ``ä¤à, ä¤Í‰ ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi. Ö¤‰È‰ “ϤȤ¤‰ ê‰'≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰. ≈¤∞¤ Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤‰ ≈¤¤‰≥¤‰ ֤Ϥ‰.'' ``ÖÈ ‹Ï¤Ò¤¤ ! ≥¤¤“¤ Á †‰±¤¬¤fi ≥¤≈¤¤Û¤ ê“fiÖ‰ ífiÖ‰. ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰.'' ``ˆ¤ ä¤à ! à Á Ȥà √¤î¤¤‰ í‰. Œ¤¬¤‰ Ö¤‰È‰ “¤Œ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ “ϤȤ¤‰ ꈉ í‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰.'' ``õ¤¤È¤¤‰ ≥“‰ “ϤȤ¤¬¤‰ ≈¤·ífiÖ‰.'' ``։Ȥ¤ “ϤȤ¤ ! Ö¤ ‹Ï¤Ò¤¤¬¤¤ †‰±¤ Ϥ¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ ?'' ``à ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ¤fi†‰ ꤉∞¤ È¤à †î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ≥¤∆ †‰±¤ Ȥ‰≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ê‰ ?''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 13

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 14

≥¤“≥¤ ‹Ó¤î¤¤Î‰ ê∞¤ ¤fi¬¤‰ ‹¬¤Ó¤¤¬¤fi ê“fi ê‰, ä¤√¤ ! ê∞¤ ¤fi ä¤√‰ ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ≈¤∞¤ ä¤√î¤fl◊. ≈¤ífi ä¤√¤≥¤¤◊ ä¤√¤≥¤¤◊ ‹Ó¤î¤¤Î ¤¤‰Èî¤fl◊ : ``Œ¤√¤“ ¤¤à ! ˆÏ¤‰ Û¤Œ¤†î¤fl◊ ≥¤fl◊ ê‰Ï¤fi “fi≥¤‰ ≈¤±fi ˆ≥¤fi ≥¤‰ ! ꈉ †‰àÖ‰ – ≈¤ífi Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ?'' Œ¤√¤“ ≥¤“»±≥¤fi ≈¤±fi “ˆfi ¬¤‰ ‹Ó¤î¤¤Î ä≈¤“ Ǥ· ¤ ∏¤◊≥¤ ≈¤fiۤϤ¤ Ȥ¤√¤fi. ❀

Ϥ¬¤ê¤‰ †‰±¤ Ȥà √¤î¤¤‰ !

``ˆfl◊ ê¤◊à ≥“‰ ≈¤¤Û¤‰ å䤉'≥¤¤‰ ? Ö‰ ≥¤¤‰ äfiŒ¤È¤¤‰ ꈉ≥¤¤‰'≥¤¤‰ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ Ȥà √¤î¤¤‰ í‰ !'' ``։Ȥ¤ õ¤¤È¤¤‰ ¤¿¤¤, äfiŒ¤È¤¤¬¤‰ ò¤‰“ õ¤¤È¤¤‰.'' ``ˆ∆ äfiŒ¤È¤¤ ! ≥¤∆ ≥¤¤‰ Ϥ¬¤ê¤¬¤‰ †‰±¤ õ¤¤‰“≥¤¤◊ ä¤Í‰'≥¤¤‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤∆ Œ¤¤“fi ¬¤Á“‰ ¬¤≤¤fi ä¤Íî¤fl◊. ꤉'ê ꈉ≥¤fl◊'≥¤fl◊ ê‰ Ï¤¬¤ê¤‰ õ¤¤‰“ í‰ !'' ❀

`Ó¤¤' ¤, í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ¬¤‰ ¤fi“ ¤È¤ ¤‰™¤ ˆ≥¤¤. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``։Ȥ¤, ¤fi“ ¤È¤ ! êõ¤‰“fiŒ¤¤◊ Œ¤¤‰±¤‰ ꉌ¤ Ö¤Ï‰ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ó¤fl◊ ê“fl◊ ? – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤≥¤¤‰'≥¤¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ Ö¤˚Ȥfl◊ Œ¤¤‰±fl◊ Ó¤¤¬¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤ ! í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ ¤ˆfl ֤ꓤ◊.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``ˆÏ¤‰ Ö‰Œ¤¤◊ Ó¤fl◊ – í¤‰ê“¤◊ “¤Ç¤Ï¤¤◊ Ö‰Œ¤¤◊ ? “¤‰Ï¤‰-ꤓϤ‰ ≥¤¤‰ ≈¤¤à-≈¤ÂÛ¤¤‰ Ö¤≈¤fiÖ‰ ê‰ Û¤‰Ï¤-Œ¤Œ¤“¤ ǤϤ“¤Ï¤fiÖ‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ó¤¤' ¤, Ö¬¤fläϤ ê“fi ÁflÖ¤‰, ≈¤ífi Ǥ ¤“ ≈¤±Ó¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 15

¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰Œ¤¤◊ Ö¬¤fläϤ Ó¤¤‰ ê“Ϥ¤‰ – ։Ϥfi ¬¤Œ¤¤È¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ?'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``È‰ ≥“‰, ˆfl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤ã – ≥¤Œ¤‰ Œ¤¬¤‰ “¤Ç¤fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``™fiê, Ȥ‰ ≥“‰, ˆfl◊ ¤¤≈¤ ≤¤¤ã ¬¤‰ ≥¤fl◊ í¤‰ê“¤‰ ≤¤¤.'' Ö‰˚Ȥ‰ ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ ∏·¿¤ ≈¤fiϤfl◊ í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö‰î¤, ∏·¿¤ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ∏·¿¤ Ö¤Ïî¤fl◊. ¤fi“ ¤È¤‰ ≈¤fi¿¤fl◊. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤Ï¤fl◊ í‰.'' ``։Ȥ¤, Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ≥¤‰ ¤‰Û¤¤î¤ ?'' ``≈¤∞¤ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤¤‰ ∏fiꓤ‰ ífl◊ ¬¤‰ ?'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ Ǥ◊¿¤¤‰È¤‰ ¤‰Û¤¤î¤¤‰Ÿ ¬¤‰ ˆ‰™‰ ä≥¤¤î¤¤‰Ÿ. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤, Œ¤¤“‰ Ó¤‰“±fi Ǥ¤Ï¤fi í‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ Ó¤‰“±fi¬¤¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Œ¤√¤¤Ï‰. ``Ö∆...Ö∆... ! ¤¤≈¤¤ ! ê˚ê¤ ê“fi Ω¤‰.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ê˚ê¤ ê“fi ∏fi¿¤¤. ``Ö∆...Ö∆...Ö∆...! ˆÏ¤‰ ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 16


¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ȥ‰ Ȥ‰, “¤Ç¤ ˆÏ¤‰ ! ê˚ê¤ ê“‰È¤fi Ó¤‰“±fi ϤÎfi ֤Ǥfi ≤¤≥¤fi ˆÓ¤‰ è◊à ? Œ¤¤Î¤ Œ¤·“Ǥ¤ !'' ``Ö∆...Ö∆...Ö∆....! ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``։Ȥ¤ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ? Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi è◊≤¤fi ≤¤≥¤fi'≥¤fi ?'' ¤fi“ ¤È¤ “¤‰Ï¤¤ Œ¤¤◊±ñ¤‰ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ê˚ê¤ ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``ˆÏ¤‰ † – Ó¤‰“±fiϤ¤Î¤‰ ¬¤¤‰'≥¤¤‰ ä¤Í‰ !'' ``¬¤â ¤¤≈¤¤ ! ÖŒ¤¤“fi Ó¤‰“±fi...'' ``։Ȥ¤, ¤fi†‰ ֤Ǥ¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ``¬¤â, ¬¤â ! Ö¤ ê˚꤬¤¤‰ Á ֤Ǥ¤‰ ê“fi Ω¤‰ – ¤fi†‰ ¬¤â !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤‰ ê¤È¤¤‰ Ȥ¤√¤‰ í‰.'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``¬¤â ¬¤â ¬¤â, Œ¤¤“fi Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö¤ Œ¤¤≤¤¤ìÕê ≥¤‰ ꤉∞¤ ꓉ ? – ։Ȥ¤, ê¤‰à ˆ¤Á“ í‰ ê‰ ? Ö¤ í¤‰ê“¤¬¤‰ È¤à †Ö¤‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ˆÛ¤fi ≈¤±ñ¤‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤ ¤fi“ ¤È¤ ! ≥¤¤“fl◊ ꈉϤfl◊ Û¤¤õ¤fl◊, ˆ¤∆ !'' ❀

Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰ Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ≈¤ë¤‰ ≈¤ë¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ä¤à¬¤‰ ˚¤‰≈¤“fl◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ≤¤î¤¤‰. ꈉ : ``Ȥ¤Ï¤, ¤†“Œ¤¤◊ †ã ¬¤‰ ä¤Ï¤ ≥¤¤‰ ≈¤·ífl◊ ?'' ``ÖÈ ¬¤¤‹Î“Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ȤàÓ¤ ?'' ``ê¤ê¤ ! ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤.'' `` ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö‰ Ö¤≈¤∞¤fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. Ë‹≈¤î¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ è◊î¤ Œ¤Î‰ ê‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰ ≥¤¤‰ √¤¤Œ¤ ¤ˆ¤“ ϤǤ¤“Œ¤¤◊≤¤fi Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``õ¤¤È¤¬¤‰ ϤǤ¤“ Û¤fl¿¤fi †ã ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ¤õ¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≈¤√¤ í·˚¤‰ ≤¤Ó¤‰ ¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤.'' ``ÖÈ ϤǤ¤“Ϥ¤Î¤ ! ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ȥ‰ í‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰. Ö¤ ≈¤±ñ¤◊ – †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ È¤à †Ö¤‰ !'' ``Ö“‰ ! Ö¤˚Ȥ‰ Ö¤Ï‰ ¬¤‰ Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Ö¤≈¤, ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰.'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰; ¤◊∏“ ä≈¤“ ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Ϥ¤˚Œ¤¤◊ è◊ ≈¤±ñ¤ í‰ ? ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ õ¤¤È¤Ó¤fl◊ ≥¤¤‰ ≈¤√¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤à ÁÓ¤‰ ? Ȥ¤Ï¤¬¤‰, ¤◊∏“ Û¤fl¿¤fi †ã !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 17

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 18

``ÖÈ Ϥˆ¤∞¤Ï¤¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“ ꉌ¤ Ö¤≈◊ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Û¤¤“¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰Œ¤¤◊ ä¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ≥¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ ¬¤¤‹Î“.'' ``Ö“‰ “¤Œ¤ ! Ö¤˚Ȥfl◊ õ¤¤È‰ Ö‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ √¤î¤fl◊ ? ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ Ö¤≈¤fiÓ¤, ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ ? Ö¤ Ȥ‰ “¤‰ê±fi.'' ``ê¤ê¤ ! ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ ÖˆÕ ¬¤ ˆ¤‰î¤. Ö¤ ≈¤‰È¤¤ “¤¬¤Œ¤¤◊ †Ö¤‰, ≥◊ ≥¤Œ¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Œ¤ÎÓ¤‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê, ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê !'' ``Ö¤˚Ȥ¤ ä‰√¤fl◊ Ö¤˚Ȥfl.◊ õ¤¤È¤¬¤‰ “¤¬¤Œ¤¤◊ Á †ã ! ≈¤¤Ï¤È¤fi ¤õ¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê ˚◊ê ∏·¿¤ ֤ϤӤ‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi è◊ Œ¤»≥¤ ֤Ϥ‰ í‰ ?'' ``ÖÈ “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Öˆ¤‰ˆ¤‰ ! ê¤◊à ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ í‰ ! Ó¤¤‰ ä¤Ï¤ ê‰Ÿ ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ ?'' ``Ö“‰ ê¤ê¤ ! ÖˆÕ Ã¤¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê Ö‰ê – Ȥà È‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ! Ö¤ Œ¤¤‰˚¤◊ “¤Ï¤∞¤Œ¤≤≤¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ ≈¤±ñ¤◊ í‰ ≥¤‰.'' ``ˆ¤î¤ ≈¤¡Ã¤fl ! Ö¤˚Ȥ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤Ï¤È¤fi ꤉∞¤ ä¤◊√¤‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ åȤ˚fl◊ Œ¤·◊±¤Œ¤∞¤Œ¤¤◊ †î¤. Ö¤ “¤¬¤ Û¤fl¿¤fi Ö¤Ï‰, ≈¤√¤ ò¤Û, †‰±¤ ò¤Û – ¬¤‰ Ö‰ê ¬¤¤‹Î“¬¤fi ≈¤¤Ï¤È¤fi Ö¤≈¤Ï¤fi, Ö‰ ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ? ä¤à, ≈¤¤Ï¤È¤fi- ¤¤Ï¤È¤fi¬¤fi Ϥ¤≥¤ ê“ Œ¤¤, äȤ¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ! Ö‰ê ¬¤¤‹Î“ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ∏‰ ? äȤ¤, ¤¡¤˘∞¤ ífl◊.'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ Ϥ¤≥¤ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“‰ Œ¤»≥¤ †‰à≥¤fl◊ ˆ¤‰î¤, ≥¤¤‰ Ö¤ “ˆfi ¬¤¤‹Î“fi – ä≈¤“ õ¤±fi¬¤‰

†‰àÖ‰ ≥¤‰˚Ȥ¤◊ ≥¤¤‰±fi È‰ ! Ö¤ ≈¤¤Ï¤È¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤“ õ¤±Ï¤¤¬¤fi í‰. ¬¤¤‹Î“¬¤fi è◊ Ǥ¤‰˚ í‰ ?'' ``ˆ∆ ! ä≈¤“ õ¤±fl◊ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ¬¤¤‹Î“ ! †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ? õ¤±Ï¤¤ ∏‰ ≥“‰. Á‰ ≤¤Ó¤‰ ≥¤‰ Ǥ“fi.'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ¬¤¤‹Î“fi ä≈¤“ õ¤±ñ¤. ``Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ ä≥¤¤“fl,◊ ¬¤‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ È¤à †ã ! Ö‰ê ≈¤ÂÛ¤¤‰  ∏‰Ï¤¤¬¤¤‰ ¬¤‹ˆ ! ֤Ϥfl◊ »“fi è◊ Œ¤ÎÓ¤‰ ?'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ä≈¤“ ≈¤ˆ¤∆õ. Ȥ¤◊ ¤¤‰ ˆ¤≤¤ ê“fi¬¤‰ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰Ï¤¤ †î¤ ≥◊ ≈¤√¤ í˚è. ¬¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à Ȥ˚è ! Ö¤Œ¤ †î¤ ¬¤‰ ≥¤‰Œ¤ †î¤, ä¤à ˆÏ¤¤Œ¤¤◊ ˆÕõ¤ê¤ Ǥ¤î¤ ! ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Œ¤¤î¤¤Ÿ ! ``Ö‰ ä¤à “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Œ¤¬¤‰ ˆ‰™¤‰ ä≥¤¤“ ¬¤‰.'' `` ¤¤≈¤fl ! Ö‰ Œ¤¤“fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰ – ˆfl◊ è◊ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ ífl◊.'' ``Ö‰ ç˚Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ Á“¤ê Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ Û¤“Ǥ¤ ꓬ¤‰ ? äȤ¤, ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fiÓ¤.'' ``Ö“‰ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ö¤∏Œ¤fi ! Ȥ¤Ï¤¬¤‰ Á“¤ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fl◊ – Ö‰Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ Ó¤fl◊ †î¤ í‰ ?'' ç˚ ä≈¤“ å䤉 ≤¤î¤¤‰, Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤, ˆÎϤ‰≤¤fi 줱 ä≈¤“ Œ¤·êϤ¤ √¤î¤¤‰ – ≈¤∞¤ ç‹˚‰ ≥¤‰ ç‹˚‰ ! Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ Á“¤ê ǤۤfiÓ¤ ≥◊ ≈¤‰È¤¤‰ Ȥ˚êfi “ˆ‰Ó¤‰ ! ȤfiȤfi ȤfiȤfi ±¤Îfi ¬¤‰ ȤfiȤ¤◊ ȤfiȤ¤◊ ≈¤¤¬¤. ç‹˚¬¤fl◊ Œ¤¬¤ “ˆ‰ ê‰ ? Ö¤ Ȥ¤◊ ¤fi ±¤‰ê Ȥ◊ ¤¤Ï¤fi¬¤‰ Á“¤ê í‰˚‰ ǤÛ‰ – Ö‰˚Ȥ‰ †‰à È‰ √¤ŒŒ¤≥¤ ! ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¤‰ Ȥ˚è. †‰à È‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ ∏‰Ç¤¤Ï¤ ! ˆÏ¤‰ – ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ê“Ϥfl◊ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 19

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 20


¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ȥ‰ Ȥ‰, “¤Ç¤ ˆÏ¤‰ ! ê˚ê¤ ê“‰È¤fi Ó¤‰“±fi ϤÎfi ֤Ǥfi ≤¤≥¤fi ˆÓ¤‰ è◊à ? Œ¤¤Î¤ Œ¤·“Ǥ¤ !'' ``Ö∆...Ö∆...Ö∆....! ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``։Ȥ¤ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ? Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi è◊≤¤fi ≤¤≥¤fi'≥¤fi ?'' ¤fi“ ¤È¤ “¤‰Ï¤¤ Œ¤¤◊±ñ¤‰ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ê˚ê¤ ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``ˆÏ¤‰ † – Ó¤‰“±fiϤ¤Î¤‰ ¬¤¤‰'≥¤¤‰ ä¤Í‰ !'' ``¬¤â ¤¤≈¤¤ ! ÖŒ¤¤“fi Ó¤‰“±fi...'' ``։Ȥ¤, ¤fi†‰ ֤Ǥ¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ``¬¤â, ¬¤â ! Ö¤ ê˚꤬¤¤‰ Á ֤Ǥ¤‰ ê“fi Ω¤‰ – ¤fi†‰ ¬¤â !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤‰ ê¤È¤¤‰ Ȥ¤√¤‰ í‰.'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``¬¤â ¬¤â ¬¤â, Œ¤¤“fi Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö¤ Œ¤¤≤¤¤ìÕê ≥¤‰ ꤉∞¤ ꓉ ? – ։Ȥ¤, ê¤‰à ˆ¤Á“ í‰ ê‰ ? Ö¤ í¤‰ê“¤¬¤‰ È¤à †Ö¤‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ˆÛ¤fi ≈¤±ñ¤‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤ ¤fi“ ¤È¤ ! ≥¤¤“fl◊ ꈉϤfl◊ Û¤¤õ¤fl◊, ˆ¤∆ !'' ❀

Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰ Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ≈¤ë¤‰ ≈¤ë¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ä¤à¬¤‰ ˚¤‰≈¤“fl◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ≤¤î¤¤‰. ꈉ : ``Ȥ¤Ï¤, ¤†“Œ¤¤◊ †ã ¬¤‰ ä¤Ï¤ ≥¤¤‰ ≈¤·ífl◊ ?'' ``ÖÈ ¬¤¤‹Î“Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ȤàÓ¤ ?'' ``ê¤ê¤ ! ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤.'' `` ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö‰ Ö¤≈¤∞¤fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. Ë‹≈¤î¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ è◊î¤ Œ¤Î‰ ê‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰ ≥¤¤‰ √¤¤Œ¤ ¤ˆ¤“ ϤǤ¤“Œ¤¤◊≤¤fi Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``õ¤¤È¤¬¤‰ ϤǤ¤“ Û¤fl¿¤fi †ã ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ¤õ¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≈¤√¤ í·˚¤‰ ≤¤Ó¤‰ ¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤.'' ``ÖÈ ϤǤ¤“Ϥ¤Î¤ ! ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ȥ‰ í‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰. Ö¤ ≈¤±ñ¤◊ – †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ È¤à †Ö¤‰ !'' ``Ö“‰ ! Ö¤˚Ȥ‰ Ö¤Ï‰ ¬¤‰ Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Ö¤≈¤, ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰.'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰; ¤◊∏“ ä≈¤“ ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Ϥ¤˚Œ¤¤◊ è◊ ≈¤±ñ¤ í‰ ? ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ õ¤¤È¤Ó¤fl◊ ≥¤¤‰ ≈¤√¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤à ÁÓ¤‰ ? Ȥ¤Ï¤¬¤‰, ¤◊∏“ Û¤fl¿¤fi †ã !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 17

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 18

``ÖÈ Ϥˆ¤∞¤Ï¤¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“ ꉌ¤ Ö¤≈◊ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Û¤¤“¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰Œ¤¤◊ ä¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ≥¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ ¬¤¤‹Î“.'' ``Ö“‰ “¤Œ¤ ! Ö¤˚Ȥfl◊ õ¤¤È‰ Ö‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ √¤î¤fl◊ ? ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ Ö¤≈¤fiÓ¤, ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ ? Ö¤ Ȥ‰ “¤‰ê±fi.'' ``ê¤ê¤ ! ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ ÖˆÕ ¬¤ ˆ¤‰î¤. Ö¤ ≈¤‰È¤¤ “¤¬¤Œ¤¤◊ †Ö¤‰, ≥◊ ≥¤Œ¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Œ¤ÎÓ¤‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê, ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê !'' ``Ö¤˚Ȥ¤ ä‰√¤fl◊ Ö¤˚Ȥfl.◊ õ¤¤È¤¬¤‰ “¤¬¤Œ¤¤◊ Á †ã ! ≈¤¤Ï¤È¤fi ¤õ¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê ˚◊ê ∏·¿¤ ֤ϤӤ‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi è◊ Œ¤»≥¤ ֤Ϥ‰ í‰ ?'' ``ÖÈ “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Öˆ¤‰ˆ¤‰ ! ê¤◊à ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ í‰ ! Ó¤¤‰ ä¤Ï¤ ê‰Ÿ ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ ?'' ``Ö“‰ ê¤ê¤ ! ÖˆÕ Ã¤¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê Ö‰ê – Ȥà È‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ! Ö¤ Œ¤¤‰˚¤◊ “¤Ï¤∞¤Œ¤≤≤¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ ≈¤±ñ¤◊ í‰ ≥¤‰.'' ``ˆ¤î¤ ≈¤¡Ã¤fl ! Ö¤˚Ȥ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤Ï¤È¤fi ꤉∞¤ ä¤◊√¤‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ åȤ˚fl◊ Œ¤·◊±¤Œ¤∞¤Œ¤¤◊ †î¤. Ö¤ “¤¬¤ Û¤fl¿¤fi Ö¤Ï‰, ≈¤√¤ ò¤Û, †‰±¤ ò¤Û – ¬¤‰ Ö‰ê ¬¤¤‹Î“¬¤fi ≈¤¤Ï¤È¤fi Ö¤≈¤Ï¤fi, Ö‰ ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ? ä¤à, ≈¤¤Ï¤È¤fi- ¤¤Ï¤È¤fi¬¤fi Ϥ¤≥¤ ê“ Œ¤¤, äȤ¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ! Ö‰ê ¬¤¤‹Î“ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ∏‰ ? äȤ¤, ¤¡¤˘∞¤ ífl◊.'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ Ϥ¤≥¤ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“‰ Œ¤»≥¤ †‰à≥¤fl◊ ˆ¤‰î¤, ≥¤¤‰ Ö¤ “ˆfi ¬¤¤‹Î“fi – ä≈¤“ õ¤±fi¬¤‰

