__MAIN_TEXT__

Page 1

, .:

,i

>

..'

':'~' ~

•,

· · ·•

.

>

>

"

>

ΦΥΙΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ θΕΡΑΠΕΙΑΣ . ,-

<. ,~

~

, .,

.

i .

~

., .

•, •

<

, ,: .

. '.

:

, θ ' lερεα~Kα ηΥοτη Του C

Μόσχου Γκονιού

, .

.'.... _* __"" ....... ____..-__ '. ___ . "'--_. . ..

_,:ι

.. , _ -, ..... _ .". __.

,",'

­

.

./~


ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ θΕΡΑΠΕIΑΣ Το" ιερέα-καθnΥητή Μόσχο" Γκοντο6 Η αξία της υγείας Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό, που όλοι το επιθυμούμε. Τη μεγάλη αξία mς υγείας mv καταλαβαίνει κανείς, όταν 9-ρρωσm­ σει.

.

,

'

Οι πρόγονοί μας γνώΡιζαν πολύ καλά m χρησιμόmτά mς οιόν

άνθρωπο, γι~ αυτό και την τιμούσαν σε ναούς με μεγαλοπρεπείς

θρησκευτικές τελετές. Πολυ χαρακmΡΙODKό είναι αυτό που είπε ο Σιμωνίδης ο Κείος: «Ύγιαίνειν αριοιον άνδρί θνnτφ», που σημαίνει ότι '10 κολ6Ί:ερο πράΥμα στη Ζωή '10" ανθρώΠΟΌ είναι η ΟΥεία.

Το βιβλιαράκι αυτό Φιλοδοξεί νά υποδείξει στους αναγνώοιες του μερικούς απλούς τρόπους Φυσικής υγιεινής που, αν εΦαρμο­ orούν, σίγουρα θα τους βοηθήσουν να μη χάσουν εΦόσον την έχουν, ή να

κόμη και να

m

υγεία τους,

mv

βελτιώσουν, αν είναι κλονισμένη, ή α . .

mv αΠOKατασmσoυν τελείως,

εΦόσον

mv έχουν χάσει.

Η βασική αιτία κάθε αρρώστιας Η κυριότερη αιτία κάθε αρρώODας είναι η ανθΟΥιεινό διαιρ. ·Φή. ΑυΙή κάνει το αίμα μας ακάθαρτο.

Το αίμα τΡοφοδοτεί με οξυγόνο και θρεΠΌκές ουσίες όλα το'

κύπαρα, τους ιοιούς και τα όργανα του σώματός μας. Όλα αυτά, ό~

,ταν είναι το αίμα μας ακάθαρτο, δηληmριάΖονται από τις αKαθα~ ,r: σίες-τοξίνες.

~;~

" Μετά από κάθε γεύμα, με m διαπήδηση το αίμα πρoσλαμβάν~: ,,' από τα έντερα τις τροΦές. Περνά από το συκώτι, όπου και Φιλτράρ~; 'τα1. Το συκώτι με m χολή του κοιαοιρέΦει τις τoξfνες. Όταν όμως '~ναι . πολλές, κουράζεται και εξαντλείται. Τότε" αναλαμβάνουν τη δουλειά aum, τα v1:φρά και ~ ενδοκρινείς αδένες, παρόλο που 'άMri ,', ~ίναι η αποστολή :iους. Α 'I1Ι~~~T Αν .01 τοξίνες είναι περισσότερες από όσες μπορεί να αντέξει 'Ο Ά.Ρργανισμός, τότε -όσο είμαοιε νέοι και γεροί- ο οργανισμός δη:

<

ίJ10υργεί τον πυρετό νια να τις κάψει. Αν η δnληmρίαση συνεxizεi<;f~

\,ια μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός μας χάνει m· δΥναμΓί ..

'.

~'

._-

'"


...

::ιι

1 αυτή K~I ανaγKασnκά τοποθετει αυτές Ός τοξίνες σε διάΦορα μέρη του σώματός μας. Αν τoπoθεrή.σει ης τοξίνες σης αρθρώσεις, έχουμε

τα αρθριuκά, αν στα νεύρα m νευρίuδα, αν στο δέρμα m δερ­

μΑΤΊUδα, αν στο λάρυγγα m λαρυyyiuδα. αν στα ΙΥμόρια ων ΙΥ. μορίnδα, αν στη σκωληκοειδή απόΦυσn m οκωλnκοειδίuδα, Κ.Ο.Κ.

Αν τις τοξίνες Ός τοποθετήσει ο οργανισμός μας σε ένα οποιο­

δήποτε άλλο όργανο, τότε το όργανο αυτό θα ΦλεΥμαίνει και θα δώσει το αVΉστOΙXO όνομα ως Φλεγμονής με κατάληξη -ΊUδα. Αν όμως ο οργανισμός μας εναποθέσει ης επιπλέον τοξίνες. (π.χ.

χοληστερίνη από ης Ζωικές τΡΟΦές και τα τριγλυκερίδια από

m

ης αμυλούχες τροΦές) στο εσωτερικό των αρωριών ή των τριχοει­ δών αγγείων, τότε θα έχουμε ων αρτηριοσκλήρωOD με ης γνω­

στές συνέπειες του καρδιακού εμΦράγματος ή του εγκεΦaλιKOύ ε­ πεισοδίου. Τοεmπλέον σάκχαρο, που δεν μπορεί να διαλύσει το πάγκρεας με ων ινσουλίνη του, δημιουργεί το Ζαχαροδια8ήm. Οι τοξίνες που τoπoθετoύvται στο OΠDKό νεύρο δημ10υργούν

m μυω­

πία ή την πρεσβυωπία. Οι τοξίνες που τoπoθεroύvται στον εγκέ­ ΦaλO δημιουργούν ων τρέλα. Αν η ποσόrnτα των τοξινών αυξηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, τότε, για να γλυτώσει ο οργανισμός μας, ης μαΖεύει σε ένα μέρος του σώματος, οπότε έχουμε τον καρ­

κίνο. Συμπερασμαηκά μπορούμε να πούμε, όη όπου υπάρχει αίμα

καθαρό, εκεί υπάρχει υγεία" και το αvτfθετo, όπου υπάρχει οκά­ OOP,lO αίμα, εκεί υπάρχει ασθένεια. Η υγε.ία μας λοιπόν εξαρτάται

από τον τρόπο ως διατροΦής μας. Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε;

ΤΡΟΠΟΙ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ α) Να τρώμε λίγο Η ποσόΠΊτα ως τΡΟΦής που Kατανaλ6)νOυμε καθημερινά κα­ θορίζει άμεσα και rnν κατάσταση του οργανισμού μας: «όσο περισ­ σό'lέρο τρώμε, τόσο περισσό'lερο croντομεύουρε m Ζωή ρας».

.

Ο οργανισμός μας με την πολλή τΡΟΦή ξοδεύει πολλή δύναμη,

3


..JIQ

δηλαδή περισσότερη Ζωική ενέργεια κι αυτό έχει σα συνέπεια να

περλεπουργεί γtα να αποΒάλλει τις επιπλέον και άχρηστες ΤΡΟΦές.

ΈτσΙ Π.Χ. n χολή του συκωηού αδυνατεί να διαλύσει τα εmπλέον λί­ πη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το πάχος, η χολοκuσnnδα

και η χολολιθίαση. Η ινσουλίvn του παγκρέατος αδυνατεί να δια­ λύσει

mv

εmπι\έον του κανονικού Ζάχαρη των γλυκών και των αμυ­

λούχων τροΦών κι έτσι δημιουργείΊαι ο διαβήτης.

"Όσοι τρώνε λίγο ο οργανισμός τους εξουδετερώνει τις τοξίνες των τροΦών, γι~ αυτό έχουν υγεία και μαΚΡΟΖωία.

Παραmρείστε τις γριές και τους γέρους και θα το διαmστώσετε. Τρώνε μια Φορά

mv

ημέρα ή και δυο ή και τρεις, αλλά από λίγο.

Πειράματα ΠΟ11 έγιναν από εmστήμονες απέδειξαν ότι ποντίκια, που έΣρωyαv μισή τροφή. έΖησαν διπλάσια διάρκεια αu6

ποντίκια που έΣρωyαv την κανονική τους τροφή. 'Έτσι εξηγεί­ ται και το Φοινόμενο: άνθρωποι, που έτρωγαν και Βλαβερές τροΦές ακόμα, έΖησαν πολλά χρόνια επειδή ακριβώς έτρωγαν λίγο. θα μου

πείτε: «μας ΕVδlαΦέΡOυν τα πολλά χρόνια;]Ι) νισό όχι; και αυτά, αλλά περισσότερο· η υγεία. Κρίμα δεν είναι να υποΦέρουν τόσοι πολλοί άνθρωηοι; Κρίμα δεν είναι να ξoδεύovται τόσα πολλά χρήματα για

νοσοκομεία, που συνεχώς γεμίζουν; Κρίμα δεν είναι να Φεύγουν πρόωρα νέοι και μάλιστα εmστήμονες, που θα μπορούσαν να προσ­

Φέρουν πολλά στον τομέα τους;

Είναι πλέον γνωστό σε όλους, ότι το πολύ Φoνnτό δημιουργεί

mv

παχυσαρκία, το διαΒήm, τα καρδιαγγειακά νοσήματα κι όλες ης

άλλες αρρώστειες. Αν ΟΙ άνθρωποι πρόσεχαν περισσότερο

mv

ποιόmτα mς τροΦής τους θα απoΦεύγovταν πάρα πολλές ασθέ­ νειες.

Από μελέι ες που έγιναν σε κοινωνίες όπου πολλοί άνθρωποι Φτάνουν να Ζουν πάνω από

100

Χρόνια (υπεραιωνόβιοι), όπως

στους Xoύvτzας του Κασμίρ, στους AπxάzJα mς Γεωργίας και τους Βικαμπάμπα των Άνδεων, διαπιστώθηκε όη η μακροβιόmτά τους 0­ Φείλεται στην κατανάλωση μικρής ποσόmτας τροΦής, που περιέχει

λίΥες θερμίδες. Αυτό τονίζεται και σ~ έναν AιγυπnαKό πάπυρο, που γράΦει:

«Το μεyaλύτεΡO μέρος των όσων τρώμε είναι άχρηστο. θα μπoρoόσc:ιμε να Ζήσουμε και με το ένα τέταρτο

4

(1/4)

της


-τροΦής πο" καταπίνοvμε. Τα άλλα τρία τέταρτα για να

zovv

(3/4) είναι

οι γιατροί».

β) Νηστεία με νερό: Η νnστεία θεραπεύει ης αρρώσnες. Οι Πατέρες mς Εκκλη­ σίας, που μερικοί απ' αυτούς σπούδασαν και

θέσπισαν την νηστεία των

230

mv

ιατρική επιοιήμη,

ημερών το χρόνο. Οι Xρισnανoί των

πρώτων Χρόνων κάθε Τετάρm και Παρασκευή νήστευαν όλη

mv

μέρα πίνοντας μόνο νερό. Έπειτα θεσπίσmKαν οι νηστείες των

η­

40

ημερών του Πάσχα, των Χριστουγέννων, του 15/Αύγουστου, των Α­ ποστόλων. Η ευεργεnKή. επίδραση mς νηστείας σm Βελήωση της υγείας

μας είναι πάρα πολύ σημαVΠKή. Με

m

νηστεία ο οργανισμός μας

αυτοκαθαρΊΖεται και αυτοδιορθώνεται. Η μεγάλη αξία mς νηστείας Φαίνεται και από το εξής:

rm

Δύ­

ση, σmν περίοδο του μεσαίωνα, τους τρελούς τους κλείνανε στα μο­ ναστήρια. Εκεί τους άΦηναν νησnKOύς και τους έδιναν μόνο νερό. Μετά από

ημέρες οι τρελοί γίνονταν κα"ιά. Σήμερα λειτουργούν

40

νοσοκομεία που εΦαρμόΖουν

mv

πείνα σαν μέθοδο θεραπείας. θε­

ραπεύουν μ' αυτή όλες ης αρρώσnες, ακόμη και τον καρκίνο. Τέ­

τοιες κλινικές υπάρχουν σmν Αμερική, σm Ρωσία, σmν Αγγλία και στην Κύπρο.

Τη θεραπευτική αγωγή mς πείνας Φέας για

15

mv

εΦάρμοσε και ο συγγρα­

ημέρες στο Κέντρο Φυσικής Υγιεινής στο Πέρα-Πεδί

Λεμεσού Κύπρου. θεραπεύmKε από τα αρθριτικά, από τα οποία έ­ πασχε από πολύ καιρό. Εκεί είδε με τα μάτια του πολλ9ύς αρρώ­

στους, που θεραπεύmκαν από στομάχι, από έκζεμα και' από παχυ­ σαρκία.

