Bygguide för proffs 2019

Page 1

B Y G G U I D E

F Ö R

Välj rätt infästning

P R O F F S


2

Utbildning 4-13

Fönsterbleck

24

Gipsskivor 14-16

PVC tak

25

Spånskivor 17

Plåttak & fasad

OSB, plywood

18

Täckplåtar & beslag

Lister & socklar

19

Stålbyggnation

29-31

Stålprofiler m m

20-21

Sandwichpanel

32

Hängrännor & beslag

22-23

Simhallar & vägtunnlar

33

26-27 28


Träkonstruktioner 34-35

Fönster- & dörrkarmar

46-47

Trä mot trä

Betong, tegel & natursten

48-59

36-37

Stål mot trä

38

Lättbetong & lättklinker

60-63

Massiva trägolv

39

Kemisk infästning

64-67

Trallvirke 40-41 Byggbeslag 42 Gipsskiva 43-45

3


H J Ä L P AT T VÄ L J A R ÄT T

Infästningsguide

4


Snabbkurs att välja rätt infästningar Vi vet att en infästning blir lyckad och säker om man följer vissa grundregler och montageanvisningar. Som tillverkare av infästningar har vi ett ansvar och vi vill hjälpa dig göra det så enkelt som möjligt att välja rätt infästning. Vår snabbkurs informerar dig på ett enkelt och pedagogiskt sätt om våra olika produkter och dess egenskaper samt vad som skiljer dem åt.

Grundreglernas A-B-C-D I vilket material görs infästningen och vilken är grundA materialets kvalitet?

B

Vilka yttre förhållanden ska infästningen kunna klara?

C

Vilken typ av belastning utsätts infästningen för?

ilka monteringskrav, livslängd och andra tekniska beskrivV ningar bör jag följa? AMA Hus 14, Boverket m fl.

D

5


A

Den viktigaste faktorn vid valet av infästning är grundmaterialet

De vanligaste materialen inom byggbranschen är följande:

BETONG Det mest förekommande byggnadsmaterialet. Betong används huvudsakligen i industribyggnader på grund av dess höga hållfasthet.

MASSIVT TEGEL Ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Tegel används mest vid småhusbyggnation. Vid industribyggnation avänds tegel mest i innerväggar och i skalmurar.

HÅLTEGEL Ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Håltegel används vanligtvis som murverk i innerväggar och fasader samt i konstruktioner där termisk isolering av något slag behövs.

NATURSTEN Vanligt i byggnadsverk som fasadmaterial och golvmaterial. Inom anläggningsarbeten förekommer natursten i broar, kajer, stödmurar och gatubeläggningar.

LÄTTBETONG Är ett lätt material och därför relativt vanligt i olika typer av byggnader. Lättbetong, t ex Siporex, används främst i avdelande väggar och mellanväggar men förekommer i bärande konstruktioner.

LÄTTKLINKER Är ett vanligt byggnadsmaterial vid småhusbyggnation. Lättklinker, t ex LECA, används vanligtvis i grunder och stödmurar.

GIPSSKIVOR Används vanligtvis som ytskikt inom- eller utomhus samt finns i olika hårdheter ör olika ändamål. Skivans hållfasthet påverkas av bakomliggande regelkonstruktion.

TRÄBASERADE BYGGSKIVOR Används oftast som stabiliserande skikt under ett ytskikt inom- eller utomhus. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde (MDF, OSB, Plywood, spånskivor).

TRÄBASERADE KONSTRUKTIONSELEMENT Klassiskt material i Skandinaviskt byggande. Finns i olika utförande såsom konstruktionsklassat virke, limträ, korslimmat trä m m. Får allt större utbredning då det ur bl a ett hållbarhetsperspektiv är mycket attraktivt.

TRÄ SOM YTSKIKT Brett användningsområde till allt från fasader till altaner. Flera olika träslag finns inom utbudet med olika materialhårdhet och behandlingar.

STÅL Vanligt material i regelverk, stommar samt fasad- och takbeklädnader. Beroende på materialets hållfasthetsklass och dimension används det i olika delar av konstruktionen. Om det är väderutsatt måste det ytbehandlas för att skyddas mot korrosion.

ROSTFRITT STÅL Används oftast till fasader och konstruktionselement som är utsatta för en korrosiv miljö, men kan också användas baserad på rent estetiska aspekter.

TIPS! Vad hittar vi bakom puts, färg eller tapet? Provborra på en osynlig plats, till exempel bakom en golvlist. Borrdammets färg och konsistens bidrar till bedömningen av grundmaterialet! Samtidigt kan du även fastställa putsens eller beläggningens tjocklek.

6


B

Yttre förhållande – miljö

Välj alltid infästningar som är lämpliga för korrosionsförhållandena i den miljö där du ska utför arbetet. Korrosion Korrosion innebär en förändring och nedbrytning av metaller på grund av miljöns inverkan. Korrosion har en betydande inverkan på infästningens hållfasthet och visar sig som ”rost”, men ofta kan korrosionen vara dold i konstruktionen. Galvanisk korrosion Rangordning mellan oädla och ädla material i havsvatten Galvanisk korrosion uppstår när två metaller är i kontakt med varandra i närvaro av en elektrolyt Guld (fukt). En ström uppstår som löser upp den Silver Ädel Rostfritt stål (passivt*) mindre ädla metallen (korroderar). Rosten breder Koppar ut sig snabbt när ett rostangrepp väl sätter in. Tenn För att inte riskera förbandets hållfasthet på Rostfritt stål (aktivt*) sikt ska fästelementet alltid vara den ädlare delen Bly Stål av förbandet. Aluminium För utomhusmontage rekommenderar vi Aluzink därför alltid fästelement av austenitiskt rostfritt Förzinkat stål Oädel Zink stål. Isolerande brickor av gummi rekommendeMagnesium ras också mellan olika metallytor. * I passivt tillstånd har metallytan en tunn reaktionhindrande beläggning, vilket inte är fallet i aktivt tillstånd

Fästelements livslängd För att fastställa fästdons livslängd har det genomförts fältförsök med de vanligaste förekommande fästdonen. Analysen visar huvudsakligen ur säkerhetssynpunkt och med hänsyn till livslängd och framtida underhållskostnader att endast fästelement av austenitiskt rostfritt stål A2/A4 ska användas i utomhusmiljö och klarar alla korrosivitetsklasser. Fästelement ska alltid ha lika eller längre livslängd än det material som ska fästas in. Ytbehandlade stålskruvar Ytbehandlade och godkända stålskruvar för korrosivitetsklasser upp till C4 ska bara användas i underlag som inte påverkar beläggningens varaktighet. Speciellt stammen på korrosionsbehandlade kolstålskruvar för infästning av plåtmaterial till underlag av både trä och stål kan vara kraftigt korroderade. Orsaken till detta är att större delen av korrosionsskyddet försvinner i samband med genomborrningen av plåten och ner i underlaget. Här kan stora skador ske som påverkar hållfastheten i konstruktionen.

7


Korrosivitetsklasser och dess tillämpning Korrosivitetsklasser enligt EN ISO 12944-2 visar på atmosfärens korrosivitet utomhus och inomhus med exempel på typiska miljöer. Vår erfarenhet är att det inte är enkelt att välja fästelement i material och ytbeläggning enbart utifrån korrosivitetsklasser. Faktorer som är viktiga att väga in vid valet av fästelement:

• Fästelementets förväntade livslängd, i de flesta fall minst 50 år eller minst samma livslängd som det infästa materialet.

• Galvanisk korrosion. Fästelementet ska alltid vara den ädlare delen av förbandet.