†‰àÖ‰ ≥¤‰˚Ȥ¤◊ ≥¤¤‰±fi È‰ ! Ö¤ ≈¤¤Ï¤È¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤“ õ¤±Ï¤¤¬¤fi í‰. ¬¤¤‹Î“¬¤fi è◊ Ǥ¤‰˚ í‰ ?'' ``ˆ∆ ! ä≈¤“ õ¤±fl◊ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ¬¤¤‹Î“ ! †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ? õ¤±Ï¤¤ ∏‰ ≥“‰. Á‰ ≤¤Ó¤‰ ≥¤‰ Ǥ“fi.'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ¬¤¤‹Î“fi ä≈¤“ õ¤±ñ¤. ``Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ ä≥¤¤“fl,◊ ¬¤‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ È¤à †ã ! Ö‰ê ≈¤ÂÛ¤¤‰  ∏‰Ï¤¤¬¤¤‰ ¬¤‹ˆ ! ֤Ϥfl◊ »“fi è◊ Œ¤ÎÓ¤‰ ?'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ä≈¤“ ≈¤ˆ¤∆õ. Ȥ¤◊ ¤¤‰ ˆ¤≤¤ ê“fi¬¤‰ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰Ï¤¤ †î¤ ≥◊ ≈¤√¤ í˚è. ¬¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à Ȥ˚è ! Ö¤Œ¤ †î¤ ¬¤‰ ≥¤‰Œ¤ †î¤, ä¤à ˆÏ¤¤Œ¤¤◊ ˆÕõ¤ê¤ Ǥ¤î¤ ! ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Œ¤¤î¤¤Ÿ ! ``Ö‰ ä¤à “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Œ¤¬¤‰ ˆ‰™¤‰ ä≥¤¤“ ¬¤‰.'' `` ¤¤≈¤fl ! Ö‰ Œ¤¤“fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰ – ˆfl◊ è◊ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ ífl◊.'' ``Ö‰ ç˚Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ Á“¤ê Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ Û¤“Ǥ¤ ꓬ¤‰ ? äȤ¤, ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fiÓ¤.'' ``Ö“‰ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ö¤∏Œ¤fi ! Ȥ¤Ï¤¬¤‰ Á“¤ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fl◊ – Ö‰Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ Ó¤fl◊ †î¤ í‰ ?'' ç˚ ä≈¤“ å䤉 ≤¤î¤¤‰, Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤, ˆÎϤ‰≤¤fi 줱 ä≈¤“ Œ¤·êϤ¤ √¤î¤¤‰ – ≈¤∞¤ ç‹˚‰ ≥¤‰ ç‹˚‰ ! Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ Á“¤ê ǤۤfiÓ¤ ≥◊ ≈¤‰È¤¤‰ Ȥ˚êfi “ˆ‰Ó¤‰ ! ȤfiȤfi ȤfiȤfi ±¤Îfi ¬¤‰ ȤfiȤ¤◊ ȤfiȤ¤◊ ≈¤¤¬¤. ç‹˚¬¤fl◊ Œ¤¬¤ “ˆ‰ ê‰ ? Ö¤ Ȥ¤◊ ¤fi ±¤‰ê Ȥ◊ ¤¤Ï¤fi¬¤‰ Á“¤ê í‰˚‰ ǤÛ‰ – Ö‰˚Ȥ‰ †‰à È‰ √¤ŒŒ¤≥¤ ! ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¤‰ Ȥ˚è. †‰à È‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ ∏‰Ç¤¤Ï¤ ! ˆÏ¤‰ – ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ê“Ϥfl◊ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 19

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 20


¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ȥ‰ Ȥ‰, “¤Ç¤ ˆÏ¤‰ ! ê˚ê¤ ê“‰È¤fi Ó¤‰“±fi ϤÎfi ֤Ǥfi ≤¤≥¤fi ˆÓ¤‰ è◊à ? Œ¤¤Î¤ Œ¤·“Ǥ¤ !'' ``Ö∆...Ö∆...Ö∆....! ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``։Ȥ¤ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ? Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi è◊≤¤fi ≤¤≥¤fi'≥¤fi ?'' ¤fi“ ¤È¤ “¤‰Ï¤¤ Œ¤¤◊±ñ¤‰ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ê˚ê¤ ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``ˆÏ¤‰ † – Ó¤‰“±fiϤ¤Î¤‰ ¬¤¤‰'≥¤¤‰ ä¤Í‰ !'' ``¬¤â ¤¤≈¤¤ ! ÖŒ¤¤“fi Ó¤‰“±fi...'' ``։Ȥ¤, ¤fi†‰ ֤Ǥ¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ``¬¤â, ¬¤â ! Ö¤ ê˚꤬¤¤‰ Á ֤Ǥ¤‰ ê“fi Ω¤‰ – ¤fi†‰ ¬¤â !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤‰ ê¤È¤¤‰ Ȥ¤√¤‰ í‰.'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``¬¤â ¬¤â ¬¤â, Œ¤¤“fi Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö¤ Œ¤¤≤¤¤ìÕê ≥¤‰ ꤉∞¤ ꓉ ? – ։Ȥ¤, ê¤‰à ˆ¤Á“ í‰ ê‰ ? Ö¤ í¤‰ê“¤¬¤‰ È¤à †Ö¤‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ˆÛ¤fi ≈¤±ñ¤‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤ ¤fi“ ¤È¤ ! ≥¤¤“fl◊ ꈉϤfl◊ Û¤¤õ¤fl◊, ˆ¤∆ !'' ❀

Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰ Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ≈¤ë¤‰ ≈¤ë¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ä¤à¬¤‰ ˚¤‰≈¤“fl◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ≤¤î¤¤‰. ꈉ : ``Ȥ¤Ï¤, ¤†“Œ¤¤◊ †ã ¬¤‰ ä¤Ï¤ ≥¤¤‰ ≈¤·ífl◊ ?'' ``ÖÈ ¬¤¤‹Î“Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ȤàÓ¤ ?'' ``ê¤ê¤ ! ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤.'' `` ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö‰ Ö¤≈¤∞¤fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. Ë‹≈¤î¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ è◊î¤ Œ¤Î‰ ê‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰ ≥¤¤‰ √¤¤Œ¤ ¤ˆ¤“ ϤǤ¤“Œ¤¤◊≤¤fi Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``õ¤¤È¤¬¤‰ ϤǤ¤“ Û¤fl¿¤fi †ã ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ¤õ¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≈¤√¤ í·˚¤‰ ≤¤Ó¤‰ ¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤.'' ``ÖÈ ϤǤ¤“Ϥ¤Î¤ ! ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ȥ‰ í‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰. Ö¤ ≈¤±ñ¤◊ – †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ È¤à †Ö¤‰ !'' ``Ö“‰ ! Ö¤˚Ȥ‰ Ö¤Ï‰ ¬¤‰ Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Ö¤≈¤, ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰.'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰; ¤◊∏“ ä≈¤“ ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Ϥ¤˚Œ¤¤◊ è◊ ≈¤±ñ¤ í‰ ? ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ õ¤¤È¤Ó¤fl◊ ≥¤¤‰ ≈¤√¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤à ÁÓ¤‰ ? Ȥ¤Ï¤¬¤‰, ¤◊∏“ Û¤fl¿¤fi †ã !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 17

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 18

``ÖÈ Ϥˆ¤∞¤Ï¤¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“ ꉌ¤ Ö¤≈◊ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Û¤¤“¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰Œ¤¤◊ ä¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ≥¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ ¬¤¤‹Î“.'' ``Ö“‰ “¤Œ¤ ! Ö¤˚Ȥfl◊ õ¤¤È‰ Ö‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ √¤î¤fl◊ ? ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ Ö¤≈¤fiÓ¤, ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ ? Ö¤ Ȥ‰ “¤‰ê±fi.'' ``ê¤ê¤ ! ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ ÖˆÕ ¬¤ ˆ¤‰î¤. Ö¤ ≈¤‰È¤¤ “¤¬¤Œ¤¤◊ †Ö¤‰, ≥◊ ≥¤Œ¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Œ¤ÎÓ¤‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê, ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê !'' ``Ö¤˚Ȥ¤ ä‰√¤fl◊ Ö¤˚Ȥfl.◊ õ¤¤È¤¬¤‰ “¤¬¤Œ¤¤◊ Á †ã ! ≈¤¤Ï¤È¤fi ¤õ¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê ˚◊ê ∏·¿¤ ֤ϤӤ‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi è◊ Œ¤»≥¤ ֤Ϥ‰ í‰ ?'' ``ÖÈ “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Öˆ¤‰ˆ¤‰ ! ê¤◊à ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ í‰ ! Ó¤¤‰ ä¤Ï¤ ê‰Ÿ ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ ?'' ``Ö“‰ ê¤ê¤ ! ÖˆÕ Ã¤¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê Ö‰ê – Ȥà È‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ! Ö¤ Œ¤¤‰˚¤◊ “¤Ï¤∞¤Œ¤≤≤¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ ≈¤±ñ¤◊ í‰ ≥¤‰.'' ``ˆ¤î¤ ≈¤¡Ã¤fl ! Ö¤˚Ȥ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤Ï¤È¤fi ꤉∞¤ ä¤◊√¤‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ åȤ˚fl◊ Œ¤·◊±¤Œ¤∞¤Œ¤¤◊ †î¤. Ö¤ “¤¬¤ Û¤fl¿¤fi Ö¤Ï‰, ≈¤√¤ ò¤Û, †‰±¤ ò¤Û – ¬¤‰ Ö‰ê ¬¤¤‹Î“¬¤fi ≈¤¤Ï¤È¤fi Ö¤≈¤Ï¤fi, Ö‰ ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ? ä¤à, ≈¤¤Ï¤È¤fi- ¤¤Ï¤È¤fi¬¤fi Ϥ¤≥¤ ê“ Œ¤¤, äȤ¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ! Ö‰ê ¬¤¤‹Î“ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ∏‰ ? äȤ¤, ¤¡¤˘∞¤ ífl◊.'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ Ϥ¤≥¤ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“‰ Œ¤»≥¤ †‰à≥¤fl◊ ˆ¤‰î¤, ≥¤¤‰ Ö¤ “ˆfi ¬¤¤‹Î“fi – ä≈¤“ õ¤±fi¬¤‰

†‰àÖ‰ ≥¤‰˚Ȥ¤◊ ≥¤¤‰±fi È‰ ! Ö¤ ≈¤¤Ï¤È¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤“ õ¤±Ï¤¤¬¤fi í‰. ¬¤¤‹Î“¬¤fi è◊ Ǥ¤‰˚ í‰ ?'' ``ˆ∆ ! ä≈¤“ õ¤±fl◊ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ¬¤¤‹Î“ ! †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ? õ¤±Ï¤¤ ∏‰ ≥“‰. Á‰ ≤¤Ó¤‰ ≥¤‰ Ǥ“fi.'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ¬¤¤‹Î“fi ä≈¤“ õ¤±ñ¤. ``Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ ä≥¤¤“fl,◊ ¬¤‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ È¤à †ã ! Ö‰ê ≈¤ÂÛ¤¤‰  ∏‰Ï¤¤¬¤¤‰ ¬¤‹ˆ ! ֤Ϥfl◊ »“fi è◊ Œ¤ÎÓ¤‰ ?'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ä≈¤“ ≈¤ˆ¤∆õ. Ȥ¤◊ ¤¤‰ ˆ¤≤¤ ê“fi¬¤‰ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰Ï¤¤ †î¤ ≥◊ ≈¤√¤ í˚è. ¬¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à Ȥ˚è ! Ö¤Œ¤ †î¤ ¬¤‰ ≥¤‰Œ¤ †î¤, ä¤à ˆÏ¤¤Œ¤¤◊ ˆÕõ¤ê¤ Ǥ¤î¤ ! ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Œ¤¤î¤¤Ÿ ! ``Ö‰ ä¤à “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Œ¤¬¤‰ ˆ‰™¤‰ ä≥¤¤“ ¬¤‰.'' `` ¤¤≈¤fl ! Ö‰ Œ¤¤“fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰ – ˆfl◊ è◊ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ ífl◊.'' ``Ö‰ ç˚Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ Á“¤ê Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ Û¤“Ǥ¤ ꓬ¤‰ ? äȤ¤, ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fiÓ¤.'' ``Ö“‰ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ö¤∏Œ¤fi ! Ȥ¤Ï¤¬¤‰ Á“¤ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fl◊ – Ö‰Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ Ó¤fl◊ †î¤ í‰ ?'' ç˚ ä≈¤“ å䤉 ≤¤î¤¤‰, Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤, ˆÎϤ‰≤¤fi 줱 ä≈¤“ Œ¤·êϤ¤ √¤î¤¤‰ – ≈¤∞¤ ç‹˚‰ ≥¤‰ ç‹˚‰ ! Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ Á“¤ê ǤۤfiÓ¤ ≥◊ ≈¤‰È¤¤‰ Ȥ˚êfi “ˆ‰Ó¤‰ ! ȤfiȤfi ȤfiȤfi ±¤Îfi ¬¤‰ ȤfiȤ¤◊ ȤfiȤ¤◊ ≈¤¤¬¤. ç‹˚¬¤fl◊ Œ¤¬¤ “ˆ‰ ê‰ ? Ö¤ Ȥ¤◊ ¤fi ±¤‰ê Ȥ◊ ¤¤Ï¤fi¬¤‰ Á“¤ê í‰˚‰ ǤÛ‰ – Ö‰˚Ȥ‰ †‰à È‰ √¤ŒŒ¤≥¤ ! ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¤‰ Ȥ˚è. †‰à È‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ ∏‰Ç¤¤Ï¤ ! ˆÏ¤‰ – ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ê“Ϥfl◊ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 19

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 20


¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ȥ‰ Ȥ‰, “¤Ç¤ ˆÏ¤‰ ! ê˚ê¤ ê“‰È¤fi Ó¤‰“±fi ϤÎfi ֤Ǥfi ≤¤≥¤fi ˆÓ¤‰ è◊à ? Œ¤¤Î¤ Œ¤·“Ǥ¤ !'' ``Ö∆...Ö∆...Ö∆....! ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``։Ȥ¤ Û¤¤◊äÎ≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ? Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi è◊≤¤fi ≤¤≥¤fi'≥¤fi ?'' ¤fi“ ¤È¤ “¤‰Ï¤¤ Œ¤¤◊±ñ¤‰ : ``Ö∆...Ö∆...Ö∆... ! ê˚ê¤ ¬¤â, ÖŒ¤¬¤‰ Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ``ˆÏ¤‰ † – Ó¤‰“±fiϤ¤Î¤‰ ¬¤¤‰'≥¤¤‰ ä¤Í‰ !'' ``¬¤â ¤¤≈¤¤ ! ÖŒ¤¤“fi Ó¤‰“±fi...'' ``։Ȥ¤, ¤fi†‰ ֤Ǥ¤‰ Û¤¤◊™¤‰ Ȥ¤Ï¤¤‰.'' ``¬¤â, ¬¤â ! Ö¤ ê˚꤬¤¤‰ Á ֤Ǥ¤‰ ê“fi Ω¤‰ – ¤fi†‰ ¬¤â !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤‰ ê¤È¤¤‰ Ȥ¤√¤‰ í‰.'' ¤fi“ ¤È¤ ꈉ : ``¬¤â ¬¤â ¬¤â, Œ¤¤“fi Ó¤‰“±fi ֤Ǥfi ê“fi Ω¤‰ !'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Ö¤ Œ¤¤≤¤¤ìÕê ≥¤‰ ꤉∞¤ ꓉ ? – ։Ȥ¤, ê¤‰à ˆ¤Á“ í‰ ê‰ ? Ö¤ í¤‰ê“¤¬¤‰ È¤à †Ö¤‰ !'' ¤fi“ ¤È¤ ˆÛ¤fi ≈¤±ñ¤‰. ¤¤∏Ó¤¤ˆ ꈉ : ``Œ¤¤Î¤ ¤fi“ ¤È¤ ! ≥¤¤“fl◊ ꈉϤfl◊ Û¤¤õ¤fl◊, ˆ¤∆ !'' ❀

Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰ Ǥ“‰Ç¤“¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ≈¤ë¤‰ ≈¤ë¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤‰. ä¤à¬¤‰ ˚¤‰≈¤“fl◊ Ǥ¤Ï¤¤¬¤¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ≤¤î¤¤‰. ꈉ : ``Ȥ¤Ï¤, ¤†“Œ¤¤◊ †ã ¬¤‰ ä¤Ï¤ ≥¤¤‰ ≈¤·ífl◊ ?'' ``ÖÈ ¬¤¤‹Î“Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ȤàÓ¤ ?'' ``ê¤ê¤ ! ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤.'' `` ¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö‰ Ö¤≈¤∞¤fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. Ë‹≈¤î¤¤¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ è◊î¤ Œ¤Î‰ ê‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰ ≥¤¤‰ √¤¤Œ¤ ¤ˆ¤“ ϤǤ¤“Œ¤¤◊≤¤fi Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``õ¤¤È¤¬¤‰ ϤǤ¤“ Û¤fl¿¤fi †ã ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ¤õ¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≈¤√¤ í·˚¤‰ ≤¤Ó¤‰ ¬¤‰ ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤.'' ``ÖÈ ϤǤ¤“Ϥ¤Î¤ ! ¬¤¤‹Î“¬¤fl◊ Ó¤fl◊ Ȥ‰ í‰ ?'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰. Ö¤ ≈¤±ñ¤◊ – †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ È¤à †Ö¤‰ !'' ``Ö“‰ ! Ö¤˚Ȥ‰ Ö¤Ï‰ ¬¤‰ Ö‰ê Ë‹≈¤î¤¤‰ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Ö¤≈¤, ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰.'' ``ê¤ê¤ ! Á“¤ Ö¤√¤Î †Ö¤‰; ¤◊∏“ ä≈¤“ ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ Œ¤ÎÓ¤‰.'' ``≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤¤ Ϥ¤˚Œ¤¤◊ è◊ ≈¤±ñ¤ í‰ ? ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ õ¤¤È¤Ó¤fl◊ ≥¤¤‰ ≈¤√¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤à ÁÓ¤‰ ? Ȥ¤Ï¤¬¤‰, ¤◊∏“ Û¤fl¿¤fi †ã !''

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 17

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 18

``ÖÈ Ϥˆ¤∞¤Ï¤¤Î¤ ! Ö¤ ¬¤¤‹Î“ ꉌ¤ Ö¤≈◊ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Û¤¤“¤◊ Ȥ¤√¤‰ í‰ !'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰Œ¤¤◊ ä¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ≥¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤õ¤¤Û¤ ≈¤ÂÛ¤‰ ¬¤¤‹Î“.'' ``Ö“‰ “¤Œ¤ ! Ö¤˚Ȥfl◊ õ¤¤È‰ Ö‰ ≈¤¤∞¤fiŒ¤¤◊ √¤î¤fl◊ ? ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ Ö¤≈¤fiÓ¤, ≈¤¤Ï¤È¤fiŒ¤¤◊ ? Ö¤ Ȥ‰ “¤‰ê±fi.'' ``ê¤ê¤ ! ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ ¬¤¤‹Î“ ÖˆÕ ¬¤ ˆ¤‰î¤. Ö¤ ≈¤‰È¤¤ “¤¬¤Œ¤¤◊ †Ö¤‰, ≥◊ ≥¤Œ¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Œ¤ÎÓ¤‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê, ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê !'' ``Ö¤˚Ȥ¤ ä‰√¤fl◊ Ö¤˚Ȥfl.◊ õ¤¤È¤¬¤‰ “¤¬¤Œ¤¤◊ Á †ã ! ≈¤¤Ï¤È¤fi ¤õ¤≥¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Ö‰ê ˚◊ê ∏·¿¤ ֤ϤӤ‰. ≈¤¤Ï¤È¤fi è◊ Œ¤»≥¤ ֤Ϥ‰ í‰ ?'' ``ÖÈ “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Öˆ¤‰ˆ¤‰ ! ê¤◊à ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ Ø√¤È¤¤‰ í‰ ! Ó¤¤‰ ä¤Ï¤ ê‰Ÿ ¬¤¤‹Î“¬¤¤‰ ?'' ``Ö“‰ ê¤ê¤ ! ÖˆÕ Ã¤¤Ï¤ ê“Ϥ¤¬¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ? ≈¤¤Ï¤È¤fi¬¤fl◊ Ö‰ê Ö‰ê – Ȥà È‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ! Ö¤ Œ¤¤‰˚¤◊ “¤Ï¤∞¤Œ¤≤≤¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ ≈¤±ñ¤◊ í‰ ≥¤‰.'' ``ˆ¤î¤ ≈¤¡Ã¤fl ! Ö¤˚Ȥ‰ ֤Ϥfi¬¤‰ ≥¤‰ ≈¤¤Ï¤È¤fi ꤉∞¤ ä¤◊√¤‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ åȤ˚fl◊ Œ¤·◊±¤Œ¤∞¤Œ¤¤◊ †î¤. Ö¤ “¤¬¤ Û¤fl¿¤fi Ö¤Ï‰, ≈¤√¤ ò¤Û, †‰±¤ ò¤Û – ¬¤‰ Ö‰ê ¬¤¤‹Î“¬¤fi ≈¤¤Ï¤È¤fi Ö¤≈¤Ï¤fi, Ö‰ ꤉∞¤‰ ê˙fl◊ ? ä¤à, ≈¤¤Ï¤È¤fi- ¤¤Ï¤È¤fi¬¤fi Ϥ¤≥¤ ê“ Œ¤¤, äȤ¤ Œ¤¤∞¤Û¤ ! Ö‰ê ¬¤¤‹Î“ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ∏‰ ? äȤ¤, ¤¡¤˘∞¤ ífl◊.'' ``ê¤ê¤ ! Ö‰ Ϥ¤≥¤ ê“Ó¤¤‰ ¬¤‹ˆ. ≥¤Œ¤¤“‰ Œ¤»≥¤ †‰à≥¤fl◊ ˆ¤‰î¤, ≥¤¤‰ Ö¤ “ˆfi ¬¤¤‹Î“fi – ä≈¤“ õ¤±fi¬¤‰

†‰àÖ‰ ≥¤‰˚Ȥ¤◊ ≥¤¤‰±fi È‰ ! Ö¤ ≈¤¤Ï¤È¤fi ≥¤¤‰ ä≈¤“ õ¤±Ï¤¤¬¤fi í‰. ¬¤¤‹Î“¬¤fi è◊ Ǥ¤‰˚ í‰ ?'' ``ˆ∆ ! ä≈¤“ õ¤±fl◊ ≥¤¤‰ Œ¤»≥¤ ¬¤¤‹Î“ ! †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ? õ¤±Ï¤¤ ∏‰ ≥“‰. Á‰ ≤¤Ó¤‰ ≥¤‰ Ǥ“fi.'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ¬¤¤‹Î“fi ä≈¤“ õ¤±ñ¤. ``Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ ä≥¤¤“fl,◊ ¬¤‰ Ö¤˚Ȥ¤◊ ¤¿¤¤◊ È¤à †ã ! Ö‰ê ≈¤ÂÛ¤¤‰  ∏‰Ï¤¤¬¤¤‰ ¬¤‹ˆ ! ֤Ϥfl◊ »“fi è◊ Œ¤ÎÓ¤‰ ?'' Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à ä≈¤“ ≈¤ˆ¤∆õ. Ȥ¤◊ ¤¤‰ ˆ¤≤¤ ê“fi¬¤‰ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰Ï¤¤ †î¤ ≥◊ ≈¤√¤ í˚è. ¬¤‰ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à Ȥ˚è ! Ö¤Œ¤ †î¤ ¬¤‰ ≥¤‰Œ¤ †î¤, ä¤à ˆÏ¤¤Œ¤¤◊ ˆÕõ¤ê¤ Ǥ¤î¤ ! ê“Ϥfl◊ Ó¤fl◊ ? Œ¤¤î¤¤Ÿ ! ``Ö‰ ä¤à “¤¬¤Ï¤¤Î¤ ! Œ¤¬¤‰ ˆ‰™¤‰ ä≥¤¤“ ¬¤‰.'' `` ¤¤≈¤fl ! Ö‰ Œ¤¤“fl◊ ꤌ¤ ¬¤‹ˆ. ≥¤fl◊ ≥¤¤“‰ †‰àÖ‰ Ö‰˚Ȥ¤◊ ¬¤¤‹Î“ Ȥ‰ – ˆfl◊ è◊ ≈¤ÂÛ¤¤ Œ¤¤√¤fl◊ ífl◊.'' ``Ö‰ ç˚Ϥ¤Î¤ ! Ö¤ Á“¤ê Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ Û¤“Ǥ¤ ꓬ¤‰ ? äȤ¤, ≈¤¤± Œ¤¤¬¤fiÓ¤.'' ``Ö“‰ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ö¤∏Œ¤fi ! Ȥ¤Ï¤¬¤‰ Á“¤ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fl◊ – Ö‰Œ¤¤◊ Œ¤¤“fl◊ Ó¤fl◊ †î¤ í‰ ?'' ç˚ ä≈¤“ å䤉 ≤¤î¤¤‰, Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ≈¤√¤ ≈¤ê±ñ¤, ˆÎϤ‰≤¤fi 줱 ä≈¤“ Œ¤·êϤ¤ √¤î¤¤‰ – ≈¤∞¤ ç‹˚‰ ≥¤‰ ç‹˚‰ ! Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤ ≈¤±‰ ê‰ Á“¤ê ǤۤfiÓ¤ ≥◊ ≈¤‰È¤¤‰ Ȥ˚êfi “ˆ‰Ó¤‰ ! ȤfiȤfi ȤfiȤfi ±¤Îfi ¬¤‰ ȤfiȤ¤◊ ȤfiȤ¤◊ ≈¤¤¬¤. ç‹˚¬¤fl◊ Œ¤¬¤ “ˆ‰ ê‰ ? Ö¤ Ȥ¤◊ ¤fi ±¤‰ê Ȥ◊ ¤¤Ï¤fi¬¤‰ Á“¤ê í‰˚‰ ǤÛ‰ – Ö‰˚Ȥ‰ †‰à È‰ √¤ŒŒ¤≥¤ ! ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¤‰ Ȥ˚è. †‰à È‰ Ö‰Œ¤¬¤¤‰ ∏‰Ç¤¤Ï¤ ! ˆÏ¤‰ – ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ê“Ϥfl◊ ?