Όταν κάποιος θελήσει να θεραπεύσει μια οποιαδήποτε αρρώ­ σnά του μ?

rmv

m

μέθοδο mς πείνας, πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω:

αρχή, για δυο ή τρεις μέρες, θα τρώει μόνο Φρούτα, για ν' α­

δειάσουν τα έντερά του και για να μπει ομαλά σm νηστεία. Έπειτα

.,

θα σταματήσει να τρώει. θα πίνει μόνο νερό, όσο θέλει και εΦόσον

διψά. Οι τρεις πρώτες μέρές είναι πολύ δύσκολες. Την rέIapm μέρα συνηθως σβήνει

n

πείνα και ο οργανισμός τρέΦεται από τα αποθέ­

ματά του. Παρουσιάζονται, όμως, Ζαλάδες, αδυναμία, πονοκέΦαλοι

5


και συχνό υπόταση. (Όσοι πάσχουν από καρδιά, αναιμία ή υπό"rα­ ση, καλό είναΙ 1 κατά

m

διάρκεια mς πείνας, να παρακολουθούνται

από ΦUΣΙOθεραπεutή ή υγιεινολόγο). θα κάνει και υποκλυσμΟύς για να αδειάσf:.:1 το έvrερO. Την npώm εβδομάδα τουλώαστο δύο. Τις επόμενες εβδομάδες ένα εΦόσον συνεχίζει

mv

πείνα. Θα στα­

ματήσει mv πείνα μεrά από δέκα ή είκοσι μέρες. Αυτό θα εξαρmθεί από το βαθμό ι<αι το ει'δος mς αρρώσnας.

Τα αποτελέσματα mς θεραπείας θα τα δούμε, όταν παρουσια­

σθούν τα παρακάτω ΦαινόμΕVα: . α) Η γλώσσα, που κατά m διάρκεια mς πείνας είναι άσπρη, θα γίνει κόκκινη.

β) Τα ούρα από κόκκινα που είναι κατά

m

διάρκεια mς πείνας,

θα γίνουν άσπρα. γ) Τα χνώτα και το σώμα ολόκληρο, όταν καθαρίσει ο OργαVΙ­ σμός από "Πς τοξίνες, σταματούν να μυρίζουν άσχημα, και

δ) Ενώ κατά

m

διάρκεια mς νηστείας η πείνα έχει σβήσει, μό­

λις καθαρίσει ο oργαvισμός, παρουσιάζεται μεγάλη πείνα. Πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται, όταν η θεραπεία mς πείνας.

σταματήσει Αν αυτός που έκανε τη θεραπεία της πείνας φάει

κρέας. μΠορεί και να πεθάνει .. Mεrά θα πίνει μόνο χυμούς. Σε κάθε πέvrε μέρες νηστείας με νερό avuoroΙXΕΊ μια μέρα με χυμό

από Φρούτα. Αν π.χ. ένας έκανε δέκα μέρες νηστεία πείνας, για δυο μέρες, μεrα

.m"

πείνα, θα πίνει χυμό Φρούτων. Έπειτα θα τρώει για

λίγες μέρες μόνο Φρούτα. Mεrά και πάλι για λίγες μέρες θα τρώει

σαλάτες λαχαν1κών και ξηρούς καρπούς.' Αν θέλει. μάλιστα. να

μην αρρωσιιίσει ποτέ, τότε ας τρώει ώριμα φρούτα, ξιιΡο"ς. άφητους κι ανάλατους καρποος και ωμά Χόρτα της εποχής.

v)

Νηστεία με χομούς Φρούτων ή λαχανικών Όταν κάποιος δυσκoλεύεrαι να κάνει νηστεία με νερό, τότε

μπορεί να κάνει νηστεία με χυμούς ενός Φρoύtoυ mς εποχής (π.χ. με χυμούς πορτοκαλιού), yι~ αΡKεrές μέρες ή με χυμούς άλλου

Φρoύtoυ. Η νηστεία με χυμούς θα yίνεraι ως εξής: Ο άρρωστος, εΦόσον πεινά, θα πίνει κάθε τρεις ώρες μισό ποτήρι χυμό ενός Φρoύtoυ, α­

.

ραιωμΈVo με νερό. Μπορεί όμως να χρησιμοποιεί σε .κάθε γεύμα

6


και διαΦOρεnKό χυμό Φρούτου, που είναι κοι το καλύτερο, διότι έτσι παίρνει διαφoρεnKές Βιταμίνες, καθώς και μεταλλικά άλατα. Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται <πον oργαvισμό μετά από νηστεία με χυμούς Φρούτων είναι παρόμοια με τα συμΜώματα mς νηστείας με νερό, μόνο που η θεραπεία πις αρρώσnας επΙIUγχάνε­

ται λίγο αργότερα. Και εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε όΌ πρέπει να συνεχίσουμε

m

νηστεία με χυμούς Φρούτο>ν μέΧρι να γίνουμε εντε­

λώς καλά.

Τα ίδια ευεργεnKά αποτελέσματα μπορούμε να εmτύxoυμε, αν νηστεύουμε με χυμό από ένα λαχαVΙKό ή και με χυμό από τέσσερα λαχανικά μαΖί, αραιωμένο κατά το ήμισυ με νερό. Ο χυμός εξάγεται με αποχυμωτή.

δ) Πιο εύκολα είδη νηστείας Η ΦροοτοΦαΥία διαρκείας δυο, τριών ή και περισσότερων ε­ βδομάδων Φέρνει επίσης ίσης σπΟΥδαιόαιτας αποτελέσματα για κά­

θε αρρώστια. Σm διάρκεια mς νηστείας αυύις ο άρρωστος θα τρώει,

όταν πεινά πολύ, το ίδιο Φρoύto ή και διαΦOρεnKό σε κάθε γεύμα. Η καταλληλότερη ΦρουτοΦαγία γίνεται με το σταΦύλι. Θεραπεύει όλες Ός αρρώστιες, ακόμη και τον καρκίνο.

Η σιαΦολοθεραπεία γίνεται ως εξής: κάθε δυο ή τρεις ώρες -εΦόσον πεινά- ο ασθενής θα τρώει περίπου ένα μέτριο τσαμπί

σταΦύλια

(250

γραμ.). Αν δεν υπάρχουν σταΦύλια, μπορεί.να τρώει

σταΦίδες, στην ίδια ποσόmτα, Φουσκωμένες στο νερό. Αν θέλει να αδυναttσει~ να τρώει δυο Φορές, διότι έτσι θα παίρνει

mv ημέρα. Η σταΦυλοθεραπεία είναι εύκολη και

1400 θερμι'δες , μπορεί να mv κάνει κά­

ποιος 'και μόνος του, αρκεί να μην είναι Φοβιτσιάρης. Αν Φoβάtαι,

να

mv

εΦαρμόσει μια ή δυο μόνο ημέρες. Για περισσότερες μέρες,

αν θέλει, ας εmσκεΦθεί ένα κέντρο υγείας, όπου εΦορμόΖουν

mv

ΦρουτοΦαγία. Ευτυχώς τέτοια κέντρα υπάρχουν και στην Ελλάδα. Όταν θεραπευτεί από

m

mv

αρρώστια που έπασχε' θα σταματήσει.

σταΦυλοθεραπεία ως εξής: θα τρώει σε κάθε γεύμα εναλλάξ σrα­

Φύλια και ένα οποιοδήποτε Φρούτο, τόσες μέρες περίπου, όσες μέ­

ρές έκανε m θεραπεία με τα σταΦύλια. Έπειτα άλλες τόσες μέρες περίπου, θα τρώει διάΦορες ωμές σαλάτες και ξηρούς καρπούς. Το

7


mo

ιδα'VIΚό είναι να τρώει μόνο ωμές τροφές. ΔιαΦOρεnK

τρώει ωμές τροΦές το πρωί εΦόσον πεινά, ατμόβρaστα ή εν αν(

και βρασμένα το μεσημέρι και πάλι ωμή τροΦή το βράδυ. Η

τρόφό θα είναι ό μόνο Φρούτα ό μόνο σαλάτες ό μόνο 9ι , καρποι.

Να

n

λέει

n

Παλαιά Διαθήκη ψα

mv

ωμοΦογία: «'Ιδού δέδCj

ύμίν πάντα Χόρτον σπόριμον σπείρον σπέρμα, δ έσήν έπάνω πά(

της γfiς, καί πόν ξύλον, δ εχει, έν έαυτφ καρπόν σπέρματος σnc: μου, ύμϊν εστΟ1 είς βρώσιν» (Γένεσις κεΦ. Α',

29-30).

Δηλαδή: «~

xd

έχω δώσει σε σας, τον άνδρα και mv γυναi'Kα, όλα τα είδη των των και Φυτών που έχουν σπόρο και που υπάρχουν σmν εmΦάνξ ολοκλήρου mς γης, και όλα τα ει'δΩ των δένδρων, που έχουν td! καρπούς τους, τον σπόρον ψα πολλαπλασιασμόν' όλα αυτά, χόρ

και Φυτά και καρποί των δένδρων, ας είναι ψα

,

,

m

διατροΦή και 1

oυvmpnσn σας».

ΕΦόσον οι γιατροί μας δε θα παραδέχονται m νηστεία με νερ ή με χυμούς Φρούτων ή μόνο με Φρούτα ή μόνο με λαχαVΙKά πα θεραπεύουν όλες ης ασθένειες, οι αρρώσnες θα γίνονται περισσότε

ρες, τα νοσοκομεία θα γεμίζουν και οι άνθρωποι θα υποΦέρουν Όσοι δε γνωρ(Ζουν τα θαυμαστά αποτελέσματα mς νηστείας ποι θεραπεύει όλες ης αρρώστιες, χρειάζεται να εmσκεΦθούν κέντρα Φυσικής υγιεινής για να δουν και να πεισθούν.

ε) Η ωμή διώροΦή

::' \·~.H

ωμή διατΡΟΦή ψα εβδομάδες ή και μήνες θεραπεύει κάθε

είδους· ασθένεια.

,.,,:Αυτά που οποτελούν κυρίως mv ωμή διατΡΟΦή είναι: Τα λαχα­ νικά; τα φρούτα, και ΟΙ ξηροί καρποί. Αν οι παρanάνω τροφές βράσουν ό φοθούν τότε Υίνονται νεκρές τροφές. Μ' αυτές τα

. Kύnαρά

μας SnλnmPIΆZowal. Όσοι τρέφονται αποκλειστικά με

βρασμένες τροφές πάντοτε πάσχουν από αρρώστιες. Μόνο όσοι τρώνε ωμές τροφές δεν π~σxoυν από καμιά 'αρρώστια.

Ο άνθΡfι)ΠOς πρέπει να τρώει fι)μές φυσικές τροΦές, νια­

τί μόνον αυτές έχουν θρεnτικό αξία. Σ' αυτές βρίσκονται, σε ~fι)σιή αναλοΥία, όλες οι Zfι)τικές ουσίες, όηfι)ς: τα λίπη, οι

Bρωτεiνες, οι ,υδατάνθρακες, οι βιταμίνες και τα μεταλλικά

8


---

άλατα~ που είναι .ουσίες απαραίτητες Υια ης λειτουργίες του oρyαvισμoύ κατά το μεταβολισμό.

_

Όλες οι ωμές τροφές χωνεύοVlαι από τον oρyαvισμό μας πιο ΥρόΥορα από όη οι βρασμένες.

i( [ο

{~

{( νι

rc )f 11

Η ωμή τροΦή αργεί να χαλάσει Αν όμως τη βράσουμε και

mv

αΦήσουμε έξω από το ψυγείο, θα χαλάσει πολύ γρήγορα.

Ιδιαίτερη προόΟΧή χρειάζεται, όταν καταναλώνουμε ωμές τρο­ Φές. Πρέπει να έχουμε υπ~ όψη μας τα εξής: α) Για τα φρούτα: Να προημούμε πάvτoτε τα ώριμα Φρούτα, γιαή τα άΥουρα βλάπτουν. β) Για τα λαxαvικά: Να προημούμε (όπως εξάλλου και για όλες ης

Φυηκές τροΦές) αυτά που δεν έχουν ΧΙ1Ιμικά λιπάσματα. γ) Και για τους ξηρούς καρπούς ισχύουν τα ίδlC~. Είναι αναμφισβήτητη η θεραπευ1:lκή αξία ως ωμής δια­

ΠΙ

όι )t Πι

τροφής.