• Förzinkade eller andra oorganiska beläggningar ska bara användas i underlag som inte påverkar beläggningens varaktighet vid monteringen. För att klara alla krav på korrosion, säkerhet och ekonomi rekommenderas fästelement av austenitiskt rostfritt stål A2/A4 för utomhusmontage i alla korrosivitetsklasser. Oorganiska ytbeläggningar är lämpliga i träunderlag och applikationer där ytskiktet inte skadas vid monteringen. Montage i simhallar och vägtunnlar Austenitiskt rostfria skruvar A2/A4 ska inte monteras i simhallar och vägtunnlar, en miljö utsatt för klor och låga PH värden. Spänningskorrosion med sprickbildning kan här uppstå utan synliga spår på skruven med skruvbrott som följd och katastrofala konsekvenser. Här rekommenderas fästelement i austenitiskt rostfritt stål A5 (1.4529), HCR eller likvärdigt material. Myndighetskrav Vi rekommenderar att följa dom riktlinjer som ges från AMA-hus, Boverket SBI stålbyggnadsinsitutet m fl. Deras riktlinjer garanterar att myndigheters krav uppfylls med avseende på kvalitet, genomförande, livslängd och ekonomi.

8


Korrosivitetsklasser Korrosivitets- Miljöns klass korrosivitet

Exempel på typiska miljöer i den tempererade klimatzonen (Informativt) UTOMHUS

C1

Korrosivitetsklass

C2

Korrosivitetsklass

C3

Korrosivitetsklass

Atmosfärer med låga halter luftföroreningar. Lantliga områden.

Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och fuktighet. Låg frekvens av fuktkondensation och låg halt luftföroreningar, till exempel sporthallar, lagerlokaler.

Måttlig

Atmosfär med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten.

Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, till exempel bryggerier, mejerier, tvätterier.

Hög

Atmosfär med måttlig mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar eller kustområden. C4 med grön bakgrund innebär en ytbehandling som klarar dessa krav. C4 med röd bakgrund innebär rostfritt stål A2.

Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktionsprocesser, till exempel kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv.

Industriella eller kust- och havsområden med aggressiv atmosfär.

Utrymmen med fuktkondensation och mycket luftföroreningar.

Låg

C4

Korrosivitetsklass

C5

Korrosivitetsklass

Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar, till exempel kontor, affärer, skolor, hotell.

Mycket låg

Korrosivitetsklass

C4

INOMHUS

Mycket hög

För val av infästningar till miljöer med korrosivitetsklass C4 och C5 bör vår kundservice kontaktas då infästningar i sådana miljöer kräver teknisk rådgivning.

Med hänsyn till livslängd och framtida underhållskostnader rekommenderas att fästdon används med minst samma livslängd som det infästa materialet. I miljöer med måttlig aggressivitet utifrån kan fästdonen i många typer av konstruktioner påverkas av fukt inne i konstruktionen i form av kondens eller läckage. Speciellt stammen på korrosionsskyddsbehandlade borrande kolstålsskruvar för infästning av plåtmaterial till underlag av både trä och stål kan vara kraftigt korroderade. Orsaken till detta är att större delen av korrosionsskyddet försvinner i samband med genomborrningen av plåten. Vid en besiktning utifrån ser man bara huvudet på fästdonet som oftast inte är angripet av korrosion. Vid demontering av sådana fästdon kan det visa sig att stammen på fästdonet är korrosionsangripen.

9


C

Infästningars tillåtna laster N

N

F

V

V

N= Dragkraft, V= Tvärkraft 1 kN ~ 100 kg

Ett monterat fästelement påverkas i normalfallet inte bara av DRAGoch TVÄR-krafter. Kombinerade krafter, böjmoment m m är också vanliga och kräver ibland beräkningsprogram. Tillverkaren av fästelement tillhandahåller normalt specifika tillåtna värden för varje infästning. Dessa tillåtna värden får inte överskridas. Varje infästningsvärde innehåller en säkerhetsfaktor beroende på underlag m m.

Lasttyper En krafts storlek och riktning är inte alltid konstant. Därför bör hänsyn tas till andra typer av laster och bedömas från fall till fall, beroende på applikation och säkerhet.

Statisk last

Dynamisk last

Pulserande last

Chocklast

Kantavstånd och inbördes avstånd Var försiktig när du monterar nära grundmaterialets kant. Lastförmågan hos olika fästelement varierar i olika grundmaterial. Ett expanderande fästelement är mer kritiskt än ett formlåsande. Vårt råd är att följa tillverkarens rekommendationer för inbördes avstånd, kantavstånd och monteringsdjup.

ccr scr Kantavstånd och inbördes avstånd. 10

Expanderande

Formlåsande


D

Monteringskrav & tekniska beskrivningar för infästningar i betong

Vad är sprucken betong?

Dragkraft sprucken betong

Dragkraft sprucken betong

Dragkraft sprucken betong Tryckkraft osprucken betong

Dragkraft sprucken betong

Tryckkraft osprucken betong

Dragkraft sprucken betong

En betongplatta som vilar på stödpelare skapar av sin egen tyngd och belastning mikrosprickor från de dragspänningar som uppstår. För att ta upp dessa dragspänningar måste plattan armeras för att inte äventyra hållfastheten i konstruktionen. Infästningar som görs i konstruktioner med sprucken betong ska göras med fästelement godkända för sprucken betong. De mikrosprickor som finns, begränsar infästningens bärförmåga. Därför måste hänsyn tas till de belastningsvärden som anges i produktinformationen. Om infästningen är lämplig för sprucken betong anges det alltid i produktinformationen. Välj ETA-bedömd produkt option 1 för montage i sprucken betong. Betongkvalitet Platsgjuten betong är normalt i kvalitet C20/25 med tryckhållfasthet 25N/mm² Prefabricerad betong är normalt i kvalitet C32/40 med tryckhållfasthet 40N/mm² eller högre, exempelvis C50/60. Variationer i betongkvalitet påverkar infästningens hållfasthet men påverkar också monteringsförhållandet vid val av borrhålsdiameter m m. De borrhålsdiametrar som rekommenderas gäller för betongkvalitet C20/25. Vid högre betongkvalitet kan borrhålsdiametern ökas något för att skapa bra monteringsförutsättningar. Montering av betongexpander En betongexpander är ett expanderande fästelement som är beroende av att rätt monteringsmoment anbringas vid montering. Se produktinformation. Montering av betongskruv En betongskruv är ett formlåsande förband där inget åtdragningsmoment behövs, annat än att hålla den infästa detaljen på plats. Överskrid därför aldrig de angivna maximala åtdragningsmomenten, då man annars kan skada skruven vid montage med framtida skruvbrott som resultat.

11


För infästningar i lättbetong Lättbetongskruv monteras utan förborrning. Skruvens gänglängd och inskruvningsdjup påverkar utdragningsvärdet liksom lättbetongens densitet, ålder och kvalitet. Därför rekommenderar vi alltid att utdragsprov görs i aktuellt underlag. Monteringen ska göras med mycket låga varvtal och absolut inte överdras. Borrteknik Underlaget avgör vilken borrteknik som ska användas.

Ingen borrning

Borrning

Slagborrning

Hammarborrning

Diamantborrning

TÄNK PÅ FÖLJANDE

12

1

Rengör borrhålet med borste och blås.

2

Borra tillräckligt djupt hål.

3

Monteringsdjupet + 10 mm


Vad betyder CE-märkning och ETA-bedömning? CE-märkning Genom CE-märkning intygar tillverkaren att produkten överensstämmer med kraven i gällande EU-direktiv, avseende produktens mått, råvaror och slutproduktens utformning. Krav på CE-märkning gäller alla fästelement som omfattas av en harmoniserad standard.