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 19

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 20


``Ö‰ ä¤à ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤ ! ¤¤≈¤fl, Á“¤ê ∏ ê“≥¤¤‰ † ¬¤‰ ! Ö¤ Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ 䓤Ϥ≥¤¤‰ †.'' ``≥◊ è◊ ˆÎ ˆ¤◊êϤ¤◊ í‰ ≥¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰ ? Ö¤ ò¤¤‰±¤ ä≈¤“ å䤉 “ˆfiÓ¤ ¬¤‰ ˆŒ¤∞¤¤◊ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fi ∏àÓ¤.'' ≈¤∞¤ ò¤¤‰±¤‰ ê¤◊à ç˚Œ¤¤◊≤¤fi †î¤ ê‰ ? ȤfiȤfl◊ Ǥ± ꤉¬¤‰ ¬¤ ä¤Ï¤‰ ? Ö¤ ±¤‰ê ¬¤fiõ¤fi ê“fi, ¬¤‰ Ö¤ ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ Ȥ≈¤Û ! ò¤¤‰±Û‰ Ϥ¤“ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ó¤fl◊ ꓉ ? ≈¤ê± ç˚ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ ! †‰à È‰ ≥¤Œ¤¤Û¤¤‰ !..... ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¥¤∞¤ Ȥ˚è. ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤‰ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ≈¤ˆ‰È¤¤ ä¤à ! †‰Á‰, ¬¤¤‹Î“ í¤‰±fiÓ¤ Œ¤¤. ˆŒ¤∞¤¤◊ ꤉àê ¬¤fiêÎÓ¤‰. ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ ˆ¤∆ ! Ë‹≈¤î¤¤ Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' ç˚Ϥ¤Î¤‰ ≈¤∞¤ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ä¤à ! †‰Á‰ ¬¤¤‹Î“ Œ¤·êfi ∏‰≥¤¤‰ ! ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ – Ë‹≈¤î¤¤ ¤Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' `` ¤Û¤¤‰ ¬¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ – ¥¤∞¤Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö¿¤¿¤¿¤ ! Ö¤˚Ȥ¤ ¤¿¤¤ ?'' Ö¤˚Ȥfl◊ ¤¤‰È‰ ≥◊ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ˆ¤≤¤ ≈¤ˆ¤‰Î¤ ≤¤î¤¤ ¬¤‰ ¬¤¤‹Î“fiÖ‰≤¤fi í·˚fi √¤î¤¤. ¥¤∞¤‰ Á∞¤¤ ˆ‰™‰ ! Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ? Û¤¤‰  Ϥ“Û¤ ≈¤·“¤◊ ê‰ ? ❀

õ¤¤‰“ ≈¤ê±ñ¤‰ ‹∏Ȉfi Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ Ö‰ê Ó¤‰™¬¤‰ ≥◊ Á ¤“∏Û≥¤ õ¤¤‰“fi ≤¤à. ≥¤≈¤¤Û¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤fi ≤¤à, ≈¤∞¤ õ¤¤‰“¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰. ``֤Ϥ±fi Œ¤¤‰˚fi õ¤¤‰“fi¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤‹ˆ ?'' “¤Á ֤Ǥ¤Œ¤¤◊ Ϥ¤≥¤¤‰ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. Öê ¤“Ó¤¤ˆ¬¤‰ ꤬¤‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤ˆ¤∆õ¤fi. ≥¤‰¬¤¤ Œ¤¬¤¬¤‰ Ǥ¤‰˚◊fl Ȥ¤√î¤fl.◊ ``֤Ϥ±¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ˆfl◊ ¤¤∏Ó¤¤ˆ, ֤Ϥ±fl◊ Œ¤¤‰˚fl◊ Œ¤¤“fl◊ “¤Á, Ö¤˚Ȥfi Œ¤¤‰˚fi Œ¤¤“fi ≈¤¤‰È¤fiÛ¤, ¬¤‰ õ¤¤‰“ ¬¤ ≈¤ê±¤î¤ ?'' êõ¤‰“fi ä“¤à ¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·íî’ ¤fl◊ : `` ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ õ¤¤‰“fi ˆ° ꉌ¤ ≈¤ê±¤≥¤fi ¬¤≤¤fi ?'' ``ˆÁ·“ ! ≈¤¤‰È¤fiÛ¤¬¤‰ Œ¤¤È¤·Œ¤.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ Û¤“∏¤“¬¤‰ »“Œ¤¤¬¤ êî¤fl⁄ : ``Ö¤™ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ õ¤¤‰“¬¤‰ ≈¤ê±fi ˆ¤Á“ ꓤ‰. ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ò¤¤∞¤fiÖ‰ ò¤¤È¤fi ≥¤‰È¤ ê¤ØÓ¤fl◊ !'' êõ¤‰“fi ¤“Ǥ¤Û≥¤ ≤¤à. ÖŒ¤fi“䌤“¤Ï¤¤‰ Û¤¤Â Û¤¤Â¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤. ≈¤∞¤ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤fl◊ì¤î¤¤‰. õ¤¤‰“ è◊≤¤fi ê¤ØϤ¤‰ ? ¬¤‰ Ö¤™ ‹∏Ϥۤ ≈¤ífi Œ¤¤‰≥¤ Œ¤¤≤¤‰ åäfl◊ Á í‰ ! ò¤∞¤fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ê“fi, ≈¤∞¤ è◊î¤ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 21

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 22

í‰ÈȤ¤‰ ‹∏Ϥۤ Ö¤Ï‰. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Ǥ· ¤ Œ¤·◊ì¤î¤¤‰ : ``≤¤à “˙fl◊, ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¤‰≥¤ Ö¤Ïî¤fl◊ !'' ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤·◊ì¤à¬¤‰ Ǥ¤˚Ȥ¤ ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰. ∏fiê“fiÖ‰ ê˙fl◊ : `` ¤¤≈¤fl ! ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·í¤‰ ¬¤‰ ? ¤fi“ ¤È¤ ¤ˆfl õ¤≥¤fl“ í‰. Ö‰ “Û≥¤¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ó¤‰.'' ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¤fi“ ¤È¤ ≈¤¤Û¤‰ Ö¤Ï‰. ¤fi“ ¤È¤‰ Ϥ¤≥¤ Û¤¤◊äÎfi Ȥfi¿¤fi. ``™fiê í‰. ê¤È¤‰ ۤϤ¤“‰ ֤Ϥ†‰. Ǥfl∏¤ Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤, ≥¤¤‰ õ¤¤‰“ ÁË“ ≈¤ê±¤Ó¤‰.'' ÖŒ¤È¤∏¤“ ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ¤fi“ ¤È¤ å™fi Ó¤‰‹™î¤¤¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ò¤“¬¤fi ¤¿¤fi ›Û≤¤‹≥¤ †‰à Ȥfi¿¤fi; ¤¿¤fi ≥¤ÁϤfiÁ ê“fi Ȥfi¿¤fi. Ó¤‰™¬¤‰ êˆfi ∏fi¿¤fl◊ : ``Û¤¤◊Á‰ Ö¤≈¤¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Œ¤¤“‰ ≥◊ Œ¤¤‰êȤ†‰.'' Û¤¤◊Á‰ Ó¤‰™¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≥◊ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤. ¤fi“ ¤È¤‰ Û¤¤Œ¤‰ ¤‰Û¤¤“fi õ¤¤“‰¬¤fi ‹Û¤ëȤ¤‰ †‰à Ȥfi¿¤fi. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ õ¤¤“ Ȥ¤ê±fi ê¤Øfi ¬¤‰ ∏“‰ê¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê Ö¤≈¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤Œ¤¤“‰ Ö¤Á¬¤fi “¤≥¤ ÖˆÕ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ Œ¤¤˚‰ õ¤¤“ Ö¤‰“±fiÖ¤‰ Áfl∏fi Áfl∏fi í‰. Ö¤ Ö‰ê Ö‰ê Ȥ¤ê±fi Ö¤≈¤fl◊ ífl◊ ≥¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. Ö¤ Ȥ¤ê±fi¬¤fi Ǥ· ¤fi ։Ϥfi í‰ ê‰ Á‰¬¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ǥ ¤“ ˆÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi “¤≥¤Œ¤¤◊ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰, ¬¤‰ Á‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á Ȥ¤◊ ¤fi

“ˆ‰Ó¤‰.'' õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ö¤‰“±fiŒ¤¤◊ √¤î¤¤, ¬¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ È¤¤ê±fi Œ¤·êfi Û¤·≥¤¤. ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≥¤¤‰ Û¤·≥¤¤Ï¤∆≥¤ çò¤fi √¤î¤¤. ≥¤‰Ö¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ êÓ¤fl◊ †∞¤≥¤¤ ¬¤ ˆ≥¤¤; ≥¤‰Œ¤¬¤‰ Œ¤¬¤ êÓ¤¤¬¤fi ‘õ¤≥¤¤ ≈¤∞¤ ¬¤ ˆ≥¤fi. ≈¤∞¤ Ö‰ê ¬¤¤‰ê“¬¤‰ ꉌ¤‰ ê“fi çò¤ ֤Ϥ‰ ¬¤‹ˆ. Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ȥ¤ê±fi ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ȥ‰ ¬¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ꓉ : ``Ó¤fl ◊ê“fl◊ ? ۤϤ¤“ ≈¤±Ó¤‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰ ! ≥¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤ê±¤à Á †ã ¬¤¤ ? ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ≥◊ Ö‰ê ‹Ï¤õ¤¤“ Û¤·ì’‰. õ¤¤“‰ ꤉“ Ö¤◊Ǥ »‰“Ϥfi. ¤fi“ ¤È¤‰ ∏“‰ê Ö¤‰“±¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Û¤¤“fl◊ ։Ϥfl◊ õ¤≈≈¤fl Œ¤·êfi Á “¤Çî¤fl◊ ˆ≥¤fl◊. ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ ä≈¤¤±ñfl◊, Ȥ¤ê±fi ä≈¤“ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ä“fi ê¤≈¤¤‰ ê‰Ÿ ¬¤‰ õ¤≈≈¤fl Ϥ±‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Á‰˚Ȥfi Ȥ¤ê±fi ê¤≈¤fi ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤ífi Ȥ¤ê±fi ò¤Û¤fi ꤓϤfi ≈¤ˆ‰È¤¤◊¬¤fi Á‰Œ¤ Á ˚¤‰≈¤êfl◊ Á‰Ï¤fl◊ Œ¤‰È¤fl◊ ¬¤‰ Ϥ≈¤“¤î¤‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi ¬¤¤Çî¤fl◊ ¬¤‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È‰ : ``ˆ¤Ó¤ ! ˆÏ¤‰ ‹»ê“ ¬¤‹ˆ. ˆÏ¤‰ äȤ‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤≥¤fi ! Ϥ¿¤Ó¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ ê¤≈¤fi ¬¤¤Çî¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ۤϤ¤“‰ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fi Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ó¤‰.'' ≥“ ≈¤ífi ≥¤‰ Û¤·≥¤¤‰ ¬¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ۤϤ¤“ Û¤fl¿¤fi çò¤fi “˙¤‰. ¤¿¤¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ 噉 ≥¤‰ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Á ¤fi“ ¤È¤‰ Ö¤‰“±fiÖ¤‰¬¤¤◊ ¤¤“∞¤¤◊ äò¤±¤Ï◊ ¬¤‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ È¤à ˆ¤Á“ ≤¤Ï¤¤ ê˙fl◊. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ Ȥତ‰ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 23

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 24


``Ö‰ ä¤à ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤ ! ¤¤≈¤fl, Á“¤ê ∏ ê“≥¤¤‰ † ¬¤‰ ! Ö¤ Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ 䓤Ϥ≥¤¤‰ †.'' ``≥◊ è◊ ˆÎ ˆ¤◊êϤ¤◊ í‰ ≥¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰ ? Ö¤ ò¤¤‰±¤ ä≈¤“ å䤉 “ˆfiÓ¤ ¬¤‰ ˆŒ¤∞¤¤◊ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fi ∏àÓ¤.'' ≈¤∞¤ ò¤¤‰±¤‰ ê¤◊à ç˚Œ¤¤◊≤¤fi †î¤ ê‰ ? ȤfiȤfl◊ Ǥ± ꤉¬¤‰ ¬¤ ä¤Ï¤‰ ? Ö¤ ±¤‰ê ¬¤fiõ¤fi ê“fi, ¬¤‰ Ö¤ ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ Ȥ≈¤Û ! ò¤¤‰±Û‰ Ϥ¤“ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ó¤fl◊ ꓉ ? ≈¤ê± ç˚ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ ! †‰à È‰ ≥¤Œ¤¤Û¤¤‰ !..... ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¥¤∞¤ Ȥ˚è. ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤‰ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ≈¤ˆ‰È¤¤ ä¤à ! †‰Á‰, ¬¤¤‹Î“ í¤‰±fiÓ¤ Œ¤¤. ˆŒ¤∞¤¤◊ ꤉àê ¬¤fiêÎÓ¤‰. ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ ˆ¤∆ ! Ë‹≈¤î¤¤ Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' ç˚Ϥ¤Î¤‰ ≈¤∞¤ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ä¤à ! †‰Á‰ ¬¤¤‹Î“ Œ¤·êfi ∏‰≥¤¤‰ ! ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ – Ë‹≈¤î¤¤ ¤Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' `` ¤Û¤¤‰ ¬¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ – ¥¤∞¤Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö¿¤¿¤¿¤ ! Ö¤˚Ȥ¤ ¤¿¤¤ ?'' Ö¤˚Ȥfl◊ ¤¤‰È‰ ≥◊ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ˆ¤≤¤ ≈¤ˆ¤‰Î¤ ≤¤î¤¤ ¬¤‰ ¬¤¤‹Î“fiÖ‰≤¤fi í·˚fi √¤î¤¤. ¥¤∞¤‰ Á∞¤¤ ˆ‰™‰ ! Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ? Û¤¤‰  Ϥ“Û¤ ≈¤·“¤◊ ê‰ ? ❀

õ¤¤‰“ ≈¤ê±ñ¤‰ ‹∏Ȉfi Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ Ö‰ê Ó¤‰™¬¤‰ ≥◊ Á ¤“∏Û≥¤ õ¤¤‰“fi ≤¤à. ≥¤≈¤¤Û¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤fi ≤¤à, ≈¤∞¤ õ¤¤‰“¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰. ``֤Ϥ±fi Œ¤¤‰˚fi õ¤¤‰“fi¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤‹ˆ ?'' “¤Á ֤Ǥ¤Œ¤¤◊ Ϥ¤≥¤¤‰ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. Öê ¤“Ó¤¤ˆ¬¤‰ ꤬¤‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤ˆ¤∆õ¤fi. ≥¤‰¬¤¤ Œ¤¬¤¬¤‰ Ǥ¤‰˚◊fl Ȥ¤√î¤fl.◊ ``֤Ϥ±¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ˆfl◊ ¤¤∏Ó¤¤ˆ, ֤Ϥ±fl◊ Œ¤¤‰˚fl◊ Œ¤¤“fl◊ “¤Á, Ö¤˚Ȥfi Œ¤¤‰˚fi Œ¤¤“fi ≈¤¤‰È¤fiÛ¤, ¬¤‰ õ¤¤‰“ ¬¤ ≈¤ê±¤î¤ ?'' êõ¤‰“fi ä“¤à ¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·íî’ ¤fl◊ : `` ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ õ¤¤‰“fi ˆ° ꉌ¤ ≈¤ê±¤≥¤fi ¬¤≤¤fi ?'' ``ˆÁ·“ ! ≈¤¤‰È¤fiÛ¤¬¤‰ Œ¤¤È¤·Œ¤.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ Û¤“∏¤“¬¤‰ »“Œ¤¤¬¤ êî¤fl⁄ : ``Ö¤™ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ õ¤¤‰“¬¤‰ ≈¤ê±fi ˆ¤Á“ ꓤ‰. ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ò¤¤∞¤fiÖ‰ ò¤¤È¤fi ≥¤‰È¤ ê¤ØÓ¤fl◊ !'' êõ¤‰“fi ¤“Ǥ¤Û≥¤ ≤¤à. ÖŒ¤fi“䌤“¤Ï¤¤‰ Û¤¤Â Û¤¤Â¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤. ≈¤∞¤ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤fl◊ì¤î¤¤‰. õ¤¤‰“ è◊≤¤fi ê¤ØϤ¤‰ ? ¬¤‰ Ö¤™ ‹∏Ϥۤ ≈¤ífi Œ¤¤‰≥¤ Œ¤¤≤¤‰ åäfl◊ Á í‰ ! ò¤∞¤fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ê“fi, ≈¤∞¤ è◊î¤ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 21

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 22

í‰ÈȤ¤‰ ‹∏Ϥۤ Ö¤Ï‰. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Ǥ· ¤ Œ¤·◊ì¤î¤¤‰ : ``≤¤à “˙fl◊, ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¤‰≥¤ Ö¤Ïî¤fl◊ !'' ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤·◊ì¤à¬¤‰ Ǥ¤˚Ȥ¤ ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰. ∏fiê“fiÖ‰ ê˙fl◊ : `` ¤¤≈¤fl ! ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·í¤‰ ¬¤‰ ? ¤fi“ ¤È¤ ¤ˆfl õ¤≥¤fl“ í‰. Ö‰ “Û≥¤¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ó¤‰.'' ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¤fi“ ¤È¤ ≈¤¤Û¤‰ Ö¤Ï‰. ¤fi“ ¤È¤‰ Ϥ¤≥¤ Û¤¤◊äÎfi Ȥfi¿¤fi. ``™fiê í‰. ê¤È¤‰ ۤϤ¤“‰ ֤Ϥ†‰. Ǥfl∏¤ Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤, ≥¤¤‰ õ¤¤‰“ ÁË“ ≈¤ê±¤Ó¤‰.'' ÖŒ¤È¤∏¤“ ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ¤fi“ ¤È¤ å™fi Ó¤‰‹™î¤¤¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ò¤“¬¤fi ¤¿¤fi ›Û≤¤‹≥¤ †‰à Ȥfi¿¤fi; ¤¿¤fi ≥¤ÁϤfiÁ ê“fi Ȥfi¿¤fi. Ó¤‰™¬¤‰ êˆfi ∏fi¿¤fl◊ : ``Û¤¤◊Á‰ Ö¤≈¤¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Œ¤¤“‰ ≥◊ Œ¤¤‰êȤ†‰.'' Û¤¤◊Á‰ Ó¤‰™¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≥◊ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤. ¤fi“ ¤È¤‰ Û¤¤Œ¤‰ ¤‰Û¤¤“fi õ¤¤“‰¬¤fi ‹Û¤ëȤ¤‰ †‰à Ȥfi¿¤fi. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ õ¤¤“ Ȥ¤ê±fi ê¤Øfi ¬¤‰ ∏“‰ê¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê Ö¤≈¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤Œ¤¤“‰ Ö¤Á¬¤fi “¤≥¤ ÖˆÕ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ Œ¤¤˚‰ õ¤¤“ Ö¤‰“±fiÖ¤‰ Áfl∏fi Áfl∏fi í‰. Ö¤ Ö‰ê Ö‰ê Ȥ¤ê±fi Ö¤≈¤fl◊ ífl◊ ≥¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. Ö¤ Ȥ¤ê±fi¬¤fi Ǥ· ¤fi ։Ϥfi í‰ ê‰ Á‰¬¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ǥ ¤“ ˆÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi “¤≥¤Œ¤¤◊ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰, ¬¤‰ Á‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á Ȥ¤◊ ¤fi

“ˆ‰Ó¤‰.'' õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ö¤‰“±fiŒ¤¤◊ √¤î¤¤, ¬¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ È¤¤ê±fi Œ¤·êfi Û¤·≥¤¤. ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≥¤¤‰ Û¤·≥¤¤Ï¤∆≥¤ çò¤fi √¤î¤¤. ≥¤‰Ö¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ êÓ¤fl◊ †∞¤≥¤¤ ¬¤ ˆ≥¤¤; ≥¤‰Œ¤¬¤‰ Œ¤¬¤ êÓ¤¤¬¤fi ‘õ¤≥¤¤ ≈¤∞¤ ¬¤ ˆ≥¤fi. ≈¤∞¤ Ö‰ê ¬¤¤‰ê“¬¤‰ ꉌ¤‰ ê“fi çò¤ ֤Ϥ‰ ¬¤‹ˆ. Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ȥ¤ê±fi ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ȥ‰ ¬¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ꓉ : ``Ó¤fl ◊ê“fl◊ ? ۤϤ¤“ ≈¤±Ó¤‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰ ! ≥¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤ê±¤à Á †ã ¬¤¤ ? ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ≥◊ Ö‰ê ‹Ï¤õ¤¤“ Û¤·ì’‰. õ¤¤“‰ ꤉“ Ö¤◊Ǥ »‰“Ϥfi. ¤fi“ ¤È¤‰ ∏“‰ê Ö¤‰“±¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Û¤¤“fl◊ ։Ϥfl◊ õ¤≈≈¤fl Œ¤·êfi Á “¤Çî¤fl◊ ˆ≥¤fl◊. ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ ä≈¤¤±ñfl◊, Ȥ¤ê±fi ä≈¤“ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ä“fi ê¤≈¤¤‰ ê‰Ÿ ¬¤‰ õ¤≈≈¤fl Ϥ±‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Á‰˚Ȥfi Ȥ¤ê±fi ê¤≈¤fi ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤ífi Ȥ¤ê±fi ò¤Û¤fi ꤓϤfi ≈¤ˆ‰È¤¤◊¬¤fi Á‰Œ¤ Á ˚¤‰≈¤êfl◊ Á‰Ï¤fl◊ Œ¤‰È¤fl◊ ¬¤‰ Ϥ≈¤“¤î¤‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi ¬¤¤Çî¤fl◊ ¬¤‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È‰ : ``ˆ¤Ó¤ ! ˆÏ¤‰ ‹»ê“ ¬¤‹ˆ. ˆÏ¤‰ äȤ‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤≥¤fi ! Ϥ¿¤Ó¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ ê¤≈¤fi ¬¤¤Çî¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ۤϤ¤“‰ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fi Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ó¤‰.'' ≥“ ≈¤ífi ≥¤‰ Û¤·≥¤¤‰ ¬¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ۤϤ¤“ Û¤fl¿¤fi çò¤fi “˙¤‰. ¤¿¤¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ 噉 ≥¤‰ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Á ¤fi“ ¤È¤‰ Ö¤‰“±fiÖ¤‰¬¤¤◊ ¤¤“∞¤¤◊ äò¤±¤Ï◊ ¬¤‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ È¤à ˆ¤Á“ ≤¤Ï¤¤ ê˙fl◊. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ Ȥତ‰ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 23