.

Aυτ~ το διαπιοιώνουμε αν ρίξουμε μια μαηά σ) όλα τα ZωVΤανά της Φύσης. Τα Ζώα που Ζουν σ' ελεύθι~ρη κάτάσταση και τρέ­

φονται με φυσικές τροφές έχουν Υερά δόvnα, έχουν καλό ό­ ραση, δεν πάσχουν από την καρδιά τους, απ' το στ~μάxι και yεVΙKά δεν πάσχουν απ' ης αρρώσnες που πάσχουν ΟΙ άν­

θρωποι.

Αvnθέτως τα Ζώα που Ζουν με τοος ανθρώπους, όπως τα σκυλάκια και οι Υάτες, πάσχουν από ης ίδιες αρρώστιες, που

]f

πάσχόυν και τα αφεvnκά τους: δηλαδή έχουν κι αυτά διαβή­ ω, στομοχικές διαταραχές, νεφρά, εκζέματα, εμΦράΥμοτα,

εΥκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο ΚΙ όλες ης άλλες ασθένειες Ι.

1

J! 1-.1

που έχουν οι άνθρωποι. Η ωμή διατροφή περιέχει ης φυτικές ίνες που εξαφανί­ Ζουν τη δυσκοιλιότητα. Οι φυηκές ίνες καταπολεμούν

χο­

~στερίνη, βοηθούν την πέψη και αιιοβάλλουν πιο ΥρόΥορα από το πεΠUKό ooστnμα τα βλαβερά απόβλητα.

ι. ι«

m

Η ωμή διαΤΡοΦή θεραπεύει ω OΚιιι)λnKOεlδίηδα. Τα σκλη­ ρά κόπρανα, που δημιουΡΥούνται από μια δίαιτα φτωχή σε

(J

ίνες, μπορούν να φράξουν

(

προκαλέσουν φλεyμovή, που μπορεί να οδηΥήσει και σε ρή­

Κι

m

σκωληκοειδή απόφυση και να

ξη.

Επίσης, η ωμή διατροΦή θεραπεύει ων παχυσαρκία. Απο­

δείχτηκε όη όσοι από τους παχύσαρκους εΦάρμοσαν ωμοΦαγία α­

9

--~


δυνάησαν.

Εξάλλου, θεραπεΙ;εl uς αιμορροίδες. Ο μισός πληθυσμός

στα πόλιησμένα κράm, πάνω από

50 ετών, υποΦέρει από αιμορροί­

δες. Η ωμή διοτροΦή, τέλος, θεραπεΙ;εl το διαβότο, ης καρδια..

κές παθόσεl!;, τον καρκίνο των εντέρων και σχεδόν όλες nς άλλες αρρώστιες. Πρέπει να γνωρίζουμε όη οι ωμές τροΦές έχουν ένζυμα, βιτα­

μίνες και μεταλλικά άλατα, τα οποία KαταστρέΦovταl με το βράσι­ μο.

Από πείραμα που έγινε, διαπιστώθηκε όη ΟΙ κότες που. έτρωγαν για λίγες μέρες σιτάρι βρασμένο, ψόΦησαν, ενώ οι άλλες που έτρω­ γαν άβραστο σιτάρι έΖησαν.

.

'Οσοl πάσχετε από οποιαδόποτε αρρώστια (εκτός από σπασίματα) και από καρκίνο ακόμο, κάντε ωμοΦαΥία Υ.α ένα ό δΙ;ο μήνες ό και περισσότεροος και θα Υίνετε καλά. Αρκεί να δοκιμάσετε και θα με δικαιώσετε.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ Το κρέας: επειδή δεν περιέχει ίνες όπως τα λαχαVΙKά, τα

Φρούτα και οι ξηροί καρποί, προκαλεί δooκoιλιότnτα, η οποία συ­ νεπάγεται και αρρώστιες. Επίσης, μας είναι γνωστό όη σήμερq. στα

κρέατα βρίσκονται ορμόνες, που είναι καρκινογόνες. Είναι γνωστό, όη τα κρέατα και τα ιΡάρlα, ποο φόνονται στα κάρ600να, προ­ καλοΙ;ν καρκίνο στο ποχΙ; έντερο.

Πολύ σωστά η ορθόδοξος Εκκλησία μας από τις ης

230

365

ημέρες,

απαγορεύει το κρέας και ης άλλες Ζωικές τροΦές. Δεν βλά­

mουμε τους άλλους, όταν τρώμε κρέας, αλλά τον ίδιο τον εαυτό μας,

mv

υγεία μας, πράγμα που θεωρείται αμαρτία. Σήμερα πολλοί

γιατροί απαγορεύουν το κρέας, σ) αυτούς που πάσχουν q.πό

apm­

ριοσκλήρωση.

Αλλά και οι Πατέρες της Εκκλησίας μας γνώΡιζαν

m

βλαβερή

επίδραση mς κρεοΦαγίας στην ψυχή και το σώμα και προσπάθησαν να περιορίσουν το κακό. Ο Μ. Βασι'λειος στον «Περί νηστείας πρώ­

το λόγο του», μεταξύ άλλων, αναΦέρει: «να μη τρώτε κρέας, ούτε να

πίνετε κρασί, ούτε όσα οι κοιλιόδουλοι επιθυμούν. Γιατί μαzi με mv

10


mv

πολυΦαγία, το μεθύσι και ποικιλία των καρυκευμάτων, ανοίγει η όρεξη Υια κτηνώδη συμηεριΦορά».

Οι μοναχοί στο 'Άγιο Όρος και πολλοί άλλοι ΠVευμαηKOί άν­ θρωποι, δεν τρώνε ποτέ κρέας και Ζούνε με πλήρη ψυχοσωμαπκή

υγεία, πολύ περισσότερα χρόνια αηό τους ι--.ρεατοΦάγους.

Ο Πλάτωνας γράφει: «Να τρέΦεσθε με ψωμί πιτuρoύxo, ελΙές, τuρί, βολβούς, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σύκα και όσπρια. Ακο­ λουθώντας αυτόν τον τρόπο της διατροΦής, θα Ζείτε με ειρήνη και υ­

γεία. Όπως είναι Φυσικό, θα πεθάνετε γέροι και τον ίδιο τρόπο Ζωής θα παραδίδετε και στα εγγόνια σας». Τα Ζωικά λίπη: Το λίπος από τα κρέατα, από το γάλα, από το κασέρι,

m

μαργαρίνη, το Βιτάμ και από το βούτυρο, προκαλεί την

. αρτηριοσκλήρωση. Σκληραίνει ης αρmρίες, γιατί τα λιπίδια εναποτίθενται στο ε­ σωτερικό των αρτηριών με αποτέλεσμα να τις στενεύουν και

να δυσκολεύεΣαι η κυκλοφορία του αίματος με τα Υνωστά ε­ πακόλουθα: την αύξοση της πίεσης.

m

δομιουρΥία εμφραΥ­

μάτων της καρδιάς και των εVΚεΦαλικG)ν επεισοδίων. Στην Ιαπωνία με σταπσnKές που έγιναν, αΠOδείxmKε, όπ ο αύ­ ξησο του αριθμού των καρδιοπαθών συμβαδίζει με τον αύξη­ σο της κατανάλωσης των Ζωικών λιπιί)ν. Ορισμένοι ερευνητές διαπίστωσαν, όη οι μοναχοί, οι οποίοι διατρέΦονταν με Φυπκές φο­ Φές και με Φυπκά λίπη (λάδια) μόνον, δεν έπασχαν από καρδιακά νοσήματα και από εKΦυλισnKές αρρώσnες. Από πειράματα που έγιναν σε ανθρώπους, παρατηρήθηκε όη,

αυτοί που Kατανaλώνανε Ζωικά λίπη, είχαν μεγάλη ποσότητα χολη.. στερίνης στο αίμα τους σε σύγκριση με τους ανθρώπους, που κατα­

νάλωναν Φυnκά έλαια. Σήμερα!' στα πολιτισμένα κράτη, ο ένας στους τρεις πε­

θαίνει από καρδιά. ο άλλος από καρκίνο και ο άλλος από άλ­ λες ασθένειες. Στην εποχή μας πολύ δύσκολα βρίσκουμε ανθρώ­ πους, που πεθαίνουν από Φυσικό θάνατο. Οι άνθρωποι σης ΦτωΧές Χώρες δεν πάσχουν από καρδιακά νοσήματα, από πίεση, από δια­ βή~η, από αρθριηκά και γενικά, από ης αρρώσnες του πολιυσμού.

Αν ρωτήσουμε γέρους, θα μας πουν όπ οι ασθένειες αυτές είχαν ε-:­ ξαΦανισθεί κατά

m

διάρκεια της κατοχής.

Η Ζάχαρο, με ης επεξεργασίες που έχει υποστεί, έχει KαταV!ή­

11


σει ένα πραγμαηκό δηλητήριο, διόη δεν mς έχουν μείνει βιταμί

~

και μεταλλικά άλατα. Όσοι τρώνε γλυκά, επιδεινώνουν τις αρι σnές τους. Η 'άσπρη Ζάχαρη και το άσπρο ψωμί είναι οι κύρ

αιτίες της δnμιο"ρyiας το" διαβήτη. Τελε"ταίες έρε"νες αί

δειξαν, όη η αρτηριοσκλήρωση και το έμΦραΥμα.οΦείλον στην Kατανάλ(:ι)σn Ζάχαρης.

Η Ζάχαρη είναι τόσο επικίνδυνη, που ακόμη και τα μικρό

δεν

mv

πλησιάζουν. Τα γλυκά του οπιηού δε Χαλούν, επειδή έχ(

σιρόπι από Ζάχαρη. Οι κονσέρβες δε Χαλούν, επειδή σ~ αυτές πρι θέτουν Ζάχαρη. Ζάχαρη προστίθεται και σε όλα τα αναψυκnKά

θώς και σε πολλές άλλες τροΦές. Πρέπει να αποΦεύγουμε

m

Ζά:

ρη και να προημούμε το αΦιλτράριστο μέλι.

.

Το αλΆU, εξάλλου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εxθρ~ mς υγείας μας. Οι λαοί που τρώνε πολύ αλάτι, όπως οι Ιάπωνες

Γάλλοι και οι Έλληνες, έχουν μεγάλο ποσοστό καρκίνου στο] χου, σε σύγκριση με τους λαούς, που τρώνε λίγο αλάη. Το αλ

ανεβάζει την πίεση, δημΙΟ"ΡΥεί τα νευρικά και την τρέλλα. κόμη δημΙΟ"ΡΥεί την παχυσαρκία" διόη ένα Υραμμάριο αλ

σ"VΚρατεί

30 Υραμ.

νερό.

Το αλάη ΦλοΥίΖει το ήπαρ, τα νεΦρά και το δέρμα. ΕρεθίΖε έκζεμα και βλάmει πολύ το στομάχι και

mv

όραση. Ο

OpyoV1Of:J επειδή το έχει ανάγκη, μπορεί να το παίρνει μόνο από ης ωμές li Φές, που περιέχουν αλάη σε αρκετή ποσόmτα. Πολύ αλάη βρίο ταl στο σέλινο, στο κρεμμύδι και στο μώντανό.

Με πειράματα που έγιναν σε σκύλους και κοτόπουλα, που 1 Φονταν με αλάη, ακόμα και σε μικρές ποσόmτες, αποδείχτηκε 3

αυτά πέθαιναν πιο σύντομα από τ άλλα Ζώα.

Το άσπρο ψωμί: Απ' αυτό λείπει το πίτυρο. Το πίτυρο είνα

πεmο. Περιέχει ίνες και εξαΦαVΊZει m δυσκοιλιότητα" τη μητ~

όλων των ασθενειών. Το άσπρο ψωμί δημιουργεί m δυσκοιλιd τα, επειδή λείπει από αυτό το πίτυρο. Και γίνεται πιο βλαβερό με διαΦορες επικίνδυνες ουσίες και τα βελτιωτικά, που πρoσθέτoυ~ αρτοποιοί, για να γίνει αΦράτο.

Το ρύζι: Και απ' αυτό λείπει η άπεπm Φλούδα, που εΙ πλούσια σε βπαμίνες. Το σnλβώνoυν για να γυαλίσει και το αί στειρώνουν με χημικά Φάρμακα, για να μη προσβάλλεται απ' τα

12

.


τομα. ΩΦέλΙμο είναι μόνο το μαύρο ρύΖΙ, δηλ. το κάργκον, Το οποίο -

Ι

έχει και τη Φλούδα του.

ο.