• Skruvar för montering av gipsskivor SS-EN 14566 • Förbindelser för träkonstruktioner där träskruv, spik och klammer ingår SS-EN 14592

• Andra fästelement ska CE-märkas om produkten har en ETA-bedömning ETA-bedömning ETA (European technical assessment) är som namnet visar en mer teknisk orienterad bedömning, som utgår från produkten i sitt användningsområde eller i en specifik applikation. Tester och certifikat ska genomföras av Europeiskt godkänt certifieringsorgan. I Sverige är detta organ RISE i Borås. Myndighetskrav och rekommendationer Regering och riksdag reglerar och ställer krav på byggnaders uppförande och kontroll för att säkerställa byggnadskvalitet. Inte bara kvalitet och genomförande utan dessutom krav på ergonomi, hälsa och ekonomi. Vid val av fästelement rekommenderar vi de riktlinjer som finns att följa i bl a:

• • • •

AMA-Hus Boverket SBI Stålbyggnadsinstitutet PLR Plåtslagarnas riksförbund

13


M O N TA G E AV

Gipsskivor GIPSSKRUV

Mot stålregel max 0,9 mm • • • •

Fosfaterad alternativt blankförzinkad För användning inom- eller utomhus Finns även som bandad Skruvlängder 25–75 mm, bandad 25–51 mm

Välj rätt skruvlängd Stålregel = Gipstjocklek + ca 10 mm

20 st/m² Skruvåtgång

14

C1

Bandad

Korrosivitetsklass

C4

Korrosivitetsklass


GIPSSKRUV TRÄ

Mot träregel • • • •

Blankförzinkad För användning inom- eller utomhus Finns även som bandad Skruvlängder 25–70 mm, bandad 32–55 mm

Välj rätt skruvlängd Träregel = Gipstjocklek + ca 20 mm

20 st/m² Skruvåtgång

C1

C4

Bandad

Korrosivitetsklass

Bandad

Korrosivitetsklass

Korrosivitetsklass

Bandad

Korrosivitetsklass

Korrosivitetsklass

GIPSSKRUV KOMBI

Kombigänga mot träregel och max 0,9 mm stålregel • • • •

Blankförzinkad För användning inom- eller utomhus Finns även som bandad Skruvlängder 30–55 mm

Välj rätt skruvlängd Träregel = Gipstjocklek + ca 20 mm Stålregel = Gipstjocklek + ca 10 mm

20 st/m² Skruvåtgång

C1

C3

GIPSSKRUV FÖRSTÄRKNINGSREGEL

Mot förstärkningsregel i stål max 2,5 mm

• Blankförzinkad alternativt fosfaterad • Finns även som bandad • Skruvlängder 25–51 mm Välj rätt skruvlängd Stålregel = Gipstjocklek + ca 10 mm

20 st/m² Skruvåtgång

C1

15


GIPSSKRUV GIPS

Vid limning av gipsskivor Första lagret av gips skruvas med traditionell gipsskruv och andra lagret gips limmas och skruvas med gipsskruv gips.

• Blankförzinkad • 5,2×38 mm

20 st/m²

C1

Skruvåtgång

Korrosivitetsklass

Bandad

Korrosivitetsklass

HÅRDGIPSSKRUV

För montering av hårda gipsskivor • • • •

Blankförzinkad Mot stålregel max 0,9 mm och träregel Finns även som bandad Skruvlängder 25–41 mm, bandad 32–51 mm

Välj rätt skruvlängd Träregel = Gipstjocklek + ca 20 mm Stålregel = Gipstjocklek + ca 10 mm

20 st/m² Skruvåtgång

16

C1


M O N TA G E AV

Spånskivor SPÅNSKIVESKRUV, TRÄ

För montage av spånskivor mot träregel • Vass spets för snabb start • Ogängad del efter spånskivans tjocklek, pressar ner skivan mot underlaget

• Blankförzinkad • Finns även som bandad • Skruvlängder 25–65 mm, bandad 30–51 mm

20 st/m² Skruvåtgång

C1

Bandad

Korrosivitetsklass

SPÅNSKIVESKRUV, STÅLREGEL

För montage av spånskivor mot stålregel max 0,9 mm • Ogängad del för att pressa skivan mot underlaget

• Gulförzinkad • Skruvlängd 3,9×28 mm

20 st/m² Skruvåtgång

C1

Korrosivitetsklass

17


M O N TA G E AV

OSB & plywood OBS! Bandad skruv klarar max 0,9 mm stålregel PLYFASKRUV

Mot stålregel max 0,9 mm • • • •

Fosfaterad Rillor under skallen Finns även som bandad Skruvlängder 30–40 mm

Välj rätt skruvlängd Stålregel = Skivans tjocklek + ca 10 mm

20 st/m² Skruvåtgång

C1

Bandad

Korrosivitetsklass

Bandad

Korrosivitetsklass

PLYFASKRUV MED HI-LOW GÄNGA

Mot stålprofil max 0,9 mm och träregel • • • •

Fosfaterad Rillor under skallen Finns även som bandad Skruvlängder 22–40 mm

Välj rätt skruvlängd Trälregel = Skivans tjocklek + ca 20 mm Stålregel = Skivans tjocklek + ca 10 mm

18

20 st/m² Skruvåtgång

C1


M O N TA G E AV

Lister & socklar LISTSKRUV

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel • • • • •

Litet huvud ger snygga montage Gulförzinkad, finns vitlackerad Skruvlängder 28–70 mm Dimension ∅ 3,9 mm Finns även i pulverlackerad RAL 9010 vit

C1

Korrosivitetsklass

LISTSKRUV

Mot stålregel max 0,6 mm och träregel • • • • • •

Litet huvud med fräsvingar Stamfräs och spets med skärkant Förzinkad och gulkromat Skruvlängder 35–57 mm Dimension ∅ 3,0 mm Finns även i pulverlackerad RAL 9010 vit

C1

Korrosivitetsklass

SOCKELSKRUV MED MOTGÄNGA

Mot förstärkningsregel max 2,5 mm • Litet huvud och motgänga ger • • • •

snygga montage Gulförzinkad, finns vitlackerad Skruvlängder 35–65 mm Dimension ∅ 4,2 mm Finns även i pulverlackerad RAL 9010 vit

C1

Korrosivitetsklass

19


M O N TA G E AV

Stålprofiler, skivmaterial & inredningar OBS! Finns också i ytbeläggningar för både korrosivitetsklass C3 och C4 MONTAGESKRUV

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel • • • •

Blankförzinkad och lackeras i valfri RAL-färg Finns i rostfritt stål A2 (måste förborra i stål) Skruvlängder 14–90 mm Låg brickskalle 2,5 mm

C1

Korrosivitetsklass

20

C3

Korrosivitetsklass

C4

Korrosivitetsklass


MONTAGESKRUV

Mot stålregel max 2,5 mm • Blankförzinkad och lackeras i valfri RAL-färg

C1

• Skruvlängder 14–73 mm • Låg brickskalle 2,5 mm

Korrosivitetsklass

C3

Korrosivitetsklass

C4

Korrosivitetsklass

MONTAGESKRUV, LÅG SKALLE

Mot stålregel max 0,9 mm och träregel • • • •

Extremt låg skallhöjd 1,3 mm Ytbeläggning för korrosivitetsklass C3 Lackeras i valfri RAL-färg Skruvlängd 25 mm

C3

Korrosivitetsklass

MONTAGESKRUV

Mot träregel • • • •

Låg brickskalle 2,5 mm Ytbeläggning för korrosivitetsklass C3 eller C4 Lackeras i valfri RAL-färg Skruvlängd 25–90 mm CERTIFIERAD 1002