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 24


``Ö‰ ä¤à ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤ ! ¤¤≈¤fl, Á“¤ê ∏ ê“≥¤¤‰ † ¬¤‰ ! Ö¤ Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ 䓤Ϥ≥¤¤‰ †.'' ``≥◊ è◊ ˆÎ ˆ¤◊êϤ¤◊ í‰ ≥¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰ ? Ö¤ ò¤¤‰±¤ ä≈¤“ å䤉 “ˆfiÓ¤ ¬¤‰ ˆŒ¤∞¤¤◊ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fi ∏àÓ¤.'' ≈¤∞¤ ò¤¤‰±¤‰ ê¤◊à ç˚Œ¤¤◊≤¤fi †î¤ ê‰ ? ȤfiȤfl◊ Ǥ± ꤉¬¤‰ ¬¤ ä¤Ï¤‰ ? Ö¤ ±¤‰ê ¬¤fiõ¤fi ê“fi, ¬¤‰ Ö¤ ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ Ȥ≈¤Û ! ò¤¤‰±Û‰ Ϥ¤“ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ó¤fl◊ ꓉ ? ≈¤ê± ç˚ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ ! †‰à È‰ ≥¤Œ¤¤Û¤¤‰ !..... ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¥¤∞¤ Ȥ˚è. ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤‰ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ≈¤ˆ‰È¤¤ ä¤à ! †‰Á‰, ¬¤¤‹Î“ í¤‰±fiÓ¤ Œ¤¤. ˆŒ¤∞¤¤◊ ꤉àê ¬¤fiêÎÓ¤‰. ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ ˆ¤∆ ! Ë‹≈¤î¤¤ Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' ç˚Ϥ¤Î¤‰ ≈¤∞¤ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ä¤à ! †‰Á‰ ¬¤¤‹Î“ Œ¤·êfi ∏‰≥¤¤‰ ! ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ – Ë‹≈¤î¤¤ ¤Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' `` ¤Û¤¤‰ ¬¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ – ¥¤∞¤Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö¿¤¿¤¿¤ ! Ö¤˚Ȥ¤ ¤¿¤¤ ?'' Ö¤˚Ȥfl◊ ¤¤‰È‰ ≥◊ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ˆ¤≤¤ ≈¤ˆ¤‰Î¤ ≤¤î¤¤ ¬¤‰ ¬¤¤‹Î“fiÖ‰≤¤fi í·˚fi √¤î¤¤. ¥¤∞¤‰ Á∞¤¤ ˆ‰™‰ ! Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ? Û¤¤‰  Ϥ“Û¤ ≈¤·“¤◊ ê‰ ? ❀

õ¤¤‰“ ≈¤ê±ñ¤‰ ‹∏Ȉfi Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ Ö‰ê Ó¤‰™¬¤‰ ≥◊ Á ¤“∏Û≥¤ õ¤¤‰“fi ≤¤à. ≥¤≈¤¤Û¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤fi ≤¤à, ≈¤∞¤ õ¤¤‰“¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰. ``֤Ϥ±fi Œ¤¤‰˚fi õ¤¤‰“fi¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤‹ˆ ?'' “¤Á ֤Ǥ¤Œ¤¤◊ Ϥ¤≥¤¤‰ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. Öê ¤“Ó¤¤ˆ¬¤‰ ꤬¤‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤ˆ¤∆õ¤fi. ≥¤‰¬¤¤ Œ¤¬¤¬¤‰ Ǥ¤‰˚◊fl Ȥ¤√î¤fl.◊ ``֤Ϥ±¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ˆfl◊ ¤¤∏Ó¤¤ˆ, ֤Ϥ±fl◊ Œ¤¤‰˚fl◊ Œ¤¤“fl◊ “¤Á, Ö¤˚Ȥfi Œ¤¤‰˚fi Œ¤¤“fi ≈¤¤‰È¤fiÛ¤, ¬¤‰ õ¤¤‰“ ¬¤ ≈¤ê±¤î¤ ?'' êõ¤‰“fi ä“¤à ¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·íî’ ¤fl◊ : `` ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ õ¤¤‰“fi ˆ° ꉌ¤ ≈¤ê±¤≥¤fi ¬¤≤¤fi ?'' ``ˆÁ·“ ! ≈¤¤‰È¤fiÛ¤¬¤‰ Œ¤¤È¤·Œ¤.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ Û¤“∏¤“¬¤‰ »“Œ¤¤¬¤ êî¤fl⁄ : ``Ö¤™ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ õ¤¤‰“¬¤‰ ≈¤ê±fi ˆ¤Á“ ꓤ‰. ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ò¤¤∞¤fiÖ‰ ò¤¤È¤fi ≥¤‰È¤ ê¤ØÓ¤fl◊ !'' êõ¤‰“fi ¤“Ǥ¤Û≥¤ ≤¤à. ÖŒ¤fi“䌤“¤Ï¤¤‰ Û¤¤Â Û¤¤Â¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤. ≈¤∞¤ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤fl◊ì¤î¤¤‰. õ¤¤‰“ è◊≤¤fi ê¤ØϤ¤‰ ? ¬¤‰ Ö¤™ ‹∏Ϥۤ ≈¤ífi Œ¤¤‰≥¤ Œ¤¤≤¤‰ åäfl◊ Á í‰ ! ò¤∞¤fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ê“fi, ≈¤∞¤ è◊î¤ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 21

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 22

í‰ÈȤ¤‰ ‹∏Ϥۤ Ö¤Ï‰. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Ǥ· ¤ Œ¤·◊ì¤î¤¤‰ : ``≤¤à “˙fl◊, ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¤‰≥¤ Ö¤Ïî¤fl◊ !'' ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤·◊ì¤à¬¤‰ Ǥ¤˚Ȥ¤ ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰. ∏fiê“fiÖ‰ ê˙fl◊ : `` ¤¤≈¤fl ! ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·í¤‰ ¬¤‰ ? ¤fi“ ¤È¤ ¤ˆfl õ¤≥¤fl“ í‰. Ö‰ “Û≥¤¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ó¤‰.'' ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¤fi“ ¤È¤ ≈¤¤Û¤‰ Ö¤Ï‰. ¤fi“ ¤È¤‰ Ϥ¤≥¤ Û¤¤◊äÎfi Ȥfi¿¤fi. ``™fiê í‰. ê¤È¤‰ ۤϤ¤“‰ ֤Ϥ†‰. Ǥfl∏¤ Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤, ≥¤¤‰ õ¤¤‰“ ÁË“ ≈¤ê±¤Ó¤‰.'' ÖŒ¤È¤∏¤“ ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ¤fi“ ¤È¤ å™fi Ó¤‰‹™î¤¤¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ò¤“¬¤fi ¤¿¤fi ›Û≤¤‹≥¤ †‰à Ȥfi¿¤fi; ¤¿¤fi ≥¤ÁϤfiÁ ê“fi Ȥfi¿¤fi. Ó¤‰™¬¤‰ êˆfi ∏fi¿¤fl◊ : ``Û¤¤◊Á‰ Ö¤≈¤¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Œ¤¤“‰ ≥◊ Œ¤¤‰êȤ†‰.'' Û¤¤◊Á‰ Ó¤‰™¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≥◊ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤. ¤fi“ ¤È¤‰ Û¤¤Œ¤‰ ¤‰Û¤¤“fi õ¤¤“‰¬¤fi ‹Û¤ëȤ¤‰ †‰à Ȥfi¿¤fi. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ õ¤¤“ Ȥ¤ê±fi ê¤Øfi ¬¤‰ ∏“‰ê¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê Ö¤≈¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤Œ¤¤“‰ Ö¤Á¬¤fi “¤≥¤ ÖˆÕ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ Œ¤¤˚‰ õ¤¤“ Ö¤‰“±fiÖ¤‰ Áfl∏fi Áfl∏fi í‰. Ö¤ Ö‰ê Ö‰ê Ȥ¤ê±fi Ö¤≈¤fl◊ ífl◊ ≥¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. Ö¤ Ȥ¤ê±fi¬¤fi Ǥ· ¤fi ։Ϥfi í‰ ê‰ Á‰¬¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ǥ ¤“ ˆÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi “¤≥¤Œ¤¤◊ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰, ¬¤‰ Á‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á Ȥ¤◊ ¤fi

“ˆ‰Ó¤‰.'' õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ö¤‰“±fiŒ¤¤◊ √¤î¤¤, ¬¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ È¤¤ê±fi Œ¤·êfi Û¤·≥¤¤. ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≥¤¤‰ Û¤·≥¤¤Ï¤∆≥¤ çò¤fi √¤î¤¤. ≥¤‰Ö¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ êÓ¤fl◊ †∞¤≥¤¤ ¬¤ ˆ≥¤¤; ≥¤‰Œ¤¬¤‰ Œ¤¬¤ êÓ¤¤¬¤fi ‘õ¤≥¤¤ ≈¤∞¤ ¬¤ ˆ≥¤fi. ≈¤∞¤ Ö‰ê ¬¤¤‰ê“¬¤‰ ꉌ¤‰ ê“fi çò¤ ֤Ϥ‰ ¬¤‹ˆ. Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ȥ¤ê±fi ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ȥ‰ ¬¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ꓉ : ``Ó¤fl ◊ê“fl◊ ? ۤϤ¤“ ≈¤±Ó¤‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰ ! ≥¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤ê±¤à Á †ã ¬¤¤ ? ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ≥◊ Ö‰ê ‹Ï¤õ¤¤“ Û¤·ì’‰. õ¤¤“‰ ꤉“ Ö¤◊Ǥ »‰“Ϥfi. ¤fi“ ¤È¤‰ ∏“‰ê Ö¤‰“±¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Û¤¤“fl◊ ։Ϥfl◊ õ¤≈≈¤fl Œ¤·êfi Á “¤Çî¤fl◊ ˆ≥¤fl◊. ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ ä≈¤¤±ñfl◊, Ȥ¤ê±fi ä≈¤“ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ä“fi ê¤≈¤¤‰ ê‰Ÿ ¬¤‰ õ¤≈≈¤fl Ϥ±‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Á‰˚Ȥfi Ȥ¤ê±fi ê¤≈¤fi ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤ífi Ȥ¤ê±fi ò¤Û¤fi ꤓϤfi ≈¤ˆ‰È¤¤◊¬¤fi Á‰Œ¤ Á ˚¤‰≈¤êfl◊ Á‰Ï¤fl◊ Œ¤‰È¤fl◊ ¬¤‰ Ϥ≈¤“¤î¤‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi ¬¤¤Çî¤fl◊ ¬¤‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È‰ : ``ˆ¤Ó¤ ! ˆÏ¤‰ ‹»ê“ ¬¤‹ˆ. ˆÏ¤‰ äȤ‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤≥¤fi ! Ϥ¿¤Ó¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ ê¤≈¤fi ¬¤¤Çî¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ۤϤ¤“‰ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fi Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ó¤‰.'' ≥“ ≈¤ífi ≥¤‰ Û¤·≥¤¤‰ ¬¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ۤϤ¤“ Û¤fl¿¤fi çò¤fi “˙¤‰. ¤¿¤¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ 噉 ≥¤‰ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Á ¤fi“ ¤È¤‰ Ö¤‰“±fiÖ¤‰¬¤¤◊ ¤¤“∞¤¤◊ äò¤±¤Ï◊ ¬¤‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ È¤à ˆ¤Á“ ≤¤Ï¤¤ ê˙fl◊. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ Ȥତ‰ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 23

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 24


``Ö‰ ä¤à ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤ ! ¤¤≈¤fl, Á“¤ê ∏ ê“≥¤¤‰ † ¬¤‰ ! Ö¤ Œ¤¤“¤ ≈¤√¤¬¤‰ 䓤Ϥ≥¤¤‰ †.'' ``≥◊ è◊ ˆÎ ˆ¤◊êϤ¤◊ í‰ ≥¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰ ? Ö¤ ò¤¤‰±¤ ä≈¤“ å䤉 “ˆfiÓ¤ ¬¤‰ ˆŒ¤∞¤¤◊ ≈¤√¤ Û¤“Ǥ¤ ê“fi ∏àÓ¤.'' ≈¤∞¤ ò¤¤‰±¤‰ ê¤◊à ç˚Œ¤¤◊≤¤fi †î¤ ê‰ ? ȤfiȤfl◊ Ǥ± ꤉¬¤‰ ¬¤ ä¤Ï¤‰ ? Ö¤ ±¤‰ê ¬¤fiõ¤fi ê“fi, ¬¤‰ Ö¤ ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ Ȥ≈¤Û ! ò¤¤‰±Û‰ Ϥ¤“ ‹ ¤õ¤¤“¤‰ Ó¤fl◊ ꓉ ? ≈¤ê± ç˚ÛϤ¤“¬¤¤ ≈¤√¤ ! †‰à È‰ ≥¤Œ¤¤Û¤¤‰ !..... ։ꬤ‰ ¤∏Ȥ‰ ¥¤∞¤ Ȥ˚è. ò¤¤‰±¤Ï¤¤Î¤‰ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ≈¤ˆ‰È¤¤ ä¤à ! †‰Á‰, ¬¤¤‹Î“ í¤‰±fiÓ¤ Œ¤¤. ˆŒ¤∞¤¤◊ ꤉àê ¬¤fiêÎÓ¤‰. ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ ˆ¤∆ ! Ë‹≈¤î¤¤ Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' ç˚Ϥ¤Î¤‰ ≈¤∞¤ ꈉ : ``Ö‰ ä¤à ä≈¤“Ϥ¤Î¤ ä¤à ! †‰Á‰ ¬¤¤‹Î“ Œ¤·êfi ∏‰≥¤¤‰ ! ¤“¤ ¤“ ≈¤ê±fi “¤Ç¤Á‰ – Ë‹≈¤î¤¤ ¤Û¤¤‰ Ö¤≈¤fiÓ¤.'' `` ¤Û¤¤‰ ¬¤‰ Ö‰êÛ¤¤‰ – ¥¤∞¤Û¤¤‰ Ë‹≈¤î¤¤ ? Ö¿¤¿¤¿¤ ! Ö¤˚Ȥ¤ ¤¿¤¤ ?'' Ö¤˚Ȥfl◊ ¤¤‰È‰ ≥◊ Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤¬¤¤ ˆ¤≤¤ ≈¤ˆ¤‰Î¤ ≤¤î¤¤ ¬¤‰ ¬¤¤‹Î“fiÖ‰≤¤fi í·˚fi √¤î¤¤. ¥¤∞¤‰ Á∞¤¤ ˆ‰™‰ ! Ȥ¤‰‹Ã¤î¤¤Ã¤¤à¬¤fl◊ Ó¤fl◊ ≤¤î¤fl◊ ? Û¤¤‰  Ϥ“Û¤ ≈¤·“¤◊ ê‰ ? ❀

õ¤¤‰“ ≈¤ê±ñ¤‰ ‹∏Ȉfi Ó¤ˆ‰“Œ¤¤◊ Ö‰ê Ó¤‰™¬¤‰ ≥◊ Á ¤“∏Û≥¤ õ¤¤‰“fi ≤¤à. ≥¤≈¤¤Û¤ ≥¤¤‰ ò¤∞¤fi ≤¤à, ≈¤∞¤ õ¤¤‰“¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰. ``֤Ϥ±fi Œ¤¤‰˚fi õ¤¤‰“fi¬¤¤‰ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤‹ˆ ?'' “¤Á ֤Ǥ¤Œ¤¤◊ Ϥ¤≥¤¤‰ ≤¤Ï¤¤ Ȥ¤√¤fi. Öê ¤“Ó¤¤ˆ¬¤‰ ꤬¤‰ Ϥ¤≥¤ ≈¤ˆ¤∆õ¤fi. ≥¤‰¬¤¤ Œ¤¬¤¬¤‰ Ǥ¤‰˚◊fl Ȥ¤√î¤fl.◊ ``֤Ϥ±¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ˆfl◊ ¤¤∏Ó¤¤ˆ, ֤Ϥ±fl◊ Œ¤¤‰˚fl◊ Œ¤¤“fl◊ “¤Á, Ö¤˚Ȥfi Œ¤¤‰˚fi Œ¤¤“fi ≈¤¤‰È¤fiÛ¤, ¬¤‰ õ¤¤‰“ ¬¤ ≈¤ê±¤î¤ ?'' êõ¤‰“fi ä“¤à ¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·íî’ ¤fl◊ : `` ¤fi“ ¤È¤ ! Ö¤ õ¤¤‰“fi ˆ° ꉌ¤ ≈¤ê±¤≥¤fi ¬¤≤¤fi ?'' ``ˆÁ·“ ! ≈¤¤‰È¤fiÛ¤¬¤‰ Œ¤¤È¤·Œ¤.'' ¤¤∏Ó¤¤ˆ‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ Û¤“∏¤“¬¤‰ »“Œ¤¤¬¤ êî¤fl⁄ : ``Ö¤™ ‹∏ϤۤŒ¤¤◊ õ¤¤‰“¬¤‰ ≈¤ê±fi ˆ¤Á“ ꓤ‰. ¬¤‹ˆ ≥¤¤‰ ò¤¤∞¤fiÖ‰ ò¤¤È¤fi ≥¤‰È¤ ê¤ØÓ¤fl◊ !'' êõ¤‰“fi ¤“Ǥ¤Û≥¤ ≤¤à. ÖŒ¤fi“䌤“¤Ï¤¤‰ Û¤¤Â Û¤¤Â¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤. ≈¤∞¤ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤fl◊ì¤î¤¤‰. õ¤¤‰“ è◊≤¤fi ê¤ØϤ¤‰ ? ¬¤‰ Ö¤™ ‹∏Ϥۤ ≈¤ífi Œ¤¤‰≥¤ Œ¤¤≤¤‰ åäfl◊ Á í‰ ! ò¤∞¤fi Œ¤ˆ‰¬¤≥¤ ê“fi, ≈¤∞¤ è◊î¤ ≈¤µ¤¤‰ ¬¤ Œ¤Î‰.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 21

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 22

í‰ÈȤ¤‰ ‹∏Ϥۤ Ö¤Ï‰. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ Ǥ· ¤ Œ¤·◊ì¤î¤¤‰ : ``≤¤à “˙fl◊, ֤Ϥ≥¤fi ê¤È¤‰ ˆÏ¤‰ Œ¤¤‰≥¤ Ö¤Ïî¤fl◊ !'' ÖŒ¤È¤∏¤“ Œ¤·◊ì¤à¬¤‰ Ǥ¤˚Ȥ¤ ≈¤“ ≈¤±ñ¤‰ ˆ≥¤¤‰. ∏fiê“fiÖ‰ ê˙fl◊ : `` ¤¤≈¤fl ! ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≈¤·í¤‰ ¬¤‰ ? ¤fi“ ¤È¤ ¤ˆfl õ¤≥¤fl“ í‰. Ö‰ “Û≥¤¤‰ ¤≥¤¤Ï¤Ó¤‰.'' ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¤fi“ ¤È¤ ≈¤¤Û¤‰ Ö¤Ï‰. ¤fi“ ¤È¤‰ Ϥ¤≥¤ Û¤¤◊äÎfi Ȥfi¿¤fi. ``™fiê í‰. ê¤È¤‰ ۤϤ¤“‰ ֤Ϥ†‰. Ǥfl∏¤ Œ¤ˆ‰“ ¤¤¬¤, ≥¤¤‰ õ¤¤‰“ ÁË“ ≈¤ê±¤Ó¤‰.'' ÖŒ¤È¤∏¤“ ‹Ï¤õ¤¤“ ê“≥¤¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ¤fi“ ¤È¤ å™fi Ó¤‰‹™î¤¤¬¤‰ ò¤‰“ √¤î¤¤‰. ò¤“¬¤fi ¤¿¤fi ›Û≤¤‹≥¤ †‰à Ȥfi¿¤fi; ¤¿¤fi ≥¤ÁϤfiÁ ê“fi Ȥfi¿¤fi. Ó¤‰™¬¤‰ êˆfi ∏fi¿¤fl◊ : ``Û¤¤◊Á‰ Ö¤≈¤¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Œ¤¤“‰ ≥◊ Œ¤¤‰êȤ†‰.'' Û¤¤◊Á‰ Ó¤‰™¬¤¤ õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤‰ ≥◊ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤. ¤fi“ ¤È¤‰ Û¤¤Œ¤‰ ¤‰Û¤¤“fi õ¤¤“‰¬¤fi ‹Û¤ëȤ¤‰ †‰à Ȥfi¿¤fi. ≈¤ífi ≥¤‰∞¤‰ õ¤¤“ Ȥ¤ê±fi ê¤Øfi ¬¤‰ ∏“‰ê¬¤‰ Ö‰ê Ö‰ê Ö¤≈¤fi¬¤‰ ê˙fl◊ : ``≥¤Œ¤¤“‰ Ö¤Á¬¤fi “¤≥¤ ÖˆÕ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ Œ¤¤˚‰ õ¤¤“ Ö¤‰“±fiÖ¤‰ Áfl∏fi Áfl∏fi í‰. Ö¤ Ö‰ê Ö‰ê Ȥ¤ê±fi Ö¤≈¤fl◊ ífl◊ ≥¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·Ï¤¤¬¤fl◊ í‰. Ö¤ Ȥ¤ê±fi¬¤fi Ǥ· ¤fi ։Ϥfi í‰ ê‰ Á‰¬¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ǥ ¤“ ˆÓ¤‰ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi “¤≥¤Œ¤¤◊ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰, ¬¤‰ Á‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á Ȥ¤◊ ¤fi

“ˆ‰Ó¤‰.'' õ¤¤“‰ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ö¤‰“±fiŒ¤¤◊ √¤î¤¤, ¬¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ È¤¤ê±fi Œ¤·êfi Û¤·≥¤¤. ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ ≥¤¤‰ Û¤·≥¤¤Ï¤∆≥¤ çò¤fi √¤î¤¤. ≥¤‰Ö¤‰ õ¤¤‰“fi¬¤fi Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ êÓ¤fl◊ †∞¤≥¤¤ ¬¤ ˆ≥¤¤; ≥¤‰Œ¤¬¤‰ Œ¤¬¤ êÓ¤¤¬¤fi ‘õ¤≥¤¤ ≈¤∞¤ ¬¤ ˆ≥¤fi. ≈¤∞¤ Ö‰ê ¬¤¤‰ê“¬¤‰ ꉌ¤‰ ê“fi çò¤ ֤Ϥ‰ ¬¤‹ˆ. Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ȥ¤ê±fi ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ Ȥ‰ ¬¤‰ ‹Ï¤õ¤¤“ ꓉ : ``Ó¤fl ◊ê“fl◊ ? ۤϤ¤“ ≈¤±Ó¤‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤fi ÁÓ¤‰ ! ≥¤¤‰ ≥¤¤‰ ≈¤ê±¤à Á †ã ¬¤¤ ? ˆÏ¤‰ Ó¤fl◊ ≤¤¤î¤ ?'' ≥◊ Ö‰ê ‹Ï¤õ¤¤“ Û¤·ì’‰. õ¤¤“‰ ꤉“ Ö¤◊Ǥ »‰“Ϥfi. ¤fi“ ¤È¤‰ ∏“‰ê Ö¤‰“±¤Œ¤¤◊ Ö‰ê Û¤¤“fl◊ ։Ϥfl◊ õ¤≈≈¤fl Œ¤·êfi Á “¤Çî¤fl◊ ˆ≥¤fl◊. ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ ä≈¤¤±ñfl◊, Ȥ¤ê±fi ä≈¤“ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ä“fi ê¤≈¤¤‰ ê‰Ÿ ¬¤‰ õ¤≈≈¤fl Ϥ±‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Á‰˚Ȥfi Ȥ¤ê±fi ê¤≈¤fi ¬¤¤Ç¤fi. ≈¤ífi Ȥ¤ê±fi ò¤Û¤fi ꤓϤfi ≈¤ˆ‰È¤¤◊¬¤fi Á‰Œ¤ Á ˚¤‰≈¤êfl◊ Á‰Ï¤fl◊ Œ¤‰È¤fl◊ ¬¤‰ Ϥ≈¤“¤î¤‰È¤fl◊ ˆ≥¤fl◊ ≥¤‰Ï¤fl◊ ê“fi ¬¤¤Çî¤fl◊ ¬¤‰ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ¤¤‰È‰ : ``ˆ¤Ó¤ ! ˆÏ¤‰ ‹»ê“ ¬¤‹ˆ. ˆÏ¤‰ äȤ‰ ¬¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î Ϥ¿¤≥¤fi ! Ϥ¿¤Ó¤‰ Ö‰˚Ȥfl◊ ≥¤¤‰ ê¤≈¤fi ¬¤¤Çî¤fl◊ í‰, Ö‰˚Ȥ‰ ۤϤ¤“‰ ≥¤¤‰ ˆ≥¤fi Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ó¤‰.'' ≥“ ≈¤ífi ≥¤‰ Û¤·≥¤¤‰ ¬¤‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ۤϤ¤“ Û¤fl¿¤fi çò¤fi “˙¤‰. ¤¿¤¤ ¬¤¤‰ê“¤‰ 噉 ≥¤‰ ≈¤ˆ‰È¤¤◊ Á ¤fi“ ¤È¤‰ Ö¤‰“±fiÖ¤‰¬¤¤◊ ¤¤“∞¤¤◊ äò¤±¤Ï◊ ¬¤‰ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤‰ Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ È¤à ˆ¤Á“ ≤¤Ï¤¤ ê˙fl◊. õ¤¤“‰ Á∞¤¤ ≈¤¤‰≥¤≈¤¤‰≥¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fiÖ¤‰ Ȥତ‰ ˆ¤Á“ ≤¤î¤¤.