Το λάδι, γiα να εξαχθεί από ης ελιές, περνά c;ιπό μεγάλη· θερ­ μοκρασία. Το αποχρωμαήΖουν και προσθέτουν σ" αυτό χημικές ου-: σίες. Αυτό το επεξεργασμένο ή ραΦινέ λ(lδι είναι ένα πραγμαηκό δηλητήριο. Με το ωγάνισμα ή με το βράσιμο, γίνεται ακόμα πιο δυ­ νατό δηλητήριο. Από πειράματα που έγιναν, αΠOδείxmKε όη τα τη...

Υανισμένα λίπη και λάδια προκαλούν καρκίνο στο μαστό. ο Ω. . Φέλιμο είναι μόνο το άθερμο λάδι. Επειδή όμως βρίσκεται δύ­ σκολα, γι" αυτό να προημάτε το παρθένο ελαιόλαδο, στο οποίο α­ παγορεύεται από το νόμο να προσθέτουν χημικές ουσίες.

ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝ Το λεμόνι: θεραπεύει ης αρθρίτιδες και το διαβήαι. Με λεμο­

νοΦαγία μερικών ημερών, θεραπεύovται οι κολίηδες και οι αιμορ­ ραγίες από έλκη. Πολλοί που έπασχαν από στομάχι και εΦάρμοσαν λεμονοΦαγία, θεραπεύτηκαν. Έτρωγαν κάθε μέρα από ένα λεμόνι παραπάνω, μέχρι και

m

δέκαm μέρα, που έΦαγαν δέκα λεμόνια.

Είναι ωΦέλιμο για το ήπαρ και τα νεΦρά. Εμποδίζει το σχημαησμό λίθων. Ο χυμός του είναι αvnγριππικός και αvnθρομβωηκός του αί­ ματος.

ο

Το λάδι απaλλάσσ~αl από ης βλαβερές του ουσίες, όταν XIU­ πιέται με χυμό λεμρνιού.

Το νερό γίνεται αβλαβές, όταν του ρίξουμε λίγες σταγόνες λε­ μονιού.

Το λεμόνι δε βλάmεl σε καμιά nEpimωσn, γιατί είναι Φρούτο. Ο χυμός ενός λεμονιού με μέλι, σε ένα ποτήρι νερό κάθε πρωί, εί­ ναι ωΦέλιμος για όλες ης αρρώσnες. Χυμός λεμονιού στα ρουθού­ νια μια:..δυο Φορές

mv

ημέρα, σταματά το συνάχι Εάν βάλουμε λε­

μόνι στους κάλους εξαΦαVΊZovται. Εάν κάνουμε γαργάρα με λεμόνι, ξεπρήΖονται οι αμυγδαλές. Εάν αλείψουμε τα σπυριά με λεμόνι, ε­

ξαΦαVΊZoνται Το λεμόνι είναι ωΦέλιμο για όλες ης αρρώσnες. θε­ ραπεύει ακόμη και τον καρκίνο.

.

Το μέλι: θεραπεύει την ψυχοπάθεια, το ήπαρ,

έλκος του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, γρίππη,

mv

αμυγδαλίηδα,

m

m

m

δυσπεψία, το

δοοκοιλιόαιτα,

m

βρογχίηδα, ιην ελονοσία, τον αρθριη­

13


σμό,

m

χολολιθίαση,

mv

κολίηδα, το διαΒήm και πάρα πολλές'άλ_

λες αρρώσnες.

Το λάχανο: θεραπεύει mv αναιμία, m Bρoγxi'ηδα, m Βρογχο­ πνευμοvfα, m Φυμαάωση, το έλκος του στομάχου και του δωδεκα­ δακτύλου, τα εκζέματα, ης δερματικές παθήσεις, κολίτιδα,

.m

m

νεΦρίηδα, την

χολή, το ήπαρ και πλήθος άλλων ασθενειών. Ο χυμός

του θεραπεύει

m

γρίππη και τα αρθρmκά. Ανακατωμένος με ίσο

Βάρος μέλι και κάνοντας γαργάρα, θεραπεύει τη σmθάγxn. Το Kc:ιρότO: Θεραπεύει ης παθήσεις του στομάχου και των εν~

τέρων. Πίνοντας χυμό καρότου, τουλάχιστον για ουμε

6

μήνες, θεραπεύ­

mv πρεσβυωπία.

.

,"~-."'.

... ,-~' ,

Το κρεμμύδι: Θεραπεύει

mv

αναιμία,

mv

κολίηδα, το έκζεμα

και ης δερματικές παθήσεις, ,m νεΦρίη~, τα αρθριτικά, τους ρευμα­

ησμούς, το διαΒήm και πάρα πολλές άλλες αρρώσηες. Το σκόρδο: Θεραπεύει m Bρoγxi'τιδα, το άσθμα, m Φυμatίω­ ση, το εμΦύσnμα, mv υπέρταση, mv καρδιακή ανεΠ~ΡKεια, τις αι­ μορροίδες, τους κιρσούς, το διαΒήm,

mv

πέrρα στα νεΦρά,

ναιμία και τα ρευμαπκά. Αν Βάζουμε σκόρδο δυο Φορές

mv

mv

α­

ημέρα

πάνω στους κάλους, εξαΦανi'zoνται. Τα σύκα: Θεραπεύουν

δυσκοwόmτα,

m

m

διαρροια, το έλκος

του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου, το ήπαρ, σm, τον αρθριιισμό, 10 διαΒήm,

mv

m

χοληδόΧο κύ­

κολίηδα και ης δερματικές πα­

θήσεις.

Το μόλο: Θεραπεύει

m

διάρροια και

m

δuσκοwόmτα, όταν

τρώγεται μόνο 1:0υ, χωρίς τίποτε άλλο. Είναι ωΦέλιμο σmν KOλίnδα, στους διαΒηηκούς και σε όσους πάσχουν από αρθριτικά, ρευμαη­ σμούς και αρmριοσκλήρωση.

Το πορτοκάλι: θεραπεύει το στομάχι,

mv

mv

αρmριοσκλήρωσn, το διαΒήm,

υπέρταση, τις νεΦροπάθειες, τον αρθρmσμό και τα

ρευμαηκά. Είναι αvnγριπmκό και ανηθρομΒωτικό του αίματος. Η

ΠOΡΤOKaλOθεραπεία για δυο ή τρεις εΒδομάδες, θεραπεύει όλες τις αρρώσnες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ θΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣθΕΝΕΙΩΝ Aδoνάnσμα: Λεμόvι, σταΦύλι.

. Αιμορροίδες: AγΡΙOKάστΑVα. Βατόμουρα, κρεμμύδι. l L1

Ι'

.,

, <.:.i

i

,'1,


Ακμή: Μαρούλι, μαίνrανός, τσουκνιοα, ντομάτα.

Αλκοολισμός: Γκρέιπ Φρουτ, πορτοκάλι, πιπεριά, μαϊντανός.

Αμυγδαλές: Λεμόνι, σκόρδο.

.~'~ς ~'-' • _....t-;.•

Αναιμία: Καρότο, λάχανο, λεμόνι, μαρούλι, μώντανός, ξερά δα­

:.,..

μάσκηνα, σόγια, τσουκνιΟα.

•.

Αρθριηκά: Μαρούλι, ντομάτα, πράσο, καρότο, σκόρδο, πατάτες,

σrαΦίδες, τσουκνίδα. Αρτηριοσκλήρωση: Κρεμμύδι, πράσο, σκόρδο, αγκινάρα.

,Ασθμα:

Κρεμμύδι, λάχανο, μώντανός.

Αϋπνία: Μαρούλι, κρεμμύδι, μήλο. 8αρυοτομαχιά: Λεμόνι.

.

8ήχας: Κρεμμύδι, σέλινο, πράσο, λεμόνι, μέλι, σκόρδο. 8ραχνάδα: Κρεμμύδι, σέλινο. 8ροΥχίηδα: Λάχανο, μ~ρoύλι, κρεμμύδι, πράσο.

Bρoyxoκόλn: Ραδίκια, πανΊΖάρια, καρότα, ΦασO~άκια, κάρδαμο.

Γρίπόη: ΛαχανόΖουμο. Δερμαηκές παθήσεις: Λάχανο, κρεμμύδι, σrαΦύλι, σταΦίδες. Διαβήτης: Καρότο, σέλινο, Φασόλια, βατόμουρα, ροδάκινα, ελιές ανάλατες, κρεμμύδι, λάχανο, ρεπάνι.

Διάρροια: Κυδώνι, μαίνrανός, λάχανο, κουνουπίδι, αγκινάρα.

'.

Δυσκοιλιόωτα: Χυμός ντομάτας, σταΦίδες, λάχανο, μήλο, σύκα, δαμάσκηνα, μαρούλι, mτυρούχο ψωμί, κάστανα, αχλάδια, βερύκο­

κα, ελαιόλαδο, κρεμμύδι. ΈκΖεμα: ΣταΦίδες, πορτοκάλια, κρεμμύδι, καρότο.

Έλκος στομάχου: Πατάτα, μέλι, καρότο, γλυκοκολόκυθο. Κάλοι: Τους αλοίΦουμε με χυμό από πράσο ή σκόρδο ή λεμόνι. Καρδιακή ανεπάρκεια: Μαρούλι, σπαράVV1Q. Κοιλόπονος: Πατάτα, λεμόνι, ρίγανη.

Κυίπίης: Ρεπάνι, μαίντανός, πανΊΖάρια, πράσα.

.

',:': .\ ~?';~\

,,~,..

,,6. ~;~.Ξ:~:

>:.: Λαρυyyί~ς: ΣKό~δo, κρεμμύδι, πράσα.

..

.: Λιποθυμια: Λεμονι.

:~: ~. {ι"·:;~~~.~ :~~ευΡΙKές πα~ήσεις~. Ροδ?κινα, σ€!'ινo, π~vrzάρια.

:;;</""..... <.;ι~~~~:~

ι.,'

. ;:"".;

Ορασο: Καροτο, μαιντανος, μαρουλι, nλιoσπoρoι.

Παθήσεις νεφρών: Σκόρδο, μαρούλι, ντομάια, καρότο, ραδίκια, μλλα, πεπονόσπορος, μαίντανός, κουνουπίδι, ροδάκινα, σέλινο, παVΊZάρι.

Παθήσεις του ouκωηο6: Αγκινάρες, μαρούλι, ρεπάνι, κρεμμύδι,

15


πράσο, λάχανο, δαμάσκηνα, μαϊ'νταvός, παντζάρι, γκρέιπ Φρουτ,

κουνουπίδι, καρότο, μήλο.

Παθήσεις 'ΙΩς χολής: Ρεπανάκια, μαίνrανός, παντζάρι, κουνουπί­

δι, μήλο. Πονοκέφαλος: Κρεμμύδι, σέλινο, λεμόνι, λάχανο.

r,-------..,

Ρευματισμοί: Ντομάτα, γκρέιπ Φρουτ, OMIVO, σnαράννια. Σmθάyxn: Λεμόνι.

Σκουλήκια σ[α έντερα: Γί\υκοκολόκυθο, σκόρδο, κρεμμύδι

'''-­

Ι­

Σονάχι: Μέλι, σύκα, λεμόνι, κρεμμύδι

Υπέρταση: Σέλινο, τσουκνίδα, ανάλατη ελιά, μαίνrανός, σόγΙα, ρο­

δάκινο, σκόρδο, Koυνoυπfδι, καρότο, κρεμμύδι ΦαΡοΥΥίτις:

r αργάρα με χυμό πράσου ή σκόρδου.

XOλnστερίνn~ Λεμόνι, αγκινάρα.

Γνωρίστε τις τροφές '000 σας βλάπτουν και τις τροφές που σας ωφέλούν. Για να μην ~ς ξεχνάτε Υράψτε τις σ~ ένα τε­

τράδιό. Να τι)6)τε μόνο αοτές που σας ωφ,ελούν.

ΚΑΚΙΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

'

Το Kάnvισμα: Είναι ,μια από ης αιήες του καρκίνου στα πνευ­

μόνια, στο στόμα, στο Φάρυγγα, στον οισοΦάγο, <ππν ουροδόΧο κύστη. Προκαλεί υπέρταση, Φυμαήωση, έμΦραγμα,. και εγκεΦaλιKά επεισόδια. Ενδείξεις καρκίνου είναι: Επίμονος βήχας, rnύσμα με ίχνη αί­

ματος, πόνος στο στήθος και επανaί\αμβανόμΕVες κρίσεις πνευμο­ νίας ή βρογχίπδας.

.