C3

Korrosivitetsklass

C4

Korrosivitetsklass

MONTAGESKRUV BETONG DDS-Z

Skruv med många användningsområden

• Ytbeläggning för korrosivitetsklass C3 • Lackeras i valfri RAL-färg DIBt godkännande för montage av isolering och akustiktak • Stor skalle, 24 mm med standardfärg vit, RAL 9002

C3

Korrosivitetsklass

21


M O N TA G E AV

Hängrännor & beslag RÄNNKROKSKRUV

Montering av rännkrok mot takfot i trä • 3 st 4,8×35 i rostfritt stål A2, C4 enligt AMA HUS 14

C4

Korrosivitetsklass

22


RÄNNKROKSKRUV

Montering av rännkrok mot lättbetong • 3 st 8,0×80 FPS-E rostfritt stål A4,

C5

C5 enligt AMA HUS 14

Korrosivitetsklass

BORRANDE NITSKRUV

Montering av utkastare, skarvning plåt mot plåt • • • • •

Ett snabbare alternativ till nitning Skruv av stål, korrosivitetsklass C3 Borrkapacitet 2,25 mm Dimension 3,5×9,5 Lackeras i valfri RAL-färg

Finns i RALfärger

C3

Korrosivitetsklass

VINDSKIVESKRUV

Montering av rörsvep och vindskiveplåt mot trä • J2V 4,5×28 stål, korrosivitetsklass C3 • Lackeras i valfri RAL-färg

C3

Korrosivitetsklass

23


M O N TA G E AV

Fönsterbleck FÖNSTERBLECKSKRUV

Mot träkarm och förborrat eller hålstansat fönsterbleck • Skruv av syrafast rostfritt stål A4, korrosivitetsklass C5 • Skruvas max c/c 150 mm • Skruvlängd 20 och 25 mm • Lackeras i valfri RAL-färg

Bits ingår

C5

Korrosivitetsklass

FÖNSTERBLECKSKRUV

Mot träkarm och fönsterbleck • Skruv av Bi-metall rostfritt stål A2, korrosivitetsklass C4, borrande spets max 1,5 mm

• Skruvas max c/c 150 mm • Skruvlängd 20 mm • Lackeras i RAL-färg vit eller svart Uppfyller kraven i AMA HUS 14 Använd 75 mm lång bits, eller bitsförlängare vid montering för att inte skada fönsterblecket.

24

Bits ingår

C4

Korrosivitetsklass


M O N TA G E AV

PVC tak FARMARSKRUV PVC

Mot träregel i profilbotten • Aluminiumbricka med EPDM-tätning garanterar täta förband

• Ytbehandlad och pulverlackerad 40 µm • • • •

för korrosivitetsklass C3 Lackeras i valfri RAL-färg Dimension 4,9×35 Vingar fräser frigångshål i plasten Skruven monteras i profilbotten

C3

Korrosivitetsklass

25


M O N TA G E AV

Plåttak & fasad Finns i Rostfritt stål A2 FARMARSKRUV

Mot träregel, lättbalk och i överlapp • Sexkanthuvud och ledad aluminiumbricka med 3 mm EPDM-bricka

• Skruv i sätthärdat stål och borrspets • Ytbehandlad + pulverlack 40 µm för korrosivitetsklass C3

Finns i RALfärger

• Lackeras i valfri RAL-färg • Dimension 4,9×35, 4,8×20, 4,9×60

C3

Lättbalk max 3 mm

26

Träregel

Sidoöverlapp

Korrosivitetsklass


IQ monteringshylsa levereras i varje kartong

Finns i RALfärger

IQ FASADSKRUV

Mot träregel och i överlapp • Rundat estetiskt huvud med aluminium• • • •

bricka med 3 mm EPDM-gummi Skruv i sätthärdat stål och borrspets Ytbehandlad + pulverlack 40µm för korrosivitetsklass C3 Lackeras i valfri RAL-färg Dimension 4,9×35, 4,8×20, 4,9×60

Lättbalk max 3 mm

Träregel

Sidoöverlapp

IQ HYLSAN garanterar att plåt och lack inte skadas vid montage. Använd skruvdragare med djupanslag för att få korrekt komprimering av tätningsbrickan. Speciellt lämplig för synliga montage som fasad.

C3

Korrosivitetsklass

27


M O N TA G E AV

Täckplåtar & beslag BESLAGSKRUV J3P, ROSTFRITT STÅL

Mot tunna plåtar

• Rund skalle med tätningsbricka EPDM-gummi • Bi-metallskruv, påsvetsad borrspets av härdat stål för bästa borrförmåga

• Borrkapacitet 2×0,9 mm • Lackeras i valfri RAL-färg • Dimension 4,8×19

C4

Korrosivitetsklass

Finns i RALfärger BESLAGSKRUV J2P, STÅL

Mot tunna plåtar • • • • •

Rund skalle med tätningsbricka EPDM-gummi Ytbehandlad för korrosivitetsklass C3 Borrkapacitet 2×0,9 mm Lackeras i valfri RAL-färg Dimension 4,8×19 MONTERINGSHYLSAN garanterar att plåt och lack inte skadas vid montage. Använd skruvdragare med djupanslag för att få korrekt komprimering av tätningsbrickan. Speciellt lämplig för synliga montage som fasad.

28

C3

Korrosivitetsklass


M O N TA G E F Ö R

Stålbyggnation EJOT är en ledande europeisk tillverkare av skruvsystem för stålbyggnation, tak- och fasadmontering. EJOT:s produkter uppfyller alla de rekommendationer och krav som ställs på korrosionsbeständighet, hållfasthet, ergonomi och genomförande.

• • • • •

SBI stålbyggnadsintitutet AMA hus Boverket ETA CE

EJOT:s skruvar och system är noggrant framtagna för varje enskild applikation. För rätt val se vår produktkatalog För alla utvändiga montage rekommenderar EJOT att bara använda skruvar av austenitiskt rostfritt stål i kvalitet A2 eller A4. Det garanterar ett långsiktigt krav på hållfasthet och korrosionssäkerhet vilket är ett ekonomiskt val. Ytbelagda stålprodukter är inte lämpliga för montage genom plåt och stålkonstruktioner då delar av ytbeläggningen skavs bort vid monteringen. Montage mot träregel får bedömas utifrån korrosivitetsklass.

29


JT2-STÅL

Borrande byggplåtskruv • Sexkantskalle med 14 mm fläns • Borrspets och gänga anpassad

C1

till applikationsområde • Applikationer och sortiment, se vår produktkatalog

Varmvalsad balk max 12 mm

Lättbalk max 6 mm

Lättbalk max 3 mm

Lättbalk max 2 mm

Korrosivitetsklass

Träregel

Sidoöverlapp

JT3 ROSTFRITT STÅL

Borrande byggplåtskruv • Sexkantskalle med ledad rostfri

• • • • •

bricka med EPDM-gummi E16 alternativt E14 Austenitiskt rostfritt stål A2 alternativt A4 Bi-metall skruv, påsvetsad borrspets av härdat stål för bästa borrförmåga Borrspets och gänga anpassad till applikationsområde Borrkapacitet upp till 18 mm Applikationer och sortiment, se vår produktkatalog

Varmvalsad balk max 12 mm

30

Lättbalk max 6 mm

Lättbalk max 3 mm

Lättbalk max 2 mm

C4

Korrosivitetsklass

Träregel

C5

Korrosivitetsklass

Sidoöverlapp


Finns i RALfärger

JT3-FR ROSTFRITT STÅL

Borrande byggplåtskruv • Austenitiskt rostfritt stål A2 • Rund skalle med ledad rostfri bricka med EPDM gummi, E11 • Bi-metall skruv, påsvetsad borrspets av härdat stål för

C4

Korrosivitetsklass

bästa borrförmåga

• Borrspets och gänga anpassad till applikationsområde • Applikationer och sortiment, se vår produktkatalog Använd någon av våra FR-hylsor för bästa och säkraste montage. Speciellt lämplig för synliga montage som fasad.