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 23

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 24


¥¤∞¤¬¤¤ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤¤‰ ‘õ¤≥¤¤ Á ¬¤ ˆ≥¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤‰ ≈¤∞¤ ˆ≥¤fl◊ ê‰ È¤¤ê±fi ≥¤¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi í‰ ! ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi †‰Ï¤¤à √¤à; ¥¤∞¤‰ Á∞¤¬¤‰ “† Ö¤≈¤fi ∏fi¿¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ȥfi¿¤fi – ≈¤∞¤ ≥¤‰ ≥¤¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ˚·◊êfi ¬¤fiêÎfi ! ¤fi“ ¤È¤‰ ≥¤‰ Œ¤¤≈¤fi ¬¤‰ õ¤¤‰≤¤¤ ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ †‰à. ≥¤‰ ≥¤¤‰ Û¤ûÁ± Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ≥¤‰ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ Ö‰ ꉌ¤ ˚·◊êfi ≤¤à, Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·à Á √¤î¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.'' ≈¤∞¤ ≥◊ ≥¤¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¬¤‰ Ö‰¬¤¤‰ ꤉“±¤‰ ˆ¤Á“ ˆ≥¤¤. Ö‰ê ò¤±fiꌤ¤◊ ¬¤¤‰ê“ ¤¿¤fl◊ Œ¤¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“¤ä Œ¤¤È¤ “Á· ê‰Ÿ. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤¤‰ ֤䤓 Œ¤¤¬î¤¤‰, Ó¤‰™¬¤¤‰ Œ¤¤È¤ ≈¤¤í¤‰ Œ¤Í‰ Ö¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ≈¤∞¤ Ö¤¬¤◊∏ ≤¤î¤¤‰. ❀

≈¤fi“fl ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ê¤◊±¤Œ¤¤◊ ¤Î ˆ≥¤fl◊, ≈¤√¤Œ¤¤◊ †‰“ ˆ≥¤fl◊, õ¤ˆ‰“¤‰ √¤flȤ¤ ¤fi ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl Œ¤¤≤¤‰ Ö¤‰‹±î¤¤◊ “¤Ç¤‰. ‹±È¤‰ ≥¤Û¤≥¤Û¤≥¤fl◊ ꉋ±î¤fl◊ ≈¤ˆ‰“‰ Ö¬¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ ±¤◊√¤ “¤Ç¤‰. ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ò¤“±¤ ˆ≥¤¤, ‹Û¤µ¤‰“ Ϥ“Û¤¬¤fl◊ ™¤‰™fl◊. Œ¤¤≤¤‰ ≈¤Îfi ¬¤‰ Ö¤◊Ǥ‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤‰. ≈¤√¤ õ¤¤È¤≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤.

¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl Ϥˆ¤È¤¤‰, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl Ϥˆ¤È¤¤‰. ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰, ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤‰ä ¤¤≈¤¤¬¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ Á, ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤¬¤ í Œ¤¤Û¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl  í¤‰ê“fl◊, ¬¤‰ Öؤ“ ϤڤŸ¬¤¤‰ ≈¤fi“fl  í¤‰ê“fl◊. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰Û¤‰, ¤Á“ Û¤·ò◊ ¤‰, ¤◊∏√¤fi ꓉, ¤‰ ˚◊ê “¤‰˚Ȥ¤ Ǥ¤î¤, ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤‰ ˆ‰≥¤ ê“fi “Œ¤¤±‰. ≈¤fi“fl ò¤¤∞¤fi ˆ¤◊ê‰, ≥¤‰È¤ Ϥ‰õ¤‰, ò¤“¤ê Û¤¤õ¤Ï¤‰, ≈¤ÂÛ¤¤ √¤∞¤‰ ¬¤‰ Ϥ‰≈¤¤“ õ¤È¤¤Ï¤‰. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰™¤ ¤‰™¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ˆ“≥¤¤‰»“≥¤¤‰ †‰à “¤° ≤¤¤î¤. ≈¤fi“fl Ϥ¤“‰ò¤±fiÖ‰ ò¤“Œ¤¤◊ Áà Áà “Œ¤Áfl¬¤‰ “Œ¤¤±‰. ¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ ¤¤≈¤¤¬¤fi ‹»ê“ Ȥ‰Ç¤¤Œ¤¤◊  ¬¤‹ˆ ! ¬¤‰ “Œ¤Áfl è◊ ≈¤fi“fl¬¤fi ‹»ê“ Û¤Œ¤Á‰ ≥¤‰Œ¤ ˆ≥¤¤‰ ? ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``≈¤fi“fl ! Ö±¿¤fi “¤≥¤‰ ¤ˆ¤“ õ¤¤È‰, ≥¤‰ Ȥ¤ê±fi Ȥ‰≥¤¤‰ ÁÁ‰. Ö¬¤‰ †‰±¤ ≈¤∞¤ ≈¤ˆ‰“≥¤¤‰ ÁÁ‰.'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ‹»ê“ Ó¤fl◊ ꤌ¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ÖŒ¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ≈¤fi“fl †∞¤fi †‰à¬¤‰ †‰±¤ ≈¤ˆ‰î¤¤Ÿ ‹Ï¤¬¤¤ Á õ¤¤È‰ †î¤. ≈¤¤‰≥¤‰ ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰ ¬¤¤ ! ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ êÎfiÖ‰ êÎfiÖ‰ ê≈¤¤î¤. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ≥¤¤‰ √¤√¤¬¤Œ¤¤◊ √¤¤Á‰ ! ê±ê±≥¤fi ˚¤Ø ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ≈¤fi“fl äò¤¤±‰ ‹±È¤‰ ¤Î∏¬¤‰ ¬¤fi“∞¤ ¬¤¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ :

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 25

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 26

``≈¤fi“fl ! ≈¤í‰±fi Ö¤‰Ø, ≈¤í‰±fi; è◊àê ì≈¤˚Œ¤¤◊ ֤Ϥfi ÁàÓ¤, ì≈¤˚Œ¤¤◊ !'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! à ˚¤Ø ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ ò¤“±¤¬¤‰ Ϥ¤î¤; Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ åȤ˚¤‰ ò¤¤Œ¤ ≤¤¤î¤ í‰ ò¤¤Œ¤ !'' í¤‰ê“¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ Ö¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤; ϤǤ≥¤‰ ֤Ϥfl◊ ։Ȥ»‰È¤ ¤¤‰È¤fi ¬¤¤Ç¤‰. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``ˆÓ¤‰ ! Ö∞¤Û¤Œ¤Áfl í‰.'' ≥¤¤‰î¤‰ ֤Ǥ“‰ ¤¤≈¤ ! 䬤¤Î¤¬¤¤ Ǥ“¤ ¤≈¤¤‰“ ≥¤≈¤≥¤¤ ˆ≥¤¤, ¬¤‰ Û¤·“Á Œ¤¤≤¤‰ Ö¤Ï‰ ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl í¤≈¤“fl◊ õ¤¤Î≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤Ö‰ ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi : ``Ö‰ ≈¤fi“fl ! ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“ – è“¬¤¤‰ õ¤±ñ¤‰ í‰ ≥¤‰ Ö¤ ¤≈¤¤‰“ ≤¤à √¤î¤¤.'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤, ˆÏ¤‰ Ö‰ê ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ Ö¤ å≥¤î¤¤‰Ÿ ! ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ Á å≥¤î¤¤‰Ÿ Û¤Œ¤†‰.'' ≈¤fi“fl ¬¤‹Î◊ »‰“Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰; ≈¤∞¤ ¤¤≈¤¤ ä≥¤¤Ï¤Î¤ ≤¤î¤¤. Ö‰¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰, Œ¤¤“¤‰ ≈¤fi“fl ≥¤±ê‰ ≥¤≈¤‰ í‰; ϤǤ≥¤‰ Ö‰¬¤fl◊ Ö¤◊ǤŒ¤¤≤¤fl◊ ∏fl:Ǥ‰. ¤¤≈¤‰ »“fi ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi; ``≈¤fi“fl ! ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ? Œ¤¤≤¤‰ ¿¤¤‰Œ¤ ¿¤Ç‰ í‰ – Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi ≈¤±≥¤fi ? Ö¤ “¤‰˚Ȥ¤Ï¤‰Î¤ ≥¤¤‰ ≤¤à !'' ≈¤fi“fl ≥¤±ê¤Œ¤¤◊ ≥¤≈‰ : ``Ö¤ Ö±¿¤fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤“fl◊ ífl,◊ ≥◊ ֤Ϥ±fi ä≥¤¤Ï¤Î Ó¤fi í‰ ? ¤¤≈¤fl ! ä·Ç¤ Ȥ¤√¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤‰ Ǥ¤à È‰ ¬¤‰ ! Ö‰Œ¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰.'' ¤¤≈¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±ñ¤‰; Á“¤ Œ¤¤™fl◊ Ȥ¤√î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ¬¤ “ˆ‰Ï¤¤î¤fl.◊ çõ¤‰ Û¤¤∏‰ ¤¤‰È‰ : ``։Ȥ¤ ≈¤fi“fl ! √¤¤◊™≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ ? Ö¤ Œ¤¤≤¤‰ Ö¤√¤ Ϥ“Û¤‰ í‰, ¬¤‰ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êϤ¤ ¤‰™¤‰ í‰ ? ≥◊ ä·Ç¤¬¤fi ꤉¬¤‰ ≈¤±fi í‰ ? – Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ‹»ê“ í‰ !''

≈¤fi“fl ¤ ¤±ñ¤‰ : ``Ö¤ ¤¤≈¤¤ †‰¬¤‰ ? Ö‰¬¤‰ Œ¤¤“fi ‹»ê“ ≤¤¤î¤ í‰ ! ˆfl◊ ¬¤¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl ˆ¤‰àÓ¤, Ǥ“fl◊ ¬¤¤ ? Ö‰ ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ¤‰Û¤¤‰. ˆfl◊ ê¤◊à êfiêȤ¤‰ ¬¤≤¤fi – Œ¤¬¤‰ Ó¤¤¬¤¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤‰ ? Ö¤ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤î¤¤‰.Ÿ '' ¤¤≈¤¤ ꈉ : ``։Ȥ¤, Ö ¤ò¤±fiÖ‰ ¬¤‰ Ö ¤ò¤±fiÖ‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Œ¤¤“‰ ≥¤¤“fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ؤ◊êϤfl◊ ! Ö‰ê Ϥ¤“ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Ö¤ ≥¤±ê¤‰ ¬¤≤¤fi †‰≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ √¤Œ¤‰ Ö‰Œ¤ ꓤ‰. √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ “¤±¤‰ ¬¤¤Ç¤¤‰, ¬¤‰ √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ ¤‰™¤ “ˆ¤‰. Ö¤ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊è ≈¤ífi ¤fi° Ϥ¤≥¤...¬¤‰ ≥¤±ê¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ è◊ Ȥ¤√¤‰ í‰, ≥¤‰ ≥¤±ê¤‰-≥¤±ê¤‰ ê“fi¬¤‰ Œ¤¤≤¤fl◊ ≈¤êϤ¤‰ í¤‰ ? ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ó¤fl◊ ÖŒ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ ∏fl:Ǥ¤î¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ‹Ç¤†î¤¤. ò¤“Œ¤¤◊ ∏¤‰±ñ¤ ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fl◊ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±ñfl◊. ¿¤¡·Á≥¤‰ ˆ¤≤¤‰ ¬¤‰ Ȥ≤¤±≥¤‰ ≈¤√¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ¤ˆ¤“ ê¤Øñfl◊ ¬¤‰ »‹ÎŒ¤¤◊ Œ¤·èî¤fl◊ : ``Ȥ‰ ≥“‰, †‰ ˆÏ¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ǥ ¤“ ≈¤±‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? ˆÏ¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ?'' ™‰ê±¤‰ Œ¤¤“fi¬¤‰ ≈¤fi“fl ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ : ``ˆ◊ ˆ◊, ¤¤≈¤fl ! Ö¤ Ó¤fl◊ êî¤fl⁄ ? Ö¤ “Œ¤Áfl±¤‰ Œ¤“fi ÁÓ¤‰ ! ֤Ϥ±¤ ¤¤Îꬤ‰ Ö¤√¤Œ¤¤◊ Œ¤·ê≥¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤“ ¬¤≤¤fi ֤Ϥ≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“flÖ‰ Ö‰ê Á ˆ¤≤¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±fi¬¤‰ Ö¤‰Ó¤“fi¬¤fi ꤉“ ä≈¤“ Œ¤·èî¤fl◊. ¤¤≈¤‰ ê˙fl◊ : `` ¤‰˚¤ ! “Œ¤Áfl ≥¤¬¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰ ! ։Ϥ¤‰ Á ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰. Á‰Ï¤¤‰ ≥¤fl◊ Ö‰¬¤¤‰

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 27

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 28


¥¤∞¤¬¤¤ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤¤‰ ‘õ¤≥¤¤ Á ¬¤ ˆ≥¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤‰ ≈¤∞¤ ˆ≥¤fl◊ ê‰ È¤¤ê±fi ≥¤¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi í‰ ! ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi †‰Ï¤¤à √¤à; ¥¤∞¤‰ Á∞¤¬¤‰ “† Ö¤≈¤fi ∏fi¿¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ȥfi¿¤fi – ≈¤∞¤ ≥¤‰ ≥¤¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ˚·◊êfi ¬¤fiêÎfi ! ¤fi“ ¤È¤‰ ≥¤‰ Œ¤¤≈¤fi ¬¤‰ õ¤¤‰≤¤¤ ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ †‰à. ≥¤‰ ≥¤¤‰ Û¤ûÁ± Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ≥¤‰ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ Ö‰ ꉌ¤ ˚·◊êfi ≤¤à, Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·à Á √¤î¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.'' ≈¤∞¤ ≥◊ ≥¤¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¬¤‰ Ö‰¬¤¤‰ ꤉“±¤‰ ˆ¤Á“ ˆ≥¤¤. Ö‰ê ò¤±fiꌤ¤◊ ¬¤¤‰ê“ ¤¿¤fl◊ Œ¤¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“¤ä Œ¤¤È¤ “Á· ê‰Ÿ. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤¤‰ ֤䤓 Œ¤¤¬î¤¤‰, Ó¤‰™¬¤¤‰ Œ¤¤È¤ ≈¤¤í¤‰ Œ¤Í‰ Ö¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ≈¤∞¤ Ö¤¬¤◊∏ ≤¤î¤¤‰. ❀

≈¤fi“fl ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ê¤◊±¤Œ¤¤◊ ¤Î ˆ≥¤fl◊, ≈¤√¤Œ¤¤◊ †‰“ ˆ≥¤fl◊, õ¤ˆ‰“¤‰ √¤flȤ¤ ¤fi ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl Œ¤¤≤¤‰ Ö¤‰‹±î¤¤◊ “¤Ç¤‰. ‹±È¤‰ ≥¤Û¤≥¤Û¤≥¤fl◊ ꉋ±î¤fl◊ ≈¤ˆ‰“‰ Ö¬¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ ±¤◊√¤ “¤Ç¤‰. ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ò¤“±¤ ˆ≥¤¤, ‹Û¤µ¤‰“ Ϥ“Û¤¬¤fl◊ ™¤‰™fl◊. Œ¤¤≤¤‰ ≈¤Îfi ¬¤‰ Ö¤◊Ǥ‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤‰. ≈¤√¤ õ¤¤È¤≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤.

¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl Ϥˆ¤È¤¤‰, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl Ϥˆ¤È¤¤‰. ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰, ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤‰ä ¤¤≈¤¤¬¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ Á, ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤¬¤ í Œ¤¤Û¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl  í¤‰ê“fl◊, ¬¤‰ Öؤ“ ϤڤŸ¬¤¤‰ ≈¤fi“fl  í¤‰ê“fl◊. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰Û¤‰, ¤Á“ Û¤·ò◊ ¤‰, ¤◊∏√¤fi ꓉, ¤‰ ˚◊ê “¤‰˚Ȥ¤ Ǥ¤î¤, ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤‰ ˆ‰≥¤ ê“fi “Œ¤¤±‰. ≈¤fi“fl ò¤¤∞¤fi ˆ¤◊ê‰, ≥¤‰È¤ Ϥ‰õ¤‰, ò¤“¤ê Û¤¤õ¤Ï¤‰, ≈¤ÂÛ¤¤ √¤∞¤‰ ¬¤‰ Ϥ‰≈¤¤“ õ¤È¤¤Ï¤‰. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰™¤ ¤‰™¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ˆ“≥¤¤‰»“≥¤¤‰ †‰à “¤° ≤¤¤î¤. ≈¤fi“fl Ϥ¤“‰ò¤±fiÖ‰ ò¤“Œ¤¤◊ Áà Áà “Œ¤Áfl¬¤‰ “Œ¤¤±‰. ¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ ¤¤≈¤¤¬¤fi ‹»ê“ Ȥ‰Ç¤¤Œ¤¤◊  ¬¤‹ˆ ! ¬¤‰ “Œ¤Áfl è◊ ≈¤fi“fl¬¤fi ‹»ê“ Û¤Œ¤Á‰ ≥¤‰Œ¤ ˆ≥¤¤‰ ? ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``≈¤fi“fl ! Ö±¿¤fi “¤≥¤‰ ¤ˆ¤“ õ¤¤È‰, ≥¤‰ Ȥ¤ê±fi Ȥ‰≥¤¤‰ ÁÁ‰. Ö¬¤‰ †‰±¤ ≈¤∞¤ ≈¤ˆ‰“≥¤¤‰ ÁÁ‰.'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ‹»ê“ Ó¤fl◊ ꤌ¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ÖŒ¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ≈¤fi“fl †∞¤fi †‰à¬¤‰ †‰±¤ ≈¤ˆ‰î¤¤Ÿ ‹Ï¤¬¤¤ Á õ¤¤È‰ †î¤. ≈¤¤‰≥¤‰ ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰ ¬¤¤ ! ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ êÎfiÖ‰ êÎfiÖ‰ ê≈¤¤î¤. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ≥¤¤‰ √¤√¤¬¤Œ¤¤◊ √¤¤Á‰ ! ê±ê±≥¤fi ˚¤Ø ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ≈¤fi“fl äò¤¤±‰ ‹±È¤‰ ¤Î∏¬¤‰ ¬¤fi“∞¤ ¬¤¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ :

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 25

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 26

``≈¤fi“fl ! ≈¤í‰±fi Ö¤‰Ø, ≈¤í‰±fi; è◊àê ì≈¤˚Œ¤¤◊ ֤Ϥfi ÁàÓ¤, ì≈¤˚Œ¤¤◊ !'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! à ˚¤Ø ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ ò¤“±¤¬¤‰ Ϥ¤î¤; Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ åȤ˚¤‰ ò¤¤Œ¤ ≤¤¤î¤ í‰ ò¤¤Œ¤ !'' í¤‰ê“¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ Ö¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤; ϤǤ≥¤‰ ֤Ϥfl◊ ։Ȥ»‰È¤ ¤¤‰È¤fi ¬¤¤Ç¤‰. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``ˆÓ¤‰ ! Ö∞¤Û¤Œ¤Áfl í‰.'' ≥¤¤‰î¤‰ ֤Ǥ“‰ ¤¤≈¤ ! 䬤¤Î¤¬¤¤ Ǥ“¤ ¤≈¤¤‰“ ≥¤≈¤≥¤¤ ˆ≥¤¤, ¬¤‰ Û¤·“Á Œ¤¤≤¤‰ Ö¤Ï‰ ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl í¤≈¤“fl◊ õ¤¤Î≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤Ö‰ ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi : ``Ö‰ ≈¤fi“fl ! ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“ – è“¬¤¤‰ õ¤±ñ¤‰ í‰ ≥¤‰ Ö¤ ¤≈¤¤‰“ ≤¤à √¤î¤¤.'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤, ˆÏ¤‰ Ö‰ê ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ Ö¤ å≥¤î¤¤‰Ÿ ! ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ Á å≥¤î¤¤‰Ÿ Û¤Œ¤†‰.'' ≈¤fi“fl ¬¤‹Î◊ »‰“Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰; ≈¤∞¤ ¤¤≈¤¤ ä≥¤¤Ï¤Î¤ ≤¤î¤¤. Ö‰¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰, Œ¤¤“¤‰ ≈¤fi“fl ≥¤±ê‰ ≥¤≈¤‰ í‰; ϤǤ≥¤‰ Ö‰¬¤fl◊ Ö¤◊ǤŒ¤¤≤¤fl◊ ∏fl:Ǥ‰. ¤¤≈¤‰ »“fi ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi; ``≈¤fi“fl ! ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ? Œ¤¤≤¤‰ ¿¤¤‰Œ¤ ¿¤Ç‰ í‰ – Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi ≈¤±≥¤fi ? Ö¤ “¤‰˚Ȥ¤Ï¤‰Î¤ ≥¤¤‰ ≤¤à !'' ≈¤fi“fl ≥¤±ê¤Œ¤¤◊ ≥¤≈‰ : ``Ö¤ Ö±¿¤fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤“fl◊ ífl,◊ ≥◊ ֤Ϥ±fi ä≥¤¤Ï¤Î Ó¤fi í‰ ? ¤¤≈¤fl ! ä·Ç¤ Ȥ¤√¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤‰ Ǥ¤à È‰ ¬¤‰ ! Ö‰Œ¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰.'' ¤¤≈¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±ñ¤‰; Á“¤ Œ¤¤™fl◊ Ȥ¤√î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ¬¤ “ˆ‰Ï¤¤î¤fl.◊ çõ¤‰ Û¤¤∏‰ ¤¤‰È‰ : ``։Ȥ¤ ≈¤fi“fl ! √¤¤◊™≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ ? Ö¤ Œ¤¤≤¤‰ Ö¤√¤ Ϥ“Û¤‰ í‰, ¬¤‰ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êϤ¤ ¤‰™¤‰ í‰ ? ≥◊ ä·Ç¤¬¤fi ꤉¬¤‰ ≈¤±fi í‰ ? – Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ‹»ê“ í‰ !''