Ο Kαφέ~-: Δημιουργεί αϋπνία, Zaί\άδα, ανησυχία, ερεθισnKή διάθεση, ταχυ;,{αρδία, πόνους στο στομαια, πόνους στα νεΦρά, λα­

χάνιασμα, δυσκ:οιλιόmτα, συχνουρία, πονοκεΦάλους και άγνωστο ακόμα πόσες 6.λλες αρρώσnες. Το υ.οόλ: Είναι ένα δηλητήριο γΙα τον οργανισμό, ακόμα

και σε μικρές ποσόmτες. Τα οινοπνευματώδη ποτά ΠΡOKaί\Oύν ,

ηπαήηδα, τον καρκίνο του λάρυγγα, μάχου,

mv

ψΙJΧΙκή αδυναμία,

m

mv

mv

γασrρίηδα, το έλκος σro­

νευρασθένεια,

mv

υψηλή πίεση

και πολλές άλλες ασθένειες. Όταν κάποιος συνηθίσει ένα ή και όλα αυτά, του είναι δύσκο­

λο να τα κόψει Αυτό συμβαίνει, επειδή οι αδένες αναγκΆZovται να

16

..... ----.:,,..,..ιιιιιι"""

~,J~

., ",


υπερ-λειτουργήσουν, για νο χωνέψουν KO~ νο διώξουν τα δηλητή­

ριο, που πρoέρxovται από ης παραπόνω κακιές συνήθειες καΙ,επει­ δή KαTαqτέλλOυν m λειτουργία των ανώτερων εΥκεΦαλικών κέΥ­

, .:.'

τρων ελέγχου.

'--'!--"'~ Προσωρινά δημιουργεπαι κάποια ψευδO-ευxαρίσmσn, μα το ::αποτέλεσμα είναι η υπερκόπωση και η εξάντληση του οργανισμού. ~ συνεχόμενη, όμως, υπερΦόρτωση του οργανισμού με τα δηλητή­

t-I

- r --~~-Ρlα αυτά,

προκαλεί mv εμΦάνιση πολλών ασθενειών.

ΚΑΚΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Kα~ συνδυασμό έχουμε, όταν τρώμε πρωτεiνoύxες (λευκωμα­

τούχες) τροΦές, μazί με αμυλούχες. Τα κρέατα, δηλαδή, δε συν­

δυάζονται με τροΦές αμυλούχες, όπως με ψ~μί ή μακαρόνια ή πα~ τάτες ή όσπρια.

Τα κρέατα ΣVνδυΆZOVΤαι μόνο με χορταρικά, όπως και οι αμυ­ λούχες τροΦές. Οι αμυλούχες χωνεύονται πιο γρήγορα από ης πρω­

τείνούχες. Αν Φάμε λ.χ. πατάτες με κρέας, οι πατάτες θα χωνέψουν σε τρεις ώρες, ενώ το κρέας σε έξι ώρες. Οι χωνεμένες πατάτες θα παραμείνουν στο στομάχΙ άλλες τρεις ώρες, μέχρι να χωνέψει το κρέας. Στο διαόmμα, όμως, mς αναμονής, οι διάΦοροι μικροοργα­ νισμοί δημιουργούν Ζυμώσεις, ξυνι'λες κι αέρια. Αυτό, πάλι, έχει σα συνέπεια να δημιουργούνται αρρώσnες.

Για να μη μπερδευόμαστε, λοιπόν, πρέπει να τρώμε ένα είδος λευκώματος με χορταρικά ή ένα είδος αμύλου με χορταρικά. Δεν ,

,

,

"

.,.

,

μπορουμε να τρωμε Π.Χ. κρεας, που εχει πρωτεινες, μαΖι με μακα­

ρόνια, που έχουν άμυλο, ούτε κρέας, που έχει πρωτείνες, με roρί που έχει κι αυτό πρωτείν~ς ή ψωμί που έχει άμυλο με ρύζι που έχει επίσης άμυλο.

Κάθε Φαγnτό, εΦόσον είναι βραστό, πηγαίνει με βρασrά χορ­ , ,Ι

ταρικά και όχι με ωμές σαλάτες, διόη η ωμή σαλότα χωνεύεται πιο

~ ---';γρήγορα από κάθε βραστή. Τα ωμά Φαγητά πηγαίνουν μόνο με 00­ .

\.

-:.':~,

<f •

, ~ lJ.ές σαλάτες. .':, f. " .._ ...... - ':r

i

Γενικά, το ονακάτεμα πολλών τροΦών δυσκολεύει mv πέψη.

Το Φρούτο να τρώγεται μόνο του το πρωί ή το βράδυ. Τα

Φρούτα συνδυάζονται με γιαούρυ, με 'ωμές σαλάτες και ξηρούς καρ­ ,πo~ς.

ΣΊα ενδιάμεσα Ίων νε"ράΊ(ι)ν δεν πρέπει να παίρνο"ρε

17

ο/.


τίποτε,. ούτε και .νερό,

av είvαι δυνατόν, διόη έrσι δυσκολεύουμε m χώνεψη. Το νερό καλό εIvaI VG πίνεται λίγο nplV από το Φαγnτό, για va μη μπορούμε va Φάμε πολύ. Κάθε γεύμα πρέπει να απέχει από το π'" ~oγoύμενo το".. λάχιστον έξι ώρες.

Επίσης, το λάδι

Iav

έχουμε σβήσει

va το ρίχνουμε στο Φαγητό πο,,' βράζουμε, ό­ m Φωηά. Να μη τρώμε παραπάνω από ένα

ι,

κουταλάκι το" γλuκού λάδι ων ημέρα.

Το ξαναΖέσταμα το" ΦαΥηΤΟ" αποτελ.::ί έγκλημα για ων "γεία μας, διόη καταστρέΦει ης βπαμίνες πο" είχαν απομεί­ νει και αναnτ6oσovι:αι μικρόβια.

ΤΑΦΑΡΜΑΚΑ Από τα πολύ παλιά χρόνια οι άvθρωπoι προσπαθούv

va Bpouv

ουσίες που να σταματούν τον πόνο. Τις ουσίες αυτές ης αvazήmσαv στα τρία βασίλεια αις Φύσης, στο Φυηκό, το Ζωικό και το ορυκτό. ί ι

!:,.

Το μεγάλο σΦάλμα, όμως, που έκαvαν όσοι αvακάλυψαv Φάρ­ μακα, dvoι όn παραγvώρισαv το ρόλο του οργανισμού. ΓιαΌ ο ορ­

γανισμός μας εIvoι προικισμένος από το Θεό με θαυμάσιο πρoσrα­ τευηκό μηχανισμό, που μπορεί και θεραπεύει όλες ης αρρώσnες. Τις πληγές από τα κοψίματα και τα κruπήματα ης θεραπεύει μόvος

t

Ι

'Ι ~

(

Ι

του. Τη γρίππη και το κρυολόγημα, που τα διάΦορα Φάρμακα δεv

μπορούv να θεραπεύσουv Ριζικά, ο οργανισμός τα θεραπεύει μόvος του.

Μόλις αρρωστήσουμε, αμέσως ο οργανισμός μας δημιουργεί

mv ( ί,

,. Ι Ι

αvορεξίΌ. Δε θέλει

va

Φάει Όποτε και θέλει

va

είμαστε ξαπλω­

μέvοι. Το ίδιο συμβαίvει και στα Ζώα. Αυτό το κάvει ο οργανισμός, για va μπορέσει va διαθέσει όλες του ης δυvάμεις σσi θεραπεία αις αρρώσnας.

Έτσι απερίσπαστος από κάθε άλλη εργασία αυτοεπι­

σκευάζεται και αυτοθεραπεύεταl. Έvας λόγος που 01npόYOVOl μας Ζούσαv πολλά χρόνια, και ~ μάλιστα χωρίς ης σημερινές αρρώσnες, ήταv και το γεγοvός όη δεv}·, . χρησιμοποιούσαν Φάρμακα, που εμείς σήμερα έχουμε κατά Χ1λι.ά:-_

δες για ης διάΦορες αρρώσnες. Με

mv

καταvάλωση τωv Φαρμά~

κωv, κοιαστρέΦεται ο αμυνηκός μηχανισμός του οργανισμού. Όταv

ΟΙ γιατροί χορηγούv Φάρμακα για

vouv 18

Όποτε άλλο από το

va

va

ρίξουv

εμποδίΖουv

mv

IOV

πυρετό, δεv κά­

αυτο-θεραπεία του ορ­

: ....}


γανισμού, γιαή ο οργανισμός δημιουργεί τον πυρετό για να κάψει

ης τοξίνες. Μπορεί, όμως, αντί για πυρετό να δημιουργήσει μια άλ­ λη αρρώστια, π. Χ. μια αλλεργία, ένα έκζεμα ή μια οποιαδήποτε άλ­

λη πάθηση. 'Έτόt εξηγείται ~αl το Φαινόμενο, που

napampefral

σε

ανθρώπους που έχουν έκζεμα ή κάποια άλλη αρρώστια, να μη δη­ μιουργεί ο οργανισμός τους πυρετό. Οι γιατροί mmeύouv όη, όταν δώσουν Φάρμακα, βοηθούν τον

οργανισμό. Ο οργανισμός, όμως, ενστικτωδώς αποΦεύγει τα Φάρ­ μακα (δηλητήρια). Τα Φάρμακα είναι τοξικές ουσίες, όπως και το α­ λάη. Όταν εισαχθούν μέσα μας, ο οργανισμός επιστρατεύει όλες ης

δυνάμεις του για να ης διώξει. Ο οργανισμός απεΧθάνεται κάθε δη­ λητήριο. Ό,η είναι mκρό δεν το θέλει. Με

mv

προσπάθειά του αυ­

τή, όμως, αδυνατίζει το νευρικό του σύστημα και έτσι δε μπορεί να διώξει ης τοξίνες που συσσωρεύmκαν απ

αυτό ο άρρωστος μετά

m

2

mv

ανθυγιεινή Ζωή.

r

12

λήψη Φαρμάκων αισθάνεται μεγαλύτερη

εξάντληση, από όη όταν δεν έπαιρνε Φάρμακα. Atσθάνεται αδυνα­ μία" Ζαλάδα και ανορεξία. Έτσι, η οξεία αρρώστια μετά

m

χρήση

Φαρμάκων μετατρέπεται σε xρovία, επειδή ο οργανισμός διέθεσε ης

δυνάμεις του, για να διώξει τα Φάρμακα. Δηλαδή, τα Φάρμακα πα­ ρεμποδίζουν

mv αποβολή των τοξινών.

Οι γιατροί ισχυρίζονται όη το Φάρμακο ενεργεί για να θερα­

πεύσει

mv

αρρώστια. Συμβαίνει, όμως, ακριβώς το αντι'θετο. Ένα

Φάρμακο ο οργανισμός το αποβάλλει με εμετό, επειδή δεν το ανέ­ χεταΙ. Ένα εμετικό Φάρμακο προκαλεί εμετό και στον υγιή και στον άρρωστο. Σmν προκείμενη περίπτωση ενεργεί ο οργανισμός και όχι το Φάρμακο. Αν ο οργανισμός του αρρώστου εξασθένησε λόγω του

αγώνα που έκανε για να διώξει τα Φάρμακα, τότε δε δημιουργεί ε-' μετό, αλλά ης λεγόμενες «Φαρμακεοοκές αλλεργίες» ή τα «ιατΡογε­

vΉ συμπτώματα», με εμΦάνιση συνήθως αναΦυλαξίας ή εξανθημά­ των.

Τα Φάρμακα, γενικό, εξαντλούν τον οργανισμό. Κανείς δεν ε­ ξαντλείται τόσο, όσο εκείνος, που δοκιμάζει να τονώσει τα νεύρα του με κάπνισμα, καΦέ, κακάο, ποτά, τονωηκά ή ναρκωηκά Φάρμα­ κα. Κανείς δεν. έχει. τόση αϋπνία, όσο εκείνος πόυ χρησιμοποιεί

βαρβιτουρικά. Επίσης, τα Φάρμακα κάνουν κακό στις εγκ&υς και στα έμβρυα. Ας θυμηθούμε ης τραγικές συνέπειες mς θαλιδομίδης.

Χιλιόδες παιδιά γεννήθηκαν ανάπηρα, χωρίς Χέρια ή πόδια, επε1δή '1 .1

19


οι μητέρες τους είχαν χρηΟ1μοποιήσει κατά

mv

εγκυμοσύνη τους το

Φάρμακο αυτό.