Träregel

Sidoöverlapp

Lättregel

Lättbalk max 3 mm

Lättbalk max 6 mm

Varmvalsad balk max 12 mm

JT6/JF6 SYRAFAST ROSTFRITT STÅL A4

Borrande byggplåtskruv för aggresivt korrosiva miljöer • Austenitiskt rostfritt stål A4 • Bi-metallskruv, borrspets av härdat stål för bästa borrförmåga

• Borrspets och gänga anpassat till applikationsområde • Applikationer och sortiment, se vår produktkatalog

C5

Korrosivitetsklass Varmvalsad balk max 12 mm

Lättbalk max 6 mm

Träregel

Sidoöverlapp

31


M O N TA G E AV

Sandwichpanel Mot stål-, trä- och betong­konstruktioner JT3-D ROSTFRITT STÅL A2 FÖR KORROSIVITETSKLASS C4

• Borrkapacitet 6 mm alternativt 18 mm JT3-D ROSTFRITT STÅL A2 FÖR KORROSIVITETSKLASS C4

• Borrkapacitet max 2 mm plåt mot trä JT2-D STÅL FÖR KORROSIVITETSKLASS C3

• Borrkapacitet 6 mm alternativt 12 mm BETONGSKRUV BS-R STÅL FÖR KORROSIVITETSKLASS C3

• Förborra ∅ 5 mm genom panel och 40 mm djup i betong. Använd skruvdragare 600 r/m

Vi erbjuder rostfria panelskruvar med

• • Varmvalsad balk max 12 mm

Borrkapacitet 18 och 25 mm i stål Längder upp till 365 mm

Träregel

Se vår produktkatalog för information om applikationer och sortiment

32

C3

Korrosivitetsklass

C4

Korrosivitetsklass


M O N TA G E I

Simhallar, vägtunnlar & parkerings­garage I särskilt aggressiva korrosionsförhållanden som är utsatta för klorider och svaveldioxider varnas för spänningskorrosionssprickor vid användning av austenitiskt rostfria stålskruvar A2 och A4. I dessa fall rekommenderas rostfritt stål i kvalitet A5 (1.4529)

Mot trä och stålkonstruktion EJOT Corremaks är en gängpressande skruv tillverkad av austenitiskt rostfritt stål A5 (1.4529) som är lämplig i särskilt aggressiva miljöer och undviker därmed risken för skruvbrott med förödande konsekvenser.

• • • •

Applikationer för träregel ∅ 6,5×22–145 mm Applikationer för stålbalk ∅ 6,3×22–125 mm Montagen kräver förborrning Europeisk bedömning ETA-10/0200

Varmvalsad balk max 12 mm

Träregel

C5

Korrosivitetsklass

33


M O N TA G E I O C H AV

Träkonstruk­ tioner Träskruvar för inne- och utomhusmiljö • Traditionell träskruv utvecklad för proffs • Finns försänkt och kulligt utförande • Skruven har inbyggda egenskaper för att göra montaget snabbt, enkelt och säkert

• En produkt med högsta kvalitet i material och ytbehandling • För konstruktioner som efter installation kommer vara utsatta för fukt bör alltid rostfri skruv väljas. När trä blir fuktigt och expanderar kommer den rostfria skruven, som är mjukare och mer följsam, klara dessa rörelser utan risk för skruvbrott. Kullrigt huvud

BLANKFÖRZINKAD, C1

• Dimension 3,0–6,0 • Längder 15–180 mm EJOCOAT ECO, C4

• Dimension 3,5–6,0 • Längder 16–180 mm ROSTFRITT STÅL A4, C5

• Dimension 5,0–6,0 • Längder 60–140 mm

34

Stamfräs

C1

Korrosivitetsklass

C4

Korrosivitetsklass

C5

Korrosivitetsklass


T-FAST

ETA-bedömd träskruv • Speciellt för konstruktioner som kräver prestandavärden • • • •

i fler material än rent trä finns denna serie skruvar Finns med försänkt eller extra stor skalle ETA-bedömd för användning inomhus Dimension 5,0–8,0 Längder 50–300 mm

C1

Korrosivitetsklass Försänkt huvud

RAPID DUAL BLANKFÖRZINKAD

Träskruv för grövre träkonstruktioner • Skalle med kombinerad sexkant och TX-drivning • Konad skruvstam under skallen för centrering vid användning av bricka

• Dimension 8,0–12,0 • Längder 50–400 mm

C2

Drivning

Gänga

Spets

Stamfräs

Korrosivitetsklass

BIG WAFER 35


M O N TA G E

Trä mot trä Träskruv Wafer är en universalskruv för grova trädimensioner

Ersätter fransk träskruv

• Stor platt skalle med TX-spår gör skruven lätt att montera och ger ett estetiskt utförande

• Godkänd för korrosivitetsklass C4 • Skruven har fiberskär och stamfräs som garanterar effektiv montering och ihopdragning

• Dimension ∅ 6,0–10,0 mm, längder 40–200 mm

C4

Korrosivitetsklass Spets

36

Stamfräs


ETA-

BEDÖMD KONSTRUKTIONSSKRUV PONDUS®

HÖSTEN

ETA-bedömd skruv som är ett komplett och professionellt skruvsystem för virke och limträ

2019

• PODUS är ett professionellt skruvsystem för sammanfogning av träkonstruktioner • Beräkningar enligt EUROKOD 5, tabeller och anvisningar erbjuds i broschyren: GIPSEXPAN

DER ONE-STEP

KONSTRUERA MED PONDUS • Dimensioner ∅ 4.5, 6.5, 8.2 mm • Längder 40–330 mm • Ytbeläggning godkänd för C4 BYGG SNABBARE, STARKARE OCH SNYGGARE.

Beställ din provask idag!

KONSTRUE RA MED POND US Dimensione ring baserad utförda av på provningar SP forskningsin Sveriges tekniska stitut

Rostskyddsb eläggning (KTCO) godkänd för korrosivitet Swedish technical sklass C4. approval SC 0825-11

TX-drivning ger unik ergonomi

PONDUS torpedospets greppar direkt

Ersätter mängder av Reducerad skalle – beslag och skruvar försänk till önskat djup



C4

17 mm

Spetsens design minimerar sprickbildning

Unik gängstigning drar samman virket

Korrosivitetsklass

ETA-bedömning utfärdas hösten 2019

37


M O N TA G E

Stål mot trä VINGSKRUV WING DRIL®

För infästning av trä, plywood och spånskiva mot stålregel • En mycket arbetsbesparande och ekonomisk skruv. Den fräser, borrar, gängar, och försänker i en ända operation. Fräsvingarna rymmer upp ett frigångshål i det mjuka materialet. Vingarna bryts därefter av mot stålmaterialet och en stark gänga formas. • Sätthärdat stål eller rostfritt stål A2 • Dimension ∅ 3,9–6,3 mm, längder 25–109 mm

C1

Korrosivitetsklass

38

C4

Korrosivitetsklass

C4

Korrosivitetsklass


M O N TA G E AV

Massiva trägolv PONDUS GOLVSKRUV

• PONDUS golvskruv skruvas mot träregel c/c 600 mm eller annat plant träbaserat golv

• Skruvas 45° i överkant fjäder Golvtjocklek 14 mm 20 mm 25 mm 30 mm

• • • • • •

PONDUS skruv 4,5×40 4,5×60 4,5×60 4,5×60

Bits ingår

PONDUS-gängan drar ihop och pressar mot golvunderlaget Använd lågt varvtal på skruvdragaren Reducerad skalle försänks enkelt i sponten Ytbeläggning godkänd för korrosivitetsklass C4 Den vassa PONDUS spetsen startar snabbt och borrar utan sprickbildning Skruvåtgång: skruvas c/c 600 mm i varje regel eller tätare i träbaserat underlag