≈¤fi“fl ¤ ¤±ñ¤‰ : ``Ö¤ ¤¤≈¤¤ †‰¬¤‰ ? Ö‰¬¤‰ Œ¤¤“fi ‹»ê“ ≤¤¤î¤ í‰ ! ˆfl◊ ¬¤¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl ˆ¤‰àÓ¤, Ǥ“fl◊ ¬¤¤ ? Ö‰ ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ¤‰Û¤¤‰. ˆfl◊ ê¤◊à êfiêȤ¤‰ ¬¤≤¤fi – Œ¤¬¤‰ Ó¤¤¬¤¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤‰ ? Ö¤ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤î¤¤‰.Ÿ '' ¤¤≈¤¤ ꈉ : ``։Ȥ¤, Ö ¤ò¤±fiÖ‰ ¬¤‰ Ö ¤ò¤±fiÖ‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Œ¤¤“‰ ≥¤¤“fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ؤ◊êϤfl◊ ! Ö‰ê Ϥ¤“ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Ö¤ ≥¤±ê¤‰ ¬¤≤¤fi †‰≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ √¤Œ¤‰ Ö‰Œ¤ ꓤ‰. √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ “¤±¤‰ ¬¤¤Ç¤¤‰, ¬¤‰ √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ ¤‰™¤ “ˆ¤‰. Ö¤ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊è ≈¤ífi ¤fi° Ϥ¤≥¤...¬¤‰ ≥¤±ê¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ è◊ Ȥ¤√¤‰ í‰, ≥¤‰ ≥¤±ê¤‰-≥¤±ê¤‰ ê“fi¬¤‰ Œ¤¤≤¤fl◊ ≈¤êϤ¤‰ í¤‰ ? ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ó¤fl◊ ÖŒ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ ∏fl:Ǥ¤î¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ‹Ç¤†î¤¤. ò¤“Œ¤¤◊ ∏¤‰±ñ¤ ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fl◊ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±ñfl◊. ¿¤¡·Á≥¤‰ ˆ¤≤¤‰ ¬¤‰ Ȥ≤¤±≥¤‰ ≈¤√¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ¤ˆ¤“ ê¤Øñfl◊ ¬¤‰ »‹ÎŒ¤¤◊ Œ¤·èî¤fl◊ : ``Ȥ‰ ≥“‰, †‰ ˆÏ¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ǥ ¤“ ≈¤±‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? ˆÏ¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ?'' ™‰ê±¤‰ Œ¤¤“fi¬¤‰ ≈¤fi“fl ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ : ``ˆ◊ ˆ◊, ¤¤≈¤fl ! Ö¤ Ó¤fl◊ êî¤fl⁄ ? Ö¤ “Œ¤Áfl±¤‰ Œ¤“fi ÁÓ¤‰ ! ֤Ϥ±¤ ¤¤Îꬤ‰ Ö¤√¤Œ¤¤◊ Œ¤·ê≥¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤“ ¬¤≤¤fi ֤Ϥ≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“flÖ‰ Ö‰ê Á ˆ¤≤¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±fi¬¤‰ Ö¤‰Ó¤“fi¬¤fi ꤉“ ä≈¤“ Œ¤·èî¤fl◊. ¤¤≈¤‰ ê˙fl◊ : `` ¤‰˚¤ ! “Œ¤Áfl ≥¤¬¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰ ! ։Ϥ¤‰ Á ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰. Á‰Ï¤¤‰ ≥¤fl◊ Ö‰¬¤¤‰

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 27

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 28


¥¤∞¤¬¤¤ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤¤‰ ‘õ¤≥¤¤ Á ¬¤ ˆ≥¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤‰ ≈¤∞¤ ˆ≥¤fl◊ ê‰ È¤¤ê±fi ≥¤¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi í‰ ! ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi †‰Ï¤¤à √¤à; ¥¤∞¤‰ Á∞¤¬¤‰ “† Ö¤≈¤fi ∏fi¿¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ȥfi¿¤fi – ≈¤∞¤ ≥¤‰ ≥¤¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ˚·◊êfi ¬¤fiêÎfi ! ¤fi“ ¤È¤‰ ≥¤‰ Œ¤¤≈¤fi ¬¤‰ õ¤¤‰≤¤¤ ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ †‰à. ≥¤‰ ≥¤¤‰ Û¤ûÁ± Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ≥¤‰ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ Ö‰ ꉌ¤ ˚·◊êfi ≤¤à, Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·à Á √¤î¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.'' ≈¤∞¤ ≥◊ ≥¤¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¬¤‰ Ö‰¬¤¤‰ ꤉“±¤‰ ˆ¤Á“ ˆ≥¤¤. Ö‰ê ò¤±fiꌤ¤◊ ¬¤¤‰ê“ ¤¿¤fl◊ Œ¤¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“¤ä Œ¤¤È¤ “Á· ê‰Ÿ. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤¤‰ ֤䤓 Œ¤¤¬î¤¤‰, Ó¤‰™¬¤¤‰ Œ¤¤È¤ ≈¤¤í¤‰ Œ¤Í‰ Ö¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ≈¤∞¤ Ö¤¬¤◊∏ ≤¤î¤¤‰. ❀

≈¤fi“fl ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ê¤◊±¤Œ¤¤◊ ¤Î ˆ≥¤fl◊, ≈¤√¤Œ¤¤◊ †‰“ ˆ≥¤fl◊, õ¤ˆ‰“¤‰ √¤flȤ¤ ¤fi ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl Œ¤¤≤¤‰ Ö¤‰‹±î¤¤◊ “¤Ç¤‰. ‹±È¤‰ ≥¤Û¤≥¤Û¤≥¤fl◊ ꉋ±î¤fl◊ ≈¤ˆ‰“‰ Ö¬¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ ±¤◊√¤ “¤Ç¤‰. ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ò¤“±¤ ˆ≥¤¤, ‹Û¤µ¤‰“ Ϥ“Û¤¬¤fl◊ ™¤‰™fl◊. Œ¤¤≤¤‰ ≈¤Îfi ¬¤‰ Ö¤◊Ǥ‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤‰. ≈¤√¤ õ¤¤È¤≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤.

¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl Ϥˆ¤È¤¤‰, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl Ϥˆ¤È¤¤‰. ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰, ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤‰ä ¤¤≈¤¤¬¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ Á, ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤¬¤ í Œ¤¤Û¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl  í¤‰ê“fl◊, ¬¤‰ Öؤ“ ϤڤŸ¬¤¤‰ ≈¤fi“fl  í¤‰ê“fl◊. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰Û¤‰, ¤Á“ Û¤·ò◊ ¤‰, ¤◊∏√¤fi ꓉, ¤‰ ˚◊ê “¤‰˚Ȥ¤ Ǥ¤î¤, ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤‰ ˆ‰≥¤ ê“fi “Œ¤¤±‰. ≈¤fi“fl ò¤¤∞¤fi ˆ¤◊ê‰, ≥¤‰È¤ Ϥ‰õ¤‰, ò¤“¤ê Û¤¤õ¤Ï¤‰, ≈¤ÂÛ¤¤ √¤∞¤‰ ¬¤‰ Ϥ‰≈¤¤“ õ¤È¤¤Ï¤‰. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰™¤ ¤‰™¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ˆ“≥¤¤‰»“≥¤¤‰ †‰à “¤° ≤¤¤î¤. ≈¤fi“fl Ϥ¤“‰ò¤±fiÖ‰ ò¤“Œ¤¤◊ Áà Áà “Œ¤Áfl¬¤‰ “Œ¤¤±‰. ¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ ¤¤≈¤¤¬¤fi ‹»ê“ Ȥ‰Ç¤¤Œ¤¤◊  ¬¤‹ˆ ! ¬¤‰ “Œ¤Áfl è◊ ≈¤fi“fl¬¤fi ‹»ê“ Û¤Œ¤Á‰ ≥¤‰Œ¤ ˆ≥¤¤‰ ? ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``≈¤fi“fl ! Ö±¿¤fi “¤≥¤‰ ¤ˆ¤“ õ¤¤È‰, ≥¤‰ Ȥ¤ê±fi Ȥ‰≥¤¤‰ ÁÁ‰. Ö¬¤‰ †‰±¤ ≈¤∞¤ ≈¤ˆ‰“≥¤¤‰ ÁÁ‰.'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ‹»ê“ Ó¤fl◊ ꤌ¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ÖŒ¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ≈¤fi“fl †∞¤fi †‰à¬¤‰ †‰±¤ ≈¤ˆ‰î¤¤Ÿ ‹Ï¤¬¤¤ Á õ¤¤È‰ †î¤. ≈¤¤‰≥¤‰ ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰ ¬¤¤ ! ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ êÎfiÖ‰ êÎfiÖ‰ ê≈¤¤î¤. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ≥¤¤‰ √¤√¤¬¤Œ¤¤◊ √¤¤Á‰ ! ê±ê±≥¤fi ˚¤Ø ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ≈¤fi“fl äò¤¤±‰ ‹±È¤‰ ¤Î∏¬¤‰ ¬¤fi“∞¤ ¬¤¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ :

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 25

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 26

``≈¤fi“fl ! ≈¤í‰±fi Ö¤‰Ø, ≈¤í‰±fi; è◊àê ì≈¤˚Œ¤¤◊ ֤Ϥfi ÁàÓ¤, ì≈¤˚Œ¤¤◊ !'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! à ˚¤Ø ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ ò¤“±¤¬¤‰ Ϥ¤î¤; Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ åȤ˚¤‰ ò¤¤Œ¤ ≤¤¤î¤ í‰ ò¤¤Œ¤ !'' í¤‰ê“¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ Ö¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤; ϤǤ≥¤‰ ֤Ϥfl◊ ։Ȥ»‰È¤ ¤¤‰È¤fi ¬¤¤Ç¤‰. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``ˆÓ¤‰ ! Ö∞¤Û¤Œ¤Áfl í‰.'' ≥¤¤‰î¤‰ ֤Ǥ“‰ ¤¤≈¤ ! 䬤¤Î¤¬¤¤ Ǥ“¤ ¤≈¤¤‰“ ≥¤≈¤≥¤¤ ˆ≥¤¤, ¬¤‰ Û¤·“Á Œ¤¤≤¤‰ Ö¤Ï‰ ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl í¤≈¤“fl◊ õ¤¤Î≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤Ö‰ ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi : ``Ö‰ ≈¤fi“fl ! ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“ – è“¬¤¤‰ õ¤±ñ¤‰ í‰ ≥¤‰ Ö¤ ¤≈¤¤‰“ ≤¤à √¤î¤¤.'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤, ˆÏ¤‰ Ö‰ê ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ Ö¤ å≥¤î¤¤‰Ÿ ! ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ Á å≥¤î¤¤‰Ÿ Û¤Œ¤†‰.'' ≈¤fi“fl ¬¤‹Î◊ »‰“Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰; ≈¤∞¤ ¤¤≈¤¤ ä≥¤¤Ï¤Î¤ ≤¤î¤¤. Ö‰¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰, Œ¤¤“¤‰ ≈¤fi“fl ≥¤±ê‰ ≥¤≈¤‰ í‰; ϤǤ≥¤‰ Ö‰¬¤fl◊ Ö¤◊ǤŒ¤¤≤¤fl◊ ∏fl:Ǥ‰. ¤¤≈¤‰ »“fi ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi; ``≈¤fi“fl ! ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ? Œ¤¤≤¤‰ ¿¤¤‰Œ¤ ¿¤Ç‰ í‰ – Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi ≈¤±≥¤fi ? Ö¤ “¤‰˚Ȥ¤Ï¤‰Î¤ ≥¤¤‰ ≤¤à !'' ≈¤fi“fl ≥¤±ê¤Œ¤¤◊ ≥¤≈‰ : ``Ö¤ Ö±¿¤fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤“fl◊ ífl,◊ ≥◊ ֤Ϥ±fi ä≥¤¤Ï¤Î Ó¤fi í‰ ? ¤¤≈¤fl ! ä·Ç¤ Ȥ¤√¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤‰ Ǥ¤à È‰ ¬¤‰ ! Ö‰Œ¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰.'' ¤¤≈¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±ñ¤‰; Á“¤ Œ¤¤™fl◊ Ȥ¤√î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ¬¤ “ˆ‰Ï¤¤î¤fl.◊ çõ¤‰ Û¤¤∏‰ ¤¤‰È‰ : ``։Ȥ¤ ≈¤fi“fl ! √¤¤◊™≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ ? Ö¤ Œ¤¤≤¤‰ Ö¤√¤ Ϥ“Û¤‰ í‰, ¬¤‰ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êϤ¤ ¤‰™¤‰ í‰ ? ≥◊ ä·Ç¤¬¤fi ꤉¬¤‰ ≈¤±fi í‰ ? – Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ‹»ê“ í‰ !''

≈¤fi“fl ¤ ¤±ñ¤‰ : ``Ö¤ ¤¤≈¤¤ †‰¬¤‰ ? Ö‰¬¤‰ Œ¤¤“fi ‹»ê“ ≤¤¤î¤ í‰ ! ˆfl◊ ¬¤¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl ˆ¤‰àÓ¤, Ǥ“fl◊ ¬¤¤ ? Ö‰ ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ¤‰Û¤¤‰. ˆfl◊ ê¤◊à êfiêȤ¤‰ ¬¤≤¤fi – Œ¤¬¤‰ Ó¤¤¬¤¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤‰ ? Ö¤ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤î¤¤‰.Ÿ '' ¤¤≈¤¤ ꈉ : ``։Ȥ¤, Ö ¤ò¤±fiÖ‰ ¬¤‰ Ö ¤ò¤±fiÖ‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Œ¤¤“‰ ≥¤¤“fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ؤ◊êϤfl◊ ! Ö‰ê Ϥ¤“ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Ö¤ ≥¤±ê¤‰ ¬¤≤¤fi †‰≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ √¤Œ¤‰ Ö‰Œ¤ ꓤ‰. √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ “¤±¤‰ ¬¤¤Ç¤¤‰, ¬¤‰ √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ ¤‰™¤ “ˆ¤‰. Ö¤ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊è ≈¤ífi ¤fi° Ϥ¤≥¤...¬¤‰ ≥¤±ê¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ è◊ Ȥ¤√¤‰ í‰, ≥¤‰ ≥¤±ê¤‰-≥¤±ê¤‰ ê“fi¬¤‰ Œ¤¤≤¤fl◊ ≈¤êϤ¤‰ í¤‰ ? ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ó¤fl◊ ÖŒ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ ∏fl:Ǥ¤î¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ‹Ç¤†î¤¤. ò¤“Œ¤¤◊ ∏¤‰±ñ¤ ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fl◊ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±ñfl◊. ¿¤¡·Á≥¤‰ ˆ¤≤¤‰ ¬¤‰ Ȥ≤¤±≥¤‰ ≈¤√¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ¤ˆ¤“ ê¤Øñfl◊ ¬¤‰ »‹ÎŒ¤¤◊ Œ¤·èî¤fl◊ : ``Ȥ‰ ≥“‰, †‰ ˆÏ¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ǥ ¤“ ≈¤±‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? ˆÏ¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ?'' ™‰ê±¤‰ Œ¤¤“fi¬¤‰ ≈¤fi“fl ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ : ``ˆ◊ ˆ◊, ¤¤≈¤fl ! Ö¤ Ó¤fl◊ êî¤fl⁄ ? Ö¤ “Œ¤Áfl±¤‰ Œ¤“fi ÁÓ¤‰ ! ֤Ϥ±¤ ¤¤Îꬤ‰ Ö¤√¤Œ¤¤◊ Œ¤·ê≥¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤“ ¬¤≤¤fi ֤Ϥ≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“flÖ‰ Ö‰ê Á ˆ¤≤¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±fi¬¤‰ Ö¤‰Ó¤“fi¬¤fi ꤉“ ä≈¤“ Œ¤·èî¤fl◊. ¤¤≈¤‰ ê˙fl◊ : `` ¤‰˚¤ ! “Œ¤Áfl ≥¤¬¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰ ! ։Ϥ¤‰ Á ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰. Á‰Ï¤¤‰ ≥¤fl◊ Ö‰¬¤¤‰

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 27

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 28


¥¤∞¤¬¤¤ Œ¤¬¤Œ¤¤◊ ≥¤¤‰ ‘õ¤≥¤¤ Á ¬¤ ˆ≥¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤‰ ≈¤∞¤ ˆ≥¤fl◊ ê‰ È¤¤ê±fi ≥¤¤‰ Ö‰˚Ȥfi ¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Á “ˆ‰Ï¤¤¬¤fi í‰ ! ¥¤∞¤ ¬¤¤‰ê“¤‰¬¤fi Ȥ¤ê±fi †‰Ï¤¤à √¤à; ¥¤∞¤‰ Á∞¤¬¤‰ “† Ö¤≈¤fi ∏fi¿¤fi. õ¤¤‰≤¤¤¬¤fi Ȥ¤ê±fi Ȥfi¿¤fi – ≈¤∞¤ ≥¤‰ ≥¤¤‰ õ¤¤“ Ö¤◊√¤Î ˚·◊êfi ¬¤fiêÎfi ! ¤fi“ ¤È¤‰ ≥¤‰ Œ¤¤≈¤fi ¬¤‰ õ¤¤‰≤¤¤ ¬¤¤‰ê“‰ ≥¤‰ †‰à. ≥¤‰ ≥¤¤‰ Û¤ûÁ± Á ≤¤à √¤î¤¤‰ ! ≥¤‰ ꈉ : ``Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ †∞¤≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ Ö‰ ꉌ¤ ˚·◊êfi ≤¤à, Û¤¤ˆ‰ ¤ ! ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤‰Ó¤fiê‰ “¤Ç¤fi¬¤‰ Û¤·à Á √¤î¤¤‰ ˆ≥¤¤‰.'' ≈¤∞¤ ≥◊ ≥¤¤‰ ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“ ¬¤‰ Ö‰¬¤¤‰ ꤉“±¤‰ ˆ¤Á“ ˆ≥¤¤. Ö‰ê ò¤±fiꌤ¤◊ ¬¤¤‰ê“ ¤¿¤fl◊ Œ¤¤¬¤fi √¤î¤¤‰ ¬¤‰ õ¤¤‰“¤ä Œ¤¤È¤ “Á· ê‰Ÿ. ≈¤¤‰È¤fiÛ¤ ÖŒ¤È¤∏¤“‰ ¤fi“ ¤È¤¬¤¤‰ ֤䤓 Œ¤¤¬î¤¤‰, Ó¤‰™¬¤¤‰ Œ¤¤È¤ ≈¤¤í¤‰ Œ¤Í‰ Ö¬¤‰ ¤¤∏Ó¤¤ˆ¬¤‰ ≈¤∞¤ Ö¤¬¤◊∏ ≤¤î¤¤‰. ❀

≈¤fi“fl ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ê¤◊±¤Œ¤¤◊ ¤Î ˆ≥¤fl◊, ≈¤√¤Œ¤¤◊ †‰“ ˆ≥¤fl◊, õ¤ˆ‰“¤‰ √¤flȤ¤ ¤fi ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl Œ¤¤≤¤‰ Ö¤‰‹±î¤¤◊ “¤Ç¤‰. ‹±È¤‰ ≥¤Û¤≥¤Û¤≥¤fl◊ ꉋ±î¤fl◊ ≈¤ˆ‰“‰ Ö¬¤‰ ˆ¤≤¤Œ¤¤◊ ±¤◊√¤ “¤Ç¤‰. ≈¤fi“fl ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ò¤“±¤ ˆ≥¤¤, ‹Û¤µ¤‰“ Ϥ“Û¤¬¤fl◊ ™¤‰™fl◊. Œ¤¤≤¤‰ ≈¤Îfi ¬¤‰ Ö¤◊Ǥ‰ Œ¤¤‰‹≥¤î¤¤‰. ≈¤√¤ õ¤¤È¤≥¤¤ ¬¤ˆ¤‰≥¤¤.

¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl Ϥˆ¤È¤¤‰, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl Ϥˆ¤È¤¤‰. ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰, ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤‰ä ¤¤≈¤¤¬¤¤ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ Á, ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ ¬¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤¤‰. ¤¤≈¤¬¤‰ Œ¤¬¤ í Œ¤¤Û¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl  í¤‰ê“fl◊, ¬¤‰ Öؤ“ ϤڤŸ¬¤¤‰ ≈¤fi“fl  í¤‰ê“fl◊. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰Û¤‰, ¤Á“ Û¤·ò◊ ¤‰, ¤◊∏√¤fi ꓉, ¤‰ ˚◊ê “¤‰˚Ȥ¤ Ǥ¤î¤, ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤‰ ˆ‰≥¤ ê“fi “Œ¤¤±‰. ≈¤fi“fl ò¤¤∞¤fi ˆ¤◊ê‰, ≥¤‰È¤ Ϥ‰õ¤‰, ò¤“¤ê Û¤¤õ¤Ï¤‰, ≈¤ÂÛ¤¤ √¤∞¤‰ ¬¤‰ Ϥ‰≈¤¤“ õ¤È¤¤Ï¤‰. ¤¤≈¤¤ Ö¤‰Ó¤“fiŒ¤¤◊ ¤‰™¤ ¤‰™¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ˆ“≥¤¤‰»“≥¤¤‰ †‰à “¤° ≤¤¤î¤. ≈¤fi“fl Ϥ¤“‰ò¤±fiÖ‰ ò¤“Œ¤¤◊ Áà Áà “Œ¤Áfl¬¤‰ “Œ¤¤±‰. ¤¤≈¤¤¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“, ¬¤‰ ≈¤fi“fl¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fi ≈¤ˆ‰È¤fi ‹»ê“. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ ¤¤≈¤¤¬¤fi ‹»ê“ Ȥ‰Ç¤¤Œ¤¤◊  ¬¤‹ˆ ! ¬¤‰ “Œ¤Áfl è◊ ≈¤fi“fl¬¤fi ‹»ê“ Û¤Œ¤Á‰ ≥¤‰Œ¤ ˆ≥¤¤‰ ? ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``≈¤fi“fl ! Ö±¿¤fi “¤≥¤‰ ¤ˆ¤“ õ¤¤È‰, ≥¤‰ Ȥ¤ê±fi Ȥ‰≥¤¤‰ ÁÁ‰. Ö¬¤‰ †‰±¤ ≈¤∞¤ ≈¤ˆ‰“≥¤¤‰ ÁÁ‰.'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! Ö‰˚Ȥfi ¤¿¤fi ‹»ê“ Ó¤fl◊ ꤌ¤ ꓤ‰ í¤‰ ? ÖŒ¤¬¤‰ Ö‰˚Ȥfi Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ≈¤fi“fl †∞¤fi †‰à¬¤‰ †‰±¤ ≈¤ˆ‰î¤¤Ÿ ‹Ï¤¬¤¤ Á õ¤¤È‰ †î¤. ≈¤¤‰≥¤‰ ÁflϤ¤¬¤ ˆ≥¤¤‰ ¬¤¤ ! ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ êÎfiÖ‰ êÎfiÖ‰ ê≈¤¤î¤. ≈¤∞¤ ≈¤fi“fl¬¤‰ ≥¤¤‰ √¤√¤¬¤Œ¤¤◊ √¤¤Á‰ ! ê±ê±≥¤fi ˚¤Ø ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ≈¤fi“fl äò¤¤±‰ ‹±È¤‰ ¤Î∏¬¤‰ ¬¤fi“∞¤ ¬¤¤Ç¤≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ :

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 25

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 26

``≈¤fi“fl ! ≈¤í‰±fi Ö¤‰Ø, ≈¤í‰±fi; è◊àê ì≈¤˚Œ¤¤◊ ֤Ϥfi ÁàÓ¤, ì≈¤˚Œ¤¤◊ !'' ≈¤fi“fl ꈉӤ‰ : `` ¤¤≈¤¤ ! à ˚¤Ø ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ ò¤“±¤¬¤‰ Ϥ¤î¤; Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ åȤ˚¤‰ ò¤¤Œ¤ ≤¤¤î¤ í‰ ò¤¤Œ¤ !'' í¤‰ê“¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ Ö¬¤‰ ÁflϤ¤¬¤; ϤǤ≥¤‰ ֤Ϥfl◊ ։Ȥ»‰È¤ ¤¤‰È¤fi ¬¤¤Ç¤‰. ¤¤≈¤¤ ꈉӤ‰ : ``ˆÓ¤‰ ! Ö∞¤Û¤Œ¤Áfl í‰.'' ≥¤¤‰î¤‰ ֤Ǥ“‰ ¤¤≈¤ ! 䬤¤Î¤¬¤¤ Ǥ“¤ ¤≈¤¤‰“ ≥¤≈¤≥¤¤ ˆ≥¤¤, ¬¤‰ Û¤·“Á Œ¤¤≤¤‰ Ö¤Ï‰ ˆ≥¤¤‰. ≈¤fi“fl í¤≈¤“fl◊ õ¤¤Î≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰. ¤¤≈¤¤Ö‰ ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi : ``Ö‰ ≈¤fi“fl ! ˆÏ¤‰ ≥¤¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“ – è“¬¤¤‰ õ¤±ñ¤‰ í‰ ≥¤‰ Ö¤ ¤≈¤¤‰“ ≤¤à √¤î¤¤.'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤, ˆÏ¤‰ Ö‰ê ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ Ö¤ å≥¤î¤¤‰Ÿ ! ¤¤≈¤¤, ˆŒ¤∞¤¤◊ Á å≥¤î¤¤‰Ÿ Û¤Œ¤†‰.'' ≈¤fi“fl ¬¤‹Î◊ »‰“Ϥ≥¤¤‰ ˆ≥¤¤‰; ≈¤∞¤ ¤¤≈¤¤ ä≥¤¤Ï¤Î¤ ≤¤î¤¤. Ö‰¬¤‰ Ö‰Œ¤ ê‰, Œ¤¤“¤‰ ≈¤fi“fl ≥¤±ê‰ ≥¤≈¤‰ í‰; ϤǤ≥¤‰ Ö‰¬¤fl◊ Ö¤◊ǤŒ¤¤≤¤fl◊ ∏fl:Ǥ‰. ¤¤≈¤‰ »“fi ¤·Œ¤ ≈¤¤±fi; ``≈¤fi“fl ! ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ ê‰ ? Œ¤¤≤¤‰ ¿¤¤‰Œ¤ ¿¤Ç‰ í‰ – Ǥ ¤“ ¬¤≤¤fi ≈¤±≥¤fi ? Ö¤ “¤‰˚Ȥ¤Ï¤‰Î¤ ≥¤¤‰ ≤¤à !'' ≈¤fi“fl ≥¤±ê¤Œ¤¤◊ ≥¤≈‰ : ``Ö¤ Ö±¿¤fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤“fl◊ ífl,◊ ≥◊ ֤Ϥ±fi ä≥¤¤Ï¤Î Ó¤fi í‰ ? ¤¤≈¤fl ! ä·Ç¤ Ȥ¤√¤fi ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ ≥¤Œ¤‰ Ǥ¤à È‰ ¬¤‰ ! Ö‰Œ¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤“ Ȥ¤√¤Ó¤‰.'' ¤¤≈¤ ‹Ï¤õ¤¤“Œ¤¤◊ ≈¤±ñ¤‰; Á“¤ Œ¤¤™fl◊ Ȥ¤√î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤¤≤¤fi ¬¤ “ˆ‰Ï¤¤î¤fl.◊ çõ¤‰ Û¤¤∏‰ ¤¤‰È‰ : ``։Ȥ¤ ≈¤fi“fl ! √¤¤◊™≥¤¤‰ ¬¤≤¤fi ê‰ ? Ö¤ Œ¤¤≤¤‰ Ö¤√¤ Ϥ“Û¤‰ í‰, ¬¤‰ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊êϤ¤ ¤‰™¤‰ í‰ ? ≥◊ ä·Ç¤¬¤fi ꤉¬¤‰ ≈¤±fi í‰ ? – Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ≥¤¤“fi ‹»ê“ í‰ !''