Τα Φάρμακα αρρωσταίνουν τους υγ1είς. Αυτό το ξέρουν καλά οι γ1ατροί, γ1 ~ αυτό απαγορεύουν οιους υγιείς να πάρουν Φάρμακα,

γ1α να μην αρρωσΙήσουν. AVΉθετα, στους ασθενείς τα δίνουν. Τα Φάρμακα, όμως, προκαλούν αρρώΣUες χειρότερες από ε­ κείνες ος οποίες προορίζονται να θεραπεύσουν. Αν θερά­

πευαν, τότε θα έπρεπε, όσο πιο πολλά Φάρμακα παίρναμε, τόσο πιο γρήγορα να γ1νόμασταν καλά. Το Φαρμακεμπόριο αvnκαθιστά κάθε

λίγα XpόV1G Φάρμακα, με άλλα που συνήθως είναι τα ίδια με διαΦο­ ρεnKή όμως ονομασία, μα που ΚΙ αυτά είναι εξίσου βλαβερά. Η με­ Υάλη ποσόωτα Φαρμάκων, λένε οι Υιατροί, σε σκοτώνει, ενώ

n

λίΥη σε θεραπεύει. Η λοΥικ.ή λέει, ότι, εΦόσον

σόωτα σε σκοτώνει, τότε και

n

n

μεΥάλο πο­

λίΥη ποσόωτα πρέπει να σου

κάνει λίΥΟ κακό. Μα το λίΥΟ κακό κάθε μέρα Υίνεται περισ­ σότερο κι έτσι σε πεθαίνει, όχι αμέσως, αλλά σιΥά-σιΥά. Α­ κριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τα λίΥα τσιΥάρα, που κάνουν κάθε μέρα λίΥΟ κακό. Το κακό, όμως, κάθε μέρα ολοένα χει­ ροτερεύει, και Φθάνει να Υίνεl καρκίνος στο πνευμόνι.· Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τα Φάρμακα.

ΟΙ γ1ατροί γνωρίζουν ης παρενέργειές τους, αλλά δεν τις εmσn...;

μαίνουν. Δεν μας λένε, εξάλλου, τον τρόπο με τον οποίο πρέπεί να Ζούμε ΚΙ αυτό, γ1αή δεν τον γνωρίζουν. Οι άρρωστοι συνεχώς αυ­

~άνoνται, τα νοσοκομεία Υίνονται ολοένα και περισσότερ.α. Ο Άγγλος Χάξλεϋ λέει γ1α το ιατρικό επάγγελμα το εξής: «Η ιατρικό έχει κάνει τόσο μεΥάλο πρόοδο, ώστε δεν υπάρχει πια υΥιός άνθρωΠος». ΚΙ ο διάσημος καθηγητής mς ιατρικής του Χάρβαντ

Όλιβερ Χόλμε, λέει τα έξής γ1α τα Φάρμακα: «Ό,ο θα έβλαπτε έ­

ναν υΥιό άνθρωπο, θα έβλαπτε κι έναν άρρωστο και ο κό­ σμος θα όταν πολύ διαΦOΡΕUKός, αν το περιεχόμενο κάθε Φαρμακείου αδειάζονταν στη θάλασσα, παρόλο που οι συνέ­

πειες Υια τα ψάρια θα όταν KαταστρεΠUκές». Οι γ1ατροί γνωρίζουν πολλά γύρω από τον οργανισμό, όμως

δεν γνωρίζουν πονά

n

mv

αιτία κάθε αρρώσnας. Γιατί πονά το νεΦρό, γ1ατί .

καρδιά, γ1αή ο οργανισμός παρουσίασε το έκζεμα, το άσθμα

Κ.ά. το «γ1ατί» αυτό, δεν το γνωρίζουν. Ξέρουν και δίνουν παυσίπο­ να γ1α το νεΦΡό που πονά, ηρεμιστικά γ1α τα νεύρα... Ποια, όμως,

20

Ι


f

είναι η αιήα που δnμιούρynσε

mv

αρρώσnα, δε μας

m

λένε. Τα

καρδιογραΦήματα, ΟΙ αναλύσεις, οι ακnνoγραΦίες κ. ά. δείχνουν την πάθηση και όχι

mv

αιήα.

Αν τους· ρωτήσουμε ποια είναι η αιτία, συνήθως απαντούν χω­ ρίς μεγάλη δυσκολία, όη είναι τα μικρόβια. Τα μικρόβια, όμως,

είναι Φίλοl μας, γιατί τρέΦονι:αl με τα άχρηστα Τ09κά υπο­

προϊόνι:α του οργανισμού μας. Είναι οι οδοκαθαριστές, που κατατρώγουν ης ακαθαρσίες. Τα μικρόβια δεν είνάl η αιτία,

αλλά το αποτέλεσμα της αρρώστιας. Όπως τα ποντίκια και οι μύγες πηΥαίνουν στα σκουπίδια και τα κοράκια στα ψοΦί­ μια και τα κουνούπια στο στάσιμο νερό, έτσι και τα μικρόβια πηΥαίνουν στους οργανισμούς,

που έχουν βρώμικο "αίμα.

Τρώνε ης τοξίνες και απαλλάσσουν τον ΟΡΥανισμό από τα

Φορτία της βρωμιάς, βοηθώντας" την εναλλαΥό της ύλης. Οι γιατροί με τα ανι:1610πκά που δίνουν, σκοτώνουν τα μικρόβια και δεν τ' αΦόνουν να καθαρίσουν τη 6ρωμιά. Έτσι προκα­ λούν το κακό. Η ακαθαρσία παραμένει και η αρρώστια χει­ ροτερεύει.

Όταν ο οργανισμός του αρρώστου κατορθώσει με ης δυνάμεις του να διώξει ης ακαθαρσίες αυτές, τότε βρίσκει

αποκατάσταση αυτής mς υγείας,

mv

mv

υγεία του. Την

αποδίδουν τότε οι γιατροί στα

. ανπΒιοηκά. Σε κάθε αρρώσnα, ο οργανισμός καταβάλλει προσπάθεια να διώξει ης τοξίνες κι έτσι αποκαθίσταται η υγεία του. Αν δώσουν σ' έ­ ναν ασθενή Φάρμακα,

mv

αποκατάσταση mς υγείας του

mv αποδί­

δουν στην ενέργεια των Φαρμάκων κι όχι του οργανισμού. Τους

Φαίνεται, όμως, παράξενο, αν δουν κάποιον ασθενή, που δεν έ­ παιρνε Φάρμακα, να γίνεται καλά. Όταν ο οργανισμός εμποδίζεται να αυτοθεραπευτεί απ' τα Φάρμακα, ης αλοιΦές και

m

συνέχιση mς ανθυγιεινής Ζωής, τότε ης

τοξίνες ης συγκεντρώνει σ' ΈVα μέρος του σώματος και δημιουργεί τον όγκο, που λέγεται καρκίνος. Ο καρκίνος δημιουργείται μόνο ό­ ταν εξασθενεί ο οργανισμός απ:) τα Φάρμακα, που είναι τοξικές ου­ σίες και από

mv

ανθυγιεινή Ζωή, που δημιουργεί επίσης τοξίνες.

Κυριότερες συνήθως αιτίες για να δημιουΡΥοθεί καρκίνος

είνόl το αλάη, το κρέας και όλες οι συντηρημένες και μαΥεl­ ρεμένες τροΦές. Η Ζωντανή ουσία, τα oργαVΙKά άλατα mς ωμής

21

-

•.

t


Ρ

τροΦής με τρ βράσιμο μετατρέπονται σε νεκρή ύλη, δηλ. σε ανόρ­ γανα δηλητήρια. Οι εΥχεlρήσεις

στην πραΥμαuκότητα δε θεραπεύουν,

Υιατί δε διώχνουν ος τοξίνες. Αν βγάλουμε Π.Χ. ης Φλογισμένες αμυγδαλές ή

m

σκωληκοειδή απόΦυση ή οποιοδήποτε άλλο όργα­

νο του σώματός μας, όπου ο οργανισμός μάζεψέ τοξίνες, μόνο κα­ κό κάνουμε. Μετά από λίγο, ο oργαvισμός θα δημιουργήσει νέα Φλόγωση στο ίδιο ή σε άλλο όργανο, εΦόσον συνεχίζεται η ανθυ­ γιεινή Ζωή, όπως κο:ι πριν απ) ων εγχείρηση, επειδή η Ριζική αιτία, που είναι η τοξιναιμία, δεv έχει απομακρυνθεί.

Αν πάρουμε ένα-ένα τα Φάρμακα; θα δούμε όη καταστρέΦουν παρά βεληώνουν ων υγεία. Ας δούμε τα κυριότερα απ) αυτά: Η πενικιλίνη διεγείρει τους εvδOKρινείς αδένες και κυρίως ων

υπόΦυση. Τα πρώτα που αvnδρούν είναι τα επινεφρίδια. Οι εκκρί­ σεις τους δρασmριoπoΙOύνται σημαvnκά. Αποτέλεσμα είναι να εξα­

Φαν1Ζ0νται ο πυρετός, οι πόνοι και οι αδιαθεσίες. Σύντομα, όμως, οι αδένες εξασθεvoύν και εξαντλούνται. Η πενικιλίνη είναι Φάρμακο τοξικό. Προκαλεί δερμαηκές παθήσεις, αν έχουν προηγηθεί άλλα

αvnβιοnκά. Δημιουργεί εντερικά, εμετ.ούς, ασθένειες του αναΠVευ­ σηκού συστήματος, περιπλοκές στο κυκλοΦοριακό σύστημα και σο­ βαρές καρδιακές διαταραΧές. Αν χορηγηθεί σε γρίππη, Φέρνει ακό­

μη και το θάνατο. Αποβάλλεται από τα νεΦρά, λίγα δευτερόλεmα μετά

m

λήψη ως.

Η ασmρίνη αναισθητοποιεί ης απολήξεις των νεύρων κι έτσι

καταργεί την αίσθηση του πόνου. Μετριάζει ων κόπωση και τους

πονοκεΦάλους και ρίχνει τον πυρετό. Οι τοξίνες παραμένουν και δημιουργούν αργότερα χειρότερες ασθένειες. Μπορεί να προκαλέ­ σει γαστρική αιμορραγία βλάβη στα νεΦρά, αιμορραγία των επινε­

Φριδίων, αλλεργικές εκδηλώσεις Κ.ά. Τα ανn8ιooKά γενικά διεγείρουν έντονα τα επινεΦρίδια και καταστρέΦουν τα Βακτηρίδια του παχέος εντέρου, που είναι πολύ χρήσιμα για τον oργαvισμό. Σκοτώνουν τα μικρόβια που τρώνε ης τοξίνες και ης αΦήνουν πάλι στον οργανισμό.

Τα κοροκοστεροειδό προκαλούν σοβαρές βλάβες στον ορ­ γανισμό. ΠετυΧαίνουν εξαιρεnκή Βελτίωση, δε θεραπεύουν όμως

δυστυΧώς ούτε και αιπά. Προκαλούν διάΦορες τρομερές παρενέρ­ γειες.

22


.

Η ΚΟΡτιζόνη και όλες οι ορμόνες, όταν χορηγούνται _στ<?ν

οργαvtσμό σαν Φάρμακα, έχουν ων lδιόωτα να αναστέλλουν':ων έκκριση της αVΤΊστ01Xης ορμόνης, που παράγεtαι ΦυOlολογικά από

τους ενδοκρινείς αδένες του σώματος. Το γεγονός αυτό προκαλεί γεvtκή αναστάτωση, η όποία μπορεί να είναι σοβαρή και ανεπανόρ­

θωω. Προκαλεί έλκος στο στομάΧΙ, βλάβες οιους οΦθαλμούς και ψυχοπάθειες. θεραπεύει το έκζεμα, εμποδίζει όμως

m

θεραπευtlκή

προσπαθεια του οργαvtσμού, ο οποίος μέσω του εκζέματος αποχε­

τεύει τα δηλητήρια. Mεtά

m

θεραπεία του αρθΡΙtlσμού με ΚΟΡηΖόνη,

napouOlάzovtal πονοκέΦαλοι, αιμορραγίες στο στομάχι και βλάβες στα οστά. Οι ανηβιοtlκές χημικές ενώσεις είναι πολύ βλαΒερές στους αρ­

ρώοιους και προκαλούν πολλές Φορές το θάνατο. ΓεvtKά, η εξαΦάvtση των συμπτωμάτων με χημικές ουσίες, που

χορηγούνται οιον οργαvtσμό, δεν είναι ωΦέλιμη, αλλά Βλαβερή.

