Doktrina - Zuzenbide Zibila - Familia (1)

Page 307

Hamaikagarren gaia EZKONTZA ETA EZKONTZAREN ONDASUN ERAENTZA (II) Laburpena: §28. Ezkontzako itunak.— 92. Kontzeptua eta edukia.— 93. Egitura: A) Osagai subjektiboak: a) Subjektuak; b) Gaitasuna; B) Denborazko osa gaiak; C) Osagai formalak.— 94. Ezkontzako itunak egiteko askatasu naren mugak.— 95. Ezkontzako itunen aldarazpena eta publizitatea: A) Aldarazpena; B) Publizitatea.— 96. Ezkontzako itunen eragingabetasu na.— §29. Ezkontzaren ziozko dohaintzak.— 97. Kontzeptua eta ezau garriak.— 98. Eraentza juridikoa: A) Subjektuak; a) Dohaintzaemailea; b) Dohaintzahartzailea; B) Objektua; C) Ondoreak; D) Saneamendua; E) Eragingabetasuna: a) Ezkontzarik ez izatea; b) Ezeztapena.— 99. Ezkon tzaren ziozko dohaintzak, Kataluniako Zuzenbide Zibilaren Konpila zioan: A) Ezkontzaren ziozko dohaintzei buruzko eraentza juridiko orokorra; a) Eragingarritasuna; b) Eragingabetasuna; c) Deuseztasuna; d) Baterako dohaintzen eratxikipena; e) Ezkontzako itunetan egindako do haintzak; B) Ezkonhitzezko dohaintzei buruzko eraentza juridikoa: a) Kontzeptua; b) Aplikatu beharreko erregelak; c) Kargak luditzea; d) Ba liozkotasuna, eragingarritasuna eta eragingabetasuna.— 100. Propter nuptias dohaintzak, Nafarroako Foru Berrian: A) Egilespen epea; B) Egi lespenaren forma; C) Onarpena; D) Eragingabetasuna; E) Ezeztapena.

§28. EZKONTZAKO ITUNAK 92. Kontzeptua eta edukia Gaur egun (Kode Zibilaren sistemari dagokionez, 1975az geroztik), oina rrizko erregela da ezkontza orok izan behar duela ondasun eraentzaren bat (KZren 1326. art.). Erregela horri beste hau lotu behar zaio: kasuan kasuko ezkontzaren ondasun eraentza da biharetzi ezkontide izango direnek edo ja danik ezkontide direnek itundutakoa, ezkontzaren aurretik edo ezkontzan zehar. Bada, KZren 1315. art.ak ezartzen duenez, ezkontzaren ondasun era entza da ezkontideek eurek ezkontzako itunetan zehazten dutena, FAMILI ZUZENBIDEA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.