≈¤fi“fl ¤ ¤±ñ¤‰ : ``Ö¤ ¤¤≈¤¤ †‰¬¤‰ ? Ö‰¬¤‰ Œ¤¤“fi ‹»ê“ ≤¤¤î¤ í‰ ! ˆfl◊ ¬¤¤¬¤¤‰ “Œ¤Áfl ˆ¤‰àÓ¤, Ǥ“fl◊ ¬¤¤ ? Ö‰ ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ ‹¬¤“¤◊≥¤‰ ¤‰Û¤¤‰. ˆfl◊ ê¤◊à êfiêȤ¤‰ ¬¤≤¤fi – Œ¤¬¤‰ Ó¤¤¬¤¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤‰ ? Ö¤ ؤ◊êfi¬¤‰ å≥¤î¤¤‰.Ÿ '' ¤¤≈¤¤ ꈉ : ``։Ȥ¤, Ö ¤ò¤±fiÖ‰ ¬¤‰ Ö ¤ò¤±fiÖ‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Œ¤¤“‰ ≥¤¤“fl◊ ê¤Ï¤fl◊ ¬¤≤¤fi ؤ◊êϤfl◊ ! Ö‰ê Ϥ¤“ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? Ö¤ ≥¤±ê¤‰ ¬¤≤¤fi †‰≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“fl ꈉ : `` ¤¤≈¤¤ ! ≥¤Œ¤‰ ≥¤Œ¤¤“‰ √¤Œ¤‰ Ö‰Œ¤ ꓤ‰. √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ “¤±¤‰ ¬¤¤Ç¤¤‰, ¬¤‰ √¤Œ¤‰ ≥¤¤‰ ¤‰™¤ “ˆ¤‰. Ö¤ ê¤Ï¤fl◊ ؤ◊è ≈¤ífi ¤fi° Ϥ¤≥¤...¬¤‰ ≥¤±ê¤‰ ≥¤Œ¤¬¤‰ è◊ Ȥ¤√¤‰ í‰, ≥¤‰ ≥¤±ê¤‰-≥¤±ê¤‰ ê“fi¬¤‰ Œ¤¤≤¤fl◊ ≈¤êϤ¤‰ í¤‰ ? ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ó¤fl◊ ÖŒ¤¬¤‰ Ǥ ¤“ ¬¤‹ˆ ≈¤±≥¤fi ˆ¤‰î¤ ?'' ¤¤≈¤¤¬¤¤‰ °Ï¤ ∏fl:Ǥ¤î¤¤‰. ¤¤≈¤¤ ‹Ç¤†î¤¤. ò¤“Œ¤¤◊ ∏¤‰±ñ¤ ¬¤‰ “Œ¤Áfl¬¤fl◊ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±ñfl◊. ¿¤¡·Á≥¤‰ ˆ¤≤¤‰ ¬¤‰ Ȥ≤¤±≥¤‰ ≈¤√¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ¤ˆ¤“ ê¤Øñfl◊ ¬¤‰ »‹ÎŒ¤¤◊ Œ¤·èî¤fl◊ : ``Ȥ‰ ≥“‰, †‰ ˆÏ¤‰ ≥¤±ê¤‰ Ȥ¤√¤Ï¤¤¬¤fi Ǥ ¤“ ≈¤±‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ? ˆÏ¤‰ ˆ‰™¤‰ å≥¤“‰ í‰ ê‰ ¬¤‹ˆ ?'' ™‰ê±¤‰ Œ¤¤“fi¬¤‰ ≈¤fi“fl ˆ‰™¤‰ å≥¤î¤¤‰Ÿ : ``ˆ◊ ˆ◊, ¤¤≈¤fl ! Ö¤ Ó¤fl◊ êî¤fl⁄ ? Ö¤ “Œ¤Áfl±¤‰ Œ¤“fi ÁÓ¤‰ ! ֤Ϥ±¤ ¤¤Îꬤ‰ Ö¤√¤Œ¤¤◊ Œ¤·ê≥¤¤◊ ‹Ï¤õ¤¤“ ¬¤≤¤fi ֤Ϥ≥¤¤‰ ?'' ≈¤fi“flÖ‰ Ö‰ê Á ˆ¤≤¤‰ ò¤¤‰‹±î¤fl◊ ä≈¤¤±fi¬¤‰ Ö¤‰Ó¤“fi¬¤fi ꤉“ ä≈¤“ Œ¤·èî¤fl◊. ¤¤≈¤‰ ê˙fl◊ : `` ¤‰˚¤ ! “Œ¤Áfl ≥¤¬¤‰ ê‰Ï¤¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰ ! ։Ϥ¤‰ Á ≥¤fl◊ Œ¤¬¤‰ Ϥˆ¤È¤¤‰ í‰. Á‰Ï¤¤‰ ≥¤fl◊ Ö‰¬¤¤‰

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 27

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 28


¤¤≈¤, ։Ϥ¤‰ Á ˆfl◊ ≥¤¤“¤‰ ¤¤≈¤. Á‰Ï¤¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ êfi꤉, ։Ϥ¤‰ Á ≈¤fi“fl Œ¤¤“‰ Œ¤¬¤ êfi꤉ ! Á‰Ï¤¤‰ ≥¤¤“¤‰ “Œ¤Áfl, ։Ϥ¤‰ Á Œ¤¤“¤‰ ≥¤fl◊. Û¤Œ¤û‰, ¤¤≈¤fl ?'' ±¤‰Û¤¤¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊ Ö¤◊Û¤fl Ö¤Ï◊. ≈¤fi“fl Ó¤“Œ¤¤à √¤î¤¤‰; ≥¤‰∞¤‰ ¬¤fiõ¤fl◊ †‰î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊≤¤fi ≈¤∞¤ Ö¤◊Û¤fl Ǥ⁄. ❀

Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ``ä¤à ! à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ó¤fl◊ ≈¤·í‰ í‰ ? Ö‰ê Ϥ¤“ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ Ó¤fi í‰ ? ꈤ‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – Œ¤¤“¤≤¤fi ։Ϥfl◊ Ó¤fl◊ Ǥ¤¬¤√¤fi í‰ ?'' ``Ǥ¤¬¤√¤fi ê‰ ¤¤¬¤√¤fi, ≥¤¤“¤≤¤fi ê‰ Œ¤¤“¤≤¤fi – Œ¤∆ ≥¤¬¤‰ ¬¤ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?'' ``≈¤∞¤ ։Ϥfi ≥¤‰ Ϥ¤≥¤ ê‰Ï¤fi ê‰ Œ¤¬¤‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ?'' ``ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤î¤. ≥¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ? – ꤉ତ‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ! à Ϥ¤≥¤ ꤉ତ‰ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Œ¤¤∞¤Û¤ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Û¤¤¬¤Œ¤¤◊ Û¤Œ¤Á‰. ê◊àê ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfl◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¤“¤≤¤fi ≥¤¤‰ ê¤◊à Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``êfi¿¤‰ Ó¤fi Ǥ¤‰˚ †î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ ¬¤≤¤fi – ≥¤‰ ê¤◊à õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰, ê‰ ê¤◊à

Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ?'' ``꤉∞¤ ꈉ í‰ Ç¤“¤ ¤ Ϥ¤≥¤ í‰ ? ꤉∞¤ ꈉ í‰ õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Œ¤∆ ê˙fl◊ ê‰ Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ¬¤ ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ! ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê¤◊à ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ˆ¤‰î¤ í‰ ?'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fl◊ ꤓ∞¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ? ê¤◊à ‹Ï¤¬¤¤ê¤“∞¤‰ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ Ö‰Œ¤ ˆ¤‰î¤ ?'' ``ꤓ∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ¤¤“∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤; ˆ¤‰î¤‰ ≥¤‰ ¬¤‰ ¬¤î¤‰ ˆ¤‰î¤ !'' ``≈¤∞¤ ê¤◊à ꤓ∞¤ ≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ?'' ``í‰ Á ։Ϥfl◊ – Ϥ¤≥¤ Á ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi !'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ꈉ – ˆfl◊ ꤉ତ‰ ¬¤‹ˆ êˆfl◊.'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ è◊ í‰ ? ≥¤fl◊ ꤉ତ‰ êˆfi ∏àÓ¤, Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ è◊ í‰ ?'' ``≥“‰ Œ¤¤“¤ ä≈¤“ Ö‰˚Ȥ¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤Û¤ ¬¤≤¤fi ?'' ``Ö“‰, äȤfi ¤ˆ‰¬¤ ! ‹Ï¤Ò¤¤Û¤¬¤fl◊ è◊ ê·˚‰ í‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ։Ϥfl◊ ≥¤‰ Ó¤fl◊ ¤Íî¤fl◊ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ê¤◊à Ö‰Œ¤ ꈉ í‰ ê‰ `ˆfl◊ ꈉϤ¤ã ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?' ≥¤¤“‰ ꈉϤfi í‰ è◊ ?'' `` ¤¤≈¤fl ! ։Ϥfl◊ ê¤◊à ¬¤≤¤fi. ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ êˆfl◊ – ≈¤∞¤ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Á ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ꤉'ê †∞¤fi †î¤ Ö‰¬¤fi ¤fiê í‰ ? ꤉'ê †∞¤fi †î¤ ≥¤¤‰ Ϥ؉ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꤉ତ‰ ê¤◊à

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 29

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 30

≤¤¤î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ?'' ``։Ϥfl◊ ê¤◊à  ¬¤≤¤fi. ꤉à ϤØ≥¤fl◊  ¬¤≤¤fi, ¬¤‰ ê¤◊à ¤fiê‰î¤ ¬¤≤¤fi.... Ϥ¤≥¤ ։Ϥfi ¤¬¤fi í‰ ê‰... ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fl◊ í‰ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤≥¤ í‰ í‰ê Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi – ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¤ ≥¤¤‰ ä¤à, ¬¤Ï¤fi ¬¤Ï¤¤à¬¤fi Ϥ¤≥¤ ! Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ – ¬¤‰ ≈¤¤ífi ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤‹ˆ ! ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? Á‰¬¤fi ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꈉ – ≈¤ífi í‰ ê¤◊à ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ≈¤·íϤ¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? Œ¤¬¤‰ Á ≤¤¤î¤ í‰ ê‰ Ï¤¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? ꤉à Ϥ¤≥¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ ¤ˆ‰¬¤ ! êˆfi¬¤‰ Ó¤¤‰ »¤î¤∏¤‰ ? ꤌ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, ∏Œ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, í¤‰ê“Ϥ¤∏fi¬¤fi Ϥ¤≥¤. Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤfl◊'≥¤fl◊ Ó¤fl◊ ? ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fi ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥“‰ ¬¤‹ˆ ꈉ≥¤¤ ˆ¤‰àÖ‰ ¬¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ Ö¤˚Ȥ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤±¤“¤‰ Ó¤¤‰ ! êˆfiÖ‰ ífiÖ‰ ê‰ ¤¤≈¤fl, ꈉ ¬¤‰ !'' ``Ö‰Œ¤ ? êˆfl◊ ≥“‰ ? – ≈¤∞¤ ꤉ତ‰ ꈉ≥¤fi ¬¤‹ˆ, ˆ¤∆ !'' ``ˆfl◊ ≥¤‰ ꤉ତ‰ êˆfl◊ ?'' ``Ȥ‰ Û¤¤◊äΠ≥“‰ – Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ≤¤î¤fl◊ ê‰ êflÛ¤flŒ¤ ¤ˆ‰¬¤‰ Œ¤¤“¤ ¤·˚Œ¤¤◊ ê¤√¤Î¬¤¤ ±·õ¤¤ äŸ ˆ≥¤¤ !'' ``Ö¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ ! Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ Ϥ¤≥¤ !''

çkk¤MkkrníÞ : MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 31

çkk¤fLku nkUMku nkUMku ðkt[ðwt øk{u íku W¥k{ çkk¤MkkrníÞ, yu{ {kLkðwt çkhkçkh LkÚke. Auðxu íkku çkk¤MkkrníÞ yu rþü MkkrníÞ nkuðwt s òuEyu, yux÷u rþü MkkrníÞLkk økwýku - ykLktË«Ëíkk, [{íf]rík, ÷¾kýLke «kiZe ðøkuhu - çkk¤MkkrníÞ{kt Ãký nkuðkt s òuEyu. çkk¤MkkrníÞLkku WÆuþ çkk¤fLku ykLktË ykÃkðkLkku Au, íkuLku hMkíkhçkku¤ fhðkLkku Au; Ãký yu ykLktË ykAf÷ku, AeAhku, íkf÷kËe fu Ãkku÷ku Lkrn nkuðku òuEyu. çkk¤MkkrníÞ yux÷u MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk. ykðwt çkk¤MkkrníÞ {kuxktyku Ãký ðkt[u íkku ÃkkuíkkLke ô{hLkk Lku znkÃkýLkk ¼khLku íkuyku ¼q÷e òÞ, n¤ðktVq÷ çkLke òÞ.

h{ý÷k÷ MkkuLke ❀

[kh ¾tz Vhe ykðu÷e ðkíkkoyku

yk LkkLkfzk ÃkwMíkf{kt su çkk¤ðkíkkoyku ykÃku÷e Au íku Þkºkk¤wykuLke {kVf Ëuþktíkh fhu Au. ½høkÚÚkw ÷køkíke yk ðkíkkoyku [kh ¾tz Vhe ykðu÷e nkuÞ Au. yu fkrXÞkðkz{kt «[r÷ík Au, Ãký íku õÞktÚke ykðeLku õÞkhu fkrXÞkðkz{kt ðMke nþu ? yufkË ðkíkko LkkE÷ LkËeLkk fktXk WÃkhLke nþu, íkku çkeS Mk{hftË{ktÚke ykðe nþu ? fux÷ef Ëuþktíkh fheLku s{oLke{kt ½h fheLku hne nþu, íkku fux÷ef ÷ktçkku [kux÷ku WøkkzeLku [eLke çkLkeøkE nþu !

fkfk fk÷u÷fh

[røksw¼kE çkÄufk MktÃkkrËík ‘çkk¤ðkíkko’ ÃkwÂMíkfkLkk Ãknu÷k ¼køkLke «MíkkðLkk{kt : 1929]


¤¤≈¤, ։Ϥ¤‰ Á ˆfl◊ ≥¤¤“¤‰ ¤¤≈¤. Á‰Ï¤¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ êfi꤉, ։Ϥ¤‰ Á ≈¤fi“fl Œ¤¤“‰ Œ¤¬¤ êfi꤉ ! Á‰Ï¤¤‰ ≥¤¤“¤‰ “Œ¤Áfl, ։Ϥ¤‰ Á Œ¤¤“¤‰ ≥¤fl◊. Û¤Œ¤û‰, ¤¤≈¤fl ?'' ±¤‰Û¤¤¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊ Ö¤◊Û¤fl Ö¤Ï◊. ≈¤fi“fl Ó¤“Œ¤¤à √¤î¤¤‰; ≥¤‰∞¤‰ ¬¤fiõ¤fl◊ †‰î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊≤¤fi ≈¤∞¤ Ö¤◊Û¤fl Ǥ⁄. ❀

Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ``ä¤à ! à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ó¤fl◊ ≈¤·í‰ í‰ ? Ö‰ê Ϥ¤“ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ Ó¤fi í‰ ? ꈤ‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – Œ¤¤“¤≤¤fi ։Ϥfl◊ Ó¤fl◊ Ǥ¤¬¤√¤fi í‰ ?'' ``Ǥ¤¬¤√¤fi ê‰ ¤¤¬¤√¤fi, ≥¤¤“¤≤¤fi ê‰ Œ¤¤“¤≤¤fi – Œ¤∆ ≥¤¬¤‰ ¬¤ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?'' ``≈¤∞¤ ։Ϥfi ≥¤‰ Ϥ¤≥¤ ê‰Ï¤fi ê‰ Œ¤¬¤‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ?'' ``ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤î¤. ≥¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ? – ꤉ତ‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ! à Ϥ¤≥¤ ꤉ତ‰ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Œ¤¤∞¤Û¤ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Û¤¤¬¤Œ¤¤◊ Û¤Œ¤Á‰. ê◊àê ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfl◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¤“¤≤¤fi ≥¤¤‰ ê¤◊à Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``êfi¿¤‰ Ó¤fi Ǥ¤‰˚ †î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ ¬¤≤¤fi – ≥¤‰ ê¤◊à õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰, ê‰ ê¤◊à

Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ?'' ``꤉∞¤ ꈉ í‰ Ç¤“¤ ¤ Ϥ¤≥¤ í‰ ? ꤉∞¤ ꈉ í‰ õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Œ¤∆ ê˙fl◊ ê‰ Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ¬¤ ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ! ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê¤◊à ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ˆ¤‰î¤ í‰ ?'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fl◊ ꤓ∞¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ? ê¤◊à ‹Ï¤¬¤¤ê¤“∞¤‰ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ Ö‰Œ¤ ˆ¤‰î¤ ?'' ``ꤓ∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ¤¤“∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤; ˆ¤‰î¤‰ ≥¤‰ ¬¤‰ ¬¤î¤‰ ˆ¤‰î¤ !'' ``≈¤∞¤ ê¤◊à ꤓ∞¤ ≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ?'' ``í‰ Á ։Ϥfl◊ – Ϥ¤≥¤ Á ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi !'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ꈉ – ˆfl◊ ꤉ତ‰ ¬¤‹ˆ êˆfl◊.'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ è◊ í‰ ? ≥¤fl◊ ꤉ତ‰ êˆfi ∏àÓ¤, Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ è◊ í‰ ?'' ``≥“‰ Œ¤¤“¤ ä≈¤“ Ö‰˚Ȥ¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤Û¤ ¬¤≤¤fi ?'' ``Ö“‰, äȤfi ¤ˆ‰¬¤ ! ‹Ï¤Ò¤¤Û¤¬¤fl◊ è◊ ê·˚‰ í‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ։Ϥfl◊ ≥¤‰ Ó¤fl◊ ¤Íî¤fl◊ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ê¤◊à Ö‰Œ¤ ꈉ í‰ ê‰ `ˆfl◊ ꈉϤ¤ã ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?' ≥¤¤“‰ ꈉϤfi í‰ è◊ ?'' `` ¤¤≈¤fl ! ։Ϥfl◊ ê¤◊à ¬¤≤¤fi. ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ êˆfl◊ – ≈¤∞¤ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Á ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ꤉'ê †∞¤fi †î¤ Ö‰¬¤fi ¤fiê í‰ ? ꤉'ê †∞¤fi †î¤ ≥¤¤‰ Ϥ؉ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꤉ତ‰ ê¤◊à

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 29

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 30

≤¤¤î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ?'' ``։Ϥfl◊ ê¤◊à  ¬¤≤¤fi. ꤉à ϤØ≥¤fl◊  ¬¤≤¤fi, ¬¤‰ ê¤◊à ¤fiê‰î¤ ¬¤≤¤fi.... Ϥ¤≥¤ ։Ϥfi ¤¬¤fi í‰ ê‰... ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fl◊ í‰ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤≥¤ í‰ í‰ê Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi – ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¤ ≥¤¤‰ ä¤à, ¬¤Ï¤fi ¬¤Ï¤¤à¬¤fi Ϥ¤≥¤ ! Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ – ¬¤‰ ≈¤¤ífi ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤‹ˆ ! ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? Á‰¬¤fi ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꈉ – ≈¤ífi í‰ ê¤◊à ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ≈¤·íϤ¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? Œ¤¬¤‰ Á ≤¤¤î¤ í‰ ê‰ Ï¤¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? ꤉à Ϥ¤≥¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ ¤ˆ‰¬¤ ! êˆfi¬¤‰ Ó¤¤‰ »¤î¤∏¤‰ ? ꤌ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, ∏Œ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, í¤‰ê“Ϥ¤∏fi¬¤fi Ϥ¤≥¤. Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤfl◊'≥¤fl◊ Ó¤fl◊ ? ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fi ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥“‰ ¬¤‹ˆ ꈉ≥¤¤ ˆ¤‰àÖ‰ ¬¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ Ö¤˚Ȥ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤±¤“¤‰ Ó¤¤‰ ! êˆfiÖ‰ ífiÖ‰ ê‰ ¤¤≈¤fl, ꈉ ¬¤‰ !'' ``Ö‰Œ¤ ? êˆfl◊ ≥“‰ ? – ≈¤∞¤ ꤉ତ‰ ꈉ≥¤fi ¬¤‹ˆ, ˆ¤∆ !'' ``ˆfl◊ ≥¤‰ ꤉ତ‰ êˆfl◊ ?'' ``Ȥ‰ Û¤¤◊äΠ≥“‰ – Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ≤¤î¤fl◊ ê‰ êflÛ¤flŒ¤ ¤ˆ‰¬¤‰ Œ¤¤“¤ ¤·˚Œ¤¤◊ ê¤√¤Î¬¤¤ ±·õ¤¤ äŸ ˆ≥¤¤ !'' ``Ö¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ ! Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ Ϥ¤≥¤ !''