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Η γυμναστική είναι anapaImm για όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να γίνεται τρεις με τέσσερις Φορές mv εβδομάδα και για εί­ KOOl λεπτά m μέρα. Πρέπει να γυμνάζονται όλα τα μέλή του σώματος. Όποιος δεν έχει ασκηθεί στη γυμναστική, πρέπει να συνηθίσει σης ασκήσεις μέ­ ρα με

mv ημέρα και όχι Με m γυμναστική:

απότομα.

α) Δυναμώνει η καρδιά Β) ΠέΦτει η πίεση

.

γ) Μειώνεται η χοληστερίνη

δ) KόBεtαι η όρεξη για Φαγnτό. ε) Μειώνεται το βάρος

στ) θεραπεύεται η οστεοπόρωση

Ζ) ΕξαΦαv1zεται η δυσκοιλιόωτα η) EξαΦαvizεtαι η στενοχώρια.

Αν κάποιοςεΦαρμόσει όλα τα προηΥοόμενα, Υια να θε..

ραπεόσει κάποια ασθένειά του και δει όο δε Υίνεται εντελώς καλά, τότε να επισκεΦθεί κάποιον οστεοπαθολ6ΥΟ και να ε­ ρευΥήσει, αν n σπονδυλική του στήλη είναι εντάξει, Υιατί πολ.. λές Φορές οι σπόνδυλοι μετατοπίζονται. Έτσι πιέΖονται τα

23


νεύρα που περνάνε μέσα από τον μετατοπιοθέντα οπόνδυλο και δεν πηγαίνει η Kατάλλnλn ποσότητα νεvρικής ενέργειας στο αντίστοιχο όΡΥανο, όπου καταλήγουν τα νεΌρα. Αυτό έ.

~ει σα συνέπεια, το όΡΥανο που νευρώνεται, να πάσχει. Ο.

πότε οποιαδήποτε δίαιτα και αν εΦαρμοστεί, δεν πρόκειται να Φερει ουσιαστικά θεραπευηκά αποτελέσματα, αν δεν απο· κατασταθεί ο σπόνδυλος, που μετατοπίστηκε και εξαιτίας του ~ πάσχει το αντίστοιχο όΡΥανο. Αν Π.Χ. έχει μετατοπισθεί ένας σπόνδυλος από τον αυΧένα, τότε θα' έχουμε πονοκεΦάλους, zαλά~ες ό άλλα συμπτώματα. Αυτά δε θα εξαΦαvιστoύν με m δίαιτα, αλλά μόνο με τη μεταΦορά του σπονδΌλου σm θέση του.

Υπάρχει περίmωσn η αρρώ01lα και πάλι να μη θεραπεύεται ε­

ξοιήας mς έλλειψης κάποιων βιταμινών. Τότε θα πρέπει να τρώμε

διαΦορα ωμά λαχ.ανικά, διάΦορους ωμοΌς καρποΌς και διά· Φορα Φρούτα.

ΤΟΑΓΧΟΣ Άγχος είναι μια παρατεταμένη αγωvία, μια συνεΧής και έντονη

σrενoxώρια, ένας διαρκής Φόβος, μια ανησυχία για το παρόν

K<;Ll το

μέλλον και για κάθε υπόθεσn γεVΙKά. Είναι μια πολύ διαδεδομένη αρρώ01lα σmν εποχή μας και οδηγεί σε ποικιΛες παρεκτροπές και

. καταχρήσεις,

όπως είναι το κάπνισμα, το πιοτό,· η χαρτοπαιξία, η

ποικίλη ανηθικότητα και προπαντός τα θανάσιμα ναρκωηκά. Μα το

πιο σημαvnκό είναι όη επιδρά πάνω σroυς αδένες μας, κάνοντάς τους να μη λειτουργούν σωστά. Έτσι, ακούμε συχνά πολλούς να λένε: «σrενoxωρέθηK~ και μου πονά το στομάΧΙ» ή «στενοχωρέθηκα και μου πονά το κεΦάλι» ή ιιστενοχωρέθηκα και μου ανέβηκε η πίε­ ση (νευροπίεση)>>. Για όλα αυτά Φταίει, βέβαια, το άγχος.

Σαν κύριες αιήες του θεωρoύvται η μοναξιά, η αρρώ01lα, ένας διαλυμένος γάμος, ο θάνατος κάποιου αγαπημένου προσώπου, αλ­

λά και η στενόmτα των οικονομικών πόρων ΚΙ άλλα πολλά οικογε­ νειακά και KoινωVΙKά προβλήματα.

Όμως, γιατί να κυριεύει τόσο άγχος το σημερινό άνθρωπο, α­

Φού· η επ·οΧή μας του τα παρέχει όλα; Γιατί αισθάνεται μόνος,

m

O1lγμή που τόσοι άλλοι άνθρωποι των περιτριγυρίζουν; Οι ανέσεις της σύγχρονης τεχνοκρατούμενης εποΧής μας δε θα έπρεπε να τον

24


------κάνουν γαλήνιο, χαρούμενο, γεμάτο αγάπη για m Ζωή και το συ­ νάνθρωπό του; Ποτέ άλλοτε ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ταραγμέ­ νος, ΦοΒισμένος, πραγμαηκό ψυχικό ράκος, όσο στα ΧΡόνΙα μας. Τα τεχνικά μέσά, που σήμερα παρουσιάζουν τόση ανάπιυξη, του έ­ γιναν απαραίωτα, μα και τον έκαναν να Χάσει

mv ψυχική

του ισορ­

ροπία. Τα' μηχανήματα κατευθύνουν πια mv ύπαρξή του ΚΙ έτσι κα­ τάντησε σκλάβος mς μηχανής, από κύριός mς, που ήταν άλλοτε.

Η εργασία του έχει καταντήσει πλέον ρουήνα, ένας συνεΧής ε­ κνευρισμός, που δεν τον γεμίζει. Η χαρά αις δημιουργίας, που έVI­ ωθε παλιότερα" όταν δούλευε, αυτή η χαρά που ηρεμεί και ξεκου­ ράζει πραγμαηκά τον άνθρωπο, έχει πια χαθεί.

Άλλοι παράγοντες που δημιουργούν άγχος είναι η απορρόΦη­ σή μας από

m

βιοηκή μέριμνα και η γεμάαι αγωνία Φρoνn'δα μας

για το παρόν και το μέλλον μας. Είναι το έντονο κοσμικό ΦΡόvnμα, που έχει διαπσάσει

m

σκέψη μας και όλες ης πλευρές mς κοινωνι­

κής, οικογενειακής και ατομικής Ζωής. Είναι η έλλειψη πνευμαηκής

τροΦοδοσίας. Κατά κανόνα, πίσω από το άγχος κρύβεται ο εμΦανής και συ­ χνότερα, ο συγκαλυμμένος εγωισμός. Το άγχος δεν είναι ήποτε άλ­ λο, παρά μtα σύγκρουση του εγωισμού με αιν πραγμαηκόαιτα, μια· έντονη και παρατεταμένη κατάσταση πληγωμένου ή μη ικανοποιη­

μένου εγωισμού. Είναι xαρακτηρισnKό το γεγονός όη, όσο αuξάνει

ο εΥωισμός το" ανθρώnοu, τόσο και μεΥαλώνει το άΥχος και αvnθέτως, όσο μειώνεται ο εΥωισμός και ταπεινώνεται ο άν­

θρωπος, τόσο ελαττώνεται και το άΥχος. Γιαή ο άνθρωπος έγινε τόσο εγωιστής; Όπως προαναΦέΡθηκε, ο άνθρωπος έχει μεγάλη εξάρmσn απ' στοσύνη σ~ αυτήν. Πιστεύει όη με

m

m

μηχανή και απόλυαι εμm­

βοήθειά αις και ης δικές του ι­

κρ.νόmτες και δυνάμεις μπορεί να KaταΦέρει τα πάντα' μπορεί και το θάνατο ακόμα να σταματήσει και τους συνανθρώπους του, που γί­

νονται εμπόδιο στα μεγάλα του σχέδια, να εξαΦονίσει από το πρό­ σωπο αις γης, για να εΠιζήσει αυτός. Πιστεύει πως δεν έχει ανάγκη από τους γύρω του ΚΙ από ήnoτα, με αποτέλεσμα να γίνεται εγωι­

στής και να απομονώνεται. Η καρδιά του σκληραίνει, τα όμορΦα

συναισθήματα εξαΦοΝΊΖονται,. η αγάπη παγώνει. Η Ζεστασιά και η τρυΦερόαιτα μέσα σmν οικογένεια, η αγνή και άδολη Φιλία χάνον­

ται, όι όμορΦοι κρίκοι που συνέδεαν αγαπημένα άλλοτε πρόσωπα

25


.. σπάζουν, οι ανθρώπινες καρδιές κοιτάνε προς το Χώμα και την ύλη, ενώ είναι nλασμένες για υψηλά και μεγάλα ιδαVΙKά. Και γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου με άγχος, με ανησυχίες και Φόβους, γιατί δε βαδίζει στον δρόμο που Χάραξε γι2 αυτόν ο Δη­ μιουργός του. Δεν ατενίζει και δεν προσκολλάται στον Δημιουργό

του, αλλά στα δημιουργήματα. Δεν αΦήνει ων ψυχή του ν' ακολου­ θήσει

m

2

Φυσική ως πορεία, που είναι η πορεία προς το Θεό. Γι αυ­

τό του λείπει η γαλήνη και η χαρά.

Ο άνθρωπος αποστάωσε από το Θεό, ξερίζωσε ων πίσm απ' ων καρδιά του, έβγαλε το Θεό απ' ων ύπαρξή του και γέμισε αγω­ νία, πλήξη και άγχος.

Πώς είναι δυνατόν να Ζήσει ο αδύναμος άνθρωπος χωρίς πί­ σm, η οποία είναι η πυξιΟΟ ως Ζωής; Χωρίς αυτήν, η ύπαρξη, ο σκοπός και ο προορισμός του ανθρώπου επί ως γης παραμένουν

πράγματα ακατανόωτα και σκοτεινά. Χωρίς αυτή, δε μπορεί να δώ­

σει σωστή απάvmση και λύση στα ερωτήματα και τα προβλήματά του. Χωρίς

m

Φωησμέvn μάλιστα πίσm, δε μπορεί ο θνητός K~τά το

σώμα και αθάνατος κατά το πνεύμα άνθρωπος, να αvnκρύσει και να τακτοποιήσει τα μεταΦυσικά του προβλήματα, που είναι και τα σπου­

δαιότερα. Χωρίς αυτή ων πίσm, που αποτελεί δραστική δύναμη και ασάλευτο στήριγμα, ο αδύναμος άνθρωπος κλονίζεται και συντρίβε­

ται μπροστά στους κινδύνους, ης δυσκολίες, τα βάσανα, τους πειρα­ σμούς και τις ποικίλες θλίψεις ως Ζωής, που είναι καθημερινές και αλλεπάλληλες.

Αυτή η δραστική, δημιουργική και Ζωοποιός δύναμη ως πίσmς, σmν εΠΟΧή μας ιδιαίτερα, υπέσm καθίζηση στους περισσότερους

ανθρώπους. Σε πολλούς εκλίπει, σε άλλους έχει ξεθωριάσει. Στους περισσότερους η πίom παρουσιάζεται θεωρηηκή κι όχι Ζωντανή, έμ­

πρακτη, ενεργητική. Απλώς πιστεύουν χωρίς να Ζούνε ων πίom ή να παράγουν καρπούς πίστεως. Αυτή λοιπόν, η ουσιώδης έλλειψη πίomς, είναι ο πρώτος βασι­

κός παράγοντας για

Compton,

m

δημιουργία άγχους. Γι αυτό αναΦέρει και ο 2

ο μεγαλύτερος Φυσικός ως Αμερικής: «μια μόνο βάση

για ων ειρήνη του κόσμου 'και

m

συνεχή πρόοδο του ανθρώπου υ­

πάρχει, η Ζωντανή και συνεχής πίom. Η πίom είναι μια θετική κατά­

σταση, που βλέπει προς το μέλλον. Ενθαρρύνει τον άνθρωπο, για να κάνει κάθε έργο. Δίνει σ' αυτόν ων πεποίθηση για

26

m

νίκη. Evι­


σχύει

mv

εμπιστoσύvπ του και το φρόvnμά του, όΧΙ μόνο, όταν ερ­

γάζεται γΙα Kάn που αξίζει, αλλά και τον ενισχύει ακόμα, γΙα να δει ην ύλη,

mv αξία mς ίδιας mς ανθρώπιvπς Ζωής». Αυτή είναι ,και η πραΥμαηκόωτα. Τι θα πρέπει, λοιπόν, να κά­

χίες και

.ο

νουμε;

Κατ' αρχήν πρέπει να καλλιεργήσουμε

Δη-

m

γνήσια θρησκευηκό­

ιουργό

ωτα και

κολου­

αυτογνωσία, δηλ. να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τον εαυτό

Γι' αυ­

m απ' : αγω­

m

δημιουργία πvευμαηKής Ζωής. Πρέπει ν' αποκτήσουμε

μας, τον ψυχικό μας κόσμο. Το σπουδαιότερο, όμως, γι~ να θερα­ πεύσουμε το άγχος, είναι η ειλΙκρινής, βαθειά και έμπρακm μετά­ νοια.