C4

Korrosivitetsklass

39


M O N TA G E AV

Trallvirke TRALLSKRUV

Mot träregel • Traditionell design med ogängad del anpassad efter olika tralltjocklekar

• Syrafast rostfritt stål A4, korrosivitetsklass C5 • Klarar kustnära tuffa klimat och trallens rörelse utan att skruvbrott uppstår

• Skruvlängd 30–75 mm • Skruven har skärkant för att skapa ett enkelt montage

C5

Korrosivitetsklass

TRALLSKRUV

Mot träregel • Traditionell design med ogängad del anpassad efter olika tralltjocklekar

• Härdat stål, ytbeläggning godkänd för korrosivitetsklass C4 • Skruven har skärkant för att skapa ett enkelt montage • Rekommenderas att användas för små ytor där miljö och extrema förhållanden inte skapar stora rörelser i trallvirket, med skruvbrott som följd. Längd 30–110 mm

40

C4

Korrosivitetsklass


Vi rekommenderar förborrning i hårda träsorter

ROSTFRI PONDUS

Mot träregel

C5

Korrosivitetsklass

• Design skapad för att montera trallvirke

• • • • •

i exklusiva hårda träsorter som TEAK, CUMARU, LÄRK, m fl med stora vridkrafter och rörelse Syrafast rostfritt stål A4. Korrosivitetsklass C5 Klarar alla tuffa klimat och trallens rörelse utan att skruvbrott uppstår PONDUS gänga som pressar virket mot underlaget och motverkar rörelse Lämplig för grövre trallvirke mellan 28 och 34 mm Dimension 5,0×70

TIPS ATT SKRUVA I TRALLVIRKE

• Vi rekommenderar alltid att välja syrafasta rostfria A4 skruvar för montage utomhus

• Skapa alltid en viss distans mellan varje trallbräda för att undvika spänningar och rörelser i trallen eftersom trä expanderar kraftigt när det blir fuktigt

• Rostfri A4 kvalitet på skruven säkrar från korrosionsangrepp i alla aggressiva miljöer, havsmiljö, poolområden m  m

• Rostfri A4 skruv klarar rörelser i trallen som uppkommer vid stora ytor, vid gångpartier, exklusiva hårda trämaterial m  m

• Rostfri A4 skruv är ohärdad och följsammare än en härdad stålskruv och undviker därmed skruvbrott efter montering Trallskruvsåtgång Virkets bredd

Regelavstånd

Antal skruv/m2

28×95

c/c 600

40 st

28×120

c/c 600

35 st

34×145

c/c 600

30 st

41


M O N TA G E AV

Byggbeslag ANKARSKRUV

Speciellt designad för att montera byggbeslag • En sätthärdad träskruv designad för att montera byggbeslag • Skalle med TX-spår för bästa kraftupptagning och ergonomi • Konad skruvstam under skallen för centrering och kraftupptagning av byggbeslag

• Spets och skärkant för snabb start och enkel inskruvning • Ytbehandlad för korrosivitetsklass C4 • Dimension 4,8×40

C4

Korrosivitetsklass Drivning

42

Spets


M O N TA G E I

Gipsskiva GIPSANKARE PROFFS

Metallankare som klarar hög belastning • Finns för enkel, dubbel och tredubbel gips, men passar även för andra skivmaterial

• Monteras enklast med proffs monteringsverktyg Praktisk hållfasthet i kg Kraft

4E

4D

5E

5D

6E

Drag

28

44

44

48

44

6D 48

Tvär

40

65

54

64

54

64

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Sätt ankaret i gipsskivan

3. Dra åt, expandera 4. Montera ur ankaret med skruven monteringsverktyg

5. Montera detalj med skruven i ankaret

C4

Korrosivitetsklass

43


GIPSFÄSTE

Tillverkad i pressgjuten zinklegering och passar enkel- och dubbelgips • Ingen förborrning krävs • Levereras med skruv för 10 mm eller 25 mm godstjocklek på detaljen som ska fästas Praktisk hållfasthet i kg Kraft

Enkel gips

Dubbel gips

Drag

10

15

Tvär

20

30

Montering

1. Ingen förborrning, montera direkt i gipsskivan

44

2. Montera detalj med lämplig skruv


SKIVPLUGG I POLYPROPENPLAST

Klarar temperaturer -30 °C till +120 °C • Finns för enkel och dubbelgips • Skivplugg är lämplig för lättare infästningar Praktisk hållfasthet i kg Kraft

Enkelgips

Dubbelgips

Drag

4,5

7,0

Tvär

10,0

18,0

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Montera pluggen i borrhålet

3. Montera din detalj med den medföljande skruven

45


M O N TA G E AV

Fönster- och dörrkarmar KARMJUSTERINGSSKRUVAR

För enklare justering och montage • • • • •

EJOT karmjusteringsskruv för lättare innerdörrar och mindre fönster Kräver inga speciella monteringsverktyg Justering av karmen görs enkelt genom att skruva in/ut Finns med eller utan borrspets Dimension 6×70 med borrspets, 6×90 utan borrspets

Montage av dörr och fönsterkarmar

• Den traditionella karmskruven för trä • Finns i olika dimensioner 7×50, 7×70, 7×90 och 7×140 mm

C1

Korrosivitetsklass

46


Monteringsanvisning 1. Karmen riktas och låses, våg och lod kontrolleras. Borra därefter igenom karm och in i väggen. Kombinera borrförsänkare och centrumborr. 2. Sätt karmskruven på montagenyckeln och dra karmskruven 3. Ta bort eventuella kilar och justera karmen med universalnyckeln 4. Hålet täcks av färganpassat täcklock

NIVÅSKRUV

Förenklar vid fönstermontering • Förenklar nivåsättning vid montage och efterjustering av fönster • Ersätter kilar och klossar vilket ger mer plats för isolering och därmed minskas • • • • •

risken för köldbryggor Justeringsområdet är 5-35 mm Skruven har markeringar på halsen 10, 15 och 20 mm från toppen Sexkantsskalle (28) med TX-grepp (30), Elförzinkad Dimension: 7,5x65 mm Tillbehör: Justeringsnyckel och magnethylsa

C1

Korrosivitetsklass

47


M O N TA G E I

Betong, tegel & natursten FM-X5 FASADPLUGG

Lämplig för alla typer av underlag, även lättbetong • Nylonplugg försänkt eller med fläns och försänkt skruv eller med sexkantskalle

• Skruven ytbehandlad för korrosivitetsklass C3 • FM-X5 är lämplig för tyngre montage • Längder 85–230 mm, ∅ 10

C3

Korrosivitetsklass

48


EJOT SPIKPLUGG MED FÖRMONTERAD SPIK

Snabba och hållfasta montage av lister, socklar, hålband m m

• Plugg med försänkning används för detaljer av trä för att få en snygg försänkning

• Plugg med krage ska användas att fästa typ hålband av metall • Finns lackerade för färganpassning • Plugg i fullvärdig NYLON

C1

Korrosivitetsklass

EXPANDERSPIK

Tillverkad av härdat fjäderstål och är avsedd för lättare montage i betong, tegel eller håltegel • Monteringsdjup ∅ 6/30 mm ∅ 8/40 mm • Lämpliga montage, syll, läkt, hålband m m Praktisk hållfasthet i kg (Betong C20/25) Kraft

∅ 6

∅ 8

Drag

50

70

Tvär

30

60

C1

Korrosivitetsklass

49


BETONGSPIK CONFIX

Lämplig för användning där det krävs brandmotstånd • Förexpanderad härdad spik i rostfritt stål A2, för enkel montering med hammare