çkk¤MkkrníÞ : MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 31

çkk¤fLku nkUMku nkUMku ðkt[ðwt øk{u íku W¥k{ çkk¤MkkrníÞ, yu{ {kLkðwt çkhkçkh LkÚke. Auðxu íkku çkk¤MkkrníÞ yu rþü MkkrníÞ nkuðwt s òuEyu, yux÷u rþü MkkrníÞLkk økwýku - ykLktË«Ëíkk, [{íf]rík, ÷¾kýLke «kiZe ðøkuhu - çkk¤MkkrníÞ{kt Ãký nkuðkt s òuEyu. çkk¤MkkrníÞLkku WÆuþ çkk¤fLku ykLktË ykÃkðkLkku Au, íkuLku hMkíkhçkku¤ fhðkLkku Au; Ãký yu ykLktË ykAf÷ku, AeAhku, íkf÷kËe fu Ãkku÷ku Lkrn nkuðku òuEyu. çkk¤MkkrníÞ yux÷u MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk. ykðwt çkk¤MkkrníÞ {kuxktyku Ãký ðkt[u íkku ÃkkuíkkLke ô{hLkk Lku znkÃkýLkk ¼khLku íkuyku ¼q÷e òÞ, n¤ðktVq÷ çkLke òÞ.

h{ý÷k÷ MkkuLke ❀

[kh ¾tz Vhe ykðu÷e ðkíkkoyku

yk LkkLkfzk ÃkwMíkf{kt su çkk¤ðkíkkoyku ykÃku÷e Au íku Þkºkk¤wykuLke {kVf Ëuþktíkh fhu Au. ½høkÚÚkw ÷køkíke yk ðkíkkoyku [kh ¾tz Vhe ykðu÷e nkuÞ Au. yu fkrXÞkðkz{kt «[r÷ík Au, Ãký íku õÞktÚke ykðeLku õÞkhu fkrXÞkðkz{kt ðMke nþu ? yufkË ðkíkko LkkE÷ LkËeLkk fktXk WÃkhLke nþu, íkku çkeS Mk{hftË{ktÚke ykðe nþu ? fux÷ef Ëuþktíkh fheLku s{oLke{kt ½h fheLku hne nþu, íkku fux÷ef ÷ktçkku [kux÷ku WøkkzeLku [eLke çkLkeøkE nþu !

fkfk fk÷u÷fh

[røksw¼kE çkÄufk MktÃkkrËík ‘çkk¤ðkíkko’ ÃkwÂMíkfkLkk Ãknu÷k ¼køkLke «MíkkðLkk{kt : 1929]


¤¤≈¤, ։Ϥ¤‰ Á ˆfl◊ ≥¤¤“¤‰ ¤¤≈¤. Á‰Ï¤¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ êfi꤉, ։Ϥ¤‰ Á ≈¤fi“fl Œ¤¤“‰ Œ¤¬¤ êfi꤉ ! Á‰Ï¤¤‰ ≥¤¤“¤‰ “Œ¤Áfl, ։Ϥ¤‰ Á Œ¤¤“¤‰ ≥¤fl◊. Û¤Œ¤û‰, ¤¤≈¤fl ?'' ±¤‰Û¤¤¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊ Ö¤◊Û¤fl Ö¤Ï◊. ≈¤fi“fl Ó¤“Œ¤¤à √¤î¤¤‰; ≥¤‰∞¤‰ ¬¤fiõ¤fl◊ †‰î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊≤¤fi ≈¤∞¤ Ö¤◊Û¤fl Ǥ⁄. ❀

Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ``ä¤à ! à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ó¤fl◊ ≈¤·í‰ í‰ ? Ö‰ê Ϥ¤“ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ Ó¤fi í‰ ? ꈤ‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – Œ¤¤“¤≤¤fi ։Ϥfl◊ Ó¤fl◊ Ǥ¤¬¤√¤fi í‰ ?'' ``Ǥ¤¬¤√¤fi ê‰ ¤¤¬¤√¤fi, ≥¤¤“¤≤¤fi ê‰ Œ¤¤“¤≤¤fi – Œ¤∆ ≥¤¬¤‰ ¬¤ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?'' ``≈¤∞¤ ։Ϥfi ≥¤‰ Ϥ¤≥¤ ê‰Ï¤fi ê‰ Œ¤¬¤‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ?'' ``ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤î¤. ≥¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ? – ꤉ତ‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ! à Ϥ¤≥¤ ꤉ତ‰ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Œ¤¤∞¤Û¤ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Û¤¤¬¤Œ¤¤◊ Û¤Œ¤Á‰. ê◊àê ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfl◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¤“¤≤¤fi ≥¤¤‰ ê¤◊à Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``êfi¿¤‰ Ó¤fi Ǥ¤‰˚ †î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ ¬¤≤¤fi – ≥¤‰ ê¤◊à õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰, ê‰ ê¤◊à

Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ?'' ``꤉∞¤ ꈉ í‰ Ç¤“¤ ¤ Ϥ¤≥¤ í‰ ? ꤉∞¤ ꈉ í‰ õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Œ¤∆ ê˙fl◊ ê‰ Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ¬¤ ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ! ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê¤◊à ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ˆ¤‰î¤ í‰ ?'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fl◊ ꤓ∞¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ? ê¤◊à ‹Ï¤¬¤¤ê¤“∞¤‰ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ Ö‰Œ¤ ˆ¤‰î¤ ?'' ``ꤓ∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ¤¤“∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤; ˆ¤‰î¤‰ ≥¤‰ ¬¤‰ ¬¤î¤‰ ˆ¤‰î¤ !'' ``≈¤∞¤ ê¤◊à ꤓ∞¤ ≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ?'' ``í‰ Á ։Ϥfl◊ – Ϥ¤≥¤ Á ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi !'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ꈉ – ˆfl◊ ꤉ତ‰ ¬¤‹ˆ êˆfl◊.'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ è◊ í‰ ? ≥¤fl◊ ꤉ତ‰ êˆfi ∏àÓ¤, Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ è◊ í‰ ?'' ``≥“‰ Œ¤¤“¤ ä≈¤“ Ö‰˚Ȥ¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤Û¤ ¬¤≤¤fi ?'' ``Ö“‰, äȤfi ¤ˆ‰¬¤ ! ‹Ï¤Ò¤¤Û¤¬¤fl◊ è◊ ê·˚‰ í‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ։Ϥfl◊ ≥¤‰ Ó¤fl◊ ¤Íî¤fl◊ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ê¤◊à Ö‰Œ¤ ꈉ í‰ ê‰ `ˆfl◊ ꈉϤ¤ã ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?' ≥¤¤“‰ ꈉϤfi í‰ è◊ ?'' `` ¤¤≈¤fl ! ։Ϥfl◊ ê¤◊à ¬¤≤¤fi. ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ êˆfl◊ – ≈¤∞¤ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Á ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ꤉'ê †∞¤fi †î¤ Ö‰¬¤fi ¤fiê í‰ ? ꤉'ê †∞¤fi †î¤ ≥¤¤‰ Ϥ؉ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꤉ତ‰ ê¤◊à

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 29

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 30

≤¤¤î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ?'' ``։Ϥfl◊ ê¤◊à  ¬¤≤¤fi. ꤉à ϤØ≥¤fl◊  ¬¤≤¤fi, ¬¤‰ ê¤◊à ¤fiê‰î¤ ¬¤≤¤fi.... Ϥ¤≥¤ ։Ϥfi ¤¬¤fi í‰ ê‰... ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fl◊ í‰ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤≥¤ í‰ í‰ê Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi – ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¤ ≥¤¤‰ ä¤à, ¬¤Ï¤fi ¬¤Ï¤¤à¬¤fi Ϥ¤≥¤ ! Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ – ¬¤‰ ≈¤¤ífi ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤‹ˆ ! ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? Á‰¬¤fi ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꈉ – ≈¤ífi í‰ ê¤◊à ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ≈¤·íϤ¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? Œ¤¬¤‰ Á ≤¤¤î¤ í‰ ê‰ Ï¤¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? ꤉à Ϥ¤≥¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ ¤ˆ‰¬¤ ! êˆfi¬¤‰ Ó¤¤‰ »¤î¤∏¤‰ ? ꤌ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, ∏Œ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, í¤‰ê“Ϥ¤∏fi¬¤fi Ϥ¤≥¤. Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤfl◊'≥¤fl◊ Ó¤fl◊ ? ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fi ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥“‰ ¬¤‹ˆ ꈉ≥¤¤ ˆ¤‰àÖ‰ ¬¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ Ö¤˚Ȥ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤±¤“¤‰ Ó¤¤‰ ! êˆfiÖ‰ ífiÖ‰ ê‰ ¤¤≈¤fl, ꈉ ¬¤‰ !'' ``Ö‰Œ¤ ? êˆfl◊ ≥“‰ ? – ≈¤∞¤ ꤉ତ‰ ꈉ≥¤fi ¬¤‹ˆ, ˆ¤∆ !'' ``ˆfl◊ ≥¤‰ ꤉ତ‰ êˆfl◊ ?'' ``Ȥ‰ Û¤¤◊äΠ≥“‰ – Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ≤¤î¤fl◊ ê‰ êflÛ¤flŒ¤ ¤ˆ‰¬¤‰ Œ¤¤“¤ ¤·˚Œ¤¤◊ ê¤√¤Î¬¤¤ ±·õ¤¤ äŸ ˆ≥¤¤ !'' ``Ö¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ ! Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ Ϥ¤≥¤ !''

çkk¤MkkrníÞ : MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 31

çkk¤fLku nkUMku nkUMku ðkt[ðwt øk{u íku W¥k{ çkk¤MkkrníÞ, yu{ {kLkðwt çkhkçkh LkÚke. Auðxu íkku çkk¤MkkrníÞ yu rþü MkkrníÞ nkuðwt s òuEyu, yux÷u rþü MkkrníÞLkk økwýku - ykLktË«Ëíkk, [{íf]rík, ÷¾kýLke «kiZe ðøkuhu - çkk¤MkkrníÞ{kt Ãký nkuðkt s òuEyu. çkk¤MkkrníÞLkku WÆuþ çkk¤fLku ykLktË ykÃkðkLkku Au, íkuLku hMkíkhçkku¤ fhðkLkku Au; Ãký yu ykLktË ykAf÷ku, AeAhku, íkf÷kËe fu Ãkku÷ku Lkrn nkuðku òuEyu. çkk¤MkkrníÞ yux÷u MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk. ykðwt çkk¤MkkrníÞ {kuxktyku Ãký ðkt[u íkku ÃkkuíkkLke ô{hLkk Lku znkÃkýLkk ¼khLku íkuyku ¼q÷e òÞ, n¤ðktVq÷ çkLke òÞ.

h{ý÷k÷ MkkuLke ❀

[kh ¾tz Vhe ykðu÷e ðkíkkoyku

yk LkkLkfzk ÃkwMíkf{kt su çkk¤ðkíkkoyku ykÃku÷e Au íku Þkºkk¤wykuLke {kVf Ëuþktíkh fhu Au. ½høkÚÚkw ÷køkíke yk ðkíkkoyku [kh ¾tz Vhe ykðu÷e nkuÞ Au. yu fkrXÞkðkz{kt «[r÷ík Au, Ãký íku õÞktÚke ykðeLku õÞkhu fkrXÞkðkz{kt ðMke nþu ? yufkË ðkíkko LkkE÷ LkËeLkk fktXk WÃkhLke nþu, íkku çkeS Mk{hftË{ktÚke ykðe nþu ? fux÷ef Ëuþktíkh fheLku s{oLke{kt ½h fheLku hne nþu, íkku fux÷ef ÷ktçkku [kux÷ku WøkkzeLku [eLke çkLkeøkE nþu !

fkfk fk÷u÷fh

[røksw¼kE çkÄufk MktÃkkrËík ‘çkk¤ðkíkko’ ÃkwÂMíkfkLkk Ãknu÷k ¼køkLke «MíkkðLkk{kt : 1929]


¤¤≈¤, ։Ϥ¤‰ Á ˆfl◊ ≥¤¤“¤‰ ¤¤≈¤. Á‰Ï¤¤‰ “Œ¤Áfl ≈¤fi“fl¬¤‰ Œ¤¬¤ êfi꤉, ։Ϥ¤‰ Á ≈¤fi“fl Œ¤¤“‰ Œ¤¬¤ êfi꤉ ! Á‰Ï¤¤‰ ≥¤¤“¤‰ “Œ¤Áfl, ։Ϥ¤‰ Á Œ¤¤“¤‰ ≥¤fl◊. Û¤Œ¤û‰, ¤¤≈¤fl ?'' ±¤‰Û¤¤¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊ Ö¤◊Û¤fl Ö¤Ï◊. ≈¤fi“fl Ó¤“Œ¤¤à √¤î¤¤‰; ≥¤‰∞¤‰ ¬¤fiõ¤fl◊ †‰î¤fl.◊ ≥¤‰¬¤fi Ö¤◊ǤŒ¤¤◊≤¤fi ≈¤∞¤ Ö¤◊Û¤fl Ǥ⁄. ❀

Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ``ä¤à ! à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Ö‰Œ¤¤◊ Ϥ¤“‰ Ϥ¤“‰ Ó¤fl◊ ≈¤·í‰ í‰ ? Ö‰ê Ϥ¤“ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ Ó¤fi í‰ ? ꈤ‰ ≥¤¤‰ Ǥ“¤ – Œ¤¤“¤≤¤fi ։Ϥfl◊ Ó¤fl◊ Ǥ¤¬¤√¤fi í‰ ?'' ``Ǥ¤¬¤√¤fi ê‰ ¤¤¬¤√¤fi, ≥¤¤“¤≤¤fi ê‰ Œ¤¤“¤≤¤fi – Œ¤∆ ≥¤¬¤‰ ¬¤ ê˙fl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?'' ``≈¤∞¤ ։Ϥfi ≥¤‰ Ϥ¤≥¤ ê‰Ï¤fi ê‰ Œ¤¬¤‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ?'' ``ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤î¤. ≥¤¬¤‰ Ó¤fl◊ ? – ꤉ତ‰ î¤ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ! à Ϥ¤≥¤ ꤉ତ‰ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi. Œ¤¤∞¤Û¤ ˆ¤‰î¤ ≥¤¤‰ Û¤¤¬¤Œ¤¤◊ Û¤Œ¤Á‰. ê◊àê ¬¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfl◊ ˆÓ¤‰ ≥“‰ ¬¤‰ ?'' ``ä¤à ! Œ¤¤“¤≤¤fi ≥¤¤‰ ê¤◊à Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ ¬¤≤¤fi ¬¤‰ ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ Û¤◊≥¤¤±Ï¤¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? ˆfl◊ ≥¤¤‰ êˆfl◊ ífl◊ ê‰ à Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``êfi¿¤‰ Ó¤fi Ǥ¤‰˚ †î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Ϥ¤≥¤ ¬¤≤¤fi – ≥¤‰ ê¤◊à õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰, ê‰ ê¤◊à

Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ?'' ``꤉∞¤ ꈉ í‰ Ç¤“¤ ¤ Ϥ¤≥¤ í‰ ? ꤉∞¤ ꈉ í‰ õ¤¤‰“¬¤fi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Œ¤∆ ê˙fl◊ ê‰ Œ¤¤‰Îfi Ϥ¤≥¤ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ¬¤ ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ! ¤¿¤fi Ϥ¤≥¤ ê¤◊à ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ˆ¤‰î¤ í‰ ?'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fl◊ ꤓ∞¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ? ê¤◊à ‹Ï¤¬¤¤ê¤“∞¤‰ ¬¤ ꈉϤ¤î¤ Ö‰Œ¤ ˆ¤‰î¤ ?'' ``ꤓ∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ¤¤“∞¤‰ î¤ ˆ¤‰î¤; ˆ¤‰î¤‰ ≥¤‰ ¬¤‰ ¬¤î¤‰ ˆ¤‰î¤ !'' ``≈¤∞¤ ê¤◊à ꤓ∞¤ ≥¤¤‰ ˆ¤‰î¤ ¬¤‰ ?'' ``í‰ Á ։Ϥfl◊ – Ϥ¤≥¤ Á ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi !'' ``ä¤à ! Œ¤¬¤‰ ≥¤¤‰ ꈉ – ˆfl◊ ꤉ତ‰ ¬¤‹ˆ êˆfl◊.'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ¬¤ ꈉϤ¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ è◊ í‰ ? ≥¤fl◊ ꤉ତ‰ êˆfi ∏àÓ¤, Ö‰Œ¤ ≈¤∞¤ è◊ í‰ ?'' ``≥“‰ Œ¤¤“¤ ä≈¤“ Ö‰˚Ȥ¤‰ ‹Ï¤Ò¤¤Û¤ ¬¤≤¤fi ?'' ``Ö“‰, äȤfi ¤ˆ‰¬¤ ! ‹Ï¤Ò¤¤Û¤¬¤fl◊ è◊ ê·˚‰ í‰ ? Ö¤ ≥¤¤‰ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! Ϥ¤≥¤Œ¤¤◊ ։Ϥfl◊ ≥¤‰ Ó¤fl◊ ¤Íî¤fl◊ í‰ ? Ϥ¤≥¤ ê¤◊à Ö‰Œ¤ ꈉ í‰ ê‰ `ˆfl◊ ꈉϤ¤ã ։Ϥfi ¬¤≤¤fi ?' ≥¤¤“‰ ꈉϤfi í‰ è◊ ?'' `` ¤¤≈¤fl ! ։Ϥfl◊ ê¤◊à ¬¤≤¤fi. ˆfl◊ ≥¤¤‰ Ö¤ ò¤±fiÖ‰ êˆfl◊ – ≈¤∞¤ Ϥ¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi Á ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ꤉'ê †∞¤fi †î¤ Ö‰¬¤fi ¤fiê í‰ ? ꤉'ê †∞¤fi †î¤ ≥¤¤‰ Ϥ؉ Ö‰Œ¤ í‰ ? ꤉ତ‰ ê¤◊à

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 29

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 30

≤¤¤î¤ Ö‰Œ¤ í‰ ?'' ``։Ϥfl◊ ê¤◊à  ¬¤≤¤fi. ꤉à ϤØ≥¤fl◊  ¬¤≤¤fi, ¬¤‰ ê¤◊à ¤fiê‰î¤ ¬¤≤¤fi.... Ϥ¤≥¤ ։Ϥfi ¤¬¤fi í‰ ê‰... ≈¤∞¤ Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fl◊ í‰ Ó¤fl◊ ? Ϥ¤≥¤ í‰ í‰ê Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi – ≈¤∞¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``Ö¤ ≥¤¤‰ ä¤à, ¬¤Ï¤fi ¬¤Ï¤¤à¬¤fi Ϥ¤≥¤ ! Œ¤¤È¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤ – ¬¤‰ ≈¤¤ífi ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤‹ˆ ! ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? Á‰¬¤fi ˆ¤‰î¤ Ö‰¬¤‰ ≈¤·ífi¬¤‰ ꈉ – ≈¤ífi í‰ ê¤◊à ?'' ``Ö‰Œ¤¤◊ ꤉ତ‰ ≈¤·íϤ¤¬¤fl◊ è◊ í‰ ? Œ¤¬¤‰ Á ≤¤¤î¤ í‰ ê‰ Ï¤¤≥¤ ꈉϤ¤î¤ ։Ϥfi ¬¤≤¤fi.'' ``≈¤∞¤ ä¤à ! ê¤‰à “fi≥¤‰ ꈉϤfi í‰ ? ꤉à Ϥ¤≥¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ ¤ˆ‰¬¤ ! êˆfi¬¤‰ Ó¤¤‰ »¤î¤∏¤‰ ? ꤌ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, ∏Œ¤ ‹Ï¤¬¤¤¬¤fi Ϥ¤≥¤, í¤‰ê“Ϥ¤∏fi¬¤fi Ϥ¤≥¤. Ö‰Œ¤¤◊ ꈉϤfl◊'≥¤fl◊ Ó¤fl◊ ? ꈉϤ¤ Á‰Ï¤fi ¬¤‹ˆ ˆ¤‰î¤ ≥“‰ ¬¤‹ˆ ꈉ≥¤¤ ˆ¤‰àÖ‰ ¬¤‰ ?'' ``≈¤∞¤ Ö¤˚Ȥ¤‰ Œ¤¤‰˚¤‰ ≈¤±¤“¤‰ Ó¤¤‰ ! êˆfiÖ‰ ífiÖ‰ ê‰ ¤¤≈¤fl, ꈉ ¬¤‰ !'' ``Ö‰Œ¤ ? êˆfl◊ ≥“‰ ? – ≈¤∞¤ ꤉ତ‰ ꈉ≥¤fi ¬¤‹ˆ, ˆ¤∆ !'' ``ˆfl◊ ≥¤‰ ꤉ତ‰ êˆfl◊ ?'' ``Ȥ‰ Û¤¤◊äΠ≥“‰ – Ö‰ ≥¤¤‰ Ö‰Œ¤ ≤¤î¤fl◊ ê‰ êflÛ¤flŒ¤ ¤ˆ‰¬¤‰ Œ¤¤“¤ ¤·˚Œ¤¤◊ ê¤√¤Î¬¤¤ ±·õ¤¤ äŸ ˆ≥¤¤ !'' ``Ö¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ˆ¤‰ ! Ö¤ ≥¤¤‰ 䤓‰ Ϥ¤≥¤ !''

çkk¤MkkrníÞ : MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk

‹√¤Áflä¤à¬¤fi ¤¤È¤Ï¤¤≥¤¤ŸÖ¤‰ ❊ 31

çkk¤fLku nkUMku nkUMku ðkt[ðwt øk{u íku W¥k{ çkk¤MkkrníÞ, yu{ {kLkðwt çkhkçkh LkÚke. Auðxu íkku çkk¤MkkrníÞ yu rþü MkkrníÞ nkuðwt s òuEyu, yux÷u rþü MkkrníÞLkk økwýku - ykLktË«Ëíkk, [{íf]rík, ÷¾kýLke «kiZe ðøkuhu - çkk¤MkkrníÞ{kt Ãký nkuðkt s òuEyu. çkk¤MkkrníÞLkku WÆuþ çkk¤fLku ykLktË ykÃkðkLkku Au, íkuLku hMkíkhçkku¤ fhðkLkku Au; Ãký yu ykLktË ykAf÷ku, AeAhku, íkf÷kËe fu Ãkku÷ku Lkrn nkuðku òuEyu. çkk¤MkkrníÞ yux÷u MktMfkhkí{f {LkkuhtsLk. ykðwt çkk¤MkkrníÞ {kuxktyku Ãký ðkt[u íkku ÃkkuíkkLke ô{hLkk Lku znkÃkýLkk ¼khLku íkuyku ¼q÷e òÞ, n¤ðktVq÷ çkLke òÞ.

h{ý÷k÷ MkkuLke ❀

[kh ¾tz Vhe ykðu÷e ðkíkkoyku

yk LkkLkfzk ÃkwMíkf{kt su çkk¤ðkíkkoyku ykÃku÷e Au íku Þkºkk¤wykuLke {kVf Ëuþktíkh fhu Au. ½høkÚÚkw ÷køkíke yk ðkíkkoyku [kh ¾tz Vhe ykðu÷e nkuÞ Au. yu fkrXÞkðkz{kt «[r÷ík Au, Ãký íku õÞktÚke ykðeLku õÞkhu fkrXÞkðkz{kt ðMke nþu ? yufkË ðkíkko LkkE÷ LkËeLkk fktXk WÃkhLke nþu, íkku çkeS Mk{hftË{ktÚke ykðe nþu ? fux÷ef Ëuþktíkh fheLku s{oLke{kt ½h fheLku hne nþu, íkku fux÷ef ÷ktçkku [kux÷ku WøkkzeLku [eLke çkLkeøkE nþu !

fkfk fk÷u÷fh

[røksw¼kE çkÄufk MktÃkkrËík ‘çkk¤ðkíkko’ ÃkwÂMíkfkLkk Ãknu÷k ¼køkLke «MíkkðLkk{kt : 1929]


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.