Η μετάνοια αποτελεί' μοναδικό Φάρμακο κατά του άγχους, γIaή κύρια αιτία του είναι η ταραγμένη συνείδηση, η ένοχη και ε­

)ίς Π1­

λέγχουσα συνείδηση, ως οποίας m ΦωVΉ' δεν μπορούμε να απο­

lξη, ο

Φύγουμε. Απαλλαγή λοιπόν, από το βάρος ως ενοχής. Αυτό κατορ­

WOuv ] δώ-.

θώνεται όΧΙ μόνο με ων ειλικρινή μετάνοια, αλλά και με το μυστή­

ίματά

τά το

:n να πόυ­

1

και

ριο ως εξομολόγησης. Πολλοί ψυχίατροι και μάλιστα από τους δια­ πρεπέστερους, συνιστούν αυτό το Φάρμακο: Την τακτοποίηση ως ε­ νοχής ως συνειδήσεως.

Ο καθηγητής αις Ψυχιατρικής Κ. Kωνσταvτινιoης λέει: «Ενώ τα

γεΥονότα αις Ζωής θα μπορούσαν να δημιουργούν δυστυχισμένη και αγωνιώδη Ζωή, οι συνεχείς τύψεις θα μπορούσαν να οδηγή­

>ίβε­

σουν σε ψυχικές ανωμαλίες και εξαθλίωση, με

ιρα­

Χάρη εξομαλύνονται αυτά και η ψυχή ηρεμεί~.

και

m

συΓΓVώμη και

m

Πολύ xαρακmΡΙOΤΙKή είναι και η γνώμη του Καρόλου MΈVΙγ­ κερ, που θεωρείται όη είναι ο κορυΦώος των σύγχρονων Αμερικα­

:ης, )υς

)υς

~μ­ ιή

J1­ ο

m lJ­

νών ψυΧΙάτρων. Παλαιότερα υποστήριζε όη έπρεπε ο. άνθρωπος ν' απαλλαγεί από αιν έννοια αις «αμαρτία9, ώστε ελεύθερα και ανεμ­ πόδιστα να κάνει ό,η θέλει. Τα πράγματα, όμως, τον διέψευσαν και στο νέο βιβλίο του, «Τι απέγινε με

mv

αμαρτία», αναγνωρίζει όη

πρέπει να καλλιεργείται σro άτομο η προσωπική ευθύνη γΙα το κακό που πράπει και να βοηθείται ν" αναγνωρίζει το σΦάλματά του, ης 0­ μαρτίες του κοι να προτρέπεται σε μετάνοια. Δεν παραλείπει ακόμη

να παραδεχτεί, όη σrnν Εκκλησία υπάρχει ο καταλληλότερος τόπος

και τρόπος ν' αναKoυΦισrεί ο αμαρτωλός που μετανοεί. Αναγνωρίζει δε όη το να εμmστευθεί κανείς στον κατάλληλο nvευμαηκό λειτουρ­ , " " γο ης εσωτερικες συγκρουσεις του και ης αvnσυχιες του και ν 0­

α ι-

27


·

κούσει απ' αυτόν λόγους τονωτικούς, «κάνει καλό».·

Ας αγωΥιστόύμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε όλοι καλά τον εαυτό μας, ας επιστρέψουμε στη Ζωντανή πίστη του Χριστού μας, ας προσ­ παθήόουμε να βιώσουμε

m

χριστιανική πίστη και να μορΦώσουμε

πραγματικά χριστιανικό χαρακτήρα και κανένας Φόβος, κανένα άγ­ χος δε θα ταλαιπωρήσει

mv ύπαρξή

μας.

Προσέξτε πώς ένας γνήσιος Χριστιανός, ένας άνθρωπος με θερμή πίστη, αντιμετωπίζει τις δοκιμασίες mς Ζωής, τα προβλήματα,

το θάνατο. Με ηρεμία, με απόλυm εμπιστοσύνη στο Θεό, χωρίς τα­ ραχή και χωρίς άγχος. Πόση Φουρτούνα f{al αγωνία και ανησυχία γεμίζουν

mv

ψυχή

«του μακράν του Θεού ανθρώπου» τα προβλήματα και οι δοκιμασίες mς Ζωής Είναι αυτό ακριβώς, που ο Κύριός μας, τόνισε στην επί του όρους ομιλία Του: «Κάθε ένας, που ακούει το λόγο μου και πράπει αυτόν, θα τον ανακηρύξω άνδρα Φρόνιμο, που έκnσε το σπίη του πάνω στην πέτρα και κατέβηκε η βροχή, και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν στο σπίη εκείνο και δεν έπεσε' γιατί θεμελιώθηκε πάνω στην πέτρα. Κάθε ένας, όμως, που ακούει τους

λόγους μου, αλλά δεν τους πράπει, θα μοιάσει αυτός με άνδρα α­ νόητο, που έκnσε το σπίη του πάνω στην άμμο. Και κατέβηκε η

βροχή και ήλθαν οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και χτύπησαν πάνω στο σπίτι αυτό και έπεσε το σπίτι. Κι λη, είναι αυτή που οδηγεί στη θλίψη

aum η mώση είναι μεγά­

mv ατέλειωm

και στον πρόωρο

σωμαηκό θάνατο. Πτώση ολέθρια, που όμοιά αις και μεγαλύτερη δεν υπάρχει».

28


_--;-ν,, __ -,: _

_

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕ) ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ· KAΛΌ-~~~ . ~

".

' .:,~. ,

Κύριε, κάνε με όργανο ως ειρήνης Σου,

για ναΦέρω:

όπου υπάρχει μίσος, ων αγάπη,

όπου προσβολή,

m

όπου απελmσία, ων όπου λύπη,

m

συγνώμη,

Mmoa,

χαρά,

όπου σκοτάδι, το Φως.

Κύριε,

κάνε με να βοηθήσω κι όχι να με βοηθήσούν,

κάνε με ν~ αγαπήσω κι όχι να μ' αγαπήσουν,

κάνε με να κατανοήσω κι όχι να με κατανοήσουν.

Γιατί είναι:

όταν δίνουμε, να παίρνουμε,

όταν χάνουμε, να βρίσκουμε,

όταν συγχωρούμε, να συγχωριόμαστε,

κι όταν πεθαίνουμε, ν" ανασταινόμαστε

σε αιώνια Ζωή.

ι

.

ι

29

-,


..

~

--------~--~~

Ανακεφαλαίωση

- Υενικές οδοΥίες

,>

1. Να τρώτε μόνονJ> όταν ιifινάτε πολύ. Πολλές φορές νο­ μίζουμε όη όεινάμεJ> ενώ στην πραΥμαuκόmτα διψάμε.

θα το καταλάβουμεJ> αν πιούμε νερό.

2. Να σnKώνεστε από το τραπέΖι όχι χορτάτοι. 3. Συνοθίσ.τε να μένετε νοστικός μια ομέρα mv >

εβδομάδα.

Έτσι προλαμβάνονται πολλές αρρώστιες.

4. Συνοθίστε

μια ομέρα

mv

εβδομαδα να τρώτε μόνο

φρούτα.

5. Συνοθίστε

το βραδυ να τρώτε ελαφρια και νωρίς. Μπο­

ρείτε να φατε μια λαχανοσαλατα ή ένα φρούτο mς επο.:.

ΧΉς ή ~oρoύς καρπούς αψοτους και ανΟλατους.

6. Καλά

είναι να τρώτε μόνο ένα είδος τροφής σε καθε

Υεύμα. Τα πολλά είδο κουραΖουν το στομαχι. Αν δυσκο­ λεύεστε.

τότε

πιείτε

στον

αρχή

νερό.

ύστερα

φατε

φρούτο. μετά σαλάτα" έπειτα το φαΥοτό" κι αν ε~ακo­ λουθείτε να πεινάτε" φατε και λίΥους ~ρoύς καρπούς.

ΜεΥΟλο σφΟλμα κανουν" όσοι τρώνε το φρούτο μετα το φανnτό.

7. ΑποφεύΥετε

τους τρεις λευκούς εχθρούς mς υΥείας:

m

Ζάχαρο" το αλάσ και' το βούτυρο.

8. ΑποφεύΥετε

τα παντός είδους τuρια. τα σαλαμια" σς

κονσέρβες, το πιπέρι, το ~ύδι, σς σοκολατες και κυρίως

τα Υλυκα, διόσ δομιουΡΥούν αρρώouες και χειροτερεύ­ ουν σς ήδο υπαρχουσες.

9. Συνοθίστε 10.

να τρώτε ΤOXDΚα κρεμμύδι,. σκόρδο. λεμόνι" καρότα, λαχανοσαλάτες, ~ρoύς καρπούς. Τρώτε ΤΑXUΚα φύτρα από δOμnτριακα και όσπρια. Τα βαΖετε επανω σε βρεΥμένο πανί Υια λίΥες ομέρες καιό­

ταν το φύτρο φθάσει ένα πόντο, τα τρώτε. Έχουν πάρα πολλές βιταμίνες.

11. Μον

τρώτε ποτέ βιαστικά και μο καταπίνετε τον τροφή

opOσnm.

12. Τρώτε ταxuκα . κουταλιές.

όσπρια,. αλλα όχι περισσότερο από δέκα


~

,

.......

'

Tρώ~ε .πιτυρούΧο φωpί~ ρ6Z1~' ποτάτες, αjtλά' όχι πάνω . αDα',<6() ΥΡαμμάρια mv oμέρα~ αν θέλετε' νd.μnv πάθετε αμνηόία και ψυχασθένειες..

14. Απ()ΦεύΥετε τα ΦάρμaKα~ διόη με m xρήσn τους κακο­

μαθαίνει ο oρyανισμός~Eίν.~ι Υνωστό, όη τα Φάρμακα

δήμιουΡΥούν πολλές παρενέρyειε~:~ Αν όμως σας απασχολεί έντονα

n' ~o'ένεια,

Υια να ~ρo­

ληΦθούν τυΧόν φυχολΟΥΙκά πρ06λiιμ~1:α~όyω Φ06ίας, ..άρτε το Φάρμακο ή mν αλοιΦή και μόλις".",~oxωρήσει

n ασθένεια, σταματείστε σταδιακά τοΦάρμακΟ:D'~mν α­ λοιΦή και κάντε κάποια από ης δίαιτες που έχοvμε προαναΦέρει.

15. Να

αποΦεύΥετε το τυρί, διόη χειρότερεύει όλες ης αρ­

ρώστιες.

16. Μον

πίνετε νερό κατά

m

διάρκεια του Υεύματος, διόη

δυσκολεύεται ο χώνεψη. Μπορείτε να πιείτε νερό όσο

θέλετε προ' του ΦαΥοΤΟΟ και όΧΙ μετά, όπως κακώς 00­

νηΘΊΖουν πολλοί.

~.

17. Να κοιμάστε νωρίς και νο ~υnνάτε νωρίς. 18. Συνηθίστε να ΥομνάΖεσθε κοθημερινά ΥιΟ

να αnoκmσε­

τε κοι νο διαmρήσετε mν υΥεία σας.

19. Μάθετε

νο ανuμετωπί'.zετε όλες ης δυσκQλίες τος Ζωής

με αισιοδοξία κοι θάρρος.

20. ΦρoVdzεtε

'

νο ελαπώνετε, όσο είνοι δυναιόν, καιοστά­

σεις που πρόκειτοι να σος δημιουΡΥήσουν' προβλήματο

κοι άμας.

31

'.'


Profile for el Romio

Φυσικοί τρόποι θεραπείας  

ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ Του ιερέα-καθnγητή Μόσχου Γκοντού Η αξία της υγείας Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό, που όλοι το επιθυμούμε....

Φυσικοί τρόποι θεραπείας  

ΦΥΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕIΑΣ Του ιερέα-καθnγητή Μόσχου Γκοντού Η αξία της υγείας Η υγεία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό, που όλοι το επιθυμούμε....

Advertisement