• Spikhuvudet är helt slätt och dess diameter är 11,5 mm, frigångshålets diameter ska vara 6,5 mm

C4

Korrosivitetsklass

KILSPIK

Blankförzinkad • För torrt inomhusbruk • Lämplig för natursten, håltegel och betong

C1

Korrosivitetsklass

METALLSPIKPLUGG

Blankförzinkad • För torrt inomhusbruk • Avsedd för lättare montage • Lämplig för natursten, håltegel och betong

C1

Korrosivitetsklass

SLAGNIT

Rostfritt A2 • För torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet

• Avsedd för lättare montage • Lämplig för natursten, håltegel och betong

50

C4

Korrosivitetsklass


EXPANDERÖGLA

Blankförzinkad • För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk • Avsedd för lättare montage • Lämplig för natursten, håltegel och betong

C1

Korrosivitetsklass

EXPANDERSPIK SPIKE

Blankförzinkad

• För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk • Lämplig för natursten, håltegel och betong

C1

Korrosivitetsklass

EXPANDERSPIK ÖGLA

Blankförzinkad • Med ögla • För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk • Lämplig för natursten, håltegel och betong

C1

Korrosivitetsklass

STÄLLNINGSFÖRANKRING

Blankförzinkad

• För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk • Lämplig för natursten, håltegel, trä och betong tillsammans med nylonplugg

C1

Korrosivitetsklass

51


Bäst i test!

GRIPPER™ PLUGG

Pluggen som kan användas i alla material/skivor • • • •

För montering i skivor, ihåliga och solida underlag av alla typer av material Tål långvarig belastning och hög hållbarhet Plugg med krage och bommar som hindrar pluggen att rotera Dimension ∅ 5, ∅ 6, ∅ 8 och ∅ 10 mm

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag)

52

Pluggstorlek

5

6

8

10

Min. skruvlängd

24+tfix

32+tfix

38+tfix

45+tfix

Skruv ∅

4

5

6

7

Laster

Drag

Drag

Drag

Drag

Hårdgips 12,5 mm

18

24

24

24

Gips 12,5 mm

10

13

13

15

Betong C20/25

40

190

140

170

Kalksandsten > 20N/mm2

30

80

90

140

Lättklinker > 3MN/m2

10

20

30

50

Lättbetong 450kg/m3

5

10

15

35


NYLONPLUGG

Plugg som ger ett säkert förband i de flesta hårda material • • • •

Beprövad nylonplugg för betong och murverk För genomsticksmontage och förmontering i fasta grundmaterial Dimension ∅ 4 till ∅ 16 mm Utan krage med vridspärrar som hindrar från rotation

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag) Dimension

∅ Borr

Betong C20/25

5×25

5

30

6×30

6

50

8×40

8

85

10×50

10

115

UNIVERSALPLUGG

Konstruerad för att klara ”svåra” material • Bommar som hindrar pluggen att rotera • Dimensioner ∅ 6, ∅ 8 och ∅ 10 mm • Universalplugg är lämplig vid arbeten i varierande materialtyper Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag) Dimension

∅ Borr

Betong C20/25

Gips 13 mm

6×45

6

45

15

8×50

8

75

20

10×65

10

90

25

53


Högkvalitativ momentåtdragen expander för förmontering, genomsticksmontage och distansmontering • • • •

EJOT insticksexpander för sprucken och osprucken betong Säkra och snabba montage Välj elförzinkad expanderbult i kolstål, BA-V Plus för inomhusmontage Välj varmförzinkad BA-F Plus eller rostfritt stål A4 BA-E Plus för utomhusmontage • För extrema utomhusmontage rekommenderar vi expander i rostfritt stål A5 (1.4529) BA-E-HCR • ETA-bedömd • Montera expandern med rekommenderat åtdragningsmoment

Montering

Bärförmåga upp till 2,6 ton/expander

1. Borra hål enl. anvisning

2. Rengör hålet med borste och blås

3. Montera ankaret med 4. Dra åt ankaret till angivet hammare genom detalj åtdragningsmoment

C1

Korrosivitetsklass

54

C4

Korrosivitetsklass

C5

Korrosivitetsklass


SKÖLDANKARE PFG ES HYLSA

Hylsa • • • • •

Blankförzinkad För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk Godkänd för osprucken betong Även lämplig för natursten, håltegel och massivt tegel ETA-01/0012 – Option 8

C1

Korrosivitetsklass

SKÖLDANKARE PFG HBF

Med krok

• Blankförzinkad • För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk • Lämplig för osprucken betong, natursten, håltegel och massivt tegel

C1

Korrosivitetsklass

SKÖLDANKARE PFG EBF

Med ögleskruv

• Blankförzinkad • För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk • Lämplig sprucken betong, för natursten, håltegel och massivt tegel

C1

Korrosivitetsklass

55


SLAGANKARE LAL+

Med krage • • • • • •

Blankförzinkad För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk Krage som håller slagankaret på plats när borrhålet är djupare än slagankaret Godkänd för sprucken och osprucken betong Även lämplig för natursten, håldäck och massivt tegel ETA-13/0441 och ETA-13/0442

C1

Korrosivitetsklass

SLAGANKARE LA+

Utan krage • • • • •

Blankförzinkad För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk Godkänd för sprucken och osprucken betong Även lämplig för natursten, håldäck och massivt tegel ETA-13/0441 och ETA-13/0442

C1

Korrosivitetsklass

SLAGANKARE MSA

Mässing

• För torrt och fuktigt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet

• Kan kombineras med skruv i syrafast stål A4 • Lettrad för att förhindra rotation under monteringen • Lämplig för natursten, håltegel, massivt tegel, sprucken och osprucken betong

C4

Korrosivitetsklass

56


BETONGSKRUV JC2-KB

Snabbt, enkelt och ekonomiskt montage • • • • • •

HEX13/TX 6 och 8 mm Godkänd för sprucken och osprucken betong ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221 Skruvdimensioner ∅ 6,3 ∅ 7,5 ∅ 10,5 och ∅ 12,5 Små expansionskrafter klarar små kantavstånd och inbördes avstånd Montera skruven med slagskruvdragare, men det maximala åtdragningsmomentet får inte överskridas

Montering Monteringstips! För att nå angivna hållfasthetsvärden krävs inga monteringsmoment annat än för att hålla den monterade detaljen på plats. Det angivna max. monteringsmomentet får aldrig överskridas, då risk för skador på skruven kan leda till framtida skruvbrott.

1. Borra hål enl. anvisning

2. Rengör hålet med borste och pump

3. Montera skruven med slagskruvdragare. Får inte dras åt över angivet max. åtdragningsmoment

C1

Korrosivitetsklass

57


BETONGSKRUV JC2-KB UTV

Sexkantskalle med fläns • • • • •

Zink/Nickel ytbehandling HEX13/TX 6 och 8 mm För torrt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet Godkänd för sprucken och osprucken betong ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

C3

Korrosivitetsklass

BETONGSKRUV JC2-ST

Försänkt huvud • • • • •

Blankförzinkad Drivspår TX30 För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk Godkänd för sprucken och osprucken betong ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

C1

Korrosivitetsklass

BETONGSKRUV JC2-ST UTV

Försänkt huvud • • • • •

Zink/Nickel ytbehandling Drivspår TX30 För torrt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet Godkänd för sprucken och osprucken betong ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

C3

Korrosivitetsklass

58


BETONGSKRUV

BS-R och FBS-R • • • • • •

FBS-R, kullrig skalle med TORX T30 BS-R, sexkantskalle 8 mm Dimension ∅ 6,3, längder 35–300 mm Har bra lastkapacitet och är lämplig för medeltunga laster ETA-bedömd Ytbehandlad för att klara korrosivitetsklass C3

C3

Korrosivitetsklass

BETONGSKRUV PAN HEAD

Kullrig skalle • • • • •

Blankförzinkad Drivspår TX30 För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk Godkänd för sprucken och osprucken betong ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

C1

Korrosivitetsklass

BETONGSKRUV JC2-IT

Kombinerad intern gänga • • • • •

Blankförzinkad M8/M10 För torrt inomhusbruk och tillfälligt utomhusbruk Godkänd för sprucken och osprucken betong ETA-17/0835 Option 1 och ETA-18/0221

C1

Korrosivitetsklass

59


M O N TA G E I

Lättbetong & lättklinker LÄTTBETONGSKRUV

Med lättbetongskruv kan du skruva direkt i lättbetong, utan förborrning. Notera att stora skillnader i utdragsvärden kan uppstå beroende på gammal eller nyproducerad lättbetong. Nyproducerad lättbetong finns dessutom i olika densitet som påverkar utdragsvärdet. Högre densitet ger högre värden. Skruvens gänglängd och inskruvningsdjupet påverkar också utdragsvärdet. Många faktorer påverkar således skruvens utdragsvärde i lättbetong. Därför rekommenderar vi att utdragsprov görs i det aktuella underlaget. Det är också viktigt att montaget görs med låga varvtal så att inte överdragning sker. Direktmontage med lättbetongskruv ger rätt använd ett bra resultat med hög lastupptagning.

60


SAP-XL

Självgängande lättbetongskruv med grov gänga • Speciellt utformad för hög lastupptagning i lättbetong, leca m fl porösa material • Den konkava gängprofilen ger full gängtäckning med höga utdragsvärden som resultat

• Dimension ∅ 8, längder 90–180 mm gänglängder 65–115 mm • Godkänd för korrosivitetsklass C4

C4

Korrosivitetsklass

FPS-E ROSTFRITT STÅL A4

Lättbetongskruv för bland annat leca och lättbetong • Lättbetongskruv FPS-E tillverkad i syrafast rostfritt stål A4 för att klara extrema korrosiva applikationer

• Dimension ∅ 8, längder 80–240 mm gänglängder 65 mm • Lämplig för korrosivitetsklass C5 • Skruven får inte överdras vid montering

C5

Korrosivitetsklass

RM

Självgängande lättbetongskruv med grov gänga • • • •

Speciellt utformad för hög lastupptagning i lättbetong, leca m fl porösa material Finns även med kullrigt huvud utan bricka Dimension ∅ 8, längder 65 och 90 mm Godkänd för korrosivitetsklass C4

C4

Korrosivitetsklass

61


GB PLUGG LÄTTBETONG

Plugg som tack vare sin triangulära geometri fungerar effektivt i porösa material • • • •

Lättbetongplugg MEA-GB är en kraftig plugg i högvärdig nylon Den trekantiga profilen motverkar rotation vid monteringen Förborra enligt anvisning Dimension ∅ 10, ∅ 12 och ∅ 14 mm

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Slå in pluggen i underlaget jäms 3. Skruva fast detaljen med lämpmed ytan lig skruv

4. Montaget är klart

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag) Dimension

Lättbetong densitet 500 kg/m3

Lättklinker

10×55

35

35

12×60

45

40

14×75

90

90

För montage i lättbetong rekommenderar vi alltid provdragning i aktuellt underlag.

62


LÄTTBETONGPLUGG KBT

Den grova yttergängan ger ett säkert grepp • • • • •

EJOT lättbetongankare utan expanderande egenskaper Plugg i nylon för lättbetong och i lättmetall för Leca Pluggen formar sin egen gänga i underlaget. Förborra enligt anvisning Observera att lättbetongens densitet avgör hålets storlek Dimension ∅ 6, ∅ 8, ∅ 10 mm

Montering

1. Borra hål enl. anvisning

2. Montera pluggen 3. Skruva fast detaljen direkt med sexkantverktyg i pluggen. Dra inte åt mer än detaljen ligger an mot underlaget

Pluggens praktiska hållfasthet i kg (drag) Dimension

Lättbetong densitet 500 kg/m3

6×50

42

8×60

55

10×70

75

För montage i lättbetong rekommenderar vi alltid provdragning i aktuellt underlag.

63


Kemisk infästning MULTIFIX USF

Högpresterande ETA-bedömd injekteringsmassa • • • • • • •

Styrenfri vinylester 280 ml Godkänd för hålsten, håltegel, sprucken och osprucken betong VOC klass A+ Även lämplig för natursten För höga och kristiska belastningar -10 °C till +35 °C Användbar för undervattensmontage Vinylester tål högre belastning och är flexiblare, motverkar sprickbildning och krympning • Blandrör medföljer varje patron • ETA-160107, ETA-16/0089 och ETA-18/0861, Option 1 • Listad i svanen F120

64


MULTIFIX USF VINTER

Högpresterande ETA-bedömd injekteringsmassa • • • • • •

Styrenfri vinylester 300 ml Godkänd för murverk, sprucken och osprucken betong VOC klass A+ För höga och kristiska belastningar -20 °C till +20 °C Är användbar för undervattensmontage Vinylester tål högre belastning och är flexiblare, motverkar sprickbildning och krympning • Blandrör medföljer varje patron • ETA-160107 och ETA-16/0089, Option 1 • Listad i Svanen

F120

Montering 1–2 Borra ett hål enligt anvisning och rengör hålet med en renblåsningspump 3–4 Rengör hålet med en metallborste och renblåsningspump igen 5 Pressa ut en provremsa på minst 10 cm tills de två komponenterna har blandats helt 6 Injektera ankarmassan från hålets botten upp till 2/3 7 Sätt i pinnskruven med en vridande rörelse 8 Beakta härdningstiden innan du monterar detalj och drar åt till angivet moment

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

65


ANKARSTÅNG AST

Blankförzinkad • För torrt inomhusbruk • För förankring i betong, fast sten och perforerad murverk med perfohylsa • Används med kemisk injekteringsmassa/ankarmassa

C1

Korrosivitetsklass

ANKARSTÅNG AST

Varmförzinkad • För torrt inomhusbruk, utomhus endast på landsbygden i inlandet • För förankring i betong, fast sten och perforerad murverk med perfohylsa

• Används med kemisk injekteringsmassa/ankarmassa

C3

Korrosivitetsklass

ANKARSTÅNG AST

Rostfritt stål A4 • För användning inomhus, utomhus inklusive industiella atmosfärer och kustområden

• För förankring i betong, fast sten och perforerad murverk med perfohylsa • Används med kemisk injekteringsmassa/ankarmassa

C5

Korrosivitetsklass

66


USF

Perfohylsa • För förankring i perforerade murverk • Garanterad exakt justering av gängstången • ETA-16/0089

GÄNGSTÅNG

Rostfritt stål A4 • För användning inomhus, utomhus inklusive industiella atmosfärer och kustområden

• För förankring i betong, fast sten och perforerad murverk med perfohylsa • Används med kemisk injekteringsmassa/ankarmassa

C5

Korrosivitetsklass

TILLBEHÖR

Luftpump och borste • Tillbehör för korrekt montering vid infästning i betong, tegel, natursten med mera

BORRA – BORSTA – BLÅS

67 3


2019-08 MILJÖMÄRKT TRYCKSAK LIC.NR 304 102 36

EJOT Sverige AB Besök Sandtagsvägen 9, 702 36 Örebro Post Box 9013, SE-700 09 Örebro Epost infoSE@ejot.com Växel +46 19 20 65 00 Kundservice +46 19 20 65 10 ejot.se

@ejotsverige

/ejot.se

/ejotsverigeab


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.